Page 1

ACTIVE

#3

RIVER STATION

“สถานีเรือเพือ ่ ทุกคน”

www.activeriverstation.com สถานีเรือเพื่อทุกคน - Active River Station ACTIVERIVERSTATION


สถานีเรือเพือ ่ ทุกคน Active River Station ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) รวมกับภาคีพัฒนา จัด กิจกรรมเวิรกชอป "สถานีเรือเพื่อทุกคน" ที่ชวนทุกทานมาแลก เปลีย ่ นไอเดีย และรวมเปนสวนหนึง ่ ในการปรังปรุงทาเรือทัง ้ 3 ครัง ้ นับตั้งแตครั้งแรกท่ี วัดยานนาวา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ครัง ้ ที่ 2 ที่ ลง1919 เมือ ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และในครัง ้ ที่ 3 ในช ว งบ า ยของวั น พุ ธ ที ่ 16 เมษายน 2561 ณ ล ง 1919 กรุงเทพฯ ภายในงานคณะทำงานนำโดย ผศ.ดร.นิ ร มล กุ ล ศรี ส มบั ต ิ ผอ.ศูนยฯ นำเสนอถึงทีม ่ าและความสำคัญในการริเริม ่ โครงการฯ พรอมรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากภาคียุทธศาสตร จากทัง ้ ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนในพืน ้ ที่ ถึงปญหา การใชงาน เงือ ่ นไขและขอจำกัดในการปรับปรุงทาเรือในปจจุบน ั รวมถึงการใชประโยชนและความตองการเชิงพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยว ของกับการปรับปรุงทาเรือและพื้นที่โดยรอบ


นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ “คนเขาทา – Humans of Piers” ทีน ่ ำเอาบทสัมภาษณของผูใ ชงานทาเรือ และผูอ  ยูอ  าศัย และทำงานโดยรอบถึ ง ความคาดหวั ง ต อ การเปลี ่ ย นแปลงที ่ อยากใหเกิดขึ้น พรอมบอกเลาถึงการใชงานทาเรือถึงอุปสรรค และปญหาในปจจุบัน โครงการสถานีเรือเพือ ่ ทุกคน หรือ Active River Station มีวต ั ถุ ประสงคในการปรับปรุงพืน ้ ทีท ่ า เรือใหกลับมามีบทบาทเปนพืน ้ ที่ ทางสังคมทีม ่ ช ี ว ี ต ิ ชีวาและทำหนาที่ “ประตู” เชือ ่ มโยงสูย  า นริมน้ำ อีกครั้ง พรอมทั้งพัฒนาการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชน ภายใตยุทธศาสตรกระบวนการรวมหารือกับประชาชนในพื้นที่ ภาคีพฒ ั นาจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาสังคม โดย มีพน ้ื ทีท ่ า เรือนำรอง 4 ทา ไดแก ทาราชวงศ ทาดินแดง ทาสาทร และทาราชนาวี ดำเนินการโดย UddC รวมกับปน  เมือง Landprocess N7A และ Way Magazine สนับสนุนโดย กรมเจาทา และไอคอนสยาม


วัตถุประสงค

ออกแบบแนวคิดการปรับปรุงทาราชนาวี ทาดินแดง ทาราชวงศ และทาสาทร ผลักดันใหเกิดการนําไปสูการกอสรางจริง ประชาสัมพันธใหสาธารณะไดรบ ั ทราบถึงการดําเนินโครงการฯ อยางสมํ่าเสมอ

ประชุม ครั้งที่ 1 19 เม.ย. 61

ณ วัดยานนาวา ปญหาการใชทาเรือปจจุบัน เงื่อนไขและขอจํากัดในการปรับปรุง การใชประโยชนและความตองการเชิงพื้นที่

ประชุม ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 61

ณ ลง 1919 รูปแบบและรายละเอียดการพัฒนาสถานีเรือ ผังการเชื่อมตอสถานีเรือกับยานโดยรอบ

ประชุม ครั้งที่ 3 16 พ.ค. 61

ณ ลง 1919 รูปแบบและรายละเอียดการพัฒนาสถานีเรือแกไข ระบบเทคโนโลยีสถานีเรือ การบริหารจัดการสถานีเรือ

นําเสนอ สาธารณะ ก.ย.


พืน ้ ทีน ่ ำรอง

ทารา นนทบุรี

วัดเขียน วัดดึก

พิบูลยสงคราม 2 วัดเขมา บางโพ เกียกกาย กรมชลประทาน

พระราม 7 วัดเทพนารี สะพานกรุงธนฯ

เทเวศร

พระราม 8 พระอาทิตย

ปนเกลา ทารถไฟ วังหลัง มหาราช ทาชาง ทาเตียน

ทาดินแดง

ทาราชวงศ ทาสาทร

ราชินี

วัดมวงแค

กรมเจาทา สี่พระยา โอเรียลเตล

วัดเศวตฉัตร วัดวรจรรยาวาส วัดราชสิงขร

ราษฎบูรณะ


ทาสาทร ชวงศ แบงยอยเปน ทาสาทรเหนือ ทาสาทรกลาง และ ทาสาทรใต

เชื่อมตอกับ รถสองแถว (แดง)/ วินมอเตอรไซด / BTS/ รถเมล / รถแท็กซี่

ซอย เจร

ิญกร

ุง 46

จำนวนผูใชบริการ ปจจุบัน 20,000 คน อนาคต 36,000 คน

ซอยเจ

1

ริญก

สะพา

นตาก

สิน

2

BTS ส

นถาน

ีสะพา

รุง 50

นตาก

สิน

ถนนส

3

าทรเห

เจาพ

ถนน

เจริญ

ระยา

กรุง

ทาสาทร

นือ

วัดยา

แมน ํ้า

นนาว

N 0 10 20

50

100m.

