Page 1

ESSENTIALS Tandtechnisch magazine voor de tandarts-ondernemer

“Inspirerende wereldverbeteraar.” ‘sailing dentist’ Leentje Schade

Implantoloog en tandtechnicus

Werken volgens het overlegmodel MAART 2014 | NUMMER 1


INHOUD

VOORWOORD

3

COLUMN KOEN CLEMENT

4

‘SAILING DENTIST’ LEENTJE SCHADE

6

NASCHOLINGSREIS HONG KONG

11

IMPLANTOLOOG EN TANDTECHNICUS 12 NIEUW: FORMA® TOOTH WHITENING

17

CURSUS ESTHETIC DENTAL AXIS PLANNING

18

DIGITALE TANDARTS

23

HET VERNIEUWDE LAB IN HET UMCG 24 NIEUW: THE DENTAL BUSINESS CARD 27

2 ELYSEEESSENTIALS

COMPUTERGEFREESDE COMPOSIET FACINGS

28

DENTAL RUNNERS

31


VOORWOORD

ESSENTIALS MET NIEUWE LOOK & FEEL Van een klantenmagazine ‘met een hoog human interest-gehalte’ naar een blad over tandtechniek voor de tandarts-ondernemer. Althans dat is onze ambitie voor de vernieuwde Essentials. Met een nieuwe redactie, een nieuwe vormgever en vooral veel nieuwe ideeën. Veel leesplezier gewenst!

COLOFON Essentials is een uitgave van de Elysee Dental

tricht), Elysee Dental Unico (Antwerpen-Merk-

Group, Handelsweg 16, 2404 CD Alphen aan den

sen), Elysee Dental Ortho (Meppel), Oosterwijk

Rijn. Tel 0172 - 65 33 00 Fax 0172 - 65 30 37.

Dental Labs (Amersfoort, Amsterdam, Gronin-

E-mail: info@elysee-dental.nl

gen [locatie UMCG en Regattaweg] en Utrecht)

Web: www.elysee-dental.nl

en Tandtechnisch Atelier Effingo (Dordrecht).

KvK: Rijnland 28090977

Redactie: Guido van den Berg, Reinier van de Vrie. Redactie-assistent: Pamela Jaspers.

De Elysee Dental Group wordt gevormd door

Vormgeving: Levin den Boer / LDB Production.

de volgende tandtechnische laboratoria: Elysee

Fotografie: Jan de Groot / Zorro Producties,

Dental Labs (Alkmaar, Alphen aan den Rijn,

Henk Tukker / NFP Photography.

Hoorn, Herkema, Leuven, Rotterdam, Maas-

Drukwerk: MultiCopy Alphen aan den Rijn.

MAART 2014 3


COLUMN

OVER ELEKTRISCHE AUTO’S EN AANVULLENDE VERZEKERING U moet weten dat ik een behoorlijke au-

re, Europese uitstootrichtlijnen of gaat

tofan ben. Ik kijk er dus elke keer weer

het om een hoger doel als het creëren

naar uit als mijn maximale kilometrage

van meer milieubewustzijn bij ons als

aangeeft dat ik een bezoek aan de

burgers? Is het daarom aannemelijk dat

autoshowroom moet inplannen.

je met behulp van tijdelijke financiële

Als ik om mij heen kijk, zie ik dat de

prikkels menselijk gedrag blijvend kunt

gemiddelde zakelijke rijder zich tegen-

sturen en zo als overheid je ambities

woordig bij zijn autokeuze vooral laat

kunt verwezenlijken?

leiden door de laagte van de fiscale bijtelling (of is het toch een milieube-

Er valt een interessante parallel te

wuste overweging?) en niet zozeer door

trekken binnen onze branche met

het aantal pk’s en de uitstraling van de

betrekking tot de Nederlandse zorg-

voiture.

verzekeraars. Gedragen zij zich ook

Dit doet mij als autoliefhebber pijn, want

als subsidieverstrekkers (non pun

het straatbeeld wordt er in veel gevallen

intended), wanneer zij (tijdelijk?) meer

niet fraaier op - hoewel natuurlijk over

bijdragen aan de behandelkosten en

smaak niet te twisten valt.

daarmee indirect de eigen bijdrage voor de patiënt verlagen?

Toch moet ik toegeven dat ook ik me bij mijn recente lease-autokeuze heb laten

Na een lange tijd van daling zijn er in

leiden door de hoogte van de bijtelling.

Nederland meer aanvullende tandarts-

Als een in mijn ogen belachelijk subsi-

verzekeringen afgesloten. Tegelijkertijd

diesysteem zelfs op mij een sturende

zien we dat sinds begin dit jaar voor

werking heeft, dan is het misschien toch

het eerst de bestedingen in de dentale

zo gek nog niet.

branche weer zijn gestegen. Het is heel verleidelijk om hier een causaal

4 ELYSEEESSENTIALS

Je vraagt je onwillekeurig af wat het

verband te leggen tussen twee op-

doel van de overheid is. Gaat het

merkelijke trendbreuken. Temeer daar

simpelweg om te voldoen aan arbitrai-

de zorgconsument ook had kunnen


kiezen om het geld aan andere consumptieve bestedingen te

1. Vertel: waar u allemaal (praktijk, personeel, nascholing,

spenderen.

leverancierskeuze, etc.) in investeert om de patiënt blij-

Als mijn vermoeden klopt, worden patiënten dus richting

vend een state-of-the-art behandeling te kunnen bieden.

tandarts gedreven door een (tijdelijke?) financiële prikkel, in

Benadruk tevens wat de patiënt allemaal mist als hij niet

de vorm van een lagere eigen bijdrage.

regelmatig op controle komt. 2. Omarm: geweldige nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld

Moet de tandheelkundige professie teleurgesteld zijn omdat

Pien Support (zie elders in deze Essentials) waarmee u

de goedbedoelde adviezen aan patiënten om geen aanvul-

aanvullend verzekerden snel en efficiënt inzicht in de eigen

lende verzekering af te sluiten niet of nauwelijks zijn opge-

bijdrage kunt tonen.

volgd? Of kan dit momentum gebruikt worden om, net als bij de (hopelijk) edelmoedige motieven van de overheid om het

Net zoals de oude milieuvervuilende auto’s nooit meer mas-

milieubewustzijn blijvend te vergroten, deze tijdelijke gedrags-

saal zullen terugkeren wanneer de fiscale voordelen verdwij-

verandering - meer besteden aan tandheelkundige zorg - bij

nen, zo zal de patiënt ook de tandarts blijven bezoeken nadat

de patiënt vast te houden?

de financiële prikkels zijn verdwenen. Zelfs wanneer u weer in de media door zorgverzekeraars of politiek als (te)veelverdie-

Mijn advies: grijp nu de kans om de bewustwording, of beter

ner wordt wegzet!

gezegd een verandering in het gedrag en de perceptie bij uw patiënten te bewerkstelligen. De perceptie over de tandheel-

Koen Clement

kundige professie in het algemeen en over u als behandelaar

Algemeen directeur Elysee Dental

in het bijzonder.

CEO Elysee Dental Group

MAART 2014 5


6 ELYSEEESSENTIALS


INTERVIEW

LEENTJE SCHADE STOERE EN INSPIRERENDE WERELDVERBETERAAR ’Sailing dentist’ heeft Leentje Schade (34) zich genoemd. Omdat ze het plan heeft als tandarts zes jaar rond de wereld te zeilen. Stoer en avontuurlijk; zeker. Maar ze doet het niet alleen daarom. Met een boot kun je hulp bieden op afgelegen plekken waar tandheelkundige zorg ontbreekt. Daarmee wil ze vooral de wereld een beetje beter maken. Elysee Dental is een van haar sponsoren. Essentials sprak met haar op 23 januari.

