Page 1

16-31 EKİM 2013

Namazgah Barajı’nda ilk su tutuldu 12-13’te

135 BiN bilgisayarla

Kocaeli BİLİŞİM KENTİ 11 öğrenciye daha otomobil

Üniversite sınavında ilk 100’e giren üç öğrenciyi otomobille ödüllendiren Büyükşehir kazanan 11 öğrenciye daha törenle otomobillerini teslim edecek. 8-9’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 56 bin 939 tablet ile birlikte beş yıl önce dağıtacağı sözünü verdiği 130 bin bilgisayar hedefini geçti. Türkiye’de örneği bulunmayan projesiyle bu yıl 135 bin 475 rakamına ulaştı. Adeta kendi rekorunu kırdı. ∂ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bire Bir Öğrenme Projesi kapsamında bu yıl dizüstü bilgisayar yerine gelişen teknolojiye bağlı olarak tablet dağıttı. 6 ve 7. sınıfta okuyan 56 bin 939 öğrenciye verilecek olan tabletlerin dağıtım startı Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi’nde törenle verildi.

Geleceğin Bill Gates’leri Kocaeli’de yetişecek 3’te

∂ Törene katılan Bakan Yardımcısı Orhan Erdem Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun Türkiye’ye örnek projelere imza attığını kaydederek “Bana göre yaptığı en önemli icraatı eğitimle alakalı olanıdır. Hükümetimizden önce başlattığı bu projeyle 11 milyon öğrencimizi kapsayan Fatih projemize altlık oluşturmuşlardır. Bence bu proje 100 yıllık bir projedir” diye konuştu. 4-7’de


BAŞKAN’DAN

16-31 Ekim 2013

3

Geleceğin Bill Gates’leri KOCAELİ’de yetişecek

İ

nsano€lu do€du€u andan vefat etti€i güne kadar, çevresinden, anne – babas›ndan, ö€retmenlerinden, arkadafllar›ndan, do€ada meydana gelen olaylardan, kitaplardan ve benzeri pek çok yol ile sürekli ö€renir. Son dönemde geliflen teknoloji ile birlikte klasik ö€renme yöntemlerine, televizyonlar ve bilgisayarlar da girdi. Art›k çocuklar›m›z, okulda ö€rendiklerinden çok daha fazlas›n› internetten ö€renir hale geldi. Biliflim ça€› ile birlikte her kuflak bir öncekinden çok daha iyi iletiflim imkânlar›na sahip olarak ve bilgiyle donan›ml› bir flekilde yetiflmeye bafllad›.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “5 yılda 135 bin bilgisayar, 12 Bilgi Evi, Bilim Teknoloji Kulübü ve hizmete açacağımız Bilim Merkezi ile yakın gelecekte Kocaeli’den yeni Bill Gates’lerin çıkmasını hedefliyoruz” binlerce y›l geçti€i hissine kap›l›yorum. Kara tahtaya kireç tebeflirlerle yaz› yaz›lan, sobayla ›s›t›lmaya çal›fl›lan kalabal›k s›n›flar... Badanas› olmayan, boyalar› dökülen e€itime elveriflsiz okullar vard›. Pek çok arkadafl›m, ekonomik problemler yüzünden okuyam›yor, ya da yaflanan ekonomik s›k›nt›larla bo€ufluyorlard›. O günleri yaflayan bir Büyükflehir Belediye Baflkan› olarak, yavrular›m›z›n ayn› s›k›nt›y› yaflamamalar› için; gece - gündüz var gücümüzle çal›fl›yoruz. Özellikle de e€itime büyük önem veriyoruz. Ö€rencilerimize sorunsuz e€itim yapabilecek okullar kazand›rmak için çaba sarf ediyoruz.

GEL‹fiMELERE KAYITSIZ KALMADIK Kocaeli Büyükflehir Belediyesi olarak biz de bu geliflmeye kay›ts›z kalamazd›k. Bire Bir Ö€renme Projemiz ile 6. s›n›f ö€rencilerimize ücretsiz dizüstü bilgisayar da€›tarak, çocuklar›m›z›n gelece€in bilim adamlar› olmalar› yolunda ufkunu genifllettik. Bu y›l verdi€imiz tablet bilgisayarlarla birlikte en son teknolojiyi de çocuklar›m›za sunmufl olaca€›z. TEKNOLOJ‹ SAVAfiLARI YAfiANIYOR Art›k Biliflim ça€›nday›z. Bu ça€da bilgi, en de€erli sermaye. Bilgiye ulaflman›n son derece kolaylaflt›€› günümüzde bilgiyi en verimli kullananlar dünyaya yön veriyor. Bilgi teknolojisinin h›z› sayesinde art›k küresel dengeler tamamen de€iflti. Dünyaya yön verenler, eski ça€lardaki gibi kalabal›k ordulara ihtiyaç duymuyorlar. Art›k teknoloji savafllar› yaflan›yor. Bilim ve teknoloji alan›nda ilerlemifl, nitelikli, donan›ml› bireyler yetifltiren ülkeler bugün küreselleflen dünyan›n her alan›nda söz sahibidir. 90'›nc› y›l›n› kutlamaya haz›rland›€›m›z Türkiye Cumhuriyeti'miz de onlardan biri olmaya aday. fiüphesiz bu kalk›nma ve ilerlemede bilgisayar baflrolde. ‹nternet ba€-

lant›s› olan bir bilgisayar üzerinden, bugün istedi€imiz her bilgiye ulaflabiliyor, haberlere an›nda eriflebiliyoruz. Hatta ameliyat gerçeklefltirip, hayat kurtarabiliyoruz. B‹LG‹SAYAR HAYATIMIZIN B‹R PARÇASI Bilgisayarlar her alanda hayat›m›z› kolaylaflt›r›yor. ‹stedi€imiz sinemadan istedi€imiz filme biletimizi al›yor, istedi€imiz yeme€i istedi€imiz saate evimize getirtiyor, çok uzaklardaki yak›nlar›m›zla görüntülü olarak hasret giderebiliyoruz. Bilgisayarlar hayat›m›z›n bir parça-

s› haline geldi! Uçaklar, trenler hatta fabrikalar robotlarla; bilgisayarlarla çal›fl›r oldu. ‹lerleyen zamanlarda bilgisayar kullanmay› bilmeyen birisiyle okuma - yazma bilmeyen birisi; inan›n ayn› seviyede olacak. AYNI SIKINTILARI ÇOCUKLARIMIZ YAfiAMASIN D‹YE 5 y›l önce, Kocaeli'mizin biliflim ça€›ndan geri kalmamas› için 'Her Ö€renciye Bir Bilgisayar' kampanyas›n› hayata geçirirken gelecekteki bu geliflmeleri tahmin ediyorduk. 6'nc› s›n›ftaki halimi düflünüyorum da sanki aradan

HERfiEY GELECE⁄‹M‹Z OLAN ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N Kara tahta bile ak›lland›. Bilgi Evlerimiz, Bilim Teknoloji Kulübümüz ve daha pek çok faaliyet ve projemiz, Büyükflehir Belediyemizin; a€aç yaflken e€ilir sözünden hareketle bafllatt›€› dev programlard›r. Göreve geldi€imiz günden bu yana yollar, köprüler, barajlar, devasa ar›tma tesisleri kurduk. Kocaeli’yi dünyan›n en güzel, en önemli flehirlerinden biri haline getirmek için planlar, projeler, hedefler, stratejiler gelifltirdik. Ama ne yapaca€›m›z›, çocuklar›m›z›n gözlerine bakt›€›m›zda anlad›k. Bütün icraatlar›m›za; onlar›n bak›fl›, enerjisi, sonsuz ufku hayat veriyor. Gözlerindeki ›fl›k, gelece€imizi ayd›nlat›yor. Her fley gelece€imiz olan çocuklar›m›z için ve her fley daha iyi bir Kocaeli için.


