Årsrapport 2013

Page 1

Kvinnenettverket Noor - for inspirasjon og utvikling

2013

Ă…rsrapport


Innlending Arbeidet knyttet til Kvinnenettverket Noor(KNN) startet 25. mai 2013 med et dialogseminar arrangert av KIM – Nordland. Dette seminaret ble starten på organisasjonen. Siden den dagen har en liten gruppe som referees i denne rapporten som arbeidsgruppen jobbet med å utvikle organisasjonens mål og visjoner. Arbeidsgruppen har samlet hatt rundt 15 møter, I tillegg har arbeidsgruppen hatt møter med potensielle samarbeidspartnere, som blant annet KUN – Senter for kunnskap og likestilling, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). I tillegg har arbeidsgruppa arrangert lanseringskonferanse i november med mange spennende innledere. På vegne av organisasjonen vil arbeidsgruppen takke alle aktører som har støttet vårt arbeid i 2013. Vi vil rekke en spesiell takk til Nordland Fylkeskommunen, OMOD og KUN. I denne rapporten får du oversikt over aktivitetene som organisasjonen har hatt i 2013.

1


Kort om organisasjonen Kvinnenettverket Noor er en uavhengig og frittstående nasjonaldekkende organisasjon som skal jobbe for å inspirere og utvikle kvinner i det norske samfunnet, særlig kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Organisasjonen ble registret i Brønnøysund registre i august, per i dag har organisasjonen ca. 70 medlemmer. Store deler av medlemmene er bosatt i Nordland. Men har også noen medlemmer i Oslo området.

Kvinnenettverket ønsker å styrke kvinner i samfunnet ved å bidra til følgende:

Bidra til økt samfunns- og politisk engasjement blant kvinner.

• Bidra til at kvinner danner seg større nettverk, både sosiale- og formelle nettverk. • Bidra til selvutvikling blant kvinner, samt

synliggjøre innvandrerkvinner som en kompetent ressursgruppe.

2


2. Kvinnenettverket Noor skal være en viktig informasjonsaktør for våre medlemmer og det øvrige samfunnet. Jobbe aktivt for å gjøre informasjon som opptar vår målgruppe lett og tilgjengelig. I tillegg ønsker vi å bidra til gode diskusjoner rundt saker som opptar kvinner og minoritetsbefolkningen i Norge.

3. Kvinnenettverket Noor skal være aktiv og velfungerende organisasjon. Organisasjonen skal arrangere både seminarer og sosiale samlinger for sine medlemmer. I tillegg skal organisasjonen arrangere to åpne arrangementer i året, en på vårparten og en på høstparten av året.

3


Prosjekter og aktiviteter i 2013 I 2013 hadde organisasjonen et prosjekt, «Etablering og lansering av Kvinnenettverket Noor» Som besto av fire aktiviteter: 1. Utvikling og etablering av nettverket 2. Lanseringskonferanse 3. Medlemsmøte/ årsmøte 2014 4. Styremøte De to første aktivitetene ble gjennomført i 2013. Mens de to siste aktivitetene blir gjennomført på starten av 2014. Hele prosjektet er budsjettert med kr. 125 000,Kvinnemillionen har finansiert prosjektet med kr. 100 000,-. OMOD har vært med å finansiere lanseringskonferansen med kr.10 000,-. Resten av budsjettet er finansiert gjennom egenkapital og dugnadsarbeid. I tillegg har følgende aktører støttet lanseringskonferanse med sponsorgaver: Universitetet i Nordland, Senter for kunnskap og likestilling og Bodø kommune.

4


Utvikling og etablering av nettverket

Blant disse har vi hatt møte med Bateriet, OMOD, KIM og Bodø kommune.

Formålet med denne aktiviteten har vært å danne et godt fundament for organisasjonen. I denne aktiviteten inngår det flere interne møter i arbeidsgruppen og formelle og uformelle møter med potensielle samarbeidspartnere. Til sammen hadde arbeidsgruppen 15 interne møter. Hvor vi har diskutert og jobbet med å utvikle organisasjonens formål og planlegging av lanseringskonferanse i november. I tillegg til de interne møtene har arbeidsgruppen hatt møte med blant annet KUN, Universitet i Nordland, Batteriet, OMOD og deltatt på «møteplassen», som er en konferansen arrangert av frivillighet Norge og Nordland fylkeskommune.