“Ik wil in zes jaar de hele wereld over

rivier opvaren en op afgelegen plekken

dan de benodigde drieduizend euro aan

zeilen en landen aandoen waar niet of

komen waar ik tandheelkundige zorg

sponsorgeld geregeld bij Elysee Dental,

nauwelijks tandheelkundige hulp is. Mijn

kan bieden. Vervolgens maken we

Raadsheeren Advies, Vertimart en de

bedoeling is afwisselend een week te

de oversteek naar Brazilië, Haïti en

ANT. De notaris bracht de oprichtings-

zeilen en een week tandheelkunde te

Suriname.”

kosten van de stichting niet in rekening. Lieve particuliere mensen die mijn

doen. Met een boot kun je afgelegen plekken bereiken en mensen helpen die

VRIJWILLIGERSWERK

project leuk vinden gaven ook geld. Van

geen tandheelkundige hulp hebben. Ik

“Reizen en zeilen vond ik altijd al leuk.

mijn oude baas Jan den Outer kreeg ik

doe dit omdat het in de wereld ongelijk

Je kunt op een boot heel goedkoop le-

een autoclaaf. Tandenborstels kreeg ik

verdeeld is en veel mensen niet naar

ven en je staat heel dicht bij de natuur.

weer van Cavex gesponsord. Marja van

de tandarts kunnen. Het gaat echt om

En het is ook ’groen’. Ik heb moeite

noodbehandelingen. Vaak dus extrac-

met wat we in Nederland verspillen en

ties, maar mogelijk kan ik ook sealants

verkwisten aan fossiele brandstoffen.

en kleine vullingen doen. Ik heb heel

Afgelopen najaar ben ik met de zeven-

wat ervaring met kleine chirurgie en

tigjarige Zuid-Afrikaanse schipper Phil

verstandskiezen. Ik heb bijna nooit

Audoire van Amsterdam naar zuid-Por-

iemand doorgestuurd en als ik het niet

tugal gezeild. Hij kende mijn plannen en

kan, begin ik er niet aan. Onderweg kan

bood me aan een praktijk te beginnen

ik wel terugvallen op een paar kaakchi-

op zijn boot en samen de tocht te

rurgen die ik foto’s mag toesturen, als

gaan maken. In december ben ik toen

dat mogelijk is. Verder ga ik educatie en

naar Nederland gevlogen om alles te

voorlichting geven, want het is leuker

regelen en tandheelkundig materiaal te

om kiespijn te voorkomen. Bij elkaar

verzamelen. Omdat het vrijwilligerswerk

der Morst, een goede vriendin, gaat de

wil ik ongeveer een maand in elk land

is en ik daarvoor sponsor- en donor-

sponsoring en backoffice in Nederland

blijven, maar als het nodig is wordt dat

geld nodig heb, heb ik een stichting

verder regelen en via de Amsterdamse

langer. Ik begin in Afrika: Kaapverdië en

opgericht. Dat ging verbazend vlot.

tandarts Bart Schafrat kreeg ik gratis

Gambia. In Gambia kun je een lange

Binnen de kortste keren had ik meer

een mobiele unit. Een praktijk op een

MAART 2014

7


boot bleek toch te lastig, omdat je dan

zou vertrekken. Ik kon alleen maar

Misschien vraag ik ze wel of ze mij een

voor ieder land een licentie moet rege-

raden waarom. Toen had ik dus geen

amalgaamvulling leren maken als dat in

len. Bovendien wordt de boot mijn huis.

boot meer...

Afrika nog veel gebeurt. Een advocaat heeft – ook weer gratis – met Dennis

Met de mobiele unit ga ik op locatie behandelen, bijvoorbeeld in een schooltje,

Maar niemand houdt mij van mijn

en mij een samenwerkingscontract

een weeshuis of een health center.

project af. Intussen had ik in Nederland

opgesteld.”

al wel in diverse interviews op radio, Ik voorzie in mijn eigen levensonder-

televisie en voor kranten verteld over

CONTINUÏTEIT

houd. Ik heb hard gewerkt en veel kun-

mijn reis. Een paar dagen na die mail

“Maandag 27 januari ga ik – samen met

nen sparen. Per maand heb ik daarvan

had ik op 19 januari een radio-interview

pedagoge Lisa van der Leest - eerst

vijfhonderd euro nodig om van te leven

van maar liefst twee uur met Radio Bra-

zes weken ervaring opdoen bij het Fit

op de boot.

sa in Rotterdam. Tijdens die uitzending

for School-project van Care Foundation

Mensen mogen natuurlijk doneren

bleek presentator Adilson Dos Santos

in Gambia. Ik ga er vier stichtingen hel-

of tegen betaling een tijd meevaren,

Da Cruz tot mijn grote verrassing een

pen. Eén stichting heeft een zorgcen-

maar ik vind het vooral heel leuk als ze

boot met schipper voor me geregeld te

trum opgezet met een tandartskamer.

services aanbieden. Ik heb het liefst dat

hebben. Die boot, een Beneteau van 47

Maar op dit moment is er geen tandarts.

er zo weinig mogelijk geld heen en weer

voet met zes slaapplaatsen, is van Den-

Daar ga ik de eerste week werken. In

schuift, want ik ben eigenlijk een beetje

nis Hoogendoorn. Zijn droom is om met

elk land waar ik later naartoe zeil wil ik

tegen de economie. Ik ben meer voor

die boot de wereld rond te gaan. Met

me aansluiten bij bestaande stichtingen

ruilhandel.”

hem ben ik verder gaan praten en ga

en lopende projecten, zodat ik weet

ik de tocht ondernemen. De boot moet

waar er zorgnood is. Vooraf moet duide-

ZONDER BOOT

een nieuwe verstaging krijgen, maar

lijk zijn dat ik kom en dat ik er kan wer-

“Toen ik alles had geregeld, mailde ik

in april kunnen we vanuit Rotterdam

ken. Op die manier kunnen mensen met

Phil dat ik 15 januari naar de boot in

vertrekken. Dan varen we naar Kaap-

kiespijn alvast naar die plek gaan. Er

Zuid-Portugal zou vliegen. Ik stelde

verdië, waar we door de consul en de

is allemaal best over nagedacht. Ik wil

hem voor om een vriend een aantal

pers onthaald zullen worden. Dat had

vooraf ook weten of er andere gezond-

weken te laten meezeilen, die de elek-

Brasa Radio ook voor ons geregeld.

heidsproblemen zijn, zodat ik andere

triciteit op de boot wel wilde vervangen.

Voor Kaapverdische tandartsen mag ik

hulpverleners als vrijwilligers daar mee

Phil mailde terug dat hij gezien mijn

dan een praatje houden. Daar moet ik

naar toe kan nemen. Ik ben nu een

mail mijn spullen zou dumpen en direct

nog maar eens goed over nadenken.

pool aan het opstellen van mensen die

8 ELYSEEESSENTIALS


INTERVIEW

“Het is mijn ambitie om de wereld te verbeteren en echt verschil te kunnen maken”

wel een aantal weken mee willen om te

GROOTS DROMEN

inspireren. Ik hoor van vriendinnen dat

werken en zeilen.

“Hoewel ik met mijn doelen al veel

ik echt een inspiratiebron voor ze ben,

verder ben dan ik had gedacht, blijf

door gewoon te doen wat ik wil. Ze zien

Het heeft geen zin tandheelkunde

ik groots dromen. Volgend jaar zou ik

dat ik doorga, ook als ik mijn boot kwijt

aan te bieden zonder voorlichting en

graag met twee boten willen. Dan gaan

ben. Ik laat zien dat je met ideeën en

preventie. Dat wil ik steeds met de

Dennis en ik flottielje varen of de twee-

enthousiasme heel ver kunt komen.

plaatselijke stichtingen, projecten en

de boot doet de plekken aan waar ik

Zelf heb ik een moeder die altijd zei dat

hulpverleners proberen te regelen. Bij

al ben geweest. Dan hoop ik ook goed

ik het kon, die me duidelijk maakte dat

de Care Foundation heb ik geregeld dat

genoeg te hebben leren zeilen om zelf

je je nooit moet laten vertellen dat je

er ook een tandtechnisch lab komt. Ik

schipper te zijn.

iets niet kunt omdat je vrouw bent. Ik

met 22 maart in de RAI in Amsterdam,

Wat me echt drijft? Ik wil een stoer ver-

wil ook meisjes in die landen laten zien

sta ik op de stand van Elysee Dental

haal kunnen vertellen en mensen inspi-

dat je zelfstandig iets kunt bereiken.

om mijn project verder te promoten.

reren. Het is mijn ambitie om de wereld

Volgens mij denken veel van hen dat ze

Sowieso wil ik ieder jaar een keer terug-

te verbeteren en echt verschil te kunnen

een leuke vent met een baan moeten

vliegen naar Nederland voor promotie

maken. En dat ga ik gewoon doen.

trouwen en dat het dan allemaal in kan-

en nieuwe sponsoring.”

Met mijn project wil ik vooral vrouwen

nen en kruiken is. Op die manier zou ik

wil daar regelmatig tandtechniekers laten komen die nieuwe protheses maken en mensen daar leren protheses bij te stellen. Voor alle hulp moet er nazorg zijn. Daarvoor moeten plaatselijke mensen opgeleid kunnen worden, anders heeft het geen zin. Overal waar ik kom probeer ik dus projecten op te zetten die iemand anders weer kan overnemen. Ik wil vooral continuïteit. In maart kom ik terug. Dan wil ik mooie filmpjes en een mooi rapport hebben. Tijdens de Dental Expo, van 20 tot en

MAART 2014 9


LEENTJE SCHADE Leentje Schade (34 jaar) studeerde tandheelkunde aan ACTA. Na haar afstuderen in 2006 werkte ze bij diverse praktijken in Amsterdam en omgeving. Sport: klimmen (klimmuur). Droomreis: Met een schisisteam en plastisch chirurg twee maanden naar India om verbrandingsslachtoffertjes en meisje die overgoten nooit gelukkig kunnen worden. Ik vind

moeder ook wel trots is, al laat ze dat

het juist leuk om spannende en stoere

niet zo merken.

dingen te doen die bijna niemand doet.

