Page 1

2010

JAARVERSLAG PREVENTIEDIENST KNOKKE-HEIST


1


Inhoud Inhoud...................................................................................................................................... 2 Voorwoord................................................................................................................................. 4 Dispositief Coördinatie ................................................................................................................ 6 1. Strategische doelstelling 1 : Een goede administratieve, logistieke en financiële werking van het plan en opvolging met de subsidiërende autoriteiten verzekeren........................................................ 6 1.1.

Organogram.............................................................................................................. 6

1.2.

Personeelsbezetting ................................................................................................... 6

1.3.

Opleidingen personeelsleden ....................................................................................... 6

1.4.

Gemeentelijke rekening 2010 ...................................................................................... 7

2. Strategische doelstelling 2: Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieve acties en een afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren........................................... 8 2.1.

Consultatieve preventieraad ........................................................................................ 8

2.2.

Oprichting pilootcomité............................................................................................. 12

2.3.

Tot stand brengen van netwerken............................................................................... 12

3.

Strategische doelstelling 3: Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren ................. 15

4.

Strategische doelstelling 4: Verzekeren van informatie naar de bevolking ................................. 15

FENOMEEN 1: EIGENDOMSDELICTEN .......................................................................................... 16 1.

Strategische doelstelling 1: Verminderen van het risicogedrag ................................................ 16 1.1.

Operationele doelstelling 1: Bewoners informeren en bewust maken van het fenomeen ..... 16

1.1.1.

Ophangen van posters in appartementsgebouwen + controle openstaande tussendeuren .... ......................................................................................................................... 16

1.1.2.

Organiseren van preventiestanden/veiligheidsbeurs/voordrachten ............................... 18

1.2. Operationele doelstelling 2: Sensibiliseren van bewoners voor het nemen van preventieve beveiligingsmaatregelen ......................................................................................................... 19 1.2.1.

Graveren sleutelhangers en registreren waardevolle voorwerpen ................................. 19

1.2.2.

Publicaties m.b.t. preventieve maatregelen .............................................................. 19

1.3.

Operationele doelstelling 3: Het gratis inwinnen van technopreventief advies.................... 20

1.3.1.

Geven van technopreventief advies ......................................................................... 20

1.3.2.

Geven van aanbevelingen ...................................................................................... 21

2.

Strategische doelstelling 2 : Potentiële daders van overtredingen ontraden ............................... 22 2.1. Operationele doelstelling 1: Houden van preventief toezicht ten behoeve van de bewoners in risicowijken........................................................................................................................... 22 2.1.1.

Breek het kraken .................................................................................................. 22

2.1.2.

Preventief toezicht in risicowijken ........................................................................... 23

3.

Strategische doelstelling 3: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen ......................... 24 3.1.

Operationele doelstelling 1: Bevorderen van efficiënte samenwerking met diverse partners 24

3.1.1.

Aanschrijven aanvragers van een bouwvergunning .................................................... 24

3.1.2.

Publicaties rond winkeldiefstal ................................................................................ 25

FENOMEEN 2: SOCIALE OVERLAST ............................................................................................. 28 1.

Strategische doelstelling 1: Verminderen van het risicogedrag ................................................ 28 1.1. Operationele doelstelling 1: Informeren van de burger bij tijdelijke vermindering van leefkwaliteit .......................................................................................................................... 28 1.1.1.

Bedelen van bewonersbrieven ................................................................................ 28

1.2. Operationele doelstelling 2: Informeren van intermediairs rond onverantwoord en risicovol middelengebruik en cyberpesten .............................................................................................. 28 1.2.1. 2.

Voordrachten en workshops ................................................................................... 29

Strategische doelstelling 2: Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving ............. 32 2.1. Operationele doelstelling 1: Oplossen van meldingen rond omgevingsbeheer via een integrale aanpak binnen een multidisciplinaire wijkwerkgroep ................................................................... 33 2.1.1.

2

Behandelen van meldingen .................................................................................... 33


Strategische doelstelling 3: Potentiële misdrijfplegers ontraden .............................................. 34

3.

3.1. Operationele doelstelling 1: Potentiële misdrijfplegers informeren en bewust maken van het fenomeen overlast ................................................................................................................. 34 3.1.1.

Alcohol- & drugpreventieve acties rond overlast in het uitgaansleven ........................... 34

3.1.2.

Multidisciplinaire acties rond hondenpoep................................................................. 39

3.1.3.

Publicatie van de diverse acties .............................................................................. 42

4.

