Page 1

4


ความสนุก ซุกซน ไรเดียงสา และไมปดกั้น เกิดเปนกิจกรรมที่เปดมุมมองใหม ซึ่งเรา เร�ยกกันวา ‘การเลน’ ผลพลอยไดจากการเลน เปลีย่ นคนธรรมดาใหกลายเปน…สุดยอดนักออกแบบ ว�ศวกร สถาปนิก นักว�ทยาศาสตร และ อีกหลากหลาย สาขาอาชีพที่สรางสรรคผลงานยิ�งใหญ ซึ่งทำประโยชนให แกผูคนมหาศาลบนโลก เมื่อพบวา ‘การเลน’ นั้นมีคุณูปการ ระดับมหึมาขนาดนี้ IMAGINE MAGAZINE จึงหยิบการเลน ที่มีอยู ณ ที่ตางๆ บนโลก มาเลือกใส ไว ในเลม เลนในเลม(นี้) เราจะพบกับการเลนในรูปแบบตางๆ ทั้งการเลนสนุกจน กลายเปนงานดีไซน เลนซุกซนกับว�ทยศาสตรจนกลาย เป น สิ � ง ประดิ ษ ฐ เล น เพ� ่ อ กระตุ  น ต อ มสร า งสรรค ในเวลางานกระทั่งเลนเพราะเซ็งกับงานอันจำเจ จนผันตัวเองเปนผูคิดคนการเลนรูปแบบ ใหมในระดับตำนาน และอีกสารพัด จะเลน ที่ไมใชเลนๆ

ะ  ล ม ไ ำ ท ชา

อ ร ะ จ

EDITOR Chutharmars Puprapussorn จุฑามาศ ภูประภัสสร GRAPHIC DESIGNER Ittipong Sipachalomewong อิทธิพงศ ศิปเฉลิมวงศ WRITER Ratee Ngarmniyom รตี งามนิยม WRITER Somchai Chotinoppakun สมชาย โชตินพคุณ TRAFIC Torsit Janjitt ตอสิทธิ เจนจิตต WEBSITE Kumpol Kittiphotwilai กำพล กิตติพจนวิไล CONTRIBUTOR Cover Ilustration Worrawat Limsumalee วรวัฒน ลิ้มสุมาลี Imagine Ad. Ilustration Suwanwichai Siangsuwan สุวรรณวิชัย เสียงสุวรรณ Cartoon Piruck Moratop พิรักษ โทราถบ ADVERTISING Nuanrat Koolsriraksakul นวลรัตน คุณศรีรักษสกุล PUBLISHED by Bangkok University Rama 4 Road Klong-toey Bangkok 10110 Thailand www.bu.ac.th ผลิตโดย Bangkok University Brand Unit by Bangkok University พิมพที่ โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) Reproduction in whole or part without written permissionis strictly prohibited. หามเผยแพรหรือพิมพซ้ำขอเขียนหรือภาพทุกชิ้น ในนิตยสารนี้โดยมิไดรับอนุญาติเปนลายลักษณอักษร Website : www.imaginebangkok.com


IMAGINE MAGAZINE : 4

เลน-จนเปนเร�่อง

หากจะเอยถึง ‘การเลน’ หลายคนคงมีนิยามที่ไมตางกันมากและคงไมเหมือนกันไปเสียทั้งหมด และอาจเพราะการเลนเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่ใครๆก็รูจักมาตั้งแตสมัยเปนเด็กตัวเปยก จึงมีมนุษยหัวใสที่หัวใจยังข�้เลนหลายคนที่ไมไดคิดจะเลนอยูคนเดียวแตนำ ‘การเลน’ มาเปน เคร�่องมือที่ใชสื่อสาร คนอื่นๆจนกระทั่งการเลนกลายเปนการเพ�่มมูลคาเลี้ยงปากเลี้ยงทองและ ที่สำคัญหลอเลี้ยงหัวใจของผูเลนและผูที่ไดมาลองเลนดวยกัน มาดูตัวอยางการเลนในรูปแบบตางๆ กันเถอะ

เลนจนกลายเปนงานสรางสรรค ความข�้เลนและชางสังเกตุสรางสรรคผลงานที่สรางสีสันใหกับโลกนี้อยางไมมที ี ่ส�นิ สุดดูอยางศิลปน และนักออกแบบข�้เลนเหลานี้ ที ่สรางสรรคงานไมวาจะตามโจทยหร�อถายทอดสิ�งที่ตัวเองประทับใจ เพ�่อใหผูรับสาร ‘สนุก’ ไปกับสิ�งละอันพันละนอยในชีว�ตประจำวันจนเกิดปรากฏการณ “กระแทกใจอยางจัง!”

