Page 1


Dale Carnegie & Associates Inc.

Kaip užmegzti vertingus santykius, pelnyti pasitikėjimą ir daryti įtaką žmonėms Iš anglų kalbos vertė jurgita jėrinaitė


Atminkite, laimė nepriklauso nuo to, kas esate ir ką turite, ji priklauso tik nuo to, kaip mąstote. Todėl kiekvieną dieną pradėkite galvodami apie tai, už ką turėtumėte būti dėkingi. Jūsų ateitis labai smarkiai priklausys nuo to, ką galvojate šiandien. Todėl susitelkite į pasitikėjimą savimi, meilę ir sėkmę. Deilas Karnegis


Deilas Karnegis buvo judėjimo, kuris dabar vadinamas žmogaus potencialo judėjimu, pradinin­ kas. Jo mokymai ir darbai padėjo žmonėms visame pasaulyje patikėti savo jėgomis, tapti patraukliais ir įtakingais. 1912 m. Karnegis pradėjo skaityti oratorių kursą Jaunųjų krikščionių asociacijoje Niujorke. Kaip paprastai elgdavosi to meto lektoriai, Karnegis pradėjo kursus nuo teorijos, bet netrukus pastebėjo, kad studentai pradėjo nuobodžiauti, tapo neatidūs. Reikėjo kažką daryti. Deilas nutraukė paskaitą ir ramiai parodęs į jaunuolį paskutinėje eilėje paprašė ekspromtu papasakoti apie save. Kai studentas baigė, lektorius pakvietė prisistatyti kitą ir taip tęsė, kol kiekvienas trumpai papasakojo apie save. Padrąsinti studijų draugų ir dėstytojo padedami studentai įveikė drovumą ir prisistatė rišliai. „Pats to nežino­ 5


dale carnegie

damas, suradau geriausią būdą įveikti baimę,“ – vėliau prisipažino Karnegis. Karnegio kursas tapo toks populiarus, kad jis gavo pasiūlymą skaityti paskaitas ir kituose miestuose. Il­ gainiui Deilas tobulino jų turinį. Jis išsiaiškino, kad studentus labiausiai domina būdai, kaip sustiprinti savikliovą, patobulinti asmeninius santykius, tapti tikrais profesionalais ir įveikti baimę bei nerimą. Dėl šios priežasties dėstytojas ėmė skirti daugiau dėmesio ne viešam kalbėjimui, o minėtiems dalykams. Kal­ bėjimas tapo priemone, ne pačiu tikslu. Be to, ką sužinojo iš studentų, Karnegis pradėjo platų tyrimą apie žmonių, kuriuos lydi sėkmė, po­ žiūrį į gyvenimą. Rezultatus pritaikė savo kursui. Vėliau surinktą medžiagą jis apibendrino garsiausioje savo knygoje „Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“. Ši knyga akimirksniu tapo bestseleriu ir nuo jos pasirodymo 1936 m. (ir pataisyto leidimo 1981 m.) parduota daugiau kaip 20 milijonų kopijų. Knyga buvo išversta į 36 kalbas. 2002 m. „Kaip įsigyti 6


Kaip užmegzti vertingus sant ykius

draugų ir daryti įtaką žmonėms“ paskelbta geriausia dvidešimtojo amžiaus verslo knyga. 2008 m. Fortune Magazine įvardijo ją kaip vieną iš septynių knygų, kurias privalo turėti kiekvienas vadovas. 1948 m. parašytos D. Karnegio knygos „Kaip įveikti nerimą ir pradėti gyventi“ taip pat parduota milijonai eg­ zempliorių, išverstų į 27 pasaulio kalbas. Per daugelį metų Deilo Karnegio ir jo pasekėjų kompanija Dale Carnegie & Associates, Inc., kurią jis pats ir įkūrė, parengė ir pravedė seminarus mili­ jonams vyrų ir moterų iš 70 pasaulio šalių, pakeitė visų visuomenės sluoksnių – pradedant gamyklų darbininkais ir tarnautojais, baigiant verslininkais ir vyriausybių vadovais, – gyvenimus. Tarp baigusių šias programas yra svarbiausių korporacijų valdybų nariai, vadybininkai, įvairaus masto ir sričių vers­ lininkai, įstatymų leidėjai ir atsakingi vyriausybių pareigūnai bei nesuskaičiuojama galybė kitų asmenų, kurių gyvenimą praturtino ši patirtis. Deilas Karnegis mirė 1955 m. lapkričio 1 d. Vieno Vašingtono dienraščio nekrologas jo indėlį 7