Ik geef er alles voor op. Ik had een

Daar zoek ik wel het avontuur in. Zeilen

heel leuk leven hier. Ik ben dol op

langs de kust van Afrika is bijvoorbeeld

motorrijden. Dat kan niet meer. Ik heb

best spannend. Maar het is hard werken

geen huis meer en in Nederland slaap

en echt geen vakantie. Ik ga juist niet

ik steeds bij anderen. Ik houd van

naar kokosnoten-hangmat-plekken,

klimmen; ik klom vier keer in de week,

maar naar plekken waar ellende is. Voor

drie uur lang. Ik was heel sterk aan het

mij is het het belangrijkste om hulp te

worden. Behalve hardlopen kan ik nu

bieden. Op vakantie ben ik al heel veel

eigenlijk niet meer sporten. Ik was dol

geweest. Na een tijd geeft me dat geen

op feesten en Ibiza. Maar ik kan ook

voldoening meer. Van vakantie word je

heel goed toe met weinig geld en een

op den duur echt heel lui. De wereld is

rauw bestaan. Ik vind het zo onzinnig

helemaal niet zo mooi. Ik vind het ook

om dure tassen en schoenen te moeten

vreselijk als mensen me veel plezier

hebben. Daar gaat het in de wereld

wensen op mijn zeilvakantie. Dan heb ik

toch niet om? Ik heb heel jong mijn

het kennelijk niet goed uitgelegd.”

vader verloren. Die heeft nog net zijn droombootje kunnen kopen om een

“Bij stoer gaat het misschien ook wel

paar jaar met ons te zeilen. En dan is

over waardering. Waardering van mijn

het opeens voorbij. Papa dood en het

opa en moeder. Mijn opa - die arts

bootje moest weg. Ik wil mijn dromen

was - zou trots zijn dat ik tandarts ben

kunnen waarmaken en echt verschil

geworden en dit doe. Ik denk dat mijn

maken in de wereld.”

10 ELYSEEESSENTIALS

zijn met accuzuur te helpen. En vervolgens een maand uitrusten op de Andaman Eilanden, de mooiste plek op aarde. Favoriete drank: Als ik heel snel dronken wil worden een long island ice tea, maar aan boord zal het wel water met plastic smaakje worden. Aanrader: Come as you are (Hasta la Vista); een Belgische film over drie jongens, waarvan een verlamd in een rolstoel, een ander terminaal kanker en de derde blind. Desondanks gaan ze op vakantie. Een topfilm met een mooi verhaal over liefde, vriendschap, doorbijten, vertrouwen, pesten, leven en dood. Info en voor sponsoring en donaties: www.sailingdentist.org of sailingdentist@gmail.com.


NIEUWS - NASCHOLING HONG KONG

NASCHOLINGSREIS HONG KONG VOOR TANDARTSEN 10-18 OKTOBER 2014 CONSERVEREN OF TOCH EX-

aan het UMCG, gaan tijdens de nascho-

In de stadstaat bestaan modern westers

TRAHEREN EN IMPLANTEREN?

lingscursus dieper in op het maken van

kapitalisme en eeuwenoude tradities

Onze nascholingsreizen naar Azië’s

keuzes. Endo (of herbehandeling), op-

moeiteloos naast elkaar.

wereldstad zijn inmiddels een traditie.

bouw, kroon, of toch kiezen voor extractie

Hong Kong imponeert door de hectiek,

Naast een inhoudelijk gedegen nascho-

en (immediaat) implanteren?

de architectuur, de neonreclames en de

lingsprogramma kunt u deelnemen aan

Op onze website vindt u binnenkort een

geur. Maar ook door de 262 eilanden

een aantal excursies naar de belangrijk-

uitgebreide cursusbrochure die u kunt

die de ministaat telt, de prachtige natuur

ste bezienswaardigheden. Daarnaast is

downloaden, met daarin alle specifieke

en de gebieden waar de tijd lijkt te heb-

er genoeg vrije tijd om stad en omge-

informatie over deze nascholingsreis. De

ben stilgestaan.

ving te verkennen. Uiteraard is de reis

cursus is geaccrediteerd voor 9 KRT-pun-

niet compleet zonder een bezoek aan

ten.

ons partnerlab Modern Dental Laboratory in Shenzhen, gelegen op het Chinese

BESTEMMING HONG KONG

vasteland. Al met al een indrukwekken-

Deze voormalige Britse Kroonkolonie

de ervaring.

functioneert eigenlijk als een zelfstandig land, maar valt als speciale administra-

De docenten Eric Meisberger en Laurens

tieve regio wel onder de Volksrepubliek

den Hartog, beiden parttime verbonden

China.

MAART 2014 11


“Als andere mensen bij een patiënt niet zien dat hij kronen en bruggen heeft, zijn wij geslaagd.” 12 ELYSEEESSENTIALS


inte r v ie w

Werken volgens het overlegmodel Implantoloog en tandtechnicus “Als je alleen de chirurgische kant kent en niet weet wat de prothetische en tandtechnische mogelijkheden zijn, kun je fouten maken die vermeden hadden kunnen worden.” Voor implantoloog Peter Ouwerling is overleg met een tandtechnicus in een vroegtijdig stadium daarom een vanzelfsprekendheid geworden. In tandtechnicus Rogier van der Kooij heeft hij een ideale samenwerkingspartner gevonden op dit gebied.

Ouwerling en Van der Kooij kennen

werk doet. In ongeveer een kwart van

Kooij maakt van de afdruk een model

elkaar vanaf 2001, toen de laatste een

de gevallen maakt hij zelf de supra-

en een mal van kunsthars. Een unieke

laboratorium begon in Alphen aan den

structuur, meestal bij uitgebreidere

mal die speciaal door hem is ontwikkeld

Rijn. “Ik heb een unieke samenwerking

casussen en esthetische werkstukken

(zie kader op de volgende pagina). Die

met Rogier. Voordat ik de scalpel ga

in het front.

mal is een heel goed hulpmiddel, omdat

gebruiken weet ik wat het prothetisch einddoel is, wat ik chirurgisch moet gaan doen, wat ik kan opnemen in het behandelplan en wat ik kan communiceren met de patiënt”, zegt Ouwerling. De samenwerking is voortgezet toen Van der Kooij in 2012 bij Elysee Dental in dienst trad. Van der Kooij: “Wij be-

“Wij begrijpen elkaar. Samen maken we circa vijftig werkstukken per jaar.”

grijpen elkaar. Samen maken we zo’n vijftig werkstukken per jaar.” Aan de hand van röntgenfoto’s en

daarmee de prothetische grenzen dui-

Unieke mal

inspectie van de mond kan hij meestal

delijk worden en de ideale posities voor

Ouwerling verwijdert bij voorkeur liefst

goed beoordelen of implantologie een

de implantaten bepaald kunnen worden.

zelf (afgebroken) elementen als er

reële optie is. Het wordt bijvoorbeeld

Afhankelijk van de lachlijn van de

een indicatie is voor implantologie.

erg lastig als er in het front veel bot

patiënt is aan de hand van een model

Hij kan het element dan voorzichtig

moet worden aangebracht. Bot uit de

ook te zien wat de hoogte van het tand-

verwijderen, zonder beschadiging van

heup halen is voor de patiënt vaak erg

vlees en de tandboog wordt.

het bot. De bestaande kies geeft hem

belastend.

Ouwerling: “Ik vind het over het

bovendien informatie over de stand en

Nadat met de patiënt de optie van

algemeen niet nodig om voor iedere

de conditie van gebit, tandvlees en bot.

implantologie is besproken, gaan de

ontbrekende kies of tand een implantaat

Met de verwijzende tandartsen maakt

implantoloog en de tandtechnicus over-

te plaatsen. Esthetisch is dat vaak niet

hij afspraken over wie het prothetische

leggen over de mogelijkheden. Van der

zo fraai, want twee implantaten kort

maart 2014 13


naast elkaar maken het lastig om het tandvlees mooi te maken. Bij een brug op het implantaat kan dat beter.” Goed beslagen ten ijs kan vervolgens het behandelplan met de patiënt worden besproken. Het model en de mal

dE mAL vAn rogIEr En PEtEr in dit voorbeeld missen vijf elementen. Dat is al jaren zo bij deze patiënt. Gevolg daarvan is dat een van de naastliggende elementen wat naar voren is gekomen. in dit geval kunnen er het beste twee of drie implantaten worden geplaatst.

