Page 96

celu zdobycie poufnych informacji o jego

potencjalnych

funkcjonowaniu,

jego

zobowiązanych jednak do zachowania

wykorzystania czy produkcji. Analiza ma

poufności powierzonych informacji245. W

ta

zbudowanie

podobnym duchu zachowane jest wyrok

danego

Izby Cywilnej SN z dnia 22 lutego 2007.

legalności

w którym to zostało przyjęte, że sam fakt

reverse engineering jest zapoznanie się z

prowadzenia reklamy danego urządzenia,

poufnymi informacjami w sposób zgodny z

nie stanowi jeszcze podstawy do przyjęcia,

obyczajami244.

iż informacje dotyczące tego urządzenia

Trzeba wiec przyjąć, że revers engineering

"zostały ujawnione i stały się powszechnie

jest legalną metodą pozyskania chronionej

znane". 246

na

celu

procesie głównie

odpowiednika rozwiązania. Warunkiem

prawem

lub

dobrymi

tajemnicy pod warunkiem, że metody

kontrahentów

Zgodnie z art. 11 ust. 4 u.z.n.k. drugim

zastosowane do jej uzyskania są zgodne z

elementem

prawem i dobrymi obyczajami. O ile

przedsiębiorstwa

problematyką

przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu

naruszenia

prawa

poufności jest

tajemnicy

podjęcie

przez

podmiotowego w ten sposób nie będę

zapewnienia

zajmował

chciałem

informacji. Podjęcie takich działań jest nie

zwrócić uwagę jednak na to, czy uzyskanie

tylko konieczne do zapewnienia stanu

w ten sposób tajemnicy przedsiębiorstwa

poufności

może

manifestuje

w

tym

artykule,

zmienić

jej

status

stanu

poufności

informacji, wolę

ale

również

przedsiębiorcy

do

z niejawnej na ujawnioną. Racjonale

objęcia ochroną danej informacji. Stanowi

wydaje

to subiektywną przesłankę zapewnienia

się

przyjęcie,

że

informacja

uzyskana z

naruszeniem

nawet prawa

lub

stanu

poufności

informacji.

Można

również dodać za B. Gawlikiem, że wola

dobrych

obyczajów, a następnie podana przez

przejawiona

naruszającego po publicznej wiadomości

dorozumiany sposób jest konstytutywną

oznaczać będzie utratę elementu poufności

cechą przesłanki poufności.

tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dodatkowo posiłkując się art. 39 TRIPS

Z brakiem ujawnienia informacji poufnych

przyjąć

będziemy mieli natomiast do czynienia

zobowiązany

przy udostępnieniu informacji w toku

„rozsądnych” działań w celu zachowania

w

wyraźny

możemy, jest

czy

to

w

przedsiębiorca do

podjęcia

negocjacji, nawet szerokiemu gremium Wyrok Sądu Najwyższego, j.w, CKN 1159/00 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007. V CSK 444/2006 r.

245 246 244

S. Sołtysiński (w:) Ustawa, j.w ,s. 469.

96

Profile for KNPS UMCS

Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej  

NUMER 1/2014

Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej  

NUMER 1/2014

Profile for knps.umcs
Advertisement