1 ทาสาทรเหนือ (กรมเจาทา)

บริการ: • เรือขามฟาก ทุกๆ 10 นาที • เรือทองเที่ยว ตามความตองการ สิ่งปลูกสราง : • อาคาร 54 ตร.ม. • โปะเหล็ก 6x12 ม.

2 ทาสาทรกลาง (กรมเจาทา)

บริการ: • เรือคอนโด / โรงแรม กวา 10 แหง ทุกๆ 3-5 นาที • เรือดวน ทุกๆ 10-15 นาที • เรือทองเที่ยว ทุกๆ 30 นาที สิ่งปลูกสราง : • อาคารผูโดยสาร 296 ตร.ม. (ใชรวมกับทาสาทรใต) • โปะเหล็ก 3 โปะขนาด 6x12 ม.

3 ทาสาทรใต (กรมเจาทา)

บริการ: • เรือดวน ทุกๆ 10-15 นาที • เรือโครงการเอเชียทีค ทุกๆ 20 นาที • เรือลง 1919 ทุกๆ 45 นาที สิ่งปลูกสราง : • อาคารผูโดยสาร 296 ตร.ม. (ใชรวมกับทาสาทรใต) • โปะเหล็ก 1 โปะขนาด 6x12 ม.


ทาราชวงศ เชื่อมตอกับ วินมอเตอรไซด / รถไฟฟาใตดิน / รถเมล / รถแท็กซี่

แบงยอยเปน ทาราชวงศเหนือ และทาราชวงศใต

อนุว

 มต

รีวา

นิชย 

ซอยทรง

ยไ

ไมต

ซอ

ซอย

รีว

าน

ิชย

งศ

ถน

นม

วาด1

ถนน

ังก

จำนวนผูใชบริการ ปจจุบัน 15,000 คน อนาคต 20,000 คน

ถน

รง

วาด

วงศ 

ลี

ราช

ธิ์ ระสิท ซอย

เปาป

ซอย

สุนห

ถนน

ซอย สมย

นท

1 2 1 ทาราชวงศเหนือ (เอกชน)

บริการ: • เรือขามฟาก (ทุกๆ 5-10 นาที) สิ่งปลูกสราง : • อาคาร 58.35 ตร.ม. • โปะเหล็ก 6x12 ม.

แมน

ํ้าเจา

พระย

2 ทาราชวงศใต (กรมเจาทา)

บริการ: • เรือดวน (ทุกๆ 10-15 นาที) • เรือทองเที่ยว (ตามความตองการ) สิ่งปลูกสราง : • อาคารผูโดยสาร 224 ตร.ม. • โปะเหล็ก 1 โปะขนาด 6x12 ม.

N 0 10 20

50

100m.


ทาดินแดง จำนวนผูใชบริการ ปจจุบัน 4,600 คน อนาคต 13,300 คน

ทาขามฟาก เชื่อมตอ ทาราชวงศ-ทาดินแดง

แมน

ํ้าเจา

เชื่อมตอกับ วินมอเตอรไซด / รถเมล / รถแท็กซี่

พระย

1

ยส

ซอ

ง ินแด ทาด

ยา

ระ

จา

็จเ

ด มเ

ถนน

มเ

ยส

ซอ

5

ยา

ระ

จา

เ ด็จ

ยท

ซอ

1 ทาดินแดง (เอกชนและกรมเจาทา)

บริการ: • เรือขามฟาก (ทุกๆ 5-10 นาที) สิ่งปลูกสราง : • อาคาร 158 ตร.ม. • โปะเหล็ก 4x10 ม. จำนวน 2 โปะ

8

ง1

แด

ิน า ด


HUMAN OF PIERS “ถาไมมีทาเรือ ชีวิตพวกผมก็คงลําบาก เพราะลูกคาสวนใหญก็มาจากเรือทั้งนั้น” วินมอเตอรไซด, ทาราชวงศ

“มาใชทาเรือเกือบทุกวันเลย ตองระวัง พิเศษในชั่วโมงเรงดวนเพราะคนแนน และที่นั่งทั้งในทาและเรือก็ไมเพัยงพอ” นักศึกษา, ทาสาทร

“ปกติลุงไมไดใชเรือหรอกนะมาจอด รอลูกคาแถวนี้เฉยๆ ลูกคาสวนใหญ ก็มาจากเรือ ไมก็จากโรงแรมแถวๆ นี้นั้นแหละ” คนขับรถสองแถวแดง, ทาสาทร


“บางเสนทางใชเรือสะดวกและเร็วกวา เพราะวาถาใชรถมันจะออม อยากให มีการพัฒนาใหบริเวณขายตั๋วรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น อาจทําเปนตูหยอดเหรียญ หรือทําเปนบัตรคลายสถานีรถไฟฟา” เจาหนาที่ธนาคารกสิกร, ทาดินแดง

