Page 1

NIEUWS

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD: VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR 4DE JAARGANG - NR. 2 - APRIL 2014

2

4

8

A11: Aanleg van start

Alles wat u moet weten over de verkiezingen

Op zoek naar extra kantoor-, seminarie- of vergaderruimte?

WOORD VOORAF

Werkzaamheden A11 van start

ZIEKENHUISCAMPUS

AZ Zeno bedankte 130 enthousiaste bouwvakkers met verse frietjes Op woensdag 12 maart mocht de bouwwerf voor het nieuwe ziekenhuis haar eerste kaarsje uitblazen. Ter gelegenheid van deze eerste verjaardag trakteerde AZ Zeno op verse frietjes. Een mobiel frietkraam kwam naar de bouwwerf om de 130 hongerige arbeiders en bouwvakkers te spijzen. Want na één jaar zit de bouw van het nieuwe ziekenhuis op schema en verlopen de werkzaamheden voorspoedig.

O

p zaterdag 22 maart gaf minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in aanwezigheid van onder andere minister-president Kris Peeters het startschot voor de aanleg van de A11 tussen Brugge en Westkapelle. Ik was die dag bijzonder verheugd, want de aanleg van de A11 is bijzonder belangrijk voor de toekomst van onze gemeente. De A11 is de noodzakelijke stap voor een betere mobiliteit en vanaf eind 2017 zullen bezoekers en inwoners Knokke-Heist veel sneller en makkelijker kunnen bereiken. De nieuwe snelweg zal onze regio meer zuurstof geven. Het is goed voor onze economie, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. En ook de fietsers zullen gebruik kunnen maken van 15 km nieuwe fietspaden. Via verlichte fietstunnels en overbruggingen wordt het veilig en aangenaam kruisen van de A11 mogelijk. De toekomst ziet er straks voor de toeristen en inwoners richting Knokke-Heist dus bijzonder mooi uit. Niet alleen de komst van de A11, maar ook de opwaardering van de N49 Antwerpen-Knokke tot volwaardige snelweg moet daartoe bijdragen. Want de Natiënlaan wordt mee betrokken in de visie. De Natiënlaan zal een groene boulevard worden en al dat groen zal een visueel teken zijn dat u trager moet rijden eens u het centrum van Knokke-Heist nadert. De toegang van onze gemeente zal hierdoor een stuk aantrekkelijker worden en mensen zullen blij en tevreden zijn als ze Knokke-Heist binnenrijden. Graaf Leopold Lippens Burgemeester van Knokke-Heist

De zeer zachte winter zorgde voor weinig werkverlet. ‘De grondwerkzaamheden liepen perfect volgens schema, maar het oprichten van de bovenconstructie zorgde voor een korte stremming. De felle voorjaarswind speelde daarbij een rol, maar vooral het atypische van het gebouw veroorzaakte wat oponthoud. Het was een zoeken en aftasten qua uitvoeringstechnieken’ , weet projectleider Filip Detavernier. Na 1 jaar is de ondergrondse verdieping afgewerkt en werd de volledige draagstructuur voor de bovenbouw afgewerkt. Maar liefst 13 draagkorven staan nu klaar om de reusachtige en spectaculaire bovenbouw te dragen. Het gebouw krijgt nu zijn definitieve vorm en wordt steeds meer zichtbaar vanop de Natiënlaan. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste patiënten medio 2017 in het nieuwe ziekenhuis terecht.

Nieuwe plannen voor community house in Heist Het gemeentebestuur lichtte op de inspraakvergadering ZEG de nieuwe plannen voor het ‘community house’ of ‘gemeenschapshuis’ toe. Het oude gemeentehuis en de Ravelingen op het marktplein van Heist zullen worden afgebroken, en in de plaats komt een nieuwbouw van de hand van het gerenommeerde Parijse architectenbureau Jakob+MacFarlane.

COMBINATIE VAN WONEN EN PUBLIEKE RUIMTE

Het architectenduo tekende een toren van twaalf verdiepingen van 45 meter hoog, die lijkt op een opeenstapeling van gekleurde containers, met daartussen open ruimtes met groen. Op het gelijkvloers komt de zaal voor de gemeenteraad, een politiekantoor en een bibliotheek. Daaronder komt een polyvalente zaal. Op de verdiepingen komen appartementen, met daartussen ook handelspanden en open, groene ruimtes. Om de omwonenden het zonlicht niet te ontnemen, zal het community house in het midden van het plein worden geplaatst.

