Page 1

KNUT´N Company magazine for knutsen group, no. 2 2012 16 volume

Type approved and ready for the market

2

2012


Innhold - Index

2

Rederiets reisende stuert - Company traveling chief steward

4

Tre KNOT skip i “Come By Chance” - Three KNOT ships in “Come By Chance”

7

Vellykket SEEMP workshop - Successful SEEMP workshop

8

Tre veteraner gikk i land - Three veterans disembarking

10

Farvel med M/T Anna Knutsen - Farewell to M/T Anna Knutsen 

11

KNOT gjennomfører BPMM - KNOT implements BPMM

12

Kjølstrekking og overlevering i Korea - Keel-laying and handover in Korea

13

Mitt liv om bord på en bøyelaster - My life at sea onboard a shuttle tanker

14

Framtidens teknologer på besøk - Tomorrow’s technologists come visiting

16

British Gas hedrer Harald Sandtorv - British Gas honours Harald Sandtorv

18

Dette er IT-avdelingen - This is the IT department

19

Vellykket LNG-konferanse i Bilbao - Successful LNG conference 

20

Tre LNG-tankere i El Ferrol - Three LNG tankers in El Ferrol

22

Tre KBAL og 42 KVOC solgt - Three KBAL and 42 KVOC sold

24

KBAL sertifisert og i produksjon - KBAL certified and in production 

26

Shipping-interesse for KBAL - Keen interest in KBAL

27

Anneleen Knutsen holdt Valhall i gang - The Anneleen Knutsen kept Valhall going

28

Drømmedag for offiserspirer - Dream day for officers to-be

30

Sikkerhetspris til M/T Eli Knutsen - Safety award to M/T Eli Knutsen

31

M/T Siri Knutsen ombygges til spesialskip - M/T Siri Knutsen is rebuilt into a specialized vessel

32

Skadefritt år på bøyelasterne - A year without lost time incidents for shuttle tankers

33

Jernmannen - The Iron Man

34

Unge politikere på besøk - Visit by young politicians

36

Leopoldo Arcilla fylte 70 - Leopoldo Arcilla turns 70

37

Sertifikater på plass i Manila - Certificates in place in Manila

37

Knutsen OAS (UK) LTD – Årlige Golf Day - Knutsen OAS (UK) LTD – Annual Golf Day

38

Aktivt lederskap godt mottatt om bord - Active leadership positively received onboard

39

Flott sommeropera - Grand summer opera

40

Vellykket teambuilding i Marine HR - Vellykket teambuilding i Marine HR 

41

God offiserskonferanse for bøyelasterne - Successful conference for shuttle tanker officers

42

Vinnere av årets bilde 2012 - Winners of 2012 photo of the year

44

Noen bilder fra fotokonkurransen 2012 - Some images from the photo contest 2012

46

Jubilanter - Terms and years / Nyansatte - New faces at the offices

48

Flåteliste - Fleetlist

49

Mannskapsliste - Crewlist

52

Editorial committee: Arne Fylkesnes, Hilde Agasøster, Torstein Bjelland, Synnøve Seglem

From DHR Reklamebyrå: Odd-Atle Urvik, Harald Rasmussen, Jon Oscar Handeland Hilde Stavland

Contact: Phone.: +47 52 84 54 84 E-mail: knutn@dhr.no


Some words from the Managing Director Som forsiden på denne utgaven av Knut’n As the front page of this edition of Knut’n goes to forteller, har vi endelig fått godkjent og sertifisert show, our ballast water technology has finally been vår teknologi for rensing av ballastvann.Vi er approved and certified.We are both pleased and både glade og stolte over at KBAL er sertifisert. proud that KBAL is now certified. Et annet høydepunkt fikk vi på konferansen Another highlight occurred at the conference for for bøyelastflåten i høst. Ian Hunter, som the shuttle tanker fleet this autumn. Ian Hunter, tidligere var direktør for Exxon Mobils a former manager of ExxonMobil’s vetting vettingorganisasjon, holdt et ni timers foredrag organization, gave a nine-hour lecture on Tanker om Tanker Management Self Assessment Management Self Assessment (TMSA).We sat (TMSA).Vi satt målbundet mens Ian Hunter spellbound while Ian Hunter explained why TMSA Managing Director Trygve Seglem fortalte om hvorfor TMSA ble innført. Med was introduced.With his long monologues, full of wit lange monologer ispedd vidd og humor, og uten and humor, and without any dull points, he told the dødpunkter, fortalte han hva oljeselskapene venter seg av audience what the companies are expecting from the operators’ operatørenes skip- og seilingstjenester. Jeg håper at forståelse shipping and sailing services. I hope that an understanding of for oljeselskapenes krav trengte inn under huden på de fleste. strict requirements of oil companies dawned upon most of the Vårt program “ We Are Committed to Safety “ fortsetter listeners. på fjerde året, og vi gleder oss over at det nå endelig viser Our program “ We Are Committed to Safety “ continues in its resultater. fourth year, and we are pleased to note that it is beginning to Siste halvdel av 2012 har vært tøff. Mange av våre ansatte give results. har stått på og lagt ned betydelig med ekstra arbeidstimer. The last part of 2012 has been tough. A large number of Spesielt gjelder dette medarbeidere på økonomi og regnskap, employees have devoted considerable efforts, working extra samt dem som har deltatt i de store FSU prosjektene hours. This in particular applies to employees working within tilknyttet oljefeltene Dagny og Martin Linge. finance and accounts, plus those who have taken part in the Knutsen NYK Offshore Tanker Management, KNOT er major FSU projects relating to oil fields Dagny and Martin etablert.Vår første bøyelaster, M/T Anna Knutsen som ble Linge. bygget i 1987, er solgt.Vi har påbegynt kontrahering av Knutsen NYK Offshore Tanker Management, KNOT has nybygg for 10 års kontrakt med Repsol/Sinopec. Skipet skal been established. Our first shuttle tanker, M/T Anna Knutsen, operere sammen med vårt nybygg M/T Carmen Knutsen i which was built in 1987, has been sold.We have started the Brasil. contracting of a new building that will take up a 10-year Spesielt gledelig og revolusjonerende er en opptil 200 dager contract with Repsol/Sinopec. The ship will be operating in kontrakt vunnet med Snorre partnerne for feltinjeksjon tandem with our newbuilding M/T Carmen Knutsen in av ferskvann og silikat som skal øke utvinningsgraden fra Brazil. feltene. (E.O.R. Enhanced Oil Recovery). Bøyelasteren M/T Particularly gratifying and revolutionary is a contract awarded Siri Knutsen blir bygget om for dette spesielle formålet og by Snorre partners for field injection of freshwater and silicate operasjonen er tenkt påbegynt i mai. aimed at enhancing the rate of recovery from oil fields. (E.O.R. For Knutsen Gruppen avsluttes året med et gledelig salg Enhanced Oil Recovery). Shuttle tanker M/T Siri Knutsen av kjemikalietankerne M/T Synnøve Knutsen og M/T will be rebuilt for this particular purpose, where operations Ellen Knutsen. Disse skipene har de fire siste årene vært en according to plans will start up in May. The contract will run a økonomisk lidelse. maximum of 200 days. Vi fikk nok en god nyhet før jul. Gas Natural har inngått 18 For the Knutsen Group the year is concluded with a sale of års fast kontrakt pluss opsjoner for LNG/c Ribera del Duero chemical tankers M/T Synnøve Knutsen and M/T Ellen Knutsen. Knutsen, which is gratifying. These ships have the last four Når vi ser tilbake har 2012 vært et oppryddingsår.Vi har years been an economic suffering. nådd noen mål, og vi går inn i 2013 med store forventninger. We received yet another piece of good news before Christmas. Det generelle tankmarkedet kommer til å være ille.Vi får Gas Natural has entered an 18-year firm contract plus options tilbakelevert noen bøyelastere, og det gir oss ledig COA for LNG/c Ribera del Duero Knutsen. kapasitet som vi kan selge i markedet. Looking back on 2012, it must be characterized as a year Jeg takker våre medarbeidere på land og sjø for innsatsen of clearance.We have reached some of our goals, and we are 2012, og ønsker alle med familier en fredfylt og god jul. entering 2013 with great expectations. The general tank market Godt Nytt År – Bon Voyage will be bad. Some shuttle tankers will be delivered back to us, which gives us available COA capacity that we may sell in the market. I would like to thank our employees on land and at sea for their contribution in 2012, and wish everyone and their families a peaceful and happy X-mas. Happy New Year – Bon Voyage

We are Committed to Safety

Trygve Seglem Managing Director

3


Rederiets reisende stuert

Egil O. Endresen and Romar Q. Llagas are responsible for introducing the new diet and catering procedures on board.

4

Romar Q. Llagas (38) er rederiets ” reisende stuert”. Firebarnsfaren fra Bulacan har som oppgave å besøke alle rederiets skip. Sammen med stuerten og de forpleiningsansatte om bord på skipene han besøker går han gjennom alle rutiner, og kommer med forslag til endringer og forbedringer om bord. - Målet er å innføre en felles standard for kosthold og forpleining om bord i alle de nærmere 41 skipene i rederiet, sier han til Knut’n. Da vi gjorde det første intervjuet med Llagas hadde han allerede besøkt seks av skipene, og var på vei om bord i det sjuende. Når dette leses har han vært på enda flere skip. - MLC-konvensjonen som regulerer forhold knyttet til forpleining og kosthold om bord blir ratifisert i løpet av 2012. Vi skal se til at alle rutiner om bord oppfyller disse standardene, forteller Romar Q. Llagas, som understreker at besøkene om bord har flere siktemål. - Sammen med stuerten går jeg gjennom alle bestillingsrutiner, og sjekker proviantlageret, og ser hvilke endringer som kan gjøres for å gjøre driften mest mulig effektiv og rasjonell. Like viktig er det å se til at kostholdet

om bord er tilrettelagt slik at alle får sunn, god og velsmakende mat. Et sunt kosthold kombinert med fysisk aktivitet er en forutsetning for god helse, og en av de tingene vi gjør er å sette opp forslag til menyer. Med besetninger som består av norske, filippinske og spanske sjøfolk stilles det krav til allsidighet til dem som skal lage maten. På LNG-tankerne med spanske offiserer og filippinsk mannskap er det en selvfølge at det både er spanske og filippinske retter på menyen. De norske besetningene får tradisjonsrik norsk mat som kjøttkaker eller komler. Llagas forteller videre at de har både norske og spanske kokebøker tilgjengelig om bord, slik at en god filippinsk kokk vil få både komlene og paellaen til å smake som den skal. Før Romar Q. Llagas tiltrådte stillingen som omreisende stuert, var han på M/T Sallie Knutsen. Han har bakgrunn fra hotellbransjen, og mener det er klare paralleller mellom det å arbeide på et hotellkjøkken og det å lage mat i byssa på et skip. - Begge steder har man et utvalg forskjellige retter som folk kan velge mellom. Noen vil gjerne ha kylling, mens andre foretrekker fisk. Det viktige er at det er en variert og sunn meny.

Når folk besøker andre land spiser de gjerne den lokale maten på stedet. Det er en del av reiseopplevelsen når man besøket et annet land med en annen kultur. Et norsk besetningsmedlem bør derfor benytte anledningen til å smake på spansk eller filippinsk mat, mens en filippiner bør prøve norske eller spanske retter, sier han. I likhet med sine seilende landsmenn går Llagas i turnus med 6 måneder på jobb og tre måneder hjemme. Med kone og fire døtre i alderen 8 til 19 er det anledning å praktisere både innkjøpslogistikk og kokekunsten når han er hjemme. - Jeg liker å lage mat, og tar gjerne min tørn ved komfyren når jeg har fri. Det med sunn mat er like viktig hjemme. Derfor praktiserer jeg selv det jeg prøver å lære andre. Det er imidlertid ikke bare det med sunn mat som er viktig i friperiodene. Mosjon er like viktig for å holde seg i god form. Om bord er det lagt til rette med trimrom, og mange trener regelmessig når de seiler. Men det er viktig å ikke sige ned i sofaen når man kommer hjem, men prøve å holde det ved like. Det skal ikke så mye til, en daglig sykkeltur eller spasertur gjør at du holder formen ved like, sier Llagas til Knut’n.


Company traveling chief steward Romar Q. Llagas (38) is the company’s ”traveling chief steward”. The father of four from Bulacan´s main task is to visit all company ships. Together with the steward and catering staff on board the ships, he goes through all routines and puts forth proposals for changes and improvements on board. “The aim is to introduce a common diet and catering standard on board all of the 41 ships of the company,” he says to Knut’n. When we made our first interview with mr. Llagas, he had already been visiting six of the ships and was just going to board the seventh. At the time of reading of this article, he will have visited many more of the ships. ”The MLC Convention, regulating matters related to diet and catering on board, will be ratified in the course of 2012. We shall make sure all routines on board our ships comply with these standards,” Romar Q. Llagas says, while emphasizing that his visits on board serve multiple purposes. ”Together with the steward, I go through all procurement procedures and check the provisions room to see what changes that can be made to render operations as efficient and rational as possible. However, just as important is to make sure the diet on board has been arranged in a way that ensures everyone is offered good, healthy and tasty food. A healthy diet combined with physical activity, is a pre-requisite for good health. One of the things that we do is to put together proposed menus. With a crew consisting of both Norwegian, Philippine and Spanish sailors, a high level of versatility is demanded from those assigned to prepare the food. On board the LNG tankers, with Spanish officers and a Philippine crew, it is a natural demand for there to be both Spanish and Philippine dishes on the menu. The Norwegian crew members are offered traditional Norwegian food such as meatballs or dumplings,” mr. Llagas says, while adding there are both Norwgian and Spanish cookbooks available on board to ensure a good Philippine cook will make both dumplings and paellas taste the way they are supposed to. Before Romar Q. Llagas was appointed the position as a traveling chief steward, he used to be working on the M/T Sallie Knutsen. With his past experience from the hotel business, he believes there are clear similarities between wor-

5

Romar Q. Llagas and steward Leopoldo Hernandez inspecting the provisions room on board the M/T Liv Knutsen.

During cleaning of floors.

During cleaning in accommodation together with Messman Oliver Casili and Messboy Servillano Villanueva.


Lunch time in the messroom together with galley personnel.

6

king in a hotel kitchen and preparing food in the galley of a ship. ”Both food preparation venues have a selection of different dishes people can choose between. Some would like chicken, whereas others prefer fish. The important thing is to have a varied, healthy menu. When people go abroad, they tend to eat the local, indigenous food served. This is all part of the travel experience derived from visiting a different country with a different culture. A Norwegian crew member should therefore take the opportunity to taste Spanish or Philippine food, whereas a Filipino should sample Norwegian or Spanish dishes,” he goes on to say. Just like his sailing countrymen, mr. Llagas follows a rotational cycle of 6 months at work and three months off. With a wife and four daughters aged 8 to 19, he has every opportunity to practise both procurement logistics and the art of cooking while at home. “I enjoy preparing food and I’m pleased to take a turn at cooking in my leisure time. The matter of healthy food is just as important at home, which is why I am practising myself what I try to teach others. However, healthy food is not the only important matter alone. Exercise is just as important in order to keep fit. On-board facilities feature i.a. an exercise room where many work out on a regular basis while sailing. It is very

important not to “creep into the couch” on coming home, but to try to keep up the exercise sessions. It doesn’t take all that much, a daily bicycle ride or walk will be sufficient to stay trim, mr. Llagas says to Knut’n.

Lunch prepared onboard.

Tett program Det er et tett reiseprogram Romar Q. Llagas har. I løpet av desember hadde han vært om bord i 9 av Knutsen-tankerne. Han startet med å besøke Valencia Knutsen, og fulgte opp med Siri Knutsen. Utover høsten fulgte han så opp med å besøke Elisabeth Knutsen, Hanne Knutsen, Louise Knutsen, Eli Knutsen, Liv Knutsen, Iberica Knutsen og Karen Knutsen. Planen videre er at han på nyåret først skal om bord på Carmen Knutsen, som leveres fra verftet i Korea.

Tight program Romar Q. Llagas has quite a tight travelling schedule. After December he will have been onboard 9 Knutsen tankers. He started by visiting the Valencia Knutsen, followed by Siri Knutsen. In the autumn he followed up by visiting Elisabeth Knutsen, Hanne Knutsen, Louise Knutsen, Eli Knutsen, Liv Knutsen, Iberica Knutsen and Karen Knutsen. Further plans include a visit onboard the Carmen Knutsen which is being delivered from the Korean yard around the change of the year.


Tre KNOT skip i “Come By Chance” 17. august i år kunne innbyggerne langs Conception Bay (Unnfangelsesbukta) være vitne til en sjelden begivenhet. På reia lå det tre tankere tilhørende Knutsen NYK Offshore Tankers. Larry Moore i Canship forteller til Knut’n at M/T Jasmine Knutsen og M/T Heather Knutsen lå til ankers, da M/T Catherine Knutsen ankom med en

oljelast, og kastet anker i påvente av å losse på North Atlantic Refiery. Raffineriet ligger i byen Come By Chance på Newfoundland. Men som navnet på byen indikerer– møtet mellom de tre KNOT-tankerne var nok tilfeldig. Fotograf Ron Smith var våken og foreviget søstermøtet fra terrassen sin. Canship er et joint venture mellom rederiene Ugland og Knutsen. Inspektør Svenn L. Andersen er den hos Knutsen

NYK Offshore Tankers som har ansvar for daglig kontakt med Canship i St. John. Han forteller at operasjonen i Canada går bra. De tre KNOT-tankerne er halvparten av bøyelasterne som Canship Ugland opererer. - Etter at bildet på Newfoundland ble tatt har M/T Catherine Knutsen gått til Venezuela for å ta over for M/T Anna Knutsen på Corocoro-feltet.

7

Witnessing the three KNOT tankers anchor up like beads on a string in Conception Bay near Come By Chance on Newfoundland was a rare sight. (Photo: Ron Smith)

Three KNOT ships in “Come By Chance” On 17 August of this year, the locals residing along Conception Bay were able to witness a rather rare occurrence. Lying in the harbour were three tankers belonging to Knutsen NYK Offshore Tankers. Larry Moore of Canship says to Knut’n that the M/T Jasmine Knutsen and the M/T Heather Knutsen were lying at anchor as the M/T Catherine Knutsen arrived with an oil cargo, and cast anchor pending permission to go into the

North Atlantic Refinery to discharge. The refinery lies in the city of Come By Chance on Newfoundland. But, as correctly indicated by the name of the city – the encounter between the three KNOT tankers is likely to have been ’by chance’. Photographer Ron Smith was awake and able to perpetuate the sister ship encounter from his terrace. Canship is a joint venture between Ugland and Knutsen shipping companies. Superintendent Svenn L. Andersen is

the person in Knutsen NYK Offshore Tankers, responsible for keeping day-today contact with Canship in St. John. He says operations in Canada are going well. The three KNOT tankers make up half of the offshore loading tankers operated by Canship Ugland. ”After the picture on Newfoundland was taken, the M/T Catherine Knutsen has sailed off to Venezuela to replace the M/T Anna Knutsen on the Corocoro field.


Vellykket SEEMP workshop

8

Knutsen key project persons and Det norske Veritas personnel at the SEEMP conference. Seated from the left: Ellen Beck Pedersen (DNV), Kazuo Adachi (KNOT), John Helland (KOAS), Dag Johnny Ekrene (KNOT) Standing from the left: Sverre Alvik (DNV), Per Kristian Larsen (Captain Ribera Del Duero Knutsen), Synnøve Seglem (KOAS), Odd Martin Selvåg (KOAS), Oliver Smith (KOAS), Bjørn Hagland Hansen (KOAS)

Fra 2013 skal alle skip ha sin egen plan for hvordan skipet kan drives mest mulig energieffektivt. Det er FNs internasjonale organ for skipsfart, IMO som vedtok dette i fjor sommer. Planene går under betegnelsen SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan), og er en del av den internasjonale skipsfartsnæringens bidrag for å redusere CO2 utslippene. IMO har også vedtatt en ny standard for nye skip som bygges fra 2013 og utover. De skal bygges i tråd med en standard som kalles EEDI (Energy Efficiency Design Index) som setter grenser for utslippene pr. fraktet tonn pr. nautisk mil. Den internasjonale skipsfarten dekker 90 prosent av verdens transportbehov på havet, men skipsfartens prosentvise

andel av verdens CO2 utslipp er kun 2,7 prosent. I begynnelsen av oktober arrangerte Knutsen, sammen med Det norske Veritas, intern SEEMP-workshop i Haugesund. Her utarbeidet man tre ulike planer, hvor forslag, målsetninger og prioriteringer for de tre fartøygruppene ble trukket opp. - Knutsen er et av rederiene som tar utfordringene på en offensiv måte. Det er kommet fram en rekke gode innspill når det gjelder rederiets gasstankere, kjemikalie- og produkttankerne, samt bøyelasterne. Dette forteller avdelingsleder Sverre Alvik i miljø- og energieffektivitetsavdelingen og prosjektleder Ellen Beck Pedersen fra Det norske Veritas til Knut’n. - Den viktigste jobben må gjøres om

bord. Det er der man skal lage individuelle planer for hvert enkelt skip, og så gjennomføre tiltakene som skal redusere forbruk av drivstoff og dermed utslippene av klimagasser. Kravet om å ha en egen plan for å redusere utslippene av klimagasser vil gjelde alle skip uavhengig av hvilket land de hører til eller hvilket flagg de seiler under. Likevel må vi regne med at SEEMP ikke blir fulgt opp like effektivt over alt. Utfordringen er at dette ikke bare blir planer på papiret, men at det blir fulgt opp om bord. Inntrykket etter denne workshopen er at Knutsen – rederiet kommer til å følge dette opp på en god måte, sier Sverre Alvik.


Successful SEEMP workshop As of 2013, all ships are to have a separate plan as to how these can be run in a manner as energy-efficient as possible. This requirement was adopted by the UN’s International Maritime Organization, IMO, in the summer of last year. The plans, under the name of SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan), are part of the international shipping industry’s contribution to reducing emissions of CO2. The IMO has also adopted a new standard for new ships constructed as of 2013. The latter are to be constructed in compliance with a standard referred to as EEDI (Energy Efficiency Design Index), which fixes limits to emissions per freighted tonne per nautical mile. International shipping covers 90 percent of the world’s transportation requirement by sea, whereas shipping’s percen-

tage share of total world CO2 emissions is no more than 2.7 percent. The beginning of October Knutsen, along with Det norske Veritas, organized an internal SEEMP workshop in Haugesund. The workshop resulted in the drawing up of three different plans, in which proposals, objectives and priorities for the three groups of vessels were drawn up. ”Knutsen is one of the companies taking on these challenges in a pro-active manner. A large amount of good input has been brought, both as regards the company’s gas tankers, chemical and product tankers, and shuttletankers,” Department Manager Sverre Alvik of the Environment and Energy Efficiency Department and project manager Ellen Beck Pedersen of Det norske Veritas, say to Knut’n.

”The most difficult thing is not to work out the general plans for the company’s ships. The most important job has to be done on board, which is where one must prepare individual plans for each individual ship. Then we must introduce the measures that are to reduce the consumption of fuel and thereby the emissions of greenhouse gases. The requirement for having a separate plan for reducing the emissions will apply to all ships, regardless of their country of registration and flag. All the same, it is likely to expect SEEMP will not be followed up in an equally efficient manner everywhere. The challenge is for this to not only end up as plans on paper, but for it to be followed up on board. The impression following this workshop is that the Knutsen company is going to follow this up in a satisfactory manner,” Sverre Alvik concludes.

9

Sverre Alvik (left), and Ellen Beck Pedersen of DNV studying the proposal for reduced fuel consumption together with Oliver James Smith.


Tre veteraner gikk i land

Chief engineer Txomin Olavarria, steward Leoncio Ramos and master Carlos de Ayala disembarking for the last time after reaching pensionable age.

10

Det hører med til sjeldenhetene at tre offiserer på samme skip går over i pensjonistenes rekker samtidig. Men det skjedde på LNG/C Barcelona Knutsen. Kaptein Carlos de Ayala, maskinsjef Txomin Olavarria og stuert Leoncio Ramos fylte 60 år i september, og etter

endt tur gikk de ned fallrepet for siste gang for å ta fatt på livet som pensjonister. Alle tre har seilt et langt liv til sjøs, og vært sentrale aktører i LNG-eventyret til Knutsen OAS. Som gode rollemodeller har de bidratt til å skape et godt miljø om bord på skipene de har seilt med. For kaptein Carlos de Aayla var det sik-

kert spesielt å ta avskjed med Barcelona Knutsen ettersom det var han som tok henne ut på jomfruturen for 2 år siden. Dette var en tur hvor det ble skrevet historie da de hentet den første LNGlasten fra Peru noensinne, og dermed innledet gassalderen for den søramerikanske nasjonen.