“อยากใหทาเรือสามารถเข็นรถขายของขึ้น เรือได เพราะบางทาไมสามารถใหเอาขึ้น มันสะดวกตอการเคลื่อนที่สําหรับคนขาย ที่ใชรถเข็น

พอคาทาราชวงศ, ทาดินแดง

“ปญหาหลักคือเราไมสามารถ ควบคุมการขึ้น-ลงใหกับทุกคนได บางคนก็กระโดดขึ้นเรือทั้งๆ ที่ เรือยังเทียบทาไมสนิท อันนี้อยาก ฝากเตือนทุกคนที่ใชเรือนะครับ” เจาหนาที่กรมเจาทา, ทาสาทร


“ทาเรือตรงนี้ตอนเชาๆ จะมีคน เขามาใชบริการเยอะมาก เพราะ คนจะขามเพื่อมาทํางาน” เจาหนาที่สำนักงานเขตบางรัก, ทาสาทร

“เลือกใชเรือเพราะสะดวกกวาการใชรถ ไมตองนั่งนานๆ จากปญหารถติด แตใชเรือจะมีปญหาเรื่องความ ปลอดภัยในชวงเวลาที่คนเยอะๆ”

ชาวชุมชน, ทาดินแดง

“การไดที่นั่งเรือที่นี่ถือเปนประสบ การณใหมๆ สําหรับตัวเอง สวนตัว กังวลแคชวงจังหวะการขึ้น-ลงเรือ มากกวา เพราะมันไมมีราวจับ ยิ่งเรา เปนนักทองเที่ยว มีเปใบใหญยิ่งกลัว” นักทองเที่ยวชาวตางชาติ, ทาสาทร


“ปกติลุงไมไดใชเรือหรอกนะมาจอด รอลูกคาแถวนี้เฉยๆ ลูกคาสวนใหญ ก็มาจากเรือ ไมก็จากโรงแรมแถวๆ นี้นั้นแหละ” คนขับรถสองแถวแดง, ทาสาทร

“ฉันก็เดินไปเดินมาแถวๆ นี้ทุกวันนั้น แหละ เคยนั่งเรือขามฟากบาง วางๆ ก็มาเลนดวยกันได” เจาถิ่น, ทาสาทร

“ถาไมมีคนชวยพาไปใชเรือก็ ลําบากหนอย โดยเฉพาะชวง ขึ้น-ลงเรือ เพราะบางทีโปะเรือ มันสูง” นักดนตรีผูพิการทางสายตา, ทาสาทร


บรรยากาศการประชุมฯ ครัง ้ ที่ 1


บรรยากาศการประชุมฯ ครัง ้ ที่ 1


บรรยากาศการประชุมฯ ครัง ้ ที่ 1


บรรยากาศการประชุมฯ ครัง ้ ที่ 1


สรุปผลการงานประชุมเชิงปฏิบต ั ก ิ าร โครงการสถานีเรือเพือ ่ ทุกคน ครัง ้ ที่ 1 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2561เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ หองประชุมชัน ้ 2 อาคารมหาเจษฎาบดินทรฯ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร • จำนวนผูเ ขารวมประชุม • จำนวนหนวยงาน ภาครัฐ-กึง ่ รัฐ (30 หนวยงาน)

135 ทาน 100 หนวยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / กรมทางหลวงชนบท / กรมกิจการ พลเรือน / กรมการทองเทีย ่ ว / กรมศิลปากร / กรมเจาทา / กรมธนารักษ / สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย / สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง ่ แวดลอม / สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจร / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา / การทองเทีย ่ วแหง ประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ / กองทัพเรือ / ราชนาวีสโมสร / การรถ ไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย / องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ / อูก  รุงเทพ / สถาบันพิพธ ิ ภัณฑการเรียนรูแ หงชาติ / สถาบันพิพธ ิ ภัณฑการ เรียนรูแ หงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักระบายน้ำ / สำนักการโยธา / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร / สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเทีย ่ ว / สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร / หอศิลปกรุงเทพฯ / สำนักงานเขต บางกอกนอย / สำนักงานเขตสัมพันธวงศ / สำนักงานเขตพระนครพันธวงศ


ภาคเอกชน (21 หนวยงาน) ผูป  ระกอบการเรือขามฟากทาดินแดง-ทาราชวงศ / ไอคอนสยาม / ตลาด ยอดพิมาน / เรือดวนเจาพระยา / Asiatique The Riverfront / ศูนยการ คาริเวอร ซิต้ี แบงคคอ  ก / ทามหาราช / BNA Hospital / Chatrium Hotel Riverside Bangkok / Ramada Plaza / แชงกรีลา กรุงเทพ / บานเจาพระยา / คาเพลลา กรุงเทพ / โคแวนเคสเซล บางกอกทัวร / ofo Thailand / Happy Hub/ loftel / สปอทเวิรค  ซ (ประเทศไทย) / Country Group Development / ฉมาโซเอ็น

