Page 1

19-25 KASIM 2008

www.kocaelimeydan.com - meydanhaber@gmail.com

YIL:2 SAYI:53

Fiyatý:1 YTL

Ak Parti Kocaeli Ýl Baþkaný Zeki Aygün;

Pehlivan gözbebeðimiz Körfez Belediye baþkaný Yunus Pehlivan'ýn yeniden aday olmak için yaptýðý baþvuru toplantýsýnda bir konuþma yapan AK Parti Ýl teþkilat baþkaný Zeki Aygün'den Baþkan Pehlivan'a tam destek çýktý

Aygün "Yunus Pehlivan, Körfez'in kangren olmuþ sorunlarýn çözdü, yüzümüzü aðarttý. Kendisini 5 yýl boyunca test ettik. Yüzümüzü aðarttýðý için teþekkür ediyor, þimdi de destek veriyoruz. Dilerim seçimlerde de yeniden halkýn onayýný alýr. Bu arada demokrasi gereði çýkacak baþka adaylarýn da elbette önünü kapatmýyoruz. El elden üstündür ama ABD'yi de bir daha yeniden keþfetmeye gerek yok. Pehlivan bizim gözbebeðimizdir.'' dedi.

"Yuttuðumuz sesi bulmak mümkün mü?

PEHLÝVAN : PARTÝMÝN EMRÝNDEYÝM Pehlivan'ýn Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan aday adaylýðý baþvuru törenine Körfez AK Parti Ýlçe Baþkaný Engin Koyun ve yönetimi , Körfez Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Þendoðan, Teknik Hizmetler Müdürü Osman Yurt, Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Tuna, Körfez AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Çelik, Gençlik Kollarý baþkaný Fehmi Öztürk ve yönetimi katýlýrken bir çok partilide hazýr bulundu. >> 5’de

Çaðdaþ Türk Tiyatrosu'nun bugün en üretken ve yenilikçi yönetmenlerinden olan Emre Koyuncuoðlu ile Gülay Yenilmez’in ropörtajý sayfa 6’da

CHP'ye 500 taze kan CHP Ýl Örgütü'ne üye katýlýmlarýnýn ardý arkasý kesmiyor. Sefa Sirmen baþkanlýðýndaki CHP Ýl Örgütü'ne bayan ve erkek gençlerden oluþan 500 kiþi üyeoldu. Kocaelispor eski Baþkaný Cemal Derya ve ekibinin yaný sýra sivil toplum örgütlerinden çok sayýda insan CHP'ye üye oldu. Parti binasýna sýðmayan gençlere üyelik rozetleri dýþarýda takýldý.

Sirmen "Belsa'yý geri alacaðýz"

CHP Ýl binasý önünde büyük coþkunun yaþandýðý törende Sefa Sirmen aþaðý iner inmez gençler hep birlikte "Büyük baþkan" diye sloganlar attý. Sirmen, büyük coþkuyu görünce çok sevindi. Kýsa bir konuþma yapan Sirmen, "Birbirimize sahip çýkmamýz gereken bu günlerde bize katýlmanýz bizi çok sevindirdi. Bizlere daha çok güç kattýnýz. Gençler partide çok önemlidir. Eðer gençler bu iþi isterse baþarýrýz. Yerel seçimlerde hepimiz çok çalýþalým ve Belsa Plaza'yý geri alalým" dedi. >>4’te

Yunus Pehlivan aday adaylýðý baþvuru evraklarýný Ak Parti Ýl baþkaný Zeki Aygün'e teslim etti.

(Türk Ordusunda 5 tane Üstün birlik yetiþtirme Niþanýna sahip tek kiþi olan) Törerle mücadelede Efsaneleþen Hak ve Eþitlik Partisi ( HEPAR)Genel Baþkaný Osman Pamukoðlu :

Efsane meydan okudu

MEYDAN OKUYORUM...

Burhan YARAR

kocaelimeydan@hotmail.com

Emeði geçen dostlara teþekkür ederim

10 Kasým 2007 tarihinde baþlayan yolculuðumuzda bir yýl geride kaldý. Düne göre her þey daha güzel, daha derli ve toplu. Güçlü yazar... >>2’de

Uzunçiftlik Belediyesi Halk Saðlýðý Merkezi tarafýndan mahallerde yürütülen saðlýk eðitimlerini organize etmek, mahallenin saðlýk sorunlarý ile saðlýk merkezi arasýnda köprü vazifesi görmek amacýyla oluþturulan mahalle saðlýk temsilcileri, bir yýllýk eðitimin ardýndan sertifikalarýný aldýlar. Yaklaþýk bir yýldýr çeþitli resmi ve özel kuruluþlar tarafýndan Ýlk yardým ve davranýþlar konusunda eðitim verilen, bir çok illerde seminerlere katýlan saðlýk temsilcilerine düzenlenen törenle sertifika verildi. Saðlýk Merkezi eðitim salonunda gerekleþen törende konuþan Belediye Baþkaný Yaþar Sönmez " Ýki yýldýr saðlýk hizmetlerinde gurur duyduðumuz hizmetlere imza attýk. Beldemizde önemli bir açýðý kapattýk. Hem saðlýk hizmeti hem eðitimler verdik. Baþta doktorumuz olmak üzere, tüm emeði geçenleri kutluyorum. Saðlýk temsilcilerimizden ise gurur duymamak mümkün deðil. Gönüllü olarak bir yýldýr bu iþ için çalýyorlar" dedi. >> 5’de

''Terörü 365 günde bitiririm'' Türkiye'de örgütlenme çalýþmalarýný sürdüren Hak ve Eþitlik Partisi (HEPAR) Ýl Baþkanlýðý'nýn açýlýþýný genel baþkan emekli tümgeneral Osman Pamukoðlu gerçekleþtirdi. Pamukoðlu, "Hedef yerel deðil, genel seçimler" dedi Koyun, eski Hereke Belde Baþkaný Faruk Denli’ye teþekkür belgesi verdi. Ak Parti Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun :

Kýsa adý HEPAR olan Hak ve Eþitlik Partisi'nin Kocaeli Ýl Teþkilatý, geçtiðimiz hafta yapýlan törenle Ömeraða Mahallesi Þahabettin Bilgisu Caddesi Kavanlar Ýþ Haný Kat:4 adresinde açýldý. Genel baþkan emekli tümgeneral Osman Pamukoðlu'nun da katýlýmýyla gerçekeþen açýlýþa il baþkaný Ergin Gümüþ ve il yönetimi ev sahipliði yaparken kalabalýk bir partili grubuda açýlýþta hazýr bulundu. Türkiye genelinde örgütlenme çalýþmalarýný sürdüren HEPAR, ocak ayýnda yapýlacak büyük kurultay nedeniyle yerel seçimlere kanunen giremiyor. Partinin genel baþkaný Osman Pamukoðlu, hedefi yerel deðil, genel seçimler olarak belirledi ve genel seçimlerden birinci parti olarak çýkacaklarýný iddia etti.

Hereke’ye kýrk trilyonluk hizmet götürdük Koyun, "Hereke Belediyesi kapatýlmamýþtýr. Körfez ilçe ile birleþerek daha da büyümüþtür. Oradaki belediye binamýz yine hizmet verecek. Beldemize 2004 yýlýndan bu yana 40 milyon YTL'lik yatýrým ve hizmet götürdük. Bunun karþýlýðýnda bize neden oy vermesinler ki. Biz orada da iyi sonuçlar alýrýz" dedi.

40 ÝL VE 70 ÝLÇEDE ÖRGÜTLENDÝ

Sirmen, ‘Gençler partide çok önemlidir. Eðer gençler bu iþi isterse baþarýrýz.’ dedi.

Uzunçiftlik saðlýk temsilcilerine sertifika

HEPAR Genel Baþkaný emekli tümgeneral Osman Pamukoðlu, il bakanlýðý açýlýþýnýn ardýndan basýn mesuplarýyla kýsa bir süre sohbet etti. Partisinin 4 Eylül'de kurulduðunu hatýrlatan baþkan Pamukoðlu þöyle konuþtu: "Ýki aylýk geçmiþi olan partimiz, en hýzlý þekilde örgütlenmesini sürdürüyor. Bugüne kadar 40 il ve 70 ilçede örgütlenmemizi tamamladýk. Bugün de Kocaeli'deyiz. Partimiz halkýn desteðiyle kuruldu. Siyasi tarihin en hýzlý örgütlenmesini yapan partiyiz. Önümüzdeki süreçte Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Doðu Anadolu bölgelerinde de örgütlenmemiz devam edecek." >>5’de ER MEYDANI

M.Zeki CANÞÝ

HAYATIN ÝÇÝNDEN

Hakan TURCAN

kocaelimeydan@hotmail.com

hturcan@pegasusgrafik.com

Yerel yönetim seçim süreci baþladý

1 yýl nasýlda geçti…

Yerel yönetimler seçimine iliþkin süreç baþladý. Þu an görevde bulunanlar dahil, demokratik hakkýný kullanmak >>3’te isteyen her kes aday adayýdýr.

Gülser Ustaoðlu Ýkinci Leyla Atakan Olacak mý? Efsane Baþkan Sefa Sirmen >>4’te

Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni olan Burhan Yarar üzerinde “ Sözler kurþun göðsümüz kalkan, bin parça olsa da bölünmez bu vatan. Atam sen rahat uyu.. Ýþte Meydan!” yazýlý 10 Kasým özel sayýsýnýn tablosunu armaðan etti. SAÐLIKLI GÜNLER

Oðuzhan DEÐÝRMENCÝOÐLU Þahý Geylani Evliyalar sultaný Abdülkadir Geylani anlatýyor: Küçüklüðümde Arife günü çift sürmek için tarlaya gittim... >>5’te

cmyk

YÜKSEK ÖKÇELER

AKP Körfez Ýlçe Teþkilatý'nýn 34. divan toplantýsý geçtiðimizi hafta Cumartesi akþam yapýldý. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Salon Körfez'de düzenlenen yemekli divana teþkilat mensuplarýnýn beklendiði gibi ilgisi fazlaydý. Divana Ýl Baþkaný Zeki Aygün'ün yaný sýra, milletvekili Sibel Gönül, Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, belediye baþkan yardýmcýlarý, il genel meclis üyesi Selami Tanýþ ve belediye meclis üyeleri, Hereke Belde yönetimi, ilçe kadýn ve gençlik kollarý yönetimleri teþkilat mensuplarý hazýr bulundu. >> 3’te

DÖNEMEÇ

Gülay YENÝLMEZ

Sevcan TAMER

gulayyenilmez@gmail.com

sevcantamer@hotmail.com

ROPÖRTAJ "Irk Bitig" adlý gösteriyi, 16. Uluslararasý Ýstanbul Tiyatro Festivali'nde Kocaeli B.B. Þehir Tiyatrosu'nu temsilen... >>6’da

ÝYÝKÝ DOÐDUN KOCAELÝ MEYDAN ÇOK YAÞA, AMA ÖZGÜR YAÞA Evet efendim,Kocaeli basýn dünyasýna gözlerini açarak,bizim özgürce duygularýmýzý halkýmýza yansýtma fýrsatý bulduðumuz... >>7’de

Haydar Bulut'dan yeni dönemde Derinceye 12 dev proje >> 2’de


2

19-25 KASIM 2008

M ey da ný

Haberleriniz için:

Ha lký n

kocaelimeydan@hotmail.com

Hükümetten küçük esnafa kredi geliyor Taksiciden bakkala kadar tüm esnafa Küçük iþletmeleri krizden korumak için harekete geçen hükümet, zor durumdaki esnaf için kollarý sývadý. Taksiciden bakkala kadar tüm esnafa 6 ay ödemesiz, sýfýr faizli ve 18 vadeli 25 bin YTL'lik kredi verecek. Kurtarma paketi çerçevesinde, üretici esnafýn "ortak" hareket etmesi de teþvik edilecek. Buna göre üretim tesislerini birleþtirerek güç birliðine giden esnafa, 100 bin YTL'lik kredi verilecek. Hükümetin, esnafa can suyu saðlamak için hazýrlýklarýna baþladýðý Yýlbaþýna kadar verilecek Esnaf ve Sanatkarlar Deðiþim, Dönüþüm, Destek (3D) Strateji ve Eylem Planý, son aþamaya geldi. Önümüzdeki dönemde Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve Bakanlar Kurulu'nda son þekli verilecek eylem planý, yýlbaþýna kadar uygulamaya konulacak. 2 milyon esnafý ilgilendiren plan, tek baþýna ayakta kalmaya çalýþan esnafýn güç birliði yapmasýný hedefliyor. Buna göre, benzer iþleri yapan esnafýn ortak tesisleri kullanmasý teþvik edilecek. Böylece, hem esnafýn üretim maliyetleri azalacak hem üretim teçhizatý verimli kullanýlmýþ olacak hem de bireysel iþletme riski en aza inecek. Kadýnlar da unutulmadý Paketle, kadýn esnafýn da desteklenmesi öngörülüyor. Buna göre, erkeklerde 25 bin YTL ile sýnýrlý olan kredi, kadýn esnafta 30 bin YTL'yi bulacak.

CHP Körfez'e her kesimden oy alabilecek bir aday geliyor Yerel seçimlerin yaklaþtýðý þu günlerde Partilerde yavaþ yavaþ adaylarýný belirlemeye baþladý. Þimdiye kadar Körfez'de Saadet partisinden Maþallah Söðüt ve Milliyetçi hareket partisinden Naci Kara nýn adaylýðý kesinleþti. Geçtiðimiz hafta da Körfez Belediye baþkaný Yunus Pehlivan aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. Ak Parti Ýl baþkanýnýn toplantýda verdiði görüntüye göre Pehlivan'da Ak Partiden aday olacaðý kesin gibi görünüyor. Yasal sürenin baþlamasý ile birlikte partilerden aday adaylarýnýn da yavaþ yavaþ ortaya çýkacaðý tahmin ediliyor. CHP Körfez'de ise iþler biraz karýþýk. Þimdiye kadar baþvurunun olmadýðý partide külislerde iþadamý Salih Þirin'in adaylýk için hazýrlandýðý ve kulis yaptýðý biliniyor. Ama adý geçen mevcut baþkan adayýyla Körfez'de seçim almanýn çok zor olacaðýný gören yetkililer ODTÜ. Mezunu mevcut baþkan Yunus Pehlivan'ýn karþýsýna daha güçlü vizyona ve çevreye sahip bir aday çýkar-

Körfez basýný CHP Kadýn Kollarý’na tepkili

Yerel seçimlerin yaklaþtýðý þu günlerde göstermelikte olsa basýn kuruluþlarý ziyaret edilmeye baþlandý. Sene içerisinde ne hikmetse basýnýn yanýna bir çay içmeye bile uðramayan partiler, O gazete senin bu gazete benim basýn ziyaretlerine baþladý. Ama gelin görünki siyaseti bilen partiler ilçelerinde ayýrým yapmadan ne kadar basýn kuruluþu varsa hepsini tek tek ziyaret ederler. Tabi bunlar iþi bilen siyasi partiler için geçerli. Ama gelin görünki CHP. Körfez Kadýn Kollarý yönetimi acemilerin eline kalmýþ olduðundan Körfez 'de kaç basýn kuruluþu olduðundan bir haber. Yönetim geçtiðimiz hafta göstermelikte olsa bir iki basýn kuruluþunu gezmiþ. Ýlçede yayýnlanan diðer basýn kuruluþlarýna gitmemiþ. Bu duruma tepki gösteren basýn kuruluþlara bu olaya tepkili.

mak istiyorlar. Partinin kurmay heyeti harekete geçmiþler ve adayýda bulmuþlar. Siyasi tecrübesi olan ve tüm kesimlerin tanýdýðý bir aday. ( Ýsmi bizde saklý) adayýn önümüzdeki günlerde büyük bir törenle açýklanacaðý belirtiliyor.

Emeði geçen dostlara teþekkür ediyorum

CHP Körfez'de aday olmak için kulis yapan Salih Þirin'in Genel baþkanýnýn karþýsýna gayri ciddi çýkmasý kamuoyunda eleþtiri konusu olmuþtu.