à¤Ã×èͧà¢Õ¹ÊØ´ÊÂͧ 13th Street "Stationery of Horror" อันนี้ก็เปนอีกหนึงงานจากดีไซเนอร Jung Von Matt ชาวเยอรมันคนเดิมทีก่ วาดรางวัล แบบเอาเรื่องจากไอเดียขี้เลนมาเพียบ ดีไซน ที่นากลัวอยางไมนาเชื่อ ชิ้นนี้สำหรับ NBC Universal ในเยอรมันเขาอธิบายวางานชิ้นนี้ เปน corporate design กระหายเลือดสำหรับ ชองคดีเขยาขวัญทีด่ งั เปรีย้ งในเยอรมันแคเห็น โปรเจ็คชิ้นนี้ก็ทำใหรสึกกระอักกระอวนขึ้นมา เลย ในเวลาเดียวกันก็ชวนตืน่ เตนกับอีกแงมมุ ดีไซนไดอยางฉลาดและนากลัว! ดูงานเพิ่มเติมที่ www.behance.net/JacquesPense

ËÍÁÃÒǡѺ´Í¡äÁŒºÒ¹ Ambi Pur "Pink flowers room spray"

เลนจนทำใหคนอมยิ้มและตกหลุมรักผลงาน บานานาโบทของเขาเปนแถบๆ ศิลปนหนุม ชาวเดนนิช Jacob Dahlstrup Jensen ผลงาน ทีไ่ ดรบั แรงบันดาลใจจากนักลองเรือใบหลายๆ คน ตั้งแตรอยสักอันงดงามวาดอยูภายใตนาม "between the devil and the deep blue" ไปจนถึงงานศิลปะจัดวางทีฉ่ ลาดและสนุกอยาง banana boat and the floating anchor หรือเรือกลวยกับสมอที่ไมจมน้ำเพราะทำมา จากจุกกอกขวดไวน

งานของ Jung Von Matt ที่นาประทับใจสุด บรรเจิด ไอเดียที่เดนชัด แอบเพี้ยนเล็กนอย รวมๆ แลวเรียกวาเกิดมาฆาความคิดในกรอบ เกาๆ อยางสิ้นซาก ขอยกตัวอยางโฆษณา สเปรยฉีดหอง Anbi Pur "pink flowers room spray" กับลูกเลนปอปอัพบนหนังสือ นึกแลวก็ใหอยากมีปอ ปอัพดอกไมงามๆ อยาง อันเนี้ยหลังบานประตูบานบางจัง

ดูงานเพิ่มเติมที่ http://www.jacobdahlstrup.com/

(เรื่องและภาพประกอบจาก http://playmedesign.carousel.no)

ŋͧÅÍÂã¹¹ÒÇÒ仡ѺàÃ×͡ŌǠbanana boat

»ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁá¡ŒÇ㵌½†Òà·ŒÒ Amazing Footwear from Andreia Chaves เมือ่ งานดีไซนเกิดมาทาทายแนวคิด productเดิมๆ ในกรณีเชนนี้ เชือ่ วารองเทาคูเ นีย้ กำลังเดินอยู บนเสนบางๆ ทีก่ น้ั ระหวางศิลปะ และดีไซน Andreia Chaves ดีไซเนอรผสู รางสรรครองเทาอยาง งานประติมากรรมใตฝาเทาของคุณ "invisible shoe" รองเทาลองหนประกอบแตละชิ้นขึ้นจาก กระจกเงา สรางภาพสะทอนตึกสูงลวงตาทุกยางที่คุณกาว แฝงตัวแนบเนียนอยางกิ้งกาทุกพื้นผิว ทุกสิ่งแวดลอมเรียกวาขี้เลนจนเกิดเปนเทรนดใหม เลยทีเดียว!


IMAGINE MAGAZINE : 4

เลนสนุกในที่ทำงาน ใครวาเวลาทำงานแลวจะตองเครงเคร�ยดเสมอไป เพราะมี ผลว�จัยมาแลววา บรรยากาศและสิ�งแวดลอมในการ ทำงานนะมีผลตอคุณภาพงานดวยนะ

“จะใสอะไรก็ ไดหามแกผา มาทำงานก็พอ!”

ดูอยางออฟฟศ Google ในอังกฤษซึง่ เปดพืน้ ที่ ใหพนักงานได “เลน” เพือ่ พนักงานจะไดมสี ขุ ภาพ จิตทีด่ ี และมีความคิดสรางสรรค ฟงกชน่ั ตางๆ ของออฟฟศถูกออกแบบใหพนักงาน ทำงานอยางมีความสุข เปนตัวของตัวเอง ผอน คลาย สนุกสนาน และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม สีที่ใชในการตกแตงภายในของออฟฟศจะเปน สีสดใสที่มีผลทำใหอารมณดี อยางสไลเดอรที่ เชือ่ มจากชัน้ สองมายังชัน้ หนึง่ สำหรับพนักงาน ทีไ่ มอยากใชลฟิ ทใหเปลืองไฟ หรือเดินลงบันได ใหเปลืองพลังงาน มีหอ งของเลนใหพนักงานได เขาไปใชเพื่อเลนเกมสและของเลนตางๆ เพื่อ พัฒนาสมอง สกูตเตอร โรลเรอรเบรด จักรยาน หรือสเกตบอรด สำหรับเดินระหวางตึกเพื่อ ประชุม มีสุนัขวิ่งเลนอยูในออฟฟศเพราะการ เลนกับสัตวทำใหพนักงานผอนคลายหายเครียด แลวรูมั้ยวา เครื่องแตงกายสำหรับพนักงาน ของกูเกิลนั้นมีกฏอันเขมงวดตั้งหนึ่งขอคือ“จะ ใสอะไรก็ได หามแกผามาทำงานก็พอ!”