dale carnegie

visuomenei apibendrino šitaip: „Deilas Karnegis neatskleidė jokios ypatingos visatos paslapties. Ta­ čiau galbūt kaip niekas kitas iš savo kartos padėjo žmonėms sutarti, o tai kartais atrodo svarbiausia.“ Leidėjas Arthur R. Pell, Ph. Dr.


ĮŽANGA

Dalis žmonių yra tokie magnetiški, tokie links­ mi, džiugūs ir patrauklūs, kad jiems nereikia niekur veržtis jėga ar net prašytis įleidžiamiems. Durys jiems plačiai atlapojamos, jie visur kviečiami užeiti. Pats jų buvimas ramina ir nuteikia maloniai. Jie moka įtikinti beveik neištardami nė žodžio. Jie populiarūs visuomenės ir bendruomenės grupėse, sėkmingai dirba ir sparčiai kopia karjeros laiptais. Jų asmenybės žavesiui sunku atsispirti. Sunku pažeminti žmogų, kuris taip apdovanotas. Kažkas traukia prie to as­ mens, kad ir kaip užsiėmę ar susirūpinę būtumėte. Nors ir nemėgstate būti trukdomi, bet norite bend­ rauti su tais patraukliais žmonėmis. 9


dale carnegie

Tokie vadovai, kaip Džonas F. Kenedis ar Ro­ naldas Reiganas, pasižymėjo šia nepaaiškinama savybe. Ar jūs norėtumėt tapti viena iš tokių magnetinių asmenybių? Taip, tai įmanoma. Asmeninis patrau­ klumas nebūtinai yra įgimtas, kiekvienas, kas iš tiesų trokšta tapti šiltu, atviru, maloniu žmogumi, gali juo tapti, jeigu įvaldys metodus, padedančius susikurti tokį įvaizdį. Kai kurie žmonės traukia iš prigimties, bet išana­ lizavę jų charakterį atrandame, kad jie apdovanoti tam tikromis savybėmis, kuriomis mes visi instink­ tyviai žavimės, savybėmis, kurios priimtinos kiekvie­ nam: dosnumu, didžiadvasiškumu, draugiškumu, atjauta, plačiu požiūriu į gyvenimą, paslaugumu, optimizmu. Ne, jums nebūtina turėti įgimtų savybių, kurios padarys jus patrauklia asmenybe. Šiuos bruožus ga­ lima išugdyti, jeigu skirsime tam laiko ir pastangų. Deilas Karnegis ir jo pasekėjai iš Dale Carnegie & Associates, Inc. sukaupė daugiau kaip 90 metų patirtį padėdami įvairaus amžiaus, tautybės, išsilavinimo moterims ir vyrams įgyti šias savybes, susirasti dau­ 10


Kaip užmegzti vertingus sant ykius

giau draugų ir juos išsaugoti, sėkmingai tęsti karjerą ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Ši knyga paremta jų mokymais. Šioje knygoje sužinosite:  kaip tapti charizmatiška asmenybe;  kaip susirasti naujų draugų ir išsaugoti senus;  kaip daryti įtaką žmonėms, su kuriais ben­ drauji, kuriant bendruomeninę ir paslaugią aplinką;  kaip įgyti pasitikėjimą;  kaip įvertinti ir suprasti kito asmenybę, kad geriau sutartum;  kaip parduoti savo idėjas, koncepcijas ir pasiū­ lymus darbe, šeimoje ir bendraujant su drau­ gais, kitaip sakant, visiems, su kuo susiduri;  kaip elgtis ir reaguoti susidūrus su sunkiais žmonėmis;  kaip pasakyti „ne“ nesukeliant apmaudo;  kaip suprasti ir valdyti savo bei kitų emocijas. Mūsų asmenybė yra daugiau nei kūnas. Ji nepri­ klauso nuo to, ar esame gražūs, ar šiaip sau, išsilavinę ar ne. Šioje knygoje rasite patarimų, kaip ištobulinti savo gebėjimą kurti subtilią paslaptingą asmenybės 11


