Page 1

KOVÁTS BORBÁL A tervezőgrafikai portfolió


telefon: 36-70/2045748

KOVÁTS BORBÁLA

e-mail: borbala.kovats@gmail.com

grafikus, képzőművész

weboldal: http://borbala-kovats.com tervezőgrafikai portfolió: http://issuu.com/ kobart/docs/kovats_borbala_tervezografikai_ portfolio?mode=window

Született:

1969, Budapest

Tanulmányok 2011–2012

Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar; Vizuális és környezetkultúra tanár szak (MA, levelező) 2007–2010 Kaposvári Egyetem, Művészeti Főiskolai Kar; Rajztanár – Vizuális kommunikáció tanár szak (levelező) 1992–1994 Accademia Albertina delle Belle Arti (Képzőművészeti Főiskola), Torinó, (Olaszország); Festő tanszak, grafikai kurzus 1984–1988 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest; alkalmazott grafika tanszak Szakmai szervezetek 1996 óta 1995 óta

Fiatal Iparművészek Stúdiója Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Tervezőgrafika

Képzőművészet

1994 óta

1989 óta

Szabadúszó. Nyomdai kiadványok tervezése és nyomdai előkészítése pc-n, emellett manuális munka, szabadkézi rajz készítése. Tipográfiai tervezés, képfeldolgozás, tördelés, nyomdai előkészítés, logo, arculat, csomagolás, egyedi rajz, illusztráció, textilminta. Megrendelők többek között: Navayo Technologies, Kód Kft., TNS Hoffmann, Pantone Kiadó, L’Harmattan Kiadó, ELTE, SOTE, Élet és Tudomány, Magyar Festők Társasága 1998–2006 az Élet és Tudomány c. hetilap kéthetenként megjelenő melléklete, a Diákoldal tervezése, tördelése, illusztrálása, nyomdai előkészítése 1990–1992 Novotrade Software Kft., számítógépes játékokhoz hátterek, animációk készítése 1988–1990 Szabadúszóként illusztrációk, könyvcímlapok készítése Grafikai szoftverek

Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator, QuarkXpress, CorelDraw

Rendszeresen rendez önálló tárlatokat, valamint sok kollektív kiállításon szerepel itthon és külföldön. Több díjat nyert nemzetközi programokon.

Oktatói tevékenység 2008 óta

A Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció tanszékén óraadó 1998 óta Budai Rajziskola (Budapest), tanulmányrajzot és sokszorosítógrafikai eljárásokat oktat gyerekeknek és felnőtteknek 1996–1999 Művészeti Iskola (Szigetszentmiklós), grafikai szakkörök és felvételi előkészítő 6-14 éves gyerekeknek Nyelvi ismeretek

Olasz (középszint) Angol (középszint)


Az ÚJ MAGYAR SZIGNÓTÁR elsõ megjelenése óta eltelt öt évben sokféle tapasztalat,

decoArt könyvek

vélemény gyûlt össze a kötetben közreadott anyagról. Ezeket igyekeztünk maximálisan figyelembe venni a máso-

Új magyar szignótár Új magyar mûvésznévtár Magyar aukciós kézikönyv 2005 Magyar aukciós kézikönyv 2006 Magyar aukciós kézikönyv 2007 Magyar sakklexikon Magyar aukciós kézikönyv 2008 Magyar aukciós kézikönyv 2009 Sakk kislexikon 2010 Milliós festõk és szobrászok 2010

dik kiadás elõkészítése során. Az eredeti koncepción, a bevált formán és szerkezeten nem változtattunk, viszont rengeteg javítást végeztünk el mind a szignatúrák, mind az adatok terén. Tisztult és bõvült is a közölt képanyag. Kiszûrtük a nehezen értelmezhetõ, a reprodukció során bizonytalanná vált írásképeket, és ahol szükségesnek láttuk, újabbakat kutattunk fel. Átvezettük az adatokban a legújabb kutatások, illetve az elhalálozások miatt bekövetkezett változásokat, ahol pedig kellett, pontosítottunk. Mindemellett felvettünk a listába jó néhány újabb, fõként külföldön élõ magyar mûvészt is, akik az elmúlt években kerültek a hazai gyûjtõk látóterébe.

Új magyar szignótár második kiadás

Új magyar szignótár Panton kiadó, 2010

borító, layout, tördelés, a szignók összegyűjtése és feldolgozása


ELÕSZÓ

Elõszó a második kiadáshoz A szignók szerepének jellemzésére érdemes a közelmúltban hosszú lappangás után újból fölbukkant Csontváry festmény esetére utalni. Az 1930-ban az Ernst Múzeumban rendezett kiállítás után a „Teniszezõk” címû kép az akkori Csehszlovákiába került, majd újból Magyarországra. De nálunk már Gulácsy szignóval bukkant föl a mûkereskedelemben. Hogy a magasabb vételár reményében, vagy az eredeti szerzõ személyének nem ismeretében, ma már nem tudhatjuk. A festmény azonban a megtévesztõ szignó ellenére is biztosan azonosítható volt Csontváry mûként. Az esetek többségében azonban nem ilyen egyértelmû a helyzet. A biztos értékesítés reményében „alá-szignált” mûveknél szinte tel-

Több mint tíz éve került a könyvesboltokba az elsõ magyar mûvészeti kézjegy-

jesen lehetetlen a közvéleménnyel alkotóként elfogadtatni a sokszor jelentõsebb, de saját

gyûjtemény, melyet azután több is követett, közöttük, öt évvel ezelõtt, a kiadónk által

képét nem szignáló festõt.

megjelentetett Új magyar szignótár. Az elmúlt évtized igazolta e kiadvány-típus hazai

Az életrajzi adatokat tekintve könyvünk nem helyettesíti a mûvészeti lexikonokat. A

létjogosultságát. Az európai mûvészeti szakirodalomban régóta meghonosodott

már nem élõ mûvészek anyakönyvi adatait olyan pontossággal tartalmazza, ami beazo-

kézikönyvrõl van szó, elég, ha a párizsi Van Wilder kiadó többször kiadott, monumentá-

nosításukhoz feltétlenül szükséges. A kortárs alkotók jelentõs részénél közvetlen informá-

lis – tízezer kézjegyet tartalmazó – munkáját említjük (Signatures & Monogrammes

ciókra, a hozzánk eljuttatott levelekre támaszkodhattunk. A születési adatok természete-

d’Artistes des XIXe et XXe siecles, Editions Van Wilder, Paris, 1992, 1999). Inkább az itt-

sen itt a legmegbízhatóbbak.

