Page 1

AK Parti Ýl Baþkaný Zeki Aygün'ün ''Gözbebeðimiz'' dediði Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan

Tarihe temel attý Körfez Ýlçesi geçtiðimiz Cumartesi günü tarihi bir gün yaþadý. Þimdiye kadar ilçe tarihinin en büyük yatýrýmý olarak kayýtlara geçen yaklaþýk 8 trilyonluk 95 evler kavþak projesinin temeli Ak Parti Miletvekilleri, Ýl Protokolü ve kalabalýk bir halk topluluðu tarafýndan atýldý. Güney, Fatih, Kuzey ve Esentepe mahallelerine baðlantýyý saðlayacak olan projenin açýlýþý 15 Þubat'ta gerçekleþecek. Bu projeyi gerçekleþtiren belediye baþkaný olarak Pehlivan tarihe geçti. >> 2’de

26 KASIM - 2 ARALIK 2008

www.kocaelimeydan.com - meydanhaber@gmail.com

Bu proje ile Güney, Fatih, Kuzey ve Esentepe mahallelerine baðlantýlar saðlanmýþ olacak

YIL:2 SAYI:54

Fiyatý:1 YTL

KTO Baþkaný Hüseyin Zeytinci

Kriz fýrsatçýlarý var KTO Baþkaný Hüseyin Zeytinci, krizin Kocaeli ve Türkiye'de tam olarak etkisini göstermemesine raðmen patronlarýn iþçi çýkardýðýný söyledi. Zeytinci, iþveren üzerindeki vergi yükünün de hafifletilmesi gerektiðini vurguladý KOCAELÝ Ticaret Odasý (KTO) Baþkaný Hüseyin Zeytinci, hafta sonu katýldýðý 5. Ticaret ve Sanayi Þurasý ile KOBÝ'lere verilecek 350 milyon YTL'lik krediyi deðerlendirdi. Bu kredinin bir yandan KOBÝ'lere can suyu olduðunu ifade eden Zeytinci, kredinin KOSGEB'e üye olmadan kullanýlamadýðýndan þikayet etti. KOSGEB'in zor þartlar öne sürdüðünü dile getiren KTO Baþkaný Zeytinci, "KOBÝ'ler bu krediden faydalanamýyor. Çünkü Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý KOSGEB'e üye olma zorunluluðu ortaya koyuyor. Ýlimizde 600'e yakýn KOSGEB üyesi var. Bu sayý çok az. KOSGEB'in istediði þartlara KOBÝ'ler uyamýyor" diye konuþtu.

ÝÞÇÝ ÇIKARMALARI

Ankara'da gerçekleþen þuraya 365 oda baþkanýnýn katýldýðýný belirten Zeytinci, "8 bakanýn katýldýðý toplantý da öncelikle krize karþý alýnacak tedbirler ve reel sektörün ne durumda olduðu konuþuldu. Sonuç olarak KOBÝ'lere acil ihtiyaç

kredilerin verilmesi, tedbirlerin bir an önce devreye girmesi gerektiði ve iþçi çýkartmalarýnýn olmamasý için yapýlmasý gerekenler görüþüldü. Bankalarýn KOBÝ borçlarýný geri istemesi eleþtiri aldý" þeklinde konuþtu. Kocaeli'de yaptýklarý araþtýrmaya göre krizin Nisan ve Mayýs ayýnda etkisini göstereceðine dikkat çeken Zeytinci, "Sözleþmeli personellerin sözleþmesi Þubat ve Mart ayý gibi bitecek. Sözleþmeler yenilenmezse iþsizler ordusu ortaya çýkacak. Baktýðýmýzda ise kriz hala etkisini göstermiþ deðil. Önümüzdeki günlerde ortaya çýkacak bu krizin 2 yýl sürmesini bekliyoruz. Yapýlanma ve istihdam konusu üzerinde özenle durulmasý gerek" dedi.

ÜRETÝCÝNÝN ÖNÜNÜ AÇIN

Süreç içinde iþverenin sýrtýndaki vergi yükünün azaltýlmasý gerektiðini vurgulayan Hüseyin Zeytinci, krizi de AB ülkelerine göre daha az hasarla atlatacaklarýna olan inancýný ortaya koydu. Türkiye'nin krizlere alýþýk olduðunu da

CHP’ye 25 yeni üye katýldý

dile getiren Zeytinci, konuþmasýný þöyle bitirdi: "Ýþverenin vergi yükünün azaltýlmasý alýnacak tedbirlerden birisidir. Bu süreçte elindeki sermayeyi koruyanlar para kazanýyor demektir. Türk milleti krize alýþýktýr. Ýnanýyorum ki, bu durumu AB ülkelerinden çok daha rahat atlatacaðýz. Yeterki üreticilerin önü açýlsýn" dedi. Zeytinci iþçi çýkaran patronlarý da eleþtirerek, "Daha krizi yaþamadan iþçi çýkarýyorlar. Ýþçi çýkarmayý tek çare görüyorlar" dedi.

Kocaeli eski Mimarlar Odasý baþkaný Nilgün Akcan öncülüðünde 25 kiþi CHP'ye üye oldular. Üye olanlar arasýnda, DYP merkez ilçe eski kadýn kollarý baþkaný Özlem Cansever ile DYP Ýl kadýn kollarý eski Yönetim kurulu üyesi Serpil Çetinkaya de yer aldý Üye katýlým töreninde Ýl yönetim kurulu üyeleri Nesrin Cansever Sayýn ile Avukat Fahri Örengül de hazýr bulundu. Yeni üyelerin rozetlerini ise, CHP il baþkaný Sefa Sirmen taktý. Yeni üyeler adýna bir konuþma yapan Akcan, özellikle yerel seçimlerde destek olmak amacýyla üye olduklarýný, kendilerine verileceði göreve hazýr olduklarýný söyledi. Sirmen,. 3O kasýmda Ýl baþkanlýðýndan istifa ederek, adaylýðýný açýklayacaðýný, halkýn desteðiyle 30 Mart'ta da emaneti devralacaðýný söyledi. Ülkenin ve kentin geleceði için herkese görev düþtüðünü vurgulayan Sirmen "yaptýklarý yanlýþlarýn sonucu bu dalganýn önünde duramayacaklar" þeklinde konuþtu.

Kocaeli Ticaret Odasý Baþkaný Hüseyin Zeytinci, Kocaeli ve Türkiye'de daha kriz ortamý oluþmadan iþ verenin iþçi çýkarmasýný eleþtirdi.

MÜSÝAD'ta konuþan Yafes Pehlivan;

Güler yüzle hizmet etmek görevimiz MÜSÝAD Kocaeli Þubesinin geleneksel olarak sürdürdüðü bilgilendirme toplantýlarýnýn bu haftaki konuðu Kocaeli Vergi Dairesi Baþkaný Yafes Pehlivan oldu. Pehlivan, baþkanlýkça yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda bilgi aktardý ve mükellefle kol kola, dostça sürdürülen bir hizmet anlayýþýnda olduklarýný söyledi

Sönmez'e onur belgesi Kocaeli Çanakkale ve Kuvai Milliye Ýstiklal Madalyasý Varisleri Anma ve Yaþatma Derneði Genel baþkaný Hayrettin Þöhretli ve Genel baþkan yardýmcýsý Nedim Gürünlüoðlu ve Yönetim kurulu üyesi ali Kolaylý, Uzunçiftlik Belediye baþkaný Yaþar Sönmez'i ziyaret ederek hem teþekkür etti hem de onur belgesi takdim ettiler. Genel baþkan Hayrettin Þöhretli, Baþkan Sönmez'in belediye hizmetleri ve sosyal etkinliklerin yaný sýra, ülkemiz için canlarýný veren þehitlerimize ve deðerlerimize karþý her zaman duyarlý davrandýðýný, her yýl düzenli olarak vatandaþlarý Çanakkale þehitliklerine gönderdiðini, Atatürk'ün nutukunu bastýrýp okullara daðýttýðýný, bu davranýþlarý ile teþekkürü ve onur belgesini hak ettiðini ifade ederek, kendisine onur belgesini verdi. Baþkan Sönmez ise, "Varlýðýmýzý Çanakkale, Kurtuluþ savaþý ve Atatürk'e borçluyuz. Bu nedenle, bu büyük deðerlerimize sahip çýkan her kurum ve kiþi ile omuz omzayýz ve olmaya da devam edeceðiz. Bana verilen onur belgesinden büyük mutluluk duydum. Ona layýk olmaya çalýþacaðým" dedi.

MÜSÝAD Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen toplantýya Yafes Pehlivan'ýn yaný sýra, Kocaeli Vergi Dairesi Baþkanlýðý, Müdür Vekili Levent Þensoy, Grup Müdürleri Ayhan Yaman, Kadir Koþucu ve Þener Öztürk de toplantýya katýldý. Çok sayýda MÜSÝAD üyesinin katýldýðý toplantýya Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Ýlyas Þeker ile Kuruçeþme Belediye Baþkaný Ali Kahraman da konuk olarak katýldý. Kocaeli Vergi Dairesi Baþkaný Yafes Pehlivan konuþmasýný "Son

ekonomik geliþmeler ýþýðýnda mali konularýn deðerlendirilmesi" baþlýðý altýnda yaptý. Amaçlarýnýn baðcýyý dövmek deðil üzüm yemek olduðunu belirten Yafes Pehlivan, eskilerden gelen Vergi Dairelerinin ve çalýþanlarýnýn devlet ciddiyetini asýk suratla ifade eden çalýþanlar olmaktan çýktýðýný, artýk mükellefleri müþteri gibi gören, bu anlamda "müþteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayýþla çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirterek þunlarý söyledi. >> 3’te

MEYDAN OKUYORUM...

Burhan YARAR

MÜSÝAD Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen toplantýya Yafes Pehlivan.

Hereke sahilinde bir valiz içerisinde önce gövdesi bulunan, daha sonra vücuduna ait diðer parçalarý denizden çýkarýlan hamile kadýnýn, emniyet güçleri tarafýndan olasý fotoðraflarý hazýrlandý. Polis sorumlularýn bulunmasý için dört koldan çalýþýyor KÖRFEZ ilçeye baðlý Hereke'de, geçtiðimiz perþembe günü sahile vuran kanlý bir valiz vatandaþlar tarafýndan polise bildirilmiþ, olay yerine gelen emniyet güçleri valizi açtýklarýnda korkunç manzara ile karþýlaþmýþtý. Valizin içerisinde elleri, ayaklarý ve baþý kesilmiþ bir bayana ait sadece gövde bulunuyordu. Olay yerinde dalgýçlarla yapýlan arama sonunda, geçtiðimiz cuma günü de kadýna ait diðer parçalar bulundu. Baldýrlarý hariç tüm parçalarýna ulaþýlan hamile kýzýn, katil veya

Kocaeli Sivaslýlar Derneði'nin geçtiðimiz günlerde yaptýðý genel kurulla Cemal Gülbil baþkanlýðýnda göreve gelen yönetim kurulu üyeleri kahvaltý da buluþtu >> 2’de

HAYATIN ÝÇÝNDEN

ER MEYDANI

Hakan TURCAN

M.Zeki CANÞÝ

kocaelimeydan@hotmail.com

kocaelimeydan@hotmail.com

AK Partinin Parlayan yýldýzý Pehlivan mý olacak?

BAYKAL'DAKÝ "U" DÖNÜÞÜNÜN NEDENÝ NE?

Geçtiðimiz hafta Körfez Ýlçemiz tarihi bir güne þahitlik etti. Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan tamamen öz sermayesiyle... >>2’de

Bildiðiniz gibi CHP lideri Deniz Baykal, keskin bir "U" dönüþü ile baþörtülü hatta çarþaflý bayanlara CHP rozeti takarak yeni bir tartýþma .. >>3’te

hturcan@pegasusgrafik.com

Seka Tüneli, yapýmýna baþlandýðý günden itibaren yaþattýðý sýkýntýlar nedeniyle birçok eleþtirilere hedef olmuþtu. Hala da olmakta. >>4’te

katillerinin yakalanmasý için harekete geçen emniyet güçleri, bulunan parçalar ile kýzýn olasý fotoðraflarýný hazýrladý. Þimdi emniyet mensuplarý, bu fotoðraflara benzeyen kadýný tanýyanlarýn kendilerine ulaþmasýný bekliyor. Yetkililer, kendilerine yapýlan ihbarlarda kesinlikle ihbarcýnýn kimliðinin açýklanmayacaðýný belirtti. Olayýn çözümü için her türlü imkaný kullanan emniyet güçleri, vahþi cinayeti iþleyen kiþi veya kiþileri yakalamakta kararlý gözüküyor.

SAÐLIKLI GÜNLER

Oðuzhan DEÐÝRMENCÝOÐLU

SEKA TÜNELÝ SINAVI GEÇTÝ

ASLAN Rivayet odur ki diyarlardan bir diyarda celil ve þedit bir aslan yaþarmýþ. Ama öyle güzel, öyle ihtiþamlýymýþ ki bu hayvan... >>5’te

Gazetemizi www.kocaelimeydan.com web adresinden okuyabilirsiniz...

cmyk

‘’Körfez'i silip süpüreceðiz’’

Yönetimi ile birlikte gazetemizi ziyaret eden AK Parti Körfez Ýlçe Baþkaný, yaklaþan yerel seçimlerde yine baþarýlý olacaklarýný ve Körfez Belediyesi'ni yeniden kazanacaklarýný söyledi. Koyun, yüzde 75 oy hedeflediklerini belirterek, "Oylarý silip süpüreceðiz" dedi

Bu kýzý tanýyan polise haber versin

Sivaslýlar Derneði yeni dönemi konuþtu

Ak Parti Körfez Ýlçe baþkaný Engin Koyun:

YÜKSEK ÖKÇELER

AK PARTÝ Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun, yönetimiyle birlikte yayýn hayatýnda 1 yýlý geride býrakan Kocaeli Meydan Gazetesi yönetimini ziyaret etti. Gazetemizin Körfez bürosunda, Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar'la görüþen Koyun'a ziyaretinde ilçe yöneticileri eþlik etti. Yaklaþan yerel seçimlerin bir deðerlendirmesini gerçekleþtiren Engin Koyun, Körfez Belediyesi'ni yeniden kazanacaklarýný söyledi. Halkýn kendilerine ilgisinin çok iyi olduðunu dile getiren Koyun, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Halkýmýz yapýlan hizmetleri görüyor. Körfez'de rakibimiz yok. Rakibimiz yine AK Parti'dir. Geçtiðimiz dönem yüzde 49 oy almýþtýk. Bu seçimlerden yüzde 75 oy hedefliyoruz. Çok açýk söylüyorum, seçimlerde silip süpüreceðiz" dedi.

DÖNEMEÇ

Gülay YENÝLMEZ

Sevcan TAMER

gulayyenilmez@gmail.com

sevcantamer@hotmail.com

YAZI, BÝLGÝSAYAR VE UNUTULANLAR

ÇÖPÇATANLAR MEDYADA

Ýnsanlýðýn sistemli ve basamaklý geliþimi yazýnýn icadý ile baþladý, bu durum yaþamýn her adýmýnýn toplanmasýna... >>6’da

Rivayet odur ki diyarlardan bir diyarda celil ve þedit bir aslan yaþarmýþ. Ama öyle güzel, öyle ihtiþamlýymýþ ki bu hayvan... >>7’de

Derince þehirleþmede üçüncü Belediye Baþkaný Ali Haydar Bulut, Devlet Planlama Teþkilatý'nýn ülke genelinde yaptýðý araþtýrmada, þehirleþme dalýnda... >> 2’de


2

26 KASIM -2 ARALIK 2008

Tarihe temel attý

AK Parti Ýl Baþkaný Zeki Aygün'ün ''Gözbebeðimiz'' dediði Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan

Körfez Ýlçesi geçtiðimiz Cumartesi günü tarihi bir gün yaþadý. Þimdiye kadar ilçe tarihinin en büyük yatýrýmý olarak kayýtlara geçen yaklaþýk 8 trilyonluk 95 evler kavþak projesinin temeli Ak Parti Miletvekilleri, Ýl Protokolü ve kalabalýk bir halk topluluðu tarafýndan atýldý. Güney, Fatih, Kuzey ve Esentepe mahallelerine baðlantýyý saðlayacak olan projenin açýlýþý 15 Þubat'ta gerçekleþecek. Bu projeyi gerçekleþtiren belediye baþkaný olarak Pehlivan tarihe geçti.

8 TRÝLYONLUK TARÝHÝ PROJE

Körfez Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan Saryapý firmasýnýn yapýmýný üstlendiði kavþak projesinin temel atma törenine il ve ilçe protokolünün ilgisi büyük oldu. Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan'ýn ev sahipliðinde geçen törene Vali Gökhan Sözer, AKP Grup Baþkan Vekili Nihat Ergün, AKP Kocaeli milletvekilleri Fikri Iþýk, Muzaffer Baþtopçu ve Sibel Gönül, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Derince Kaymakamý Cengiz Cantürk, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir Karaloðlu, AKP Ýl Baþkaný Zeki Aygün, KTO Baþkaný Mustafa Efe, Ýl Saðlýk Müdürü Hasan Aydýnlýk, AKP Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun, AKP Derince Ýlçe Baþkaný Mehmet Eryürek, AKP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Yasin Özlü, Belediye-Ýþ Genel Merkez yöneticilerinden Bayram Özkan, Körfez Ýlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Demir, Ýl Genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve dernek baþkanlarý katýldý. Konuþmalarýn ardýndan protokol mensuplarý toplu olarak temel atma butonuna bastý.

PEHLÝVAN : HALKA HÝZMET, HAKKA HÝZMETTÝR

Törenden sonra davetliler düzenlenen kokteylde aðýrlandý.