Uzunçiftlikte Çelik Fabrikasýna tepki var Yýldýz holding'in Uzunçiftlik beldesinde kurmayý planladýðý çelik fabrikasý fabrikanýn kurulmasýnýn düþünüldüðü arazide protesto edildi. Eyleme, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Aras, Uzunçiftlik belediye Baþkaný Yaþar Sönmez, Ýzmit Muhtarlar Derneði Baþkaný Süleyman Þen, Ýzmit Ziraat Odasý Baþkaný Þinasi Turoðlu, bazý sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile bölge halký katýldý. Sivil Ýnisiyatif Platformu adýna hazýrlanan bildiriyi KYÖD Baþkaný Mustafa Küpçü okudu. Çelik fabrikasýna karþý çýkanlar, "Bu bölgenin de Dilovasý olmasýný istemiyoruz" dediler.

Körfez'de Belediye meclisinde adaylar baþvurmaya baþladý AKP Körfez ilçede 10 Kasým'dan itibaren baþlayan belediye baþkanlýðý, il genel ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylýðý baþvurularý süreci hýzlandý. Muhammet Hamarat'ýn yaptýðý baþvurusunun ardýndan þimdi de eski Hacý Osman Mahalle Baþkaný Refik Þenlik'te baþvuruda bulundu.

Þehiriçi park ücretine zam KENT merkezinde Yürüyüþ Yolu baþta olmak üzere, yol üzerindeki muhtelif yerleri otopark olarak iþleten Musanpark Þirketi, park ücretlerine zam yaptý. Buna göre 1 saate kadar 2 YTL olan park ücreti 2 YTL 25 YKr'ye yükselirken, 1-2 saat arasý park ücreti 4 YTL'ye, 2-3 saat arasý park ücreti ise 6 YTL'ye yükseldi. Þehiriçi park ücretlerinin pahalý olmasýndan yakýnan vatandaþlar doðalgaz ve elektrik zamlarýnýn ardýndan, otapark ücretlerine de zam yapýlmasýndan dolayý memnuniyetsizliklerine dile getirdi.

Arka arkaya gelen zamlardan sonra park ücretlerinin de artmasý vatandaþýn tepkisine neden oldu.

Bulut'dan Derince’ye 12 dev proje Yeni dönemde 12 büyük projeye daha imza atacaklarýný ve Derince'nin hýzlý yükseliþini devam ettireceklerini belirten Ali Haydar Bulut, müjdesini verdiði çalýþmalarýn neler olduðunu sýr gibi sakladý DERÝNCE Belediyesi'nin, mahallelerdeki sorunlarý yerinde görmek ve vatandaþlarýn görüþlerini almak amacýyla muhtarlarla birlikte düzenlediði kahvaltýlý toplantýlarýn ev sahibi bu kez Belediye Baþkaný Ali Haydar Bulut oldu. Zübeyde Haným Kültür Merkezi'ndeki kahvaltýda birim müdürlerini de yanýna alan Ali Haydar Bulut, yeni dönem için 12 büyük proje düþündüklerini belirtti. Derince'nin yükseliþini sürdüreceklerini söyleyen Bulut, projeler hakkýnda ayrýntý vermekten kaçýndý.

KÝMSEYE ESNEKLÝK YOK

Jandarma Bölge Komutanlýðýnca, Kocaeli'nin köylerinde 978 kiþinin diþ muayenesi yapýldý.

Toplantýda ilk sözü alan Çenedað Muhtarý Osman Koçyiðit Denizciler Caddesi üzerinde araçlarýn park etmesinden dolayý yaþanan trafik karmaþasý, esnafýn ve vatandaþýn bu durumdan dolayý sýkýntý yaþadýðýný dile getirdi. Baþkan Bulut bunun üzerine, "Bir ay sonra Kent Meydaný Projesi dahilinde olan katlý otoparkýn tamamlanmasýnýn ardýndan, caddedeki

zabýta anonslarý sona erecek. Çünkü artýk uyarý bitecek, ceza-i iþlemler uygulanacak. Kimse seçim sürecine girdik diye esnek davranacaðýmýzý düþünmesin. Ýster oy versin, ister kýzýp oy vermesin. Biz doðru olaný yapmaya devam edeceðiz" dedi.

YÜKSELÝÞÝMÝZ SÜRECEK

Deniz Muhtarý Mehdi Altan ile Yavuz Sultan Muhtarý Hamiyet Kaðýtlý konuþmalarýnda, çalýþmalarýndan dolayý Bulut'a teþekkür etti. Mersincik Muhtarý Ömer Ok, mahallelerindeki asfalt hedefinin yakalandýðýný belirtirken, Fatih Muhtarý Ali Konur da Çenedere mevkiinde bir yol açýmý yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ýbn-i Sina Muhtarý Ömer Karadeniz ise, mahallelerindeki büyük sorunlarýn tamamen çözüldüðünü belirtti. Muhtarlarý memnuniyetle dinleyen Bulut da, "Hepinize katýlým ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ederiz. Yeni dönemde 12 büyük proje daha gerçekleþtireceðiz ve Derince hýzlý yükseliþine devam edecek" dedi.

Jandarma köylerde diþ muayenesi yaptýrdý TÜRK Silahlý Kuvvetlerinin (TSK) toplumsal geliþime destek faaliyetleri kapsamýnda Ýstanbul Jandarma Bölge Komutanlýðýnca, Kocaeli'nin köylerinde 978 kiþinin diþ muayenesi yapýldýðý bildirildi. Kocaeli Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, TSK'nýn toplumsal geliþime destek faaliyetleri kapsamýnda maddi durumu iyi olmayan ve þehir merkezlerine uzak bölgelerde yaþayan ihtiyaç sahibi vatandaþlara yönelik Ýstanbul Jandarma Bölge Komutanlýðýnca 03-13 Kasým tarihlerinde, Kocaeli'nde görevlendirilen diþ hekimi ve mobil diþ ünitesinin faaliyetini tamamladýðý belirtildi. Merkez ilçeye baðlý Düðmeciler, Güvercinlik, Mecidiye, Kandýra ilçesine baðlý Pelitpýnarý, Hacýþeyh, Erikli, Yusufca, Körfez ilçesine baðlý Alihocalar, Sevindikli, Þemsettin, Dikenli, Derince ilçesine baðlý Karagöllü, Geredeli, Ýshakçýlar, Kaþýkçý, Terziler, Gebze ilçesine baðlý Tepemanayýr, Elbizli, Kargalý ve Yaðcýlar köylerinde diþ muayenelerinin yapýldýðý bildirilen açýklamada, 978 kiþinin muayene edildiði kaydedildi. Muayeneler sonucunda 112 hastaya diþ çekimi, 7 hastaya dolgu, 8 hastaya diþ temizliði yapýlarak vatandaþlarýn genel saðlýk ile aðýz ve diþ saðlýðý konusunda bilgilendirildiði bildirildi.

ZAYÝ Beko Casio 398 SR 8GE0000000 S0101928 seri nolu yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Namýk GÜMÜÞ Körfez V.D. 114 586 11 748

Her ay bir mahalle muhtarýna konuk olan Derince Belediye Baþkaný Ali Haydar Bulut, bu sefer kendisi ev sahibiydi.

Güneþ: "Hedef her sandýkta birinci çýkmak" CHP Kartepe Ýlçe örgütü, yeni ilçe binasýnda Harun Güneþ baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný yaptý. Toplantýda, Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri arasýnda görevlendirmeler yapýlýrken, hedef ve çalýþma programý da saptandý. Harun Güneþ baþkanlýðýnda toplanan Güneþ'in hazýrladýðý listede, Temel Ofluoðlu,Musa Ejderoðlu,Ramiz Asker,Yusuf Muþtak, Gönül Gün,Erkan Edeþ, Sabiha Tekin, Zekeriya Topal ve Cemil Akyýldýz, Ýlçe sekreterliðine Temel Ofluoðlu'nu, Eðitim sekreterliðine ziraat yüksek Mühendisi Ramiz Asker ve mali sekreterliðe Musa ejderoðlu 'i getirdi. Ýlçe yönetim Kurulu üyeleri, öncelikle Kartepe bölgesinde partinin durumunu, þimdiye kadar yapýlan çalýþmalarý masaya yatýrken, gerek örgüt gerekse yerel seçimler açýsýndan önem taþýyan kararlarda aldýlar. Ýlçe yönetimi, baþta Örgütlenme Komisyonu olmak üzere komisyonlarýn kurulmasýný kararlaþtýrýrken, Ýl Örgütlenme Komisyonu tarafýndan belirlenen seçim stratejisi ve çalýþma modeli doðrultusunda mahalle temsilcileri ile sandýk görevlilerinin sap-

tanmasý ve eðitilmesini kararlaþtýrdý. Ýlçe Baþkaný Metalurji yüksek Mühendisi Harun Güneþ "Hedefimiz Kartepe'de yerel seçimlerden baþarýyla çýkmaktýr. Üç önemli refansýmýz var. Bunlar, Uzunçiftlik ve Uzuntarla belediyelerimizin baþarýsý, CHP'nin sosyal belediyecilik anlayýþý ve belediyeciliðin öncüsü Ýl Baþkanýmýz Sefa Sirmen'dir. Ancak, saðlam örgütlenme, herkese ulaþma ve sandýða sahip çýkma olmazsa baþarý için yeterli olmaz. Hem refanslarýmýz hem çalýþma ile ipi göðüsleyeceðiz. Bundan kuþkumuz yok" dedi. Kendileri için her sandýðýn bir belediye gibi düþündüklerini, baþta sandýk görevlileri olmak üzere mahalle temsilcilerimizden kendi seçmenlerini tanýmalarýný, ikna etmelerini ve sandýða taþýmalarýný isteyeceklerini ifade ederek "Ýl baþkanýmýzýn denetiminde Ýl örgütlenme komisyonumuzun geliþtirdiði

10 Kasým 2007 tarihinde baþlayan yolculuðumuzda bir yýl geride kaldý. Düne göre her þey daha güzel, daha derli ve toplu. Güçlü yazar kadromuz ve ekibimizle Kocaeli Meydan Gazetesi okurlarýndan aldýðý güçle yarýnlara daha umutlu bakýyor. Ben baþta bir senedir bu gazetenin bir yerlere gelmesi için bizimle beraber uykusuz kalan desteðini esirgemeyen eþim Serpil Yarar'a, Ondan sonra sevgili ortaðým Hakan Turcan, abisi Gökhan Turcan ve eþi Elif Turcan'a , gazetemizin görsel yönetmeni Hasan Yýldýrým’a yine bize büyük destek veren Kocaeli Demokrat Körfez temsilcisi ve Anadolu ajansý muhabiri çocukluk arkadaþým Sevgili dostum Mehmet Özmen'e ve benim için çok deðerli bir büyüðüm olan Sayýn Zeki Canþi, ve yine bu gazetenin kurulmasýnda baþtan beri bize adeta ablalýk yapan sevgili Gülay Yenilmez,e Kocaeli basýn ve televizyon camiasýnýn çok yakýndan tanýdýðý sevgili Sevcan Tamer ablamýza, Körfez'de her kesimin derdine ilaç olan örnek insan Sayýn Oðuzhan Deðirmencioðlu aðabeyimize, Sevgili dostum Demokrat gazetesi ortaklarýndan Sayýn Yavuzhan Uray'a, Teknik elemanýmýz adeta sað kolum olan Gülen Kaya hanýmefendiye ve Adem Uyanýk'a teþekkür ediyorum. Emeði geçen herkesi kutluyorum. Siz okurlarýmýzýn karþýsýnda da saygýyla eðilerek desteðinizin devam etmesini diliyorum. *** 10 Kasým'daki ilk sayýmýzýn çýktýðý gün manþetimize Körfez ilçedeki "Teröre Lanet Yürüyüþü"nü taþýmýþtýk. O tarihten bu yana ülkemiz yine birçok hain saldýrýda gencecik vatan evlatlarýný, onurluca topraða verdi. O gün Daðlýca'daki baskýn, kýsa zaman öncesinde bu kez Aktütün'de tekrarlandý. Yine þehitler verdik. Analarýn gözünden yine yaþlar aktý, ancak vatan hainlerinin hiçbir zaman ülkenin bütünlüðüne zarar veremeyecekleri

yine halkýmýzca ifade edildi. *** Bunu anlatýyorum, çünkü kahraman evlatlarýný topraða veren analarýn duyduðu derin üzüntüyü ben de hissediyorum. Ayný acýlarý inanýn, her Türk gibi bende yaþýyorum. Sözü bu vsileyle askerlik dönemime getireceðim. Edirne'de geçen vatani görevim sýrasýnda, bizim alayýn komutaný terör konusunda artýk efsaneleþmiþ bir isim: Kurmay Kýdemli Albay Osman Pamukoðlu idi. Tümgenerallikten emekli olan Osman paþam, þu anda Hak ve Eþitlik Partisi Genel Baþkaný ve il binasýnýn açýlýþý için kýsa bir zaman önce ilimize geldi. *** Kendisini hemen ziyarete gittim. 16 yýl evvelinden kalma hatýra bir fotoðrafýmý da büyüterek, hediye ettim. Yaptýðýmýz kýsa hatýra sohbetinin ardýndan eski günlerimizi oradaki dostlarýmýzla paylaþtýk. Güzel bir sohbet oldu. Komutanýmýn elini öptüm ve helalleþtik. *** Osman Bey, Türkiye'de baþta terörle mücadelede ülkenin en önemli isimlerinden birisidir. Türkiye'nin de bugünkü en büyük sorununun terör olduðunu düþünecek olursak, Osman Pamukoðlu gibi isimlerin ülkenin güvenliðinin saðlanabilmesi için mutlaka deðerlendirilmesi gerektiðine inanýyorum. Zor þartlarda görevini baþarýyla yerine getirmiþ, ülke müdafaasý için her türlü fedakarlýðý yapmaya hazýr insanlara hem kýþlada, hem de mecliste ihtiyaç vardýr. *** Osman Pamukoðlu'nun ve beraberindeki ekibin de görev verilmesi halinde en iyi þekilde çalýþmalarda bulunacaðýna inanýyorum. Bu vesile ile sayýn komutanýmla aramýzda geçen bu küçük buluþmayý sizlerle paylaþmak istedim. Selam sevgi ve Dua ile

Pehlivan'a bir teþekkür de Körfez Kaymakamý'ndan

K

Körfez belediye baþkaný Yunus Pehlivan'a teþekkür ziyaretleri devam ediyor

örfez halký tarafýndan Milli Eðitim camiasýna verdiði destekle ''Eðitim dostu baþkan'' ünvanýný alan Körfez Belediye baþkaný Yunus Pehlivan'a bir teþekkürde ilçenin baþarýlý Kaymakamý Erol Türkmen'den geldi. Körfez Kaymakamý Erol Türkmen, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Genel Koordinatörü Hamit Akbulut ile birlikte Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan'ý makamýnda

ziyaret ederek bir süre görüþtü.

TÜRKMEN'DEN TEÞEKKÜR

Kaymakam Türkmen, son derece samimi bir ortamda gerçekleþen ziyareti sýrasýnda baþkan Pehlivan'ý çalýþmalarýndan dolayý kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren baþkan Pehlivan'da ilçede devam eden yatýrým ve projelerin son durumlarý hakkýnda Kaymakam Türkmen'i bilgilendirdi.

Körfezli genç, kazada öldü KÖRFEZ ilçede geçtiðimiz hafta akþam saatlerinde meydana gelen kazada bir kiþi hayatýný kaybetti. Çamlýtepe Mahallesi otoyol mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Gökçe idaresindeki 41 KK 066 plakalý aracýn çarpmasý sonucu Aydýn Özkan yaþamýný yitirdi. Otoban hizasýndaki köprü altýnda meydana gelen kazada, kardeþi Ramazan Gökçe ile birlikte kiraladýklarý araçla seyahat halinde bulunan Ahmet Gökçe, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan geçmekte olan Aydýn Özkan'a çarptý. Özkan olay yerinde hayatýný kaybederken, cenazesi Atalar Mahallesi Kemal Þirin Camii'nde öðlen namazýna müteakip kaldýrýldý. seçim sandýkta kazanýlýr ve her sandýk bir belediye modeli doðrultusunda çalýþacaðýz. Çalýþma modeli konusunda her þeyimiz hazýr. Þimdi süratla görev bekleyen arkadaþlarýmýza görev-

Aydýn Özkan

lerini bildirmeye geldi. Ardýndan, eðitimler baþlayacak. Baþta Ýlçe yöneticileri olmak üzere, mahalle ve sandýk temsilcilerimiz beþ ay boyunca dizini katlayýp oturmayacak" dedi.

