Page 1

KNUT´N COMPANY MAGAZINE FOR KNUTSEN GROUP, NO. 2 2013 17. VOLUME

2

2013

1


Innhold

Index

4

Martin Linge klart om 3 år - Martin Linge ready in three years

7

Martin Linge – skuespiller og krigshelt - Martin Linge – actor and war hero

9

Våre kjerneverdier - Our core values

10

20 års seilas med M/T Pascale Knutsen - Twenty years of sailing on M/T Pascale Knutsen

12

Knutsen OAS Shipping bestiller to LNG-tankere - Knutsen OAS Shipping orders two LNG tankers

14

Sikkerhetsarbeidet vekker oppmerksomhet - Safety efforts draw attention

15

KVOC på Mariner-feltet - KVOC in the Mariner field

16

S/A Knutsen Eastern Europe (KEE) kontor i Riga - S/A Knutsen Eastern Europe (KEE)Office in Riga

17

Penger å spare på godt lagerhold - Money to be saved on prudent stockholding

18

Seminar om pårørendehåndtering - Next of kin handling seminar

19

Fra LNG/C Pioneer til skolebenken - From LNG/C Pioneer back to school

20

Verdens mest miljøvennlige bøyelastere - The world’s most eco-friendly shuttle tankers

22

Dobbeldåp vekker gode minner - Dual naming ceremony evokes dear memories

23

Hektisk innspurt i Korea - Hectic finish in Korea

24

Byggingen i gang i Kina - Building in China in progress

25

KOAS (UK) LTD Annual Golf Day 2013 - KOAS (UK) LTD – Annual Golf Day 2013

26

Katastrofen rammet Filippinene - Disaster struck the Philippines

30

M/T Loch Rannoch inn i KNOT - The M/T Loch Rannoch brought into the KNOT

32

M/T Siri Knutsen på Snorre feltet - M/T Siri Knutsen on Snorre Field

34

Vellykket familiedag - A successful family day

36

Fotovinner i Magellans kjølvann - Photo winner in the wake of Magellan

38

Noen bilder fra fotokonkurransen 2013 - Some images from the photo contest 2013

40

Fotokonkurranse 2014 - Photo contest 2014

41

Nyansatte - New Faces at the offices / Jubilanter/Terms and years

42

Johan Sæle – veteran og ”kjemikaliemann” - Johan Sæle – veteran and “chemical man”

43

Kadetten stortrives på jobb - Cadet who enjoys his job

44

Veteraner går fra borde - Veterans are disembarking

45 Flåtelister/Fleetlists 48

2

Mannskapslister - Crewlists

Editorial committee: Arne Fylkesnes, Hilde Agasøster, Torstein Bjelland, Synnøve Seglem, Ben K. Jensen Odd-Atle Urvik, Hilde Stavland, Contact: Phone.: +47 52 84 54 84 - E-mail: knutn@dhrsaga.no Frontpage photo: Hyundai Heavy Industries. Backpage photo: Henry Bonghanoy


Some words from the owner and CEO Året vi er i ferd med å legge bak oss har vært et særdeles vellykket og begivenhetsrikt år. KPI’ene viser at ”We are Committed to Safety” har hatt god effekt. Sikkerhet er satt i høysetet om bord på våre skip, og jeg vil takke alle om bord og på land for den jobben som er gjort. I rederiet har vi alltid hatt verdier som har ligget i bunnen for det arbeidet vi har gjort, og som har formet oss til det vi er blitt. Disse verdiene har imidlertid ikke vært satt på papiret. Nå er det gjort et viktig arbeid med å konkretisere dette til tre kjerneverdier: Troverdighet - Innovasjon - Trygghet Disse verdiene skal være rettesnor for alt vi foretar oss, og gjelder uansett hvor i organisasjonen vi arbeider. Ved å være tro mot disse verdiene bidrar alle til å styrke vår identitet. I april i år, etter et omfattende og krevende forarbeid, opplevde vi en vellykket lansering av KNOT Offshore Partners LP på New York Stock Exchange (NYSE). Dette kapitalmarkedsinstrumentet vil KNOT benytte for videre vekst innen bøyelaster-markedet. Vi har allerede innført ”drop down” av M/T Carmen Knutsen, det vil si lagt nye skip inn i pakken de amerikanske investorene har kjøpt andeler i. Planen er å legge til M/T Hilda Knutsen, M/T Torill Knutsen, M/T Ingrid Knutsen og N 574. Introduksjonen i New York har vært svært vellykket, og det har også vært god forretning for investorene. I løpet av de første syv månedene har kursen pr. enhet gått opp fra 21 til 27 US$. Vi har i denne perioden solgt tre skip; M/T Tordis Knutsen, M/T Vigdis Knutsen og M/T Turid Knutsen. Tordis er videre solgt av kjøper og vil bli ombygget til ”Heavy Lift vessel”. Vigdis er solgt til resirkulering og er levert til Kina til grønn opphugging. Turid er solgt til Vest Afrika og vil nok operere i dette området i flere år fremover sammen med sine fem tidligere søsterskip. Med noen skip ut av flåten kommer det også nye skip inn i vår flåte. KNOT vil ved utgangen av året overtatt fire bøyelastere fra Hyundai Heavy Industries i Korea. For få uker siden fikk KOAS en stor kontrakt med Gas Natural på 20 år med 2 opsjoner med 5 år. I den anledning har vi inngått kontrakt med det koreanske verftet for 2 LNG skip som leveres i 2016. Av andre gledelige ting vi har oppnådd dette året må kontrakten med Total om levering av FSO-løsningen til Martin Linge-feltet nevnes. Om tre år skal Hanne Knutsen være ombygget og klar til å gå inn på en kontrakt som FSO for en periode på opptil 12år. Det er mye arbeid som skal gjøres før vi er klar, og vi er godt i gang med å bygge opp prosjektorganisasjonen. 2013 har vært et fantastisk år. Vi har lykkes i å fornye oss, og vi framstår nå sterkere enn noen gang. Jeg vil gjerne takke våre medarbeidere på sjø og land for samarbeid gjennom året som er gått. En spesiell hilsen til våre filippinske kolleger som nok en gang opplever at landet deres rammes av en stor tragedie. Selv om alle våre sjøfolk og deres nærmeste familier overlevde katastrofen, er det mange som er hardt rammet. Våre tanker går til våre filippinske ansatte og deres familier, med ønsker om en god jul og et godt nytt år. Bon Voyage!

We are Committed to Safety

The year we are about to leave behind has been extraordinarily successful and eventful. KPIs show that We are Committed to Safety has had a good effect. Safety has been made priority number one on our ships, and I would like to thank everyone at sea and on land for a job well done. The work of our company has always been founded on a set of fundamental values, which have shaped us and made us what we are. However, these values were not put on paper. Now an important work has been done to specify this into three core values: Credibility - Innovation - Care These values ​​will be the guiding principle in everything we do, and will apply regardless of where in the organization we work. By staying true to these values we ​​ will all contribute to strengthening our identity. In April this year, following extensive and intensive preparations, KNOT Offshore Partners LP was successfully launched on the New York Stock Exchange (NYSE). KNOT will employ this capital market instrument to obtain further growth within the shuttle tanker market. We have already carried out a ”drop down” of M/T Carmen Knutsen, i.e. adding a new ship to the package in which American investors have bought ownership interests. Plans are to add the M/T Hilda Knutsen, M/T Torill Knutsen, M/T Ingrid Knutsen and NB 574. The introduction in New York has been extremely successful, and it has also proven to be good business for investors. During the first seven months the share price has climbed from 21 to 27 US$. During this period we have sold three ships; M/T Tordis Knutsen, M/T Vigdis Knutsen and M/T Turid Knutsen. Tordis was resold by the buyer and will be converted into a Heavy Lift vessel. Vigdis was sold to be de-commissioned, and has gone to China where she will undergo green scrapping. Turid was sold to West Africa and will probably be operating on this content for many years ahead, together with her five previous sister vessels. When some ships leave our fleet others come to. KNOT will at the end of the year have taken over four shuttle tankers from Hyundai Heavy Industries in Korea. Few weeks ago KOAS signed another large contract with Gas Natural on a 20 year charter with two times 5 year option years. Therefore we signed yet another contract with the korean yard two LNG carriers to be delivered in 1916. Another gratifying accomplishment worth mentioning this year is our contract with Total for the delivery of an FSO to the Martin Linge field. In three year’s time Hanne Knutsen will have been rebuilt, and at that point she will be ready to commence on a contract as FSO for a period of up to 12 years. Much work remains to be done before we are ready, and we are already in the process of building the project organization. 2013 has been a fantastic year. We have succeeded in renewing ourselves, and we now emerge stronger than ever. I would like to thank our colleagues at sea and land for their cooperation throughout the year. A special greeting to our Filipino colleagues who yet again experience their country being hit by disaster. Although all our sailors and their immediate families survived the catastrophe, many were severely affected. Our thoughts are with our Filipino employees and their families. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon Voyage!

3 Trygve Seglem Managing Director


Martin Linge klart om 3 år 23. desember 2016 er en dato som står i fokus i hodet til prosjektleder Bjørn Hagland Hansen og medarbeiderne han samler rundt seg i prosjektorganisasjonen for Martin Linge FSO. - Lille julaften om tre år er D-dagen. Da skal en ombygget ”Hanne Knutsen” ta fatt på et 12 års oppdrag som FSO på Martin Linge-feltet. Skipet skal føre norsk flagg. - Vi fikk oppdraget 13. juni i år, og siden da har det vært hektisk aktivitet. Selv om 3,5 år på prosjektering høres lenge ut, er det veldig mye som skal gjøres før vi er klare. Mange parter er involvert i den storstilte utbyggingen, og FSO-prosjektet som vi har ansvaret for er en viktig del av det hele, sier Hagland Hansen. EPC-kontrakt Kontrakten er en såkalt EPC kontrakt (Engineering, Procurement and Construction). Det vil si at KNOT har ansvar for engineering, innkjøp og konstruksjon. Det gjelder også tilkoblingsbøyen hvor de fire riserne fra plattformen skal ledes inn gjennom bunnen på ”Hanne Knutsen”. Den største riseren er et 12 ” rør som overfører en blanding av olje og vann fra plattformen. Om bord på Hanne blir vann og olje separert, og vannet sendes gjennom ett 10” rør tilbake til plattformen for å bli reinjisert i reservoaret i undergrunnen. Den rensede oljen blir lagret i tankene om bord for deretter å bli hentet av bøyelastere for transport til kundene rundt om i verden. - De to siste riserne er for elektrisitet fra plattformen og “blanket” gass for oljetankene, som igjen skal brennes som drivstoff i kjelene. - På Martin Linge feltet er det lagt opp til at utslippet til luft og vann skal være minimalt. Derfor blir feltet bygget ut med elektrisitet fra land. Dette kommer i kabel fra Kolsnes ved Bergen til plattformen. Derfra får vi en 5 megawatt kabel som forsyner oss med strøm. Hovedmaskinenene på ”Hanne Knutsen” vil normalt ikke være i gang bortsett fra under ”offloading”. Mange involvert Prosjektorganisasjonen for Martin Linge vil bli på rundt 34 personer, og av disse kommer ca halvparten til å være stasjonert i Haugesund, men med en god del reisevirksomhet rundt omkring til forskjellige 4

underleverandører. Størstedelen av engineeringen foregår i Romania, og der sitter stort sett resten av prosjektorganisasjonen. Engineering og innkjøp kommer til å foregå i to år framover. I begynnelsen av oktober 2015 skal ”Hanne Knutsen” etter planen gå til Remontowa i Gdansk for ombygging. Fortøyningssystemet som vi også har ansvaret for skal være ferdig og overleveres til TOTAL ved årsskiftet 2015/2016. Hook-up ute på feltet skal være utført innen

november 2016, slik at alt er klar for start når chartet begynner å løpe 23. desember 2016. 12 år til sjøs - Etter planen skal ikke FSO ”Hanne Knutsen” forlate Martin Linge feltet i løpet av de 12 årene kontrakten løper. Om bord vil det være et mannskap på 16. Ettersom det er offshoreturnus betyr det tre ganger så mange arbeidsplasser. Totalt skal det være


Artists image of the Martin Linge field. Production starts up in 3 years. (Illustration: Total E&P Norge AS)

lugarkapasitet til 40 om bord. Prosess systemet ombord skal kunne opereres fra FSO ”Hanne Knutsen”, fra hovedplattformen på feltet, eller fra Total sitt hovedkvarter på land i Stavanger. Total store i Norge og verden Det er det internasjonale olje- og gasselskapet Total som er oppdragsgiver for KNOT FSO 1 AS. Total har mer enn 97.000 ansatte i over 130 land. Selskapet har hatt aktiviteter

i Norge siden 1964, og på norsk kontinentalsokkel har de blant annet vært sentrale i utviklingen av Frigg-feltet. Da det kom i produksjon i 1977 var Frigg verdens største gassfelt til havs. Total, Elf og Fina ble senere fusjonert i Total. I dag har selskapet eierandeler i 102 lisenser på norsk sokkel, og er operatør på 29 av disse. Selskapet er således en av de største aktørene på norsk sokkel. Det vi i dag kjenner som Martin Linge feltet het opprinnelig Hild, og ble funnet så tidlig

som i 1975 (olje) og 1978 (gas). Når Total som operatør setter feltet i drift om tre år, er det en milepæl for selskapet. Og i likhet med gassen fra Frigg på 70-tallet, skal også naturgassen fra Martin Linge sendes til St. Fergus i Skottland gjennom ”Frigg-rørene”.

5


The Martin Linge project team gathered in Haugesund in December. 2nd row from left: Chief Engineer Hideo Mitooka, HSSE&QA Superintendent Vidar Vestbø, STL Site Manager Hein Ferkingstad, Master Bjørn Sandhåland, Engineering Manager KNOT Christian Antache, Deputy Project Manager Balasubramanian Shivakumar, HSSE&QA Manager Frank Svanes, Engineering Studies Manager Helge Grini Johansen, Project Control Manager Derek Doig, Interface Manager Mihaela Bobe and Contract & Procurement Manager Stein Diesen. 1th row from left: Project Manager Bjørn Hagland Hansen, Regulatory Compliance Officer/Risk Manager Carolina Moya, Administration & Services Assistant Elisabeth Samuelsen, Project Controller Inge Hetland , Technical Operation Manager Knut Rasmussen, Procurement Package Coordinator, Marian Negrau and Naval Architect Yasushi Yamamoto.                         

Martin Linge ready in three years 23rd December 2016 is a date firmly planted in the mind of Project Manager Bjørn Hagland Hansen and his staff in the project organization for Martin Linge FSO. - D-day is the day before Christmas Eve in three years. On that date a rebuilt ”Hanne Knutsen” will embark on a 12-year assignment as FSO on the Martin Linge field operated by Total E&P Norge AS. The vessel will carry the Norwegian flag. - We were awarded the contract 13th June this year, and ever since there has been hectic activity. Although 3.5 years on engineering sounds like a long time, there is a lot to be done before we are ready. Many parties are involved in the large-scale development, where the FSO project that we are responsible for is an important part, Hagland Hansen says. EPC-contract The contract is a so-called EPC contract. This means that KNOT is responsible for engineering, procurement and construction. This also includes the STL mooring buoy from where the four platform risers will be routed through the bottom of ”Hanne Knutsen”. The largest riser is a 12” pipe that transfers a mixture of oil and water from the platform. Water and oil will be separated onboard the vessel in a dedicated wash tank system, after which the water it sent back to the platform through a 10”pipe to be reinjected into the reservoir. The purified oil is stored in tanks onboard, and is then picked up by shuttle tankers and transported to customers around the world. 6

- Of the two remaining risers, one contains an electrical cable, and the other blanket gas for oil tanks, which will also be used as fuel for boilers. - The Martin Linge field is designed for minimal emissions to air and water. The field’s power needs will be supplied from the mainland, through a cable that will go from Kollsnes near Bergen to the platform. From there a 5 megawatt cable will supply us with power. The main engines on ”Hanne Knutsen” will normally not be in operation, except during offloading. Many people involved The project organization for Martin Linge will count 34 persons, of whom half will be stationed in Haugesund, but with considerable travelling to the various subcontractors. The bulk of engineering work takes place in Romania, where also the remainder of the project organization is located. Engineering and procurement will be going on for two years ahead. Early October 2015 the ”Hanne Knutsen” will according to plans go to the Remontowa yard in Gdansk for rebuilding. The mooring system that we are also responsible for must be ready for hand-over to Total E&P Norge at the turn of the year 2015/2016. Hook-up on the field must be carried out by November 2016, in order that everything is ready when the charter commences 23 December 2016. 12 years at sea - Plans are that FSO ”Hanne Knutsen” will not leave the Martin Linge field during the 12-year duration of the contract. The vessel

will have a crew of 16. This means three times as many workplaces since crew go on offshore shifts. The vessel will have a total berth capacity for 40 persons. The process system onboard will be operable from FSO ”Hanne Knutsen”, from the main platform on the rig, or from Total’s Onshore operations centre in Stavanger, where the central control from for the Martin Linge field is located. Total – a major both in Norway and the world It is the Norwegian affiliate of the international oil and gas company Total that has commissioned KNOT FSO 1 AS. Total has a workforce of 97,000 located in over 130 countries. It has engaged in offshore operations in Norway since 1964, having amongst others played a central role in the development of the Frigg field. When Frigg became on-stream in 1977 it was the world’s largest offshore gas field. Total, Elf and Fina were merged into Total in 2000. The company hold ownership interests in 102 licenses on the Norwegian Continental Shelf, and is the operator of 29. This makes the major one of the most prominent players on the NCS. Originally called the Hild field and discovered as early as 1975 (oil), 1978 (gas), the field was later named the Martin Linge field. When Total starts operating the field, three years from now, it will be a milestone for the company. Just like the Frigg gas in the 1970s, the natural gas from Martin Linge will be sent to St. Fergus, Scotland, through the former ”Frigg pipes”.


Martin Linge – skuespiller og krigshelt Martin Linge feltet, som Hanne Knutsen etter ombyggingen til FSO skal betjene, er et olje- og gassfelt vi kommer til å høre mye om i årene framover. Martin Linge kommer til å bli et begrep på linje med Statfjord, Gullfaks, Troll og Goliat. Men hvem var Martin Linge, mannen som det Total-opererte olje- og gassfeltet vest for Bergen er oppkalt etter? Hadde kjendismagasinene eksistert ved utbruddet av 2. verdenskrig, ville trolig nordmenn flest visst hvem Martin Linge var. For skuespilleren fra Norddal på Sunnmøre ville utvilsomt vært såkalt A-kjendis etter nåtidens normer i den kulørte ukepressen. Debuterte med Ibsen Martin Linge debuterte som skuespiller på Centralteateret, hvor han spilte i Ibsen-oppsettingen av Fru Inger til Østråt. Deretter hadde han en rekke roller på Det Norske Teater i Oslo og Den Nationale Scene i Bergen. I tillegg medvirket han i en rekke filmer på 20- og 30-tallet. Kompani Linge Når Martin Linges navn i dag er kjent, er det imidlertid ikke på grunn av det han gjorde på teaterscenen og filmlerretet. Han er kjent fordi han var en av de største norske krigsheltene fra 2. verdenskrig. Derfor blir også kompaniet han ledet, Norwegian Independent Company no. 1 (NORIC), gitt hans navn. Kompani Linge gjennomførte en rekke angrep mot de tyske okkupasjonstyrkene. Det mest kjente er tungtvannsaksjonen. Den 27. og 28. februar 1943 sprengte norske kommandosoldater fra Kompani Linge produksjonsanlegget for tungtvann på Vemork, og senket fergen som fraktet lageret av tungtvann den første etappen på vei mot Tyskland. Aksjonen er blitt verdensberømt, blant annet gjennom Hollywoodfilmen ”Helter fra Telemark” med Kirk Douglas. Mange krigshistorikere mener angrepet var avgjørende for krigens utfall. Med tungtvann kunne det

vært tyskerne og ikke amerikanerne som laget den første atombomben. Falt i Måløy Men Martin Linge var ikke med på tungtvannsaksjonen. Han falt 27. desember 1941 under Måløy-raidet. Norske og engelske soldater invaderte Måløy og Vestvågøy, og i kampene falt Linge som eneste norske soldat. Martin Linge hadde militær utdannelse før han startet sin karriere som skuespiller. I 1915 tok han eksamen ved underoffisersskolen i Trondheim og to år senere examen artium ved katedralskolen der. Som en av de første i Norge tok han flygerutdannelse og fikk pilotsertifikat i 1918. Men han hadde bestemt seg for å gå til scenen. Da Tyskland invaderte Norge i april 1940, deltok Martin Linge som vernepliktig løytnant i kampene ved Åndalsnes. Han utmerket seg med rådsnarhet og pågangsmot, og han ble gjort til forbindelsesoffiser mellom de norske og de britiske styrkene som kjempet i Sør-Norge. Etter tre ukers strid ble Linge såret, og han ble evakuert med et hospitalskip over Nordsjøen og kom i slutten av april til Storbritannia som den første krigsskadde norske offiseren. Linge og Nordahl Grieg I det norske flyktningmiljøet var han toneangivende sammen med blant annet forfatteren Nordal Grieg. Som skuespiller ved Den Nationale Scene i Bergen hadde Linge spilt i oppsetninger av to av Griegs skuespill, ”Vår ære og vår makt” og ”Nederlaget”. Linge mente Norge var som skapt for hemmelig motstand. Sommeren 1940 fikk han ansvar for rekrutteringen til, og oppbyggingen av et norsk nettverk som i samarbeid med det britiske Special Operations Executive (SOE) skulle drive sabotasje, obstruksjon, gerilja og undergraving bak fiendens linjer. Norsk kompani Sommeren1940 begynte Linge oppbyggingen av det som senere skulle bli kjent som Kompani Linge, Norwegian Independent Company no. 1 (NORIC).

