Page 1

Pehlivan'ýn koluna girer hep beraber çalýþýrýz Belediye baþkan aday adayý Selahattin Kabadayýoðlu hizmetlerin üzerine hizmet katacaðým dedi.

Ak Parti Körfez Belediye Baþkan aday adayý Selahattin Kabadayýoðlu hafta içi Kýzýlkaya lezzet dünyasýnda belediye meclis üyeleri ile kahvaltýda bir araya geldi Daha önceden Körfez'de yayýnlanan bir yerel gazetede '' Körfez Hizmet Alamadý'' þeklinde bir haber çýktýðýný kendisinin böyle bir þey söylemediðini, zaten gazetenin de bir sonraki sayýsýnda tekzip ve özür yayýnladýðýný söyledi. Gazeteciliðin etik yapýlmasý gerektiðini de söyleyen Kabadayýoðlu sözlerine þöyle devam etti. Ben Ak Parti Körfez'in kurucu baþkanýyým. Ýki dönem ilçe baþkanlýðý yaptým. Tabiri caizse teþkilatýn babasýyým. Ýnsan evini ocaðýný terk edermi. dedi. Kabadayýoðlu Yunus Pehlivan Körfez'de çok önemli hizmetler yaptý. Þayet biz gelirsek bu hizmetlerin üzerine daha çok hizmet katacaðýz. Þayet Aday olamassam Pehlivan'ýn koluna girer hep beraber

çalýþýrýz. dedi. Körfez ve Hereke belediye meclis üyeleri katýldýlarKýzýl kaya lezzet dünyasýnda düzenlenen kahvaltýlý toplantýya Körfez belediye meclis üyeleri Hereke belediye meclis üyeleri Hereke belediye baþkaný Esener Maçil, Öznur Gökkaya katýldýlar yapýlan kahvaltýya belediye meclis üyesi olan Belediye baþkan yardýmcýsý Mehmet Þendoðan'da katýldý. Kahvaltý da Selahattin Kabadayýoðlu bu toplantýnýn bir destek toplantýsý olmadýðýný meclis üyeleri ile bir araya gelmek için tertip edildiðini vurguladý. Kabadayýoðlu" Bugün tertiplenen bu kahvaltýlý toplantý bir destek toplantýsý deðil sadece meclis üyesi arkadaþlarýmýz ile bir araya gelmek için düzenlendi. dedi.

Büyükþehir Belediyesi Barýnma Merkezi 2008 yýlýnda üstüne düþen görevi yaptý

Barýnma Merkezi yeni yýla mutlu girdi Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Barýnma Merkezi 2008 yýlýnda 670 kiþiye hizmet vererek ihtiyaç sahiplerinin sýcak bir ortamda hayata tutunmalarýný saðladý.

7-12 OCAK 2009

www.kocaelimeydan.com - meydanhaber@gmail.com

YIL:2 SAYI:59

Fiyatý:1 YTL

Büyükþehir Belediyesi, 2005 yýlýndan itibaren faaliyete geçirilen Barýnma Merkezi, kimsesiz, hasta vatandaþlarýn dertlerine derman olmaya devam ediyor. Üç öðün sýcak yemek, sýcak su, saðlýk ve barýnma hizmeti veren merkez ihtiyaç sahiplerinin umut ýþýðý oluyor. Aile ortamýný aratmayan merkez sayesinde bu güne kadar 2 bin 173 kiþiye hizmet verilerek gülmeyen yüzlerin bir nebze de olsa gülmesi saðlandý. >> 7’de

AK Parti'nin Kartepe Belediye Baþkan Aday Adaylarýnýn tanýtým toplantýsýna katýlan Nihat Ergün açtý aðzýný yumdu gözünü;

Organize iþler

BUNLAR

Kartepe ilçede tek bayan belediye baþkan aday adayý olan Nilgün Yýldýrým, gazetemizin Ýzmit Temsilciliðini ziyaret ederek, herkese yeni yýlda barýþ dolu bir dünya dileklerini iletti. Temayül yoklamasý sonrasý, oldukça heyecanlý olduðunu gördüðümüz Nilgün Yýldýrým, gazetemizi ziyareti sonrasý kadýn kollarý ile bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya hareket etti. Gazetemizin Yazý Ýþleri Müdürü Hakan Turcan ile bir süre sohbet eden Yýldýrým, Kocaeli Meydan Gazetesi'ne yayýn hayatýnda baþarýlar diledi. Turcan'ýn "Kartepe'de aday gösterilmezseniz, izleyeceðiniz yol ne olacak?" sorusuna Nilgün Yýldýrýým þu cevabý verdi; "Çýktýðýmýz bu yolda hiç kimse tek baþýna deðildir. Bizler teþkilat olarak yolumuza çýktýk, teþkilatýmýzla yolumuza devam edeceðiz. Aday gösterilirsem, bütün gücümle Kartepe için çalýþacaðým, aday gösterilmezsem, aday olacak arkadaþýn kazanmasý için de teþkilatýmla birlikte elimden ne gelirse yapacaðým"

CHP, DSP ve MHP ile ilgili görüþlerini açýklayan Ergün; CHP'de adam yok, DSP'de taban yok, MHP'de hareket yok diyerek, AK Parti'nin alternatifi olmadýðýný savundu Körfez Hacý Osman Mahallesi Muhtarin Perihan Tuç :

Hizmete devam

Körfez'in geliþen ve büyüyen mahallelerinden biri olan Hacý Osman Mahallesi'nin sevilen ve baþarýlý muhtarý Perihan TUÇ; " Bir dönem daha mahalleme hizmet etmek istiyorum " dedi. Mahallesi için daha bir çok yeni projeleri olduðunu söyleyen Tuç, " Mahallemizi Körfez'in en geliþmiþ yerlerinden biri yapacaðýz. Körfez Belediyesi mahallemize büyük hizmetler getirdi ve getirmeye devam ediyor.Hacý Osman mahallesi Körfez Ýlçenin en geliþmiþ mahallesi olacak, hizmetler iyi koordine ile oluyor, ben Mart ayýnda yapýlacak olan seçimlerde tekrar aday olacaðým ve mahalleme bir dönem daha hizmet etmek istiyorum" dedi.

MEYDAN OKUYORUM...

Burhan YARAR

kocaelimeydan@hotmail.com

KATÝL ÝSRAÝL YERYÜZÜNDEN DEFOL Bugün Gazze`de dünyadaki bütün insanlarýn þahit olduðu büyük bir soykýrým yapýlýyor. Ýsrail, >>2’de önce havadan rastgele...

Yuvacýk Barajý ile ilgili olarak da; "Yuvacýk Barajý meselesi, organize bir iþtir. O konu Sefa Sirmen'i aþar. Sayýþtay'ýn 2000 yýlýndaki Hazine iþlemleri raporu, her þeyi çok açýk bir þekilde ortaya koymuþtur. Bunu hukuki kýlýfa sokabilirler" dedi.

Yuvacýk barajý organize bir iþtir

DP Körfezde Futbolcu baþkan

Bunun ahlak ve vicdana sýðan bir tarafý yoktur. 200 milyon dolarlýk bir iþi, 4.5 milyar dolara mal etmek, ahlakýn ve vicdanýn hiçbir tarafýna sýðmaz. Biz bunu kamuoyunun taktirine býrakýyoruz. Eðer kamuoyu 200 milyon dolarlýk bir iþi, 4.5 milyon dolara mal ederek, ülkemizi bir yükün altýna sokan bu anlayýþý doðru buluyorsa, biz bir þey demiyoruz. Bir ülkeyi 4.5 milyar dolarlýk bir yükün altýna sokabilme iþi, bir belediye baþkanýn tek baþýna yapabileceði bir iþ deðildir. Bu organize bir iþtir ve bunun gibi bir çok þeyde yapýlmýþtýr."

CHP'nin baþvurusu üzerine gelecek yýl burs alamayacak olan üniversite öðrencileri CHP'ye oy moy yok dediler

Öðrenciler CHP'ye çok kýzgýn Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Deðirmendere'de bir grup üniversite öðrencisiyle bir araya geldi. Üniversite öðrencileri, Baþkan Karaosmanoðlu'na CHP'nin baþvurusu üzerine gelecek yýl burs alamayacak olmalarýndan dolayý yaþadýklarý maðduriyeti iletti. Büyükþehir Belediyesi'nden burs aldýklarýný dile getiren öðrenciler, ''75 TL öðrenci için büyük para. Bizim birçok ihtiyacýmýzý gideriyordu. CHP, öðrencinin çorba parasýna göz dikti'' dedi.

ÖÐRENCÝLER DERT YANDI

Belediyelerin üniversite öðrencilerine burs vermesine yönelik yasal düzenlemenin, CHP'nin baþvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edildiðini hatýrlatan üniversite öðrencileri, Baþkan Karaosmanoðlu ile Deðirmendere'deki temaslarý sýrasýnda karþýlaþtý. Kocaeli Üniversitesi'nin Deðirmendere Kampüsü'nde öðrenim gören Cam-Seramik Bölümü öðrencileri Sezer Selo, Ercan Duran, Abdullah Keleþ ve Murat Mallý, Baþkan Karaosmanoðlu'na dert yandý. 75 TL'nin bir öðrenci için çok iyi para olduðunu dile getiren üniversite öðrencileri, ''Büyükþehir'den aldýðýmýz ayda 75 TL'lik burs parasý, bizim açýklarýmýzý kapatýyordu. Bizim için ek gelir oluyordu. Yol ücretimizi, almamýz gereken malzemeleri, yemeðimizi bu paradan karþýlýyorduk. Bazen de üzerimize bir þeyler alýyorduk'' dedi. >> 3’te HAYATIN ÝÇÝNDEN

ER MEYDANI

Hakan TURCAN

M.Zeki CANÞÝ

hturcan@pegasusgrafik.com

kocaelimeydan@hotmail.com

ÝSRAÝL DEVLET TERÖRÜ VE MÜSLÜMANLARIN AYMAZLIÐI! Ýsrail Devlet Terörü katliamlarýna yeni yeni halkalar eklemektedir. Genelde dünya özelde de Ýslam alemi, >>3’te bu vahþet karþýsýnda ciddi...

SAÐLIKLI GÜNLER

Oðuzhan DEÐÝRMENCÝOÐLU

Her þey insanlýk için Ýnsanoðlunun dertleri bitmez. Ne yaparsak yapalým, illaki bir þeyler eksik kalýr, illa ki bir þeylerden memnuniyetsizlik duyarýz. .. >>4’te

Nilgün Yýldýrým'dan gazetemize ziyaret

SIR Ýki kiþinin bildiði sýr deðildir. Bu sözü bir mafya dizisinden öðrendik. Sýr adý altýnda ulu orta dolaþan duyumlarýn... >>5’te

Gazetemizi www.kocaelimeydan.com web adresinden okuyabilirsiniz...

cmyk

YÜKSEK ÖKÇELER

DP. Körfez'deki yapýlanmasýna devam ediyor. Kuzey mahalle temsilciliðine eski futbolcu ve mahallenin sevilen esnaflarýndan Engin Canayaz getirildi. Mahalle temsilciliðinde düzenlenen tören ve seçimle 80 kiþi oy kullandý ve mahalle temsilcisi seçildi. Düzenlenen törene DP Körfez Belediye Baþkan Adayý Fevzi Canbaz, DP Körfez Ýlçe Baþkaný Veli Yýldýz ve teþkilatý, DP Körfez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Gürsel Þanlý ve teþkilatý ile DP Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fýrat Levent Ünal, Baþkan Yardýmcýsý Ceyhun Atik, teþkilatý ve partililer katýldý. >>3’te D-100'de yapýmý devam eden üç köprü içerisinde en büyük ve en görkemli olan Mimar Sinan köprüsünün ayaklarý hafta sonunda baþarýyla monte edildi

Köprünün adý Mimar Sinan

Kentsel ulaþýmýn atar damarý konumunda bulunan ve trafik yükü açýsýndan en büyük yoðunluða sahip olan Merkez Bankasý önü ile Adalet Köprüsü arasýndaki kýsýmda baþlanan üç yeni köprüde çalýþmalar yoðun þekilde devam ediyor. Turgut Özal ve Adnan Menderes köprülerinde tabliye imalatý devam ederken, Kuryapý Binasý bitiþiðinde yer alan Mimar Sinan Köprüsü'nün pilonlarý (taþýyýcý ayaklar) önceki gün yerine monte edildi. >> 3’te

DÖNEMEÇ

Gülay YENÝLMEZ

Sevcan TAMER

gulayyenilmez@gmail.com

sevcantamer@hotmail.com

TRT 6…… Pardon nam-ý deðer TRT ÞEÞ Kürtçe yayýn yapan devlet kanalý….. Bu kanala neden ihtiyaç duyulduðunu bir Türk vatandaþý olarak anlamadým. Kanalýn test... >>6’da

FÝLÝSTÝN VE ÝSRAÝL Merhabalar… Gördüðünüz gibi Ýsrail günlerdir Filistin'e saldýrýyý ara vermeden sürdürüyor..Hatta sergilediði tavýr ve davran.. >>7’de

Kanbak istifa etti yeniden aday oldu

>> 2’de


2

Kanbak istifa etti yeniden aday oldu KSO Baþkaný Yýlmaz Kanbak, yaklaþan oda seçimleri nedeni ile KSO'yu kendisi üzerinden yýpratmak isteyenlere sert yanýt verdi. Kanbak, "ellerimle yarattýðýmý, ellerimle yýktýrmam" diyerek görevinden istifa etti. Kanbak daha sonra baþkanlýk için yeniden aday olduðunu açýkladý

KOCAELÝ Sanayi Odasý (KSO) Baþkaný Yýlmaz Kanbak, KOSÝAD Baþkaný Haluk Ulusoy'un kendisi ile ilgili yaptýðý açýklamalara cevap vererek, KSO'nun yýpratýlmamasý için istifa edeceðini açýkladý. Kanbak, kendisini tanýmadýðý ve hiçbir þekilde muhatap alamadýðý Ulusoy'un çaðrýsý üzerine deðil, 10 yýldýr emek vererek bugün getirdiði KSO'nun zarar görmemesi için seçim sürecinde istifa ettiðini söyledi. Odada düzenlediði toplantý ile istifasýný açýklayan Kanbak, hayatýnda bir kez gördüðü Ulusoy'un yaptýðý açýklamalara deðinerek, "Kendisi espritüel ve komik bir þahýs. KSO'yu eleþtirmesine bakýlýrsa, nasýl bir ölçü kullanýyorsa TOBB yönetiminde olamamayý baþarýsýzlýk görürken, Avrupa'ya duyurduðumuz sesimiz ve projelerimizi demiryolundaki KOSÝAD'a duyuramamýþýzý kapalý kutu bir çalýþma ortamýmýz varmýþ gibi yansýtýyor" dedi.

MAAÞ BODROM HALA ENERJÝSA'DAN

Enerjisa'daki görevi ile ilgili Ulusoy'un açýklamalarýna deðinen Kanbak, "Enerjisa'daki görevim halen devam etmektedir. Seçimlere giriþte ve bu süreçte temsil ve imzama yetkili olarak hem þirkette üst düzey yönetici, hem de yönetim kurulu üyeliði yapmaktaydým. Son bir sene içinde Avusturyalýlarla geliþen yeni ortaklýk yapýsý nedeniyle yeni sirküler deðiþmiþ ve yönetim kurulunda yer almamam nedeniyle imza sirkülerinde ismim geçmemektedir. Bu durum þirket tescili sýrasýnda Ticaret Sicili'ne bildirilmiþ fakat KSO'ya bildirilmemiþtir. Fiilen ben de Enerjisa'da görevim ve yetkilerimde devam ettiði için bu konuyu hiç düþünmedim. Altýmdaki makam arabam þirketimindir. Ýþyeri ve makam yerim

Enerjisa Kentsa Tesisleri'dir" dedi. Ulusoy'un açýklamalarýnýn altýnda yatan þeyin farklý olduðunu söyleyen Kanbak, konuyu Gebze'de bir aracýdan öðrendiðini belirtti. Kanbak, "Bu arkadaþýmýz seçimlerdeki rakip grup adýna konuyu intikal ettirip seçimlerdeki rakiplerimizin bu konunun basýna taþýnacaðý, eðer hemen istifa edip seçimlerden çekilirsem konuyu kapatacaklarýný belirtmiþler. Açýklamayý yapan þahýs maþadýr. Arkasýnda kimlerin olduðunu herkes bilmektedir. Sanki bir soygun, bir hýrsýzlýk yapýlmýþ gibi abartýlan konu bir idari konudur. Ýnceleme sonucu bir hata oluþmuþsa gereði tabii ki yapýlacaktýr" dedi.