Three veterans disembarking It is rather uncommon to have three officers on the same ship pass into retirement at the same time, however this is exactly what happened on the LNG/C Barcelona Knutsen. Master Carlos de Ayala, chief engineer Txomin Olavarria and steward Leoncio Ramos all turned 60 this September, and after the shuttle, they walked down the gangway for the last time to embark on their new life as retirement pensioners. All three have been sailing the seas a long life and been important contributors in Knutsen OAS’ LNG adventure. Serving as good role models, they have helped create a good environment and atmosphere on board the ships they have been sailing. For master Carlos de Ayala, it must have been a very special feeling to take final leave of the Barcelona Knutsen, especially considering he was the one that took her on her maiden voyage 2 years ago. This was a voyage where history was written as they picked up the first cargo of LNG from Peru, thus marking the beginning of the gas age for this South Chief engineer Txomin Olavarria, master Carlos de Ayala and steward Leoncio Ramos after their final voyage on the LNG/C Barcelona Knutsen. American nation.


Farvel med M/T Anna Knutsen

11

Knutsen’s farewell to M/T Anna Knutsen meant saying farewell to an era of Norwegian maritime history.

Ingen bøyelastere har vært viktigere for det norske oljeeventyret enn M/T Anna Knutsen og søsterskipet M/T Ragnhild Knutsen. Så da KNOT for en tid tilbake solgte M/T Anna Knutsen, var det et stykke norsk sjøfartshistorie som var over. Fra de to bøyelasterne innledet operasjonene på oljefeltene Statfjord og Gullfaks i 1987, har de fraktet mer olje fra den norske kontinentalsokkelen enn noen andre skip. Ragnhild endte opp med å frakte 1042

oljelaster før hun ble bygget om til produksjonsskip. Men verdensrekorden tilhører Anna Knutsen. Før hun ble solgt tidligere i år hadde hun fraktet imponerende 1137 oljelaster. - Det skal godt gjøres om noen kommer i nærheten av dette noen gang, sier Egil O. Endresen til Knut’n. Som veteran i Knutsen er han den som har hatt et nært forhold til de to skipene, både som kaptein og som inspektør. - Da klasseselskapet kontrollerte tilstan-

den på Nordsjøens ”grand old lady” i forbindelse med cap-inspeksjon under siste dokkingen for to år siden, ble hun grundig sjekket. Karakterboka viste enere over hele fjøla, både når det gjaldt maskineri og skrog. Det er beste rating, som betyr at skipet var så godt som nytt. En fin fjær i hatten både for rederiet og alle dem som har seilt med skipet i alle disse årene, sier Endresen. M/T Catherine Knutsen har overtatt oppgavene i Venezuela etter Anna Knutsen.

Farewell to M/T Anna Knutsen Shuttle tanker M/T Anna Knutsen and sister ship M/T Ragnhild Knutsen have played dominant roles in Norwegian petroleum history. So when KNOT sold M/T Anna Knutsen some time ago it signalled the end of an era in Norwegian maritime history. The two shuttle tankers started operations on oil fields Statfjord and Gullfaks in 1987, and have since then carried more crude from the Norwegian Continental shelf than any other vessels.

Ragnhild had carried 1042 oil cargoes before she was rebuilt into a production vessel. But the world record belongs to Anna Knutsen. At the time when she was sold she had carried an impressive 1137 oil cargoes. - I doubt if any other vessel will even come close to beating this record, says Egil O. Endresen to Knut’n. As a veteran of Knutsen he has a close relationship with the two vessels, both as a captain and superintendent.

- The classification society thoroughly checked the condition of the ”grand old lady” of the North Sea in connection with the cap inspection during the last docking two years ago. The ”grade book” showed nothing but top ratings, both when it comes to machinery and hull. This means the vessel is as good as new, and is a feather in the cap of the shipowner and all who have sailed on her these years, Endresen says. M/T Catherine Knutsen has taken over the Anna Knutsen’s tasks in Venezuela.


KNOT gjennomfører BPMM

Some of the company’s top officers and superintendents at one of the Best Practice courses. From left Chief Officer Vidar Vestbø, Master Jan Kåre Jeppesen, Chief Officer Tom Erik M. Harnes, Master Gunnar Fiane , Master Frode Skare, Master Henning Rogstad, Master Jan Homstøl, Chief Engineer Ole Sollid, Chief Officer Arnt Petter Tangjerd, Marine Operation & Compliance Manager Kjell Morten Mevik,Vessel Superintendent Stacy Ferkingstad, Chief Engineer Svein Maberg, Master Sturle Skarshaug and Vessel Superintendant Rune Strøm Stange.

12

Best Practice for Management Meeting (BPMM) i regi av KNOT, gjennomføres for toppoffiserene på rederiets bøyelastere. Møtene har vist seg å være et spennende og godt supplement til de store rederikonferansene hvor mange flere deltar. - På hvert BPMM samler vi kapteiner, overstyrmenn og maskinsjefer fra tre bøyelastere som så langt det er mulig har fellestrekk. I tillegg deltar fra 5 til 9 av de på kontoret som har med disse skipene å gjøre. Så langt har vi sett at BPMM har vært en god arbeidsform.

Det blir tett kontakt mellom ledelsen og de som har ansvaret for de ulike oppgavene på land, og skipsledelsen om bord. Vi kommer også til å prøve denne arbeidsformen for produkt- og kjemikalieflåten, mens det foreløpig ikke er avklart om gasstankerne skal gjøre det på samme måte, eller om de finner en annen modell, sier koordinator for maritimt personell, Ben Jensen til Knut’n. BPMM går over to dager. Første dag er det kapteinene som har møter med direktøren for tekniske operasjoner, bemanningssjefen, flåtesjefen, QA/HSSE, innkjøp, IT, vettingavdelingen. Direkte

kontakt mellom øverste ansvarlige for de ulike avdelingene på land, og kapteinene er viktig for at sjø og land skal samarbeide best mulig. På dag 2 deltar også overstyrmennene og maskinsjefene. Ben Jensen forteller at innholdet i programmet kan variere litt etter hva de seilende og kollegaene på kontoret på land mener er viktig akkurat på de skipene som er representert på møtet. - Ved å holde antallet deltakere lavt sikrer vi at alle får fram sine synspunkter, og det blir tid til å behandle alle sakene på en bedre måte, sier Jensen til Knut’n.

KNOT implements BPMM BPMM meetings (Best Practice for Management Meeting) organized by KNOT are now being held for top officers on the shuttle tankers. The meetings have proved to be an exciting and stimulating supplement to the large shipping conferences attended by a larger audience. - At BPMM meetings we gather masters, first mates, and chief engineers from three shuttle tankers sharing common features. The office personnel dealing with these ships also take part in the meeting. So far we have seen that the BPMM meetings have proved a good way of organizing work. Close

interaction is obtained between management and those responsible for the various jobs onboard, and the ship’s management. We are going to try out this work model for the product and chemical fleet a well, but so far we have not decided whether the gas tankers will follow the same model, or adopt a different model, says Crewing Manager for maritime personnel, Ben Jensen to Knut’n. The BPMM meetings extend two days. On day the masters have meetings with the Head of technical operations, Magnus Gudmundsen, the Crewing Manager, the Fleet Manager, QA/HSSE, procurement, IT, the vetting department

and others. Close interaction between the executive personnel of the various onshore departments and the masters is important in order to obtain smooth cooperation between land and sea. On day 2 first mates and chief engineers also attend. Ben Jensen reports that the agenda for the meeting may vary with basis in what the offisers and onshore colleagues find to be important topics on the ships represented at the meeting. - By keeping the number of participants low, we enable everyone to come forward with their views, and it gives us time to discuss all issues better, Jensen says to Knut’n.


Kjølstrekking og overlevering i Korea

From the keel-laying ceremony of NB 2531. Representatives of the yard, the ship-owner and the classification society in front of the first blocks in the building dock.

Ny tilvekst til Knutsen NYK Offshore Tankers flåte overleveres fra Hyundai Heavy Industries i Korea 2. januar. Skipet heter M/T Carmen Knutsen, og er ferdigstilt ved verftet etter at det ble sjøsatt 31. august.

Arbeidet går for fullt på de tre neste tankskipene rederiet har bestilt ved verftet. - Stålkuttingen pågår, og 19. november ble det foretatt kjølstrekking på NB 2531. Det er det første av de to skipene på 123.000 Dwt som skal seile for Eni

Norge, forteller Site Manager Ingve Hognaland til Knut’n. Det første av disse skal overleveres 3. kvartal 2013, mens det siste overleveres 4. kvartal. Da skal også en 112.000 Dwt shuttletanker som skal seile for Esso Norge overleveres.

Keel-laying and handover in Korea The new addition to Knutsen NYK Offshore Tankers fleet will be handed over by Hyundai Heavy Industries, Korea, on 2 January. The ship’s name is M/T Carmen Knutsen, and it is being commissioned at the yard after being launched 31 August. Work is proceeding at full pace to build the three tankers that Knutsen has ordered at the yard. - Steel cutting is now in progress, and on 19 November the keel-laying ceremony for NB 2531 was carried out. This is one of the two ships at 123.000 Dwt that will be operating for Eni Norge, Site Manager Ingve Hognaland reports to Knut’n. The first ship will be handed over in the 3rd quarter of 2013, while the last ship

M/T Carmen Knutsen will be handed over 2 January 2013.

will be handed over in the 4th quarter. At that point a 112.000 Dwt shuttle

tanker, which will be operating for Esso Norge, will also be handed over.

13


Mitt liv om bord på en bøyelaster

14

Sofia Lundmark ready for firefighting. She is also “the doctor” onboard M/T Windsor Knutsen.

Mitt navn er Sofia Lundmark, og jeg er overstyrmann på M/T Windsor Knutsen, den største bøyelasteren i verden. Vi er 25 personer om bord fra 5 forskjellige land, alle jobber sammen, og jeg er den eneste kvinnen. En ensom og unaturlig jobb for en kvinne tenker du kanskje? Nei, dette er ikke en jobb. Det er en livsstil. Jeg har jobbet til sjøs i 13 år nå, og besøkt de fleste land med kystlinje. Men jeg har ikke sett verden. Som overstyrmann blir det sjelden tid til å gå i land. Jeg er nestkommanderende med kapteinen som nærmeste overordnede, og har ansvaret for all lasting og lossing i tillegg til vedlikeholdet på dekk. Livet på sjøen er ikke for alle. Du må være forberedt på lange dager, hard jobbing, og du må ikke være redd for å bli skitten. Den fine offisersuniformen tar jeg på når jeg tar imot losen, og når vi er i havn. Til daglig i arbeid på dekk treffes jeg i ”min egentlige uniform” - en til tider skitten Knutsen-kjeledressen, opptatt med å få jobben gjort. Når du har fått smaken på sjølivet er

det vanskelig å tenke seg et liv på land. En sjømann elsker bølgene på havet, og den følelsen av frihet det gir å være underveis. Mitt skip opererer i Brasil, med noen reiser til Uruguay innimellom. Brasil er et vakkert land, og de andre om bord gleder seg når de får en sjanse til å gå på land. Når skipet ligger i havn losser vi olje, og da må jeg være om bord. Lasten henter vi på oljefelt i Camposbassenget og Santos-bassenget på den brasilianske kontinentalsokkelen, og frakter og losser i havner som Angra dos Reis, Sao Sebastiao eller Montevideo i Uruguay. Om bord har vi et avansert DP-system som gjør det mulig å holde skipet i nøyaktig posisjon ved hjelp av thrustere og skipets maskiner. Dette er en forutsetning når vi for eksempel ligger langt til havs og laster olje fra FPSO Angra dos Reis. Livet ombord på et skip er omtrent som i en militærleir. Kapteinen er sjefen, og alle følger ordre. Vi jobber hardt, men stemningen om bord er god. Folk setter pris på en god vits innimellom, eller vi ser en film sammen. Vi er som et lite samfunn hvor alle har sine bestemte oppgave. Selv er jeg

”doktor”, og jeg er også ”brannsjef” og skal lede eventuelt slukningsarbeid på dekk. På samme måte er 1. styrmannen røykdykker, mens 2. styrmannen er livbåtfører osv. Vi har også en liten butikk (kalt ”Slappen”) hvor man kan kjøpe det mest nødvendige. I et eget treningsstudio kan vi holde oss i form. Og skulle noen bli syke om bord har vi ”et sykehus”. Gjennom ”computer based training” i ”skolestua” har vi muligheter til å dyktiggjøre oss i jobben. Om bord på et skip er vi aldri sterkere enn det svakeste leddet. Om en av oss mislykkes i vårt lille samfunn, mislykkes vi alle. Gjennom trening og øvelser lærer vi oss å samarbeide, og dermed blir vi et sterkere fellesskap. Mange spør meg hvordan det er å være kvinne ombord. Vanligvis svarer jeg at jeg er ”en av gutta”. Da jeg første gang traff kapteinen for mange år siden i Cape Town, sa han at jeg ikke kunne forvente meg noen fordeler på grunn av mitt kjønn. Jeg husker jeg svarte at jeg heller ikke ønsket å ha noen fordeler. Jeg er kanskje ikke like sterk fysisk som en mann, men jeg har en masse andre fordeler. En kvinne kan lykkes like godt


som enhver mann, også om bord på et skip. Men hun må være sikker på at det er dette livet hun ønsker å leve. I dag velger mange kvinner nautisk utdannelse ved maritime skoler. Men etter noen få år velger mange av dem å gå i land for å ha et familieliv. Men nå må jeg gå! Solen skinner og mennene jobber ute på dekk. Det er på tide å gå ut og kontrollere at alt er som det skal, og at vi er klar for neste reise. Jeg vet ikke hva de egentlig mener om å ha en kvinnelig sjef. Jeg tror heller ikke jeg kommer til å få vite det. Men det spiller liten rolle så lenge vi alle gjør jobben vår så godt vi kan. Jeg har som mål å behandle alle andre slik jeg ønsker å bli behandlet selv. Med å vise respekt for andre kommer du langt i et hvert yrke - selv i en hierarkisk verden som den vi har ombord.

M/T Windsor Knutsen, the world’s largest shuttle tanker.

Chief Officer Sofia Lundmark dressed in uniform. Her everyday uniform however is a Knutsen-overall.

15

My life at sea onboard a shuttle tanker My name is Sofia and I am chief officer on the largest shuttle tanker in the world. We are 25 persons onboard from 5 different countries, all working together, and I’m the only woman. You might think it’s a lonely and odd job for a woman, but no, this is not a job, this is a lifestyle. I have been working at sea for 13 years now, and have been to most countries with a coastline. Yet I cannot say I have seen the world. I seldom have the time to go ashore. As a chief officer, I am second in command under the captain, and in charge of all loading/discharging operations, as well as the maintenance on deck. Life at sea is not for everybody. You have to be prepared for long hours, working hard and getting dirty. I only wear my finest officer uniform when I receive the pilot, and in port. My real everyday uniform is a pair of dirty Knutsen coveralls when I work on deck to get the job done. Once you’ve been bitten by the sea it’s difficult to go ashore again. A sailor loves the waves of the ocean; it gives you a feeling of freedom to be underway. My ship is trading in Brazil and undertakes some voyages to Uruguay.

Brazil is a beautiful country and my crewmembers are very happy when they get time to go ashore. I’m mostly busy during port stays, since we are discharging during that time. We load in fields such as the Campos Basin and Santos Basin and steam down to various ports like Angra dos Reis, Sao Sebastiao or Montevideo in Uruguay. My ship is equipped with a DP system and it can therefore be moved into exact positions, with the help of thrusters and machinery. This is very helpful during loading at FPSO Angra dos Reis. Life onboard is similar to military life; the captain is the boss and you follow orders. We work hard onboard, but we have time for jokes and watching a movie in between. We are like a little society, where everyone has a specific task. I’m the doctor and fire leader on deck, the 2nd officer is smoke diver, the 3rd officer is a boat driver for lifeboats and so on. On this ship we have a little store, a gym and a hospital. We even have computers with training sessions similar to our own little school. Our society is not stronger than the weakest link, so if one fails, we all fail. Drills and exercises train us to work

together and become a stronger team. Many people ask me what it’s like to be a woman onboard. I normally answer that I’m one of the guys. My captain told me many years ago when I met him in Cape Town for the first time, that I should not expect any advantages due to my gender. I answered him that I wouldn’t have it any other way. I might not be as strong as a man, but I have a lot other advantages. A woman can make it in this world as good as any man, but she will have to be sure that she really wants it. Today many women have graduated from nautical maritime schools, but after a few years they have to go ashore if they choose to have a family. I have to go, sun is shining and the men are working on deck. It is time to go out and make sure everything is correct and well prepared for the next voyage. I don’t know what they really think about having a female boss, I guess I will never find out and it doesn’t matter as long as we all do our job as good as we can. My main goal is to treat others as I would like to be treated myself. With respect you get far in every profession even in a hierarchic world on a ship.


Framtidens teknologer på besøk

Bjørn Joakim Ramsen (t.h.) and Håkon Sandvold are busy answering questions from the young students

16 Skal teknologiselskaper kunne ha en framtid hvor man kan rekruttere tilstrekkelig med ingeniører og teknisk personell, er det viktig å stimulere barn og ungdoms interesse for realfag. Slik tenker de i Norsk Forskningsråd. Derfor arrangerer de Forskningstorget, hvor næringslivet i Haugesund ble invitert til å være med på å gi 12 – 13 åringer i byen og nabokommunene smaken på et teknologisk yrkesvalg. - I Knutsen Technology synes vi dette var en flott anledning til både å vise oss fram, og få kontakt med de som kanskje blir våre ansatte om 10 – 15 år, sier prosjektleder Håkon Sandvold til Knut’n.

One of the young studying microorganisms under the microscope.Who knows – maybe this sparks an interest in a future within marine technology?

På to dager tok Sandvold sammen med kollegene Bjørn Joakim Ramsen og Bernt Olav Bauer-Nilsen imot over 1400 skoleelever fra 7. klasse på skolene i Haugesund og nabokommunene. - Vi valgte å fortelle om miljøutfordringene med ballastvann, og vår KBALteknologi. Derfor rigget vi en stand hvor barna fikk se både dyreplankton og planteplankton i ballastvannet gjennom et mikroskop. Dessuten hadde vi


Bjørn Joakim Ramsen (right) and Håkon Sandvold explain purification of ballast water at Knutsen Technology’s stand at Forskertorget (Science Shop).

17 et spørreskjema hvor elevene ble utfordret til å delta i en Quiz, sier Sandvold. Han forteller at det var givende å snakke med elevene, og mange av spørsmålene

vi fikk var gode og krevende å svare på. - Slik sett var dette en utfordring, og personlig stiller jeg gjerne opp på neste års forskertorg også, sier Sandvold.

I tillegg til å markedsføre Knutsen Technology, ble rederiet generelt profilert gjennom rollups og en modell av en av rederiets bøyelastere.

Tomorrow’s technologists come visiting In order to have a future, technological companies need to be able to recruit enough engineers and technical personnel. Therefore, it is important to stimulate children’s interests in the sciences. This is the philosophy of the Norwegian Research Council, which on an annual basis organizes science shops around Norway. In recent years Karmsund upper secondary school has hosted the event in Haugesund. Businesses and companies in the town and district have been invited to attend, and give 12 – 13 year olds from the town and neighboring councils a taste of a technological career choice. - Knutsen Technology thought this was a great opportunity for presenting

ourselves and meeting those who may become our employees in 10-15 years, Project Manager Håkon Sandvold says to Knut’n. During two days Sandvold and colleagues Bjørn Joakim Ramsen and Bernt Olav Bauer-Nilsen received over 1400 7th grade pupils from schools in Haugesund and neighboring councils. - We chose of tell to them about the environmental challenges posed by ballast water, and show them our KBAL technology. So we rigged a stand where the kids through a microscope could see zooplankton in the ballast water. We also distributed a questionnaire asking pupils to take part in a Quiz, Sandvold says. He found it stimulating to talk to the pupils, and said many of their questions were good and rather tricky to answer.

- Seeing the microorganisms swimming around in the water under the microscope, some of them wondered if these organisms are also there when they go bathing? When we confirmed that this was the case, there were some who drew the conclusion that they would certainly not go bathing in the sea again, Sandvold. His colleague, Bjørn Joakim Ramsen, reports that many questions revolved around things asked for in the quiz, such as what ballast water actually is. - There were also quite a few pupils who reported they had parents or relatives working for the shipping company, Ramsen says. In addition to marketing Knutsen Technology, the company gave a general presentation through rollups and showing a model of one its shuttle tankers.


British Gas hedrer Harald Sandtorv Inspektør Harald Sandtorv i KNOT har mottatt BG’s prestisjetunge Gold Hard Hat Award for fremragende lederskap når det gjelder sikkerhetsarbeid om bord på M/T Windsor Knutsen.

18

Prisen ble overrakt av operasjonsinspektør Patrick McGrath fra BG-groups kontor i Reading. Bakgrunnen for utmerkelsen er at Sandtorv og mannskapet imponerte BG med sitt fokus på sikkerhet da skipet var i tørrdokk i Brest i Frankrike. - Gold Hard Hat Award ble innført etter at ledelsen i BG ikke var fornøyd med resultatene av sikkerhetsarbeidet. Prisen deles ut til personer som på forbilledlig måte er villig til å yte mer enn det man kan forlange for å ivareta sikkerheten under operasjonene, forteller McGrath til Knut’n. Som navnet sier får prisvinnerne en gullfarget hjelm. Men i tillegg til dette får de diplom, et eksklusivt jakkemerke, og sist men ikke minst en sjekk på 1000 US$ som de kan gi til et veldedig formål. - For meg er det en stor ære å få en slik pris, og jeg har valgt å gi pengene til barnehjemmet AbraC utenfor São Paulo i Brasil. De arbeider for å gi barn fra slummen i den brasilianske storbyen en framtid, forteller han. Harald Sandtorv er ikke den eneste i Haugesund som har støttet barnehjemmet. Også FK Haugesund har hjulpet

Harald Sandtorv in KNOT (t.v.) and operation inspector Patrick McGrath with the model of M/T Windsor Knutsen.

AbraC og de 30 barna mellom 1 og 18 år som bor der. På British Gas sine nettsider omtales Harald Sandtorv som en ”sikkerhetsambassadør”, og begrunnelsen er slik: - Han viste sterkt lederskap innen sikkerhetsspørsmål da Windsor Knutsen var i dokk ved Damen Shipyard i Brest. Harald ivret for et system hvor man hadde kontroll på hvem av besetningen, inspektører, reparatører og besøkende som var ombord til en hver tid.

Han skiftet ut varselsirenen med en kraftigere og annen tone, og gjennomførte en øvelse for å være sikker på at alle var klar over hvordan den nye alarmen lød. Han forsikret seg også om at Tool Box Talks ble foretatt, og innførte et system for hvor en ved hjelp av klistremerker på hjelmene kunne se at sikkerhetsinstruksjoner var nådd fram til den enkelte, skrev BG på hjemmesiden.

British Gas honours Harald Sandtorv Vessel superintendent Harald Sandtorv of KNOT has received BG’s (British Gas) prestigious Gold Hard Hat Award for excellent safety leadership skills onboard the M/T Windsor Knutsen. The prize was presented by Operations Inspector Patrick McGrath from the BG group’s office in Reading, Great Britain. The background to the distinction is that BG is impressed by Sandtorv’s and the crew’s focus on safety while the ship was in dry dock in Brest, France. - Gold Hard Hat Award was introduced by BG management to improve safety results, which were not considered satisfactory. The prize is awarded to persons who in an exemplary manner are willing to perform beyond the ordinary in order to ensure safe operations, McGrath says to Knut’n. As the name suggests, winners of the award receive a gold hardhat. In addition to this they receive a diploma, an

exclusive badge, and last but not least a cheque of 1000 US$, which they can donate to a charitable institution. - For me it’s a great honour to receive this award, and I’ve chosen to donate the money to the orphanage AbraC outside São Paulo, Brazil. They are working to give children from the slum of the Brazilian metropolis a future, he reports. Harald Sandtov is not the only person to support the orphanage financially. Football club FK Haugesund has also given aid to AbraC and the 30 children, aged between 1 and 18 years, who live there. On British Gas’ web pages Harald Sandtorv is described as a ”safety ambassador”. He showed strong safety leadership skills during maintenance to the Windsor Knutsen while in dry dock at the Damen Shipyard in Brest. Harald pushed for a control system to manage the entry/exit of the vessel’s staff, superintendents, contractors and visitors. In

Harald Sandtorv wearing the gold hard hat.

addition, Harald had a new emergency siren with a louder and different tone installed on the vessel and oversaw an emergency drill to make sure everyone was aware of the change. He also made sure Tool Box Talks were carried out and created a system of ensuring safety messages had been cascaded to the workforce using stickers on helmets”, BG writes.


