Page 1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДВНЗ “ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Овдіюк О.М.

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо вивчення курсу для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” з напряму 0502 „Менеджмент”

Житомир 2007


2

УДК 658.012.4(07) ББК 65.050-214 060

О

Укладач:

Овдіюк О.М., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій

Рецензенти:

Климюк Л.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри виробничих та інформаційних систем Державного агроекологічного університету, Бурачек І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу Житомирського державного технологічного університету

Операційний менеджмент: програма та методичні вказівки щодо вивчення курсу для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” з напряму 0502 „Менеджмент” / Укл. О.М. Овдіюк. – Житомир: ДАУ, 2007. – 31 с.

Подано перелік тем, розроблені навчальні завдання до практичних О занять і рекомендації для вивчення дисципліни "Операційний менеджмент". Для студентів напряму “Менеджмент” денної та заочної форм навчання. УДК 658.012.4(07) ББК 65.050-214


3

Представлена програма та методичні рекомендації навчального курсу „Операційний менеджмент” підготовлені на основі сучасних науковотеоретичних і практичних доробок як вітчизняних так і закордонних вчених та спеціалістів, діючих методик, нормативних документів і законодавства України. Програма та методичні рекомендації щодо вивчення нормативної дисципліни «Операційний менеджмент» складені у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Предметом вивчення «Операційного менеджменту» є закономірності планування, створення та ефективного використання операційної системи організацій. Методичні рекомендації складаються з таких розділів: Вступ 1. Мета і завдання дисципліни; 2. Міждисциплінарні зв'язки; 3. Зміст тем дисципліни; 4. Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань 5. Список рекомендованої літератури.


4

ВСТУП Серед всіх функцій бізнесу роль операційної функції визначена менш за всіх. Найчастіше про неї згадують у промисловості, вважаючи виробничою функцією. Більшість керівників визнають, що вони повинні розумітись у фінансах, маркетингу, управлінні кадрами, корпоративних стратегіях, відводячи власно виробництво до сфери компетенції спеціалістіввиробничників. Операції – це будь-яка виробнича діяльність, як виробництво, так і всяка інша, пов’язана з процесом творення. Операційний менеджмент покликаний забезпечити ефективне і раціональне ведення цієї діяльності. Тому всіх менеджерів можна вважати операційними менеджерами, оскільки вони повинні так управляти своїми підрозділами, щоб вони працювали ефективно і раціонально, незалежно від своєї безпосередньої функції. Операції – це основа кожного виробничого та обслуговуючого підприємства. Якщо операційна функція буде виконуватись неефективно, то вся організація в цілому не зможе досягти успіху.


5

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 1.1. Метою викладання дисципліни «Операційний менеджмент»є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації. 1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є надання студентам:  усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;  знання принципів та методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;  уміння розробляти операційну стратегію підприємства;  вміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;  вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;  знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей. Відповідно задачами навчального курсу „Операційний менеджмент” є надання тим хто безпосередньо не пов’язаний з операційним менеджментом, знань про роль операційної функції, методах і прийомах, що застосовуються у всіх сферах виробничої діяльності. Після вивчення навчального курсу „Операційний менеджмент” студенти повинні мати уявлення:  про роль управління виробництвом і операціями в системі функцій управління розвитком організації;  про умови, яких приймаються виробничі та сервісні рішення;  про операційний підхід у структурних рішеннях. Повинні знати:  основні поняття і категорії операційного менеджменту;  етапи і процедури розробки операційних систем, що функціонують у різних галузях і сферах економіки;  особливості і відмінності оперативного і календарного планування;  специфічні особливості розподільчих процесів операційної системи;  процес управління запасами операційної системи;  методи аналізу ефективності операційної системи;  основні напрямки удосконалення якості виходів операційної системи;


6

 сучасні підходи до організації і проведення технічного обслуговування і експлуатації технічних ресурсів операційної системи. Вміти:  визначати критерії вибору продукту операційної системи;  розробляти проекти виробничих потужностей операційної системи;  проводити кваліфіковану розробку операційної системи сфери послуг;  здійснювати вартісний аналіз ефективної системи;  кваліфіковано управляти матеріально-технічними запасами організації;  застосовувати сучасні методи і методики планування і контролю операційної системи в цілому і окремих операційних функцій;  впроваджувати і додержуватись міжнародних стандартів якості;  розроблювати оптимальну технічну політику операційної системи;  забезпечувати повноцінну інформаційну підтримку управлінських рішень операційного менеджменту.

2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ Курс «Операційний менеджмент» для студентів зазначеного напряму є нормативною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової підготовки студентів, вивчення курсу «Основи менеджменту», «Системи технологій», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Дослідження операцій». Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних з галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалізації. Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, практичних занять, які передбачають розв'язання розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування, та самостійної позааудиторної роботи студентів.


7

10.

11.

12.

13.

14. 15.

Всього годин

самост.

9.

практ.

8.

лекції

7.

Всього один го

6

самост.

5.

практ.

4.

лекції

3.

МО (заочна форма) В тому числі:

самост.

2.

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи Процес і методи прийняття рішень у виробничому менеджменті Система планування виробничої (операційної) діяльності організації Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій Оперативне планування у виробничих системах Проектне планування та управління проектами Бізнес-планування в системі виробничого менеджменту Управління функціональними сферами операційної системи фірми. Управління ризиком у виробничо-операційних системах Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом Управління матеріальнотехнічними запасами організації Управління персоналом у системі виробничого менеджменту Управління якістю продукції (послуг) Управління операційною інфраструктурою підприємства Всього

Мен. ЗЕД В тому числі:

практ.