dale carnegie

atmosferą, kuri traukia žmones, ir įveikti polinkius, kurie atstumia. Emersonas kalbėjo: „Tai, kas esi, kalba taip garsiai, kad negirdžiu, ką sakai.“ Negalime nuslėpti, kas esame, kaip jaučiamės, nes spinduliuojame savo atmosferą, savo asmenybę, kuri yra šalta arba šilta, patraukli arba atstumianti priklausomai nuo domi­ nuojančių mūsų bruožų ir savybių. Traukia išorėn nukreiptos, gyvos savybės, atstu­ mia vidun nukreiptos. Kitaip sakant, nepatrauklūs žmonės yra egoistiški, per daug galvoja apie save, pernelyg menkai duoda, visada kažko siekia, ieš­ ko naudos, bando įgyti pranašumą. Jiems trūksta užuojautos, širdingumo, draugiškumo, jiems sunku minioje. Vyrai ir moterys yra magnetai. Kaip ir geležies magnetas, traukiamas virš šiukšlių krūvos, pritrauks tik tai, kas iš geležies, taip ir mes nuolat traukiame ir užmezgame ryšius su žmonėmis, kurie atliepia mūsų mintis ir idealus. Mūsų aplinka, mūsų partneriai, bendra mūsų padėtis yra protinės mūsų traukos rezultatas. Visi da­ lykai pasiekė mus fiziniu lygmeniu, nes susitelkėme į 12


Kaip užmegzti vertingus sant ykius

juos, susisiejome su jais protu, jie mums artimi ir liks su mumis, kol artimumą palaikys mūsų protas. Kad ir kokiu verslu užsiimtumėte, jūsų reputacija ir sėkmė didžia dalimi priklausys nuo to, kokį įspūdį sudarysite kitiems. Todėl išugdyti magnetišką, galin­ gą asmenybę yra labai svarbu. Ir tai nėra labai sunku. Kiekvienas gali išlavinti sugebėjimą patikti ir charakterio tvirtumą, kuris leis pasijusti tikra jėga šiame pasaulyje. Žinant savybes ir bruožus, kurie skiria patrauklius ir atstumiančius žmones, palyginus nesudėtinga lavinti vienus ir atsisakyti kitų. Galite ugdyti dosnumą, didžiadva­ siškumą, linksmumą, paslaugumą ir slopinti jiems priešingas savybes. Atitinkamai taip elgdamiesi paju­ site, kad jus vis labiau domina kiti žmonės, o jie, savo ruožtu, labiau domėsis jumis. Pajusite, kad visur esate labiau laukiami ir reikalingi. Kitais žodžiais tariant, jeigu lavinsite savybes, kuriomis žavitės, kurios jus traukia, patys tapsite patrauklesni kitiems. Kai šios savybės taps jūsų, apibūdins jus, tapsite magnetiška, patrauklia asmenybe. Kad būtumėte patrauklūs, turite žiūrėti į gyveni­ mą teigiamai. Pesimizmas, savanaudiškumas, bjaurus 13