เลนแบบเนิรดๆ ใครหลายคนพอพ�ดถึง ว�ชาว�ทยาศาสตร ก็จะเบะปาก แลวเมินหนาหนี เพราะแค นึกถึงสูตรเคมีกับสมการฟ�สิกส แลวก็พาลจะหลับเสียทุกทีสินา

นั ก วิ ท ยาศาสตร ข ี ้ เ ล น (อี ก แล ว ) ที ่ ค ิ ด นอกกรอบกลุม หนึง่ ซึง่ เห็นวาวิทยาศาสตรนน้ั จริงๆ แลวแสนสนุกนักหนา เลยอยากแบงปน ความหรรษาดวยการหันดานทีส่ นุกสนานของ วิทยาศาสตรใหชาวโลกไดรูจักกัน เพื่อใหเกิด ความเขาใจใหมวา วิทยาศาสตรนะ มันเปน เรื่องสนุกและอยูใกลตัวเราทุกคน จริงๆ นะ คิดไดดงั นัน้ จึงจัดตัง้ รางวัล IG noble (อานวา อิ๊ก โนเบล) เปนรางวัลลอเลียนรางวัลโนเบล ขึ้นมา ดวยการมอบรางวัลนี้ใหแกการวิจัยที่ ดูเหมือนวาจะไรสาระ แตทวาเปนประโยชน โดยมีเกณฑการใหรางวัลคือ

หนึง่ ในคนขีเ้ ลนทีไ่ ดรางวัล อิก๊ โนเบล ป 2005 กัวรี นันดา จากสถาบัน MIT ไดรับรางวัล สาขาเศรษฐศาสตร จากผลงานการประดิษฐ นาิกาปลุก ทีส่ ามารถซอนตัวเองไดในหองนอน ซึ่งทำใหเจาของตองลุกจากเตียง (เพื่อหาวา นาิกาหลบอยูไ หน) ดังนัน้ สิง่ ประดิษฐชน้ิ นีจ้ งึ สามารถเพิ่ม Productive work hour ให แกมนุษยขี้เซาจำนวนมาก เขาไปพบกับนาิกาปลุก ของเธอไดที่www.clocky.net และดูวิดีโอแบบเต็มๆ ที่ www.imaginebangkok.com

“Every Ig noble prize Winner has done something That first makes people Laugh, then makes them Think” แปลงายๆ วา รางวัลที่มอบใหแกสิ่งใดก็ตาม ทีท่ ำใหคนขำ พอขำแลวก็ถงึ ใหคนตระหนักคิดได


ในป 1904 Rube Goldberg บัณฑิตหนุม วิศวะจากมหาวิทยาลัย Berkeley ขี้เบื่อ Rube Goldberg ผันตัวเองออกมาเปนนัก เขียนการตูน แตเอารุงทางการตูนอยางเดียว ยังสนองความอยากเลนของเขาไมเพียงพอ จึงผนวกอารมณขันแบบการตูนเขากับระบบ กลศาสตรแบบวิศวกร จนทะลุออกมาเปน ของเลนที่ออกแบบการเคลื่อนไหวในแตละ ขัน้ ตอนใหเชือ่ มโยงสัมพันธกนั โดยมีจดุ เริม่ ตน คือการสัมผัสเบาๆ ที่อุปกรณเล็กๆ ชิ้นแรก ซึ่งสงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวตอวัตถุที่อาจมี การขยับที่ซับซอนและขนาดใหญกวา

ผนวกอารมณขันแบบการตูน เขากับระบบกลศาสตรแบบว�ศวกร จนทะลุออกมาเปนของเลนที่ออกแบบ การเคลื่อนไหวในแตละขั้นตอน ใหเชื่อมโยงสัมพันธกัน

โดยจุดประสงคทแ่ี ฝงมาในงานสรางสรรคกเ็ พือ่ ให ทุกคนเขาใจในความหมายของคำวา “พลังงาน ทดแทน” เจาสิ่งประดิษฐของเลนสุดเจงนี้ถูก ตั้งชื่อตามชื่อของเขาวา Rube Goldberg Machine และโดงดังถึงขนาดที่วาในโรงเรียน มัธยม และมหาวิทยาลัยทัว่ โลก ยังตองมีการ จัดแขงขัน Rube Goldberg Contest ดวย เหตุผลวา สิง่ ประดิษฐนท้ี า ทายสมองทัง้ ซีกซาย และขวา ซึ่งเปนซีกที่สรางสรรค และเปนซีก ทีใ่ ชคดิ หาเหตุและผล เพราะตองออกแบบและ สรางขึ้นดวยความละเอียดออน และซับซอน เพื่อใหเลนไดงายที่สุด! แมกระทั่ง วง OK GO! และโฆษณารถยนต ยี่หอหนึ่ง ยังทำ MV ที่เลาเรื่องดวย Rube Goldberg Machine เลยนะ ถาแคภาพยังไมสะใจตามไปดูแบบเต็มๆ ไดที่ www.imaginebangkok.com นะ

OK GO! : This Too Shall Pass

HONDA : accord

เร�่องเลนๆ ยังไมจบเพ�ยงเทานี้นะ.. ยังมีเร�่องของคนไทยข�้เลน ที่เลนจนไดเร�่อง มาเลาใหฟ�ง ..พลิกหนาถัดไป >>>