honi tájékozatlanságból adódó sajátosság, hogy eleinte sokféle kétely és megalapozat-

Tökéletes kézikönyv nem létezik, a miénk sem az. Megpróbáltunk legjobb tudásunk

lan gyanakvás fogadta a nálunk újszerû kezdeményezést. Elmondhatjuk, hogy napjaink-

szerint átfogó képet adni választott témánkról. Kiadványunk hiánypótló jellegét

ra a kétkedõ hangok elcsitultak, és a mûvészeti, mûkereskedelmi világ szereplõi megta-

elsõsorban az adja, hogy az érdeklõdõk ebbõl a forrásból teljeskörûen tájékozódhatnak

nulták, nap mint nap hasznos kézikönyvként forgatva, a maga helyén és értékén kezel-

az elmúlt fél évtizedben jelentõsen kibõvült aukciós mûállomány jelzéseirõl. Természetesen

ni a szignógyûjteményt.

megtalálhatók könyvünkben a legjelentõsebb mesterek eddig nem publikált, újabban fel-

Az Új magyar szignótár megjelenése óta eltelt öt évben sokféle tapasztalat, véle-

bukkant kézjegyei is. Így minden tekintetben teljesen megújult gyûjteményt nyújtunk át

mény gyûlt össze a kötetben közreadott anyagról. Ezeket igyekeztünk maximálisan

olva-sóinknak.

figyelembe venni a második kiadás elõkészítése során. Az eredeti koncepción, a bevált formán és szerkezeten nem változtattunk, viszont rengeteg javítást végeztünk el mind a Don Péter

szignatúrák, mind az adatok terén. Tisztult és bõvült is a közölt képanyag. Kiszûrtük a

Kováts Borbála

nehezen értelmezhetõ, a reprodukció során bizonytalanná vált írásképeket, és ahol

Lovas Dániel

szükségesnek láttuk, újabbakat kutattunk fel. Átvezettük az adatokban a legújabb kuta-

Pogány Gábor

tások, illetve az elhalálozások miatt bekövetkezett változásokat, ahol pedig kellett, pontosítottunk. Mindemellett felvettünk a listába jó néhány újabb, fõként külföldön élõ magyar mûvészt is, akik az elmúlt években kerültek a hazai gyûjtõk látóterébe. Talán könyvünknek is volt abban némi szerepe, hogy a mûvészi kézjegyek értelmezése és megítélése árnyaltabb lett az elmúlt évek során. A kezdõ gyûjtõk, az amatõr mûvészetbarátok kevésbé tekintenek a képen látható aláírásra úgy, mint egy fétisre. A szakemberek részérõl pedig egyre árnyaltabb értelmezések látnak napvilágot a klasszi-

6

Új magyar szignótár Panton kiadó, 2010

7

borító, layout, tördelés, a szignók összegyűjtése és feldolgozása


BALLA JÓZSEF

BABOS LÁSZLÓ

B

BALÁZSFY Rezsõ

BÁLINT Rezsõ

BÁLINT Árpád

BALLA Béla

(Döbrököz, 1885 – Budapest, 1973)

BABOS László

(Budapest, 1885 – Budapest, 1945)

BAK Imre

(Budapest, 1947I)

BAK János, Pázmándhegyi (Pázmánd, 1913 – Budapest, 1981)

(Tatatóváros, 1870 – ?)

BACHMANN Károly

(Arad, 1882 – Bikszádfürdõ, 1967)

(Budapest, 1874 – Budapest, 1924)

BAKY Albert

(Juth, 1868 – Budapest, 1944)

BAJOR Ágost

BÁLINT Endre

(Esztergom, 1892 – Esztergom, 1958)

(Budapest, 1914 – Budapest, 1986)

BALLA Géza

(Arad, 1909 – Párizs, 1946)

BALÁZS János

(Alsókubin, 1905 – Salgótarján, 1977)

BAGÓ Bertalan

(Ókécske, 1932 – Boglárlelle, 1991)

BALLA József

(Arad, 1910 – Nagybánya, 1991)

BAK Imre

(Budapest, 1939)

12

Új magyar szignótár Panton kiadó, 2010

13

borító, layout, tördelés, a szignók összegyűjtése és feldolgozása


Fried Ilona tiszteletére készült olasz és angol nyelvű tanulmánykötet Ponte Alapítvány, ELTE, 2012

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Fried Ilona tiszteletére készült olasz és angol nyelvű tanulmánykötet Ponte Alapítvány, ELTE, 2012

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Morvay László (monográfia)  http://issuu.com/kobart/docs/morvay_laszlo_1947-2004 magánkiadás, 2009

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


GYERMEK‐ ÉS ISKOLAÉVEK

Morvay László ����. szeptember �-én született Esztergomban. A Trianon előtti Magyarország két végletéből keveredett össze a Morvay család. Morvay László édesapja – Pöschl Antal – a Fertő-tó melletti Védenyben született. Magyaróváron a Mezőgazdasági Akadémián tanult, majd királyi jegyzői beosztást kapott Nagyváradon. Ott ismerte meg Morvay Zsigmond ügyvéd és országgyűlési képviselő leányát, Mártát, aki anyai ágon az ősi partiumi Fráter család sarja. A politizáló, jó nevű ügyvéd, Morvay Zsigmond – négy gyermek: Judit, László, Tihamér és Márta édesapja – hallani sem akart arról, hogy az ő leánya s majdani unokái a Pöschl nevet viseljék. Így aztán az ifjú férjjelölt beleegyezett abba, hogy Morvay Zsigmond adoptálja őt. Morvay Antalként pedig már feleségül vehette Morvay Mártát. Az adoptálás tényét rögzítő korabeli okiratot féltve őrzi a családi archívum. ����-ban, a nagyváradi román diákpogrom

Balról: nővére, Márti első férjével, László, a Papa, húga, Manyi és a Mama

idején a helybéli magyarok egyik fő védőügyvédje Morvay Zsigmond volt, s emiatt őt a román igazságszolgáltatás – koncepciós per nyomán – halálra ítélte. Az ítéletet szerencsére nem hajtották végre: Morvay Zsigmond egy Budapesten halálra ítélt köztörvényes román bűnözőért, fogolycsere révén, Magyarországra kerülhetett, és