TIMING

In een eerste fase zal het gemeentebestuur nog met de omwonenden spreken en de plannen finaliseren. Met die plannen kan het gemeentebestuur de markt opgaan en zoeken naar een privépartner die dit project wil helpen realiseren. Want het is de bedoeling dat de investeerder de bouw financiert met de verkoop van de appartementen. Vooraleer de werkzaamheden effectief starten, wachten er nog allerlei studies en de aanvraag voor vergunningen, maar het is de bedoeling dat het nieuwe community house er nog deze legislatuur komt.

1


M MOBILITEIT

A11 BRUGGE-WESTKAPELLE

A11 Brugge-Westkapelle: aanleg van start Op 22 maart 2014 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen: de A11. Deze 12-km lange autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar een betere mobiliteit om en rond het polder- en havengebied. Ook het kusttoerisme krijgt meer kansen. De werkzaamheden omvatten een heel aantal constructies (waaronder bruggen, tunnels, faunapassages en fietsvoorzieningen). Na 42 maanden, in het najaar van 2017, moet de snelweg volledig klaar zijn.

Het project van de A11 is de voorbije jaren al herhaaldelijk aangekondigd en toegelicht aan de inwoners van Knokke-Heist. Nu is de start van het project een feit. Het zal de mobiliteit in onze regio ingrijpend veranderen. Momenteel moet alle verkeer van en naar de haven langs de Havenrandweg-Zuid. Deze gewestweg telt slechts één rijstrook in elke rijrichting en is minder geschikt voor zwaar verkeer. Met de komst van de A11 wordt het havenverkeer gescheiden van het lokale verkeer. Dat is belangrijk voor het kusttoerisme, dat zo meer kansen krijgt. Toeristen zullen veel vlotter Knokke-Heist kunnen binnenrijden. Toch is de A11 veel meer dan een louter economische investering. De verbindingsweg is cruciaal voor de veiligheid en de leefbaarheid van onze regio. Naast de aanleg van de A11, worden ook lokale wegen verbeterd en fietspaden aangelegd.

Deze ingrepen geven bewoners en landbouwers de nodige mobiliteitskansen. In Hoeke ontsluit een tunnel onder de N49 de Oude Sabsweg en de Roden Ossenstraat. Een nieuwe lokale weg naast de N49, tussen de halte Hoeke Molen en de Dudzelestraat (N376), garandeert lokale en verkeersveilige bereikbaarheid. Ook de aansluiting tussen de Natiënlaan (N49) en Dudzelestraat (N376) verandert. Nu komt het verkeer er samen op een kruispunt met verkeerslichten. In de toekomst zal een rotonde zorgen voor vlotter verkeer. Lokaal verkeer richting Heist krijgt er vanaf het aansluitingscomplex van de A11 met de Haven een nieuwe weg bij die het Leopold- en Schipdonkkanaal zal kruisen. De nieuwe weg sluit aan op de Heistlaan, die deels heraangelegd wordt en de A11 zal kruisen met een tunnel. Zo blijven de lokale verbindingen gegarandeerd.

18 ZONES

In minder dan vier jaar tijd worden een heel aantal constructies gebouwd, gespreid over 18 zones. Die zorgen voor de verbinding tussen de N31 en de N49, de verbetering van het lokale wegennet en de aanleg van veilige fietsverbindingen.

DE VERBINDING TUSSEN DE N31 EN DE N49 REALISEREN

Rotonde Natiënlaan-Dudzelestraat

VEILIGE FIETSVERBINDINGEN

Aansluitingscomplex A11-N49 De verbinding loopt van het bedrijventerrein De Blauwe Toren (Brugge) tot aan de Natiënlaan (N49) in Westkapelle. Over een afstand van 12 km komt er een nieuwe weg van twee keer twee rijstroken met het statuut van een snelweg. Dit verbindingsstuk bevat 3 nieuwe aansluitingscomplexen (met de N31 in Brugge, met de Zeehaven en met de N49 in Westkapelle). Een vierde aansluitingscomplex (N31/Blauwe Toren) wordt heringericht. De A11 kruist enkele spoorlijnen, het Boudewijnkanaal, het Leopold- en Schipdonkkanaal, de Heistlaan, de N376 en de N374 door middel van een viaduct, bruggen en tunnels. Door al die ingrepen zal het verkeer in staat zijn om in 6 minuten van Brugge (N31) naar Westkapelle (N49) te rijden.

HET LOKALE WEGENNET VERBETEREN

Nieuwe verbinding Oude Sabsweg-Rode Ossenstraat

2

Na de werkzaamheden beschikken fietsers over 15 km nieuwe fietspaden. Sommige fietspaden worden heraangelegd, andere fietspaden zullen helemaal nieuw zijn. Bedoeling is om de verbinding tussen de Damse Vaart, Knokke en Sluis zo optimaal mogelijk te maken. Zo kunnen fietsers onder de nieuwe rotonde Dudzelestraat-Natiënlaan door fietstunnels rijden. Er komt ook een nieuwe fietsverbinding tussen de Damse Vaart (Hoeke) en Ramskapelle. De fietsverbindingen worden samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gerealiseerd. Meer gedetailleerde info op www.A11verbindt.be.