Studietur og møte med KUN 8. Oktober var arbeidsgruppen på studietur og hadde et møte med Senter for kunnskap og likestilling (KUN). Arbeidsgruppen fikk omvisning og presentasjon av Stiftelsen KUN og deres ansatte. KUN presenterte alle prosjektene som de jobber med og vi ble invitert til samarbeid på noen av prosjektene. Vi fikk mulighet til å presentere KNN og planene vi hadde for organisasjonen, i tillegg diskuterte vi en samarbeidsplattform. Arbeidsgruppen gjorde det klart at samarbeidsformen vil være avhengig av styret som KNN får og eventuelle prosjekter det nye styret ønsker å sette i gang.

5


Møter med andre aktører Batteriet: I løpet av året har Arbeidsgruppen hatt to møter med Batteriet i Bodø. Vi har fått presentert hva slags tjenester Batteriet kan tilby. I tillegg har vi diskutert samarbeid i forhold til lanseringskonferansen.

UIN: Arbeidsgruppen har hatt uformelle møter med ulike aktører på universitet i Nordland, både i forbindelse med lanseringskonferansen og mulig samarbeid om framtidige prosjekter. Universitet var med å sponse lanseringskonferansen med gaver til deltakerne.

Møteplassen: Arbeidsgruppen deltok på konferansen til frivillighet Norge i oktober. Vi anser det som en viktig arena for KNN å være representert. Her kom vi i kontakt med mange andre frivillighet organisasjoner. Vi fikk også diskutere samarbeidsmulighet med disse organisasjoner.

OMOD / KIM: Arbeidsgruppen har hatt gode dialog med OMOD og KIM om organisasjonens arbeid. Alle aktører er enig om at det er ønskelig med samarbeid om ulike prosjekter som vi kan forenes om.

6


Lanseringskonferanse Lanseringskonferansen ble holdt på Rica Bodø, 23. november. Formålet med denne konferansen var å gjøre organisasjonen kjent i Nordland. Vi ønsket å skape engasjement rundt organisasjonen og dens mål. Samtidig ønsket vi å belyse viktigheten av organisasjonens mål. I tillegg var det mål å få flest mulig medlemmer på denne konferansen. Dagen var fylt med gode innlegg, god underholdning og god mat. Artist gruppen Queendom var konferanser for dagen og sammen med England Brooks stod de for underholdningen. Innlederne var:  Anita Rathore fra OMOD: tilskuer eller spiller?  Tone-Lise Fische fra NFK – Fylkeskommunens satsing utad og intern politikk.  Ella Gosh - Nettverk og selvutvikling

7


• Shirley Bottolfsen- Engasjement som drivkraft • Lindis Sloan fra Senter for kunnskap og likestilling- Nettverk som verktøy • Tomas Lopez, Representant for Nordland i KIMSatsningsområder i KIMNordland • I tillegg til disse innlederne holdte arbeidsgruppen to presentasjoner. Den første var om arbeidsgruppens forslag til organisasjonens mål og visjoner. Og den andre presentasjonen var om organisering og veien videre. Til sammen var det 108 påmeldte til dette arrangementet og det var 89 deltakere. 58 av disse registrerte seg som medlemmer. Det har vært mange gode tilbakemeldinger fra deltakere om lanseringskonferansen.

8


KNN i media I forbindelse med oppstart og lanseringskonferansen har arbeidsgruppen vært i ulike medier. I hovedsak opplever vi at vår kontakt med media dette året har vært positiv. Vi har fått mulighet til å formidle og spre budskapet om Kvinnenettverket Noor via ulike kanaler. Liste over de ulike mediene som enten har skrevet om organisasjonen eller intervjuet oss. Avis: Avisa Nordland avis utgave http://www.an.no/nyheter/article6991096.ece Utrop nettutgave http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/Utdanning%26Karriere/26271

Radio: P1: Norgesglasset http://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/dmpa01023213/20-11-2013 Radio 3.

9


Arbeidsgruppen: Yan Zhao Delvin Chooly Claudia Fagervik Salamatu Winningah

Sted/dato

BODĂ˜, 22.01.14

10


Kontaktinformasjon: K-noor@outlook.no Finn oss pĂĽ facebook 11