Tizenéves korában

a főváros egyik jó nevű ügyvédje lett. A atal házasok, Márta és Antal rendszeresen ͷͿͿͶ körül, a Pécsi Galériában

visszajártak Nagyváradra, ugyanis ott tekintélyes birtokaik, Püspökfürdőn pedig üdüLászló tűzzománcművész, grakus is, akivel éjszakára szobatárs is lettem az egyik

lőjük volt. A rokonság és a baráti társaság ugyancsak Váradhoz kötötte a atalokat.

faházban. Kocsijának csomagtartójából előkerült jókora méretű mappája, amelyben

Érdekes családi adalék: Morvay Márta édesanyja Fráter Margit, aki rokona Madách

legújabb szénrajzainak és rézkarcainak egy csokrát tartotta. Egy kicsit megmutatta

Imre feleségének, Fráter Erzsébetnek. Amúgy alsódraskóczi, ippi és érkeserűi arisz-

magát. E magával hozott rajzokat tulajdonképpen illusztrációknak szánta a Szivár-

tokrata család a Morvay. A Fráter-, és a Morvay-vonalon is léteztek családi birtokok,

ványba.

ingatlanok is, amelyeknek nagy részét elvitte a második világháború vihara, a maradé-

Háromnapos csobánkai táborozásunkat követően meghívott, és meg is látogat-

kot pedig az ���� utáni román kommunista adminisztráció kénye-kedve szerint álla-

tam soroksári műteremlakásában. Poharazgatás közben kiadósan és hosszan be-

mosította és osztogatta. Ezek után érthető is, hogy később Morvay Antal megtiltotta

szélgettünk a gótika, a reneszánsz korában született műremekekről éppúgy, mint

feleségének a Nagyváradra visszajárást, mondván, amit ott a kommunisták szétver-

nagyváradi gyökereiről. Persze a költészetről is szó esett, miként a különböző Mor-

tek és lezüllesztettek, tanácsos nem látni. Később a váradi rokonságból és baráti tár-

vay-művekről – a fekete-fehér és színes grakákról és tűzzománc képeiről. Olyany-

saságból többen is Esztergomban telepedtek le. A művész Morvay László azt vallotta,

nyira nyitottra és barátira sikeredett néhány napos soroksári tartózkodásom, hogy

hogy számára a lehető legjobb választás volt az, hogy szülei Esztergomba költöztek.

műteremlakásának kulcsát is a kezembe nyomta, mondván, ha megjövök, és ő éppen

����–��-ben a várost, Magyarország papi fővárosát, zárttá nyilvánították.

Pécsett tartózkodik, ne rekedjek az utcán, s legyen hol lehajtanom a fejemet. Efféle

A Morvayaké régi katolikus család: Esztergom bezártságából fakadó miliője épp

gyors növekedésű bizalom, barátság születése még a nyitott Partiumban s a vendég-

ezért nagyjából megfelelt nekik. Nagyjából, ugyanis a Mama nagyvilágibb gondol-

szerető Erdélyben is fehér hollónak számít. Innen a személyes hang, amelyet lelkem

kodású, szabadabb, liberálisabb, Várad szellemét magában hordozó személyiség,

legbelsője diktál, s amelyről semmi áron le nem mondanék.

a családi legendárium szerint pedig a nagypapa igencsak szeretett mulatni. Mikor

ͼ

Morvay László (monográfia) magánkiadás, 2009

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Könyvborító Ponte Alapítvány, 2001


Csontváry Kosztka Tivadar A szerelmesek találkozása

230

2006

Kieselbach

Munkácsy Mihály Poros út I.

220

2003

Virág Judit

Csontváry Kosztka Tivadar Hídon átvonuló társaság

180

2006

Virág Judit

Munkácsy Mihály Az alvó nagyapó

180

2007

Virág Judit

Bortnyik Sándor Lámpagyújtó

170

2008

Kieselbach

Munkácsy Mihály A baba látogatói

160

2003

Virág Judit

Tiziano Mária gyermekével és Szent Pállal

140

2005

Nagyházi

Gulácsy Lajos A púpos vénkisasszony régi emlékeit meséli

120

2007

Virág Judit

Gulácsy Lajos Karosszékben ülő leány

120

2008

Kieselbach

Gulácsy Lajos A bolond és a katona

110

2008

Virág Judit

Könyvborító Panton kiadó, 2010

Az elmúlt öt év adatait összegyűjtve és elemezve kiválasztottuk azokat a magyar festőket és szobrászokat, akiknek alkotásai a legmagasabb árakat érték el a hazai aukciókon. A könyvünkben szereplő 350 művészről elmondható, hogy napjainkban a legnépszerűbbek, alkotásaik a legmegbízhatóbb értékeknek számítanak a magyar műgyűjtők körében.

M I LL IÓS F ESTŐK ÉS SZOBR Á SZOK

MAGYAR AUKCIÓS LEÜTÉSI REKORDOK 2010-IG (millió forint)

A műgyűjtés lélektana sokkal összetettebb annál, hogy le lehetne egyszerűsíteni csupán anyagi motívumokra. Mégis jogos elvárás az alkalmi és rendszeres vásárlók részéről, hogy a kiválasztott műtárgy a befektetéssel arányos értéket képviseljen. Ezért azután még a tapasztalt gyűjtők is gyakran felteszik maguknak és másoknak a kérdést: mit érdemes gyűjteni? Joggal, hiszen a műtárgyak gyűjtése költséges tevékenység, és mindenki azt szeretné, ha a neki tetsző, az otthonába kerülő műalkotások egyúttal jó anyagi befektetést is jelentenének. Megőriznék, illetve idővel jelentősen növelnék értéküket. Könyvünkkel ebből a nem egyedüli, mégis fontos szempontból, a megbízható műtárgypiaci értékelés irányából szeretnénk támpontot adni a műgyűjtőknek.