IMAGINE MAGAZINE : 4

เลนจนเปนตำนาน


IMAGINE MAGAZINE : 4

เลนจนเปนเร�่องแบบคนไทย นักออกแบบคนไทยก็ข�้เลนจนเปนเร�่อง.. ไมแพชาติไหนเลยนะ ยังจำความรูสึกตอนตะโกนกร�ดรองและดิ�นพราดๆ กับพ�้น ราวกับใจจะขาดตอนยังเยาววัยเวลาที่อยากไดของเลนสักชิ�นไดไหม ใครกันนะที่ชางคิดของเลนนาสนุกดึงดูดใจเราไดขนาดนั้น มนุษยผูสรางสรรคสิ�งประดิษฐเจงๆ ที่เราเร�ยกกันวา ‘ของเลน’ นั้นคือ Toy Designer หร�อ นักออกแบบของเลน ไปคุยกันกับนักออกแบบของเลน ตัวจร�งกันดีกวา

“¾Õµè ͍ §” ÃѵµÔ¡Ã Çز¡Ô à Design Director ºÃÔÉ·Ñ ¤ÅѺ ¤ÃÕàÍ·Õ¿ ËÃ×͹ѡÍ͡Ẻ¢Í§àÅ‹¹·Õàè ÃÕ¡䴌ÇÒ‹ à¡ŽÒà¡Á ã¹Ç§¡ÒâͧàÅ‹¹ÁÒ¹Ò¹¶Ö§ 15 »‚ àÃÒáͺ¹ÑºàÅ¢´ŒÇ¹ÔÇé Á×ÍÍÂÙà‹ §Õºæ áŌǡ絡㨠·ÓäÁ¾Õµè ͍ §¶Ö§Âѧ¹‹Ò͋͹ÇÑÂä´Œ¢¹Ò´¹Õé ËÃ×Í¡ÒÃàÅ‹¹¹Ñ¹é ໚¹ÂÒÍÒÂØDz Ñ ¹Ð! เริ่มเลนจนแจมแจว

ดวยความที่รูจักตัวเองวาชอบและไมชอบอะไร หลังจากจบ industrial design และปฎิเสธการเปนนักออกแบบประจำให กับบริษัท เพราะนักออกแบบจะไดรับมอบหมายใหออกแบบ จำกัดเพียงวัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั เคยผลิตเทานัน้ ดวยเหตุผลเกีย่ วกับ ตนทุนการผลิต เพื่อจะไดมีโอกาสไดทำงานที่กวางขึ้นในการ เลนอิสระ พี่ตองจึงเริ่มโลดแลนอยูในวงการออกแบบของเลน ดวยองคความรูที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบของเลนไม ของเลนผา ของเลนกระดาษ และของเลนสนาม

โอกาสเจงๆสำหรับคนขี้เลนแตเอาจริง

หลังจากที่มีประสบการณหลากหลายในการออกแบบของเลน และกวาดรางวัลมามากมายแลว พี่ตองจึงตอยอดใหตัวเอง ดวยการสมัครไปเปนอาสาสมัครเพื่อเขารวม workshop การ ออกแบบของเลนระดับนานาชาติในตางประเทศ เพราะรูวา ของเลนนัน้ เปนสิง่ ทีท่ กุ ประเทศตองมี และความสนุกของของเลน ในแตละประเทศก็แตกตางและหลากหลายตามวัฒนธรรม จึง เดินทางเพื่อไปสัมผัสไอเดียแสนสนุกในแดนไกลดวยตัวเอง ยอมควักกระเปาจายคาตั๋วและคาที่พักเองทุกอยางในครั้งแรก แตเมื่อชาวตางชาติ เห็นถึงความตั้งใจจริงความคิดสรางสรรค และความอัธยาศัยดี คนไทยหัวดำอยางพีต่ อ งจึงไดรบั การชืน่ ชม และยอมรับ จนไดรบั การเชิญใหมาเปนวิทยากรในการ workshop ครัง้ ตอๆ ไปอีกหลายครัง้ ทัง้ ที่ อังกฤษ ญีป่ นุ อารเมเนีย อินเดีย

พีต่ อ งฝากประชาสัมพันธโครงการดีๆ ทีพ่ ต่ี อ งทำใหกบั โรงพยาบาล ยุวปราสาทไวทโยปถัมป เปนโครงการออกแบบของเลนเพือ่ เด็ก ออทิสติก โดยทีมออกแบบไดเขาไปพูดคุยกับนักกิจกรรมบำบัด และสังเกตการณในโรงพยาบาล เพือ่ ทีจ่ ะไดออกแบบและทำของเลน ขึน้ มาใหตรงกับความตองการของทัง้ เด็กและนักบำบัดไดมากทีส่ ดุ โดยผูที่สนใจสามารถบริจาคได 2 รูปแบบคือ 1. บริจาคเปนเงิน โดยโอนมาทีบ่ ญ ั ชีของพีต่ อ งรับรองวาทุกบาท ทุกสตางคจะไปถึงเด็กๆแนนอน รายละเอียดดังนี้คะ ชื่อบัญชี รัตติกร วุฒิกร ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 045-2-31492-4

“¾Õèä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒ¨Ò¡¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ ÁÒ¡¡Ç‹ÒàÇÅÒ·Õè·ÓÍÐäÃÊÓàÃ稫ÐÍÕ¡”