doen dan goed dienst ter illustratie van de mogelijkheden. “Pas als we exact weten hoe het er uit gaat zien, kunnen we de verwachtingen van de patiënt waarmaken”, zeggen de implantoloog en de tandtechnicus. Het is uiteraard aan Ouwerling om te bepalen wat er gaat gebeuren. Ook is het in deze fase nog goed mogelijk om van een oplossing met implantaten af te zien. “Patiënten hebben soms irreële verwachtingen. Ze hebben dan bijvoorbeeld het idee dat ze met implantaten nooit meer naar de tandarts hoeven”, zegt hij. In de vervolgfase bepaalt Van der Kooij de kleur van een element. De patiënt komt daarvoor meestal naar het laboratorium van Elysee Dental. Later in het proces volgt dan nog een kleurcheck. kUnSTGRePen Van der Kooij zegt dat hij deze manier van werken eigenlijk alleen met Ouwerling heeft. Logistiek is dat ook gemakkelijk, omdat praktijk en laboratorium ongeveer een halve kilometer bij elkaar vandaan liggen. Met andere implantologen zou hij ook graag zo samen willen werken. Hij ziet namelijk regelmatig implantaten die niet op de ideale posities staan. Bijvoorbeeld een implantaat

14 ELYSEEESSENTIALS

Van Ouwerling: “Dit is een unieke mal; meestal wordt er namelijk een massieve mal gemaakt met de boorgaatjes voor de implantaten. Dat is een heel rigide systeem dat mij totaal geen vrijheid geeft en mij beperkt zicht geeft op de kaak. Dan kan het zijn dat ik op de rand van de kaak boor, terwijl ik liever 1 mm meer naar binnen had gezeten. Dat moet je toch met je oog zien. Zo’n mal is dan te dwingend. En achter in de mond heb je een beperkte mondopening en kun je geen lange boor gebruiken met een dwingende mal. Met de mal van Rogier ben ik tijdens de behandeling ook meer flexibel. als bij het openmaken blijkt dat er te weinig bot is, kan ik bijvoorbeeld nog kiezen voor twee implantaten in plaats van drie.” Van der kooij: “Het unieke van deze mal is dat hij aan de binnen- of buitenkant zit. met een dwingende mal geeft de tandtechnicus de plaatsen van de boorgaten aan. Daarmee gaat hij eigenlijk op de stoel zitten van de implantoloog. Dat kan helemaal niet, maar toch gebeurt het veel.”


INTErvIEw

dat precies tussen twee tanden in staat.

Ouwerling en Van der Kooij hebben ei-

TROUW

“Als tandtechnicus mag ik het dan gaan

genlijk nooit meningsverschillen over de

Hoe weet Ouwerling dat hij de beste

oplossen. In mijn beleving ben ik dan

juiste aanpak. Ouwerling: “We bekijken

tandtechnieker heeft of schakelt hij ook

in een te late fase bij een werkstuk be-

het altijd van twee kanten en werken

wel eens een ander in?

trokken. Dan moet je - mits dat mogelijk

altijd stapje voor stapje. We hebben

Ouwerling: “Ik ben altijd heel erg trouw

is - allerlei kunstgrepen toepassen. In

nog nooit de hakken in het zand gezet.”

aan personen met wie ik goed samen-

principe kunnen we alles maken, maar

Van der Kooij beaamt dit volmondig. Ze

werk. Ik stuur dus al mijn werk naar

de vraag is of het verantwoord en sterk

hebben nog nooit een heel werkstuk

Rogier, ook nu hij is overgestapt naar

genoeg is en of het esthetisch fraai

over moeten maken. Maar het komt,

Elysee Dental. Ik wil daar ook niet

wordt.”

zoals overal, wel eens voor dat er een

iemand anders. Het gaat niet alleen om

stukje porselein afspringt of dat een

de tandtechniek, maar ook om inzicht

kroon breekt.

in het geheel. Als een van de weinigen

Ouwerling: “Je wilt koste wat kost ver-

heeft Rogier dat inzicht. Van hem heb ik

mijden om een in het bot vastgegroeid implantaat te moeten verwijderen. Dat

Deze methode van werken volgens het

weer veel tandtechnisch inzicht opge-

geeft veel schade. We hebben een

overlegmodel is volgens hen ook niet

daan. We weten dus precies waar we

keer twee elementen op één implantaat

duurder. Ouwerling verwoordt dat als

het over hebben. Het is belangrijk dat

moeten plaatsen. Niet ideaal, maar het

volgt: “In eerste instantie wel, maar

we veel inzicht in elkaars werk hebben,

kon niet anders.”

ik denk dat het uiteindelijk onder aan

dat we daar in geïnteresseerd zijn en

Van der Kooij: “Het implantaat was

de streep goedkoper is. Door deze

dat we kennis delen.”

- door een niet-erkende implantoloog -

manier van samenwerken hoeven we

Van der Kooij: “Voor mij is het ook

lukraak geplaatst zonder over protheti-

bijvoorbeeld nooit - duurdere - gehoekte

belangrijk om te zien hoe werkstukken

sche voorzieningen na te denken.”

abutments te gebruiken.“

worden geplaatst. Daar leer je enorm

mAArT 2014 15


PeTeR OUWeRlinG (R.) Peter Ouwerling behoorde tot de eerste lichting die in 1984 aan het ACTA begon. Na het afronden van zijn studie in 1989 wilde hij eigenlijk kaakchirurg worden. Maar op dat moment was er geen opleidingsplaats. Na een korte periode in het VU-ziekenhuis ging hij als tandarts in militaire dienst. Na die dienstperiode viel kaakchirurgie af als optie. Er was inmiddels een dubbele kwalificatie vereist. Ouwerling zou dan pas halverwege de dertig echt aan de slag kunnen. Bovendien was hij door een collega gevraagd in Alphen aan den Rijn in een praktijk te komen ROGieR Van DeR kOOiJ (l.)

veel van. Ook al heb je een prachtig

werken. Van die praktijk, Tandheelkun-

Rogier van de Kooij begon in 1985

eindresultaat, je ziet altijd wel iets wat je

dig Centrum Molenvliet, is hij inmiddels

met de opleiding voor tandtechniek in

een volgende keer nog beter kan doen.

mede-eigenaar. In de praktijk is Ouwer-

Nieuwegein. Na zijn studie heeft hij

Je wilt eigenlijk tanden en kiezen ma-

ling zich via de kleine chirurgie steeds

in diverse laboratoria in Den Haag en

ken. Dat proberen we zo goed mogelijk

meer gaan richten op de implantologie.

omgeving gewerkt. In 2001 begon hij

te benaderen. Als andere mensen bij

Hij volgde de opleiding voor implanto-

een eigen laboratorium in Alphen aan

een patiënt niet zien dat hij kronen en

logie en behoorde in 2003 tot de eerste

den Rijn. Anderhalf jaar geleden moest

bruggen heeft, zijn wij geslaagd.”

groep die officieel erkend werd door de

hij vanwege de ontwikkelingen in de

Ouwerling: “Als we een acht of een ne-

NVOI als implantoloog. Hij is fulltime

tandtechniek en de dalende omzet zijn

gen halen is dat prima, maar we streven

bezig met implantologie en dento-al-

laboratorium stoppen. Vorig jaar trad hij

altijd naar een tien. Van ieder werkstuk

veolaire chirurgie.. Per jaar zet hij drie-

in dienst bij Elysee Dental in Alphen aan

leer je weer. Dat neem je mee voor de

tot vierhonderd implantaten. Hij heeft

den Rijn. Voor hem was het belangrijk

volgende keer. Als ik ons werk van nu

ongeveer dertig trouwe verwijzers.

dat hij inhoudelijk op dezelfde manier

vergelijk met hoe we tien jaar geleden

kon blijven werken.

werkten, dan is er heel veel veranderd.

Hobby’s: hardlopen, zeilen, kamperen,

Dat ging stapje voor stapje. Maar je

koken en klussen aan Land Rover.

muziek: Pink Floyd.

moet er wel voor open staan om jezelf

Favoriete drank: cappuccino.

Hobby: Koken.

voortdurend te blijven ontwikkelen.”

Droomvakantie: Met het hele gezin

Favoriete drank: Bernardus (wijn).

rondreis door Schotland in Land Rover.

Droomvakantie: Zon, zee, strand.

aanrader: De ruimte van Sokolov van

aanrader: The Green Mile (film).

Leon de Winter.

16 ELYSEEESSENTIALS


TANdArTS-oNdErNEmEr

FormA® ProFESSIonAL tooth WhItEnIng

Sinds 1 november 2012 is een Euro-

mogen alleen werken met consumen-

Een verpakking bevat vier spuitjes met

pese richtlijn (2011/84/EU) van kracht

tenproducten die 0,1 procent waterstof-

elk drie gram bleekgel. Dit is voldoende

die de samenstelling van tandenbleek-

peroxide bevatten. Het is toegestaan

voor een gemiddelde bleekbehandeling.

middelen reguleert. Tandbleekmiddelen

om, nadat de bleekbehandeling in de

Dit is veel meer gel per spuitje dan de

worden als cosmetische producten be-

praktijk is gestart, de patiënt de bleekbe-

gebruikelijke 1,2 gram. Dit spaart ver-

schouwd, die gebruikt kunnen worden

handeling thuis onder toezicht van deze

pakkingsmateriaal uit.

door tandartsen, mondhygiënisten en

professionals te laten voltooien. Forma® Professional Tooth Whitening

consumenten. Forma® Professional Tooth Whitening

bevat 10 procent carbamideperoxide. Dit

Consumentenproducten (zelfzorgmid-

is het huismerk tandenbleekgel van

is waterstofperoxide dat met behulp van

delen) mogen maximaal 0,1 procent

Elysee Dental. Dit kwaliteitsproduct

ureum is gestabiliseerd.

waterstofperoxide bevatten. Deze con-

wordt speciaal geproduceerd door een

centratie is niet-effectief voor tandenble-

gerenommeerd, internationaal bedrijf.