Logó, arculat Pixel – Digitális Nyomatok I. Országos szemléje, Magyar Elektrográfiai Társaság, 2006


Kiállítási katalógus Pixel – Digitális Nyomatok I. Országos szemléje, Magyar Elektrográfiai Társaság, 2006

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Kiállítási katalógus Pixel – Digitális Nyomatok I. Országos szemléje, Magyar Elektrográfiai Társaság, 2006

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Noémi Szabó

The first national exhibition of electrographic art was put on in the basement rooms of the Király Street gallery of the VAMDesign Center. The barely lit, dungeonesque maze of cellars provided a special experience for visiting art lovers, though there was something of a contradiction between the rustic atmosphere and the digital and other hightech prints on show. According to the rather archaically worded definition of the Hungarian Pallas Great Encyclopaedia, the original meaning of the terminus technicus ’electrography’, which has come to denote a special and relatively new area of graphic art, was as follows: “Etching by means of a galvanick mechanism so as to allow the production of embossed zinc plates for printing in the book-printing press...” . Well, for graphic artists of the 21 st century, the term has a rather different meaning. According to the formulation of the 2001 deed of foundation of the Hungarian Electrographic Art Association (HEAA) “ The term electrographics is applied to works of fine art produced using an electronic medium, primarily photocopiers, computers and fax machines, in a manner that makes use of the unique characteristics and technical possibilities of those devices, i.e. so that the role of the technology goes beyond its functions of communication, reproduction of multiplication.” Therefore, electrographics is the product of the explosive growth of information technology in the last twenty to thirty years, which, in contrast with the traditional printing techniques (copperplate, etching, lithography), experiment with the tools of the digital world, using them in the service of artistic expression. Ever since its appearance, electrographics has been the target of attacks of varying intensity. Many of its critics describe it as a marginal genre between graphic art and photography. The lack of manuality and the problem of the possibility of an indefinite number of copies are also cited

Electrogaphics 2006

Kiállítási katalógus Pixel – Digitális Nyomatok I. Országos szemléje, Magyar Elektrográfiai Társaság, 2006

Returning to the previously mentioned concepts of part and whole, a single part can be interpreted and evaluated very differently if it is considered in itself, removed from its context, or as a part of a work of art consisting of several pieces. Accordingly, the complete series shown at the exhibition and the individual pieces shown from series should be looked at differently. On the other hand, if we consider the entire exhibition to be the whole , then all the individual works are parts and every piece on show could be seen as a pixel . All in all it is clear that the material of the exhibition includes the dualities of part and whole, light and shadow, space and plane just as well as the intention of making full use of the medium of the future while preserving the heritage of traditional genres and archaic ages. The pixel is also a metaphor. A metaphor of art and hence of continuity.

Pixel – 1st National Exhibition of Digital Prints

8

’56 on the Danube and Péter Stefanovits’s 1956 1. specifically refer to the events of ’56. But there are also other pieces that may allude to the anniversary through dealing with the concepts of remembering and memory. They include the pieces that use electronic tools to achieve archaic textures, for instance those by Sándor Bátai ( H. M. ), Gabriella Daka ( Memory of being ), József Gábos ( Rhythm ), Péter Herendi ( Mask ), Péter Kecskés ( Arcus Visionis ), Borbála Kováts ( Collection ) and Tibor Pataki ( Sowing letters ). The picture Hommage á Georges de La Tour by Ágnes Haász is also related to the past and creates a direct link with the traditional genre of painting. Several of the pieces concerned with memory and archiving stretch or indeed erase the boundary between personal fate and universal being. In addition to the works already mentioned, this group includes the lines of red fighter planes printed across old photos ( Air-raid ) by Árpád Daradics, or the compositions of Gábor Kerekes, based on drops of his own blood, sweat, and skin cuttings ( my blood, my skin cutting, my sweat ), and also Gábor György Nagy’s series entitled Ambient I–IV. and the gigantically enlarged colour photocopies of the pages of party membership books filled with stamps, made by Bálint Szombathy. Making people remember is the theme of Judit Bodó’s Red carpet as well as Stoica Georgeta Nagy’s Memento 56 , while the specific problem of enduring and perishing memorials appears in István Bogyó Tóth ’s piece ( Memento 1956 ). Ágota Krnács connected the number 56 with the title of the 1 st National Exhibition of Digital Prints, Pixel ( 56 pixels ), thereby connecting remembrance with the next theme I wish to consider. As a fundamental component, the pixel is also related to the theme of part and whole . In a work of art composed of parts, every individual part has a positional value in addition to its own, objective value. In general, the understanding of a work of art remains incomplete until we discover or reconstruct its positional value. Almost all of the works exhibited relate in one way or another to the system of relationships between the fragment and the whole, but this conceptual area is the very foundation of the works of Ildikó Bitó, András Bohár, Adrienn Füleky, Borbála Kováts and Ervin Zsubori. The compositions made by György Olajos by copying and mirroring grains of rice ( Indian rice, Jasmine rice ) are also related to the pair of concepts part and whole while adding further aspects to the range of interpretation, such as the interrelations of individual and multitude, organic form and artificial ornamentation. In addition, the rhythmic and yet apparently uniform and hence meditative textures of these works, generated by repetition are paradoxically also related to motion. The representation of irregular or regular motion appears in several of the works. Some artists represent motion by adding waves to the surface and blurring components by sliding them, such as Ede Halbauer or Paula Hernádi ( 56 wall ). There are other works that are rendered dynamic by positive-negative plays of forms or light or by using layers. They include the works of Zsuzsa Dárdai, Jenõ Detvay, Attila Juhász, Csilla Kelecsényi, Antal Lux, Csaba Pál, Ágnes Péter, Zsófia Péterffy, István Stark and Tibor Vass.

9

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Gábos József Budapest, Goldmark Károly u. 28/b. 1122 – gabosj@freemail.hu – www.gabos.hu – www.c3.hu/~met • Ritmus 137 / Rhythm 137 2006, tintasugaras nyomat / bubble-jet print, 100×80 cm Ritmus 141 / Rhythm 141 2006, tintasugaras nyomat / bubble-jet print, 100×80 cm

26

Kiállítási katalógus Pixel – Digitális Nyomatok I. Országos szemléje, Magyar Elektrográfiai Társaság, 2006

Gáspár György (Georgie) Budapest, Ajtósi Dürer sor 9. 1146 – gyorgy1gaspar@yahoo.com Down to the noon 1 2006, számítógépes nyomat / computer print, 50×70 cm Down to the noon 2 2006, számítógépes nyomat / computer print, 50×70 cm

27

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Kiállítási katalógus  http://issuu.com/kobart/docs/mft_muvesztargyak_katalogus Magyar Festők Társasága, 2012 (Kazinczy Gábor és Ganczaugh Miklós munkájának felhasználásával)

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Kiállítási katalógus Magyar Festők Társasága, 2006 (Ganczaugh Miklós festményének felhasználásával)

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Kiállítási katalógus Magyar Festők Társasága, 2006

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Kiállítási katalógus Magyar Festők Társasága, 2007

