Årsrapport 2015 Kvinnenettverket Noor

Page 1


Tilbakeblikk på 2015 2015 har vært en spennende og krevende år for Kvinnenettverket Noor. Vi har i hovedsakelig hatt fokus på egne prosjekter. Samt jobbet videre med å utvikle organisasjonen. Vi har jobbet med to prosjekter som har bestått av mange aktiviteter. Første prosjektet «Politisk deltakelse blant innvandrerkvinner» var igangsatt i forbindelse med kommune og fylkestingsvalget i September. Gjennom prosjektet ønsket kvinnenettverket Noor å skape engasjement blant vårt målgruppe, ved å tilrettelegge for uformelle arenaer som Kvinnekafé, hvor kvinner kan diskutere politikk på egne premisser. I tillegg ønsket vi gjennom prosjektet å gi målgruppen faglig påfyll rundt de demokratiske prinsippene i landet gjennom ulike politiske seminarer. Samlet hadde vi ca. 8 ulike aktiviteter tilknyttet dette prosjektet. Det andre prosjektet vi har jobbet med er pilotprosjektet «Kvinnehelse i Nordland». Gjennom prosjektet ønsket vi å sette fokus på kvinner- og minoritetshelse i Nordland. Vi ønsket å prøve ut vårt nye konsept «Helse-party», som verktøy for å drive med mer effektiv helsefremmede informasjonsarbeid rettet mot bestemte grupper i samfunnet, i vår tilfelle innvandrerkvinner. Prosjektet har vært stort og har krevd mye tid til organisering. Det har også vekket interesse både på nasjonal og lokalnivå. Prosjektet avsluttes i 2016 med en fylkesregional helsekonferanse om minoritetshelse i Nordland. I 2015 brukte også styre mye tid på å finne finansiering til styrekurs. Dette fordi vi anså det som viktig å øke styrearbeidskompetansen internt i organisasjonen, med håp om at det vil gi oss bedre fundament for å nå målene til organisasjonen. Kurset blir gjennomført tidlig 2016. Det ble også i 2015 etablert Kvinnenettverket Noor i Mo i Rana, vi har derfor brukt litt tid på a assistere avdelingen i Mo, samt diskutert hvordan avdelingene skal organiseres og forholde seg til hverandre. Dette året var vært preget av ustabilitet i styret av ulike årsaker, derfor har det vært utskifting av styremedlemmer underveis. Tiltros for dette har vi gjennomført planlagte aktivitetene på god måte. Noen av planlagte aktiviteter ble avlyst på grunn av manglende ressurser, blant disse sommerfesten og styrekurset ble flyttet til januar 2016. I 2016 håper vi å få flere aktive medlemmer og vil jobbe målrettet for dette. Hilsen Styret 1


Årsmelding Om organisasjonen 1. Kvinnenettverket NOOR ønsker å styrke kvinner i samfunnet ved å bidra til følgende:  Bidra til økt samfunns- og politisk engasjement blant kvinner.  Bidra til at kvinner danner seg større nettverk, både sosiale- og formelle nettverk.  Bidra til selvutvikling blant kvinner, samt synliggjøre innvandrerkvinner som en Kompetent ressursgruppe. 2. Kvinnenettverket Noor skal være en viktig informasjonsaktør for våre medlemmer og det øvrige samfunnet. Jobbe aktivt for å gjøre informasjon som opptar vår målgruppe lett og tilgjengelig. I tillegg ønsker vi å bidra til gode diskusjoner rundt saker som opptar kvinner og minoritetsbefolkningen i Norge. 3. Kvinnenettverket Noor skal være aktiv og velfungerende organisasjon. Organisasjonen skal arrangere både seminarer og sosiale samlinger for sine medlemmer. I tillegg skal organisasjonen arrangere to åpne arrangementer i året, en på vårparten og en på høstparten av året.

Styrets sammensetning: Salamatu Winningah, Styreleder (i permisjon fra Juni til September) Bodil Storm Endresen, Nestleder Yan Zhao, Økonomiansvarlig Astrid Olsen, Styremedlem Danilla Tømmerås, Styremedlem Maria Eriksen (frem til September), Amina Winningah (fra September) Media og kommunikasjonsansvarlig Claudia Fargervik, (frem til September) Bishnu Maya Adhikari (fra September) Styremedlem Veronika Alfanasyeva, Varamedlem Bishnu Maya Adhikari (frem til), Varamedlem Fartun Wehliye, Varamedlem Rowena Ryvold, Varamedlem

2


Aktiviteter i 2015: Årsmøte ble avholdt 24.januar på Sølvsuper helsesenter i Bodø. Det har vært avholdt 7 styremøter, i tillegg til oppfølging/behandling av saker via epost. I år har kvinnenettverket Noor jobbet med to prosjekter, Helseprosjektet «Kvinnehelse i Nordland» og «Politisk deltakelse blant innvandrerkvinner i Nordland». Kvinnenettverket Noors aktiviteter er i stor grad knyttet til disse prosjektene.