Bleekgel op basis van carbamideperoxi-

ken. Tandenbleekmiddelen voor gebruik

Forma® Professional Tooth Whitening is

de biedt voor de patiënt de volgende

door tandheelkundige professionals

een gemaksproduct voor de tandheel-

voordelen:

mogen maximaal zes procent water-

kundige professional.

• langer houdbaar;

stofperoxide, of een equivalent hiervan

De bleekgel wordt geleverd met de

• minder snel actief;

(carbamideperoxide), bevatten.

nieuwe individuele SuperiorSeal

• langere werking.

bleeklepels. Het fraai verpakte pakket Professionele tandenbleekmiddelen mo-

bevat alle noodzakelijke informatie om

De iets lagere dosering biedt een extra

gen uitsluitend door tandarts of mond-

met een gerust hart aan de patiënt mee

veiligheidsmarge, met name als de

hygiënist in de tandartspraktijk worden

te geven voor een thuisbleekprocedure

patiënt de geadviseerde draagtijd onver-

gebruikt. Vrijgevestigde mondhygiënisten

onder supervisie.

hoopt overschrijdt.

mAArT 2014 17


Dr. Frank Sch端tz met zijn zelfontwikkelde gezichtsboog.

18 ELYSEEESSENTIALS


CURSUS

ESTHETIC DENTAL AXIS PLANNING

Dr. Frank Schütz is samen met zijn col-

patiënten.

lega dr. Nader Tawassoli eigenaar van

Een belangrijke overweging voor het

een state-of-the-art groepspraktijk in het

gebruik van EDAP in plaats van DSD is

centrum van Würzburg. Op de bovenste

de factor tijd.

verdieping bevinden zich een laboratori-

De EDAP van vier bovenfrontelemen-

um, een fotostudio en de cursusruimte.

ten bij een patiënt neemt bij Dr. Schütz

Op uitnodiging van de firma Creamed

circa 20 minuten in beslag. De EDAP

(spreek uit: Crea-med) volgden tandart-

in combinatie met FPP (zie verder)

sen Philippe Nuytens en Erik-Jan Muts

kost hem naar eigen zeggen twee

daar de tweedaagse cursus Ästhetische

minuten. Dit is de tijd die nodig is voor

Planung – Ein multidisziplinäres Praxis-

het inlezen van de patiëntenfoto’s, het

konzept door Dr. Schütz: Ze werden

ontwerpen van de tandcontouren en het

daarbij vergezeld door Marc Schaedt-

vervaardigen van een digitale mock-up.

Afb. 1

ler, manager tandtechniek bij Elysee Dental en Guido van den Berg, product

FPP

manager bij de Elysee Dental Group.

Tijdens de cursus demonstreerde tand-

Dag 1 stond in het teken van de estheti-

arts Schütz hoe hij op basis van een

sche behandelplanning met behulp van

door hemzelf ontwikkelde opnametech-

EDAP, FPP en Keynote.

niek (‘Facial Photo Pointer’), gestandaardiseerde patiëntenfoto’s maakt.

EDAP VERSUS DSD

Hij heeft slechts twee foto’s nodig: een

Het door Schütz ontwikkelde Esthetic

extra-orale foto van een glimlachende

Dental Axis Planning (EDAP) is losjes

patiënt en een met wanghaken ge-

gebaseerd op het Digital Smile Design

maakte intraorale foto, waarbij op elke

(DSD), dat door de Braziliaanse tand-

bovenhoektand een markering met een

arts én tandtechnicus Christian Coach-

watervaste stift is aangebracht.

Afb. 2

man is ontwikkeld. DSD is een concept, of beter gezegd een instrument dat

Voor het maken van goede gestandaar-

de tandarts helpt bij de diagnose en

diseerde foto’s heeft hij zelf twee zaken

behandelplanning voor het herstel van

ontwikkeld. Zijn camera - hij prefereert

een esthetische glimlach. Daarnaast

een Nikon (7100D, voorzien van een

is het een hulpmiddel bij de communi-

VR 105mm f/2.8 Nikkor-lens), vanwege

catie naar verwijzers, tandtechnici en

de natuurlijkere kleurweergave - heeft

Afb. 3

MAART 2014 19


hij voorzien van een door hem zelf

positioneringfunctionaliteit van Keynote

begrenzing van de onderlip. De onder-

ontworpen houder met drie lasers

worden geroteerd.

liplijn is de referentie voor een harmonisch verloop van de incisale lijn van

(afb.1, 2). De foto van de patiënt wordt gemaakt

De intra-orale foto wordt vervolgens

de bovenelementen. In tegenstelling

voor een draagbaar frame met wit

over de extra-orale foto gesuperpo-

tot Christian Coachman maakt hij bij de

scherm waarin een flitser is ingebouwd

neerd. In de gestandaardiseerde dia

planning niet of nauwelijks gebruik van

die draadloos wordt aangestuurd. De

staat een aantal zaken die door Christi-

een ingetekende bovenliplijn.

assistente richt tegelijkertijd, onder een

an Coachman zijn ontwikkeld, zoals een

hoek van 45 graden, een draagbare

aantal referentielijnen en het bekende

softbox flash diffuser op de patiënt. Tot

meetlatje (afb. 3).

slot komt er ook nog direct flitslicht van-

Tevens staan er vier setjes met esthe-

uit een derde positie, via de ingebouw-

tische tandvormen. De getekende con-

de flitser op de camera. Op die manier

touren zijn gebaseerd op vier modellen

ontstaan foto’s met dieptewerking. Een

waar zijn tandtechnicus een ‘ideale’

fascinerend effect!

tandopstelling heeft vervaardigd.

Overigens zal het draagbare frame met de ingebouwde flits - eveneens een

De digitale mock-up wordt gemaakt

eigen ontwerp - over enige tijd aan te

door unilateraal met de tandsetjes te

schaffen te zijn via zijn praktijk.

spelen. Dit gebeurt in een constante

Afb. 4

hoogte-breedteverhouding van 73 tot KEYNOTE

75 procent. Contralateraal wordt ver-

De twee foto’s worden in een gestan-

volgens gespiegeld en met Keynote’s

daardiseerde template in Keynote,

‘mask’-functie opgevuld met de natuur-

het presentatieprogramma van Apple,

lijke tandkleur, die uit de intraorale foto

geplaatst. Overigens is PowerPoint

werd gekopieerd (afb. 4).

(vanaf versie 2010) van Microsoft ook

Er wordt vervolgens geëvalueerd welke

bruikbaar, maar Keynote is net iets

therapie gewenst is: een restauratieve

praktischer en handiger in het gebruik.

of een chirurgische tandverlenging of

Als de pupillijn niet horizontaal ver-

een combinatie van beide. Zijn belang-

loopt, kan het beeld met behulp van de

rijkste esthetische referentielijn is de

20 ELYSEEESSENTIALS

Afb. 5


CURSUS

Zijn belangrijkste esthetische referentielijn is de begrenzing van de onderlip.

Op basis van het bovenstaande kunnen

vlakken bruikbaarder. Hij erkent dat bij

Met silicone beetregistratiemateriaal op

de patiënt en de technicus een (voorlo-

een functionele rehabilitatie het Cam-

een beetvork (afb. 6) wordt de positie

pig) idee krijgen van het resultaat waar

perse vlak wel degelijk waarde heeft.

van de bovenkaak vastgelegd. Vervolgens laat hij de patiënt, die zelf de

naar toe gewerkt moet worden. Schütz gelooft dat er zoiets als een na-

wanghaken vasthoudt, met behulp van

NATURAL HEAD POSITION

tural head position bestaat. Het limbisch

lasermarkeringen in de spiegel in de

Voor het maken van de wasopstelling

systeem corrigeert de houding dusdanig

verte staren. “Naar een zonsondergang

worden de gipsmodellen in een articu-

adat de kauwvlakken altijd in een min

lator geplaatst. Frank Schütz gebruikt

of meer horizontale rustpositie staan.

geen gewone gezichtboog. De meeste

Omdat ons limbisch systeem het oudste

gezichtsbogen hebben als referentie het

deel van ons zenuwstelsel is en we ons

Camperse vlak. Hij vindt enerzijds dat

als oermens barrevoets op een zachte

de uitkomsten onvoldoende repro-

ondergrond voortbewogen, werkt de

duceerbaar zijn en anderzijds dat de

registratie het best als de patiënt zonder

gipsmodellen teveel in een horizontaal

schoenen en in een ‘actieve houding’

vlak staan opgesteld.

staat, bijvoorbeeld op een verend kus-

Hij stelt dat in een natuurlijk gebit het

sen (afb. 5).