Martin Linge actor and war hero. (Photo: Norsk Hjemmefrontsmuseum)

Opplæring av spesialsoldater var en viktig oppgave, og legendariske motstandsfolk som Shetlandsgjengen og tungtvannssabotørene fikk sin opplæring i Kompani Linge. I mars 1941 ledet kaptein Linge en liten norsk styrke som sammen med britiske enheter gikk i land ved Stamsund og Svolvær i Lofoten. Alle angrepsmålene ble nådd og ødelagt etter planen, og avdelingen kom tilbake til Storbritannia uten tap. I løpet av sommeren og høsten 1941 skjøt rekrutteringen fart. Linges avdeling ble lagt til Aviemore i det skotske høylandet, i et landskap som gav muligheter for realistisk trening med tanke på operasjoner i Norge. Desember 1941 ble det organisert et nytt raid mot det okkuperte Norge. Denne gangen gikk norske og britiske soldater i land i Måløy lengst nord i Sogn og Fjordane. Her falt Martin Linge i romjulen under angrep mot Ulvesund Hotell (nå Måløy Hotell) der tyskerne hadde etablert hovedkvarter. For sin krigsinnsats ble Linge post mortem tildelt Krigskorset med sverd og den britiske krigsdekorasjonen Distinguished Service Cross, og han ble medlem av Order of the British Empire. Nordahl Grieg skrev ved hans død minnediktet “Skuespiller kaptein Martin Linge”. Nordahl Grieg ble selv drept da bombeflyet han var med i ble skutt ned over Potsdam under et bombetokt mot Berlin 2. desember 1943. Nå har krigshelten Martin Linge fått oljeog gassfeltet som tidligere het Hild oppkalt etter seg. 7


Martin Linge was one of the first Norwegians with pilot´s licence. (Photo: Norsk Hjemmefrontsmuseum)

Martin Linge – actor and war hero The Martin Linge field, which Hanne Knutsen is to serve after her rebuild to FSO, is an oil and gas field that we will be hearing more about in the time ahead. Martin Linge will become a concept on par with Statfjord, Gullfaks, Troll and Goliat. But who was Martin Linge, the man that the Total-operated oil and gas field west of Bergen is named after? If the celebrity magazines had existed at the break-out of WW2, most Norwegians would have known who Martin Linge was. For the actor from Norddal in Sunnmøre would without doubt have been a so-called A-list celebrity according to present-day norms in the coloured weekly press. Debut with Ibsen Martin Linge started his career as an actor at Centralteateret, where he acted in the Ibsen production of Fru Inger til Østråt. Thereafter he played a number of roles at Det Norske Teater in Oslo and Den Nationale Scene in Bergen. He also acted in a number of films in the 20s and 30s. Kompani Linge When Martin Linge’s name is known today, it is however not due to what he did on the theatre stage and on the film screen. He is known because he is one of the greatest Norwegian war heroes from WW2. Therefore also the company that he commanded, the Norwegian Independent Company no. 1 (NORIC), was given his name. ”Kompani Linge” carried out a number of attacks against the German occupation forces. The best known is the heavy water action. On 27 and 28 February 1943, Norwegian commando soldiers from Kompani Linge blew up the heavy water production facility at Vemork, and sank the ferry that carried the heavy water provisions on the first leg of its journey to Germany. The action has become world famous, partly due to the Hol8

lywood film “Heroes from Telemark” starring Kirk Douglas. Many war historians believe that the attack was decisive for the outcome of the war. With heavy water, it could have been the Germans and not the Americans who made the first atomic bomb. Fell in Måløy However Martin Linge did not take part in the heavy water action. He fell on 27 December 1941 during the Måløy raid. Norwegian and British soldiers invaded Måløy and Vestvågøy, and in the fighting Linge was the only Norwegian soldier killed. Martin Linge took a military education before he started his career as an actor. In 1915 he graduated from the Officer Candidate School in Trondheim, and two years later he took examen artium (upper secondary education) at the cathedral school there. As one of the first in Norway, he also trained as a pilot and got his pilot’s licence in 1918. But he had decided to go on the stage. When Germany invaded Norway in 1940, Martin Linge participated as a conscript lieutenant in the fighting at Åndalsnes. He was noticed due to his resourcefulness and drive, and he was made liaison officer between the Norwegian and the British forces that were fighting in Southern Norway. Linge was injured after three weeks, he was evacuated on a hospital ship across the North Sea and arrived in the UK as the first Norwegian officer who was wounded in action. Linge and Nordahl Grieg In the Norwegian refugee community he was a trend-setter along with the author Nordal Grieg, among others. As an actor at Den Nationale Scene in Bergen, Linge had acted in two productions of Grieg’s plays,Vår ære og vår makt (Our Honour and Our Glory) and Nederlaget (The defeat). Linge believed that Norway was ideal for undercover opposition. In the summer of 1940 he was charged with recruitment for the build-up of a Norwegian network which, in cooperation with the British Special Operations Executive (SOE), was to undertake

sabotage, obstruction, guerrilla warfare and undermining behind enemy lines. Norwegian company In the summer of 1940, Linge started to build up what was subsequently to be known as ”Kompani Linge”, Norwegian Independent Company no. 1 (NORIC). The training of special soldiers was an important task, and legendary resistance people such as the Shetland gang and the heavy water saboteurs received their training in Kompani Linge. In March 1941, Captain Linge led a small Norwegian task force which, along with British units, landed at Stamsund and Svolvær in Lofoten. All attack targets were reached and destroyed according to plan, and the unit returned to the UK with no losses. During the summer and autumn of 1941, the recruitment gained momentum. Linge’s unit was sent to Aviemore in the Scottish Highlands, in a landscape that provided opportunities for realistic training with a view to operations in Norway. In December 1941, a new raid was organised against the occupied Norway. This time Norwegian and British soldiers landed in Måløy, furthest north in Sogn og Fjordane. It was here that Martin Linge was killed in the period between Christmas and the New Year during an attack on Ulvesund Hotell (now Måløy Hotell) where the Germans had established their headquarters. For his war effort, Linge was posthumously awarded the War Cross with sword and the British war decoration the Distinguished Service Cross, and he became a Member of the Order of the British Empire. At his death, Nordahl Grieg wrote the memorial poem ”Skuespiller kaptein Martin Linge” (Actor Captain Martin Linge). Nordahl Grieg was himself killed when the bomber he travelled in was shot down over Potsdam during a bombing raid against Berlin on 2 December 1943. Now the war hero Martin Linge has had the gas and oil field which was formerly named Hild named after him.


Våre kjerneverdier:

Troverdighet, Innovasjon og Trygghet - I en organisasjon som Knutsen OAS Shipping og Knutsen NYK Offshore Tankers, har vi alltid hatt verdier som vi har levd etter, og som har satt sitt preg på forholdet til hverandre og forholdet til våre kunder og underleverandører. Disse verdiene har imidlertid ikke vært skrevet ned. Ettersom organisasjonen blir større, er det desto viktigere å formulere våre kjerneverdier som vi kan måles etter, og som vi skal leve opp til, sier Viseadministrerende direktør Synnøve Seglem til Knut’n. Gjennom det siste året har hun ledet en prosess som har definert tre kjerneverdier som skal gjelde for Knutsen Gruppen. - Troverdighet, Innovasjon og Trygghet er kjerneverdiene som er avgjørende for at vi skal hevde oss i konkurransen, og lykkes over tid. Disse verdiene er selve ryggraden i organisasjonen vår, og skal være rettesnor for alle i organisasjonen, sier hun.

- Det var jeg som tok initiativet til å få formulert og skrevet ned verdiene. Å få gjort dette ble en naturlig del av prosessen med å utvikle Knutsen Gruppen, samtidig som neste generasjon av Seglem-familien ble engasjert i aktiviteten i rederiet. I fjor høst hadde vi derfor samtaler med noen av dem som hadde lengst fartstid i organisasjonen, og fikk dem til å fortelle hvilke verdier de forbinder med Knutsen-rederiet. Jeg hadde også samtaler med Trygve, og prosessen førte til at vi i første omgang kom fram til fem verdier. Disse ble deretter testet ut i de ulike avdelingene, og vi spurte hver enkelt om de kjente seg igjen i disse verdiene. I løpet av prosessen videre ble disse fem verdiene bearbeidet til de tre kjerneverdiene som skal gjelde, forteller Synnøve Seglem. Troverdighet skal vise Knutsen Gruppens integritet på alle nivåer gjennom ansvarlige og løsningsorienterte medarbeidere og operasjoner.

Innovasjon skal prege Knutsen Gruppens innovative og lidenskapelige iver etter bærekraftige operasjoner. Trygghet skal kjennetegne Knutsen Gruppens relasjon, adferd og forpliktelser til sikkerhet, medarbeidere, kunder, skip og miljø. - I bedrifter bygget opp av en gründer er det ofte slik at de verdiene gründeren har, ofte er de samme som går igjen i organisasjonen. I prosessen hos oss har vi sett at de verdiene som Trygve Seglem står for, er svært like verdiene medarbeiderne mener preger selve organisasjonen, konstaterer hun, og sier at det nå er viktig å gjøre kjerneverdiene mest mulig synlige. - Alle ansatte skal vite at Troverdighet, Innovasjon og Trygghet er kjerneverdier vi alle er forpliktet til å leve opp til. De fleste kjenner seg allerede igjen og vil ikke føle endring ved å bruke disse verdiene.

Our core values:

Credibility, Innovation and Care - In an organisation such as Knutsen OAS Shipping and Knutsen NYK Offshore Tankers, we have always had values that we have lived by, and which have marked the relationship we have with each other and with our customers and supplier. However, these values have never been written down. With a growing organisation, the importance to formulate our core values that we can be measured by, and which we will live up to,increases Deputy Managing Director Synnøve Seglem tells Knut’n. Throughout the past year she has led a process that has defined three core values that are to apply to the Knutsen Group. - Credibility, Innovation and Care are the core values that are essential if we are to stay up front in the competition and be successful over time. These values are the backbone of our organisation, and function as a guideline for everyone in the organisation,” she says. - It was my initiative to formulate and write down our values. To get this done was a natural part of the process of developing the Knutsen Group, at the same time as

From left: Nils Kristian Strøm, Synnøve Seglem, Trygve Seglem and Karl Gerhard Bråstein Dahl.

the next generation of the Seglem family became involved in the shipping company’s activity. Therefore, last autumn we interviewed some of those who had served the longest in the organisation and had them tell us which values they associated with the Knutsen shipping company. I also talked to Trygve, and the process led to the initial creation of five values. These were then tested out in the various departments, and we asked each individual employee if they recognised these values in themselves. During the ongoing process, these five values were processed into the three core values that are going to apply,” says Synnøve Seglem. Credibility will show Knutsen Group’s integrity at all levels through responsible and solution-minded employees and operations. Innovation will characterise Knutsen Group’s innovative and passion for sustainable operations.

Care will characterise relation to safety, employees, customers, assets and the environment. -In companies built up by one founder it is often the case that the values held by the founder are the same values that characterise the organisation. In our process, we have noted that the values held by Trygve Seglem are very similar to the values that the employees believe to characterise the actual organisation, she says, and adds that it is now important to make the core values more visible. -All the employees must realise that Credibility, Innovation and Care are core values that all of us are committed to live up to. Most of the employees are familiar to these values already and will not have any problems to use them.

9


20 års seilas med M/T Pascale Knutsen 2. styrmann Amador M. Torres Sr. er en spesiell sjømann. Om betegnelsen ”stabil arbeidskraft” skal brukes om noen, så må det være ham. Det er nå gått mer enn 21 år siden han første gang mønstret på i rederiet. Det var da M/T Helene Knutsen ble levert fra Juliana Constructora i mai 1992. Selv om hans første Knutsen-skip var M/T Helene Knutsen, er det nok M/T Pascale Knutsen som står hans hjerte nærmest. Da produkttankeren ble levert fra verftet i Gijon 20. oktober 1993, var 2. styrmann Amador M.Torres om bord. I sommer ble Pascale Knutsen solgt etter 20 års trofast tjeneste i Knutsen OAS Shipping. Overleveringen fant sted 19. juni i Rotterdam, og 2. styrmann Torres var blant dem som var med og overleverte skipet til sine nye eiere. 10

I løpet av disse 20 årene har han hatt 7 kontrakter om bord i ”the old lady”, så ingen kan med større rett omtale Pascale Knutsen som ”mitt skip” enn 2. styrmann Torres. Siden Amador M. Torres Sr. fremdeles er 2. styrmann etter alle disse årene, er det naturlig å spørre hvorfor han ikke har steget i gradene som de fleste andre? Forklaringen er at han aldri har vært interessert i stillinger høyere enn 1. styrmann, en posisjon han har hatt på flere Knutsen skip. - Jeg kan behandle skipet, men ikke mannskapet. For meg er det tilstrekkelig å forholde seg til en person, kapteinen. De gir meg langt færre utfordringer, og jeg kan ha et roligere opphold om bord. I tillegg er jeg tilfreds med 2. styrmann stillingen, sier han. Familien viktigst Hos Amador Torres kommer familien først. Sammen med kona har han to voksne søn-

ner og en datter. Anador Torres bor i eget hus med en liten hageflekk i Batangas like sør for hovedstaden Manila. Han har aldri hatt noe ønske om å kjøpe seg mer land. Torres og kona har tre voksne barn, og grunnet arbeidet på sjøen har han nådd målet sitt om å gi alle barna en solid utdannelse. Den eldste sønnen er utdannet flyver og arbeider i China Airways, mens den andre sønnen har tatt IT-utdannelse og arbeider i Manila. Datteren har diplomat-utdannelse, og arbeider også i Manila, innen statsadministrasjonen. - Det å ha kunnet gi barna en solid utdannelse oppveier forsakelsene ved å ha et yrke hvor man må være lange perioder borte fra familien. Problemer med å fylle fritiden har han ikke når han er ”fri turn” hjemme. I sine yngre år var han en habil basketball-


Twenty years of sailing on M/T Pascale Knutsen Third Officer Amador M. Torres Sr. is a special seaman. If the designation “stable labour” is to be applied to anyone, it would have to be him.

Amador Torres has plotted countless courses through more than 20 years at sea.

spiller på universitets nivå. Lidenskapen for sporten har han beholdt. Dermed gjør han også en jobb i lokalmiljøet ved å arrangere turneringer der han og hans familie finansierer både uniformer, forpleining og premiering. Torres er en svært positiv og populær mann som gjør en utrolig god jobb for sitt eget nærmiljø. I tillegg til sin basket ball interesse ser Torres det som sin viktigste oppgave å ta seg godt av familien når han er hjemme på “fri turn”.

More than 21 years have now passed since the first time he joined the shipping company when the M/T Helene Knutsen was delivered from Juliana Constructora in May 1992. Although his first Knutsen ship was M/T Helene Knutsen, it is M/T Pascale Knutsen that is closest to his heart. When the product tanker was delivered from the shipbuilder in Gijon on 20 October 1993, third Officer Amador M. Torres was on board. This summer, M/T Pascale Knutsen was sold after 20 years of faithful service in Knutsen OAS Shipping. The handover took place on 19 June in Rotterdam, and 3rd Officer Torres was among those who took part in handing over the ship to its new owners. During these 20 years he has had seven contracts on board “the old lady”, so that no one can with a greater right describe M/T Pascale Knutsen as “my ship” than third Officer Torres. As Amador M. Torres Sr. remains a 2rd Officer after all these years, it seems natural to ask why he has not risen in the ranks like most others have? The explanation is that he has never been interested in positions higher than 3rd Officer, a position he has held on several Knutsen ships. “I can handle the ship, but not the crew. To me it is enough to relate to just one person – the Captain. This gives me far fewer chal-

lenges, and I can have a much quieter life on board. Besides, I’m happy being 3rd Officer,” he says. Family is the most important To Amador Torres the family comes first. With his wife he has two grown-up sons and one daughter. Amador Torres lives in a house with a small garden that he owns in Batangas just south of the capital Manila. He has never wanted to buy any more land. Torres and his wife have three adult children, and thanks to his work at sea he has reached his goal of giving all the children a sound education. His eldest son is a pilot working for China Airways, while his other son has studied IT and works in Manila. His daughter is a trained diplomat, and she also works in Manila, in the state administration. “Being able to provide my children with a sound education makes up for the sacrifice of having an occupation that means staying away from the family for long periods.” He has no leisure time problems filling in his ”free turn” at home. In his youth he was an accomplished basketball player at university level. He has retained his passion for the sport. Therefore he also does a job in his local community by arranging tournaments where he and his family finance uniforms, catering and the prizes. Torres is a very positive and popular man who does an incredible job for his own local community. In addition to his interest in basketball, Torres regards it as his most important duty to look after his family when he is at home on his “free turn”.

Sad to bid farewell to “the old lady” M/T Pascale Knutsen. 11


Johannes Brynjulvsen has been heavily involved in Knutsen OAS Shipping’s LNG projects since the start. He is now engaged in a new project.

Knutsen OAS Shipping bestiller to LNG-tankere Like før Knut’n gikk i trykken ble det klart at Knutsen OAS Shipping har sikret seg en stor kontrakt med det spanske energiselskapet Gas Natural. Dermed kunne rederiet signere kontrakter om bygging av to nye LNG-tankere. Skipene skal leveres fra Hyundai Heavy Industries i andre halvår 2016. Kontrakten med Gas Natural er på 20 år, med opsjon på forlengelse på 2 X 5 år. - De to LNG-tankerne vi nå har bestilt kan laste 176.300 kubikkmeter LNG hver, og blir blant de mest avanserte i verden. Prisen på de to skipene er på rundt 3 milliarder kroner, og Knutsen OAS Shipping har i tillegg opsjon på et tredje skip. Siden vi gikk inn på LNG-markedet for 14 år siden har vi opparbeidet oss en posisjon i første linje. De nye skipene bringer oss til et nytt nivå når det gjelder miljøvennlig drift og lavt drivstoff forbruk, forteller General Manager Johannes 12

Brynjulvsen i nybygg og prosjektavdelingen i Knutsen OAS Shipping til Knut’n. Han peker på at de første fire store LNGtankerne som ble levert i perioden 2004 til 2007 har et drivstofforbruk på ca 180 tonn i døgnet, og kan laste 138.000 kubikkmeter med LNG. På de fire neste var drivstofforbruket kommet ned i ca 140 tonn i døgnet, mens lastekapasiteten var oppe i 173.400 kubikkmeter. - De skipene vi nå har bestilt skal ha et drivstoff forbruk på noe over 100 tonn i døgnet, mens de laster noe mer. Det betyr at drivstoff forbruket per tonn last er redusert til under halvparten på de skipene vi bestiller nå, sammenlignet med de første LNGtankerne våre, sier Brynjulvsen. Brynjulvsen forteller at det var i april henvendelsen fra Gas Natural kom. Etter at Knutsen OAS bekreftet ønsket om å være med i konkurransen om oppdraget, har vi samarbeidet tett med verftet. I begynnelsen av juli kunne vi presentere vårt tilbud. Gas Natural har vært en viktig kunde for oss helt siden vi gikk inn i LNG-markedet, og det at de nå igjen inngår langsiktige avtaler

med Knutsen OAS Shipping tar vi som en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb, sier Brynjulvsen. De to LNG-tankerne skal etter planen i hovedsak gå mellom Nord-Amerika, Japan og Sør-Korea. Med siden starten Helt siden rederiet inngikk de første kontraktene med de spanske olje- og gasselskapene om transport av LNG for mer enn 10 år siden, har Johannes Brynjulvsen stått sentralt i LNG-prosjektene. Etter at LNG/C Ribera Del Duero Knutsen ble levert som det siste av fire store LNG-tankere fra DSME (Daewoo) i 2010, har det vært arbeidet med å få fram nye LNG-prosjekter. Når det nå lykkes er det ikke overraskende at det nok en gang er i samarbeid med spanske energiselskaper. - Det bekrefter at vi har opparbeidet oss et godt navn i Spania, sier Brynjulvsen. Skipene vil bli utstyrt med Knutsens nyutviklede system for behandling av ballastvann, KBAL.


Knutsen OAS Shipping orders two LNG tankers Just before Knut’n went to press it was announced that Knutsen OAS Shipping has secured a large contract with Spanish energy company Gas Natural. As a result of the contract Knutsen OAS Shipping has signed a contract for two new LNG tankers. The ships will be delivered from Hyundai Heavy Industries in the second half of 2016. The contract with Gas Natural has 20-year duration, and includes an option for a 2 X 5 year extension. - The two LNG tankers now ordered can load 176,300 cubic meters of LNG each, and are among the most advanced in the world. The price of the two vessels is approximately 3 billion NOK, and Knutsen OAS Shipping has also reserved an option for a third vessel. Since we entered the LNG market 14 years ago, we have built up a front-line position. The new ships will take us to a new level when it comes to environmental or friendly

operations and low fuel consumption, says General Manager Johannes Brynjulvsen in Knutsen’s newbuilding and project department. He tells us that the first four LNG tankers delivered during the 2004 to 2007 period have a fuel consumption of 180 tons a day and can load 138,000 cubic meters of LNG. On the next four fuel consumption had been reduced to around slightly above 140 tons per day , while loading capacity had increased to 173,400 cubic meters. - The ships we’re ordering now will have a fuel consumption of 100 tons a day, while they will load a bit more. This means that fuel consumption per ton cargo has been reduced to less than half compared with our first LNG tankers, Brynjulvsen points out . Brynjulvsen reports that the request from Gas Natural was received in April. After Knutsen OAS confirmed it would like to bid for the contract, we have been working closely with the shipyard. We submitted our bid early July. Gas Natural has been an important customer for us ever since we entered

the LNG market, and we believe this new long-term agreement confirms that we have done a good job, says Brynjulvsen. The two LNG tankers are planned to operate between North America, Japan and South Korea. In from the beginning Ever since the company 10 years ago signed its first contract with Spanish oil and gas companies for the transport of LNG, Johannes Brynjulvsen has occupied a key position in LNG projects. After the LNG / C Ribera Del Duero Knutsen, as the last of four large LNG tankers, was delivered from DSME (Daewoo) in 2010, endeavours have been made to develop new LNG projects. Having now succeeded, it is not surprising that the company yet again will team up with Spanish energy companies. - It confirms that we have built up a good reputatiom in Spain, Brynjulvsen says. The vessels will be equipped with Knutsen’s newly developed system for treatment of ballast water, KBAL.

The two new LNG-tankers will look like LNG/C Ribera Del Duero Knutsen. However, fuel consumption in the new vessels will be reduced by around 30%.

13


Lars Hanøy described the success of “We are Committed to Safety” at the Safety Conference 2013.

Sikkerhetsarbeidet vekker oppmerksomhet Resultatene fra fire års satsing på sikkerhetsprogrammet ”We are Committed to Safety” blir lagt merke til langt utenfor rederiet. Under Sjøsikkerhetskonferansen 2013, som ble arrangert av Sjøfartsdirektoratet i høst, var sikkerhetssjef Lars Erling Hanøy foredragsholder. Under overskriften ”Fra mange skader til null” fortalte han de mer enn 250 deltakerne om hvordan sikkerhetsprogram-

met har bidratt til en forbedret sikkerhetskultur i hele rederiet. - Når vi har oppnådd så gode resultater, særlig på bøyelasterne, er det hyggelig å kunne dele våre erfaringer med kollegaer i bransjen, sier Hanøy til Knut’n. Oppmerksomheten om ” We are Committed to Safety” ble ekstra stor siden Sjøfartsdirektoratets eget kvartalsmagasin, ”Navigare”, som kom ut til Sikkerhetskonferansen, hadde førstesideoppslag og et stort intervju med Hanøy. - Sikkerhetsarbeid er en livsstil, fortalte

Hanøy, og sa at målbevisst arbeid over lang tid er det som gir resultater. - Hos oss har det vært viktig at sikkerhetsprogrammet har vært forankret øverst i organisasjonen. Det var Trygve Seglem selv som satte saken på dagsorden i 2008, og ba om at det ble laget et program som skulle få bukt med uønskede hendelser om bord på skipene. Det at ledelsen i rederiet selv går foran og viser vei er viktig for at vi skal lykkes. Det at ledere på land og om bord går foran er også kjernen i den delen av programmet som heter ”Active Leadership”, sa Hanøy.

Safety efforts draw attention The results of four years’ commiment on the safety programme “We are Committed to Safety” is being noticed far outside the shipping company. During the Sea Safety Conference 2013, which was arranged by the Norwegian Maritime Authority this autumn, Safety Manager Lars Erling Hanøy held a speech. Under the heading “From several injuries to zero” he told more than 250 participants how the safety drive has contributed to an 14

improved safety culture throughout the shipping company. “When we have achieved such good results, in particular on the shuttle tankers, it is gratifying to be able to share our experiences with our counterparts in the industry,” Hanøy tells Knut’n. The attention around “We are Committed to Safety” increased considerably as the Maritime Authority’s own quarterly magazine, ”Navigare”, which was issued in time for the Safety Conference, contained a front page feature and a long interview with Hanøy. “Safety work is a lifestyle,” said Hanøy, and went on to add that target-oriented work

over a long time is what generates results. “In our organisation it has been very important for the safety programme to be anchored with the top management. It was Trygve Seglem himself who placed the matter on the agenda in 2008 and asked for a programme to put an end to undesired events on board the ships. The fact that the top management of the shipping company lead is important if we are to succeed. And that the managers onshore and on board lead the way also makes up the core of the part of the programme called ‘Active Leadership’,” said Hanøy.


KVOC på Mariner-feltet

KVOC in the Mariner field

KVOC er forlengst etablert som en teknologi som effektivt forhindrer at det frigis oljedamp når man pumper om bord olje i bøyelastere.

KVOC has long been established as a technology that effectively prevents the emission of oil vapour when pumping oil on board the loading buoys.