ภาคประชาสังคม-ชุมชน-สื่อมวลชน (29 หนวยงาน) สมาคมการคาธุรกิจในแมน้ำเจาพระยา / สมาคมเรือไทย / สมาคม สถาปนิกสยามฯ / Accessibility is Freedom / ศูนยดำรงชีวต ิ อิสระ คนพิการ นนทบุรี / Bangkok Bicycle Campaign / Bangkok River Partner / MayDay / French Development Agency / วัดระฆัง โฆสิตาราม / วัดอรุณราชวราราม / โรงเรียนวัดสุทธิ / โรงเรียนศิลปวัฒนา / โรงเรียนราชินีชาวชุมชนสวนสมเด็จยา / ชุมชมทาราชวงศ / ชุมชน ซ.เจริญรัถ 5 / ชุมชนปากคลองตลาด / ชุมชนกุศลสมบัติ / ชุมชนสะพานปลา วินมอเตอรไซค / นิสิต / นักศึกษา / นักวิชาการ อิสระ / ประชาชนทัว่ ไป สำนักขาวฐานเศรษฐกิจ / สำนักขาวสิง ่ แวดลอม / Bangkok Post / ZAN city magazine / สำนักขาวเดลินิวส


คำถามที่ 1: การใชทา เรือของทาน มีปญ  หาอะไรบาง? ทาสาทร • พืน ้ ทีค ่ วามคับแคบ โดยพืน ้ ทีโ่ ปะโดยสาร ดูอน ั ตรายมากในชวงคนเยอะ • อุปกรณชว  ยชีวต ิ ฉุกเฉินไมเพียงพอ เชน หวงยาง ทุนลอยน้ำ เปนตน • ปายบอกทางหรือใหขอ  มูลทีเ่ กีย ่ วกับการบริการไมชด ั เจน ทำใหสบ ั สน • เสนทางเดินเพื่อใชบริการภายในทาเรือคอนขางทำใหสับสน • ขาดหองน้ำที่สะอาด ที่นั่งพักคอย และถังขยะ • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ ผูสูงอายุ ยังไมครอบคลุม

ทาดินแดง • สภาพของอาคารผูโดยสารและโปะโดยสารคอนขางทรุดโทรม • สะพานเชื่อมโปะชำรุด ไมสามารถใชการในการกัดแดดกันฝนไดจริง • แสงสวางไมเพียงพอ ทำใหการขึ้นลงโปะโดยสารอันตราย • ความสกปรก โดยเฉพาะความสกปรกที่เกิดจากมูลนกพิราบ • การเขาถึงของรถบริการตางๆ ลำบาก • ขาดหองน้ำที่สะอาด ที่นั่งพักคอย และถังขยะ • ไมมีการบอกราคาคาโดยสารและรอบเวลาในการเดินทางที่ชัดเจน • ทางลาดนัน ้ ทำไวสำหรับรถเข็นจึงมีความชันสูงเกินกวาทุกคนจะใชได • นักทองเที่ยวไมรูวามีสถานที่นาสนใจหรืออะไรสำคัญบางโดยรอบ


ทาราชวงศ • พื้นที่ใชสอยความคับแคบ โดยเฉพาะพื้นที่โปะโดยสาร • สะพานเชื่อมโปะไมมีที่กันฝน เวลาฝนตกอาจทำใหเกิดอันตราย • ระบบการกั้นคนขึ้น-ลงเรือ ไมคอยชัดเจน • การเขามาอยูอาศัยของคนไรบาน หรือกิจกรรมที่เสี่ยงตอเหตุราย • แสงสวางไมเพียงพอ ทำใหการขึ้นลงโปะอันตราย • ทาเรือคอนขางสกปรก โดยเฉพาะความสกปรกทีเ่ กิดจากมูลนกพิราบ • ขาดขอมูลการเดินทาง ไมรูวาเรือแตละอันจะไปไหน • บริเวณโดยรอบทาเรือขาดที่นั่งพัก พื้นที่สีเขียว พื้นที่กิจกรรม • ทาขามฟากเองไมมีพื้นที่พักคอยตองยืนรอกันอยางคับแคบ


คำถามที่ 2: เกณฑในการออกแบบทาเรือครบถวน แลวหรือไม? ควรเพิม ่ อะไรหรือไม? ทาสาทร • เพิม ่ ความชัดเจนของจุดจอดเรือทีต ่ า งประเภทกัน • เพิม ่ โซนการใหบริการภายในอาคารผูโ ดยสารใหชด ั เจน • เพิม ่ ทางเลือกและรายละเอียดในการเดินทางเพือ ่ เชือ ่ มตอไปยัง สิง ่ อำนวยความสะดวกโดยอืน ่ ๆ • เพิม ่ เทคโนโลยีแบบ Real-time ทีแ่ สดงเวลาเขา-ออก รายละเอียดของ ปลายทางเรือ จำนวนคนบนเรือ และจำนวนคนบนโปะโดยสาร • การปรับเปลีย ่ นวัสดุของโปะอาจใชเปนคอนกรีตแทน • การออกแบบทาเรือควรสือ ่ ถึงประวัตศ ิ าสตรหรือพัฒนาในสิง ่ ทีก ่ ลม กลืน ่ กับพืน ้ ทีโ่ ดยรอย หากจะพัฒนาแนวโมเดล ก็อยาโมเดลจนเกินไป • การกันแดด กันฝนถือเปนปจจัยสำคัญอีกประการทีจ ่ ะทำใหคนใชงาน ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