เยอรมัน อิตาลี จีน ฯลฯ แบบไมเสียเงินแถมยังไดคาเงินจาก การเปนวิทยากรใหหนวยงานตางๆ รวมทั้งมีมุมมองแจวๆ กลับมาพัฒนาของเลนในบานเราอีกดวย

ประโยชนจากของเลนในมุมมองใหม: กระบวนการ สำคัญกวา ผลลัพท

หลังจากทีพ่ ่ีตอ งสะสมประสบการณจากชัว่ โมงบินในการออกแบบ ของเลน และไปเวิรคชอปในที่ตางๆ มานาน จนทำใหพบวา ตัวของเลนที่ถูกออกแบบมา (output) ก็มีความสำคัญ แตสิ่ง ทีส่ ำคัญและนาสนใจกวานัน้ คือกระบวนการคิดของเลน (process) ทีส่ ามารถสรางเสริมความคิดสรางสรรคทกั ษะการคิดอยางเปน ระบบ รวมไปถึงการแกปญหาไดอยางดีสำหรับเด็ก จึงจัดงาน เวิรคชอปรวมกับองคกรตางๆ ในประเทศขึ้นมา เพื่อพัฒนา ศักยภาพทางความคิดสรางสรรคและการแกปญ  หาใหกบั เด็กไทย ซึ่งพี่ตองบอกวาประทับใจมากๆ กับความคิดสรางสรรคของ เด็กไทยที่ไมคอยไดนำออกมาใช

ตองเรียนจบอะไรถึงจะเปนนักออกแบบของเลนได?

พี่ตองยืนยันหนักแนนวา “เรียนจบอะไรก็ได!” เพียงแตถาจบ ศิลปะก็อาจจะไดทกั ษะในการจบชิน้ งานดวยตัวเองได จากวิชา ความรูที่เรียนมาหลายๆ คนที่มีไอเดียนาสนใจในการออกแบบ ของเลนที่พี่ตองรูจักกลับเปนคนที่ไมไดมีสายอาชีพที่เกี่ยวของ กับการออกแบบ บางคนเปนครู เปนนักสังคมสงเคราะห แต

2. บริจาคเปนของเลน พี่ตองจะเปนสื่อกลางสงตอของเลนให กับโรงพยาบาล แตถา ของเลนใดไมเหมาะสมกับเด็กพิเศษ ก็จะ ถูกสงผานไปใหบา นเด็กกำพรา พีต่ อ งจะเอามาทำความสะอาด และดูรายละเอียดเรือ่ งความปลอดภัยกอนถึงมือเด็ก ใครอยาก บริจาคสามารถสงมาไดที่ บ. คลับ ครีเอทีฟ จำกัด 61/69 ซ.ลาดพราว 31 ถ.ลาดพราว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

School of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร Tel: 0-2902-0299 ext.2636, 08-1868-4406 Web: eng.bu.ac.th Hi5: witwaparty.hi5.com

ดวยความทีใ่ กลชดิ กับเด็ก จึงรูว า เด็กตองการอะไร “จะออกแบบ ใหใครใชก็ตองรูจักและเขาใจคนนั้น” การออกแบบเหมือน วิทยาศาสตร ตองมีการสังเกตุ รวบรวมขอมูล ตั้งสมมุติฐาน และสรุปทฤษฎี ซึง่ สำหรับการออกแบบของเลนการสรุปทฤษฎี คือการผลิตวิธีเลนออกมา ก็คือของเลนนั่นเอง

ลองลงมือทำ วิธีที่ดีที่สุดในการเช็คตัวเอง

สำหรับคนที่อยากคนหาตัวเองหรือยังไมแนใจวาอยากเปน นักออกแบบของเลนจริงๆ รึเปลา พีต่ อ งแนะนำวาใหลองสงงาน ประกวดออกแบบของเลนดู อยางในบานเราก็จะมีงาน Big Toy Design Award ซึง่ จะจัดขึน้ ทุกๆ ป เพือ่ ลองใชเวลาในการนำ ตัวเองเขาไปสูกระบวนการคิด และออกแบบ จากนั้นลองถาม ตัวเองดูวาชอบไหม หากเรียนจบแลวก็สามารถลองสมัครงาน ตามบริษัทออกแบบของเลน เพื่อรับโจทยในการออกแบบมา ลองทำดู ซึ่งการใหโจทยเปนวิธีการรับสมัครพนักงานในบริษัท ออกแบบของเลนใหญๆ เพื่อดูกระบวนการคิดและความคิด สรางสรรค พีต่ อ งฝากย้ำถึงการลองลงมือทำไมวา จะอยากเปน นักออกแบบของเลน หรืออาชีพใดๆ ก็ตาม การลงมือทำใน สิง่ ทีเ่ ราสนใจจะเปนเครือ่ งมือตรวจทานตัวเองทีด่ ที ส่ี ดุ ถึงความ ชอบและไมชอบ รวมทั้งการลงมือทำถือเปนขั้นตอนหนึ่งของ การเรียนรู ซึ่งพี่ตองบอกวา “พี่ไดเรียนรูจากความลมเหลว มากกวาเวลาที่ทำอะไรสำเร็จซะอีก”

ขอบคุณของเลนจาก คุณรัตติกร วุฒิกร : R&D Manager, Le Knot Company : Design Director, Club Creative Company