ELLERÝMLE YIKMAYACAÐIM

Ulusoy'un çaðrýsý üzerine istifa etmediðinin altýný çizen Kanbak, KSO'ya yýllarca emek verdiðini ve bu noktaya getirdiðini kaydetti. Kanbak, "Bugüne kadar emek vererek getirdiðimiz bu deðerleri kendi ellerimizle yýkamayýz. Bunun için istifa ediyorum. Çünkü bunlar benim üzerimden yapýlacak spekülasyonlara meydan vermemek ve zarar getirmemek için Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'mdan ve üyeliðimden istifa ediyorum" dedi. 19 Ocak'ta yapýlacak olan KSO genel kurulunda yeniden aday olduðunu söyleyen Kanbak, hiç kimseden korkmadýðýný ve eðer bir yanlýþ varsa bunu yasalar nezlinde bunun hesabýnýn sorulacaðýný kaydetti. Kanbak, "Biz kimsenin aday olmasý konusunda bir þey demiyoruz. Gelsinler siz iyi yönetmiyorsunuz, bizim projelerimiz bunlar desinler o zaman bizim onlarla bir sorunumuz olmaz. Ama bunu yapacaðýna belden aþaðý vuruyorlar. Kocaeli'de 400 tane þirketin genel

merkezleri burada deðil ama sicillerini bizden almýþlar. O zaman bu 400 þirketi yok mu sayacaðýz. Ellerindeki belgeleri götürüp Çalýþma Bakanlýðýna versinler. Onlar gerekeni yapar. Belgeleri öyle ortaya çýkartacaðýz gibi tenditler hoþ deðil. Bu ülkenin yasa ve kurallarý var. Önce bunlar iþler" dedi.

KSO Baþkaný Yýlmaz Kanbak, KSO'nun yýpratýlmamasý için istifa ettiðini söyledi.

Sözlerimin hepsini tuttum Ak Parti Körfez ilçeye aday akýný

Yaklaþan yerel seçimler öncesi hareketli günler geçiren Ak Parti Körfez ilçe teþkilatýna müracaat eden Av. Sedat Çoruh ve Zafer Kurt Körfez Belediye Meclisi üyesi aday adaylýðýný açýkladý. Katýlýmýn yoðun olduðu toplantýda konuþma yapan Çoruh ve Kurt, Ak Partinin Türkiye’nin ufkunu deðiþtirdiðini ifade eden Çoruh ve Kurt bizler hizmet için buradayýz Ak parti demek hizmet demektir

AV. SEDAT ÇORUH KÝMDÝR

1970 yýlýnda Bayburt’ta doðan Çoruh 22 yýldýr Körfez ilçede ikamet ediyor, 1999 dan bu yana Körfezde serbest avukatlýk görevi yapan Sedat Çoruh evli ve bir çocuk babasýdýr

ZAFER KURT KÝMDÝR

1976 yýlýnda Kars Sarýkamýþ ilçesinde doðan Kurt, Ýlk ve orta öðrenimini Sarýkamýþ’ta okuyup liseyi Körfez Tüpraþ 50. yýl lisesini bitirdi. 2001 yýlýnda Anadolu üniversitesi iktisat fakültesi kamu yönetimini kazandý. Þuan özel bir þirkette görev yapan Zafer Kurt evli ve bir çocuk babasýdýr.

Sivil toplum kuruluþlarýyla biraraya gelen Sabri Gökbudak sözünü tutamadýðý tek iþin, Alikahya ile Yuvam Akarca arasýndaki yüksek gerilim hattýný kaldýramamak olduðunu belirtti ALÝKAHYA Belediye Baþkaný ve Ýzmit Belediye Baþkan aday adayý Sabri Gökbudak, dün sabah Pasha Palas Otel'de sivil toplum kuruluþlarý ve derneklerle bir araya geldi. Gökbudak, çalýþmalarýný ve projelerini anlatarak destek istedi.

ÝLGÝ YÜKSEKTÝ

Toplantýya, KAN-ÇEV-DER Baþkaný Kenan Seyrek, Ýzmit ve Çevre Köyleri Derneði Baþkaný Behlül Çeliköz, Ahmet Hacýlar Köyü Dernek Baþkaný Engin Tümer, Kocaeli Ordulular Derneði Baþkaný Ýhsan Solakoðlu, Ýzmit Taþköprülüler Derneði Baþkaný Salih Iþýk, Kocaeli Yörükler Derneði Derneði Baþkaný Mahmut Budak, Türk Boylarý Konfederasyonu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özer, MARSÝAD Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Debreli, Kocaeli Amatör Olta Balýkçýlarý Derneði Baþkaný Engin Uztürk ve Rumeli Türkleri Derneði Baþkaný Sinan Balkan katýldý.

YÜKSEK GERÝLÝMÝ KALDIRAMADIM

Dernek yöneticilerine kendini tanýtarak konuþmasýna baþlayan Gökbudak, belediye baþkanlýðý dönemindeki hizmetlerine deðindi. Yaptýðý çalýþmalardan sonra Alikahya'nýn yaðmur yaðarken bile daha güzel olduðunu iddia eden Gökbudak, "Alikahya için hazýrladýðým projelerin yüzde 99'unu gerçekleþtirdim.

Sadece bir projem vardý. O da Alikahya ile Yuvam Akarca arasýndaki yüksek gerilim hattýný kaldýrmaktý. Ancak maliyeti çok yüksek olduðu için bunu yapamadýk. Konuyu enerji bakanlýðýna götürdük. Projenin takipçisiyiz. Uzun sürecek bir proje olacaðý için ilerleyen süreçte hayat geçebilir" dedi.

KADASTROYU BÝZ DAVA ETTÝK

Gökbudak, artýk daha geniþ sýnýrlarý olan Ýzmit ilçesinde hizmet vermek istediðini ve diðer partileri kendisine rakip görmediðini kaydetti. Gökbudak, Ýzmit'in en büyük sorunlarýnýn baþýnda trafikte yaþanan sýkýntýnýn geldiðini ve sonrasýnda istihdam sorunu olduðunu söyleyerek, "Trafiði alt belediyeler çözemez. Ulaþým, Büyükþehir'in halledebileceði bir þeydir" dedi. CHP'nin aday adayý Ýhsan Sarýca'nýn, "2004'teki seçimi, Sabri Gökbudak ve Osman Pepe, Karadeniz Mahalle halkýna tapu sözü verdiði için kaybettim" açýklamasýna da deðinen Gökbudak, "Biz kimseye tapularýnýzý vereceðiz demedik. Halk 1993'ten önce tapularýný almýþtý. Ancak 1993'ten sonra yüzde 60'ý orman olan bölgede kadastro geçilince devletin arazisi diye tapularý aldýlar. Biz, vatandaþ maðdur olduðu diye kadastro müdürlüðünü dava ettik" dedi.

Sabri Gökbudak, sivil toplum kuruluþlarý ve derneklerin yöneticileriyle biraraya gelerek kendini tanýttý.

Sönmez’den miting gibiaçýklama Uzunçiftlik Belediye Baþkaný Yaþar Sönmez'in CHP Kartepe Belediye Baþkan aday adaylýðý açýklamasý parti mitinglerini aratmadý. Herkesi sýrýmsýklam yapan yaðmura raðmen yaklaþýk 1000 kiþi açýk alandaki toplantýya katýlarak Sönmez'e destek verdi. Þemsiyeler altýna yapýlan mitingde hem organizasyon güzeldi hem de büyük coþku vardý CHP Kartepe Belediye Baþkan aday adaylýðýný büyük bir kalabalýkla açýk hava toplantýsýnda açýklayan Uzunçiftlik Belediye Baþkaný Yaþar Sönmez'in halk toplantýsýna katýlanlar arasýnda Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Sefa Sirmen, milletvekili Hikmet Erenkaya, Erol Köse, Kandýra belediye Baþkaný Mustafa Öðren, Uzuntarla belediye baþkaný Ömer Hazer ve Kartepe beldiye baþkan aday adayý Haydar Akar ve diðer ilçe belediye baþkan aday adaylarý da yalnýz býrakmadý.Açýk hava toplantýsý

Kartepe Ýlçe baþkaný Harun Güneþ'in konuþmasý ile baþladý. Havanýn soðuk ve yaðýþlý olmasýna raðmen parti mitingine dönen aday adaylýðý açýklama töreninde kendisini yanýz býrakmayan vatandaþlara teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Sönmez "Bu hava þartlarýna raðmen burada bulunmanýzý ben þahsýma ve partime olan sevginizin bedeli olarak algýlýyorum. Hepinize teþekkür ediyorum. Bu coþkulu kalabalýðý inanýn ben de tahmin etmiyordum. Tekrar teþekkür ederim. Bu yaðmurlu ve soðuk havada sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum" dedi. Sönmez daha sonra 5 yýl boyunca yaptýðý hizmetlere deðinerek, Kartepe'den aday adaylýðýný ilan etti.

SOSYAL BELEDÝYECÝLÝKTE ÖNCÜ OLDUK

Konuþmasýnda 171 proje hayata geçirdiklerini ifade eden Sönmez, þunlarý söyledi; "Geçmiþte Büyükþehir Belediye Baþkaný Sefa Sirmen'in modelini kendimize örnek aldýk. Bunlarý, samimiyet, planlama, kadrolar ve çok çalýþma sayesinde baþardýk. Gece gündüz demedik ve heyecanýmýzý kaybetmeden çalýþtýk. Bugün altyapý sorunu olmayan yerlerin baþýnda geliyoruz. Sosyal belediyeciliði

harfiyen uyguladýk. Kocaeli'de bir çok ilklere imza attýk. Artýk beldeler yok. Sýra Kartepe'de diye yola çýkýyoruz. Yine baþaracaðýz diye çýkýyorum. Hem Kartepe'de yerel seçimi kazanacaðýmýza hem de mükemmel projeler gerçekleþtirip herkesin hayalindeki bir kenti kuracaðýmýza inanýyorum. Seçimlerden zaferle çýkacaðýmýzdan kimsenin kuþkusu olmasýn."

KARTEPE ÝÇÝN BÜÜYÜK PROJELER

Büyük kalabalýða konuþan Büyükþehir belediye Baþkan adayý Sefa Sirmen, "30 Mart sabahý hizmet seferberliði baþlayacak. Kartepe'de büyük projeler gerçekleþtireceðiz. Turizmi geliþtirip,iþsizliði bitireceðiz. Tarýma destek vereceðiz. Özellikle Kartepe'nin daðý, gölü ve yeþilini halkýn en iyi þekilde yararlanacaðý hale getireceðiz" dedi. Sirmen, baþbakan Erdoðan'a da yüklenerek "tek taraflý konuþmaya devam ediyor. Yüreðiniz yetiyorsa, bir kanalda karþýlaþalým" þeklinde konuþtu. Kocaeli milletvekili Erenkaya'da hem hükümete hem de Büyükþehir belediyesine yüklenerek, 29 martta baþta Büyükþehir olmak üzere seçimleri kazanacaklarýný vurguladý.

7-12 OCAK 2009

KATÝL ÝSRAÝL YERYÜZÜNDEN DEFOL Bugün Gazze`de dünyadaki bütün insanlarýn þahit olduðu büyük bir soykýrým yapýlýyor. Ýsrail, önce havadan rastgele bombaladý, þimdi de karadan önüne geleni ayýrt etmeksizin katlediyor. Ýnsanlarý yakma amaçlý fosfor silahý bile kullanýyor. Resmi rakamlara göre, ölenlerin sayýsý 500`ü aþtý, yaralýlar ise 2 bin 500 civarýnda. Ölü ve yaralýlarýn tamamýna yakýný sivil ve beþte biri daha ne olduðunu anlayamayan çocuklar, bebekler… Gazze`de tam bir insanlýk dramý yaþanýyor. Yemek yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok, kýsaca bir insanýn yaþamasý için ihtiyaç duyduðu hiçbir þey yok. Barýnacaklarý evler de bir bir yerle bir ediliyor. Evler hedef alýnýyor, hastaneler, camiler, okullar hedef alýnýyor. Elinde doðru dürüst silahý bulunmayan Hamas bahane edilip, tüm Filistin ve Filistinliler yok ediliyor. Nasýl Afganistan ve Irak ile hiçbir alakasý olmayan 11 Eylül saldýrýlarý bahane edilerek topyekûn bu ülkeler iþgal edilip milyonlarca insan katledildiyse ayný manzara bugün Gazze`de yaþanýyor. Ýster istemez þu soru akla geliyor: Bugün Ýsrail`in bombardýmanlarýna, tank saldýrýlarýna ve Gazze`de ilerlemesine mani olamayan Hamas, neden Ýsrail`i durmadan taciz etsin? Acaba Ýsrail`e atýlan füzeler de Ýsrail`in bahane bulmak için ürettiði senaryolarýn bir parçasý mý? Ne de olsa baþta ABD ve Ýsrail bahane bulmada oldukça mahir. Bahanesiz de saldýrmak dünya kamuoyu açýsýndan uygun düþmüyor. Bahane bulacaklar ki, dünya ülkeleri, yaptýklarý soykýrýmlarda ayak baðý olmasýn. Ýsrail yaptýðý bu vahþetle sadece toprak iþgal etmekle, ya da bu bölgedeki insanlarý ortadan kaldýrmakla kalmýyor, ayný zamanda hedefinde olan ya da olmayan ülkelere de mesaj veriyor, yeni geliþtirdiði silahlarý da uygulamalý olarak dünyaya tanýtýyor. Ha bu arada yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanýyor, milyonlarcasý aç susuz kalýyor. Tabii bunlar Batý için, özellikle de Batý ideolojisini þekillendiren Ýsrail zihniyeti için hiç de önemli deðil. Onlar için gayeye ulaþmada her þey mubah.

Onlarýn insan tanýmý bizimki gibi deðil. Bir insanýn insan olabilmesi için en azýndan Yahudi olmasý lazým. Zaten bu sebeple, Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Livni, bütün dünyanýn tanýk olduðu vahþetin sergilendiði Gazze`de insani bir krizin olmadýðýný açýklamýþtý. Ýsrail`de bir kiþi ölse bu büyük bir krizdir, Gazze`de binlercesi ölse bu kriz deðildir! Ýsrail`in iki askeri kaçýrýlsa, bu Lübnan`daki bütün sivil yerleþim yerlerini bombalamak için önemli bir sebeptir, ama sudan sebeplerle, hatta bu sebepleri de kendisi oluþturarak Ýsrail binlerce masumu katletse haklýdýr! Ve hatta ABD güdümünde dünya Ýsrail`in sivillerin katlettiði Lübnan`ý korumak için deðil de Ýsrail`i korumak için bu bölgeye gelir ve de azýcýk da bu bölgede bir direniþ varsa da onu da sýfýra indirir. Þimdi de Gazze için benzer durumlar söz konusu… Ýþte maalesef Ortadoðu manzarasý bu… Bu süreç devam ettiði, bir önlem alýnmadýðý müddetçe, Ýsrail`in hedefinde olan bütün ülkeler -baþta Türkiye olmak üzerebu manzarayý aynen yaþayacaktýr.

AIESEC, geliþim semineri düzenledi AIESEC Kocaeli' nin düzenlediði gençlik geliþim seminerine geniþ bir katýlým oldu. Dünyanýn 100 ülkesinde bulunan ve uluslar arasý staj deðiþim programlarý yürüten AIESEC'in Kocaeli þubesi deðiþim yapmanýn dýþýnda topluma pozitif etki etmek için yürüttüðü proje ve organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. AIESEC Kocaeli' nin düzenlediði gençlik geliþim seminerine geniþ bir katýlým oldu. AIESEC çatýsý altýnda toplanan gençler, iki gün boyunca çeþitli dallarda eðitim gördü. AIESEC Kocaeli Gençlik Geliþim Semineri geçtiðimiz hafta sonu Sabancý Kültür Merkezinde 500 kiþilik bir katýlýmla gerçekleþti. Firma yetkilileri ile üniversite öðrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan organizasyona alanýnda uzman sekiz

katýlýmcý, öðrencilerle buluþarak hem eðitim verdiler hem de tecrübelerini paylaþtýlar. Organizasyon sonunda ise eðitimcilere plaketleri AIESEC Kocaeli 2008-2009 dönemi Yönetim Kurulu tarafýndan takdim edildi. Öðrenciler ise organizasyon sonunda sertifikalarýný aldýlar


PEKA MEDYA

Genel Yayýn Yönetmeni Burhan YARAR

BASIN YAYIN DAÐITIM GAZETECÝLÝK MATBAACILIK Ýzmit: Kemal Paþa Mh. Merkez Bankasý Karþýsý Mrk.Ýþh. K:3 No:6 ÝZMÝT Tel: 0262 324 91 21 Fax: 0 262 323 67 45 Körfez: Aðadere Caddesi, Beyaz Saray Pasajý No: 6 Körfez/KOCAELÝ Tel: 0 262 527 81 46 Fax: 0 262 527 81 44

Görsel Yönetmen Hasan YILDIRIM

Yazý Ýþleri Müdürü Hakan TURCAN Editör Gülay YENÝLMEZ

Baský Sorumlusu Adem UYANIK

BASKI: Taþ Baský Basým Yayýn ve Ýletiþim A.Þ. Tel: 0 262 322 31 90

3

ÝZMÝT TEL :0 262 324 91 21 KÖRFEZ TEL: 0 262 527 81 46

YIL: 2 SAYI: 59/ 7-12 OCAK 2009 Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlara aittir. Kocaeli Meydan Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Teknik Müdür Gökhan TURCAN

Mali Ýþler Mazlum GÖÇER

Bilgi Ýþlem N.Gülen KAYA

CHP'nin baþvurusu üzerine gelecek yýl burs alamayacak olan üniversite öðrencileri CHP'ye oy moy yok dediler

Öðrenciler CHP'ye çok kýzgýn Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Deðirmendere'de bir grup üniversite öðrencisiyle bir araya geldi. Üniversite öðrencileri, Baþkan Karaosmanoðlu'na CHP'nin baþvurusu üzerine gelecek yýl burs alamayacak olmalarýndan dolayý yaþadýklarý maðduriyeti iletti. Büyükþehir Belediyesi'nden burs aldýklarýný dile getiren öðrenciler, ''75 TL öðrenci için büyük para. Bizim birçok ihtiyacýmýzý gideriyordu. CHP, öðrencinin çorba parasýna göz dikti'' dedi

ÖÐRENCÝLER DERT YANDI

Belediyelerin üniversite öðrencilerine burs vermesine yönelik yasal düzenlemenin, CHP'nin baþvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edildiðini hatýrlatan üniversite öðrencileri, Baþkan Karaosmanoðlu ile Deðirmendere'deki temaslarý sýrasýnda karþýlaþtý. Kocaeli Üniversitesi'nin Deðirmendere Kampüsü'nde öðrenim gören Cam-Seramik Bölümü öðrencileri Sezer Selo, Ercan Duran, Abdullah Keleþ ve Murat Mallý, Baþkan Karaosmanoðlu'na dert yandý. 75 TL'nin bir öðrenci için çok iyi para olduðunu dile getiren üniversite öðrencileri, ''Büyükþehir'den aldýðýmýz ayda 75 TL'lik burs parasý, bizim açýklarýmýzý kapatýyordu. Bizim için ek gelir oluyordu. Yol ücretimizi, almamýz gereken malzemeleri, yemeðimizi bu paradan karþýlýyorduk. Bazen de üzerimize bir þeyler alýyorduk'' dedi.