MANŞET

4

135 BIN HAYAL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu y›l 56 bin 939 tablet ile birlikte beş y›l önce dağ›tacağ› sözünü verdiği 130 bin bilgisayar hedefini geçti. Türkiye’de örneği bulunmayan projesiyle bu y›l 135 bin 475 rakam›na ulaşt›. Adeta kendi rekorunu k›rd›.

ocaeli Büyükflehir Belediyesi, Bire Bir Ö€renme Projesi kapsam›nda bu y›l dizüstü bilgisayar yerine geliflen teknolojiye ba€l› olarak tablet da€›tt›. 6 ve 7. s›n›fta okuyan 56 bin 939 ö€renciye verilecek olan tabletlerin da€›t›m start› Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Uluslararas› Fuar Merkezi’nde törenle verildi. SUNUCU YAVUZ SEÇK‹N Bin Bir Surat tiplemesiyle tan›nan Yavuz Seçkin’in sunuculu€unu üstlendi€i programa Vali Ercan Topaca, Milli E€itim Bakan Yard›mc›s› Orhan Erdem, Kocaeli Milletvekili Fikri Ifl›k, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu, Genel Sekreter Yard›mc›s› Ersin Yaz›c›, Baflkan Vekili Zekeriya Özak, ‹l Milli E€itim Müdürü Nevzat ‹spirli ve ortaokullar kat›ld›. B‹LG‹SAYARI SUNMAK GÖREV‹M‹Z Törende konuflan ‹spirli, Milli E€itim olarak yap›lan teknolojik geliflmelerin ö€rencilerin baflar›s›nda büyük etkisi oldu€unu söyledi. “Bilginin toplanmas›nda bilgisayar çok verimli bir araç. Bu arac› sunmak da bizlerin görevidir” dedi. Bu projede 5 y›lda 130 bin hedefiyle yola ç›kt›k-

K

lar›n› vurgulayan Baflkan Karaosmano€lu “E€itim olmazsa olmaz›m›z. Bu alanda büyük yat›r›mlara imza at›yoruz. Teknolojiye paralel olarak bu y›l çocuklar›m›za dizüstü yerine tablet da€›t›yoruz. Amac›m›z gelece€in yaz›l›mc›lar›n›n yeni Bill Gates’lerin Kocaeli’den ç›kmas›n› sa€lamak. Çok çal›fl›yoruz ve biliyoruz ki “Çal›fl›nca oluyor” dedi. 100 YILLIK PROJE Bakan Yard›mc›s› Erdem ise Baflkan ‹brahim Karaosmano€lu’nun Türkiye’ye örnek projelere imza att›€›n› kaydederek “Bana göre yapt›€› en önemli icraat e€itimle alakal› olanlard›r. Hükümetimizden önce bafllatt›€› bu projeyle 11 milyon ö€rencimizi kapsayan Fatih projemize altl›k oluflturmufllard›r. Bence bu proje 100 y›ll›k bir projedir. Fatih projemizin de Kocaeli’nde pilot olarak uygulanmas› için çal›flmalar yap›yoruz”diye konufltu. YET‹fiM‹fi ‹NSAN KAYNA⁄I Tabletlerin çocuklar›n e€itim hayat›nda çok önemli oldu€una dikkat çeken milletvekili Ifl›k, “Bugün yer alt› kaynaklar› m› yoksa insan kayna€› m› diye sorduklar›nda geliflmifl devletler yetiflmifl insan kayna€› diyor. Bugün Güney Kore geliflmifl yer alt› kaynaklar›na sahip de€il, ama yetiflmifl insan kay-

16-31 Ekim 2013

na€› nedeniyle bugünün teknoloji üreticilerinin bafl›nda geliyor” dedi. Milletvekili Ifl›k göreve geldikleri dönemi hat›rlatarak “310 bin olan derslik say›m›z› 215 bin daha artt›rd›k. 400 bin olan e€itimci kadromuzu da bugün 800 binlere ç›kard›k” bilgisini verdi. Vali Topaca da, bu dönemde e€itime büyük ödenek ayr›ld›€›n› belirtti.” EN ÜCRA KÖYLERE KADAR General Mobile ETAB 10 markal› toplam 56 bin 939 tablet en ücra köyden kent merkezine kadar her okula da€›t›lacak. Bu y›l da€›t›m› yap›lan tabletlerle birlikte Büyükflehir Belediyesi, 5 y›lda toplam 135 bin 472 bilgisayar da€›tm›fl olacak.

Öğrenciler tabletlerini almaya aileleriyle geldi.


MANŞET

5

GERÇEK OLDU 16-31 Ekim 2013

Dizüstünün yerine

TABLET

roje kapsam›nda üç y›ld›r da€›t›lan dizüstü bilgisayarlar Türkiye’nin önde gelen biliflim flirketlerinden Exper taraf›ndan dizayn edilmiflti. Bilgisayarlar çocuklar›n düflürebilece€i, üzerine bir fley dökebilece€i de düflünülerek gelifltirilmiflti. Büyükflehir, ça€›n yeni teknolojisi olan tabletlerin de ayn› özelliklere sahip olmas›na dikkat etti. ‹ki teknoloji aras›ndaki en büyük fark, dizüstünün a€›rl›€› 1 kilo 54 gramken tabletin 750 graml›k a€›rl›€›yla çocuklar›n kolay tafl›mas›na daha elveriflli olmas›.

P

E⁄‹T‹C‹ ÖVE Ö⁄RET‹C‹ UYGULAMALAR E€itimde kullan›m kolayl›€› sa€lamak amac›yla özel bir yaz›l›m ile üretilen General Mobile ETAB 10 tablet office uygulamalar›na, Türkçe ve ‹ngilizce sözlük, antivirus, dosya yöneticisi, redeer (kitap okuma) ve google play’de (android uygulama marketi) yer alan uygulamalara eriflim sa€lama ayr›cal›€›n› sunuyor. EBEVEYN KONTROL YAZILIMI 9.7 inche sahip olan tabletlerde iki çekirdekli h›z› 1 Ghz ifllemci, 16 GB ifllem depolama ayg›t›, LP DDR2 ve LPDD3 teknolojisine sahip frekans de€eri en az 400 Mhz h›z›nda 1 GB bel-

Yavuz Seçkin sahnede çocuklarla şakalaştı.

lek bulunuyor. Ayr›ca bilgisayarda ebeveyn kontrol yaz›l›m› bulunacak. Bu yaz›l›m flifre korumal› olacak. Ö€rencilerin girmemesi istenilen web sayfalar›na eriflimleri engellenecek. ENGELL‹LER DE UNUTULMADI Büyükflehir Belediyesi her y›l da€›tt›€› bilgisayarlardan özel e€itim ö€rencilerinin de yararlanmas›n› sa€lad›. Kampanyan›n s›n›rlar›n› geniflleterek ilgi ve sevgi kadar bilgiye de ihtiyac› oldu€unu bildi€i özel e€itim gören ö€rencilere de dizüstü bilgisayar da€›tt›. Onlar›n da bu bilgi dalgas›ndan yararlanmas›n› sa€lad›. EN ‹Y‹ YEREL UYGULAMA ÖDÜLÜ Her Ö€renciye Bir Bilgisayar projesi herkesi bilgisayar okur yazar› yapma hedefiyle haz›rland›. Türkiye’de biliflim alan›nda model oldu. Türkiye Biliflim Derne€i taraf›ndan her y›l düzenlenen Geleneksel Biliflim Hizmetleri ödülleri töreninde Biliflim 2009 Yerel Yönetim Uygulama dal›nda birincilik ödülüne lay›k görülmüfltü.

