Page 1

Kocaeli sularında altın kulaçlar 14-15’te

ULASIMDA

1-15 EYLÜL 2013

CEVRECI VIZYON

Ulaşıma çevreci kavramını getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 45 olan doğalgazlı otobüs sayısını 10 araç daha alarak 55’e çıkardı. 10 adet doğalgazlı otobüsün teslim töreni Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda yapıldı. Törende sahne alan tiyatrocu kardeşler Behzat ve Süheyl Uygur, sahne şovuna katılan vatandaşlara kent kart dağıttı. eee

İSTANBUL’A DA SEFER VAR Engelliler için alçak tabanlı, rampalı, çevre dostu, doğalgazlı, emisyonsuz, 3 kapılı, klimalı, 100 kişi kapasiteli olan otobüsler ilçeler arası çalışacak. Körüklü otobüslerin her biri ayaktakilerle birlikte 200 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Yeni körüklü otobüsler GebzeDarıca-İzmit; Karamürsel-Umuttepe; Derbent-İzmit-Kartal; Dilovası –Umuttepe; Dilovası-GOSB arasında hizmet verecek.

eee

100 OTOBÜS DAHA ALINACAK Büyükşehir ekonomik ömrünü tamamlamış olan otobüslerinin yerine yenilerini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında 20 adet dizel motora sahip 12 metrelik solo olarak tabir edilen otobüsün alımı için ihale gerçekleştirmişti. Araçlar Ocak 2014’ten itibaren hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 100 otobüs alımı daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4-7’de

QR kodunu akıllı telefonunuzla okutarak gazetemizi internet sitemizden takip edebilirsiniz

Yöresel zenginlik fuarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 7’sini gerçekleştirdiği Yöresel Kültürel Fuarı’nın açılışında, konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, farklı kültürlerin bir arada olmasının büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. 8-9’da

TürkBoşnak Kardeşlik Camii açıldı 10’da


BAŞKAN’DAN

1-15 Eylül 2013

3

KOCAELİ RAHAT YOL ALSIN AH‹M R B ‹ N : BAfiKASMANO⁄LU KARAO

YAPTIĞIMIZ HER YATIRIM BU KENTİN İNSANINA YAPILIYOR

K

ocaeli Büyükflehir Belediye’miz kentlerin en önemli sorunlar›ndan olan ulafl›m konusuna yapt›€› çal›flmalarla çözüm getiriyor. Kavflaklar, tünel geçiflleri, deniz otobüsleri, köprüler, yeni yollar ve trafik düzenlemeleri ile Kocaelililerin ulafl›mda karfl›laflt›klar› sorunlar› ortadan kald›r›yoruz. Hemflehrilerimizin flehir içi ulafl›mdaki konforunu düflünerek kara ulafl›m filosunu da modern, ça€›n gereklerine ve kentin ihtiyaçlar›na uygun araçlarla gelifltiriyoruz, yeniliyoruz… HEM TASARRUFLU HEM ÇEVREC‹ Bu amaçla, ulafl›mda büyük kolayl›k sa€layacak olan do€algazla çal›flan otobüsleri hemflehrilerimizin hizmetine sunduk. Hizmete giren 10 körüklü otobüs ile hem yak›t tasarrufu sa€lanacak, hem de çevre konusunda önemli bir ad›m daha at›lacak. ‹lçeler aras› hatlarda de€erlendirece€imiz körüklü otobüslerimizle hemflehrilerimiz, uzun mesafe yollar› çok daha konforlu ve h›zl› bir flekilde kat edecekler. ENGELL‹LERE DE ULAfiIM KOLAYLI⁄I De€erli hemflehrilerimin, rahat› için her türlü kolayl›k ald›€›m›z bu otobüslerde mevcut. 3 kap›s› bulunan araçlarda, araç içi hareketi rahat hale getiren alçak taban özelli€i ile engelli hemfleh-

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Kocaeli’ne yaptığımız her yatırım bu kentin insanına yapılıyor. Ulaşım filomuza yeni katılan çevreci ve tasarruflu otobüslerimizle Kocaeli halkına sunduğumuz konforun kapasitesini de arttırdık. Amacımız Kocaeli’nin rahat yol almasıdır”

rilerimiz için haz›rlanm›fl rampas› ve yine engelliler için tasarlanm›fl katlan›r koltuklar bulunmakta. Teknolojinin son harikas› say›labilecek otobüslerde; arac› alçaltma – yükseltme, yolcu binifl ve inifllerini kolaylaflt›ran yana yatma özelli€i de mevcut. KOCAEL‹ HALKI ‹Ç‹N ÇALIfiIYORUZ ’Büyükflehir olarak her alanda halk›m›z›n hayat›n› kolaylaflt›rmak için çal›fl›yoruz. Ekiplerimiz ve biz, 7 gün 24 saat Kocaeli halk›n›n huzuru, mutlulu€u ve rahat› için hizmet ediyoruz. Kocaeli ve Kocaeli halk› için kentin her köflesinde ilk günkü heyecan, ilk günkü kararl›l›kla çal›flmaya, hizmet üretmeye, hayat› kolaylaflt›rmaya devam ediyoruz. Yaz aylar›n› çok iyi de€erlendirip hizmetlerin kentin en ücra köflelerine kadar ulaflmas›n› sa€l›yoruz. Göreve geldi€imiz günden bu yana tüm ilçelerimizle yak›ndan ilgilendik. Y›llar›n ihmalini, bofl vermiflli€ini tedavi ettik. TOPLU TAfiIMA HAMLELER‹ Göreve geldi€imizde Kocaeli ulafl›m› kangren bir sorundu adeta. T›kanan dar yollar, ulafl›m› da içinden ç›k›lmaz hale getiriyordu. Bu yönde ciddi çal›flmalar yapmam›z gerekiyordu. Bu nedenle ulafl›mda yat›r›m planlar›m›z› büyük tuttuk. Küçük düflünmedik. Kocaeli’nin gelece€ine hizmet edecek ça-

l›flmalar yapt›k. Duble yollarla kavflaklar, tüneller ve köprülerle ulafl›m› kesintisiz ve konforlu hale getirdik. Yollar›m›za gösterdi€imiz özeni, toplu ulafl›mda da gösterdik. Toplu Ulafl›m Kontrol Merkezleri kurarak, toplu ulafl›m›n tek bir noktadan kontrolünü sa€lad›k. Modern terminallerle hem ulafl›ma hizmet eden floför kardefllerimizin hem de vatandafllar›m›z›n yüzünü güldürdük. Toplu tafl›ma kooperatiflerinin tek bir çat› alt›nda toplanmas›n› sa€lad›k. Elektronik ücret toplama sistemi Kent Kart ile daha düzenli ve planl› ulafl›m sistemini getirdik.