Fem år etter at Teekay som første eksterne rederi kjøpte KVOC til fire bøyelastere de skulle bygge ved Samsung-verftet i SørKorea, er KVOC i dag installert på rundt 45 skip. Det er også sju konvensjonelle oljetankere som til nå har fått installert Knutsenteknologien som forhindrer utskillelse av oljedamp under lasting av skipene. - Vi har lenge ventet på at eierne av FSO’er ville vise interesse for KVOC teknologien. Vi gleder oss derfor over at vi nå har solgt det første anlegget til en FSO Det skal om bord på en FSO på Mariner-feltet øst for Shetland i britisk sektor av Nordsjøen. Fra før er den eneste FSO’en som har KVOC anlegg vår egen M/T Jorunn Knutsen på Åsgard C, forteller direktør Per Lothe i Knutsen OAS Technology til Knut’n. Det er Statoil som er operatør på Mariner-feltet, og de har inngått kontrakt EMAS AMC om FSO på Mariner-feltet og Heidrunfeltet i norsk sektor. - Det er imidlertid ikke bestilt KVOC til Heidrun. I kontrakten som Statoil har inngått med EMAS AMC er det også opsjon på en tredje FSO, men om denne eventuelt skal ha KVOC anlegg gjenstår å se, sier Lothe.

Five years after Teekay, as the first external shipping company that bought KVOC for four shuttle tankers they were to build at the Samsung yard in South Korea, KVOC is currently installed in some 45 ships. In addition, seven conventional tankers have now installed the Knutsen technology that prevents the separation of oil vapour while loading the ships. “We have waited a long time for the owners of FSOs to show interest in the KVOC technology. We are therefore very happy to have sold the first facility to an FSO. It’s going to be installed on an FSO in the Mariner field east of Shetland in the British sector of the North Sea. The only FSO that already has a KVOC facility is our own Jorunn Knutsen at the Åsgard C,” Per Lothe, Director in Knutsen OAS Technology, tells Knut’n. It is Statoil that is operator in the Mariner field, and they have signed a contract with EMAS AMC for an FSO in the Mariner and Heidrun fields in the Norwegian sector. “However, no KVOC has been ordered for the Heidrun. The contract that Statoil has formed with EMAS AMC also contains an option for a third FSO, but whether this is to have a KVOC facility remains to be seen,” says Lothe.

This is how the Mariner field will look when shuttle tankers take oil on board from the FSO. (Illustration: Statoil)

15


S/A Knutsen Eastern Europe (KEE) kontor i Riga I løpet av vinteren åpner Knutsen Group eget kontor i Riga i Latvia. S/A Knutsen Eastern Europe kontoret skal ledes av 58 år gamle Andris Strupiss, en latvier som de siste 16 årene har vært tilknyttet Colombia Shipmanagement i Limassol på Kypros. SIA Knutsen Eastern Europe har lokaler med god beliggenhet i Nordic Bank i Riga. Strupiss, som er fra Riga, har mer enn 35 års erfaring fra maritim virksomhet. Nå gleder han seg imidlertid til å flytte hjem igjen etter mange år i utlandet.

Offisersutdannelsen har han fra Riga Maritime College og Kaliningrad Technical Institute hvor han ble uteksaminert i 1982. Men i stedet for å fortsette på sjøen jobbet han 10 år som personalsjef på et fiskeoppdrett kollektiv. Året etter dro jeg igjen til sjøs, og seilte på latviske skip, blant annet som overstyrmann, forteller Strupiss. I 1997 gikk han i land, og startet som personalmedarbeider i Columbia Shipmanagament i Limassol. Gjennom samarbeidet mellom managementselskapet på Kypros og Knutsen OAS Shipping har han kjennskap til rederiet i

Haugesund. Da muligheten nå dukket opp for å kunne flytte hjem til Riga benyttet han sjansen. - Jeg tror beliggenheten for et Øst Europakontor er meget god ettersom Riga ligger sentralt med gode forbindelser til Russland, Ukraina og Polen og andre land vi ser for oss at vi kommer til å rekruttere personell fra. På fritiden liker jeg å fiske, og det er det rike muligheter til i elver og innsjøer rundt Riga. Ellers er det familien (kone og to sønner som studerer i USA) og turer på sykkel eller ski som fyller fritiden. Men en periode utover har jeg nok hendene fulle med å bygge opp det nye kontoret, sier Andris Strupiss.

S/A Knutsen Eastern Europe (KEE)Office in Riga During this winter the Knutsen Group will open an office in Riga, Latvia. S/A Knutsen Eastern Europe office will be managed by 58-year-old Andris Strupiss, a Latvian who over the past 16 years has been affiliated to Colombia Shipmanagement in Limassol in Cyprus. S/A Knutsen Eastern Europe office has premises with a good location in the Nordic Bank in Riga. Strupiss, who is from Riga, has more than 35 years’ experience of maritime activity. Now he is looking forward to moving back home after many years abroad. He got his officer education at Riga Maritime College and Kaliningrad Technical Institute, from which he graduated in 1982. But instead of continuing at sea, he worked ten years as HR manager at a fish farm collective. “The year after I went back to sea, sailing on Latvian ships, including as a chief mate,” says Strupiss. In 1997 he went ashore, and started as a Personnel Superintendent in Columbia Shipmanagement in Limassol. Through the cooperation between the management company in Cyprus and Knutsen OAS Shipping, he is familiar with the shipping company in Haugesund. When the opportunity arose to move back home to Riga, he took advantage of it. “I think the location for an East European 16

Andris Strupiss will be managing the Knutsen Group’s new office in Riga.

office is very good as Riga is centrally placed with connections to Russia, Ukraine and Poland and to other countries I envisage we will be recruiting from.” “In my leisure time I like to fish, which there are ample opportunities to do in the rivers and lakes around Riga.”

Otherwise it is his family (his wife and two sons who are studying in the USA) and biking trips or skiing that fills his spare time. “But for a period from now on I will most likely have my hands full building up the new office,” says Andris Strupiss.


Penger å spare på godt lagerhold Et område hvor det er betydelige beløp å spare, er på lagerhold. Unødvendig stor beholdning av proviant, forbruksvarer og reservedeler er kostbart. Det binder opp kapital, og medfører også mer svinn.

It is important to have a good overview of the supplies onboard to know what needs to be ordered.

Ordningen med en ekstra reisende stuert som hjelper de ansatte i forpleining om bord har vist at vi har et betydelig potensial for forbedringer. Den reisende stuerten er Romar Q. Llagas, og sammen med folkene om bord på skipene han har besøkt, har han gått gjennom proviantlagre og bestillingsrutiner. - Det har vist seg at det er litt av hvert å ta tak i. God oversikt over hva man har er en forutsetning for at en vet hva som må kjøpes inn. Ikke alle har hatt like god kontroll. Det sier seg selv at med 800 brød i fryseren om

bord, er det opplagt at det er rom for forbedringer, sier Synnøve Seglem til Knut’n. - Vi har innført nye rutiner. Disse innebærer blant annet at man skal notere hva man har på lager når det bestilles nye varer. Ved å holde oversikt og unngå at maten blir gammel, hindrer man også at mat blir ødelagt og må kastes, sier Synnøve Seglem. Rederiet har også satt i gang kurs for stuerter hvor de nye rutinene skal drilles inn. Det første kurset ble arrangert i Manila i slutten av oktober, og her deltok seks stuerter. Synnøve Seglem forteller at det ikke bare er rundt proviantrutinene hvor det er rom for forbedringer. - Vi begynner å se på andre rutiner for bestilling av deler og materiell. Det ligger muligheter for betydelige besparelser ved å sørge for at lagerbeholdningen, av alt fra mutrer og skruer til maling og reservedeler, er på et fornuftig nivå, sier hun.

Chief Stewards at the Manila-seminar. From left: Romeo Arbizo, Pollicar Tiburcio, Rey Bueno, William Sibug, Romar Llagas, Managing Director Bryant Arcilla, Roberto Enciso and Rey Batiancila.

Money to be saved on prudent stockholding An area where there are large savings to be gained, is stockholding. Excessive stock of consumables and spare parts is costly. It ties up capital, and leads to more wastage. The arrangement of having an itinerant steward to help catering employees onboard have shown that there is potential room for improvements. The itinerant steward is Romar Q. Llagas, and together with the crews onboard on the ships he has visited, he has gone through

stocks of supplies and ordering routines. - This has shown that there are many things that need addressing. It is essential to have a good overview of existing stock before ordering what needs to be bought. Not everyone has full control. It goes without saying that with 800 breads in the freezer onboard, there is room for improvement, Synnøve Seglem says to Knut’n. - We have introduced new routines. This entails amongst other making note of what is in stock when new goods are being ordered. By keeping an overview and avoiding the food from going stale, one avoids having to

throw away food that has been spoiled, Synnøve Seglem says. The company is also organizing a course for stewards to drill the new routines. The first course was held in Manila end October, where six stewards attended. Synnøve Seglem reports that there is room for improvement in other areas as well. - We’re starting to look at the routines for ordering spareparts and material. There is a potential for making significant savings by ensuring that the stocks of everything from nuts and screws to paint and spare parts are at an appropriate level, she says. 17


Fra LNG/C Pioneer til skolebenken Participants at the next of kin handling course. Shortly after the typhoon hit the Philippines, and the knowledge came to use.

Seminar om pårørendehåndtering Krisen kan ramme når vi minst venter det. Derfor er det viktig å være forberedt på hvordan man skal takle en krisesituasjon. Dersom en krisesituasjon oppstår på et skip, er det særlig krevende å kunne informere og hjelpe de pårørende. I Manila arrangerte Knutsen Philippines i høst et eget seminar om hvordan de ansatte på kontoret kan takle eventuelle krisesituasjoner. Særlig kan den første fasen i en krisesituasjon, hvor det gjerne råder usikkerhet på grunn av manglende informasjon, være krevende. I tillegg til nøkkelpersonell på Manilakontoret deltok eierens representant Einar Aaserud og administrerende direktør Bryant C. Arcilla. På seminaret var representanter for Family

Chapter avdelingene i Manila, Cebu, IloIlo og Davao. I tillegg bidro Stein Vangen, som er ambulerende sjømannsprest i Sørøst-Asia for den norske sjømannskirken, med erfaringer fra sitt virke som sjømannsprest. Det ble også gjennomført rollespill hvor deltakerne fikk øve på å takle konkrete situasjoner. Seminaret ble avsluttet med felles middag for deltakerne.

- Jeg er godt fornøyd med læretiden jeg har hatt om bord på LNG/C Pioneer Knutsen. Fagprøven ble bestått med karakteren Meget godt. Det kan jeg først og fremst takke matrosene og de andre på Pioneer Knutsen for. Jeg har fått meget god opplæring om bord. Det er Andreas Helgeland (20) som sier dette til Knut’n. Vi traff ham på fagskole i Haugesund hvor han i høst startet på toårig videreutdanning på vegen mot målet. - I første omgang er det to år på skolebenken, og deretter seks måneders effektiv fartstid for å kunne få styrmannsertifikat. Målet er å bli kaptein, sier Helgeland. Han føler han har hatt en spennende læretid. Med unntak av en tur med M/T Liv Knutsen er det om bord på LNG/C Pioneer Knutsen han har fått opplæring. - Farten på ”verdens minste LNG-tanker”

Next of kin handling seminar Crisis may strike when we least expect it. This is why it is important to be prepared how to deal with an emergency situation. If an emergency occurs on board a ship, it is a particularly challenging task to inform and assist close family members. In Manila, Knutsen Philippines this autumn organized a separate seminar on how employees at the office can best deal with emergencies arising. Especially the initial phase of an emergency may prove demanding, where uncertainty due to a lack of information often tends to exist. Besides key personnel at the Manila office, Owner Representative Einar Aaserud and Managing Director Bryant C. Arcilla attended the seminar. The seminar also included representati-

18

ves of the Family Chapter branches in Manila, Cebu, Ilo-Ilo and Davao. In addition, Stein Vangen - ambulant seamen’s padre in South East Asia on behalf of the Norwegian Seamen’s Church - shared experiences gained of his work as a seamen’s padre. Also a role play during which the attendees had a possibility to practise hands-on, lifelike situations was organized. The seminar ended in the serving of dinner to all attending participants.

LNG/C Pioneer Knutsen was an excellent ship to be an apprentice. Here the world’s smallest LNG tanker is in Vefsnfjorden close to Mosjøen. (Photo: Lars Steensen)


passet meg godt. Norskekysten fra Bergen og nordover til Mosjøen med LNG har vært fin. Erfaring fra LNG-transport er det ikke så mange nyutdannede matroser som har, sier han. Begynte på ”Gann” I motsetning til de fleste andre som kommer fra videregående skole hadde Andreas Helgeland seilt før han kom til Knutsen OAS Shipping. - Jeg tok videregående om bord på skoleskipet ”Gann”. Deretter var jeg et år om bord på bilferga Bjørnefjord. Den gikk mellom Stavanger og Tau. Det var lite å gjøre om bord, og man lærte ikke så mye annet enn å stue biler. Derfor søkte jeg meg over til Knutsen OAS Shipping. Det har jeg ikke angret på, og jeg kan godt tenke meg å seile mer hos Knutsen. Å jobbe på en av rederiets store LNG-tankere måtte vært spennende, sier han. - Kan hende det kan by seg en mulighet i skoleferien til sommeren, eller når jeg skal ut for å få tilstrekkelig fartstid for å løse sertifikatene, sier Andreas Helgeland til Knut’n.

From LNG/C Pioneer back to school - I’m very satisfied with my apprenticeship period onboard Pioneer Knutsen. I passed the qualifying examination with the grade “very good”, which is first of all thanks to the ship’s AB´s and officers. The training I’ve received onboard has been excellent. It is Andreas Helgeland (20) who says this to Knut’n. We met him at technical college in Haugesund where he this autumn initiated two years of studies on the way towards his target. - Initially it’s two years at school, then six months of efficient sea service to be able to obtain the officers certificate. My goal however is to become Captain, Helgeland says. He thinks his apprenticeship has been great. With the exception of one trip with M/T Liv Knutsen, it’s onboard LNG/C Pioneer Knutsen he has received his training. - The trade of the world’s smallest LNG tanker suited me well. Travelling the Nor-

After his apprenticeship and passing the qualifying exam onboard LNG/C Pioneer Knutsen, Andreas Helgeland is aiming for a career at sea. First goal on his way towards captain is to be become an officer.

wegian coast from Bergen and northwards to Mosjøen on an LNG was fine. Started at ”Gann” Besides, not many graduate mariners have experience in LNG transportation, he adds. As opposed to most other high school graduates, Andreas Helgeland had experience sailing before he came to Knutsen OAS Shipping. - I attended high school onboard the training vessel Gann. Then I spent one year onboard the car ferry Bjørnefjord going between Stavanger and Tau. There was not

much to do onboard, and you didn’t learn much besides stowing cars. So I applied to Knutsen OAS Shipping, which I haven’t regretted. I would very much like to sail with them again. Working on one of the company’s large LNG tankers must be thrilling, he says. - Perhaps an opportunity opens up during the summer holidays or when I’m going to sea to get enough experience to obtain the necessary certificates, Andreas Helgeland says to Knut’n.

19


M/T Hilda Knutsen and M/T Torill Knutsen side by side in Korea.

Verdens mest miljøvennlige bøyelastere - Etter hvert som oljevirksomheten flytter seg nordover skjerpes kravene til de skip som skal kunne transportere oljen i sårbare arktiske farvann. Oppdraget vi har fått fra Eni Norge om å transportere olje fra Goliat-feltet på Tromsøflaket krevde at vi bygde bøyelastere tilpasset de røffe værforholdene som venter utenfor kysten av Finnmark, sier Director Newbuilding, Hans Tveitaskog til Knut’n. - Aldri har noen stilt strengere miljøkrav til bøyelastere enn det vi har gjort til søsterskipene M/T Hilda Knutsen og M/T Torill Knutsen. Skipene har i utgangspunktet isklasse 1C, og ”Winterized Cold”, sier Tveitaskog. - Den mest synlige forskjellen på disse tankskipene og tradisjonelle bøyelastere er at rørledninger på dekk er bygget inn i en trunk som går fra forkant av overbygget og helt fram til bakken. Begrunnelsen for dette er først og fremst at skipene skal kunne 20

operere under ekstreme temperaturer helt ned til minus 30 kuldegrader. Innendørs i trunken kan mannskapet arbeide beskyttet mot vær og vind. I tillegg betyr dette at risikoen for miljømessige konsekvenser ved eventuelle lekkasjer vil bli vesentlig redusert, sier Tveitaskog, som tilføyer at skipet også har avansert utstyr for å oppdage eventuelle lekkasjer under lasting på feltet. På brovingene er det installert spesialkamera som skal oppdage eventuell oljefilm på havoverflaten. Foran på baugen er det også en egen spesialradar som skal oppdage eventuell olje på sjøen. Strenge internasjonale krav til behandling av ballastvann er ventet å bli innført i nær framtid. Dette setter krav til rensing av ballastvannet. Derfor er disse skipene utrustet med rederiets egenutviklede system KBAL (Knutsen Ballast Water Treatment System). Med unntak av den pilotinstallasjonen som tidligere er gjort på M/T Gijon Knutsen, er disse skipene de første som tar dette i bruk. Utformingen av Goliat plattformen stiller også krav til skipenes DP-egenskaper. - Siden det bare er ett tilkoblingspunkt med

lasteslange på Goliat-plattformen, samtidig som skipet skal laste uavhengig av vindretning er det utviklet et eget DP program og egne DP prosedyrer. Dette stiller store krav til manøvreringsevnen, og skipene er derfor utrustet med fire kraftige nedsenkbare azimuth thrustere. Det gir tilstrekkelig kraft til å gjennomføre presise DP-operasjoner selv under svært vanskelige værforhold. - De to forreste av disse fungerer som tunnel thrustere når de ikke er senket ned. To vribare propeller og to “high-lift” ror gir stor fremdriftskraft, samtidig som de er en del av DP kraft-ressursene. Den totale fremdrift- og manøvreringsinstallasjonen gir også redundans, det vil si alternativt system tilgjengelig om et annet svikter, under alle operasjonelle situasjoner, sier Tveitaskog. I likhet med andre skip i KNOT flåten har også M/T Hilda Knutsen og M/T Torill Knutsen KVOC installert som gjør at VOC utslipp (Volatile organic compounds) fra oljelasten vil være minimal. Dette gjør skipene mer miljøvennlige, samtidig som de reduserte utslippene er en kommersiell gevinst for befrakter.


The world’s most eco-friendly shuttle tankers - As petroleum activities are moving north, requirements are tightened for ships that are going to transport the crude in vulnerable Arctic waters. Our contract with Eni Norge on transportation of crude from the Goliat field made it necessary for us to build shuttle tankers adapted to the rough weather conditions that we will meet off the coast of Finnmark, Director Newbuilding Hans Tveitaskog says to Knut’n. - Never before have shuttle tankers had to meet such strict environment requirements that sister ships M/T Hilda Knutsen and M/T Torill Knutsen are meeting. The ships are basically ice class 1C and Winterized Cold, Tveitaskog says. - The most visible difference between these tankers and traditional shuttle tankers is that tubing on deck is built into a trunk that goes from the front of the superstructure all the way to the stern. This arrangement allows the ships to operate under extreme temperatures down to minus 30 degrees Centigrade. Inside the trunk the crew work protected against the weather. What is more, the risk of environmental consequences caused by any leaks is thereby considerably reduced, Tveitaskog says, adding that the ship also has advanced equipment which detects any leaks during loading at the field. On the bridge wings a special camera is installed, which detects any oil film on the surface of the sea. In front of the bow there is also a special radar designed to detect oil in the sea. It is expected that strict international requirements relating to treatment of ballast water will be introduced in the near future, whereby purification of ballast water will be a must. Therefore these ships are equipped with the company’s self-developed system, KBAL (Knutsen Ballast Water Treatment System). With the exception of the pilot installation which was earlier carried out on the M/T Gijon Knutsen, these ships are the first to adopt this system. Moreover, because of the design of the Go-

Guests at the naming ceremony on their way back to shore after being shown around the ”Hilda Knutsen”.  (Photo: Hyundai Heavy Industries)

CEO Trygve Seglem praised the Korean yard for a job well done on eco-friendly ships ”Hilda Knutsen” and ”Torill Knutsen”.  (Photo: Hyundai Heavy Industries)

liat platform the ships’ DP properties have to meet special requirements. - There’s only one connection point with loading hose on the Goliat platform. At the same time the ship must be able to carry out loading operations independently of the wind direction. For this reason a special DP program and separate DP procedures have been prepared. To obtain optimum manoeuvring ability the ships are equipped with four powerful, submersible azimuth thrusters. This gives sufficient power to carry out precise DP operations even under extreme weather conditions. - The two foremost thrusters function as tunnel thrusters when they are not submerged.

Two revolving propellers and two high-lift rudders give great power of propulsion, at the same time as they are part of the DP power resources. The total propulsion and manoeuvring installation also gives redundance, i.e. alternative systems that are available if something should fail, during all operational situations, Tveitaskog reports. Like other ships in the KNOT fleet the M/T Hilda Knutsen and M/T Torill Knutsen have the KVOC system installed, which ensures that VOC emissions (Volatile organic compounds) from the oil cargo will be minimal. This makes the ships more environmentally friendly, and reduced emissions are in themselves a commercial advantage for the charterer. 21


Dobbeldåp vekker gode minner En skipsdåp er en spesiell begivenhet hvor det gjerne blinker en tåre i øyekroken. Enda sterkere inntrykk gjør det sikkert når to skip skal døpes. For en av representantene fra Knutsen OAS Shipping satt det en ekstra stor klump i halsen da dobbeldåpen av M/T Hilda Knutsen og M/T Torill Knutsen fant sted Hyundai Heavy Industries i Korea 17. juli i år. - Det er klart det var en meget spesiell opplevelse. Ikke bare var den gamle M/T Torill Knutsen det første skipet jeg mønstret på da jeg begynte i Knutsen OAS Shipping i 1977. Opplevelsen i Korea i sommer forbinder jeg med at det var på M/T Hilda Knutsen jeg traff min kone Liss i 1982. Hun var mønstret på som det man tidligere kalte salongpike, men som i dag heter forpleiningsassistent. Året etter giftet vi oss, og har holdt sammen i over 30 år nå, forteller prosjektsjef Tom Knutsen. - Det å være prosjektleder og ansvarlig for byggeoppfølgingen på søsterskipene M/T Torill Knutsen og M/T Hilda Knutsen vekker mange minner. Minnene gikk 36 år tilbake da jeg mønstret på M/T Torill Knutsen som smører og førstereisgutt i Cape Town, og 31 år etter at jeg traff Liss på Hilda Knutsen, er spesielt, sier Tom Knutsen. Han er glad for at han fikk ha kona med seg i sommer da dobbeldåpen fant sted. - Det er to fantastiske skip som for all tid kommer til å ha en spesiell plass i hjertene våre, sier han.

Liss and Tom Knutsen got to test the whistle on their guided tour of the new M/T Hilda Knutsen this summer. (Photo: Hyundai Heavy Industries)

Dual naming ceremony evokes dear memories A ship naming ceremony is a special event that often brings out tears among the attendees. The impression is likely to become stronger still whenever two ships are to be named. One of the representatives of Knutsen OAS had a particularly big lump in his throat as the dual naming ceremony of M/T Hilda Knutsen and M/T Torill Knutsen took place at Hyundai Heavy Industries in Korea on 17 July of this year.

22

- Obviously, it was a quite unique experience. Not only was the “old” M/T Torill Knutsen the first ship for me to sign on to as I first began working with Knutsen OAS in 1977. I link my Korean experience this summer to the fact that it was on board the M/T Hilda Knutsen that I first met my wife Liss in 1982. She had signed on to fill the position formerly referred to as “salongpike”, and which has now been renamed catering assistant. We were married the year after, and have been together for more than 30 years now, Project Manager Tom Knutsen says. - Being a Project Manager and responsible

for supervising the construction of the sister ships Torill Knutsen and Hilda Knutsen evokes many dear memories. The memories go back 36 years to the time I signed on the M/T Torill Knutsen as a greaser and rookie in Cape Town, and special memories go back 31 years to the time I first met Liss on the M/T Hilda Knutsen, Tom Knutsen says. He is glad to have been able to bring his wife to attend the dual christening ceremony this summer. - They are two wonderful ships which are forever going to have a special place in our hearts, he says.