TIMING

De werkzaamheden zijn op 22 maart 2014 opgestart in verschillende werfzones. Op een bepaald ogenblik zullen verschillende werfzones parallel in uitvoering zijn. Meer gedetailleerde info op www.A11verbindt.be.


MINDER HINDER: FOCUS OP BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE Gedurende de werkzaamheden blijven de N31, N49, N300 en N350 steeds open. Tijdens de bouw van tunnels zullen de N376 en N374 tijdelijk afgesloten zijn maar dit zal niet gelijktijdig gebeuren (telkens gedurende ongeveer een jaar). Het verkeer zal telkens een omleidingsweg moeten nemen. Alle bedrijventerreinen, woonzones en landbouwpercelen blijven toegankelijk met minimale omrij-afstanden. Verder blijft het werfverkeer zo veel mogelijk uit woonbuurten. Het aantal rijstroken op de hoofdverbindingen zal nauwelijks worden verminderd. Bij werkzaamheden op of rond deze verbindingswegen wordt zo veel mogelijk gewerkt met versmalde rijstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook veel inspanningen leveren om over de werkzaamheden te communiceren (met een website, digitale nieuwsbrieven, bewoners- en bedrijveninformatie, bereikbaarheidskaarten, overleg met betrokkenen…).

BLIJF OP DE HOOGTE

W

Zaterdag 22 maart gaf minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters het startschot van de aanleg voor de A11)

WEGWERKZAAMHEDEN

Wil u permanent op de hoogte blijven van de evolutie van de werken, omleidingsinformatie en verloop van de werkzaamheden? Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief van het project. Surf naar www.A11verbindt.be en vul uw e-mailadres in. De meest recente projectinfo vindt u eveneens op deze website.

WEGWERKZAAMHEDEN

Wegwerkzaamheden ELIZABETLAAN

Alle werkzaamheden door de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd. Ook de voet- en fietspaden zijn heraangelegd tussen “de Anemonenlaan en de Parkstraat”, “de Noordstraat en de Pastuurdijk”, “de Pastuurdijk en de Duinbergenlaan”, “de Duinbergenlaan en de Lentelaan” en “de Anemonenlaan en de Meeuwendreef ”. Vanaf de Arcadenlaan tot aan de Meerlaan werden er plantvakken aangebracht. Eind maart werden de bomen geplant.

NOORDSTRAAT

De werkzaamheden omvatten de heraanleg van de Noordstraat (trottoirs, riolering en wegenis). Er zal in twee fasen gewerkt worden:

FASE 1: TUSSEN WESTKAPELLESTRAAT EN PANNENSTRAAT

FASE 2: TUSSEN PANNENSTRAAT EN KNOKKESTRAAT

Noordstraat tussen Westkapellestraat en Pannenstraat

Noordstraat tussen Pannenstraat en Knokkestraat

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Deze fase werd reeds opengesteld voor alle verkeer.

De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen (Eandis, AGSO-Waterbedrijf, Belgacom en Telenet) en ook de rioleringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Momenteel is de aannemer bezig met de heraanleg van de voetpaden en parkeerstroken. Aansluitend zal de rijweg heraangelegd worden. Onder voorbehoud van normale weersomstandigheden zouden alle werkzaamheden moeten uitgevoerd zijn tegen eind april 2014.

HERAANLEG WANDELPADJES OOSTWINKEL

De coördinatievergadering is gepland voor begin april 2014. De uitvoering van deze werkzaamheden is voorzien voor het voorjaar van 2014.

HERAANLEG ZEGEMEERPAD

De uitvoering van deze werkzaamheden is voorzien in 2014.

HERAANLEG FRANS DESMIDTPLEIN

De onderhandelingsprocedure voor de aanstelling van het studiebureau is lopende.

HERAANLEG CAMILLE LEMONNIERLAAN, EMIEL VERHAERENLAAN, SIJSJESPAD EN DUINBERGENLAAN (tussen Knokkestraat en Duinendreef) Deze dossiers zijn opgestart. Momenteel is men bezig met het opmaken van een voorontwerpplan en het nazien van de riolering.