Kartepe Ýlçe Yönetim Kurulu, görevlendirme ve deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan, partili ve eski belde baþkanlarýnýn da katýldýðý ikinci bir görüþme yaptý. Ýlçe Baþkaný Harun Güneþ, beldeler ve yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgiler alýrken, tüm belde baþkanlarýnýn kendisinin gönüllü danýþmanlarý olacaðýný, omuz omuza her þeyi hep birlikte yapmak istediðini söyledi.


PEKA MEDYA BASIN YAYIN DAÐITIM GAZETECÝLÝK MATBAACILIK Ýzmit: Kemal Paþa Mh. Merkez Bankasý Karþýsý Mrk.Ýþh. K:3 No:6 ÝZMÝT Tel: 0262 324 91 21 Fax: 0 262 323 67 45 Körfez: Aðadere Caddesi, Beyaz Saray Pasajý No: 6 Körfez/KOCAELÝ Tel: 0 262 527 81 46 Fax: 0 262 527 81 44

3

Genel Yayýn Yönetmeni Burhan YARAR Görsel Yönetmen Hasan YILDIRIM

Yazý Ýþleri Müdürü Hakan TURCAN Editör Gülay YENÝLMEZ

Baský Sorumlusu Adem UYANIK

BASKI: Taþ Baský Basým Yayýn ve Ýletiþim A.Þ. Tel: 0 262 322 31 90

ÝZMÝT TEL :0 262 324 91 21 KÖRFEZ TEL: 0 262 527 81 46

YIL: 2 SAYI: 53/ 19-25 KASIM 2008 Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlara aittir. Kocaeli Meydan Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Teknik Müdür Gökhan TURCAN

Mali Ýþler Mazlum GÖÇER

Bilgi Ýþlem N.Gülen KAYA

Ak Parti Körfez Ýlçe Baþkaný Engin Koyun :

Hereke’ye kýrk trilyonluk hizmet götürdük Koyun, "Hereke Belediyesi kapatýlmamýþtýr. Körfez ilçe ile birleþerek daha da büyümüþtür. Oradaki belediye binamýz yine hizmet verecek. Beldemize 2004 yýlýndan bu yana 40 milyon YTL'lik yatýrým ve hizmet götürdük. Bunun karþýlýðýnda bize neden oy vermesinler ki. Biz orada da iyi sonuçlar alýrýz" dedÝ

Körfez Ýlçe Teþkilatý'nýn 34. divan AK P toplantýsý geçtiðimizi hafta Cumartesi akþam yapýldý. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Salon Körfez'de düzenlenen yemekli divana teþkilat mensuplarýnýn beklendiði gibi ilgisi fazlaydý. Divana Ýl Baþkaný Zeki Aygün'ün yaný sýra, milletvekili Sibel Gönül, Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, belediye baþkan yardýmcýlarý, il genel meclis üyesi Selami Tanýþ ve belediye meclis üyeleri, Hereke Belde yönetimi, ilçe kadýn ve gençlik kollarý yönetimleri teþkilat mensuplarý hazýr bulundu.

AYGÜN VE GÖNÜL ERKEN AYRILDI

AKP Ýl Baþkaný Zeki Aygün, seçimlerden mutlaka baþarýlý sonuçlarla ayrýlmak zorunda olduklarýký dile getirdi.

Toplantýdaki ilk konuþmayý Ýl Baþkaný Zeki Aygün yaptý. Darýca'daki bir toplantýya katýlacak olmasýndan dolayý konuþmasýný öne çeken Aygün, partililere ince mesajlar verdi. Yerel seçimlerin önemine deðinen Aygün, "Doðru aday tercihleri ile yarýþa gireceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn. Ancak normal çalýþmalarýmýzýn yaný sýra unutulmamasý gereken bir durum var ki, seçim sandýkta kazanýlýr. Sandýklara iyi hakim olmak zorundayýz. Ýl baþkanlarý toplantýsýnda da Sayýn Baþbakanýmýz, bizleri özellikle bu durum için uyardý" dedi. Genel merkezin yerel seçimlerdeki sonuçlara çok önem verdiðini kaydeden Aygün, "Bu seçimlerden en iyi netice ile ayrýlmak zorundayýz. Tüm belediyelerde iddialý olduðumuzu dile getirdik. Þayet beklenen ve bizden istenen baþarýyý saðlayamazsak, önce ben, sonrada siz zor durumda kalýrsýnýz" diye konuþtu.

Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Çelik ve yönetimi, divanda hazýr bulundu.

Daha sonra söz alan milletvekili Sibel Gönül ise, hükümetleri dönemindeki çalýþmalarý anlattý. Yapýlan hizmetlerle ülkenin artýk yükselen bir deðer halini aldýðýný kaydeden Gönül, yerel seçimlerde de en iyi sonucu elde edeceklerini dile getirdi.. Toplantýnýn kalan bölümünde ise Ýlçe Baþkaný Engin Koyun konuþmasýný yaptý. Yaptýklarý çalýþmalardan örnekler veren Koyun, yerel seçimlerdeki hedeflerinin yüzde 55 oy oraný olduðunu söyledi. Koyun þunlarý söyledi: "Körfez'de yine en iddialý parti durumundayýz. Hedefimiz en az yüzde 55 oy almaktýr. Bir süre önce yapýlan kongremiz sonrasýnda bazý arkadaþlarýmýzýn

KATILIM YOÐUNDU

Teþekkür belgesi ile onurlandýrýlan teþkilat mensuplarý, toplu halde görülüyor. kýrgýnlýklarý oldu. Bu durum geçicidir. Onlarla birlikte hareket edeceðiz. Partiden kimsenin ayrýlmasýna gönlümüz razý deðil" diye konuþtu.

HEREKE'YE HÝZMET GÖTÜRDÜK

Koyun'un gündemindeki son konu ise Hereke Belediyesi'nin kapatýlmasý ve sonrasýndaki tepkilerdi. Hereke halkýnýn ahd-e vefalý olduðunu belirten Engin Koyun, "Hereke Belediyesi kapatýlmamýþtýr. Körfez ilçe ile birleþerek daha da büyümüþtür. Oradaki belediye binamýz yine hizmet verecek. Beldemize 2004 yýlýndan bu yana 40 milyon YTL'lik yatýrým ve hizmet götürdük. Bunun karþýlýðýnda bize neden oy vermesinler ki. Biz orada da iyi sonuçlar alýrýz" açýklamasýnda bulundu. Ýlçe kadýn, gençlik ve komisyon baþkanlarýnýn sunumunun ardýndan son olarak söz alan

8 TRÝLYON YATIRIM

Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, Özellikle seçim öncesindeki her toplantýnýn önemli olduðunu vurgulayan Pehlivan, "Bu toplantý da o önemli görüþmelerimizden birisiydi. Ýl baþkanýmýz ve milletvekilimizden

sonra kalan gruba konuþacaðýz" dedi. Belediye baþkanlýðý için yeniden aday adaylýðýný açýklayan Pehlivan, dönemindeki hizmetlerden örnekler verdi. Birçok konuda ilçenin eksiklerini tamamladýklarýný anlatan Pehlivan, özellikle 95 Evler Kavþaðý projesi ilçenin çehresinin deðiþeceðini söyleyen pehlivan Körfez Körfez olalý 8 triyonluk yatýrým görmedi. Bu projeden sonra içenin trafik büyük oranda rahatlayacak'' dedi.

KOPMA YAÞANMASIN

Yol çalýþmalarýnda da çok iþ yaptýklarýnýn altýný çizen Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, konuþmasýnýn son bölümünde ise partilerinden kopmanýn olmamasý gerektiðini dile getirdi. Pehlivan þunlarý söyledi: "Körfez'de asfalt dökülmeyen, yollarýn yenilenmediði bir yer kalmadý. Kýsacasý çok hizmet ettik. Önümüzdeki yerel seçim süreci için yeniden aday adaylýðýmýzý açýkladýk. Bizler göreve talibiz. Parti içinden kopmalarýn yaþanmamasý gerekiyor. Ancak sýkýntýlarý bahane ederek, bizden ayrýlmak isteyenler varsa, çok fazla yapacak birþey kalmaz."dedi.

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý baþkaný Ender Þenol :

Yeni nesil çok bilgili

KSMMMO Tesmer Þubesi muhasebeci adayý kursu sertifika töreninde konuþan Oda Baþkaný Þenol, "Eskiden herkes muhasebeci olabiliyordu. Bugün muhasebeci adaylarýnýn içinden geçmek zorunda olduðu birbirinden zorlu süreçler, mesleðin artan önemini belirtiyor" dedi

KOCAELÝ Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Tesmer Þubesi 2008 yýlý 3. dönem stajyer kursuna katýlan 85 muhasebeci adayýna sertifikalarý düzenlenen bir törenle takdim edildi. Muhasebecilik ve Mali Müþavirlik mesleðini yapabilmek için alýnmasý gereken belgenin en önemli aþamasý olan S.M.M.M. yeterlilik sýnavlarýna hazýrlýk anlamýna gelen kurslara katýlan 85 kursiyer, 22-23 Kasým tarihlerinde sýnava girerek gerçek birer muhasebeci olmaya çalýþacaklar. 11 Aðustos ve 5 Kasým tarihleri arasýnda gerçekleþen kursun, Belediye Ýþhaný Erol Batmaz Eðitim Salonu'nda gerçekleþtirilen sefrtika törenine, Oda Baþkaný Ender Þenol, ve kurs boyunca öðrencilere eðitim veren KOÜ öðretim üyelerinden Prof. Dr. Vasfi Haftacý, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Doç. Dr. Sami Karacan, Arþ0. Gör. Levent Biçer, YMM Rahmi Uygun, YMM Hasan Ali Arslanalp, SMMM Ýsmet Ýþeri, SMMM Murat Odçýkýn hazýr bulundular. Oda Baþkaný Ender Þenol genç muhasebeci adaylarýnýn yýllardýr çok yol katetmiþ ve önümüzdeki dönemde de köklü deðiþimler yaþayacak bir mesleðe adým attýklarýný hatýrlattý. Þenol þöyle konuþtu: "Büyük güçlüklerle elde edilebilen serbest muhasebeci mali müþavirlik ruhsatýnýzý alabilmek için nelere katlandýðýnýzý bir meslektaþýnýz olarak takdir edersiniz ki yakýndan bilmekteyim. Kurslarda bayan adaylarýn çoðalmasý yani mesleðe ilgilerinin giderek artmasý bizleri fazlasý ile sevindirmektedir. Bu kursumuzda 85 adayýn 42 sinin bayan olduðunu gururla açýklayabilirim. Baþarý ortalamasý ülke çapýnda ancak yüzde 10-11 cývarýnda olan staja baþlama sýnavýný kazandýktan sonra üç yýllýk staj süresi ve akabinde yine baþarý ortalamasý ülke çapýnda yüzde 20'lerde olan mesleki yeterlilik sýnavlarýna girilip baþarýlý olduktan sonra ruhsat alýnýp meslek icra edilebilmektedir. Dolayýsý ile yeni nesil çok bilgili; dolu dolu olarak mesleðe baþlamaktadýrlar. Teknoloji ve bilgi çaðý olan günümüzde yeni nesil meslektaþlarýmýzýn sadece mesleki bilgileri ile deðil, kentimiz ve ülkemiz çýkarlarý doðrultusunda yapacaklarý çalýþmalar ile de her zaman gündem yaratacaklarýna hiç þüphemiz bulunmamaktadýr. Aday meslek mensuplarýna bir sonraki hafta sonu girecekleri sýnavlarýnda ve tüm yaþamlarýnda baþarýlar diler, bu vesile ile çok deðerli hocalarýmýza camiamýz adýna teþekkür eder, kurslarýmýzýn kentimiz ve ülkemize hayýrlý olmasýný temenni ederim."

Ýdare Müdürü Ahmet YARAR

ER MEYDANI M.Zeki CANÞÝ kocaelimeydan@hotmail.com

YEREL YÖNETÝM SEÇÝM SÜRECÝ BAÞLADI Yerel yönetimler seçimine iliþkin süreç baþladý. Þu an görevde bulunanlar dahil, demokratik hakkýný kullanmak isteyen her kes aday adayýdýr. Her kesin kendisini çek etmesini, toplum ile ne kadar ünsiyet kurduðunu ya da kurmak için özel bir gayret sarf edip etmediðini iyi tahlil etmesi gerekir. Aday arkadaþlarýn oy istedikleri/isteyecekleri insanlarla hemhal olup olmadýklarýný, dertleri ile dertlenip dertlenmediklerini, hatta ve hatta kader birliði ettiði kendi gönüldaþlarý ile bile bir arada oturup sohbet ederek iliþki kurup kurmadýklarýný masaya yatýrmalarý gerekir. Belediye baþkaný olacak olan arkadaþlarýn toplumun talep ve beklentileri karþýsýnda nötr kalmamalarý, bizzat kullanýlmalarý gereken inisiyatifi kullanmaktan kaçýnmamalarý, münasebetlerini eþ-dost, ahbap-çavuþ iliþkisine baðlý deðil de, genel kabul görmüþ kriterlere baðlamalarý gerekir. -Hey vatandaþ, oyunu bana ver gardaþ, ondan sonra beþ yýlda bir selamlaþdememeleri, sadaka mahiyetindeki tebessümü dahi halktan esirgememeleri gerekir. Ýnsanlarýn iyi ve kötü günlerini adamýna göre kategorize ederek paylaþmadan þiddetle kaçýnmalarý kendileri için faydalý olur. Aksi taktirde, partisi ne olursa olsun alýnacak siyasi sonuç her kesi negatif yönden etkiler. Bakýnýz siyasi partilerimizden Ak Parti, (Adalet ve Kalkýnma Partisi) adaylara iliþkin yayýnladýðý kriterler ile, aday olmak isteyen arkadaþlara ne güzel de bir rota çiziyor. "Adayýn iyi bir görüntü vermesinin, güven telkin etmesinin yanýnda dürüst, liyakatli, üretken, insanlara hizmet etmeyi seven, pratik, atak, misyon ve vizyon sahibi, baþarýlý yöneticilik geçmiþi olmasý, demokratik kültüre sahip, katýlýmcýlýða açýk, sivil toplumu önemseyen, toplumsal geliþmelere duyarlý, milletimizin deðerlerini ve medeniyet havzamýzýn koordinatlarýný iyi okuyabilen, deðiþimi ve dönüþümü takip eden deðil, bizzat gerçekleþtiren, kendini deðil kentini düþünen bir yapýda olmalarý gibi özelliklere sahip olmasý gereklidir." Objektif bir gözlük ile bu kriterlere baktýðýmýz zaman, partisi ne olursa olsun bu ölçütlere haiz adaylarýn toplum tarafýndan hün-ü kabul görmeleri halinde, seçilmeleri daha mümkündür. Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn, kimseye göndermelerde bulunmuyorum, sadece durum tespiti yapýyorum. Umarým her kes kendisine kýssadan hisse çýkartýr. Domates seçerken gösterdiðimiz hassasiyeti, bizleri yönetecek olanlarý seçerken göstermezsek, sadece çürük domatesi yemeðe mecbur býrakýlan bizi deðil, tüm toplumu sýkýntýya sokarýz. Hayýrlý ve uðurlu olmasý dileðiyle; umarým, ülkemizde rahat ve huzurlu bir seçim sürecini hep birlikte geçirmiþ oluruz. TAZÝYE Deðerli dostum, mütevazi ve candan, halk adamý kimliði ile gurur duyan, sendikacý ve DP il eski baþkaný Sayýn Muzaffer GÜRKAN'ýn Hakkýn rahmetine kavuþmasýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayým. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine Sabri Cemil niyaz ediyorum.

Baþkan Karaosmanoðlu, Kandýra'da doðalgaz ateþini yýlbaþýndan önce yakmak istediklerini söyledi

Dev tesisin inþaatýnýn önümüzdeki yýla yetiþtirilmesi için hummalý bir çalýþma var.

Suadiye'ye dev tesis

kriz ortamýnda 250 kiþiye iþ

Ford Otosan ve Hyundai fabrikalarýna yedek parça imalatý yapan Howon, Suadiye-Sarýmeþe sýnýrýna dev bir tesis kuruyor. 47 bin metrekarelik tesis, yaklaþýk 250 kiþiye istihdam saðlayacak DÜNYAYI etkisi altýna alan ekonomiz krizin Türkiye'de en çok vurduðu yerlerin baþýnda gelen ilimizde, her þeye raðmen sanayi yatýrýmlarý hýz kesmiyor. Ýlimizdeki yabancý sermayeli sanayi kuruluþlarýna bir yenisi daha ekleniyor. Bir Kore firmasý olan Howon, temmuz ayýnda açtýðý ihale ile Suadiye-Sarýmeþe sýnýrýndaki 47 bin metrekarelik arazi üzerinde oto yedek parça üreten dev bir tesis kuruyor. Howon inþaat iþlerini Kubilay Urhan, hafriyat iþlerini Karslý Hafriyat firmalarýna vererek çalýþmalarýný baþlattý.