1.

Назва теми

МО В тому числі: лекції

№ п/п

Всього годин

Навчально-тематичний план дисципліни „Операційний менеджмент”

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

-

8

8

4

2

2

8

2

2

4

10

-

-

10

14

4

4

6

14

4

4

6

10

2

8

8

4

2

2

8

2

2

4

14

-

-

14

14

4

4

6

14

4

4

6

4

2

2

-

10

4

4

2

10

2

2

6

18

-

-

18

8

2

2

4

8

2

2

4

4

-

-

4

14

4

4

6

14

4

4

6

14

2

2

10

8

2

2

4

8

2

2

4

10

-

-

10

10

4

4

2

10

2

2

6

10

-

-

10

16

4

4

8

16

4

4

8

-

-

-

-

10

2

4

4

10

2

2

6

20

2

2

16

16

4

4

8

16

4

4

8

14

-

-

14

6

2

2

2

6

2

2

2

16

-

-

16

10 162

2 48

4 48

4 82

10 162

2 40

2 40

6 82

8 162

8

8

8 146


8

Тематика практичних занять із дисципліни „Операційний менеджмент” № теми 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. Всього

Назва теми

К-сть годин

Загальна характеристика операційної системи Продукти та процеси Життєвий цикл та режими функціонування операційної системи Вибір та обґрунтування типу операційної системи Створення операційної системи та розробка операційної стратегії Організація, нормування та оплата робіт Планування та контроль функціонування операційної системи Управління запасами та матеріально-технічним забезпеченням Управління результативністю Розвиток організаційної системи Управління перетворенням операційної системи при засвоєнні нового продукту Управління перетворенням операційної системи при засвоєнні нового процесу Операційний менеджер

2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 40


9

3. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту (2 год.) Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (процесом). Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту. Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем. Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. Принципи, функції та методи операційного менеджменту. Операційний менеджер та процес управління.

Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи (2 год.) Загальні поняття про систему та принципи її функціонування. Системна теорія та основні ознаки систем. Суть операційної системи та її основні типи. Продуктивність і конкурентноздатність операційної системи Суть операційної системи. Побудова операційної системи та її компоненти. Основні обов'язки операційних менеджерів. Класифікація операційних систем Взаємозв'язок операційної та інших функцій організації. Продуктивність і конкурентноздатність операційної системи.

Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому менеджменті (4 год.) Суть, особливості та процедура прийняття рішень у виробничому менеджменті. Суть та типи управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень. Середовище прийняття рішень.


10

Моделювання як інструмент обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Типи моделей та їх використання. Суть та необхідність моделювання Типи моделей та методи моделювання Основні типи математичних моделей Прийняття рішення в умовах невизначеності. Метод прийняття рішення на основі дерева рішень.

Тема 4. Система планування виробничої (операційної") діяльності організації (2 год.) Агрегатне планування реалізації операційних стратегій. Суть, структура, принципи та методи планування в операційному менеджменті. Суть, види та структура планів у менеджменті. Принципи та методи планування. Методи відпрацювання планів господарської діяльності. Методи операційного планування. Метод послідовного опису операцій. Метод сіткового планування та управління. Метод робочого календаря. Агрегатне планування, його зміст та основні стратегії. Агрегатне планування в структурі планів організації. Основні стратегії агрегатного планування. Чисті пасивні стратегії. Активні стратегії. Методи агрегатного планування та їх порівняльна характеристика. Основні методи агрегатного планування. Лінійні правила прийняття рішень. Метод керуючих коефіцієнтів. Агрегатне планування сервісних систем та його особливості.

Тема 5. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій (4 год.) Короткострокові плани в структурі процесу планування. Взаємозв'язок стратегічних, агрегатних та короткострокових планів. Система основних взаємозв'язків тактичних планів та процедура планування потреби в матеріалах (ППМ). Специфікації або відомості про склад виробу План повної та чистої потреби в матеріалах. Короткострокові розклади, контроль, завантаження робочих центрів та визначення послідовності робіт. Суть та мета процедури відпрацювання короткострокових розкладів. Розроблення розкладу для одиничного виробництва (на рівні цеху). можуть приступити до завантаження роботою цехів (робочих центрів). Завантаження роботою цехів (робочих центрів). Завантажувальний графік Гантта. Визначення послідовності робіт Експертні системи відпрацювання розкладів. Розклади у повторюваному виробництві та в сервісних системах.