BURSUMUZU GERÝ ÝSTÝYORUZ

Okula gittikleri günlerde dýþarýda yemek yediklerini söyleyen öðrenciler, ''CHP, öðrencinin çorba parasýna göz dikti. Biz önümüzdeki yýllarda burs miktarýnýn artmasýný beklerken þimdi hiç verilmeyeceðini öðrendik. Biz bursumuzu geri istiyoruz. Zaten bir sürü zorluk çekiyoruz, bize bu para çok iyi geliyordu. Yeri geliyor 10 TL'nin 20 TL'nin hesabýný yapýyoruz. Biz burslarýn devam etmesini istiyoruz'' ifadesini kullandý.

10 BÝN ÖÐRENCÝ YARARLANIYORDU

Büyükþehir olarak her yýl 10 bin öðrenciye burs verdiklerini hatýrlatan Baþkan Karaosmanoðlu, ''Kocaeli Büyükþehir Belediyesi olarak, çorbada tuzumuz olsun diye düþünüp, üniversite öðrencilerimize burs veriyorduk. Bu yýl bunu 75 TL'ye çýkartmýþtýk, önümüzdeki yýllarda rakamý artýrmak istiyorduk.

DP Körfezde Futbolcu baþkan

DP. Körfez'deki yapýlanmasýna devam ediyor. Kuzey mahalle temsilciliðine eski futbolcu ve mahallenin sevilen esnaflarýndan Engin Canayaz getirildi. Mahalle temsilciliðinde düzenlenen tören ve seçimle 80 kiþi oy kullandý ve mahalle temsilcisi seçildi. Düzenlenen törene DP Körfez Belediye Baþkan Adayý Fevzi Canbaz, DP Körfez Ýlçe Baþkaný Veli Yýldýz ve teþkilatý, DP Körfez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Gürsel Þanlý ve teþkilatý ile DP Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fýrat Levent Ünal, Baþkan Yardýmcýsý Ceyhun Atik, teþkilatý ve partililer katýldý.

YILDIZ " HER MAHALLEDE GÜÇLÜ OLACAÐIZ "

DP Körfez Ýlçe Baþkaný Veli Yýldýz Kuzey Mahalle Temsilciliðine atanan Engin Canayaz' a baþarýlar diledikten sonra Körfez'in her mahallesinde güçlü olacaklarýný ve yerel seçimlere en hazýrlýklý parti olduklarýný ifade etti.

CANBAZ " TÜM PARTÝLÝLERÝME VE KÖRFEZ' E ÝNANIYORUM " DP Körfez Belediye Baþkan Adayý Fevzi Canbaz " Geçen yerel seçimlerde partililerimiz ve mahalle temsilciliklerimiz elinden geleni yaptý. Fakat bize nasip olmadý. Biz halkýmýzýn vermiþ olduðu her karara saygýlýyýz. Bu seçimde de böyle olacak. Fakat bu kez kazanan ve halkýn tercihi biz olacaðýz " diyerek Mahalle Temsilcisi Engin Canayaz'ý tebrik etti ve baþarýlar diledi.

ENGÝN CANAYAZ KÝMDÝR?

1966 Körfez doðumlu olan CANAYAZ, ilk, orta ve lise tahsilini Körfez'de tamamladý. 19 yaþýnda profesyonel futbol hayatýna baþlayan CANAYAZ, sýrasýyla Kaðýtspor, Akyazýspor ve ikinci lig takýmlarýndan Üsküdar Anadolu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye ve Beylerbeyispor'da futbol oynadý. Kuzey Mahallenin çok sevilen esnaflarýndan olan Engin CANAYAZ, evli ve iki çocuk babasý.

ADD de Ýsrail'i kýnadý

ADD Kocaeli Þube Baþkaný Bozkurt Uslu, Ýsrail'in Gazze'de gerçekleþtirdiði vahþeti kýnayarak, yapýlan katliamý devlet terörü olarak nitelendirdi ATATÜRKÇÜ Düþünce Derneði Kocaeli Þubesi haftalýk toplantýsý dün dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Toplantý öncesi basýna çeþitli açýklamalar yapan ADD Kocaeli Þube Baþkaný Bozkurt Uslu, ülke gündemiyle ilgili çeþitli açýklamalar yaptý.

SESSÝZ KALMAYACAÐIZ

Uslu, Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliama sessiz kalmayacaklarýný dile getirerek Ýsrail'i þiddetle kýnadýklarýný belirtti. Ýsrail'i devlet törerü yapmakla suçlayan Uslu, "Bu katliam Türkiye'nin geþmiþte gösterdiði onurlu dýþ politikasýnýn ne kadar önemli olduðunu bir kez daha göstermiþtir. Ülkemiz Atatürk zamýnýnda ki onurlu dýþ politikayý sürdürmüþ olsaydý Ýsrail bu kadar pervasýzca kimseye saldýramazdý" dedi.

SERGÝYÝ ENGELLEDÝLER

TRT'nin Kürtçe yayýn yapmasýný da deðerlendiren Uslu, "Ülkemizde devlet kanalýnýn resmi dilimiz haricinde yayýn yapmasý çok tehlikelidir. Bunun arkasýndan Lazca, Gürcüce ve Ermenice yayýn talepleri gelecektir. TRT'de Kürtce yayýn yapýlmasýný kýnýyoruz" diye konuþtu. Son olarak Uslu, Kocaeli Sivil Ýnisiyatif Platformu'nun Yenicuma Camii arkasýnda yapýlmak istenen üst geçiti eleþtirmek amacýyla Ncity'de yapmak istediði Sinan'a saygý fotoðraf sergisinin Büyükþehir Belediyesi tarafýndan engellendiðini iddia etti.

Ama maalesef, üzülerek söylüyorum; CHP, belediyelerin öðrencilere burs verebilmesine yönelik maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne baþvurarak iptal ettirdi. Hangi mantýkla, ne düþünceyle yaptýklarýný ben bilmiyorum, ama bundan sonraki süreçte öðrencilerimize burs veremeyeceðiz'' þeklinde konuþtu.

BU CHP'NÝN YANLIÞI

istiyor. Yeni bir yasal düzenleme olmadýkça, belediyeler olarak burs veremiyoruz. Bunun ne adýna, hangi siyasi düþünce adýna yapýldýðýný herkes görüyor. Gereken adým atýlmalý ve öðrencilerimizin bu hakka yeniden kavuþmasý için yasal düzenlemeler yapýlmalý'' dedi.

Üniversite öðrencilerinin anlattýklarýný dinleyen Baþkan Karaosmanoðlu, ''Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararý henüz yazýlmadýðý için burs vermeye devam ediyoruz. Bizden burs alan öðrenciler hiç merak etmesin, gerekçeli karar açýklanana kadar burs paralarýný vereceðiz. Ama gerekçeli karar çýkýnca artýk burs veremeyeceðiz. Bunun da bütün ayýbý, bütün yanlýþlýðý, bütün suçu CHP zihniyetindedir. Öðrencilerimiz de bunu tanýsýn'' yorumunu yaptý. YASAL DÜZENLEME YAPILMALI Kocaeli Büyükþehir'in yýlda 10 bin öðrenciye yaklaþýk 6 trilyonluk burs verdiðini hatýrlatan Baþkan Karaosmanoðlu, ''Biz burs verdiðimiz öðrencilerin ne partisine ne de baþka bir þeyine bakmýyoruz. Koþullarý tutan her öðrenci, bu haktan yararlanýyor'' yorumunu yaptý. Konuyla ilgili öðrencilere hak veren Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ de, ''Öðrencilerimiz burslarýn devam etmesini

D-100'de yapýmý devam eden üç köprü içerisinde en büyük ve en görkemli olan Mimar Sinan köprüsünün ayaklarý hafta sonunda baþarýyla monte edildi

Köprünün adý Mimar Sinan Kentsel ulaþýmýn atar damarý konumunda bulunan ve trafik yükü açýsýndan en büyük yoðunluða sahip olan Merkez Bankasý önü ile Adalet Köprüsü arasýndaki kýsýmda baþlanan üç yeni köprüde çalýþmalar yoðun þekilde devam ediyor. Turgut Özal ve Adnan Menderes köprülerinde tabliye imalatý devam ederken, Kuryapý Binasý bitiþiðinde yer alan Mimar Sinan Köprüsü'nün pilonlarý (taþýyýcý ayaklar) önceki gün yerine monte edildi 24 METRE UZUNLUÐUNDA

Günlük yaklaþýk olarak 50 bin vatandaþýn kullandýðý üst geçitlerin yýkýlarak, yerlerine yeni ve son derece modern üç yeni köprünün yapýmýný içeren proje çerçevesinde önceki gün baþlanan pilon montajýnda toplam 41 metre uzunluðundaki köprü ayaðýnýn 24 metre uzunluðunda 140 ton aðýrlýðýndaki ilk bölümü baþarýlý bir operasyonun ardýndan yerleþtirildi. Köprü ayaklarýný tutan traversler (baðlantý parçalarý) yerlerine kaynaklandý.

ÖZÜRLÜ VATANDAÞLAR DÜÞÜNÜLDÜ

Sahil kesimine bakan yönde insanlarýn soluk alýp dinlenebilecekleri, deniz manzarasý bulunan bir teras kafe yapýmý içeren ve özürlü vatandaþlarýn rahatça kullanýmýna da olanak tanýyacak þekilde imal edilecek Mimar Sinan köprüsü, gerek platform geniþliði; gerekse özel aydýnlatmasý ve estetik yapýsý ile Kocaeli'nin yeni simgesi olacak.

ÝSKELE KURUMUNA HAFTA ÝÇÝ BAÞLANACAK

Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý Yol ve Sanat Yapýlarý Þefliði teknik ekibi denetiminde yürütülen proje çerçevesinde Turgut Özal ve Adnan Menderes köprü pilonlarý çevresine iskele kurumuna bu hafta içerisinde baþlanýlmasý öngörülüyor. Köprü tabliyelerini taþýyacak olan özel yapým çelik halatlarýn montajý için Fransýz mühendisler de dün (pazartesi) ilimize gelerek çalýþmalarýna baþladý.

Doðan: Birlikte baþaracaðýz Ýzmit Kent Merkezi Ticari Dayanýþma Derneði'ni ziyaret eden AKP Ýzmit Belediye Baþkaný Aday Adayý Nevzat Doðan hedefinin Kocaeli'yi turizm ve týp alanlarýnda çekim merkezi haline getirmek olduðunu belirtti AKP Ýzmit Belediye Baþkan Aday Adayý Nevzat Doðan önceki akþam Ýzmit Kent Merkezi Ticari Dayanýþma Derneði'ni ziyaret etti. Dernek üyeleri tarafýndan samimi bir þekilde karþýlanan Doðan, ÝKM'nin çok önemli deðerlerinden biri olduðunu belirtti. Doðan ÝKM üyelerine þöyle hitap etti: "Bu kenti en iyi soluyan kiþilersiniz. Dediklerinizi her zaman önemsedik. Yýllardan beri her Ýzmit'e geliþimizde buraya uðramamýz boþuna deðildir. Kentin ticari yaþamýný, bunla baðlantýlý olarak vatandaþý en yakýndan takip eden, tanýyan; bunu kurumsal bir yapý içerisinde deðerlendirmeye alan bir derneksiniz."

ÝKM üyelerine Nevzat Doðan'ýn projelerinin anlatýldýðý dergi daðýtýldý.

TURÝZME ÖNEM VERECEK

Doðan konuþmasýna Kocaeli tarihinden bilgiler vererek devam etti. Kocaeli'nin milattan öncesine dayanan eski tarihlerden beri, medeniyetler için çekim merkezi olduðunu hatýrlatan Doðan, medeniyet kurmak isteyenlerin Kocaeli'yi seçmelerinin sebebinin bugünle ayný olduðunu ifade etti. Doðan sözlerine þöyle devam etti: "Kocaelimiz denizleri, gölü, daðlarý, ormanlarý ile tam bir doða harikasýdýr. Biz bu þehri bu yönde algýlamasak da bu böyledir. Dünyada bile pek az þehre nasip olacak doðal güzelliklere sahibiz. Kartepe'nin çok güzel bir turizm merkezi haline geleceðine eminim. Yine Kandýra ilçesi de bir turizm merkezi olmaya aday. Fakat bu yerlerin turistik anlamda çekim merkezi haline gelmesi zaman alacaktýr. Bizler hep birlikte çalýþýrsak bu süreyi kýsaltabiliriz" Doðan Kocaeli'deki sanayi kuruluþlarýnýn öneminin her zaman ayný kalacaðýný de belirterek, turizmin de en az sanayi kadar istihdam yaratabileceðini sözlerine ekledi.

HEP BÝRLÝKTE ÇALIÞMALIYIZ

Doðan, Kocaeli'nin kurulacak týp merkezleri ile de baþka bir yönde çekim merkezi haline gelebileceðine dikkat çekti. Þimdiden Derince'de bulunan yanýk ünitesine çevre illerden talep olduðunu, Anadolu'dan açýk kalp ameliyatý olmaya Ýzmit'e gelindiðini belirten Doðan, "Ticaret sadece mal alýþveriþi ile olmaz. Saðlýk hizmetleri de insanlarýn þehrimize gelmesine katký saðlayacaktýr" dedi. Doðan, azimli bir belediye baþkanýnýn bunlarý baþarabileceðini, ama tek baþýna bunu baþarmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade etti. Doðan þöyle konuþtu: "Belediye baþkaný liderlik yapacaktýr. Çevresinde toplayacaðý kurum ve kiþilerle, tabandan üste doðru bütünlüklü bir hareket saðlanabilirse, þehrin geliþimi o ölçüde hýzlý ve verimli olacaktýr."

AKP Ýzmit Belediye Baþkan Aday Adayý Nevzat Doðan ÝKM üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Arat; "Kartepe Derbent'e fayda saðlar"

DERBENT Belediye Baþkaný Zafer Arat, partisi AKP'den Kartepe Belediye Baþkan aday adayý olduðunu aylar öncesinden açýkladý.. Derbent'te görev yaptýðý süre boyunca alt yapýdan parklara, doðalgazdan üst yapýya kadar tüm sorunlarý bitiren Arat, bu konuda Kocaeli Büyükþehir'in yardýmlarýný da göz ardý etmeyip, Baþkan Ýbrahim Karaosmanoðlu'na teþekkür ediyor.Arat, Kartepe ilçesinin en büyük faydayý hiçbir geliri olmayan Derbent'e saðlayacaðýný da ifade ederek, "Diðer beldelerde en azýndan sanayi var" diyor. Arat'ýn en net fikirleri ise sanayi konusunda. O da birçok aday adayý gibi diyor ki; "Ben Kartepe'yi sanayileþtirmeyeceðim. Kocaeli zaten sanayiden boðuldu. Kartepe turizmle kalkýnacak. Biz sanayisiz bir Kartepe istiyoruz."

Ýdare Müdürü Ahmet YARAR

ER MEYDANI M.Zeki CANÞÝ kocaelimeydan@hotmail.com

ÝSRAÝL DEVLET TERÖRÜ VE MÜSLÜMANLARIN AYMAZLIÐI!