Köy okullarında bile bilgisayar var YASİN KARACA-VELİ (ÇİTFÇİ) Akmeşe’de çiftçilikle uğraşıyorum. Bizim zamanımızda bilgisayar yoktu belki ama her çocuk gibi imkanlara da sahip değildik. Hele ki bir köy çocuğunun eğitim olanağı diye bir şey yok gibiydi. Ama çocuğum benimle aynı kaderi yaşamıyor. Köy okullarında bile artık bilgisayar var.

Kocaelili olduğum için şanslıyım

Yeni teknolojiyi yakalıyoruz

HATİCE İZGİMehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi- Kocaeli’de yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tablet aldığım için çok mutluyum. Derslerime büyük katkı sunacağını düşünüyorum.

ZELİHA MUTLUInkılap Ortaokulu öğrencisiTablet aldığım için mutluyum. Bilgisayarım vardı fakat, teknoloji sürekli kendini yeniliyor. Biz de Büyükşehir sayesinde bu yeniliği yakalıyoruz.

Nice bilgisayar mühendisleri çıkar

Artık imkansız diye bir şey yok

İLKAY KOYUNCU- 100. Yıl Ortaokulu öğrencisiBilgisayar alacak durumu olmayan öğrenciler için çok güzel bir çalışma. İleride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bu tür projeler sayesince nice bilgisayar mühendisleri çıkağına inanıyorum.

HAFİZE GÜN-VELİ-(Evhanımı) Ben de çocuğu tablet alan velilerden biriyim. Hepimizde büyük bir coşku ve mutluluk var. Çocuğum günlerdir bugünü bekledi. Tabet aldığı için çok mutlu. Bu mutluluğa vesile olanlara teşekkür ediyorum. Artık eğitimde imkansız diye bir şey yok.

Büyükşehir sesimi duydu ALİ EREN- 100 Yıl Ortaokulu öğrencisi- Çok heyecanlıyım. Ailemden sürekli bana tablet almalarını söylüyordum. Büyükşehir sanki sesimi duydu. Bir tabletim oldu.


MANŞET

16-31 Ekim 2013

Bilgi Evleri hayatları değiştiriyor B Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin göreve geldiği 2004 yılından bu yana üzerinde önemle durduğu konu eğitim oldu. 7 ilçede 12 bilgi evi açan Büyükşehir Belediyesi, geleceğe güvenle bakan bir neslin tohumlarını attı. Bilgi evi öğrencilerinden gelen başarılarla yatırımlarının meyvesini almaya başladı.

6

Yuvacık Bilgi Evi’nin açılışını Başkan Karaosmanoğlu yaptı.

üyükflehir Belediyesi, bir bilgi evini daha Bafliskele Yuvac›k’ta faaliyete geçirdi. 7 ilçede bilgi evi say›s› 12’ye yükseldi. Ö€rencilerin okullar›ndan kalan zamanlar› s›k›lmadan e€itimle geçirmelerini sa€lamak, onlar› sosyallefltirmek amac›yla kurulan bilgi evleri, hedefleri olan gençlerin ikinci yuvas› oldu. fiimdi bilgi evlerinden nice baflar› hikayeleri ç›k›yor. Çocuklar›n hedeflerini, Bilgi Evi ile ilgili düflüncelerini ve özellikle Roman mahallelerindeki çocuklar›n baflar›lar›n› ve hayata bak›fl aç›lar›n›n nas›l de€iflti€ini onlardan ve e€itmenlerinden dinleyin istedik;

Çocuğumu dershaneye gönderemezdim Serkan Yal›n – 35 – Esnaf – Hamza Yal›n’›n Babas›-Kötü örnekli büyüklerimiz var. Eskiden büyüklerimize sayg›da kusur etmezdik. Mahallede röportaj yapsan›z Hamza için hiç kötü söz duymazs›n›z. Bilgi evinin her yönden katk›s› oldu. Günde 40 liraya çal›fl›yorum. Dershaneye gönderemezdim. Herkesten Allah raz› olsun. Herkese tavsiye ederim.

Geleceğin şimdiki adresi Ayflenaz Subafl›- Karamürsel ‹mamHatip O.O.-Karamürsel Alp Bilgievi-Burada Türkçe, Matematik, Fen, Teknoloji ve ‹ngilizce derslerine kat›l›yorum. Ayr›ca Gazetecilik, satranç, keflfediyorum ö€reniyorum ve origami kulüplerinde de çal›flmalar yürütüyorum. Bilgi

Evi demek; kitap okumak, ödev yapmak, nefleli ve güvenli ortam demek. Kütüphanedeki sessiz ortam› seviyorum. Ö€retmenlerim çok yard›mc› oluyor. Ayr›ca burada yeni arkadafllar edindim. Bence Bilgi Evi gelece€in flimdiki adresi..

Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum Bir di€er Roman çocu€u Necati Turcan – Özel Kervan Anadolu Sa€l›k Meslek Lisesi- Kötü davran›fllardan uzak durmak istedim öncelikle. Bilgi evinde planl› çal›flt›m. Ma-

hallemdeki çocuklardan buraya gelmelerini istiyorum. Buras› sakin ve sessiz oldu€u için derslere daha rahat odaklan›yorlar. Bilgi evinin üzerimde çok büyük eme€i var.

Yeteneğimi keşfettiler Elif Toprak-Mehmet Akif Ortaokulu-Kaz›m Karabekir Bilgi Evi- S›cak ve samimi bir ortam. Sosyal etkinliklerden çok faydaland›m. 24 Kas›m Ö€retmenler Günü’nde tiyatro oyununda oynad›m. Tiyatro yetene€imi buradaki hocalar›m keflfetti. S›nav ve performans notlar›m da yükseliyor.

Kitap okumayı sevdirdi Onur U€ur Tekin- Ford Otosan Ortaokulu-Serdar Bilgievi-Bilgievi aç›ld›€›ndan beri geliyorum. Bilgievi bana kitap okumay› sevdirdi, Derslerimde baflar›l› olmama yard›m-

c› oldu. Buraya gelerek okul derslerimi pekifltiriyorum. Bilgievinin gezileriyle flehrimizdeki hiç görmedi€im yerleri görme f›rsat›m oldu. Bilgievini çok seviyorum.


MANŞET

16-31 Ekim 2013

Seka Bilim Merkezi tamamlandığında böyle olacak.

Merkezin yapılacağı alan böyleydi.

Sekapark’a Türkiye’nin EN BÜYÜK BİLİM MERKEZİ

7

K

ocaeli Büyükflehir Belediyesi önemli projelerinden birini daha bu y›l hayata geçiriyor. TÜB‹TAK ile yapt›€› protokol kapsam›nda Sekapark alan›nda Türkiye’nin en büyük 'Bilim Merkezi’ni kuruyor. Endüstriyel dönüflümle yeniden hayat bulan, Marmara’n›n etkinlik merkezi haline gelen Sekapark, bu proje ile Kocaeli'nin Türkiye'nin biliflim üssü olma yolundaki hedefine büyük katk› sunacak. Avrupa'n›n da say›l› tesislerinden biri

olacak bilim merkezinin içerisinde 6 bin metrekarelik interaktif sergi salonu bulunacak. Bilim merkezi, çocuklar›n ve gençlerin vakitlerini faydal› çal›flmalarla geçirebilecekleri bir e€itim-geliflim merkezi olacak.