ทาดินแดง • เพิ่มโซนการใหบริการภายในอาคารผูโดยสารใหชัดเจน • เพิ่มระบบแสงสวางและการรักษาความปลอดภัย เชน CCTV • เพิ่มมาตรฐานของการออกแบบเพื่อคนพิการและผูสูงอายุ • เพิ่มระบบการดูแลรักษาความสะอาด • การออกแบบทาเรือควรสื่อถึงความสำคัญของพื้นที่


ทาราชวงศ • เพิ่มระบบนำเสนอขอมูลที่ทันสมัยโดยติดตั้งใหเปนสวนหนึ่งของทา เรือ แตตองไมกีดขวางทัศนียภาพของแมน้ำ • เพิ่มระบบการประหยัดพลังงาน • เพิ่มระบบการรักษาสิ่งแวดลอม เชน การพัฒนาตองไมทำลายน้ำ หรืออาจชวยบำบัดน้ำไดดวย • การออกแบบตองดูแลรักษางาย และจะดีที่สุดหากชุมชน หรือผูใช บริการสามารถมีสวนรวมในการดูแลรักษาได • การออกแบบอาคารผูโดยสาร ตองระวังไมใหบดบังวิวแมน้ำ หรือ การออกแบบที่ทำใหอึดอัด แสงแดดสองไมถึง • การเพิ่มพื้นที่กิจกรรมตางๆ ในทาเรือ ตองระวังไมรบกวนชุมชน เพราะมีอยูรอบและใกลเคียงเยอะ


คำถามที่ 3: ทาเรือในอนาคต ตองรองรับกิจกรรม มีสง ่ิ อำนวยความสะดวกอะไรบาง? ทาสาทร • พืน ้ ทีว ่ า งสำหรับจัดกิจกรรมชุมชน หรือใครก็ตามทีต ่ อ  งการใช • พืน ้ ทีจ ่ ด ั แสดงและจำหนายสินคาชุมชน • พืน ้ ทีแ่ นะนำสถานทีท ่ อ  งเทีย ่ ว หรือสถานทีส ่ ำคัญในพืน ้ ทีโ่ ดยรอบ • พืน ้ ทีส ่ ำหรับกิจกรรมทางน้ำ เชน สอนเลนสกี สอนขับเรือ หรือกิจกรรม อืน ่ ๆ ทีเ่ กีย ่ วกับการรักษาสิง ่ แวดลอม • อยางไรก็ตามตองอยามีกจ ิ กรรมมากจนเกินไป ใหกจ ิ กรรมกระจายไปใน พืน ้ ทีช ่ ม ุ ชนดวยจะเหมาะสมกวา

ทาดินแดง • พื้นที่สำหรับจอดจักรยาน • พืน ้ ทีส ่ ำหรับนัง ่ ทำงาน ประชุม นัง ่ เลนชมวิว เชน คาเฟ Co-Working Space หรือ Workshop Space ตางๆ • พื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก (pocket green space) • ลานกิจกรรม เชน ลานเสก็ตบอรด ลานประเพณี เปนตน • จุดชวยเหลือและใหขอมูลนักทองเที่ยวที่เปนกิจลักษณะ • พิพิธภัณฑเพื่อชุมชน • รานสะดวกซื้อขนาดเล็ก


ทาราชวงศ • พืน ้ ทีจ ่ ด ุ นัดพบ หรือพักคอยสำหรับผูท  อ ่ี าจจะไมไดมาเดินทาง มีระบบ อินเตอรเน็ตฟรีใหใชบริการได • พื้นที่สีเขียว พื้นที่บอรดขอมูลชุมชนและกิจกรรม • พื้นพื้นที่ขายของหรือรานสะดวกซื้อขนาดเล็ก • อยางไรก็ตาม กิจกรรมตางๆ ในทาเรือตองระวังไมใหเยอะ จนเกินไป ทาเรือเองควรตองทำหนาทีข ่ องการเปนจุดเปลีย ่ นถาย กิจกรรมตางๆ ควรผลักเขาไปอยูในสวนของชุมชน


คำถามที่ 4: อะไรทีจ ่ ะทำใหทา นมาใชทา เรือบอยๆ?

ทาสาทร • มีกจ ิ กรรมภายในทาหรือโดยรอบทาทีห ่ ลากหลายมากขึน ้ • มีขอ  มูลสถานทีท ่ อ  งเทีย ่ วทีน ่ า สนใจโดยรอบทา • สามารถเดินทางจากทาเรือไปไดสะดวกกวาเดินทางอยางอืน ่ • มีความแนนอนของเวลาในการนัง ่ เรือ • มีบริการเสริมอืน ่ ๆ พิเศษเหมือนการเดินทางทางบก เชน Grab Boat

ทาดินแดง • มีระยะเวลาเดินเรือที่แนนอน สามารถคำนวณเวลาได • มีระบบการซื้อตั๋วหรือจายเงินที่ทันสมัย เชน ไมตองทอนเงินเปน 50 สตางคมา แตจายผานบัญชีไดเลย • มีกิจกรรมที่นาสนใจ เชน รานคาชุมชน หรือจุดนั่งพักชมวิว • สามารถเดินทางไปยังระบบการสัญจรอื่นๆ ไดสะดวกกวา • บรรยากาศโปรง โลง ไมอึดอัด • พื้นที่ของทาเรือบางสวนเชื่อมตอกับพื้นที่สาธารณะ สามารถใชเปน จุดหยุดพักผอนได