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Kiállítási katalógus Magyar Festők Társasága, 2003

borító, layout, tördelés, képfeldolgozás


Meghívók programsorozathoz Csepel Galéria, Magyar Festők Társasága, 2006–2008


Meghívók programsorozathoz Csepel Galéria, Magyar Festők Társasága, 2006–2008


2011. november 26. BotlAtókövEk A fElEjtéS EllEn

Közreműködik: Ábrahám Márta – hegedű Bársony Péter – brácsa Rohmann Ditta – cselló Weiner László 1916-ban született, 1944-ben a lukovi munkatáborban ölték meg. 22 évesen írt Vonóstriója már kivételes zeneszerzői adottságait bizonyítja. Zikmund Schul németországi születésű (1916) zeneszerző. 1941-ben Terezínbe deportálták, ott halt meg 1944-ben. A Két hászid táncot 1941-42-ben Terezínben, 28 évesen írta. Gideon Klein 1919-ben született Prágában. 1941-ben Terezínbe deportálták. Vonóstriója utolsó műve, amelyet 1944. október 9-én fejezett be, 9 nappal azelőtt, hogy Auschwitzba hurcolták. 1945 januárjában halt meg 26 évesen. Hans Krása prágai születésű (1899) zeneszerző. 1942-ben hurcolták Terezínbe, majd 1944-ben Auschwitzban ölték meg. Passacaglia és fúga című trióját 1944-ben írta. Ervin Schulhoff Prágában született 1894-ben. 1942-ben a würzburgi internálótáborba hurcolták, s ugyanabban az évben ott végezte be életét. A hegedű-gordonka duót 1925-ben komponálta. Kuti Sándor 1908-ban született Budapesten, 1940-től munkaszolgálatos volt. 1944-ben Németországba deportálták, 1945-ben megölték. Fiatal zeneszerzőként írt Vonóstriójában a magyar kamarazene-irodalom mesterének lehetősége mutatkozott meg.

BHSzorolapA4_4leadutan.indd 1

Leporelló New Classical Music Agency, 2011

A Holokauszt után a megszólalás a túlélőknek sem volt egyszerű: volt, akinek azért, mert szeretett családtagjait, barátait veszítette el. A Holokauszt és a világháború egyetemes sokkja nem csak a túlélőket készteti emlékezésre. kósa györgy: jutka-ballada károlyi Pál: Héber dallamok Mieczyslaw Weinberg: Csellószonáta op. 21 No. 1 kadosa Pál: Trió op. 49/d Dmitrij sosztakovics: e-moll trió op. 67 No. 2 Közreműködik: gulyás Márta – zongora oláh vilmos – hegedű várdai istván – cselló Kósa György (1897–1984) túlélte a Holokausztot, de feleségét és 20 éves lányát a nácik megölték. 1946-ban balladában örökítette meg lánya elvesztését. Károlyi Pál (1934) 1981-ben komponált duójában ősi héber dallamokkal gazdagította a kortárs zenét. mieczyslaw Weinberg (1919–1996) lengyelországi születésű zeneszerző szüleit és testvérét koncentrációs táborban ölték meg, ő maga a szovjetunióba távozott a háború kitörésekor. Csellószonátáját 1945-ben írta. Kadosa Pál (1903–1983) 1943-ban származása miatt elveszítette állását, s munkaszolgálatra kényszerítették. 1955-ben írta hegedűre, csellóra és zongorára ezt a trióját. Dmitrij Sosztakovics (1906–1975) 1944-ben zsidó származású barátja, ivan sollertinsky emlékére komponálta ezt az utolsó tételében zsidó témát feldolgozó trióját.

w w w. n e w c l a s s i c a l m u s i c a g e n c y. c o m

Zenei botlatókövek K a m a r a Z e n e i Ko n c e rt S o roZ at Sorozatunk három hangversenye egy-egy állomása annak a folyamatnak, amely a Stefan Zweig nyomán „biztonság világá”-nak nevezhető időszaktól a Holokauszton át a hiány helyét kitöltő emlékezésig vezet. Ahogy Günter Demnig németországi képzőművész kezdeményezése nyomán Európa több országában járdákba ágyazott botlatókövek emlékeztetnek a Holokausztban elhurcoltakra, mi zenei botlatókövekként koncertjeinket állítjuk az emlékezés szolgálatába.

n 2011. szeptember 10. 2011. október 15. BoTlATókövEk A FElEjTés EllEN n 2011. november 26.

A BizToNsÁg vilÁgA ElFAjzoTT zENE

n

A hangversenyek kezdési időpontja: 19.30 jegyek 1 200 Ft-os áron a helyszínen kaphatók Helyszín: Bálint Ház 1065 Budapest, Révay utca 16. (36 1) 311 66 69 · info@balinthaz.hu

2011.08.12. 10:14:36

tördelés, képfeldolgozás


közREMűköDok

BárSony pétEr brácsaművész áBrAHáM MártA hegedűművész

jávorkAi SánDor hegedűművész

GulyáS MártA zongoraművész

roHMAnn DittA csellóművész

oláH vilMoS hegedűművész

várDAi iStván csellóművész

rózSA ricHárD csellóművész

A koncErtEkEt táMoGAtjA: Summa artium n nEMzEti kulturáliS AlAp

BHSzorolapA4_4leadutan.indd 2

Leporelló New Classical Music Agency, 2011

2011. szeptember 10. A BiztonSáG viláGA E program zeneszerzői a zenei romantika nyelvén javarészt a „biztonság világá”-ban alkottak, amely az I. világháborúval semmivé vált. Közülük Alexander Zemlinsky már megtapasztalta az egyetemes tragédiában, a Holokausztban végződő „elfajzott zene” idejének közeledtét. Auer lipót: Magyar rapszódia hegedűre és zongorára op. 5 Max Bruch: kol nidre op. 47 Moór Emánuel: Csellószonáta op. 55 No. 2 goldmark károly: E-dúr hegedű-zongora szvit op. 11 Alexander zemlinsky: d-moll trió op. 3 Közreműködik: gulyás Márta – zongora jávorkai sándor – hegedű Bársony Péter – brácsa Rózsa Richárd – cselló Auer lipót (1845–1930) hegedűművész, pedagógusként az orosz hegedűiskola alapítója. zeneszerzőként kevéssé ismert, noha kortársai is nagyra becsülték műveit. Magyar rapszódiája az 1800-as évek végén jelent meg nyomtatásban. Max Bruch (1838–1920) németországi születésű zeneszerző 1881-ben eredetileg gordonkára és zenekarra komponált műve a jom kipuri engesztelő ima ősi dallamát idézi. moór emánuel (1863–1931) elsősorban mint zongoraművész és zongoratervező ismert. kompozíciói, többek között nyolc szimfóniája, csellószonátái figyelemre méltó zeneszerzői képességeit is bizonyítják.