Törende açýlýþ konuþmasýný yapan Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, projenin önemine deðindi. Yapýlan çalýþma ile ilçenin önemli bir sorununu gidereceklerini belirten Pehlivan, "Bu projemiz ile Güney, Fatih, Kuzey ve Esentepe mahallelerine baðlantýlar saðlanmýþ olacak. Çalýþmamýzda bizden desteðini esirgemeyen milletvekillerimiz ve Büyükþehir Belediye yönetimimize teþekkür ederim. Projenin 15 Þubat tarihinde açýlýþýný yapmayý amaçlýyoruz. Merkezi hükümetimizin yetmediði noktalarda biz yerel yöneticiler devreye girmeli ve sorunlar için çözüm yollarýný ortaya koymalýyýz. Çalýþmamýz yaklaþýk 8 milyon YTL'ye mal olacak. Ayrýca Aralýk ayýnda kapalý Pazar alanýmýz ve Yarýmca'daki yeni piknik alanýnýn da açýlýþýný gerçekleþtireceðiz" dedi.

TEK SORUN KÖRFEZ'DÝ ONUDA ÇÖZÜYORUZ

Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, özellikle bölgedeki trafik sorunun giderilmesinde projenin önemine dikkati çekti. Daha sonra söz alan milletvekili Muzaffer Baþtopçu, Körfez Belediyesi yöneticilerini projeden dolayý kutladý ve açýlýþýn belirtilen zamanda yapýlmasýný istedi. Ýlimizin tek bayan milletvekili Sibel Gönül de, hükümet çalýþmalarýndan söz etti ve önemli hizmetler yaptýklarýný dile getirdi. Daha sonra söz alan Fikri Iþýk, Körfez ilçenin önemli bir sorununun giderilmesine tanýklýk ettiklerini söyledi. Iþýk konuþmasýnda þunlarý söyledi:

"Kocaeli'nin ana yollarýndaki trafik sorunu büyük oranda çözüldü. Tavþancýl-Ýstanbul arasý yollar yapýldý. Derince-Sakarya arasýnda da çalýþmalar büyük oranda bitti. El atýlmayan tek yer olan Körfez ilçeye de bu proje ile baþlýyoruz. Emeði geçen belediye yetkililerini kutluyorum" diye konuþtu.

HÝZMET HALKA ARTIK DAHA RAHAT ULAÞACAK

AKP Grup Baþkan Vekili Nihat Ergün ise hükümet olarak her zaman yerel yönetimlerin yanýnda olduklarýný dile getirdi. Belediyecilikte ayrým yapmadan her kesime destek olmaya çalýþtýklarýný belirten Ergün, "Hükümet olarak belediye yönetimlerimizi sürekli takip ediyoruz. Eksikleri yerinde tespit ederek, sorunlara birlikte çözüm buluyoruz. Taleplere karþýlýk vermeye çalýþýyoruz. Büyükþehir yasasý ile ilimizin hem gelirleri arttý, hem de hizmetler çoðaldý. Daha sonra yaptýðýmýz bir diðer yenilikle hizmet gitmeyen beldelerimize ulaþmak amacýyla 45 belediye sayýsýný 13'e düþürdük. 12 ilçe ve bir de Büyükþehir Belediyesi ile artýk hizmet halkýmýza daha rahat ulaþacaktýr" açýklamasýnda bulundu.

KURBAN KESÝLDÝ

Son olarak söz alan Vali Gökhan Sözer de, Kocaeli genelindeki çalýþmalardan övgüyle söz ederek, "Bunlarý anlatmaya zaman yetmez" dedi. Konuþmalarýn ardýndan protokol mensuplarý topla olarak temel atma butonuna bastý. Tören için bir de kurban kesildi. Daha sonra davetliler, 95 Evler Çim Halý Saha Tesisleri'nde verilen kokteylde aðýrlandý.

AK Partinin Parlayan yýldýzý Pehlivan mý olacak? Geçtiðimiz hafta Körfez Ýlçemiz tarihi bir güne þahitlik etti. Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan tamamen öz sermayesiyle, ihalesini Körfez Belediyesi'nin yaptýðý, ilçenin trafik sorununu büyük oranda çözecek 95 Evler Köprülü Kavþak Projesine imza attý. Ýlçenin iki yakasýný birleþtirecerek olan proje, Fatih Mahallesi, Kuzey Mahallesi, Güney Mahallesi, ve Barbaros Mahallelerinin trafik sorununu ve ilçeden çýkýþýný kolaylaþtýracak. Þimdiye kadar Körfez Ýlçe tarihinde yatýrýmýn büyüklüðü hasebiyle bir ilk olarak tarihe geçti bu yatýrým. Yaklaþýk olarak 8 trilyon gibi bir rakama malolacak projenin bitiþi de Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan tarafýndan 15 Þubat 2009 olarak açýklandý. Projeyi Saryapý inþaat firmasý iki buçuk ay gibi kýsa bir sürede gerçekleþtirecek. Ben burdan emeði geçenleri ve geçecek olanlarý kutlamak istiyorum. Böylelikle Körfez Ýlçesi bir sorundan daha kurtulmuþ oldu. Kocaeli'de belediyecilik ve hizmet deyince Kocaeli Büyükþehir belediye baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu'ndan sonra Gölcük Belediye baþkaný Mehmet Ellibeþ, CHP'li olan Uzunçiftlik belediye baþkaný Yaþar Sönmez, Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan ve Derince Belediye baþkaný Haydar Bulut yaptýklarý hizmetlerle hemen göze batan belediye baþkanlarý. *** Tarihe bir yolculuk yapacak olursak. Biz Türk milleti olarak olaylarý ve geçmiþimizi çok çabuk unuturuz ama gene de bir hafýzamýzý yoklayalým ve dört buçuk yýl önceye gidelim. Körfez ilçe gerçekten Kocaeli'nin diðer ilçelerine nazaran çok sorunlu bir ilçeydi. Geçmiþ yönetimin býraktýðý bir Ýlimtepe belasý, iþçisine maaþýný dahi ödeyemeyen bir Yarpaþ þirketi, arabalarýnýn mazotlarýnýn yolda bittiði,doðru dürüst sahili

olmayan yollarý köstebek yuvasýna benzeyen, düðün, kongre ve toplantý yapmak için bir salonunun bile olmadýðý, arsalarýnýn üzerinde yüzlerce haciz bulunan, doðru dürüst bir spor tesisi ve takýmýnýn bulunmadýðý, Ýlçe esnafýnýn paramý alamam korkusuyla mal vermek istemediði harabe bir belediye ve þehir görünümündeydi. *** Pehlivan Körfez'de bu sorunlarýn hepsini halletti. Hemde dört buçuk yýl gibi bir sürede. Ýlçede bulunan dernekler, vakýflar ve özellikle okullara verdiði destekle adý eðitim dostu Baþkan'a çýkan Pehlivan'ýn sosyal yardýmlarý da cabasý. Bizim milletimiz vefalýdýr onlar da teþekkür üstüne teþekkür ziyaretleri yapýyorlar bu sýralar. *** Körfez'de partili, partisiz her kesimin saygý duyduðu kaliteli bir kiþiliðe sahip olan baþkan Pehlivan'a, geçtiðimiz günlerde aday adaylýðý baþvurusunu yaptýðý sýrada mensubu bulunduðu partisinin Ýl baþkaný da sahip çýktý ve ''Pehlivan bizim gözbebeðimiz'' diyerek onurlandýrdý. *** Önümüzde yerel seçimler var. Pehlivan bir dönem daha ilçeme hizmet etmek istiyorum diyor. Bakalým Körfez halký yapýlan hizmetleri tasdik edecek mi hep beraber göreceðiz. *** Sonuçta demokratik bir yarýþ olacak. Halkýmýzýn en güzelini seçeceðinden eminim. Seçilene de saygý gösterip ilçe için hayýrlý hizmetlerinin yanýnda da oluruz. Bekleyip göreceðiz, sonuçta son kararý yüce halkýmýz verecek. Selam, Saygý ve Dua ile

Kahvaltýda biraraya gelen Kocaeli Sivaslýlar Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri gelecek dönem proðramý üzerine fikir alýþ veriþinde bulundu.

Sivaslýlar Derneði yeni dönemi konuþtu Kocaeli Sivaslýlar Derneði'nin geçtiðimiz günlerde yaptýðý genel kurulla Cemal Gülbil baþkanlýðýnda göreve gelen yönetim kurulu üyeleri kahvaltý da buluþtu GEÇTÝÐÝMÝZ günlerde yapýyan genel kurulla Kocaeli Sivaslýlar Derneði baþkanlýðýna seçilen Cemal Gülbil ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltýda buluþtu. Belediye Ýþhanýnda bulunan dernek binasýnda yapýlan kahvaltýda derneðin önümüzdeki dönem faliyetleri konuþuldu. Dernek Baþkaný Cemal Gülbil, 2 Kasým günü yapýlan genel kurulla yönetime geldiklerini belirterek, "Seçim sonrasýnda yönetim kurulu arkadaþlarýmýzla düzenlediðimiz kahvaltýyla biraraya geldik. Kocaelili hemþerilirimiz için ne yapabileceðimizi, kültürümüz daha iyi nasýl tanýtabileceðimizi konuþup yeni dönem projelerimiz hakkýnda istiþarede bulunduk. Biz 10 Kasým'da Mustafa Kemal Atatürk'ü andýk. 24 Kasým'da da öðretmenlerle ilgili bir proðramýmýz olacak" dedi.

Derince Belediye Baþkaný Ali Haydar Bulut, bu sefer bayanlarý dinledi

Derince þehirleþmede üçüncü Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlvan tören bandosunun elini tek tek sýktý. Temel atma törenine katýlým oldukça büyük oldu.

CHP Kartepe hýzlý baþladý Harun güneþ baþkanlýðýndaki CHP Kartepe Ýlçe Örgütü, görev bölümü yapmasýnýn ardýndan, bir taraftan örgütlenme çalýþmalarý sürdürürken, diðer taraftan da kadýn ve Gençlik kollarýný ve komisyonlarý kurmak için hýzlý bir þekilde toplantý ve görüþmelere baþladý. Ýlçe binasý her akþam hareketli olmaya baþladý CHP Kartepe Ýlçe baþkaný Harun Güneþ, ve Yönetim Kurulu Temel Ofluoðlu, Musa Ejderoðlu, Ramiz Asker, Yusuf Muþtak,Yusuf Akdað, Gönül Gün, Erkan Edeþ, Sabiha Tekin, Zekeriya Topal ve Cemil Akyýldýz yaptýklarý toplantýnýn ardýndan partinin bölgedeki bir kýsým önde gelen isimleri ile toplantý yaparak hem çalýþmalarý deðerlendirdi hem de kadýn ve gençlik kollarýnýn oluþmasý konusunda görüþlerine baþvurdu.

Kadýn ve Gençlik kollarý için start

Toplantýya Ýl yönetim kurulu üyesi Sabri Soyer, Uzunçiftlik belediye Baþkaný Yaþar sönmez, Uzuntarla Belediye Baþkaný Ömer Hazer, eski il yönetim Kurulu üyesi Haydar Akar ile geçmiþ dönemlerde partide görev yapmýþ bir çok isim katýldý. Hem toplantýnýn daha verimli olmasý hem de ilçe toplantý salonunun yetersiz oluþu nedeniyle görüþmeleri guruplar halinde sürdüreceklerini ifade eden Ýlçe Baþkaný Güneþ "Her konuda bölgemizdeki tüm partililerimize, deneyim sahibi arkadaþlarýmýza ulaþacaðýz. Herkesten yararlanmak istiyoruz. Fikren yada fiilen katký sunacak herkese ulaþacaðýz. Bu toplantýlardan ilkini yapýyoruz. Devamý gelecek" dedi. Güneþ, bugünlerde Kadýn ve Gençlik kollarýnýn oluþmasýný saðlayacaklarýný, ayný zamanda komisyonlarý kuracaklarýný, bunun için herkesten öneri aldýklarýný söyledi. Bu çalýþmalarýn bir hafta içinde tamamlanacaðýný vurgulayan Güneþ, kýsa sürede her bakýmdan seçim için hazýr olacaklarýný vurguladý.

Belediye Baþkaný Ali Haydar Bulut, Devlet Planlama Teþkilatý'nýn ülke genelinde yaptýðý araþtýrmada, þehirleþme dalýnda Derince'nin 872 ilçe arasýndan üçüncü olduðunu açýkladý DERÝNCE Belediye Baþkaný Ali Haydar Bulut, Çýnarlý Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bayanlarýn davetine katýldý. Çenesuyu Parký'ndaki aile çay bahçesinde gerçekleþtirilen sohbette bayanlar, mahalleleri ile sorunlarý, istek ve önerilerini Bulut'a anlatma imkaný buldu. Özellikle asfalt dökülmesiyle birlikte kaldýrým seviyesinin alçaldýðýný ve bu nedenle zemin katlarý su basabileceðini vurgulayan bayanlar, bu sorunun yaðmurlar bastýrmadan önce giderilmesini istedi. Bayanlar ayrýca, aydýnlatma direklerinin sayýsýnýn artýrýlmasýný ve çöp konteynerlerinin her noktaya konulmasýný istedi.

AMAÇ KALICI HÝZMET

Çýnarlý'nýn ilçedeki en eski yerleþim bölgesinden biri olduðunu söyleyerek sözlerine baþlayan Bulut, "Devlet Planlama Teþkilatý'nýn ülke genelinde yaptýðý araþtýrmada, þehirleþme dalýnda Derincemiz 872 ilçe arasýndan 3. oldu. Biz kalýcý hizmet vermenin peþindeyiz. Sizlerin takdiri ve desteði de bize büyük moral ve motivasyon oluyor. Ayrýca, çevrenize duyarlýlýðýnýzdan dolayý size teþekkür ediyorum" dedi. Sohbetin ardýndan Atatürk Caddesi ve etrafýný gezen Bulut, "Belediyemiz imkanlarý ölçüsünde olabilecek en kýsa sürede isteklerinizi yerine getirmeye çalýþacaðýz" dedi

Kiraz fidaný daðýtýlacak Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, unutulmaya yüz tutan Yarýmca Kirazý'nýn yetiþtiriciliðini teþvik etmek ve gelecek nesillere taþýmak amacýyla baþlattýðý fidan daðýtýmý kampanyasýný bu yýl da devam ettirecek Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, unutulmaya yüz tutan Yarýmca Kirazý'nýn yetiþtiriciliðini teþvik etmek, halen bu iþle uðraþan vatandaþlarý desteklemek amacýyla 4 yýl önce baþlattýðý kampanya kapsamýnda bu yýlda fidan daðýtýmý yapýlacak. 24 Kasým-5 Aralýk tarihleri arasýnda halkla iliþkiler biriminde baþvurular kabul edilecek. Fidanlar ise 18 Aralýk Perþembe günü yetiþtiricilere teslim edilecek. Bölgenin sembolü olan kirazýn yok olmasýna gönüllerinin razý olmadýðýný vurgulayan Yunus Pehlivan,

"Yetiþtiriciliði teþvik edip, desteklemek ve kirazýmýzý gelecek nesillere taþýmak gayret sarf ediyoruz. Son 40 yýlda sanayileþme ve buna paralel olarak aþýrý göç alýnmasý nedeniyle kiraz bahçelerinin önemli bir bölümü yok olmuþ, bu iþle uðraþan kiþi sayýsý da azalmýþtýr. Ýlk etapta mevcutlarý koruyup, yeni dikilecek fidanlarla önümüzdeki yýllarda yetiþtirilen kiraz oranýný arzu edilen noktalara getirmek istiyoruz. 3 yýlda 8 bin civarýnda fidan daðýttýk. Bunun meyvelerini önümüzdeki yýllarda toplayacaðýz" diye konuþtu.


