Page 1

12-puppe Hypotese: Når man oplever 12-tonale 'stor-lille-par' i stedet for gængse 7-tonale 'stor-lille-par', ”tipper” 7-kromatik til 12-tonalitet. To opslag :

Om 7-tonal 'stor-lille-par'-dannelse som forlæg for – aldeles analog ny 12-tonal 'stor-lille-par'-dannelse.

Bagside :

”Puppestadiet” - uddrag af Michael Stolze: ”Danske dagsommerfugle” og analogiserende parafrase af samme tekst til overvejelse af emnet ”forvandling fra 7-kromatik til 12-tonalitet”.

8.


12-puppe

8.

Lademann : puppe : mellemstadium mellem larve- og voksenstadiet hos insekter ... Under puppestadiet nedbrydes larvens væv og opbygges til det voksne, forplantningsdygtige insekts ... Parafrase : puppe : mellemstadium mellem 7- og 12-tonalitet i musik ... Under puppestadiet nedbrydes 7-tonalitetens "stor-lille parforhold" og opbygges til 12-tonalitetens "stor-lille"parforhold … Hypotese : når den 7-tonale kromatisering intensiveres, kan den tippe, så alle seks 7-tonale "storlille"-pars tolv enkeltintervaller skifter partnere og indgår i elleve nye 7-kromatiske = 12-tonale "stor-lille"-par : differencen 7-tonalt kroma(tisk halvtrin) viger for 12-tonalt kroma(tisk halvtrin) : 12-tonaliteten er autonom : sommerfuglen er flyvefærdig, er fri ...

… … … Uddrag af: Om interval-par i diatonisk 7-tonalitet og diatonisk 12-tonalitet (2007) Øverste system: seks små 7-tonale intervaller; nederste system: seks store 7-tonale intervaller:

Mellem ens trintal trækkes linier til et trin-flet, symmetrisk gennem samme punkt. Derved forbindes stort interval (fra nederste system) med lille interval (fra øverste system). …


Intervallerne omplaceres, så parrene forbindes lodret – de mindste intervaller først:

De to trin-talrækker er nu identiske: forskellen mellem trintalspartnere er = 0 (1-1=0 … 6-6=0). … De seks 7-tonale komplementær-par dannes af de 7-tonale stamtoner 'a b c d e f g' – altså uden brug af sorte tangenter. Men når kvart/kvintrækken får lov at fortsætte mod højre, udvides tonematerialet med f♯ c♯ g♯ d♯ a♯ = fis cis gis dis ais. Således udvides fra seks 7-tonale komplementær-par til i alt elve komplementær-par:

Øverste fem nye intervaller er fem formindskede (fm.): fm.oktav – fm.kvart – fm.septim – fm.terts – fm.sekst. Nederste fem nye intervaller er fem forstørrede (fs.): fs.prim – fs.kvint – fs.sekund – fs.sekst – fs.terts. Samlet set: øverste række: 6 små + 5 formindskede – altså: ”lille og formindsket” - og nederste række: 6 store + 5 forstørrede – altså : ”stor og forstørret.” … De hidtidige 6 komplementær-par forbliver de samme, er stabile – i sig selv og i rækkefølge, upåvirket af de 5 nye komplementær-par. Komplementær-par er absolutte : alle par er stabile (uden partnerskift) og holder deres plads i rækkefølgen.


Såvidt komplementær-par = additions-par = plus-par (stort interval + lille interval = oktav). Nu til major/minus-par = subtraktions-par = minus-par (stort interval – lille interval = kroma):

”Hvad med os? spørger de 5 nytilkomne komplementær-pars 10 intervaller. Hvordan kan der ske en naturlig integration til en ny helhed? Forsøgsvis erstattes det 7-tonale trin-flet med et nyt, helt efter samme principper : Første nederste interval forbindes med sidste øverste interval Andet - næstsidste øverste interval Tredje - tredjesidste øverste interval … sådan fortsættes til : Elvte - elvtesidste øverste interval.

Det ny trinflet med dets elleve forbindelseslinier viser, at alle 7-tonale intervaller skifter partnere; men er disse nye par nu også major/minor-par med fælles trintal for de enkelte partnere og med fælles graddifference gældende for alle elleve par? For at få svar på dette spørgsmål omkodes den 7-tonale opstilling til 12-tonal notation: (Det 12-tonale notationssystem har 7 linier: alle 12 toner har egen linie/mellemrum, og 'oktaven' er ramme for alle 12 toner.)


Den 12-tonale notation bekræfter: de elleve linier trinflet-linier forbinder virkelig intervaller med samme trintal (7 med 7, 2 med 2 osv.) til elve major/minor-par. Dette tydeliggøres ved omplacering, så parrene forbindes lodret med de mindste intervaller først:

Opstillingen viser umiddelbart – mellem de stiplede linier - de 11 major/minor-interval-par: trintal og intervalnotation bekræfter pardannelsen: i alt 11 par med to ens trintal.


8. Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle side 19 : Under puppestadiet nedbrydes store dele af puppens indre til en flydende substans, der derpå genopbygges til den voksne sommerfugl. Processen styres af særlige celler, imaginalskiver, som har været tilstede i passiv tilstand under hele larvetiden. Udnyttelsen af det nedbrudte larvevæv er så effektiv, at der som rest kun bliver en lille væskedråbe, meconium, som sommerfuglen udskiller kort efter, den har forladt puppen. Parafrase: - analogi: illusion eller virkelighed ? Under puppestadiet = Når de 7-tonale kromatiske intervaller – fem forstørrede & fem formindskede, i alt ti intervaller - er helt integreret med de 7-tonale stamintervaller som en 7-kromatisk helhed af 22 ligeværdige intervaller, nedbrydes store dele af puppens indre = de i alt seks 7-tonale ”stor-lille”-par til en flydende substans, der derpå genopbygges til den voksne sommerfugl = den diatonale 12tonalitet med elve 12-tonale ”stor-lille”-par. Processen styres af særlige celler, imaginalskiver = de særlige tonale matricer*, som har været tilstede i passiv tilstand i hele larvetiden = 3-tonalitet, 5-tonalitet, 7-tonalitet og 12-tonalitet. Udnyttelsen af det nedbrudte larvevæv = de 7-tonale”stor-lille”-par er så effektiv, at der som rest kun bliver en lille væskedråbe, meconium = oplevelsen af den forstørrede prim som 7tonalt kromatisk halvtrin, som sommerfuglen = 12-tonaliteten udskiller kort efter, den har forladt puppen = 7-kromatikken.

matrice: ses på både venstre og højre side af opslaget Brønd & Kilde som en lodret række

af

+ med fire tal, et tal i hvert af de fire 'åbne' kvadrater.

LINK: Om intervalpar

12-puppe  

Hypotese: Når man oplever 12-tonale 'stor-lille-par' i stedet for gængse 7-tonale 'stor-lille-par', ”tipper” 7-kromatik til 12-tonalitet.