Strategische doelstelling 4: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen ......................... 43 4.1.

Operationele doelstelling 1: Bevorderen van efficiënte samenwerking met diverse partners 43

4.1.1.

Gebiedsgerichte aanpak i.s.m. wijkagenten en TUD ................................................... 43

4.1.2.

Stimuleren van een preventiebeleid in diverse organisaties......................................... 45

FENOMEEN 3 : FIETSENDIEFSTAL ............................................................................................... 57 1.

Strategische doelstelling 1: Verminderen van het risicogedrag ................................................ 57 1.1.

Operationele doelstelling 1: Informeren bevolking en bewust maken van het fenomeen ..... 57

1.1.1.

Organiseren van fietsgraveeracties.......................................................................... 57

1.1.2.

Publicaties rond fietsendiefstal en aangiftebereidheid ................................................. 58

1.1.3.

Fietsquiz ............................................................................................................. 60

1.1.4.

Het aanbieden van fietsenstallingen ........................................................................ 61

2.

Strategische doelstelling 2: Potentiële misdrijfplegers ontraden .............................................. 61 2.1.

Operationele doelstelling 1: Verhoogde sociale controle. ................................................ 61

2.1.1.

Toezichtacties op plaatsen waar veel fietsen gestald worden ....................................... 61

2.1.2.

Ophalen en terugbezorgen van gevonden en achtergelaten fietsen............................... 62

3.

Strategische doelstelling 3: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen ......................... 64 3.1. Operationele doelstelling 1: Diensten en organisaties informeren rond diefstalveilige stallingen ............................................................................................................................. 64 3.1.1.

Systematische verwijdering van fietsen bij NMBS ...................................................... 64

3.1.2.

Website www.gevondenfietsen.be ........................................................................... 64

3.1.3.

Bezoeken van alle fietshandelaars te Knokke-Heist .................................................... 65

3.1.4.

Opmaak folder ‘Geef een fietsendief geen motief’ ...................................................... 66

Politionele Preventie in 2010 ...................................................................................................... 67 1.

Personeel ........................................................................................................................ 67

2.

Taken ............................................................................................................................. 67 2.1.

Schooltoezichten ..................................................................................................... 67

2.2.

Toezicht bij afwezigheid ............................................................................................ 67

2.3.

Fietsregistratie – (brom)fietsdiefstallen ....................................................................... 67

2.4.

Sensibiliseringsacties gauwdiefstallen ......................................................................... 68

2.5.

Autocriminaliteit ...................................................................................................... 68

2.6.

Omgevingsbeheer .................................................................................................... 68

2.7.

Bedelen bewonersbrieven ......................................................................................... 68

Drughulpverlening .................................................................................................................... 69 1.

Cliëntwerk januari – juni 2010 ........................................................................................... 69

2.

Cliëntwerk juli – december 2010 ........................................................................................ 70

3.

Bespreking cijfers drughulpverlening ................................................................................... 70

3


Voorwoord Met 2010 zijn de vier jaren van ons gesubsidieerd preventieplan afgelopen en maken we de balans op. Dankzij de inzet van het nog beschikbaar personeel, aangevuld met jobstudenten en een vrijwilliger zijn we er in 2010, weliswaar met moeite, toch in geslaagd om alle vooropgestelde doelstellingen uit ons preventieplan te behalen. Vanuit de administratie FOD Binnenlandse zaken kregen we hiervoor van dan ook een gunstige evaluatie en dus een gunstig advies op de verlenging van de budgetten uit het preventieplan en de samenwerking. Voor de evaluatie van onze werking zijn dit jaar de preventieraadsleden bevraagd. De leden zijn van mening dat we onze acties op de juiste criminaliteitsfenomenen richten en dat de inspanningen gewaardeerd worden. Wel leren we er hieruit dat we onze aandacht nog meer moeten focussen op de communicatie met de burger en het nog meer stimuleren van de individuele burgers om hun burgerzin op te nemen. Het project gemeentelijke administratieve sancties kan naar de toekomst toe hier een antwoord op bieden. Daarnaast zijn de leden van mening dat er nog meer aandacht mag gaan naar het fenomeen sociale overlast en dan in het bijzonder naar alle randfenomenen die we aan de uitgaanscontext kunnen linken zoals (geluid, alcoholmisbruik, geweld, beschadigingen‌.) Wat personeelsbezetting van de preventiedienst betreft, zijn de preventiemedewerkers heel wat uitgedund. De in 2009 overleden gemeenschapswacht is in 2010 nog niet vervangen. En met het op rust gaan van bijna alle veiligheidsbeambten staat de teller momenteel op amper 2 gemeenschapswachten. En ook deze laatste twee gaan in 2011 op rustpensioen. De invloed op de uitvoering van de acties laat zich dan ook sterk voelen en we vallen nog enkel terug op de essentiÍle kerntaken. Door de moeizame vorming van de regering heerst er nog een grote onzekerheid omtrent de federale subsidies (150.000 ₏) en het voortzetten van het lokaal preventieplan. Trekt de nieuwe regering nog steeds de preventiekaart of gaan de budgetten vanwege de besparingen naar andere doeleinden? De Vlaamse vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de betrokken steden en gemeenten dringen aan bij de regering om de contracten voor minstens 2011 goed te keuren in afwachting van de nieuwe regeringsvorming. Maar tot op heden gaf de ontslagnemende regering enkel haar goedkeuring voor de eerste 6 maanden van 2011. Maar ondanks dit alles zitten we in 2011 niet stil. De gemeente gaat namelijk over tot de aanwerving van 2 gemeenschapswacht-vaststellers en het project gemeentelijke administratieve sancties wordt voorbereid. Dit project kan een andere wending geven aan het handhavingsbeleid in de aanpak van sociale overlast zoals hondenpoep en kleine overlast die de burgers ergeren.