HERfiEY ÖRNEK KOCAEL‹ ‹Ç‹N Geçen y›llarda alm›fl oldu€umuz modern otobüslerle güçlenen Büyükflehir Belediyemizin kara ulafl›m filosu, yeni otobüslerimizle çok daha güçlü hale geliyor. Ulafl›mda Kocaeli’nin ç›tas›n› yükseltecek projelere imza at›yoruz ve atmaya devam edece€iz. Biz bu yola ç›karken gelece€i parlak, daha iyi bir Kocaeli için söz verdik. Elimizi tafl›n alt›na koyduk. Hedefledi€imiz yoldan, çizdi€imiz çizgiden hiç ç›kmad›k. Bu da hedefimize daha k›sa sürede ulaflmam›z› sa€lad›. Herfley örnek bir Kocaeli için. Yeni araçlar›m›z hay›rl› u€urlu olsun!


MANŞET

1-15 Eylül 2013

4

ULAŞIMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosuna 10 yeni doğalgazlı otobüs daha ekledi. Daha önce 45 doğalgazlı otobüsü şehir ulaşımında hizmete sunan Büyükşehir, 10 doğalgazlı otobüsü daha ulaşıma kazandırdı. ocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin toplu tafl›ma konusunda yapt›€› en önemli hamlelerden biri ulafl›m filosuna çevre dostu 45 adet do€algazl› otobüsü katmas› olmufltu. fiehir içi ulafl›m›na büyük katk› sa€layan otobüsler hem tasarruflu hem çevreci olmas› hem de Türkiye’de ilk kez Kocaeli’de hizmete al›nm›fl olmas›yla dikkat çekmiflti.Büyükflehir Belediyesi çevreci kararl›l›€›n› sürdürdü. Ve 45 olan do€algazl› otobüs say›s›n› 10 adet daha alarak 55’e ç›kard›. Söz konusu otobüslerin teslim töreni Do€u K›flla Gençlik Park›’nda yap›ld›. Törende sahne alan tiyatrocu kardefller Behzat ve Süheyl Uygur, sahne flovuna kat›lan vatandafllara kent kart da€›tt›.

K

DO⁄A DOSTU OTOBÜSLER Törene Kocaeli Ak Parti Kocaeli milletvekilleri Sibel Gönül, Zeki Aygün, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu, Genel Sekreter Ersin Yaz›c›, Genel Sekreter Yard›mc›s› Dr. Tahir Büyükak›n, , Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve vatandafllar kat›ld›. Halka hitaben konuflmas›na “Bu otobüsler sizin otobüsleriniz” diyerek bafllayan Baflkan Karaosmano€lu, vatandafllardan gelen talep üzerine do€a dostu otobüsler ald›klar›n› ifade etti. Do€algazl› otobüslerin s›f›r emisyonla tam bir çevre dostu oldu€unu dile getiren Baflkan Karaosmano€lu bu otobüslerin say›s›n›n artt›r›laca€›n› söyledi.

ENGELL‹ VATANDAfiLARIN KULLANIMINA UYGUN Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül de konuflmas›nda çevreyi korumak ad›na bu tür ulafl›m araçlar›n›n önemli oldu€unu kaydetti. Milletvekili Gönül “ Engelli vatandafllar›m›z›n kullan›m›na uygun bir flekilde, alçak rampas› olan otobüslerimizi hizmete sunuyoruz. Geçen y›l 45 otobüsü bu flekilde hizmete sunmufltuk” fleklinde konufltu. Törenin ard›ndan içinde protokollün de bulundu€u otobüsler flehir turu att›.

‹STANBUL’A DA SEFER VAR Engelliler için alçak tabanl›, rampal›, çevre dostu, do€algazl›, emisyonsuz, 3 kap›l›, klimal›, 100 kifli kapasiteli olan otobüsler ilçeler aras› çal›flacak. Körüklü otobüslerin her biri ayaktakilerle birlikte 200 yolcu tafl›ma kapasitesine sahip. Yeni körüklü otobüsler Gebze-Dar›ca-‹zmit; Karamürsel-Umuttepe; Derbent-‹zmit-Kartal; Dilovas› –Umuttepe; Dilovas›-GOSB aras›nda hizmet verecek.

HEDEF DE 100 OTOBÜS DAHA VAR Öte yandan Büyükflehir ekonomik ömrünü tamamlam›fl olan belediye otobüslerinin yerine yenilerini almak için çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükflehir, temmuz ay›nda 20 adet dizel motora sahip 12 metrelik solo olarak tabir edilen otobüsün al›m› için ihale gerçeklefltirmiflti. Araçlar Ocak 2014’ten itibaren hizmet vermeye bafllayacak. Büyükflehir Belediyesi 2014 y›l›nda 100 otobüs al›m› daha yapmak için çal›flmalar›n› sürdürüyor.


MANŞET

1-15 Eylül 2013

ÇEVRECİ ÇÖZÜM

Törenin ardından içinde protokollün de bulunduğu otobüsler şehir turu attı.

SIKIfiTIRILMIfi (CNG) DO⁄ALGAZ DOLUM ‹STASYONU

Büyükflehir Belediyesi, ulafl›m filosuna 45 adet çevre dostu do€algazl› otobüs katmas›yla beraber Türkiye’deki ikinci do€algaz dolum istasyonunu Plaj Yolu Ulafl›m Garaj›’nda hizmete alm›flt›. Burada tüm araçlar yak›tlar›n› temin edebiliyor. ‹lk etapta 45 otobüse eden flimdi de 10 otobüse daha hizmet verecek olan tesis 120 araç kapasiteli oldu€undan di€er al›mlarda da ihtiyaca cevap verebilecek. Tesiste, 2 pompa ve 4 dispenser (tabanca) bulunuyor. Bir araca 10 dakikada, ayn› anda ise 4 araca birden dolum yap›labiliyor.‹stasyonda ayr›ca alarm ve güvenlik sistemi de bulunuyor.

5


MANŞET

1-15 Eylül 2013

Kocaeli rahat YOL ALIYOR Yeni ulafl›m projelerini ard› ard›na s›ralayan Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kenti; yollar›, kavflaklar›, tünelleriyle Avrupa standartlar›na ulaflt›r›rken, toplu tafl›ma konusunda da yeni bir döneme imza att›. Modern ulafl›m›n temelleri at›ld›.

Araç Takip Sistemi olan Kent Kart ile tan›flt›rd›. Önce belediye otobüslerinde uygulanmaya bafllanan sistem, özel halk otobüsleri ile birlikte toplu tafl›ma araç say›s›n›n yüzde 90’l›k k›sm›nda uygulan›r hale geldi. 2067 özel halk otobüsü ile 127 belediye otobüsü ve deniz otobüslerinde Kent Kart kullan›yor. Bafliskele, Gölcük ve Karamürsel’e hizmet eden toplu tafl›ma araçlar› da Kent Kart’a geçti. 732 bin kifli kent kart kullan›yor.