3


B

BURGERZAKEN

VERKIEZINGEN 2014

Alles wat u moet weten over de verkiezingen van 25 mei 2014 Op 25 mei 2014 worden er opnieuw verkiezingen georganiseerd. Deze keer wordt er gestemd voor het Europees, Federaal en Vlaams Parlement. Voor het Europees Parlement worden er 21 Belgen verkozen waarvan 12 voor Vlaanderen + 7 opvolgers. Voor de Kamer kiest West-Vlaanderen 16 leden en 9 opvolgers. Voor het Vlaams Parlement worden in West-Vlaanderen 22 leden en maximum 16 opvolgers gekozen.

WAT IS BELANGRIJK VOOR U, ALS BURGER? • U kiest in Knokke-Heist als u op 1 maart 2014 ingeschreven bent in onze bevolkingsregister en uiteraard voldoet aan de kiesvoorwaarden. • Sinds 24 maart zijn de kiezerslijsten volledig ter beschikking van het gemeentebestuur en kunt u in de dienst burgerzaken terecht voor volmachtformulieren. • Ten laatste op 10 mei 2014 wordt uw oproepingsbrief verstuurd. • Op zondag 25 mei kunt u uw stem uitbrengen tussen 8 en 16 uur in het stemlokaal dat vermeld zal staan op uw oproepingsbrief. • We stemmen deze keer opnieuw digitaal. • Stembureaus worden georganiseerd op 7 verschillende stemlocaties en er worden 30 stembureaus ingericht, telkens met 8 kiezers die ervoor zorgen dat de verkiezingen correct verlopen.

STEMLOCATIES Na een grondige evaluatie van de eerste elektronische verkiezingen in oktober 2012, zijn de stemlocaties voor de komende verkiezingen vastgelegd. Voor het samenstellen van de locaties werd rekening gehouden met het stemcomfort van de kiezers en de voor- en bijzitters. Dit betekent dat een aantal inwoners op een andere locatie zullen stemmen. • Cultuurcentrum Scharpoord (6 stembureaus) – Meerlaan 32 • Gemeentelijke basisschool De Vonk (4 stembureaus) – Edward Verheyestraat 5 (2 in refter en 2 in turnzaal) • De Branding (3 stembureaus) – Heilig Hartlaan 6 • Sportcentrum Laguna (8 stembureaus) – Krommedijk 32 • Zaal Ravelingen (3 stembureaus) – de Vrièrestraat 51 • Sportcentrum Molenhoek (5 stembureaus) – Herenweg 11A • ’t Zaaltje (1 stembureau) – Ommegang 6

WIE KAN VOLMACHT GEVEN Elke kiezer die verhinderd is om één van volgende redenen, kan volmacht geven : • medische redenen • verblijf om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. (of een lid van een gezin waarin iemand om die redenen in het buitenland verblijft) • verblijf in het buitenland om privéredenen (toerisme) • moeten werken op de dag van de verkiezingen • studieredenen • beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (of gezinslid ervan) • verblijf in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel • geloofsovertuiging die niet toestaat om te gaan stemmen

Er moet telkens een bewijs van verhindering worden toegevoegd aan de aanvraag tot volmacht en zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger moeten het volmachtformulier ondertekenen. Bijzondere bepaling bij verblijf in het buitenland voor toeristische redenen: Ook in dit geval moeten bewijsstukken worden voorgelegd. Dit zijn bv. vliegtuigtickets, een hotelreservatie,... Kunt u dit niet voorleggen, dan kunt u ook een attest, van “verklaring op erewoord” vragen bij de dienst burgerzaken.

WIE KAN VOLMACHT KRIJGEN Elke kiezer kan volmacht geven voor het soort verkiezingen waarvoor hij zelf mag gaan stemmen. Een kiezer kan maar één maal met volmacht gaan stemmen De volmachtkrijger stemt in het bureau van de persoon die volmacht geeft.

HOE WORDT VOLMACHT GEGEVEN Het eenvoudigste is dat u naar de dienst Burgerzaken komt met de nodige attesten. Dit kan tijdens de openingstijden van de dienst Burgerzaken: Kantoor Knokke (Alfred Verweeplein 1) maandag tot vrijdag - van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op zaterdag - van 9 tot 11.30 uur Kantoor Heist (Kraaiennestplein 1) Maandag tot vrijdag – van 9 tot 12.30 uur.

WANNEER KAN VOLMACHT WORDEN GEGEVEN Tot op de dag van de verkiezingen kan volmacht worden gegeven. Ook op dag van de verkiezingen is de dienst Burgerzaken open vanaf 8.00 tot 16.00 uur in het stadhuis Knokke, in het onthaal van het stadhuis. Enkel als het gaat om volmacht om toeristische redenen, kan maar volmacht gegeven worden tot de dag vóór de verkiezingen, 24 mei dus. Vermits de dienst Burgerzaken op zaterdag open is van 9 tot 11u30, kan dus volmacht gegeven worden tot uiterlijk 11u30.