IMAGINE MAGAZINE : 4

Mechanic toy

Mechanic toy ราคาแพงมาก แตละตัวก็มาจาก หลายประเทศ โดยทัว่ ไปของเลนทีม่ ี gear box จะซอนตัว gear box ไวไมใหคนเห็น แตเจานี่ เขาออกแบบ mechanic กับ action และรูปแบบ ภายนอกไปพรอมกันเลย จึงออกมาสวย กลมกลืน ทีน่ า สนใจอีกอยางคือไมเจอของเลนนีใ้ นรานขาย ของเลน แตจะเจอในพิพธิ ภัณฑซะมากกวา

รถกวาดขยะ

รถกวาดขยะ ทีเ่ วลาจับใหมนั แลน แปรงเล็กๆ ก็ จะปดๆๆ เก็บกวาดขีย้ างลบทีห่ ลนอยู ซือ้ มาจาก หางที่ญี่ปุนในมุม stationery นาจะประมาณ 10 ปมาแลว ตอนทีเ่ ห็นรถกวาดขยะคันนีก้ ป็ ง ปง ทันที เพราะนอกจาก function ของมันจะ "โดน" แลว ผลิตภัณฑชิ้นนี้ยังแฝงไปดวยอารมณขัน อีกดวย เรียกไดวา ผสมผสานกันลงตัวระหวาง function กับ emotion

ตุกตาบัลเลย

ตุก ตาบัลเลยส อ งกระจก ทีจ่ ะมีแมเหล็กซอนอยู ในทัง้ ตุก ตาและกระจก แตหนั ขัว้ เดียวกันเขาหา กัน ดังนัน้ เมือ่ มาใกลกนั ก็จะเกิดการผลักกัน สาว นักบัลเลยเลยหมุนติว้ ๆๆๆ ชิน้ นีพ้ ต่ี อ งซือ้ มาจาก รานขายของเลนเล็กๆ ในตัวเมือง Stuttgart เจาของรานจะเปนนักออกแบบของเลน เขาขาย ไปเลนไปใหเราดู ยิง่ เห็นเขาเลนยิง่ นาสนุกและ นาซือ้ สุดทายกลับบานมาแบบกระเปาใสของตุง แตกระเปาตังคแฟบ


IMAGINE MAGAZINE : 4

เลนสนองไอเดีย กับโครงการไอเดียแลกลาน

คุณเสนอ เราสนอง กับโครงการ “ไอเดียแลกลาน" ที่เอาใจทุกคนชางคิด และคนชางฝน มาเสนอไอเดียเลนๆ จนเปนจร�งเปนจังดวยความคิดสรางสรรคที่คุกรุนอยูรอบกาย และในสมองของทุกคน มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ จึงมอบเง�นลาน เพ�่อสนองไอเดียใหนักศึกษาเอาไปสรางฝนกันใหสมใจ

โครงการไอเดี ย แลกล า น นั บ เป น โครงการที ่ เ ป ด โอกาสให นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได เสนอไอเดียที่แฝงความคิด สรางสรรค (ไอเดียอะไรก็ได) โดยไมมกี ารปดกัน้ เพราะสามารถ สงไดโดยไมจำกัดชิน้ งานและประเภทของผลงาน ขอแคตรงตาม เกณฑที่กำหนดคือ โดดเดน เปนจริง ใหมนิ้ง ตอยอดได และ ไมละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังชวยเปดมุมมองและใหทุกคนไดนำ เสนอสิ่งใหมๆ ซึ่งถือเปนจุดเล็กๆของความคิดริเริ่มสรางสรรค ในกลุม สังคมของนักศึกษา ทีจ่ ะเสนอไอเดีย แปลก แหวกแนว มีประโยชน หรือสรางความบันเทิง ก็ลวนแลวแตชวยสนอง ความตองการของนักศึกษาทั้งสิ้น หากไอเดียสรางสรรคที่ นักศึกษาสงเขามามีความเปนไปไดที่สามารถตอยอดและผลิต ไดจริง ก็จะไดรว มโครงการ โดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะจัดหา ที่ปรึกษาโครงการให อยางเหมาะสม เพื่อใหไอเดียสรางสรรค เหลานี้ นำไปพัฒนาเปนผลงานไดจริง อยางเปนขัน้ เปนตอน ความสนุกและนาพึงพอใจของโครงการไอเดียแลกลาน ที่มีตอ นักศึกษา อยูต รงทีน่ กั ศึกษาทุกคน ไมจำกัดคณะและสาขาวิชา สามารถรวมสงไอเดียไดทกุ คน แตทส่ี ำคัญไปกวา คือการไดเห็น มหาวิทยาลัยของตนเองมีบรรยากาศของความคิดสรางสรรค และนักศึกษาทุกคนไดใหความรวมมือทีจ่ ะสรางบรรยากาศเหลานี้ ซึ่งทำใหรูสึกกลาคิด กลาทำ กันตลอดเวลา อีกทั้งการเนน ย้ำ จุดยืนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีป่ ระกาศตัวเปนมหาวิทยาลัย สร า งสรรค โดยโครงการไอเดี ย แลกล า นจะทำให ภ าพของ ความคิดสรางสรรคนน้ั สัมผัสไดจริงและชวยกระตุน ใหนกั ศึกษา กลาแสดงออกทางความคิด เปนการเรียนรูและทำกิจกรรม นอกหองเรียนที่อิสระ เปนประโยชนตอตัวเองซึ่งในปแรกมี นักศึกษาสงผลงานเขารวมโครงการไอเดียแลกลานกวา 500 ชิน้ และผ า นเข า รอบแรกมาได จำนวน 117 คน จากนั ้ น ไป Workshop กระตุนไอเดียกับ “นิ้วกลม” สราวุธ เฮงสวัสดิ์ เพือ่ เรียนรูเ กีย่ วกับวิธกี ารนำเสนอและเขียนโครงการใหนา สนใจ รวมถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผลงาน กระทั่ง คณะกรรมการไดตัดสินผลงานในโครงการไอเดียแลกลาน เขา รอบสุดทาย จนไดไอเดียสรางสรรคทั้งหมด 18 ชิ้น ที่จะไดไป สรางผลงานจริง ดังนี้