PEKA MEDYA BASIN YAYIN DAÐITIM GAZETECÝLÝK MATBAACILIK Ýzmit: Kemal Paþa Mh. Merkez Bankasý Karþýsý Mrk.Ýþh. K:3 No:6 ÝZMÝT Tel: 0262 324 91 21 Fax: 0 262 323 67 45 Körfez: Aðadere Caddesi, Beyaz Saray Pasajý No: 6 Körfez/KOCAELÝ Tel: 0 262 527 81 46 Fax: 0 262 527 81 44

3

Genel Yayýn Yönetmeni Burhan YARAR Görsel Yönetmen Hasan YILDIRIM

Yazý Ýþleri Müdürü Hakan TURCAN Editör Gülay YENÝLMEZ

Baský Sorumlusu Adem UYANIK

BASKI: Taþ Baský Basým Yayýn ve Ýletiþim A.Þ. Tel: 0 262 322 31 90

YIL: 2 SAYI: 54/ 26 KASIM - 2 ARALIK 2008

ÝZMÝT TEL :0 262 324 91 21 KÖRFEZ TEL: 0 262 527 81 46

Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlara aittir. Kocaeli Meydan Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Teknik Müdür Gökhan TURCAN

Mali Ýþler Mazlum GÖÇER

Bilgi Ýþlem N.Gülen KAYA

Kandýra Sirmen'i baðrýna bastý Bir yýldýr aralýksýz aday gibi çalýþan ve 30 Kasým'da ise adaylýðýný açýklayacak olan CHP il baþkaný Sefa Sirmen, Kandýra ve köylerindeki gezilerine devam ediyor

Geçtiðimiz hafta merkez Erikli Belenköy mahallesi ve Hediyeli köylerinde vatandaþlarla buluþan Sirmen, dünde Ömerli köyü ve Mülküþeyhsuvar köyü Ýnanlý Mahallesinde vatandaþlarla buluþarak onlarýn dertlerini dinledi. Sirmen'in köy toplantýsýna, Ýl Sekreteri Rýdvan Alkan, Liberal demokrat Parti Ýl Baþkaný Faruk Tezer, Yönetim Kurulu üyesi Sabri Soyer, Kandýra belediye baþkaný Mustafa Öðren, CHP Kandýra ilçe baþkaný Muzaffer Yaðýz ile eski il baþkaný Nejat Çakýr da katýldý. Önce Ömerli, sonrada MülküÞahsuvar köyünde yapýlan toplantýlara yaklaþýk 400 kiþi katýldý. Kahve toplantýsýna köy muhtarlarýnýn da ilgisi oldukça fazla oldu. Ömerli köyü muhtarý Selami Aydýn'ýn ev sahipliði yaptýðý toplantýya Safalý köyü muhtarý Fevzi Öner Araman köyü muhtarý Hayrettin Yýlmaz, Mülküþeyhsuvar köyü muhtarý Vedat Deniz, Düðmeciler köyü muhtarý Basri Biricik de katýldý. Köy kahvesinde düzenlenen toplantýya gençler ve kadýnlarýnda oldukça ilgi gösterdiði görüldü. Toplantý sonra köy kadýnlarý Sirmen ile hatýra fotoðrafý çektirmeyi de ihmal etmedi. Kandýra Ýlçe Baþkaný Muzaffer Yaðýz'ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan konuþmasýna Kandýra'da her zaman gördüðü sevgiden bahsederek baþlayan Ýl Baþkaný Sirmen " Fýndýk fiyatlarýný çok düþük tuttular. Söz verilmesine raðmen, ödeme gününden 25 gün geçmesine raðmen hala daha fýndýk parasýný çiftçiye ödemediler" dedi. Kandýra köylerindeki arazi satýþlarýnýn fazla olmasýna dikkat çeken Sirmen, köylünün çok zor durumda olduðunu ve artýk borcunu ödemek için tarlasýný satarak borcunu ödediðini söyledi. Bunun ise hükümet ve Büyükþehir belediyesinin ayýbý olduðunu vurguladý.

AKP'de dahil herkese kucak açacaðýz

Büyükþehir belediyesini devraldýklarýnda vatan-

daþýmýzýn her sýkýntýsýna koþacak bir belediye modeli uygulayacaklarýný, muhtarlarýmýzla iþbirliði içinde köylerimize hak ettiði hizmeti götüreceklerini ifade eden Sirmen "Parti rozetimizi belediyeyi aldýðýmýz gün il baþkanýna teslim edeceðim. Her vatandaþýmýzýn sorunu bizim sorunumuz olacak. Herkesi kucaklayacaðýz AKP'lileri de kucaklayacaðýz. Onlarýn da sorunlarýný çözeceðiz. Bu seçimler Türkiye'ye yön verecek seçimler olacak. þeklinde konuþtu.

Tüm köylerin su sorunu çözülecek

Ömerli köyünden sonra Mülküþeyhsuvar köyü Ýnanlý mahallesinde vatandaþlarla buluþan Ýl Baþkaný Sefa Sirmen, ayný þekilde yoðun ilgi ile karþýlandý. Sirmen, Büyükþehir Belediyesini aldýklarýnda köylerimizin alt yapýsýný yapacaklarýný ve tüm köylülerin su sorununu çözeceðini söyledi.

Vatandaþlardan niye býraktýn sitemi

CHP Ýl baþkaný Sefa Sirmen, bir çok vatandaþ yaptýklarý konuþmalarda, Sirmen isminin Kocaeli ile özdeþleþtiðini, herkesin babasý gibi görüldüðünü, köylerin kendisini umutla beklediklerini ifade ederek, geçmiþte Belediye Baþkanlýðýný býrakarak milletvekili olmasýný da "bizi býrakmayacaktýn. Seni çok arýyoruz. 30 Kasým'da ilimizin baþýnda görmek istiyoruz. Senin için yollara düþeceðiz" dediler.

Sirmen köylüleri toplantýsýna davet etti

30 Kasým'da sabancý kültür Merkezinde, 317 gündür yürüttüðü Ýl baþkanlýðý görevini yasalar gereði baþka arkadaþýna devredeceðini, kendisinin de Büyükþehir belediyesine adaylýðýný nedenleri ile birlikte açýklayacaðýný ifade eden Sirmen, tüm köylüleri toplantýsýna davet etti. Öte yandan bazý köylülerin traktörleri ile birlikte Sirmen'e destek için geleceði öðrenildi.

Ömerli köyünden sonra Mülküþeyhsuvar köyü Ýnanlý mahallesinde vatandaþlarla buluþan Ýl Baþkaný Sefa Sirmen, ayný þekilde yoðun ilgi ile karþýlandý.

Halkbank'tan öðretmenlere kredi

Karaosmanoðlu yüzde 67'i geçti

HALKBANK, 24 Kasým'a özel ürünü "Öðretmenler Günü Kredi Kampanyasý" ile tüm öðretmenlere kredi olanaðý sunduðunu duyurdu. Halkbank'tan yapýlan yazýlý açýklamada, kampanya kapsamýnda öðretmenlerin, 28 Kasým 2008 tarihine kadar aylýk yüzde 1,89'luk faiz oraný ve 24 ay vade ile bireysel ihtiyaç kredisi kullanabildikleri ve maaþlarýnýn 10 katýna kadar kefilsiz yararlanabildikleri kaydedildi. Kampanyadan kamu-özel ayrýmý olmaksýzýn anaokulu, kreþ, ilk ve orta dereceli okullar, askeri okullar, polis okullarý, dershaneler gibi her türlü eðitim kurumunda görev yapan öðretmenler, üniversite ve dengi yüksekokullardaki öðretim görevlileri, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý tüm idari birimler ile il veya ilçe milli eðitim müdürlüklerindeki öðretmen ve öðretim görevlilerinin yararlanabildikleri belirtildi.

Ýktidar partisi, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ile ilgili yaptýðý anketi geçtiðimiz hafta kamuoyuna açýkladý. Ankete göre partinin üzerinde oy alan Ýbrahim Karaosmanoðlu, yüzde 67'yi geçti

Muhammet Hamarat babasýný kaybetti

KÖRFEZ ilçenin tanýnmýþ simalarýndan olan, iki dönem AKP Körfez Ýlçe yönetiminde görev aldýktan sonra son kongrede görev almayan ve Körfez Belediye Meclis Üyeliði'ne aday adaylýðýný açýklayan Muhammet Hamarat, babasýný kaybetti. Geçtiðimiz hafta ani kalp krizi geçiren Hasan Hamarat (81), yaþamýný yitirdi. Hacý Osman Mahallesi sakinlerinden olan Hasan Hamarat'ýn cenazesi, Baðdat Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Körfez Asri Mezarlýðý'nda defnedildi. Önceki gün Körfez Belediye Meclis Üyeliði için aday adaylýðýný açýklayan Muhammet Hamarat'ýn sevinci ise babasýnýn ani vefatý nedeniyle bir anda üzüntüye döndü.

AKP Ýl Baþkanlýðý'nca, mart ve ekim aylarýnda düzenli olarak yapýlan Kocaeli Seçmen Eðilimi Araþtýrmasý'nýn 15 Ekim-6 Kasým arasýndaki sonuçlarý, geçtiðimiz hafta Sekapark Otel'de düzenlenen basýn açýklamasý ile kamuoyuna duyuruldu. Anket sonucunda Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun oyu yüzde 67.4 çýkarken, partinin oyu yüzde 51.8'de kaldý. Ankette, 'Karaosmanoðlu aday olursa oy verir misiniz' sorusuna en yüksek yüzde 82.5 Dilovasý, yüzde 57.2 ile en az Ýzmit'ten oy çýktý.

BÝLÝMSEL BÝR ANKET

Ýlçe baþkanlarýný yanýna alarak açýklamada bulunan Ýl Baþkaný Zeki Aygün, anketin 7 bin 294 denek üzerinde yapýldýðýný ve Kocaeli'nin tüm ilçelerinde evlerdeki yüz yüze görüþmelerle sonuçlarýn ortaya çýktýðýný söyledi. Yaþ, cinsiyet, lokasyon ve parti tercihleri kotalarýnýn koyulduðunu söyleyen Aygün, "Anket, seçmen yaþý olan 18 ve üzeri yaþ gruplarý ile gerçekleþtirildi. Örneklemin, ilçe ve mahallelere göre daðýlýmýnda, genel seçimlerdeki seçmen sayýsý baz alýndý. Tesadüfilik prensibine göre ilçelerde mahalle ve sokaklar belirlendi. Belirlenen yerlerdeki hane halký üzerinde anket yapýldý" dedi.

la görüyoruz. Artýk bizim 13-0 açýklamamýzý eleþtirenler, bu sonuçtan sonra bir þey diyemez" dedi.

BAÞKANA YÜZDE 67.4

Gebze'de 1.228, Ýzmit'te 1.103, Körfez'de 766, Derince'de 675, Gölcük'te 586, Darýca'da 487, Dilovasý 485, Kartepe'de 473, Çayýrova'da 400, Baþiskele'de 374, Kandýra'da 365, Karamürsel'de 352 kiþi üzerinde araþtýrma yapýldý. Toplam 7 bin 294 kiþinin yüzde 51.5'i kadýn, yüzde 48.5'i erkeklerden oluþuyor. Araþtýraya katýlanlarýn yüzde 15.9'u ortaokul, yüzde 41.8'i ilkokul, 2.3'ü okur yazar, yüzde 2.3'ü okur-yazar deðil, yüzde 0.4 lisans üstü, yüzde 9.6 üniversite, yüzde 27.8'i lise veya dengi okul mezunu. Ankette, "Ýbrahim Karaosmanoðlu,

yeniden Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna, katýlanlarýn yüzde 32.6'sý 'hayýr', yüzde 67.4'ü 'evet' demiþ.

EN DÜÞÜK ÝZMÝT

Anket sonucunda ilçelere göre Karaosmanoðlu'nun oy oranlarý þöyle: Dilovasý yüzde 82.5, Baþiskele yüzde 82.2, Kandýra yüzde 78.9, Derince yüzde 77.7, Kartepe yüzde 70.8, Darýca yüzde 69.8, Gebzeyüzde 67.8, Gölcük yüzde 65.8, Körfez yüzde 64.2, Çayýrova yüzde 64, Karamürsel yüzde 62, Ýzmit yüzde 57.2. Araþtýrmada partilere göre oy daðýlýmý ise, AKP yüzde 51.8, CHP yüzde 20.4, DP yüzde 2.6, MHP yüzde 10.6, GP yüzde 2, DTP yüzde 2.3, SP yüzde 2.6.

13-0 KANITLANDI

Aygün adayýn belirlenmesi için genel merkez ve il teþkilatýnýn yeniden bir anket yapacaðýný ifade ederek, "Halkýn beklentisini öðrenmek istiyoruz. Biz bu anketlerin sonucunda yaptýðýmýz iþin ciddiyetini ortaya koyuyoruz. Ne kendimizi ne de kamuoyunu kandýracak bir çalýþmaya gerek yok" dedi. Diðer partilerin yaptýðý anketlere deðinen Aygün, "29 Mart'a ak ve kara belil olacak. Onlarýn geçmiþte yaptýðý anketlerle uzayda gördükleri sonuçlarý biz bugün çok rahatlýk-

AKP'nin yaptýðý anketi Zeki Aygün, ilçe baþkanlarý ile birlikte kamuoyuna açýkladý.

AK Parti gençlerle vuracak Ak Parti Körfez Gençlik Kollarý Yönetimi, seçim öncesinde teþkilat yapýlanmasýný yeniliyor

ZAYÝ

B Sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Esma SEVEN Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus ÇINAR

Ak Parti Körfez Gençlik Kollarý Yönetimi; seçim sürecinde yeni gençlik kollarý mahalle baþkanlarýnýn atamalarýnýn yenilenmesiyle ilgili çalýþmalarýný sürdürüyor. Körfez'de daha güçlü ve yeni kadroyla çalýþmalarýna hýz veren Ak Parti Gençlik Kollarý; Yeniyalý, Barbaros ve Hereke'de gençlik kollarý mahalle baþkanlarýnýn atamalarýný gerçekleþtirdi. Yeni atanan gençlik kollarý mahalle baþkanlarý; Yeniyalý mahallesinde Murat Tezel, Barbaros mahallesinde Nurullah Kaya ve Hereke'de Selim Çalýþkan olarak belirlendi. Mahalle baþkanlarý atama belgelerini Ak Partinin önemli isimlerinin elinden aldý. Yeniyalý gençlik kollarý mahalle baþkaný Murat Tezel'e atama belgesini Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun sunarken, Barbaros gençlik kollarý mahalle baþkaný Nurullah Kaya'nýn belgesini Ýl Yönetiminden Þengül Karagöz'ün elinden aldý. Hereke mahalle gençlik kollarý baþkaný Selim Çalýþkan ise belgesini Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan ve Hereke Mahalle Baþkaný Faruk Denli takdim etti. Kýsa bir süre içinde tüm birimleriyle seçime hazýr hale gelmeyi planladýklarýný söyleyen Ak Parti Körfez Gençlik Kollarý Baþkaný Fehmi Öztürk de yaptýðý açýklamada " Yeni atanan mahalle baþkanlarýna görevlerinde baþarýlar diliyoruz. Yerel seçimler öncesi atanan yeni baþkanlarýmýzla büyük baþarýlara imza atacaðýmýza inanýyorum. Yönetim kurulumuz ve mahalle baþkanlarýmýzýn birlikte yapacaðý çalýþmalar seçim sürecinde gençlerin bu süreçte ne kadar önemli iþler yapabileceðimizin en önemli göstergesi olacaktýr." dedi.

Yeni atanan gençlik kollarý mahalle baþkanlarý; Yeniyalý mahallesinde Murat Tezel, Barbaros mahallesinde Nurullah Kaya ve Hereke'de Selim Çalýþkan olarak belirlendi.

Ýdare Müdürü Ahmet YARAR

ER MEYDANI M.Zeki CANÞÝ kocaelimeydan@hotmail.com

BAYKAL'DAKÝ "U" DÖNÜÞÜNÜN NEDENÝ NE?

Bildiðiniz gibi CHP lideri Deniz Baykal, keskin bir "U" dönüþü ile baþörtülü hatta çarþaflý bayanlara CHP rozeti takarak yeni bir tartýþma baþlattý. Bana göre þaþýrtýcý olan, daha düne kadar "cumhuriyet düþmaný" ilan ettiði bu insanlara karþý birden bire duyduðu sempati. Durduk yerde depreþen bu platonik aþk, hakikaten oylarýna karþý mý yoksa CHP'nin bu sahadaki yapýsal bir deðiþim sinyalleri mi? önümüzdeki süreçte göreceðiz. Su-i zanda bulunmak istemem ama bana sorsanýz, BAYKAL'daki bu ani makas deðiþimin ana nedeni, tamamen oy avcýlýðýna yönelik. Daha dün bu kardeþlerimizin eðitim hakkýný gasp noktasýnda lokomotif rol üstleneceksin, bu gün de çýkýp özgürlük naralarý atacaksýn. Bu pek de inandýrýcý gelmiyor insana. Eðer Baykal bu çýkýþýnda samimiyse, baþörtüsünün önündeki tüm engelleri kaldýrmak için özel çaba sarf eder ve bu alandaki anayasal deðiþikliðe omuz verirse. Ýþte o zaman herkes Baykal'ýn samimiyetine inanýr. Yoksa inandýrýcýlýðý olmaz. Bakýnýz 19 Kasým 2008 tarihinde Ergun BANAHAN, Sabah'taki köþesinde CHP'deki bu çifte standardý nasýl da çarpýcý bir biçimde gözler önüne seriyor. "Üniversiteye girme ama CHP'ye gir!" "CHP lideri Deniz BAYKAL'ýn baþörtülü kýzlara mesajýný þöyle özetleyebiliriz: Sizleri üniversite sýralarýnda görmek istemiyorum ama partime girip aktif siyaset yapmanýzda sakýnca görmüyorum. Öyle ya, üniversitelerde kýyafet serbestîsi saðlamayý öngören anayasa deðiþikliðini Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettiren Baykal. Çankaya'ya eþi baþörtülü bir aday çýkmasýn diye "367 þartýný ortaya atan" ve bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüren yine Baykal. Amacýna ulaþamayýnca Çankaya Köþkü'ne boykot baþlatan da ayný Baykal. Yani bugüne kadar ki çizgide kadýnlarýn giyimiyle çok yakýndan ilgili. Baþörtüsüne karþý kesin bir tavrý var. Ancak seçim zamaný geldiðinden mi, MHP lideri Bahçeli'nin giderek her konuda yumuþayan yaklaþýmýndan etkilendiðinden mi bilinmez, baþörtülüleri býrakýn, çarþaflý kadýnlara kucak açtý. Bu geliþmeyi deðerlendirirken de, Milliyet'ten Fikret BÝLA'ya "Biz kadýnlarýmýzýn giyim kuþamýyla ilgili deðiliz. Örtülü kadýnlarýmýz zincirlerini kýrýyor" dedi. Kadýnlarýn giyim kuþamýyla ilgili deðilseniz, baþörtülü kýzlarýn üniversiteye giriþini serbest býrakmasý bile tartýþmalý bir anayasa deðiþikliðini neden Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz? Siz baþörtülü kýzlarýn zincirini yüksek öðretim hakkýný engelleyerek, evde oturmaya mahkûm ederek mi kýrýyorsunuz? Peki, siyasetin en temel öðesi ilke nerede? Kendilerini muhafazakâr olarak deðil de "mutaassýp" olarak tanýmlayan insanlarla iþbirliði yapmaktan imtina etmemeniz ne anlama geliyor? Normal koþullarda bir siyasi partinin giyim kuþamýna, inancýna bakmadan kapýsýný herkese açmasý çok güzel. Ancak yakýn geçmiþinde kadýnlarýn kýyafetinden baþka bir sorunla uðraþmayan, varlýk nedenini baþörtülü kadýnlarla mücadele olarak gören bir partinin bu deðiþimini zincir kýrýyoruz demekle geçiþtirmesi kabul edilemez. CHP, kadýn, kýyafet, özgürlükler, eðitim hakký gibi konularda bir deðiþim sürecinden geçme kararý almýþsa, bunu toplumla paylaþmak durumundadýr. Yoksa, bu tamamen siyasi oportünizm kapsamýna girer ve bugün gelinen noktada pek hoþ görülmez, görülemez. Gelinen noktada CHP'nin tavrý, "üniversiteye gitme ama CHP'ye gir ve partime oy ver. Sonra da evinde oturmaya devam et", biçiminde özetlenebilir." Evet, eðer toplumumuz, Baykal'daki bu deðiþim ve dönüþümün samimiyetine inanýr ve Baykal da bu istikamette ciddi adýmlar atarak, tabiri caiz ise siyasi manada bir tecdid-i iman giriþiminde bulunursa çok þey deðiþebilir. Haaa, aklýma gelmiþken söyleyeyim: BAYKAL, CHP genel merkezine bir ikna odasý kurup Nur SERTER'e: -Onlar da bizim vatandaþlarýmýz ve CHP'nin onlarýn oyuna da ihtiyacý var. Derse sindirim daha kolay olur, öyle deðil mi? Yoksa baraj problemi yaþar maazallah! TEÞEKKÜR Benim de köþe yazarý olarak görev yaptýðým "KOCAELÝ MEYDAN" Gazetesi'nin 12 Kasým 2008 tarihinde '10 Numara Restaurant'ta düzenlediði 1.Yýl kutlama yemeðinde, yakinen tanýþma fýrsatý bulduðum ve köþelerinde þahsýmla ilgili iltifatlarda bulunan baþta Genel Yayýn Yönetmeni Sayýn Burhan YARAR olmak üzere; sevgili Sevcan TAMER ablamýza ve Hakan TURCAN kardeþime teþekkürü borç bilirim. Ayrýca, gazetenin ilkeli ve doðru habercilik anlayýþý hareket edeceði ümidi ile daha nice yýllara kavuþmasýný temenni ediyor, baþarýlar diliyorum.