GEBZE’YE B‹L‹fi‹M VAD‹S‹ Tüm bu çal›flmalar hükümetin Kocaeli'nde yapmay› planlad›€› ve program›na ald›€› çal›flmalara bir haz›rl›k niteli€inde. Bu kapsamda yap›lacak çal›flmalardan

biri de Gebze Muallimköy Vadisi’ne kurulacak olan Türkiye’nin ilk Biliflim Vadisi projesi. Kocaeli, Biliflim Vadisi için adeta biçilmifl kaftan gibi. TÜB‹TAK MAM, TÜSS‹DE, GYTE gibi köklü kurulufllar›n bu kentte bulunmas› buna güzel birer örnek. Ayr›ca AR-GE Serbest Bölgesi de burada kurulu. Kocaeli’nin bu özelli€i tafl›yor olmas› da hükümeti burada kentin ufkunu geniflletecek çal›flmalar yapmaya teflvik ediyor.

D‹⁄ERLER‹ G‹B‹ DE⁄‹L‹M

B‹RÇOK YEN‹ ARKADAfiIM OLDU Melek Afl›r›- Ford Otosan OrtaokuluSerdar bilgievi-Aç›ld›€›ndan beri bilgi evine geliyorum. En çok bilgi evinin ö€retmenlerini seviyorum. Bilgievine geldi€imden beri daha çok ders çal›fl›yorum. Art›k d›flar›da oyun oynam›yorum. Hep bilgievine geliyorum.Bilgi evinde bir çok yeni arkadafl›m oldu.

Serdar Mahallesi’ndeki Roman çocuklardan biri olan Hamza Yal›n – Körfez Anadolu Sa€l›k Meslek Lisesi- Çok çal›flt›m, ben di€erleri gibi de€ilim. Onlardan ayr› bir ortamdaym›fl›m gibi düflündüm. Onlara örnek olmak istiyorum. Kötü davran›fllar›n› örnek almad›m. Bilgi evinde düzenli derslere geldim. Tiyatro, koro gibi faaliyetlere de kat›ld›m. Mahallemdeki herkese de öneriyorum.

BÜTÜN ÇOCUKLARA TAVS‹YE EDER‹M Ayflenur A⁄CA- 15.Kolordu OrtaokuluDerince Ertu€rul Gazi Bilgievi -Bilgievi aç›ld›€› günden beri buran›n müdavimiyim. Bilgievi denilince akl›ma; güler yüzlü ö€retmenler, s›cac›k bir ortam, kitap dolu kütüphane, e€lenceli kulüpler, geziler, tiyatrolar ve yar›flmalar geliyor. Bilgievini bütün çocuklara tavsiye ediyorum.

GURUR PANOSUNA ‹SM‹M YAZILDI ARTIK DÜZENL‹ DERS ÇALIfiIYORUM Beyzanur Kaya- Ford Otosan Ortaokulu-Serdar Bilgievi- 2y›ld›r bilgievine geliyorum. En çok kitap okumay›, bilgisayar oynamay› ve etkinliklere kat›lmay› seviyorum. Bilgievine geldi€imden beri düzenli ders çal›fl›yorum. Bilgievinin yapt›€› gezileri çok seviyorum.

Battal Musa Ünlü- Mustafa Kemal ‹lkö€retim Okulu-Dar›ca Kaz›m Karabekir Bilgi Evi-Burada benimle çok ilgileniyorlar. Kütüphanede kitap okuyorum. Okumam› burada gelifltirdim. Notlar›m artt› ve okulumda gurur tablosuna yaz›ld›m. Bilgi evi sayesinde ilk defa tiyatroya gittim, gezilere kat›ld›m.

Bilimi öğreten kulüp

Büyükflehir Belediyesi’nin e€itime tek hizmeti bilgisayar da€›t›m› ya da Bilgi Evleri de€il. Gelece€in Silikon Vadisi olarak adland›r›lan Kocaeli’yi bilim üssü bir flehir yapma çal›flmalar› da sürüyor. Bilim ve Teknoloji Kulübü projesi de Türkiye’de ilk kez yine Kocaeli Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan hayata geçirildi. 2009 y›l›nda hizmete aç›lan kulüp, bilim ve teknolojiyi yak›ndan tan›yarak ö€renen mucitler yetifltiriyor.


HABER

16-31 Ekim 2013

8

İlk 100’e

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üniv liği bölümünü kazanan Seçil Ayna’y mih Çelik ve Türkiye 94.’sü olarak H

K

Fakültesi’ni kazanan Serenay soy’un otomobilini Büyükflehir diye Baflkan› Karaosmano€lu etti. Serenay baflar›n›n ödülün kilometre, kaskolu ve ful depo ba ile taçland›rm›fl oldu.

ÇEL‹K: “BAfiARI H‹ÇB‹R fiEYE ENGEL DE⁄‹L”

Seranay Ersoy “Asl›nda haya ilk 100’e girme düflüncesi yokt yükflehir Belediyesi’nin otomo lünden haberdard›m. Çok çal› Ve bana da otomobil almak na oldu. 19 yafl›nda kendi otomob sahip oldum bu çok büyük bir dedi.

ocaeli Büyükflehir Belediyesi her y›l oldu€u gibi bu y›l da üniversite s›nav›nda ilk 100’e giren ö€rencileri s›f›r kilometre otomobille ödüllendirdi. Bu y›l ki ödülün sahibi üç ö€renci oldu. Büyükflehir, çocuklar› ve ailelerini gururland›rmak, baflar›y› di€er çocuklara da afl›lamak için ö€rencilerin lise ö€renimini gördükleri okullar›nda otomobil da€›t›m törenleri düzenledi.

Serenay Ersoy da otomobilinin anahtarını Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun elinden aldı.

ASİYE-MUSTAFA AYNA ÇİFTİ – Seçil’in ailesi olduğumuz için çok mutluyuz. Emeğinin karşılığını aldı. Destekleyenlere de çok teşekkür ederiz. Başarısını yürekten kutluyoruz.