dale carnegie

būdas, užuojautos ir entuziazmo trūkumas – visa tai naikina asmeninį patrauklumą. O viltinga, op­ timistiška, saulėta, blaiviai galvojanti, kilniaširdė asmenybė spinduliuoja magnetizmu, kuriuo visi žavimės, atkreipia dėmesį, pritraukia ir išlaiko įvai­ raus tipo žmones. Jeigu norite tapti magnetiška, patrauklia asme­ nybe, visų pirma įpraskite būti širdingu, pasitikite žmones šiltu, nuoširdžiu pasveikinimu, būkite atviros širdies – tai daro stebuklus. Įsitikinsite, kad oficialumas, drovumas ir abejingumas, susidomėjimo trūkumas, kuris kelia jums nerimą, pranyks. Žmonės pamatys, kad tikrai jais domitės, kad tikrai norite pažinti juos, patikti jiems ir sudominti juos. Širdin­ gumas pakeis jūsų socialinį statusą. Jūs išlavinsite patrauklias savybes, apie kurias net neįtarėte. Jeigu norite tapti populiarus, ugdykite širdingumą. Plačiai atlapokite savo širdies duris, o ne, kaip daugelis daro, palikite pravertas, lyg norėdami sutiktiems žmonėms pranešti: „Galite dirstelėti, bet nedrįskite užeiti, kol neįsitikinsiu, kad noriu susipažinti.“ Nebijokite atlapoti širdies, plačiai atverkite duris. Atsikratykite išlygų, priimkite žmogų nebijodami 14


Kaip užmegzti vertingus sant ykius

suklysti. Eikite prie jo įsitikinę, kad galite ir norite susidraugauti, sukurti malonų ir vertingą santykį. Jau žengėte pirmąjį žingsnį magnetizmo link, kai pradėjote skaityti šią knygą. Kad gautumėte kuo daugiau naudos iš jos, pirmiausia perskaitykite visą, taip suvoksite bendrą kaip tapti patraukliu žmogumi koncepciją. Tada darsyk perskaitykite vieną skyrių po kito ir pradėkite taikyti rekomendacijas, kuriose nurodyta, kaip pasiekti kiekvieną paminėtą sritį. Taip atsidursite kelyje, kuris atnešė sėkmę, laimę ir praturtino milijonus vyrų bei moterų, išmokusių ir pritaikiusių Deilo Karnegio mokymus.


1 dalis

Taip, jĹŤs turite charizmÄ…


Kai Robertas susipažino su Liza, savo naująja vir­ šininke, jam paliko įspūdį maloni jos asmenybė. Jos elgsena leido Robertui pasitikėti ja, žavėtis ir jaustis patogiai. Jis pagalvojo: „Ta moteris turi charizmą. Norėčiau būti toks, kaip ji.“ Galėtume manyti, kad tokiais žmonėmis kaip Liza gimstama. Kai kurie asmenybės bruožai yra įgimti – fizinė išvaizda, protas, kai kurie talentai, bet kiekvienas iš mūsų turime galimybę išnaudoti vidines savo savybes ir išvystyti jas taip, kad taptume asmenybe, kuria žavėsis kiti. Nėra lengva išaugti charizmatiška asmenybe, bet viskas prasideda nuo stipraus noro ir pasiryžimo lavinti įgimtus gebėjimus.

19


dale carnegie

Asmenybės bruožus galima įgyti

Vieno asmenybės bruožo nepagauna fotografai, negali nutapyti dailininkai, iškalti skulptoriai. Tas subtilus bruožas, kurį jaučia kiekvienas, bet negali apibūdinti, kurio dar neaprašė joks biografas, labai glaudžiai siejasi su žmogaus sėkme gyvenime. Kai kurios asmenybės yra daugiau nei tiesiog fiziš­ kai gražios, nei tik labai išsilavinusios. Charizma, tas ypatingas žavesys, kuriuo trykšta kai kurie žmonės, geba paveikti stipriausius charakterius, o kartais ir nulemti visos tautos likimą. Žmonės, apdovanoti šia magnetine galia, nesą­ moningai daro mums įtaką. Atsidūrę šalia jų jaučia­ mės pakylėti. Jie atveria mūsų galimybes, apie kurias nieko nenutuokėme. Prasiplečia mūsų horizontas, jaučiame naują kūno jėgą, patiriame palengvėjimą, lyg nuo pečių būtų nukeltas didelis svoris. Ar nebūtų šaunu, jeigu jūs šitaip veiktumėte žmones? Didžiąją patrauklios asmenybės žavesio dalį su­ daro mielas, kultūringas elgesys. Taktas taip pat yra labai svarbus elementas. Žmogus turi tiksliai žinoti, 20