4

26 KASIM - 2 ARALIK 2008

Ak Parti Körfez Ýlçe baþkaný Engin Koyun:

Körfez'i silip süpüreceðiz SEKA TÜNELÝ SINAVI GEÇTÝ Seka Tüneli, yapýmýna baþlandýðý günden itibaren yaþattýðý sýkýntýlar nedeniyle birçok eleþtirilere hedef olmuþtu. Hala da olmakta. Yapýmý gerçekten gerekli miydi, trafiðin rahatlamasýna bir katkýsý oldu mu, yapýlmasaydý da olur muydu gibi sorularý býraktý ardýnda. En çok da maliyetinin çok olmasý, bu þehre gereksiz yük getirmesiyle eleþtirilmiþti. Tünelin yapýmýný üstlenen firmanýn iþini iyi yapmamasý, aylarca geciktirmesi de Kocaeli halkýný adeta bezdirmiþti. Sonunda büyükþehir belediyesi daha kararlý davranarak verdiði talimatlarla ve baþka bir firmaya yapým iþini vererek tünel inþaatýný önemli ölçüde hýzlandýrdý ve söz verdiði gibi 29 Ekim'de görkemli bir törenle araç trafiðine açtý. Yan baðlantý yollarýnýn da tamamlanmasý ve çevre düzenlemesi bittiðinde eminim ki yapýlan iþin deðeri daha iyi anlaþýlacak. Cumartesi günü adeta bardaktan boþanýrcasýna yaðan yaðmur özellikle þehir merkezi olmak üzere, neredeyse tüm yollarý göle çevirdi. Fuar alaný yapay bir göle benzedi. Tüm yollarýn sularla kaplandýðý, araç trafiðinin tehlikeli olduðu Cumartesi günü akþam saatlerinde, Seka Tünelinde býrakýn su baskýnýný, bir damla su birikintisi bile yoktu. Anlaþýlýyor ki, Derince Tünelinin sýk sýk su baskýnlarýyla insanlara yaþattýðý sýkýntý ve tehlikeden ders çýkaranlar, bunu Seka Tünelinde çok baþarýlý þekilde deðerlendirmiþler. Sanýyorum ki son aylarda, kýsa sürede m2 ye düþen en fazla yaðmurdu yaðan. Seka Tünelinden geçerken içiniz rahat olsun, D-100 üzerinde en güvenli geçiþ bölgesi bence.

SEÇÝM 2009 Aralýk ayýnýn yaklaþmasýyla partilerin aday adaylarý teker teker adaylýklarýný açýklamaya baþladýlar. Aday adaylýklarýný açýklayanlar arasýnda Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan ve Uzunçiftlik Belediye Baþkaný Yaþar Sönmez de var. Merak ediyorum, acaba yaptýklarý hizmetlerle kendilerini ispatlamýþ, görevlerinde gerçekten baþarýlý olmuþ belediye baþkanlarý karþýsýnda, hiç tanýnmayan, halkýn isimlerini bile duymadýðý aday adaylarý, aday olma þansýný elde ederlerse, kazanma þanslarý ne olur? Körfez'de Yunus Pehlivan, Kartepe'de Yaþar Sönmez, Gölcük'te Mehmet Ellibeþ… Birçok projeye imza atmýþ, yaptýklarýyla konuþulmuþ, isimleri herkes tarafýndan bilinen baþarýlý baþkanlar. Ýnanýyorum ki, yerel seçimlerde halkýmýz partilerden çok tanýdýklarý, bildikleri, güvendikleri kiþilere oy verecekler. Ýþin bu boyutunu bilen aday adaylarý, aday olabilirlerse eðer, kazanabilmek için ellerinden gelen her þeyi yapacaklardýr. En önemli seçim yatýrýmý ise projeler ve bunlarýn halka duyurulmasý olacak.. Mevcut belediye baþkanlarý zaten yaptýklarýyla kendilerini kanýtladýlar. Yaptýklarý bundan sonra da yapacaklarýnýn teminatý. Bu da demek oluyor ki, mevcut baþkanlar tekrar kazanabilmek için kendileri tanıtmaya ihtiyaç duymayacaklar, yeni projelerini halka tanýtacaklar, vaatler verecekler. Bunlarý halka duyurmak için her türlü reklam aracýný kullanacaklar, önemli harcamalar yapacaklar. Peki ya tanýnmayan ve adaylýða hak kazananlar? Ýþte kendini halka tanýtmak isteyen, projelerini anlatmak isteyen, halk tarafýndan tanýnmayan aday adaylarýnýn þansýnýn diðerleri karþýsýnda çok daha az olacaðý kesin. Þanslarýný arttýrmanýn tek yolu etkili ve sürekli reklam yapmak. Mevcut başkanlara göre daha çok fazla reklam yapmak. Sadece bir reklam aracý ile tanýtým yapmak yeterli olmaz. Radyo, TV, Gazete Reklamlarý, Açýk Hava, Basýlý Evrak gibi reklamýn tüm araçlarýný kullanmalarý gerekiyor. Yani kendilerini halka aþýlayacaklar. Dört bir koldan deðil, onlarca koldan halkýn karþýsýna çýkacaklar. Ýsimlerini, fotoðraflarýný, projelerini halkýn hafýzasýna kazýyacaklar. Ekonomik krizin etkisini iyice hissettirmeye baþladýðý ve ilerleyen günlerde daha da hissettireceði bir dönemde, 2009 yerel seçimleri kýsa bir süre de olsa ülkemizde sýcak para hareketi açýsýndan büyük bir þans olacak gibi görünüyor.

GÜNGÖR ARSLAN'ýn yazýsý… 23 Ekim 2008 tarihli Bizim Kocaeli Gazetesi'nde, Genel Yayýn Yönetmeni Güngör Arslan, köþesinde "ÇOK HOÞ BÝR HÝKAYE" ye yer vermiþ. Ana temasý "Baþarýnýn Sýrrý" olan yazýyý mutlaka okumanýzý tavsiye diyorum. Gerçekten de çok anlamlý, çok önemli dersler çýkarýlacak bir hikaye. Bol kazançlý, saðlýklý bir hafta dileðiyle…

Yönetimi ile birlikte gazetemizi ziyaret eden AK Parti Körfez Ýlçe Baþkaný, yaklaþan yerel seçimlerde yine baþarýlý olacaklarýný ve Körfez Belediyesi'ni yeniden kazanacaklarýný söyledi. Koyun, yüzde 75 oy hedeflediklerini belirterek, "Oylarý silip süpüreceðiz" dedi

AK PARTÝ Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun, yönetimiyle birlikte yayýn hayatýnda 1 yýlý geride býrakan Kocaeli Meydan Gazetesi yönetimini ziyaret etti. Gazetemizin Körfez bürosunda, Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar'la görüþen Koyun'a ziyaretinde ilçe yöneticileri eþlik etti. Yaklaþan yerel seçimlerin bir deðerlendirmesini gerçekleþtiren Engin Koyun, Körfez Belediyesi'ni yeniden kazanacaklarýný söyledi. Halkýn kendilerine ilgisinin çok iyi olduðunu dile getiren Koyun, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Halkýmýz yapýlan hizmetleri görüyor. Körfez'de rakibimiz yok. Rakibimiz yine AK Parti'dir. Geçtiðimiz dönem yüzde 49 oy almýþtýk. Bu seçimlerden yüzde 75 oy hedefliyoruz. Çok açýk söylüyorum, seçimlerde silip süpüreceðiz" dedi. Hereke Belediyesi'nin kapatýlmasý olayýna da deðinen Engin Koyun, þunlarý söyledi: "Hereke Belediyesi kapatýlmamýþtýr. Daha

da büyüyerek ve güçlenerek Körfez ilçeyle birleþtirilmiþtir. Oradaki belediye binamýz hizmet vermeye devam edecek. Bizim dönemimizde Hereke'ye 40 milyon YTL tutarýnda yatýrým ve hizmet yapýldý. Bu hizmetler devam edecek. Biz Hereke'de de güzel sonuçlar alacaðýz. Çünkü biz siyaseti halka hizmet, hakka hizmettir mantýðýyla yapýyoruz." Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar ise, "Bir yýldan bu yana zorlu þartlara raðmen yayýnýmýza ara vermeden devam ettiriyoruz. Ýyi bir ekip ve ortam oluþturduk. Þu anda Ýzmit merkez ve Körfez'de yayýn yapýyoruz, çok yakýnda Kartepe ve Derince ilçelerimizde de ‘Herkes "Meydan" okuyacak. Basýnýn etik kurallarýna baðlý kalarak yayýn hayatýmýza devam edeceðiz. Bu vesile ile ziyaretiniz için çok teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim" diye konuþtu.

AK Parti Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Gazetemizin çok kýsa sürede baþarýyý yakaladýðýný söyleyerek birinci yýlýmýzý kutladý.

Aras ve Þahin: Vatandaþ Refahyol dönemini özlüyor SP Ýl Baþkaný Aras, DP Ýl Baþkaný Þahin ile makamýnda görüþtü. Ziyarette her iki baþkanda, "Vatandaþ Refahyol'u özlüyor" dedi SP Ýl Baþkaný Mehmet Aras, Ýzmit Belediye Baþkan adayý Ahmet Kul ve SP Ýl Yönetimi, DP Ýl Baþkaný Ercüment Þahin'e bir ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyarette, geçtiðimiz hafta yapýlan DP Büyük Kongresi'nin Türkiye'ye hayýrlar getirmesini dilediðini belirten Aras, "DP'yi taktir ediyoruz. Tüm yönetimine baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu.

SP Ýl Baþkaný Aras, Ýzmit Belediye Baþkan adayý Ahmet Kul ve SP Ýl Yönetimi, DP Ýl Baþkaný Ercüment Þahin'i makamýnda ziyaret etti.

"ÝTTÝFAK YOK" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifaden eden DP Ýl Baþkaný Ercüment Þahin ise Refahyol Hükümeti'nde DP ile SP'nin çok güzel iþler yaptýðýný vurgulayarak, "Çok önemli hizmetler verdik. Vatandaþ o günleri arýyor" dedi. Þahim herhangi bir ittifakýn söz konusu olmadýðýný da ifade ederek, "Her iki parti de iddialý. Her iki parti de her yerde aday çýkartacak" dedi.

DP Körfez Ýlçe Baþkaný Fevzi Canbaz :

Pazarlara servis kaldýracaðýz Körfez DP'ye olan katýlým devam ediyor. 50 kiþilik genç topluluðun ardýndan geçtiðimiz hafta da 20 kiþilik pazarcý esnafý DP saflarýna katýldý. Törende konuþan ilçe baþkaný Fevzi Canbaz, seçimlerin ardýndan pazarcýlarýn sorunlarýný çözeceklerini belirterek, Pazar kurulan yerlere servis kaldýracaklarýný söyledi

Soba zehirlenmelerine karþý tedbirinizi alýn Ýtfaiye Daire Baþkaný Kara, doðalgaza gelen zammýn ardýndan odun ve kömür kullanýmýnýn arttýðýný söyleyerek, olasý bir zehirlenme ve yangýna karþý vatandaþlarýn tedbirli olmasýný istedi Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Doðan Kara, hava sýcaklýklarýnýn iyice düþtüðü bu günlerde, yangýn konusunda vatandaþlarý uyardý. Kýþ döneminin yaklaþtýðýný ve vatandaþýnda ekonomik nedenlerden dolayý daha fazla odun ve kömürle ýsýnmaya çalýþacaðýný tahmin ettiðini belirten Kara, "Vatandaþlarýmýz özellikle kömür sobalarýnýn havalandýrma kapaklarýný açýk tutsunlar. Yeterince yanmasý için bu þarttýr. Eðer hava almazsa karbonmonoksit gazý sýzdýrýr ve hele insanlar uyuyorsa ölümlere neden olur? Nitekim ilimizin deðiþik bölgelerinden bu tür zehirlenmelerle ilgili haberler gelmeye baþladý" dedi.

ÖNLEM ALSINLAR Baca temizliðinin de olasý bir zehirlenme ve yangýn konusunda önemli olduðunun altýný çizen Kara, açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Özellikle rüzgarlý havalarda konutlarýn bacalarý kurumluysa rüzgar tarafýndan duman içeriye geri basýlýr ve buda karbonmonoksit zehirlenmesine sebep olur. Ayrýca bacalardaki kurum tabakalarý, odun ve kömür yakýlan yerlerde baca yangýnlarýna neden olmaktadýr. Bu yüzden sonbahardan itibaren bize müracaat ederek cüzi miktarda bir ücret karþýlýðýnda bacalarýný temizletebilirler. Doðalgaza getirilen zamdan sonra odun ve kömüre talepin arttýðýný biliyloruz. Buna paralel olarak da kýþ yangýnlarýnýn arttýðýný fark ediyoruz. Ýtfaiye olarak önlemlerimizi aldýk ancak vatandaþlarýmýzda uyanýk olup tedbir alsýnlar."

Veli Yýldýz'dan gazetemize 1. yýl ziyareti KOCAELÝ Meydan Gazetesi'nin 1. kuruluþ yýldönümü nedeniyle gazetemize yapýlan ziyaretler devam ediyor. Demokrat Parti Körfez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý, Körfez Ýlçe Baþkaný Fevzi Canbaz'ýn belediye baþkan adayý olmasý halinde ilçe baþkanlýðýna getirecek olan tanýnmýþ iþ adamlarýndan Veli Yýldýz, Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Burhan Yarar'ý ziyaret ederek, kendisini 1. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutladý ve

bundan sonraki yayýn hayatýnda baþarýlar diledi. Meydan Gazetesi'nin Kocaeli'nin önemli bir bölümüne büyük heyecan ve renk kazandýrdýðýný dile getiren Yýldýz, "Meydan Gazetesi ekibi, iþini iyi yapan, baþarýlý olmuþ isimlerden oluþuyor. Kendilerini çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar ise, Veli Yýldýz'a nazik ziyaretinden dolayý teþekkür etti.

Oyunu MHP bozacak DP Körfez ilçe Baþkaný Fevzi Canbaz, pazarcýlarýn sorunlarýný bildiðini ve buna göre projelerinin olduðunu söyledi. YAKLAÞAN yerel seçimler öncesinde hazýrlýklarýný devam ettiren Demokrat Parti Körfez Ýlçe Teþkilatý'na yeni katýlýmlar sürüyor. Kýsa bir süre önce baþta birçok mahalleden yaklaþýk 50 kiþilik genç grubun DP'ye katýlmasýnýn ardýndan son olarak önceki gün Körfezli pazarcýlar DP saflarýna katýldý. Ýlçe binasýnda düzenlenen basýn toplantýsý ile katýlýmýn gerçekleþtiði törende 20 kiþilik pazarcý grubu, DP'ye girdi. Toplantýda ilçe baþkaný Fevzi Canbaz'ýn yaný sýra baþkan yardýmcýsý ve ilçenin tanýnmýþ iþ adamlarýndan Veli Yýldýz, Ýl Genel Meclis Üyesi remzi Çeri ve çok sayýda partili hazýr bulundu. Fevzi Canbaz ile hareket edeceklerini dile getiren Körfezli pazarcýlar, "Sayýn baþkanýmýz da pazarcýlýktan gelme. Bizim yaþadýðýmýz sorunlarýmýzý en iyi o bilir. Kendisini destekliyoruz ve yanýndayýz" açýklamasýnda bulundu.

göremiyor. Bu durum deðiþmelidir. Yaz, kýþ demeden çalýþan esnafýmýz pazarcý esnafýmýzýn durumu iyileþtirilmeli. Biz geldiðimiz zaman durum çok daha farklý olacak" dedi.