ทาราชวงศ • มีความแนนอนของเวลาการเขา-ออกเรือทีช ่ ด ั เจน • มีพน ้ื ทีน ่ ง ่ั เลน บรรยากาศดี สามารถใชบริการไดโดยทีไ่ มตอ  งเสียเงิน • เชือ ่ มตอกับแหลงทองเทีย ่ ว มีขอ  มูลทีส ่ ามารถเขาใจไดโดยงาย


บรรยากาศการประชุมฯ ครั้งที่ 2


สรป ุ ผลการงานประชม ุ เชง ิ ปฏบ ิ ต ั ก ิ าร โครงการสถานเีรอ ื เพอ ื ทก ุ คน ครง ั ที 2 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารฟูลูชู ลง1919 ถนนเชียงใหม เขตคลองสาน กรุงเทพหมานคร • จำนวนผเูขารวมประชม ุ • จำนวนหนวยงาน หนวยงานภาครัฐ

70 ทาน 40 หนวยงาน

กระทรวงคมนาคม / กรมเจาทา / กรมการทองเที่ยว / กรมธนารั ก ษ / สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย / สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม / สำนั ก งานนโยบายและแผนการขนส ง และจราจร / การท อ งเที ่ ย ว แหงประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ / สำนักระบายน้ำ กรุงเทพฯ / สำนักจราจรและการขนสง กรุงเทพฯ / สำนักการโยธา กรุงเทพฯ / สำนักผังเมืองกรุงเทพฯ / สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพฯ / สำนักงานเขตบางกอกนอย / สำนักงานเขตสัมพันธวงศ / สำนักงานเขตบางรัก / สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน / สภา วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม / สำนักความปลอดภัยและสิง ่ แวดลอม ทางน้ำ / สำนักงานสะพานปลากรุงเทพฯ / สำนักบริหารการเดินรถ


หนวยงานภาคเอกชน

ไอคอนสยาม / ตลาดยอดพิมาน / เรือดวนเจาพระยา / อูก  รุงเทพ / River city Bangkok / Chatrium Hotel Riverside Bangkok / Ramada Plaza / Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers / Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside / Mandarin Oriental / บานเจาพระยา / คาเพลลา กรุงเทพ / โคแวนเคสเซล บางกอกทัวร / ofo Thailand / สปอทเวิรค  ซ (ประเทศไทย) / บริ ษ ั ท สยามซิ ต ี ้ ท ู ล ล จำกั ด / ทั บ ทิ ม เบเกอร ร ี ่ / บริษท ั ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / บรัษท ั ซาเกีย ๊ ะ จำกัด

ภาคประชาสังคม-ชุมชน-สื่อมวลชน

สมาคมการค า ธุ ร กิ จ ในแม น ้ ำ เจ า พระยา / สมาคมเรื อ ไทย / สมาคม สถาปนิกสยามฯ / สมาพันธโลจิสติกสไทย / สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย / สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย / โรงน้ำแข็งเกา / มูลนิธห ิ อชมเมือง / Bangkok River Partner / MayDay / ชุมชนสารภี 1/ ชุมชนสมเด็จฯ / ชุมชนวัดกัลยา / ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดชาง / วินมอเตอรไซค / นิสิต / นักศึกษา / นักวิชาการอิสระ / ประชาชนทั่วไป


คำถามที่ 1: ทานเห็นดวยหรือไม กับแนวคิดและโปรแกรม ในการออกแบบสถานีเรือ

ทาสาทร

• ระบบตั๋วของเรือ อาจออกแบบใหเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะ อื่นๆ หรือใชเทคโนโลยีการจายเงินที่เร็วขึ้น • ควรตองกำหนดจุดติดตั้งระบบปายบอกทางและเตือนภัยใหชัดเจน ทัง ้ พืน ้ ทีส ่ ถานีเรือและพืน ้ ทีโ่ ดยรอบ โดยตองอยูใ นตำแหนงทีม ่ องเห็น ไดงาย ใชเทคโนโลยีชวย และมีหลายภาษา • การเพิ่มสิงอำนวยความสะดวกบางประการ อาจใชพื้นที่รวมกับ สถานที่เอกชน หรือ รัฐอื่นๆ โดยรอบพื้นที่ เชน หองน้ำ ศูนยบริการ นักทองเที่ยว หรือพื้นที่นั่งเลนพักผอนอื่นๆ • ควรตองมีการขยายพืน ้ ทีท ่ า เรือเพิม ่ หรือใชพน ้ื ทีโ่ ดยรอบใหเปนประโยชน มากขึ้นเพราะจำนวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นอยางแนนอน สำหรับการติด ระบบปรับอากาศนั้น ใหพิจารณาเรื่องความเปนไปไดในแงของการ บริหารจัดการภายหลัง • ควรปรับปรุงทางเดินเทาเขาสูท  า เรือใหกวางขึน ้ รวมถึงสภาพทางเทา อื่นๆ ที่เชื่อมโยงมายังทางเดินเขาสูทาเรือเพื่อความสะดวกของ ผูใชระบบขนสงสาธารณะ