TOPLU TAfiIMA KONTROL MERKEZ‹ Toplu tafl›may› kontrol alt›nda tutabilmek, ulafl›m hizmetlerinin daha kontrollü yap›lmas›n› sa€lamak amac›yla Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin Gebze Hizmet Binas›’nda ve ‹zmit Plaj Yolu’nda Toplu Tafl›ma Kontrol Merkezi kuruldu. Merkezde, tüm halk otobüsü ve belediye otobüslerinin kontrolü sa€lan›yor. Sistem, Elektronik Araç Takip Sistemi ile çal›fl›yor. Merkez, 24 saat özel halk ve belediye otobüslerinin kontrolünü sa€l›yor. Otobüslerin h›z, durakta bekleme ve güzergah takibini yap›yor. Otobüslerin çal›flma saatleri kontrol ediliyor. Anl›k flikayetlere anl›k çözüm üretiliyor.

KENT ‹Ç‹ TRAF‹⁄‹NE OTOPARK ÇÖZÜMÜ

Büyükflehir Belediyesi, 2006 y›l›nda Kocaeli’yi Elektronik Ücret Toplama ve

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin yeni y›l ile uygulamaya geçirdi€i ulafl›m karar-

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kentin otopark s›k›nt›s›n› gidermek için Büyükflehir Belediyesi Hizmet Binas› arkas›ndaki 64 bin metrekare alana 3 bin 340 araçl›k dev otopark infla etti. Büyükflehir ayr›ca Marina alan›nda da 130 araçl›k otopark infla etti. ‹ki otopark da ücretsiz hizmet vermekle birlikte flehir içi trafi€ine büyük rahatl›k getirdi.

KOOPERAT‹FLER KENT KART’LA YEN‹ DÖNEM B‹RLEfiT‹R‹LD‹

lar› ile 40 y›ll›k bir rüya gerçekleflmifl oldu. Uzun u€rafllar sonunda ‹zmit ve Derince ilçelerindeki toplu tafl›ma hizmeti sa€layan kooperatifler ayn› çat› alt›nda birlefltirildi. Böylece flehir ulafl›m›nda yaflanan trafik s›k›fl›kl›€›, bekleme sürelerinin uzunlu€u, yolcu kapma telafl› gibi y›llard›r çözülemeyen sorunlar ortadan kald›r›lm›fl oldu. 4 farkl› kooperatife ba€l› 486 adet özel toplu tafl›ma arac› ile 32 farkl› güzergâh üzerinde hizmet veren otobüslerde 1 Ocak 2012 itibariyle paral› binifller kald›r›larak elektronik ücret toplama sistemi olan kent karta geçildi.

GÜNÜMÜZ VE GELECEK ‹Ç‹N ULAfiIM MASTER PLANI Büyükflehir Belediyesi Kocaeli’nin ulusal ulafl›m a€› içinde olmas› nedeni ile yaflanan sorunlar› çözmek amac› ile dev projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce flehrin merkezinden geçen flehirleraras› karayolu D100’ü, modern köprü ve yollar ile sorunsuz hale getiren Büyükflehir, flimdi de ulafl›m ana plan› oluflturarak hem günümüz hem de gelecekteki sorunlar› çözüme kavuflturmay› hedefliyor. Ulafl›m ana plan› kapsam›nda Büyükflehir Ulafl›m Dairesi Baflkanl›€› bir anket çal›flmas› yapt›. Bunun ›fl›€›nda Acil Eylem Projeleri gelifltirildi. Kocaeli’nin y›llard›r süregelen ulafl›m problemini ‘kal›c›’ olarak çözmek için, tüm s›k›nt›l› noktalar›n tek tek çözümlendirildi€i Ulafl›m Master Plan›’n› ka€›t üzerinden, hayat›n içine alan Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kente bugüne kadar 20’ye yak›n köprülü kavflak kazand›rd›. Geçti€imiz aylarda transit geçifllere bafllayan Gölcük 2 ve De€irmendere D-130 Girifl Kavfla€›, trafik çilesini tarihe gömerken; ‹zmit Yahya Kaptan K-2, Gebze Afl›ro€lu Alt Geçit Köprüsü, Kartepe Suadiye Köprülü Kavfla€› ve Ba€lant› Yolu ile Dar›ca- Gebze Okul Caddesi Alt Geçidi ise, ‘yol’da…

B‹TMEYEN KART S‹STEM‹ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, vatandafllara düzenli dolum olarak tan›mlanan ‘Bitmeyen Kent Kart’ hizmeti de sunuyor. Sistem sayesinde yolcular herhangi bir bankaya ait kredi kart›yla Kocaeli kent kartlar›n› iliflkilendirerek, internetten otomatik dolum talimat› verilebiliyor. Verilen bu talimata göre vatandafllar kartlar›na bir kez 20 TL’lik dolum tan›mlayarak, kart bakiyesi 5 liran›n alt›na düfltü€ünde otomatik olarak kredi kartlar›ndan 20 TL’lik dolum yap›l›yor. Bu flekilde yolcular, kartlar›n›n bakiyesinin bitti€i yönünde bir endifleye kap›lm›yor.

Ö⁄RENC‹ KENT KART Ulafl›mda büyük kolayl›k sa€layan Kent Kart’a, Kocaeli Üniversitesi’ne yeni e€itim-ö€retim y›l› için kay›t yapt›ran ö€renciler de büyük ilgi gösterdi. Ö€renci Kent Kart›’na günde ortalama 1.500 kifli baflvurdu. fiu ana kadan 213 bin 153 ö€renci kent kart sahibi oldu. Kent Kart› olmadan otobüslere binifl yapan ö€renciler indirim imkân›ndan yararlanamayarak ‘Tam Binifl tarifesi’ ödeyecek.

6


MANŞET

1-15 Eylül 2013

7

TERM‹NAL DENET‹M B‹R‹M‹

Kavşaklardaki sinyalizasyon sistemleri tek bir noktadan kontrol ediliyor.

Yol çizgileri çalışması gece geç saatlerde yapılıyor.

Yol çizgileriyle güvenli ulaşım Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, güvenli ulafl›m sa€lanmas› için ‘Yol Çizgi’ çal›flmalar›na devam ediyor. Çal›flmalarda trafik ak›fl›n› ve vatandafllar›n rahats›z olmamalar› için gecenin geç saatleri tercih ediliyor. Büyükflehir Belediyesi Fen ‹flleri Dairesi Baflkanl›€›’na ba€l› ekipler taraf›ndan yürütülen çal›flmalarda parklanma alanlar›, trafik ak›fl yönleri, kavflak ve geçitler boyan›yor. Yol çizgileri araç ›fl›€›n› yans›tarak parlarken gece görünürlü€ü de art›yor.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında parklanma alanları, trafik akış yönleri, kavşak ve geçitler boyanıyor Merkezi bulunuyor. Terminale araç girifl ve ç›k›fl›n›n daha düzenli ve güvenli olmas› için bir de kavflak yap›ld›.