Goldmark Károly (1830–1915) magyarországi születésű, zenéjében német tradíciókat követő zeneszerző. 1865-ben bemutatott Szvitje kamarazenei művei között sikerdarabnak számít. alexander Zemlinsky (1871–1942) ausztriai születésű zeneszerző, akinek műveit a nácik az „elfajzott zene” kategóriájába sorolták, 1938-ban emigrálni kényszerült az UsA-ba. 1896-ban írt triója még a „biztonság világá”-nak zenei nyelvén szól.

2011. október 15. ElfAjzott zEnE A nácik által elfajzottnak minősített zene e programban szereplő zeneszerzői több közös jeggyel is azonosíthatóak. Nem csak származásuk, szakmai indulásuk közös, hanem életüket is azonos körülmények között fejezték be: valamennyiüket fiatalon munkatáborban vagy koncentrációs táborban ölték meg. Beteljesületlen pályák – tehetséges fiatalemberek, akikről soha nem tudhatjuk meg, milyen zeneszerzőkké fejlődhettek volna. Weiner lászló: vonóstrió – szerenád zikmund schul: két hászid tánc op. 15 gideon klein: vonóstrió Hans krása: Passacaglia és fúga vonóstrióra Erwin schulhoff: Duó hegedűre és csellóra kuti sándor: iii. vonóstrió

2011.08.12. 10:14:41

tördelés, képfeldolgozás


Conf1.qxd

2009. 05. 27.

9:46

Page 1

Lucia Quaquarelli (Università Paris Ouest Nanterre La Défense) Vecchi e nuovi italiani. Letteratura italiana dell’immigrazione e ricerca identitaria Giovanna Tomasello (Università di Napoli “L’Orientale”) Tradizione e innovazione. Pasolini legge Pascoli Simona Cigliana (Università „La Sapienza”, Roma) Le strettoie del neo-realismo: Vittorini, Calvino e Pasolini e la scommessa dell’ “impegno” nel secondo dopoguerra Pausa Buffet

Eliana Maestri (Oxford University) Trasposizioni interculturali di problematiche di genere e generazionali in lingua italiana e francese Eleonora Pinzuti (Università di Firenze) I queer studies nel panorama teorico e critico italiano. Implicazioni di “una assenza”

2009. 05. 27.

14.45–16.00 Adalgisa Giorgio (Bath University) Archetipi napoletani in veste postmoderna: venti anni di letteratura su Napoli Fausto De Michele (Karl-Franzens Universität Graz) Erri De Luca tra tradizione biblica e lirismo narrativo Endre Szkárosi (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) Plurilinguismo nella poesia del secondo Novecento Discussione 16.00

13.40–14.30

Conf1.qxd

Pausa

9:47

Chiusura del convegno Giampaolo Salvi Direttore, dell’Istituto di Italianistica (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) Ilona Fried (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)

L’Istituto Italiano di Cultura di Budapest L’Istituto di Italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università ELTE e il Comitato di Budapest della Società Dante Alighieri hanno il piacere di invitare la S.V. al Convegno internazionale

TRADIZIONE E MODERNITÀ NELLA CULTURA ITALIANA CONTEMPORANEA ITALIA E L’EUROPA Budapest 11 – 12 giugno 2009 Sala Conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8. – Tel. 483-2040

Page 2

Pausa Caffè

Pausa. Buffet

9.30–10.40

11.00–11.50

13.50–15.55

9.30–10.45

Inaugurazione Salvatore Ettorre Direttore, Istituto Italiano di Cultura di Budapest Ferenc Pál Vicepreside, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Storia Luciano Segreto (Università di Firenze) La famiglia Feltrinelli e l’Ungheria Marta Petricioli (Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche) Rodolfo Mosca e l’Ungheria Discussione

Spettacolo Claudio Vicentini (Università di Napoli “L’Orientale”) Il testo e la scena. Poetiche del malessere nel teatro italiano tra ottocento e novecento Gerardo Guccini (Università di Bologna, DAMS) Scene della notizia: interazioni fra teatro e giornalismo Ilona Fried (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) Culture teatrali in anni di totalitarismi: il Convegno Volta Giuliana Sanguinetti Katz (University of Toronto) Natalia Ginzburg e il teatro Enikõ Haraszti (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) L’opera lirica italiana al Teatro dell’Opera di Budapest Discussione

Letteratura, linguistica Annalaura e Giulio Lepschy (University College London) Traduzione e autotraduzione: su un romanzo di Carolina Invernizio Giampaolo Salvi (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) Come sopravvivere alle catastrofi: il passivo nelle lingue romanze Maria Antonietta Grignani (Università di Pavia) Nostalgia della tradizione e modernità nello stile di Landolfi Discussione

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

Presentazione del convegno Ilona Fried Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Letteratura, giornalismo Elvio Guagnini (Università di Trieste) Il giallo si veste di ‘noir’. I generi del mistero in Italia fra Novecento e Duemila Donatella Cherubini (Università degli Studi di Siena) „The Vanishing Newspaper”. Il giornalismo italiano tra carta stampata e redazione on-line

Pausa 12.00–12.50 Anna Millo (Università di Bari) L’Italia repubblicana, il Trattato di pace del 1947, il problema dei confini orientali Carla Meneguzzi (Università di Padova) L’” altra Europa” nella politica estera di Aldo Moro Discussione

Konferencia meghívó és program Ponte Alapítvány, ELTE, Budapesti Olasz Kultúrintézet, 2010

VENERDÌ 12 GIUGNO

Pausa caffè 11.00–12.40 Silvia Contarini (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) Letteratura italiana dell’immigrazione: tradizione, innovazione, mescidanza


Saggi di: DONATELLA CHERUBINI, SIMONA CIGLIANA, SILVIA CONTARINI, FAUSTO DE MICHELE, ILONA FRIED, ADALGISA GIORGIO, MARIA ANTONIETTA GRIGNANI, ELVIO GUAGNINI, GERARDO GUCCINI, ENIKÕ HARASZTI, ANNALAURA E GIULIO LEPSCHY, ELIANA MAESTRI, CARLA MENEGUZZI ROSTAGNI, ANNA MILLO, MARTA PETRICIOLI, LUCIA QUAQUARELLI, GIAMPAOLO SALVI, GIULIANA SANGUINETTI KATZ, LUCIANO SEGRETO, ENDRE SZKÁROSI, GIOVANNA TOMASELLO E CLAUDIO VICENTINI Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék – Ponte Alapítvány, Budapest 2010