ÝLK ETAP ÖNÜMÜZDEKÝ YIL

Yine ilimizde faaliyet gösteren, dünyanýn en büyük otomotiv firmalarý Ford ile Hyundai fabrikalarýna yedek parça imal edip satacak olan fabrikanýn 3 etapta ve 2011 yýlýna kadar bölüm bölüm açýlacaðýný ifade eden yetkililer, ilk etabýn 8 bin metrekarelik bir alaný kapsadýðýný söyledi. Yetkililer, bu etabýn önümüzdeki yýl faaliyete sokulacaðýný ifade etti. Ýnþaat tamamlandýðýnda ise tüm tesis, 35 bin metrekarelik dev bir alanda hizmet vermeye baþlayacak.

250 KÝÞÝYE ÝSTÝHDAM

Tesis inþaatýnýn tamamlanmasýndan sonra burada çalýþmak üzere 150-220 arasýnda personel alýnacaðý da verilen bilgiler arasýnda. Fabrikanýn bölümlerinin tamamlanmasýndan itibaren pres makinelerinin getirilmeye ve kýsa sürede monte edilmeye baþlanacaðýný belirten yetkililer, bunlarýn tamamýnýn robot tip makinelerden oluþacaðýný ve insan gücünden çok büyük bir tasarruf saðlanacaðýný ifade etti.

ÝDAREDE KÝMLER VAR?

Ýlimizdeki tesisin idari kadrosu ise þu isimlerden oluþuyor: Genel Müdür Youngsun Kim, Proje Müdürü Dong Beam Kim, Ýdari Ýþler Müdürü Shým Keon Jeong, Dýþ Ýliþkiler Müdürü Jungmi Park, Elektrik ve Elektronik Ýþler Müdürü Byoung Sek Lee, Mali Ýþler Koordinatörü Ilyoung Cho, Teknik Müdür Dea Jin Lee, Muhasebe Müdürü Cem Kurtiþ, tercüman Ayþe Ýçöz, Muhasebe Sorumlusu Onur Elyýldýrým yapýyor. Onur Elyýldýrým, Ilyoung Cho, Shim Keon Jeong, Youngsun Kim, Kenan Karslý ve Cem Kurtiþ(soldan saða) çalýþmalarý denetliyor.

Vaat edilmeyenleri bile yapýyoruz Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kandýra merkezdeki Hamam Sokak'ta devam eden ÝZGAZ'ýn doðalgaz çalýþmalarýný inceledi. Baþkan Karaosmanoðlu, ''Kandýra'da geçmiþte kimsenin aklýna gelmeyen, vaat bile edilmeyen iþleri yapýyoruz'' dedi.

YILBAÞINDAN ÖNCE DOÐALGAZ ATEÞÝ YANACAK

Ýlçede devam eden doðalgaz çalýþmalarýyla ilgili bilgi alan Baþkan Karaosmanoðlu, Helvacý Caddesi'ndeki esnafý da dolaþtý. Bir önceki yerel seçimde hiç kimsenin Kandýra'ya doðalgaz getirme vaadinde bulunmadýðýný hatýrlatan Baþkan Karaosmanoðlu, ''Geçtiðimiz yerel seçimde Kandýra'ya doðalgaz getireceðini vaat eden yoktu. Biz vaat edilmeyenleri bile yapýyoruz. Kandýra'da yýlbaþýndan önce doðalgaz ateþini yakmak istiyoruz'' ifadesini kullandý.

KOCAELÝ'NÝN PARLAYAN YILDIZI

Yapýlan çalýþmalarla Kandýra'nýn Kocaeli'nin parlayan yýldýzý olacaðýný da dile getiren Baþkan Karaosmanoðlu, ''Kandýra'da partizanlýk yapmýyoruz. Yaptýðýmýz çalýþmalarla önümüzdeki yýl yaz aylarýnda bazý bölgelerde çekilen su sýkýntýsý da ortadan kalkacak. Kocaeli'de hiçbir ilçede olmayan terminali Kandýra'da yaptýk. Tembellik yapmadýk, miskin miskin oturmadýk. Kocaeli için çalýþtýk. Her þeyin eskisinden daha güzel olduðunu vatandaþýmýz da görüyor. Kandýra halký cefakardýr, bizden önemli iþler bekliyorlar. Bundan sonrasý daha güzel olacak'' þeklinde konuþtu.


4

19-25 KASIM 2008

CHP'ye beþyüz taze kan 1 yýl nasýlda geçti…

Geçtiðimiz yýl 10 Kasým'dý, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüðü gün, "''Büyük ölülere yas tutulmaz, matem gerekmez. Onlarý anlayalým, öðrenelim yeter,'' anlayýþýyla doðdu Kocaeli Meydan. Amacýmýz Kocaeli'de yaþanan olaylarý, önem sýrasýna göre mümkün olduðunca toparlayarak tarafsýz, gazetecilik etiðine uygun þekilde halka sunmaktý. Hiç kimseye saldýrmadan, rencide etmeden sadece doðrularý yazarak seviyeli gazetecilik yapmaya çalýþtýk. Kocaeli Meydan Gazetesi'nin fikir babasý sevgili Burhan Yarar'dýr. Bu gazeteyi kurmak istediði zamanki enerjisi heyecaný 1 yýl önce nasýlsa bugün de ayný þekilde devam ediyor. Ziyaretlerimizi organize ediyor, gerekli görüþmeleri yapýyor, hatta yeri geliyor alýyor fotoðraf makinesini kendi haberini kendi yapýyor. Kocaeli Meydan Gazetesi'ne ortak olmak için hiç tereddüt etmedim. Çünkü Burhan bey neredeyse 15 yýldýr tanýdýðým biri. Bunca yýldýr dürüst kiþiliyle tanýdýðým Burhan Yarar'ý, geçen 1 yýllýk ortaklýðýmýz boyunca çok daha yakýndan tanýma fýrsatým oldu. Ýþ hayatýndaki dürüstlüðünün ve baþarýsýnýn yanýnda, hoþ sohbeti, eðlenceli kiþiliði, pozitif düþünceleri ve en önemlisi kul hakkýna verdiði önemle gerçektende çok iyi bir dost, deðerli bir iþ ortaðý. Umarým bu ortaklýðýmýz uzun yýllar devam eder. Gelelim gazetemizin görsel yönetmenine. Çok yakýn arkadaþým, iþini çok iyi bilen, Kocaeli'de gazete tasarýmý konusunda ismi söylendiði zaman herkese "Ooo" dedirten biri. Hasan Yýldýrým. 1 yýldýr bizim kahrýmýzý çekiyor. Kocaeli Meydan Gazetesi'nin okuyucularý tarafýndan sevilmesinde çok büyük payý olan arkadaþýma verdiði emekler için teþekkür ediyorum. Ýnþallah uzun yýllar birlikte çalýþýrýz. Gazetemizin sevilmesine, okunmasýna, aranmasýna çok büyük katkýsý olan, bilgi ve düþüncelerini kaleme alarak Kocaeli Meydan Gazetesi okuyucularýný bilgilendiren, her biri birbirinden deðerli köþe yazarlarýmýzdan bahsetmek istiyorum kýsaca. Sevcan Tamer. Kocaeli'deki çoðu insanýn oldukça iyi tanýdýðý, yýllardýr yaptýðý TV programlarýyla Kocaelililerin gönlünde taht kurmuþ, zor durumdaki insanlarýn Sevcan Ablasý olmuþ, yardýmsever, bir o kadar zarif ve hanýmefendi bir insan. Gülay Yenilmez. Ýlk günden beri yanýmýzda olan, yazýlarý, fikirleri , röportajlarý, haberleri ve önerileri ile bizlere çok yardýmcý olan Gülay hanýmýn yayýnlanmýþ 2 adet kitabý bulunuyor. Zeki Canþi. Zeki beyi 1.yaþ kutlama yemeðine kadar tanýma fýrsatým olmamýþtý. Emlak iþiyle uðraþan Zeki bey, aðýrbaþlý tavýrlarýyla ve konuþmasýyla karþýsýndakini etkileyen, çok hoþ sohbet biri. Oðuzhan Deðirmencioðlu. Körfez Devlet Hastanesi baþhekimi olan Oðuzhan bey ile henüz tanýþmadým. Toplantýmýzýn olduðu akþam Ankara'da olduðu için bizlere katýlamadý. Ýnþallah çok yakýn bir zamanda kendisiyle de bir araya gelip tanýþma fýrsatý bulabilirim. 1 yýldýr, bizlere inandýklarý, bizlere güvendikleri için, verdikleri destek ile gazetemize kattýklarý deðer ve 1. Yaþ Yemeðimize katýlarak bizleri onurlandýrdýklarý için herkese teþekkürlerimi sunuyorum. Ýnþallah hep birlikte çok daha iyi yerlere geliriz.

Gülser Ustaoðlu Ýkinci Leyla Atakan Olacak mý? Gazetemizin geçtiðimiz aylarda yayýnlanan sayýsýndaki manþet haberi "ÝKÝNCÝ LEYLAN ATAKAN'MI GELÝYOR?" þeklindeydi. Haberi editörümüz Gülay Yenilmez hazýrlamýþtý. Konusu ise Gülser Ustaoðlu idi. Ustaoðlu son genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili adayý olmuþ, 7.sýrada olduðu için milletvekili seçilememiþti. Daha sonra SHÇEK Genel Müdür Yardýmcýlýðýna getirilen Ustaoðlu, halen bu görevini sürdürmekte. Gülser haným geçtiðimiz günlerde Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Halit Yýlmaz'ýn daveti ile þimdiki göreviyle ilgili olarak bazý temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan ilimize geldi. Gazetemizi de ziyaret eden Gülser hanýmla tanýþmaktan onur duydum. Bazý insanlarýn kalbindeki iyilik yüzüne yansýr ya hani, ben Gülser hanýmda bunu gördüm, nezaketi ve güler yüzü ile bana çok büyük bir pozitif enerji verdi. Ýzmit Belediye Baþkanlýðý konusunda, kamu görevi yürüttüðü için konuþmak istemeyen Ustaoðlu, gazetemizde yayýnlanan haberin kendisini heyecanlandýrdýðýný söyledi. Hangi partiden olursa olsun, bence Güler Ustaoðlu Ýzmit Belediye baþkanlýðýna aday olmalý. Ýzmit'in ilk ve tek kadýn belediye baþkaný Leyla Atakan'dan sonra Gülser Ustaoðlu, eminim Ýzmit halkýndan çok büyük oy alabilir. Ne dersiniz sizce de Ýzmit'e kadýn eli deðse iyi olmaz mý?

CHP Ýl Örgütü'ne üye katýlýmlarýnýn devam ediyor. Sefa Sirmen baþkanlýðýndaki CHP Ýl Örgütü'ne bayan ve erkek gençlerden oluþan 500 kiþi üyeoldu. Kocaelispor eski Baþkaný Cemal Derya ve ekibinin yaný sýra sivil toplum örgütlerinden çok sayýda insan CHP'ye üye oldu. Parti binasýna sýðmayan gençlere üyelik rozetleri dýþarýda takýldý Sirmen "Gençler önemli"

CHP Ýl binasý önünde büyük coþkunun yaþandýðý törende Sefa Sirmen aþaðý iner inmez gençler hep birlikte "Büyük baþkan" diye sloganlar attý. Sirmen, büyük coþkuyu görünce çok sevindi. Kýsa bir konuþma yapan Sirmen, "Birbirimize sahip çýkmamýz gereken bu günlerde bize katýlmanýz bizi çok sevindirdi. Bizlere daha çok güç kattýnýz. Gençler partide çok önemlidir. Eðer gençler bu iþi isterse baþarýrýz. Yerel seçimlerde hepimiz çok çalýþalým ve Belsa Plaza'yý geri alalým" dedi. Sirmen'in konuþmasý bittikten sonra yeni üyelere rozetleri takýldý. Kalabalýk çok olduðu için üyelerin 30'una rozetleri takýldý. 500 kiþi adýna, her mahalleden seçilen isimlere 500 kiþi adýna Sirmen tarafýndan rozet takýldý. 500 kiþi üye olurken, hepsine kalabalýk nedeniyle rozet takmak zor olduðundan, sadece Yarýmca'dan Ercan Fýrýncý, Þirintepe'den Ali Özkan, Tüysüzler'den Barýþ Baþyurt, Kuruçeþme'den Ýsmail Aksu, Çarþý'dan Bahadýr Üstüner, Heykel'den Serkan Þen, Köseköy'den Ahmet Zeytin, Bekirdere'den Salim Çiçek, Çýnarlý'dan Mutlu Mercan, Paþa'dan Rahim Yenigün, Çenesuyu'ndan Özgür Gül, Merkez'den Hakan Sarýdað, Yeni Mahalle'den Ümit Gülen, Baç'tan Ekrem Mut, Çarþý'dan Enver Güler, Orduevi'nden Seçkin Turgut, Orduevi'nden Serkan Özalp Türk, Gültepe'den Recep Memim, Merkez'den Orhan Kaya, Üçyol'dan Engin Turgut, Topçular'dan Bilal Bahçeci, Gültepe'den Muhammet Gürsel, Plajyolu'ndan Tolga Atalan, Yuvam'dan Umut Kutlu, Belsa Plaza'dan Zülküf Yýldýrým, Yenikent'ten Tumay Yýlmaz, Körfez'den Hacý Mehmet Atman ve Körfez'den Ercan Akyýldýz'a rozet takýldý.

Ziraat'tan KTO üyelerine indirimli kredi

Körfez Ticaret Odasý, Ziraat Bankasý Körfez Þubesi ile yeni bir kredi anlaþmasýna imza attý. Buna göre oda üyeleri yüzde 8'lere varan indirimli faizlerle kredi alabilecek Körfez Ticaret Odasý ile bankalar arsýndaki kredi sözleþmeleri devam ediyor. Ziraat Bankasý Körfez Þube Müdürü Cafer Çatalbaþ, KTO Baþkaný Mustafa Efe'yi makamýnda ziyaret ederek yeni sözleþmeye imza attý. Sözleþme protokolü sonrasý açýklama yapan Ziraat Bankasý þube müdürü Cafer Çatalbaþ, daha önceki kredi sözleþmesinden daha iyi imkanlý bir anlaþma yaptýklarýný belirtirken, üyelerin anlaþmayla ilgili bankadan bilgi alabileceðini kaydetti. KTO Baþkaný Mustafa Efe ise Ziraat Bankasý ile kredi anlaþmasýný yenilediklerini tüm üyelere duyuracaklarýný söyleyerek, gerekli bilgilerin oda yönetiminden edinilebileceðini dile getirdi.

görülen tutarda ve koþullarda kredi verileceðini söyledi.

Kredilerin faiz oranlarý

Kredi verilmeye uygun görülen üyelerin taksitli kredi ve borçlu cari hesap kredisi kullanabileceðini söyleyen Çatalbaþ, krediler için uygulanabilecek faiz oranlarýný aktardý. Buna göre iþ yeri alým kredisi hariç tüm taksitli krediler, banka tarafýndan kullandýrýlacak taksitli kredilere uygulanmakta olan cari kredi faiz oranýndan yüzde 8 oranýnda indirim yapýlarak hesaplanan faiz oraný uygulanacak. Borçlu cari hesap kredisi için ise Banka tarafýndan BDH kredilerine uygulamakta olan cari faiz oranýndan yüzde 5 oranýnda indirim yapýlarak hesaplanan faiz oraný uygulanacak.