S‹NYAL‹ZASYON KONTROL MERKEZ‹ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kavflaklardaki sinyalizasyon sistemlerinin tek bir noktadan kontrol edilmesi amac›yla Sinyalizasyon Kontrol Merkezi kurdu. Art›k kavflaklardaki sinyalizasyon sistemlerinde yaflanan sorunlar an›nda tespit edilip, s›k›nt› en k›sa sürede gideriliyor. Büyükflehir Belediyesi Trafik Hizmetleri fiube Müdürlü€ü içerisinde kurulan Sinyalizasyon Kontrol Merkezi, 7 gün 24 saat çal›fl›yor. Ifl›€› yanmayan, yanma süreleri de€iflen ya da herhangi bir sorun yaflanan sinyalizasyonlar, merkezde kurulu olan ekranlardan görülüyor. Ar›zan›n yeri ve sebebini sorunu giderecek olan ekibe bildiren Sinyalizasyon Kontrol Merkezi, ar›za noktas›na var›fl ve ar›zan›n giderilmesi sürecini de yak›ndan takip ediyor. Ar›zan›n giderilmesiyle son kontrollerini yapan merkez, son olarak sinyalizasyon sistemini ola€an çal›flma durumuna getiriyor. Bu merkezde personel, 3 vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat aral›ks›z olarak çal›flmalar›n› sürdürüyor.

TOPLU TAfiIMA 3 MERKEZDE TOPLANDI Kocaeli Büyükflehir Belediyesi toplu ulafl›m için yapt›€› Bat›, Güney ve Kuzey terminalleri ile flehir trafi€ine rahat nefes ald›rd›.

BATI TERM‹NAL‹ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Devlet Malzeme Ofisi’nden devral›nan 15 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Bat› Terminali’nin, ilçe, belde ve köy mini-

Batı Terminali

büslerinin kullan›m›na sunulmas›, kent içi trafik yükünün büyük ölçüde azalmas›na neden oldu. Trafi€e getirilen yeni düzenle ilçe ve beldelere giden dolmufllar›n güzergah› de€ifltirilerek sahil yoluna al›nd›. Yeni güzergaha göre Bat› Terminali’nden kalk›fl yapan ilçe ve belde otobüsleri sahil yolunu kullanarak Adalet Köprüsü üzerinden D-100’e inmeye bafllad›. Bu de€ifliklik Halkevi-Adalet Köprüsü aras›nda yaflanan trafik s›k›fl›kl›€›n› da gidermifl oldu.

Güney Terminali

Eski Gölcük Yolu üzerinde Belde A.fi. K›z Ö€renci Yurdu’nun hemen yan›nda yap›lan Güney Terminali ile Sanayi, Vinsan Kampüsü ve Outlet’in önünde da€›n›k bir flekilde bekleme yapan toplu tafl›ma araçlar› da tek bir merkezde topland›. Toplam 6 bin 365 metrekarelik alana sahip 100 araç kapasiteli 12 adet peron ve 135 metrekarelik hizmet binas›ndan oluflan terminalde, Güvenlik, Vardiya ve Denetim Amirli€i, lokanta, tuvalet ve Toplu Tafl›ma Araçlar› Kontrol

DEN‹Z ULAfiIMINDA F‹LO GEN‹fiLET‹LD‹ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, görevi devralmadan önce ‹zmit, De€irmendere, Derince’ye y›ll›k kiralanan deniz motorlar›yla Karamürsel ve Hereke’ye de Atatürk ve ‹nönü vapurlar›yla günde 60 sefer düzenleniyordu. Bu noktalarda modern bekleme salonlar› ve iskele de yoktu. Büyükflehir Belediyesi bugün ise ‹zmit, Derince, Yar›mca, Tütünçiftlik, Hereke, Gölcük, De€irmendere, Karamürsel, Ulafll›, Hal›dere, Ere€li ve Dar›ca’ya olmak üzere 12 ayr› iskeleden 3 deniz otobüsü, bir yolcu motoru ve bir flehir hatlar› vapuru ile günde 130 sefer gerçeklefltiriyor. 7 y›l önce senede 100 bin olan yolcu say›s› ise 10 kat› art›flla 1 milyona ulaflm›fl durumda. Ayr›ca yaz döneminde hafta sonlar› yap›lan ‹stanbul Büyükada’ya tur ve ‹zmit Körfezi’nde gezi de deniz ulafl›m›nda gerçeklefltirilen yeniliklerden.

Kuzey Terminali

KUZEY TERM‹NAL‹ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, UKOME karar›yla daha önce ‹zmit fiehirleraras› Otobüs Terminali’nin yan›ndaki K›rsal Terminal olarak flehir içi özel halk otobüslerinin kulland›€› alan›, Kuzey Terminali olarak faaliyete geçirdi. Bat›-güney ve kuzey terminallerinin çal›flmas›yla birlikte tüm toplu tafl›ma araçlar› bu 3 merkezden kontrol edilmeye baflland›. Bat› Terminali’nden al›nan yolcular, kuzey ve güney terminallerine, güney terminalinden al›nacak yolcu da kuzey ve bat› terminaline tafl›n›yor. Büyükflehir Belediyesi, bu sayede trafik yo€unlu€unun önüne geçiyor.

20 ADET VAL‹Z TAfiIMA ARACI GÜNEY TERM‹NAL‹

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›€›nda yasalar› uygulatmak, kurumsallaflmay› ve yolcu memnuniyetini sa€lamak için Terminal Denetim Birimi ile çal›flmalar›na bafllad›. Birim, ilimiz dâhilinde hizmet vermekte olan acentelerin ve D-100 ve D-130 Devlet Karayolu üzerinde yolcu tafl›mac›l›€› yapan firmalar› denetliyor. Cezalar› uygulama görevini ise, terminallerde görevli Büyükflehir Terminaller fiube Müdürlü€ü’ne ba€l› olarak belediye zab›tas› yürütüyor. Denetim birimi yolcular›n flikayetlerini h›zl› bir flekilde de€erlendirerek sonuçland›r›yor.

Yeni terminalle birlikte birçok s›k›nt› da ortadan kalkm›fl oldu. Daha önce flehir içi otobüslerini kullanmak isteyen vatandafllar›n otogardan terminale 100 metre yürümeleri gerekiyordu. Art›k vatandafl uzun bir yol yürümeden rahatl›kla indi-bindi yapabiliyor. Vatandafllar, Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan fiehirleraras› Otobüs Terminali’ne al›nan 20 valiz tafl›ma araçlar›yla yüklerini de kolayca tafl›yabiliyor. 11 adet peronu bulunan 65 arac›n girifl ç›k›fl yapt›€› terminalde 24 saat güvenlik, lokanta ve tuvalet de bulunuyor.