PAZARCI MAÐDUR

ÇERÝ DE KUTLADI

Daha sonra söz alan DP Körfez Ýlçe Baþkaný Fevzi Canbaz, iyi bir süreçten geçtiklerini ve yaklaþan yerel seçimlerde çok iddialý olduklarýný dile getirdi. Kendisinin de pazarcýlýktan geldiðini kaydeden Canbaz, "Pazarcý esnafýmýz maalesef hak ettiði deðeri

Türk Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ömer Çeker, MHP Ýzmit Ýlçe ziyaretinde ABD'nin Türkiye'de çeþitli sahneler ortaya koyduðunu belirterek, oyunu MHP'nin bozacaðýný savundu

PAZARLARA SERVÝS KOYACAÐIZ Pazarcýlara yönelik önemli hizmetlerinin de olduðunun altýný çizen Fevzi Canbaz, bunlarý tek tek sýraladý. Sorunlarýn çözümü için çalýþacaklarýný söyleyen Canbaz, "Bizim, Kuzey, Güney, Yarýmca, Hereke ve Kirazlýyalý bölgelerine kapalý Pazar alaný projelerimiz var. Ayrýca büyük marketlerde olduðu gibi belediye otobüslerimizle Pazar yerlerine servis gönderme imkanýmýz da olacak. Bu durumdan hem halkýmýz, hem de pazarcý esnafýmýz kar saðlayacak. Böylece esnafýmýzýn da yüzünü güldürmeyi, kazancýný artýrmayý hedefliyoruz" diye konuþtu. Daha sonra söz alan Ýl Genel Meclis Üyesi Remzi Çeri, pazarcý esnafýnýn kazancýnýn helal olduðunu belirterek, her ortamda halka hizmet götürebilmek için çaba gösterdikleri için kendilerini kutladý ve partilerine katýldýklarýndan dolayý memnuniyeti dile getirdi.

Ömer Çeker, Sait Yýldýrým'a, üzerinde Atatürk ve Türk bayraðý bulunan bir tablo hediye etti.

Toplantýnýn son bölümünde partiye pazarcý esnafýna rozetleri takýldý.

MHP Ýzmit Ýlçe Baþkaný Sait Yýldýrým, kendisini ziyaret eden Türk Saðlýk-Sen Kocaeli Þube Baþkaný Ömer Çeker'i makamýnda aðýrladý. Yýldýrým'ýn sosyal konulara çok duyarlý olduðunu ifade eden Çeker, "Kentteki tüm olaylarý çok iyi takip ediyor ve onlarla ilgili açýklamalar yapýyor" dedi. MHP'nin büyük bir misyonunun olduðunu ifade eden Çeker, "ABD kendi misyonunu Türkiye'ye oynamak istiyor. Bu oyunu MHP bozuyor. MHP oyunu bozmak için var gücüyle çalýþýyor" dedi. Yýldýrým da, "Biz ayný duygularý paylaþan insanlarla bir araya geliyoruz" diyerek, ziyaretinden dolayý Çeker'e teþekkür etti.


5

26 KASIM -2 ARALIK 2008

Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu:

Rakibimiz yok

Baþiskele Ýlçe toplantýsýna katýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, yerel seçimlerle ilgili önemli açýklamalar yaparak, karþýsýna en az 10 aday çýkartýlmasýný istedi. AKP Baþiskele Ýlçe toplantýsý, Geçtiðimiz hafta ilçe binasýnda Büyükþehir belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun katýlýmý ile gerçekleþtirildi.

Toplantýnýn sonuna yetiþebilen Karaosmanoðlu, yaptýðý konuþmayla Belsa tartýþmasýna yeni bir boyut kazandýrdý. Karaosmanoðlu, "Belsa kutsal yer satamadýk" dedi. Ayrýca son yapýlan ankete deðinen Karaosmanoðlu, AKP'de Dilovasý'nýn birinci olduðunu kaydetti. Teþkilatlardan, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý aday adaylýðý için en az 10 kiþi bulmalarýný isteyen Karaosmanoðlu, meclislerde en az 10 kadýn adayýn olmasýný gerektiðini belirtti.

TÜM BAÞKANLAR ORADA

Tüm belediye baþkanlarýnýn katýldýðý toplantýda Baþiskele Ýlçe Baþkaný Mehmet Ustaoðlu, aile büyükleri olan Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun teþkilat ile tanýþmak için yaptýðý ziyaretten büyük memuniyet duyduðunu kaydetti. Karaosmanoðlu ise Büyükþehir'in yaptýðý çalýþmalarý tek tek anlattý. Yaklaþýk 2 saat süren toplantýda, birçok konuda önemli açýklamalar yaptý.

RAKÝBÝMÝZ YOK

Bütün ilçeleri AKP'nin alacaðýný belirten Karaosmanoðlu, "Hiçbir mazaret kabul etmiyorum" dedi. Hiçbir ilçede geri olmadýklarýný söyleyen Karaosmanoðlu, kendilerine yaklaþan bir teþkilatýn ufukta dahi görünmediðinin altýný çizdi, "Bize yakýn bir teþkilatýn olmasýný isterdik. Bu durum bizi þýmartmamalý. Devletin varlýklarýný herkes týrtýklamak istiyor. Bu varlýklarý kurda kuþa teslim etmemeliyiz" dedi. Seçimlerde adaylara ve teþkilatlara saldýrýlar ola-

caðýný söyleyen Karaosmanoðlu, bu noktada kendilerine güvenilmesini istedi.

DÝLOVASI BÝRÝNCÝ

Seçimlere 3 ay kala sandýklara odaklanacaklarýný söyleyen Karaosmanoðlu, her sandýkta görevli olan 10 arkadaþlarýný ziyaret edeceklerini kaydetti. Baþiskelede þampiyonluk beklediklerini belirten Karaosmanoðlu, son yapýlan anketlerde Dilovasý'nýn birinci, Baþiskele'nin ise ikinci sýrada olduðunun altýný çizdi. Bilimsel anket yapýldýðýnda vatandaþýn artý ve eksileri net olarak ortaya koyduðunu söyleyen Karaosmanoðlu, "Biz yerel seçimlerde yaptýðýmýz anket aynen tuttu. Vatandaþ kimi isterse onu baþkan seçecek. Onlarýn istediðini yapmak zorundayýz" diye konuþtu.

BELSA KUTSAL YER

Kendisinin Büyükþehir aday adayý olduðunu söyleyen Karaosmanoðlu, teþkilatlardan karþýsýna en az 10 aday adayý çýkartmalarýný istedi. Karaosmanoðlu, "7 bin 500 YTL çok para deðil. Zaten paraya ihtiyacýmýz var. Kendi üyelerimizin ve teþkilatlarýmýzýn katkýsý ile ayakta duruyoruz. Büyükþehir'e aday olmak, medeni cesaret ister. Benimle yarýþacak arkadaþýn elini öperim" dedi. Partililerin sorularýný da yanýtlayan Karaosmanoðlu, Belsa Plaza ile ilgili soru üzerine, "Orasý kutsal yer satamadýk" yorumunu yaptý.

Baþiskele'ye baðlanan belediyelerin baþkanlarý, hafta içi birlikte aday adaylýðý açýklamasý yapacaklarýný söyledi. Baþiskele Ýlçe Teþkilatý'nýn toplantýsýna kadýnlar büyük ilgi gösterdi.

Kýþ hastalýklarý Evinde sigara içilenler, özellikle de bebekler baþta soðuk algýnlýðý olmak üzere kýþ hastalýklarýna karþý daha dirençsiz. Bu hastalýklardan korunmak için yaþadýðýnýz yeri sýk sýk havalandýrýn ve her gün ýlýk duþ alýn. Akciðerler için bol sývý tüketin Kim korkar hain kýþtan?

Sibel Gönül’ün 24 Kasým Öðretmenler Günü Mesajý Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül , 24 Kasým Öðretmenler Günü" nedeniyle bir mesaj yayýnlayarak, 'Öðretmenlerimiz, meslek sevgisi, öðrencilerinin gözlerinden aldýklarý ýþýk ve onlarýn dinamizmiyle insandan baþlayarak toplumu, hayatý ve dünyayý deðiþtirme gücü taþýyan bilge kiþilerdir' dedi Gönül mesajýnda, öðretmenlerin geleceði devralacak çocuklarý ve gençleri sevgiyle, fedakârlýkla, eðitimle, öðretimle besleyerek, anlamlý ve kutsal bir mesleði yerine getirdiklerini kaydederek, "Bir insan yetiþtirmenin verdiði mutluluðu mesleklerinin manevi karþýlýðý olarak deðerlendirip, görevlerin en soylusunu icra ederler. Toplumun öðretmene gösterdiði itibar onlarýn hayattaki onurlarý ve zenginlikleridir" dedi. Öðretmen ile öðrencisinin kurduðu iliþkinin, sýnýflarla ve eðitim döneminin bitimiyle sýnýrla kalmadýðýný vurgulayan Gönül þu ifadelere yer verdi: Her sýnýfta bir ömre yayýlan sevgi, saygý ve bilgi dolu farklý dünyalar kurulur. Bizlerde ve kiþiliðimizde izleri olan öðretmenlerimizle iliþkilerimiz hayat boyu devam eder. Yüreðimizin derinliklerinde ebediyen sakladýðýmýz öðretmenlerimiz bazen bir sözle, bazen, ne kadar haklý olduklarýný hatýrlatan hayat tecrübeleriyle akýllarýmýza gelir. Gönül, öðretmenlerin sorumluluk duygusu geliþmiþ, geçmiþini iyi bilerek geleceðe güvenle bakan, iyi ahlâklý, insana ve emeðe saygýlý, araþtýran, okuyan, hayatý seven iyi nesiller yetiþtirmelerinin geleceðe yapýlacak en büyük yatýrým olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: Hayattan, dünyadan, gelecekten, insandan umudun kesilemeyeceðini, doðru yönlendirilmiþ, iyi iþlenmiþ eðitilmiþ bir insanýn evreni deðiþtirme kudretini en iyi bilen mesleðin temsilcileri olan öðretmenlerimizin; aileniz, çalýþma arkadaþlarýnýz ve öðrencilerinizle daha mutlu, baþarýlý ve huzurlu olmanýzý diliyor. Ebediyete intikal etmiþ bütün öðretmen ve eðitimcileri rahmetle anýyorum. Siz yalnýzca 24 Kasýmlarda deðil her zaman deðerlisiniz ve öyle kalacaksýnýz. Büyüyen her fidanda, açýlan her çiçekte kokunuz; geçmiþte ve gelecekte iziniz kalacaktýr.Bu duygu ve düþünceler ile çok deðerli öðretmenlerimizin öðretmenler

Dört mevsimden en az sevilenidir kýþ. Dondurucu soðuklarý, bitmeyen yaðmurlarý, hayatý felç eden kar yaðýþlarýyla insanlarý canýndan bezdirir. Sýcacýk evlerde köþenize kurulup pencereden ipek gibi yaðan karý seyretmenin seyrine, yaðmurun sesini dinlemeye doyum olmaz, ama kýþ tüm insanlar için her an saldýrýya hazýr virüslere karþý sürekli tetikte durmak demektir. Kýþ aylarý boyunca dýþarýya çýkarken kat kat giyinmek, saðlýklý beslenmek, düzenli uyumak ve baðýþýklýk sistemimizi sürekli güçlü tutmak zorundayýz. Kýþ mevsimi, bir doðal seleksiyon dönemidir ayný zamanda; güçlüler ayakta kalýr, zayýflar yataða düþer. Kýþ geldi mi hastanelerin acil servisleri her yaþtan insanla dolar taþar. Ýlaç sanayii kýþýn canlanýr. Ýlaç teknolojisinde büyük yol kat eden insanlýk, ne yazýk ki hâlâ her yýl dünyayý kasýp kavuran grip salgýnlarýna karþý kesin çözüm bulabilmiþ deðil, ilaçlara, aþýlara karþýn her yýl binlerce insan grip virüsünün neden olduðu komplikasyonlar yüzünden hayatýný kaybediyor. Uzmanlar saðlýklý, mutlu ve neþeli bir mevsim geçirmemiz için bize kýlavuzluk edecekler.

Kýþ hastalýklarý nelerdir?

Çok çeþitli virüslerin neden olduðu bir üst solunum yollarý enfeksiyonu olan nezle, sonbahar-kýþ hastalýklarýnýn baþýnda gelir. Soðuk algýnlýðý ismiyle de bilinir. Nezlenin yaný sýra burun etrafýndaki sinüs adý verilen boþluklarýn iltihaplanmasý yani sinüzit, yutak iltihabý farenjit, bademciklerin iltihabý tonsillit, gýrtlaðýn ve ses tellerinin iltihabý larenjit, orta kulak iltihabý otit, ana nefesborusunun iltihabý trakeit, bronþlarýn iltihaplanmasý bronþit, astým ve akciðer dokusunun iltihabý zatürree de sonbahar ve kýþ mevsiminde ortaya çýkabilecek hastalýklardandýr.

En yaygýn hastalýk hangisi?

Halk arasýnda üþütme olarak da anýlan soðuk algýnlýðý.

Belirtileri neler?

Hastalýk, ani burun akýntýsý, hapþýrma, burun týkanýklýðý ve boðaz aðrýsý ile baþlar. Gözlerde de kýzarma, sulanma ve yanma olabilir. Ateþ genellikle normaldir, ama bazý kiþilerde hafif olarak yükselebilir. Birçok hasta kendini yorgun, keyifsiz ve bitkin hissedebilir. Baþ aðrýsý olabilir. Birkaç gün süren belirtiler bir hafta içinde tamamen kaybolur.

Nasýl bulaþýr?

Virüsler hasta kiþinin hapþýrmasý,

öksürmesi sýrasýnda havaya karýþýrlar. Saðlýklý kiþiler de bu virüsleri burun veya gözler aracýlýðýyla alýrlar. Virüsler, tokalaþma sýrasýnda ve hatta virüsle kirlenmiþ kalem, gözlük, mendil gibi eþyalarla da bulaþabilirler. Bu virüsler zatürree gibi aðýr bir hastalýða sebep olabilir mi? Bu virüslerin üremeleri için en ideal yer ýsýsý 33-34 santigrat derece olan burun boþluðudur. Soðuk algýnlýðý virüsleri olan rinovirüsler, kolay kolay zatürreeye neden olmazlar. Çünkü akciðerlerin ýsýsý 37 santigrat derece civarýndadýr ve bu sýcaklýk virüslerin üremeleri için hiç de uygun deðildir.

Soðuk algýnlýðýndan korunmak için nelerin yapýlmasý gerekir?

Hasta kiþilerle tokalaþmak, öpüþmek gibi yakýn temastan kaçýnmalý. Ýnsanlarýn toplu olarak bulunduklarý kalabalýk ortamlara girmemeli. Eller, sýkça ve bol su ile iyice yýkanmalý. Ellerin göz ve burun ile temasý önlenmeli. Hasta kiþilerin eþyalarý kullanýlmamalý. Soðuk algýnlýðýnýn tedavisi nedir? Soðuk algýnlýðýnýn kesin bir tedavisi yok. Bununla beraber, tedavide amacýmýz hastalýk belirtilerinin giderilmesi ve kiþinin rahatlatýlmasý. Tedavi sürecinde A ve C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin tüketilmesi lazým. Burun týkanýklýðýnýn en iyi tedavisi hiçbir yan etkisi olmayan serum fizyolojik ismi verilen tuzlu suyun buruna damlatýlmasý ve bulunulan ortamýn nemli olmasýnýn saðlanmasýdýr. Burun açýcý damlalar özel durumlarda, üç-beþ günlük süreyle kullanýlabilir. Soðukalgýnlýðýnýn tedavisi için antibiyotik tedavisi gerekir mi? Antibiyotik kullanmak gereksiz, hatta zararlýdýr. Bu ilaçlar, sinüzit, ortakulak iltihabý varsa, doktor denetiminde kullanýlmalýdýr. A, C ve E vitaminleri

Kýþýn nasýl giyinmek gerekir?

Ne çok kalýn ne de çok ince giyinilmeli. Üþümemek ve terlememek gerekli. En iyisi,

20 metreden ölüme uçtu Hereke'de meydana gelen feci kazada, Çetinmert Ýnþaat Hafriyat'ýn yöneticilerinden Fikret Çetin, kullandýðý kamyon ile yaklaþýk 20 metreden þarampole uçarak yaþamýný yitirdi KÖRFEZ'e baðlanan Hereke'de önceki hafta öðle sýralarýnda meydana geldiði öðrenilen feci kazada, Derince'de geniþ bir kesim tarafýndan tanýnan ve sevilen, evli ve 3 çocuk babasý, Çetinmert Ýnþaat Hafriyat'ýn yöneticilerinden Fikret Çetin hayatýný kaybetti.