หนังตะลุงอินเตอร

BU Solar Bus Stop

Environmental-Safe Cigarette Filter

10 อยางที่วัยรุนอยากทำกอนตาย

สุชาดา บุญเกลี้ยง คณะว�ทยาลัยนานาชาติ สาขาว�ชา Business English ป 2 ภราดา คงกระพันธ คณะว�ทยาลัยนานาชาติ สาขาว�ชา Business English ป 4

Nail Express Painting Pen

ศรัณยรัช ทรงสวัสดิ์ คณะว�ทยาลัยนานาชาติ สาขาว�ชา Hotel & Tourism Management ป 2

การดมีใส

ศิวพร ศร�วะรมย คณะนิเทศศาสตร สาขาว�ชา โฆษณาเชิงสรางสรรค ป 1

สเปรยฉีดตัวสำหรับคนไมมีเวลาอาบน้ำ ว�รยา เติมมโนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาว�ชาออกแบบแฟชั่นและสิ�งทอ ป 1

แปรงซักรองเทาผาใบ ปร�ชา บุญเลิศ คณะนิเทศศาสตร สาขาว�ชาภาพยนตร ป 2

ออกแบบเคร�่องแตงกาย แรงบันดาลใจจาก การเปลีย่ นแปลงการแตงกายสมัยรัชกาลที่ 5 วร�ศรา มีประดิษฐ คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาว�ชาออกแบบแฟชั่นและสิ�งทอ ป 4

ออกแบบเคร�่องแตงกาย แรงบันดาลใจจาก โครงสรางเร�อสำเภา เขมิกา ไชยเจร�ญ คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาว�ชาออกแบบแฟชั่นและสิ�งทอ ป 4

หนังสั้นกึ่งสารคดีเร�่อง In Train บร�พัตร พลายแกว คณะนิเทศศาสตร สาขาว�ชาภาพยนตร ป 4

กระปุกอนาคต

กมลพร พลราษฎร คณะบัญชี ป 4

ว�ภาส คุมสะอาด คณะนิเทศศาสตร สาขาว�ชาการโฆษณาเชิงสรางสรรค ป 1

(TV on Web)

ธนาภรณ ลี้แสวงดี คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาว�ชาออกแบบนิเทศศิลป ป 2

รม 360 องศา

พ�รฉัตร สุขศร�มล คณะนิเทศศาสตร สาขาว�ชาการโฆษณาเชิงสรางสรรค ป 4

การขนถายรถเข็นผูพ�การ โดยสารระบบ ขนสงสาธารณะแบบอัตโนมัติควบคุมดวย ระบบ LPC

พงษพันธ หิรัญญการ , สุปร�ดี รัตนเกษตร , ทศพล ขำโห , นพปฎล เขมาอัจฉร�ยผล , นคร�นทร รวดลายดี ทั้งหมดจากคณะว�ศวกรรมศาสตร สาขาว�ชาว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ป 4

ความรูตางคณะ สรางอัลบั้มเพลง เสมือนคายเพลง

ธัญยบูรณ กันภัย คณะว�ทยาศาสตร ป 4 , ศุภวัช ปญญาสรรเสร�ญ คณะนิเทศศาสตร , นร�ศวรพงศ โอสถานนท คณะศิลปกรรมศาสตร

เตียงปองกันแผลกดทับ

พัฒนชัย สุจิรปญญา , ภานุวัฒน มีแกวนอย , จัตพ ุ งศ พ�ลลาภ , เจษพงษ นิคมขำ , สุณตั ตา ทองอน ทัง้ หมดจากคณะว�ศวกรรมศาสตร สาขาว�ชาว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ป 4

โทรศัพทมือถือควบคุมจักรกล

ศิวาวุธ พานทอง , ดำรงศักดิ์ อนันตเจร�ญกิจ , ปรมินทร นาคเกิด , มณีนุช จันทองษ , นรรถชัย วรรณสุกใส , มนตสฤษฎ ไชยราษฎร ทั้งหมดจากคณะว�ศวกรรมศาสตร สาขาว�ชาคอมพ�วเตอร ป 4

ไมเทานำทางสำหรับคนตาบอด

ชยันต ดวงแสง , ว�ทยา กัณพ�พัฒน , ณัฏฐรัตน เหลืองอราม , วรพัฒน เทียมผาสุก ทั้งหมดจากคณะว�ศวกรรมศาสตร สาขาว�ชาคอมพ�วเตอร ป 3