AKILLI DURAKLARLA KARIfiIKLI⁄A SON Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kent merkezindeki otobüs duraklar›na dijital tabelalar yerlefltiriyor. Dijital duraklar sayesinde vatandafl LCD ekranlardan, Kent Kart sistemini kullanan belediye ve halk otobüslerinin nerede oldu€unu takip edebiliyor. Durakta bekleme derdine son veren uygulama sayesinde, zamandan tasarruf ediliyor. Büyükflehir, Kocaeli genelinde 15 dura€a ak›ll› duraklar monte etti. Büyükflehir, 200 kapal› dura€a daha Ak›ll› Yolcu Bilgilendirme Panolar›’n› yerlefltirmeyi hedefliyor. Ak›ll› durak sistemleri, araçlar›nda kent kart olan tüm halk otobüsleri ve belediye otobüsleri için geçerli oluyor. Sistem, kent kart cihaz›ndan verdi€i sinyali, duraklara iletiyor. Örne€in; otobüslerdeki ve duraklardaki al›c›-vericiler sayesinde, A semtinden hareket eden B semtine giden 123 nolu otobüsün dura€a yaklaflt›€› duraktaki LCD ekranda yaz›l› olarak gösteriliyor.


HABER

1-15 Eylül 2013

8

BELED‹YEM‹Z‹N BU SENE 7’C‹S‹N‹ GERÇEKLEfiT‹RD‹⁄‹ YÖRES

Farklı kültürler z

rçekleştirdiği e g i n si 7’ e n se u b in ’n si lediye Kocaeli Büyükşehir Be caeli Fuar alanında açıldı. 47 sivil toplum Ko Yöresel Kültürel Fuarı, rini ve kültürel zenginliklerini sergiledikleri le kuruluşunun yerel ürün aşkan İbrahim Karaosmanoğlu, farklı külnB unu ifade etti. ğ u fuarın açılışında konuşa ld o lik in g n ze ir b k ü y ının bü türlerin bir arada olmas

K

ocaeli Fuar› Günefl Sahnesi’nde organize edilen 7. Yöresel Kültürler Fuar›’n›n aç›l›fl›na Kocaeli Milletvekilleri ‹lyas fieker ve Zeki Aygün, Vali Yard›mc›s› Ali Sözen, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu,  Genel Sekreter Ersin Yaz›c›, Derince Belediye Baflkan› Aziz Alemdar, Kent Konseyi Baflkan› Halil ‹brahim Kahraman, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, AK Parti Kad›n Kollar› Baflkan› Oya Tuncel, Baflkan Dan›flman› Nermin Tol, dernek baflkanlar› ve vatandafllar kat›ld›. ALLAH ‹BRAH‹M’LER‹ EKS‹K ETMES‹N Hemflehri dernekleri ad›na konuflan Sivasl›lar Dernek Baflkan› ‹brahim Kabasakal, Türkiye’nin ve Kocaeli’nin her zamankinden daha çok kaynaflmaya bütünleflmeye ihtiyaç duydu€unu söyledi. Kent Konseyi Baflkan› Dr. Halil ‹brahim Kahraman ise konuflmas›na “Benden önce konuflan baflkan›m›z›n ad› ‹brahim, Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z›n ad› da ‹brahim. Üç ‹brahim bu kürsüde konufltuk. Allah Halil ‹brahim’leri eksik etmesin”dedi. Kocaeli’nin Türkiye’nin renginin yans›t›ld›€› bir kent oldu€unu ifade eden Halil ‹brahim Kahraman “Bu fuar geldi€imiz flehirle ilgili kültürel de€erlerimizi hat›rlamak, flehrimizde yaflayan di€er hemflehrilerimizle bu bilgileri paylaflman›n, kardefllik duygular›n› oluflturma çal›flmas›n›n ürünüdür” dedi.   GEBZE’YE S‹V‹L TOPLUM MERKEZ‹ Türkiye’nin bütün renklerinin bir arada olmas›ndan dolay› ülkenin en zengin ilinin Kocaeli oldu€unu dile getiren Baflkan Karaosmano€lu “Anadolunun her yöresinden insan›m›z var bu kentte. ‹fl afl gibi çeflitli nedenlerden bu kente geldik. Bu kent sanayinin baflkenti. Çok say›da derne€imiz var. Onlar için Sivil Toplum Merkezi oluflturduk. Her türlü sosyal etkinliklerini bu merkezde yapabiliyorlar. Türkiye’ye örnek bir yer oldu. Ayn› merkezden bir tane de Gebze’de yapaca€›z. Derneklerimiz yörenin bütün ürününü, ruhunu bizlere burada hissettiriyorlar” fleklinde konufltu. Kocaeli Milletvekili ‹lyas fieker de konuflmas›nda “Kocaeli’de Türkiye’den bir parça bulabiliyorsunuz. Bu asl›nda büyük bir zenginlik. Bunun paylafl›lmas› ve yayg›nlaflmas› laz›m. Farkl› kültürel de€erleri paylaflt›kça de€eri artar. Çocuklar›m›za kültürümüzü ö€retmeliyiz” dedi.   

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker

PROTOKOL STANTLARI GEZD‹ Konuflmalar›n ard›ndan dernek

stantlar›n› gezen Baflkan Karaosmano€lu ve milletvekilleri Roman stand›nda körük çal›flt›rd›. Baflkan Karaosmano€lu Trabzon stand›nda kemençe eflli€inde horon oynad›. Baflkan Karaosmano€lu stantlarda bulunan yöresel yemeklerin de tad›na bakt›. Fuar›n aç›l›nda Armelit halk oyunlar› grubu çeflitli yörelerden oyunlar sergiledi. Aç›l›fl program›nda Türkan Kand›ral› da konser verdi. Fuar 4 Eylül’e kadar aç›k olcak. KÜLTÜR ÜRÜNLER‹M‹Z DE SERG‹LENECEK Kocaeli’nin kültürel özelliklerinin yer alaca€› fuarda Kan-

d›ra’dan Hereke’ye, ‹zmit’ten Kara dar ulaflm›fl ürünler fuar boyunca s nince akla gelen Kand›ra Bezi, He Sepeti ve ‹zmit Piflmaniyesi fuard S‹VAS GÜNÜ

Çeflitli yörelerden halk oyunlar› g fuarda son gün olan 4 Eylül’de Siv mü dolay›s›yla Sivas kültür etkinlik Sahneye kongreye kat›lan mebusl


HABER

1-15 Eylül 2013

9

ÖRESEL KÜLTÜREL FUARI, KOCAEL‹ FUAR ALANINDA AÇILDI

zenginliğimizdir

‹zmit’ten Karamürsel’e günümüze kauar boyunca sergilenecek Kocaeli dend›ra Bezi, Hereke Hal›s›, Karamürsel aniyesi fuarda halka tan›t›lacak.

halk oyunlar› gösterilerinin yer alaca€› 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin y›l dönükültür etkinliklerine a€›rl›k verilecek. at›lan mebuslar›n resimleri as›lacak.