11

Тема 6. Оперативне планування у виробничих системах (2 год.) Загальна характеристика змісту, цілей і завдань оперативного планування та диспетчеризація виробництва. Зміст і цілі оперативного планування. Рівні оперативного планування. Оперативний контроль. Оперативне регулювання ходу виробничого процесу. Диспетчеризація. Організаційна побудова диспетчерського апарату підприємства Служба головного диспетчера здійснює такі основні функції. Види виробничих систем та особливості оперативного планування їх діяльності. Виштовхувальна система планування. Система планування, що базується на принципі витягування готового напівфабрикату. Витягувальна система орієнтована на роботу зі змінним відповідно до попиту ритмом виготовлення виробів. Оперативне планування виробництва в системах з "виштовхуванням" виробів та особливості його реалізації. Серійне виробництво з відносно постійним середньорозрахунковим ритмом. Оперативні плани та календарнопланові нормативи. Процес відпрацювання виробничих програм та оперативних завдань для цехів та дільниць. Відпрацювання місячних оперативних завдань для дільниць. Відпрацювання внутрішньозмінних завдань для дільниць. Масове виробництво з постійним ритмом. Однопредметна безперервна ПЛ із вільним та напіввільним ритмом. Однопредметні переривчасті (дискретні) потокові лінії (прямоточні лінії) (ОППЛ). Багатопредметні потокові лінії (БПЛ). Багатопредметні ПЛ із послідовно-партіонним чергуванням предметів (перемінні потокові лінії). Процес оперативного планування в умовах масового виробництва. Місячні оперативні програми. Оперативне планування в організаційних структурах із витягуванням виробів, принцип "точно в строк" та інформаційна система "КАНБАН".

Тема 7. Проектне планування та управління проектами (2 год.) Суть поняття проекту, загальна характеристика та види проектів. Суть та мета проекту. Внутрішнє та зовнішнє середовище проекту. Управління проектами в системі операційно-виробничого менеджменту та його основні фази. Суть управління проектами. Фази управління проектами операційної системи Відпрацювання розкладів проектів. Контроль проектів. Методи сіткового планування в управлінні проектами. Основні методи сіткового планування та їх значення. Метод критичного шляху (метод СРМ). Метод оцінювання та перегляду планів (РЕRТ). Метод оцінювання й перегляду планів та управління витратами на проект – метод РЕRТ/Сost.


12

Тема 8. Бізнес-планування в системі виробничого менеджменту (4 год.) Бізнес-планування як інструмент реалізації стратегії тактики підприємницької діяльності Функції, завдання та переваги бізнес-планування. Основні підходи до формування бізнес-плану та загальні правила його відпрацювання. Деякі підходи до формування бізнес-плану. Загальні правила відпрацювання бізнес-плану. Структура бізнес-плану, його складові частини та методика їх опрацювання Структура бізнес-плану. План маркетингу.

Тема 9. Управління функціональними сферами операційної системи фірми (2 год.) Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті. Суть, етапи розвитку та організаційна структура фінансового менеджменту. Організаційна структура фінансового менеджменту. Суб'єкти управління фінансами. Основні функції фінансового менеджменту. Функції ради директорів у сфері фінансів. Функції скарбника. Відпрацювання фінансової політики та фінансової структури фірми Визначення потреб у фінансових ресурсах та формування фінансової структури фірми. Баланс грошових доходів і витрат підприємства. Зовнішнє фінансування. Акціонерне фінансування .Кредитне фінансування. Довгострокове фінансування. Фінансування за допомогою облігацій. Фінансування за допомогою акцій. Короткострокове фінансування. Отримання необхідних фінансових коштів. Використання фінансових коефіцієнтів при формуванні фінансової політики фірми. Формування структури капіталу фірми та управління залученими фінансовими коштами. Політика фірми щодо формування структури капіталу. Управління оборотним капіталом. Управління основним капіталом. Визначення ж співвідношення фінансових показників. Управління процесом формування фінансових планів (бюджетних кошторисів) фірми. Управління процесом бюджетування (процесом відпрацювання фінансових планів) його структура. Метод середньої норми прибутку. Прогнозний балансовий звіт.


13

Тема 10. Управління ризиком у виробничо-операційних системах (2 год.) Суть, причини виникнення та види ризиків. Поняття категорії "ризик" в історичному та економічному аспектах. Основні причини виникнення ризику та їх класифікація. Види ризиків, їх основні ознаки та загальна характеристика. Фінансові ризики. Виробничі ризики. Майнові ризики. Методи та методики оцінювання міри ризику. Організація роботи з аналізу ризику. Основні методи аналізу ризику. Оцінювання міри ризику. Допустимий, критичний та катастрофічний ризик. Основні підходи до управління ризиком та способи його мінімізації. Загальні принципи управління ризиком. Засоби (методи) реалізації управління ризиком. Пасивний захист від ризиків. Процедури хеджирування. Активні методи оптимізації ризиків.

Тема 11. Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом (4 год.) Матеріально-технічне забезпечення: суть, форми, організаційна структура та функції. Призначення, цілі та форми організації МТЗ. Організаційна структура та основи функції відділу МТЗ. Плановоекономічна група. Група управління матеріальними запасами має розв'язувати такі питання: інвентаризація, облік та розрахунок. Бюро диспетчеризації та забезпечення робочих місць ресурсами. Бюро управління ефективністю використання ресурсів основні функції відділу матеріально-технічного забезпечення. Управління матеріально-технічним забезпеченням та його основні завдання. Визначення потреби в ресурсах і вибір форм та джерел їх постачання. Регулярні закупки дрібними партіями. Щоденні (щомісячні) закупівлі за котирувальними відомостями. Отримання товару в міру необхідності. Вибір постачальників, укладання договорів та організація постачання ресурсів. Організація отримання ресурсів, погодження цін та укладання договорів (контрактів) з постачальником. Збутова діяльність, її суть, економічне значення та організаційна структура. Зміст збутової діяльності та маркетингова ідеологія фірм. Організаційна структура збутової діяльності. Концепція управління збутом, її основні функції та інформаційна система збуту. Концепція збуту та її основні елементи. Принципові установки стилю дій (стилю продаж). Оперативне планування збутової діяльності. Основні функції збуту.