Hektisk innspurt i Korea Det har vært svært hektisk på nybyggsektoren denne høsten, og det meste har skjedd i Korea. I slutten av juni la M/T Hilda Knutsen ut på to ukers prøvetur. En uke etter var det duket for dobbel skipsdåp, da M/T Hilda og søsteren M/T Torill Knutsen fikk navn. Et stort oppbud av gjester fikk oppleve navneseremonien for verdens mest avanserte bøyelastere. I august gikk norske og koreanske flagg til topps igjen. Da var det M/T Hilda Knutsen

som ble overlevert til Knutsen NYK Offshore Tankers. 25. september var det igjen duket for skipsdåp. Denne gangen var det M/T Ingrid Knutsen som fikk navn. To dager etter la M/T Torill Knutsen ut på to ukers prøvetur. 25. oktober var det Ingrid Knutsens tur til å bli testet ut på tilsvarende prøvetur. I mellomtiden ble M/T Torill Knutsen levert den 30. oktober. 2. desember ble M/T Ingrid Knutsen levert. Dette markerte en foreløpig sluttstrek for et byggeprogram ved Hyundai Heavy Industries i Korea som har medført en formidable fornyelse av bøyelasterflåten.

HHI is the larges shipyard in the world.

I løpet av 2013 er fire bøyelastere blitt levert til Knutsen NYK Offshore Tankers. M/T Carmen Knutsen på 157.000 dwt var det første skipet som ble kontrahert av det norsk/japanske selskapet. Deretter fulgte søsterskipene M/T Hilda Knutsen og M/T Torill Knutsen på 123.000 dwt hver. M/T Ingrid Knutsen på 112.000 dwt ble overlevert i begynnelsen av desember. Få dager før bestilte KOAS to LNG tankere ved det Koreanske verftet. Nå rettes blikket mot Kina hvor neste nye bøyelaster allerede er under bygging.

Hectic finish in Korea The newbuilding sector has had a hectic autumn, and this particularly goes for Korea. End June M/T Hilda Knutsen embarked on a two-week trial trip. One week after that it was set for a double naming ceremony for M/T Hilda and her sister M/T Torill Knutsen. A large number of guests attended the naming ceremony of the world’s most advanced shuttle tankers. In August the Korean and Norwegian flag were flying again, when the M/T Hilda Knutsen was handed over to Knutsen NYK Offshore Tankers.

25th September there was a new naming ceremony, this time it was M/T Ingrid Knutsen who received her name. Two days later M/T Torill Knutsen departed for a two-weeks sea trial. 25th October it was Ingrid Knutsen’s turn to be tested at a simular seatrail. In the meantime M/T Torill Knutsen had been delivered, on 30th October. On 2nd December M/T Ingrid Knutsen was delivered. This marked a preliminary finish to the building program at Hyundai Heavy Industries, which has led to a formidable renewal of the shuttle tanker fleet. During the course of 2013 four shuttle tan-

kers have been delivered to Knutsen NYK Offshore Tankers. M/T Carmen Knutsen, 157,000 Dwt, was the first vessel contracted by the Japanese/ Norwegian company. Thereafter followed sister ships M/T Hilda Knutsen and M/T Torill Knutsen, each at 123,000 Dwt. M/T Ingrid Knutsen at 112.000 Dwt was handed over in the beginning of December. One week earlyer KOAS order two LNGtankers from the Korean shipyard. From now, attention will shift to China, where the building of the next shuttle tanker is already in progress. 23


Byggingen i gang i Kina Byggingen av den 152.000 dwt store bøyelasteren som Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) har bestilt fra COSCO-verftet i Zhoushan i Kina, er kommet godt i gang. Siden i sommer har kuttingen av stålplater, og sammenstilling av de enkelte delene til blokker (seksjoner) pågått for fullt. - Vi har opprettet et byggekontor på verftet, og i den første fasen er dette bemannet med innleid kinesisk personell, men våre egne

De fire som utgjorde KNOT’s byggekontor på Cosco Zhoushan-verftet i den første byggefasen Fra venstre Eric Zhang, April Yu, Charlie Chai og Zhenqing Ma.

folk vil etter hvert ta over når skipene som er under bygging i Korea blir levert, forteller prosjektleder Tom Knutsen til Knut’n. Skipet har byggenummer N 574, og kjølstrekking skal etter planen finne sted i januar. Levering skal skje i slutten av august 2014. N 574 er sluttet på en 10 års kontrakt med Repsol Sinopec Brasil SA. Dette er et ”joint venture” mellom en av Knutsens største kunder, olje- og gasselskapet Repsol, og det kinesiske oljeselskapet Sinopec. Bøyelasteren skal frakte olje fra Repsol Sinopec Brasils lisenser i Santos og Campos bassenget utenfor kysten av Brasil. Det skal bygges etter de strengeste krav, og får en standard som gjør det fleksibelt slik at det også kan brukes i Nordsjøen. De 247 stålblokkene N 574 skipet består av, veier til sammen 22.000 tonn.

Building in China in progress Building of the 152,000 dwt shuttle tanker which Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) has ordered from the COSCO yard in Zhoushan, China, is well underway. Since this summer the cutting of steel plates and assembling individual parts into blocks (sections) have been in progress. - We have set up a building office at the shipping yard. In the initial phase this office is manned with hired Chinese personnel, but our own people will be taking over once the ships being built in Korea have been delivered, Project Manager reports to Knut’n. The ship has building number N 574, and keel laying will according to plans take place in January. Delivery is scheduled for end August 2014. N 574 has been contracted at a 10-year contract with Repsol Sinopec Brazil SA. This is a joint venture between one of Knutsen’s most important customers, oil and gas company Repsol, and Chinese oil company Sinopec. The shuttle tanker will carry crude from Repsol Sinopec Brazil’s licenses in the Santos and Campos basin off the coast of Brazil. It will be built according to the strictest 24

requirements, and will get a standard that makes it flexible so that it can operate in the North Sea.

The 247 steel blocks that the N 574 ship is made up of weigh a total of 22,000 tons.

In the enormous assembly hall yard workers are busy making the individual components that will become the hull of the shuttle tanker.


Toshi Nakamura misses the put.

KOAS (UK) LTD Annual Golf Day 2013 Kontoret i Storbritannia hadde nok en gang gleden av å være vertskap på den årlige golfdagen, som i år ble avviklet i nydelig sommervær ved Peterculter golfklubb, med et vakkert landskap som bakteppe. Golfspillerne på UK-kontoret hygget seg i selskap med både nye og gamle kunder, og alle bidro på sitt vis til å gjøre dagen så vellykket som mulig. Stjernespillere dette året var John Rodger (Smart Global Trading) og Don Meleshko (Talisman), som begge byttet på å spille foran de lokale tilskuerne, som stumt beundret Hollywood-spillet som ble framvist. Imidlertid, etter en langtrukken kamp var det John som så vidt klarte å utmanøvrere Don – og dermed dro i land sin første seier i turneringen. John leverte senere en sterkt følelsesladet tale da han tok imot den høyt ettertraktede prisen, (selv ikke en uheldig episode med en bearnaisesaus kunne ødelegge dagen hans!). Et fabelaktig slag fra Graham Mace (IPM Ltd) ble premiert som lengste utslag til stor overraskelse for medspillere.

The golfers posing at Peterculter Golf club.

Mikkel Christensen (Dong Energy) som presterte det beste utslag i sin karriere kom nærmest pinnen. Dermed kunne han plukke opp sin første pris etter mange års turnering. Vår egen Toshi Nakamura, behandlet hver eneste putt som om livet hans avhang det, ble tredjemann.

Administrerende Direktør i Knutsen OAS (UK) Ltd , Harald Urheim, overrakte vinnerne i de forskjellige klassene trofeer som en anerkjennelse av deres fremragende innsats. Dagen ble avsluttet med middag. Alle hadde hatt en strålende dag!

KOAS (UK) LTD – Annual Golf Day 2013 It was our pleasure at the UK office to once again host the annual Golf day, this year at Peterculter Golf club, against a back drop of stunning scenery, framed by the wonder of the finest of summer days. The golfers at the UK-office enjoyed the company of clients old and new, all of whom contributed in their own way, to make the day as enjoyable as ever. The star players this year were John Rodger

(Smart Global Trading) and Don Meleshko (Talisman), each taking turns to play to the local galleries, who were lapping up the Hollywood golf on display. However after a protracted battle it was John who just edged Don out - to record his first tour victory. John later gave an emotional acceptance speech as he lifted his much coveted prize. (Even a Béarnaise sauce incident could not spoil his day!) A fabulous drive from Graham Mace (IPM Ltd) which scooped the longest drive - much to the astonishment of his playing partners.

Mikkel Christensen (Dong Energy) who hit a career best shot to win nearest to the pin and pick up his first prize after many years on tour. Our very own Toshi Nakamura, a picture of concentration as he treated each and every putt as if his life depended on it on the way to finishing third. Knutsen OAS (UK) Ltd Managing Director Harald Urheim presented winners of all respective categories with trophies. The day was completed by dinner. A fine time was had by all! 25


Katastrofen rammet Filippinene Igjen er Filippinene rammet av katastrofe, denne gangen av ufattelig omfang. Den tropiske tyfonen Yolanda feide over øyene med vindstyrker over 300 km. per time. Den ekstremt kraftige vinden, og de voldsomme flodbølgene som tyfonen forårsaket, spredte død og ødeleggelse på en rekke av øyene. - Tusenvis mistet livet, og titusenvis av dem som overlevde, mistet familie og venner. Når vinden løyet var hundretusenvis av filippinere hjemløse. Når en slik katastrofe inntreffer, er det viktig å få nødhjelp raskt. Norges Rederiforbund var blant de som tidlig forstod behovet. I samarbeid med norske rederier, blant dem Knutsen-gruppen, ble det sendt inn over 600 tonn med nødforsyninger av mat, vann, medisiner og klær til de hardest rammede områdene. Knutsen donerte 20.000 US$ til denne aksjonen, og forsyningene ble skipet inn med skoleskipet ”Kapitan Felix Oca”, som disponeres av Norwegian Training Center i Manila.

- Når en slik katastrofe rammer blir alt annet smått og uvesentlig. For oss i Knutsen Philippines Inc. var det en selvfølge at vi satte inn de ressursene vi rår over for å hjelpe våre egne sjøfolk og deres familier, forteller Owners Representative i Manila, Einar Aaserud til Knut’n. Han er hjemme i Norge en snartur for å delta på offiserskonferansen for Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT). Da han kom til Norge fikk han den gode nyheten om at stuert Jesus Caligdong, som hadde mønstret av M/T Recife Knutsen for å dra hjem til Tacloban for å lete etter familien sin, hadde lykkes i å komme i kontakt med dem. Kone, to barn og øvrig familie var uskadde og i sikkerhet på Cebu. Caligdong familie var de siste det ikke var redegjort for. - Vi startet med å lete etter over 600 av våre sjøfolk og deres familier. Våre fantastiske medarbeidere, samt deres kolleger om bord på skipene, har klart å spore opp hver eneste en av dem. Alle er i live, selv om mange har mistet hus og hjem, naboer og venner, sier Aaserud. - Det har vært en skjebnens ironi at vi få uker før katastrofen inntraff, hadde kurs og trening i hvordan man takler en katastro-

fesituasjon overfor de seilende og deres familier. Det gjorde at vi var bedre forberedt enn vi ellers ville ha vært, sier Aaserud. Selv om mange bidrog i hjelpearbeidet, finner han det likevel på sin plass å trekke fram fire av medarbeiderne i Knutsen Philippines. - Leah Bartolome, Daisy Villasenor, Judy Suerte og Mary Ann Solis har stått på døgnet rundt. Under vanskelige forhold med en ødelagt infrastruktur har de mer enn noen andre bidratt i aksjonen, sier han. Andre trekker frem Aaseruds egen innsats. Medlemmene i Knutsen Family Chapter i Cebu berømmer den norske sjømannen med det store hjertet, som trør til når noen er i nød. Aaserud og hans kolleger har tidligere hjulpet barnehjemsbarn og familier i Manila-området. Denne gangen ble Manila spart, men ødeleggelsene andre steder var til gjengjeld så mye større. Knutsen Philippines delte ut over 1400 ukerasjoner til rammede familier i de hardest rammede områdene bare i Cebu. - Mange barn trengte mat og vann for å overleve, og vi vet at mange vil velsigne deg for maten de har overlevd på den første uken, skriver ledelsen i Family Chapter i Cebu. På offiserskonferansen i Haugesund i slutten av november ble Aaserud hedret for innsatsen han og medarbeiderne gjorde i forbindelse med katastrofen på Filippinene. Også Ben Jensen og hans medarbeidere på Maritimt Personalkontor gjorde en viktig jobb. I tillegg til å holde oversikt over situasjonen, ble de ansatte på sjø og land holdt oppdatert etter hvert som de filippinske kollegaene og deres familier ble gjort rede for. Det er feil å bruke et uttrykk som ”lykkelig slutt” på en katastrofe som tok livet av så mange mennesker, og som har lagt deler av det filippinske samfunnet i grus, men det er positivt at ingen av de som seiler på Knutsen-skip eller deres nærmeste familier mistet livet.

Owner’s representative in Manila Einar Aaserud, and head of Maritime Personnel Department in Haugesund, Ben Jensen at the Officer Conference. 26


The first days after the disaster struck the Philippines, the need for food and drinking water in the effected areas was enormous. Here are Knutsen personnel handing out emergency supplies two days after the typhoon. 27


Disaster struck the Philippines Again, the Philippines are struck by disaster, this time of unimaginable severity. The tropical typhoon Yolanda swept across the islands with wind forces of more than 300 km per hour. The extremely strong winds and the violent tsunami-like waves caused by the typhoon, wreaked havoc and death on a number of islands. - Thousands lost their lives, and tens of thousands of those who survived lost family and friends. When the wind finally abated, hundreds of thousands of Filipinos were homeless. When disaster of such a magnitude strikes, it is important to bring in emergency relief measures as quickly as possible. The Norwegian Shipowners’ Association was among those who early realized the need. In a joint effort with Norwegian shipping companies, including the Knutsen Group, more than 600 tons of emergency supplies of food, water, medicines and clothing have been brought into the areas most severely affected. Knutsen donated 20,000 US$ to this relief operation, and supplies were brought in by the training ship ”Kapitan Felix Oca”, managed by the Norwegian Training Center in Manila. - When such a disaster strikes, everything else becomes unimportant and trivial. For those of us with Knutsen Philippines Inc., it was only natural to mobilize the resources at our disposal to help our own sailors and their families, Owners Representative in Manila, Einar Aaserud says to Knut’n. He is currently on a brief visit to Norway to attend the officers’ conference for the Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT). On arriving in Norway, he heard the good news that Chief Steward Jesus Caligdong, who had signed off the M/T Recife Knutsen in order to go back home to Tacloban to look for his family, had succeeded in getting in contact with them. His wife, two children 28

Knutsen Philippines busy distributing food and water donated by the Knutsen Group. Leha Bartolome (left) and Daisy Villasenor.

and other close family members were all safe and sound in Cebu. Mr. Caligdong’s family was the last one that had not been accounted for. - We started out looking for more than 600 of our sailors and their families. Our wonderful staff, and their colleagues on board the ships, have managed to track down every one of them. All are alive, even though many have lost their homes, neighbours and friends, Mr. Aaserud says. - It has been an irony of fate that just a few weeks before the disaster struck, we organized a course and hands-on training in how to deal with an emergency for our sailors and their families. In result, we were better prepared than we would otherwise have been, Mr. Aaserud says. Even though many made all-out contributions to the relief work, he nonetheless considers it appropriate and fair to make special mention of four of the employees of Knutsen Philippines. - Leah Bartolome, Daisy Villasenor, Judy Suerte and Mary Ann Solis have all been working hard around the clock. Under the difficult conditions posed by the shattered infrastructure, they more than anyone else have made contributions to the relief operation, he says. Others call attention to Mr. Aaserud’s own efforts. The members of the Knutsen Family Chapter in Cebu all praise the Norwegian sailor with the big heart who steps in whenever someone is in distress. Mr. Aaserud

and his colleagues have a past record of helping children in care and families in the Manila region. This time, Manila was spared, but destruction caused elsewhere was all the greater. Knutsen Philippines handed out more than 1400 weekly rations to families affected in the most severely struck regions in Cebu alone. - Many children needed food and water to survive, and we know many will bless you for the food they have survived on in the first week after the typhoon, the directorship of the Family Chapter in Cebu writes in a comment. At the officers’ conference in Haugesund at the end of November, Owner Representative Aaserud was honoured for the efforts he and his colleagues made in connection with the disaster on the Philippines. Also Ben Jensen and his fellow workers at the Maritim Personel Department did an important job. Besides keeping an overview of the situation, employees at sea and on land were kept posted and updated as Philippine colleagues and their families, little by little, got accounted for. While it is wrong to use an expression like ”happy ending” for a disaster that took the lives of so many people, and reduced large parts of the Philippine community to rubble, it is a great relief that none of those sailing on Knutsen carriers - or their close family members - lost their lives.


Around 120 participants at KNOT’s officers’ conference in Haugesund.

Positiv offiserskonferanse KNOT’s offiserskonferanse ble avviklet i Haugesund mandag 25. og tirsdag 26. november. Konferansen samlet nær 120 deltakere. Av disse var det 70 offiserer fra bøyelasterne og FSO M/T Jorunn Knutsen. Årets agenda inneholdt en rekke temaer av betydning for de seilende. Etter at Magnus Gudmundsen hadde satt fokus på statusen i KNOT, og hvilke utfordringer som venter framover, gav John Einar Dalsvåg statusen på KNOT’s operasjoner. Odd Andreas Simonsen hadde innlegg om IT-systemene, mens John Helland orienterte om KNOT’s tekniske operasjoner. Konferansedeltakerne fikk også høre Hans Tveitaskog gi oversikt over nybyggingsprogrammet og nye prosjekter.

Skal man dømme etter responsen i salen var det mange som var interessert i presentasjonen av NYKs forretningsstrategi. Toshi Nakamura la an munter tone i sitt foredrag under tittelen ”Haugesund, en strategisk frontlinje i NYK’s globale forretningsvirksomhet”. Med glimt i øyet fortalte han hvordan de japanske kollegaene hadde det i Haugesund. Eller som Nakamura uttrykte det: ”Seven Samurai together with a Viking King and his warriors”. Ettermiddagsagendaen startet med at innkjøpssjef Torstein Bjelland presenterte sine medarbeidere i innkjøpsavdelingen. Nye innkjøpsrutiner sto sentralt i Bjellands foredrag. Ben Jensen avsluttet første dags program med å presentere mannskapsavdelingen. Her ble også det nye Øst Europakontoret i

Positive Officers’ conference KNOT’s officers’ conference was held in Haugesund Monday 25 and Tuesday 26 November, and attracted almost 120 participants. Of these 70 were officers from shuttle tankers and FSO M/T Jorunn Knutsen.

This year’s agenda contained a number of themes of significance to seamen. After Magnus Gudmundsen had focused on the status of KNOT and the challenges expected ahead, John Einar Dalsvåg reviewed the status of KNOT’s operations. Odd Andreas Simonsen gave a presentation on the IT systems, while John Helland briefed the audience about KNOT’s technical operations. Moreover, Hans Tveitaskog updated

the participants on the newbuilding program and new projects. Judging by the response of the audience many officers took an interest in the presentation of NYK’s business strategy. Toshi Nakamura had adopted a cheerful tone in his lecture entitled ”Haugesund, a strategic frontline in NYK’s global business”. With a twinkle in his eye, he told the audience how his Japanese colleagues experience Haugesund. Or as Nakamura put it: ”Seven Samurai together with a Viking king and his warriors.” The afternoon agenda began with Purchasing Manager Torstein Bjelland presenting the staff in the Purchasing Department. New purchasing procedures occupied a central place in Bjelland’s presentation. Ben Jensen ended the first day’s program by

Riga, og mannen som skal lede dette, Andris Strupiss presentert. Mandagen ble rundet av med middag på Høvleriet. På andre konferansedag var det sikkerhet og miljø som sto i sentrum. Det startet med at Safety Manager Lars Hanøy presenterte imponerende resultater fra programmet ”We are Committed to Safety”. Vettingsjef Hilmar Lund-Andersen redegjorde for arbeidet i sin avdeling, og resultatene av vettingene om bord. Teknisk avdeling og QA avdelingen presenterte ”Root cause investigation ”, og Geir Hagen presenterte nyheter fra QA HSE. Konferansen ble avsluttet med at Magnus Gudmundsen oppsummerte konferansen.

presenting the crewing department. This also included presentation of the new Eastern European Office in Riga, and the man who will be in charge there, Andris Strupiss. Monday was rounded off with dinner at Høvleriet. The second day of the conference safety and environment were the main features. Safety Manager Lars Hanøy opened by presenting impressive results from the ”We are Committed to Safety” programme. Vetting Manager Hilmar Lund-Andersen accounted for the work in his department and vetting results.The technical department and QA department presented ”Root cause investigation ”, and Geir Hagen news from QA HSE. The conference was rounded off by Magnus Gudmundsen summing up impressions from the conference. 29


M/T Loch Rannoch steeming ahead under KNOT Management.

M/T Loch Rannoch inn i KNOT Management M/T Loch Rannoch har stukket seg litt ut blant de andre tankskipene i rederiet. Ikke bare fordi det er det eneste skipet i flåten som ikke har Knutsen som etternavn. Hun har også vært spesiell fordi den ikke har skorsteinsmerket med de to røde ringene som vi finner på de fleste andre skipene i flåten.

The M/T Loch Rannoch at the repair yard in Ferrol, with the crew in process of painting the funnel to make it a ”genuine” KNOT tanker. (Photo: Jesus Caligdong) 30

Den 130.000 dwt store bøyelasteren har helt siden den ble levert fra Daewoo Heavy Industries i Korea i 1998 sett annerledes ut. Dekoren på skorsteins på M/T Loch Rannoch har vært BP’s. Derfor har det kun vært de innvidde som har visst hvem sitt skip M/T Loch Rannoch er. Forklaringen har vært at skipet, som bærer navnet til en vakker skotsk innsjø, har vært


leid ut som såkalt ”bare boat”. Men nå skjer det endringer. KNOT Management har overtatt driften av skipet. Som et synlig tegn på dette er den nå blitt malt slik at den ser ut som en ”ekte” Knutsen-bøyelaster. Med KNOT i store og lett synlige bokstaver på skutesiden, og selvfølgelig med to røde ringer på den svarte skorsteinen slik det sømmer seg en Knutsen-tanker. Under verkstedoppholdet i Ferrol har M/T Loch Rannoch også gjennomgått 15 års klassing under ledelse av kaptein Gunnar T. Fiane og Maintenance & Docking Manager Svenn L. Andersen.

The M/T Loch Rannoch brought into the KNOT Management The M/T Loch Rannoch has stood out a little from the other tankers of the company, not only because it is the only vessel of the fleet that does not bear the Knutsen name as its surname. It has also been a bit special in that it does not bear the funnel brand with the two red rings found on most of the other ships in the fleet. The 130,000 dwt shuttle tanker has, ever since its delivery from Daewoo Heavy Industries in Korea in 1998, looked different. The funnel decor of the Loch Rannoch has been that of BP. This is why only insiders have known whose vessel the Loch Rannoch actually is.

The explanation is that the vessel, bearing the name of a beautiful Scottish lake, has been chartered under a so-called ”bareboat” contract. But now, changes are taking place. KNOT Management has taken over the operation of the vessel. As a visible sign of this, it has now been painted to make it look like a ”genuine” Knutsen tanker. With the word KNOT painted in big letters on the broadside, and with the black funnel obviously bearing two rings the way it suits a Knutsen tanker. During its stay for repair at the Ferrol yard, the Loch Rannoch has also gone through 15-year classification under the management of Capt. Gunnar T. Fiane and Maintenance & Docking Manager Svenn L. Andersen.