Voor alle info: http://www.verkiezingen.fgov.be

Digitale testverkiezingen

op 29 en 30 april In 2012 stemde Knokke-Heist voor het eerst digitaal. Omdat het ondertussen al twee jaar geleden is en het elektronisch stemmen bij sommige mensen nog steeds wat vragen oproept, zijn er ook dit jaar testverkiezingen. Op dinsdag 29 april en woensdag 30 april zijn er testmomenten voor het publiek voorzien in het stadhuis van Knokke. Op dinsdag 29/04 kunt u testen tussen 10 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur. Op woensdag 30/04 tussen 13 en 17 uur en ook ’s avonds tussen 19 en 20 uur. Een medewerker van de dienst Burgerzaken is dan aanwezig bij de stemapparatuur om de mensen bij te staan en vragen te beantwoorden. Het gemeentebestuur wil er op die manier voor zorgen dat geen enkele inwoner zich zorgen maakt over het elektronisch stemmen. Ook wie zelden een computer van dichtbij ziet, moet op 25 mei in alle rust en met zelfvertrouwen zijn stem kunnen uitbrengen.

4


5


S

SOCIAAL

Kinderopvang Surf ook naar http://jeugd.knokke-heist.be/

SOCIAAL SOCIAAL

Mama’s voor Kinderen

Naam

Vrije plaatsen 2014

Dienst onthaalgezinnen aangesloten bij vzw Kinderopvang de Duinhuisjes

Marktstraat 61, tel. 050 51 19 74 Gsm: 0476 206 416

Enkele vrije plaatsen (uitgezonderd in het weekend)

Vzw Kinderopvang de Duinhuisjes, kinderdagverblijf

Bremlaan 37 (‘t Bremhuisje), Tel. 050 63 37 00 Website: www.duinhuisjes.be

Bremhuisje: Enkele vrije plaatsen vanaf april 2015

Marktstraat 61 (De Duinhummeltjes), Tel. 050 51 19 74

Duinhummeltjes: Enkele vrije plaatsen vanaf maart 2015

Clara Di Luna

Kastanjedreef 1, tel. 0479 37 40 67 Website www.claradiluna.be E-mail: clara.di.luna@hotmail.com

Enkele vrije plaatsen vanaf maart 2015

Mijn Schildpadje

Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke-Heist Gsm: 0475 24 30 80 Verantwoordelijke: Valerie Noncle E-mail: valerie@mijn-schildpadje.be Website: www.mijn-schildpadje.be

Enkele vrije plaatsen vanaf mei 2014 (peuters)

Els Rappé

Pannenstraat 288, Tel. 050 51 78 95 Website: www.juttekind.be

Enkele vrije plaatsen vanaf april 2015

‘t Sprookjeshuisje

Bremlaan 11 8300 Knokke-Heist Gsm: 0471 708 806

Nog vrije plaatsen

Li-Lo-La

Heilig Hartlaan 16 8300 Knokke-Heist Gsm: 0468 20 13 90 Website: http://li-lo-la.be E-mail: laura@li-lo-la.be

Enkele vrije plaatsen vanaf juni 2015

De opvang kan enkel voor baby’s tot maximaal 6 maanden

M

ama’s voor Kinderen is een plaatselijk initiatief waar moeders die het financieel goed hebben, hun kinderspullen kunnen afgeven. Moeders die het wat moeilijker hebben, kunnen hier voor een klein prijsje kledij en speelgoed voor kinderen tot 12 jaar aankopen. De ingang van de winkel bevindt zich aan de kant van de Lippenslaan, op het einde van de parking tussen het Margaretacentrum en de bank, en is elke dinsdag open van 9 tot 11.30 en van 14 tot 16 uur.

Adres en telefoon

Meer informatie? T 050 60 66 59.

SOCIAAL

www.uwkringding.be

O

p www.uwkringding.be vindt u tweedehands hebbedingen van 5 verschillende Kringwinkelcentra. Vintage, brocante of retro, curiosa of collectorsitem, als u het hoogste bod uitbrengt, dan wordt u de eigenaar van een leuk kringding. Dag en nacht Kringwinkelen dus waar u maar kan! Natuurlijk kunt u ook gewoon langs gaan in de winkel in de Kursaalstraat om even rond te neuzen. Meer informatie? T 050 349 400