Dette er IT-avdelingen De fleste som bruker datamaskin i jobben har en komfortsone. Innenfor den løser man stort sett de problemene som måtte oppstå på egenhånd. Men når problemet ligger utenfor det man selv behersker, er IT-avdelingen de man setter sin lit til. - Vi må være klar døgnet rundt, siden medarbeidere på sjø og land er avhengige av at tingene fungerer, sier lederen for IT-avdelingen, Odd Andreas Simonsen til Knut’n. Med fem medarbeidere på hovedkontoret i Haugesund, og tre i Manila kan de også yte hjelp døgnet rundt. Førstelinje i Manila - De tre i Manila er førstelinje beredskapen vår for skip. De går på tre skift, og rydder opp i en god del. For å sveise gruppen sammen skal medarbeiderne i Manila etter tur ha noen måneder i Haugesund for opplæring og for å bli bedre kjent med kollegaene. Irish Domingo har nettopp reist hjem igjen, og på nyåret kommer en av de andre tre, forteller Simonsen. Hverdagen på IT-avdelingen er hektisk, og ettersom langt fra all support kan gjøres på nettet, er det også mye reising. - Vi har mange utfordringer, og 2013 blir et hektisk år hvor blant annet skipene skal få nye serveroppsett. Selv om dette neppe blir helt ferdig i neste år, er vi på god vei. Dette vil gjøre at skipene kan arbeide fortere og mer effektivt ombord.

The IT department in Haugesund ensures the operation of the company’s computer network. From left Petter Ellingsen, Matthew Harding, Irish Domingo, Espen S. Sveinsvold, Odd Andreas Simonsen and Tommy Haugan.

Vi arbeider også med å øke datahastigheten om bord, og tester i samarbeid med Nils Trones et nytt system på 3 av skipene, sier Simonsen. Større hastighet Med større hastighet vil vi kunne jobbe mer effektivt. Det er lett å glemme at Internett ikke er like godt utbygget over hele verden. - Vi er vant med stor hastighet hjemme. Men om bord er man avhengig av satellitter for å kommunisere med omverdenen. Satellittlinjene er en ressurs som skal deles mellom mange forhold. Det er ikke bare driften av skipet. Men enkelte

som er borte fra familien flere måneder i strekk har behov for å holde kontakten med dem hjemme. Når hastigheten øker vil dette bli lettere, selv om vi må huske at satellittlinjene fortsatt vil være flaskehalsen, sier Simonsen. Likte Haugesund - Oppholdet i Haugesund har vært fint, og det har vært spennende å se et nytt land, fortalte Irish Domingo da Knut’n snakket med henne før hun reiste tilbake til Manila. Oppholdet i IT-avdelingen var lærerikt, og hun ser fram til å bruke mye av det hun lærte i jobben på Filippinene.

This is the IT department Most people who use a computer at work have a comfort zone. Within this zone they largely solve any problems that may arise singlehandedly. However, when the problem lies outside their own mastery, they rely on the IT department. - We need to be available at short notice around the clock, since personnel at sea and on land depend on these systems being up and running, the head of the IT department, Odd Andreas Simonsen, says to Knut’n. With a staff of five at the Haugesund main office, and three in Manila they are able to provide help 24/7. First line in Manila - The three employees in Manila are our first line contingency for ships. They work shift, and sort out a great deal. To weld the group closer together employees from the Manila office will in turn come to Haugesund for a few months of training, and to become better

acquainted with their colleagues. Irish Domingo has just returned to Manila, and in the New Year one of the other three will come, Simonsen says. Workdays at the IT department are hectic. The work also involves some traveling since not all support can be carried out online. - We have numerous challenges. 2013 looks to be a particularly hectic year, when ships will get new servers set up. We will probably not be able to finish this work completely next year, but we are making good progress. This will enable ships computers to work faster and more efficiently. We’re also working to increase dataspeed onboard, and are currently testing a new system on three of our ships in cooperation with Nils Trones, Simonsen says. Higher speed With higher speed we shall be able to work more efficiently. It’s easy to forget

that the Internet is not equally well developed all over the world. - Here at home we’re accustomed to a high speed, but the ships rely on satellites in order to communicate with the world outside. Satellite lines are a resource shared by many users. We’re not only talking about the ship’s operation. Sailors who are away from their families many months at a time need to keep in touch with their home. This will be easier with better dataspeed, but we must remember that the satellites lines will continue to be bottlenecks, Simonsen says. Enjoyed staying in Haugesund - I’ve had a great stay in Haugesund, and I enjoyed visiting a new country, Irish Domingo told Knut’n just before she returned to Manila. She found the stay at the IT department very instructive, and is looking forward to using some of her new knowledge in her job in the Philippines.

19


Vellykket LNG-konferanse i Bilbao

20

Central persons at the Bilbao officers’ conference. From left Fleet Manager Bjørn H. Hansen, Managing Director Vicente Capell of Knutsen OAS Espana, Synnøve Seglem, Retired captain Carlos Ayala, and retired Chief Engineer Txomin Olabarrieta.

Offiserskonferansen i Bilbao 23. og 24. oktober for spanske og norske offiserer på LNG-skipene, samlet opptil 57 offiserer deltakere. Første dag deltok kapteiner, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister, cargomaskinister og elektrikere. Det sentrale temaet denne dagen var innføringen av SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) fra 2013. For å redusere utslippet av klimagasser skal skip ha en plan for hvordan man kan få ned drivstofforbruket, og dermed redusere utslipp av CO2 og andre klimagasser. Synnøve Seglem presenterte SEEMP og flåtesjef Bjørn H. Hansen informerte om aktuelle drifts teamaer, mens Andres Cabeza introduserte et nytt skjema for drivstofforbruk og farten til skipet. Rederiet hadde også hentet inn eksterne foredragsholdere, blant annet represen-

tanter for GE Energys Converteam. De tok for seg tekniske og operasjonelle problemstillinger knyttet til DFDE (Dual Fuel Diesel Electic) fremdrifts systemer. På programmet den første dagen sto også Weather routing, og her innledet Robert Corden fra Charco til en etterfølgende diskusjon basert på best praksis. På ettermiddagen ble det også gjennomgang av en del tekniske spørsmål, og her var det inspektørene Ove Opheim og Karl Norheim fra teknisk avdeling på kontoret i Haugesund som innledet. Konferansens andre dag hadde flere høydepunkter.

Jeg tror likevel et innlegg fra kaptein Carlos Ayala, som går over i pensjonistenes rekker etter å ha seilt i Knutsen OAS Shipping en årrekke, var noe av det som gjorde sterkest inntrykk, forteller Synnøve Seglem, og viser til Kaptein Ayalas budskap om lojalitet.

- Etter å ha gått gjennom en del nyheter fra rederiet, samt spørsmål knyttet til Tekniske Operasjoner, satte lederen for Vetting-avdelingen, Hilmar Lund Andersen søkelyset på Vetting.

I tillegg til Lars Hanøy, var Odd Sevland en foredragsholder med evner til å inspirere og engasjere tilhørerne.

- Det er en forutsetning at når man arbeider i et rederi som Knutsen OAS Shipping, så representerte man rederiet, og snakket positivt om det fellesskapet man er en del av, sa LNG-veteran Alaya. Som alltid under offiserskonferansene i rederiet var det et innslag og fokus på sikkerhetsprogrammene Committed to Safety og Active Leadership.


Successful LNG conference The officer’s conference for Spanish and Norwegian officers on LNG ships, held 23 and 24 October in Bilbao, gathered 57 participants. The first day of the conference assembled captains, chief officers, chief engineers, cargo engineers and electricians. The main theme this day was the introduction of SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) from 2013. To cut emissions of greenhouse gases (GHG), ships must have a plan on how to reduce fuel consumption, thereby cutting emissions of CO2 and other GHGs. Synnøve Seglem presented SEEMP, and Fleet Manager Bjørn H. Hansen informed the audience about relevant operational subjects, while Andres Cabeza gave an introduction on a new reporting form for fuel consumption and ship’s speed. The shipping company had also invited

external speakers, amongst other representatives of GE Energy’s Converteam. They addressed technical and operational issues relating to DFDE (Dual Fuel Diesel Electric) propulsion systems. The first day’s program also included Weather routing, a topic introduced by Robert Corden of Charco, with a subsequent discussion with basis in best practices. After lunch there was a review of a number of technical issues, introduced by inspectors Ove Opheim and Karl Norheim from the technical section at the Haugesund office. The second day of the conference had many highlights. - After having reviewed some company news, and questions relating to Technical Operations, head of the Vetting section, Hilmar Lund Andersen, brought vetting into focus. Nevertheless, I believe a contribution

by Captain Carlos Ayala, who is soon to retire after having sailed on Knutsen OAS Shipping ships for many years, was what made the strongest impression on the audience, says Synnøve Seglem, referring to Captain Ayala’s message about loyalty. - Working for a ship-owner such as Knutsen OAS Shipping, you are a representative of the company, and you have an obligation to speak positively of the community of which you are a part, LNG-veteran Alaya stated. As is customary at officers’ conferences organised by the shipping company, safety programs Committed to Safety and Active Leadership occupied a central place. – Speaker Lars Hanøy and Odd Sevland had the ability to enthuse and inspire the audience.

21

There was a large attendance at the officers’ conference for LNG ships in Bilbao.


Tre LNG-tankere i El Ferrol

The regasification plant in El Ferrol is located right across the harbour of the Navantia yard. Here, the LNG/C Valencia Knutsen is pictured while discharging LNG in October.

22

Folk i den nordspanske byen El Ferrol har etter hvert blitt vant til å se LNG-tankere fra Knutsen OAS Shipping i havna. Siden El Ferrol er en av importhavnene for LNG til Spania, går det ikke lang tid mellom hver gang et av skipene er innom. Skipene blir buksert inn gjennom den trange men maleriske Ferrolfjorden for å losse LNG på regassifiseringsterminalen i byen. Men at tre LNG-tankere fra Knutsen OAS Shipping var i byen i løpet av oktober var likevel spesielt. LNG/C Sestao Knutsen var inne til dokking i forbindelse med 5 års klassingen. Dette skjedde på Navantia-verftet. Samtidig kom også LNG/C Sevilla Knutsen til verftet for å få utført en reparasjon på en av de fire DFDE (Dual Fuel Diesel Electric) motorene som hadde hatt et havari. Etter at denne motoren hadde vært ute av drift siden uhellet, måtte de tre andre motorene ”jobbe for fire”. Siden Sevilla Knutsen likevel måtte vente på nødvendige deler til denne reparasjonen, ble det bestemt at man skulle fremskynde 18.000 timers overhalingen for to av de andre hovedmotorene om bord. Denne overhalingen ble gjennomført av rederiets DFDE vedlikeholdsteam.

- Bakgrunnen for at vi har etablert et slikt team, er at vi ønsker å bygge opp intern kompetanse i rederiet på vedlikehold av de dieselelektriske motorene om bord på de fire nyeste og største LNGtankerne våre. Dette gjelder Barcelona Knutsen, Sevilla Knutsen, Valencia Knutsen og Ribera Del Duero Knutsen, sier Synnøve Seglem til Knut’n. Hvert skip har fire hovedmotorer. Det er imidlertid ikke nødvendig å kjøre alle fire motorene for å opprettholde den farten skipet skal ha. Derfor kan vi stanse en av maskinene, og utføre vedlikehold på denne mens skipet seiler.

De fire skipene har til sammen 16 hovedmotorer, og det teamet vi har bygget opp vil kunne stå for vedlikeholdet. Ved å ha et eget vedlikeholdsteam oppnår vi eierskap til drift og vedlikehold av motorene om bord på skipene, og blant våre ansatte, og forhåpentligvis kan dette bli vesentlig billigere enn å outsource til eksterne serviceselskap, sier Synnøve Seglem. I siste halvdel av oktober ankom også LNG/C Valencia Knutsen med en LNG-last til mottaksterminalen i El Ferrol. Etter lossing stakk hun til havs, og satte kursen for Peru igjen.

The LNG/C Sestao Knutsen docked up in front. On the southern side of the beautiful entrance to El Ferrol is the LNG terminal at which the LNG/C Valencia Knutsen is pictured discharging.


Three LNG tankers in El Ferrol People in the north-Spanish city of El Ferrol have gradually become used to seeing LNG tankers from Knutsen OAS Shipping lying in port. Due to El Ferrol being one of the ports of entry for LNG to Spain, ship calls to El Ferrol are not far in between. The ships are assisted through the narrow, yet picturesque, Ferrol fjord in order to discharge LNG at the city’s regasification terminal. However, the fact that three LNG tankers from Knutsen OAS Shipping called on the city during the month of October was quite unique. The LNG/C Sestao Knutsen was docked at the Navantia yard in connection with its 5-year classification. At the same time, also the LNG/C Sevilla Knutsen arrived at the yard for repair of one of its four diesel-electric dual fuel engines after this had suffered breakdown. During the period in which this engine was out of operation following the breakdown, the other three engines had to ”work for four”. Since the Sevilla Knutsen had to wait for the necessary parts for this repair in any case, it was decided to precipitate the 18,000-hour overhaul of two of the other main engines on board. This overhaul was carried out by the owner’s DEDF maintenance team. - The reason why we have established this sort of team is that we wish to build up internal competence in the

The LNG/C Sestao Knutsen docked up for its 5-year classification in El Ferrol.

company as regards maintenance of the diesel-electric engines of four of our newest and largest LNG tankers, i.e. the Barcelona Knutsen, Sevilla Knutsen, Valencia Knutsen and Ribera Del Duero Knutsen, Synnøve Seglem says to Knut’n. Each ship has four main engines. It is, however, not necessary to run all four engines in order to keep up the speed the vessel requires. This is why we can stop one of the engines and perform maintenance on it while the ship is sailing. The four ships have a total of 16 main engines, and the team we have built up

will be able to carry out maintenance as required. By having our own maintenance team, we accomplish ownership to operation and maintenance of the engines on board the ships and among our employees. This may hopefully end up substantially less costly than outsourcing the job to external service companies, Synnøve Seglem says. The last half of October LNG/C Valencia Knutsen arrive at the reception terminal in El Ferrol with an LNG cargo. Having discharged her cargo, she sailed off and headed for Peru again.

El Ferrol is a beautiful city. The Navantia yard is the city’s largest employer. In October, three of the LNG-tankers of Knutsen OAS Shipping called on the city at the same time.

23


Tre Knutsen ballastanlegg solgt

24 Finally all formalities have been sorted out. The employees of Knutsen Technology rejoice in the fact that KBAL has been certified. In front from left; Ole H. Larsen, Per Lothe and Bernt Olav Bauer Nilsen. Behind from left; Bjørn Joakim Ramsen and Håkon Sandvold.

- Nå er typegodkjenningen av KBAL (Knutsen Ballast Water Treatment System) i boks. Vi gleder oss til å kunne tilby vår løsning kommersielt i markedet. Men vi tror ikke det kommer til å ta av før tilstrekkelig mange nasjoner har ratifisert de nye reglene fra IMO. Per Lothe i Knutsen Technology har lært seg til å være tålmodig. Ingen redere ønsker å investere i anlegg for behandling av ballastvann før de må. Alle vet at kravet om å rense ballastvannet kommer til å tre i kraft. Usikkerheten går på når dette skjer. Det kan bli i år eller neste år. I mellomtiden er oppbyggingen av selskapet Knutsen Technology i rute, og de har nå 5 ansatte slik planen har vært. Selskapet har allerede solgt tre KBALanlegg til tre shuttletankere som skal bygges av Hyundai i Korea for Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT). - Utviklingen av teknologien har gått som planlagt. Vi hadde som mål at vi ikke skulle ha filter i anlegget. Vi ønsket heller ikke at våre anlegg skulle bruke kjemikalier. Det har vi oppnådd. Det er

særlig på dette planet vi mener vi har en fordel framfor andre systemer. All erfaring viser at bruk av filter vil bety at det er behov for omfattende vedlikehold. Vi tror skip utstyrt med KBAL derfor vil være billigere i drift enn de som baserer seg på bruk av filter. KBAL vil etter vårt syn ha en stor fordel på dette området, sier Lothe. Delene til de tre første KBAL-anleggene er under produksjon flere steder. Foruten Haugesund og Bergen har vi underleverandører i Polen og Holland. Anleggene til de tre første skipene er fullverdige anlegg. Likevel ser jeg for meg at vi kommer til å optimalisere teknologien videre, slik at KBAL-anleggene vil bli stadig mer effektive. US Coastguard Selv om redere rundt om i verden ”sitter på gjerdet”, og venter på at konvensjonen skal bli ratifisert av tilstrekkelig mange land til at den trer i kraft, skjer det spennende ting blant annet i USA. Der venter de ikke på at den nye konvensjonen skal bli ratifisert. Den amerikanske kystvakten har allerede vedtatt at anlegg for behandling

av ballastvann blir innført i amerikansk farvann fram mot 2016. 42 KVOC-anlegg Det andre suksessproduktet til Knutsen Technology er KVOC (Knutsen Volatile Organic Compound) - Til nå er det inngått avtale om KVOCanlegg på 42 skip. KVOC-teknologien har fått sitt gjennombrudd på bøyelastere , men prinsippet fungerer jo like bra på vanlige terminaltankere eller kjemikalietankere. Det samme gjelder på FSOer. Vi ser derfor at markedet er mye større enn det vi har trodd til nå, sier Lothe. PNG-gjennombrudd På Knutsen Technologys tredje hovdeprodukt, PNG-teknologi, er det imidlertid fortsatt ikke noe gjennombrudd. - Vi har hatt samtaler med mange, og har flere ganger trodd at nå kommer gjennombruddet, og vi kan bygge den første PNG-tankeren. Men vi har lært oss at dette tar tid. I flere områder i verden vurderes slike løsninger, og vi tror fortsatt at et gjennombrudd kan komme raskt, sier Lothe.


Three Knutsen Ballast Water Treatment Systems sold - The technical approval of KBAL (Knutsen Ballast Water Treatment System) is now in place. We’re looking forward to offering our solution commercially to the market. However, we don’t believe the system will be widely adopted until a sufficient number of nations have ratified the new IMO rules. Per Lothe, director of Knutsen Technology, has learnt to be patient. No shipping companies wish to invest in ballast water treatment facilities until they are obliged to do so. Everyone knows that there will be regulatory requirements for ballast water to be purified. The uncertainty is when this will take effect. It may be this year, or next. In the meantime the expansion of company Knutsen Technology is proceeding according to plans, and the company now has a staff of five. The company has already sold KBAL plants to three shuttle tankers, which are going to be built by Hyundai in Korea for Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT). - Development of the technology has progressed as planned. It was our goal not to use a filter, nor did we want our system to use chemicals. We have achieved this, and it’s particularly in this regard that we believe our system to have an advantage compared to other systems. All experience shows that the use of filter leads to extensive maintenance being needed. We therefore believe that ships equipped with KBAL will be cheaper to operate than those based on the use of filter. In our view, KBAL therefore represents a huge advantage in this respect, Lothe says. The parts for the three first KBAL plants are being manufactured in several places. Besides Haugesund and Bergen we have sub-suppliers in Poland and Holland. The plants to be delivered to the three first ships are fully complete. Nevertheless, I envisage that we will optimize the technology further, which means the KBAL plants will become increasingly effective. US Coastguard Although many ship-owners around the world are sitting on the fence waiting for the convention to become effective, there are some exciting things happening. In the US, for in-

25

The UV chamber being moved into the KBAL container, which constitutes the main part of the first KBAL system to be put into operation.

stance, they are not waiting for the new convention to be ratified so that it is effective. The US Coastguard has already adopted to introduce a new system for treatment of ballast water in American waters by 2016. 42 KVOC plants The second success product of Knutsen Technology is KVOC (Knutsen Volatile Organic Compound) - Until now 42 ships have signed up for KVOC systems. The KVOC technology has had a breakthrough on shuttle tankers, but the principle works equally well on conventional terminal tankers or chemical tankers. The same goes for FSOPs. We’re therefore seeing that the

market is much larger than we anticipated, Lothe says. PNG breakthrough However, as concerns Knutsen Technology’s third main product, the PNG technology, a breakthrough has still not materialized. - We’ve had talks with a number of prospective customers, and have believed several times that the breakthrough is coming, so that we can build the first PNG tanker. However, we’ve learnt that this is pioneering work that takes time. Similar solutions are being considered in several locations in the world, and we still believe that a breakthrough may be imminent, Lothe concludes.


KBAL sertifisert og i produksjon

26

The UV chamber installed in the KBAL container. From left to right: Bernt Olav Bauer Nilsen of Knutsen Technology, Leon Janssen and Rolf Melis of Best UV, and Ole H. Larsen, Managing Director of KBAL.

Midt i november feiret de fem ansatte i Knutsen Technology at Det Norske Veritas har typegodkjent selskapets KBAL-løsning. - Sertifikatet markerer selve startskuddet for offensivt salg av KBAL, sier Per Lothe og Ole Hartvig Larsen. De to første anleggene er allerede solgt, og i produksjon. De skal på to av

KNOT-tankerne som bygges i Korea. Medarbeiderne i Knutsen Technology har klokketro på produktet, og tror fordelene med et anlegg for behandling av ballastvann som verken har filter, eller som benytter kjemikalier i prosessen, vil gi oss gode argumenter for at kundene skal velge KBAL. - Det første anlegget er produsert, og på Remontowa-verftet i Gdansk er det nå montert i KBAL-containeren. Når

dette leses er anlegget på vei til Korea for å monteres om bord i byggenummer 2531 som skal leveres til Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) neste år. - Det at produktet nå er typegodkjent er avgjørende. Alle vet at kravene om ballastanlegg kan tre i kraft når som helst. Vår løsning er banebrytende, og når Det Norske Veritas nå har satt sitt stempel på produktet, ser framtiden lys ut, sier Lothe og Larsen.

KBAL certified and in production Mid November the five employees of Knutsen Technology celebrated that Det Norske Veritas has approved the company’s KBAL solution. - The certificate marks the starting point of an offensive marketing of KBAL, Per Lothe and Ole Hartvig Larsen say. The two first systems have already been sold, and are in production. They are going to be installed on two KNOT tankers being built in Korea. Knutsen

Technology employees have an unfaltering faith in the product, and believe the advantages of a ballast water system that neither uses a filter nor chemicals in the process, will convince customers to choose KBAL. - The first plant has now been produced, having been installed in the KBAL container at the Remontowa yard in Gdansk. When this goes to press the plant is on its way to Korea to be installed onboard building number 2531, which will be delivered to Knutsen

NYK Offshore Tangers (KNOT) next year. - The fact that the product now has been approved is decisive. Everyone knows that new requirements relating to ballast water treatment systems may become effective any time. Our solution is path-breaking, and now that Det Norske Veritas has affixed its stamp on the product, the future looks bright, Lothe and Larsen say.

26


Shipping-interresse for KBAL

Per Lothe presents KBAL to a keenly interested audience in Bergen.

Interessen for KBAL er merkbar innen shippingmiljøet, og i Knutsen Technology er de travelt opptatt med å presentere produktet for rederiet og skipsverft i inn- og utland. - Et av stedene vi var i høst var Bergen. Rundt 20 personer fra 7 forskjellige rederier var møtt fram, og den lydhøre forsamlingen fikk en innføring i det unike ved KBAL –teknologien, sier direktør Ole Hartvik Larsen i Knutsen Technology til Knut’n. I tillegg til rederiene var også representanter fra FRAMO til stede. Følgende rederier var representert/ The following shipping companies were represented: K. G. Jebsen Viken Shipping Gearbulk Jo Tankers Mowinckel Utkilen Westfal-Larsen

Pressurised Natural Gas

Keen interest in KBAL

27

The shipping environment take a keen interest in KBAL, and Knutsen Technology is busily engaged in presenting the product to shipping companies and shipyards within and outside the country. - One of the places we visited this autumn was Bergen. Approximately 20 persons representing 7 shipping companies attended the event, and the audience received an introduction to the uniqueness of KBAL technology, says Director Ole Hartvik Larsen of Knutsen Technology to Knut’n. In addition to the shipping companies, representatives of FRAMO were also present.

Testing of KBAL. Photo: Joakim Ramsen.