The Officers and Crew of M/T Loch Rannoch had a group picture taking with Superintendent Svenn L. Andersen Before the ship departs the shipyard. The crew onboard are Capt Gunnar T Fiane, ChOff Anders Hammer, ChOffJr Carlos Franco Jr, 2Off Andie Gabrido, 2Off Ritz Jun J Sevilleno, ChEngr Jessie Suplico, 2Engr Abner Bodegar, 3Engr Victor Malic, 3Engr Panfilo Respecia, Electrician Yaksev Alexander , Electrician Arkadiy Nazarenko, Bosun Rodin Alvarez, PMan Silvino Bacayana Jr, AB Jerson Abangan, AB Jesus Caligdong, AB Rogelio Santos Jr, OS Vincent Maraguinot, Fitter Eusebio Perez, Mtm Alfredo Compuesto, Mtm Raul Parambita, Wiper John Las Pinas, ChStwd Celestino Espinosa Jr, Messman Vincent Narido, Messboy Axlross Dela Torre. (Photo: Ritz J. Sevilleno) 31


M/T Siri Knutsen på Snorre feltet Sent i oktober var M/T Siri Knutsen ferdig med tre måneders ”jomfruoppdrag” som brønnserviceskip, og kunne returnere til land i Risavika i Stavanger. Om Snorre feltet vil produsere mer olje etter ”intravenøs” behandling fra M/T Siri Knutsen, eventuelt hvor mye mer, er det ingen som kan si nå. Konklusjoner får vi tidligst langt ut i 2014. Men stemningen er optimistisk hos dem som har vært engasjert i silikatprosjektet på Snorre-feltet. Alt tyder på at silikatpluggen er der den skal være, men om dette gir resultater i form av økt utvinning vil vi som nevnt ikke få vite på en stund ennå. Det er Kjell Morten Mevik som sier dette til Knut’n. Som prosjektleder for ombyggingen av M/T Siri Knutsen er han naturlig nok svært spent på om resultatene blir som alle håper på. - Lykkes dette er det snakk om store verdier, og små prosenter gir store utslag. Om utvinnbare reserver øker med 3% er dette et bra prosjekt. Om det øker med 5% er det fantastisk, sier Mevik. Han er selvfølgelig klar over at Snorre feltet langt fra er det eneste oljefeltet i verden

32

hvor operatørene gjerne skulle ha fått det injiserte vannet til å ta med seg mer av oljen i reservoaret inn mot produksjonsbrønnene. - På Snorre har vi til nå pumpet vann og silikat inn i en vanninjeksjonsbrønn. Det man håper er at det skal føre til øket produksjon fra oljeproduksjonsbrønnen som ligger et par kilometer unna. Om prosjektet blir vellykket på denne ene brønnen, er der 16 brønner til bare på Snorre. Til nå er det bare ett skip i hele verden som kan produsere de store vannmengdene som skal til og blande disse med kjemikaliene. Det er M/T Siri Knutsen, sier Mevik. Det var omfattende endringer som ble gjort da skipet ble forvandlet fra bøyelaster til spesialskip for vanninjisering. På det nye dekket ble det installert tre ferskvannsanlegg, fem pumper og kontrollsystem. Ferskvannsanleggene er i stand til å produsere 4000 kubikkmeter ferskvann i døgnet. Siden oppdrag av den typen man har hatt på Snorre krever at skipet ligger månedsvis på feltet må mannskapsskifter både for rederiet og for brønnoperatørselskapet skje med helikopter. M/T Siri Knutsen er derfor utstyrt med og med nytt

helikopterdekk og et eget boligkvarter med 18 lugarer og kontor. - 1258 tonn nytt stål er kommet om bord. Det er også lagt 43 500 meter med kabel. For å forsyne det nye utstyret med kraft er det installert en ny hjelpemotor. Siri er også oppgradert fra DP 1 til DP 2, og har fått en ny azimuth thrustere, sier Mevik. Etter avslutningen av oppdraget på Snorre er M/T Siri Knutsen nå tilbake som bøyelaster. - Alt utstyret som Halliburton hadde om bord er tatt i land, mens vårt utstyr fortsatt er om bord. Vi er derfor klar på kort varsel til å ta nye brønninjiseringsoppdrag. I mellomtiden vil skipet fortsette som bøyelaster. Ombyggingen som er foretatt i forbindelse med oppdraget på Snorre har ikke gått ut over lastekapasiteten. Siri Knutsen laster like mye som før, sier Mevik. I skrivende stund 20. november ligger hun ved Skagen og venter på nærmere ordrer.


M/T Siri Knutsen on Snorre Field Late in the month of October, the M/T Siri Knutsen completed her threemonth ”virgin mission” as a wellservice vessel, and was able to return to shore in Risavika by Stavanger. Whether Snorre Field will produce more oil following the ”intravenous” treatment administered by the Siri Knutsen, and if so, how much more, no-one is able to tell as yet.

- Final conclusions will have to wait until late in the year of 2014 at the earliest. But the mood is optimistic among those who have been working and been involved in the silica project on the Snorre field. There is every indication that the silicate plug is where it is supposed to be, but whether this generates results in the form of enhanced recovery is not going to be known for quite some time, Kjell Morten Mevik says to Knut’n. As Project Manager of the conversion of the M/T Siri Knutsen, he is obviously very eager to learn whether results are going to end up the way everyone hopes. - If this meets with success, it is a question of large values, and small percentages yield big impacts. If recoverable reserves increase by 3%, this is a project worthwhile. If they increase by 5%, it is going to be fantastic, Mr. Mevik says. He is, of course, aware that Snorre is far from the only oil field in the world where the operators would like to see the water injection bringing more of the oil in the reservoir toward and into the production wells. - On Snorre, we have up until now been pumping water and silicate into a water injector. What everyone is hoping is that this will lead to enhanced recovery from the oil-producing well located a couple of kilometers away. If the project is a success on this well, there are 16 more wells to go on Snorre alone. So far, only one ship in the entire world is able to produce the large quantities of water necessary and mix these with the chemicals, this being the M/T Siri Knutsen, Mr. Mevik says. It was extensive modifications that were made as the ship was converted from a shuttle tanker into a special vessel for water injection. Installed on the new deck were three freshwater plants, five pumps and control system(s). The freshwater plants are capable of producing 4,000 cubic meters of fresh water per day. Since missions like the one on Snorre require the ship to lie for

M/T Siri Knutsen at Risavika in Stavanger, ready to start the Snorre-project for Statoil. Now she is back as shuttletanker.

- Final conclusions will have to wait until late in the year of 2014 at the earliest, says Kjell Morten Mevik.

months on the field, crew changes for both the owner and the well operator company must take place by helicopter. The M/T Siri Knutsen is therefore equipped with a new helicopter deck and separate living quarters with 18 cabins and offices. - A total of 1,258 tons of new steel has arrived on board. Also 43,500 meters of cables have been laid. In order to supply power to the new equipment, a new auxiliary engine has been installed. Siri has also been upgraded from DP 1 to DP 2, and supplied with new azimuth thrusters, Mr. Mevik says. Following the completion of the Snorre assignment, M/T Siri Knutsen is now back operating as a shuttle tanker. - All the equipment that Halliburton used onboard has now been brought ashore, while our own equipment still remains onboard. We are therefore ready on short notice to take on new well injection assignments. In the meantime the ship will continue operating as a shuttle tanker. The modifications made in connection with the Snorre assignment has not affected her loading capacity. M/T Siri Knutsen can carry just as much as before, Mevik underlines. As this goes to press 20th November she is moored at Skagen, waiting for further orders. 33


Young girls looking into the wheelhouse at “Esmeralda”

Vellykket familiedag Grilling og båttur, stintefiske og spennende jakt på havets mikroorganismer i rederiets testanlegg for behandling av ballastvann. Dette var hovedingrediensene da rederiet arrangerte familiedag i slutten av august. Legg til samarbeidsvillige værguder og Knutsen-ansatte med barn og barnebarn i perlehumør, så må det bli suksess. - Rundt 100 var påmeldt, og det virket som om alle koste seg, sier seniorinnkjøper Tove Kvaløy. Hun var initiativtaker til arrangementet. - Jeg vet ikke om det har vært arrangert noe slikt tidligere, men jeg håper ikke dette 34

var siste gangen. Jeg tror det betyr mye for trivsel og samhørighet. Som verneombud og medlem av AMU-utvalget følte jeg også at det var naturlig å ta initiativ til å skape trivsel. I de siste årene er det kommet mange nye kolleger, og familiedagen var en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre, sier Kvaløy, som forteller at hun langt fra var alene om arrangementet. I arrangementskomiteen var også Karen Marie Aasland Håkonsen, Hilde Agasøster og Karl Gerhard Bråstein Dahl. Programmet for dagen var enkelt. På grillen tryllet de fram pølser og hamburgere, og på sjøhuskaien koste de minste seg med å fange stinter. De mer vitenskapelig anlagte kunne få se

testanlegget for behandling av ballastvann i bruk. Gjennom mikroskopet kunne man se at selskapets nyutviklede teknologi fungerer. En tur til sjøs hører selvfølgelig også med når det er familiedag i et rederi, så staslige ”Esmeralda” tok med alle som ville på sightseeing i havneområdet. Av programmet ellers var det quiz. Den var lagt opp slik at man kunne finne alle svarene inne i kontorbygget. Da fikk man samtidig en ”omvisning” på hvordan bygget er inni. På programmet sto også en quiz hvor man kunne finne svarene inne i kontorbygget. Dermed fikk store og små en omvisning inne i Knutsen-bygget og fikk se hvor ektefelle, samboer, pappa eller mamma jobber. Alle de blide fjesene tydet på at familiedagen slo an.


Tove Kvaløy (left) and Hilde Agasøster busy at barbeque.

Svein Erik Pedersen with daughter.

People queing up for food!

A successful family day A barbeque and a boat trip, catching small fish and an exciting hunt for the microorganisms in the sea in the shipping company’s test facility for the treatment of ballast water. These were the main ingredients when the shipping company arranged a family day at the end of August. If we add cooperative weather Gods and Knutsen employees with children and grandchildren in the best of spirits, it has to be a success. “About 100 persons were enrolled, and it seemed as if they all had a good time,” says Senior Purchaser Tove Kvaløy. She took the initiative to arrange the event. “I don’t know whether anything like this had been arranged before but I do hope

this won’t be the last time. It’s events like this that help to promote wellbeing and fellowship. As a safety delegate and a member of the Working Environment Committee, I also felt that it was natural to take the initiative to create wellbeing.” “Over the past few years, many new employees have joined the company, and the family day was an excellent opportunity for everyone to get to know each other,” says Kvaløy, and adds that she was far from alone in arranging the party. Karen Marie Aasland Håkonsen, Hilde Agasøster and Karl Gerhard Bråstein Dahl were also on the event committee. The programme for the day was simple. At the barbeque they conjured up wieners and hamburgers, and at the dockside the youngest children had a good time catching small fish from the quay.

The more scientifically interested were able to see the test facility for the treatment of ballast water in use. Through the microscope they could observe how the company’s newly developed technology functions in practice. A trip on the sea is a natural ingredient during a family day at a shipping company, and therefore the elegant Esmeralda took all those who wanted to on a sightseeing trip in the harbour. The programme also included a quiz – arranged so that all the answers could be found inside the office building. On the agenda was also a quiz, the answers to which were hidden within the office building. Thus, big and small enjoyed a tour inside the Knutsen building, and got to see where their spouse, girlfriend, boyfriend, father or mother works. The happy faces indicate that the family day was a hit. 35


The winning photo displays LNG/C Cadiz Knutsen in Magellan’s wake through the Strait of Magellan. (Image: Galder Lopez).

Fotovinner i Magellans kjølvann Aldri har så mange deltatt i vår fotokonkurranse som i år. Til sammen 63 fotografer hadde sendt inn rundt 400 bilder. Oppgaven juryen fikk var dermed både omfattende og vanskelig, selv om vinnerbildet pekte seg ut tidlig. Årets vinnerbilde kombinerer et godt komponert motiv med storslagen natur. Det er tatt i et farvann folk flest kun kjenner fra historiebøkene og litteraturen. Galder Lopez om bord på LNG/C Cadiz Knutsen har foreviget seilasen gjennom Magellanstredet, oppkalt etter Ferdinand Magellan, den portugisiske oppdageren som i 1520 var den første til å seile fra Europa til Asia fra øst mot vest. Han fant passasjen mellom det søramerikanske fastlandet og Ildlandet, og seilte som første europeer ut i havet han døpte til Stillehavet. I likhet med Galder Lopez og hans skipskamerater på LNG/C Cadiz Knutsen seilte Magellan for spansk oppdragsgiver på et skip bygget i Spania. Den berømte oppdageren hadde falt i unåde hos den portugisiske kongen, og tilbød sine tjenester til den span36

ske kongen Karl 1. Han fikk kommandoen over den spanske ekspedisjonen som for nesten 500 år siden skulle finne sjøveien til Krydderøyene i Asia fra øst til vest. Magellan krysset Stillehavet, og endte opp på Filippinene hvor han ble drept i en konflikt mellom den lokale herskeren på Cebu og rivalen på naboøya Mactan. Restene av hans flåte fortsatte videre mot vest til Spania, og ett skip kom til slutt hjem med de overlevende. Ekspedisjonen sto derfor for historiens første jordomseiling. Da spanskbygde LNG/C Cadiz Knutsen i august i år seilte gjennom Magellanstredet var det med LNG fra Ferrol på vei til Manzanillo på Mexicos Stillehavskyst. LNG’en var det Snøhvitgass som var produsert på Melkøya i Hammerfest og skipet til LNGterminalen i Ferrol, og deretter reeksportert til Mexico. På samme måte som spanjolene for 500 år siden seilte jorda rundt for å kjøpe krydder, frakter Knutsen OAS Shipping LNG jorda rundt for spanske oppdragsgivere i dag. Juryen var aldri i tvil om at Galder Lopez sitt bilde skulle være vinnerbildet. Elektriker Henry C. Bonghanoy på M/T

Gijon Knutsen får 2. prisen for et fartsfylt bilde av skipens MOB-båt. Bilde viser fire av besetningen om bord under den månedlige prøvekjøringen som inngår i sikkerhetsrutinene om bord. Fjorårsvinneren Jesus Caligdong må alltid regnes med i toppen på rederiets fotokonkurranser, og også i år ble det ”topp 3”. Motivet er hentet fra en livbåtøvelse om bord på M/T Sallie Knutsen, og viser en av besetningsmedlemmene forsvarlig sikret på veg ned losleideren. Caligdong får tredjeplassen i årets fotokonkurranse. Vinnerbildet premieres med NOK 5000, 2. premie er på NOK 2500, mens 3. premie er på NOK 1500. Juryen vil gjerne på rederiets vegne takke alle som gjennom 2013 har bidratt med bilder i årets konkurranse, og håper på like stor deltakelse i 2014. Vi bringer også videre en påminnelse fra HES-avdelingen om å bruke EX-godkjent kamera ved fotografering i eksplosjonsfarlige områder om bord.


Photo winner in the wake of Magellan Never have so many participated in our photo competition as this year. A total of 63 photographers submitted around 400 pictures. The jury therefore had an extensive and difficult task, even though the winning photo stood out early. This year’s winning photo combines a well composed motif with spectacular nature. It is taken in waters most people only know from history books and literature. Galder Lopez from LNC/C Cadiz Knutsen has captured the voyage through the Strait of Magellan, named after Ferdinand Magellan, the Portuguese discoverer who in 1520 was the first to sail from Europe to Asia from the east to the west. He found the passage between the South American mainland and Tierra del Fuego, and was the first European to sail into the sea he would name the Pacific Ocean. As with Galder Lopez and his shipmates on LNG/C Cadiz Knutsen, Magellan sailed for a Spanish contractor on a ship built in Spain. The famous explorer had fallen out of favor with the Portuguese king and offered his services to the Spanish king, Carl I. He was given command of the Spanish expedition, which almost 500 years ago set out to discover the sea route to Asia’s Spice Islands. Magellan crossed the Pacific and ended up on the Philippines, where he was killed in a dispute between the local ruler of Cebu and his rival on neighboring island Mactan. The rest of his fleet carried on westward to Spain, and one ship of survivors eventually returned home. The expedition was thus history’s first circumnavigation. When Spanish built LNG/C Cadiz Knutsen in August sailed through the Strait of Magellan, it was with LNG from Ferrol heading for Manzanillo on Mexico’s Pacific coast. The LNG was Snøhvit gas produced on Melkøya, Hammerfest, and shipped to the LNG terminal in Ferrol, and then re-exported to Mexico. Just as the Spaniards sailed around the world to buy spices 500 years ago, Knutsen OAS Shipping today carries LNG around the world for Spanish contractors. There was never any doubt in the jury’s mind that Galder Lopez’ picture would win. Electrician Henry C. Bonghanoy on M/T Gijon Knutsen gets the second prize for a fast-paced picture of the ship’s MOB. The photo displays four crew members during the monthly test drive that forms part of the onboard safety procedures. Last year’s winner Jesus Caligdong is always a force to be reckoned with in the top of the company’s photo contests, and he made the top three also this year. His motif is taken from a lifeboat drill on Sallie Knutsen and shows one of the crew members properly secured on his way down the pilot ladder. The winner is rewarded with NOK 5000, the second place gets NOK 2500, and third place NOK 1500. On behalf of the company the jury would like to thank everybody who through 2013 has contributed with photos to this year’s competition, and hope for equal participation in 2014. We would also like to forward a reminder from the HES Department to use an EX-approved camera when taking photos in hazardous areas onboard.

The MOB test-driven on M/T Gijon Knutsen. The picture came second. (Image: Henry C. Bonghanoy)

We are Committed to Safety also applies during life boat exercises. This picture is taken on M/T Sallie Knutsen and received the third prize. (Image: Jesus Caligdong) 37


Noen bilder fra fotokonkurransen 2013

38

These 38 have contributed with pictures to the photo competition 2013: Arve Henning Kvilhaug, Arvid Magne Hansen, Bjarne Halvorsen, Bjørn Joakim Ramsen, Manu Zabala, Christopher Ramos, Conrado Gabriel, Danilo Laurente, David Seral, Dmitry Gavrilenko, Edgarino Palero, Edsel Ray B. Cataloctocan, Edward Rex Nantes, Efren Jadoc, Elisabeth Samuelsen, Fren Avila, Galder Lopez, Henry Bonghanoy, Hobart Ervel, Hubert Libre, Ignacio Bartolome, Jan Alfred, Aguirre, Jaybert Anthony Ortiz, Jesus Caligdong, Jonathan Agtagma, Jonathan Jampas, Jose M. Abanco, Karen Marie


Some images from the photo contest 2013

Aasland Håkonsen, Karsten Hansen, Kerr McCowan, Kevin C. Roque, Kevin Casano, Kim Arne Hansen, Kiough Mazhidian, Lars Steensen, Lene39 Herigstad, Lito Bilbao, Luis Ansorena, Manny Ferrer, Marcos Cervales, Mark Bologa, Metodio Narido Jr, Morten Bendiksen, Narendar Diaz, Pernilla Trygg, Richard G. Espinola, Rior Svensson, Ritz June Sevilleno, Rodmar Saquibal, Roy-Egil Agasøster Selsås, Sergio Gabin, Shenna Q. Corpus, Svenn L. Andersen.


PHOTO

CONTEST 2014

Vi minner om fotokonkurransen for 2014, som er åpen for alle Knutsen-medarbeidere på sjø og land. Som tidligere år er det eneste kravet til bildene at motivet har en sammenheng med rederiet. Mange av de beste bildene som er kommet inn i løpet av alle de årene konkurransen er arrangert, viser mennesker i arbeid eller fritid om bord. Som et resultat av disse fotokonkurransene har vi i Knut´n kunnet bringe mange blinkskudd opp gjennom årene. Vi håper alle ansatte finner frem kamera og foreviger små og store begivenheter om bord eller på land. En jury vil bedømme alle innsendte bilder og plukke ut de 3 som vil bli premiert. Bildene kan sendes både elektronisk og som papirkopi eller dias. Av hensyn til at bildene skal trykkes med høy kvalitet, må vi ha så god oppløsning som mulig på de elektroniske bildene vi mottar. Det er lov å delta med så mange bilder man vil – det øker sjansene for å bli blant premievinnerne.

We would like to remind you of next years photo contest that is open to all Knutsen employees onshore and offshore. As before, our only demand is that the photo motif has a connection with our company. Many of the best pictures that have been taken in previous photo contests show people at work or enjoying their leisure time onboard. As a result of these contests, Knut’n has been able to publish a lot of great shots through these years. We hope that all employees will mobilize their cameras to preserve both small and big events onboard or at sea. A jury will evaluate the photos and select the three winners who will receive a prize. The photos can be posted electronically, or as paper copies or slides. The electronic photos need to be of high resolution for us to be able to print photos of high quality. You can participate with as many photos as you like. Remember, this only increases your chances of winning.

40

1. Premie NOK 5000 2. Premie NOK 2500 3. Premie NOK 1500 Frist for innsending av bilder er satt til 15. oktober 2014. Bilder sendes til: DHR Saga Postboks 1915 5508 Karmsund, Norge eller: knutn@dhrsaga.no Bildene merkes med ”Fotokonkurranse Knutsen 2014” og husk å skrive hvem fotografen er, fra hvilket skip, dato og hva bildet viser. Vi forbeholder oss også retten til å benytte innsendte bilder i andre forum enn Knut`n. Vi oppfordrer også mannskapene om ikke å sende inn bilder via skipets satellitt-telefon!

1st prize NOK 5000 2nd prize NOK 2500 3rd prize NOK 1500 Deadline for sending in photos is 15th October 2014. Send the pictures to: DHR Saga Postboks 1915 5508 Karmsund, Norway or: knutn@dhrsaga.no Mark the photos ”Fotokonkurranse Knutsen 2014” and remember to give the name of the photographer, picture motif, the name of the ship where you took the photo, and the date. We reserve the right to use the pictures in other media than the company magazine. We ask crews not to send in pictures over the ship’s satellite telephone!


New faces at the offices Monique Valeroso Administration Assistant, Manila Employee from 16.07.13

Lars Egil Østenstad

Inge Hetland

Elisabeth Samuelsen

Controller Haugesund Employee from 12.08.13

Project Assistant Haugesund Employee from 30.9.13

Nerissa Bravo

Carolina Moncada Moya

Crewing Officer Manila Employee from 16.08.13

Regulatory Compliance Officer / Risk Manager Haugesund Employee from 1.10.13

Xenia Victoriano Crewing Officer Manila Employee from 19.08.13

Vessel Superintendent Haugesund Employee from 23.09.13

Nils Johan Gabrielsen IT Support Manager Haugesund Employee from 8.10.13

Hein Ferkingstad

Åsa Margaretha Karlsson

Project Engineer Haugesund Employee from 02.09.13

Clerk Haugesund Employee from 01.09.13

Andris Strupiss

Tone Rasmussen

General Manager Riga Employee from 01.09.13

Maritime adm/Personell Coordinator Haugesund Employee from 01.11.13

Jubilanter Terms and years January-June 2014

50 years Kvaløy, Karin Earl��������������� 07.02.1964 Nilsen, Leif Norvald���������� 14.02.1964 Maberg, Svein Magne������ 17.03.1964

60 years Larsen, Frank��������������������� 17.02.1954 Sollid, Ole������������������������� 29.03. 1954 Brynjulfsen, Johannes������ 09.05.1954 Mikalsen, Frank����������������� 20.05.1954

41


Johan Sæle – veteran og ”kjemikaliemann” En av veteranene i rederiet er Johan Sæle. Nå er det 25 år siden hordalendingen fra Øygarden kom til Knutsen OAS Shipping. Mesteparten av tiden har han seilt som kaptein, men de siste årene har han brukt sin lange erfaring fra sjøen i jobben som inspektør. Sæle var imidlertid en erfaren offiser og kaptein allerede da han kom fra WestfalLarsens rederi i Bergen. Dette var i 1988 og Knutsen OAS Shipping var inne i en hektisk og ekspansiv periode med et intenst byggeprogram ved ulike verft i NordSpania. - Jeg dro til Spania for å ha byggeoppsynet med to produkttankere. Den første var M/T Hilda Knutsen som ble levert fra verftet i Gijon i 1989. Deretter ble det M/T Torill Knutsen som ble levert fra samme verft året etter. De to produkt-tankerne var gode skip som seilte i en årrekke for Knutsen, forteller Sæle. I 1992 ble det nok en gang oppfølging av byggetilsyn i Spania. Denne gang bygging av M/T Ellen Knutsen og M/T Synnøve Knutsen. - Det å følge byggingen av et skip fra bunnen av gjør at du kjenner båten svært godt. Det er naturligvis en stor fordel som kaptein, men det er også godt å ha med seg i jobben som inspektør, sier Sæle, som også fikk enda ett oppdrag i Spania da han var på byggetilsyn på Kristin Knutsen som ble levert til Knutsen OAS Shipping i 1998. Skudeneshavn Selv om dialekten fortsatt sladrer om en oppvekst i Nord-Hordaland, har Johan Sæle for lengst blitt karmøybu. - I 1971 giftet jeg meg og bosatte meg i Skudeneshavn. Med to voksne døtre som har sørget for at jeg er blitt bestefar til seks barnebarn, blir det neppe problemer å fylle tiden som pensjonist, forteller han. Johan Sæle dro til sjøs som 18-åring i 1968. Han mønstret på som aspirant, og gikk læretiden for å bli matros. Med unntak av en periode i marinen, hvor han blant annet var nestkommanderende på en kanonbåt, har han seilt på kjemikalietankere hele veien. 42

Han forteller at det aldri har vært noen tvil om at det var produkt/kjemikaliemann har var. - Bøyelastere har ikke fristet meg. Om bord på kjemikalietankere møter vi andre typer utfordringer. Det er spesialskip som er beregnet til å gå med mange forskjellige typer last samtidig. Man må vite hva som kan plasseres i tanker ved siden av hverandre og hva som ikke kan det. Noen typer last skal kjøles, andre typer skal holdes varm. I tillegg er det en logistikkutfordring å gå med ulike typer last som skal tas om bord i ulike havner, og skal losses på ulike steder. Som sjømann må man også forsake mye. Man kan ikke gå hjem etter arbeidstid. Bortsett fra å være mannskap på bilferger, er det ikke mange jobber å velge i for en dekksoffiser som vil på land. - For meg åpnet muligheten seg som inspektør i rederiet. Der får vi bruke den kompetansen og erfaringen vi har. Samtidig vet jeg også fra årene om bord hvor viktig det er at de som sitter som inspektører på land vet hvordan tingene fungerer om bord.