GERÝ DÖNÜYORDU

Edinilen bilgilere göre üzücü kaza þu þekilde geliþti: "Derince Kaþkaldere mevkiinde Çetinmert Ýnþaat Hafriyat'ý iþleten Fikret Çetin, bir sipariþ üzerine kamyona doldurduðu inþaat

malzemelerini Hereke'nin Yukarý Hereke Mahallesi'ne götürdü. Çetin, yükünü boþaltýktan sonra geri döndüðü esnada üzücü kaza meydana geldi.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Fikret Çetin kullandýðý araç ile yokuþ indiði sýrada önüne çýkan virajý alamayarak önce bariyerlere, ardýndan da yol kenarýndaki duvara çarparak, yaklaþýk 20 metreden aþaðýya uçtu. Aþaðýya düþen kamyonun tekerleri bir

Oðuzhan DEÐÝRMENCÝOÐLU

Aslan Rivayet odur ki diyarlardan bir diyarda celil ve þedit bir aslan yaþarmýþ. Ama öyle güzel, öyle ihtiþamlýymýþ ki bu hayvan, dünyanýn dört bir yanýndan insanlar onu görmeye gelirlermiþ. Hint'ten,Çin'den, Maçin'den, ta Frenk diyarlarýndan ve dahi bilcümle memalikten insancýklar o vakur, o ihtiþamlý o göz kamaþtýrýcý aslaný görebilmek için denizleri geçer, daðlarý aþar, senelerce ömür tüketirlermiþ. Aslan bir kafesin içindeymiþ. Bir gürledi mi herkes kaçacak delik ararmýþ bu aslan. En yakýnýnda olanlar, korkusundan yanýna bile varamazmýþ. Bir ömür onun hýrlamasýnýn, gürlemesinin nidalarýyla titreyip bir kere dahi cemaline bakmaya cesaret edemeyen nicesi yaþarmýþ etrafýnda. Uzaklardan gelenler onun sevdasýna tutulup gelenlermiþ zahirde, ama onlar da kendi aralarýnda fýrka fýrkaymýþ. Bir kýsmý onun yaþadýðý beldeye gelip yüz sürmeyi ona vuslat kabul edip gerisin geriye dönermiþ. Baþka bir kýsým insan onun sesini, nidasýný dinlemekle kifayet eder, yine biraz cesaretini toplayabilenler de bir kere olsun, uzaktan cemaline kaçamak bir nazar fýrlatarak oradan uzaklaþýrlarmýþ. Ýçlerinde kafesin baþýnda dikilip saatlerce, günlerce kýmýldamadan aslaný seyredenler de olurmuþ. Her ne hikmetse beraberlerinde getirdikleri kavanozlarýný dýþýndan yalayýp balýn tadýna vardýklarý hissiyle mest olanlar da yine bunlarmýþ. Ve bir rivayet kulaktan kulaða fýsýldanýrmýþ o diyarda. Denirmiþ ki o aslandan korkmayýp ta sevgiyle dokunanlara, sarýlanlara o aslan da sevgiyle mukabele eder, baðrýna basarmýþ onlarý. O beldeye gelip de bu rivayeti duymayan olmazmýþ. Bir kýsmý bunun bir mecaz olduðunu düþünür pek itibar etmezmiþ. Yine bazýlarý "muhakkak ki öyledir ama bu iþ bizim harcýmýz deðil, varsýn onu "aslan yürekli" birileri yapsýn" derlermiþ. Sonuçta o kafesin kapýsýný açýp, o son adýmý atamazlarmýþ. Korkarlarmýþ aslan tarafýndan yutulmaktan. Demek ki candan geçmeyen yar olamazmýþ canana. Ve demek ki o son adýma kadar olan bütün adýmlar, o en son adýmýn birer iziymiþ yalnýzca. Diyeceksiniz ki o son adýmý atan olmamýþ mý hiç. Olmaz olur mu? Bir dolu ! Peki vasýl olup murat mý almýþlar, yoksa aslana yem olup parça parça mý olmuþlar? Candan geçtikten sonra ne önemi var ki bunun, a dostlar…

Körfez Belediye Meclisi'ne AKP'den 'garanti aday' Körfez Belediye Meclis Üyeliði için AKP'den baþvurular devam ediyor. Önceki gün resmi baþvurusunu yapan Refik Þenlik'in adaylýðýna kesin gözüyle bakýlýrken, Ýlçe baþkaný Engin Koyun ise, Þenlik'e olan desteðini, "Garanti meclis üyemiz" sözüyle ortaya koydu

Soðuk algýnlýðý tehlikeli midir?

Nezle, hafif seyreder ve kendiliðinden de geçer. Fakat tüm dünyada en çok görülen ve en çok iþgücü kaybýna neden olan bir hastalýktýr. Vücut direnci düþük olan kiþilerde ve çocuklarda ortakulak iltihabý, sinüzit, bronþit ve zatürree gibi hastalýklara yol açabilir. Soðuk algýnlýðýnýn tedavisi yok

SAÐLIKLI GÜNLER

çok kalýn ve yünlü giyecekler yerine, birçok ince kýyafeti üst üste giymek. Dýþarý çýkarken mutlaka þemsiyenizi ya da yaðmurluðunuzu yanýnýza almalýsýnýz.

Beslenmede nelere dikkat etmek gerekir?

En önemlisi, bol sebze ve meyve yemek. Ýçinde A, C ve E vitaminleri bulunan soðan, sarmýsak, havuç, limon, portakal, mandalina, greyfurt, yeþil biber, marul ve salatayý sofralardan eksik etmemek gerekli. Hayvansal yaðlar yerine bitkisel yaðlarý yemeklerde kullanmak daha saðlýklý. Haftada en az bir kez balýk yemenizi tavsiye edebilirim. Taze sýkýlmýþ meyve sularý Bunun yaný sýra, kýþýn yazýn olduðu kadar susamýyor ve çok su içmiyoruz. Bol bol su içmekte yarar var. Daha da iyisi taze sýkýlmýþ meyve sularý içmek. Çünkü su, vücudu birçok zehirden temizler, böbrekleri daha iyi çalýþtýrýr, akciðerlerin de direncini artýrýr ve böylece vücuda zindelik verir.

AKP'de 10 Kasým tarihinden itibaren baþlayan belediye baþkanlýðý, il genel ve belediye meclis üyeliði aday adaylýðý baþvurularý devam ediyor. Özellikle taleplerin en yoðun olmasýnýn beklendiði Körfez ilçede son olarak baþvuran isim Refik Þenlik oldu. Uzun süre Hacý Osman Mahalle Baþkanlýðý görevinde bulunan Þenlik, belediye meclis üyeliði için aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. AKP Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun'un yaný sýra birçok partili, baþvuru sýrasýnda Refik Þenlik'i yalnýz býrakmadý. Baþvuru sýrasýnda son kongrede kendisini destekleyen Þenlik için "garanti meclis üyesi" ifadesini kullanan Koyun, böylece açýk desteðini de ifade etmiþ oldu. Ýlçe Baþkaný Koyun'un daha önce Refik Þenlik'e söz verdiði ve bunu açýk bir þekilde deklare ettiði öðrenildi.

Evde, iþyerinde nasýl önlemler almalýyýz?

Bu mevsimde zamanýmýzýn çoðunu kapalý ortamlarda geçirdiðimiz için, iþyeri ve evimizin havasýnýn temiz olmasý çok önemlidir. Ýdeal oda ýsýsý 20 santigrat derecedir. Odalarý her gün havalandýrmak ve kuru havanýn solunum yollarýný tahriþ etmesinden dolayý kaloriferler yandýðýnda radyatörlere su kaplarý koyarak ortamýn havasýnýn nemli olmasýný saðlamak gibi önlemler alýnabilir.

Hacý Osman Mahallesi'nde yaþayan Refik Þenlik'i, baþvuru belgesini Ýlçe Baþkaný Koyun'a verdiði sýrada partililer de yalnýz býrakmadý.

tarafa, gövdesi bir tarafa fýrladý. Ters dönen kamyon içinde sýkýþan Fikret Çetin, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çýkarýlýp hastaneye kaldýrýldý.

GÖZYAÞLARIYLA...

Adeta hurdaya dönen kamyon içinden güçlükle çýkarýlan Fikrat Çetin, kaldýrýldýðý hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak yaþamýný yitirdi. Çetin'in cenazesi dün, ikamet ettiði Derince Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Hacý Abbas Camii'nde kýlýnan öðle namazý sonrasýnda Derince Mezarlýðý'nda topraða verildi.

ÝYÝ KÝ GECE OLMADI

Öte yandan olayda, Fikret Çetin'in kullandýðý kamyonun düþtüðü yerde bulunan kum ocaðýnýn çalýþanlarýnýn kaldýðý barakanýn da bir bölümü zarar gördü. Kazanýn gündüz meydana gelmesi nedeniyle barakada þans eseri iþçilerin bulunmadýðý öðrenildi. Kum ocaðý iþçileri, "Allah'tan içeride yoktuk. Çünkü, kamyonun düþtüðü nokta bizim yattýðýmýz yerdi" dedi.

Fikret Çetin'in(küçük resim) kullandýðý kamyon, 20 metre uçurumdan aþaðýya uçtu.


6

Pehlivan’ý ancak ben tuþ ederim CHP Körfez Ýlçe'de belediye baþkan adaylýðý yarýþý kýzýþmaya baþladý. Daha önce eski baþkan Hüseyin Avni Þirin'in yeðeni Salih Þirin baþkan aday adaylýðýný açýklamýþ, ancak daha sonra ise partide büyük bir hareket yaþanmamýþtý. Fakat geçtiðimiz hafta içinde, eski belediye baþkaný Azmi Akyol'un kardeþi Zeki Akyol, aday adayý olacaðýný açýkladý ABÝMÝN ÝZÝNDEN GÝDECEÐÝM Önemli açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan aday adayý Zeki Akyol, aðabeyi Azmi Akyol'un izinden gittiklerini de dile getirdi. Akyol þunlarý söyledi: "Uzun yýllardan bu yana Körfez ilçede yaþamaktayým. Çok geniþ bir çevremiz var. Özellikle aðabeyim Azmi Akyol'un belediye baþkanlýðý döneminde bu ilçe için önemli hizmetler yapýldý. Hüseyin Avni Þirin döneminde Körfez yeni baþtan imar edildi. Her zaman rahmetle andýðým Sayýn Þirin, bu yüzden efsane olmuþtur. Bu hizmetlerin devamý için göreve talip olduk. dedi.

GÖVDE GÖSTERÝSÝ YAPACAÐIZ Aday adaylýðý baþvurusu ile gövde gösterisi yapacaklarýný belirten Zeki Akyol, baþarýlý olabilecek donanýma sahip olduðunu dile getirdi.

Memurluk için Büyükþehir'e baþvurular aralýk ortasýnda

200 itfaiye ve 50 de zabýta memuru alacak olan Büyükþehir, baþvuru þartlarýný açýkladý. Baþvurular, zabýta için 15-16 Aralýk'ta ve itfaiye erliði için de 17-19 Aralýk tarihlerinde gerçekleþtirilecek BÜYÜKÞEHÝR Belediyesi, 20 yüksek okul, 30 lise, meslek lisesi ve dengi okullar mezunu toplam 50 zabýta memuru ile 65 yüksek okul, 10 Ýtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu ve 125 de yüksek okul mezunu olmak üzere toplam 200 itfaiye memuru alacak Büyükþehir, yeni memur alýmýyla ilgili þartlarý açýkladý. Buna göre sýnav komisyonunca KPSS'de belirlenen taban puaný alýp da müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlayarak, alýnacak kadro sayýsýnýn 3 katý kadar aday belirlenerek sözlü sýnava çaðýrýlacak. Yani zabýta memurluðu için 150 ve itfaiye memurluðu için de 600 aday sözlü sýnava çaðýrýlacak. Zabýta memurluðu için baþvurular, 15 Aralýk Pazartesi saat 08.00'de baþlayýp ertesi gün mesai bitiminde sona erecek ve Seka Camii yanýndaki tören ekibi binasýndaki baþvuru bürosuna þahsen yapýlacak. Ýtfaiye erliði için baþvurular da, yine ayný yerde, 17-19 Aralýk tarihleri arasýnda kabul edilecek.

ARANAN ÞARTLAR

Zabýta memurluðu için Türk vatandaþý olmak, 25 yaþýnýn doldurmamýþ olmak, KPSS 2008'e girmiþ ve 50 puan ve üzeri almýþ olmak, kamu haklarýndan mahrum bulunmamak, erkekler için 1.67 metre ile kadýnlar için de 1.60 metreden uzun olmak ve en az lise mezunu olmak gibi þartlar aranýyor. Ýtfaiye erliði için aranan þartlar ise þöyle: "30 yaþýný aþmamýþ olmak. Görevini yapmasýný düzenli olarak engelleyecek bir hastalýðý bulunmamak. Erkekler için 1.67 metre ve kadýnlar için de 1.60 metreden uzun olmak. Boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda 10 kilogramdan fazla fark olmamak En az lise mezunu olmak. KPSS 2008'e girmiþ ve 5 puandan fazla almýþ olmak." Baþvuru sýrasýnda istenilen belgeler ise þunlar: "T.C. vatandaþlýk nolu nüfus cüzdan fotokopisi; öðrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi. son üç ay içinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf. KPSS sýnav sonuç belgesinin fotokopisi" Memurlak ulýmýyla ilgili ayrýntýlý bilgi Büyükþehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.kocaeli.bel.tr adresinde de açýklandý.

Aday adaylýðý baþvurusunu en kýsa zamanda yapacaklarýný dile getiren Zeki Akyol, "Baþvurumuzu yaptýðýmýzda ne kadar iddialý ve seçimleri kazanmaya hazýr olduðumuzu herkes görecek. Gövde gösterisi þeklinde geçecek olan bu baþvuruda kendimizi de göstereceðiz. Biz göreve talip olurken, milletvekilimiz Hikmet Erenkaya ve il baþkanýmýz Sefa Sirmen'le görüþtük ve ondan sonra kararýmýzý verdik. Son derece iddialýyýz. Baðýmsýz olarak dahi bu ilçede 5-6 bin civarýnda oy alýrýz" diye konuþtu.

CHP'den Körfez Belediye Baþkan aday adayý olan Zeki Akyol, görüþlerini genel yayýn yönetmenimiz Burhan Yarar'a anlattý.

140 bin engelli tek vücut oldu Kocaeli'de 140 bin engellinin baðlý bulunduðu 24 dernek bir araya gelerek platformlaþtý. Hakan El Yýldýrým baþkanlýðýnda platformun yönetimi 7 kiþiden oluþtu. Platform, seçimlerde Büyükþehir için oy verecekleri adayý belirleyecek

24 derneðin birleþmesiyle oluþturulan platformun baþkanlýðýna Hakan El Yýldýrým getirildi. ARALARINDA Ýzmit, Gölcük, Karamürsel, Kandýra, Gebze ve Gebze'de faaliyet gösteren engelli derneklerinin bulunduðu 24 kuruluþ, Seka Park Palmiye Cafe'de kahvaltýlý bir sitiþare toplantýsýnda bir araya gelerek önemli kararlar aldý. Kocaeli Spastik Engelliler Derneði Baþkaný Hakan El Yýldýrým öncülüðünde meydana gelen buluþma da, ilimizde 140 bin engellinin bulunduðu ve aileleriyle birlikte düþünüldüðünde bu sayýnýn yerel seçimlerde 350 bin oy demek olduðu ifade edildi. Gözardý edilmemeleri gerektiðini ifade eden engellilerler, yerel yöneticisimlere göz daðý verirken, Engeliler Bakanlýðý'nýn kurulmasý gerektiðini hatýrlattý.Toplantýda Bir açýklama yapan El Yýldýrým, Kocaeli nüfusunun yüzde 10'unun

engelli olduðunu ifade ederek, “Büyükþehir'e 5 milyon dolar gelmiþ. Bu paradan engelliler ne kadar faydalandý. Hiç faydalanamadý. Çünkü dernekler küçük olduðu için sesini duyuramadý ve istediklerini yaptýramadý. Bizim içimizde bazý sorunlar, kutuplaþmalar var. Bundan sonra tüm engelliler birlikte hareket edeceðiz. Büyükþehir Belediye Baþkan adaylarýndan engelliler için yapacaklarýný belirten yazýlý belge isteyeceðiz. Engelliler olarak, belirlediðimiz adaya destek vereceðiz” dedi. Hakan El Yýldýrým baþkanlýðýnda Engelliler Platformu yönetimine; elal Polat, Selçuk Tanrýkulu, Ýlkay Karakuþ, Gülþah Müstecaplýoðlu, Saadet Yýldýz, Satýlmýþ Yýlmaz ve Emine Cebeci getirildi.

SEDER üyelerinden anlamlý toplantý SEDAR üyeleri, bir özürlü anneye çamaþýr makinasý almak ve bir özürlü gencinde okul masraflarýný karþýlamak için Venüs Restaurant'ta düzenlenen çayda bir araya geldi Mazlum-Der "böþürtüsünü mezarda mý takacaðýz" sözlerini açýklamada hazýr bulunan tabutla somutlaþtýrdý.