Knutsen Volatile Organic Compound

Knutsen Ballast Water Treatment System


Anneleen Knutsen holdt Valhall i gang

28

I nesten 12 måneder har M/T Anneleen Knutsen ligget på DP tett opptil Valhallfeltet i Nordsjøen og tatt imot avfallsvann fra oljeproduksjonen på feltet. Alternativet hadde vært å stenge ned produksjonen etter at brønnen som skulle tatt imot avfallsvannet hadde kollapset. - Valhall Wastewater het prosjektet, og hver måned Anneleen Knutsen var engasjert som mottaks stasjon for produsert vann, produserte feltet olje for rundt en milliard kroner. Totalt skulle det bli rundt 10 milliarder kroner. Ikke rart at BP var fornøyd, forteller inspektør Kjell Morten Mevik, og viser til en mail fra BP etter at oppdraget var avsluttet. - Til sammen har vi tatt imot et sted

mellom 45.000 og 55.000 kubikkmeter vann på den tiden oppdraget varte. På grunn av de store vannmengdene måtte vi til Danmark for å levere vannet til et renseanlegg. Da hadde plattformen skaffet seg en buffer som gjorde at de kunne holde produksjonen oppe i 4 til 5 dager mens skipet dro til land for å bli tømt, sier Mevik.

NYK Offshore Tankers ( KNOT )fortjener ros for en svært godt utført jobb, skriver Dag Lygre.

BPs områdesjef for Valhall og Hod, Dag Lygre, skriver i mailen til rederiet at han ønsker å benytte anledningen til å takke alle sammen som har bidratt til at M/T Anneleen Knutsen har vært i aktivitet på Valhall et helt år.

Mevik forteller at et slikt oppdrag har ikke rederiet hatt før. Han har hørt at forsyningsskip har tatt i mot vann fra produksjonen tidligere, men dette har vært i veldig små kvantum. Det er byggingen av den nye kombinerte bolig- og prosessplattformen som har ført til stor aktivitet på Valhall i år. Med den nye plattformen i drift skal feltet nå kunne produsere olje og gass helt fram til 2050. I høst er det 30 år siden produksjonen startet på Valhall.

- Skipet har utvilsomt vært en av de viktigste faktorene for at ”gamle Valhall” har fortsatt å produsere. Vi er meget godt fornøyd med servicen. Knutsen

Feltet har behandlet nær en milliard fat olje på disse årene. BPs mål er å produsere tilsvarende volum de neste 40 årene med den nye plattformen.


The Anneleen Knutsen kept Valhall going

29

Completion of the Valhall field assignment. There is hectic activity around the new and old Valhall platforms. Supply vessels Møksters PSV ”Stril Møkster” and Aker Solutions red MPSV ”Aker Wayfarer” are carrying out a subsea operation. (Photo: Geir Frode Rasmussen)

For almost 12 months the M/T Anneleen Knutsen has been stationed on DP close to the Valhall field in the North Sea, receiving waste water from the field’s oil production. The alternative would have been to shut down the production after collapse of the well which originally was to receive the waste water. - The project was named Valhall Wastewater. For each month Anneleen Knutsen functioned as a receiving station for produced water, the field produced crude at a value of one billion NOK. All in all the value of production ended up at around 10 billion NOK. No wonder that BP was pleased, Superintendant Kjell Morten Mevik reports, referring to an e-mail received from BP after the assignment had been completed.

- During the time the assignment lasted, we received somewhere between 45.000 and 55.000 cubic meter of water. Owing to the large water volumes we had to sail to Denmark to deliver the water to a purification facility. At that point the platform had acquired a buffer, enabling it to keep up production for 4-5 days while the ship was onshore to get emptied, Mevik says. BP’s Area Manager for Valhall and Hod, Dag Lygre, writes in the e-mail to Knutsen that he would like to thank everybody who contributed to keeping M/T Anneleen Knutsen in activity at Valhall for a whole year. - There is no doubt, the vessel was one of the chief factors that made it possible for ”old Valhall” to maintain production. We’re very satisfied with the level of ser-

vice. Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) deserves praise for a job very well done, Dag Lygre writes. Mevik reports that it is the first time that Knutsen has taken on this type of assignment. He has heard about supply vessels that have received water from production earlier, but only in very small volumes. The hectic activity at Valhall this year is explained by the building of the new, combined accommodation and processing platform. When the new platform becomes operative, the field will be producing oil and gas all the way until 2050. This autumn marks the 30-year anniversary of Valhall. The field has processed nearly one billion barrels of crude during these years. BP’s goal is to produce similar volumes from the platform for the next 40 years.


Drømmedag for offiserspirer

30

“Chief Engineer jr” Jonas Hansen (left) and “Captain jr”William Skare spent a dream day onboard the M/T Karen Knutsen.

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli, heter det i et gammelt ordtak. Dersom det også gjelder for sjøfolk, burde William Skare og brødrene Jonas og Magnus Hansen være ypperlige offisersemner. William er sønn av kaptein Frode Skare på M/T Karen Knutsen, mens Jonas og Magnus Hansen er sønner til maskinsjefen om bord, Arvid Magne Hansen. Da skipet anløp Mongstad i sommer, benyttet guttene fra Utsira anledningen å dra til Mongstad for å besøke sine fedre om bord. Det ble en minnerik opplevelse.

De to yngste, William og Jonas fikk hjelm og øvrig verneutstyr, inklusiv kjeledresser i riktig størrelse med Captain og Chief Engineer på brystet, nøyaktig som deres respektive fedre. - De hadde en fin dag om bord, og var høyt og lavt over hele skipet, forteller Arvid Magne Hansen til Knut’n. - Fra styrbord propelltunnel klatret de opp leideren til nødutgang fra styremaskin rommet, med meg og Frode etter. De var imponert over ”idrettshallen vår” (styremaskin rommet) der filippinerne spiller basket ball. Det ble også avholdt ISPS øvelse mens de var ombord. Chief Officer junior gjemte dem under bakken, og mannska-

pet skulle lete etter ”blindpassasjerer” om bord. Etter en tids søk ble de lokalisert av båsen framme under bakken. De ble straks tatt hånd om, og ført opp på broen til kaptein Skare. Etter overnatting ombord, gikk de fra borde neste dag og ble kjørt hjem av min kone, Helene, forteller Hansen. For storebror Magnus Hansen sluttet imidlertid ikke eventyret der. Han ble med på sjøen en uke. Han måtte imidlertid gjøre nytte for seg om bord, og var med på overhaling av en vifte i babord pumperom. Mange opplevelser rikere ”mønstret han av” vest av Sotra, og ble med helikopteret inn til Flesland.


Dream day for officers to-be There is an old proverb that says ”early practise makes the master”. If this also applies to sailors, William Skare and the brothers Jonas and Magnus Hansen, ought to be excellent officer material. William is the son of Captain Frode Skare on the M/T Karen Knutsen, while Jonas and Magnus Hansen are sons of the Chief Engineer onboard, Arvid Magne Hansen. When the ship called at Mongstad this summer, the boys from Utsira took the opportunity to go to Mongstad to visit their fathers onboard. It became a memorable event. The two youngest, William and Jonas wore hardhats and personal safety equipment, including boiler suits in the right size, with Captain and Chief Engineer printed on the chest, just like their respective fathers.

Big brother Magnus Hansen got the chance to spend a week at sea on the M/T Karen Knutsen. He took part in work activities onboard, helping to overhaul a fan.

- They had a great day onboard, exploring the vessel high and low, Arvid Magne Hansen reports to Knut’n. - From the starboard propeller tunnel they climbed the ladder to the emergency exit from the steering engine room, with Frode and me following suit. They were duly impressed with our "sports centre" (the steering engine room) where the Filipinos play basket ball. An ISPS exercise was also held while

the boys were onboard. Chief Officer junior hid them under the forecastle head, while the crew was told to look for "stowaways" onboard. Following a search that lasted for some time, the boatswain located them below the forehead forecastle head. They were immediately taken care of, and guided to Captain Skare on the bridge. After having stayed the night onboard, they disembarked the next day, with my

wife Helene driving them home, Hansen reports. For big brother Magnus Hansen the adventure did not stop there. He sailed on the vessel for one week. However, he had to make himself useful onboard, taking part in the overhaul of a fan in the port pump room. Rich in experience, he “signed off” west of the island of Sotra, and travelled in the helicopter to Flesland airport.

Sikkerhetspris til M/T Eli Knutsen M/T Eli Knutsen er nå kommet inn blant skipene som har passert 1000 døgn uten skader som har medført fravær. Det var 3. mai i år skipet passerte denne milepælen. Ved en tilstelning på rederikontoret fikk overstyrmann Arnulf Haugland, på vegne av skipet, tildelt diplom for fremragende sikkerhetsarbeid. Diplomet, som henger om bord, ble utdelt av HSSE og QA sjef Geir Hagen og flåtesjef John Helland.

Safety award to M/T Eli Knutsen M/T Eli Knutsen now counts among the ships that have passed 1000 days without any lost time incidents. The ship passed this milestone 3 May this year. At a function at the shipping company’s office, Chief Officer Arnulf Haugland, on behalf of the ship, received a diploma for outstanding safety work. Diploma, which now adorns a wall onboard, was presented by HSSE and QA Manager Geir Hagen and Fleet Manager John Helland.

Chief Officer Arnulf Haugland on the M/T Eli Knutsen with the diploma for outstanding HSSE work. To the left Fleet Manager John Helland.

31


M/T Siri Knutsen ombygges til spesialskip

This is how the M/T Siri Knutsen will look like after the Gdansk yard has rebuilt it.

32

I januar går M/T Siri Knutsen til Gdansk i Polen for å gjøres klar til et spennende pilotprosjekt som skal utføres for Statoil og partnerne på Snorrefeltet. Skipet skal produsere ferskvann som skal tilsettes silikat og injiseres i oljereservoaret. Hensikten er at det skal bidra til at feltet kan produsere mer olje. - Dette er et pilotprosjekt, og det er første gang noe slikt gjøres i full skala med et tankskip, forteller Magnus Gudmundsen il Knut’n. - Når Siri Knutsen er ferdig ombygget 1. april skal den til Snorre-feltet. Der

skal den produsere ferskvann fra sjøvann, og blande dette med silikat. Pilotprosjektet skal vare i 100 dager, men det er ventet at det vil ta 12 – 24 måneder før man kan konkludere med om dette øker produksjonen fra feltet. I utviklingen av ny teknologi for å få ut mer av oljen i et oljereservoar anvendes avanserte metoder. På fagspråket heter det Enhanced Oil Recovery (EOR). I felt med vanninjeksjon blir oljen i den porøse reservoarsteinen presset ut ved å injisere vann i vanninjeksjonsbrønner. Kvaliteten på den porøse sandsteinen er varierende i ulike deler av reservoaret. På grunn av den varierende reservo-

arkvaliteten, og siden vannet flyter lettere enn olje, vil vannet finne letteste strømningsvei fra en vanninjeksjonsbrønn til en oljeproduksjonsbrønn, og presse ut oljen i disse områdene. Mye olje kan bli liggende igjen i reservoaret utenfor de områdene hvor det er lettest for vannet å strømme. Silikatet som injiseres skal pakke seg og tette igjen porene i reservoaret der vannet strømmer lettest slik at vannet som blir injisert etterpå må finne nye veier å presse mer olje mot produksjonsbrønnen. Silikat er en kjemisk forbindelse mellom silisium og andre grunnstoffer.

M/T Siri Knutsen is rebuilt into a specialized vessel In January the M/T Siri Knutsen will go to Gdansk, Poland, to prepare for a pilot project that she will carry out for Statoil and partners on the Snorre field. The ship will be producing fresh water, to which will be added silicate, and afterwards the water will be injected into the oil reservoir. The objective is to increase the rate of oil recovery from the field. - This is a pilot project; it’s the first time that something like this is done

on a large scale using a tanker, Magnus Gudmundsen tells Knut’n. - According to plans, the Siri Knutsen will go to the Snorre field after the rebuilding is completed, i.e. 1 April. There it will be producing freshwater from seawater, to which will be added silicate. The pilot project is scheduled to last for 100 days. However, it is expected that it will take 12 – 24 months before one may conclude whether the operation has helped to enhance field production. The technology aimed at enhancing oil

recovery rates from reservoirs applies advanced methods. In technical jargon it is called Enhanced Oil Recovery (EOR) Oil reservoirs contain both mobile and immobile crude oil. Mobile crude flows by itself. The immobile crude adheres to the structures. By pumping water containing silicate into the reservoir one hopes to liberate more of the immobile crude, making it possible to produce it. Silicate is a chemical compound consisting of silicon and other elements.


Skadefritt år på bøyelasterne - Rederiets sikkerhetsprogram ”We are committed to safety”, som ble iverksatt i 2009, begynner virkelig å gi gode resultater. I hele flåten tar folkene om bord løftet om å forplikte seg på alvor. Det er ingen tvil om at dette nå er i ferd med å slå ut i gledelige HMS-tall. Det er Safety & Security Manager Lars E. Hanøy som sier dette til Knut’n. - Jeg synes det er særlig gledelig å se på resultatene fra bøyelasterne. Denne delen av flåten har operert i mer enn ett år uten at det har oppstått en eneste

fraværskade (LTI). Det har aldri skjedd før, sier Hanøy. Sammen med HMS-motivator Odd Sevland, som har vært engasjert i ”We are committed to safety” siden programmet startet, la han fram de positive resultatene på offiserskonferansen for bøyelasterflåten i november. - Det er en rekke årsaker til at vi ser så positive resultater. En viktig faktor er at rapportering av nesten ulykker har øket betydelig. Dette er en viktig del av det forebyggende arbeidet som legges ned ombord for å hindre skader og ulykker. Vi ser også at våre viktige HMS & KS

verktøyer som Risk Assessment, Toolbox Talk, Permits etc. blir brukt regelmessig. Vi ser også at forståelsen for å bruke disse verktøyene er økende blant folkene ombord. Ved besøk ombord på våre skip får vi hele tiden en positiv bekreftelse på at vi definitivt er på rett vei, noe vår HMS statistikk også bekrefter. Rederiets sikkerhets kultur har fått et markant løft de siste årene, takket være våre sikkerhets og ledelses programmer, sier Hanøy.

A year without lost time incidents for shuttle tankers - The safety program, ”We are committed to safety”, that was introduced in 2009, is really starting to give good results. Officers and crew in the whole fleet are showing real commitment to this pledge. There is no doubt that our HSE figures are starting to give reason for satisfaction.

single lost time incident (LTI). This has never happened before, Hanøy says. Together with HSSE motivator Odd Sevland, who has been involved in ”We are committed to safety” since the program was launched, he presented the positive results at the officers’ conference for the shuttle tanker fleet in November.

It is Safety & Security Manager Lars E. Hanøy who says this to Knut’n. - It’s particularly gratifying to note the results achieved by shuttle tankers. This part of the fleet has operated for more than one year without sustaining one

-There are a number or reasons why we’re seeing such positive results at this point. One key factor is that the reporting of near-accidents has been significantly improved. This is an important part of the efforts onboard to prevent

injuries and accidents. We’re also seeing that our important HSSE & QA tools such as Risk Assessment, Toolbox Talk, Permits etc. are used on a regular basis. Crews clearly have a better understanding for using these tools. Visits that we make onboard our ships positively confirm that we’re on the right track, which our HSE statistics fully confirm. Our safety culture has received a remarkable lift in recent years, thanks to our safety and management programs, Hanøy says.

HSE motivator Odd Sevland (left) and Safety & Security Manager Lars E. Hanøy presented encouraging HSE figures. For the first time in history, shuttle tankers have had one year of operation without one single lost time incident.

33


Jernmannen Da Haugesund som første Skandinaviske by arrangerte Ironman 70.3 i 2012, var det en engelskmann fra Knutsen OAS som tok utfordringen. Oliver Smith er Project Coordinator og Environmental Superintendent hos Knutsen. På fritiden er han en ivrig sykler. Det var en bekjent som utfordret ham til å melde seg på Ironman. Bakdelen var at det var kun to uker til konkurransen startet. Det hindret ikke mannen fra Nord-London i å delta. –Det var en utfordring, og jeg kunne ikke si nei, sier Smith og smiler. Oliver vokste opp i sør-Frankrike, studerte Naval Architecture i England, og har jobbet i Knutsen i tre år. Han beskriver arbeidsmiljøet som svært bra, og nevner spesielt at han liker åpenheten i selskapet. Informasjonen flyter fint, og blir ikke værende på toppen. –Det er greit å ha oversikt over hva som foregår rundt omkring, sier han. I sin jobb reiser han mye, noe han setter pris på. I det siste har turene ofte gått til Sør-Korea, og han er blitt godt kjent i området. –Jeg liker å se nye steder, å bli kjent der jeg er. Løpeskoene er nå alltid med, slik at jeg kan trene hvor enn jeg er. Det er

også en god måte å bli kjent med byene jeg er i. Jeg er ikke typen som bare pendler mellom jobben og hotellet, og blir sittende på rommet på fritiden, sier han. For tiden jobber han med diverse prosjekt som er ment å bedre effektiviteten på Knutsens skip rundt om i verden. Prosjektene er rettet mot drivstoffbesparing og mindre utslipp, og han jobber stadig for at Knutsen skal møte og overgå miljøkrav. –Vi ønsker å optimalisere måten skipene arbeider på. Dette gjør vi ved å samarbeide med kapteinene og mannskapet, slik at de er en del av arbeidet. Det nytter ikke å tre nye arbeidsmetoder ned over hodene på folk. Offiserkonferanser, åpne diskusjoner og workshops er en viktig del av dette, sier Smith.

det løpingen jeg må forbedre. Syklingen går fint, og å svømme et halvt minutt eller et minutt fortere tjener jeg lite på i det store og hele. Løpingen i slutten av triatlonet er noe av det hardeste jeg noen gang har vært gjennom. En kollega av meg stod og heiet på meg, første runden så jeg at han var der, på den andre runden overså jeg han totalt, noe han har fortalt meg i ettertid. Jeg husker nemlig ingenting, sier han og ler. I ettertid har jernmannen også løpt Birkebeineren, der han beklageligvis pådro seg en lyskestrekk. Han er likevel optimistisk på at han skal klare å forbedre tiden sin fra i fjor, når han igjen deltar i Ironman 70.3 i 2013.

Knutsens egen Ironman fullførte forøvrig på åttende plass i sin kategori, av 36 deltakere. Det er sterkt for en mann som meldte seg på to uker i forveien. Det faller naturlig å anta at sykling er hans sterkeste gren i triatlonet, men hva er hans svakeste? –Løping, uten tvil. Jeg kan ikke løpe. Jeg har allerede begynt å trene til neste år, og målet er å fullføre på 4,5 timer. Da er

34

Oliver Smith in high speed on the bike.

The Iron Man When Haugesund, as the first Scandinavian town, arranged Ironman 70.3 in 2012, it was an Englishman from Knutsen OAS who accepted the challenge. Oliver Smith is Project Coordinator and Environmental Superintendent in Knutsen. In his spare time he is a keen cyclist. It was an acquaintance who challenged him to sign on for the Ironman Triathlon. The unfortunate part was that the start was only two weeks away. This did not stop the North-Londoner from participating. «It was a challenge and I couldn’t say no,» laughs Smith. Oliver grew up in the South of France, studied Naval Architecture in England, and has worked with Knutsen for three years. He describes the working environment as very good, and particularly mentions that he likes the openness in the company. There is a free flow of information, which does not stop at the top. «It’s all right to have an overview of what’s happening around the place,» he says.

His job involves a lot of travelling, which he appreciates. Lately, his trips have often taken him to South Korea, and he has got to know the area very well. «I like to see new places, to familiarise myself with the place I’m visiting. My running shoes are always with me, which allows me to exercise wherever I am. This is a very good way to get to know the cities I’m staying in. I’m not the type to commute between work and the hotel and to spend all my spare time in the hotel room,» he says. He is currently working on various projects aimed at increasing the efficiency on Knutsen’s ships around the world. The projects are concentrated on fuel efficiency and fewer discharges, and he is constantly endeavouring to help Knutsen meet and exceed environmental requirements. «We want to optimise the way our ships are working. This we do by cooperating with our captains and the crews in order to involve them in the project. It’s no use just pushing new work methods at people. Officer conferences, open discussions and workshops are important parts of this,» Smith tells us.

Knutsen’s own Iron Man finished eighth in his category out of 36 participants. This is a strong result for someone who enrolled just two weeks before the event. It seems natural to assume that cycling is his strongest branch of the Triathlon, but which is his weakest? «Running, without a doubt. I can’t run. I’ve already started to train for next year, and the target is to complete in 4.5 hours. Then it’s my running I need to improve. The cycling is OK, and to swim faster for half or a whole minute won’t make much difference as a whole. The running at the end of the Triathlon is one of the hardest tests I’ve ever been through. One of my colleagues was cheering me on; during the first round I saw him standing there, but during the second round I didn’t even notice him, which he told me about afterwards. I remember nothing at all,» he says and laughs. The Iron Man has subsequently completed the Birkebeiner race, where he unfortunately sustained a groin pull injury. He is nonetheless optimistic that he will be able to improve his time from last year when he again takes part in the Ironman 70.3 i 2013.


35

Oliver Smith, here at the finishing line at Half Ironman 2012, has already set his sights on improving his time next year.


Unge politikere på besøk

Young politicians studying shipping. From the left General Secretary Birgit M. Liodden,YoungShip International, Chairman Ann-Helén Langaker of YoungShip Haugesund, political advisor of Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), City Council representative of the Labour Party in Haugesund, Emilie Bersaas and Torstein Tvedt Solberg (political advisor for Minister of Industry and Trade Trond Giske).

En gruppe ungdomspolitikere besøkte i november Nord-Rogaland og Sunnhordland for å lære mer om den maritime næringen i området.

36

Blant de bedriftene de besøkte var Knutsen OAS Shipping og Knutsen Technology. Besøket gikk over to dager, og var lagt opp av Young Skip i samarbeid med Norges Rederiforbund. YongShip er en organisasjon for unge profesjonelle innen den maritime næringen.

- De unge politikerne kom fra alle de store politiske partiene i Norge, og en del av dem har ledende verv innen sine respektive organisasjoner. Det at de ønsker å sette seg inn i hvordan skipsfartsnæringen driver er positivt, sier Synnøve Seglem. Sammen med direktør fra Knutsen Technology, Per Lothe, holdt hun foredrag om Innovative løsninger som det jobbes med her i Knutsen.

Ungdomspolitikerne var gjennom et omfattende program med besøk i en rekke bedrifter i tillegg til Sjøfartsdirektoratet. Knutsen OAS Shipping var også vertskap under en middag for politikerne på rederiets sjøhus. Rundt 50 gjester fikk også med seg innlegg fra Haugesunds ordfører Petter Steen og generalsekretær i YoungShip International, Birgit M. Liodden.

Visit by young politicians November saw a group of youth politicians pay a visit to North Rogaland and Sunnhordland in order to learn more of the maritime industry in the region. Among the companies visited were Knutsen OAS Shipping and Knutsen Technology. The two-day visit had been planned by YoungShip in co-operation with the Norwegian Shipowners’ Association. YoungShip is an organisation for young professionals in the maritime industry. - The young politicians were from all major political parties in Norway, and part of them hold leading positions within their respective organisations. The fact that they wish to acquaint themselves with the way in which the maritime industry operates, is highly positive, Synnøve Seglem says.

Director General of Shipping and Navigation, Olav Akselsen, giving a presentation for the young politicians.

Together with Managing Director of Knutsen Technology, Per Lothe, she made a speech about innovative solutions that Knutsen belives in. The youth politicians went through an extensive programme, paying visits to a series of companies, besides the Norwegian Maritime Directorate.

Knutsen OAS Shipping also hosted a dinner for the politicians at the company’s sea house. Some 50 guests also got to hear speeches made by the Mayor of Haugesund, Petter Steen, and General Secretary of YoungShip International, Birgit M. Liodden.


Leopoldo Arcilla fylte 70

Employees in Knutsen Philippines INC celebrated Captain Leopoldo Arcilla’s 70th birthday (with flowers in the middle of the back row).

Den 15. november fylte Kaptein Leopoldo Arcilla 70 år. Styreformannen i Knutsen Philippines INC, som er rederiets bemanningsselskap i Manila, er en kjent skikkelse innen shippingmiljøet i den filippinske hovedstaden. Dagen ble blant annet markert med en mottakelse sammen med de ansatte på kontoret, som overrakte gave og blomster.

Leopoldo Arcilla turns 70 On 15 November, Captain Leopoldo Arcilla celebrated his 70th birthday. The chairman of the board of directors at Knutsen Philippines INC, which is the ship-owner’s crewing company in Manila, is a well-known person in the

shipping environment of the Philippines capital. The day’s celebrations included a reception with the employees at the office, who presented him with a present and flowers.