14

Інформаційна система збуту та принципи її побудови. Побудова інформаційної системи збуту. Управління товарорухом та стимулювання збуту. Суть управління товарорухом. Вибір каналів збуту та обґрунтування методів збуту. Вибір посередників та організація сервісу. Система ФОПСТИЗ.

Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації (2 год.) Суть управління запасами, мета створення та суспільно-необхідний рівень. споживання запасів матеріальних ресурсів. Суть та мета створення запасів. Суспільнонеобхідний рівень матеріалоспоживання. Типи запасів, витрати на їх формування та основні функції запасів. Типи запасів організацій. Види витрат на формування запасів Найбільш поширені види витрат, пов'язаних із запасами. Основні функції запасів. Види попиту на матеріально-технічні запаси, системи та моделі управління запасами. Залежний і незалежний попит на запаси. Система управління запасами при залежному попиті. Аналіз при плануванні потреби у три етапи. Системи управління запасами при незалежному попиті. Система АВС-аналізи. Система точності записів обліку. Система "запаси точно в строк. Ключ системи "запаси точно в строк". Загальні моделі управління матеріально-технічними записами. Визначення економічно оптимальної кількості замовлення.

Тема 13. Управління персоналом у системі виробничого менеджменту (4 год.) Зміст та завдання управління персоналом. Функціональні обов’язки кадрових служб. Зміст менеджменту персоналу. Об'єкти та суб'єкти управління. Система менеджменту персоналу та функціональні обов'язки кадрових служб. Служба людських ресурсів як нова система управління персоналом та її підсистеми. Основні етапи формування персоналу організації та забезпечення його ефективної мотивації. Особливості процедури формування персоналу. Планування людських ресурсів. Оцінювання за анкетними даними. Співбесіда. Текстологічні методи. Фізичне екзаменування. Конкурсний підбір. Експертні оцінювання та оціночні центри.


15

Побудова мотиваційної системи залучення та стимулювання персоналу. Визначення рівня та структури доходів та пільг. Основні способи прямої економічної мотивації. Етапи розвитку трудового потенціалу організації та управління кар'єрою. Процес орієнтації, соціалізації та навчання персоналу. Оцінювання трудової діяльності та управління кар'єрою.

Тема 14. Управління якістю продукції (послуг) (2 год.) Поняття якості та її основні характеристики. Економічно оптимальна якість товару Основні показники (характеристики) якості продукції. Рівні якості та методи їх визначення. Економічно оптимальна якість товару. Система забезпечення якості товару на виробничому та національному рівнях. Контроль якості продукції на національному та міжнародному рівнях. Стандартизація продукції. Система стандартизації України. Система міжнародних стандартів. Сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю. Управління системою якості продукції на підприємстві та основні напрями його вдосконалення. Суть, функції, завдання та служба управління якістю продукції. Еволюція підходів до управління якістю продукції. Практичні аспекти управління якістю в зарубіжних фірмах. Удосконалення системи управління якістю в перехідній економіці України.

Тема 15. Управління операційною інфраструктурою підприємства (2 год.) Загальна характеристика інфраструктурних підрозділів фірми. Суть та особливості виробничої інфраструктури фірми. Складові виробничої інфраструктури та їх призначення. Транспортні, постачальницькі та складські господарства, цехи і служби. Необхідність, організаційна структура та особливості управління діяльністю ремонтного господарства. Ремонтне господарство: зміст, необхідність та основні завдання. Організаційна структура ремонтного господарства Організація управління ремонтним господарством. Організація інструментального забезпечення виробництва. Суть, необхідність та основні завдання інструментального господарства. Необхідність створення інструментального господарства. Класифікація інструментів та розрахунок їх потреби. Організація управління інструментальним господарством та напрями її вдосконалення.


16

Енергетичне господарство та особливості управління енергетичною сферою підприємства. Види енергоносіїв та основні завдання енергетичного господарства. Виробнича та організаційно-управлінська структура енергогосподарства. Особливості управління енергетичною системою підприємства. Енергетичні баланси підприємства. Основні напрями удосконалення управління енергетичним господарствам. Організація управління транспортним забезпеченням виробництва. Зміст, основні види та завдання транспортного господарства. Організація управління транспортним обслуговуванням підприємства. Шляхи вдосконалення управління внутрішньозаводським транспортом. Застосування сіткового планування вантажопотоків. Основні напрями підвищення ефективності роботи транспортного господарства. Управління складським господарством, його основні завдання та функції. Основні завдання та класифікація складського господарства. Організація управління складським господарством.


17

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Галузеві особливості операційної функції. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. Принципи, функції та методи операційного менеджменту. Операційний менеджер та процес управління.

Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи 1. 2. 3. 4. 5.

Загальні поняття про систему та принципи її функціонування. Суть операційної системи та її основні типи. Суть операційної системи. Класифікація операційних систем Взаємозв'язок операційної та інших функцій організації. Продуктивність і конкурентноздатність операційної системи.

Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому менеджменті 1. 2. 3. 4. 5.

Суть, особливості та процедура прийняття рішень у виробничому менеджменті. Суть та типи управлінських рішень. Моделювання як інструмент обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Типи моделей та методи моделювання Метод прийняття рішення на основі дерева рішень.