Törenlerin ilki Semih Çelik’in mezun oldu€u Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi bahçesinde yap›ld›. Kand›ral› çiftçi bir ailenin çocu€u olan Çelik, baflar›n›n hiçbir fleye engel olmad›€›n› söyleyerek teflvik edici ödülün kendisini motive etti€ini vurgulad›. “Bu uygulama kesinlikle devam etmeli”dedi. ‹kinci otomobil da€›t›m töreni ise Özel Erkul Tunagür Fen Lisesi’nde devam etti. Hacettepe ‹ngilizce T›p

ERSOY “19 YAfiINDA OTOMOB‹L SAH‹B‹ OLDUM

ERSOY’UN ANNES‹ “EMEKL‹ EVHANIMIYIM”

Serenay Ersoy’un annesi Ha Ersoy ise duygular›n› flöyle dil di. “Emekli evhan›m›y›m. K›z›m emekli oldum tüm enerjimi on mek için. K›z›mdan böyle bir d bekliyordum. K›z›ma espri yap duk ‘Sak›n arabay› al›p gelme


HABER

16-31 Ekim 2013

9

’e otomobil ödülü

niversiteye giriş sınavında Türkiye 62’ncisi olarak Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmena’ya, Türkiye 88’incisi olarak Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Tarih bölümüne yerleşen Seak Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi’ni kazanan Serenay Ersoy’a otomobil ödülü verdi.

enay Erflehir Beleo€lu teslim ülünü s›f›r depolu ara-

Çok büyük bir gurur. Rabbimiz bize bahfletti. ‹nflallah her anne baba bunu yaflar” BABA MURAT ERSOY “ÖDÜL KIZIMI MOT‹VE ETT‹”

hayalimde yoktu. Büomobil ödüçal›flt›m. ak nasip mobilime k bir fley”

Serenay Ersoy’un babas› da oldukça gururluydu. Mutlulu€unu “Devlet memuruyum. Aile ve Sosyal Politikalar ‹l Müdürlü€ü’nde sosyal hizmet uzman› olarak çal›fl›yorum. K›z›m›z›n baflar›l› olaca€›na inan›yorduk. ‹lk 100 olmasa da ilk 1000 ilk 500 bekliyorduk. Tabi Büyükflehir Belediyesi’nin bu teflvi€i k›z›m›z› da motive etti. Çok teflekkür ediyorum”sözleriyle ifade etti.

M”

BO⁄AZ‹Ç‹L‹ Ö⁄RENC‹LER‹N OTOMOB‹L fiAfiKINLI⁄I

DUM”

i Havvanur e dile getirK›z›m için mi ona verbir derece i yap›yorlme’ diye.

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi bu y›l›n son otomobil ödülünü ise yabanc› dil s›nav›nda Türkiye 62’ncisi olarak Bo€aziçi Üniversitesi ‹ngilizce Ö€retmenli€i bölümünü kazanan Seçil Ayna’ya verdi. Baflkan Karaos-

mano€lu’ndan otomobilini alan Ayna, “Bo€aziçi Üniversitesi, en baflar›l› ö€rencilerin tercih etti€i bir üniversite. ‹lk yüze girdi€im için otomobil hediye edildi€ini duyunca herkes çok flafl›yor ve ‘keflke biz de Kocaeli’nde okusayd›k’ diyor” fleklinde konufltu. BAfiARI ‹STEMEK VE ÇALIfiMAKLA OLUYOR Baflar›ya ulaflmak için çok çaba sarf etti€ini belirten Seçil Ayna, “Bazen kendimizden ödün veriyoruz. Ancak bunu yaparak baflar›ya ulafl›yoruz. Ne kadar çok istersek o kadar çok baflar›ya ulafl›r›z. Benden desteklerini esirgemeyen anne ve babama, ö€retmenlerime teflekkür ediyorum. Bu ödülü verdi€i için Büyükflehir Belediyesi’ne ayr›ca teflekkür ediyorum” dedi. ÇALIfiMADAN BAfiARI GELMEZ fiehit Özcan Kan Anadolu Ö€retmen Lisesi’nin bahçesinde yap›lan otomobil teslim töreninde konuflan

Baflkan Karaosmano€lu “Hepimizin çal›flmas› gerekiyor. Vatan›n› en çok seven ona en çok hizmet edendir. Herkes üzerine ald›€› görevi en iyi flekilde yerine getirecek” dedi.

cek. ‹lk yüzde 100 tane Kocaelili ö€rencimiz olsa Büyükflehir bunlar›n tamam›na otomobil verecek” fleklinde konufltu.

11 Ö⁄RENC‹YE DAHA OTOMOB‹L

SIFIR KM, KASKOLU VE FUL DEPOLU

Bu y›l 3 ö€renciye otomobil verdiklerini hat›rlatan Baflkan Karaosmano€lu, “Önümüzdeki y›l 11 ö€rencimize otomobil hediye edece€iz. Bu say› daha da artabilir. Artmas›n› da istiyoruz. Birkaç ay içerisinde onlar›n da otomobillerini kendilerine teslim edece€iz. Ö€rencilerimizi tebrik ediyorum. Say›lar›n›n artmas›n› istiyorum” diye konufltu. BÜYÜKfiEH‹R’E TEfiEKKÜR ‹l Milli E€itim Müdürü Nevzat ‹spirli de Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin e€itime büyük hizmetler verdi€ini söyledi. 2013 y›l›nda yap›lan Lisans Yerlefltirme S›nav›’nda (LYS) 11 ö€rencinin ilk yüze girdi€ini vurgulayan ‹spirli, “Büyükflehir Belediyesi bu ö€rencilerimize de otomobil vere-

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, Kocaeli’deki bir lisede e€itim gören ve Lisans Yerlefltirme S›nav›’nda (LYS) ilk yüze girip tercih yaparak e€itimine bafllayan her ö€renciye otomobil hediye ediyor. Bu y›l Opel Corsa olarak belirlenen otomobiller s›f›r kilometre, kaskolu ve ful depolu olarak baflar›l› ö€rencilere veriliyor. SBS’DE ‹LK 300’E OTOMOB‹L Kocaeli Büyükflehir Belediyesi sadece üniversite s›nav›nda de€il, lise yerlefltirme s›nav›nda da ilçelerinde ilk 300’e giren ö€rencileri bisikletle ödüllendiriyor. fiu zamana kadar 2100 ö€renci bu ödülün sahibi oldu.

Serenay Ersoy’un da okulunda tören düzenlendi.


KÜLTÜR

16-31 Ekim 2013

10

Yeni yeteneklere K ı ş a b s r e d ocaeli Büyükflehir Belediye Konservatuar› ile Güzel Sanatlar E€itim Merkezi'nin 20132014 e€itim dönemi bafllad›. S›nav› kazanan 240 ö€renci konservatuarda, 133 ö€renci de Güzel Sanatlar E€itim Merkezi'nde ders bafl› yapt›. 373 Ö⁄RENC‹ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Konservatuar› her y›l oldu€u gibi bu y›l da s›navla yeni e€itim ö€retim dönemine girecek ö€rencileri belirledi. Yetenekli oldu€u gözlenen 373 ö€renci s›nav› kazand›. Türk Sanat Müzi€i Bölümüne 55, Türk Halk Müzi€i Bölümüne 20, Türk Din Musikisi Bölümüne 36, Bat› Müzi€i Bölümüne 92, Bale Bölümüne 25 ve Halk Oyunlar› Bölümüne 12 kifli olmak üzere konservatuara 240 kifli kay›t yapt›rd›. Güzel Sanatlar E€itim Merkezi'nin Çocuk Resim, Yetiflkin Resim, Hat Ebru, Seramik, Tezhip ve Çini branfllar›nda aç›lan s›nav› ise 133 kifli kazand›. Bu y›l ö€renci kadrosu 5 ile 55 yafl aras›ndaki kiflilerden oluflan konservatuarda haftan›n 5 günü ders var. ÇOCUK KOROLARI KURULACAK Ayr›ca Kocaeli Büyükflehir Belediyesi kentin kültür hayat›na renk katacak yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye haz›rlan›yor. Yeni yeteneklerden al›nan e€itime de paralel olarak Türk Tasavvuf, Türk Sanat, Türk Halk Müzi€i ve Çocuk Korolar› kurulacak.

Hanifi Çolak-18-fian ö€rencisiMüzi€i seviyorum. Müzisyen olmak istiyorum. Müzi€i daha do€ru ö€renebilmek için flan dersi al›yorum ve bu ald›€›m derslerin bana çok yarar›n›n dokundu€unun fark›nday›m.