IMAGINE MAGAZINE : 4

:: ºÃÃÂÒ¡ÒȺٸ IMAGINE ÀÒÂ㹧ҹ Fat Festival 9

เลน (กันไปแลว) FILL IN THE BLANK! project เติมของดีลงในชองวาง

Fill in the Blank! Project ของ IMAGINE MAGAZINE by Bangkok University ไดเคยเปดตัว ไปแลวกับบูธ IMAGINE ภายในงาน Fat Festival 9 ซึ่งในวันนั้น พื้นที่ บูธ 5 คูณ 5 เมตร ถูกเนรมิตเปน พื้นที่ปลดปลอยจินตาการ เพราะมีมวน กระดาษความยาว กวา 1 กิโลเมตร ใหทุกคนไดใช ดินสอ สี ตราปม สติ๊กเกอร และ อุปกรณอำนวยความ สะดวกทางไอเดียตางๆ อีกมากมาย ใหไดรวมวางจินตนาการกันอยาง เต็มที่ เทานั้นยังไมพอดวยความเชื่อ ที่วาจินตนาการไมได อยูแคในความฝน ทางทีมงานจึงแจก IMAGINE MAGAZINE SPECIAL Issue ใหทุกคนภายในบูธ กลับไปปลดปลอยจินตนาการกันตอ แตยังไมจบเพียงแคนั้นเพราะ IMAGINE MAGAZINE SPECIAL Issue เปนเลมพิเศษ ที่จัดทำขึ้นเพื่อคนที่สนใจ (ใครก็ไดไมจำกัด เพศและวัย) มาเติมของดีลงในชองวาง หากยังจำกันไดกติกาของเรานั้นงายนิดเดียว แคมารับ IMAGINE MAGAZINE SPECIAL Issue ไปคนละ 1 เลมแลวไปเติมของดีลงในนั้น (ไมจำกัดวาจะตองเปนงานศิลปะ) และนำกลับ มาสงใหเรา เพื่อชิงเงินรางวัลทั้ง 11 รางวัล มูลคารวม กวา 1 แสนบาท

และในการประกวดครั้งนั้นทางทีมงาน เห็นถึงความตั้งใจของผูเขาประกวด และความคิดสรางสรรคตางๆ ที่ไมหยุดหยอน รวมถึงเนื้อหาที่สนุกๆของกระแสสังคมใน ปจจุบันที่หยิบยกประเด็นจิกกัด ไดแสบๆ คันๆ เลยทีเดียว ซึ่งแตละคนที่สงผลงาน เขามามีความตั้งใจอยางเต็มเปยม สุดพลัง และขอยกยองวาผูสงผลงานในครั้งนี้เห็นถึง ความสำคัญของ Space และใชมันไดอยาง คุมคาเหลือเกิน ไปดูโฉมหนาพรอมผลงาน ของผูไดรับรางวัล Fill in the blank Project กันดีกวา วาหนา ตาจะเปนอยางไร

:: ÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ ÈÔÅ»Š ªÔ¹ÈÔûÃÐÀÒ

:: ÃÒ§ÇÑŪÁàªÂ ¨ÒÃØÇÃó ÈÃÕÀÙÇÃԪ¡ØŠਹ³Ã§¤-¹ÅÔ¹Õ àÍç¹´Ù ³Ñ°¨ÔÃÒÀà ÈÃÕÀÔÞâÞ ÍغŠ½ƒ¡½¹ àǦ³ÔÈ ÈÃÕÇþ¨¹

à¡ÕÂÏ ൪оÙżŠÈÔÃԾà ÊÒÃÇزÔÇÃó ÊØ´ÒÃѵ¹ ªÙ¾Ç¡¾ŒÍ§ ÊØÇÃóÇԪѠàÊÕ§ÊØÇÃó áʧµÐÇѹ ⾸Ôâ¸Թ


Bangkok University Contact School of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร Tel : 0-2902-0299 ext.2636, 08-1868-4406 Web: eng.bu.ac.th Hi5 : witwaparty.hi5.com School of Communication Arts คณะนิเทศศาสตร Tel : 0-2902-0299, 0-2516-8553 ext.2650 Fax : 0-2516-6118 Web: buca.bu.ac.th School of Science and Technology คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Tel : 0-2350-3500 ext.1690 Fax : 0-2240-1926 Web: science.bu.ac.th School of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ Tel : 0-2350-3500 ext.1649, 1633, 1640 Web: ba.bu.ac.th School of Law คณะนิติศาสตร Tel : 0-2350-3500 ext.1684 Fax : 0-2350-3659 Web: law.bu.ac.th Hi5 : pattamarak.hi5.com School of Accounting คณะบัญชี Tel : 0-2350-3500 ext.1632 Web: account.bu.ac.th School of Economics คณะเศรษฐศาสตร Tel : 0-2350-3500 ext.1665 Fax : 0-2350-3690 Web: econ.bu.ac.th School of Fine and Applied Arts คณะศิลปกรรมศาสตร Tel : 0-2350-3500 ext.1665 Web: fab.bu.ac.th School of Humanities คณะมนุษยศาสตร Tel : 0-2350-3500 ext.1676 Web: hu.bu.ac.th Email : somruethai.r@bu.ac.th Bangkok University International College (หลักสูตรนานาชาติ) Tel : 0-2350-3500 ext.1609 Fax : 0-2350-3659 Web: www.bu.ac.th/th/academic/buic


makazine