Sertifikater på plass i Manila Knutsen Philippines INC markerte før jul at organisasjonen har fått på plass to viktige sertifikater. Det er Bureau Veritas som har utstedt ISO 9001. Dette er en sertifisering for kvalitetsstyring. Det var lederen i Bureau Veritas på Filippinene, Emmanuel Danion som delte ut diplomet. I tillegg har Manila-kontoret også fått godkjenning etter ILO’s Maritime Labour Convention (MLC 2006). MLC 2006 omhandler lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk. Sertifiseringen er en bekreftelse på at betingelsene for de seilende er i overenstemmelse med de krav den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO setter.

Certificates in place in Manila Before Christmas, Knutsen Philippines INC marked the acquisition of two important certificates. It is Bureau Veritas that has issued ISO 9001, which is a quality management certificate. The diploma was presented by the manager of Bureau Veritas in the Philippines, Emmanuel Danion.

In addition, the Manila office has also been granted approval under ILO’s Maritime Labour Convention (MLC 2006). MLC 2006 deals with wages and working conditions for seamen. The certification confirms that the conditions for seafarers are in compliance with the requirements set by the ILO.

From the presentation of the certificates to Knutsen Philippines INC. From left: President of Knutsen Philippines, Leopoldo Arcilla, Country Chief Executive, Emmanuell Danion of Bureau Veritas and General Manager Bryant C. Arcilla of Knutsen Philippines inc.

37


Knutsen OAS (UK) LTD – Årlige Golf Day UK kontorets årlige golfdag var i år lagt til vakre Deeside Golf Club, en mesterskapsbane som både byr på vakker natur og utfordrende golf. Det var syvende året turneringen ble arrangert, og som alltid trakk arrangementet kunder fra fjern og nær. Det var mange høydepunkt, inkludert da vår egen Toshi Nakamura ankom første tee, dypt konsentrert, og så ut som han var kommet direkte fra US PGA touren. Medspillerne Rory Herbert (Premier Oil) & Don Meleshko (Talisman) så begge svært imponert ut. Toshi klinte til, og det smalt i trestammer inne i skogen. En vettskremt skogdue flakset for livet for å komme seg i sikkerhet. Greenen som lå innbydende i det fjerne ble ikke skadet. Standarden på årets turnering var dermed satt.

38

Etter hvert var det kun Don Meleshko (Talisman) og Kevin Reid (Premier Oil) som i det hele tatt leverte spill som var de flotte omgivelsene verdig. Begge leverte tidvis glitrende golf ettersom kampen om årets tittel tilspisset seg. Blant annet slo Kevin til med en suser av et jernslag på hull 16, og innkasserte dermed premien for å komme nærmest hullet. Etter en jevn batalje kunne begge notere seg for imponerende 34 Stableford poeng, og dermed delt seier. Dagens overraskelse sto Rory Herbert (Premier Oil) for på hull 18 med dagens lengste drive. Selv om John Rodger (Smart Global Trading) stilte spørsmål ved om ballen i det hele tatt

Knutsen OAS (UK) Ltd Managing Director Harald Urheim presented all the winners with bottles of fine Scotch whisky as recognition of their achievements.

var på fairwayen. Til Rory’s tilfredshet ble protesten avvist. Det sies at han

feiret forsiktig ved å knytte neven under bordet i en dempet seiersrus.

Knutsen OAS (UK) LTD – Annual Golf Day The UK office hosted its annual Golf Day, this year at beautiful Deeside Golf Club, a course offering spectacular scenery as well as championship standard golf. As always the golf day (now in its seventh year) attracted clients from far and wide. There were many highlights, including our very own Toshi Nakamura striding purposely on to the first tee, a vision of concentration, looking every inch as if he had just stepped off the US PGA tour, playing partners Rory Herbert (Premier Oil) & Don Meleshko (Talisman) both looking suitably impressed.

Toshi’s first shot was struck, followed by the clattering of wood, and the sight of a terrified wood pigeon fleeing for its life! The green remained intact almost smirking in the distance. The standard had well and truly been set! As the day progressed Don Meleshko (Talisman) and Kevin Reid (Premier Oil) were the only two players consistently performing anywhere near to the standard of the surroundings. Both produced some vintage play as the battle for the title went down to the wire. This included Kevin hitting a sizzling iron shot at the 16th to claim the nearest to

the pin prize. There was little surprise that when the scores were tallied - each scored a formidable 34 stableford points and thus shared this year’s title. The most surprising moment of the day was Rory Herbert’s (Premier Oil) sensational “Bubba Watson” like drive on the 18th hole - which claimed the longest drive prize. This was despite a steward’s enquiry lodged by John Rodger (Smart Global Trading) questioning if the ball was on the fairway. This was however quickly over-ruled much to the delight of Rory. He reportedly clenched his fist under the table in a show of restrained celebration.


Aktivt lederskap godt mottatt om bord

Stage 2 of the Active Leadership program has been well received onboard, say (from left) Captain Frank Larsen, Safety & Security Manager Lars E. Hanøy, and Captain Jan K. Jeppesen.

- Programmet for aktivt lederskap er blitt svært godt mottatt om bord i skipene, og tilbakemeldingene er entydige. En ledelsesfilosofi som bygger på aktiv medvirkning fra alle om bord gjør at vi kommer lenger på alle plan, forteller Safety & Security Manager Lars E. Hanøy til Knut’n. I månedene som er gått etter at den andre filmen om aktivt lederskap ble distribuert til alle skipene, har lederne om bord arbeidet aktivt med måten de utøver lederskapet om bord på. Kapteinene Jan K. Jeppesen på M/T Sallie Knutsen og Frank Larsen på M/T Hanne Knutsen er to av dem som er

svært godt fornøyd med programmet. - Programmet har ikke ført til noen revolusjon om bord hos oss, ettersom en lederstil som inkluderer og involverer alle er noe jeg har praktisert i årevis. På et moderne skip vil en autoritær lederstil fra en kaptein som ikke lytter til sine medarbeideres råd, ikke fungere. Ledelse må basere seg på en åpen dialog hvor vi snakker sammen, sier Larsen, og får støtte fra kollega Jeppesen. - Skal man være en god leder om bord må man være litt psykolog og menneskekjenner. Det gjelder uavhengig av hvor mange striper man har på uniformsjakka, sier kapteinen på Sallie Knutsen. - Ikke minst er dette viktig om bord

på skip i dag. Mannskapet er gjerne en internasjonal blanding av nordmenn og andre skandinaver, østeuropeere og filippinere. Alle har forskjellig bakgrunn, og alle har positive ting å bidra med, sier kapteinene. De understreker at ved å sette aktivt lederskap på dagsorden slik det nå gjøres i hele rederiflåten, får alle om bord innsikt i det som skjer, og dermed også større forståelse for de beslutninger lederne tar. - Et annet viktig poeng med ledelsesprogrammet er at lederne blir bevisste på at de skal være rollemodeller. En god leder skal være et forbilde for dem han skal lede, sier Lars E. Hanøy.

Active leadership positively received onboard - The program for active leadership has been very well received onboard the ships, and feedback reports are clear. A management philosophy building on the active involvement of everyone onboard helps us to progress further at all levels, states Safety & Security Manager Lars E. Hanøy til Knut’n. Since the second film on active leadership was distributed to all ships, the leaders onboard have been actively developing the way in which they exercise leadership. Masters Jan K. Jeppesen on M/T Sallie Knutsen and Frank Larsen on M/T Hanne Knutsen are two leaders who are very pleased with the program.

- The program has not led to any revolution with us, since I have been practising a leadership style that includes and involves all onboard for years. On a modern ship a captain who exercises an authoritarian style of leadership, not listening to the advice of his co-workers, is completely amiss. Leadership must be based on open dialogue and an ability to talk to each other, Larsen says, and gets the support of colleague Jeppesen. - To be a good leader you need to have some psychological insight and be a good judge of character. This applies irrespectively of how many stripes you have on your uniform, says the captain on Sallie Knutsen. - This is not least important at sea these days, where crews are typically an in-

ternational mixture of Norwegians and other Scandinavians, Eastern Europeans and Filipinos. They all have different backgrounds and positive things to contribute, the captains say. They emphasize that by putting active leadership on the agenda, the way it is now being done for the whole fleet, everyone working onboard gets an insight into what is taking place, thereby gaining a larger understanding of the decisions that leaders make. - Another important point with the leadership program is that it helps leaders to become conscious of their responsibility to be good role models. A good leader must set a good example for those he is set to lead, Lars E. Hanøy concludes.

39


Flott sommeropera

Knutsen employees in Haugesund enjoyed a grand ”Summer opera with Seglem”. Haugesund Kammeropera gave two performances, one performance open to puplic of Haugesund (picture), and one for the employees and guests of the shipping company.  Photo: Terje Emil Johannessen

40

I sommer var rederiets ansatte i Haugesund invitert til ”Sommeropera hos Seglem.” Det var Haugesund Kammeropera med solister som framførte et lett operetteprogram med et spennende utvalg av kjente og kjære arier og duetter, og rundt 70 tilhører storkoste seg.

- Vi synets det var flott å få gjøre dette i samarbeid med vår sponsor Knutsen OAS Shipping og Trygve Seglem, sier

kunstnerisk leder Lene Rudbæk Romseland i Haugesund Kammeropera til Knut’n. Det var i 2010 Haugesund Kammeropera ble stiftet, og siden starten har de satt opp Rossinis ”Barberen i Sevilla”, Mozarts ”Don Giovanni” og Menottis ”The Telephone”, i tillegg til sommerkonserten. - For den som ventet seg tung opera ble sommerkonserten en positiv over-

raskelse. Det var et lett operettepreget program, og i likhet med meg tror jeg de aller fleste storkoste seg, sier en av dem som benyttet seg av tilbudet, Hilde Agasøster. For folk i Haugesund som gjerne vil høre mer fra Haugesund Kammeropera, er det muligheter på nyåret. Den neste oppsetningen deres, ”Flaggermusen” av Johann Strauss d.y., har premiere i januar.

Grand summer opera This summer Knutsen employees in Haugesund were invited to attend ”A summer opera with Seglem.” Haugesund Kammeropera (Chamber Opera) and soloists performed in a program of musical comedies and a selection of well-known and beloved arias and duets. The audience of 70 had an enjoyable time. - We appreciated giving this performance in collaboration with our sponsor Knutsen OAS Shipping and Trygve Seglem, says art director Lene Rudbæk Romseland of Haugesund Kammeropera to Knut’n. Haugesund Kammeropera was founded in 2010, and has since its inception mounted Rossini’s ”The Barber of Sevilla”, Mozart’s ”Don Giovanni” and Menotti’s ”The Telephone”, in addition to the summer concert.- For those who were expecting a gloomy opera

Art director Lene Rudbæk Romseland of Haugesund Kammeropera was one of the soloists in the performance.  Foto: Terje Emil Johannessen

the summer concert proved a positive surprise. The program mostly consisted of light musicals, and like myself, I think most of those who attended the concert had a great time, says one of those who was present, Hilde Agasøster.

For music lovers in Haugesund who would like to hear more from Haugesund Kammeropera, there will be an opportunity next year. Their next production, ”Die Fledermaus” by Johann Strauss d.y., premieres in January.


Vellykket teambuilding i Marine HR

The Marine HR department at this year’s seminar. Seated in the couch (from left) Hanne Leknes Nordeide, Kathrine Studsvik and Torunn Steensnæs. Behind (from left) Svein Erik Pedersen, Ben K. Jensen, Arne G. Fylkesnes and Margrethe Aa. Måløy.  Photo: Meling Media

41 De ansatte på Marine HR avdelingen har også i år satt av en egen dag til teambuilding. - Jeg tror alle følte at vi hadde godt utbytte av dagen. Det å komme bort fra kontoret en dag, og jobbe med spørsmål som det ikke er så lett å få tid til i en travel hverdag tror vi er viktig. Mitt inntrygg er at alle var enige at vi hadde et godt utbytte av årets samling, sier HR-direktør Arne Fylkesnes til Knut’n. I fjor la de samlingen til det lille øysamfunnet Røvær utenfor Haugesund. Årets

teambuilding ble lagt til selve byen. - Vi hadde en gjennomgang av oppgavene vi har løst i 2012, og vi hadde en nyttig gjennomgang av forslaget til revisjon av vårt QA-system. Vi gjennomførte også en SWOT-analyse (Strength Weakness Opportunities Threats) hvor vi prøvde å kartlegge svake og sterke sider ved oss selv og måten vi jobber på. Gjennom en slik prosess får vi fram hva vi er gode på, og hvor vi har muligheter til å forbedre oss. I en slik kreativ prosess kommer det alltid fram gode forslag som jeg tror kan hjelpe oss

til å bli bedre hver for oss, og ikke minst som team, sier Fylkesnes. Han understreker at det sosiale samværet er en viktig del av en teambuilding. Under årets seminar hadde man også lagt inn et lite miniseminar hvor temaet var hvordan man kunne ta bedre bilder. - Fotograf Tomin Meling foreleste, og kom med en rekke fototips for hvordan vi kunne ta bedre bilder. Slik kunnskap kan være nyttig, ikke bare i jobbsammenheng, men også privat, sier Fylkesnes.

Successful teambuilding in Marine HR Employees in the Marine HR department also this year gathered for a day of teambuilding. - I believe everyone felt they benefited from the program. We believe it’s important to get away from the office for a day, concentrating on questions that are not so easily fitted into a hectic workday. It’s my impression that everyone agreed it had been a very rewarding session, HR director Arne Fylkesnes says to Knut’n. While last year’s session was held on the

tiny island of Røvær outside Haugesund, teambuilding this year took place in the town itself. - We reviewed the tasks we have solved in 2012, and made a very useful review of the proposal for a revision of our QA system. We also carried out a SWOT analysis, (Strength Weakness Opportunities Threats attempting to identify weak and strong aspects about ourselves and the way we work. Such process helps us to see what we’re good at, and where we have a potential for improvement.

Creative propositions are put forward, which I think may help us to improve individually, and not least as a team, Fylkesnes says, underlining that the social gathering is an important part of such teambuilding. This year’s seminar also included a mini seminar where the theme was photography, i.e. how to take better photos. - Photographer Tomin Meling provided a number of useful tips on the subject. Such knowledge does not only come in handy in a job context, but also in our personal lives, Fylkesnes says.


God offiserskonferanse for bøyelasterne

Key participants at the conference in Haugesund. From left Hilmar Lund-Andersen, Magnus Gudmundsen, Trygve Seglem, Frank Svanes and Ian Hunter.

42

På en meget vellykket rederikonferanse synes meningen til de 120 deltakerne å være nokså samstemte. Konferansens høydepunkt for de fleste var engelske Ian Hunter fra Hudson Systems. - Både lærerikt og motiverende, mener lederen for rederiets vettingavdeling, Hilmar Lund-Andersen. I foredraget gav Hunter en gjennomgang av Tanker Management Self Assessment (TMSA), som Knutsen NYK Offshore Tankers rapporterer etter. Han forklarte hvorfor alle de store oljeselskapene har egne vettingorganisasjoner, og hvordan de bruker TMSA og SIRE (Ship Inspection Report Exchange) for å måle kvaliteten på operasjonene til de rederiene som utfører transporten for dem.

- Det som gjorde foredraget spesielt nyttig var at han tok for seg vår egen TSMA-rapport og SIRE-rapporter fra våre egne skip, og gav en vurdering av disse, forteller Hilmar Lund-Andersen. Ian Hunter har hatt sentrale roller i utviklingen av TMSA og utviklingen av vettingsystemet. Med mangeårig bakgrunn fra Exxon Mobil, blant annet som direktør og visepresident i Exxons maritime organisasjon, hadde han globalt ansvar for Exxons sjøtransport over hele verden. Hans arbeide for sikker sjøtransport av olje har gjort at han i 2000 ble tildelt ordenen Member of the British Empire (MBE). For tre år siden gikk han av etter 38 år I Exxon Mobil, og er i dag tilknyttet Hudsons Systems som konsulent.

Andre dag av rederikonferansen åpnet ved at administrerende direktør i KNOT, Trygve Seglem orienterte om status i rederiet og hvilke utfordringer som ligger foran Knutsen NYK Offshore. Det er 2 år siden Knutsen OAS Shipping og NYK begynte samarbeidet, og Seglem betegnet dette som to gode år. - Hver morgen sier jeg til meg selv: Jeg er glad for at vi er partnere, sa Seglem, som også la vekt på betydningen av at sikkerhetsprogrammet ”We Are Committed to Safety”. Det er med på å endre oss i positiv retning slik at rederiet blir mer konkurransedyktig, sa Seglem, som fikk de rundt 120 konferansedeltakerne til å si ”We are committed to safety” i kor.

Successful conference for shuttle tanker officers The 120 participants at an otherwise successful shipping conference agreed on one point. The highlight of the conference was the Briton Ian Hunter of Hudson Systems. - Instructive and motivating, was the verdict of the head of the company’s vetting department, Hilmar LundAndersen. In his presentation Hunter gave a review

of Tanker Management Self Assessment (TMSA), a system which Knutsen NYK Offshore Tankers applies for its reporting. He explained why all the major oil companies have their own vetting organizations, and how they are applying TMSA and SIRE (Ship Inspection Report Exchange) to measure the quality of operations of the shipping companies carrying their crude.

- What made the presentation particularly useful was the fact that he also addressed our own TSMA report and SIRE reports from our own ships, providing a review of these reports, Hilmar Lund-Andersen states. Ian Hunter has held central roles in the development of TMSA and the vetting system. He has a background from Exxon Mo-


Ian Hunter held an inspiring presentation on vetting at the conference. 

bil over many years, where he amongst other served as Executive Director and Vice President of Exxon’s maritime organization, and was globally responsible for Exxon’s maritime transport all over the world. His work to obtain safe sea transport of oil earned him the order Member of the British Empire (MBE) in 2000. Three years ago he retired after 38 years with Exxon Mobil, and he is today

affiliated with Hudsons Systems as a consultant. The second day of the shipping conference was opened by Managing Director of KNOT, Trygve Seglem, who gave a briefing on status and the challenges that Knutsen NYK Offshore is faced with. It is now 2 years since Knutsen OAS Shipping and NYK teamed up, and Mr.

Photos: Meling Media

Seglem said they had been two good years. - Every morning I tell myself: I’m glad we’re partners, Mr. Seglem said, who also emphasized the importance of the safety program ”We Are Committed to Safety”. It helps us to change in a positive direction so that we become more and more competitive, Mr. Seglem said, who got the 120 conference participants to chorus ”We are committed to safety”.

The 120 participants at the conference in Haugesund were officers from shuttle tankers and personnel from the onshore administration (Photo: Meling Media)

43


Vinnere av årets bilde 2012 Også i 2012 kom det inn mange bilder til fotokonkurransen, og svært mange av dem var slik at de godt kunne være blant vinnerne. Juryen må likevel ta det vanskelige valget mellom et stort antall bilder som har kommet inn i løpet av året. Årets vinnerbilde er tatt av matros Jesus Caligdong om bord på M/T Sallie Knutsen. Det viser en av de seilende som har tatt en pause under en slepeøvelse. Caligdong hadde ikke satt noen tittel på bildet sitt, men kanskje ”Tid for ettertanke” kunne vært et forslag? Kaptein Ignacio Bartolome på Bilbao Knutsen har sendt inn bildet av LNGtankeren sin på vei gjennom den naturskjønne innseilingen til Ferrol. Byen på det nordvestre hjørnet av Spania rommer en av mottaksterminalene for LNG som utgjør ryggraden i landets energiforsyning, og våre LNG-skip er livsnerven til miljøvennlig el-produksjon i Spania. Bildet får fram dimensjonene og kompleksiteten i LNG-trafikken, og fortjener etter juryens mening andrepremie for 2012.

44

Mange tenker nok at de av og til kunne ha bruk for mer enn to hender for å rekke over alt det som skal gjøres. Kan hende det er det som har inspirert Ritz June Sevilleno til å forevige skipskamerat Gines Cambronero om bord i M/T Louise Knutsen. Sevileno har vist før at han er en habil fotograf. Fjorårets vinner fikk i år tredjeprisen. Juryen vil gjerne på rederiets vegne takker alle som gjennom 2012 har bidratt med bilder i årets konkurranse, og håper på like stor deltakelse i 2013. Vi bringer også videre en påminnelse fra HSSE-avdelingen om å bruke EXgodkjent kamera ved fotografering i eksplosjonsfarlige områder om bord.

1st prize:Winner of the 2012 photo contest is seaman Jesus Caligdong on the M/T Sally Knutsen. The picture was taken during a towing exercise.

Foto

konkurransen 2 0 1 3

Takk til alle som deltok i 2012. Vant du ikke denne gangen er det bare å holde linsa nypusset og kameraet klar. Vi drar i gang med ny konkurranse i 2013. Se noen av de innsendte bildene på de neste sidene.


Winners of 2012 photo of the year

photo

contest 2 0 1 3

Thanks to everyone participating in the 2012 Photo Contest. Keep your camera ready for the 2013 competition. Some of the pictures from this years competition can be seen on the next pages.

Expectedly, a large number of photos were received for the 2012 photo contest, and the quality was such that there could have been numerous winners. However, the jury is faced with the difficult decision of choosing between the large numbers of pictures received during the year.

2nd prize: Captain Ignacio Bartolome on the LNG/C Bilbao Knutsen receives the second prize for his photo of the ship approaching Ferrol.

This year’s winning photo was taken by seaman Jesus Caligdong onboard the M/T Sallie Knutsen. The photo depicts one of the sailors while taking a break during a towing exercise. Caligdong had not given his photo a title but maybe ”Time for thought” might be appropriate? Captain Ignacio Bartolome on the Bilbao Knutsen submitted a photo of the LNG tanker on her passage through the picturesque approach to Ferrol. This city, located in the north-western corner of Spain, has one of LNG receiving terminals which are the backbone of the country’s energy supply, and our LNG ships are the life nerve of green electricity production in Spain. The picture evokes the dimensions and complexities of LNG traffic, and deserves according to the jury to receive the second prize for 2012. There are many of us who from time to time wish to have more than two hands to do things that need doing, Maybe this is what inspired Ritz June Sevilleno to portray his ship’s mate Gines Cambronero onboard the M/T Louise Knutsen. Sevileno has shown before that he is an able photographer, and this year he reclined third prize.

3 rd prize: Last year’s winner, Ritz June Sevilleno did well also in this year’s contest. The photo of the man with four arms was awarded the third prize.

On behalf of the shipping company, the jury would like to thank all who submitted photos to this year’s photo contest. We hope that participation will be just as big in 2013. From the HSSE department we convey the reminder that you should use an Ex approved camera when photographing in explosive areas onboard.

45


Noen bilder fra fotokonkurransen 2012

46

These have contributed with pictures to the photo competition 2012: AB Julious P. albayda, Artur Bochno, Gabriel Conrado, Jesus Caligdong, Kenneth Lloyd Sumugat, Rigor Svensson, Carlos Ayala, Conrado N. Gabriel, Edsel Ray B. Cataloctocan, Florante Mendoza, Fren Avila, Geir Frode Rasmussen, Henry C. Bonghanoy, Ignacio Bartolome, Inmaculada Calleja, Irentz Domingo, Jesus Caligdong, Joakim Ramsen, Jonathan Garabillo, Leppaniemi, Manuel Saiz Ruibal, Ritz Jun Sevilleno, Roderic Lipa.