ทาราชวงศ

• การออกแบบพื้นที่ควรเชื่อมตอไปใหถึงจุดทองเที่ยวตางๆ โดยรอบ ทาเรือ โดยเฉพาะเสนทางที่เดินไปสำเพ็งและพาหุรัด • การออกแบบเสนทางการเชือ ่ มโยงควรคำนึงถึงการมีอยูข  องรถเข็น จักรยาน และ รานคาแผงลอยบนทางเทาวาจะทำอยางไรใหอยูร ว  มกัน กับผูใชทางเทาอื่นๆ ได • จุดเปลี่ยนถายการสัญจรหลังทาเรือควรออกแบบใหเปลี่ยนแปลง ระบบไดสะดวกมีจุดจอดรถสาธารณะที่เปนสัดสวน แตตองระวัง ไมใหกีดขวางรถฉุกเฉิน

ทาดินแดง

• การออกแบบพื้นที่ควรเชื่อมตอไปใหถึงจุดทองเที่ยวตางๆ โดยรอบ ทาเรือ โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำ และพื้นที่ตลาดทาดินแดง • การออกแบบเสนทางการเชือ ่ มโยงควรคำนึงถึงการมีอยูข  องรถเข็น จักรยานและรานคาแผงลอยบนทางเทาวาจะทำอยางไรใหอยูร ว  มกัน กับผูใชทางเทาอื่นๆ ได เชนเดียวกับทาราชวงศ • ควรมีการวางตำแหนงปายบอกเสนทางและแผนที่โดยรอบทาเรือ เพื่อเปนขอมูลใหกับผูที่ไมไดขับรถมาสามารถทองเที่ยวภายในยาน ไดอยางสะดวก


คำถามที่ 2 ทานเห็นดวยหรือไม กับการออกแลลพื้นที่โโยรอบสถานีเรือ ทาสาทร • ควรมี ก ารจั ด ตำแหน ง ของระบบขนส ง สาธารณะโดยรอบใหม ใ ห ผูใชบริการสามารถเดินทางไดงายขึ้น • ควรเพิ่มจุดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะหองน้ำและ ที่นั่งพักผอน • ควรปรั บ ปรุ ง เส น ทางการเดิ น รถใหม ให ร ถสาธารณะเข า มา ใกลทา เรือไดมาขึน ้ เชน วินมอเตอรไซด หรือสามลอ แตตอ  งบริหารให ไมสามารถจอดรอรับหรือสงนานได • การออกแบบการเดินเชื่อมโยงเพื่อการเปลี่ยนถายควรคำนึงถึง เรื่องการกันแดดกันฝน • ควรกำหนดพื้นที่ทิ้งขยะและทัศนียภาพที่ไมเหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น จากการทิ้งขยะ • ควรกำหนดจุ ด ให แ สงสว า งมากขึ ้ น โดยเฉพาะบริ เ วณพื ้ น ที ่ ใตสะพานตากสิน • ควรกำหนดพืน ้ ทีจ ่ ด ั กิจกรรมใหชด ั เจนมากขึน ้ วาตรงไหนจะไมกด ี ขวาง การสัญจรและควรมีการกำกับรูปแบบกิจกรรมใหหลากหลายดวย


ทาราชวงศ • จุดพักคอยควรมีการจัดสัดสวนที่เปนระบบมากขึ้น เพราะทาเรือนี้มี คนใช จ ั ก รยานและรถเข็ น เยอะ เวลาหนาแน น มากๆ มี จ ั ก รยาน มากถึง 20 คัน • ควรมีการปรับระบบทางเขาทาเรือทั้งในฝงเรือขามฟากและเรือดวน ใหชด ั เจนขึน ้ รวมถึงการสรางเอกลักษณใหกบ ั ทางเขาทาเรือฝง  ของ เรือดวนใหชัดเจนและดียิ่งขึ้น • การพัฒนาจัดเปลี่ยนถายการสัญจรนาทาเรือควรใหสะดวกกับ ผูเปลี่ยนถายในกรณีที่ฝนตกดวย เพราะในอนาคตถาคนเยอะขึ้น ผูโดยสารควรระบายเขาออกทาเรือไดอยางตอเนื่องเพราะพื้นที่ใน ทาเรือจำกัดมาก • พื้นที่พักคอยหลังทาควรออกแบบใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อรองรับคน และลดพื้นที่จอดรถใหนอยลง • ชนิดของตนไมทจ ่ี ะปลูกบริเวณทาเรือควรเปนชนิดทีเ่ ขากับพืน ้ ทีแ่ ละ ดูแลรักษางาย ทาดินแดง • จุดพักคอยควรมีการจัดสัดสวนที่เปนระบบมากขึ้นโดยผนวกไปกับ พื้นที่โดยรอบของสถานีเรือ • การออกแบบระบบการจ า ยเงิ น และเส น ทางเดิ น ภายในอาคาร ควรคำนึงถึงการออกแบบทีล ่ ดการติดขัดจากการจายเงินเขา-ออก • พืน ้ ทีพ ่ ก ั คอยหลังทาควรออกแบบมีพน ้ื ทีส ่ ำหรับคนเดินทีก ่ วางขึน ้ และ ควรเนนพิเศษในสวนของจุดตอรถเมลวาควรขึ้น-ลงตรงไหน • การพั ฒ นาจั ด เปลี ่ ย นถ า ยการสั ญ จรหน า ท า เรื อ ควรให ส ะดวก กับผูเปลี่ยนถายในกรณีที่ฝนตกดวย เพราะในอนาคตถาคนเยอะขึ้น ผูโ ดยสารควรระบายเขาออกทาเรือไดอยางตอเนือ ่ งเพราะพืน ้ ทีใ่ นทาเรือ จำกั ด มาก