18

Тема 4. Система планування виробничої (операційної") діяльності організації 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Агрегатне планування реалізації операційних стратегій. Принципи та методи планування. Методи відпрацювання планів господарської діяльності. Методи операційного планування. Агрегатне планування, його зміст та основні стратегії. Основні методи агрегатного планування. Агрегатне планування сервісних систем та його особливості.

Тема 5. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Короткострокові плани в структурі процесу планування. Система основних взаємозв'язків тактичних планів та процедура планування потреби в матеріалах (ППМ). Короткострокові розклади, контроль, завантаження робочих центрів та визначення послідовності робіт. Розроблення розкладу для одиничного виробництва (на рівні цеху). Завантаження роботою цехів (робочих центрів). Розклади у повторюваному виробництві та в сервісних системах.

Тема 6. Оперативне планування у виробничих системах 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Загальна характеристика змісту, цілей і завдань оперативного планування та диспетчеризація виробництва. Види виробничих систем та особливості оперативного планування їх діяльності. Виштовхувальна система планування та витягувальна система Серійне виробництво з відносно постійним середньорозрахунковим ритмом. Масове виробництво з постійним ритмом. Однопредметна безперервна ПЛ із вільним та напіввільним ритмом.). Багатопредметні потокові лінії (БПЛ). Процес оперативного планування в умовах масового виробництва. Оперативне планування в організаційних структурах із витягуванням виробів, принцип "точно в строк" та інформаційна система "КАНБАН".


19

Тема 7. Проектне планування та управління проектами 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Суть поняття проекту, загальна характеристика та види проектів. Управління проектами в системі операційно-виробничого менеджменту та його основні фази Суть управління проектами. Фази управління проектами операційної системи Методи сіткового планування в управлінні проектами. Основні методи сіткового планування та їх значення. Метод оцінювання й перегляду планів та управління витратами на проект – метод РЕRТ/Сost.

Тема 8. Бізнес-планування в системі виробничого менеджменту 1. 2. 3. 4.

Бізнес-планування як інструмент реалізації стратегії тактики підприємницької діяльності. Основні підходи до формування бізнес-плану та загальні правила його відпрацювання. Загальні правила відпрацювання бізнес-плану. Структура бізнес-плану, його складові частини та методика їх опрацювання.

Тема 9. Управління функціональними сферами операційної системи фірми 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті. Суть, етапи розвитку та організаційна структура фінансового менеджменту. Основні функції фінансового менеджменту. Відпрацювання фінансової політики та фінансової структури фірми Формування структури капіталу фірми та управління залученими фінансовими коштами. Управління оборотним капіталом. Управління основним капіталом. Управління процесом формування фінансових планів (бюджетних кошторисів) фірми.

Тема 10. Управління ризиком у виробничо-операційних системах 1. 2. 3.

Суть, причини виникнення та види ризиків. Методи та методики оцінювання міри ризику. Основні підходи до управління ризиком та способи його мінімізації.


20

4. 5.

Загальні принципи управління ризиком. Засоби (методи) реалізації управління ризиком.

Тема 11. Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Матеріально-технічне забезпечення: суть, форми, організаційна структура та функції. Призначення, цілі та форми організації МТЗ. Організаційна структура та основи функції відділу МТЗ. Управління матеріально-технічним забезпеченням та його основні завдання. Збутова діяльність, її суть, економічне значення та організаційна структура. Концепція управління збутом, її основні функції та інформаційна система збуту. Інформаційна система збуту та принципи її побудови. Побудова інформаційної системи збуту. Управління товарорухом та стимулювання збуту.

Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Суть управління запасами, мета створення та суспільно-необхідний рівень. споживання запасів матеріальних ресурсів. Суть та мета створення запасів. Типи запасів, витрати на їх формування та основні функції запасів. Види попиту на матеріально-технічні запаси, системи та моделі управління запасами. Системи управління запасами при незалежному попиті. Система АВС-аналізи. Система точності записів обліку. Система "запаси точно в строк. Ключ системи "запаси точно в строк". Загальні моделі управління матеріально-технічними записами. Визначення економічно оптимальної кількості замовлення.

Тема 13. Управління персоналом у системі виробничого менеджменту 1. 2.

Зміст та завдання управління персоналом. Функціональні обов’язки кадрових служб. Зміст менеджменту персоналу.


21

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Об'єкти та суб'єкти управління. Система менеджменту персоналу та функціональні обов'язки кадрових служб. Основні етапи формування персоналу організації та забезпечення його ефективної мотивації. Особливості процедури формування персоналу. Побудова мотиваційної системи залучення та стимулювання персоналу. Етапи розвитку трудового потенціалу організації та управління кар'єрою. Процес орієнтації, соціалізації та навчання персоналу. Оцінювання трудової діяльності та управління кар'єрою.

Тема 14. Управління якістю продукції (послуг) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Поняття якості та її основні характеристики. Економічно оптимальна якість товару Основні показники (характеристики) якості продукції. Рівні якості та методи їх визначення. Економічно оптимальна якість товару. Система забезпечення якості товару на виробничому та національному рівнях. Сертифікація продукції. Управління системою якості продукції на підприємстві та основні напрями його вдосконалення. Суть, функції, завдання та служба управління якістю продукції. Удосконалення системи управління якістю в перехідній економіці України.

Тема 15. Управління операційною інфраструктурою підприємства 1. 2. 3. 4.