Ýsrail Devlet Terörü katliamlarýna yeni yeni halkalar eklemektedir. Genelde dünya özelde de Ýslam alemi, bu vahþet karþýsýnda ciddi bir þey yapmamakta/yapamamaktadýr. Ýnsani refleksleri zayýflamýþ Bush'un dýþýnda bu mezalime destek olan pek fazla kimse de yok ama somut karþý çýkýþlar da gözlemlenmemektedir. Ýnsanlýk alemi, bu vahþete karþý bir reaksiyon göstermiyor. Gösteriler cýlýz kalýyor ve hatta kimi gösteriler de politik hýrsa kurban ediliyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki, kimi siyasi partilerimiz bu tür katliamlarý adeta elini ovuþturarak fýrsata dönüþtürmektedir. Parti rozeti takýp meydanlarda arz-ý endam etmekte ve bu kardeþlerimizin kaný ve caný üzerinden siyaset yapmaktadýrlar. Yapýlan bu gösterilerde sýrýtan budur ve bu da üzüntü vericidir. Bakýnýz yine böyle bir katliam yapýlmýþtý ve ben 30 Mart 2004 tarihinde "Özgür Kocaeli" Gazetesindeki köþemde konuya iliþkin "Sana Þikayet Ediyorum Allah'ým" baþlýklý bir yazý yazmýþtým. O yazýmda þehit Þeyh Ahmet YASÝN'ÝN Ýslam ümmetinin konuya duyarsýzlýðýný ve bön bön seyrediþini kendisinden alýntý yaparak dile getirmiþtim. Ýzninizle ayný yazýmdan Þeyh Ahmet Yasin'den bir alýntýyý siz aziz okurlarýmla tekraren paylaþmak istiyorum. "Allah'ým ümmetin suskunluðunu sana þikayet ediyorum! Ben ki kocamýþ bir yaþlýyým. Kurumuþ iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah! Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de deðilim! Ben ki saçlarý aðarmýþ, ömrünün son demlerinde, türlü hastalýklarýn yýktýðý ve üzerinde zamanýn belalarýnýn estiði biriyim! tek isteðim benim gibi Müslümanlarýn zaaf ve aczinden müteessir olanlarýn yazmasýdýr. Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helak olmuþ ölüler! Hala kalpleriniz sýzlamýyor mu? Baþýmýza gelen bu acý felaketler karþýsýnda bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kýzacak þerefli direniþçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karþý duracak bu ümmet utanmaz mý, þerefi çiðnenirken? Siyonist katilleri ve uluslar arasý iþbirlikçilerini görmezden gelirken! Omuzlarýmýza el verecek ve göz yaþlarýmýzý silecek bir bakýþ! Bu ümmetin kurumlarý, sivil güçleri, partileri, teþkilatlarý ve bariz þahsiyetleri Allah için kýzmaz mý? Tümü birden sokaða dökülüp, bizim için dua etmeye, "Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafýmýzý gider ve mümin kullarýna yardým et" diye çaðýramaz mý? Buna da mý gücünüz yetmiyor? YAKINDA BÜYÜK ÖLÜMLERÝMÝZÝ duyacaksýnýz, o zaman alýnlarýnýzda þu yazýlacak: "Bizler direndik! Ýleri atýldýk ve kaçmadýk!" ve bizimle birlikte çocuklarýmýz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz ve gençlerimiz ölecek! Onlarý, bu sus-pus ve bön ümmete yakýt yapacaðýz! Bizden teslim olmamýzý ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin! Çünkü biz, bunu yapsak da öleceðimizi biliyoruz. Býrakýn savaþçý onurumuzla ölelim!... Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiðince, öcümüzü sizden her biri boyuna taksýn! Temennimiz, Allah'ýn emanetini savsaklayan herkesten kýsas almasýdýr! Umarým bizim aleyhimize olmazsýnýz! Allah aþkýna bari aleyhimize olmayýn! Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halklarý! Allah'ým sana þikayette bulunuyorum. Gücümün azlýðýný, imkanýmýn yetersizliðini ve insanlara karþý zaafýmý sana þikayet ediyorum. Sen mustaz'aflarýn Rabbisin… Sen bizim rabbimizsin… Bizi kime býrakýyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mý? Veya düþmana mý? Allah'ým akýtýlan kanlar, dokunulan ýrzlar, çiðnenen hürmetler, yetim býrakýlan çocuklar, oðlunu yitirmiþ anneler, dul kalmýþ kadýnlar, yýkýlmýþ evler ve ifsat edilmiþ ekinler aþkýna sana þikayette bulunuyorum! Gücümüz daðýldý… Birliðimiz bozuldu!... Yollarýmýz ayrýldý… Halkýmýzýn zaafýný ümmetin bize yardým edip düþmaný yenmeden aczini sana þikayet ediyorum…" Þimdi Þeyh Ahmet Yasin þehit düþmüþ ve aradan 5 yýl geçmiþtir. O'nun o mefluç bedeninden korkan ve ürken Ýsrail yönetimi, homurtusunun þiddetini ve dozunu arttýrmýþtýr. Katliamlarýna yeni bir halka ekleyerek devam etmektedir. Merhumun tüm ikaz ve uyarýlarýna raðmen geçen þu beþ yýl içinde deðiþen bir þey olmuþ mu Ýslam ümmetinde? Bizler, protestolarýmýzý dahi gövde gösterisine dönüþtürmenin, siyasi rant elde etmenin, bununla siyasi muarýzlarýmýzý vurmanýn dýþýnda ciddi bir þey yaptýk mý?/yapýyor muyuz? Hayýr, hayýr hayýr… Her zaman söylediðim bir þeyi tekrar ifade etmek isterim ki; zulm ile abad olmuþ terörist Ýsrail devleti, kahr ile berbat olacaktýr inþallah…


4

7-12 OCAK 2009

Baþkandan emeklilere bilgisayar Baþkan Karaosmanoðlu, yýlýn son gününde ziyaret ettiði Gölcük Ýþçi Emeklileri Derneði'ne yeni bir bilgisayar hediye etti

Her þey insanlýk için Ýnsanoðlunun dertleri bitmez. Ne yaparsak yapalým, illaki bir þeyler eksik kalýr, illa ki bir þeylerden memnuniyetsizlik duyarýz. Bir gün iyi olan diðer bir gün kötüye gidiyor. "Her þey insanlýk için" çok doðru söylenmiþ bir söz öyle deðil mi? Hayatýmýzdaki yanlýþlarý düzeltmek için çaba sarf ederiz, bizleri zorlayan unsurlarý deðiþtirmek için kimi zaman kendimiz, kimi zaman bizi yönetenler çaba gösterirler. Aslýnda ortak bir amaç vardýr. "Her þey insanlýk için" Bir süre önce Büyükþehir Belediyesi yönetimi çok radikal bir karar alarak, D-100 yolunun Ýzmit þehir içi geçiþini bizlerin daha verimli kullanabilmesi için zorlu bir göreve baþladý. 6 ay öncesinin D-100'ü ile þimdiki arasýnda daðlar kadar fark var. Düzen deðiþti, geliþ-gidiþ yönleri deðiþti. Her yerde harýl harýl olan çalýþmalar sonucu sýkýntýlar yaþayabiliyoruz. Aslýnda her þeyin baþý sabýr. Seka Tüneli yapýlýrken de çok sýkýntýlar çekmiþtik, dakikalarca yollarda beklemiþtik. Sonunda bitti ve artýk ulaþýmýmýz çok daha rahat.

Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Gölcük'teki iþçi emeklileriyle bir araya geldi. Ýþçi emeklilerinin bilgisayar talebini kýramayan Baþkan Karaosmanoðlu, derneðe hemen bir bilgisayar alýnmasý için talimat verdi. Böylece Gölcüklü iþçi emeklileri, yeni yýla yeni bir bilgisayarla girdi ÝÞÇÝ EMEKLÝLERÝNÝ ZÝYARET

Özer, AK Parti Gölcük Ýlçe Baþkaný Mevlüt Demir ve belediye meclis üyeleri eþlik etti.

Türkiye Ýþçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneði Gölcük Þube Baþkaný Ali Osman Kýlýç ile yönetimi, 2008 yýlýnýn son gününde Baþkan Karaosmanoðlu'nu misafir etti. Baþkan Karaosmanoðlu'na iþçi emeklilerini ziyaretinde Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ, Yazlýk Belediye Baþkaný Sebahattin Ersoy, Hisareyn Belediye Baþkaný Sebahattin Þimþek, Deðirmendere Belediye Baþkaný Hasan

EMEKLÝLERLE YAKINDAN ÝLGÝLENDÝ

Baþkan Karaosmanoðlu ile beraberindekileri, þube baþkaný Kýlýç ve yönetiminin yaný sýra dernek lokalinde bulunan iþçi emeklileri karþýladý. Dernek lokalinde bulunan emekli iþçilerle tek tek ilgilenen Baþkan Karaosmanoðlu, merkezi hükümetin ve Büyükþehir Belediyesi olarak kendilerinin, emeklileri rahat yaþam koþullarýna sahip olmalarý için gereken çalýþmalarý yaptýklarýný söyledi.

Aslýnda tartýþmalar, iðnelemeler, gerekliydi gereksizdi demeler, hepsi birer siyasi oyundan baþka bir þey deðil. Meyve veren aðaç taþlanýr derler. Siyasetin olmazsa olmaz kuralýdýr, eleþtirmek, daha doðrusu muhalefet olmak.

YENÝ YILA YENÝ BÝLGÝSAYAR

Büyükþehir Belediyesi ile Gölcük Belediyesi'nin ilçede çok önemli hizmetler yaptýðýný dile getiren þube baþkaný Kýlýç ve yönetimi, Baþkan Karaosmanoðlu'na dernek lokalinde bir bilgisayarlarýnýn bulunmadýðýný iletti. Bunun üzerine gerekli yerlere talimat veren Baþkan Karaosmanoðlu, derneðe hemen bir bilgisayar alýnmasýný temin etti. Böylece Gölcüklü iþçi emeklileri, yeni yýla yeni bir bilgisayarla girmenin mutluluðunu yaþadý. Þube baþkaný Kýlýç ile yönetimi ve dernek üyesi emekliler, Baþkan Karaosmanoðlu'na katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

Belli bir partiye yakýnlýðý olanlar, karþý partinin yaptýklarýný doðru da olsa kabul etmek istemezler. Bazen içlerinden "hakikaten iyi oldu bunlarýn yaptýklarý iþ" deseler de, muhalefet olacaklar ya, olmadý bu iþ derler. Yazýmýn baþýnda da dediðim gibi "her þey insanlýk için". En güzeli, takým tutar gibi parti tutmayý býrakýp, bizler için yapýlanlarýn keyfini çýkarmak. Þu an ki Büyükþehir belediyesi yönetimi binlerce insaný geçici bir süre sýkýntýya sokmayý göze alýp, D-100 þehir merkezi geçiþi ve þehir merkezi ile sahil bandýnýn buluþmasý için yapýlan çalýþmalara baþlama cesareti göstererek bile, bu þehir için en iyi olaný yapmak istediklerini kanýtlamýþlardýr. Geçtiðimiz gün Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, IKM'yi ziyaretinde þehrimiz açýsýndan çok önemli projelerden bahsetti. Mayýs ayýndan itibaren otobüslerin þehir içine giriþlerine izin verilmeyeceðini, bahar aylarýnda þehir merkezinin yayalaþacaðýný söyledi. Þu an ki durumu göz önünde bulundurursak ne kadar önemli, bir o kadar da gerekli bir uygulama. Ayrýca; Büyükþehir belediyesi binasýnýn yanýnda 2 bin araçlýk bir otopark yapýmý planlandýðýný söyleyen Karaosmanoðlu, Valilik binasýnýn da kaldýrýlarak yerine 2-3 bin araçlýk bir otopark yapýlabileceðini söyledi. Otoparklar, þehrimiz için olmazsa olmazlarýn en baþýnda geliyor artýk. Her geçen gün, araç sayýsý azalmýyor, artýyor. Eminim, D-100 projesi ve Türkiye'de eþi benzeri olmayan, Turgut Özal, Adnan Menderes ve içlerinde en büyüðü olacak Mimar Sinan Köprüleri bittiðinde kentimizin kazanacaðý görsel güzellik yanýnda ulaþým sorunumuz da büyük ölçüde azalacak. Bir de Merkez Bankasý çevresinde yaþanan ufak bir sýkýntýdan bahsetmek istiyorum. Merkez Bankasý önünde ve yanlarýnda araç parký kesinlikle yasak. Seka Tünelinden þehir merkezine giriþ yapan araçlarýn çoðunluðu þehir merkezine doðru ilerliyor, bir kýsmý ve katlý otoparktan çýkan araçlar ise D-100'e çýkýþ yapýyor. D-100'e çýkýþ yapýlan güzergahta trafik neredeyse hiç yok. Az sayýda araç geçiþi var. Buna raðmen kesinlikle araç beklemesine izin verilmiyor. Oysa Merkez Bankasýnýn tam önünde, araç parký yasak levhalarý ve "aracýnýz çekilir" ibareleri olmasýna raðmen sabahtan akþama kadar araç parkýna izin veriliyor. Böylelikle D-100'e çýkacak olan araçlar, park yapmýþ araçlarýn olduðu yerden yola çýkabilecekken, mecburen beklemek zorunda kalýyorlar. Saðlýklý, mutlu, bol kazançlý günler dileðiyle…

Bozuk sinyalizasyon kazaya neden oldu arabasý karayolundan yan yola geçerken Sakarya istikametinden gelen Hasan Yýlmaz"ýn kullandýðý 41 LT 655 plakalý kamyonla çarpýþtý. Kazada Savaþ doðan yaralandý. Araç içerisinde sýkýþan Doðan"ý itfaiye ekipleri iþ makinasý kullanarak sýkýþtýðý yerden kurtardý. Sýkýþtýðý yerden kurtarýlan Savaþ Doðan 112 ambulansý ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Doðan'ýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.

UZUNTARLA Elimsan fabrikasý önünde iddiaya göre bozuk sinyalizasyon nedeniyle meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.Uzuntarla elimsan fabrikasý önünde saat 12.00 sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Ýddiaya göre karayolunun geçiþini ve düzenini saðlayan sinyalizasyon lambalarý çalýþmayýnca kaza da kaçýnýlmaz oldu. Ersöz firmasýna ait Savaþ Doðan"ýn kullandýðý 41 PD 226 plakalý su daðýtým

Baþkan Karaosmanoðlu, hizmetlerle dolu 2008 yýlýný geride býrakýrken, eski yýlýn son gününü de Gölcük'te halkýn arasýnda geçirdi

Kocaeli halkýna hizmetin sevdalýsýyýz Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, 2008 yýlýnýn son gününü de çalýþarak geçirdi. Eski yýlýn son gününü tamamen Gölcük'e ayýran Baþkan Karaosmanoðlu, ilçe esnafýný dolaþtý. Gölcüklüler'in yeni yýlýný kutlayan Baþkan Karaosmanoðlu, ilçenin 2008 yýlýnda olduðu gibi 2009 yýlýnda da önemli hizmetler almaya devam edeceðini söyledi 2008 yýlýný gece gündüz demeden, hafta sonu mefhumu olmadan çalýþarak geçiren Baþkan Karaosmanoðlu, eski yýlýn son gününde de yoðun bir mesai yaptý. 2008'in son gününü Gölcük'e ayýran Baþkan Karaosmanoðlu, ilçede yer alan dernekleri, esnaf odalarýný dolaþtý ve Gölcük esnafýný tek tek ziyaret etti.

ESNAFTAN BAÞKAN'A BÜYÜK ÝLGÝ

Baþkan Karaosmanoðlu'na yýlýn son günündeki çalýþma programýnda Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ, Yazlýk Belediye Baþkaný Sebahattin Ersoy, Hisareyn Belediye Baþkaný Sebahattin Þimþek, Deðirmendere Belediye Baþkaný Hasan Özer, AK Parti Gölcük Ýlçe Baþkaný Mevlüt Demir ve belediye meclis üyeleri eþlik etti. Baþkan Karaosmanoðlu, Gölcük'teki programýnda esnaftan ve vatandaþlardan büyük ilgi gördü.

2008'DE HÝZMETLER ZÝRVEYE ÇIKTI

Yolda gördükleri Baþkan Karaosmanoðlu'nun boynuna sarýlan ve ilçeye Büyükþehir'in yaptýðý

hizmetlerden ötürü teþekkür eden Gölcüklüler, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan yeniden aday gösterilmesi nedeniyle de kendisini kutladý. 2008 yýlýný tüm Kocaelililer'e gece gündüz demeden, hafta sonu mefhumu olmadan çalýþarak geçirdiklerini kaydeden Baþkan Karaosmanoðlu, ''Son gününü yaþadýðýmýz 2008 yýlý, hem Gölcük için hem de Kocaeli için hizmetlerin zirveye çýktýðý bir yýl oldu'' dedi.

YENÝ YILDA YENÝ HÝZMETLER

Baþkan Karaosmanoðlu, ''Ben ve ekibim, 2008 yýlýný hiç ara vermeden çalýþarak geçirdik. Kocaeli halkýnýn tertemiz, pýrýl pýrýl, altyapýsýyla ve üstyapýsýyla imrenilecek bir kentte yaþamasý için önceki yýllarda olduðu gibi 2009 yýlýnda da canla baþla çalýþacaðýz. Yeni yýlda da yepyeni projelerle Kocaeli halkýnýn hizmetinde olacaðýz. Ben ve ekip arkadaþlarým, Kocaeli halkýna hizmetin sevdalýsýyýz. Halkýmýzýn üzüntüsünde de, sevincinde de, iyi gününde de, kötü gününde de yanýnda biz vardýk. Bu halkýn içinden geldik, yeni yýlda da yine halkýmýzýn içinde olmaya, onun derdiyle dertlenmeye devam edeceðiz'' ifadesini kullandý.

4 PKK sempatizaný tutuklandý KOCAELÝ Ýl Jandarma Komutanlýðý'nýn bir süredir takip altýna aldýðý 4 üniversite öðrencisinin, bölücü örgüt sempatizanlýðý yapmak, örgüte ait yayýnlarý bulundurmak ve benzeri iddialar ile çýkarýldýklarý adli merciiler tarafýndan tutuklandýklarý öðrenildi. Konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açýklama yapýlmadý. Ancak edinilen bilgilere göre aldýklarý duyumlarý deðerlendiren Kocaeli Ýl Jandarma

Komutanlýðý Terörle Mücadele Ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyon ile Kocaeli Üniversitesi'nde öðrenim gören 4 kiþiyi gözaltýna aldý. Ýfadeleri alýnan ve ikametlerinde ele geçirilen yayýn organlarý ile adli merciilere sevk edilen þahýslarýn tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öðrenildi. Tutuklanan isimler ise þu þekilde; Seddik Cebir, Adnan Þahin, Zeliha Aldatmaz, Baran Çakmak.