Olasz nyelvű tanulmánykötet a konferencia anyagából Ponte Alapítvány, ELTE, 2010

TRADIZIONE E MODERNITÀ NELLA CULTURA ITALIANA CONTEMPORANEA ITALIA E EUROPA

Con il convegno Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea. Italia e Europa si è tenuto il settimo appuntamento di un ciclo di incontri internazionali tra specialisti di varie materie umanistiche. Nata su iniziativa del Dipartimento d’Italianistica della Facoltà di Scienze della Formazione, l’iniziativa è ora curata dal Dipartimento d’Italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università Eötvös Loránd di Budapest. Studiosi di grande prestigio provenienti da vari paesi, come Italia, Gran Bretagna, Francia – oltre all’Ungheria –, hanno ancora una volta esposto e dibattuto i risultati delle loro ricerche, muovendo dalle convergenze e divergenze fra le varie materie umanistiche, con riferimento ai nuovi contributi nei singoli campi e agli intrecci che emergono nelle ricerche interdisciplinari. Il dialogo, iniziato ormai alcuni anni fa, è proseguito e si è arricchito di molteplici spunti riguardo alla traducibilità dei diversi tipi di testi, alla cultura delle minoranze, all’emigrazione, al rapporto tra nuove fonti dell’informazione e giornalismo, al teatro, ad altri temi finora non affrontati nell’ambito della letteratura specifica. Le singole problematiche – delineate sul piano storico, linguistico, culturale, o ancora inerenti alla letteratura o al teatro –, sono efficacemente inserite in un contesto europeo, che si conferma diviso tra tradizione, modernità e stimoli per il confronto con le sfide del nuovo millennio.

TRADIZIONE E MODERNITÀ NELLA CULTURA ITALIANA CONTEMPORANEA ITALIA E EUROPA 11–12 giugno 2009

a cura di Ilona Fried

borító, layout, tördelés


Meghívó könyvbemutatóra Ponte Alapítvány, ELTE, Budapesti Olasz Kultúrintézet, 2010


Fried Ilona (Università ELTE, Budapest) Rituale, celebrazione e satira. Teatro e politica fra le due guerre Pausa

Franca Bosc (Università di Torino) Nuove tecnologie e l’insegnamento dell’italiano

L'Istituto Italiano di Cultura di Budapest l'Istituto di Italianistica della Facoltà di Lettere dell'Università ELTE e il Comitato di Budapest della Società Dante Alighieri hanno il piacere di invitare la S.V. al Convegno internazionale

Pausa 15.00 – 15.40 Discussione e chiusura

11.40

L’ E R E D I T À D E L N O V E C E N T O

Maria Antonietta Grignani (Università per Stranieri di Siena) Il teatro di Sanguineti, travestimento e invenzione Gerardo Guccini(Università di Bologna, DAMS) Nuova drammaturgia epica

S T O R I A , L E T T E R AT U R A , S P E T TA C O LO , L I N G U I S T I CA

Pausa

19 ottobre – 20 ottobre 2006

13.40

Sala Conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura (1088 Budapest, Bródy S. u. 8. – Tel.: 483-2040)

Giampaolo Salvi (Università ELTE, Budapest) Coordinazioni asimmetriche

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE Ore 9.00 Indirizzi di saluto Arnaldo Dante Marianacci Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Dezsõ Tamás Preside della Facoltà di Lettere dell’Università ELTE

STORIA Marta Petricioli (Università di Firenze) Per la pace in Europa. Istituzioni e società civile tra le due guerre mondiali

Donatella Cherubini (Università di Siena) Pacifismo e europeismo tra le due guerre mondiali: il contributo di G.E. Modigliani Falvay Dávid (Università ELTE, Budapest) Teorie contemporanee della memoria storica Pausa 11.20 Marina Cattaruzza (Università di Berna) La Shoah nella coscienza del XX secolo. Considerazioni su un’ opera recente Anna Millo (Università di Bari) Ferruccio Fölkel tra storia e letteratura Gianna Gardenal (Università di Padova) Fery Foelkel, la testimonianza di un ebreo, intellettuale triestino Pausa

Konferencia meghívó és program Ponte Alapítvány, ELTE, Budapesti Olasz Kultúrintézet, 2006

VENERDÌ 20 OTTOBRE

13.20 LETTERATURA E FILOSOFIA

Ore 9.00

Silvia Contarini (Université X Paris-Nanterre) Procreazione e creazione: utopie del ventesimo secolo, biotecnologie del ventunesimo Adalgisa Giorgio (University of Bath) Strade, palazzi e condomini. Allegorie di Napoli nella narrativa di Giuseppe Montesano e di Marosia Castaldi Takács József (Università ELTE, Budapest) Benedetto Croce nel 2002 Szkárosi Endre (Università ELTE, Budapest) Riconsiderare la poesia – presentazione di un’antologia digitale della poesia del Secondo Novecento

MUSICA, SPETTACOLO, LINGUISTICA

Pausa

Evelyne Donnarel (Université de Toulouse II) Corporeità e creazione scenica nel teatro meridionale (napoletano e siciliano)

15.40 – 16.10 Discussione

E LINGUISTICA APPLICATA Annalaura e Giulio Lepschy (University College of London) Testo e gesto Emmanuelle Bousquet (Université de Nantes) Opera totale e Opera Mundi nel ’900 Pausa 10.20


Ismertető füzet SOTE, Szemészeti Klinika, 2007

layout, tördelés, képfeldolgozás


Ismertető füzet SOTE, Szemészeti Klinika, 2007

layout, tördelés, képfeldolgozás


Logó, arculat Tollinga kezdeményezés, 2008


Tollinga_meghivo_tamogatoiJegy.qxp

2008. 10. 08.

8:54

Page 3

Tollinga_meghivo_tamogatoiJegy.qxp

CIVIL MECÉNÁS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PROGRAM

2008. 10. 08.