YAŞAM

1-15 Eylül 2013

10

Bosna’da Türk-Boşnak Kardeşlik Camii açıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bosna-Hersek’in Jablanica şehrindeki Türk-Boşnak Kardeşlik Camii’nin açılışına katıldı. Törende Boşnak yetkililer ve din görevlileri, katkılarından dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na ve Kocaelili hayırseverlere teşekkür etti. KOCAEL‹ HEYET‹ KATILDI Bosna-Hersek’in Jablanica flehrinde yap›m› tamamlanan Türk-Boflnak Kardefllik Camii’nin aç›l›fl› düzenlenen bir törenle gerçeklefltirildi. Törene Baflkan Karaosmano€lu’nun yan› s›ra AK Parti Kocaeli Milletvekili ‹lyas fieker, AK Parti ‹l Baflkan› Mahmut Civelek, Karamürsel Belediye Baflkan› ‹smail Y›ld›r›m, Kand›ra Belediye Baflkan› Cengiz Kan, Dar›ca Belediye Baflkan› fiükrü Karabacak, Dilovas› Belediye Baflkan› Cemil Yaman ve Çay›rova Belediye Baflkan› Ziyaettin Akbafl kat›ld›. Törende eski Yuvac›k Belediye Baflkan› Hikmet Karaaslan ile Kocaeli ‹l Müftüsü Mehmet Sönmezo€lu ve Kocaeli’den yaklafl›k yüz kiflilik bir grup da haz›r bulundu.

BOfiNAKLARDAN BAfiKAN’A TEfiEKKÜR Boflnakça ve Türkçe okunan ilahilerle bafllayan törende söz alan Boflnak yet-

kililer ve din görevlileri, caminin yap›m›na sunduklar› katk›lardan dolay› Baflkan Karaosmano€lu ile Kocaelili hay›rseverlere teflekkür etti. Törende söz alan Milletvekili fieker, son y›llarda Balkanlar’da çok önemli eserlerin hayata geçirildi€ini ifade etti.

KOCAEL‹’DEN SELAM GET‹RD‹K 2007 y›l›nda Jablanica kentiyle kardefl flehir anlaflmas› imzalayan dönemin Yuvac›k Belediye Baflkan› Karaaslan’›n da kat›l›mc›lara seslendi€i törende konuflan Baflkan Karaosmano€lu, BosnaHersek’te bulunmaktan duydu€u memnuniyeti dile getirdi. Genifl bir kat›l›mla gerçekleflen törende Baflkan Karaosmano€lu, ‘’Türkiye’den ve Kocaeli’den sizlere selamlar, sevgiler getirdik. Boflnak kardefllerimizi çok seviyoruz. Aram›zda hiçbir fark yok, mesafeler de önemli de€il. Siz bizim gönlümüzdesiniz. Her zaman beraberiz. Bu güzel eserin meydana gelmesinde eme€i geçen herkesi kutluyorum’’ ifadesini kulland›.

Ö⁄LEN NAMAZI KILINDI Konuflmalar›n ard›ndan Boflnak yetkililer taraf›ndan Baflkan Karaosmano€lu, Müftü Sönmezo€lu ve Karaaslan’a TürkBoflnak Kardefllik Camii’nin foto€raflar›n›n bulundu€u çerçeveler hediye edildi. Türk-Boflnak Kardefllik Camii’nin aç›l›fl kurdelesinin kesilmesinin ard›ndan ise hep birlikte ö€len namaz› k›l›nd›.


iCRAATINİÇİNDEN

1-15 Eylül 2013

Bakan “Kocaeli sahilleri turizm cenneti”

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün, Kocaeli Büyükflehir Belediyesinin çal›flmalar›yla bambaflka bir görünüme kavuflan Kand›ra sahillerini dolaflt›. Vatandafllar›n yaz aylar›ndaki u€rak yeri Kerpe ve önceki aylarda Kocaeli’nin ikinci mavi bayrakl› plaj› olan Cebeci’yi

inceleyen Bakan Ergün, sahil koridoru boyunca vatandafllarla sohbet ederek incelemelerde bulundu. TÜRK‹YE ÇAPINDA ‹LG‹ ÇEK‹YOR Sahillerdeki çal›flmalar› çok be€endi€ini dile getiren Bakan Ergün, Kand›ra sahillerinin güneydeki benzerle-

rini aratmad›€›n› ifade etti. Ergün, Kocaeli’nin sanayi kenti olma özelli€inin yan›nda art›k bir turizm kenti haline geldi€ini kaydederek bu do€rultudaki hizmetlerin Türkiye çap›nda ilgi çekti€inin alt›n› çizdi. Ergün sahillerdeki kalabal›€›n, vatandafllar›n memnuniyetini de ortaya koydu€unu ifade etti.

11

Bakan Ergün’den NAMAZGAH Barajı’na tam not

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün Kocaeli Büyükflehir Belediyesinin en önemli projelerinden olan Kand›ra Namazgah Baraj› çal›flmalar›n› yerinde inceledi. Büyükflehir Baflkan Vekili Zekeriya Özak’›n da bulundu€u inceleme gezisinde baraj inflas›n›n h›zla ilerledi€ini gözlemleyen Bakan Ergün, Kocaeli’nin büyük bir bölümünün su ihtiyac›n› karfl›layacak baraj çal›flmalar›n›n 24 saat sürdü€ü bilgisini ald›.

B‹LG‹EV‹’NDE YAZ ETK‹NL‹KLER‹

Körfez’e yarı olimpik yüzme havuzu Sporun desteklenmesi ve farkl› branfllarda baflar›l› sporcular›n yetiflmesi için yeni projeler uygulayan Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kentteki spor salonlar› say›s›n› giderek artt›r›yor. Körfez ilçesinde yap›m› gerçekleflen yar› olimpik yüzme havuzu da yüzme sporunda yeni yeteneklerin keflfedilmesine zemin oluflturacak. 7 B‹N 415 METREKARE ALAN Havuz ve sosyal tesis 7 bin 415 metrekare kullan›m alan›na sahip

olacak. Bodrum katta 23 araçl›k otopark, bay- bayan hamam, sauna, masaj odalar›, ›l›kl›k dinlenme odalar›, flok dufllar› ve soyunma odalar› ile dufl ve tuvaletler yer alacak. Kompleks olarak flekillenecek yüzme havuzunun zemin kat›nda iç bahçe, lobi, vitamin bar, kahve evi, 312,5 metre 25 kulvarl› yüzme havuzu bulunacak. Tesiste 17,50 metrekarelik çocuk havuzu da yap›lacak. Birinci katta ise malzeme deposu ve fitness salonu ile 180 kiflilik tribün bulunacak.