Some images from the photo contest 2012

47


Jubilanter/Terms and years 50 years

48

Vik, Arild����������������������������������������������������� 25.10.62 Hansen, Bjørn Hagland���������������������������� 22.03.63 Franco, Angelito Saturnino....................... 02.03.63 Badillo, Manolo Medrana......................... 16.05.63 Cariño, Renato Lagundino....................... 01.05.63 Rasmussen Ole B...................................... 22.04.63 Kiselev,Viktor............................................ 25.02.63 Dionglay, Carmelo Dino........................... 27.01.63 Pilapil, Edgar Cañete................................ 03.03.63 Recaña, Alberto Reginio........................... 16.03.63 Arrojado, Alfredo Sena.............................. 25.04.63 Jemina, Leonard Valenzuela...................... 03.02.63 Oliverio, Arthur Fin................................... 15.05.63 Lilleskare, Geir.......................................... 12.04.63 Enriquez, Alberto Rodriguez.................... 04.02.63 Arboleda, Rizaldi Lalin............................. 19.06.63 Zabala Urrutia, Jose M.............................. 05.04.63 Suplico, Jessie Jim Soliva.......................... 15.01.63 Bulatao, Elvis Navarra............................. 15.03.63 Pegano, Joaquin Jr. Ruiz............................ 02.02.63 Dela Torre, Joselito Delos Reyes................ 20.03.63 Gil Ortiz, Jose Angel.................................. 26.03.63 Skarshaug, Sturle...................................... 01.03.63

New faces at the offices Petter Ellingsen

IT Support Technician Employee from 03.09.2012

Joakim Bjørn Ramsen

Senior engineer Employee from 15.08.2012

Håkon Sandvold

Project manager Employee from 01.08.2012

Geir Ove Knutsen

Business Controller Employee from 01.11.2012

60 years Halvard Kvaslerud������������������������������������� 16.06.52 Knox, Stewart��������������������������������������������� 08.10.52 Fylkesnes, Arne Erik���������������������������������� 06.05.53 Ellingsen, Gunvor�������������������������������������� 14.06.53 Damasco, Alfredo Molina.......................... 23.03.53 Duesund, Jan Kåre.................................... 11.03.53 Klæbo, Johnny............................................ 23.03.53 Noraas Audun............................................ 25.02.53 Sandberg, Per............................................ 25.01.53 Hognaland Ingve....................................... 17.03.53 Hernandez, Guillermo Azarcon................ 10.02.53 Fiane, Gunnar .......................................... 24.03.53

70 years Arcilla, Leopolda���������������������������������������� 15.11.42

Espen S. Sveinsvold

IT Support Technician Enployee from 15.10.2012

Margrethe Reine

HSSE & QA Co-ordinator, KNOT Employee from 01.09.2012


Fleetlist/KOAS

M/T Helene Knutsen

M/T Louise Knutsen

LNG/C Barcelona Knutsen

M/T Pascale Knutsen

LNG/C Pioneer Knutsen

LNG/C Sevilla Knutsen

M/T Kristin Knutsen

LNG/C Bilbao Knutsen

LNG/C Valencia Knutsen

Dwt./Built 14 850 / 1992

Dwt./Built 14 730 / 1993

Dwt./Built 19 110 / 1998

Dwt./Built 16 570 / 2010

m3/Built 1100 / 2004

m3/Built 138 000 / 2004

m3/Built 173 400 / 2010

m3/Built 173 400 / 2010

m3/Built 173.400/2010

49

M/T Eli Knutsen Dwt./Built 16 570 / 2009

LNG/C Cadiz Knutsen m3/Built 138 000 / 2004

M/T Liv Knutsen

LNG/C Iberica Knutsen

Dwt./Built 16 570 / 2009

m3/Built 138 000 / 2006

M/T Birgit Knutsen

LNG/C Sestao Knutsen

Dwt./Built 16 570 / 2010

m3/Built 138 000 / 2007 Charterer: Stream

LNG/C Ribera Del Duero Knutsen m3/Built 173.400/2010


Fleetlist/Knutsen NYK Offshore Tankers AS

M/T Tove Knutsen (FSU)

M/T Vigdis Knutsen

M/T Elisabeth Knutsen

M/T Catherine Knutsen

M/T Nancy Knutsen

M/T Loch Rannoch

Dwt./Built 112 508 / 1989

Dwt./Built 141 071 / 1992

M/T Tordis Knutsen Dwt./Built 123 848 / 1993

Dwt./Built 123 423 / 1993

Dwt./Built 95 468 / 1993

Dwt./Built 124 758 / 1997

Dwt./Built 130 000 / 1998

M/T Turid Knutsen

M/T Betty Knutsen

M/T Gerd Knutsen

M/T Sallie Knutsen

Dwt./Built 22 617 / 1993

Dwt./Built 35 309 / 1999

50 50

Dwt./Built 146 273 / 1996

Dwt./Built 153 617 / 1999

M/T Karen Knutsen Dwt./Built 53 617 / 1999


Fleetlist/Knutsen NYK Offshore Tankers AS

M/T Jorunn Knutsen (FSU)

M/T Jasmine Knutsen

M/T Hanne Knutsen

M/T Gijon Knutsen

Dwt./Built 122 996 / 2000

Dwt./Built 123 581 / 2000

Dwt./Built 148 644 / 2005

Dwt./Built 35 309 / 2006

Recife Knutsen

Type: Shuttletanker Dwt/Del. 105 000 / 2011

NB 2518

Type: Shuttletanker Yard: Hyundai Heavy Industries, Korea Dwt./Del 157.000/2013

NB 2531 M/T Anneleen Knutsen Dwt./Built 35 140 / 2002

M/T Windsor Knutsen Dwt./Built 162 000 / 2007

Type: Shuttletanker Yard: Hyundai Heavy Industries, Korea Dwt./Del 123.000/2013

51 51

NB 2532 M/T Siri Knutsen Dwt./Built 35 309 / 2004

M/T Fortaleza Knutsen Dwt./Built 105.000/2011

Type: Shuttletanker Yard: Hyundai Heavy Industries, Korea Dwt./Del 123.000/2013

NB 2575 M/T Heather Knutsen Dwt./Built 48 644 / 2005

M/T Bodil Knutsen Dwt./Built 162.000/2011

Type: Shuttletanker Yard: Hyundai Heavy Industries, Korea Dwt./Del 112.000/2013


Crewlist 15th November 2012

Crewlist June 2008

Position

ANNELEEN knutsen

Position

BARcelona knutsen

Position

bilbao knutsen

Position

cadiz Knutsen

Master

Hansen Trond Andreas

Master

Koskorrotza, Joseba Andoni

Master

Ayala Ugarte, Fernando

Master

Bosco Diaz, Juan

Master

Olsen, Frode

Master

Ullibarri Armendariz, Iñaki

Master

Bartolome Fuente, Ignacio

Master

Saitua , Jon Ander

Chief Officer

Kolsvik Vidar

Chief Officer

Alvarez Diaz, Fernando Igor

Chief Officer

Bilbao Moya, Pedro Luis

Chief Officer

Celaya Zorrozua, Juan Ramón

Chief Officer

Kurtek, Karlo

Chief Officer

Iriondo Egaña, Jose Angel

Chief Officer

Pujantell Pastor, Ferran

Chief Officer

Chief Officer jr.

Berget,Tor-Erik

2.Officer

Alvarez Mutiozabal, Ramón

2.Officer

Aramberri Aguirre, Iosu

De la Peña García de Andoin, Juan Angel

2.Officer

Kaarbø, Geir

2.Officer

Macias Perez de Alarcon, Javier

2.Officer

Naberan Tellaeche, Jorge C.

2.Officer

Brito Arrizabalaga, Enrique

2.Officer

Tredal, Christian Knarvik

2.Officer

Pedrazo Díez, Alberto

2.Officer

Santos de la Presa, Rafael

2.Officer

Collado Llorente, Antonio

3.Officer

Rasmussen, Geir Frode

2.Officer

Saiz Ruibal, Manuel A

3.Officer

Baltar Martínez, Javier

2.Officer

Fernandez Gaubeca , Jose

3.Officer

Skoglund, Kenneth

2.Officer

Sanchez Puzón, Javier

3.Officer

Romero Esmerats, Montserrat

Bosun

Angelada, Jacinto Sacramento

3.Officer

Gabin Vazquez, Sergio

Bosun

Requina, Bernardino Pangalay

2.Officer

Seral Elola, David

Bosun

Huiso, Edwin Malinao

3.Officer

Aldecoa Sendagorta , Patricio

AB

Bacus, Dave Ronan De Asis

3.Officer

Morato Marsal , Marc

AB

Andan, Richard Lagudgud

3.Officer

Lara García, Rafael

AB

Balatero, Rene Galgo

3.Officer

Nodal Fernandez , Lucia

AB

Magluyan, Joe-an Amerila

Bosun

Visitacion, Jefferson Tinsay

AB

De Ocampo, Regidor Maningas

Bosun

Lagat, Ponciano Jr. Rabuya

OS

De Castro, Jason Paul Abas

AB

Arvesu, Crisanto Borgonia

AB

Elauria, Niño Ardou

Bosun

Limbaga, Conrado Gudilos

OS

Palaña, Eulogio Billo

AB

Dela Cerna, Edwin Borlas

AB

Pal, Anastacio Jr.Vevero

AB

Limbaga, Glenn NMN

OS

Talo, Rubensohn Ranile

AB

Dojello, Angelo Chris Pesimo

AB

Salut, Luisito Sesnero

AB

Alnas, Rodolfo Jr. Farenas

OS

Requiero, Dareen Gibs Rellama

AB

Pacatan, Kemwell Castillano

OS

Taba, Michael Angelo Tumenlaco

AB

De Roxas, Michael Suayan

Chief Engineer

Huse Torstein Åsmund

AB

Ruiz, Jessee Lou Palacao

Deck Cadet

Martinez Rami, Maria

AB

Fundemera,Tiburcio Tan

Chief Engineer

Wichne Are

AB

Soriano, Angelito Hontiveros

Chief Engineer

Paz Ramos, Manuel

AB

Roxas, Christopher Velarde

2.Engineer

Manalo, Erwin Rommel Libang

AB

Tuares, Eric Tuble

Chief Engineer

Rodriguez Sanchez, Juan Vicente

AB

Tubuhan, Antonio Jr. Chua

2.Engineer

Brasileño, Dino Justene Ramos

AB

Villodres, Kenneth Braza

Cargo Engineer

Rodriguez Balseiro, Sergio

OS

Aguanta, Nemesio Jr. Diez

3.Engineer

Dumalayang, Feliciano Dordas

OS

Daguman, Allan Emphasis

Cargo Engineer

Casatejada Muñoz, Santiago

OS

Canasa, Johnlee Silagan

3.Engineer

Gutierrez, Eric Rusit

Deck Cadet

Beneitez Barrios , Marcos

2.Engineer

Alvarez Diaz, Leonardo

Deck Cadet

Diez Villar, Sergio

Fitter

Napoles, Nestor Sulla

Chief Engineer

Garcia Nieto, Fernando

2.Engineer

De las Fuentes, Ruben

Chief Engineer

Bergua Dallas, Felipe Santiago

Fitter

Valencia, Julieto Cuenca

Cargo Engineer

Flores Casado, Jose Felix

2.Engineer

Gutierrez Miranda, Ignacio

Chief Engineer

Calcedo Zamacona, Juan A.

Motorman

Monares, Ruel Anada

Cargo Engineer

Neu Pan, Jesus

2.Engineer

Ventura Escrig, Joan

Cargo Engineer

Bada Magdalena, Jesús Alberto

Motorman

Namoc, Cosme Respecia

2.Engineer

Currais Sendon, Alfredo

3.Engineer

Gonzalez Acebal, Moises

Cargo Engineer

Silva Gonzalez, Antonio

Motorman

Sumalinog, Glenn Bitor

2.Engineer

Pagalan, Lester Aquino

3.Engineer

Gonzalez Cuendias, Raul

2.Engineer

Sierra Castañeda, Pedro

Engine Cadet

Namoc, Paul Aries Cañon

2.Engineer

Fernandez Gonzalez, Fernando

3.Engineer

Suarez Negreira, Carlos

2.Engineer

Vegas González, Pablo

Engine Cadet

Pardo, Archel Sted Generalao

3.Engineer

Elexpe Itoiz, Javier

4.Engineer

Monasterio Asteinza, Mikel

3.Engineer

Garcia Alvarez , Daniel

Electrician

Bonghanoy, Henry Canceran

4.Engineer

Martinez Lema, Rodrigo

4.Engineer

Fernandez Quintano , Ruben

4.Engineer

Blanco Fernández, Zita

Electrician

Silvestre, Elmer De Leon

4.Engineer

Juez de la Torre, Aser

Fitter

Sebastian, Romeo Tomilloso

4.Engineer

Ganzo Miera, Enrique

Chief Steward

Amarille, Nelson Arbiol

Fitter

Ayala, Nestor Siababa

Motorman

Fuentebaja, Romer Anthony A.

Fitter

Alejandro, Fernando Sta. Cruz

Messman

Bausin, Michael Filamor

Fitter

Bingco, Menelio Nable

Motorman

Gajo, Alexis Abaja

Fitter

Tarroza, Reeze Mendez

Messman

Dela Cruz, Chelo Junio

Motorman

Angelito, Nelson Villasista

Motorman

Torres, Reynaldo Ola-A

Motorman

Adalid, Melmar Abugan

Boy

Pulutan, Leonides Ilagan

Motorman

Ardeño, Rogelito Canja

Motorman

Valle, Silvestre III Condez

Motorman

Gomez,Vicente Waca

Boy

Requina, Jessie Henry Pangalay

Motorman

Aya-ay, LLoyd Castelo

Motorman

Zurita, Nelson Tabora

Motorman

Negrido, Jose Jr. Alvarez

Motorman

Batas, Emmanuel Dangcalan

Electrician

Dios Neira, Julio

Motorman

Valdeleon, Gary Gordo

Motorman

De La Mar, Bernie Gabrillo

Electrician

SanIsidro Seoane, Jesús María

Wiper

Epan, Miguel Monsalud

Motorman

Ignacio, Ryan Agustin

Chief Steward

Llanera, Benjamin Loterte

Engine Cadet

Fernandez Otxoa,Tamara

Motorman

Manginsay, Morris Suan

Messman

Mojica, Joesan Sancon

Electrician

Peña Ibarguren , Jesús

Motorman

Miano, Milo Castillanes

Messman

Sunga, Edward Andaya

Electrician Assistant

Chacon Colmenares, Jose Felix

Motorman

Villanueva, Meryll Reynald Ramirez

Messman

Tongcua, Gauden Paul Adriano

Chief Steward

Ilagan, Emiliano Dila Piña

Macazaga Arocena, Beñat

Sup.num/Painter Cleaner AB

Rodriguez, Leander Damian

Chief Steward

Opiana, Jaime Martin

Sup.num/Painter Cleaner OS

Lamdagan, Niño Boller

Messman

De Rama, Mharlon Afu

Messman

Franco, Francis Rhey Dulla

Sup.num/Painter Cleaner OS

Palomares, Rey Manahan

Messman

Homecillo, Jed Garing

Position

BETTY knutsen

Master

Bendiksen, Morten

Master

Sandanger Rudy Patrick

Vicente

Chief Officer

Furali Arvid

Engine Cadet

Chief Officer

Gulbrandsen, Bjørn Kasper

Electrician

Castañeda Landaburu, Ohier

Chief Officer

Lööw, Per Magnus

Electrician

De la Huerga Urones,Tomas

Chief Officer

Martinussen Helge

Electrician

Diez Sanz, Guillermo

Chief Officer jr.

Hansen, Hans-Kristian

Electrician Cadet

Diez Lezama , Iñigo

Chief Officer jr.

Rypdal, Christian

Chief Steward

Castillo, Librado Escalona

Chief Officer jr.

Svensen, Kjartan

Chief Steward

Ramos, Leoncio Pillas

2.Officer

Vebenstad,Tom

Messman

Briones, Chuck Pelo

Position

bodil knutsen

Position

CArmen Knutsen

2.Officer

Torgersen Bjørn Magne

Messman

Sierra, Edison Macabacyao

Master

Kvilhaug Arve Henning

Master

Johansen Vidar

3.Officer

Tymofyeyev, Oleksandr

Boy

Macoto, John Lloyd Ranile

Master

Svanes Frank Aksel

Chief Officer

Hansen, Kim Arne

Bosun

Babaran, Irwin Cabrera

Boy

Ocampo,Wilfredo Jr Agtina

Master

Vestbø Oddmund

Chief Engineer

Hovi, Jukka

AB

Cabanlong, Fiel Japzon

Sinalua, Fernando Jr. Espada

Chief Officer

Haugarvoll, Anders

2.Officer

Del Rosario, Corsini Rejas

AB

Cartagena, Rico Otero

Sup.num/Painter Cleaner Fitter

Chief Officer

Pettersen, Petter Gaustad

3.Officer

Añover, Sherwin Dapar

AB

Vitto, Denies Sapungan

Chief Officer jr.

Terkelsen, Bjørn

3.Officer

Tongco, Alejo Bernido

OS

Alegre, Larry Jr. Pesic

Chief Officer jr.

Guldahl,Thomas

Bosun

Palero, Edgarino Olvina

OS

Aurestila, Ritchie Gaurana

2.Officer

Bakke, Eric

AB

Hernandez, Rodel Ibarra

OS

Autor, Joel Ymata

2.Officer

Jensen, Martin

AB

Romantico, Mark Anthony M.

OS

Pardo, Giovanni Umali

3.Officer

Enocksson, Karl

AB

Arpon, Feliciano III Sulit

Chief Engineer

Dypveit, Alfred Olav

3.Officer

Pedersen,Torstein Skaaren

OS

Mallari, Joemat Buan

Chief Engineer

Riddervold Tellef

Bosun

Perdido,Wilfred Arzadon

Motorman

Billones,Willy Bulquerin

2.Engineer

Valencia, Jemar Deladia

Bosun

Santos, Oliver Diaz

Wiper

Armenio, John Rhen Billones

3.Engineer

Mondejar, Danilo Jamco

Pumpman

Razalan, Rodel Aguilar

Electrician

Tizon, Manuel Jacob

Fitter

Badillo, Manolo Medrana

AB

Miraflor, Felmore Daniel R.

Messman

Pavia, Zaldy Rodriguez

Motorman

Batulan, Rolex Bitangcor

AB

Acosta, Reynaldo Lacasandile

Motorman

Casero, Mark Anthony Rosas

AB

Belanizo, Elmer Amazona

Motorman

Gabor,Tony Galanto

AB

Dela Cruz, Robin Esmeralda

Motorman

Namoc, Ananias Respecia

AB

Jamito, Bernie Rodolfo

Electrician

Bologa, Mark Merman M.

AB

Respecia, Raneil Lacerna

Chief Steward

Bueno, ,Rey Esteves

OS

Escultero, Rennie Florendo

Chief Steward

Tatac, Noel Jacob

Deck Cadet

Gaard, Knut Andreas

Messman

Cabañero, Domingo Jr. Avila

Deck Cadet

Saltvedt, Roger André

Boy

Bacsafra, Romnick Mendoza

Chief Engineer

Alvestad Laurits Gerhar

Boy

Calosing, Jerry Boy Cagayao

Chief Engineer

Gletne, Geir

2.Engineer

Lazo,Vernieross Reyes

3.Engineer

Lujan, Adonis Marcon

3.Engineer

Virtusio, Gerald Razon

Fitter

Legaspi, Marianito Tolo

Motorman

Mangao, Michael Caitona

Motorman

Eulogio, Janito Pederito

Wiper

Tubigon, Luvimin Jr Tantoy

Electrician

Tumaob, Cesar Jr. Peñafiel

Electrician

Dadela, Janusz Stanislaw

Electrician

Søvik Bjarne Ljosnes

Electrician

Østenstad, Lars Egil

Chief Steward

Sinlao, Edgardo Parungao

Chief Steward

Valenzuela, Simeon Rosita

Messman

Castro, Ryan Ocampo

Messman

Sopenasky, Ashley San Juan

Boy

Martos, Richard Fabon


Position

eli knutsen

Position

ELLEN knutsen

Position

GERD knutsen

Position

HANNE knutsen

Position

HELENE knutsen

Master

Duesund, Jan Kåre

Master

Regaña, Regidor Villafañe

Master

Gullhaug Oddgeir

Master

Larsen, Frank

Master

Padayhag, Agustin Ivan Pancho

Master

Sjåstad Kjartan

Chief Officer

Serrano, Carlo Miguel G.

Master

Olsen Geir Strand

Master

Rød, Ola Ivar

Chief Officer

Abboc, Antonio Anquillano

Chief Officer

Nordtveit, Rune Jåthun

2.Officer

Gerona, Nardel Legada

Chief Officer

Enoksen, Håvard

Chief Officer

Benngård, Kennet Stanley

Chief Officer

Elauria, Felipe Jr. Ardou

Chief Officer

Haugland Arnulf

2.Officer

Jacinto, Allen Ballesteros

Chief Officer

Olén, Simon

Chief Officer

Byholt, Kim

2.Officer

Escala Jr., Sergio Roa

2.Officer

Comision, Junel Magallano

2.Officer

Lamboloto, Robert Balan

Chief Officer jr.

Eid, Ole Jacob

Chief Officer jr.

Larsson, Carl Fredrik

2.Officer

Liangco, Brando Silva

2.Officer

Tabinas, Ceferino Jr. Gonzales

2.Officer

Pedrajas, Helario Rotelo

2.Officer

Alonso, Gines Amazona

Chief Officer jr.

Nilsen, Terje

3.Officer

Sibayan, Edwin Manalastas

3.Officer

Alog, Richard Marmolejo

2.Officer

Yongco, Jose Jude Cuyos

2.Officer

Gabrido, Andie Alcancia

2.Officer

Ellegård-Jacobsen, Magnus

3.Officer

Torres, Amador Mercado

Bosun

Maligaya II, John Peter Salazar

Bosun

Estrabon,Terry Saroza

2.Officer

Lipa, Agaton Roderic Jr.Tupan

2.Officer

Pedersen, Cato Andre

Bosun

Llenos, Donald Ty

AB

Apellido, Dave Fabros

Pumpman

Mallanao, Elvis Agub

Bosun

Morente, Nelson Fernandez

3.Officer

Nielsen , Henrik Allan

Bosun

Quiaoit, Arturo Pal

AB

Bagos, Brian Basilan

Pumpman

Ragot, Ray Manila

Pumpman

Pino, Giovee Roda

3.Officer

Solax, Kim Christian

AB

Alagasi, Butch Lalang

AB

Braga, Florentino Jr. Bela-Ong

AB

Jagonob, Anthony Vegafria

Pumpman

Suliva, Roderick Enomar

Bosun

De Vera, Joselito Villote

AB

Jovellano, Edilberto Araullo

AB

Tagab, Dwight Sean Lagria

AB

Pasco, Pablo Toredes

AB

Libre, Hubert Calinas

Bosun

Laolao, Rene Dapatnapo

AB

Saguid, Nolan Selva

OS

Arellano, James Brian Martin

AB

Penonia, Roland Sevedan

AB

Escaba, Mario Eguico

AB

Del Rosario, Reynaldo A.

OS

Baterna, Recor Delotabo

OS

Baquirquir, Herbert Alcordo

AB

Traje, Reyne Maglapit

AB

Abcede, Joel Faderanga

AB

Manalo, Robert Paglinauan

OS

Tiansay, Hernando Jr. Niones

OS

Catipay, Jeremiah Ybañez

OS

Bentillo, Jeddan Ibaño

AB

Sumugat, Orven Erispe

AB

Presinede, Eduardo Jr. Garaña

Deck Cadet

Cabunoc, Alex Thor Radaza

Chief Engineer

Jeppesen, Jørn Berwald

OS

Calubayan, Joey Callanga

OS

Sumugat, Kenneth Lloyd Labidon

OS

Buena, Roberto Jr Bagobe

Deck Cadet

Fantastico, Carl Ducusin

Chief Engineer

Halvorsen, Bjarne Erling

OS

Limbaga, Sherwin Priete

OS

Bedua, Melvin Colonia

OS

Baiño, John Ric Lacsento

Deck Cadet

Mondejar, Keats Dyson C.

2.Engineer

Cariño, Renato Lagundino

OS

Aduna, Warren Casile

Deck Cadet

Bisaya, August Rodin Panlilio

OS

Del Rio, John Kevin Delgado

Chief Engineer

Entero, Nelson Memorial

2.Engineer

Lariego, Dennis Alo

Deck Cadet

Daliva, Marc Kim Dumayas

Deck Cadet

Orteza, Khier Del Mundo

Deck Cadet

Hellevik, Ivar

Chief Engineer

Navata, Raymond Nicanor

3.Engineer

Valdeleon, Reynold Tagle

Deck Cadet

Joligon, Jolas Jake Muyco

Chief Engineer

Klæbo, Johnny

Deck Cadet

MacKinnnon, Ian Alexander

Chief Engineer

Navata, Raymond Nicanor

Fitter

Damasco, Alfredo Molina

Deck Cadet

Rodriguez, Mark Adrian N.

Chief Engineer

Slinning, Helge Gunnar

Chief Engineer

Selsås, Roy-Egil Agasøster

2.Engineer

Almazan, Samuel Jr. Adviento

Fitter

Santos, Percival Diaz

Chief Engineer

Basalo, Orlando Villamor

2.Engineer

Pazanin, Antonio

Chief Engineer

Øverås Frode

3.Engineer

Falsario, Cirilo Jr. Fajarito

Motorman

Morales, Karl Ignatius Trotsk

2.Engineer

Orias, Rubell Ga

2.Engineer

Malinovskij, Dmitrij

2.Engineer

Monter, Lim Altejar

3.Engineer

Lariego, Joesisimo Alo

3.Engineer

Bonillo, Roe Apristo

3.Engineer

Desquitado, Jupiter Disierto

2.Engineer

Zuniga, Efren Malasig

Fitter

Bautista, Jose Garcia

3.Engineer

Tupaz, Dante Covacha

3.Engineer

Lorenzo, Benjie Acdol

3.Engineer

Allesa, Remegio Alfeche

Fitter

Kilap-kilap, Jose Abella

Fitter

Lansang, Mercurio Boctoto

3.Engineer

Superable, Ferdinand Rona

3.Engineer

Mansueto, Chester Joseph F.