Суть та особливості виробничої інфраструктури фірми. Організаційна структура ремонтного господарства. Організація управління ремонтним господарством. Суть, необхідність та основні завдання інструментального господарства. Необхідність створення інструментального господарства. 5. Класифікація інструментів та розрахунок їх потреби. 6. Енергетичне господарство та особливості управління енергетичною сферою підприємства. 7. Організація управління транспортним забезпеченням виробництва. 8. Зміст, основні види та завдання транспортного господарства. 9. Управління складським господарством, його основні завдання та функції. 10. Основні завдання та класифікація складського господарства.


22

5. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1. а) б) в) г) д)

Загальна характеристика операційної системи – 2 год.: операційна система та її елементи; зовнішнє середовище операційної системи; цілі та задачі операційної системи; класифікація операційних систем; операційний менеджмент в системі менеджменту підприємства.

2. Продукти та процеси – 2 год.: а) продукт, продукція, їх види і характеристика; б) виробничий процес та його основні елементи; в) класифікація операційних процесів; г) масштаб виробництва; д) принципи операційної системи; є) технологія – основа операційного процесу; є) одиничне, серійне та масове виробництво.

3. Життєвий цикл та режими функціонування операційної системи – 4 год.: а) життєвий цикл операційної системи та його основні етапи; б) режими функціонування операційної системи; в) ефективне управління операційною системою як фактор забезпечення її конкурентоспроможності; г) виробництво "точно вчасно". д) розвиток теорії і практики управління підприємством в країнах заходу.

4. а) б) в) г)

Вибір та обґрунтування типу операційної системи 4 год.: фактори, які впливають на вибір типу операційної системи; критерії відбору операційної системи; проектування виробничого процесу; управління технологічними переваги.

5. Створення операційної системи та розробка операційної стратегії – 2 год.: а) характеристика факторів, які впливають на просторове розміщення операційної системи; б) виробнича потужність;


23

в) г) д)

виробничі програми; методологічні основи розробки виробничих програм; стратегічне управління.

6. а) б) в) г) д) є)

Організація, нормування та оплата робіт – 2 год.: методи організації робіт; карта та профіль робіт, система "робітник-машина"; сутність та задачі нормування робіт; види норм та методи нормування; системи оплати праці: прогресивна, регресивна, лінійна; системи оплати праці: Скенлона, Ракера, Імпрошейр.

7. Планування та контроль функціонування операційної системи – 2 год.: а) види та методи виробничого планування; б) стратегічне планування та стратегічний менеджмент; в) оперативне планування та контроль функціонування операційної системи; г) регламентна система управління операційною системою на основі сітьової матриці.

8. а) б) в) г) д)

Управління запасами та матеріальними ресурсами – 2 год.: призначення та типи запасів; системи управління запасами; принципи управління запасами. Принцип Паретто; система "точно вчасно"; управління матеріальними ресурсами.

9. а) б) в) г) д)

Управління результативністю – 4 год.: управління якістю продукції; управління конкурентоспроможністю; управління продуктивністю; управління ефективністю; управління матеріальними ресурсами.

10. Розвиток організаційної системи – 4 год. : а) сутність процесу розвитку операційної системи; б) техніко-організаційні, економічні та соціально-психологічні фактори розвитку та удосконалення операційної системи;


24

в) г) д) системи.

технічне переозброєння операційної системи; організаційне проектування; техніко-економічне обґрунтування удосконалення операційної

11. Управління перетворенням операційної системи при засвоєнні нового продукту – 4 год.: а) життєвий цикл продукту; б) організаційна підготовка переходу на випуск нового продукту; в) вибір методу переходу на випуск нової продукції; г) прогнозування попиту на нову продукцію.

12. Управління перетворенням операційної системи при засвоєнні нового процесу – 4 год.: а) діагностика стану виробничого апарату операційної системи; б) показники технічного та організаційного рівня операційної системи; в) технологія перетворення елементів операційної системи при засвоєнні нового процесу; г) управління резервами операційної системи.

13. Операційний менеджер – 4 год.: а) мета і задачі операційного менеджера; б) сфера, функції та зміст праці операційного менеджера; в) стратегія і тактика операційного менеджера; г) фактори, що визначають характер особистої стратегії і тактики операційного менеджера; д) управління персоналом; є) ризик в операційному менеджменті.


25

6. Питання для самостійного опрацювання курсу „Операційний менеджмент” 1. Системний підхід до управління операціями. 2. Класифікація операційних систем. 3. Складові операційної системи. 4. Поняття операційного менеджменту і операційної функції. 5. Операції як види діяльності. 6. Система операцій операційного менеджменту. 7. Моделі матеріальних потоків операційної системи. 8. Організація праці операційної системи. 9. Корпоративні фактори функціонування операційної системи. 10. Основні функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки. 11. Процес проектування продукту операційної системи. 12. Сутність сервісу. 13. Операційна стратегія. 14. Узгодження операційної та ринкової стратегії. 15. Критерії вибору продукту при проектуванні операційної системи. 16. Вартісний аналіз і вартісний інженирінг. 17. Характеристика послуг. 18. Індустріалізація при розробці послуг. 19. Якість сервісу. 20. Етапи рішення і вибору проекту виробничих потужностей. 21. проблеми вибору місцеположення операційної системи. 22. критерії централізованого і децентралізованого місцеположення операційної системи. 23. Загальні процедури складання плану розміщення обладнання. 24. Процес і процедури планування виробничих приміщень. 25. Розподіл задач виробничого процесу. 26. Проблеми автоматизації операційних функцій. 27. Аналіз робочого часу як метод підвищення продуктивності роботи. 28. Проблеми формування нормативного господарства операційної системи. 29. Вибіркове вивчення робочих завдань. 30. Сутність попиту та його прогнозування. 31. Системи планування сукупного попиту. 32. Складові ринкової ефективності операцій. 33. Конкурентоспроможність операційної системи. 34. Типи процесів перетворення. 35. Основна ціль операційної функції в організації. 36. Основні моменти впливу міжнародної конкуренції на стратегію виробництва.