Johan Sæle, one of the veterans of Knutsen OAS Shipping.

Når jeg seilte var det alltid godt å vite at de som fulgte opp vårt skip på kontoret hadde seilt selv. Jeg håper at de om bord har følt noe av den samme tryggheten når de har hatt meg som inspektør på kontoret, sier Sæle.

Johan Sæle – veteran and “chemical man” Johan Sæle is one of the veterans of Knutsen OAS Shipping. It is now 25 years since the man from Øygarden, Hordaland joined the company. Most of this time he has worked as a Captain, but during the last years he has applied his extensive Maritime experience working as a maritime Vessel Superintendant. However, Sæle was already an experienced Officer and Captain when he came from Westfal-Larsen’s shipping company in Bergen. The year was 1988 and Knutsen OAS Shipping was in a hectic and expansive period, building a large number of ships at various shipyards in northern Spain.

- I went to Spain to supervise the construction of two product carriers which were going to be built. The first was M/T Hilda Knutsen, delivered from the yard in Gijon in 1989, the second M/T Torill Knutsen was handed over from the same yard the following year. The two product carriers were good ships which operated for Knutsen for years, Sæle says. In 1992 he went to Spain on another supervision assignment, this time the construction of M/T Ellen Knutsen and M/T Synnøve Knutsen. - When you follow the building of a ship from scratch, you get to know the ship very well. This is obviously a great advantage for a Captain, but the job as Vessel Superintendant also gives you valuable expertise, Sæle


says, who received yet another assignment in Spain when he was supervising the construction of M/T Kristin Knutsen, which was delivered to Knutsen OAS Shipping in 1998. Skudeneshavn Even though his dialect still bears witness to a childhood in northern Hordaland, Sæle became a Karmøy local a long time ago. - In 1971 I married and settled in Skudeneshavn. With two adult daughters who have made me a grandfather six times, I’ll hardly have trouble finding something to fill my time with when I retire, he tells us. Johan Sæle went to sea when he was 18, in 1968. He signed on as an apprentice, working onboard to become an able-bodied seaman. Apart from one period in the navy, where he amongst others was second in command on a gunboat, he has worked on chemical carriers the whole time. He says there was never any doubt that he was a product/chemicals man. - Shuttle tankers never enticed me. Onboard a chemical tanker we face challenges of a different nature. They’re specialized vessels designed to carry various kinds of cargo simultaneously. You have to know what you can store in tanks next to each other, and what not. Some kinds of cargo must be refrigerated, others kept warm. In addition, carrying different types of cargo that are loaded and unloaded in different ports poses a challenge with regards to logistics. As a mariner you have to renounce on many things. You cannot go home after hours for example. Apart from being a crew member on a car ferry, deck officers who want to work ashore do not have many jobs to pick from. - As for myself, I was given the opportunity to work as an Vessel Superintendant in the company. It’s a position where we get to apply all our skills and experience. At the same time I know from my years onboard how important it is for the Vessel Superintendant ashore to know how things work onboard. As a seaman it was always reassuring to know that people in the office monitoring our ships had sailed the seas themselves. I hope that the crews feel some of the same security when I have been their Superintendant at the office, Sæle concludes.

Kadetten stortrives på jobb - Det første halve året som kadett har vært overveldende men lærerikt. M/T Hanne Knutsen er stor, og det er enormt med tanker og rørsystemer å gjøre seg kjent med. Men jeg trives både om bord og i rederiet. Nå får vi lære i praksis det vi lærte i teori på skolen.

Cadet Kjetil Bidne is ready for his first Christmas on a shuttle tanker.

Det er Kjetil Bidne som sier dette til Knut’n. Han var en av tre som slapp gjennom nåløyet da Knutsen OAS Shipping skulle plukke ut dem som fikk plass som kadetter i vår. - Det har til nå blitt to turer ute, men jeg skal snart ut igjen. Det blir første jul på sjøen for meg. Om bord er det en fin miks av folk fra Norge, Øst-Europa og ikke minst fra Filippinene. De har hatt det tungt med usikkerheten om hvordan familiene hjemme har klart seg i tyfonen. Men mitt inntrykk er at rederiet har fulgt godt opp og forsøkt å skaffe informasjon, sier Bidne.

Han forteller at ”Hanne Knutsen” har operert både på norsk og engelsk side av Nordsjøen den perioden han har vært om bord. - Arbeidet har vært spennende, og jeg har fått prøve meg på astronomisk navigasjon og mye annet spennende. Det har også blitt anledning til å ta turer på land å se byer som Hamburg, Rotterdam, Fouley og Southampton. Kadettiden er 12 måneders effektiv fartstid, så det regner jeg med tar et par år. Deretter er avtalen at jeg skal fortsette i rederiet for en like lang periode. Men jeg trives så godt at jeg håper å få fortsette utover det, sier Kjetil Bidne til Knut’n.

Cadet who enjoys his job - The first year as a cadet has been overwhelming, but instructive as well. M/T Hanne Knutsen is a huge ship, with many tanks and pipe systems I have to familiarize myself with. But I really enjoy to stay onboard and with the company. We’re now getting to practice what we were taught at school. It is Kjetil Bidne who says this to Knut’n. He is one of three candidates who were accepted when Knutsen OAS this spring screened potential cadets for its vessels. - Until now I’ve made two trips, but I will soon be embarking again. It will be the first Christmas at sea for me. Onboard we have a fine mix of Norwegians and people from Eastern Europe and the Philippines. The Filipinos have had a tough time what with the uncertainty over their families back home after the typhoon. However, it’s my impression that the company has been monitoring the situation, trying to provide as much information as possible, young Bidne says.

He tells us that ”Hanne Knutsen” has operated both in the British and Norwegian sector of the North Sea during the period he has been onboard. - The work is exciting, and I have had the opportunity to try celestial navigation and many other interesting things. I’ve also been able to make trips onshore to see cities such as Hamburg, Rotterdam, Fouley and Southampton. The cadet period is 12 months effective service, so I guess it will take a couple of years. After that, according to my agreement, I will continue with the company for the same period of time. But I enjoy it so much that I hope to be able to continue even longer, Kjetil Bidne says to Knut’n.

43


Frits Kristiansen and Egil O. Endresen (right) are true veterans of Knutsen OAS Shipping. Now they are both retiring with a pension.

Veteraner går fra borde To av de absolutte nestorene i Knutsen OAS Shipping forlater rederiet for å begynne på pensjonisttilværelsen. Både Egil O. Endresen og Frits Kristiansen var med da eventyret med bøyelaster tok til på 80-tallet. Da M/T Anna Knutsen ble levert fra Fredrikstad Mekaniske Verksted som siste store norskbygde skip i 1987, var de begge på brua. Endresen var Kaptein, mens Kristiansen var Overstyrmann. Året etter rykket imidlertid Kristiansen opp til Kaptein. Men før de møttes på M/T Anna Knutsen hadde begge lang fartstid både hos Knutsen OAS og i andre rederier. Frits Kristiansen mønstret første gang ut som dekksgutt i 1962, mens Egil O. Endresen begynte sin maritime løpebane på skoleskipet M/S Gann året før. Begge de to Kapteinene var sentrale i oppbyggingen av flåten av bøyelastere. I det hektiske nybyggingsprogrammet både

gjennom å ha byggetilsyn, og ved å seile som Kapteiner på en rekke av rederiets skip. Før de seilte ut med Anna Knutsen hadde de begge seilt på en lang rekke Knutsen-skip i den gamle rederiet. I 1996 gikk Egil O. Endresen i land, og begynte på rederikontoret som Inspektør. I dag er han Director Project Operations i KOAS. Kristiansens karriere tok imidlertid en annen retning da han ble Kaptein/Plattformsjef om bord på M/T Jorunn Knutsen, som de siste 13 årene har ligget som FSO på Åsgard-feltet som Statoil opererer. Folkene om bord på Jorunn Knutsen gikk fra å være ”sjøfolk til oljearbeidere”. I en reportasje i Stavanger Aftenblad den gangen innrøm-

met Frist Kristiansen at det nok kom til å bli en overgang å være Kaptein på et skip som ”ikke skal noe sted”. Det kan likevel ikke ha vært så galt å ligge fast som FSO på Åsgard-feltet ettersom nordmøringen har blitt på Jorunn resten av yrkeskarrieren. Kompetansen som rederiet har bygget opp gjennom besetningen på Jorunn Knutsen, har vært viktig når rederiet nå har sikret seg nok et stort FSO-oppdrag på Martin Linge. Rederiet er dypt takknemlige for deres lange og trofaste tjeneste, og vil ønske lykke til med pensjonisttilværelsen.

Veterans are disembarking Two of the most well-known senior figures of Knutsen OAS Shipping are leaving the company to become pensioners. Egil O. Endresen and Frits Kristiansen were both part of the venture when the shuttle tanker business was successfully started in the 80s. They were both on the bridge when M/T Anna Knutsen in 1987 was handed over by Fredrikstad Mekaniske Verksted, as the last large ship to be built in Norway. Endresen was Master of the vessel, while Kristiansen was Chief Officer. However, the year after Kristiansen was promoted to Captain. Before they met on M/T Anna Knutsen, both men had already a long sea service behind them, working for Knutsen OAS as 44

well as other ship-owners. Frits Kristiansen first signed on as a deck boy in 1962, while Egil O. Endresen began his maritime career on the training vessel M / S Gann the year before. Both Captains occupied central roles in building up the shuttle tanker fleet. They took part in the hectic building program through supervision of construction operations, and by sailing as Captains on a number of the company’s vessels. Before they went out on Anna Knutsen they had both sailed on a wide range of Knutsen ships in the old company. In 1996 Egil O. Endresen went ashore, taking up a position as Vessel Superintendant at the office. He is currently Director Project Operations at KOAS. Kristiansen’s career, however, took a different turn when he became Captain / OIM

onboard M / T Jorunn Knutsen, which for the past 13 years had been operating as FSU on the Åsgard field , where Statoil is operator. The crew on Jorunn Knutsen went from being ”sailors to offshore workers.” In a report in Stavanger Aftenblad back then Kristiansen admitted it would take some time getting used to being Captain of a ship ”not going anywhere”. Nevertheless, it can’t have been all that bad to stay on FSU on the Åsgard field, since he remained there for the rest of his career. The expertise built up by the company through the crew on Jorunn Knutsen, was an important factor which helped the company to win the FPO contract for the Martin Linge field. The Company is deeply grateful for their long and faithful service, and wish them both the best of luck as pensioners.


Fleetlist/Knutsen OAS Shipping 1

th

December 2013

M/T Kristin Knutsen

LNG/C Bilbao Knutsen

LNG/C Valencia Knutsen

M/T Eli Knutsen

LNG/C Cadiz Knutsen

LNG/C Ribera Del Duero Knutsen

Dwt./Built 19 110 / 1998

Dwt./Built 16 570 / 2009

m3/Built 138 000 / 2004

m3/Built 173.400/2010

m3/Built 138 000 / 2004

m3/Built 173.400/2010

M/T Liv Knutsen

LNG/C Iberica Knutsen

M/T Birgit Knutsen

LNG/C Sestao Knutsen m /

Dwt./Built 16 570 / 2009

Dwt./Built 16 570 / 2010

NB 2733

m3/Built 138 000 / 2006

Type:LNG-tanker Yard: Hyundai Heavy Industries, Korea m3/Year 176.300 M3/2016

3

Built 138 000 / 2007 Charterer: Stream

NB 2734

Type: LNG-tanker Yard: Hyundai Heavy Industries, Korea m3/Year 176.300 M3/2016

M/T Louise Knutsen

LNG/C Barcelona Knutsen

LNG/C Pioneer Knutsen

LNG/C Sevilla Knutsen

Dwt./Built 16 570 / 2010

m3/Built 1100 / 2004

m3/Built 173 400 / 2010

m3/Built 173 400 / 2010

45


Fleetlist/Knutsen NYK Offshore Tankers AS 1

th

December 2013

M/T Tove Knutsen (FSU)

M/T Loch Rannoch

M/T Jorunn Knutsen (FSU)

M/T Catherine Knutsen

M/T Betty Knutsen

M/T Hanne Knutsen

M/T Gerd Knutsen

M/T Sallie Knutsen

M/T Anneleen Knutsen

M/T Elisabeth Knutsen

M/T Karen Knutsen

M/T Siri Knutsen

Dwt./Built 112 508 / 1989

Dwt./Built 141 071 / 1992

Dwt./Built 146 273 / 1996

Dwt./Built 124 758 / 1997

46

Dwt./Built 130 000 / 1998

Dwt./Built 35 309 / 1999

Dwt./Built 153 617 / 1999

Dwt./Built 53 617 / 1999

Dwt./Built 122 996 / 2000

Dwt./Built 123 581 / 2000

Dwt./Built 35 140 / 2002

Dwt./Built 35 309 / 2004


M/T Heather Knutsen

M/T Fortaleza Knutsen

M/T Hilda Knutsen

M/T Jasmine Knutsen

M/T Bodil Knutsen

M/T Torill Knutsen

M/T Gijon Knutsen

Recife Knutsen

M/T Ingrid Knutsen

M/T Windsor Knutsen

M/T Carmen Knutsen

N 574

Dwt./Built 48 644 / 2005

Dwt./Built 148 644 / 2005

Dwt./Built 35 309 / 2006

Dwt./Built 162 000 / 2007

Dwt./Built 105.000/2011

Dwt./Built 162.000/2011

Dwt/Del. 105 000 / 2011

Dwt/Del 157.000/2013

Dwt./Del 123.000/2013

Dwt./Del 123.000/2013

Dwt./Del 112.000/2013

Type: Shuttletanker Yard: COSCO Zhoshan, China Dwt/Del 152.000/2014

47


Crewlist June 2008 Crewlist 10th December 2013 ANNELEEN KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Bendiksen, Morten Master.. . . . . . . . . . . . Hansen Trond Andreas Chief Officer .. .. .. Johansen, Roy-Andre Chief Officer .. .. .. Kurtek, Karlo Chief Officer jr... .. Berget, Tor-Erik Chief Officer jr... .. Rypdal, Christian 2.Officer.. . . . . . . . . . Leppaniemi, Jan Petter 2.Officer.. . . . . . . . . . Gustafsson, Viktoria 3.Officer.. . . . . . . . . . Krüger, Johan 3.Officer.. . . . . . . . . . Saltvedt, Roger André Bosun.. . . . . . . . . . . . Angelada, Jacinto Sacramento Bosun.. . . . . . . . . . . . Babaran, Irwin Cabrera AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Fontanilla, Bernard Quirico Alayon AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Vitto, Denies Sapungan OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Alegre, Larry Jr. Pesic OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Cagalawan, Zeus Glen Jardio OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Pardo, Giovanni Umali Chief Engineer.. .. Huse Torstein Åsmund Chief Engineer.. .. Wichne Are 2.Engineer .. .. .. .. Brasileño, Dino Justene Ramos 2.Engineer .. .. .. .. Campos, Helenito Cortes 2.Engineer .. .. .. .. Sobrevega, Virgilio Jr. Dela Victoria 3.Engineer .. .. .. .. Dumalayang, Feliciano Dordas Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Badillo, Manolo Medrana Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Napoles, Nestor Sulla Motorman.. . . . . . . . Namoc, Cosme Respecia Motorman.. . . . . . . . Sumalinog, Glenn Bitor Engine Cadet.. . . . Capuno, Glester Graciosa Engine Cadet.. . . . Pardo, Archel Sted Generalao Electrician.. . . . . . . . Bonghanoy, Henry Canceran Electrician.. . . . . . . . Silvestre, Elmer De Leon Chief Steward.. . . . Bueno, Rey Esteves Chief Steward.. . . . Tatac, Noel Jacob Messman.. . . . . . . . Cabañero, Domingo Jr. Avila Messman.. . . . . . . . Encontro, Leo Montenid Boy .. . . . . . . . . . . . . . Balasbas, Adrian Josef Ponsaran Sup.Num/Painter Cleaner AB.. .. Curpos, Felix Manliguez Sup.num/Painter Cleaner OS  Monsalud, Albert Aragones

BARCELONA KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. Cargo Engineer.. . Cargo Engineer.. . 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 4.Engineer .. .. .. .. 4.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician Ass... . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . .

48

Alonso Aladro, Jose Dimas Koskorrotza, Joseba Andoni Ullibarri Armendariz, Iñaki Alvarez Diaz, Fernando Igor Macias Perez de Alarcon, Javier Baltar Martínez, Javier Lara García, Rafael Pedrazo Díez, Alberto Romero Esmerats, Montserrat Laiz Darquistade, Pello Barretto, Severino II Ladera Dela Cerna, Edwin Borlas Limbaga, Sherwin Priete Maguale, John Servano Rodriguez, Leander Damian Ruiz, Jessee Lou Palacao Toriaga, Emiliano Jr. Inocencio Cantos, Edgardo Papasin Guisasola Fernandez, Lucas Balseiro Botana, David Garcia Nieto, Fernando Flores Casado, Jose Felix Neu Pan, Jesus Pagalan, Lester Aquino Elexpe Itoiz, Javier Fernandez Gonzalez, Fernando Sanchez González, Hugo Martinez Lema, Rodrigo Santos Cordeiro , Breogan Ayala, Nestor Siababa Bondoc, Meraldo Gatbonton Trinidad, Arturo Ambe Batas, Emmanuel Dangcalan Flores, Antonio Reyes Fuentebaja, Romer Anthony Alcala Lacampuingan, Mario Javier Manginsay, Morris Suan Manzano, Renato Raquepo Sabangan, Renante De Vera Villanueva, Meryll Reynald Ramirez Salido Villaron , Jose Alberto De la Huerga Urones, Tomas Diez Sanz, Guillermo Jalon Perez , Sergio Capili, Gerry Mariano Castro, Mark Bryan Matabang Cunanan, Carlo Espino

BETTY KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Martinussen Helge Master.. . . . . . . . . . . . Sørensen, Ansgar Chief Officer .. .. .. Lööw, Per Magnus Chief Officer .. .. .. Olén, Simon Chief Officer jr... .. Vebenstad, Tom Chief Officer jr... .. Christensen, Stein-Erik 2.Officer.. . . . . . . . . . Sippo, Teemu Tapani 2.Officer.. . . . . . . . . . Towill, Stuart Andrew 3.Officer.. . . . . . . . . . Sinkevich, Mikhail 3.Officer.. . . . . . . . . . Tymofyeyev, Oleksandr Bosun.. . . . . . . . . . . . Huiso, Edwin Malinao AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Andan, Richard Lagudgud AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Cartagena, Rico Otero AB.. . . . . . . . . . . . . . . . De Castro, Jason Paul Abas AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Magluyan, Joe-an Amerila OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Bacsafra, Romnick Mendoza OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Miano, Nheil Bryan Castillanes OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Orit, Andrew Calisangan Chief Engineer.. .. Sundli, Odd Ivar Chief Engineer.. .. Almirante, Kim Samaco 2.Engineer .. .. .. .. Bacuel, Jake Caranga 3.Engineer .. .. .. .. Lorenzo, Benjie Acdol 3.Engineer .. .. .. .. Mondejar, Danilo Jamco Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Valencia, Julieto Cuenca Motorman.. . . . . . . . Casero, Mark Anthony Rosas Motorman.. . . . . . . . Gabor, Tony Galanto Motorman.. . . . . . . . Namoc, Ananias Respecia Electrician.. . . . . . . . Bologa, Mark Merman Madronero Electrician.. . . . . . . . Gales, Jomaber Jose Acero Chief Steward.. . . . Amarille, Nelson Arbiol Messman.. . . . . . . . Bausin, Michael Filamor Messman.. . . . . . . . Requina, Jessie Henry Pangalay Boy .. . . . . . . . . . . . . . Mendoza, Ivan Patrick Cachuela Sup.Num/Painter Cleaner AB.. .. Cabrera, Rene Elumba

BILBAO KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Ayala Ugarte, Fernando Master.. . . . . . . . . . . . Bartolome Fuente, Ignacio Chief Officer .. .. .. Saiz Ruibal, Manuel A Chief Officer .. .. .. Santos de la Presa, Rafael 2.Officer.. . . . . . . . . . Bermejo Apellaniz, Pablo 2.Officer.. . . . . . . . . . Aramberri Aguirre, Iosu 2.Officer.. . . . . . . . . . Naberan Tellaeche, Jorge Carlos 2.Officer.. . . . . . . . . . Sanchez Puzón, Javier 3.Officer.. . . . . . . . . . Aldecoa Sendagorta , Patricio 3.Officer.. . . . . . . . . . Brion Filgueira, Juan Manuel 3.Officer.. . . . . . . . . . Fernandez Fernández, Henar Bosun.. . . . . . . . . . . . Limbaga, Conrado Gudilos AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Bacus, Dave Ronan De Asis AB.. . . . . . . . . . . . . . . . De Ocampo, Regidor Maningas AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Fundemera, Tiburcio Tan AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Pal, Anastacio Jr. Vevero AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Roxas, Christopher Velarde AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Salut, Luisito Sesnero OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Canasa, Johnlee Silagan Deck Cadet.. . . . . . Molero Marin, Roberto Chief Engineer.. .. Paz Ramos, Manuel Chief Engineer.. .. Rodriguez Sanchez, Juan Vicente Cargo Engineer.. . Rodriguez Balseiro, Sergio 2.Engineer .. .. .. .. Casatejada Muñoz, Santiago 2.Engineer .. .. .. .. De las Fuentes, Ruben 3.Engineer .. .. .. .. Lafuente Brull, Javier 3.Engineer .. .. .. .. Suarez Negreira, Carlos 4.Engineer .. .. .. .. Monasterio Asteinza, Mikel 4.Engineer .. .. .. .. Fernandez Quintano , Ruben Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Sebastian, Romeo Tomilloso Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Tarroza, Reeze Mendez Motorman.. . . . . . . . Adalid, Melmar Abugan Motorman.. . . . . . . . Dela Cruz, Anthony Magada Motorman.. . . . . . . . Gajo, Alexis Abaja Motorman.. . . . . . . . Gomez, Vicente Waca Motorman.. . . . . . . . Torres, Reynaldo Ola-A Motorman.. . . . . . . . Epan, Miguel Monsalud Engine Cadet.. . . . Outon Dominguez, Pedro Electrician.. . . . . . . . Dios Neira, Julio Electrician.. . . . . . . . SanIsidro Seoane, Jesús María Chief Steward.. . . . Batiancila, Rey Descartin Chief Steward.. . . . Opiana, Jaime Martin Chief Steward.. . . . Opiana, Jaime Martin Messman.. . . . . . . . Hernandez, Wilfredo II Ordiz Messman.. . . . . . . . Mojica, Joesan Sancon Messman.. . . . . . . . Sierra, Edison Macabacyao Sup.Num/Painter Cleaner AB.. .. ���� Balatero, Rene Galgo Sup.Num/Painter Cleaner AB.. ...  Gison, Carlson Leonora Sup.Num/Painter Cleaner AB Salcedo, GherardMahibales Supernumerary.. . Hernandez, Alvin Gruta Sup.num/Painter Clean. Fitter  Lucas, Carlos Jr Mendoza