SOCIAAL

’t Schap opent de deuren Met veel trots opende de sociale dienst van het OCMW KnokkeHeist onlangs de deuren van “’t Schap” in de Vredestraat 6. ‘t Schap staat voor buurtschap, gezelschap, vriendschap, ...schap. Het is een gezellig huis waar inwoners van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten. Op een laagdrempelige manier worden onder andere info en advies gegeven over de diensten die zich in het sociaal huis bevinden. Daarnaast zullen er ook sociale-culturele activiteiten plaatsvinden, terwijl de bezoekers er kunnen genieten van een

Meer informatie: Vredestraat 6. Open: Elke 1ste en 3de donderdag van de maand tussen 13u30-16u00. E- mail: ocmw@knokke-heist.be - T 050/530 900 

SOCIAAL

Internationale Dag van de Fair Trade Met World Fair Trade Day wil Oxfam Wereldwinkels op 8 en 9 mei zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met eerlijke handel. Een Fair Trade@Work of Fair Trade@School organiseren is makkelijk, leuk en natuurlijk bijzonder fair. Pak er gerust mee uit, want kiezen voor eerlijke handel, dat is iets om trots op te zijn! Bovendien kunt u een mooie prijs winnen.

FAIR TRADE@WORK

Serveer donderdag 8 mei eerlijke koffie, fruitsap of een (h)eerlijke lunch. Net als vele andere bedrijven. U kunt een Fair Trade@Work volledig invullen naar de smaak uw bedrijf Een after-work met fairtradecocktails? Een koffiebreak met fairtradekoekjes? Of vervangt u de snoeprepen in de automaat door fairtraderepen? Iedereen vindt vast iets wat werkt! Neem voor nog meer info of inspiratie een kijkje op http://www.oxfamfairtrade.be/ .

6

lekkere kop koffie of thee. Naast deze ontmoetingsfunctie kunnen personen met een beperkt inkomen er ook terecht voor kwalitatieve voedselproducten. Hiervoor dient de bezoeker in het bezit te zijn van een badge, die hij kan aanvragen via de sociale dienst van het OCMW. ‘ t Schap ligt in de Vredestraat 6, Heist en is elke 1ste en 3de donderdag van de maand open van 13u30-16u00. 

FAIR TRADE@SCHOOL

Oxfam heeft alle leerlingen en leerkrachten aangesproken om op 9 mei een originele actie te organiseren met fairtradeproducten. Een gezamenlijk ontbijt, een bezoek aan de Wereldwinkel, een ludieke actie of een Wereldwinkel op school, behoren allemaal tot de mogelijkheden. Per Belgische provincie sleept één deelnemende school de Fair Trade@School-Award in de wacht. Inschrijven kan op www.fairtradeday.be. Elke school uit het lager, secundair en hoger onderwijs kan deelnemen aan de wedstrijd.

Meer informatie:

OXFAM - KERKSTRAAT 47 - 8301 KNOKKE-HEIST - T 050 510 451 knokke-heist@oww.be - oxfam.heist@oxfamsol.be


M

MILIEU & NATUUR

Overlast meeuwen: wat te doen?

MILIEU & NATUUR

In Knokke-Heist krijgen de gemeentediensten geregeld meldingen van bewoners en toeristen, die zich beklagen over het lawaai, de vervuiling en agressie, afkomstig van meeuwen. Vooral in de zomerperiode veroorzaken deze dieren met hun gekrijs, aanvallen op vuilniszakken en mensen en het nestelen op daken van flatgebouwen, een boel overlast. Heel wat maatregelen heeft u zelf in de hand. En ook de gemeente draagt haar steentje bij.

WAT KUNT U ALS INWONER, TWEEDEVERBLIJVER OF TOERIST DOEN?

• Voeder meeuwen niet. Ook goedbedoelde initiatieven als voederplaatsen voor tuinvogeltjes of brood naar de eendjes gooien, kunnen meeuwen aantrekken. Zorg ervoor dat de meeuwen er niet bij kunnen. • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten en/of na zonsondergang. • Vermijd zwerfvuil. • In het geval van gebruik van afvalcontainers, sluit deze zo veel mogelijk af. • Voorkom nestvorming op uw dak. Voor tips, surf naar www.meeuwenindestad.be

Bezint eer ge begint! Het gemeentebestuur wil haar inwoners bewust laten nadenken, vooraleer ze een huisdier aanschaffen. Een huisdier koopt u namelijk niet zomaar en heeft heel wat gevolgen. U moet zich vooraf goed realiseren dat een dier veel tijd, geld, ruimte en energie kost. Dikwijls ontstaan problemen door-

dat huisdieren ondoordacht en om de verkeerde redenen worden gekocht. Het gevolg is dat het dier te weinig aandacht krijgt, niet goed verzorgd wordt of in het asiel belandt. Het gemeentebestuur wil dit vermijden en geeft daarom via onder andere affiches onderstaande tips en aandachtspunten mee.

WAT KUNT U ALS GEBOUWENBEHEERDER DOEN?

• Neem de nodige maatregelen in en op de gebouwen, die u in beheer heeft. Voorkom op die manier dat meeuwen op het dak broeden, rusten of slapen. • Betreed regelmatig het dak (vooral vanaf maart tot eind juni). Uw aanwezigheid beschouwen de meeuwen als storend. Het is dus minder aantrekkelijk om er te broeden. • Verwijder oude nesten, best vóór februari/maart. • Reinig regelmatig het dak in de periode februari-maart om mogelijk nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren te verwijderen. • Laat het dak overspannen met netconstructies. Hang de netten schuin om te verhinderen dat meeuwen ze als basis voor hun nest gebruiken. • Gebruik afschrikmiddelen zoals linten en nepuilen. Verplaats deze geregeld en gebruik nieuw materiaal. • Op hellende dakoppervlakken evenals op schouwen, dakranden en dakramen kunt u duivenpinnen laten plaatsen. • Kabels op vlakke of zwak hellende daken zijn niet zo effectief tegen nestvorming, maar verhinderen wel dat meeuwen er komen rusten of slapen. Hierdoor komen er minder uitwerpselen op uw dak terecht. Plaats kabels best parallel en evenwijdig met uw dak. • Verspreid deze informatie onder uw klanten.

WAT DOET DE GEMEENTE?

• De bevolking sensibiliseren zodat het samenleven met meeuwen aangenamer wordt. • Elk jaar opnieuw stuurt de dienst Milieu-Natuur per brief de vraag naar de (verhuur)agentschappen, gebouwenbeheerders, syndicussen en immobiliën van Knokke-Heist om op de gebouwen, die ze in beheer hebben, de nodige maatregelen te treffen om nestvorming door meeuwen te voorkomen: regelmatig het dak van het gebouwencomplex betreden (in het bijzonder van maart tot eind juli), mogelijk nestmateriaal verwijderen en/of netten en pinnen plaatsen. • De inzameling van restafval op de zeedijk start gedurende de zomervakantie vroeger, waardoor het restafval sneller uit het straatbeeld zal verdwijnen en minder kans geeft aan de meeuwen om vuilniszakken open te pikken. • Het opleggen van bijkomende voorwaarden in bouwvergunningen met betrekking tot een verbeterde toegankelijkheid tot het dak. • Controle door de lokale politie en GAS-vaststellers op het voederverbod van vogels op het openbaar domein (art. 5 van de politieverordening Dieren). • Ook in 2014 heeft het college opnieuw een aanvraag ingediend bij de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos) voor het verkrijgen van een afwijking op de wetgeving met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer. Indien er, ondanks alle door u genomen maatregelen, toch nestvorming is door meeuwen op uw gebouwen, dan kunt u contact opnemen met de dienst milieu & natuur (meeuwen@knokke-heist.be).

WAT MAG NIET?

Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Ze mogen tijdens de broedperiode (april tot augustus) niet bestreden worden. U mag ze nooit vangen of doden. Ook hun jongen en nesten zijn beschermd.

GEKWETSTE MEEUWEN

Vindt u een gekwetste meeuw? Neem dan contact op met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (www.vogelopvangcentrum.be) op het nummer T 059 806 766.

Meer informatie: http://www.knokke-heist.be/natuur-en-milieu/natuur/dieren/meeuwen

7


M

MILIEU & NATUUR

Ontdek tijdens ‘Losjes door de bosjes (van Heist)’ de nieuwe plannen voor het Directeur-Generaal Willemspark

MILIEU & NATUUR

L

EEN LEUKE NAMIDDAG VOOR HET HELE GEZIN

Het Directeur-Generaal Willemspark, in de volksmond beter gekend als ’t bosje van Heist, wordt volledig opgewaardeerd. Tijdens de Dag van het park op zondag 18 mei, kunt u tijdens ‘Losjes door de bosjes (van Heist)’ uitgebreid kennismaken met de nieuwe ontwerpen voor de recreatieve inrichting van het bosgedeelte. Tijdens een leuke wandelzoektocht voor het hele gezin ontdekt u op een unieke manier alle nieuwe ontwerpen voor het bos. En u kunt zich inleven in de dieren van het bos die de hoofdrol zullen spelen in het nieuwe plan. Heeft u na deze ontdekkingstocht nog vragen? Op 18 mei zijn de ontwerpers van Playful Landscaping en het College van burgemeester en schepenen aanwezig, bij wie u terecht kunt met al uw vragen en suggesties. Praktisch De zoektocht is doorlopend vanaf 14 tot 17 uur en start aan het boshuisje, midden in het bos, rechts van de Chalet Suisse. Deelname is volledig gratis. Er zijn ook begeleide wandelingen die doorgaan in het duingebied met Natuurpunt. De wandelingen starten telkens om 14, 15 en 16 uur aan het boshuisje. ‘Losjes door de bosjes (van Heist)’ is een project met steun van de Vlaamse overheid, Toerisme Vlaanderen, in het kader van het Impulsprogramma Kust. Voor meer informatie: T 050 630 198.