8:56

Page 6

CIVIL MECÉNÁS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PROGRAM sorszám

1 0 0 0

F T

a z a z

E Z E R

F O R I N T

TÁMOGATÓI JEGY

sorszám

sorszám

10 000 FT azaz TÍZEZER FORINT

T Á M O G AT Ó I J E G Y

sorsolási szelvény

TÁMOGATÓI JEGY

sorsolási szelvény

A szelvény felhasználásával egy alkalommal ingyenesen részt vehet bármelyik rendezvényünkön, és értékes ajándékokat nyerhet.

Megvásárlásával hozzájárul alkotóink bemutatkozási lehetõségeinek bõvítéséhez, kiadványok és rendezvények létrehozásához.

Megvásárlásával hozzájárul alkotóink bemutatkozási lehetõségeinek bõvítéséhez, kiadványok és rendezvények létrehozásához.

A támogatói jeggyel kapcsolatos további információkról és igénybe vehetõ kedvezményekrõl a http://tollinga.hu/mecenas oldalon tájékozódhat. Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10404993-49574951-52481013

sorszám

T Á M O G AT Ó I J E G Y

A szelvény felhasználásával egy alkalommal ingyenesen részt vehet bármelyik rendezvényünkön, és értékes ajándékokat nyerhet.

A támogatói jeggyel kapcsolatos további információkról és igénybe vehetõ kedvezményekrõl a http://tollinga.hu/mecenas oldalon tájékozódhat.

Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10404993-49574951-52481013

CIVIL MECÉNÁS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PROGRAM

FESZTNET KF T.

Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

FESZTNET KF T.

Tollinga_meghivo_tamogatoiJegy.qxp

2008. 10. 08.

8:57

CIVIL MECÉNÁS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PROGRAM

FESZTNET KF T.

FESZTNET KF T.

sorszám

sorszám

Page 8

CIVIL MECÉNÁS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PROGRAM

Tollinga_meghivo_tamogatoiJegy.qxp

2008. 10. 08.

CIVIL MECÉNÁS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PROGRAM

8:53

Page 1

meghívó

lesznek többek között:

Ujszászy Dorottya táncmûvésznõ és barátai, Beregi Péter, Gyarmati István, Heller Tamás, Ihos József, Molnár Ferenc Caramel, Nagyváradi Erzsébet, Obszidián együttes, Õze Áron, Pregitzer Fruzsina,

A TOLLINGA.HU ALKOTÓINAK SZOLNOKI BEMUTATKOZÁSÁRA.

Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10404993-49574951-52481013

Színes programokkal, kiállítással és színpadi elõadásokkal várunk kicsiket és nagyokat. A belépés ingyenes. Aba-Novák Kulturális Központ Szolnok, Hild tér 1. További információ: http://tollinga.hu/szolnok FESZTNET KF T.

Logó, arculat Tollinga kezdeményezés, 2008

Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

FESZTNET KF T.

Sülyi Károly, Szõlõskei Tímea, Vida Péter. (A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.)

sorsolási szelvény A szelvény felhasználásával egy alkalommal ingyenesen részt vehet bármelyik rendezvényünkön, és értékes ajándékokat nyerhet.

A támogatói jeggyel kapcsolatos további információkról és igénybe vehetõ kedvezményekrõl a http://tollinga.hu/mecenas oldalon tájékozódhat.

2008. november 15-én délelõtt 10 órára, az Aba-Novák Kulturális Központba,

Baranya Dávid ajánlásával

T Á M O G AT Ó I J E G Y

TÁMOGATÓI JEGY Megvásárlásával hozzájárul alkotóink bemutatkozási lehetõségeinek bõvítéséhez, kiadványok és rendezvények létrehozásához.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait

Fellépõ vendégeink

50 000 FT azaz ÖTVENEZER FORINT

CIVIL MECÉNÁS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PROGRAM

FESZTNET KF T.


Logó, arculat Magyar Elektrográfiai Társaság, 2002–2004


Logó, arculat Magyar Elektrográfiai Társaság, 2002–2004


SECFONE log贸csal谩d Navayo Technologies, 2010


SECFONE ikonok Navayo Technologies, 2010


www.navayo.com

Navayo Technologies is a high-tech developer and manufacturer of Internet communication based network security products and solutions. The company was founded in 2004 with a mission to provide highly secure, yet easy to use products for encrypting data. Navayo is offering its Secbox portfolio to cater to a wide range of applications.

SECFONE

Driven by the dynamics of mobile platform development our patented Navayo authentication protocol named MVCN has also been implemented on mobile devices, creating a protected mobile communication environment named Secfone. Secfone provides a unique hardware-based solution for highly secure phone conversations and data transfer.

www.secfone.com

Banner Navayo Technologies, 2011


Kiállítási stand Navayo Technologies, 2010


Karácsonyi üdvözlet TNS Hoffmann, 2011

saját fotó felhasználásával


Template, slide PowerPoint prezentációkhoz TNS Hoffmann, 2012

saját fotó felhasználásával


Template, slide PowerPoint prezent谩ci贸khoz TNS Hoffmann, 2012


Template, slide PowerPoint prezent谩ci贸khoz TNS Hoffmann, 2012


Fot贸mont谩zs PowerPoint prezent谩ci贸khoz TNS Hoffmann, 2011


Fot贸mont谩zs PowerPoint prezent谩ci贸khoz TNS Hoffmann, 2011


Fotóretusálás Care – Ambient assisted living, 2010


Fotóretusálás Care – Ambient assisted living, 2010


Fotóretusálás magánszemély, 2007


Rajzok piackutatáshoz RAJZOK RAJZOK PIACKUTATÁSHOZ PIACKUTATÁSHOZ Hoffmann Hoffmann Research Research International, International, Hoffmann Research International, 2007 2007 2007


Illusztrációk marketingstratégiákhoz ILLUSZTRÁCIÓK MARKETINGSTRATÉGIÁKHOZ Hoffmann Research International, Hoffmann Research International, 2006–2010 2006–2008


Illusztrációk marketingstratégiákhoz ILLUSZTRÁCIÓK MARKETINGSTRATÉGIÁKHOZ Hoffmann Research International, Hoffmann Research International, 2006–2010 2006–2008


Illusztrációk ILLUSZTRÁCIÓK HETILAPHOZ Élet Tudomány, Élet ésés Tudomány, 1998 –1998 2006 – 2006


Illusztrációk ILLUSZTRÁCIÓK HETILAPHOZ Élet Tudomány, Élet ésés Tudomány, 2002 2002


Textilminták Budmil, 1995–1998


Kováts Borbála Tervezőgrafikai portfolió  
Kováts Borbála Tervezőgrafikai portfolió  

Portfolio of Borbala Kovats

Advertisement