Büyükþehir'in eðitim projesi KO-MEK,Ýstihdam Garantili Ýþgücü Eðitimi'ne örnek gösterildi

KO-MEK krize merhem olacak Altuntaþ, Gölcük’te þov yaptý MHP’nin Gölcük Belediye Baþkan adayý Orhan Altuntaþ, resmi adaylýk açýklamasýný dün düzenlediði görkemli bir törenle yaptý. Altuntaþ’ýn açýklamasýna yaklaþýk olarak 3 bin Gölcüklü katýldý 29 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde MHP'den Gölcük Belediye Baþkan adayý gösterileceði açýklanan Orhan Altuntaþ'ýn adaylýðý, dün Gölcük Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle resmileþmiþ oldu. Altuntaþ’ýn adaylýk açýklamasýna MHP Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuþ, il baþkaný Ruhi Çavdar, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Zekai Kahyaoðlu’nun yaný sýra ilçe baþkanlarý ve bugüne belediye baþkan adaylarý katýldý. Ýzdihamýn yaþandýðý adaylýk açýklamasýnda çok sayýda partili töreni ayakta izlemek zorunda kaldý. Altuntaþ'a özellikle pemþyeri derneklerinin desteðinin büyük olmasý dikkat çekti. Orhan Altuntaþ’ýn adaylýk açýklamasýna katýlan MHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Hediye Akkaya ile yöneticiler Fatma Mýsýrlý ve Gülþen Yüksel de, Genel Baþkan Devlet Bahçeli'nin selamýný partililere iletti. Ýlk konuþan isim olan Gölcük Ýlçe Baþkaný Hüseyin Çýldýr, Gölcük’ü bilen, projeler üreten Orhan Altuntaþ ile birlikte yola çýktýklarýný ve seçimi kazanacaklarýný söyledi. Daha sonra söz alan il baþkaný Ruhi

Çavdar ise partisinin halkýn karþýsýna en iyi adayý çýkarma ilkesiyle seçimlere hazýrlandýðýný belirtti ve; “Artýk millete hizmet etme sýrasý MHP’ye gelmiþtir” dedi. MHP Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuþ ise Gölcüklüler’den alacaklý olduðunu söyledi. Gölcük'ün öneminden söz eden Durmuþ, “Gölcük’e depremden sonra yaþanan acýlarýn sarýlmasýyla ilgili 57. hükümet döneminde büyük çabalar gösterdik. Bu açýdan baktýðýmýzda Gölcüklülerden alacaklýyýz. Bu alacaðýmýzý Orhan Altuntaþ’ý Gölcük’de belediye baþkaný olarak gördüðümüzde almýþ olacaðýz” açýklamasýnda bulundu. Durmuþ'un ardýndan söz alan MHP Gölcük Belediye Baþkan adayý Orhan Altuntaþ, kaderin kendisini buraya getirdiðini dile getirdi. Altuntaþ, þunrlarý söyledi: “Gölcük’te gitmediðim ev, meyve yemediðim bahçe yoktur. Belediye baþkanlýðý için bunlarý yapmadým, kader beni buraya getirdi. Gölcük’ün sýnýrlarý zamanýnda budandý. Baþiskele bile Gölcük’ten daha geniþ.” Altuntaþ, mevcut belediye yönetimini de eleþtirerek, yapacaðý projeleri anlattý.

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin dört yýldýr baþarý ile yürüttüðü ücretsiz Meslek ve Sanat Eðitim Kurslarý (KO-MEK) Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen Ýstihdam Garantili Ýþgücü Eðitim Projesi kapsamýndaki çalýþmalara örnek gösterildi

Bakanlýk tarafýndan ekonomik kriz nedeniyle yaþanan ve iþten çýkarmalara yönelik hazýrlanan söz konusu istihdam projesine KO-MEK adeta merhem olacak. Ýstihdam Garantili Ýþgücü Eðitim Projesi kapsamýnda KOMEK'te eðitim görecek olan iþsiz vatandaþlar, kriz sonrasýnda nitelikli personel kimliðiyle iþ bulma imkanýna kavuþacak.

VALÝ BAÞKANLIÐINDA ÝLK TOPLANTI

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý söz konusu proje için tüm illerde Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu Alt Çalýþma Grubu oluþturulmasýný kararlaþtýrdý. Karar gereðince ilk toplantý geçtiðimiz hafta Kocaeli Valisi Gökhan Sözer baþkanlýðýnda Valilik 100.Yýl Toplantý Salonu'nda yapýldý. Vali Sözer baþkanlýðýndaki toplantýya, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kocaeli Büyüykþehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir Karaloðlu, Genel Sereter Yardýmcýsý Dr. Mustafa Çöpoðlu, Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný Yýlmaz Kanbak, Kocaeli Ticaret Odasý Baþkaný Hüseyin Zeytinci, Sosyal Güvenlik Müdürü Muharrem Akbaþ, oda baþkanlarý ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý Yaygýn Eðitim Þube Müdürü Hikmet Yýldýrým katýldý.

ÝÞSÝZLÝK SORUNU ÝLE MÜCADELE

Toplantýda Vali Sözer, dünyayý ve dolayýsýyla Türkiye'yi etkileyen ekonomik krizin etkilerinin Kocaeli'nde de hissedildiðini söyledi. Kocaeli'nde, istihdam ve önündeki engelleri kýsa zamanda aþabilmek için bir kurul oluþturup, yürütme kararý aldýklarýný söyleyen Vali Sözer, "Her ülke þu anki kriz ortamýnda iþsizlik sorunu ile mücadele etmektedir. Biz istihdam ile ilgili elimizdeki imkan ve kaynaklarý bu kriz döneminde çalýþanlar ve iþverenler lehine kullanmak amacý içerisindeyiz" dedi. Vali Sözer bu aþamada, baþta Ýþkur, Büyükþehir Belediyesi, Halk eðitim, odalar ve bir takým özel kurumlarýmla istihdam yaratmasýyla ilgili çalýþmalar yaptýklarýný söyledi ve, ekonomik krizin kentteki olumsuz etkilerini azaltmak için bu kurul oluþturulduðunu tekrarladý.

"KO-MEK eðitimi almýþ çok sayýda vatandaþýmýz meslek sahibi olarak iþ buldu. Bu bizim için en büyük mutluluk" dedi. Genel Sekreter Münir Karaloðlu' da yapýlacak çalýþmalarda Büyükþehir Belediyesi olarak KO-MEK' in tüm imkanlarý ile bu projeye destek olunacaðýný vurguladý.

ÇALIÞMA BAKANLIÐI'NIN PROJESÝ

Ýstihdam Garantili Ýþgücü Eðitim Projesi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan, ÝÞKUR, Ege Üniversitesi ve Petkim ortaklýðýyla hazýrlandý. Ekonomik kriz nedeniyle yaþanan iþten çýkarmalar ve bunun altýðý olan iþsizlik sorununa çözüm amacýyla oluþturulan

KURULDAN KO-MEK'E TAM NOT

Vali Sözer'in ardýndan kurula katýlan kent dinamikleri ise yaþanan küresel ekonomik kriz ve buna baðlý olarak geliþtirilen Ýstihdam Garantili Ýþgücü Eðitimi Projesi hakkýndaki görüþlerini dile getirdi. Kurul üyelerinin konuþmalarý sýrasýnda proje kapsamýnda ilde oluþturulmasýna karar verilen meslek kurslarýna örnek olarak KO-MEK gösterildi. Kurul üyeleri Büyükþehir Belediyesi'nin dört yýldýr zaten verdiði meslek ve sanat eðitimi ile istihdama önemli katký sunduðunu ve bu yöndeki baþarýnýn Ýstihdam Garantili Ýþgücü Eðitim Projesi için iyi bir referans olduðunu kaydetti.

BAÞKAN'IN KO-MEK MUTLULUÐU

Toplantýda yer alan Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, KO-MEK'in adýnýn tüm Türkiye'de ayný anda baþlayacak bir projede öne çýkmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. KOMEK´i bir halk üniversitesi olarak niteleyen Baþkan Karaosmanoðlu, kurslarýn ana hedefinin vasýfsýz insanlarý meslek sahibi haline getirmek olduðunu söyledi. Ýþsizlik sorunun altýný çizen Baþkan Karaosmanoðlu, bu soruna çözüm üretme anlamýnda KO-MEK'Ý hayata geçirdiklerini kaydetti. Baþkan Karaosmanoðlu, vasýflý insanýn her yerde iþ bulduðuna da dikkat çekerek,

proje tüm yurt genelinde uygulanacak. Buna göre ilk olarak illerde vilayetler önderliðinde Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu Alt Çalýþma Gruplarý oluþturuluyor. Burada il genelinde istihdama yönelik meslek kurslarýnýn açýlmasý hedefleniyor.

ÖNCELÝK ÝÞSÝZLERÝN

Açýlacak kurslara iþten çýkarýlmýþ ya da iþsiz vatandaþlar öncelikli olarak alýnacak. Burada eðitim gören söz konusu vatandaþlara daha sonra meslekte yeterliliði gösteren bir sertifika verilecek. Bu kapsamda KO-MEK istihdama yönelik yeni kurslar açacak. Burada eðitim görecek olan iþsiz vatandaþlar, kriz sonrasýnda nitelikli personel kimliðiyle iþ bulma imkanýna kavuþacak.


5

Sirmen ve Erenkaya birlikte yargýlanacak Depremde 30 santim eðilen SEDAÞ binasýný, teslim alan dönemin yöneticileri hakkýnda açýlan dava beraatle sonuçlandý. Ancak davada çýkan karar gereði, binanýn deprem yönetmenliðine aykýrý yapýldýðý gerekçesiyle dönemin Belediye Baþkanlarý Sefa Sirmen ve Hikmet Edenkaya hakkýnda dava açýldý

SEFA Sirmen'in Ýzmit Büyükþehir Belediye Baþkaný olduðu dönemde bir arsa karþýlýðýnda eski KEDAÞ için Adliye Sarayý karþýsý D-100 kenarýnda yaptýrýlan Genel Müdürlük binasý 17 Aðustos depreminde zeminden kaynaklanan sorun nedeniyle 30 santim eðilmiþti. Dönemin eski KEDAÞ Genel Müdürü Halil Konuk, yamuk binayý teslim aldýðý gerekçesiyle "Görevi kötüye Kulanma" iddiasýyla kendisi ve diðer yöneticiler hakkýnda,

SÝRMEN VE ERENKAYA YARGILANACAK

Mahkeme heyeti 1998 yýlý deprem yönetmenliðine aykýrý olarak 07.11.2002 tarihinde yapý kulanma izin belgesi veren dönemin Saraybahçe Belediyesi Baþkaný Hikmet Erenkaya ve sorumlularý, yine bu binanýn kesin kabulüne karar veren Ýzmit Büyükþehir Belediyesi 26.11.2001 tarihindeki yetkilileri olan dönemin Belediye Baþkaný Sefa Sirmen ile diðersorumlular hakkýnda görevlerini ihmal suçlarýndan dava açýlmasý kararý verdi. Dönemin Belediye Baþkanlarý ve sorumlularý hakýndaki dava Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.

alýndýðý, binanýn saðlam ve oturulabilir olduðu, ancak deprem yönetmeliklerine uygun yapýlmadýðý için giderilebilir eksikliklerinin bulunduðu yönünde bilirkiþi raporlarý geldi. Deðiþik üniversitelerin ilgili birimlerince hazýrlanan bu raporlara raðmen, KEDAÞ il müdürlügünün kendisine ait binada deðilde, kiralýk bir binada faaliyet göstermesi herkesi þaþýrtýyor. Saðlamlýðý raporlar ile kabul edilen binaya bir çok kurumda talip oluyor. Bunlarýn en baþýnda ise Kocaeli Barosu bulunuyor. Ancak bina reklam panosu, çöplük ve berduþ yuvasýna dönüþmüþ durumda.

350 BÝN YTL HARCANDI

1997 Yýlýnda Belediye ile KEDAÞ arasýnda imzalanan protokol ile Körfez Mahalesi Hafýz Binbaþý Caddesi üzerinde Genel Müdürlük binasýnýn yapýmýna baþlanmýþtý. Büyük bir bölümü tamamlanan bina teslim edilmesine çok kýsa bir süre kala depremde binanýn taþýyýcý kolon ve kiriþlerinde her hangi bir sorun yaþanmazken bina zeminden kaynaklanan sorun yüzünden 30 santim eðildi. Depremsonrasý yapýlan denetimde bilirkiþi heyeti bina için saðlam raporu verdi. Yamuk bina KEDAÞ'a teslim edildi. KEDAÞ Genel Müdürlüðü binanýn güçlendirilmesi ve düzeltilmesi için 350 bin YTL para harcamasýnaraðmen bina düzeltilemedi.Bina eðik olduðu için personel buraya gelmek istemedi. Bina halen boþ ve atýl durumda duruyor.

SEDAÞ BÝNA KÝRALADILADI 2006 yýlýnda açýlan dava geçtiðimiz günlerde sonuçlandý. Çýkan kararda eski KEDAÞ Genel Müdürü Halil Konuk ile diðer yöneticiler Zafer Hatas, Vecdi Cihangir, Adnan Küçükali, Baha Ünlü, Mehmet Hamdi Mungan, Ayþe Berrin Aydýn, Mehmet Keyif, Mehmet Ali Çobaner hakkýnda iskan ruhsatý veren ve kesin kabul kararý verilen binayý teslim almanýn dýþýnda görevi kötüye kulandýklarý ve ihmalleri konusunda yeterli delil olmadýðýndan dolayý haklarýnda beraat kararý verildi.

Bina ile ilgili çalýþmalar sürerken, KEDAÞ Sakarya'ya baðlandý ve adý SEDAÞ oldu. Bina hakkýnda saðlam olduðuna dair verilen tüm raporlara raðmen boþ olarak býrakýldý. SEDAÞ Kocaeli Þubesini Bekirpaþa'a da þahsa ait bir binayý kiralayarak geçici çözüme ulaþtý. 1997'de yapýmýna baþlanan 2002 yýlýnda teslim edilen bina ise hala boþ ve belirsizliðini korumaya devam ediyor.

TALÝPLERÝ VAR AMA VERÝLMÝYOR

Baþa bela olan bina hakkýnda dava süresince 3 defa rapor

Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, geride kalan 2008 yýlýnda Kocaeli'ye çok önemli hizmetler yaptýklarýný aktardý. 2009 yýlýnda yapýlacak seçimleri de deðerlendiren Baþkan Karaosmanoðlu, ''Seçim döneminde kimseye hakaret etmeden, gayet aðýrbaþlý davranacaðýz. Bugüne kadar Kocaeli'ye yaptýðýmýz hizmetler ortadadýr. Biz boþ laflarla deðil, icraatlarýmýzla konuþuyoruz'' dedi.

Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Türk Metal Sendikasý Gölcük Þubesi'ne konuk oldu. Burada sendika üyesi iþçilerle bir araya gelen Baþkan Karaosmanoðlu, ''Sadece Gölcük'te deðil, Kocaeli'nin her noktasýnda hizmetlerimiz var'' dedi. BAÞKAN, ÝÞÇÝLERLE BULUÞTU

Türk Metal Sendikasý Gölcük Þube Baþkaný Yücel Yücel ile yönetimi Baþkan Karaosmanoðlu'nu aðýrladý. Çok sayýda sendika üyesi iþçinin de hazýr bulunduðu ziyarette Baþkan Karaosmanoðlu'na Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ, Yazlýk Belediye Baþkaný Sebahattin Ersoy, Hisareyn Belediye Baþkaný Sebahattin Þimþek, Deðirmendere Belediye Baþkaný Hasan Özer, AK Parti Gölcük Ýlçe Baþkaný Mevlüt Demir ve belediye meclis üyeleri eþlik etti.

BÝRLEÞME BELDELERÝN YARARINA

Ziyarette bir süre Yücel ile sohbet eden Baþkan Karaosmanoðlu, daha sonra toplantý odasýna geçti. Burada iþçilerin sorularýný yanýtlayan Baþkan Karaosmanoðlu'na daha çok beldelerin birleþmesiyle oluþan ilçelerin durumu soruldu. Küçük beldelerin bu birleþme sonrasýnda daha iyi hizmet alacaðýný aktaran Baþkan Karaosmanoðlu, ''Küçük belediyeler kendi kendine yetemiyordu. Bazý belde belediyelerimize maaþ verebilmesi için Büyükþehir olarak biz yardým ediyorduk. Beldelerin birleþmesiyle güçlü ilçeler oluþtu. Gölcük Belediyesi de beldelerin birleþmesiyle daha da güçlendi. Eðer Büyükþehir olmasaydý, Kocaeli genelinde mevcut hizmetlerin yüzde 80'i yapýlamazdý'' ifadesini kullandý.