Afb. 6

kauwvlak in 90 procent van de gevallen gekanteld staat (distaal naar crani-

Schütz’ opvattingen zijn afkomstig van

aal; frontaal naar caudaal). Met een

de ‘Myozentrik’-school van tandarts

reguliere gezichtsboogregistratie ziet hij

Rainer Schöttle.

deze kanteling onvoldoende terug in de

Schöttle heeft ook een speciale

articulator.

gezichtsboog ‘Headlines’ ontwikkeld. Schütz werkt hier niet mee, maar

Vanwege diezelfde reproduceerbaar-

heeft zelf een speciale, aan de wand

heid ziet hij af van het gebruik van het

gemonteerde ‘gezichtsboog’ laten

Frankfurter horizontale en het Camper-

vervaardigen, voorzien van lasers (afb.

se vlak als referentievlakken. Bij een

7). Met behulp van een beetvork, een

esthetische rehabilitatie vindt hij het

patiëntenspiegel en een iPhone legt

horizontale referentievlak door de kauw-

hij de positie van de bovenkaak vast.

Afb. 7

MAART 2014 21


vlnr: Frank Schütz, Robert Lemmer, Philippe Nuytens, en Erik-Jan Muts. turen”, zoals hij zelf zegt. Voorafgaand

vervaardigt de technicus de ultradunne

heeft hij op de twee bovenhoektanden

kunstharsfacings uit het nieuwe veelbe-

markeringen met een watervaste stift

lovende Ambarino® High Class-materi-

aangebracht.

aal (afb. 9).

Met een iPhone legt hij tevens het

VIDEO-EVALUATIE

gezicht en het buccale aanzicht van

Naast de registraties maakt Schütz ook

het boven- en onderfront van de patiënt

dynamische filmopnames van de pati-

vast. Na de registratie van de bovenele-

ënt. Hij doet dit vóór de behandeling,

menten op de beetvork kan het gipsmo-

met de mock-up in de mond en ná het

del van de bovenkaak in de articulator

proefplaatsen van de facings. Schütz

worden gemonteerd.

werkt dan het liefst met twee synchrone

Afb. 8

camera’s, één frontaal en één lateraal MOCK-UP

geplaatst.

Op het gipsmodel vervaardigt de tand-

De patiënt wordt gevraagd om van 1 tot

technicus vervolgens een manuele wax-

10 te tellen en te lachen. Hij gebruikt

up, die wordt ingescand (het uitsluitend

deze beelden om samen met de patiënt

digitaal opwassen is op dit moment nog

het uiteindelijke behandelresultaat te

onvoldoende reproduceerbaar). Over

evalueren (afb. 10). Dit werkt beter dan

de wax-up wordt een doorzichtige silico-

de beoordeling via een handspiegel.

ne mal vervaardigd (afb. 8). Met deze

Vaak gaat de patiënt met de vinger

mal wordt met lichtuithardend compo-

de lip opduwen om vervolgens tekort-

siet de mock-up bij de patiënt geplaatst.

komingen te constateren die, als hij

Als de patiënt, de technicus en de tand-

samen met de tandarts de video bekijkt,

arts overeenstemming hebben bereikt,

niet als storend worden ervaren!

ONLINE INFORMATIE:

Afb. 9

www.hipmount.de

www.schuetz-tawassoli.de

www.itmr-online.de

www.digitalsmiledesign.com

www.postura-web.de

Afb. 10

22 ELYSEEESSENTIALS

Adv. Ely


Elysee Dental RopaRun Het tandartsenteam Dental Runners, een initiatief van het NT en Elysee Dental, doet van 7 t/m 9 juni 2014 weer mee aan de Roparun. Dit is een estafetteloop van Parijs / Hamburg naar Rotterdam om geld in te zamelen voor kankerpatiënten (het goede doel van de Roparun). De Dental Runners vertrekken dit jaar vanuit Hamburg.

In het bijzonder danken wij onze platina-, goud- en zilversponsors van 2014.

Platina Sponsor

Gouden Sponsor

Zilveren Sponsor

De Netpoint group is platina sponsor van de Dental Runners geworden, omdat we als marktleider in de Dentale software de verantwoordelijkheid voelen een geweldig initiatief als de Roparun en de inzet van de Dental Runners een bijzonder warm hart toe te dragen.

De 100-jarige NMT wenst alle Dental Runners en alle begeleiders ook dit jaar weer enorm veel succes toe. “Dat iedereen fit en gezond de eindstreep mag halen!”

Als partner van de Elysee Dental Group en trotse sponsor van Dental Runners wenst American Express alle deelnemers aan de Roparun 2014 enorm veel succes met deze geweldige prestatie!

Adv. Elysee Dental_ Essentials_RopaRun_A4.indd 1

14-02-14 16:27


Marco Cune verricht de officiĂŤle opening van het vernieuwde laboratorium, onder toeziend oog van Elysee-directeur Koen Clement (r).

24 ELYSEEESSENTIALS


L A B O R AT O R I U M

“TANDTECHNIEK; EEN ONMISBARE SCHAKEL IN TANDHEELKUNDIG ONDERWIJS” VERNIEUWD LABORATORIUM UMCG

“In de moderne tandheelkunde en het

stappen moet zo laag mogelijk zijn.

rium te kiezen. Elysee Dental kwam

onderwijs is tandtechniek een onmisba-

“Tandtechniek moet niet iets zijn op

uiteindelijk als beste uit het Europese

re schakel”, zei prof. dr. Frank Abbas,

de achtergrond. Het is belangrijk dat

aanbestedingstraject.

hoofd Centrum voor Tandheelkunde en

studenten over een werkstuk kunnen

Cune: “In mijn visie horen tandtechniek

Mondzorg van het UMCG, op 23 januari

overleggen met

van dit jaar, bij de officiële opening

een tandtechnicus.

van het vernieuwde laboratorium op

Dat kan hier nu

de tandheelkundige faculteit bij het

gemakkelijk door

UMCG in Groningen. Het laboratorium

bij elkaar naar

is van de Elysee Dental Group en wordt

binnen te lopen”,

gerund door een team van vier mensen

zo zei hoogleraar

van Oosterwijk Dental. Voorheen was

Marco Cune van

op deze locatie een eigen tandtech-

de sectie Orale

nisch laboratorium van de faculteit

Functieleer, die in

gevestigd. Naast Oosterwijk Dental

het bijzijn van staf-

behoort ook het Groningse laboratorium

leden, tandtechnici,

Henk van Dijk, dat ook veel techniek-

Patrick Oosterwijk

werk voor de universiteit verzorgt, tot de

(Oosterwijk Dental)

Elysee Dental Group.

en Koen Clement (Elysee Dental

en tandheelkunde bij elkaar en dat

Group) het lint doorknipte waarmee de

mag zichtbaar zijn op de werkvloer.”

ZEER TRANSPARANT

officiële opening een feit werd. Cune

Inhoudelijk en zakelijk is vervolgens

Het laboratorium is door een gang ge-

noemde het een ideale plek voor een

gekeken hoe de inrichting van een

scheiden van het Skillslab, de nieuwe

laboratorium om de communicatie

laboratorium er uit zou moeten zien.

pre-kliniek in Groningen waar studen-

tussen studenten tandheelkunde en de

Dat bleek nog behoorlijk wat voeten in

ten tandheelkunde in een professione-

staf met tandtechnici zo vlot mogelijk

aarde te hebben binnen een organisatie

le leer- en trainingsomgeving hun com-

te laten verlopen. Hij is ook blij dat de

als het UMCG en met alle Europese

petenties kunnen ontwikkelen. Door de

universiteit nu met één laboratorium

wet- en regelgeving. Maar uiteindelijk

glazen wanden hebben studenten en

werkt. Toen hij een jaar of vier geleden

is daar een goed resultaat uit naar

tandtechnici direct zicht op elkaar; zeer

in Groningen kwam, werd er met wel

voren gekomen. “Het beeld dat we voor

transparant dus. De drempel voor stu-

zeven of acht laboratoria gewerkt. Het

ogen hadden was tandtechniek in een

denten om de techniekruimte binnen te

was efficiënter om voor één laborato-

modern jasje. Tandtechniek moet zich

Koen Clement (l.) en Patrick Oosterwijk (r.)