Baþörtüsünü mezarda mý takacaðýz MAZLUM-Der Kocaeli Þubesi, Baþörtüsüne Özgürlük eylemlerine tüm hýzýyla devam ediyor. Üyeler dün 188. haftada yine Ýnsan Haklarý Parkýnda buluþarak Baþörtüsüne özgürlük isteklerini tekrar yinelediler. Mazlum-Der adýna açýklama yapan Mehtap Öztürk, “Yasak sürüyor ve biz yine bu meydanlardayýz. Zulüm asla sürekli olmaz. Bu topraklarda da, ülkenin siyahlarý olan baþörtülülere yapýlan zulüm elbet sürekli olmayacaktýr. Bizlerin ömrü bu özgürlüðü beklemekle mi geçecek, yüz binlerce kýz öðrenci okuyabilmek için bu yasaðýn kalkmasýný bekliyor. Hiç kimsenin okuyabilmek için baþlarýmýzý açtýrmaya hakký yoktur. Baþbakana soruyoruz; bizlere bu özgürlük ne zaman gelecek. Öldüðümüzde tabutumuzun üstüne baþörtüsü konuyor. Burada yasak yok. Mezara konulurken baþýmýz kefenle örtülüyor, burada da yasak yok. Fakat biz bu özgürlüðü yaþamýmýzda istiyoruz. Bundan 30-40 sene sonra gelecek ve ölmüþ olduðumuz için göremeyeceðimiz baþörtü özgürlüðünü ne yapalým. Biz hakkýmýz olan baþörtü özgürlüðünü mezarda deðil, yaþarken hayatta gecikmeden hemen þimdi istiyoruz” dedi.

SARAYBAHÇE Eðitim ve Öðretimi Destekleme ve Yardýmlaþma Derneði'nin (SEDER) yardýmlaþma çayý Kocaeli Fuarý'nda bulunan Venüs Restaurant'ta gerçekleþtirildi. Etkinliðe Vali Gökhaün Sözer'in eþi Sema Sözer, Ýzmit Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice ve ayný zamanda derneðin onursal baþkaný olan eþi Nesrin Yenice, AKP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Oya Tuncel, AKP Ýzmit Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný ve çok sayýda SEDER üyesi katýldý. SEDER Baþkaný Zerrin Türk yaptýðý konuþmada derneklerinin amaçlarý doðrultusunda çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek, "Bugün de iki ailemizin yüzünü güldürmek için burada toplandýk. Gerçekleþtirdiðimiz toplantýyla

hem birlikteliðimizi pekiþtirmiþ olacaðýz, hem de insanlarýn yaþamlarýný sürdürmelerine katkýda bulunmuþ olacaðýz" dedi.

ANLAMLI YARDIM

SEDER üyeleri toplantýda uzun uzun sohbet etme imkaný bulurlarken, müzik eþliðinde danslar ettiler. Çaylý toplantýdan elde edilecek gelir ise özürlü bir anneye çamaþýr makinasý ve yine kendi çabalarýyla anadolu lisesinde okumaya hak kazanan özürlü bir gence bilgisayar alýnmasýnda kullanýlacak. Etkinlikte ayrýca Suadiye Cemal Doðan Bakým ve Rehabilitasyon merkezi yetkilileri de bir kermes açarak zihinsel engelli gençlerin yaptýðý eþyalarý sergiledi.

Macaristan heyetini GESÝAD aðýrladý GEBZE Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (GESÝAD) baðlý bulunduðu, üst kuruluþu olan TUSKON'un Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði Türkiye/Orta ve Doðu Avrupa Ticaret Köprüsü isimli organizasyon kapsamýnda ülkemize gelen 16 ülkeden biri olan, Macaristan heyetini Gebze'de aðýrladý. GESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Halit Uçar'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen gezide Macar heyet, Gebze'de bulunan sanayi tesislerini gezdi ve bilgiler aldý. Macar heyet Gebze TÝcaret Odasý ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne de giderek, incelemelerde bulundu. GESÝAD'ýn konuðu olarak Gebze'yi gezen Macar heyet, GTO Baþkaný Ýbrahim Baþaran'ý da makamýnda ziyaret etti.

26 KASIM - 2 ARALIK 2008

YÜKSEK ÖKÇELER Gülay YENÝLMEZ

gulayyenilmez@gmail.com

YAZI, BÝLGÝSAYAR VE UNUTULANLAR

Ýnsanlýðýn sistemli ve basamaklý geliþimi yazýnýn icadý ile baþladý, bu durum yaþamýn her adýmýnýn toplanmasýna, paylaþýlmasýna ve en önemlisi saklanmasýna zemin hazýrladý. Yazýnýn icadýndan beþbin yýl sonra matbaanýn icadý ile geliþim hýz kazandý, bir beþbin yýl sonra ise bilgisayarýn icadý ve insan hayatýný çevrelemesi ile tüm dünyada kesinlikle hiçbir þeyin geri dönemeyeceði þekilde bir düzen oluþtu. Bilgisayarýn günlük hayatýmýza girmesi ile günümüz insaný zamaný yakalamýþçasýna kolaylýk görmüþ, ticaret, sanayi, edebiyat, kültür, sanat, spor ve akla gelebilecek her alanda teknolojinin efendi ve köle iliþkisini yakalamýþtýr. Zamaný yakalamak, anýnda her alana ulaþabilmek, her þeyin sonucunu anýnda elde edebilmek zamanýn efendisi olmayý insana bahþetsene durumun kölelik kýsmý içler acýsý insan manzaralarýný ortaya çýkarmýþtýr. Ýnsanoðlu her baþarýlý icadýn arkasýndan o icadýn zararlý kollarýnda ilerlemeyi bir baþarý addetmiþtir. Eðlence adýna icad edilen havafiþek ile barutun kullanýlýp silaha çevrilmesi buna en uygun ve en acý örnektir. Bilgisayar ile daha ne kötülükler yapýyoruz kendimize! El yazmasý, içine parfüm sýkýlýp gönderilen aþk mektuplarýný unuttuk, eski el yazmalarýnýn sergilendiði müzeler açar, büyükannelerimizden kalma mektuplarý sandýklarda gözümüz gibi saklar olduk. Özel günlerde, internetten elde edilen kalýp mesajlarý sevdiklerimize elektronik posta ile gönderince onu unutmadýðýmýzý göstererek mutlu olduk, chat odalarýnda huyunu suyunu bilmediðimiz insanlardan sevgi umurarak bizi gerçekten özleyenleri unutur olduk, evlilikler çatýrdadý, yanlýþ evliliklere adým atýldý, internet baðlantýmýz sabah kalktýðýmýzda yoksa gün boyu gaflet içinde gezer boþ insanlar olduk, baðlantý yavaþ ise etrafa saldýrýr olduk, oyun odalarýnda saatler geçirip zamaný yakaladýðýmýzý düþündüðümüz bilgisayar sayesinde aslýnda hayata geç kaldýðýmýzý görmez olduk. Msn de konuþtuðumuz bir insaný engellediðimizde bunu yaptýðýmýz için dostluðu bitirmiþiz suçlamasý ile karþýlaþýyoruz, bir yerlerden bize gönderilen bir mesajý hemen paylaþmak adýna arkadaþýmýza gönderiyor ama arkadaþýmýza attýðýmýz mailde bir yýðýn yabancý insanýn adýný silmeye gerek bile duymuyoruz Mail konusuna ''mutlaka okuyun'' ''çok güzel'' ''harika'' ibareleri yazýp bir de okumaya zorluyoruz hatta bununla da kalmayýp sonuna þu kadar kiþiye gönder, yoksa þu olur, bu olur tehditleri savuruyoruz. Dostluk, sevgi, aþk adýna power point de hazýrlanmýþ salytlar ile birbirimize hayatý toz pembe gösteriyoruz, bir yýðýn mail grubuna üye olup bilgimizi çoðaltalým derken, grup içinde bir kelimeden çýkan ve günlerce süren tartýþmalarýn içine giriyoruz, zamaný yakaladýk derken, birbirimize tahammüle geç kalýyoruz, zamaný iyi kullanalým derken zaman öldürüp kendimizi heba ediyoruz. Ben dostlarýmýn kapýsýna gitmeliyim, doðumgününü gözlerinin içine bakarak kutlamalýyým, benden çok uzaklardaysa kendi ellerimle yazdýðým, kendi gönül bahçemden çýkan sözler ile sevgimi pembe kaðýtlara dökmeliyim, orada havalar nasýl burada iyi diyebilmeliyim, mektubun arkasýna kýzýmýn elinin ölçüsünü çizip bak ne kadar da büyüdü demeliyim, sevdiðime aþkýmý anlatýrken kocaman bir kalp çizip ortasýndan bir ok geçirmeliyim, msn de gönderdiðimiz pasta animasyonu ile deðil kendi ellerimle yaptýðým pasta ile sevdiklerimin karþýsýna dikilmeliyim. Bilgisayarý hesapta, kitap da, ekmek paramý kazanmakta kullanmalýyým, arta kalan zaman sevdiklerime aslýmý göstermekte yeterde artar bile.

Ordulular'dan Yenice'ye övgü

ÇAYIRKENT Ordulular Derneði Baþkaný Mehmet Çun ve yönetim kurulu üyeleri Ýzmit Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice'ye ziyaret ettiler. Ziyarette dernek baþkaný Çun, "Yenice, dünya ülkelerinin bile örnek aldýðý, Ýzmit'e Ýzmitlilere yakýþýr bir baþkan" dedi. Belediye Baþkan Danýþmaný Ýbrahim Elgin, dernek yöneticileri Sadýk Okuþ, Kazým Duran, Naci Duran, Ýsmet Özel, Mehmet Siri, Ahmet Kahvecioðlu, Halil Özçelik, Fatma Þahin, Gülümser Çun, Fatma Budak, Ýkbal Budak ve Ceyhan Karakaya'nýn da hazýr bulunduðu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleþti. Çayýrkent Ordulular Derneði Baþkaný Mehmet Çun, Yenice ile 22 yýl öncesine dayanan dostluklarý olduðuna dikkat çekerek "Sayýn baþkanýmýz bütün sivil toplum örgütlerine de olduðu gibi bize de, bugüne dek çok büyük katkýlar sunmuþtur. Üzerimizde emeði çoktur. Halen bile bizler için elinden geleni yapmaya çalýþýyor. Bu kent için, kentte yaþayanlar için yapýlan faydalý her þeye katký sunuyor. Allah razý olsun. Bu gün biz de dernek olarak kendisine teþekkür etmeye geldik. Kendisi, dünya ülkelerinin bile örnek aldýðý, Ýzmit'e Ýzmitlilere yakýþýr bir baþkan"þeklinde konuþtu.


7

26 KASIM - 2 ARALIK 2008

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, denizi dolduran tersaneyi yýkýyor

Denizi dolduran tersane yýkýlýyor Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, 40'tan fazla limanýn bulunduðu Ýzmit Körfezi'nde sahil þeridindeki tesislerin izinsiz yapýlaþmalarýna izin vermiyor. Büyükþehir, daha önce birkaç kez uyardýðý Yeniköy beldesi sýnýrlarýnda bulunan UM Denizcilik AÞ'ye ait kaçak ek havuzlarý, vinç ayaklarýný ve doldurulan kýsýmlarý 27 Kasým Perþembe günü yýkacak 3 YILDIR GÜNDEMDE

UM Denizcilik'e verilen yýkým kararý ile ilgili süreç 2006 yýlýnda baþladý. Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý Ýmar Þube Müdürlüðü kontrol ekipleri, yapýlan denetimler sonucunda UM Deniz Sanayi AÞ tarafýndan mülkiyeti hazineye ait G23c03c1c-1d pafta 3525 parselde izinsiz ve projesiz olarak mevcut vinç ayaklarý batýsýnda kazýk çakmak amacýyla hafriyat ve dolgu çalýþmasý gerçekleþtirdiðini, deniz yüzeyi üzerinde 3 adet dolfen ayaklarý yapýldýðýný tespit etti. Bu tespitin ardýndan belediye encümeninin aldýðý 26.09.2006 tarih ve 2147 sayýlý kararý ile imalatýn yýkýmý ve para cezasý kararý verildi. 22.03.2007 tarihinde yapýlan incelemede ise, dolgu çalýþmasýnýn bittiði ve havuz inþaatýna baþlandýðý fotoðraflý tespit edildi. Ardýndan belediye encümeni tekrar yýkým ve para cezasý kararý verdi.

kara yönünde kalan kýsýmlarý için de ilgili birimlerden gerekli izinlerin alýnmadýðý belirtilerek yapýlan mevzuata aykýrý uygulamalar hakkýnda gerekli iþlemlerin yapýlmasý istenildi.

ÝDARE MAHKEMELERÝ DE REDDETTÝ

Bu sýrada Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 3621 Sayýlý Kýyý Kanunu gereðince alýnan encümen kararlarýnýn iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemi ile ilgili olarak, Um Deniz Sanayi A.Þ. muhtelif zaman aralýklarý ile Kocaeli Ýdare Mahkemesi ve Sakarya Bölge Ýdare Mahkemesi'nde itiraz davalarý açtý. Ancak bütün davalarda, Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan iþlemlerin hukuka uygun olduðu ifade edilerek, yapýlan itirazlarýn reddine karar verildi.

ENCÜMEN KARARIYLA

Konuyla ilgili açýlan bütün davalarýn sonuçlanmasý ve Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü'nün 17.09.2008 tarihli yazýsýnda gerekli cezai ve yýkým iþlemlerinin yapýlmasý hususunu bir kez daha hatýrlatmasý üzerine, Büyükþehir Belediyesi söz konusu alanda yapýlan vinç ayaklarý, hafriyat ve dolgu çalýþmasý, 3 adet dolfin ayaklarý ve havuz inþaatý ile ilgili yýkýmý gerçekleþtirmek üzere tersane yönetimine tebligatta bulundu. Yýkým iþlemi alýnan encümen kararlarý doðrultusunda 27 Kasým Perþembe günü gerçekleþtirilecek.

BAKANLIKLARDAN ÝZÝN DE ALINMAMIÞ

Söz konusu alanda yapýlan mevzuata aykýrý uygulamalar ile ilgili olarak; Maliye Bakanlýðý-Milli Emlak Müdürlüðü, Kocaeli Valiliði-Ýl Defterdarlýðý-Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü, Ulaþtýrma Bakanlýðý-Demiryollarý, Limanlar ve Havameydanlarý Ýnþaatý Genel Müdürlüðü, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý-Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü'nün yazýlarýnda da kýyý kenar çizgisi içerisinde kalan parselde þirketçe dolgu yapýldýðý ve kullanýlan alanlara iliþkin bakanlýklarca onaylanmýþ herhangi bir imar planýnýn bulunmadýðý ve dolgu imar planýnýn Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nca, uygulama projelerinin de Ulaþtýrma Bakanlýðý'nca onaylanmadýðý, kýyý kenar çizgisinin

DP Körfez’de Canbaz görevini býrakýyor CANBAZ BUGÜN ÝSTÝFA EDÝYOR Demokrat Parti Körfez Ýlçe Baþkaný Fevzi Canbaz, bugün görevinden istifa edecek. Aðustos ayýndaki genel kurulla baþkanlýða seçilen Canbaz, Körfez Belediye Baþkanlýðý’na aday adayý olmak için ilçe baþkanlýðýný býrakýyor. Bugün parti binasýnda düzenlenecek olan ve geniþ katýlýmýn saðlanmasýnýn beklendiði basýn toplantýsý ile görevini býrakmaya hazýrlanan Canbaz’ýn belediye baþkan adaylýðýna ise kesin gözüyle bakýlýyor.

Kocaeli Diþ Hekimleri Odasý Valilik önündeki Atatürk anýtýna çelenk býraktý

Diþ hekimleri sorunlarýný anlattý KOCAELÝ Diþ Hekimleri Odasý, 22 Kasým Bilimsel Diþ Hekimliði haftasýný çeþitli etkinliklerle kutluyor. Bilimsel diþ hekimliðinin 100. yýlý olmasý münasebetiyle bu yýl ayrý bir öneme sahip olan kutlamalara katýlan diþ hekimleri ise mesleki þartlardan dolayý yaþadýklarý zorluklardan dolayý sýkýntýlýlar. Bilimsel Diþ Hekimliðinin 100. yýlýný kutlayan Kocaeli Diþ Hekimleri Odasý sýkýntýlarýný dile getirdi. Meslektaþlarýnýn 100. yýlýný kutlayan Oda Baþkaný Ayþe Çalýk, “Teknolojik ve bilimsel açýdan sürekli yeniliðe açýk bir mesleðin mensuplarýyýz. Ancak, 100. yýlýný kutladýðýmýz bu dönemde yaþanan mesleki ve ekonomik sýkýntýlar geleceðe dair var olan kaygýlarýmýzý artýrmakta ve bizleri umutsuzluða sürüklemektedir. Ýnsan gücü planlamasý ve istihdama yönelik hatalý yaklaþýmlar bizlerin coðrafik daðýlýmýndaki dengesizliði giderek arttýrmýþtýr. Kronik sorun olan iþsizliðin mesleðimize de sirayet etmesi muayenelerin verimliliðini yüzde 30’lara düþmesine sebep olmuþtur. AKP hükümetinin popülist yaklaþýmlarýnýn bir ürünü olan aðýz ve diþ saðlýðý merkezlerinin sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Kamuda çalýþan diþ hekimlerinin iþ gücünü ve emeðini mesleki becerisini döner sermaye tuzaðýna düþürerek avucunun içine alan ve bütün bunlarýn yanýnda halkýn tarafýnda olduðu imajýný veren yanýlsamalara karþý dikkatli olmalýyýz” dedi.

N-CITY 'de yürüyen merdiven rezaleti

Pazar günü N-City'de üst kata çýkan vatandaþlar büyük bir þokla karþýlaþtýlar. Aþaðý inmek isteyen, bebek arabasý olan ve özürlü vatandaþlar mahsur kaldýlar. 2 gündür arýzalý olduðu öðrenilen yürüyen merdivenlerin neden onarýlmadýðý, N-City ziyaretçilerinin neden bilgilendirilmediði ise anlaþýlamadý. Mahsur kalan vatandaþlar bu iþe çok tepki gösterdiler. Vatandaþlar ancak servis asansörü ile inebildi

YILDIZ BAÞKAN OLACAK Geçtiðimiz hafta yapýan yönetim kurulu toplantýsýnda konunun gündeme geldiði ve ilçe yöneticilerinin de kendisine bu konuda destek saðladýðý belirtilyor. Öte yandan Belediye Meclis Üyeliklerine isimleri geçen Vedat Gezer ve Faruk Yüce gibi isimlerin de istifa edeceði belirtiliyor. Fevzi Canbaz’ýn yerine büyük bir ihtimalle baþkan yardýmcýlarýndan Veli Yýldýz’ýn ilçe baþkanlýðýn atanmasý bekleniyor.