คำถามที่ 3 ทานเห็นดวยหรือไม กับการออกแบบพื้นที่สถานีเรือ ทาสาทร • การพัฒนาทาเรือใหเปนระบบปดอาจลดทอนความเปนสาธารณะ ของทาเรือจึงควรออกแบบใหมพืน ้ ทีส ่ าธารณะทีใ่ หคนทีไ่ มไดใชเรือสามารถ เขาทำกิจกรรมอืน ่ ๆ ไดโดยอาจเปลีย ่ นตำแหนงของจุดคัดกรองไปไว ทีบ ่ ริเวณสะพานขึน ้ -ลงโปะโดยสารแทน • ปรับยายตำแหนงและขนาดของโปะโดยสายใหเหมาะสม ทัง ้ ในแงของ การเดินเรือการเดินของคนภายในทาและความสามารถในการรองรับ ผูโดยสารที่จะมีปริมาณเยอะขึ้น • ควรมีการเพิม ่ พืน ้ ทีพ ่ ก ั คอยเพิม ่ ขึน ้ ในสวนของอาคารผูโ ดยสาร หรือ พืน ้ ทีห ่ ลังทาบางสวน • การออกแบบพื้นที่พักคอยในอาคารผูโดยสารควรตองคำนึงถึง เรื่องความสะอาดและมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากเรือดวย • การพัฒนาล็อกเกอรตองคำนึงถึงความปลอดภัยดวยวาจะมีระบบ ปองกันการกออาชญากรรม • อาจมีการขยายโปะโดยสารเพิ่มสำหรับปริมาณเรือและผูโดยสารที่จะ เพิ่มขึ้น • ควรเพิม ่ ระยะเวลาการใหบริการทาเรือใหนานขึน ้ โดยเฉพาะพืน ้ ทีท ่ จ ่ี ะเปน พืน ้ ทีใ่ หขอ  มูลที่อาจจะเปดใหบริการนานมากยิ่งขึ้น • การออกแบบหลังคาโปะโดยสารตองระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการเทียบเรือซึง ่ มักมีแรงกระแทกและมีระยะยืน ่ ของเรือเวลาเทียบเรือดวย


ทาราชวงศ • ควรออกแบบใหมก ี ารแยกทางขึน ้ -ลงเรือทีน ่ อกจะแบงกันชัดเจนแลว ยังมีโครงสรางกันแดดกันฝนที่เชื่อมกับโปะ โปะมีขนาดใหญขึ้น และ เทคโนโลยีกันลื่นที่ทันสมัย(เพราะมีรถเข็นและจักรยานเยอะ) • ควรขยายพื้นที่อาคารผูโดยสาร เพราะปริมาณผูใชเยอะขึ้นแนนอน • การออกแบบปายบอกทางตองระวังเรื่องการกีดขวางการจราจร เสนอใหมแี นวคิดการใชสีเพื่อใหมีการสื่อสารและรับรูที่งายขึ้น • ขนาดของรานคาหรือรานสะดวกซื้อในทาเรือตองไมใหญจนเกินไป • การออกแบบอัตลักษณของทาเรืออาจมองบริบทที่นอกเหนือจาก สถาปตยกรรม เชน อาหาร หรือวัฒนธรรม เปนตน

ทาดินแดง • ควรมีการปรับปรุงโปะโดยสารที่ยังไมไดใชงานใหสามารถใชงานได เพือ ่ รองรับปริมาณผูโ ดยสารทีม ่ ากขึน ้ และในอนาคตอาจมีเรือประเภท อื่นๆ มาจอดได • ภายในอาคารผู  โ ดยสารอาจไม จ ำเป น ต อ งปรั บ ปรุ ง มาก เพราะ การใชงานไมซับซอนเหมือนทาอื่นๆ โดยเฉพาะหากในอนาคตจะมี แตเรือขามฟาก ความวุนวายและระบบเขา-ออกตางๆ ควรพัฒนา อยูที่ฝงราชวงศเปนหลัก ฝนทาดินแดงไมควรซับซอนมาก • การออกแบบอัตลักษณของทาเรืออาจมองบริบทที่นอกเหนือจาก สถาปตยกรรม เชน อาหาร หรือวัฒนธรรม เปนตน


www.activeriverstation.com สถานีเรือเพื่อทุกคน - Active River Station ACTIVERIVERSTATION info@uddc.net 02 252 2925

THE URBAN CHANGE AGENT

Active River Station - Booklet ws3  
Active River Station - Booklet ws3  
Advertisement