Page 1

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü

KOCAELĠ BĠLĠM FESTĠVALĠ KAPSAMI ( 23 Ocak – 14 Mart ) 123456-

Bilim Akademisi Bilim Yarışması Bilim Söyleşileri Bilim Şovları Bilim Yarışması Proje Sergileme Bilim Yarışması ve Bilim Akademisi Ödül Töreni

1- BİLİM AKADEMİSİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübümüz, öğrencilerimize bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, eğlenerek, meraklanarak, keşfetme yeteneği kazanacakları atölye, laboratuar çalışmaları ve birçok bilim etkinliğinin yapılacağı “Yarıyıl Bilim Akademisi” programı gerçekleştirilecektir. Programımız, yarıyıl tatilinde ( 23 Ocak- 3 Şubat 2012 ) gerçekleşecektir. 23-27 Ocak 2012 tarihleri arası İlköğretim 4 ve 5. sınıflar, 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arası 6,7 ve 8. sınıflar katılacaklar. Akademi süresi 5 gün olup, 30 dakikalık seçme sınavı 9-20 Ocak 2012 tarihleri arasında Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübünde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Bilim Akademisinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini, 14 Mart Çarşamba günü Saat 17:00 da alacak.

2- BİLİM YARIŞMASI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Bilim ve Teknoloji kulübü tarafından İlköğretim öğrencilerine, bilimi sevdirmek, bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerine “Fen ve Teknoloji” alanında, Bilim Yarışması düzenlenmektedir. Katılım şartları Ek1vebaşvuru formu Ek2 sayfanın sonundadır. Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü ev sahipliğinde Bilim ve Teknoloji Haftasında yapılacak olan Kocaeli Bilim Festivali etkinliği çerçevesinde 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 15:00’da projeler jüri ve davetliler karşısında sergilenecek. Aynı saatlerde jüri kararıyla dereceye giren okullara, öğretmenlere ve öğrencilere ödüller verilecek.

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 4 Plajyolu, İzmit Tel: 226 83 84


Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü

3- BİLİM SÖYLEŞİLERİ Yurtiçi ve yurtdışından gelecek uzman konuklar bilim ve teknoloji içerikli söyleşi yapacaklar. Söyleşi, Bilim ve Teknoloji Haftasında yapılacak olan Kocaeli Bilim Festivali etkinliği çerçevesinde 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat16:00 da Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü konferans salonunda gerçekleşecek.

4- BİLİM ŞOVLARI Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Araştırma Grubu Faaliyetlerine katılan öğrenciler dünyadan seçme bilimsel içerikli gösteriler yapacaklar. Bilim şovları, Bilim ve Teknoloji Haftasında yapılacak olan Kocaeli Bilim Festivali etkinliği çerçevesinde 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat17:00 de Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü konferans salonunda gerçekleşecek.

5- BİLİM YARIŞMASI PROJE SERGİLEME Kocaeli Bilim Festivali etkinliği çerçevesinde 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 15:00’da Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü sergi salonunda projeler jüri ve davetliler karşısında sergilenecek. Okul öğrencileri yaptıkları projeleri jüri ve konuklara tanıtacaklar. Aynı saatlerde jüri kararıyla dereceye giren okullara, öğretmenlere ve öğrencilere ödüller verilecek.

6- ÖDÜL TÖRENİ Bilim Akademisi ve Bilim Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve okullar ödüllerini, 14 Mart Çarşamba günü Saat 17:00 de Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü konferans salonunda alacak.

NOT:Kocaeli Bilim Festivali Kapsamındaki Tüm Etkinlikler Ücretsizdir.