26

37. Взаємозв’язок між життєвим циклом продукту і життєвим циклом процесу виробництва. 38. Складові автоматизованої системи проектування операційної системи. 39. Сучасні вимоги до операційної системи сфери послуг. 40. Основні види планування виробництва. 41. Процес управління запасами. 42. Види попиту на предмети матеріально-технічного забезпечення. 43. Основні системи управління запасами операційної системи. 44. Закордонні підходи до управління запасами операційної системи. 45. Сутність системи управління запасами „точно в строк”. 46. Складові оперативного управління виробництвом. 47. Управління проектами в операційному менеджменті. 48. Мережне планування та планування роботи за методом критичного шляху. 49. Організаційне забезпечення якості виході операційної системи. 50. Сучасні програми і стандарти забезпечення якості виходів операційної системи. 51. Основне призначення матеріально-технічних запасів. 52. „Витягуюча” і „виштовхуючи” системи оперативного управління операційною системою. 53. Комплексний підхід до продуктивності операційної системи. 54. Управління за критерієм продуктивності. 55. Тенденції розвитку інформаційних технологій. 56. Вартість інформаційної системи операційної системи. 57. Характеристика і класифікація засобів комунікаційної техніки. 58. Система управління документообігом операційної системи. 59. Процес структурних перебудов операційної системи. 60. Організаційні зміни в процесі перебудови операційної системи.


27

7. Питання до іспиту з дисципліни „Операційний менеджмент" 1. Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 2. Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 3. Основний зміст виробничого процесу 4. Концепція і принципи виробничого менеджмент 5. Виробнича система і її основні функції 6. Функції і мета менеджменту 7. Об'єкти виробничого менеджменту 8. Характеристика типів виробництва 9. Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління 10. Моделі виробництва та сервісу. 11. Характеристика послуг 11. Типи сервісних систем 12. Технології сфері послуг 13. Розробка послуг 14. Система забезпечення сервісу 15. Суть виробничої стратегії 16. Виробнича стратегія і конкурентні пріоритети 17. Місце і роль виробничої стратегії 18. Формування виробничої стратегії 19. Розвиток стратегії і проблеми конкурентоспроможності 20. Традиційне проектування виробу 21. Сучасні методи прискореного проектування продукції 22. Проектування продукту очима споживача 23. Управління якістю при проектуванні виробу 24. Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг 25. Вибір виробничого процесу 26. Проектування процесу виробництва продукції 27. Організаційно-технологічні аспекти розміщення устаткування 28. Гнучкість виробничого процесу 29. Система безупинного поліпшення продуктів і процесів 30. Методи організації виробничих процесів 31. Суть теорії потокового виробництва 32. Розрахунок параметрів потокового виробництва робіт 33. Проектування потокового виробництв і його ефективність 34. Автоматизація виробничих процесів 35. Фактори, що визначають потужність 36. Попередні рішення 37. Вибір місця розташування підприємства 38. Проектування підприємств 39. Розрахунок виробничих потужностей 40. Основи формування технічної і соціальної політики підприємства 41. Організація технічної підготовки виробництва


28

42 .Організаційно-технологічна підготовка 43. Структурні рішення виробництва 44. Зовнішні інтеграційні рішення 45. Суть і завдання виробничого планування 46. Загальні принципи формування виробничої програми 47 .Планування завантаження 48. Виробничої потужності організації 49. Календарне планування 50. Планування матеріального забезпечення 51. Суть і мета створення запасів 52. Роль, облік і оцінка матеріальних запасів 53. Системи управління запасами 54. Моделі з фіксованим обсягом і періодом 55. Визначення рівня резервного запасу 56. Організаційна суть системи «Точно в термін» 57. Організація і впровадження системи «Точно в термін» 58. Переваги і недоліки системи «Точно в термін» 59. Логістичні рішення і процеси матеріального забезпечення 60. Системи складування і розміщення запасів 61 .Мережна модель і її елементи 62. Правила побудови мережної моделі 63 .Параметри моделі і розрахунок графіка 64. Визначення потреби в ресурсах і оптимізація графіка 65. Управління за мережними графіками 66. Система якості 67. Стандартизація і сертифікація 68. Ціна якості 69. Поточне управління якістю 70. Статистичний контроль якості 71. Суть і завдання оперативного управління 72. Оперограми в оперативному управлінні 73. Диспетчеризація виробництва 74. Шляхи удосконалення бізнес-процесів