MAART 2014 25


Faculteit Tandheelkunde van het UMCG

niet ergens op de achtergrond afspelen,

niek elkaar echt aanvullen.

ook direct betrokken is met tandtechniek bij ACTA en de universiteiten van

in de trant van dat je iets inlevert en later wel ziet wat voor werkstuk er terug

PASSIE

Leuven en Gent. “Daar nemen we ook

komt. Studenten moeten kunnen zien

Patrick Oosterwijk erkent dat het

deel aan verschillende ontwikkelings-

hoe een werkstuk wordt gemaakt en er

laboratorium nog belangrijke stappen

projecten en studiegroepen. We krijgen

over kunnen overleggen”, vindt Cune.

kan maken. Maar hij constateert als

daarmee heel veel input op het gebied

Maar hij vindt tegelijk dat het labora-

relatieve nieuwkomer dat er in Gronin-

van digitalisatie en slijtage van materi-

torium nog wel kan groeien en nog

gen met veel passie wordt gewerkt en

alen. Wij geven onze input en krijgen

meer mag bruisen. Er werken nu vier

dat zijn team het onderwijs een warm

er veel informatie voor terug. Een heel

tandtechnici, terwijl er plek is voor zeker

hart toedraagt. Als een van de voor-

mooie wisselwerking. Die kennis delen

zeven. Het laboratorium vindt hij daar-

delen van werken bij één universiteit

en gebruiken we op de verschillende

mee nog te klein en te kwetsbaar. Maar

vindt hij de participatie in onderzoeks-

universiteiten. Ik denk dat dat goed is

hij heeft er vertrouwen in dat dat gaat

projecten. Oosterwijk: “Zo zijn we als

voor de hele tandheelkunde. Ik ben

lukken en hij denkt dat daar voldoende

één van de eersten op de hoogte van

daarom ongelooflijk trots en enthousiast

werk voor komt.

onderzoeksresultaten naar bijvoorbeeld

dat we deze rol mogen vervullen, vooral

de werking van nieuwe materialen. Het

op deze plek hier, dichtbij de studenten

De universiteit en Elysee Dental zijn

duurt vaak wel driekwart jaar voordat

die zo binnen kunnen lopen en gesprek-

een samenwerkingsrelatie van minstens

een onderzoek is gepubliceerd. Wij zijn

ken voeren over tandtechniek. Daar

drie jaar aangegaan. Ze gaan op een

er dan al van op de hoogte en kunnen

waar communicatie tussen tandtechniek

zakelijke manier met elkaar samen-

er op inspelen met nieuwe materialen

en tandheelkunde zo belangrijk is. Want

werken. Cune denkt een betrouwbare

of andere toepassingen van bestaande

als je in je studententijd al hebt leren

partner gevonden te hebben, die op

materialen. Elysee Dental kan dus snel

overleggen over tandtechniek, zal je dat

hoog niveau tandtechnisch werk kan

de bedrijfsstrategie aanpassen.”

later als tandarts ook veel gemakkelijker

leveren. Hij hoopt dat ze veel lol aan

Directeur Koen Clement, van de Elysee

doen. Deze plek is daarom fantastisch.”

elkaar zullen beleven. Dan kunnen de

Dental Group, vult daarop aan dat zijn

opleidingen tandheelkunde en tandtech-

organisatie behalve nu in Groningen

26 ELYSEEESSENTIALS


TANDARTS-ONDERNEMER

NIEUW BIJ ELYSEE DENTAL GROUP BETALEN MET THE DENTAL BUSINESS CARD

The Dental Business Card

Express maandfactuur of via

van American Express is een

een bankoverschrijving bin-

speciale kredietkaart voor

nen 20 dagen na afsluiting

de zakelijke uitgaven van uw

van uw American Express

praktijk.

maandfactuur.

Vanaf nu kunt u uw facturen van Elysee Dental, Ooster-

KOSTELOOS

wijk Dental en Effingo via

The Dental Business Card

The Dental Business Card

ter waarde van €85 wordt

voldoen.

u het eerste jaar gratis

Indien u besluit om uw factu-

aangeboden. Betaalt u

ren via The Dental Business

EENVOUDIGE ADMINISTRATIE

Card te betalen, wordt dat beloond met

Met The Dental Business Card betaalt u

met de kaart, dan blijft deze het jaar erna

zogenaamde Membership Rewards.

alle facturen van aangesloten leveran-

kosteloos.

Hiermee spaart u automatisch voor

ciers aan het einde van de maand in

gratis cadeaus: electronica, vouchers,

één keer aan American Express.

minimaal €10.000 per jaar

Wilt u meer informatie over The Dental Business Card kijk dan op www.ameri-

vliegreizen of bijvoorbeeld korting op uw American Express maandfactuur.

ALTIJD TOEGANG TOT UW

canexpress.nl/elyseedental of vraag uw

En dat met uitgaven die u anders toch

ACCOUNT

accountmanager om meer informatie.

ook doet!

Via een beveiligde omgeving heeft u 24

Als u al gebruik maakt van The Dental

uur per dag toegang tot uw persoonlijke

Business Card en nu ook met uw kaart

online account.

bij Elysee Dental wilt betalen, neem dan

Naast uw facturen van de Elysee

contact op met Pamela Jaspers of Bibi

Dental Group kunt u met The Dental Business Card tevens de facturen

DE BETAALMETHODE DIE BIJ U

van der Kraan via het algemene telefoon-

voldoen bij een aantal andere leveran-

PAST

nummer (0172) 65 33 00 of via e-mail:

ciers van dentale producten. Uw inkoop

Met The Dental Business Card kiest u

pamela.jaspers@

levert u op deze manier heel wat op.

zelf de betaalmethode die het best bij u

elysee-dental.com /

Iedere euro op uw factuur is tenslotte 1

past. Automatische incasso binnen vijf

bibi.van.der.kraan@

Membership Rewards punt waard!

dagen na afsluiting van uw American

elysee-dental.com.

MAART 2014 27


28 ELYSEEESSENTIALS


CURSUS

NIET-INVASIEF, ESTHETISCH HERSTEL ESTHETISCHE REHABILITATIE MET COMPUTERGEFREESDE COMPOSIET FACINGS De tweede cursusdag van ‘Ästhetische Planung – Ein multidisziplinäres Praxiskonzept’ door dr. Frank Schützs stond in het teken van de klinische procedures bij het passen en plaatsen van indirecte composiet facings, vervaardigd uit een nieuw en veelbelovend materiaal.

Tandarts dr. Frank Schütz is een

nanogevulde composieten op de markt

(Afb.2). De vulstof van de kunsthars

voorstander van een niet-invasieve

verschenen die digitaal te ontwerpen

bestaat uit hoogwaardig glaskera-

behandelwijze bij slijtagepatiënten. ‘Na

zijn (CAD) en daarna computergestuurd

miek. De partikelgrootte van de ‘filler’

een zorgvuldige esthetische analyse

gefreesd kunnen worden (CAM).

loopt van micro- tot nanoniveau. Het

(zie ook het artikel Esthetic Dental Axis Planning op pagina 18) en het

glaskeramiek is afkomstig van de • Lava™ Ultimate (3M ESPE) is een

firma Schott uit Mainz.

vervaardigen van een digitale wax-up

composietmateriaal dat bestaat uit

(Afb. 1), ontwerpt de technicus in de

een mengsel (‘filler’) van 80 pro-

Vanwege de eigenschap van Ambarino®

ontwerpsoftware de digitale facings.’

cent nanodeeltjes keramiek (ZrO2

High Class om het materiaal zeer dun

Omdat de elementen niet geprepareerd

en SiO2), gevat in een industrieel

te kunnen frezen, gebruikt de praktijk

worden, blijft het een grote uitdaging

gepolymeriseerde methacrylaat. De

van Schütz en Tawassoli het als facing

voor de tandtechnicus om te weten

deeltjesgrootte beweegt zich tussen

voor de indicaties bij niet-invasieve

waar en hoe dun hij de restauratie laat

4-11 Nm. Een nanometer (Nm) is een

rehabilitatie in de esthetische zone. Het

eindigen.

miljardste meter.

MATERIALEN

• Vita Enamic® (Vita) is een vergelijk-

Om praktische redenen als hanteer-

baar materiaal. De fabrikant spreekt

baarheid en breukgevoeligheid tijdens

echter liever van een hybridekera-

het passen en plaatsen, is het gebruik

miek. Het kernmateriaal bestaat voor

van een perskeramiek zoals e.max

86 procent uit een poreus netwerk

Press (Ivoclar Vivadent), minder ge-

van veldspaatporselein waarbij

schikt. Schütz heeft daarom gezocht

de porositeiten met kunsthars zijn

naar een esthetisch materiaal dat adhe-

opgevuld. Om die reden spreekt de

sief te bevestigen is, voldoende druk-

fabrikant bij de kunsthars over ‘filler’.

Afb. 1

en slijtvast en indirect te vervaardigen is in een uiterst dunne uitvoering.