Aktiviteter knyttet til prosjektet «Politisk deltakelse blant innvandrerkvinner i Nordland». Kvinnekafé

- 29. April, Tema Barn og oppvekst. Med innledende innlegg fra tidligere fylkes- og stortingspolitiker Kirsti Saxi. - 27.mai, om frivilligarbeid. Norsk- russisk forening, Norges kvinne og familieforbund, 4H gården og begge filippinske foreningene holdte innlegg og snakket om dere arbeid.

3


-

24.juni, tema: Folkehelse, fysisk aktiviteter og kosthold. Vi samarbeidet med Norsk- Russisk forening og hadde Innledere fra blant annet Aktiv hverdag og Bodø turistforening.

-

10. september Kafedialog om Kommune & fylkestingsvalg. Arrangementet ble avholdt på fylkeshuset og var åpent for alle. Deltakerne fikk muligheten til å prate og diskutere direkte med lokale politikere, i tillegg fikk deltakerne praktiske informasjon om valgprosessen. Seminarer

-

02.mai Seminar på Stormen, tema: Ansvarsområder mellom Kommune, fylkeskommune og Stat, med Amanuensis Rolv Lyngstad.

-

22.August seminar på Stormen Bibliotek, tema; Prinsipielle forskjeller mellom de politiske NRKjournalist Eivind Undrum Jakobsen innleder fritt om de politiske partier, ideologi og partienes forhold til hverandre. Deretter presenterte politiske partiene sine hovedsaker i valget.

4


- 09.desember seminar på Tusenhjemmet om Demokrati, medbestemmelse og påvirkning med Professor Steinar Aas. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Batteriet i Bodø.

Aktiviteter knyttet til helseprosjektet «Kvinnehelse i Nordland» - 16.mars, åpent møte på Stormen litteratursal om helseprosjektet. Innledere, Sjefen for helsesøster tjenesten i Bodø, Inger Øverli og Ida Maria fra Nasjonal kompetansesenter for minoritetshelse. - 20.april Møte med Referansegruppen for prosjektet, for å identifisere fokus områder for prosjektet. - 23. april Møte med ressursgruppen for prosjektet, planlegge praktisk gjennomføring av Helse-party.

5


-

28.mai, samling i Ballangen, Nestleder hadde et vellykket samling i Ballangen kommune om helseprosjektet.

-

25. november, markering av det internasjonale dagen mot Vold mot Kvinner. I samarbeid med krisesentret i Bodø og Stormen bibliotek.

-

Høst 2015, gjennomført 7 helse-party om ulike temaer; Diabetes, ernæring, stoffskiftet, fødsel og keisersnitt, barnevernet, Asma og allergi.

Aktiviteter utenom prosjektene -

8.mars feiring på Stormen. Kvinnenettverket NOOR var også 2015 med i 8. mars komiteen i Bodø og holdte innlegg. Styreleder i Mo i Rana, for å inspirere kvinner i lokalsamfunnet til å danne eget nettverk.

-

20.november, Støttemarkering for berørte og offerer av terror. I samarbeid med kurdisk kulturforening og ungdomsrådet.

-

20. oktober Nasjonale dialogkonferansen i Oslo. I år hadde kvinnenettverket fokus på helse og benyttet muligheten til å synliggjøre arbeidet vårt i Nordland.

6


Årsregnskap Driftsregnskap: Blir presentert på årsmøte

Prosjektregnskap: «Politisk deltakelse blant innvandrerkvinner» Blir presentert på årsmøte

7


Referat årsmøte i Kvinnenettverket Noor, 24. januar 2015 Dato: 24.01.15. Kl.: 11.00-14.00. Sted: Bodø, Sølvsuper helse- og velferdssenter Antall deltakere tilstede: 19 Antall stemmeberettigede deltakere: 18 Årsmøtet ble åpnet med en velkomsthilsen v/ styreleder.

Saker 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjente enstemmig innkalling og saksliste. 2. Godkjenning av ordstyrer Årsmøtet godkjente enstemmig å ha Tomás López som ordstyrer. 3. Godkjenning av referent Årsmøtet godkjente enstemmig å ha Ada Kvikstad Mathisen som referent. 4. Valg av to personer til signering av protokoll Årsmøtet valgte Claudia da Silva Fagervik og Amina Winningah til å signere protokollen etter årsmøtet. 5. Valg av to personer til tellekorps Årsmøtet valgte Salamatu Winningah og Ada Kvikstad Mathisen som tellekorps (for å telle stemmer ved avstemminger). 6. Årsmelding og regnskap for 2014 En representant for styret presenterte årsmeldingen for 2014. En annen representant for styret (økonomiansvarlig) presenterte regnskapet for 2014. 7. Årsplan for 2015 En representant for styret presenterte årsplanen for 2015. 8. Driftsbudsjett for 2015 En representant for styret presenterte driftsbudsjettet for 2015. 9. Behandling av forslag til endringer i vedtektene Alle de innkomne forslagene til endringer i vedtektene ble presentert av vedkommende som fremmet forslaget, inkludert med begrunnelse for endringen, og forslagene ble stemmet over av årsmøtet umiddelbart etter hver presentasjon. 8