29

8. Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку З навчальних дисциплін, що виносяться на залік, оцінювання знань студентів здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Семестровий залік виставляється за умови, що студент успішно виконав всі модульні (контрольні) завдання та інші види робіт, передбачені навчальною програмою, та набрав при цьому 2 балів і більше. Залік оформляється під час останнього семінарського заняттю відповідного семестру, а на заочному факультеті – за розкладом екзаменаційної сесії. Результати складання семестрових заліків оцінюються за бальною шкалою («зараховано», «незараховано») поряд із нею підсумковою оцінкою за результатами поточного контролю вносяться до залікової відомості. Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту Завданнями іспиту є:  перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами курсу;  оцінювання здатності студента до творчого використання набутих знань;  аналіз уміння студента сформувати своє ставлення до конкретних проблем управління операційною (виробничою) діяльністю організацій, що функціонують в складних умовах ринкової економіки. Об'єктом підсумкового контролю знань є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 2 до 5 балів. Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який чітко, повно відповідає на усі поставлені перед ним завдання, показуючи, що він досконало вивчив і творчо засвоїв матеріал, передбачений програмою навчальної дисципліни. Висвітлення питань свідчить про системний підхід до проблем дисципліни, теоретичні положення підтверджуються фактичним матеріалом, відповідними розрахунками. З'ясування питань здійснюється з посиланням на чинне законодавство, підзаконні нормативні акти, монографічну та спеціальну літературу тощо. Студент вільно оперує матеріалом курсу, при наявності неоднозначного трактування того чи іншого питання в сучасній навчальній та науковій літературі розкриває суть різних позицій, аргументовано, логічно обстоює ту точку зору, яка, на його розсуд, є найбільш прийнятною, вміло формулює і обґрунтовує свою позицію. Студент безпомилково розв'язав задачу, змістовно відповідає на уточнюючі та додаткові питання з програми курсу, вільно володіючи понятійнокатегоріальним апаратом курсу. Протягом вивчення курсу його участь в практичних заняттях (семінарах) та індивідуальні завдання оцінювались переважно на «відмінно». Оцінка «добре» виставляється студенту, який відповідає на 2/3 поставлених питань, у повному обсязі засвоїв матеріал, передбачений


30

програмою курсу, добре орієнтується в положеннях законів та підзаконних нормативних актів України, які стосуються проблем курсу, а також в сучасній навчальній, монографічній та періодичній літературі. Відповіді на питання іспитового білета та на додаткові питання змістовні, без суттєвих помилок, теоретичні положення підтверджуються фактичними даними, розрахунками. Задача (тест) розв'язується без істотних помилок. Виступи на практичних заняттях та індивідуальні завдання оцінювались на «добре» та «відмінно». Оцінку «задовільно» отримує студент, який відповів на 50% поставлених питань, оволодів основним матеріалом програми курсу, головним чином, за конспектом лекцій, допускає нечіткості при висвітленні питань іспитового білета, недостатньо вичерпно і глибоко відповідає на додаткові уточнюючі питання, не дотримується системності при викладі матеріалу курсу. Задачі (тести) розв'язує з труднощами, допускаючи помилки, які істотно впливають на кінцевий результат. Теоретичні положення не завжди підкріплюються теоретичним матеріалом, розрахунками та прикладами. Протягом вивчення курсу його участь в практичних (семінарських) заняттях та індивідуальні завдання оцінювались в основному на „задовільно". Оцінку «незадовільно» отримує студент, який відповів менше ніж на 50% поставлених питань, поверхово і неповно висвітлює питання іспитового білету чи зовсім на них не відповідає, не в змозі відповісти на додаткові та уточнюючі питання, не орієнтується в основних розділах курсу, не володіє понятійно-категоріальним апаратом курсу. Його участь в практичних (семінарських) заняттях та виконувані ним індивідуальні завдання оцінювались «задовільно» та «незадовільно».


31

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни „Операційний менеджмент” 1. Абросимов И.Д., Медведев И.П. Менеджмент как система управления хозяйственной деятельностью. – М.: Экономика, 1992. 2. Беленький П.Е. Повышение качества организации промышленного производства. – Львов: Світ, 1990. 3. Голибардов С.И., Панченко Е.Г. Организационно-хозяйственная переработка промышленного предприятия. – К.: Техника, 1991. 4. Дракер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер с англ. – М., 1993. 5. Іванух Р. Структурна перебудова господарства України. – Розбудова держави, 1996. 6. Кокорев В.П. Оргструктуры, управление и маркетинг на предприятиях. 7. Мескон М.И. и др. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. 8. Панченко С.Г. Проблеми реформування економіки України. ”Менеджмент”. – № 10. – 1996. – С. 42-48. 9. Колотило Д.М. Системи технологій та екологія промисловості. – К.: НКМВО, 1992. 10. Федулова Л.І. Організаційно-економічні моделі багатофункціонального управління виробничою діяльністю підприємства на основі сучасного менеджменту. – Миколаїв: УДМТУ, 1997. 11. Соскін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент. – Європейський університет, 2001. 12. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. – Львів, 1999. 13. Стивенсон Вильям Дж. Управление производством. – М.: ЗАО „Издательство Биком”, 1999. 14. Белінський П.І. Менеджмени виробництва та операцій: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. 15. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с. 16. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 228 с. 17. Сумець О.М. Операційний менеджмент: теоретичний аспект і практичні завдання: Підручник. 3-те вид., перероб. та допвн. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 480 с. 18. Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент: Навч.метод. посіб. для самост. вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2005. – 235 с. 19. Олійник І.А., Пасічник В.Г., Романчиков В.І., Акіліна О.В. операційний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 160 с.

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