• Ambarino® High Class (Creamed) is een nog relatief onbekend materi-

Er is een een aantal nieuwe, micro- en

aal van een kleine Duitse fabrikant

Afb. 2

MAART 2014 29


Buigsterkte Druksterkte Minimale wanddikte Indicaties

Vita® Enamic 150 – 160 MPa ? ≥ 0,3 mm Uitsluitend solitair

Lava™ Ultimate

200 MPa 383 MPa ≥ 0,4 mm Uitsluitend solitair

Ambarino® High Class 191 MPa 441 MPa 0,2 - 0,3 mm Tot driedelig brugwerk

Eigenschappen van de verschillende composieten

voordeel bij het plaatsen van de dunne

gebruikt. Tijdens de cursus werkte de

zogenaamde table-top (onlay)-restau-

facings is dat het materiaal buigzaam is

afzuigapparatuur suboptimaal en was er

raties. Een en ander zal uiteraard nog

en niet kan breken. Dit vergemakkelijkt

duidelijk te zien dat tijdens het droog-

afhangen van de materiaalprijzen voor

het passen en plaatsen.

blazen mondvloeistof opspatte.

de Benelux.

CEMENTEREN

CEMENTRESTEN VERWIJDEREN BIJ FREESBAAR COMPOSIET, EEN ONDERSCHAT PROBLEEM?

Het passen in de mond gebeurt door de restauratie van binnen met water te bevochtigen. Op deze manier blijven de restauraties prima op hun plaats. De restauraties kunnen met gebruikelijke adhesieve bevestigingstechnieken wor-

De restauraties die tijdens de

Afb.3

cursus werden geplaatst eindigden

den aangebracht. Frank Schütz werkt

CONCLUSIE

met de bijbehorende Ambarino® etsgel,

supragingivaal, dus het verwijde-

De niet-invasieve, esthetische reha-

ren van cementresten was geen

bonding en bevestigingscementen van

bilitatie met indirecte restauraties uit

probleem. Echter bij een equi- of

®

de firma Creamed (spreek uit: Crea-

Ambarino High Class is een werkwijze

subgingivale outline kan het zorg-

med) vanwege de systeemfilosofie, en

waarmee een fraai esthetisch eindre-

vuldig verwijderen van cementres-

misschien ook vanwege de door de

sultaat kan worden bereikt (afb. 3). De

ten een serieus probleem vormen.

fabrikant georganiseerde cursus.

veeleisende tandarts - en misschien

De aanwezige acrylaten in adhesief

Tijdens het klinisch deel van de cursus

ook patiënt - kan echter bij nauwkeurig

bevestingscement en composiet

vindt live behandeling plaats, waarbij de

kijken soms toch lichte overgangen

hechten zich chemisch aan de

facings worden gecementeerd.

zien tussen tandweefsel en restau-

restauratie. De overmaat cement

De leverancier adviseert om de

ratie. Al moet gezegd worden dat de

versmelt als het ware met de res-

binnenzijde van de restauraties vóór

meeste patiënten tevreden zijn met het

tauratie. Wanneer de cement-

het cementeren op te ruwen met een

eindresultaat. Dit werd tijdens de cursus

resten met scherp instrumenta-

diamantje of te poederstralen. Opruwen

uitvoerig geïllustreerd door de positieve

rium worden verwijderd leidt dit

met een boortje was bij deze dunne

testimonia van patiënten.

onherroepelijk tot krassen. Robert

restauraties onmogelijk. Schütz gaf de

Lemmer, de directeur van Creamed

voorkeur aan poederstralen, wat op zich

Redenerend vanuit een Nederlands

stelde voor om, voorafgaand aan

ook al een hele uitdaging was om te

honoreringssysteem is de vraag alleen

het cementeren, vaseline aan de

doen. Na het poederstralen werd op het

of je bij een behandeling waarvoor

marginale restauratierand aan te

®

opgeruwde oppervlak Ambarino Bond

circa 1.000 euro per element wordt

brengen. Gezien de uiterst dun

Fluid aangebracht. Hierna werden de

gevraagd, je toch niet liever voor een

restauraties met Ambarino® Nano Flow

uitlopende restauratieranden rijst

minimale preparatie zou kiezen en een

de vraag of dit middel niet erger is

composiet bevestigd en vervolgens

keramische restauratie, bijvoorbeeld

dan de kwaal. De nieuwe freesbare

afgewerkt.

met e.max Press. In ieder geval biedt

composietmaterialen zijn absoluut

Opvallend is dat Schütz geen coffer-

Ambarino High Class voor de Ne-

een interessante materiaalont-

dam of OptraDam (Ivoclar Vivadent )

derlandse en wellicht ook Belgische

wikkeling, maar het probleem van

gebruikt. “Lastig voor de patiënt en

situatie uit materiaal-technisch oogpunt

het voorspelbaar verwijderen van

lastig voor mij”, is het opmerkelijke

zeker perspectieven voor herstel van de

cementresten verdient zeker nog

antwoord van de cursusgever op de

beethoogte in de zijdelingse delen bij de

de aandacht.

vraag waarom geen cofferdam wordt

behandeling van slijtagepatiënten met

®

30 ELYSEEESSENTIALS


DIGITALE TANDARTS

VEILIG COMMUNICEREN VIA DENTHOME De Wet Geneeskundige BehandelOver-

via een beveiligd systeem te com-

eenkomst (WGBO) en NEN 7510/7511

municeren over alle zaken waar u

(norm informatiebeveiliging in de prak-

als professional in de mondzorg

tijk) maken duidelijk dat het communice-

dagelijks mee te maken heeft.

ren over patiëntengegevens veilig dient

U kunt bijvoorbeeld uw collega’s

te geschieden. Ook de communicatie

berichten sturen, overleg voeren

tussen tandarts en tandtechnicus zou

met uw laboratorium over patiënten

eigenlijk via een beveiligde e-mail-

en via een beveiligde verbinding

verbinding dienen te verlopen. Echter

bestanden uitwisselen.

Elysee Dental Group ondersteunen dit

betekent dit ook weer opnieuw een

Daarnaast biedt het platform de moge-

veelbelovende initiatief en zullen ook

financiële investering.

lijkheid om online in te schrijven voor

zelf actief worden op dit platform.

Gelukkig is er nuworden DentHome, een interniet als storend ervaren!

nascholingscursussen en om vacatures

Als tandarts kunt u zich geheel gratis

actief communicatieplatform speciaal

te plaatsen of te bekijken in de vacatu-

inschrijven en zelf ontdekken wat de

ontworpen voor professionals in de

rebank.

mogelijkheden van DentHome zijn.

mondzorg.

DentHome is een onafhankelijke organi-

Door een profiel op DentHome aan te

satie voor en door professionals. De

maken kunt u een netwerk creëren om

medewerkers van de laboratoria van de

Website: www.denthome.eu

WE GAAN VOOR PIEN Hoewel de betekenis van de meisjes-

prioriteitenlijstje.

naam Pien Klein/gering, Jahweh geve

Tandartsen die al met Pien

vermeerdering, (nomen est omen?) is,

werken melden een 30

is de naam van hun software gewoon

procent snellere accepta-

een afgeleide van het woord pienter.

tie van behandelplannen!

En pienter is deze software, die een

Genoeg redenen om Pien

grote hulp biedt bij het geven van

van harte bij de lezers van

inzicht in de totale behandelkosten,

Essentials aan te bevelen.

het eventuele verzekeringsdeel en de

En…klanten bij de la-

te verwachten eigen bijdrage van de

boratoria van de Elysee

patiënt.

Dental Group hebben een streepje voor. Informeer bij

Patiënten tasten vaak volledig in het

Als patiënten zelf bij zorgverzekeraars

uw Elysee Dental accountmanager naar

duister wat wel en niet verzekerd is.

moeten gaan informeren naar de

de speciale Pien ‘Powered by Elysee

Geen wonder, want er zijn circa 1200

polisvoorwaarden, blijven afgegeven

Dental’ -versie.

aanvullende tandartsverzekeringen met

behandelplannen vaak onnodig lang

allemaal hun eigen polisvoorwaarden.

liggen of verdwijnen helemaal van het

Website: www.piensupport.nl

MAART 2014 31


Elysee Dental Services

Eén kwaliteit

Twee services Expert

Expert +

• Keuzevrijheid

• Kleinschalig

• Scherpe prijs

• Faire prijs

• Reguliere levertijd

• Snelle levertijd

Drie mogelijkheden 1

2

3

Handelsweg 16 | 2404 CD Alphen aan den Rijn | T +31 (0)172 653 300 | info@elysee-dental.nl | www.elysee-dental.nl Wilhelminapark 26 | 3581 NE Utrecht | T +31 (0)30 252 38 83 | info@oosterwijk-dental.nl | www.oosterwijk-dental.nl Minderbroederstraat 12Q | B -3000 Leuven | T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be

Adv. Elysee Dental_ Essentials_2_A4.indd 1

14-02-14 10:16

Essentials 2014 nr. 1  

Essentials - relatiemagazine van Elysee Dental

Advertisement