Page 1


Mimarsinan Köprüsü D-100 üzerine yap›lan modern köprüler ulafl›ma önemli katk› sa¤larken kentin yeni simgeleri oldular.


SEKAPARK Kocaeli’nin denizle, yeflille, tabiatla barıflmasının en büyük simgesi ve Türkiye’nin ilk endüstriyel dönüflüm projesi olan Sekapark, bir kent esteti¤i harikas›d›r. 550 dönümlük arazi üzerine kurulan Sekapark’ta 15 metre yüksekli¤inde 150 m çap›nda dev yapay çim tepe, Avrupa’n›n en büyük 5. t›rmanma duvar›, yapay kum plaj›, 10.000 kiflilik konser ve performans platformu, yüz binlerce metrekare çim alan, yürüyüfl ve bisiklet yolu, 800 araçl›k otopark bulunmaktad›r.

01

Sekapark alan›nda sosyal, kültürel ve sportif anlamda dev organizasyonlara imza at›lmaktad›r.

MEVLEVi EVi Kocaeli Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Mevlana'n›n 735'inci ölüm y›ldönümü münasebetiyle Sekapark 2. Etap alan›nda oluflturulan Mevlevi Evi, Mevlana'n›n kardefllik ve hoflgörü mesaj›n› gelecek nesillere aktar›yor. Mevlevi felsefesi ve kültürünün yaflat›lmas› amac›yla oluflturulan Mevlevi Evi, son derece etkileyici atmosferiyle ziyaretçileri büyülüyor.

02

Müzik ve ney sesleri eflli¤inde Mevlevi kültürünün anlat›ld›¤› Mevlevi Evi'nde, bir odada dönen semazenle, müzik aletleri çalan figürler yer al›rken baflka bir odada ise ebru sanat›yla u¤raflan ayrı bir figür yer al›yor. Di¤er odalarda ise el ifllemeleri, örtüler, sedirler ve yüzlerce kitab›n yer ald›¤› bir kütüphane bulunuyor.


THÖKÖLY iMRE ANI EVi Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, bir dönem ilimizde yaflam›fl Macar Kral› Thököly ‹mre an›s›na eski Seka lojmanlar›ndan birisini restore ettirdi. Thököly ‹mre An› Evi ad› verilen bina, Macaristan ve Türkiye dostlu¤unu pekifltiren bir müze olarak hizmet veriyor.

03

250 metrekare alana sahip binada Kral Thököly ‹mre ve Macaristan’a ait objeler ile sergi holleri bulunuyor. ‹ki idare odas› ve bir misafirhanenin yer ald›¤› An› Evi’nde ayr›ca bir de sinevizyon odas› bulunuyor. Thököly ‹mre’ye ait eflyalar Macaristan Devleti taraf›ndan hibe edildi.

iZMiT SAAT KULESi

04

‹zmit’in sembolü olarak kabul edilen Saat Kulesi, tarihi ‹zmit Kasr› (Kasr-› Hümayun) ile yine tarihi Atatürk Heykeli aras›nda bulunmaktad›r. ‹zmit Mutasarr›f› Musa Kaz›m Bey taraf›ndan, Sultan II. Abdülhamit'in tahta ç›k›fl›n›n 25. y›ldönümü nedeniyle yapt›r›lan Saat Kulesi, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 2007 y›l›nda restore edilmifl ve geceleri LED teknolojisi ile ayd›nlat›lm›flt›r.


KASR-I HÜMAYUN Kasr-› Hümayun, Av Köflkü, Saray Müze… Kent genelinde 3 farkl› isimle bilinen tarihi yap›, ilk kez IV. Murat döneminde ahflap temeller üzerinde infla edilmifltir. Ancak yang›n ve deprem nedeni ile y›k›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Günümüze ulaflan yap›; Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) yap›lan sarayd›r. Neo–Klasik üslupta, Avrupa-Barok stilinde, iki katl› olup cephesi mermer kapl›d›r. Binan›n tavan süslemeleri Frans›z ressam Sason’un eseridir.

05

1967 y›l›na kadar Vilayet ve Ziraat odalar› olarak hizmet veren saray binas›, bu y›ldan sonra ‹zmit müzesi olarak kullan›lm›flt›r. 17 A¤ustos 1999 depreminde a¤›r hasar gören köflk, 2005 y›l›nda restore edilerek tekrar ziyarete aç›lm›flt›r.

DO⁄U KIfiLA GENÇLiK PARKI Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, Do¤u K›flla Park›’n›n bulundu¤u alan önceleri bir k›fllayd›. Ancak bu k›fllan›n zamanla kent içinde kalmas› sebebiyle Askeriye buradan tafl›nd›. 1999 depreminde çok say›da depremzedenin çad›r›na kucak açan bölge, Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 2007 y›l›nda devasa bir parka dönüfltürüldü.

06

Toplam 57 bin metrekarelik alanda her türlü spor ve e¤lence imkan› bulunan tesisler infla edildi. Bölge insan› için vazgeçilmez bir sosyal alan oldu. Park içinde 2 adet futbol ve basketbol sahas› ile bunlara ait çift tarafl› tribünler, iki adet kafeterya ve servis binas›, 10 adet tekli iflyeri, çok amaçl› meydan, 183 araçl›k otopark, yapay gölet, havuz, oyun gruplar›, t›rmanma tepeleri ve paten rampalar› bulunuyor.


KOCAELi ARKEOLOJi ve ETNO⁄RAFYA MÜZES‹

07

Tarihi ‹zmit Tren Gar›’n›n hemen karfl›s›nda yer alan Kocaeli Arkeoloji ve Etno¤rafya Müzesi, plan› Alman Otto Ritter taraf›ndan çizilen ve 1873-1910 tarihleri aras›nda infla edilen binalarda hizmet vermektedir. Pazartesi hariç her gün 09.00-16.30 saatleri aras›nda ziyaret edilebilen müzede Paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanl› dönemlerine ait eserler sergilenmektedir.