Kredi baþvurusunun koþullarý

Yeni yapýlan anlaþma uyarýnca kredi ile ilgili bilgiler aktaran Çatalbaþ "Üyelerin baðlý bulunduklarý odaya kredi taleplerini yazýlý olarak iletmeleri üzerine, oda tarafýndan yapýlacak çalýþma sonucu kredilendirilmesi uygun görülen üyeler, oda üyelik belgesi ve bankamýz cari mevzuatýnca belirlenen form ve evraklarla beraber kredi baþvurusunda bulunmak üzere ilgili þubeye yönlendirilecek" dedi. Oda tarafýndan þubeye yönlendirilen üyenin kredi talebiyle ilgili olarak, bankaca yapýlacak istihbarat ve mali inceleme sonucunun olumlu bulunmasý ve bankanýn cari mevzuat esaslarý kapsamýnda kredi limiti tesis edilmesine engel teþkil edecek herhangi bir husus bulunmamasý gerektiðini belirten Çatalbaþ, bu koþullar yerine getirildiðinde banka tarafýndan belirlenecek olan kredi üst limitini aþmamak üzere uygun

44 konutluk proje bir günde ruhsat aldý

Ýzmit Belediyesi’nden ýþýk hýzýnda ruhsat 2006 yýlýnda Ýzmit Belediye'sinde uygulamaya baþlananý 1 günde inþaat ruhsatý verme çalýþmalarý geçen iki yýlda büyük ilerleme kat etti. Elektronik alt yapýnýn kurulmasý sayesinde dijital ortamda arþivleme ve ruhsat hazýrlýðý yapabilen Ýzmit Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, artýk çok büyük çaptaki inþaat projelerine de 1 günde ruhsat vermeye baþladý.

FÝRMA BÝLE ÞAÞTI

Ýþkon Ýnþaat tarafýndan Þirintepe Mahallesi'nde yaptýrýlan 44 konut da Ýzmit Belediyesi'nden 1 günde ruhsat alabilmenin mutluluðunu yaþadý. Ruhsat teslimi sýrasýnda ruhsat maliki Ýþkon Yapý ile, proje mükellefliði görevini sürdüren Aksa Yapý Denetim Firmasý yetkililerinden Gürsel Enç ve Murat Kaya, Ýzmit Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice'ye teþekkür etti. Oldukça büyük bir alaný kapsayan 3 blokta toplam 3 farklý tipte konut planlý projeye 1 günde ruhsat verilebilmesinin çok önemli bir olay olduðunu söyleyen firma yetkilileri Ýzmit Belediyesini çaðdaþ yöntemlerle çalýþmasý nedeniyle kutladý. Gürsel Enç, büyük çaðlý bir iþe 1 günde ruhsat verilmesinin þaþkýnlýðýný yaþadýklarýný söyledi.

BAÞKAN YENÝCE MUTLU

Ruhsat teslimi sýrasýnda mutluluðu gözlerinden okunan Baþkan Yenice, göreve geldiklerinde 1 günde inþaat ruhsatý verilmesini kendilerine hedef seçtiklerini hatýr-

Efsane Baþkan Sefa Sirmen Son günlerde enerjisiyle, özellikle gençlerin toplu katýlýmlarýyla, toplumun her kesiminden insanýn desteðiyle ön plana çýkan tek parti CHP, dolayýsýyla efsane isim Sefa Sirmen. Gerçekten de Sefa Sirmen nereye gitse, hangi açýlýþa katýlsa, çýð gibi büyüyen bir kitlesel destek peþinden koþuyor. Zaman zaman girdiðim ortamlarda deðiþik kesimlerden insanlara sorduðumda "oyunuz kime gidecek" diye, aldýðým yanýt hep Sefa Sirmen oluyor. Bu þehrin her köþesine kazýnmýþtýr Sefa Sirmen adý. Türkiye'de Ýsmi markalaþmýþ nadir insanlardan biridir. Az parayla çok iþ baþaran, bu kent için hayati önem taþýyan projelere imza atmýþ çok baþarýlý bir siyaset adamý ayný zamanda. Ben þahsen Sefa Sirmen'in Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný olarak görmek isterim. Mutlu, bol kazançlý bir hafta geçirmeniz dileðiyle…

Ruhsat teslim töreninde Ýmar Komisyonu Baþkaný Zekeriya Özak, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Filiz Ertürk ile Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü yetkilileri de hazýr bulundu.

latarak"Bu hedefe inançla ve takým ruhuyla ulaþtýk.Ruhsatý bir günde verebilirsiniz, ama bunu yaparken tüm gereklilikleri yerine getirecek süreci iyi deðerlendirmek gerekir. Biz bu hedefi önümüze koyarken Mimarlar, Ýnþaat Mühendisleri Odalarýyla gerekli deðerlendirmeleri yaptýk. Tek taraflý bir çabayla bunun baþarýlamayacaðýný, proje mükellefi firma ve inþaat ruhsat sahiplerinin de prosedürü zamanýnda yerine getirmesinin þart olduðunu söyledik. Ýþini zamanýnda takip eden firmalar ve inþaat sahipleri bunun karþýlýðýnda bir günde ruhsatlarýný almaya baþladýlar. Ancak ilk kez böylesine büyük çapta bir projeye bir günde ruhsat vererek yine bir ilke imza atmýþ olduk. Bundan son derece mutluyum. Çalýþanlarýma ve projesini günü gününe takip eden inþaat firmasý yetkililerine teþekkür ediyorum" dedi.


5

19-25 KASIM 2008

Ak Parti Kocaeli Ýl Baþkaný Zeki Aygün;

Pehlivan bizim gözbebeðimiz Körfez Belediye baþkaný Yunus Pehlivan'ýn yeniden aday olmak için yaptýðý baþvuru toplantýsýnda bir konuþma yapan AK Parti Ýl teþkilat baþkaný Zeki Aygün'den Baþkan Pehlivan'a tam destek çýktý Aygün "Yunus Pehlivan, Körfez'in kangren olmuþ sorunlarýn çözdü, yüzümüzü aðarttý. Kendisini 5 yýl boyunca test ettik. Yüzümüzü aðarttýðý için teþekkür ediyor, þimdi de destek veriyoruz. Dilerim seçimlerde de yeniden halkýn onayýný alýr. Bu arada demokrasi gereði çýkacak baþka adaylarýn da elbette önünü kapatmýyoruz. El elden üstündür ama ABD'yi de bir daha yeniden keþfetmeye gerek yok. Pehlivan bizim gözbebeðimizdir.'' dedi. PEHLÝVAN : PARTÝMÝN EMRÝNDEYÝM Pehlivan'ýn Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan aday adaylýðý baþvuru törenine Körfez AK Parti Ýlçe Baþkaný Engin Koyun ve yönetimi , Körfez Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Þendoðan, Teknik Hizmetler Müdürü Osman Yurt, Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Tuna, Körfez AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Çelik, Gençlik Kollarý baþkaný Fehmi Öztürk ve yönetimi katýlýrken bir çok partilide hazýr bulundu.

PEHLÝVAN : ÇALMADIK, ÇALDIRMADIK, ÇOK ÇALIÞTIK

Adaylýk baþvurusu öncesi konuþan Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, "Mart 2009 yerel seçimlerde aday adayý olduðumuzu belirtmek için buradayýz. Körfez belediye baþkan aday adayý olmak üzere ve formlarý imzalamak üzere gelmiþ bulunuyoruz. Gerek Körfez ve Kocaeli Kamuoyu, gerek yazýlý ve görsel medyamýz, beþ yýl içerisinde Körfez'de ne gibi deðiþiklerin olduðunu, ne tür hizmetlerin altýna imza attýðýmýzý, bu hizmetleri yaparken, söz verdiðimiz gibi, halkýmýzýn, vatandaþlarýmýzýn baþýný öne eðdirecek, bir harekette bulundurmadan dürüstçe düzgün bir þekilde görevimizi ifa etmeye çalýþtýk. Bugün burada aday adaylýðý gelmiþ bulunuyorsam, geçmiþteki az önce ifade ettiðim bu iyi þeyler yaptýðýmýzýn, düzgün hareket ettiðimizin bir iþaretidir. Göreve geldiðimiz süre içinde sözümüzde durduk. Burada olmamýz o açýdan önümüzdeki beþ içinde sorunlarýný çözmek Körfez'i Kocaeli'nin modern ilçesi haline dönüþtürmek ve adýný bah-

alanlarýnda denetimi artýrmak, Hava kirliliðinden, yanýcý parlayýcý ve patlayýcý maddelerle ilgili arýndýrmak için çok ciddi çalýþmalar yapacaðýz. Özellikle Körfez bir þehir meydanýna mutlaka kavuþacak. Þehir içi geçiþleri ve trafik sýkýntýsý giderilecek. konusunda çalýþmalarýmýz olacak. Sanayinin denetlenmesi için kesin tedbirler alýnacak. Körfez'in alt yapý üst yapý sýkýntýsý yok. Önümüzdeki dönemde Körfez Kocaeli'nin örnek þehri olacak.

PEHLÝVAN :VÝYADÜK SORUNUNU DA ÇÖZECEÐÝM

Aðadere projesi ile ilgili çalýþmalarýmýz var. 540 metre ile bir geçiþ vermek istiyoruz. Þehri ikiye bölen viyadükün ortadan kaldýrýlmasý o kadar kolay deðil. Bunun içinde özellikle bölgede vatandaþlar üzerinde anketler düzenleyeceðiz. Aðadere ile viyadükün olduðu bölgeleri kamulaþtýracaðýz. Deprem anýtýnýn yanýnda bir Kültür merkezi yapýlarak bir güzellik estetiði olacak. D -100 alanlarýnda yeþil alanlar oluþacak. Bunlarý hayal ürünü olarak kesin olarak söylemiyoruz. Bunlar çok kolay yapabileceðimiz iþler. Körfez hakikaten bambaþka bir þehir haline gelecek.

Pehlivan'ýn adaylýk toplantýsýna Ak Parti Körfez Ýlçe teþkilatý tam kadro katýlýrken kalabalýk bir partili grubuda toplantýda hazýr bulundu.

KOYUN : KÖRFEZ'DE SÝLÝP SÜPÜRECEÐÝZ settirmek bir ilçe haline getirmek, her þeyiyle farklý bir Körfez yaratmak için kollarý sývamak. Bugün burada aday adaylýðýmýzý ilan etmiþ olacaðýz. Bundan sonraki süreçte bunu deðerlendirecek olan ilçe, il genel kurulumuz olmak üzere Genel merkezin baþbakanýmýz ve partimiz son kararýný verecektir. Peþinen ilan ediyorum ki; ben siyasete çok geç girmiþ bir kardeþiniz olabilirim. Aday yapýlsam ve yapýlmasam her zaman partinin emrindeyim. Baþka siyasetçiler gibi olmadým baþka hareketler ve arayýþlar içinde olmam. AK Partinin sonuna kadar emrindeyim.

PEHLÝVAN : BÝZE GÜVENENLERÝN BAÞINI ÖNE EÐDÝRMEDÝK 2004 te göreve geldiðimizde parasý pulu

olmayan trilyonlarca borcu olan bir belediye, þirketin kooperatifin 20 trilyon borcu var, Belediye'nin borcu 64 trilyon olan bir belediye beþ kuruþ parasý olmayan, üzerinde her türlü haciz olan belediyeyi yönetilebilir, bir hale getirmek için adýmlarýmýzý acil eylem planý olarak halkýmýza söz vermiþtik. Bunlarý geride býraktýðýmýz süreç içinde tamamladýk. Bütün sorunlarýmýzý çözdük.

Körfez AK Parti Ýlçe Baþkaný Engin Koyun ise, bir basýn mensubunun sorduðu , " Körfez ilçede AK Partinin rakibi kim olur" þeklinde sorduðu soruya cevap olarak " Bizim rakibimiz yine AK parti'dir. Geçen dönemde yüzde 49 oy almýþtýk. Þimdi hedefimiz yüzde 75 oy almak. Kimseye þans vermiyoruz. Körfez'de oylarý silip süpüreceðiz" dedi. Koyun'un konuþmasý toplantýya katýlanlar tarafýndan uzun süre ayakta alkýþlandý.

Þimdi önümüzdeki beþ yýl içerisinde ne yapacaðýz. Baþta Körfez ilçemize kimlik kazandýrmak üzere bir þehir meydaný kuracaðýz. Prestij projeleri, Bununla beraber yeni sanayi alanlarýna sýnýrlama getirmek, sanayi

Konuþmalarýn ardýndan Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, Mart 2009 da yapýlacak Mahalli Yerel Seçimlerde Körfez Belediye Baþkanlýðý için aday adaylýðý için formunu imzalayarak, il baþkaný Zeki Aygün'e teslim etti.

PEHLÝVAN : ÞEHÝR MEYDANI KURACAÐIZ

PEHLÝVAN : Resmen Aday

(Türk Ordusunda 5 tane Üstün birlik yetiþtirme Niþanýna sahip tek kiþi olan) Törerle mücadelede Efsaneleþen Hak ve Eþitlik Partisi ( HEPAR)Genel Baþkaný Osman Pamukoðlu :

Terörü 365 günde bitiririm Türkiye'de örgütlenme çalýþmalarýný sürdüren Hak ve Eþitlik Partisi (HEPAR) Ýl Baþkanlýðý'nýn açýlýþýný genel baþkan emekli tümgeneral Osman Pamukoðlu gerçekleþtirdi. Pamukoðlu, "Hedef yerel deðil, genel seçimler" dedi

Genel yayýn yönetmenimiz Burhan Yarar Komutanýnýn elini öperek helallik aldý.

Kýsa adý HEPAR olan Hak ve Eþitlik Partisi'nin Kocaeli Ýl Teþkilatý, geçtiðimiz hafta yapýlan törenle Ömeraða Mahallesi Þahabettin Bilgisu Caddesi Kavanlar Ýþ Haný Kat:4 adresinde açýldý. Genel baþkan emekli tümgeneral Osman Pamukoðlu'nun da katýlýmýyla gerçekeþen açýlýþa il baþkaný Ergin Gümüþ ve il yönetimi ev sahipliði yaparken kalabalýk bir partili grubuda açýlýþta hazýr bulundu. Türkiye genelinde örgütlenme çalýþmalarýný sürdüren HEPAR, ocak ayýnda yapýlacak büyük kurultay nedeniyle yerel seçimlere kanunen giremiyor. Partinin genel baþkaný Osman Pamukoðlu, hedefi yerel deðil, genel seçimler olarak belirledi ve genel seçimlerden birinci parti olarak çýkacaklarýný iddia etti.

40 ÝL VE 70 ÝLÇEDE ÖRGÜTLENDÝ

Burhan Yarar Komutanýyla hasret giderdi.

HEPAR Genel Baþkaný emekli tümgeneral Osman Pamukoðlu, il bakanlýðý açýlýþýnýn ardýndan basýn mesuplarýyla kýsa bir süre sohbet etti. Partisinin 4 Eylül'de kurulduðunu hatýrlatan baþkan Pamukoðlu þöyle konuþtu: "Ýki aylýk geçmiþi olan partimiz, en hýzlý þekilde örgütlenmesini sürdürüyor. Bugüne kadar 40 il ve 70 ilçede örgütlenmemizi tamamladýk. Bugün de Kocaeli'deyiz. Partimiz halkýn desteðiyle kuruldu. Siyasi tarihin en hýzlý örgütlenmesini yapan partiyiz. Önümüzdeki süreçte Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Doðu Anadolu bölgelerinde de örgütlenmemiz devam edecek."

HEDEF GENEL SEÇÝMLER

2009'un ocak ayýnda ilk büyük kurultayý gerçekleþtireceklerini belirten Pamukoðlu, "Siyasi partiler kanunu gereði büyük kurultayýný yapan bir siyasi parti en az altý ay sonra seçimlere girebilir. Bu kanuna göre partimiz yerel seçimlere yetiþemiyor. Ama þu da bilinmelidir ki yerel seçimlere odaklý bir çalýþma içinde deðiliz. Bize göre asýl çözüm TBMM'de. Yerel yönetimlerdeki il, ilçe ve beldelerden çok, hedef genel seçimlerde baþarýlý olmak ve mecliste sesimizi duyurmak" ifadelerini kullandý. Pamukoðlu, yerel seçimlerde de sadece partinin kabul ettiði uygun baðýmsýz bay veya bayan adaylarý destekleyebileceklerini sözlerine ekledi.