BODIL KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Kvilhaug Arve Henning Vestbø Oddmund Haugarvoll, Anders Pettersen, Petter Gaustad Terkelsen, Bjørn Guldahl, Thomas Lundberg, Staffan Peter Pedersen, Torstein Skaaren Schive, Kjetil Tveit Torstensson, Christian Perdido, Wilfredo Arzadon Villacan, Edgardo Cruz Escultero, Rennie Florendo Acosta, Reynaldo Lacasandile Belanizo, Elmer Amazona Buaquiña, Jever Jr. Abuhon Favorito, Domenic Antes Gutlay, Jurlie Rodriguez Tumangob, Jerome Tubio Alcaparras, Pableo Hizon Øverås Frode Alita, Edwin Hilado Mendoza, Edwin Sabado Magarzo, Phelan Jamili Lujan, Adonis Marcon Virtusio, Gerald Razon Roxas, Francisco Icban Aplasca, Alberto Despojo Caabas, Brian Bacosa Palma, Ronel Rosadino De Loyola, Mario Matabang Javierto, Efren Laurel Tubigon, Luvimin Jr Tantoy Kwiecinski, Ryszard Wieslaw Gavrilenko, Dmitry Homecillo, Elmer Legaspina Castro, Ryan Ocampo Duran, Jurence Manlukot Alonso, Jovan Amazona

CADIZ KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Bilbao Moya, Pedro Luis Master.. . . . . . . . . . . . Bosco Diaz, Juan Chief Officer .. .. .. Celaya Zorrozua, Juan Ramón Chief Officer .. .. .. Fernandez Carnero, Emilio José 2.Officer.. . . . . . . . . . Yeregui Calahorra, Iker 2.Officer.. . . . . . . . . . Fernandez Briones, Gaizka 2.Officer.. . . . . . . . . . Muruaga, Jon Ander 2.Officer.. . . . . . . . . . Seral Elola, David 3.Officer.. . . . . . . . . . Morato Marsal , Marc 3.Officer.. . . . . . . . . . Nodal Fernandez , Lucia Bosun.. . . . . . . . . . . . Requina, Bernardino Pangalay Bosun.. . . . . . . . . . . . Lagat, Ponciano Jr. Rabuya AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Limbaga, Glenn NMN AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Panaguiton, Mar-B Bayoneta AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Tubuhan, Antonio Jr. Chua AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Villodres, Kenneth Braza OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Lamdagan, Niño Boller OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Taba, Michael Angelo Tumenlaco Chief Engineer.. .. Bergua Dallas, Felipe Santiago Chief Engineer.. .. Calcedo Zamacona, Juan Antonio Cargo Engineer.. . Bada Magdalena, Jesús Alberto Cargo Engineer.. . Silva Gonzalez, Antonio 2.Engineer .. .. .. .. Armelles Ferrer, Vicente Miguel 2.Engineer .. .. .. .. Sainz Fernandez, Felix 3.Engineer .. .. .. .. Garcia Alvarez , Daniel 3.Engineer .. .. .. .. Gonzalez Cuendias, Raul 4.Engineer .. .. .. .. Moreno Franco, Iñigo 4.Engineer .. .. .. .. Blanco Fernández, Zita Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Alejandro, Fernando Sta. Cruz Motorman.. . . . . . . . Napial, Arnulfo Bernaldez Motorman.. . . . . . . . Negrido, Jose Jr. Alvarez Motorman.. . . . . . . . Rivas, Edilberto Obera Motorman.. . . . . . . . Valle, Silvestre III Condez Motorman.. . . . . . . . Enteria, Eduardo Jr Dela Torre Chief Steward.. . . . Llanera, Benjamin Loterte Chief Steward.. . . . Sibug, William Duria Messman.. . . . . . . . Briones, Chuck Pelo Messman.. . . . . . . . De Rama, Mharlon Afu Messman.. . . . . . . . Franco, Francis Rhey Dulla Messman.. . . . . . . . Suñga, Edward Andaya Sup.Num/Painter Cleaner AB.. ..� Caputolan, Eric Oliverio

CARMEN KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. . . . Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . .

Johansen Vidar Torp, Øystein Kerr Mccowan Johnsen, Trond H. Skramrud Palomares, Rod Manahan

2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Añover, Sherwin Dapar Del Rosario, Corsini Rejas Jampas, Jonathan Alberio Dadap, Ronald Capapas Cuadra, Lord Emerson Atupan Arpon, Feliciano III Sulit Razalan, Rodel Aguilar Pascual, Nelson Jr Sotto Libre, Hubert Calinas Granados, Emmanuel Buenafe Hernandez, Rodel Ibarra Jadoc, Efren Jr. Avila Pateres, Ark Lemuel Piape Bakke, Øystein Skinnarland Hovi, Jukka Acopio, Daniel Abian Cariño, Renato Lagundino Allesa, Remegio Alfeche Banayan, Rolando Cansang Cruz, Arturo Sta. Rosa Galagate, Wenefred Gamboa Angelito, Nelson Villasista Billones, Willy Bulquerin Mabala, Joelito Gabison Parone, Gary John Pagal Gabriel, Conrado Nicolas Tizon, Manuel Jacob Yala, Bartolome Gonzales Mangaoang, Christopher Padilla Ayangco, King Ramon Bajar Muyco, Jan Martin Francisco

ELI KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Duesund, Jan Kåre Sjåstad Kjartan Nordtveit, Rune Jåthun Haugland Arnulf Comision, Junel Magallano Tabinas, Ceferino Jr. Gonzales Yongco, Jose Jude Cuyos Frasco, Bienvenido Potot Piape, Reynaldo Dadula Cunanan, Rommel Esteban Apellido, Dave Fabros Baquirquir, Herbert Alcordo Escabarte, Jonas Patos Escalona, Clark Anthony Sumagang Casiano, Jason Metante Lagatao, Froilan Dollison Halvorsen, Bjarne Erling Svarnovics, Andris Lariego, Dennis Alo Orias, Rubell Ga Bacuel, Bernard Caparanga Gelio-Agan, Salvador Escaño Catipay, Bernard Benitez Vistar, Junnel Nillas Belarmino, Jogene Noveno Grado, Teofanes Caballo Castro, Arsenio Achera Hernandez, Leopoldo Azarcon Casili, Oliver Magdaraog Salomon, Jonathan Rodolfo Villanueva, Servillano De Castro

ELISABETH KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. ..

Rafaelsen Robert Talgø Gunnar Kongshavn Endre Myrhagen, Kent Arve Berget, Jan Geir Waldebjer, Cecilia Ljungquist, Eric Harald Stensson Sæle, Nils Petter Fylling, Rasmus Johannessen, Leiv Kåre Redoblado, Orlando Montefalcon Villegas, Mark Dennis Cuartillo Dela Cruz, Virgilio Jr. Ferrer Molina, Ramil Baluca Nievares, Neal Nierves Yee, Jesson Sanchez Bedua, Melvin Colonia Camarista, Ronald Consular Castronuevo, Jay Nobleza Osio, Ramiel Jr Llagas Fossberg Rolf Lystad, Frank Bochno, Artur Kartavshchikov, Igor Eide, Robin


3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Engine Cadet.. . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . .

Johannessen, Odd Valter Racadag, Rodrigo Tamara Bustamante, Joel Miasan Arboleda, Rizaldi Lalin Bantugan, Porferio Jr. Anasarias Cabanilla, Roderick Baniña Bufe, Alvin Quimson Calosing, Jerry Boy Cagayao Gelvero, Jonathan Saac Baynosa, .Cyril Rose Bienes Garciano, Jovier Borlasa Alkuino, Julius Yawan Balane, Ross Bryan Punongbayan Pechay, Noel Gutierrez Gjertås, Børge Hogsnes, Øyvind Santos, David Aceno Suplico, Junathan Soliva Marucot, Nemie Guevarra Pleje, Reynaldo Casero Villasis, Jess Vaal

FORTALEZA KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician Ass.. .. Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Håkonsen Håkon Rørvik Andreas Junttila, Olli Tapio Sørhaug, Einar Johan Entona, Nelson Punzalan Gison, Gil John Paclibar Ansay, Hermogenes Jr. Gallardo Mäkinen, Ari Jukka Tapani Neill, Richard Martin Veland Robert Goc-Ong, Victor Colitoy Lopez, Jesther Bugayong Resurreccion, Fehler Roberto Constantino, Ariel Pelobello Lamparas, Rodel Sanchez Abeto, Cyril Ledesma Alnas, Rodolfo Jr. Farenas Aquiño, Christian Dasas De Pedro, Jason Ysulan Perez, Eduardo Jr. Alvior Saquibal, Rodmar Montano Yangson, Harold Bedrijo Apura, James Badilles Cerdon, Mark Eleven Sotes Kristenson, Per Ryggvik, Aksel Ferrer, Manny Garcia Ramirez, Reynaldo Tuliao Cerbo, Nilo Gulmayo Dela Torre, Mario Jerome Ebo Estucado, Reynaldo Veneracion Baul, Bernabe Frias Bumanlag, Romeo Jr. Candava Brizo, Elmer Remedio Casalme, Zosimo Platon Gilbolingo, Arturo Lanugan Narido, Metodio Jr. Dapusala Galabo, Joe Arth Segovia Kiselev, Viktor Sydoruk, Sergey Besañez, Michael Ray Laru-an Cunanan, Glenn Marc Garcia De Rama, Maximo Suazo Umerez, Cleford Jayme Pacang, Samson Bugash Dela Cruz, Julius Czar Ferrer

GERD KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . 2.Engineer .. .. .. .. Electrician Ass... . Electrician Ass... .

Jungco, Peter Magluyan Tungcab, Jerico Galman Malinao, Rey Del Rosario Perez, Nomerlito Villar Aguirre, Jan Alfred Baquiano Gatilogo, Renato Mercedes

GIJON KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . .

Kallevik Klaus Egil Thorgrimsen Kristian Aspen, Wiggo Fjære, Morten Holm Dekkerhus, Audun Olsen, Kenneth Mertens, Roberts Shabanov, Sergey Rogalovs, Aleksandrs Katelnikov, Andriy Marucot, Erwin Guevarra

AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Gatilogo, Vicente Mercedes AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Pajoganoy, Leo Lamera AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Redoblado, Henry Montefalcon AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Odever, Israel Templado OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Requiero, Dareen Gibs Rellama Chief Engineer.. .. Entero, Nelson Memorial Chief Engineer.. .. Namoc, Papias Respecia 2.Engineer .. .. .. .. Galvez, Fred Bizares 3.Engineer .. .. .. .. Antones, Hernan Dayao Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Gatinao, Pepe Galusong Motorman.. . . . . . . . Aquino, Saturnino Jr. Velarde Motorman.. . . . . . . . Nava, Emmanuel Jr. Solatorio Motorman.. . . . . . . . Pablo, Emmanuel Salise Electrician.. . . . . . . . Pesimo, Eduardo Parone Chief Steward.. . . . So, Michael Buñi Messman.. . . . . . . . Bacrang, Marvin Pajoganoy Boy .. . . . . . . . . . . . . . Reyes, Richard Bonghanoy Sup.Num/Painter Cleaner AB.. ..��� Alagasi, Butch Lalang Sup.Num/Painter Cleaner AB�����Loreto, Arturo Jr. Cabiling

HANNE KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Rogstad, Henning Master.. . . . . . . . . . . . Rød, Ola Ivar Chief Officer .. .. .. Byholt, Kim Chief Officer .. .. .. Kolsvik Vidar Chief Officer jr... .. Larsson, Carl Fredrik Chief Officer jr... .. Nilsen, Terje 2.Officer.. . . . . . . . . . Kristiansen, Jørn 2. Officer .. . . . . . . . Kim Solax 3.Officer.. . . . . . . . . . Pedersen, Anders Løkås 3.Officer.. . . . . . . . . . Rønningen, Tony Bosun.. . . . . . . . . . . . Arcamo, Alan NMN Bosun.. . . . . . . . . . . . Laolao, Rene Dapatnapo AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Buena, Roberto Jr. Bagobe AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Del Rio, John Kevin Delgado AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Manalo, Robert Paglinauan AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Presinede, Eduardo Jr. Garaña OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Baiño, John Ric Lacsento Deck Cadet.. . . . . . Dumaloan, Joseph Michael Udalbe Deck Cadet.. . . . . . Millamina, Loid John Meneses Deck Cadet.. . . . . . Bidne, Kjetil Andre Deck Cadet.. . . . . . Bjørgen, Heine Chief Engineer.. .. Malinovskij, Dmitrij Chief Engineer.. .. Nästi, Juha Kristian 2.Engineer .. .. .. .. Monter, Lim Altejar 2.Engineer .. .. .. .. Zuniga, Efren Malasig 3.Engineer .. .. .. .. Alelis, Melvin Griñe 3.Engineer .. .. .. .. Mansueto, Chester Joseph Fernandez Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Reyes, Roberto Rafer Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Comision, Condrado Antipuesto Motorman.. . . . . . . . Abillera, Harold Geregale Motorman.. . . . . . . . Benavidez, Allan Boribor Motorman.. . . . . . . . Guardaya, Mark Bryan Española Motorman.. . . . . . . . Mendoza, Elmer Camutin Motorman.. . . . . . . . Naval, James Sevilla Electrician.. . . . . . . . Kowalczyk, Edward Electrician.. . . . . . . . Nurmi, Ari Tapani Chief Steward.. . . . Cabildo, Lauro Agulto Messman.. . . . . . . . Celocia, Phillip Joy Tiro Messman.. . . . . . . . Mendoza, Gonzalo Jr. Rosario Messman.. . . . . . . . Homecillo, Jed Garing Boy .. . . . . . . . . . . . . . Pesimo, Edward Louie Guevara Sup.num/Painter Cleaner OS.. . Cambronero, Gines Rosil Sup.num/Painter Cleaner OS.. .. �� Caraat, William Eulogio

HILDA KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. ..

Jeppesen, Jan Kåre Olsen Geir Strand Eid, Ole Jacob Tveit, Øyvind Uglehus Kristiansen, Dan Kevin Landøy, Torleif Ellegård-Jacobsen, Magnus Enocksson, Karl Gaard, Knut Andreas Skogheim, Kim-Rune Santos, Oliver Diaz Alis, Nathaniel Dela Cruz Biongcog, Jake Escalante Castillo, Jan Irvin Senecio Fiel, Agustin Provendido Fiel, Antonio Provendido Ramos, Christopher Rosales Sibal, Ronald De Loyola Tandoy, Harold Bandiola Maberg, Svein Magne Rasmussen, Ole B. Lazo, Vernieross Reyes Calibuso, Dante Agullo Gutierrez, Eric Rusit Superable, Ferdinand Rona

Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Arroyo, Larry Pereña Lansang, Mercurio Boctoto Villaeba, Resty Bulquerin Aguirre, Christopher Cutanda Tumaob, Cesar Jr. Peñafiel Khmyrov, Andrey Alexandrovich Sozinov, Stanislav Erfe, Rodel Serraon Pulutan, Leonides Ilagan Macoto, John Lloyd Ranile

IBERICA KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. Cargo Engineer.. . 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Svensson, Rior Arne Vik, Tore Horn John Kenneth Per Arne Husteli Bacero, Ramon Dionisio Delizo, Alden Almaquer Roma, Rommel Oyao Monte, Jonathan Tolentino Baluyut, Richard Bautista Ebalan, Edwin Cabuyao Eulalio, Jover Aniero Jopia, Ronaldo Esternon Prudente, Fred Javellana Bolasa, Jan Carlo Orencia Cayabyab, Francis Española San Roque, Allan Paul Valderama Bisaya, August Rodin Panlilio Cabunoc, Alex Thor Radaza Sandberg, Per Sierra Castañeda, Pedro Vargas, Gorgonio Ubani Araukua Irigoras, Koldo Robertsen, Are Helge Dela Cruz, Arnel Casas Gonzales, Joseph Palermo Razo, Patrick Namoco Jantoc, Rogelio Zamora Luceñara, Dario Jr Pacaldo Donayre, Teotimo Jr Lapaz Sinalua, Silverio Espada Tayactac, Miguel Marande Sacay, Norman Charles De Vera Matic, Nenad Kovalenko, Pavel Turalde, Alex Risos Antes, Gicel Dionnis Lozarita Hene, Bonifacio Jr Gudilos Lejero, Robin Cerbo

INGRID KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Ch officer jr .. . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2. Officer .. . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3. Officer .. . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2. Engineer .. . . . . . 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Larsen, Frank Nilsen, John Hansen, Kim Arne Loen, Per Ove Grande Lindström, Johannes Hans Kristian Hansen Nielsen , Henrik Allan Geir Kaarbø Hellevik, Ivar Ernst Ringøy Palero, Edgarino Olvina Opeña, Larry Miralles Carillo, John Dave Inquit Del Rosario, Reynaldo Abelida Razonable, Arvin John Escandor Mallari, Joemat Buan Arvid Magne Hansen Dypveit, Alfred Olav Shcerbula Mykhailo Krats, Georgijs Cepko, Jevgenijs Osipenko, Alexander Arkadevich Baldoza, Pepe Elcano Ribo, Marvin Cobar Vea, Ronnie Ubiña Namoc, Paul Aries Cañon Gonzalez, Arnel Malipot Llagas, Romar Que Dela Cruz, Chelo Junio Contapay, Jordan Bien Michael Alba

JORUNN KNUTSEN

Master/Platform Manager.. . . . . . . Master/Platform Manager.. . . . . . . Master/Platform Manager.. . . . . . . Ch.off/Stability Supervisor .. .. .. Ch.off/Stability Supervisor .. .. .. Ch.off/Stability Supervisor .. .. ..

2.off/Control Room Operator .. . . Håstø, Ronny 2.off/Control Room Operator .. . . Madsen, Per Ove 2.off/Control Room Operator .. . . Nodland, Kenneth 3.off/Control Room Operator .. . . Lyngstad, Glenn 3.off/Control Room Operator .. . . Thomassen, Magnus 3.off/Control Room Operator .. . . Bjørnson, Jørgen Crane Operator/AB/Rigger.. . . . . Skavhellen, Kjell Normann Crane Operator/AB/Rigger.. . . . . Søreide, Dag Arne Crane Operator/AB/Rigger.. . . . . Thomassen, John Helge AB/Rigger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barane, Jonny AB/Rigger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen, Tor Arve AB/Rigger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen, Jan Arve AB/Rigger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolstø, Kjell Magne AB/Rigger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munkejord Helge AB/Rigger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talberg, Nils Olav AB/Rigger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaaga, Didrik Ch.eng/Technical Supervisor.. . . Lodden Willy Ch.eng/Technical Supervisor.. . . Næs, Peder Arnt Ch.eng/Technical Supervisor.. . . Sund, Sigurd 2.eng/ASS. Technical Supervisor Bertelsen, Leif Roald 2.eng/ASS. Technical Supervisor Heimdal, John Bjarte 2.eng/ASS. Technical Supervisor Vikingstad Ove Einar 3.eng/ASS. Technical Supervisor Sæverud Vidar 3.eng/Engine Room Operator. Breivik, Aksel 3.eng/Engine Room Operator. Vegsund Arild Electrician Offshore.. . . . . . . . . . . . Brattland, Jan Peder Electrician Offshore.. . . . . . . . . . . . Kjønø, Robert Electrician Offshore.. . . . . . . . . . . . Lund, Olav Motorman Offshore .. . . . . . . . . . . . Friestad Terje Motorman Offshore .. . . . . . . . . . . . Grøsfjell, Sverre Motorman Offshore .. . . . . . . . . . . . Thomsen, Jakob Catering Manager .. .. .. .. .. .. .. Fosse, Thorstein Catering Manager .. .. .. .. .. .. .. Gran Thormod Catering Manager... .. .. .. .. .. .. Hansen, Einar J. Enerstvedt Catering Operator .. .. .. .. .. .. .. Herigstad, Lene Catering Operator .. .. .. .. .. .. .. Herigstad, Rosa Catering Operator .. .. .. .. .. .. .. Kristiansen, Jorunn

KAREN KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Homstøl, Jan Rosengren, Gunnar Enoksen, Håvard Harnes, Tom Erik Malonæs Heggeland, Stian Hagevik Holm, Truls Arvid Hansen, Kári Torvaldsson, Per Jonas Helmer Normann, Thomas Sandøy, Aleksander Morente, Nelson Fernandez Juanico, Renee Mella Suliva, Roderick Enomar Dabatos, Jes Rielan Canonigo Engaño, Riche Gonzales Sumugat, Orven Erispe Magistrado, Ramir Dura Bolodo, Michael Jay Arcadio Lanote, Armando Bagsic Plaza, Mark Cyril Dayrit Spanne , Håkon Lillenes Pawlowski, Rafal Wilmowicz, Mariusz Pazanin, Antonio Fjell Børge Casio, Manuel Florentino Mazharov, Anatoly Svezhov, Alexey Gordienko, Andrey Larsen, Øyvind Jemina, Leonard Valenzuela Malicay, Jayvee Dionio Carona, Nicolas Salazar Omaya, Mario Pasculado Arrojado, Alfredo Sena Tirol, Brian Estorgio Tungol, Nelson Flores Cichorski, Cezary Kinnerud, Odd Mempin, Kerwin Stanley Hinolan Baul, Bryan Julius Bautista Dagatan, Rowel Zabala Domingo, Jose Mari Untalasco Maraguinot, Joren Dua

Grav, Asbjørn Skare Frode Vedvik, Fred Benjaminsen, Gøran Storesund Paul K. Øverland, Per Morten

49


Crewlist June 2008 Crewlist 10th December 2013 KRISTIN KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Monares, Jovito Mahinay Sacay, Norman Andaya Olvina, Regival Encarnado Pedrajas, Helario Rotelo Andaya, Jose Antonio Pancho Abunales, Magno Esquierdo Antonio, Alberto Abid Horiondo, Nelson Rico Sorianosos, Joefren Daquil Ariete, Rogelio Jr. Patrimonio Dagamina, Rhacky Abrenzosa Alpanghe, Roy Logronio Mallanao, Elvis Agub Marquez, Renan Ian Bentolino Zaraspe, Ramon Tenedora Pedraza, Jerry Caunceran Casano, Kevin Jay Lijauco Aduna, Warren Casile Banlasan, Terence Paulo Tan Navarrosa, Francis Kenneth Alvior Genonangan, Voltaire Villar Gallarde, Daniel Edilberto Tumulak Valerio, Manolito Peralta Tupaz, Dante Covacha Jawili, Wilmar Logatoc Oliverio, Arthur Fin Magsino, Edwin Guevara Gabaisen, Garren Veloso Recaña, Alberto Reginio Diaz, Narendar Dorado Sinlao, Edgardo Parungao Ganoy, Emmanuel Dela Pena Redoblado, Gilbert Montefalcon Galagate, Shielwin Siaotong Rayandayan, Benjamin Jr Maliclic

LIV KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Olsvik, Einar Master.. . . . . . . . . . . . Torsvik Alf Kasper Chief Officer .. .. .. Knorrings, Igors Chief Officer .. .. .. Poholoks, Andrejs 2.Officer.. . . . . . . . . . Vaskis, Vladislavs 2.Officer.. . . . . . . . . . Skangalis, Rinalds 2.Officer.. . . . . . . . . . Bogatyrev, Viktor 2.Officer.. . . . . . . . . . Sheps, George 3.Officer.. . . . . . . . . . Leaño, Joelito Latigay Bosun.. . . . . . . . . . . . Duran, Fredel Umapas Bosun.. . . . . . . . . . . . Maligaya II, John Peter Salazar AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Bagos, Brian Basilan AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Colacion, Lloyd Kenneth Netura AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Tagab, Dwight Sean Lagria OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Arellano, James Brian Martin OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Catipay, Jeremiah Ybañez OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Tuhao, Eric John Tirante Chief Engineer.. .. Jeppesen, Jørn Berwald Chief Engineer.. .. Drivenes Arvid Atle 2.Engineer .. .. .. .. Goryushkin, Viktor 2.Engineer .. .. .. .. Katerusha, Dmytro Vladimir 3.Engineer .. .. .. .. Cabrera, Antonio Melgazo 3.Engineer .. .. .. .. Valdeleon, Reynold Tagle Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Santos, Percival Diaz Motorman.. . . . . . . . Dela Cruz, Michael Reyes Electrician.. . . . . . . . Rufo, Noel Oviso Chief Steward.. . . . Entona, Jonathan Punzalan Messman.. . . . . . . . Alonso, Brian Amazona Messman.. . . . . . . . Redoblado, Miguel Tristan Rebecca Boy .. . . . . . . . . . . . . . Reyes, Arvin Hernandez Sup.Num/Painter Clean. AB. Adams, Michael J. Tongcua

LNG/C RIBERA DEL DUERO KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. . . . Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . .

50

Simonsen Kenneth Alonso Aladro,Jose Dimas Bård Thunem Bentzen , Tord Advincula, Richard Rivera Cabarles, Rodorico Dumaray Cagulada, Jesselito Gawala Gener, Felix Chavez Bacomo, Gariquiel De Pedro Hermosura, Mateo Buena Limbaga, Deogenes Gudilos Dohiling, Omar Rebigan Aguanta, Nemesio Jr. Diez Dioneda, Mario Dolot Palomares, Rey Manahan

AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. Cargo Engineer.. . Cargo Engineer.. . 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Macoto, Judylon Ranile Juanillo, Geune Ernie Embo Talo, Rubensohn Ranile Vidar Vedø Sætre Håkon Barbon, Jose Ortega Valle, Charles Machitar Bernal, Clarence Sayo Codiñera, Darwin Saladaga Fernandez, Edsel Togonon Manalili, Ricardo Meneses Manalili, Ricardo Meneses Fabros, Albert Delos Santos Holgado, Dexter Ramos Nacional, Emmanuel Tuazon Tupaz, Gil Permejo Castro, Renie Merin Ljubica, Denis Sydoruk, Maksym Castañeda Landaburu, Ohier Sañosa, Filomeno Jr. Balondo Simpao, Rustico Barrientos Aycocho, William Reyes Magarzo, Alfredo Jr Madero Del Rosario, Ruel Abelida Mateo, Gerico Quebral

LOCH RANNOCH KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Fiane, Gunnar Haukland, Thor Hammer, Anders Torhus, Øystein Franco, Carlos Jr. Dulla Gabrido, Andie Alcancia Sevilleno, Ritz Jun Jingco Alvarez, Rodin Condez Bacayana, Silvino II Cagalawan Abangan, Jerson Pabillaran Caligdong, Jesus Añonuevo Santos, Rogelio Jr. Cortez Aurestila, Ritchie Gaurana Maraguinot, Vincent Sarbida Suplico, Jessie Jim Soliva Bodegas, Abner Casensa Malic, Victor Becaylas Respecia, Panfilo Beringuel Perez, Eusebio Agbayani Parambita, Raul Baguinon Compuesto, Alfredo Ignes Las Piñas, John Van Arias Nazarenko, Arkadiy Yakshev, Alexander Espinosa, Celestino Jr. Domingo Narido, John Vincent Pineda Dela Torre, John Axlross Sejalbo

LOUISE KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . .

Andersson, Kjell Karl Verner Østmark, Geir Abboc, Antonio Anquillano Javier, Marlo Postadan Corpuz, Wennie NMN Evangelista, Ruel Francisco Lamboloto, Robert Balan Lacsento, Oscar Madredijo Sallutan, Irish Reyes Malabanjot, Oscar Jr. Elbanbuena Abueva, Roser Ian Tuyor Estrabon, Terry Saroza Saguid, Nolan Selva Suplico, Herbert Soliva Samson, Jandale Leigh Sarmiento Baterna, Recor Delotabo Mondejar, Keats Dyson Cagalitan Bazilovs, Jurijs Orehovs, Vladimirs Almazan, Samuel Jr. Adviento Vela, Julio Cabarles Pioquinto, Felicisimo Jr. San Juan Rafal, Diogenes Elopre Kilap-kilap, Jose Abella Quinto, Luisito Tacsuan Roldan, John Noe Siaboc Nantes, Edward Rex Barrientos Camarista, Hermie Cabalfin Almazan, Jerico Bicomong Angeles, Romerto Culambo Magbanua, Dante Rubang

Messman.. . . . . . . . Pesimo, Rogelio Jr. Parone Boy .. . . . . . . . . . . . . . Fariñas, Edenson Alita Boy .. . . . . . . . . . . . . . Padayhag, Ien Louie Panzo

NB 2575

2.Engineer.. . . . . . . . Abalajen, Rufo Jr. Costuna

PIONEER KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB Apprentice .. .. AB Apprentice .. .. Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. ..

Sørensen Vidar Ulriksen, Runar Hepsø, Ivar Richard Steensen, Lars Anders Rødsæteren Aarekol, Per Øyvind Sørås, Jarl Martin Kallevik Thor Olav Kalseth Willy Lilleskare, Geir Nilsen, Jan Nordal Jan Harry Otterå Helge Nilsen, Kristoffer Lunde Pedersen, Ådne Nielsen, Jakup Ådland, Berge

RECIFE KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2. Officer .. . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician Ass... . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Hansen, Karsten Leksen, Arnold Meier Larsson, Lars Olof Nilsen, Leif Norvald Cataloctocan, Edsel Ray Biera Cervales, Marcos Bellosillo Hämäläinen, Antti Erik Johannes Robert Veland Cabanlong, Fiel Japzon Tabuyog, Gregorio Tuyao Fatlaunag, Joemar Nufable London, Noel Brufal Molina, Garry Nicanor Francisco Yagin, Edison Dela Cruz Anzures, Pepito Niño Carcero Skrulis, Imants Omdal, Ernst Fernandez, Hermenio Flores Andaya, Alejandro Porciuncula Cezar, Anthony Peñaflorida Roque, Catalino Martin Pelaez, Crispin Jr. Suela Pabalay, Calvin Camilo Verzo, Bonifacio Jr. Derez Valles, Nonilon Jr. Alair Banate, Cesar Jay Sanjorjo Eremeev, Vladimir Zagurskiy, Evgeny Sinlao, Victor Parungao Colandog, Nestorio Caberio Lazaro, Jayson John Salcedo Ortiz, Jaybert Anthony Alpuerto Bautista, Paolo Bantegui

SALLIE KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . .

Hansen, Svein Johansen, Stein R. Havre Furali Arvid Hansen, Harald Martin Håland Knut Svensen, Kjartan Bråthen, Christian Lande, Espen Johansen, Therese Langballe, Jon Bjarte Nilsen, Nicklas Andre Skoglund, Kenneth De Vera, Joselito Villote Pino, Giovee Roda Roque, Kerwin Cubos Adlaon, Warlito Varquez Alcantara, Nemesio III Fernandez Antiquina, John Romanillos Estonilo, Emmanuel Solomon Canseco Calubayan, Arnel Sanchez Francisco, Ludwig Enriquez Tisoy, Garry Narvadez Daliva, Marc Kim Dumayas

Deck Cadet.. . . . . . Opiana, Jay Mark Corporal Deck Cadet.. . . . . . Pontillas, Jeremiah Israel Matencio Chief Engineer.. .. Slinning, Helge Gunnar Chief Engineer.. .. Sollid Ole 2.Engineer .. .. .. .. Doroshenko, Alexey 2.Engineer .. .. .. .. Anchin, Alexey Vladimirovich 3.Engineer .. .. .. .. De Asis, Nelson Yap 3.Engineer .. .. .. .. Desquitado, Jupiter Desierto 3.Engineer .. .. .. .. Engracia , Brando Robin Jr. Salvador 3.Engineer .. .. .. .. Moreno, Oscar Damasco 4.Engineer .. .. .. .. Aya-ay, LLoyd Castelo 4.Engineer .. .. .. .. Pedrosa, David Jeremiah Vasquez Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Lincallo, Hector Sena Motorman.. . . . . . . . Narisma, Eugenio Malinao Motorman.. . . . . . . . Acuyan, Benny Billojan Motorman.. . . . . . . . Castillo, Edwin Quebuen Motorman.. . . . . . . . Pacaldo, Emmanuel Padilla Motorman.. . . . . . . . Pilapil, Edgar Cañete Engine Cadet.. . . . Ebao, Juneight Dickson Tagonos Engine Cadet.. . . . Bacay, Garry Basilan Engine Cadet.. . . . Emmia, Quirino Jr Aninipot Electrician.. . . . . . . . Rusyev, Oleg Electrician.. . . . . . . . Salykin, Oleksiy Chief Steward.. . . . Faller, Reynaldo Rodil Chief Steward.. . . . Pollicar, Tiburcio Morente Messman.. . . . . . . . Redoblado, Rhejan Montefalcon Messman.. . . . . . . . Suzara, Wenceslao Jr. Parco Boy .. . . . . . . . . . . . . . Villena, Jimson Jr. Domrique Sup.Num/Painter Cleaner AB Duran, Lourence Manlukot Sup.Num/Painter Cleaner AB Laguindam, John Villanueva

SESTAO KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Iriondo Egaña, Jose Angel Master.. . . . . . . . . . . . Madarieta Juaristi, Juan Cruz Chief Officer .. . . . Azpiroz Elicegui, Ignacio 2.Officer.. . . . . . . . . . Alvarez Mutiozabal, Ramón 2.Officer.. . . . . . . . . . Arrazola, Julen 2.Officer.. . . . . . . . . . Gonzalez Torres, Pablo 3.Officer.. . . . . . . . . . Jimeno Rodriguez , Rodolfo Rafael Bosun.. . . . . . . . . . . . Mantilla, Tito Jr. Ortiz AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Babao, Lito Sena AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Capuyan, Marlon Dollolasa AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Ramirez, John Michael Valero AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Rimando, Armand Yap AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Riños, Eric Ardiente AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Soriano, Angelito Hontiveros AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Suelto, Roland Untua AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Ador, Jose Jr. Rodrigo OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Escabarte, Allan Hinay OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Silva, Jed Raymund Lubi Chief Engineer.. .. Cora de la Cavada, Tomas Cargo Engineer.. . Lezameta Cabrera, Joseba Cargo Engineer.. . Peri Alvarez, Roberto Cargo Engineer.. . Freijeiro García, Joaquín 2.Engineer .. .. .. .. Vegas González, Pablo 3.Engineer .. .. .. .. Barreiro Garcia , Carlos 4.Engineer .. .. .. .. Freire Andrade , Xosé 4.Engineer .. .. .. .. Mateos Sanchez, Juan Javier Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Baldoza, Alexander Elcano Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Sarabia, Mario Quimpang Motorman.. . . . . . . . Ayangco, Manuel Rey Motorman.. . . . . . . . Galolo, Nicky Maderal Motorman.. . . . . . . . Garcia, Cloyd Estewalds Chichirita Motorman.. . . . . . . . Gavero, Wilfredo Jr. Roque Motorman.. . . . . . . . Gersamio, Axel Nemenzo Motorman.. . . . . . . . Servañez, Ervis Anastacio Engine Cadet.. . . . Garcia Morales, Jose Maria Electrician.. . . . . . . . Barge Bustabad, Rufino Electrician.. . . . . . . . Sanisidro Araujo, Jesús Chief Steward.. . . . Estribello, Isidro Samiliano Messman.. . . . . . . . Carrasco, Arthur Alzona Messman.. . . . . . . . Rosello, Danilo Jr. Ortega Messman.. . . . . . . . Villanueva, Ryan Bersamin Boy .. . . . . . . . . . . . . . Genonangan, Joseph Mark Bermudo Boy .. . . . . . . . . . . . . . Ramilo, Mario Jr. Landicho Sup.num/Painter Cleaner OS ����� Castillo, Jaime Paraiso Sup.num/Paint. Cleaner OS��Mendez, Enrique Jr. Degamo

SEVILLA KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . .

Gabin Sánchez, David Lafuente Alonso , Javier Eduardo Zabala Urrutia, Jose M. Puerto Lecanda , Juan Antonio Fernandez Gaubeca , Jose Vicente Gallastegui Azpiarte , Ignacio


2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Deck Cadet.. . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. Cargo Engineer.. . Cargo Engineer.. . 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 4.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician Ass... . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Mateo Razquin , Joan Mendez González, Daniel Gabin Vazquez, Sergio Buenaga Fernández, Angel Romero, Joey Santos Visitacion, Jefferson Tinsay Arvesu, Crisanto Borgonia Borlasa, Alan Brusola Dela Cruz, Robin Esmeralda Dojello, Angelo Chris Pesimo Domingo, Irenz Balosbalos Fernandez, Gil Fausto Pacatan, Kemwell Castillano Daguman, Allan Emphasis Agunday, Jerwin Guisando Figueroa Carrera, Francisco Egea Arrate, Juan Carlos Espinal Torrijos, Gorka Larrinaga Okamika, Jesus Rucandio Vicente, Javier Currais Sendon, Alfredo Arancon Botigue, Sergio Daniel Martinez Vazquez, Oier Rivera Diaz, Fernando Usabiaga Gutierrez, Koldo Baniel, Abner Suyo Bingco, Menelio Nable Ardeño, Rogelito Canja De La Mar, Bernie Gabrillo Framil, Joel Rojo Marabe, Bonerjes Ricablanca Montaño, Joel Sabarillo Eulogio, Janito Pederito Santasusana Suñe, Arnau Santamaria , Moises Aparicio Chacon Colmenares, Jose Felix Castillo, Librado Escalona Gulay, Blas Garduque Dionglay, Danilo Dino Mendoza, Florante Sanchez Tongcua, Gauden Paul Adriano Purisima, Jan Rey Paquidian

SHUTTLE POOL Chief Officer .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . .

Tangjerd Arnt Petter Samuelsen, Ove Larsen, Jostein Nikolai Strandheim, Reidar

SIRI KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . 2.cook.. . . . . . . . . . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . .

Myrvang Morten Kristian Olsen, Frode Gulbrandsen, Bjørn Kasper Lavre, Jørn Larsen, Kim Andre Skagen Alonso, Gines Amazona Heggem, Tina Kristin Kristiansen, Per Kåre Tredal, Christian Knarvik Blekkan, Stig Richard Jakobsen, Odd Marcelo, Felimon Lumidao Rosco, Gilbert Bilbao Autor, Joel Ymata Pacquiao, Mark Anthony Lamparas Sotto, Jay Vee Tirol Villaraza, Vic Magtagad Bantugan, Noel Anasarias Bentillo, Jeddan Ibaño Orvik Stian Sakseid Per Arne Carreon, Vicente Jr. Ticao Macion, Jover Calunsag Maranan, Ramon Malagar Pones, Edgar Villarin Suaiso, Rosalito Torres Sta. Maria, Jojo Cayman Suresca, Junas Mamon Morales, Karl Ignatius Tr. Cabrera Bayon-on, Allan Barzaga Ramirez, Zerimar Javier Parrilla, Byron Anthony Villarmino Dionglay, Carmelo Dino Mendoza, Melandro Sanchez Ramos, Edwin Soriano Acibar, Arnel Cisneros Salazar, Mark Chester De Villa

Boy .. . . . . . . . . . . . . . Dupan, Abel Martinez Boy .. . . . . . . . . . . . . . Likit, Kevin Jed Valdez Boy .. . . . . . . . . . . . . . Militar, Mennard Genonangan Sup.Num/Painter Clean.AB Navarro, Edgar Romales

TORDIS KNUTSEN

Motorman .. . . . . . . . Orais, Jerick Andrei Acuña

TORILL KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Auestad David Lindeland, Arve Vahtera, Johanna Green, Kim Martin Berg Demski, Arkadiusz Pedersen, Cato Andre Haraune, Magnus Rosnes Gøran Christiansen, Geir Julseth, Andreas Estubo, Norman Mantilla Arbitrario, Neildwin Arlis Hontucan, Winston Manaban Salvilla, Michael Jorge Crucero Tampon, Jorge Cumpindio Culhi, Jeremiah Dalipog Klæbo, Johnny Vea Stein Arve Manalo, Erwin Rommel Libang Laurente, Danilo De Ocampo Mangao, Michael Caitona Tuazon, Danilo Malones Enriquez, Alberto Rodriguez Agravante, Jaynhiel De Oca Cabarles, Jeremias Jr. Rustico Regidor, Elias Masola Declarador, James Banabanapo Gabule, Christian Saguing Arbizo, Romeo Favor Mendoza, Rogelio Jr. Sanchez Española, Freddie Loi John Labajo

TOVE KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Messman.. . . . . . . .

Española, Richard Galan Padayhag, Agustin Ivan Pancho Bathan, Nolie Semira Diaz, Dominador Ibarra Garabillo, Jonathan Matias Torres, Amador Mercado Gabriel, Juan Arceo Llaguno, Godofredo Jr. Navaluna Donatos, Rolan Dais Jovellano, Edilberto Araullo Namoc, Leo Cañon Saraspe, Balbino Jr. Esteves Pastor, Danilo Sevilla Mojica, Gilbert Sancon Navata, Raymond Nicanor Siega, Allen Sala Catabay, Victorio Domingo Abanco, Jose Martinez Rubia, Felix Jr Jallores Agtagma, Jonathan Guillermo Catipay, Eddie Pamugas Lamug, Elmo Madrid Andres, Jeffrey Parales Pavia, Zaldy Rodriguez

VALECIA KNUTSEN Master.. .. .. .. .. .. Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . .

Gil Ortiz, Jose Angel Saitua , Jon Ander Costa Fah, Joan Gabilondo Ariznabarreta, Iñigo Echeverria Yurre, Jon Nevot de Martino, Angel Domingo Olvera Rodrigo, Oscar Soto Fernández, Pablo Gonzalez Abad, Amelia Beneitez Barrios , Marcos Antxia Blanco , Gaizka Morilla, Leonardo Astoveza Zamora, Roel Ortilla Arostique, Julius Pasigue Ponce, Ramil Aguirre Sanoria, Enrico Saquilabon

AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. Cargo Engineer.. . Cargo Engineer.. . 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 4.Engineer .. .. .. .. 4.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Engine Cadet.. . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Chief Steward.. . . . Chief Steward.. . . . Messman.. . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . . Boy .. . . . . . . . . . . . . .

Tuscano, Lowell Molo Ash, Maiboy Marvin Ynot Avelino, Kenneth Amora Alea Tassa, Jorge Casademont Portell, Gines Alvarez Diaz, Leonardo Arguinchona Laca, Pedro Guridi Lopez, Alejandro Gutierrez Miranda, Ignacio Iglesias Gonzalez, Raul Donoso Gironza, Jose Antonio Rodriguez Crespo , Francisco Sinalua, Fernando Jr. Espada Cagadas, Warner Jr. Cabalfin Ignacio, Ryan Agustin Miano, Milo Castillanes Diaz Baz, Ibai Peña Ibarguren , Jesús Beitia Chico , Aitor Alejo Castillo, Noel Santos Paras, Herminio Bernabe Dominguez, Rio Tenefrancia Galvez, Erwin Louie Morales Pigti, Jun Man-On

Electrician Ass... . Bagunu, John Galac Chief Steward.. . . . Enciso, Roberto Edilloran Chief Steward.. . . . Valenzuela, Simeon Rosita Messman.. . . . . . . . Lunaria, Rowald Espiritu Messman.. . . . . . . . Sopenasky, Ashley San Juan Boy .. . . . . . . . . . . . . . Pollicar, Ron Vince Cerna Boy .. . . . . . . . . . . . . . Llagas, Sime-Mon Ignao Sup.Num/Paint./Clean ���� AB Romantico, Mark A. Marcelo Sup.Num/Paint/Clean OS�������������Manalo, Joseph Agustin

VIGDIS KNUTSEN

Master.. . . . . . . . . . . . Skarshaug, Sturle Chief Officer .. .. .. Suhoparovs, Andrejs 2.Officer.. . . . . . . . . . Pugac, Aleksandr 3.Officer.. . . . . . . . . . Kazanbayev, Mykhaylo Bosun.. . . . . . . . . . . . Miranda, Benedicto Ochoco Pumpman����������������� Palac, Ranie Humabon Cagampang AB.. . . . . . . . . . . . . . . . De Asis, Evelix Bustillo AB.. . . . . . . . . . . . . . . . Hernando, Clifford Selim OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Cataluña, Elmer Ordoñez OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Orteza, Khier Del Mundo 2.Engineer .. .. .. .. Buvarp, Ole Andreas 2.Engineer .. .. .. .. Søyseth, Jan Sverre Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Puse, Henry Torquator Motorman.. . . . . . . . Enejosa, Reynold Callejo Motorman.. . . . . . . . Galagar, Simon Capon Motorman.. . . . . . . . San Roque, Roel Valderama Wiper .. . . . . . . . . . . . Tarriela, Gerald Tapay Electrician.. . . . . . . . Thomsen, Andrev Chief Steward.. . . . Guico, Onofre Clerigo Messman.. . . . . . . . Violago, James Ellison Valdizno Messman.. . . . . . . . Gatila, Edison Sentones

WINDSOR KNUTSEN Master.. . . . . . . . . . . . Master.. . . . . . . . . . . . Chief Officer .. .. .. Chief Officer .. .. .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. Chief Officer jr... .. 2.Officer.. . . . . . . . . . 2.Officer.. . . . . . . . . . 3.Officer.. . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Bosun.. . . . . . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . Pumpman.. . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . AB.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . OS.. . . . . . . . . . . . . . . . Chief Engineer.. .. Chief Engineer.. .. 2.Engineer .. .. .. .. 2.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. 3.Engineer .. .. .. .. Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Fitter.. . . . . . . . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Motorman.. . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Wiper .. . . . . . . . . . . . Electrician.. . . . . . . . Electrician.. . . . . . . .

Angell Eirik Gullhaug Oddgeir Arnevik, Rikard Bredo Börjesson, Andreas Georg Bakke, Eric Simonsson, Eric Martin Skulbru, Jørgen Åkesson, Johan Henrik Dahino, John Philippe Lalu Nieles, Richard Sequio Paulin, Timoty James Dajis Panes, Miguelito Palma Patcho, Ernie Culomnas Babaran, Ireneo Cabrera Robite, Laurie Viel Galilea Miraflor, Felmore Daniel Ricarte Jamito, Bernie Rodolfo Mijares, Randy Tongcua Respecia, Raneil Lacerna Martos, Richard Fabon Pesimo, Karlo John Bernabe Jacobsen, Rolf Morten Mathiassen Harald Bilog, Ronald Cardenas Fulgueras, Ferdinand Almo Buqueron, Roderick Villanueva Dela Torre, Joselito Delos Reyes Mocorro, Benedicto Jr. Bautista Legaspi, Marianito Tolo Ostia, Ponciano Jr. Lanurrias Collamat, Elmore Conge Natividad, Gerhard Armenta Valdeleon, Gary Gordo Dela Cruz, Reymart Ucag Martos, Jester Montano Bersaas, Gunnar Ole Haukelien, Rune

51


Smedasundet 40, N-5529 Haugesund Tel.: +47 52 70 40 00 Fax: +47 52 70 40 40 E-mail: firmapost@knutsenoas.com www.knutsenoas.com www.knutsenphilippines.com

B

God jul og Godt nytt ar Merry Christmas and a happy New Year

52

Knut'n  

nr 2 2013