Det ble fremmet forslag om at årsmøtet i dag åpner for at personer som har nylig betalt eller vil betale på stedet skal bli ansett som stemmeberettiget, som en disposisjon fra vedtektene hvor det står at kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten minst tre dager før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt ved avstemming. (Antall stemmeberettigede steg deretter fra 12 til 18.) Endringsforslag 1 Under §1 Foreningens navn. «Foreningens navn er: Kvinnenettverket Noor (KNN) og ble stiftet 01.08.2013.» Endres til: «Foreningens navn er: Kvinnenettverket Noor (NOOR) og ble stiftet 01.08.2013.» Behandling: Årsmøtet vedtok endringsforslaget enstemmig. Endringsforslag 2 Under §2 Formål. «KNN skal være en uavhengig og frittstående nasjonaldekkende organisasjon som skal jobbe for å inspirere og utvikle kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.» Endres til: «KNN skal være en uavhengig og frittstående organisasjon som skal jobbe for å inspirere og utvikle kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.» Behandling: Årsmøtet vedtok endringsforslaget enstemmig. Endringsforslag 3 Gjelder samme setning som i endringsforslag 2. Endres til: «KNN skal være en uavhengig og frittstående nasjonaldekkende organisasjon som skal jobbe for å inspirere kvinner og legge til rette for selvutvikling blant kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.» Behandling: Årsmøtet vedtok endringsforslaget enstemmig. Endringsforslag 4 Under §6 Tillitsvalgtes godtgjørelse. «Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste. Eventuell kompensasjon må avklares på forhånd.» Endres til (ny setning legges til): «Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste. Eventuell kompensasjon må avklares på forhånd. Tillitsvalgte og medlemmer kan motta honorar for spesifikke arbeidsoppgaver fra styret.» Behandling: Årsmøtet vedtok endringsforslaget med 16 mot 2 stemmer. Endringsforslag 5 Under §12 Styret. «Organisasjonen ledes av et styre på minimum 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.» 9


Endres til: «Organisasjonen ledes av et styre på minimum 7 medlemmer og minst 2 varamedlemmer.» Behandling: Årsmøtet vedtok endringsforslaget med 14 mot 4 stemmer. Endringsforslag 6 Under §12 Styret. «Styret kan treffe beslutning når minst 5 av 7 er til stede eller deltar i styrebehandlingen.» Endres til: «Styret kan treffe beslutning når minst 4 av 7 er til stede eller deltar i styrebehandlingen.» Behandling: Årsmøtet vedtok endringsforslaget med 14 mot 4 stemmer. Endringsforslag 7 En ny setning legges til under §12 Styret: «Styremedlemmer og varamedlemmer kan motta honorar for dokumentert arbeid. Styret fastsetter retningslinjer for dette.» Behandling: Årsmøtet vedtok endringsforslaget enstemmig. 10. Valg Valgkomiteen har bestått av: Ali Horori, Tanja Cruickshank og Amina Winningah. De presenterte sin innstilling for årsmøtet. Det kom ingen forslag til motkandidater til noen av vervene, dermed stemte årsmøtet over innstillingen i sin helhet (og ikke over hver enkelt kandidat). Valgkomiteens innstilling: a. Bodil Endresen velges til nestleder. b. Maria Eriksen velges til media- og kommunikasjonsansvarlig. c. Danilla Tømmerås velges til styremedlem. d. Bishnu Maya Adhikari velges til 1. varamedlem. e. Veronika Afanasyeva velges til 2. varamedlem. f. Fartun Mohamud Wehliiye velges til 3. varamedlem. g. Rowena Ryvold velges til 4. varamedlem. Behandling: Innstillingen ble vedtatt enstemmig. 11. Presentasjon av helseprosjektet til NOOR Styreleder presenterte NOORs helseprosjekt, under tittelen «Helsefremmende allmenndannelse», som vil være sentralt i foreningens arbeid i 2015. Referent: Ada Kvikstad Mathisen Protokoll signert av: Claudia da Silva Fagervik

Amina

10


Kontaktinformasjon: Kvinnenettverket NOOR Postboks 655 8001, BODĂ˜ K-noor@outlook.som Hjemmeside: www.k-noor.no Finn oss pĂĽ facebook

11