YARAR TÖRENE KATILANLARA DUYGUSAL ANLAR YAÞATTI Hepar Ýl baþkaný Avukat Ergin Gümüþ'e rozetini genel baþkaný Pamukoðlu taktý

Kandýra Belediyesi'nin baðýmsýz belediye baþkan adayý Turan Bayrak da açýlýþa gelerek genel baþkan Pamukoðlu'na çiçek takdim

SAÐLIKLI GÜNLER Oðuzhan DEÐÝRMENCÝOÐLU

Þahý Geylani Evliyalar sultaný Abdülkadir Geylani anlatýyor: Küçüklüðümde Arife günü çift sürmek için tarlaya gittim bir öküzün kuyruðundan tutunup, arkasýndan gidiyordum. Hayvan dile geldi ve dönüp bana; "Sen bunun için yaratýlmadýn ve bununla emrolunmadýn" dedi. Korktum, geri döndüm. Evimizin damýna çýktým. Gözüme, hacýlar gözüktü. Arafat'ta vakfeye durmuþlardý. Anneme gidip; "Beni Allahü teâlânýn yolunda bulundur. Ýzin ver, Baðdat'a gidip ilim öðreneyim. Salih zatlarý ve evliyayý bulup ziyaret edeyim" dedim. Annem sebebini sordu, gördüklerimi anlattým. Aðladý, kalkýp babamdan miras kalan seksen altýnýn yarýsýný kardeþime ayýrdý. Kalanýný bana verip, altýnlarý elbisemin koltuðunun altýna dikti. Gitmeme izin verip, her ne olursa olsun doðruluk üzere olmamý söyleyip, benden söz aldý. "Haydi Allah selamet versin oðlum. Allahü teâlâ için ayrýldým. Artýk kýyamete kadar bir daha yüzünü göremem" dedi. Bir anne düþünün ki daha çocuk yaþtaki yavrusundan "Allah rýzasý için" ayrýlabiliyor. Ve öyle bir ayrýlýþ ki bu, kýyamete kadar bir daha görüþemeyeceklerini biliyor. Söyleyin anneler, babalar: hangimiz bugün bunu yapabiliriz? Bizim anne babalýðýmýz, çocuklarýmýzýn maddi tehlikelerden emin olmasýný dilemekten, dünyevi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için çalýþmaktan, bedensel saðlýklarý ve dünyevi refahlarýnýn temini için uðraþmaktan ibaret, sevgili dostlar. Aman üþümesinler, aman aç kalmasýndalar, ayaklarý taþa deðmesin, sýkýntý yüzü görmesinler. Böyle olunca da Sultan Geylani'ler çok sýk çýkmýyor. Devam ediyor evliyalar sultaný anlatmaya: Küçük bir kafile ile Baðdat'a gitmek üzere yola çýktým. Hemedan'ý geçince, altmýþ atlý eþkýya çýka geldi. Kafilemizi bastýlar. Kervaný soydular. Ýçlerinden biri benim yanýma geldi. "Ey derviþ! Senin de bir þeyin var mý?" diye sordu. "Kýrk altýným var" dedim. "Nerededir?" dedi. "Koltuðumun altýnda dikili" dedim. Alay ediyorum zannetti. Beni býrakýp gitti. Bir baþkasý geldi, o da sordu. Fakat, o da býrakýp gitti. Ýkisi birden reislerine gidip, bu durumu söylediler. Reisleri beni çaðýrttý. Bir yerde, kafileden aldýklarý mallarý taksim ediyorlardý. Yanýna gittim. "Altýnýn var mý?" dedi. "Kýrk altýným var" dedim. Elbisemin koltuk altýný sökmelerini söyledi. Söküp, altýnlarý çýkardýlar. "Neden bunu söyledin?" dediler. "Annem, ne olursa olsun yalan söylemememi tembih etti. Doðruluktan ayrýlmayacaðýma söz verdim. Verdiðim sözde durmam lazým" dedim. Eþkýya reisi, aðlamaya baþladý ve; "Bu kadar senedir ben, beni yaratýp, yetiþtiren Rabbime verdiðim sözü bozuyorum" dedi. Bu piþmanlýðýndan sonra tövbe edip, haydutluðu býraktýðýný söyledi. Yanýndakiler de, "Ýnsanlarý soymakta, yol kesmede sen bizim reisimiz idin, þimdi tövbe etmekte de reisimiz ol" dediler. Sonra, hepsi tövbe ettiler. Kafileden aldýklarý mallarý sahiplerine geri verdiler. Ýlk defa benim vesilemle tövbe edenler, bu altmýþ kiþidir."

(Efsane Komutan) Osman Pamukoðlu kimdir? Hayatý

Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlý Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öðrenim yapmýþtýr. 11 yaþýndan itibaren 43 yýl üniforma giymiþtir. On yýl piyade subayý, 16 yýl kurmay subay olarak, kýta komutanlýklarý ve karargah subaylýðý görevlerinde bulunmuþtur. 1993'de Tuðgeneralliðe, 1997'de Tümgeneralliðe yükselmiþtir. 2002'de Tümgenerallikten emekli olmuþtur. Hak ve Eþitlik Partisi'nin kurucusu ve genel baþkanýdýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr.

Piyade Okul Komutanlýðý vazifelerini yapmýþtýr. 4 Aðustos 2002'de Yüksek Askeri Þura tarafýndan emekli edilmiþtir. Osman Pamukoðlu, 1. Dereceden Altýn Üstün Cesaret ve Feragat Madalyasý, 2 kez Üstün Cesaret ve Feragat Niþaný ve 5 kez Üstün Birlik Yetiþtirme Niþaný almýþtýr. Pamukoðlu, Türk Ordusu'nda 5 tane Üstün Birlik Yetiþtirme Niþaný'na sahip tek kiþidir.

Siyasi Kariyer

2008 yýlýnda Türk halkýndan aldýðý destekle Hak ve Eþitlik Partisi'ni kurmuþtur.

Askeri Kariyer

1990-1992 yýllarý arasýnda Edirne, Uzunköprü'de 42. Piyade Alay Komutanlýðý, 1993-1995 yýllarýnda Hakkari Dað ve Komando Tugayý ve Hakkari Güvenlik Komutanlýðý, 1998-2000'de Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Paþaköy 28'nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlýðý, 2000-2001'de Ýstanbul'da etmesi ve Kocaelispor rozeti hediye etmesi dikkat çekerken, genel baþkan Pamukoðlu da bunu fýrsat bilerek "Sen de çok akýllýsýn. Baðýmsýzlarý destekleyeceðim dedim ya hemen rozet takýyorsun" þeklinde espri yaptý. Pamukoðlu'na asýl süprizi 1992 yýlýnda Edirne Uzunköprüde 42, Piyade Alay komutanýyken askeri olan Gazetemiz genel yayýn yönetmeni olan Burhan Yarar yaptý. 16 sene once Alay futbol takýmýnýn þampiyonluk resmini çerçeveleterek hediye eden Yarar, törene katýlanlara duygulu anlar yaþattý. Gazetemizin üzerinde Sözler kurþun gögsümüz kalkan, Bin parça da olsa bölünmez bu Vatan, Atam sen rahat uyu, Ýþte meydan yazan 10 Kasým sayýsýný da hediye eden Yarar komutanýnýn elini öperek helallik aldý. Pamukoðlu paþa duygusal anlarýn ardýndan kendini toparlayarak, ''Türkiyenin kanayan yarasý olan terörü 365 günde bitireceðim. Alternatif bir parti yok diyorlar. Ama bakýn son bir aydýr en iyi

Uzunçiftlik saðlýk temsilcilerine sertifika Uzunçiftlik Belediyesi Halk Saðlýðý Merkezi tarafýndan mahallerde yürütülen saðlýk eðitimlerini organize etmek, mahallenin saðlýk sorunlarý ile saðlýk merkezi arasýnda köprü vazifesi görmek amacýyla oluþturulan mahalle saðlýk temsilcileri, bir yýllýk eðitimin ardýndan sertifikalarýný aldýlar

muhalefeti HEPAR yapýyor. Burada da söylüyorum, hedef genel seçimlerde iktidar olmak. 30 yýlda bitirilemeyen terör nasýl bitecek hep birlikte göreceksiniz" dedi.

22 BÝN ÜYEYE KAYIT YAPTIRMIÞ

7 Ekim-7 Kasým tarihleri arasýnda partilerine 22 bin üye kayýt ettirildiðini ifade eden Pamukoðlu, "Bu daðýlýmý þöyle açýklayabilirim; birinci partiden yüzde 36, ikinci partiden yüzde 26, üçüncü partiden ise yüzde 14 oranýnda partimize katýlým oldu. Kararsýzlarýn da yüzde 36,7'sinin oyunu þimdiden aldýk" dedi. Türkiye'de sadece üç partinin ön planda olduðunu ifade eden Pamukoðlu, "Ama bu genel seçimlerde bizle beraber dört partinin pehlivanlýðý söz konusu olacak" dedi. Baþörtüsü meselesine de deðinen Pamukoðlu, "Baþörtüsü hepimizin annesinde var. Ama bu türban denilen ve siyasi üniforma olarak kullanýlan örtüye karþýyýz. Asýl tepki bu olaya" diye konuþtu.

Yaklaþýk bir yýldýr çeþitli resmi ve özel kuruluþlar tarafýndan Ýlk yardým ve davranýþlar konusunda eðitim verilen, bir çok illerde seminerlere katýlan saðlýk temsilcilerine düzenlenen törenle sertifika verildi. Saðlýk Merkezi eðitim salonunda gerekleþen törende konuþan Belediye Baþkaný Yaþar Sönmez " Ýki yýldýr saðlýk hizmetlerinde gurur duyduðumuz hizmetlere imza attýk. Beldemizde önemli bir açýðý kapattýk. Hem saðlýk hizmeti hem eðitimler verdik. Baþta doktorumuz olmak üzere, tüm emeði geçenleri kutluyorum. Saðlýk temsilcilerimizden ise gurur duymamak mümkün deðil. Gönüllü olarak bir yýldýr bu iþ için çalýyorlar" dedi. Halk Saðlýðý Merkezi Müdürü Dr. Sema Karahan Günal ise, iki yýldýr muayene, hemþirelik ve ambulans hizmetlerinin yaný sýra aðýrlýklý olarak eðitim hizmetleri verdiklerini, hastalýðý tedavi deðil önlemek için yapýlmasý gerekenleri esas aldýklarýný, bu çalýþmanýn bir parçasý ülkemizde ilk defa gönüllü saðlýk temsilcileri sistemini uyguladýklarýný, bunda ise baþarýlý olduklarýný ifade ederek "Hedefimiz saðlýk temsilcilerine yönelik eðitimlerimizi kesintisiz devam ettirmek, temsilcilerimizi çoðaltmak, mahallerde daha çok insaný bu kapsam içine çekmektir. Çünkü, saðlýklý insan öncelikle korunan insandýr" dedi. Bir yýl boyunca eðitimlere katýlan ve her biri deðiþik mahallerden katýlan Nurcan Gezer, Zaliye Özgür, Necla Karakurt, Nevin Akdoðan, Nilüfer Binacý, Zuhal Demir, Neslihan serim, Ýklime Demiralay, Saniye Ateþ, Nilgün Selvi, Türkan Topuz, Aynur Balcý,Nermin Urkan, Elif uygun, Gülhan Tunç, Zekiye Sert ve Ümriye Alemdar'a sertifikalarý teslim edildi.

Bir muhtar bir muhtar eþi

1992 Edirne 42, Piyade Alay þampiyonu Alay Komutaný Kur. Kýd. Albay ( Efsane Komutan )Osman Pamukoðlu

Hepar Ýl binasý Kavanlar iþ merkezinde kalabalýk bir katýlýmla açýldý

Sertifika alanlar arasýnda Atakent mahallesi Muhtarý Neslihan serim ile Kirazoðlu Mahallesi Muhtarý Ersin Sert'in eþi Zekiye sert'te var. Ayrýca, Belediye tarafýndan Gönüllü saðlýk temsilcisi kimliði ile ünlü yazarýmýz Behçet Necatigil'in kýzý þair Ayþe Sarýsayýn'ýn bir kitabý da armaðan edildi.


6

19-25 KASIM 2008

Yuttuðumuz sesi bulmak mümkün mü? Bir ses tiyatrosu örneði olarak kurgulanan Irk Bitig, ses üzerinden seyirciyle birlikte "iyi bir gelecek sorgulamasý" gerçekleþtirmeyi amaçlýyor

Irk Bitig oyunu Kocaeli Þehir Tiyatrolarý sanatçýlarý tarafýndan sahneleniyor

HAZIRLAYAN Gülay YENÝLMEZ

gulayyenilmez@gmail.com

Gülay Yenilmez "Irk Bitig" adlý gösteriyi, 16. Uluslararasý Ýstanbul Tiyatro Festivali'nde Kocaeli B.B. Þehir Tiyatrosu'nu temsilen gerçekleþtirdiniz. ÞÝmdi oyun Ýzmit'te sahneleniyor. Ay sonunda da, Uluslararasý Ankara Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek. Önce "Irk Bitig"i biraz sizden dinleyelim istiyorum. Metin size ne söyledi ve neden bu metni seçtiniz? Emre Koyuncuoðlu Bu projeye baþlama fikrini oluþturan Irk Bitig, bir kehanet metni. Eski Türklerin, gerçek dünyayla ruhlar dünyasýný, iyi ve kötüyü, yazgýyý algýlama biçimini çok basit bir dille anlatan, dokuzuncu yüzyýl baþlarýndan kalma, runik yazýlý en eski metin olan

Irk Bitig, geleceði yeniden/birlikte öngörebilme, sorgulama fikrine temel oluþturmasý için sahneye taþýndý… Orta Asya'da yeni bir yurt aramak için Batý'ya yürüyüþe hazýrlanan on binlerin kendi kaderleriyle birlikte eski dünyanýn da kaderini deðiþtireceði büyük göçün baþlangýcýnda yazýya geçirilmiþ olan Irk Bitig, bozkýrýn savaþçý ve avcý topluluklarýnýn doða, hayvanlar ve birbirleriyle olan iliþkilerini de görebileceðiniz çok ilham veren þiirsel bir metin… "Irk Bitig" özellikle mitik öðeler içeren bu metin, gelenekselin, çaðdaþ bir yapýda yeniden okunmasý için çok elveriþli bir metindi. Geçmiþ kültürü çok güzel yansýtan bu tarihi metine çaðdaþ bir bakýþ açýsýyla bakmayý istedim. Þamanik bir kültürün metni olduðu için sese dair bir çalýþma yapmak istediðim bu iþle de, o anlamda çok örtüþtü. Çünkü ritüeller ritim temellidir. Biz ses tiyatrosu yapmayý çok istedik. Gülay Yenilmez Peki, Neden ses tiyatrosu?

Irk Bitig oyunu Kocaeli Þehir Tiyatrolarý sanatçýlarý tarafýndan sahneleniyor. Irk Bitig'in metni esasen bir fal metni. Metnin tümü kehanet üzerine. Uygurlarýn, göçebelikten yerleþik hayata geçtiði zamanlarda, 1000'li yýllarda yazýlan metin; 'Bozkýrýn savaþçý ve avcý topluluklarýnýn doða, hayvanlar ve birbirleriyle olan iliþkilerini özetliyor.' Metne ismini veren 'Irk Bitig' sözcükleri bugünkü Türkçe'yle 'Ýyi Gelecek Bilgisi' anlamýna geliyor. Metni oyunlaþtýran ve yöneten, Çaðdaþ Türk Tiyatrosu'nun bugün en üretken ve yenilikçi yönetmenlerinden olan Emre Koyuncuoðlu. Þehir Tiyatrolarý'nýn baþarýlý oyuncularýndan Engin Benli, Eylem Tanrýver Varlý ve Þebnem Köstem rol alýyor. Koroda ise Ýrem Kahyaoðlu, Zeynep Özan, Burcu Güner, Senem Akman ve Fatma Yýlmaz bulunuyor. Oyunun müzikleri Çiðdem Borucu'ya, mekansal düzenlemesi Nurullah Tuncer'e, kostüm tasarýmý Ümit Ünal'a animasyon-görsel tasarýmý Aksel Zeydan Söz'e, vokal düzenlemesi Savaþ Çaðman Coþkun'a, ýþýk tasarýmý Cafer Yiðiter'e, ýþýk ve animasyon dijital düzenleme tasarýmý Cem Yýlmazer'e, dramaturgisi ise Evren Barin Egrik'e ait. Söyleþimizi Emre Koyuncuoðlu ile gerçekleþtirdik.