Engelli dostu Büyükşehir

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’ne ba€l› olan Bilgievleri yaz aylar›nda da çocuklar›n yan›nda olmaya ve onlar›n zamanlar›n› en iyi flekilde de€erlendirmelerine yard›mc› oluyor. Diliskelesi’nde bulunan Sezai Karakoç Bilgievide yaz aylar›nda ö€rencilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Bilgievi'ndeki yaz e€itimi kulüp faaliyetlerine kat›lan ö€renciler branfl dersleri olan ‹ngilizceden fen bilimlerine, yar›flmalardan çeflitli oyunlara kadar birçok faaliyete kat›larak yaz aylar›n› dolu dolu geçirmenin mutlulu€unu yafl›yor.

KONSERVATUVARDA YEN‹ BÖLÜM; Ç‹N‹ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutan geleneksel Türk Sanatlar›n›n yaflat›lmas›na yönelik kararl›l›€›n› sürdürüyor. Büyükflehir, sanat e€itimi verdi€i konservatuvar bünyesinde hat, tezhip ve ebrunun ard›ndan flimdi de çini bölümü aç›yor. 2013-2014 e€itim dönemi için Eylül ay›nda yap›lacak s›nava 17-55 yafl aras› vatandafllar kat›labilecek. Kay›tlar Fuar içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar fiube Müdürlü€ü’ne yap›l›yor.

∂ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Cengizhan ile yönetimini ve kulüpte spor yapan engelli gençleri misafir etti. ‘’Ben bir engelli dostuyum’’ diyen Başkan Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin de her zaman engelli dostu hizmetler ürettiğini söyledi.


KÜLTÜR

1-15 Eylül 2013

12

Ötekiler değil bizim T

oplumun y›llarca ötekilefltirdi€i Roman halk›na Kocaeli Büyükflehir Belediyesi kucak açt›. Hükümetin Roman aç›l›m› kapsam›nda yapt›€› sosyal çal›flmalar altl›€›nda birbirinden güzel projeye imza atan Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, bu kez e€len-

celi bir organizasyona daha ad›n› yazd›rd›. 100 Roman çocu€u için sünnet flöleni düzenledi. Roman Festivali, Bir Enstrüman Bin Roman, Bilgi Evleri, KOMEK, Roman Çal›fltay› gibi Roman vatandafllar›n yaflam koflullar›n› ve hayat standartlar›n› yük-

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU:

Sizleri gönülden

seltecek çal›flmalara imza atan Büyükflehir’in bu sefer ki organizasyonu sünnet flöleni oldu. 100 Roman çocu€u sa€l›k ekibi kontrolünde sünnet ettirildi. Ard›ndan 100 çocuk aileleriyle birlikte unutamayacaklar› e€lenceli bir gün geçirdi.

Roman vatandaşlarla lunapark önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Sekapark’ta birlikte eğlenilen ailelerle alanı gezerek sünnet olan çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

SEVİYORUM E

€lence bitmedi, fakat rotas› de€iflti. Çocuklar Lunaparktan sonra Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Sekapark’ta düzenlenen programa kat›ld›. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu, Büyükflehir Gençlik ve Spor fiube Müdürü Mehmet Kesen ve Roman Dernekleri Federasyon baflkanlar› ve temsilcileri de

oradayd›. Yüzlerce Roman vatandafl›n kat›ld›€› etkinlikte konuflan Baflkan Karaosmano€lu “Ben sizleri gönülden, kalpten çok seviyorum. Sizlerin mutlulu€unu görmek inan›n bizleri daha çok mutlu ediyor. Çocuklar›n›z› sünnet ettirmenin mutlulu€unu biz de yafl›yoruz. Biliyorsunuz ben de kendimi bir Roman vatandafl› gibi hissediyorum.” ifadelerini kulland›.

Aileleriyle Sekapark’a gelen sünnet çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Lunapark’ta yapılan eğlence sonunda Başkan Karaosmanoğlu ailelerle fotoğraf çektirdi.


KÜLTÜR

1-15 Eylül 2013

13

çocuklar sünnet oldu Anne-Babalarıyla birlikte lunaparkta oyuncaklara binen çocukların neşesi gözlerinden okunuyordu.

Sünnet olan çocuklar

LUNAPARKTA

doyasıya eğlendiler

S

ÜNNET program›, bir hafta önce sünnet olan 100 Roman çocuk ve ailelerinin üstü aç›k otobüslerle Serdar Mahallesi’nden Merkez Bankas› ve Adalet Köprüsüne kadar Kocaelilileri selamlamas› ile bafllad›. Ard›ndan Kocaeli Fuar›’ndaki lunaparka gelen çocuklar birbirinden e€lenceli dakikalar yaflad›. Çarp›flan arabalar, atl› kar›nca, dönme dolap, ahtapota binen çocuklar›n keyfine diyecek yoktu.

Sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, hediyeleri çok sevdiklerini belirterek Başkana teşekkür ettiler.

Konser, sevilen sanatçı Sedat Uçan ile son buldu

BAfiKAN Karaosmano€lu’nun sünnet çocuklar›na hediyeler verdi€i program Akçakoca Mehter Bölü€ünün tasavvuf müzi€i eserleri ile devam etti. Sünnet program› ilahilerin sevilen sesi Sedat Uçan konseri ile sona erdi. Sedat Uçan birbirinden güzel ilahileri ile Roman vatandafllara güzel dakikalar yaflatt›.


SPOR

1-15 Eylül 2013

14

Bugün 30’u aşkın balık türü, 70’e yakın deniz canlısının yaşadığı adeta zafer nişanesi olan mavi bayraklı İzmit Körfezi ve Kandıra sahilleri

Altın kulaçlar yarış pisti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üç etap halinde Kandıra, Darıca ve Karamürsel sahillerinde düzenlediği Açık Su Yüzme Yarışları, Kocaeli’nin yenilenen imajını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cebeci Halk Plaj›