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 4 Plajyolu, İzmit Tel: 226 83 84


Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Ek 1

KOCAELĠ BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ KULÜBÜ BĠLĠM YARIġMASI 2012 İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yarışma “Fen ve Teknoloji” alanında öğrencilerimize, bilimi sevdirmek, bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Bilim ve Teknoloji kulübü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Bilim Yarışması düzenlenmektedir. BAġVURU KOġULLARI 1- Yarışmaya, Kocaeli ilindeki tüm ilköğretim okulları katılabilir. 2- Yarışmaya her okuldan yalnızca bir proje katılabilir. 3- Proje için en fazla üç öğrenci ve iki danışman görev alabilir. Not: Bu koşullara uymayan projeler kabul edilmeyecektir. BAġVURU TARĠHĠ Yarışmaya katılacak okullar projeleri için en geç 9 Mart 2012 tarihine kadar Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübüne “Proje BaĢvuru Formu ( Ek 2 )” doldurarak Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü-Plajyolu adresine başvurabilirler. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü ev sahipliğinde Bilim ve Teknoloji Haftasında yapılacak olan Kocaeli Bilim Festivali etkinliği çerçevesinde 14 Mart 2012 Çarşamba günü 15:00’da projeler jüri ve davetliler karşısında sergilenecek. Aynı saatlerde jüri kararıyla dereceye giren okullara, öğretmenlere ve öğrencilere ödüller verilecek. Proje değerlendirilmesinde, bilimsel yöntem, yararlılık ve kullanışlık göz önüne alınacaktır. Yarışmada jüri kararı esastır. Proje hazırlama aşamasında aşağıda verilen “ Tübitak Proje Rehberi “ linkinden faydalanılabilir. http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/projerehberi_2204.pdf ÖDÜL TÖRENĠ VE ÖDÜLLER Ödül töreni, 14 Mart 2012 Çarşamba saat 16:00’da Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü konferans salonunda yapılacaktır. Dereceye giren üç projenin ödülleri; Okul: Laboratuar malzemesi (1 adet mikroskop, 1 adet elektronik eğitim kiti, 1 adet kimya eğitim kitinden oluşacaktır.) Öğretmenler: Başarıplaketiverilecek. Öğrenciler: Bisiklet.

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 4 Plajyolu, İzmit Tel: 226 83 84


Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü İLKÖĞRETİM 6,7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASI

Ek2

PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU A. PROJEYĠ HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠNĠN / ÖĞRENCĠLERĠN ADI- SOYADI SINIF VE ġUBESĠ EV ADRESĠ EV TEL CEP TEL

: : : : :

ADI- SOYADI SINIF VE ġUBESĠ EV ADRESĠ EV TEL CEP TEL

: : : : :

ADI- SOYADI SINIF VE ġUBESĠ EV ADRESĠ EV TEL CEP TEL

: : : : :

FOTOĞRAF

FOTOĞRAF

FOTOĞRAF

OKULUN ADI : OKULUN ADRESĠ : ĠL ve ĠLÇESĠ : OKUL TEL / Fax :

Bu Projenin tamamının kendime / kendimize ait olduğunu beyan ederim. Birinci Öğrencinin Ġmzası

Ġkinci Öğrencinin Ġmzası

Üçüncü Öğrencinin Ġmzası

…………………………..

………………………….

…………………………

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 4 Plajyolu, İzmit Tel: 226 83 84


Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü

B. DANIġMAN ÖĞRETMEN / ÖĞRETMENLERLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Bu kısım öğrenciye araĢtırma sırasında bilgi ve fikir desteği sağlayan öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

DANIġMAN ÖĞRETMENĠN/ ÖĞRETMENLERĠN ADI- SOYADI : BRANġI : TEL NO :

ADI SOYADI : BRANġI : TEL NO :

ONAY/ ONAYLARI: Projenin yukarıda adı soyadı yazılı öğrenci / öğrencilere ait olduğunu ve baĢvuru koĢullarına uygun olduğunu onaylarım.

ĠMZA:

ĠMZA:

C. PROJE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER PROJENĠN ADI :

PROJENĠN AMACI :

PROJEDE KULLANILAN YÖNTEM :

PROJEDE ELDE EDĠLEN SONUÇ :

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 4 Plajyolu, İzmit Tel: 226 83 84


Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü

D. BU KISIM OKUL MÜDÜR TARAFINDAN ĠMZALANIP ONAYLANACAKTIR. Önerilen projenin baĢvuru koĢullarına uygun olduğunu onaylıyorum. OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI- SOYADI: TARĠH

: ……./……/………..

ĠMZA : …………………………

Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 4 Plajyolu, İzmit Tel: 226 83 84

Kocaeli Bilim Festivali  
Kocaeli Bilim Festivali  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün düzenlediği Kocaeli Bi...

Advertisement