Page 1

STATUT Koła Naukowego Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Art. 1 Koło 1. Koło Naukowe Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane danej „Kołem”, jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego o charakterze samokształceniowym i naukowym, powstałym z przekształcenia Sekcji Prawa Cywilnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego . 2. Koło posługuje się skrótem: KNPC UJ. 3. Koło działa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 4. Siedziba Koła mieści się w Krakowie przy ul. Straszewskiego 25/9. 5. Koło może współpracować z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi. 6. Koło może być zrzeszone w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz może przystępować do innych krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i charakterze działania. 7. Przystąpienie Koła do organizacji wymienionych w ust. 6, połączone z przekazywaniem przez Koło środków finansowych, może nastąpić wyłącznie na wniosek Prezesa bądź Zarządu i wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Członków wyrażonej większością ⅔ głosów w obecności co najmniej ⅔ Członków Zwyczajnych Koła. 8. Koło dba o pamięć o byłych Prezesach i Kuratorach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności będących pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 9. Koło kontynuuje projekty realizowane dotychczas przez Sekcję Prawa Cywilnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności Ogólnopolską Konferencję Prawa Prywatnego oraz konkursy przedmiotowe.

Art. 2 Cele Koła 1. Celami Koła są: a. rozwijanie wśród studentów zainteresowań naukowych w dziedzinie prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego materialnego; b. przygotowywanie studentów do pracy naukowej i badawczej; c. wspieranie procesu dydaktycznego z zakresu prawa cywilnego. 2. Cele Koła są realizowane w szczególności poprzez: a. działalność naukową Koła, w szczególności organizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach, spotkaniach, debatach i dyskusjach naukowych;


b. prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz konkursów wiedzy i umiejętności dla studentów; c. finansowanie działalności samokształceniowej Członków Zwyczajnych Koła.

Art. 3 Członkowie 1. Członkowie Koła dzielą się na Słuchaczy i Członków Zwyczajnych. 2. Listę członków sporządza i aktualizuje Sekretarz Koła.

Art. 4 Słuchacze 1. Słuchaczem jest student związany z działalnością Koła, niebędący Członkiem Zwyczajnym. 2. Słuchacze mogą brać czynny udział w zajęciach i uczestniczyć w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Koło. 3. Słuchaczem Koła może być każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego. 4. Status Słuchacza nabywa się z chwilą wpisania na listę Słuchaczy i opłacenia składki członkowskiej, jeżeli została ona ustalona przez Zarząd. Szczegółowe wymagania techniczne określi uchwała Zarządu.

Art. 5 Członkowie Zwyczajni 1. Członek Zwyczajny ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła, w szczególności do: a. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Koła; b. zgłaszania Zarządowi Koła wniosków lub zapytań związanych z działalnością Koła; c. pełnienia funkcji koordynatora projektów realizowanych przez Koło. d. uzyskiwania dofinansowania ze środków określonych w art. 20 ust. 1 i 2 Statutu na zasadach określonych w zarządzeniu Zarządu Koła. 2. Status Członka Zwyczajnego może być nadany uchwałą Zarządu osobie, która spełniła kryteria okreslone w art 4 ust. 4 i ponadto jej działalność w Kole została pozytywnie zaopiniowana przez Prezesa. 3. Status Członka Zwyczajnego nabywa się z chwilą wpisania na listę Członków Zwyczajnych na podstawie uchwały Zarządu.


Art. 6 Obowiązki członków Każdy członek Koła jest zobowiązany do: a. przestrzegania postanowień Statutu Koła; b. aktywnego uczestnictwa w działalności Koła; c. sumiennego wywiązywania się z powierzonych obowiązków; d. dbania o dobre imię Koła i popularyzowania jego działalności; e. opłacenia składki członkowskiej, jeżeli została ona wprowadzona.

Art. 7 Wygaśnięcie członkowstwa 1. Członkostwo w Kole wygasa: a. z chwilą śmierci członka; b. z chwilą złożenia Prezesowi Koła pisemnego oświadczenia o rezygnacji; c. z chwilą skreślenia z listy członków Koła. 2. Słuchacz może zostać skreślony z listy członków w przypadku: a. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Koła lub działania na szkodę Koła; b. w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła. 3. Słuchacz zostaje skreślony z listy członków Koła w przypadku nieuiszczenia składki członkowskiej w terminie miesiąca od zakończenia roku akademickiego, w którym opłacił składkę. 4. Członek Zwyczajny może zostać skreślony z listy w przypadkach określonych w art 7 ust 2. 5. Członek Zwyczajny może zostać skreślony z listy członków Koła jeżeli nie opłacił składki członkowskiej w terminie miesiąca od zakończenia roku akademickiego, pomimo wezwania do zapłaty przez Skarbnika. 6. Postanowienia ust. 3 i 5 stosuje się wyłącznie w przypadku wprowadzenia przez Zarząd Koła obowiązku opłacania składki. 7. Skreślenie z listy członków Koła oraz stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa następuje w drodze jednogłośnej uchwały Zarządu na Wniosek członka Zarządu.

Art. 8 Organy Koła Organami Koła są: a. Walne Zgromadzenie Członków; b. Prezes Koła; c. Zarząd Koła; d. Komisja Rewizyjna.


Art. 9 Walne Zgromadzenie Członków 1. Najwyższą władzą uchwałodawczą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków, składające się z Członków Zwyczajnych Koła. 2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz w roku akademickim. Zwołanie Zgromadzenia następuje w drodze ogłoszenia Prezesa Koła, które jest publikowane na stronie internetowej Koła nie później niż na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie nie musi być publikowane, jeśli z ogłoszeniem wszyscy Członkowie Zwyczajni będą mogli zapoznać się w inny sposób w rozsądnym terminie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że zachodzi przypadek określony w art. 1 ust. 7 lub art. 11 ust. 6 Statutu. 3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w sprawach dotyczących Koła niezastrzeżone dla innych organów Koła. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. 4. Uchwały są publikowane na stronie internetowej Koła w terminie 7 dni. 5. Z Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół podpisywany przez Prezesa Koła i Sekretarza.

Art. 10 Prezes Koła Prezes Koła: a. reprezentuje Koło na zewnątrz; b. koordynuje bieżącą działalność Koła; c. przewodniczy obradom Walnego Zgromadzenia Członków; d. zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Koła; e. wydaje zaświadczenia o działalności w Kole; f. współpracuje z Opiekunem Koła.

Art. 11 Wybory i odwołanie Prezesa 1. Prezes Koła jest wybierany na roczną kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Zwyczajnych, spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Zwyczajnych Koła nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wyborów. 2. W razie nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Prezesem zostaje kandydat, który w drugiej turze wyborów uzyska większą liczbę głosów.


3. Zarząd, w drodze uchwały, może zezwolić na przeprowadzenie głosowania za pomocą sieci Internet, mając na względzie ułatwienie realizacji czynnego prawa wyborczego. 4. Kadencja Prezesa Koła rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W przypadku opróżnienia urzędu przed upływem kadencji, kadencja nowego Prezesa Koła trwa do 30 czerwca. Pełnienie funkcji Prezesa do czasu wyborów powierza się Wiceprezesowi Koła. 5. Pierwszym Prezesem Koła jest Przewodniczący Sekcji Prawa Cywilnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja pierwszego Prezesa Koła trwa do 30 czerwca 2014 r. 6. Prezes Koła może zostać odwołany na umotywowany wniosek zgłoszony przez co najmniej ¼ Członków Zwyczajnych Koła. Wniosek o odwołanie zostaje poddany pod głosowanie po upływie co najmniej 7 dni od jego wpłynięcia do Zarządu Koła. O odwołaniu decyduje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów. Ponowny wniosek oparty na tych samych motywach podlega odrzuceniu przez Zarząd Koła. Ponowny wniosek oparty na innych motywach może zostać złożony nie wcześniej niż po 30 dniach od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków odmawiającej odwołania Prezesa Koła.

Art. 12 Zarząd Koła 1. Członkami Zarządu są: Prezes oraz Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik Koła, wybierani przez Prezesa Koła na okres trwania jego kadencji. 2. Członkami Zarządu są również Prezesi Koła w stanie spoczynku (po upływie kadencji), chyba że zostali oni odwołani przed końcem swojej kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie określonym w art. 11 ust. 6 Statutu. 3. Zarząd Koła: a. kieruje pracami Koła; b. ustala plan pracy Koła na dany rok akademicki; c. wyznacza koordynatorów poszczególnych projektów realizowanych przez Koło; d. sporządza roczne sprawozdanie z działalności Koła i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz Opiekunowi Koła; e. dba o przestrzeganie postanowień Statutu oraz o wizerunek Koła; f. dokonuje wykładni postanowień Statutu; g. może ustalić obowiązek uiszczania składki przez Członków Koła, jej wysokość oraz wymagania techniczne. 4. Zarząd Koła obraduje na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Prezesa lub 2 członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu może odbywać się za pomocą środków bezpośredniego lub pośredniego porozumiewania się na odległość. 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań dotyczących spraw osobowych, oraz głosowań, co do których Prezes Koła uznał głosowanie tajne za szczególnie uzasadnione. W przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Prezesa Koła.


6. Mandat członków Zarządu wygasa w przypadku: a. upływu kadencji Prezesa, z wyłączeniem członków Zarządu określonych w art. 12 ust. 2 Statutu. b. rezygnacji; c. utraty członkostwa w Kole. 7. Postanowień ust. 6 a nie stosuje się w przypadku niewybrania Prezesa zgodnie z art. 11 Statutu. Kadencja Członków Zarządu ulega przedłużeniu. Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków. Art. 11 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 13 Wiceprezes 1. Do zadań Wiceprezesa Koła należy: a. wspieranie Prezesa w realizacji bieżących zadań; b. zastępowanie Prezesa w wypadku, gdy pełnienie przez niego funkcji jest przejściowo niemożliwe. 2. W razie opróżnienia stanowiska Prezesa Koła przed upływem kadencji jego zadania wykonuje Wiceprezes Koła. Jest on obowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru nowego Prezesa Koła.

Art. 14 Sekretarz 1. Do zadań Sekretarza Koła należy: a. prowadzenie listy członków Koła; b. prowadzenie archiwum Koła; c. przygotowywanie protokołów z Walnego Zgromadzenia Członków oraz z zebrań Koła; d. prowadzenie strony internetowej Koła. 2. Sekretarz Koła koordynuje sprawy z zakresu organizacji i przeprowadzenia konkursu z prawa cywilnego.

Art. 15 Skarbnik Do zadań Skarbnika Koła należy: a. prowadzenie rozliczeń finansowych Koła; b. przygotowywanie sprawozdań finansowych Koła; c. pozyskiwanie środków na działalność Koła;


d. pobór składek członkowskich, jeżeli zostały ustalone przez Walne Zgromadzenie Członków; e. ewidencja składek członkowskich. Art. 16 Komisja Rewizyjna 1. 2.

3.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: a. Kontrola działalności organów Koła pod względem legalności, w szczególności zaś badanie gospodarki finansowej Koła; b. Kontrola opłacania składek członkowskich; c. Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania ze swojej działalności oraz opinii o działalności Zarządu Koła. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Art. 17 Opiekun Koła

1. Opiekunem Koła może zostać pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaleca się, aby był to Kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UJ. 2. Decyzję o zaproszeniu lub rezygnacji ze współpracy z Opiekunem Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Koła zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 3. Zadaniem Opiekuna jest wspieranie działań Koła poprzez nadzór merytoryczny nad jego działalnością naukową. 4. Opiekun ma prawo inicjować i poddawać pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków projekty związane z działalnością Koła. 5. Koło może mieć więcej niż jednego Opiekuna. 6. Opiekun może upoważnić innego pracownika Katedry Prawa Cywilnego WPiA UJ do podpisywania dokumentów związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych. 7. Pierwszym Opiekunem Koła jest Kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UJ.

Art. 18 Finansowanie 1. Koło jest finansowane ze środków zewnętrznych oraz ze środków własnych. 2. Środki zewnętrzne Koła pochodzą od Uniwersytetu Jagiellońskiego lub innych podmiotów zewnętrznych. 3. Środki własne Koła pochodzą ze składek przekazywanych przez członków Koła. 4. W zakresie korzystania ze środków własnych, Koło może współdziałać z innymi kołami i organizacjami studenckimi w celu realizowania celów statutowych. 5. O potrzebie wprowadzania składki członkowskiej oraz o jej wysokości decyduje Zarząd Koła


6. 7. 8. 9.

w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na działalność statutową Koła. Źródła finansowania Koła są jawne. Każdy Członek Zwyczajny ma prawo do uzyskania informacji w przedmiocie bieżącej sytuacji finansowej Koła. Zasady refundacji oraz przyznawania środków finansowych na realizację celów statutowych Członkom Zwyczajnym ustala Zarząd w formie uchwały. W razie rozwiązania Koła, jego majątek przechodzi na własność Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Art. 19 Przepisy końcowe 1. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Prezesa Koła lub Opiekuna Koła, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Koła, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 2. Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Prezesa Koła lub Opiekuna Koła, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Koła. 3. Zmiana art. 1 ust. 4 niniejszego Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Prezesa Koła, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością w głosowaniu jawnym. 4. Zmiana art. 1 ust. 7 niniejszego Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Prezesa Koła, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Koła. 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu członkowie założyciele Koła nabywają status Członków Zwyczajnych. 6. Statut wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Prezesa Koła (Przewodniczącego Sekcji Prawa Cywilnego TBSP UJ).

Statut knpcuj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you