Het Directeur-Generaal Willemspark wordt volledig opgewaardeerd. Op de Dag van het park kunt u tijdens ‘Losjes door de bosjes (van Heist)’ uitgebreid en op een unieke manier kennismaken met de nieuwe ontwerpen voor de recreatieve inrichting van het bosgedeelte. Leuke wandelzoektocht voor het hele gezin Doorlopend van 14 tot 17 uur Start aan het boshuisje, tussen Chalet Suisse en Anemonenlaan

GRATIS

WILLEMSPARK KNOKKE-HEIST

VROEGER & NU

Op zoek naar extra kantoor-, seminarie- of vergaderruimte? Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) Knokke-Heist realiseerde een duurzaam bedrijventerrein op de derde fase van bedrijventerrein ’t Walletje. Het hart van dit terrein bestaat uit een kantorencomplex van vijf verdiepingen. Zoekt u een locatie voor een seminarie, voordracht of vergadering? Of denkt u aan de uitbreiding van uw activiteiten en bent u op zoek naar extra kantoorruimte? Dan verwelkomt het AGSO u graag op één van hun infoavonden op donderdag 24 april of dinsdag 20 mei in het bedrijvencentrum.

PRAKTISCH

Het waterbedrijf is verhuisd

VERGADERZALEN MET CAPACITEIT TOT 50 PERSONEN

Net als in het verleden, staan ze ook in de toekomst weer graag voor u klaar.

ZONDAG 18 MEI 2014

LOKALE ECONOMIE

LOKALE ECONOMIE

Sinds 31 maart 2014 is het waterbedrijf Knokke-Heist gevestigd in ’t Walletje 104 bus 101 in Knokke-Heist. U kunt hen bereiken via 050 442 500 of waterbedrijf@agsoknokkeheist.be

LOSJES DOOR DE BOSJES (VAN HEIST)

Het AGSO ontvangt u vanaf 18.45 uur en de infoavond start stipt om 19 uur. Parkeren kan in de buurt van het bedrijvencentrum. Na een presentatie van het concept en de mogelijkheden van het gebouw wordt u een rondleiding aangeboden. U moet op voorhand inschrijven via info@agsoknokke-heist.be of telefonisch ( 050 442 500). De skyline van Knokke-Heist heeft er een nieuwe parel bij: Bedrijvencentrum ‘t Walletje. Op het gelijkvloers van het bedrijvencentrum is de mogelijkheid voorzien om vergaderzalen te huren met een capaciteit van 2 tot maximaal 50 personen. Deze vergaderzalen zijn uitgerust met de nieuwste technologieën zoals een smartbord, mogelijkheden voor een conference call en een projector. De tweede en derde verdieping zijn bestemd voor verhuur van kantoren. De inrichting kan in samenspraak met de huurder bepaald worden. Het AGSO biedt instapklare kantoren in een aangename, dynamische en bedrijfsvriendelijke omgeving. Hierbij kunt u ook terugvallen op een dienstenpakket. De vierde en vijfde verdieping zijn te koop per oppervlakte van 139m² of 188m², waar men kan genieten van een adembenemend uitzicht. De ondergrondse parkeergarage voorziet plaats voor 45 voertuigen, waarvan 24 plaatsen bestemd zijn voor bestelwagens.

WEETJES

Volgende gemeenteraden: Donderdag 24 april om 19.30 uur in het stadhuis van Heist Donderdag 22 mei om 19.30 uur in het stadhuis van Heist De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad te bekijken op http://www.knokke-heist.be/over-knokke-heist/politiek/documenten-gemeenteraad.

Colofon: Verantwoordelijke uitgever: Graaf Leopold Lippens – Afgiftekantoor Knokke-Heist – Eindredactie: Dienst Communicatie, Stadhuis, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist – tel. 050/630 133 – fax 050/630 159 – e-mail communicatie@knokke-heist.be - www.knokke-heist.be Concept vormgeving: Head Office – DTP en druk: Drukkerij Van Hoestenberghe

8

KH Nieuws april  

KH Nieuws met het belangrijkste beleidsnieuws uit Knokke-Heist