Müzik estetiktir

‹fl hayat›na katk› Caner Özkan – 27 – (Tasavvuf Müzi€i Ö€retmeni) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezunum. Bat› Müzi€i Solfej dersi ve Tasavvuf Müzi€i derslerine giriyorum. Bu dersin amac› Türk Müzi€i’ndeki seslerin daha do€ru perdelerde daha do€ru makamlarda okunmalar›n› sa€lamak. S›n›f ö€rencilerimin yüzde 90’› imam oldu€u için tasavvuf dersleri almalar› onlara ifl hayatlar›nda daha yard›mc› oluyor.

Bana büyük yarar› var

Beni dinlendiriyor ‹fakat Uysal – 41 – Ev Han›m› Tasavvuf Müzi€ini seviyorum. Tasavvuf müzi€i beni dinlendiriyor. 4 çocuk büyütüyorum ve bu sebeple yoruluyorum. Tasavvuf müzi€i sayesinde dinleniyorum. D›fl dünyadan soyutlan›yorum beni her fleyden ar›nd›r›yor ve daha mutlu olmamda etkisi çok büyük.

Meslek hayat›mda yard›mc› Kübra Ayar – Kuran Kursu Hocas› Mesle€ime çok paralel oldu€unu ve çok katk›da bulunaca€›n› düflünüyorum. Bu sebeple tasavvuf müzi€i dersi al›yorum. ‹leriki hayat›mda bana daha fazla yard›mc› olabilmesi için.

Murat Ardahanl› – 35 – Ö€retmen ‹nsan› di€er varl›klardan estetik özellikleri ay›r›r. Estetik deyince akla gelen ilk fley müziktir. Musiki insan›n›n f›trat›nda vard›r. ‹slam’da f›trat denir. Tasavvufun canl›lar›n üzerinde etkisi vard›r. Tasavvuf hakka ulaflmak için bir vas›tad›r.

Devlet Konservatuar›na haz›rl›k Nuray Polat- (fian E€itmeni) ‹leride ö€rencilerimin çok iyi yerlere gelebilece€ini düflünüyorum. Ö€rencilerimizin Devlet Konservatuarlar›na gitmelerini sa€lamak amac›yla s›k› çal›fl›yoruz. Ö€retmenlerimizin hepsi lisansl› ve kendi alanlar›nda iyi yerlere gelmifl kifliler.


iCRAATINİÇİNDEN

16-31 Ekim 2013

11

18. Arıtma Tesisi Dilovası’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hızına yetişilemiyor. Geçtiğimiz günlerde Kandıra’da iki adet arıtma tesisinin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir İSU, arayı soğutmadan 18. arıtma tesisini Dilovası Tavşancıl’da faaliyete geçirdi.

ocaeli Büyükflehir Belediyesi ‹SU Genel Müdürlü€ü taraf›ndan yap›lan Dilovas› Tavflanc›l Modüler At›ksu Ar›tma Tesisi düzenlenen törenle aç›ld›.Törene Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu, Dilovas› Kaymakam› Hulusi fiahin, Dilovas› Belediye Baflkan› Cemil Yaman, Dar›ca Belediye Baflkan› fiükrü Karabacak, Çay›rova Belediye Baflkan› Ziyaettin Akbafl, ‹SU Genel Müdürü ‹lhan Bayram, AK Parti Dilovas› ‹lçe Baflkan› ‹lhan Y›ld›r›m, Kent Konseyi Baflkan› H. ‹brahim Kahraman kat›ld›. ATIKSULAR ARITILARAK KÖRFEZ’E VER‹LECEK ‹zmit Körfezi’nin her geçen gün temizlendi€ini belirten Baflkan Karaosmano€lu, “Tavflanc›l’daki at›ksular art›k ar›t›larak tertemiz bir flekilde Körfez’e verilecek. Su flebekelerini, depolar›, kanalizasyon hatlar›n› yeniledik. Belediyecilikte olmazsa olmaz denen çal›flmalar›m›z› Tavflanc›l’da tamamlad›k” dedi. KÖRFEZ TERTEM‹Z OLDU Kocaeli’nin her yerine temiz ve sa€l›kl› içme suyu ulaflt›rd›klar›n› belirten Baflkan Karaosmano€lu, “Kirlenen suyu soka€a, kap›n›n önüne b›rakamay›z. Nüfus yo€unlaflt›. Ar›tma tesisleri kurarak bu kirlili€inin önüne geçtik. ‹zmit Körfezi kokudan geçilmiyordu. Denizdeki canl› çeflitlili€i oldukça azd›. Bu

K

denizin sahibi yoktu. Ancak körfezimize sahip ç›kt›k. Karamürsel’den Dar›ca’ya kadar Körfez tertemiz oldu. Dar›ca’da, Dilovas›’nda, Karamürsel’de plajlar›m›z var. Gidip gezin görün bu çal›flmalar›” ifadelerini kulland›. D‹LOVASI’NA 33 M‹LYONLUK ALTYAPI YATIRIMI ‹SU Genel Müdürü ‹lhan Bayram ise tesis ile ilgili bilgi vererek, “Tesisi, at›ksu ar›tma teknolojisinde en iyi metot olan ileri biyolojik sistemle yapt›k. Bu tesiste karbon, azot ve fosfor giderimi yap›lmaktad›r. ‹htiyaç halinde, modüler olarak infla edilen tesisin kapasitesi, ilave üniteler konularak art›r›labilecek. ‹fl kapsam›nda; 1 adet at›ksu ar›tma tesisi, 1 adet terfi merkezi ve 150 m dere ›slah› yap›ld›. 2000 m3/gün ve 10 bin nüfusa hizmet verecek flekilde yap›lan tesis, 1 milyon 200 bin liraya mal oldu. 2009 y›l›ndan bu yanan Dilovas›’na yapt›€›m›z yat›r›mlar›n toplam› ise 33 milyon liray› aflt›” fleklinde konufltu. TAVfiANCIL’A ‹K‹ YILDA 6 M‹LYONLUK YATIRIM Ayr›ca, sadece Tavflanc›l’da 2011-2012 y›llar›nda kanalizasyon ve içmesuyu flebeke hatlar› tesis edildi. 28 km içmesuyu, 15 km kanalizasyon hatt› döflendi. Tavflanc›l’daki Modüler At›ksu Ar›tma Tesisi’nin (2012–2013) yat›r›m tutar› 1 milyon 200 bin lira olurken kanalizasyon ve içmesuyu flebeke hatlar› (2011-2012) yat›r›m tutar› 4 milyon 800 bin liray› buldu.


YAŞAM

16-31 Ekim 2013

12

Namazgah Barajı’nda

259 köy ve mahallenin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Büyükşehir’den bir müjdeli haber de Kandıra Namazgah Barajı’ndan geldi. Kandıra, Derince ve İzmit ilçelerinde 259 köy ve mahallenin 100 yıllık içmesuyu ihtiyacını karşılayacak olan barajda su tutulmaya başlandı. üyükflehir Belediyesi, iklimsel de€ifliklikler, artan nüfus dolay›s›yla Yuvac›k Baraj›’n›n yetersiz kalmas› üzerine dü€meye basm›fl ve Kand›ra Namazgah’ta baraj inflaat›n› bafllatm›flt›. Büyükflehir Belediyesi, ilk su tutulmas›yla birlikte çal›flmalar›nda nihayete yaklaflt›. Kand›ra Namazgah Baraj›’nda yap›lan ilk su tutma törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Ifl›k, Büyükflehir Belediye

B

Su tutulma işlemi sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.

Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu, Kand›ra Belediye Baflkan› Cengiz Kan, ‹SU Genel Müdürü ‹lhan Bayram kat›ld›. Baraj inflaat› üzerinde düzenlenen törende su tutma ifllemi için protokol, vatandafllarla birlikte butona bast›. ÖZ KAYNAKLARIYLA YAPILDI Kocaeli’nin önemli bir bölümünün herhangi bir s›k›nt› duyulmadan yaklafl›k 100 y›ll›k su ihtiyac›n›n giderilece€i Namazgah Baraj› su tutma töreninde konuflan milletvekili Fikri Ifl›k baraj›n sadece Kand›ra de€il, Kocaeli için önemli bir hizmet oldu€unu dile getirdi. Baraj›n Büyükflehir Belediyesi’nin kendi öz imkanlar› ile yapt›€› bir çal›flma oldu€una dikkat çeken Ifl›k, Kand›ra için yap›m› devam eden hastane ve önümüzdeki süreçte yap›lacak adliye saray›, Kand›ra‹zmit duble yol projelerinden de bahsetti. YATIRIM ÜÇ YILDA 200 M‹LYONU GEÇT‹ Baflkan Karaosmano€lu ise Kand›ra’ya son üç y›l içinde 200 milyon liradan fazla yat›r›m yap-

t›klar›n› dile getirerek bu hizmetlerin katlanarak devam edece€ini ifade etti. Suyun hayat oldu€unu kaydeden Baflkan Karaosmano€lu “Suyun olmad›€› yerde hayat da yoktur. Büyükflehir Belediyesi olarak biz de bu do€rultuda çal›flmalar›m›z› vatandafllar›n refah› için yürütüyoruz. fiu anda su tutulmas›na bafllad›€›m›z Namazgah Baraj› da Kand›ra, Derince ve ‹zmit ilçelerinin toplam 259 köy ve mahallesinin içmesuyu ihtiyac›n› karfl›layacak” dedi. SADECE ‹ÇME SUYU ‹HT‹YACI DE⁄‹L Namazgah Baraj›’n›n sadece içme suyu ihtiyac›n› karfl›lamad›€›n› ifade eden Baflkan Karaosmano€lu “25 milyon metreküp su depolama kapasitesi bulunan tesisten al›nan su, 12 kilometre uzunlu€undaki 600 milimetre çelik boru ile Antapl› Dudutepe ‹çme Suyu Ar›tma Tesisi’ne terfi edilecek. Burada dünya standartlar›nda ar›t›ld›ktan sonra ana isale hatlar› vas›tas› ile vatandafllar›m›z›n kullan›m›na sunulacak” dedi.


YAŞAM

ilk su tutuldu

16-31 Ekim 2013

13

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram

Su tutulma işlemi için butona vatandaşlarla beraber basıldı.

Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan

AK Parti Milletvekili Fikri Işık

ASRA BEDELYATIRIM Kocaeli’nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklafl›k 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ISU Genel Müdürlü€ü’nün tamamen öz kaynaklar›yla yap›m›na bafllad›€› Kand›ra Namazgah Baraj› bölgenin 100 y›ll›k su ihtiyac›n› karfl›layacak. Böylece Kocaeli Büyükflehir, 16 büyükflehir belediyesi aras›nda kendi öz kaynaklar›yla Türkiye’de ‹stanbul’dan sonra baraj yapan ikinci kurum olacak.

sa€layacak. DERE TAfiKINLARI SON BULACAK Baraj›n bölgeye sa€layaca€› bir di€er fayda ise üzerine infla edilece€i Namazgah Deresi’nin afl›r› ya€›fllarda meydana getirdi€i sel ve taflk›nlar›n önlenmesi olacak. Daha önce afl›r› ya€›fllar sonucu bir çok kez taflarak bölge halk›n›n can ve mal güvenli€ini tehdit eden Namazgah Deresi, art›k afl›r› ya€›fllarda taflk›n yapmayacak. Ya€mur sular› baraj gölünü dolduracak ve afl›r› ya€›fllar art›k felaket sebebi de€il, fayda sa€lay›c› bir bereket kayna€› olacak. ENERJ‹ ÜRET‹LECEK Namazgah Baraj›’n›n bulundu€u bölgenin yan› s›ra daha genifl bir alanda il s›n›rlar›n› da aflan faydas› da bulunuyor. Namazgah Baraj›ndan elde edilecek olan elektrik enerjisi ile bölgede elektrikle çal›flan içmesuyu, kanalizasyon ve ya€mursuyu tesislerinin bir k›s›m elektrik ihtiyac› karfl›lanacak. Ülke ekonomisine de katk› sunulmufl olacak.

KÖYLER‹N TARIMSAL SULAMA ‹HT‹YACI Namazgah Baraj›, bölgenin içmesuyu ihtiyac›n› karfl›lamas›n›n yan› s›ra tar›msal amaçl› olarak da köylere su temini sa€layacak. Kentin en çok köy yerleflimi bulunan ve geçim kayna€› tar›m olan Kand›ra’da yap›lacak baraj ile yetersiz su kayna€›ndan kaynaklanan sorunlar ortadan kald›r›lacak. Bölge ekonomisinin mevsimsel etkilerden, kurakl›k, susuzluk gibi olumsuz faktörlerden etkilenmesinin önüne de geçecek olan Namazgah Baraj›, bölgedeki tar›msal kalk›nmaya da büyük katk›

YEDEK BARAJLA SUSUZ KALMADIK Kocaeli’nin gelecek 100 y›ll›k

100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak.

Baraj, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi özkaynakları ile yapılıyor.

su ihtiyac›n› planlayan Büyükflehir, vatandafllar›n hiçbir zaman su sorunu yaflamamalar› için de Sapanca Gölü–Yuvac›k Ar›tma Tesisi Aras›’na terfi sistemi infla ederek kente yedek baraj kazand›rd›. Sapanca Terfi Merkezi’nden Yuvac›k Art›ma Tesisi’ne 21 km hat döflendi. Bu y›l Yuvac›k Baraj›’nda yeterli su kalmamas› nedeniyle Sapanca hatt›ndan bu yaz da su çekilerek Kocaeli susuz kalmaktan kurtar›ld›.


TİYATRO

TİYATRO günleri başladı Büyükflehir fiehir Tiyatrolar› yeni sezona Canl› Maymun Lokantas› oyunu ile merhaba dedi

K

ocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›, yeni sezonu geçen y›l kaybetti€imiz ünlü yazar ve dramaturg Güngör Dilmen’in “Canl› Maymun Lokantas›” ile açt›. SDKM’de gerçeklefltirilen oyunun sonunda konuflan Baflkan Karaosmano€lu hayat›n kendisinin bir tiyatro oldu€unu ifade ederek “Bizler Kocaeli’nin hizmet sanat yönetmeniyiz. Bu hizmetin olmazsa olmaz› sanatt›r. Sanat da insan için, insan›n mutlulu€u içindir” dedi.