KOCAELÝ, TÜRKÝYE'YE MODEL OLDU

Türkiye genelinde tüm il sýnýrlarý her metrekaresine kadar planlanan tek ilin Kocaeli olduðunu hatýrlatan Baþkan Karaosmanoðlu, ''Büyükþehir sayesinde Kocaeli genelinde çalýþmalarýmýz ve planlamalarýmýz tek elden yapýlýyor. Bu anlamda Kocaeli, Türkiye'ye model bir il oldu. Beldelerin kalkýnmasý için ilçelerin oluþturulmasý çok önemli bir adýmdýr. Burada belediye meclis üyesi seçilecek kiþilere büyük iþ düþüyor. Bu nedenle bu makamlara beldesini, ilçesini, halkýný düþünen, adam gibi adamlarý seçeceksiniz. Kocaeli'nin neresine giderseniz bizim hizmetlerimizi görürsünüz. Vatandaþýmýz bizim yaptýklarýmýzý günlük gibi yýllardýr not tutuyor. Bundan sonra bize not verecek. Biz halkýmýzýn saðduyusuna güveniyoruz'' þeklinde konuþtu.

SAÐLIKLI GÜNLER Oðuzhan DEÐÝRMENCÝOÐLU

SIR Ýki kiþinin bildiði sýr deðildir. Bu sözü bir mafya dizisinden öðrendik. Sýr adý altýnda ulu orta dolaþan duyumlarýn mahremiyet kisvesi altýnda kutsandýðý, þiddetin yüceltildiði, haklý olabilmek için güçlü olmak lüzumunun izleyicilerin gözünün içine sokulduðu, piyasa iþi bir çalýþmadan. Ama sonuçta durmuþ bir saat bile günde iki kere doðruyu gösterir. Söz doðru , ama eksik. Ýki kiþinin bildiði elbette sýrdýr. Bir üçüncü kiþi olaya dahil olduðunda, o artýk sýr olmaktan çýkmýþtýr. Sýr, kendi baþýna bir þeydir. O, bir gün açýklanmak için yedekte tutulan bir þey deðildir. Bir gün açýklanacak bir þey zaten sýr deðildir. Sýr, ebedi müddet sýrdýr. Sýrra vakýf olanlar, onu kendi canlarýndan daha aziz birer emanet olarak görürler. Canlarý pahasýný da onu muhafaza ederler. Sýr tutamayacak olanlara fýndýk ,leblebi verirler, oyalansýn diye. Ancak bu fýndýk leblebiyi usulüne uygun olarak deðerlendirebilen, ulu orta etrafa döküp saçmayanlara gerçek manada sýr tevdi edilir. Sýr saklamak çok ama çok zordur dostlar. Piramidin en üstündekiler sýrlarýn en aðýrýný taþýrlar. Onlar adeta taþýdýklarý sýrrýn kölesidirler. Aþaðý doðru inildikçe sýr erbabýnýn sayýsý artar. Aralarýnda hiç konuþmasalar da ayný sýrrý taþýyor olmanýn verdiði kader birliði hissi yüreklerdeki o taþýnmaz yükün aðýrlýðý biraz hafifletir. Sýr , insana hizmet etmez; aksine insan taþýdýðý sýrrýn hizmetçisidir. Bir meslek erbabý sýrlara vakýf da olsa mesleðiyle ilgili bir makale yazarken kesbi olmayan bir bilgiyi kullanamaz. Kullanýrsa sýrra ihanet etmiþ olur. Velev ki bunun için sýrrýn sahibinden izinli olmaya. Yani sýr, kiþinin dünyasýnýn rahatlamasý için deðildir. Su üzerinde yürüyebilecek birisi denize düþse eðer yüzme bilmiyorsa boðulup ölebilir. Bunun aksine hareket edenler, iyi bilin ki sýr erbabý deðildir.

Öztürk: Seçimleri Farklý kazanacaðýz

Hizmet lafla deðil, icraatla olur Kocaeli'nin her noktasýnda hizmetimiz var

7-12 OCAK 2008

HÝZMETLERÝMÝZ DEVAM EDECEK

AKP Körfez'de sevilen isimlerden birisi olan Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fehmi Öztürk, gazetemizi ziyaretinde Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar'a önemli açýklamalarda bulundu. Öztürk, yerel seçimleri farklý kazanacaklarýný dile getirdi AKP Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fehmi Öztürk, gazetemize bir ziyaret gerçekleþtirerek, Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar ile görüþtü. Gümüþhaneli olan ve memleketinin meþhur köme ve pestilinden oluþan ikramýyla gazetemizi ziyaret eden Öztürk, son günlerdeki siyasi geliþmeler hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Yaklaþan yerel seçim sürecinde önemli bir hazýrlýk evresi içine girdiklerini kaydeden Öztürk, Körfez Belediye Baþkanlýðý'na yeniden kazanacaklarýný iddia etti.

ÇOK HÝZMET ETTÝK

Kocaeli'de geride kalan 5 yýlda hizmet bereketi yaþandýðýný dile getiren Baþkan Karaosmanoðlu, ''Bu hizmetlerimizde lokomotifimiz merkezi hükümetimizdir. Türkiye için istikrar çok önemli. Ülkemizin kalkýnmasý devam ettikçe, ülkemizdeki istikrar devam ettikçe bizim de hizmetlerimiz artarak devam edecek'' ifadesini kullandý.

Teþkilat olarak bütünlük içinde hareket ettiklerini dile getiren AKP Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fehmi Öztürk, "Geride býraktýðýmýz kongre sürecinden teþkilatýmýz en güçlü þekilde çýkmýþtýr. Bundan sonra yerel seçimlere yöneleceðiz. Ýyi bir sonuç elde ederek, seçimlerden baþarýlý bir þekilde çýkacaðýmýza inanýyorum. Körfez ilçe için bizim iktidarýmýz döneminde yapýlanlar ortadadýr. Hizmetlerin ardý arkasý kesilmedi. Ýlçe bütünüyle adeta yeniden yapýlandýrýldý" dedi.

YAPTIÐIMIZ HÝZMETLER ORTADA

Yeni yýlla birlikte yaklaþan seçimlere deðinen Baþkan Karaosmanoðlu, ''Biz hizmetlerimize hiç durmadan devam edeceðiz. Seçim döneminde de gayet aðýrbaþlý, hiç kimseye hakaret etmeden, kýrmadan, dökmeden hareket edeceðiz. Boþ laflarla deðil, icraatlarýmýzla konuþuyoruz. Bugüne kadar yaptýklarýmýz belli, bundan sonra daha neler yapabiliriz ona bakacaðýz. Kocaeli'nin daha temiz, daha huzurlu, ulaþýmý, eðitimi, saðlýðý üst seviyede, insanlarýn birbirini sevdiði bir kent haline gelmesi için çalýþacaðýz'' þeklinde konuþtu.

ADAYIMIZ PEHLÝVAN OLUR

Efe: Her zaman hizmetten yanayýz

Körfez halkýnýn yapýlan çalýþmalardan memnun olduðunu da dile getiren Öztürk, sözlerini þöyle bitirdi: "Seçimlerle ilgili olarak yaptýðýmýz gezilerimizde halkýmýzýn büyük ilgisi ile karþýlaþýyoruz. Partimize Körfez'de büyük bir teveccüh var. Seçimleri mutlaka kazanacaðýz. Halkýmýz hizmetleri görüyor ve bunun karþýlýðýný 29 Mart'ta oy olarak bize verecektir. Hedef olarak yüzde 75 oy oraný beklentisindeyiz. Baþkan adayý olarak da Yunus Pehlivan'ýn teþkilatýmýz tarafýndan benimsendiðine inanýyorum."

Körfez Ticaret Odasý, 2008 yýlý son toplantýsýný hafta içi gerçekleþtirdi. Toplantýda Ocak ayý içerisinde yeni binaya taþýnýlacaðý ve 2009'un ilk toplantýsýnýn bu binada yapýlacaðý müjdesi verildi. Körfez Ticaret Odasý, 2008 yýlýnýn son toplantýsýný önceki gün Meclis Baþkaný Osman Çalýk baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi.Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda aralýk ayý faaliyet raporu deðerlendirildi. Oda Genel Sekreteri Kenan Mintaþ tarafýndan meclis üyelerine okunan faaliyet raporunun onaylanmasýndan sonra baþkan Mustafa Efe, çalýþmalar hakkýnda meclis üyelerini bilgilendirdi. Yýlýn son meclisini gerçekleþtirdiklerini söyleyerek konuþmasýna baþlayan baþkan Efe, yeni yýlda yeni hizmet binasýna taþýnýlacaðý müjdesini verdi.

2009'un ilk toplantýsý

Kongre tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceðini de belirten efe þöyle konuþtu; " Körfez Ticaret Odasý olarak

2008 yýlýný mutlu bir þekilde geride býrakýyoruz. Yýlýn son meclis toplantýsýný uzun yýllardýr kullandýðýmýz bu binada yaptýk. Allah izin verirse yýlýn ilk meclisini yeni binamýzda yapacaðýz. Ocak ayý ortalarýnda yeni binamýza geçeceðiz. Yeni binamýzda uzun süredir ihtiyaç duyduðumuz geniþ bir mekana kavuþmuþ olacaðýz.

AKP Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fehmi Öztürk, , yerel seçimlerde Körfez halkýnýn yine AKP'yi tercih edeceðini dile getirdi.

Seçimler yeni binada

Önümüzdeki günlerde tarihi belirlenecek seçimlerimizi de yeni binamýzda yapacaðýz. Ekonomik krize raðmen, oda olarak binamýzý kýsa sürede bitirmenin gururunu yaþýyoruz. Her zaman hizmetten yanayýz, üyelerimizin menfaati için çalýþmaya devam edeceðiz." Efe'nin konuþmasýnýn ardýndan meclis toplantýsý yeni yýlýn iyi geçmesi dilekleriyle son buldu.

SATILIK 1996 MODEL MITSUBÝSHÝ PANELVAN ( 155.000 KM ) TEL: 0.533 527 12 29 Allah izin verirse yýlýn ilk meclisini yeni binamýzda yapacaðýz.

Yarpaþ'ta toplu sözleþme görüþmeleri baþladý Körfez Belediyesi'nin yan kuruluþu olan Yarpaþ'ta 20092010 dönemine ait toplu sözleþme görüþmeleri baþladý

Ýþçi ve iþveren temsilcileri 61 maddelik sözleþme taslaðýný görüþmeye baþladý. Taraflar, 7 Ocak Çarþamba günü tekrar masaya oturacak.

Belediye-Ýþ Sendikasý Kocaeli 2 Nolu Þube'nin yetkili olduðu Yarpaþ A.Þ.'de toplu sözleþme görüþmeleri baþladý. 391 iþçiyi ilgilendiren toplu sözleþme görüþmelerinin oturumuna Þube Baþkaný Osman Þar, Yarpaþ Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Bahattin Baycur, iþyeri ve sendika temsilcileri katýldý. Ýlk oturumda sendika yönetimi 61 maddeden oluþan ve iki yýlý kapsayan tekliflerini þirket yöneticilerine

sundular. Taraflar sözleþme taslaðýyla ilgili görüþmelerine 7 Ocak Çarþamba günü devam edecekler. Belediye-Ýþ Sendikasý Kocaeli 2 Nolu Þube Baþkaný Osman Þar sözleþmeyi iki tarafý da memnun edecek þekilde baðýtlamayý umduklarýný söyledi. Yarpaþ'ta halen ortalama 850 YTL olan maaþ için sendikanýn ücret artýþ talepleri bir sonraki toplantýda deðerlendirileceði belirtildi.

Fikret Çetin'in(küçük resim) kullandýðý kamyon, 20 metre uçurumdan aþaðýya uçtu.


6

Tezcan iþçisi zorla çýkarýldý Tezcan Galvaniz'de iki gündür yemekhanede direnen 83 iþçi, iþverenin ve jandarmanýn aðýr baskýsýyla dýþarý çýkartýldý. Bazý iþçiler açlýk, yorgunluk ve soðuktan fenalýk geçirdi

FABRÝKALARINDA iki gün direnen Tezcan Galvaniz iþçilerine gece yarýsý baskýný. Ýþçilerin haklarýný almak ve iþlerine geri dönmek için Pazartesi günü baþlattýklarý eyleme, jandarma, önceki gece saat 24.00 civarýnda þok baskýn yaptý. Cezaevi araçlarý, itfaye, ambulans, iki belediye otobüsü ve 10'a yakýn jandarma aracý ile yapýlan baskýnda iþçiler sendikalarý ile aldýklarý ortak karar üzerine fabrikanýn yemekhanesini boþalttý. Sloganlarla dýþarý çýkan iþçiler yaklaþýk 1 saat fabrikanýn önünden ayrýlmadý. Baskýndan önce akþam saatlerinde ise içerdeki iþçilerin aileleri fabrika kapýsýnda yakýnlarýna destek verdiler. Ailelerin yaný sýra, Uzunçiftlik Belediye Baþkaný Yaþar Sönmez ve SAV-DER üyeleri de direniþe destek oldu.

iþten attý. Onlar içerde haklarý için mücadele verirken, bizde dýþarýda kar kýþ demeden onlarýn yaþadýklarýný paylaþacaðýz. Eðer iþverenin azýcýk vicdaný olsaydý çocuklarýmýzý, eþlerimizi, akrabalarýmýzý bu kar kýyamette bu duruma sokmazdý. Biz devletin yetkililerinden bu soruna çözüm bekliyoruz" dedi.

BU HAK ALMA BEKLEYÝÞÝDÝR

Birleþik Metal-Ýþ Genel Sekreteri Selcuk Göktaþ, içerde kendilerini yemekhaneye kapatan iþçilerin hangi gerekçe ile iþten

tavýrlarý sürüyor, bizim taleplerimize karþýlýk iþten atmalarla karþýlýk verdiler.'' Fabrikanýn yakýn bir süre öncesine dek küçük bir atölye biçiminde olduðuna, büyümesinde iþçilerin emeði olduðuna dikkati çeken Göktaþ, ''Ýþçiler, gemiden atýlacak ilk aðýrlýk gibi görülüyorsa, bunu kabul edemeyiz'' dedi. Göktaþ, Tezcan Galvaniz'de toplu sözleþme yetkileri bulunduðunu, müzakere sürecinin bugün baþladýðýný, ancak herhangi bir olumlu geliþme olmadýðýný sözlerine ekledi.

DESTEK BÜYÜDÜ

Akþam saat 18.00 civarýnda iþten çýkan vardiyanýn kapýda iþçilerin yakýnlarý ile baþlattýðý bekleyiþe ilk destek Uzunçiftlik Belediye Baþkaný Yaþar Sönmez'den geldi. Sönmez iþçilerin direniþi ile ilgili bilgi aldýktan sonra, direniþin baþarýyla sonuçlanmasý için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydetti. Daha sonra yaklaþýk 10 kiþilik bir ekip ile iþçileri ziyaret eden Savunma Sanayi Çalýþanlarý ve Ýþçileri Derneði (SAV-DER) Baþkaný Mehmet Oktay, iþçilerin bu süreçte gösterdikleri tarihsel mücadeleyi desteklediklerini kaydetti. Ýþçi sýnýfýnýn içinde bulunduðu süreçte Tezcan iþçileri ve Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý'nýn verdiði mücadelenin iþçi sýnýfý için örnek alýnmasý gerektiðini kaydetti.

AÝLELER ÖFKE KUSTU

Kapýda bekleyen iþçilerin aileleri duruma büyük tepki gösterdi. Desteðe gelen iþçilerin anne ve eþleri, Sönmez Tezcan'ýn kendi arazileri üzerinde kurduðu fabrikadan, çocuklarýný attýðýný söyleyerek öfke kustular. Ýçerdeki iþçilerden Mehmet Sakin'in annesi Mümine Sakin, "Oðlumun hiçbir suçu yokken

operasyon yapýlacaðýný bildirerek eylemi sonlandýrmalarýný istedi. Ayrýca Kocaeli Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndan takviye robokoplar istendi. Eyleme müdahale olasýlýðýnýn yükselmesi ile fabrikanýn önüne gelen sendika yetkilileri içeri girerek iþçilerle konuþtu. Ýki gündür aç, susuz ve soðukta bekleyen iþçilerin dirençlerinin düþmesi ile alýnan ortak karar ile iþçiler dýþarý çýkartýldý.

FENALIK GEÇÝRENLER OLDU

Jandarma'nýn iþveren tarafýný tuttuðunu iddia eden iþçiler sert tepki gösterdiler. Dýþarý çýkýldýðý sýrada iþçilerin üstünün aranmasý da iþçilerin öfkesini arttýrdý. Bazý iþçiler iki gündür yaþadýklarý koþullar nedeni ile arkadaþlarýnýn yardýmý ile dýþarýya çýkartýldý. Sloganlarla dýþarý çýkan iþçiler, kapýda bekleyen arkadaþlarýndan destek aldý. Sendika, eyleme baþladýklarý günden beri birþey yemediklerini bildiren iþçilere kumanya daðýttý. Fabrikada ''hasar tespiti'' yapmak üzere içeride kalan jandarma, iþçilerin ayrýlmasýndan sonra fabrikayý terketti.