HASTANELER Kocaeli Devlet Hastanesi Gölcük Devlet Hastanesi Karamürsel Devlet Hastanesi Dr. M. Kaz›m Dinç Kand›ra Devlet Hastanesi Dar›ca Farabi Devlet Hastanesi Körfez Devlet Hastanesi Kocaeli Derince E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹zmit Seka Devlet Hastanesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi ‹zmit Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Özel Gebze Merkez Hastanesi Özel Anadolu Sa¤l›k Merkezi Hastanesi Özel Konak Hastanesi Özel Marmara Hastanesi Özel Ac›badem Kocaeli Hastanesi Özel Belde A.fi.Diyaliz Merkezi

TAKSi DURAKLARI (iZMiT) 309 20 00 435 76 60 452 94 00 551 30 38 656 43 44 526 66 66 233 54 90 322 34 60 641 15 47 319 50 71 331 99 44 644 10 10 678 50 00 311 70 70 526 30 30 317 44 44 226 11 28

Atakan Taksi Baflaran Taksi Bulvar Taksi Ç›narl› Taksi Köprü Taksi Körfez Taksi Metropol Taksi Mikro Taksi Ömür Taksi Park Taksi Pafla Taksi Sümer Taksi Terminal Taksi Uysal Taksi Yenido¤an Taksi

0 262 322 22 81 0 262 321 61 28 0 262 322 03 94 0 262 321 63 15 0 262 321 27 58 0 262 321 29 39 0 262 321 70 69 0 262 321 45 41 0 262 321 50 56 0 262 321 37 06 0 262 321 36 83 0 262 321 09 52 0 262 311 62 55 0 262 321 97 47 0 262 321 58 32


“KEfiFEDiLECEK ÇOK fiEY VAR”

KOCAELi BiLiM ve TEKNOLOJi KULÜBÜ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan hayata geçirilen ve Türkiye’ye örnek bir proje olaran Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü, Kocaeli gençli¤i için gerçeklefltirilen en önemli projelerden biri. Merkez sayesinde flehrimizin gençleri ve çocuklar›, Türkiye’nin hiçbir okulunda bulunmayan bilim laboratuarlar› ve teknoloji atölyesi imkânlar›na ve birçok e¤lenceli bilim programlar›na kat›labilme flans› buluyorlar. Cumhuriyet Mah. Lale Sk. No:4 Plajyolu- ‹zmit / Kocaeli T. 0262 31811 55 – 0262 226 83 84

Çal›fl›nca oluyor.


SiNEMALAR CiNEPARK Yahya Kaptan Mah. Akasyalar Cad. Arastapark A.V.M ‹zmit - Kocaeli Tel: 0262 311 77 43

NCiTY Ncity Al›flverifl Merkezi OR. Salim Derviflo¤lu Cad. Fuar Yan› ‹zmit - Kocaeli Tel: 0262 325 20 00 - 01

DOLPHiN Dolphin A.V.M Körfez Mah. Sanayi Cad. Berk Sk. ‹zmit - Kocaeli Tel: 0262 323 50 24

OUTLET Eski Gölcük Yolu Üzeri 41040 ‹zmit ‹zmit - Kocaeli Tel: 0262 335 39 39 ÖZDiLEK Adapazar› Yolu 9. km Uzunçiftlik - Kartepe Tel: 0 262 371 19 26 – 371 15 60

TiYATROLAR fiEHiR TiYATROLARI Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Tel: 0 262 311 59 00

KOCAELi BÖLGE TiYATROSU Belediye ‹fl Han› Bat› Blok Kat:5 ‹zmit - Kocaeli Tel: 0 262 324 10 90

ALIfiVERifi MERKEZLERi 1. Kocaeli Kültür ve E¤lence Fuar›: KOCAEL‹ FUAR MÜDÜRLÜ⁄Ü Leyla Atakan Park› / ‹ZM‹T Tel : 0.262.331 43 05 2. Özdilek Al›flverifl Merkezi ‹zmit - Adapazar› E-5 Karayolu 9. Km. Uzunçiftlik - ‹zmit Telefon : 0 262 371 15 60 3. NCity Al›flverifl Merkezi Oramiral Salim Derviflo¤lu Cd. Fuar Yan› - ‹zmit Telefon : 0 262 323 76 06 4. Outlet Center Al›flverifl Merkezi Eski Gölcük Yolu Üzeri 41040 ‹zmit ‹zmit - Kocaeli Tel: (262) 3353170

www.kocaeli.bel.tr

5. Real Al›flverifl Merkezi Körfez Mh. ‹zzet Uzuner Sk. No:32 Tel: 0 262 332 11 55 6. Carrefour Al›flverifl Merkezi Esibafl ‹skele Yolu Eski Otogar Arsas› 41100 ‹zmit Tel: 0 262 335 48 50 7. Dolphin Al›flverifl Merkezi Körfez Mh. Sanayi Cd. Berk Sk. No:1 Dolphin Plaza 4.Kat - 402 ‹zmit - Kocaeli Tel: 0 262 322 17 92 - 321 36 43 8. K‹PA Al›flverifl Merkezi E5 Çenesuyu Kavfla¤› Eski Türkkablo Fabrikas› Derince Kocaeli Tel: 0 262 239 09 48

CA⁄RI MERKEZi

444 1 141

Kocaeli Kültür Gezi Rehberi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Kocaeli Kültür Gezi Rehberi..

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you