Kaip užmegzti vertingus sant ykius

kaip pasielgti, ir sugebėti padaryti tinkamą veiksmą tinkamu metu. Nuovokumas ir supratingumas taip pat yra neatsiejama dalis tų, kurie turi magišką galią traukti žmones. Geras skonis irgi yra vienas iš cha­ rizmos elementų. Asmenybės bruožus galima įgyti. Žmonės su­ kurti skirtingi. Turime suprasti, kad ne visų protas vienodas, ne vienoda fizinė jėga ir energija, bet pasistengęs kiekvienas galime tapti charizmatišku. Galite pasirinkti ir lavinti savo asmenybės bruožus, kurių norite. Svarbiausia juos taikyti. Christoferis L. buvo protingas, darbštus ir atsi­ davęs savo darbui, bet drovus. Kai negavo norimo paaukštinimo, nedrąsiai priėjo prie personalo vady­ bininko ir paklausė kodėl. Vadybininkas paaiškino: „Chrisai, esi geras darbuotojas, bet tau trūksta virši­ ninkui būtinų sugebėjimų. Jeigu nori kilti karjeros laiptais, turi ne tik tobulai dirbti savo darbą, bet ir lengvai bendrauti su pavaldiniais, kolegomis ir virši­ ninkais. Jeigu pasiryši, išmoksi to.“ Gavęs tokį pasiū­ lymą Chrisas užsirašė į Deilo Karnegio kursus ir vė­ liau pritaikė išmoktus principus. Jis įveikė drovumą, pradėjo teikti pasiūlymus, kalbėti per susirinkimus, 21


dale carnegie

ėmė bičiuliautis su bendradarbiais, kuriuos anksčiau ignoravo. Pasitaikius naujai galimybei Chrisas tapo pirmuoju kandidatu į aukštesnį postą.

Būkite linksmi ir optimistiški

Charizmatiški žmonės yra guvūs, linksmi, nepra­ randantys vilties, jie eina per gyvenimą ieškodami to, kas gera ir gražu, o ne to, kas bjauru, kilnu, o ne gėdinga, to, kas gyva ir šviesu, o ne tamsu ir niūru, ieško vilties, o ne to, kas slegia, visur mato šviesią­ ją, o ne tamsiąją pusę. Visada kreipti veidą į saulę yra taip pat nesunku kaip visada žiūrėti į šešėlius, tačiau būtent tai skiria patenkintą ir nepatenkintą, laimingą ir apgailėtiną, klestėjimą ir nelaimes, sėkmę ir žlugimą. Helena Keler, akla ir kurčia moteris, turinti daug priežasčių keikti savo likimą ir būti pesimistiška, pareiškė: „Optimizmas yra tikėjimas, kuris veda į sėkmę. Nieko nenuveiksi be vilties.“ Vyrai ir moterys, kurie daug pasiekė gyvenime, visada buvo linksmi ir neprarandantys vilties, vykdė 22


Kaip užmegzti vertingus sant ykius

savo verslą su šypsena veide, priėmė šio gyvenimo permainas ir galimybes vienodai ramiai. Visada galima palengvinti situaciją, gauti daugiau algos, laimėti paaukštinimą ir daugiau parduoti, efektyviau vadovauti ar dirbti, tuo pat metu ma­ loniai ir smagiai leidžiant laiką, jei lieki džiugus ir laimingas.

Ar norite bendrauti su žmonėmis, kurie yra irzlūs, prastos nuotaikos ir nelaimingi, ar su linksmais ir švytinčiais? Žmonių jausmai ir požiūriai užkrečiami kaip tymai. Vadinasi, turite spinduliuoti tą, ko tikitės iš kitų. Deilas Karnegis

23


Profile for knygos.lt

Kaip užmegzti vertingus santykius, pelnyti pasitikėjimą ir daryti įtaką žmonėms  

Knygos "Kaip užmegzti vertingus santykius, pelnyti pasitikėjimą ir daryti įtaką žmonėms" ištrauka

Kaip užmegzti vertingus santykius, pelnyti pasitikėjimą ir daryti įtaką žmonėms  

Knygos "Kaip užmegzti vertingus santykius, pelnyti pasitikėjimą ir daryti įtaką žmonėms" ištrauka

Profile for knygos.lt
Advertisement