Trakyalýlar yemekte buluþtu Kocaeli Trakya Ýlleri Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin 5. Geleneksel Tanýþma ve Dayanýþma yemeði güzel görüntülere sahne oldu. Protokol mensuplarýnýn büyük ilgi gösterdiði yemekte Sefa Sirmen damat halayý çekilirken, kendini bir anda sahnede buldu KOCAELÝ Trakya Ýlleri Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin 5. Geleneksel Tanýþma ve Dayanýþma yemeði önceki akþam Venüs Restaurant'ta gerçekleþtirildi. Çok sayýda Trakyalý'nýn katýldýðý yemeðe CHP ve AKP'lilerin ilgisi büyük oldu. Yemekte en çok dikkat çeken CHP Ýzmit Belediye Baþkan aday adayý Necat Çakýr ve Ýzmit Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice'nin uzun uzun sohbet etmesiydi.

AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ YAÞATMAK

Trakya kültürünü yaþatmak ve kültürlerini genç nesillere aktarmak için kurulan derneðin 5. geneleksel yemeðine katýlan yüzlerce Trakyalý, gece boyunca yöresel türkülerle doyasýya eðlendi. Gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan dernek faþkaný Fikret Gökmen, Trakyalýlarýn, kültürünün çeþitliliðinin yaþadýðý coðrafya ile çok yakýndan ilgili olduðunu belirtti.

Gökmen, "Çok ayrý diller, çok ayrý ýrk ve kültürler bir arada yaþýyor. Böylece oluþan zengin kültürü yaþatmak için kurduðumuz bu dernek genç nesillere kültür miraslarýný koruma þansý veriyor. Özellikle kültürümüzün farklý kültürlerle bir arada yaþamasý bizim için çok önemli" dedi.

YENÝCE VE ÇAKIR'IN SOHBETÝ DÝKKAT ÇEKTÝ

Yemekte, dernek yönetimi tek tek sahneye davet edilerek, yemek organizasyonu için teþekkür edildi. Derneðin yemeðine, AKP Milletvekili Sibel Gönül ve Fikri Iþýk, CHP Ýl Baþkaný Sefa Sirmen, Ýzmit Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice, CHP Ýzmit Belediye Baþkan aday adayý Necat Çakýr, Kýrým Tatarlarý Derneði ve Makedonyalýlar Derneði yöneticileri katýldý. Yöresel türkülerin seslendirildiði yemekte, Sirmen, Trakyalýlarla birlikte damat halayý çekti. Çakýr ve Yenice ise uzun süre sohbet ettiler.

DÖNEMEÇ Sevcan TAMER

ÇÖPÇATANLAR MEDYADA

Merhabalar.. Bu hafta bazen öfkelenerek bazen de "Hay Allah layýðýnýzý versin" sözleriyle baþlayan bir gülüþle izlediðim , þu son medya modasý evlenme programlarýndan söz etmek istiyorum..Haaa en baþtan söyleyeyim , sakýn özellikle bu programlarý izlemek için televizyon baþýna oturduðumu falan sanmayýnýz..Bu , kanal deðiþtirme veya herhangi bir programa yönelme arayýþý sýrasýnda karþýma çýktýðýnda göz atýþlarýmýn ve arkadaþlardan dinlediðin anlatýmlarýn sonucudur.. Efendim biz toplum olarak sýkça deðiþmediðimizi hatta geliþmediðimizi söyler hayýflanýrýz..Avrupa gitti aya , biz kaldýk yine yaya diyerekten de espriler yaparýz..Þimdi düþünüyorum da , iþin içinden çýkmasý bayaðý zor geliyor bana.. Toplumumuzun neye nasýl yaklaþacaðý konusunda asla tahmin yürütemezsiniz doðrusu.. Hangi konuda muhafazakarlaþýyor , hangi konuda modernleþiyoruz çözemezsiniz inanýn.. Bakýnýz , Türk toplumunun özünden gelen bazý kurallarý ve yasaklarý vardýr.. Bilhassa evlilik veya bazý mahremiyet içeren konularda çok katý bir yapýya sahiptir..Bu yapýnýn dýþýndaki insanlar aralarýndan adeta dýþlanýrlardý..Ve o insanlara "ecnebi veya alafranga" gibi isimler takýlarak tepkileri dile getirilirdi..Þu anda , yani 21. yüz yýlý yaþarken , tüm çaðdaþlaþma çabalarý doðrultusunda , toplumumuzda her ne kadar o günlerdeki katýlýk kalmadýysa da (toplumlarýn sosyal yaþamlarý ve törelere olan baðlýlýklarý doðrultusunda deðiþe bilir) yine özündeki kurallar geçerlidir.. Ýþte çeliþki de buradadýr.. Yukarda sözünü ettiðim bizim halkýmýza mahsus kurallar içersinde evlenme konusu bilhassa kadýný baðlamaktadýr..Yani bir kadýn dul kaldýktan sonra önüne geçemediði aðýr bir aile ve çevre baskýsý altýnda bulur kendisini..Yaþý gençte olsa ben þu kiþiyle evlenmek istiyorum sözlerini býrakýn dile getirmek "ben evlenmek istiyorum" gibi bir sözden bahsedemez..Eðer ailesi veya çevresi uygun bulurlarsa , kadýna fazla söz hakký dahi tanýmadan evlilik müsaadesi verilir ve kadýn o çember içersinde verebilir kararýný.. Yani bu belli kesimlerde halen geçerli olsa da , genel anlamda kadýn deðiþtirmeyi baþardý baský altýnda sürdürdüðü yaþamýný..Tamam , insanlarýn baskýlar ve esaret içinde yaþam sürmesi hiç kabul edilir bir þey deðil mutlaka ama bu ikisi arasýnda bir orta bulmakta lazým deðil mi sizce de.? Ýnsancýklarý televizyon baþýna baðlayacak derecede önemli bir mesele varsa bu evlendirme programlarýnda biz bir çok þeyi aþmýþ bir toplumuz demektir..Ýþin tuhafý evlenmek için baþ vuran kadýnlarýn bir çoðunun evi barký da varmýþ..Yani darlýktan deðil bu evcilik oyunu anlayacaðýnýz..Sonra eþ bulmak için baþ vuran hanýmlarýn pek çoðu muhafazakar kesimin insaný..Demek ki oluyormuþ..Kadýnlar hangi kesimden olursa olsun aile ve çevre baskýsýný bir yana atýp kendileri için çok özel þeyler talep edebiliyorlarmýþ..Eh o zaman kadýn üzerine kurulmuþ tuzaklardan ve kadýna vurulan kilitlerden vaz geçelim artýk..Bakarsýnýz bir gün "TÖRE" diye insan canýna kýyan beyinlerde aydýnlanýr ve kadýný her konuda suçlu ve sorumlu ilan etmekten vaz geçerler.. Belli kurallar dahilinde kadýn , toplumun her kesiminde almalýdýr yerini..Ancak birilerinin rant kaynaðýna dönüþmeden..Örneðin bu evlendirme komedileri gibi..Bizim toplumumuzca televizyonlarda müthiþ talep gördüðü iddia edilen çöpçatan dizileri , bu insanlar üzerinden pirim yapmayý sürdürdüðü müddetçe durmadan artacaktýr.. Televizyon dünyasýnýn büyülü fakat bir o kadarda tehlikeli havasýna kendisini kaptýrarak , evlilik gibi kutsal bir müesseseyi ayak altýna alanlar acaba bu evlilikten ne bekliyorlar merak ediyorum.? Eðer bu gerçekten bir oyunsa eðlensinler bakalým , ama dýþardan seyrederken iþtaha gelen ve gözü kara kararlar verenlerin vebali o çöpçatanlarýn üzerindedir..Ama caným belki de herkes memnundur halinden , sonuçta televizyona çýkarak sözde meþhur olmak var ya.!!!

Dubai Alýþveriþ Dünyasý Körfez'de törenle açýldý

Dadaþ bayanlar kollarý sývadý

KOCAELÝ'de yaptýðý renkli çalýþmalarý ile dikkat çeken ve ilimizin önemli sivil toplum kuruluþlarýndan birisi olan Erzurumlular Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýzmit Þubesi'nde görevli kadýnlar, yeni yýlla ilgili çalýþmalarýna baþladý. Oluþturulan Kadýn Kollarý yöneticileri, önceki gün dernek lokalinde düzenlenen programla bir araya geldiler. Önceki gün düzenlenen programa Erzurumlular Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýzmit Þubesi Kadýn Kollarý Baþkan Perihan Hatipoðlu'nun yaný sýra baþkan yardýmcýlarý Müge Erkan ve Yasemin Þenel ile bayan üyeler hazýr bulundu. Yöresel lezzetlerin afiyetle yenildiði programda, Erzurumlu bayanlar, ileriye dönük çalýþmalarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu.

ZAYÝ

22 Kasm 2008 Cumartesi günü Anadolu Ün. A.Ö.Fakültesi Öðenci Kimliðimi ve Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehtap BAYRAM

MEHMET, Davut ve Latif Doðan kardeþlerin sahibi olduklarý Körfez Dubai Alýþveriþ Dünyasý, Kuzey Mahallesi Aðadere Caddesi No:44 adresinde hizmete girdi. Körfez Dubai Alýþveriþ Dünyasý'nýn açýlýþ törenine Körfez Ticaret Odasý Baþkaný Mustafa Efe, KTO Meclis üyesi ve iþ adamý Miktad Özpýnar, Körfez Birleþik Esnaf Kooperatif baþkaný Nihat Gökbayrak, Körfez Belediye Meclis üyesi Mehmet Allak, Ýþ Bankasý Körfez Þube Müdürü Özcan Dilek, Körfez Kavram Dersanesi Kurucusu Tazebey Yaþin, Sebil Alýþveriþ Dünyasý ortaklarý olan iþ adamý Þaban Alkan, Nazým Þeker , Hereke'den Emin Öztürk ile davetliler katýldý.

KRÝZE RAÐMEN

Açýlýþ Konuþmasý yapan KTO Baþkaný Efe, "Dünyayý ve Türkiye'yi etkilemeye baþlayan küresel krize raðmen, ilçemizde böyle yeni iþyerlerin açýlmasý takdire deðerdir. Böyle iþ yerlerin açýlmasý bir yandan ilçemize hareketlilik getirmiþtir. Burayý açan Mehmet Doðan ve kardeþlerini kutluyorum. Kendilerine bol kazanç diliyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan dua eþliðinde açýlýþ kurdelesi KTO Baþkaný Efe, Emin Öztürk ve Körfez Kavram Dershanesi Kurucusu Tazebey Yaþin tarafýndan kesildi. Açýlýþ kurdelesinden sonra konuklarý çið köfte ve ayran ikram edildi. Dubai Alýþveriþ Dünyasý'nda hediyelik eþya, oyuncak, zücaciye, elektronik, hýrdavat, bijuteri, kozmetik, çamaþýr, temizlik ve deri ürünleri çeþitleri bulunuyor.


Basýn No: 977

cmyk

26 KASIM - 2 ARALIK 2008

Kocaeli'nin en kaliteli haftalýk gazetesi

YIL:2 SAYI: 53

Canelsan'ýn 1 yýl kutlamasý Kocaeli Meydan'dan

2004.Sýtandart Sertifikalarý bulunan Canelsan Þirketinin. iþlerinin açýlmasý þirket iþlerinin iyi gitmesi için imam Sadettin BAYRAKtafýndan yemek sonunda dua yapýldý.

Körfez Tütünçiftlik Aðadere cad Okutan Ýþ merkezi Kat 2 de faaliyet gösteren ve Çelik Konstrüksiyon Ýnþ .Nak. Mak .Mon. San ve Tic. Ltd.þirketi 1. yýlýný çalýþanlarý, aileleri, dost ve akrabalarý ile birlikte Körfez Kýzýlkaya restaurant'ta kutladý .Yemekli kutlama çok nezih bir ortamda geçti . Çalýþanlarla birlikte aileleri ve babalarý onlarý yalnýz býrakmadý.Yemek boyunca Haydar ÞÝRET ile Ziri YLMAZ oðullarýnýn yanlarýnda hiç ayrýlmadýlar.Yemeðe katýlan misafirle ise Metin OKAN, Mustafa KERÝMTOKEL, Ahmet KOÇKAR. Çamlýtepe Yardýmseverler derneði imam BAYRAK'da yemeðe katýlanlar arasýndaydý. Ortaklar Ruþen ÞÝRET ve Fikret YILMAZ katýlanlara teþekkür ederek her gün daha da büyüyerek kalite ve dürüstlükten taviz vermeyeceklerini söylediler. TSE 18001 2001 UNESKO VE ÝSO 9901.2000. ÝSO Çevre 140012004.Standart Sertifikalarý bulunan Canelsan Þirketinin iþlerinin açýlmasý þirket iþlerinin iyi gitmesi için imam Sadettin BAYRAKtafýndan yemek sonunda dua yapýldý. Dua sonrasý çaylar keyifle yudumlandý ve sohbet edildi.

Mustafa Efe'ye ziyaret YAYIN hayatýnda bir yýlý geride býrakan Kocaeli Meydan Gazetesi'nin Genel Yayýn Yönetmeni Burhan Yarar'ýn kent protokolüne olan ziyaretleri devam ediyor. Þu ana kadar baþta Vali Gökhan Sözer olmak üzere birçok protokol mensubu ile bir araya gelen Yarar, son olarak Körfez Ticaret Odasý Baþkaný Mustafa Efe ile makamýnda görüþtü. Körfez ilçedeki ticaretin geliþmesi için yaptýðý çalýþmalarla bilinen ve ilçeye önemli kazanýmlar saðlayan Efe, Burhan Yarar'ýn ziyaretinden dolayý memnun kaldýðýný söyledi.

EFE : BÝNAMIZ GÜZEL OLACAK

Çalýþmalarý hakkýndan açýklamalarda bulunan Mustafa Efe, yeni hizmet binalarýnýn hizmete girmesinin ardýndan üyelerine daha iyi hizmet vereceklerini söyledi. Mustafa Efe'nin Körfez ilçenin ticari geleceði için büyük bir þans olduðunu belirten Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar ise, "Mustafa Bey KTO'nun baþýna geçtiði günden itibaren ilçedeki firmalarýn önü de açýlmýþ oldu. Ticaret kapasitesi daha da arttý. Kendisini ve ekibini baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutluyorum. Körfez ilçemiz için yapýlacak her türlü çalýþmanýn yanýnda oluruz. Bu yönüyle Sayýn Efe de, ilçemiz için bir kazançtýr" dedi.

Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Burhan Yarar, Körfez Ticaret Odasý baþkaný Mustafa Efe'yi ziyaret ederek, kendisine 10 Kasým Özel sayýmýzýn bir tablosunu hediye etti.

AKP'li kadýnlar seçime hazýr AKP'nin Kartepe ve Ýzmit'teki kadýn kollarý üyeleri, Ýl Baþkaný Zeki Aygün'ü makamýnda ayrý ayrý ziyaret etti. Kartepe Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Balaban ve Ýzmit Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Nur Cengiz'in öncülüðünde gerçekleþtirilyen ziyaretlerde partili kadýnlar seçime hazýr olduklarýný söyledi. Ýl Baþkaný Aygün'de kadýn kollarýnýn partiye güç verdiðini söyledi. Nur Cengiz baþkanlýðýndaki Ýzmit Ýlçe Kadýn Kollarý'nýn yönetimi, Ýl Baþkaný Aygün'ü makamýnda ziyaret ederek, seçim çalýþmalarýyla ilgili konuþtu.

KOBÝ'lere cansuyu kredisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, imalatçý esnaf, sanatkar ve KOBÝ'lere, 50 milyon YTL'lik kaynakla, sýfýr faizli, istihdam endeksli cansuyu kredisi uygulamasýný baþlattýklarýný açýkladý. Ulaþýlacak kredi hacminin 350 milyon YTL olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, destek paketinin tamamen KOSGEB'in 2008 yýlý kaynaklarýndan yaratýldýðýný bildirdi. Çaðlayan, bu programda, imalatçý esnaf ve sanatkar ile 2008 yýlý Ekim ayý itibariyle çalýþan sayýsý 9'a kadar olan mikro ölçekli KOBÝ'lere 25 bin YTL, pozitif ayrýmcýlýk uygulayarak imalatçý kadýn esnaf ve sanatkarlara ise 30 bin YTL kredi kullandýracaklarýný söyledi. KOBÝ'lerde ise 2008 yýlý Ekim ayý itibariyle 9'un üzerinde çalýþaný olanlara, bu sayýnýn üzerindeki çalýþan baþýna 2 bin YTL artý kredi saðlanacaðýný ifade eden Hisarcýklýoðlu, söz konusu 2 bin YTL'nin 25 bin YTL'lik limitin üzerine ekleneceðini anlattý.

ÝZMÝT: Kemalpaþa Mh. Gümrükçüler Cd. Mrk. Þh. No. 3/4 Tel: 324 91 21 - 324 05 16 KÖRFEZ: Aðadere Cd. Beyazsaray Pasajý Zemin Kat Tel: 527 81 46 cmyk

KOCAELİ MEYDAN SAYI 54  

Gerçekler Meydana Çıkıyor