Page 5

knvvl algemene jaarvergadering Op de Algemene Jaarvergadering van de KNVvL op 22 oktober zal dit jaar ook de bestuursverkiezing op de agenda staan. Het betreft hier niet de Afdeling Para, maar de gehele KNVvL. Voor onze afdeling is Wim Velthuizen als kandidaat voor de functie van bestuurslid voorgesteld. Hij vertegenwoordigt ons daar al ruim 10 jaar en is herkiesbaar. Interessanter is echter de samenstelling van het dagelijks bestuur, met name de keuze van voorzitter. Op het ogenblik zijn er gesprekken gaande met de Generaal b.d. Wijting. De kans bestaat dat hij als kandidaat door het Hoofdbestuur zal worden voorgedragen. In het verleden zijn KLu generaals meermalen voor deze hoogste post in de KNVvL gekozen. We zien met interesse uit naar het verloop van de gesprekken en houden U op de hoogte.

landelijke instructeurs conferentie 1982 Op 20 november 1982 zal de Landelijke Instrukteursconferentie 1982 gehouden worden in de MTS aan de Heliumweg te Amersfoort. Aanvang 10.00 uur. De agenda zal zijn zoals deze in de septemberuitgave werd gepubliceerd. Uitsluitend toegang voor instrukteurs valschermspringen of op uitnodiging.

BASE

springen

Het ligt in het voornemen deze winter in een overleg tussen de Afdeling Para en de RLD te komen tot een gezamenlijk standpunt met betrekking tot het Basespringen. Leden die hierop een visie hebben, worden uitgenodigd deze schriftelijk bij ons Afdelingsbestuur kenbaar te maken. Uiteraard spreken we over de (on)mogelijkheden in Nederland.

algemene ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Parachutespringen zal worden gehouden op 6 november 1982 in de MTS aan de Hellurnweq te Amersfoort. Aanvang 10.00 uur. Agenda: Direkt bij aanvang wordt de vergadering gesplitst in twee groepen, t.W.

Sport NKP team 1982 team 1983 video jeugdselektie

Financiën & Overige begroting en realiteit alg. sekretariaat Sportparachutist RLD-BASE spr. Acc.Freefall

Hierna wordt de vergadering plenair voortgezet met de onderwerpen: verslag vorige vergadering, Nationaal Centrum, handboek/handleiding, verkiezing bestuur, verslag werkgroepen, rondvraag en sluiting.

begeleidingscursus tot instructeur va Ischermspri ngen Gewoontegetrouw organiseert de Technische Commissie een begeleidingscursus tot het instrukteursexamen (kadervorming). Voor zover alle toestemmingen verkregen worden, zal het programma er als volgt uitzien: zaterdag 11 december 1982 te Woensdrecht zaterdag 22 januari 1982 te Amersfoort zaterdag 26 februari en zondag 27 februari 1982 NSC "Papendal" Toelatingseisen: 1. lidmaatschap KNVvLlAfdeling Parachutespringen 2. kunnen overleggen van een volledig ingevuld opleidingsboek Eveneens wordt goedkeuring gehecht aan een lijst met identieke eisen, welke is afgetekend door de chef-instrukteur van het centrum. N.B. Indien het aantal kandidaten boven het maximum toelaatbare aantal uitkomt, kan de kandidaat op grond van het volgen van de '811'82 cursus worden afgewezen. Aanmeldingsprocedure: kandidaten dienen door zorg van hun chef-instrukteur schriftelijk te worden aangemeld bij het Afdelingssekretariaat voor1 december 1982.

Brieven van lezers zijn ons bijzonder welkom. Wij nemen de vrijheid uw brief indien noodzakelijk in te korten en te ontdoen van taal- en stijlfouten.

clubgebeuren en ook nog iets over leerlingen die nooit meer springen Springers en clubbesturen zijn meestal onverbrekelijk met elkaar verbonden. De ene groep kan niet zonder de andere. Toch is er volgens mij erg veel onbegrip in deze relatie. Dat onbegrip constateer ik persoonlijk vooral bij de VPCT (Teuge). Hoe zou dat nou toch komen? Om op deze vraag een antwoord te krijgen zou je eigenlijk een verantwoorde enquête moeten opstellen. Vooruitlopend hierop en om de discussie op gang te brengen, poneer ik de stelling dat dat komt omdat het clubbestuur (ik praat nu alleen over de VPCT) nauwelijks of geen voeling meer heeft met haar springende leden en in het bijzonder met

die leden, die in teamverband veel trainen. Er is sprake van een "huis, tuin en keuken" bureaucreatie. Om aan deze stelling wat meer inhoud te geven, zal ik eens een paar gebeurtenissen die ik mij herinner, aan de kaak stellen. Tijdens een algemene ledenvergadering werd eens gevraagd hoe de sprongprijzen zich verhielden tot het landelijk gemiddelde. "Onder het gemiddelde", was het antwoord. Bij navraag bleek echter dat men er ruim bóven zat. Evenzo werd tijdens een algemene ledenvergadering opneldering gevraagd over het feit dat de club in een huis had geïnvesteerd (het huisje

naast de Wolk) en waarom niet bijvoorbeeld in springmateriaal. We zijn toch geen makelaars-kantoor? Het verweer, dat men dan de VPCT nooit van het vliegveld kan sturen, komt mij niet steekhoudend over. Ik denk dat de havenmeester of de gemeente daarover wel wat anders kunnen zeggen. De start van het clubhuis "de Wolk" is ook omgeven door een "wolk" van vreemde zaken. Waarom staat er zelfs op een gegeven moment politie op de stoep? Nu de Wolk legaal draait onder de perfekte leiding en met een aantal forse investeringen van Hans Jonkers, probeert de VPCT het nog steeds te doen voorkomen alsof

SPORTPARACHUTIST 5

SP 1982 11(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

SP 1982 11(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad