Page 1

Songkran Splash


อากาศร้อ นแบบนี้ต ้อ งสาดนำ้า กัน หน่อ ยล่ะ !


วิธ ก ี ารเล่น  คลิก เม้า เพื่อ สาดนำ้า ใส่เ จ้า เห็ด  สาดนำ้า ใส่เ จ้า เห็ด ให้ไ ด้เ ยอะที่ส ด ุ


ร้อ นมาก กำา ลัง รอทุก คนอยูไ ่ ปสาดนำ้า กัน !!


วิธ ีก ารสร้า งเกมส์ 

ใช้ Adobe Flash CS5 ในการสร้า ง

เริ่ม จากการหาภาพ ตัว ละครหลัก มาใส่ใ นโปรแกรม

สร้า ง Symbol เพื่อ ใช้เ ป็น ตัว ละครหลัก

วางตัว ละครกระจายทั่ว พื้น ที่

เขีย น Code เพื่อ ทำา ตัว เกมส์

จากนัน ้ เปลี่ย นรูป ร่า งของเมาส์ใ ห้เ ป็น นำ้า และทำา การ เขีย น Code ลงไป

ตกแต่ง พื้น หลัง ให้ส วยงามและเข้า กับ เทศกาลนัน ้ ๆ


นาย วณัฐ ชัย จงเจตดี 54123311023 Animation

GameProject  

54123311023

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you