Motorman

Arroyo, Larry Pereña

Motorman

Bacuel, Bernard Caparanga

Fitter

Carbonilla, Joseph Zaldariaga

Fitter

Reyes, Roberto Rafer

Motorman

Sinalua, Silverio Espada

Motorman

Sibal, Donald De Loyola

Fitter

Dimatulac, Edwin Camacho

Fitter

Lincallo, Hector Sena

Engine Cadet

Maambong, Rembran Cañete

Engine Cadet

Camiring, Bert Andro Tuares

Fitter

Malicay, Jayvee Dionio

Motorman

Abillera, Harold Geregale

Electrician

Recaña, Alberto Reginio

Engine Cadet

Roldan, John Noe Siaboc

Motorman

Carona, Nicolas Salazar

Motorman

Anciano, Brian Gorduiz

Electrician

Rufo, Noel Oviso

Engine Cadet

Torreno, John Paul Agapito

Motorman

Omaya, Mario Pasculado

Motorman

Pilapil, Edgar Cañete

Chief Steward

Suplico, Junathan Soliva

Electrician

Samonte, Jaime Racaza

Motorman

Galagar, Simon Capon

Motorman

Rodrigo, Sairel Companer

Chief Steward

De Ramos, Edelmir M.

Chief Steward

Angeles, Romerto Culambo

Motorman

Mendoza, Elmer Camutin

Motorman

Villaeba, Resty Bulquerin

Messman

Hernandez II, Wilfredo Ordiz

Messman

Zapanta, Roberto Seballe

Electrician

Khmyrov, Andrey Alex.

Electrician

Gabriel, Conrado Nicolas

Messman

Buniel, Dante Astronomo

Boy

Galon, Franz Byron Mejica

Electrician

Kinnerud, Odd

Electrician

Kowalczyk, Edward

Boy

Galagate, Shielwin Siaotong

Boy

Militar, Mennard Genonangan

Electrician Ass.

Aguirre, Jan Alfred Baquiano

Electrician

Hansen, Bjørn

Boy

Marucot, Nemie Guevarra

Cabrera Motorman

Dela Cruz, Michael Reyes

Electrician

Grado,Teofanes Caballo

Electrician

Monday, Orlando Bantayan

Chief Steward

Castro, Arsenio Achera

Chief Steward

Entona, Jonathan Punzalan

Messman

Redoblado, Miguel Tristan R.

Messman

Salomon, Jonathan Rodolfo

Boy

Borreta, Jeric Noilan

Position

Elisabeth Knutsen

Chief Steward

Mempin, Kerwin Stanley H.

Chief Steward

Cabildo, Lauro Agulto

Master

Rafaelsen Robert

Chief Steward

Pollicar, Tiburcio Morente

Chief Steward

Faller, Reynaldo Rodil

Position

jorunn knutsen

Master

Talgø Gunnar

Messman

Pacang, Samson Bugash

Messman

Ramos, Edwin Soriano

Grav, Asbjørn

Chief Officer

Hammer, Anders

Boy

Pollicar, Ron Vince Cerna

Messman

Redoblado, Rhejan Montifalcon

Master/Platform Manager

Boy

Villena, Jimson Jr. Domrique

Master/Platform Manager

Kristiansen, Frits

Sup.num/Painter Cleaner AB

Castillo, Jaime Paraiso

Master/Platform Manager

Sandhåland, Bjørn

Sup.num/Painter Cleaner AB

Mendez, Enrique Jr. Degamo

Ch.off/Stability Supervisor

Benjaminsen, Gøran

Sup.num/Painter Cleaner AB

Santos, Rogelio Jr. Cortez

Ch.off/Stability Supervisor

Vedvik, Fred

Sup.num/Painter Cleaner OS

Cabanlong, Reynel Gutierrez

Ch.off/Stability Supervisor

Øverland, Per Morten

2.off/Control Room Operator

Håstø, Ronny

2.off/Control Room Operator

Madsen, Per Ove

2.off/Control Room Operator

Storesund Paul K.

3.off/Control Room Operator

Lyngstad, Glenn

3.off/Control Room Operator

Nodland, Kenneth

3.off/Control Room Operator

Thomassen, Magnus

Chief Officer

Kongshavn Endre

Chief Officer

Tangjerd Arnt Petter

Chief Officer jr.

Berget, Jan Geir

Chief Officer jr.

Magnussen, Eivind Erlend

Chief Officer jr.

Sørensen, Ansgar

2.Officer

Langballe, Jon Bjarte

2.Officer

Olsen, Jørn Arild

3.Officer

Sæle, Nils Petter

3.Officer

Waldebjer, Cecilia

Bosun

Antiquina, John Romanillos

Bosun

Redoblado, Orlando M.

AB

Curpos, Felix Manliguez

AB

Fiel, Antonio Provendido

AB

Razonable,Arvin John Escandor

OS

Dela Cruz,Virgilio Jr. Ferrer

OS

Culhi, Jeremiah Dalipog

OS

Nievares, Neal Nierves

Deck Cadet

Bolasa, Jan Carlo Orencia

Deck Cadet

Pontillas, Jeremiah Israel M.

Chief Engineer

Rasmussen Ole B.

Chief Engineer

Vea Stein Arve

2.Engineer

Doroshenko, Alexey

2.Engineer

Lystad, Frank

3.Engineer

Laurente, Danilo De Ocampo

3.Engineer 3.Engineer

Cepko, Jevgenijs Johannessen, Odd Valter

Position

Fortaleza knutsen

Master

Håkonsen Håkon

Master

Rørvik Andreas

Chief Officer

Junttila, Olli Tapio

Chief Officer

Sørhaug, Einar Johan

Chief Officer jr.

Nilsen, Leif Norvald

Master

Kallevik Klaus Egil

2.Officer

Cataloctocan, Edsel Ray B.

Master

Kolbeinsvik, Karstein

2.Officer

Cervales, Marcos Bellosillo

Master

Noraas Audun

2.Officer

Entona, Nelson Punzalan

Chief Officer

Haukland, Thor

2.Officer

Orallo, Jose Luis Angeles

Chief Officer

Johansen, Roy-Andre

Position

GIJON knutsen

2.Officer

Mäkinen, Ari Jukka Tapani

Chief Officer

Torhus, Øystein

2.Officer

Neill, Richard Martin

Chief Officer jr.

Dekkerhus, Audun

Position

iberica knutsen

Bosun

Suplico, Harold Soliva

Chief Officer jr.

Steensen, Lars Anders R.

Master

Svensson, Rior Arne

Pumpman

Alis, Nathaniel Dela Cruz

2.Officer

Mertens, Roberts

Master

Vik, Tore

Pumpman

Bacayana, Silvino II C.

2.Officer

Davidovskij, Viaceslav

Chief Officer

Bentzen , Tord

AB

Piramide, Ian Balaoro

3.Officer

Aspen, Wiggo

Chief Officer

Horn John Kenneth

AB

Aquiño, Christian Dasas

3.Officer

Tubakajev, Aleksandr

2.Officer

Advincula, Richard Rivera

AB

Constantino, Ariel Pelobello

3.Officer

Vasiljev, Denis

2.Officer

Aragon, Dick Leo Vidal

AB

Fatlaunag, Joemar Nufable

Bosun

Marcelo, Felimon Lumidao

2.Officer

Delizo, Alden Almaquer

AB

London, Noel Brufal

Bosun

Marucot, Erwin Guevarra

2.Officer

Roma, Rommel Oyao

AB

Yagin, Edison Dela Cruz

AB

Ramos, Christopher Rosales

3.Officer

Monte, Jonathan Tolentino

AB

Yangson, Harold Bedrijo

AB

Villaraza, Vic Magtagad

Bosun

AB

Yee, Jesson Sanchez

AB

Bantugan, Noel Anasarias

AB

OS

Anzures, Pepito Niño C.

OS

Pacquiao, Mark Anthony L.

OS

Apura, James Badilles

Chief Engineer

Maberg, Svein Magne

Chief Engineer

Ryggvik, Aksel

Chief Engineer

2.Engineer

Ferrer, Manny Garcia

2.Engineer

Crane Operator/ AB/Rigger

Skavhellen, Kjell Normann

Crane Operator/ AB/Rigger

Søreide, Dag Arne

Limbaga, Deogenes Gudilos

Crane Operator/ AB/Rigger

Ødegården, Ola

Aloba, Joel Lagaylay

AB/Rigger

Barane, Jonny

AB

Ayade, Jomar Monares

AB/Rigger

Hansen, Tor Arve

AB

Dioneda, Mario Dolot

Sakseid Per Arne

AB/Rigger

Kolstø, Kjell Magne

AB

Pines, Stephen Christie M.

2.Engineer

Bacuel, Jake Caranga

AB/Rigger

Munkejord Helge

OS

Cayabyab, Francis Española

Ramirez, Reynaldo Tuliao

3.Engineer

Maranan, Ramon Malagar

AB/Rigger

Talberg, Nils Olav

OS

San Roque, Allan Paul V.

3.Engineer

Cerbo, Nilo Gulmayo

Fitter

Sta. Maria, Jojo Cayman

AB/Rigger

Tømmervåg Øystein

OS

Silva, Jed Raymund Lubi

3.Engineer

Dela Torre, Mario Jerome Ebo

Motorman

Cabanilla, Roderick Baniña

AB/Rigger

Vaaga, Didrik

Deck Cadet

Avelino, Kenneth Amora

Motorman

Pablo, Emmanuel Salise

Lodden Willy

Deck Cadet

Banlasan, Terence Paulo Tan

Ch.eng/Technical Supervisor Ch.eng/Technical Supervisor

Næs, Peder Arnt

Ch.eng/Technical Supervisor

Sund, Sigurd

2.eng/ASS. Technical Superv.

Bertelsen, Leif Roald

2.eng/ASS. Technical Superv.

Heimdal, John Bjarte

2.eng/ASS. Technical Superv.

Vikingstad Ove Einar

3.eng/Engine Room Operator

Breivik, Aksel

3.eng/Engine Room Operator

Sæverud Vidar

Fitter

Bustamante, Joel Miasan

Motorman

Bantugan , Porferio Jr. Anasarias

Motorman

Framil, Joel Rojo

Motorman

Salvador, Peter Joseph Balud

Motorman

Vea, Ronnie Ubiña

3.Engineer

Estucado, Reynaldo V.

Wiper

Jalandra, Jaspher Jake Oñasa

Fitter

Baul, Bernabe Frias

Wiper

Martinez, Uziel Cantor

Fitter

Pelaez, Crispin Jr. Suela

Engine Cadet

Garciano, Jovier Borlasa

Motorman

Gilbolingo, Arturo Lanugan

Electrician

Pesimo, Eduardo Parone

Deck Cadet

Cagas, Brylle Renz Jay G.

Chief Steward

Dionglay, Carmelo Dino

Chief Engineer

Sandberg, Per

Messman

Acibar, Arnel Cisneros

Chief Engineer

Johnsen, Jo-Anders

Boy

Salazar, Mark Chester De Villa

Cargo Engineer

Barbon, Jose Ortega

Boy

Mateo, Gerico Quebral

2.Engineer

Robertsen, Are Helge

Engine Cadet

Gelvero, Jonathan Saac

Motorman

Mabala, Joelito Gabison

Electrician

Nazarenko, Arkadiy

Motorman

Verzo, Bonifacio Jr. Derez

Electrician

Hogsnes, Øyvind

Wiper

Banate, Cesar Jay Sanjorjo

3.Engineer

Codiñera, Darwin Saladaga Dela Cruz, Arnel Casas

Electrician Assistant

Sinlao,Victor Parungao

Electrician

Kiselev, Viktor

3.Engineer

Chief Steward

Rayandayan, Benjamin H.

Electrician

Sozinov, Stanislav

3.Engineer

Razo, Patrick Namoco Luceñara, Dario Jr Pacaldo

Chief Steward

Simpao, Rustico Barrientos

Chief Steward

Colandog, Nestorio Caberio

Fitter

Messman

Pleje, Reynaldo Casero

Chief Steward

De Rama, Maximo Suazo

Motorman

Fabros, Albert Delos Santos

Boy

Padayhag, Ien Louie Panzo

Messman

Andres, Jeffrey Parales

Motorman

Reganit, Jerson Cuaresma

Boy

Pesimo, Karlo John Bernabe

Messman

Mangaoang, Christopher P.

Wiper

Bufe, Alvin Quimson

Sup.num/Painter Cleaner AB

Pajoganoy, Leo Lamera

Boy

Umerez, Cleford Jayme

Electrician

Matic, Nenad

Mejica, Jomarie Ganancial

Gulay, Blas Garduque

Monsalud, Albert Aragones

Sup.num/Painter Cleaner Fitter

Chief Steward

Sup.num/Painter Cleaner OS

Messman

Aycocho, William Reyes

Sup.num/Painter Cleaner OS

Pateres, Ark Lemuel Piape

Messman

Cruz, Benedicto Jr. Reyes

Boy

Hene, Bonifacio Gudilos

Messman

Cruz, Benedicto Jr Reyes

Boy

Hene, Bonifacio Gudilos

3.eng/Engine Room Operator

Vegsund Arild

El. Offshore

Brattland, Jan Peder

El. Offshore

Kjønø, Robert

El. Offshore

Lund, Olav

Motorman Offsh.

Grøsfjell, Sverre

Motorman Offsh.

Thomsen, Jakob

Catering Manager

Fosse, Thorstein

Catering Manager

Gran Thormod

Catering Manager

Hansen, Einar Johan Enerstvedt

Catering Operator

Herigstad, Lene

Catering Operator

Herigstad, Rosa

Catering Operator

Kristiansen, Jorunn


Crewlist 15th November 2012

Position

karen knutsen

Position

LIV knutsen

Position

louise knutsen

Position

PASCALE knutsen

Master

Grindheim Eirik

Master

Mikalsen Frank

Master

Kartevold, Jan

Master

Padilla, Barnard Plaza

Master

Løland, Erik

Master

Olsvik, Einar

Master

Østmark, Geir

Master

Jungco, Peter Magluyan

Master

Nilsen John

Master

Torsvik Alf Kasper

Chief Officer

Española, Richard Galan

Chief Officer

Bathan, Nolie Semira

Master

Skare Frode

Chief Officer

Knorrings, Igors

2.Officer

Corpuz, Wennie NMN

2.Officer

Cotejo, John Rey Gonzaga

Chief Officer

Harnes, Tom Erik Malonæs

Chief Officer

Andersson, Kjell Karl Verner

2.Officer

Sevilleno, Ritz Jun Jingco

2.Officer

Evangelista, Ruel Francisco

Chief Officer

Lillebø, Thomas

2.Officer

Vaskis, Vladislavs

3.Officer

Lacsento, Oscar Madredijo

2.Officer

Necesario, Alex Illut

Chief Officer jr.

Kristiansen, Dan Kevin

2.Officer

Skangalis, Rinalds

3.Officer

Magbanua, Donato Gardose

3.Officer

Bogo, Fredo Polinar

Chief Officer jr.

Myrhagen, Kent Arve

2.Officer

Bogatyrev,Viktor

3.Officer

Piape, Reynaldo Dadula

3.Officer

Teraga, Rodney Balazo

2.Officer

Heggeland, Stian Hagevik

2.Officer

Sheps, George

Bosun

Sallutan, Irish Reyes

Bosun

Malabanjot, Oscar Jr. E.

2.Officer

Lindström, Johannes

3.Officer

Leaño, Joelito Latigay

AB

Adams, Michael John Tongcua

AB

Abueva, Roser Ian Tuyor

3.Officer

Skogheim, Kim-Rune

Bosun

Cunanan, Rommel Esteban

AB

Sibal, Ronald De Loyola

AB

Ulanday, Larry Joveda

3.Officer

Solhaug, Paul Arne

Bosun

Duran, Fredel Umapas

AB

Suplico, Herbert Soliva

OS

Ash, Maiboy Marvin Ynot

Bosun

Malinao, Rey Del Rosario

AB

Colacion, Lloyd Kenneth N.

OS

Cambronero, Gines Rosil

OS

Cosare, Mark Ian Tan

Bosun

Juanico, Renee Mella

Bernal, Greur Ebio

Chief Engineer

Padillo, Morito Pano

Arbitrario, Neildwin Arlis

Escabarte, Jonas Patos

Deck Cadet

Pumpman

AB

Escalona, Clark Anthony S.

Millamina, Loid John Meneses

2.Engineer

Giray, Jose Rivas

Dabatos, Jes Rielan Canonigo

OS

Deck Cadet

AB

Bazilovs, Jurijs

2.Engineer

Martin, Benedicto Ancheta

Engaño, Riche Gonzales

Lagatao, Froilan Dollison

Chief Engineer

AB

OS

Raisuotis, Jevgenijus

3.Engineer

Cruz, Arturo Sta. Rosa

Jadoc, Efren Jr. Avila

Montes, Melvin Arcos

Chief Engineer

AB

OS

Gallarde, Daniel Edilberto T.

3.Engineer

Del Rosario, Pablo Jr Dela P.

Molina, Ramil Baluca

Tuhao, Eric John Tirante

2.Engineer

AB

OS

Vela, Julio Cabarles

3.Engineer

Respecia, Panfilo Beringuel

Magistrado, Ramir Dura

Dahl, Roar

2.Engineer

AB

Chief Engineer

Pioquinto, Felicisimo Jr. San J.

Fitter

Gelio-Agan, Salvador Escaño

Bolodo, Michael Jay Arcadio

Drivenes Arvid Atle

3.Engineer

OS

Chief Engineer

Rafal, Diogenes Elopre

Motorman

Compuesto, Alfredo Ignes

Lanote, Armando Bagsic

Goryushkin, Viktor

3.Engineer

OS

2.Engineer

Oliverio, Arthur Fin

Motorman

Aguirre, Christopher Cutanda

Plaza, Mark Cyril Dayrit

Katerusha, Dmytro Vladimir

Fitter

OS

2.Engineer

Quinto, Luisito Tacsuan

Electrician

Manalo, Nilo Ortiz

Normann, Thomas

Cabrera, Antonio Melgazo

Motorman

Deck Cadet

3.Engineer

Camarista, Hermie Cabalfin

Chief Steward

Francisco, Aristotle Enriquez

Spanne , Håkon Lillenes

Calope, Protacio Jr. Tanos

Electrician

Deck Cadet

3.Engineer

Malabanan, Bienvenido Jr. C.

Yala, Bartolome Gonzales

Messman

Narido, John Vincent Pineda

Hansen Arvid Magne

Fitter

Chief Steward

Chief Engineer

Ganoy, Emmanuel Dela Pena

Messman

Borres, Julius Degala

Sundli, Odd Ivar

Catipay, Bernard Benitez

Messman

Chief Engineer

Motorman

Española, Freddie Loi John L.

Karlsen, Vidar Karl

Belarmino, Jogene Noveno

Boy

2.Engineer

Electrician

Hernandez, Leopoldo A.

Fariñas, Edenson Alita

Wilmowicz, Mariusz

Chief Steward

Boy

2.Engineer

Yala, Bartolome Gonzales

Casio, Manuel Florentino

Casili, Oliver Magdaraog

Chief Steward

3.Engineer

Messman

Cabañero, Domingo Jr. Avila

Position

Pioneer Knutsen

Mazharov, Anatoly

Villanueva, Servillano De C.

Messman

3.Engineer

Boy

Messman

Pesimo, Rogelio Jr. Parone

Master

Husteli, Per Arne

3.Engineer

Svezhov, Alexey

Boy

Fariñas, Edenson Alita

Chief Officer

Nybakk, Roger

3.Engineer

Gordienko, Andrey

Chief Officer

Sørensen Vidar

3.Engineer

Shcherbula, Mykhaylo

Chief Officer

Ulriksen, Runar

Fitter

Jemina, Leonard Valenzuela

2.Officer

Hepsø, Ivar Richard

Fitter

AB

Johansen, Jan Arve

AB

Kallevik Thor Olav

AB

Kalseth Willy

AB

Knarvik, Frode

AB

Lilleskare, Geir

AB

Nilsen, Jan

AB Apprentice

Helgeland, Andreas Jentoft

AB Apprentice

Pedersen, Ådne

Chief Engineer

Borchardt, Paul Arild

Chief Engineer

Nielsen, Jakup

Position

Ribera del Duero Knutsen

Roxas, Francisco Icban

Master

Furubotn, John

Position

NANCY knutsen

Motorman

Arrojado, Alfredo Sena

Master

Larsen Per Kristian

Master

Rogstad, Henning

Motorman

Magsino, Edwin Guevara

Chief Officer

Simonsen Kenneth

Master

Siira, Timo Juhani

Motorman

Pabalay, Calvin Camilo

Chief Officer

Thunem, Bård

Chief Officer

Hämäläinen, Johanna Maria

Motorman

Ribo, Marvin Cobar

2.Officer

Bacero, Ramon Dionisio

Chief Officer

Mccowan, Kerr

Motorman

Tungol, Nelson Flores

2.Officer

Cabarles, Rodorico Dumaray

Chief Officer jr.

Christiansen, Geir

Electrician

Cichorski, Cezary

2.Officer

Gener, Felix Chavez

Chief Officer jr.

Olsen, Kenneth

Electrician

Milosz, Tomasz

2.Officer

Bacomo, Gariquiel De Pedro

2.Officer

Sippo, Teemu Tapani

3.Officer

Cagulada, Jesselito Gawala

2.Officer

Towill, Stuart Andrew

Bosun

Baluyut, Richard Bautista

3.Officer

Ljungquist, Eric Harald Stensson

Bosun

Hermosura, Mateo Buena

Bosun

Panes, Miguelito Palma

AB

Dohiling, Omar Rebigan

Bosun

Alvarez, Rodin Condez

AB

Ambe, Pedro Jr. Capalar

Bosun

Santos, Apollo Morales

AB

Ebalan, Edwin Cabuyao

Position

SALLIE knutsen

kristin knutsen

Pumpman

Javier, Broderick Alcalen

Molina, Garry Nicanor Francisco

Master

Jeppesen, Jan Kåre

Flora, Elmer Cacdac

AB

Pumpman

Roque, Kerwin Cubos

Prudente, Fred Javellana

Master

Johansen, Stein R. Havre

Sacay, Norman Andaya

AB

AB

Loreto, Arturo Jr. Cabiling

Eulalio, Jover Aniero

Chief Officer

Hansen, Harald Martin

Flores, Robin Mallorca

OS

AB

Paloma, Edwin Evangelista

Juanillo, Geune Ernie Embo

Chief Officer

Hansen, Svein

Villanueva, Jose Randi III Tan

OS

AB

Tampon, Jorge Cumpindio

Håland Knut

Abunales, Magno Esquierdo

Miano, Nheil Bryan C.

Chief Officer

2.Officer

OS

OS

Ampalayohan, Artchie T.

Andaya, Jose Antonio Pancho

Macoto, Judylon Ranile

Arnevik, Rikard Bredo

2.Officer

OS

Chief Officer jr.

OS

Caraat, William Eulogio

Horiondo, Nelson Rico

Sætre Håkon

Bråthen, Christian

3.Officer

Chief Engineer

Chief Officer jr.

OS

Manalo, Joseph Agustin

Vedø Vidar

Jampas, Jonathan Alberio

Sorianosos, Joefren Daquil

Chief Engineer

2.Officer

3.Officer

Chief Engineer

Fossberg Rolf

Vargas, Gorgonio Ubani

Bjørnson, Jørgen

Fontanilla, Bernard Quirico A.

Cargo Engineer

2.Officer

Bosun

Chief Engineer

Haugsdal, Jarle

Alejandria, Anthenor R.

Johansen, Therese

Alpanghe, Roy Logronio

Cargo Engineer

2.Officer

Pumpman

2.Engineer

Kaplanski, Robert

Fagervold, Johan

Leppaniemi, Jan Petter

Dela Ysla, Gary Marquez

2.Engineer

3.Officer

Pumpman

2.Engineer

Ådland, Berge

Karlsen Jarl Robert

Arcamo, Alan NMN

Gison, Carlson Leonora

2.Engineer

Bosun

AB

3.Engineer

Kozhemyako, Sergey

Estoce, Tommy Hendrix Tajor

Pumpman

Tabuyog, Gregorio Tuyao

Marquez, Renan Ian B.

3.Engineer

3.Engineer

Samuelsen, Ove

Palac, Ranie Humabon C.