‹LK‹ MAV‹ BAYRAKLI CEBEC‹’DE

İZMİT E V İ Z E F R Ö K KANDIRA İ R E L L İ H A S

m›z›n lay›k oldu€unu düflünüyoruz. Vatandafllar›m›z›n da bu denizleri evi gibi bilip öyle temiz tutmas›n› yürekten lk yar›fl Kand›ra’n›n bu y›l mavi bayrak almaya hak istiyoruz” dedi. kazanan Cebeci Halk Plaj›’nda bin metrelik zorlu parkurda gerçeklefltirildi. 12 kategoride yap›lan yar›fla BEN B‹R ÇEVRE AfiI⁄IYIM aralar›nda Türkiye Yüzme Federasyonuna ba€l› Kocaeli’nin 120 km’lik bir sahile sahip oldu€unu hat›r101 yüzücü kat›ld›. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin, latan Baflkan Karaosmano€lu, konuflmas›nda Büyükflehir Gençlik Hizmetleri Spor ‹l Müdürlü€ü ve Yüzme ‹l Belediyesi’nin çevreye ve denize yapt›€› yat›r›mlara dikTemsilcili€i iflbirli€i ile gerçeklefltirdi€i Kocaeli Aç›k Su kat çekti. Kocaeli’nin birçok do€al güzelli€i olmas›na karYüzme fiampiyonas›’n›n ilk etab›n› Kocaeli Büyükflehir fl›n, y›llard›r yap›lan yanl›fllar nedeniyle bu güzelliklerin Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu’nun yan› s›ra adeta hoyratça kullan›ld›€›n› anlatan Baflkan KaraosmaGençlik Hizmetleri Spor ‹l Müdürü Muzaffer Çintimar, no€lu, “Ne yaz›k ki bu güzellikleri iyi kullanm›yoruz, ihaTürkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi En- net ediyoruz. Molozlar›, pislikleri sahile at›yoruz. Ama bugin Kater, Yüzme Federasyonu Kocaeli ‹l Temsilcisi Sey- ras› bizim evimiz, dinlendi€imiz yerler. Ben ve ekibim temizli€i, temiz çevreyi seviyoruz. Ben bir çevre afl›€›y›m. fi K›v›lc›m da izledi. Sizlerden de sahillerimizi, denizlerimizi, çevremizi temiz BU SULARDA YÜZMEK HAYALD‹ tutman›z› rica ediyorum. Çünkü temizlemek kadar kirletKulaçlar›n birincilik için at›ld›€› yar›fl› vatandafllarla bir- memek de çok önemli” diye konufltu. likte izleyen Baflkan ‹brahim Karaosmano€lu, Kocaeli’nin HEDEF KERPE art›k denizlerinde yüzülebilen bir kent oldu€unu söyleBaflkan Karaosmano€lu, Kocaeli Büyükflehir Belediyedi. Büyükflehir Belediyesi’nin çevreye ve denize yapt›€› yat›r›mlar sayesinde denizin kendilerine yeniden ku- si’nin yapt›€› yat›r›mlar›n bir sonucu olarak al›nan mavi cak açt›€›n› kaydeden Karaosmano€lu, “Eskiden bu su- bayraklara da dikkat çekti. Karamürsel Alt›n Kemer ve larda yüzmek hayaldi. Ama art›k yapt›€›m›z yat›r›mlar- Cebeci Halk Plajlar›’nda mavi bayraklar›n dalgaland›€›la denizimize yeniden kavufltuk. At›k sular›n bir damla- n› ifade eden Baflkan Karaosmano€lu, “Bu bize gurur ves›n› dahi denize b›rakm›yoruz. At›k sular› içme suyu ka- riyor. Çünkü vatandafl›m›z buna lay›k. Hedefimiz de flimlitesinde ar›t›p öyle denize b›rak›yoruz. Biz buna insan›- di de Kerpe var” fleklinde konufltu.

İ


SPOR

1-15 Eylül 2013

15

Dar›ca Bayramo€lu Plaj› BAfiKAN 41 NUMARAYLA YÜZDÜ Yar›fllar›n ikinci etab› ise Dar›ca Bayramo€lu Plaj›’nda gerçeklefltirildi. 2 bin metrelik parkurda ve 12 kategoride yap›lan yar›fla aralar›nda Türkiye Yüzme Federasyonu’na ba€l› 125 yüzücü kat›ld›. Baflkan Karaosmano€lu 041 numara ile yar›fla kat›larak vatandafllarla birlikte kulaç att›. Büyükflehir Belediyesi yüzme yar›fllar›yla bir hayali de gerçeklefltirmifl oldu. Körfez’e ve çevreye yap›lan yat›r›mlar› kabul eden do€a yeniden sular›n› Kocaelililere açt›. Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kater, Türkiye Yüzme Federasyonu

Aç›k Su Teknik Kurul Baflkan› ve Len Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Özça€layan da yar›fllar› izleyenler aras›ndayd›.

BAYRAMO⁄LU’NA DA MAV‹ BAYRAK Baflkan Karaosmano€lu, Büyükflehir Belediyesi’nin Kand›ra ve Karamürsel sahillerinde yapt›€› yat›r›mlar›n neticesini verdi€ini ve bugün bu sahillerde mavi bayraklar›n dalgaland›€›n› hat›rlatarak, “Bayramo€lu Plaj› için de mavi bayrak baflvurusu yapt›k. Çünkü inan›yoruz ki bu sahil de mavi bayra€› hak ediyor. Hedefimiz sahilimize mavi bayra€› getirmek” diye konufltu.

Karamürsel Alt›nkemer Halk Plaj› KARAMÜRSEL’DE RENKL‹ YARIfi Aç›k Su Yüzme fiampiyonas›’n›n üçüncü ve son etab› Büyükflehir’in iki y›l üst üstte mavi bayrakla taçland›rd›€› Karamürsel Alt›nkemer Halk Plaj›’ndayd›. Erkeklerde 90, bayanlarda da 40 yüzücünün kat›ld›€› yar›fllarda 25 bedensel engelli yüzücü de yer ald›. Yar›fllar 2 bin metrelik parkurda yap›ld›. Yar›fllar› Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan Vekili Zekeriya Özak, Kater ve Özça€layan da takip etti. Öte yandan Ka-

1-15 Eylül 2013 Sayı: 61 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme Yayın Organı Genel Yayın Yönetmeni Semiha Lavas Özkol Sorumlu Müdür Mehmet Baydemir Fotoğraflar/Arşiv Nurdoğan Sevencan/Rafiye Usta Tel: 0262 318 10 00 www.kocaeli.bel.tr - 41@kocaeli.bel.tr Grafik - Tasarım - Baskı: ‹HLÂS GAZETECİLİK A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ ‹STANBUL Tel: 0 212 454 30 00

ramürsel Alt›n Kemer Yar›fl› öncesinde 6 kiflilik Bayan Senkronize Yüzme Milli Tak›m sporcular› su balesi yaparak yar›fla renk katt›.

12 KATEGOR‹DE YAPILDI Yar›fllar, 12-14; 15-18; 19-25; 26-35; 3645 ve 46 yafl üstü bay ve bayan 12 kategoride yap›ld›. Yar›fllarda dereceye girenlere alt›n, gümüfl ve bronz madalyalar›n› Baflkan Karaosmano€lu ve beraberindeki protokol üyeleri verdi. Ayr›ca yar›fllarda kategorile-

rinde dereceye giren ilk befl sporcuya da para ödülü verildi.

14 ZODYAK BOT GÖREV YAPTI Yar›fl boyunca KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazalar›n› Engelleme Merkezi) denizdeki yar›fl güvenli€ini sa€lad›. Yar›fl süresince ayr›ca Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›€›’na ba€l› ekipler ve Zab›ta da görev bafl›nda oldu. Yüzücülerin güvenli€i; bot, cankurtaran ve dalg›çlar ile 14 zodyak taraf›ndan sa€land›.


kırkbirgazetesi61sayı  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you