YAPILAN HUKUKSUZLUK

atýldýklarýný bilmediklerini ve bu gerekçeleri öðrenerek haklarýný almak için direndiklerini söyledi. Göktaþ, "Burada bir iþgal söz konusu deðil. Bu bir hak alma bekleyiþidir. Ýþveren bunlarla ilgili birþey söylemediði sürece bekleyiþ devam edecek. Uzlaþabilmek için genel baþkanýmýz da dahil birkaç giriþimimiz oldu, hukukçularýyla görüþtük. Uzlaþmaz

ÞOK BASKIN

Sendika üyesi iþçilerin ve iþçi yakýnlarýnýn uzun bekleyiþinden sonra fabrikanýn önünü terk etmeleri ile jandarmanýn müdahale çalýþmalarý baþladý. Jandarma, itfaiye ve saðlýk ekiplerinin yanýsýra Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'ne ait 2 otobüs ve 1 cezaevi aracý da fabrikada hazýr bulundu. Jandarma ekipleri iþçilere,

Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý Genel Sekreteri Selcuk Göktaþ, iþçilerin içerde yaþadýklarý koþullardan dolayý direnecek güçlerinin kalmadýðýný ve jandarma ile çatýþma taraftarý olmadýklarýný kaydetti. Yaþanan süreci ''hukuksuzluk'' olarak niteleyen Göktaþ, ''Tüm iþçi sýnýfý bu yaþananlardan ders çýkarmak zorunda. Bizler mücadelemizi bundan sonraki süreçte de sürdüreceðiz. Belki bugünlük burada noktalýyoruz ama þunu herkes bilsin, biz yarýn Kocaeli'de yine sorunuz, sorun olmaya devam edeceðiz'' dedi. Büyükþehir Belediyesi'nin baskýn için Belediye Otobüsü ve Ýtfaye aracý vermesine de tepki gösteren Göktaþ, "Büyükþehir belediyesi iþçileri ziyaret edeceðine onlarýn zorla çýkartýlmasýna destek veriyor. Zenginlerin hükümeti olan AKP becerebiliyorsa patronlarýn pervasýzlýklarýna karþý dursun" dedi.

Aðrýlýlardan Körfez'de örnek davranýþ Demokrat Parti'den Körfez Belediye Meclis Üyeliði'ne aday adayý olan Mehmet Aydýn Mutlu, belgesini ilçe baþkaný Veli Yýldýz'ýn elinden aldý. Törende eski MKYK Üyesi Orhan Bozkurt ve Körfez Belediye Baþkan adayý Fevzi Canbaz da hazýr bulundu.

Aydýn Mutlu, DP'den aday oldu BÝR süre önce AKP'den istifa ederek, Demokrat parti saflarýna geçen, Körfez Muþ Ovasý Derneði 2. Baþkaný Mehmet Aydýn Mutlu, DP'!den Körfez Belediye Meclis Üyeliði için aday adayý oldu. Geçtiðimiz dönem AKP'de aday olan, ancak meclise seçilemeyen Mutlu, baþvurusunu önceki gün gerçekleþtirdi. Partinin ilçe teþkilatýnda düzenlenen törenle aday adaylýðýný açýklayan Mehmet Aydýn Mutlu, hizmet için adaylýða talip olduðunu dile getirdi.

TÜRKÝYE'NÝN DP'YE ÝHTÝYACI VAR

Demokrat Parti'nin misyonunun Türkiye için artýk bir ihtiyaç olduðunu dile getiren Mehmet Aydýn Mutlu, "Türkiye, ekonomik ve sosyal bakýmdan tarihi bir dönem yaþýyor. Bu zor günlerde ülkenin geleceðini kurtarmanýn tek yolu olarak Demokrat Parti gerçeði ile karþý karþýya kalýyorsunuz. Bu nedenle çalýþmalara destek olabilmek için DP saflarýna geçtim ve aday adayý oldum" dedi. Bu arada Mehmet Aydýn Mutlu'nun adaylýk baþvurusunda DP Körfez Ýlçe Baþkaný Veli Yýldýz, eski MKYK Üyesi Orhan Bozkurt ve Körfez Belediye Baþkan adayý Fevzi Canbaz da hazýr bulundu.

Söðüt, Barbaros'ta

Saadet Partisi Körfez Belediye Baþkan Adayý Maþallah Söðüt toplumun bütün katmanlarýna ulaþabilmek için yoðun gayret sarf ediyor. Önceki akþam fabrikalarýn oluþturduðu tehlike nedeniyle sürekli gündeme gelen Barbaros mahallesinde Samsunlular diye tabir edilen, mahalle sakinleri ile Artvinliler Kýraathanesinde bir araya gelerek bölgenin sorunlarý ve çözüm yollarý konusunda bilgilerini aktardý. Vatandaþlarýn sýkýntýlarýný, istek ve beklentilerini dinledi. Söðüt, bu bölgedeki insanlarýmýzýn sorunlarýnýn mutlaka çözüme kavuþturulmasý gerektiðini dile getirerek, "Bölge halkýna mantýklý çözümlerle gidilmesi gerektiðini söyleyerek kendi evlerinde özgürce yaþayan insanlarý apartmanlara yönlendirmek saðlýklý bir karar deðil" dedi. Söðüt, bölgenin çözümünün yerel yönetimin imkânlarýný aþtýðýný Büyükþehir ve hükümetin hýzla konuya eðilmesi gerektiðini dile getirerek sorun çözülmezse yerel yönetimleri kazanmalarý halinde farklý düþüncelerle sorunu çözmenin yollarýný arayacaklarýný dile getirdi.

ZAYÝ 1 Ocak 2009 tarihinde nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muharrem KÜÇÜKÞAHÝN

Körfez Aðrýlýlar Derneðinin düzenlemiþ olduðu "Körfezde birlik" gecesi yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Sýra gecesi þeklinde tertip edilen geceye körfezin önde gelen tüm siyasileri, Aðrýlý iþadamý ve yöneticiler, körfezdeki bazý hemþehri derneði yöneticileri ile Körfez ve Herekede ki Aðrýlýlar iþtirak etti

Körfez Aðrýlýlar Derneði baþkaný Suat Demir gecede kýsa bir konuþma yaparak katýlýmýn yüksekliðinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek tüm davetlilere teþekkür etti. Demir; bu akþam burada siyaset yok, dostluk, arkadaþlýk, kardeþlik ve körfezlilik var. Bireysel tercihlerimiz farklý olabilir ama, daha iyi ve saðlýklý yaþamak, eþit þartlarda hayata katýlmak, hizmetten ve imkanlardan daha objektif istifade edebilmek ve siyasete daha yoðun katýlýmý saðlamak için de bu tip birliktelikler gerçekleþtirmek zorunludur. Bu ayný zamanda ortak paydalarda buluþmak demektir dedi. Demir; Siyasetin ýsýndýðý, bugün yarýn gerek parti içinde gerek partiler arasýnda birbirlerine rakip olacak deðerli siyasetçileri ve temsil ettikleri partileri Aðrýlýlar Derneði çatýsý altýnda bir sohbet ortamýnda buluþturmuþ olmaktan son derece mutluyum, davetimizi geri çevirmeyip katýlma inceliði gösteren herkese en içten teþekkürlerimi sunuyor siyasi çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum dedi. Geceye Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, Ak Parti ilçe baþkaný Engin Koyun, Demokrat Parti Körfez Belediye Baþkan Adayý Fevzi Canbaz, Ak Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Selahattin Kabadayýoðlu, Cumhuriyet Halk Partisi Körfez Ýlçe Baþkaný Turgay Aksu ve Belediye Baþkan Aday Adayý Salih Þirin, Milliyetçi Hareket Partisi Körfez Ýlçe Baþkaný Salih Kurtbaþ ve Belediye Baþkan Adayý Naci Kara, Körfez Belediye Meclis Üyesi Mehmet Allak, Emin Öztürk, Fahrettin Fýrat ve diðer davetliler katýldý.

Çiðköfte ikramýnýn yapýldýðý ve yaklaþýk 200 davetlinin katýldýðý program gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

7-12 OCAK 2008

YÜKSEK ÖKÇELER Gülay YENÝLMEZ

gulayyenilmez@gmail.com

TRT 6……Pardon nam-ý deðer TRT ÞEÞ

Kürtçe yayýn yapan devlet kanalý….. Bu kanala neden ihtiyaç duyulduðunu bir Türk vatandaþý olarak anlamadým. Kanalýn test yayýnýný izledim. Konuþulan lehçenin üçte birinden fazlasý güncel Türkçe. Bir diðer yarýsý Arapça'dan ayni zamanda Türkçe'ye de geçmiþ kelimeler. Geriye kalýyor üçte birden az bir anlaþýlmayan kýsým. Bu giriþim AB kaynaklý olabilir mi? Zannetmem, eðer AB deðerleri ön planda olsaydý, Yunanistan'da Türkçe, Arnavutça, Makedonca, Bulgaristan'da Türkçe ayrý ayrý birer resmi kanal olmasý gerekirdi. Test yayýnýnda röportaj yapýlan gençler Kürtçe bilmiyor bile zar zor konuþuyorlar, yaþlýlar için ise bu kanal hiçbir þey ifade etmeyecektir. Geçen ömür geçmiþ þimdiden sonrasý ne iþe yarar? Bu ülke, yaþayan insanlarýnýn kökenleri açýsýndan mozaik bir yapýya sahip. Türk halký bir bütündür. Laz, Çerkez, Gürcü, Boþnak, Manav, Arnavut, Romen, Azeri, Arap ve bu böylece sürer gider. Tüm bu etnik köklerin kendilerine ait yöresel ve bölgesel dilleri var. Bu durumda hepsine ayrýcalýk tanýnmalý. TRT 6. TRT 7…….. TRT 77 ye kadar aç açabildiðin kadar kanal. TRT 6 Kürtçe yayýn yapacaðýna etnik dillerde karma yayýn yapan bir kanal olarak hayata geçirilseydi keþke. O zaman çok mutlu olur, inancým ve hoþgörüm doruk noktaya çýkardý. Bu oluþumun altýnda hiçbir art niyet aramazdým. 24 saat boyunca dönüþümlü ve adil bir oranda daðýtýlmýþ her dilde programlar olsaydý çok daha güzel, anlamlý bir o kadar da gerçekçi olmazmýydý? Yoksa TRT nin böyle bir alt yapýsý yokmu? Olmaz olur mu. Ülkemizde yüzlerde yöresel kültür dernekleri, sivil toplum örgütleri var. Hepsinden her türlü danýþmanlýk, fikir ve destek alýnabilirdi. Ama sadece Kürtçe kanal!!!! Neden altýnda bir fesatlýk arýyorum? Baþka hesaplar yatýyor düþüncesine kapýlýyorum. Sebebini önce kendime soruyor ama cevap alamýyorum. Yoksa; Devlet, eðitimine, üretimine yatýrým yapmadýðý sýrf bu yüzden cahil bir yöre halký yapýsýna kavuþan yýllardan ihmal ettiði bölgeye karþý günah mý çýkartýyor? Kürtçe yapýlan birkaç program ile neyi deðiþtireceðini zannediyor. Seçim yatýrýmý mý yapýlýyor? Çerkezlerin, Lazlarýn, gürcülerin, Süryanilerin oylarý ne olacak? Eðer bu seçim yatýrýmýysa ciddi bir ayrýmcýlýk söz konusu. Benim bildiðim oy etnik kökene göre deðil, dünyevi, siyasi, ekonomik, politik düþünceye göre verilir. Etnik köken ön plana çýkartýlarak oy alýnýyorsa, DTP tavan yapacaktýr zira ülke nüfusunun yüzde 20 sinin Kürt kökenli halk olduðunu istatistikler gösteriyor. Amaç halký Eðitmek mi? Bunu da zannetmem zira amaç buysa Rojin'in yapacaðý türkülü, halaylý sabah programýnýn halka ne yararý olacak. Yemek programlarýda olacakmýþ. Kürt halkýna batýdan yaprak sarmayý, karadenizden mýsýr ekmeði yapýmýný mý öðretecekler. Sýk sýk doðu illerine gidiyorum. Van, Tatvan, Bitlis, muþ, Tunceli, Diyarbakýr. Hatta bir çoðunun kýrsalýna bile gittim. Oralarda ayakkabýsýz okula gidiyorlar, evlerinde deðil televizyon elektrik olmayanlar var. Bu durumda Kürtçe kanalý kimler? Niçin? Neden? Ýzleyecekler? Eðitim okulda olur, ekrandan olmaz. National geografi programlarýný kürtçeye çevirip yayýnlayacaklarsa bilemem, haaa kaç kiþi seyredecektir onu hiç bilemem sadece gülerim aðlanacak halimize o kadar.

Pehlivan, Körfezli hacýlarý kutladý Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, Körfez Ýlçeden kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirenleri ziyaret ederek tebrik etti.

Ýl Genel Meclisi aday adayý Erdal Aydýn’dan kahvaltý AK Parti den Ýl Genel Meclisi Aday Adayý olan Aðrýlý Ýþadamý Erdal Aydýn çalýþmalarýný; arkadaþlarý, dostlarý, hemþehrileri ve körfezlilerle bir araya gelerek devam ettiriyor Pazar günü Körfez Aðrýlýlar Derneðinde düzenlediði kahvaltý programýnda körfez ilçede bulunan bazý arkadaþlarýyla bir araya gelen Erdal Aydýn birlik ve beraberliðin önemine vurgu yaparak, birlikteliði sadece siyasi alanda deðil hayatýn her alanýnda göstermek gerektiðini belirtti. Bunu da asla bir ayýrýma sapmadan herkesi kucaklayarak yapmak gerektiðinin altýný çizen Aydýn, bu tip programlarýn insanlarýn birbirini tanýmasý ve insanýn kendisini anlatmasý için bir vesile olduðunu söyledi. Davetlilere seslenen Aydýn, dinamik ve deðiþimi kavrayan bir anlayýþý Körfeze ve Kocaeliye hakim kýlmak ve bu çabaya bir parça da olsa katkýda bulunmak için yola çýktýðýný, özgüveninin tam olduðunu sadece desteðe ihtiyacý olduðunu dile getirdi. Kahvaltýya iþtirak edenlerin destek açýklamalarýnýn kendisini fevkalade heyecanlandýrdýðýný ifade eden Erdal Aydýn; insaný önemsemeyen hiçbir anlayýþýn siyasette uzun ömürlü olamayacaðýný bildiðini, amacýnýn da siyasete insani ve ahlaki bir kalite getirme çabasý olduðunu ifade ederek kendilerine evsahipliði yapan Aðrýlýlar Derneði yöneticilerine ve davetlilere teþekkür etti.

Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan eþi Ayþe Pehlivan ile birlikte kutsal topraklara giderek hacý olan Körfezlileri ziyaret ederek kutladý. Ýlçeden kutsal topraklara giden 120 kiþiye özel olarak hazýrlattýðý hediyeyi takdim eden baþkan Pehlivan, çiçeði burnunda hacýlardan orada yaþadýklarýný dinleme imkaný buldu. YunusAyþe Pehlivan çiftini evlerinde aðýrlamaktan büyük mutluluk duyan hacýlar, kutsal topraklardan getirdikleri hurma ve zemzem suyu ikramýnda bulundular.


7

7-12 OCAK 2009

Ak Parti Körfez Ýlçe gençlik kollarý baþkaný Fehmi Öztürk :

Bu canice saldýrýya sessiz kalmayalým Toplantýya Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý yönetimi, Körfez Yönetim Kurulu üyeleri, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, SKM Baþkaný Þener Söðüt, Belediye Meclis Üyesi Hasan Yýldýz katýldý

Gençlik Kollarý tarafýndan Filistin halkýna yönelik düzenlenen "Þifahen Deðil Acilen" isimli yardým kampanyasýnýn 11.01.2009 tarihine kadar devam edeceði bildirildi. Yardým kampanyasý kapsamýnda ilaç ve kermesten elde edilecek gelirle acil ihtiyaçlarýn giderilmesi planlanýyor. Baðýþ yapýlacak olan ilaçlarýn AB standartlarýna göre, küpürlerinin kesilmemiþ ve raf ömürlerinin en az 1 yýl olacak þekilde hiç açýlmamýþ kapalý kutularda olmasýna dikkat edilmelidir. Ayrýca; Tütünçiftlik Belediye dükkanlarýnda düzenlenecek olan kermesten elde edilecek gelirle Filistin halkýna ulaþtýrýlmak üzere týbbi malzemeler alýnmasý planlanýyor. Vatandaþlarýn destek olmasý amacýyla da tüm Körfez'deki esnaflara yönelik baðýþ kutularý daðýtýlacaktýr. Ýnsani Yardým Vakfý(ÝHH) tarafýndan oluþturulan kutular yine ÝHH vasýtasýyla Filistin halkýna ulaþtýrýlacaktýr. Basýn toplantýsý ile yardým çaðrýsýnda bulunan Fehmi Öztürk; "Gazze'deki geliþmeler, sessiz kalamayacaðýmýz, son derece tehlikeli geliþmelerdir. Ýsrail'in okullara ve evlere yönelik düzenlediði saldýrýda yüzlerce sivil halkýn ölmesi ve binlerce insanýn yaralanmasý milletimizi derinden üzmüþtür. Ýsrail'in masum Gazze Halký'na yönelik saldýrýsýný lanetleyerek þiddetle kýnýyoruz. Ýsrail'in kadýn ve çocuk demeden sivil halka yönelik olarak düzenlediði bu canice saldýrýya sessiz kalmamanýzý ve yardým kampanyamýza destek olmanýzý bekliyoruz. Saðduyu sahibi her vatandaþýmýzý ilaç kampanyamýza ve kermesimize katýlmaya davet ediyoruz." dedi.