Zaraspe, Ramon Tenedora

Fernandez, Edsel Togonon

Pumpman

AB

3.Engineer

Fitter

Galagate, Wenefred Gamboa

Ramos, Fidel Perez

Adlaon, Warlito Varquez

Samson, Jandale Leigh Sarmiento

3.Engineer

AB

OS

Motorman

Guardaya, Mark Bryan E.

Valle, Charles Machitar

AB

Alcantara, Nemesio III F.

Casiano, Jason Metante

3.Engineer

Wiper

Bagaforo, Rodjun Catahay

Manalili, Ricardo Meneses

AB

Caligdong, Jesus Añonuevo

Magsino, Jan Edison Atienza

Fitter

Wiper

Parone, Gary John Pagal

Hontucan, Winston Manaban

Casano, Kevin Jay Lijauco

Rojas, Edilberto Egido

AB

Deck Cadet

Fitter

Electrician

Gavrilenko, Dmitry

Navarrosa, Francis Kenneth A.

Bernal, Clarence Sayo

Calubayan, Arnel Sanchez

Deck Cadet

Motorman

OS

Electrician

Zagurskiy, Evgeny

Pastor, Danilo Sevilla

Donayre, Teotimo Lapaz

Estonilo, Emmanuel Solomon

Chief Engineer

Motorman

OS

Electrician

Nurmi, Ari Tapani

Tayactac, Miguel Marande

Francisco, Ludwig Enriquez

Genonangan, Voltaire Villar

Motorman

OS

Chief Engineer

Chief Steward

Gonzalez, Arnel Malipot

Wenceslao, Susano Liwanag

Nästi, Juha Kristian

Alita, Edwin Hilado

Motorman

Chief Engineer

2.Engineer

Chief Steward

Santos, David Aceno

Traviña, Michael Clark Mospa

Sollid Ole

Suaiso, Rosalito Torres

Motorman

Chief Engineer

3.Engineer

Messman

Lazaro, Jayson John Salcedo

Ljubica, Denis

Bochno, Artur

Franco, Angelito Saturnino

Electrician

2.Engineer

Fitter

Messman

Del Rosario, Ruel Abelida

Sydoruk, Maksym

Pawlowski, Rafal

Abanco, Jose Martinez

Electrician

2.Engineer

Fitter

Boy

Estrella, Ryan Dacillo

Sañosa, Filomeno Jr. Balondo

De Asis, Nelson Yap

Nacional, Emmanuel Tuazon

Chief Steward

3.Engineer

Motorman

Boy

Rondubio, Joe Warren Solo

3.Engineer

Engracia jr, Brando Robin S.

Engine Cadet

Dela Cruz, Reymart Ucag

Chief Steward

Turalde, Alex Risos

Salcedo, Gherard Mahibales

3.Engineer

Moreno, Oscar Damasco

Engine Cadet

Javierto, Efren Laurel

Messman

Antes, Gicel Dionnis Lozarita

Sup.num/Painter Cleaner Fitter

Fitter

Comision, Condrado A.

Electrician

Balane, Ross Bryan Punong B.

Messman

Encontro, Leo Montenid

Motorman

Narisma, Eugenio Malinao

Chief Steward

Diaz, Narendar Dorado

Messman

Magarzo, Alfredo Jr Madero

Motorman

Parambita, Raul Baguinon

Chief Steward

Erfe, Rodel Serraon La Rosa, Rolando Perez

NYbygg 2532

Acuyan, Benny Billojan

Messman

Position

Motorman Motorman

Castillo, Edwin Quebuen

Messman

Redoblado, Gilbert M.

Master

Hognaland Ingve

Engine Cadet

Ebao, Juneight Dickson T.

Boy

Gabaisen, Garren Veloso

Chief Engineer

Nylund Svein Kåre

Electrician

Kwiecinski, Ryszard Wieslaw

Boy

Las Piñas, John Van Arias

Electrician

Salykin, Oleksiy

Chief Steward

Espinosa, Celestino Jr. Domingo

Messman

Celocia, Phillip Joy Tiro

Messman

Suzara, Wenceslao Jr. Parco

Chief Steward Chief Steward

Position Master Master Chief Officer Chief Officer

AB

OS OS

Almazan, Jerico Bicomong Llagas, Romar Que

Messman

Tisoy, Garry Narvadez

Sup.num/Painter Cleaner AB

Duran, Lourence Manlukot

Sup.num/Painter Cleaner AB

Laguindam, John Villanueva


Position

recife Knutsen

Position

sevilla knutsen

Position

Shuttle pool

Position

tove knutsen

Position

vetting pool

Master

Homstøl, Jan

Master

Lafuente Alonso , Javier Eduardo

Master

Rosengren, Gunnar

Master

Tungcab, Jerico Galman

Master

Knutsen Geir

Master

Leksen, Arnold Meier

Master

Zabala Urrutia, Jose M.

Chief Officer

Sjo Oddmund

Chief Officer

Celestino, Dexter Ilarde

Master

Norbom Jan Erik

Chief Officer

Korsnes, Bjørn-Helge

Chief Officer

Hernandez Martinez, Javier

Chief Officer

Arnesen, Odd Arne

2.Officer

Alcantara, Michael Legaspina

Chief Officer

Larsson, Lars Olof

2.Officer

Fernandez Briones, Gaizka

Chief Officer

Börjesson, Andreas Georg

2.Officer

Garabillo, Jonathan Matias

2.Officer

Ansay, Hermogenes Jr. G.

2.Officer

Mateo Razquin , Joan

3.Officer

Jario, Ryan Manlapas

3.Officer

Antonio, Alberto Abid

2.Officer

Hämäläinen, Antti Erik J.

2.Officer

Puerto Lecanda , Juan Antonio

AB

Granados, Emmanuel B.

AB

Abangan, Jerson Pabillaran

Position

vigdis knutsen

2.Officer

Veland Robert

2.Officer

Soto Fernández, Pablo

AB

Biongcog, Jake Escalante

AB

Donatos, Rolan Dais

Master

Fiane, Gunnar

3.Officer

Goc-Ong, Victor Colitoy

3.Officer

Laiz Darquistade, Pello

AB

Gutlay, Jurlie Rodriguez

AB

Llaguno , odofredo Jr. Navaluna

Master

Skarshaug, Sturle

Bosun

Lopez, Jesther Bugayong

3.Officer

Mendez González, Daniel

OS

Cataluña, Elmer Ordoñez

OS

Camarista, Ronald Consular

Master

Torp, Øystein

Pumpman

Lamparas, Rodel Sanchez

Bosun

Barretto, Severino II Ladera

Chief Engineer

Bortne John Steinar

OS

Saraspe, Balbino Jr. Esteves

Chief Officer

Haraune, Magnus

AB

Abeto, Cyril Ledesma

Bosun

Mantilla, Tito Ortiz

2.Engineer

Fjell Børge

Chief Engineer

Chichirita, Antonio P.

Chief Officer

Johnsen, Trond H. Skramrud

AB

Jopia, Ronaldo Esternon

AB

Borlasa, Alan Brusola

3.Engineer

Banayan, Rolando Cansang

2.Engineer

Bodegas, Abner Casensa

Chief Officer jr.

Suhoparovs, Andrejs

AB

Perez Jr., Eduardo Alvior

AB

Domingo, Irenz Balosbalos

Motorman

Natividad, Gerhard Armenta

3.Engineer

Siega, Allen Sala

Chief Officer jr.

Simonsson, Eric

AB

Saquibal, Rodmar Montano

AB

Fernandez, Gil Fausto

3.Engineer

Tuazon, Danilo Malones

2.Officer

Lundberg, Staffan Peter

OS

Cerdon, Mark Eleven Sotes

AB

Maguale, John Servano

Fitter

Ostia, Ponciano Jr. Lanurrias

2.Officer

Torvaldsson, Per Jonas H.

synnøve knutsen

Fitter

Perez, Eusebio Agbayani

3.Officer

Pugac, Aleksandr

Chief Engineer

Skrulis, Imants

AB

Rojas, Paul Annary Taculod

Position

Chief Engineer

Omdal, Ernst

OS

Cantos, Edgardo Papasin

Master

Bulatao, Elvis Navarra

Motorman

Rubia, Felix Jr Jallores

3.Officer

Maslak, Sergiy

2.Engineer

Acopio, Daniel Abian

OS

Agunday, Jerwin Guisando

Master

Monares, Jovito Mahinay

Electrician

Catipay, Eddie Pamugas

Bosun

Estubo, Norman Mantilla

2.Engineer

Perez, Nomerlito Villar

Deck Cadet

Alonso Mendoza, Maria

Chief Officer

Atienza, Allan Custodio

Electrician

Gales, Jomaber Jose Parone

Pumpman

De Leon, Cris Casado

3.Engineer

Andaya, Alejandro P.

Chief Engineer

Egea Arrate, Juan Carlos

Chief Officer

Javier, Marlo Postadan

Chief Steward

Lamug, Elmo Madrid

Pumpman

Opeña, Larry Miralles

3.Engineer

Cezar, Anthony Peñaflorida

Chief Engineer

Espinal Torrijos, Gorka

2.Officer

Buenaflor, Ruben Milca

Boy

Maraguinot, Vincent Sarbida

AB

Castronuevo, Jay Nobleza

3.Engineer

Roque, Catalino Martin

Cargo Engineer

Larrinaga Ocamica, Jesus

2.Officer

Diaz, Dominador Ibarra

AB

Demate, Wilson Tradio

Fitter

Bumanlag, Romeo Jr. C.

Cargo Engineer

Rucandio Vicente, Javier

2.Officer

Olvina, Regival Encarnado

AB

Estopia, Michael Ian Aseniero

Fitter

Enriquez, Alberto Rodriguez

2.Engineer

Arancon Botigue, Sergio D.

3.Officer

Bayocot, Reynaldo Galeon

Motorman

Agravante, Jaynhiel De Oca

2.Engineer

Garcia Azcano , Cesar

3.Officer

Sarsonas, Rizalito Lora

Motorman

Brizo, Elmer Remedio

3.Engineer

Fuentes Mata, Luís María

Bosun

Ariete, Rogelio Jr. Patrimonio

Motorman

Casalme, Zosimo Platon

3.Engineer

Rivera Diaz, Fernando

Bosun

Dagamina, Rhacky Abrenzosa

Wiper

Narido, Metodio Jr. Dapusala

4.Engineer

Sanchez González, Hugo

Pumpman

Pegano, Joaquin Jr. Ruiz Kwan, Joel Escabarte

Electrician

Eremeev, Vladimir

4.Engineer

Murga Dogen, Lucia

AB

Electrician

Bersaas, Gunnar Ole

4.Engineer

Castro Sambad, Jose Maria

AB

Orobala, Jonas Cartagena

Chief Steward

Cunanan, Glenn Marc Garcia

Fitter

Baniel, Abner Suyo

AB

Panaguiton, Mar-B Bayoneta

Messman

Lunaria, Rowald Espiritu

Fitter

Bondoc, Meraldo Gatbonton

OS

Pedraza, Jerry Caunceran

Messman

Ortiz, Jaybert Anthony A.

Fitter

Trinidad, Arturo Ambe

OS

Lizarda, Cris Samuel Lacdan

Boy

Sacay, Norman Charles De V.

Motorman

Arboleda, Rizaldi Lalin

OS

Orit, Andrew Calisangan

Motorman

Flores, Antonio Reyes

Deck Cadet

Dumaloan, Joseph Michael U.

Motorman

Lacampuingan, Mario Javier

Deck Cadet

Rivera, James Ernest S.

Motorman

Manzano, Renato Raquepo

Chief Engineer

Almirante, Kim Samaco

Motorman

Marabe, Bonerjes Ricablanca

Chief Engineer

Hernandez, Guillermo A.

Motorman

Napial, Arnulfo Bernaldez

2.Engineer

Carreon, Vicente Jr. Ticao

Motorman

Sabangan, Renante De Vera

2.Engineer

Macion, Jover Calunsag

3.Engineer

Roldan, Christopher Sanchez

Fitter

Maghinay, Edwin Gustilo

Position

valencia knutsen

AB

Cuadra, Lord Emerson A.

Master

Gil Ortiz, Jose Angel

OS

Canomon, Bryan Conde

Master

Revilla, Juan Martin

OS

Hernando, Clifford Selim

Chief Officer

Costa Fah, Joan

Chief Engineer

Hoddevik Otto Jan

Chief Officer

Gabilondo Ariznabarreta, Iñigo

Chief Engineer

Aadnevik, Knut Martin

2.Officer

Yeregui Calahorra, Iker

2.Engineer

Buvarp, Ole Andreas

2.Officer

Echeverria Yurre, Jon

3.Engineer

Eide, Robin

2.Officer

Nevot de Martino, Angel D.

3.Engineer

Søyseth, Jan Sverre

2.Officer

Olvera Rodrigo, Oscar

Fitter

Baldoza, Pepe Elcano

3.Officer

Gonzalez Abad, Amelia

Motorman

Benavidez, Allan Boribor

3.Officer

Antxia Blanco , Gaizka

Motorman

Enejosa, Reynold Callejo

Bosun

Zamora, Roel Ortilla

Motorman

Pacaldo, Emmanuel Padilla

AB

Babao, Lito Sena

Motorman

San Roque, Roel Valderama

AB

Rimando, Armand Yap

Wiper

Martos, Jester Montano

AB

Riños, Eric Ardiente

Electrician

Gjertås, Børge

AB

Toriaga, Emiliano Jr. Inocencio

Electrician

Thomsen, Andrev

AB

Tuscano, Lowell Molo

Chief Steward

Arbizo, Romeo Favor

AB

Ador, Jose Jr. Rodrigo

Chief Steward

Homecillo, Elmer Legaspina

OS

Escabarte, Allan Hinay

Messman

Baul, Bryan Julius Bautista

Deck Cadet

Diaz Iceta, Pablo

Messman

Mendoza, Rogelio Jr. Sanchez

Chief Engineer

Alea Tassa, Jorge

Boy

Villasis, Jess Vaal

Chief Engineer

Casademont Portell, Gines

Cargo Engineer

Arguinchona Laca, Pedro

Cargo Engineer

Armelles Ferrer, Vicente Miguel

2.Engineer

Lazaga Badiola, Zigor

Position

windsor Knutsen

3.Engineer

Guridi Lopez, Alejandro

Master

Hansen Karsten

3.Engineer

Martinez Vazquez, Oier

Master

Selmersen, Oddvar Henry

4.Engineer

Iglesias Gonzalez, Raul

Chief Officer

Lundmark, Sofia Jenny V.

Position

SESTAO knutsen

Master

Alonso Aladro, Jose Dimas

Master

Madarieta Juaristi, Juan Cruz

Chief Officer

Azpiroz Elicegui , Ignacio

Chief Officer

Fernandez Carnero, Emilio José

Electrician

Lobelos Albores, Alvaro

2.Officer

Castro Sambad, Hector

Electrician

Santamaria , Moises Aparicio

2.Officer

Gonzalez Torres, Pablo

Fitter

Sumugat, Bernard Tedlos

3.Officer

Arrazola, Julen

Chief Steward

Sibug, William Duria

Motorman

Vistar, Junnel Nillas

3.Officer

Garrote, Modesto Antonio

Messman

Castro, Mark Bryan M.

Motorman

Tupaz, Gil Permejo

3.Officer

Jimeno Rodriguez , Rodolfo

Messman

Dionglay, Danilo Dino

Engine Cadet

Robles, Elvis Roy Punte

Bosun

Morilla, Leonardo Astoveza

Messman

Mendoza, Florante Sanchez

Engine Cadet

Bercede, James Reinhard G.

Bosun

Romero, Joey Santos

Electrician

Bulacan, Mario Bolisay

AB

Arostique, Julius Pasigue

Chief Steward

Capili, Gerry Mariano

Chief Steward

Palomo, Dennis Dollentas

siri knutsen

Messman

Hernandez, Alvin Gruta

Auestad David

Messman

Lazo, Gilbert Reyes

4.Engineer

Rodriguez Crespo , Francisco

Sapaula, Woody Walter S.

Chief Officer

Vestbø Vidar

Myrvang Morten Kristian

Messman

4.Engineer

Boy

Santos Cordeiro , Breogan

Rayandayan, Benjamin Jr M.

Chief Officer jr.

Wieliki, Marcin Robert

Fitter

Baldoza, Alexander Elcano

Chief Officer jr.

Åkesson, Johan Henrik

AB

Capuyan, Marlon Dollolasa

AB

Castillo, Jan Irvin Senecio

Position

AB

Ponce, Ramil Aguirre

Master

AB

Ramirez, John Michael Valero

Master

AB

Suelto, Roland Untua

Master

Thorgrimsen Kristian

AB

Villaflor, Marcelino Mabulay

Chief Officer

Jakobsen, Odd

Motorman

Ayangco, Manuel Rey

2.Officer

Palomares, Rod Manahan

OS

Cabrera, Wincester E.

Chief Officer

Lavre, Jørn

2.Officer

Franco, Carlos Jr. Dulla

Gomez Rodriguez, Estefanía

Chief Officer

Loen, Per Ove Grande

tordis knutsen

Cagadas, Warner Jr. Cabalfin

Deck Cadet

Position

Motorman Motorman

Galolo, Nicky Maderal

Cora de la Cavada, Tomas

Chief Officer jr.

Fjære, Morten Holm

Angell Eirik

Cullihall, Jeffrey

Chief Engineer

Master

2.Officer

Motorman

Garcia, Cloyd Estewalds C.

Lindeland, Arve

Pilgrim, Ryan William Shane

Madariaga Bermeosolo, Elias

Larsen, Kim Andre Skagen

Master

2.Officer

Chief Officer jr.

Electrician

Beitia Chico , Aitor Alejo

Green, Kim Martin Berg

Nieles, Richard Sequio

Freijeiro García, Joaquín

Kristiansen, Jørn

Chief Officer

3.Officer

2.Officer

Electrician

Vila Bandin, Francisco

Peri Alvarez, Roberto

Tveit, Øyvind Uglehus

Patcho, Ernie Culomnas

Cargo Engineer

Kristiansen, Per Kåre

Chief Officer

Bosun

2.Officer

Castillo, Noel Santos

Pumpman

Babaran, Ireneo Cabrera

Balseiro Botana, David

3.Officer

Heggem, Tina Kristin

Landøy, Torleif

Chief Steward

2.Engineer

Chief Officer jr.

Estribello, Isidro Samiliano

Pumpman

Villacan, Edgardo Cruz

Sainz Fernandez, Felix

3.Officer

Knutsen Oddgeir

Cabaya, Ronnie Cabrestante

Chief Steward

2.Engineer

2.Officer

Rosello, Danilo Jr. Ortega

AB

Buaquiña, Jever Jr. Abuhon

Sexto Naveiro, Alejandro

Bosun

Dandoy, Jonathan Lobo

Gison, Gil John Paclibar

Messman

2.Engineer

2.Officer

De Mesa, Jayson Barbadillo

AB

De Pedro, Jason Ysulan

Belmonte Gómez, Iván

Bosun

Rosco, Gilbert Bilbao

Demski, Arkadiusz

Boy

3.Engineer

2.Officer

AB

Favorito, Domenic Antes

AB

Cabrera, Rene Elumba

Magbanua, Dante Rubang

Barreiro Garcia , Carlos

Dadap, Ronald Caparas

Boy

3.Engineer

3.Officer

AB

Tumangob, Jerome Tubio

AB

Gatilogo, Vicente Mercedes

Ramilo, Mario Jr Landicho

Lafuente Brull, Javier

Miranda, Benedicto Ochoco

Boy

4.Engineer

Bosun

Mateos Sanchez, Juan Javier

Bosun

Resurreccion, Fehler R.

Alcaparras, Pableo Hizon

4.Engineer

Redoblado, Henry Montefalcon

Villanueva, Ryan Bersamin

OS

AB

Boy

Sarabia, Mario Quimpang

AB

Odever, Israel Templado

Robite, Laurie Viel Galilea

Mijares, Randy Tongcua

Fitter

Pumpman

OS

Gavero, Wilfredo Jr. Roque

OS

Ochoa, Ryan Chris Robles

Pascual, Nelson Jr Sotto

Jacobsen, Rolf Morten

Motorman

AB

Chief Engineer

Gersamio, Axel Nemenzo

OS

Sotto, Jay Vee Tirol

Carillo, John Dave Inquit

Mathiassen Harald

Motorman

AB

Chief Engineer

Servañez, Ervis Anastacio

Chief Engineer

Namoc, Papias Respecia

De Asis, Evelix Bustillo

Fulgueras, Ferdinand Almo

Motorman

AB

2.Engineer

Fiel, Agustin Provendido

Sobrevega, Virgilio Jr. Dela V.

Barge Bustabad, Rufino

Suplico, Jessie Jim Soliva

AB

2.Engineer

Chief Engineer

Sanisidro Araujo, Jesús

Salvilla, Michael Jorge Crucero

Buqueron, Roderick V.

Electrician

Fernandez, Hermenio Flores

AB

3.Engineer

2.Engineer

Calibuso, Dante Agullo

Paras, Herminio Bernabe

2.Engineer

Galvez, Fred Bizares

Namoc, Leo Cañon

3.Engineer

Chief Steward

OS

Juridico, Bernardino Jr. P.

Carrasco, Arthur Alzona

3.Engineer

Antones, Hernan Dayao

Bakke, Øystein Skinnarland

3.Engineer

Messman

Chief Engineer

Jawili, Wilmar Logatoc

Dominguez, Rio Tenefrancia

3.Engineer

Pones, Edgar Villarin

Orvik Stian

Fitter

Messman

Chief Engineer

Watin, Herman Judaya

Corpuz, Virman Ocampo

Gatinao, Pepe Galusong

Krats, Georgijs

Fitter

Boy

2.Engineer

Aplasca, Alberto Despojo

Castillo, Geoffrey Astorga

Suresca, Junas Mamon

Anchin, Alexey Vladimirovich

Motorman

Sup.Num/Painter Cleaner AB

2.Engineer

Caabas, Brian Bacosa

Aquino, Saturnino Jr. Velarde

Ponio, Jerry Georsua

Motorman

Motorman

3.Engineer

Navarro, Edgar Romales

Motorman

Bayon-on, Allan Barzaga

Alelis, Melvin Griñe

Palma, Ronel Rosadino

Sup.Num/Painter Cleaner AB

3.Engineer

Motorman

De Loyola, Mario Matabang

Holgado, Dexter Ramos

Nava, Emmanuel Jr. Solatorio

Dela Torre, Joselito Delos R.

Supernumerary

Motorman

3.Engineer

Motorman

Galabo, Joe Arth Segovia

Montaño, Joel Sabarillo

Ramirez, Zerimar Javier

Racadag, Rodrigo Tamara

Supernumerary

Motorman

Fitter

Wiper

Haukelien, Rune

Salvilla, Yves Jiro Cagayao

Declarador, James B.

Puse, Henry Torquator

Sup.num/Painter Cleaner OS

Electrician

Fitter

Electrician

Parrilla, Byron Anthony V.

Cabarles, Jeremias Jr. Rustico

Larsen, Jostein Nikolai

Electrician

Motorman

Electrician

Orais, Jerick Andrei Acuña

Besañez, Michael Ray Laru-an

Sales, Alfredo Basco

Motorman

Electrician Ass.

Chief Steward

Tirol, Brian Estorgio

Gabule, Christian Saguing

So, Michael Buñi

Motorman

Electrician Ass.

Chief Steward

Valles Jr., Nonilon Alai

Electrician Ass.

Olores, Noel Fabrero

Bacrang, Marvin Pajoganoy

Motorman

Naval, James Sevilla

Chief Steward

Enciso, Roberto Edilloran

Mendoza, Melandro Sanchez

Motorman Wiper

Tarriela, Gerald Tapay

Messman

Duran, Jurence Manlukot

Wiper

Diana, Alemar Sadaya

Boy

Ayangco, King Ramon Bajar

Electrician

Henriksen, Hallstein

Boy

Cagalawan, Zeus Glen Jardio

Electrician

Strandheim, Reidar

Clerk

Arellano, Benjamin Anchita

Chief Steward

Guico, Onofre Clerigo

Messman

Gatila, Edison Sentones

Boy

Violago, James Ellison V.

Chief Engineer Cargo Engineer

Electrician

Sup.num/Painter Cleaner Fitter

Descartin, Samuel Arrogancia

Fitter Fitter

Messman Messman


Smedasundet 40, N-5529 Haugesund Tel.: +47 52 70 40 00 Fax: +47 52 70 40 40 E-mail: firmapost@knutsenoas.com www.knutsenoas.com http://www.knutsenphilippines.com

God jul og Godt nytt 책r Merry Christmas and a happy New Year

Photo by Carlos Ayala taken to the photo competition 2012.

56

Knuten  

Nr 2 - 2012