Emre Koyuncuoðlu Benim için zamanýydý. Özellikle televizyon aracýlýðýyla görsel kirlenmenin çok yoðun yaþandýðý bir dönemde, tiyatronun belki de daha kirlenmemiþ, kötüye kullanýlmamýþ bir alandan, farklý kanallardan topluma seslenmesi gerekmekte. Çoðunluluk çok sessizleþtiðini, sesini yuttuðunu düþünüyorum. Sesimizi duymayý unuttuk, hatta sesimize yabancýlaþtýk, bir nevi. Burada Çiðdem Borucu'nun oyun için yazdýðý baþarýlý besteleri de tabi ki gösterinin bir ses tiyatrosu olabilmesini saðladý.

Emre

Koyuncuoðlu Boðaziçi üniversitesi Ýngiliz dili ve edebiyatý mezunu Tiyatro Yönetmeni, Koreograf, Oyun Yazarý, Eleþtirmen, Çevirmen.. 19942008 yýllarý arasýnda ulusal ve uluslararasý birçok baðýmsýz sahne projesi gerçekleþtirdi. Burslar aldý, bir çok üniversitede ders verdi. Kuruluþundan beri Kocaeli B.B. Þehir Tiyatrolarý'nda sanatçý kadrosunda yer almakta.

Gülay Yenilmez Metnin dili çok özel, tam olarak cevap vermiyor aslýnda, deðil mi? Emre Koyuncuoðlu Metnin çok sade bir dili var. Ama ayný

Emre Koyuncuoðlu Þaman aslýnda, gelecekle ilgili sorularýn cevaplarý için geçmiþini hatýrla diyor…Orada bir bellek arayýþý var. Sahnede toprak "öleni" gömen, unutturan, geçmiþi yok eden bir metafor olarak kullanýlýyor. O sahnede topraðý eþeleyip açarak yeniden bazý þeyleri hatýrlýyorlar. Þamanlara sorulan sorular hep gelecekle ilgilidir ya, aslýnda "gelecek, geçmiþte saklý" demek istiyor þaman. Geçmiþinle samimi bir özeleþtiri ne kadar varsa gelecek o kadar aydýnlýk demek.O nedenle topraðý açtýklarýnda sürekli geçmiþleriyle karþýlaþtýlar. Aslýnda o bölümde þiirsel dil kýrýlýyor aniden. Orayý þok dramaturji yapýsýnda kurguladým. Beklenmedik bir anda, hiç o estetiðe yakýn durmayan bir yaklaþýmla býçak gibi sýralanýyor olaylar ve ayný þekilde de kayboluyorlar. Oyunda ise bu sahne rüya sahnesine baðlanýyor, animasyonun girdiði sahne. Gülay Yenilmez Oldukça etkili animasyon gösterileri var. O çizgiler nasýl ortaya çýktý? Emre Koyuncuoðlu Aksel Zeydan Göz ile birlikte çalýþtýk ama sahnede üç boyuta yerleþme tasarýmý tamamen ona ait. Bazý formlarýn ve anlarýn, politik göndermelerin oluþmasý gibi noktalarý yani anafikri birlikte oluþturduk ama çizim dili ona ait. Oyunda üç bölüm var. Bir þaman ritüelinin üç ayrý bölümüne denk düþen. Birincisi sorularýn baþladýðý bölüm, sahnede, kehanet metnini fýsýldayarak þamanlarý çaðýrdýðýmýz bölüm, biraz daha karamsar bir bölüm. Oyunun baþýnda metin fýsýldanýyor, ve insanlar/þamanlar topraktan çýkýyorlar görsel olarak. Ýkincisi bölüm; þamanýn sorunlarý içselleþtirdiði bölüm, burada

Gülay Yenilmez Ýyi gelecek Bilgisi anlamýna gelmekte "Irk Bitig"? Oyunda bu ne anlam taþýmakta? Emre Koyuncuoðlu Bu bir kehanet metni. Bir tiyatrocu olarak bu iþle birlikte "iyi bir gelecek nasýl oluþturabiliriz?" sorusunu bugünün gerçeklerine baktýðýmda çok dillendirmek istedim. Dünyada insanlýk büyük bir tragedya yaþýyor. Hepimizin birbirimize "birlikte iyi bir gelecek oluþturabiliriz, öyle deðil mi?" sorusunu sormaya çok ihtiyacýmýz olduðunu düþünüyorum. Bu kehanet metni de günümüz Türkçesiyle "iyi bir gelecek bilgisi" demek. "Ýyi Gelecek Bilgisi" için sorular soranlara þamanlar bu metni kullanarak cevaplarýný veriyordu. Aþýk atýyorlar. Biliyorsunuz aþýk köþeleri dört tarafý olan bir kemik. Bir tür zar yerine aþýk atýlýyor, gelen sayýlarla metnin belirlediði numalaralamadaki kehanet þaman tarafýndan "ihtiyacý olana" aktarýlýyor. Bir tür fal metni. Bu metinle benim cevaplar elimdeydi ama hangi sorunun cevabýydý, onlar bilemiyordum. Beni bu metin de en çok çeken; herkes için geçerli olabilecek doðru soruyu sormak oldu aslýnda. Doðru cevabý almak için doðru soruyu sormak gerekiyor. Bir sorunun olmasý demek bir düþüncen olmasý demek. Aslýnda bu oyun; birlikte iyi bir gelecek oluþturmak için doðru sorularý arama sürecidir.

çok toplumsal olay dillendiriliyor, tarih tekrardan ibarettir diyebilirmiyiz?

zamanda her söylenen de çok katmanlý bir anlam var, ama dilin kullaným biçimi çok sade. Derinliði çok fazla olan soyut, þiirsel bir metin. Kahve falý bakar gibi.. "Kýsmetin eþikte bekliyor, üç vakte kadar çözeceksin" denildiðinde, herkes kendine gore, durumuna geçmiþine göre kýsmeti, eþiði, üç vakti tanýmlýyor. Sahnedeki metinde geçen nesnelerde öyle tanýmlanmalý. Oyunda iþittiðiniz sorular çok somut, çok açýk sorular. "Emeðimizin karþýlýðýný alabiliyor muyuz" örneðin. Bunun yeniden tanýmlanmaya ihtiyacý yok. Çok ortada. Ama sahneden bu soruya gelen cevap, yani kehanet metninden gelen cevap, yoruma ve her seyircinin kendisinin söylenileni tanýmlamasýna göre anlam kazanýyor. Gülay Yenilmez Oyunun bazý yerlerinde kendi sesinizden sorularýnýzý dinliyoruz. Birincisi; sorularý neden siz seslendirmeyi seçtiniz?

Emre Koyuncuoðlu Ben ve biz geçiþleri bilinçli olarak yaptým. "Ben" dediðim zaman herkes kendisini düþünüyor. Benim en çok istediðim ise; "ben"den yola çýkarak bu sorunun "biz" olarak da sorulmasýnýn altýný çizmekti. "Ben" diye gitseydi çok kiþiselleþecekti, "biz" diye gitseydi bu seferde kimse sorumluluk almýyor gibi olacaktý. Tiyatral anlamda eðitilmemiþ bir sesin bu sorularý sormasýný istedim. Yani bir anlamda seyircinin sesi olmasýný istedim, bir anlamda da, o sorular bu iþe soyunmuþ birinin üretme sürecindeki düþünceleri. Paylaþmak istedim. Öz eleþtiriden bahsediyorsam da önce kendimden baþlamalýyým diye düþündüm. Herkesden ayný özeleþtiriyi isteyebilmek için. Gülay Yenilmez Ýzlediðimde gördüm ki, oyunun bir bölümünde, son yüzyýlda ülkemizde ve dünyada yaþanan yakýn-uzak pek

topraðý eþeliyoruz genelde… Þaman rüyaya yatýyor ve o hastalýðý/sorunsalý kendi bedenine alarak parçalanmayý yaþýyor, bizi saðaltma niyetli.. Üçüncüsü ise tedavi bölümü ve sahnede ise, þamaný tarihe geri yolladýðýmýz, þamaný geri topraða/ geçmiþe gömdüðümüz bölüm. Gülay Yenilmez Oyuncular için farklý bir çalýþma oldu mu ? Emre Koyuncuoðlu Oyuncular bana inanýlmaz destek verdiler. Onlar olmasaydý bu olmazdý. Çok inandýlar. Hepimizin ihtiyacýymýþ onu fark ettim. "Bir ses tiyatrosu denemesi yapmak istiyorum" dediðimde sahnede olan herkes kendi isteyerek projeye katýldý. Ben bir distribüsyon oluþturmadým. Engin Benli'nin Eylem Tanrýver Varlý ve misafir sanatçýmýz Þebnem Köstem'in ses performanslarý ve kabiliyetlerine tek tek hayranlýðýmý belirtmek isterim. Gösterideki tüm oyuncularýnýn sesleri çok güçlü. Gülay Yenilmez Oyun, Uluslararsý Ýstanbul Tiyatro Festivali'nde de büyük beðeni kazandý. Çýkan eleþtirilerden öyle gözüküyor. Emre Koyuncuoðlu Ben bu yýlki þamaný geri topraða/ geçmiþe gömüyoruz festivale bir kurumsal tiyatroyu temsil ederek katýldým. Tabi bu Kocaeli B.B. Þehir Tiyatrosu, yani kuruluþundan beri emek verdiðim tiyatrom olduðu için çok mutlu oldum. Genel Sanat Yönetmeni'miz Nejat Birecik'in çok desteði oldu. Bence Türk Tiyatrosu'nda çok eksik bir þey bu, sanatçýlara inanýlmýyor. Birisinin birisine inanýyor olmasý onu iki kat büyütüyor. Bu anlamda çok mutluyum. Ýþ avangard bir iþ. Böyle bir iþin bizim tiyatroda olduðu gibi desteklenmesi kurum tiyatrolarýna da örnek oldu diye düþünüyorum.


7

Körfez'e 7 Trilyonluk yatýrým

Körfez Belediye baþkaný Yunus Pehlivan ilçenin çehresini deðiþtirecek, ilçedeki trafiði büyük oranda rahatlatacak 95 Evler Köprülü Kavþak Projesi'ne baþladý. Üç buçuk ay gibi kýsa bir sürede teslim edilecek olan proje yaklaþýk 7 milyon YTL'ye mal olacak. Çalýþmanýn resmi temel atma töreni ise 22 Kasým Cumartesi günü saat 14'00 de yapýlacak PEHLÝVAN’DAN DEV PROJE

Körfez Belediyesi tarafýndan ihale edilen 95 Evler Köprülü Kavþak Projesi için çalýþmalar baþladý.

KÖRFEZ Belediyesi'nin trafik problemini bitirmeye yönelik olarak hamleleri devam ediyor. Þimdiye kadar Derince Tüneli ve SEKA Tüneli'ni hizmete açan Büyükþehir, Körfez belediyesi ile Körfez ilçedeki trafik sorununu büyük oranda giderecek bir projeye baþladý. Trafiðin en fazla olduðu bölgelerden birisi olan 95 Evler Köprülü Kavþak Projesi'nin Mart ayýnýn ortalarýnda tamamlanmasý bekleniyor. Sürekli kazalarla gündeme gelen kavþaða konulan trafik ýþýklarý ve yolu ikiye ayýran beton bariyerlerde kalýcý bir çözüm olamadý. Geçtiðimiz ay Körfez Belediyesi tarafýndan yapýlan ihaleyi kazanan Saryapý Ýnþaat firmasý hemen çalýþmalara baþladý.

HALK ÇOK RAHATLAYACAK

Günün 24 saatinde çalýþmalarýn yapýldýðý yol inþaatýnýn yaklaþýk olarak 6 milyon 841 bin YTL'ye mal olmasý bekleniyor. D-100 Karayolunun Ýstanbul ve Ankara yönlerinde her iki yakasýný birbirine baðlayacak köprülü kavþak inþaatýnda 20-35 metre uzunluk ve 90 cm çapýnda beton ve demirden imal edilen 452 kazýk çakýlacak. Ayrýca 30 metre uzunluðunda 55 adet köprü kiriþleri monte edilecek ve 45 metre geniþliðinde bir köprülü kavþak oluþturulacak. 2'þerli kavþakta Yarýmca'ya doðru 450, Ýzmit yönüne doðru 800 olmak üzere bin 250 metrelik D-100'ün kenarýnda yan yollar da yapýlacak. Kavþak çevresinde 100 metrelik istinat duvarlarýnýn yapýmý devam ediyor. Bu arada kavþaðýn resmi temel atma töreni cumartesi günü saat 14.00'de yapýlacak.

Fakirin umudu odun oldu! Son zamanlarda yaþanan ekonomik krizin beraberinde getirdiði dolarýn yükselmesi ve yapýlan zamlar, vatandaþýn sýkýntýya girmesine neden oldu. Doðalgaza gelen zamlar neticesinde alternatif ýsýnma yöntemleri arayan vatandaþ, çareyi odunda buldu DÖVÝZÝN yükselmesi kömür fiyatlarýnýn da artmasýna neden oldu. Doðalgazýn ise rekor seviyede zamlanmasý gözleri oduna çevirdi. Dar gelirli vatandaþ tonu 320 YTL olan kömürün yanýna yaklaþamazken, tonu 90 ile 160 YTL arasýnda bulunan odunla ýsýnmaya baþladý. Soðuklarýn artmasý ve kýþ mevsiminin etkisini yavaþ yava göstermeye baþlamasý ile birlikte vatandaþ çareyi eski göz aðrýsý odun ve kömürde buldu. 2 5 kg'lik torbalarla halinde adeti 8 YTL'den satýlan kömürün tonu ise yaklaþýk 320 YTL'yi buluyor.

KÖMÜRE ÝLGÝ YOK ODUN REVAÇTA

Kömür fiyatlarýnýn bu denli yüksek olmasý vatandaþý da zorunlu olarak odun almaya yönlendiriyor. Kentte odun fiyatlarý çeþitlerine göre 90 YTL ile 160 arasýnda alýcý buluyor. Daha çok pazar yeri mevkiinde satýlan odunu kesilmemiþ halde almak isteyen vatandaþa ton fiyatý ise 135 YTL olarak yansýyor. Kayýn ve gürgen odununun tonu 160 YTL iken, kestane odununun tonu 90 YTL'den alýcý buluyor. Yakýn yerlere satýcý firmalar nakliyatý kendileri üstleniyor.

Mart ayýnda tamamlanmasý beklenen ve 7 milyon YTL'ye mal olacak projenin tamamlanmasýyla bölgedeki trafik büyük oranda rahatlayacak.

Yarpaþ çalýþanlarý temsilcilerini seçti Körfez Belediyesi'nin yan kuruluþu olan YARPAÞ'ta iþyeri temsilciliði seçimleri yapýldý. 388 kiþinin çalýþtýðý iþyerinde temsilcilik için 4 liste çekiþti Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen seçimlerde; Belediye-Ýþ Sendikasý Kocaeli 1 Nolu Þube Baþkaný Osman Suat Kalyoncu ile Belediye-Ýþ Sendikasý Kocaeli 2 Nolu Þube Baþkaný Osman Þar da hazýr bulundu. Belediye-Ýþ Sendikasý Kocaeli 2 Nolu Þubenin yetkili olduðu Yarpaþ'ta iþyeri temsilciliði için 4 liste çekiþti. Yüksek katýlýmýn olduðu seçimde 388 üyenin 373'ü oy kullanýldý. 5 oyun geçersiz sayýldýðý seçimler sonunda oy daðýlýmý þu þekilde oluþtu; Recep Þen, Rýdvan Karadað, Tarýk Küçük: 195 Selahattin Gülez, Cemal Arabacý, Mustafa Sönmez: 72 Adnan Akar, Ersin Yýldýz, Mehmet Cinbo: 68 Pehlül Ulað, Adem Gül, Muhiddin Demirel: 33 Recep Þen, Rýdvan Karadað ve Tarýk Küçük'ten oluþan liste 195 oy alarak temsilcilik görevine seçildiler.

GEBZE KÖYLERÝNE BÜYÜK ÝLGÝ

Doðalgazýn da rekor seviyede yükselmesiyle oduna olan ilgi iki katýna çýktý. Gebze'ye baðlý orman köyleri ise bugünlerde büyük ilgi görüyor. Geçimin odunculuk ile saðlayan çiftçilerin yüzü gülmeye baþladý. Ýlçeye baðlý Yaðcýlar Köyü oduncularýn en çok ilgi gösterdiði mekanlardan birisi durumunda. Köy muhtarý Ýhsan Dere yaptýðý açýklamada, "Ekonomik dalgalanma vatandaþý önlem almaya zorladý. Köyümüzdeki oduncular artýk otun yetiþtiremez oldu" dedi. Köylerde bazý incelemelerde bulunan Gebze Ziraat Odasý Baþkaný Ersan Çýnar ise ülkenin en zor durumunda devreye köylünün girdiðini belirttiði çiftçi ve köylüye gereken önemin verilmesini istedi.