Halkýmýz istikrara oy verecek AK Parti Kartepe Ýlçe teþkilatý haftalýk toplantýsýný, Ýlçe Baþkaný Gültekin Görüm baþkanlýðýnda toplanarak gerçekleþtirdi

Kocaeli Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Ellibeþ'i Ziyaret etti Kocaeli Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Yýlmaz,Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gölcük Arýcýlar Dernek Baþkaný Mehmet Erþiþman ile birlikte Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ'i makamýnda ziyaret edip yeni yýlýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak Bal hediye etti. Kocaeli Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliðinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Birlik Baþkaný Hüseyin Yýlmaz, Kocaeli'nde kestane balý üretildiðini belirterek, önümüzdeki dönemde üretilen bu ballarý birlik aracýlýðýyla satmak istediklerini söyledi. Kocaeli'de 500 üyeleri olduðunu ve bu sayýnýn giderek arttýðýný ifade eden Yýlmaz Gölcük Ýlçesinde de Arýcýlýða karþý yoðun bir ilgi olduðunu belirtti.Baþkan Ellibeþ ,Yapýlan ziyaretten dolayý Birlik Baþkaný Yýlmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve Gölcük Dernek Baþkaný Erþiþman'a teþekkür etti.

Meþhur Adýyaman Çið Köftecisi Körfez'de

Büyükþehirler baþta olmak üzere yurt genelinde 180'e yaklaþan þubesiyle hizmet veren Meþhur Adýyaman Çið Köftecisi bir þubede Körfez Ýlçe'de açtý Kuzey Mahallesi Aðadere Caddesi'nde kurulan ve Ali Canpolat'ýn iþletmeciliðini üstlendiði Meþhur Adýyaman Çið Köftecisi'nin açýlýþ törenine; Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan ile davetliler katýldý. Açýlýþ kurdelesi baþkan Pehlivan tarafýndan kesilen iþyerinin sahibi Ali Canpolat, bu anlamlý günde kendisini yalnýz býrakmayan konuklarýna ikramlarda bulundu. Canpolat, damak tadýna düþkün olanlarý çiðköftelerinin tadýna bakmaya beklediklerini söyledi.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe baþkaný Gültekin Görüm, geçtiðimiz günlerde Derbent Otel'de gerçekleþen 300 üyenin katýlým programýný deðerlendirerek, katýlým gösteren partililere ve sivil toplum örgütlerine teþekkür etti.Yaklaþan yerel seçimler öncesi yoðun bir temponun içerisinde olduklarýný belirten Görüm, " yaptýðýmýz çalýþmalarý vatandaþýmýza anlatýyoruz.Hizmetin gitmediði mahalle, köy, belde ve ilçe kalmamýþtýr.Eksiklerimiz olabilir, bunlarý da zaman içerinde gerek muhtarlarýmýzla, gerekse belediye baþkanlarý, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluþlarýyla ele ele vererek tamamlayacaðýz. Halkýmýz istikrarý bozmaz ve 29 Mart'ta oyunu da istikrara vereceðinden hiç kuþkumuz yok " dedi. Ýsrail'in Filistin'de uyguladýðý katliamý þiddetle

kýnayan AK Parti Kartepe Ýlçe Baþkaný Gültekin Görüm, " Filistin'li kardeþlerimizin acýsýný paylaþýyoruz.Zulme maruz kalan Filistin'li kardeþlerimize maddi ve manevi her türlü yardýma hazýrýz.Bu amaçla, AK Parti Kartepe Ýlçe teþkilatý olarak, bir yardým organizasyonu düzenlemeyi planlýyoruz.Bunun için giriþimlere

baþladýk " dedi.Kadýn ve gençlik kollarý baþkanlarýnýn da hazýr bulunduðu toplantýya, aday adaylarýndan Selehattin Altýnkaya, Zafer Arat, Ergün Berdan ve Habip Sarman da katýlarak, projelerini anlattýlar.Görüm ayrýca, tüm Kartepe'lilerin yeni yýlýný da kutlamayý ihmal etmedi.

Serhan Gürkan yargýya güveniyor Ýþ yeri basma ve darp iddialarý ile geçtiðimiz hafta öðlen saatlerinde adliyeye sevk edilen ve akþam saatlerinde serbest býrakýlan Kocaelispor Baþkaný ve Gürkan Tur'un sahibi Serhan Gürkan "Olaylar biraz farklý geliþti. Þirket otobüsünü gasp eden kiþilerle kavga ettik. Yargýya güveniyoruz" dedi ALÝKAHYA'DA , önce gece bakým için servise býraktýðý otobüslerden birinin, borcu olduðu gerekçesiyle geri verilmemesi üzerine kalabalýk bir grupla servise giderek kavga eden ve iþyerine zarar vermekle suçlanan Kocaelispor Kulübü Baþkaný ve Gürkan Tur'un sahibi Serhan Gürkan, tutuklama istemi ile sevkedildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan serbest býrakýldý. Þoförü olan Ýrfan Can ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

YARGIYA GÜVENÝYORUZ

Serhan Gürkan'ýn sahibi bulunduðu, þehirlerarasý yolcu taþýmacalýðýnýn yaný sýra servis hizmeti de veren Gürkan Tur'a ait otobüsün sözkonusu serviste bakýma verilmesiyle baþladý. Ýddialara göre, servis yetkilileri, yaklaþýk 6 bin YTL'lik borç nedeniyle, "Bu borç ödenmeden otobüsü teslim etmiyoruz" açýklamasýný yapýnca, Serhan Gürkan, yanýna þoförü Ýrfan Can ve firma genel müdürü Mehmet Yücel ve çalýþanlardan Mustafa Birgün'ün yaný sýra henüz isimleri öðre-

Adliye çýkýþýnda basýn mensuplarýnýn ýsrarlarý üzerine olayla ilgili sorularý yanýtlayan Serhan Gürkan "Otobüsü gaspedenlerle kavga ettik. Olaylar farklý geliþti. Tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldým. Olayýn ardýndan kendimizi adalete teslim ettik. Yargýya güvencemiz tamdýr. Bundan sonraki açýklamalarý avukatlarým yapacak. Söylediðim gibi þirket otobüsünü gaspeden kiþilerle kavga ettik. Yargýya güveniyoruz. Yargýya intikal ettiði için bu aþamada ancak bunlarý söyleyebiliyoruz" dedi. Açýklama sonrasýnda Gürkan, kalabalýk bir grup ile adliyeden ayrýldý.

nilemeyen kalabalýk bir grupla sözkonusu servise gitti. Firma sahibi Suat ve Yýlmaz Akdeniz kardeþler ile çalýþanlardan Bünyamin Özkan ile tartýþma yaþandý. Ardýndan içerde büyük bir kavga çýktý. Olayda Bünyamin Özkan'ýn ayaðý kýrýldý. Ayrýca her 2 taraf da fiili olarak zarar gördü. Olay yerinin jandarma bölgesi olmasý nedeniyle jandarma ekipleri, olay yerine gelerek Serhan Gürkan ile þoförü ve firma çalýþanlarýný gözaltýna aldý.

Kocaelispor Baþkaný ve Gürkan Tur'un sahibi Serhan Gürkan, adliye çýkýþý yaptýðý açýklamada, yargýya güvendiðini söyledi.

OLAY NEYDÝ?

Alikahya Beldesi'ndeki MAN Akdeniz Ticari Araçlar Limidet Þirketi Akmanlar Otomotiv'de, dün gece geliþen olaylar,

Büyükþehir Belediyesi Barýnma Merkezi 2008 yýlýnda üstüne düþen görevi yaptý

Barýnma Merkezi yeni yýla mutlu girdi Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Barýnma Merkezi 2008 yýlýnda 670 kiþiye hizmet vererek ihtiyaç sahiplerinin sýcak bir ortamda hayata tutunmalarýný saðladý Büyükþehir Belediyesi, 2005 yýlýndan itibaren faaliyete geçirilen Barýnma Merkezi, kimsesiz, hasta vatandaþlarýn dertlerine derman olmaya devam ediyor. Üç öðün sýcak yemek, sýcak su, saðlýk ve barýnma hizmeti veren merkez ihtiyaç sahiplerinin umut ýþýðý oluyor. Aile ortamýný aratmayan merkez sayesinde bu güne kadar 2 bin 173 kiþiye hizmet verilerek gülmeyen yüzlerin bir nebze de olsa gülmesi saðlandý.

TARAMALAR YAPILIYOR

7 gün 24 saat hizmet vermesi ile Türkiye ilk olma özelliði taþýyan Barýnma Merkezi yeni yýlda da muhtaç vatandaþlara kol kanat gerdi. Halk dilinde Garip Evi olarak bilinen merkez tarafýndan yapýlan sokak

taramalarý ile özellikle terminaller, köprü altlarý gibi alanlarda evsiz, zorda kalmýþ kimsesizler tespit edildi. Sokakta kalan ve donma tehlikesi geçiren insanlar zabýta ekipleri eþliðinde toplanarak korumaya alýndý. Soðuk kýþ þartlarýnda sokakta yaþayan vatandaþlara yönelik taramalar sayesinde yaþanan olumsuzluklarýn önüne geçildi. Taramalarda merkeze gelmek istemeyen vatandaþlar ise gözden kaçmadý.

MUTLU YÜZLER

2009'a girerken, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Barýnma Merkezi'nde sýcak bir ev ortamýnda yeni yýla girmenin mutluluðu yaþandý. Ýhtiyaç sahipleri oluþturulan kalýcý çözümler sayesinde ise geleceðe daha umutlu bakma imkaný buldu.

DÖNEMEÇ Sevcan TAMER

FÝLÝSTÝN VE ÝSRAÝL

Merhabalar… Gördüðünüz gibi Ýsrail günlerdir Filistin'e saldýrýyý ara vermeden sürdürüyor..Hatta sergilediði tavýr ve davranýþlarla adeta dünyaya meydan okuyor.. 400 küsur ölü , 2 binden fazla yaralý verdiði söylenen insanlýk kaybýný lanetliyor , yeni bir yýla vahþetin kanlý izleriyle girerek , bu vicdansýz insanlarý 2009'un canavarý ilan ediyoruz..Filistin ve Ýsrail halkýnýn tarihin en alt sayfalarýndan bu yana bitip tükenmeden sürüp giden kavgalarý..Ve , Filistin'de yaþayan masum insanlara defalarca yaðmur gibi yaðan "ÖLÜM".. Birbirinden acýmasýz katliamlar üzerine kurulan Ýsrail devleti (1948) bir türlü vazgeçmeden sürdürüyor bu oyunu ne yazýk ki.. Güya istedikleri Hamas örgütünü çökertmek ve yok etmekmiþ..Güya sadece tehlikeli olarak tespit ettikleri ve sivillerin olmadýðý hedefler bombalanýyormuþ..Ama görünen manzara ve ortaya çýkan insan kýyým sayýsý hiç de öyle demiyor.. Yazýk çok yazýk..Ýki tarafýnda hýrslarýna maðlup düþtükleri an ortaya çýkan manzara bu iþte..Filistin'de yaþayan o masum insanlar ve çocuklar Hamas denen topluluðun ne için mücadele ettiðini biliyor mu acaba.? Sonra Filistin' li örgütlerin Ýsrail'e fýrlattýðý füzelerin ne derece zayiat verdiðini tahmin etmeye çalýþýyorum..Bu "bizi de onlarýn attýðý füzeler kötü vurdu ama" savunmasý komik ve çocuksu geliyor bana.. Bir kere Ýarail'in arkasýnda kim var.?Dayýlarý , aðabeyleri kim , bir düþünür müsünüz.? Anlaþýlan 60 yýldýr olmadýk zulümlerle Filistin halkýný taciz eden Ýsrail'i masum gösterecek hiç bir geliþme kabul edilemez..Yaptýðý mezalimin sýralanarak gözler önüne serilmesi sonucu Ýsrail "Hamas Örgütünün" neden kurulduðunun farkýna varacaktýr mutlaka..Zaten kurulumunda onayý veren yine kendisi deðimlidir.?Haberlerde dinliyorum þu anda..Ýsrail'in saldýrarak yüzlerce insanýn ölümüne ve yaralanmasýna neden olmasý sonucu , Ýsrail'li bombalayan Filistin'in üç kiþinin yaralanmasýna neden olduðunu anlatýyor haber spikeri..Dilerim bu vahþet bir an önce biter.. Evet efendim bitmedi..Yazýmý bilgisayarýmda yarým býrakýp geçirdiðim hafta sonu çok daha kaygý verici geliþmeler yaþandý orta doðuda..Yani Ýsrail Birleþmiþ Milletler uyarýsý demeden..Dini geleneklerince Kutsal Cumartesi gününü umursamadan ve dünyanýn sergilediði ikazlarý ciddiye almadan , Filistin topraklarýna karadan da girme eylemini gerçekleþtirdi..Ölü ve yaralý sayýsý artýda , arttý..Bakar mýsýnýz , adamlarda öyle bir kararlýlýk ve adam sendecilik var ki , inanýlýr gibi deðil doðrusu..Anlaþýlan , dünyanýn her yerinden duyarlý ve insan sevgisi taþýyan insanlar bas , bas baðýracak.. Çeþitli eylemlerle Ýsrail tehdit edilecek..Ve, olaylarý son derece soðukkanlýlýkla seyrederek , rahatýnýn bozulmasýndan korkan bazý Arap ülkeleri din kardeþlerinin katlini izlerken , Ýsrail' de vuracak , vuracak..Günahsýz çocuklar ve sivil Filistin halký ölmeye devam edecek..Bu arada Ýsrail'in dayýlarý ellerini ovuþturarak olaylarý takip edip , yangýný körükleyecekler.. Çýkarlarý adýna daha da kýzýþmasý için ellerinden gelenide yapacaklardýr mutlaka..Bizlerin yaþananlarý sadece tarihlerden okuyarak öðrenme þansýna sahip olan kiþilerin yorumlarý da var tabi ki..Örneðin bu yýlan hikayesinin biteceðine inanmak saflýk olur diye düþünenlerdenim.Ancak Arap Ülkelerinin yetkilileri çýkarlarýný veya korkularýný bir tarafa atýp , manevi duygularýnýn galibiyetine maðlup düþerlerse , yeni bir Haçlý seferi , yani Müslüman , gayrimüslüman savaþý baþlar mý dersiniz.?Böyle bir durum olursa Türkiye olayýn nesrinde yer alýr.?Filistin ve Ýsrail arasýndaki yaþanan böylesi hain ve sonuçsuz savaþýn perde arkasýný bilmemiz mümkün deðil tabiatýyla..Hele de siyasi ve devlet politikasýný kapsayan yanýný hiçten bilemeyiz.. Kýlavuz istemeden görünen köyse , açýk ve net ortada..Arkasý güçlü ve bu þýmarýklýk sonucu dünyayý takmayan küçücük bir ülkenin mazlumu ezmesi , canýný yakmasý ve topraðýndan atarak yok olmasý için acýmasýzca katletmesidir..Ah Ýsrail ah..Keþke bu yüzünü zamanýnda atalarýnýzý topluca fýrýnlara atarak yakan ve eritip sabun yapan ülkeye de gösterebilseydiniz..


cmyk

7-12 OCAK 2009

Kocaeli'nin en kaliteli haftalýk gazetesi

YIL:2 SAYI: 59

Ak Gençlik’ten Filistine yardým kermesi Ak Parti Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý Yönetimi, Filistin halký yararýna Tütünçiftlik Belediye Dükkanlarýnda "Þifaen Deðil Acilen" isimli bir kermes düzenledi

Filistine yardým amaçlý düzenlenen kermese katýlým çok yoðun oldu

Kermese Körfez Belediye Baþkan aday adayý olan Selahattin Kabadayýoðlu da katýlarak birlik ve beraberlik mesajý verdi.

Geçtiðimiz hafta Cumartesi günü yapýlan ve açýlýþ konuþmasýný ev sahibi Körfez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fehmi Öztürk'ün yaptýðý organizasyona katýlým yoðundu. Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan'ýn açýlýþýný yaptýðý kermese Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun ve eþi, Ayþe Pehlivan, Körfez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Çelik, Körfez Belediye Baþkan Aday Adayý Selahattin Kabadayýoðlu, Ýl Meclis Üyesi Aday Adayý Enver Alçýk, Meclis Üyesi Mehmet Allak, Taþköprülüler Dernek Baþkaný Öznur Gökkaya, Meclis Üyesi Mehmet Bulut, Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Tuna, Cemil Akgün katýldý. Açýk arttýrma ile satýþlarýna baþlayan Gençlik Kollarý, sinevizyon gösterileri ve sergilerle Filistinlilerin savaþ görüntülerini katýlýmcýlara izlettirdiler. Tüm Kocaeli halkýnýn katýlýmýnýn ve yardýmseverliðinin beklendiði kermes 1 hafta süreyle devam edecek. Gençlik Kollarý Fehmi Öztürk yaptýðý konuþmada herkesin bu kermese katýlýmýnýn yardým eli bekleyen Filistindeki maðdur halk için ne kadar önemli olduðu bilmesi gerektiðini belirtirken herkesten bu duyarlýlýða sahip olmasý gerektiðini bildirdi. Savaþ maðduru fakir halkýn bu yaralarý sarmasý için hepimizin elele vermesi ve onlara destek olmamýzýn büyük önem taþýdýðýný söyledi.

cmyk

Kermeste Ýþadamý Mehmet Allak Gazzede Filistinli mücahitlerin kendi elleriyle yaptýðý Mescidi Aksa tablosunu beþ yüz TL vererek satýn aldý. Kermesin açýlýþýný Körfez Ýlçenin baþarýlý belediye baþkaný Yunus Pehlivan yaptý.

KOCAELİ MEYDAN SAYI 59  

Kocaeli'nin En Kaliteli Haftalık Gazetesi