Baflkan Karaosmano€lu oyun sergilemenin çok kolay bir fley olmad›€›n› ifade ederek, “Yüre€inizi ortaya koyman›z gerekiyor. Performanslar›ndan dolay› bütün eme€i geçenlere baflta genel sanat yönetmenimizi can› gönülden kutluyorum. Tabi asl›nda hayat›n kendisi bir tiyatro. Biz de bir oyuncuyuz. Herkes kendi karakterini oynuyor ama önemli olan bu oyun içinde güzel bir oyun sergilemek, eserin güzel olmas›, eserin haz vermesi, mutluluk vermesidir. Biz

PROTOKOL ‹LG‹ GÖSTERD‹ Do€u ve bat› kültürleri aras›ndaki çat›flmay› traji-komik bir üslupla aktaran Canl› Maymun Lokantas› adl› oyuna protokol ve vatandafllar büyük ilgi gösterdi. Galaya Büyükflehir Belediyesi Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu, Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› Tahir Büyükak›n, ‹zmit Belediye Baflkan› Nevzat Do€an, ‹ZAYDAfi Genel Müdürü Muhammet Saraç, Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Daire Baflkan› Raflit Fidan, fiehir Tiyatrolar› Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik, il protokolü ve davetliler kat›ld›. DO⁄U-BATI KÜLTÜRÜ ÇATIfiMASI fiehir Tiyatrolar› büyük sahnesinde sergilenen ve petrol zengini bir çiftin, balay› tatillerini geçirmek için gittikleri Hong Kong’da de€iflik tatlar› denemek istemelerini traji-komik bir üslupla aktaran oyun izleyicilerin büyük be€enisini toplad›. Yönetmenli€ini Murat Karasu’nun yapt›€›, do€u ve bat› kültürleri aras›ndaki çat›flmay› yans›tan oyunda fiehir Tiyatrolar› sanatç›lar›ndan Engin Benli, Meltem Özsavafl, Ahmet Yaflar Özveri, Çi€dem Sar›han Benli, Ayd›n Sigal› ve Ozan fiahin rol ald›. ‹LG‹NÇ DEKOR VE KOSTÜMLER Heyecan› sürekli üst seviyede tutan kurgusunun yan› s›ra; son derece ilginç dekor ve kostümleri ile de dikkat çeken oyunun dekor tasar›m›nda Ethem Özbora, kostüm tasar›m›nda Baflak Özdo€an, ›fl›k tasar›m›nda ise Yaflar Demirk›ran görev ald›. HAYAT B‹R T‹YATRO Tek perdelik oyunun sonunda konuflan

de Kocaeli’nin hizmet sanat yönetmeniyiz. Elimizden geldi€i kadar sizlere hizmet ediyoruz” dedi. B‹ZE DESTEK VER‹N Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik duyguland›€› konuflmas›nda ise “fiu ana kadar 100’e yak›n oyun oynad›k. Bine yak›n da karaktere büründük. Baflkan›m›z bize büyük destek veriyor. Biz bizi destekleyenlerle beraber bir aileyiz. Bizleri destekleyin, alk›fllar›n›z› eksik etmeyin” ifadelerini kulland› BARIfiA EL VERD‹LER Konuflmalar›n ard›ndan protokol ve oyuncular Tiyatro Bayram›’nda oluflturulan Bar›fl’a el veriyorum yaz›l› bez afifle el izi b›rakt›.

16-31 Ekim 2013

14


SPOR

16-31 Ekim 2013

Spor okulları yeni sezona merhabadedi

15

ocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin sporu tabana yaymak amac›yla 12 ilçede 12 ay bafllatt›€› ve 8-9 yafl›ndaki çocuklar› kapsayan Spor Okullar› yeni e€itim-ö€retim dönemiyle birlikte faaliyetlerine bafllad›. Geçen y›l 5 bin ö€rencinin ücretsiz spor e€itimi ald›€› Spor Okullar›, bu y›l ayn› kararl›l›kla hizmet vermeye devam edecek.

K

BÜYÜKfiEH‹R’‹N PROJE ORTAKLARI Büyükflehir, Baflkan ‹brahim Karaosmano€lu’nun projesi olan Spor Okullar› kapsam›nda; Kocaeli Üniversitesi Beden E€itimi ve Spor Yüksek Okulu, Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürlü€ü, ‹l Milli E€itim Müdürlü€ü ve ‹l Halk Sa€l›€› Müdürlü€ü ile birlikte çal›fl›yor. 8 AYRI BRANfiTA ÜCRETS‹Z E⁄‹T‹M Spor Okullar› bünyesinde e€lenceli atletizm, jimnastik, masa tenisi, futbol, satranç, hentbol, voleybol ve basketbol olmak üzere toplam 8 ayr› branflta e€itim veriliyor. E€itimlere 8-9 yafl grubu çocuklar kat›l›yor. Söz konusu branfllar›n spor araç-gereç ve malzemeleri Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan temin edilerek okullar›n spor tesislerine gönderiliyor. YAZA DAMGASINI VURDU Büyükflehir’in Spor Okullar› yaz boyunca da çocuklar›n yan›nda olmaya devam etti. Büyükflehir Belediyesi en gözde tesislerini yaz aylar›nda adeta çocuklara tahsis etti. 2 binin üzerinde çocuk, yaz süresince 48 tesiste ve 17 ayr› branflta ücretsiz yaz spor okullar› e€itiminden faydaland›.

Gelişimleri için çok önemli

Enerjilerini doğru kullanıyorlar

Neslihan Avrupa Şampiyonu oldu ‹talya'n›n Lignano flehrinde yap›lmakta olan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Avrupa fiampiyonas›'nda Kocaeli Büyükflehir BelediyeS‹ Ka€›tspor’un baflar›l› milli masa Tenisçisi Neslihan Kavas’tan yeni bir baflar› daha

geldi. Türkiye flampiyonluklar›n›n yan› s›ra 2012 Londra Paralimpik oyunlar›nda ülkemize iki madalya birden kazand›ran Kavas, son olarak ‹talya’da da alt›n madalya kazanarak, kariyerine Avrupa flampiyonlu€u ekledi.

Osman Beyo€lu - Beden E€itimi Ö€retmeni - Çocuklar›n d›flar›da internetle u€raflmalar› yerine burada sporla u€raflmalar› okulda enerjilerini bu flekilde kullanmalar› daha faydal›. Güzel bir proje.

‹rem Eyibil - 22 - Beden E€itimi Ö€retmeni- Küçük yaflta çocuklara spor ö€retiliyor. Geliflimleri için önemli . ‹mkanlar› olmayanlar için çok anlaml› ve faydal›.

Futbolcu olmak istiyorum! Eray Eren Candan - 9 – Nuh Çimento ‹lkö€retim Okulu ö€rencisi- Çok memnunum bu faaliyetten. Sporu çok seviyorum. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Bizim için çok yararl›.

Bütün dersler spor olsa... Duygu Öz - 9 – Ö€renci - Keflke bütün dersler sporla ilgili olsa. Jimnastik ve basketbolu çok seviyorum,boyumu uzat›yor. Bu etkinlik bizim için çok faydal›.

16-31 Ekim 2013 Sayı: 64 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme Yayın Organı Genel Yayın Yönetmeni Semiha Lavas Özkol Sorumlu Müdür Mehmet Baydemir Fotoğraflar/Arşiv Nurdoğan Sevencan/Rafiye Usta Tel: 0262 318 10 00 www.kocaeli.bel.tr - 41@kocaeli.bel.tr Grafik - Tasarım: Göksel Dülger Baskı: ‹HLÂS GAZETECİLİK A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ ‹STANBUL Tel: 0 212 454 30 00


kirkbir64sayi  
kirkbir64sayi  
Advertisement