DP Kocaeli'ne büyük haksýzlýk GÝK eski üyesi Ersin Soykan ve MKYK eski üyesi partiye bir çok emeði geçen Orhan Bozkurt,a genel merkezde görev verilmediði gibi Kocaeli teþkilatýndan da kimseye yer verilmeyerek büyük bir haksýzlýk yapýldý. Bozkurt : "Ýl baþkaný Ercüment Þahin, 'genel merkezde Kocaeli'den kimse görev almasýn' diye talepte bulunmuþ" diyerek karara isyan etti Demokrat Parti (DP) Ýl Teþkilatý fena karýþtý. Geçtiðimiz hafta 9. olaðan kongresini yapan DP'de Kocaeli Teþkilatý'ndan hiç kimse GÝK ya da MKYK üyesi olamadý. Geçtiðimiz dönemde GÝK üyesi olan Ersin Soykan ve MKYK üyesi Orhan Bozkurt'a görev verilmedi. Karara þaþýran Ersin Soykan ve Orhan Bozkurt, "Birinci aðýzdan öðrendiðimize göre il baþkaný Ercüment Þahin, genel merkez nezdinde giriþimlerde bulunarak, Kocaeli'den hiç kimsenin GÝK'te ve MKYK'de temsil edilmesini istemedi" dedi.

Birinci aðýzdan bilgi aldým

Konuyla ilgili bir açýklama yapan MKYK eski üyesi Orhan Bozkurt, þunlarý söyledi: "Genel merkezde birinci aðýzdan bilgi aldým. Ýl baþkaný Ercüment Þahin, Kocaeli teþkilatlarýndan hiç kimsenin GÝK'te ve MKYK'de temsil edilmesini istememiþ. Genel baþkanýmýz da bu yönde bir karar almýþ ve görevlendirmeleri o þekilde yapmýþ.

Soylu'nun Kocaeli'deki beli kýrýldý

Biz Ersin Soykan'la birlikte genel baþkan Süleyman Soylu'nun en büyük destekçileriydik. Artýk bu kararþa Soylu'nun Kocaeli'deki beli kýrýlmýþtýr. Bu kararýn alýnmasýný saðlayanlar büyük sýkýntý yaþayacak. Bana 'il baþkaný neden genel merkezde böyle bir istekte bulundu diye soruyorlar' Ben de neden bunu istediðini anlayamadým, anlayan varsa bana da anlatsýn."

Onu biz il baþkaný atadýk

Köylerde incelemelerde bulunan GZO Baþkaný Ersan Çýnar, köylü ve çiftçinin ülkenin en zor durumunda devreye girdiðini dile getirdi.

Belediye-Ýþ Sendikasý Kocaeli 1 Nolu Þube Baþkaný Osman Suat Kalyoncu ile Belediye-Ýþ Sendikasý Kocaeli 2 Nolu Þube Baþkaný Osman Þar, adaylarla birlikte seçimi takip ettiler.

Bu dönem GÝK'e giremeyen Soykan da bir açýklama yaparak, þöyle konuþtu: "Ýl baþkaný genel mezkez nezdinde Kocaeli teþkilatlarýndan kimsenin görev almamasý için bir giriþimde bulunmuþ. Niye böyle bir istekte bulundu bilmiyorum. Biz genel merkezde görevdeyken kendisini il baþkaný olarak atadýk. Ama o þimdi genel merkezden böyle bir istekte bulundu.

Askerliðe devam edeceðim

Ben genel merkez yöneticisiyken o il

teþkilatýnda yönetim kurulu listelerini hazýrlýyordu. Bir tek kiþiyi yönetimine al demedim, liste hazýrlarken hiçbir þekilde müdahele etmedim. Kendisi neden böyle bir karar aldý açýklamalý. Önümüzde yerel seçimler var. Ben bundan sonra partim için askerliðe devam edeceðim."

Þahin: Sanýyorum duygusal tepki

Son olarak görüþtüðümüz il baþkaný Ercüment Þahin ise "Sanýyorum her iki isim de yeniden görev alamamalarý nedeniyle duygusal olarak anlýk tepki verdiler. Benim genel merkezde böyle bir giriþim olmadý. Takdir genel baþkanýndýr. Tüm arkadaþlarýmý seviyorum. GÝK'te ve

MKYK'de bir üyemiz olmasýný isterdim" dedi.

Öðretim görevlileri GÝK'e girdi

Kocaeli teþkilatlarýndan hiç kimsenin giremediði GÝK'e KOÜ'de ders veren ancak Ýstanbul'da ikamet eden üç öðretim görevlisi girdi. Ýletiþim Fakültesi'nden Doç. Dr. Vedat Demir ve Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Kenan Daðcý ikinci kez GÝK üyesi olarak görev alýrken, geçtiðimiz günlerde vefat eden tiyatro sanatçýsý Hadi Çaman'ýn, KOÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde öðretim görevlisi olarak görev yapan oðlu Doç. Dr. Efe Çaman da ilk kez GÝK üyesi oldu.

19-25 KASIM 2008

DÖNEMEÇ Sevcan TAMER

ÝYÝKÝ DOÐDUN KOCAELÝ MEYDAN ÇOK YAÞA, AMA ÖZGÜR YAÞA Evet efendim,Kocaeli basýn dünyasýna gözlerini açarak,bizim özgürce duygularýmýzý halkýmýza yansýtma fýrsatý bulduðumuz gazetelerden birisi olan Kocaeli Meydan Gazetesinin bir yaþý geride kaldý bile.Bu baðlamda ben,toplumun gözü ,kulaðý ve doðru haber alma kaynaðý olan bugazeteye de bol bol þans diliyorum.Yolun açýk olsun Kocaeli Meydan.Ve,baþta Kocaeli Meydan Gazetesinin Genel Yayýn Yönetmeni Burhan Yarar veYazý Ýþleri Müdürü Hakan Turcan olmak üzere,emeði geçen tüm arkadaþlarý kutluyor,gazeteci olmak ve halka haber sunmak gibi gurur verici fakat bir o kadarda zor görev üstlenmenin üstesinden geleceklerine inandýðýmý belirtmek istiyorum.Geçen akþam Kocaeli Meydan ailesinin içinde yer alan tüm arkadaþlarýn katýlýmýyla gerçekleþecek güzel ve anlamlý bir yemeðe davet edildik .Tabiatý ile eþim ve ben bu nazik davete mutlulukla katýldýk.Yemek,tarihi aksettiren eski tren garýnda düzenlenmiþti.(On Numara).Salona girdiðimizde nezaketle ayaða kalkan kiþilerin çoðunu yeterince tanýmýyordum.Ancak önce Sayýn Burhan Yarar beyefendinin isimleri zikrederek baþladýðý tanýþtýrma,saatler ilerledikçe kendiliðinden oluþtu ve herkes tatlý bir sohbet eþliðinde o bütünleþmenin hazzý içine daldý. Gazeteyi,kurucularý da dahil,genç bir ekip oluþturuyor.Hepsi genç,heyecanlý ve gerçekten kibar insanlar.Burhan beyle ve diðer arkadaþlarla yaptýðým kýsa konuþmalardan anladýðým kadarýyla tek endiþeleri basýn etiðine ve basýn özgürlüðüne baðlý kalmayý baþarmak,ödün vermeden ve kimsenin baskýsý altýnda durmadan bu kutsal sayýlan görevi sürdürebilmek.Bizimde bakýþ açýmýz ve bu güne dek içinde bulunduðumuz basýn camiasýndan edindiðimiz tarz nedeniyle, tek üzerinde durmayý görev addettiðimiz bu konu hakkýnda konuþtuk,konuþtuk.Onlar inanýlmaz derecede kararlýlar.Ýlk günden hedeflerinin doðru ve ilkeli haber yapma aþký olduðunu anlattýlar.Uzun yýllardýr içinde bulunduðum basýn ve medya ile ilgili faydalý olduðuna inandýðým pek çok konu yemekteki herkes tarafýndan tartýþýldý,terazilere kondu ve bence bu kutlama yemeði her anlamda amacýna ulaþtý.Ülkemizde ve bilhassa bizim ilimizde çok þey gibi basýn camiasýnýn içinde olmakta,gerçekten kolay deðil.Kendisini fevkalade frenlemek ve o kirli cadý kazanýnýn içine düþmemek için iyi bir mücadele vermesi gerekebilir bu iþi üstlenmiþ olan arkadaþlarýn.Hele yeniyken dizginleri çok sýký tutmanýn önem ve mücadelesi,ilerleyen yýllarda gösterecektir yüzünü.Pýrýl pýrýl veya puslu,dumanlý..Ýþte ben arkadaþlarýn bünyesinde,parlak bir ýþýk olarak kalacaklarýna dair bariz belirtileri gördüðümü söylemek istiyorum.Çok eskilerden tanýdýðým ve bir çok yönde baþarýlý çalýþmalar sergileyen sevgili kardeþim Gülay Yenilmez de bu emeðin en içinde.Tanýdýðým kadarýyla onun da ödün vermeme konusunda asla tavizkar olacaðýna inanmýyorum.Ve,ayný gazetelerde yollarýmýz kesiþen deðerli arkadaþýmýz Zeki Canþi bu gazete için kazançtýr. Bakýnýz hoþuma giden þu gözlemimi de söylemeden geçemeyeceðim.Birbirlerine fazlasýyla benzemekle anýlan baþarýlýve aydýnlýk gençler Hakan Turcan ve Gökhan Turcan kardeþlerin (bende yaþ günü yemeðindeuyandým) baþarýyý yakalamaya yönelik tertemiz heyecaný görülmeye deðer doðrusu.Onlarý kim durdurabilir ki? Evet efendim , ben aralarýnda bulunmaktan memnun ve mutluyum.Onlara bu güzel düþünceleri eþliðinde bir kez daha baþarýlý uzun yayýn hayatý diliyor ve bu güzel sohbetlerin de devam etmesini bekliyorum.Nice yýllara…

Ýzmit Belediyesi vergi mükelleflerini uyardý Çevre Temizlik ve emlak vergilerinin ikinci taksidi nedeniyle Ýzmit Belediyesi'nden uyarý geldi. Ödemelerin zamanýnda yapýlmasýný isteyen Ýzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan, mükelleflere internet üzerinden de ödeme yapma imkanýný sunduklarýný söyledi ÝZMÝT Belediyesi, çevre temizlik ve emlak vergilerinin ikinci taksitlerini zamanýnda ödemeleri konusunda mükellefleri uyardý. Ev, arsa ve arazi sahibi olan emlak vergisi mükellefleri ile iþyeri sahiplerinin çevre temizlik vergilerini 30 Kasým 2008 tarihine kadar yatýrmalarý hatýrlatýlýrken, ödeme þekillerindeki farklý alternatifler hakkýnda da bilgi verildi. Ýzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan, mükelleflerin cezai duruma düþmemeleri için vergilerini 30 Kasým'a kadar mutlaka ödemeleri gerektiðini hatýrlattý.

ÝNTERNET ÜZERÝNDEN ÖDEME YAPILABÝLÝYOR

Belediyenin web sitesinden ödemenin de artýk mümnün olduðunu kaydeden Özcan, "Vergi borcu olan vatandaþlarýmýz belediyemizin yeni hizmet binasýndaki gelir birimine gelerek bizzat ödeme yapabilecekleri gibi, banka ve internet ortamýnda da bu iþlemi gerçekleþtirebilirler. Ýþlemini banka üzerinden gerçekleþtirecek olanlar, Ziraat Bankasý Kocaeli Merkez Þubesi 36676516-5001 nolu hesabýna ödeme yapabilirler. Özellikle baþka kentlerden ödeme yapacaklara internet imkanýný sunuyoruz. Belediyemizin resmi internet sitesi olan www.saraybahce.bel.tr. adresine girilerek vergi ödemesi yapabilmek artýk mümkün" dedi.


cmyk

19-25 KASIM 2008

Kocaeli'nin en kaliteli haftalýk gazetesi

YIL:2 SAYI: 53

Kocaeli Meydan 1. yaþ gününü Gar Restaurant’ta kutladý Kýsa zamanda kentin en önemli yayýn organlarýndan birisi olmayý baþaran Kocaeli Meydan Gazetesi, 1. kuruluþ yýldönümünü 10 Numara Restaurant'ta düzenlenen görkemli bir yemekle kutladý

YAYIN hayatýna baþladýðý günden bu yana ilimizde büyük ses getiren ve önemli çalýþmalarýn altýna imza atan Kocaeli Meydan Gazetesi, birinci yaþýný kutluyor. Gazetemiz yayýn kurulu, kuruluþunun ilk yýldönümünü düzenlenen yemekle kutladý. Hizmete girdiði günden itibaren kentin en nezih mekanlarýndan birisi olarak kabul edilen 10 Numara Restaurant'ta düzenlenen yemeðe gazete ekibi geniþ bir katýlým gösterdi.

1

TASARIMDA DÜNYA ÞAMPÝYONLUÐU

Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Burhan Yarar, eþi Serpil Yarar ve Yazý Ýþleri Müdürü Hakan Turcan'ýn ev sahipliðinde geçen yemeðe yazarlarýmýzdan Mehmet Zeki Canþi, Sevcan Tamer ve eþi Ulvi Tamer, Kocaeli'nin en baþarýlý tasarýmcýsý olarak kabul edilen geçtiðimiz yaz Rusya'da 2. ve Azerbaycan'da yapýlan Uluslar arasý Yapý Fuarý'nda en iyi fuar standý tasarýmý yarýþmasýnda 1. olan Hasan Yýldýrým, Kocaeli basýn camiasýnýn yakýndan tanýðýdý ünlü Gazeteci-yazar Gülay Yenilmez, gazetemiz yayýn kurulundan ve Teknik müdürümüz Gökhan Turcan ve eþi Elif Turcan, Ziraat Bankasý Körfez Þubesi Müdürü Cafer Çatalbaþ ve Kardeþler Matbaasý çalýþanlarýndan Adem Uyanýk katýlanlar arasýnda yer aldý. Gazetemiz yazarlarýndan Sevcan Tamer'in plaketini Teknik Müdürümüz Gökhan Turcan verdi.

Yaþýnda Gazetimizin kuruluþunun 1. Yýldönümü nedeniyle verilen yemek tarihi Gar Restaurant'ta tertiplendi.

YARAR :DAHA ÝYÝ GÜNLERE GELMEK ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIZ

Sýcak bir ortamda geçen yemekte konuþan Kocaeli Meydan Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Burhan Yarar, bir yýldýr zorlu þartlara raðmen aksamadan yayýna devam ettiklerini dile getirerek, "Bu iþe baþlarken iþimizin zor olduðunu biliyorduk. Ýyi bir ortam oluþturduk. Ekibimiz kentin en iyilerinden. Gelecek dönemde çalýþma þartlarýmýzý daha da geliþtirerek, Kocaeli Meydan Gazetesi'nin adýnýn daha iyi yerlerde anýlmasý için çaba göstereceðiz. Yemeðimize katýlýmýnýzdan dolayý hepinize teþekkür ederim" dedi.

ÝYÝ NÝYET TEMENNÝLERÝ

Gazetemiz yazarlarýndan Zeki Canþi'nin plaketini Genel Yayýn Yönetmenimiz Burhan Yarar verdi.

Daha sonra söz alan yazarlarýmýzdan Mehmet Zeki Canþi, güzel bir ortamýn kendilerini karþýladýðýný ve Kocaeli Meydan Gazetesi ailesinin bir ferdi olmaktan mutluluk duyduðunu dile getirdi. Kentin önemli simalarýndan olan yazarlarýmýzdan Sevcan Tamer ise, Meydan Gazetesi'ni ailesi olarak gördüðünü ve bu samimiyetin hiç bitmemesini diledi. Daha sonra yapýlan törenle, gazete yönetimi tarafýndan konuklara plaketleri verildi.

Gazetemiz yazarlarýndan Gülay Yenilmez'in plaketini gazetemiz Yazý Ýþleri Müdürü Hakan Turcan verdi.

cmyk

Kocaeli Meydan ailesi toplu bir þekilde gecenin sonunda günün anýsýna hatýra fotoðrafý çektirdi.

Kocaeli Meydan 53. Sayısı  

"Kocaeli'nin en kaliteli haftalık gazetesi"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you