4


5


Dispositief Coördinatie 1. Strategische doelstelling 1 : Een goede administratieve, logistieke en financiële werking van het plan en opvolging met de subsidiërende autoriteiten verzekeren 1.1. Organogram De Preventiedienst staat in het organogram rechtstreeks onder de bevoegdheid van de burgemeester graaf L. Lippens. Functioneel worden we het meest aangestuurd door de eerste schepen Maxim Willems. De Preventiedienst is een gemeentelijke stafdienst en staat onder de directie van de Afdeling Beleid en Projectmanagement. Stafdienst betekent dat de Preventiedienst dienst overschrijdend gaat samenwerken. De Preventiedienst is gehuisvest op het derde verdiep van het gemeentehuis van Knokke.

1.2. Personeelsbezetting De personeelsbezetting van de Preventiedienst bestaat uit een voltijds diensthoofd (preventieambtenaar, intern evaluator, financieel coördinator), 2 voltijdse stafmedewerkers, en één halftijdse administratieve kracht. Door de overeenkomst met de Federale Overheid, het project gemeenschapswachten, heeft de gemeente recht op subsidie voor 2 voltijdse gemeenschapswachten. Dit jaar hebben we slechts 1 voltijdse kracht in dienst. De gemeenschapswachten (voordien stadswachten genoemd) worden aangestuurd door de Preventiedienst en zijn daar ook gehuisvest. Dit jaar hadden we nog 3 van de 6 veiligheidsbeambten (uitdovend kader van gedetacheerde federale ambtenaren) die gehuisvest zijn bij de politie. Ze worden aangestuurd door de HINP sectie preventie en private veiligheid. Vanaf 1 juli 2010 beschikken we nog slechts over 1 veiligheidsbeambte en dit nog voor 1 jaar. Momenteel heerst er een totale personeelsstop en is het dus moeilijk om nog extra gemeenschapswachten aan te werven. Aan het collegebestuur vragen we of we extra gemeenschapswachten mogen aanwerven gezien er al 4 personeelsleden weg zijn (1 overleden en 3 veiligheidsbeambten op rust) We wachten nog steeds op het resultaat van het dossier want dit dossier zal gekoppeld worden aan het al dan niet invoeren van GAS.

1.3. Opleidingen personeelsleden Volgende opleidingen werden door het personeel gevolgd: Caroline Costers:

6

26/02/2010 Interne opleiding CAF studie:

01/03/2010 Drinken is geen kinderspel

19/03/2010 Vorming vroeginterventie;

11-18-25-31/3 en 2/4/2010 Werksessies CAF

21/4/2010 zelfevaluatiemodel en eindrapport CAF

06/09/2010 Advies en consult aan ouders van druggebruikende jongeren

23/11/2010 eerste hulp bij drugincidenten EHBD-U

26/11/2010 organiseert VAD haar jaarlijkse studiedag in het Vlaams parlement rond kwetsbaarheid en risicofactoren op alcohol- en druggebruik of -misbruik.


03/12/2010 Jeugdinformatie-bad

06/12/2010 LOL zonder alcohol

08/12/2010 interne opleiding Windows 7 en Office 2010

Annie Dhondt: •

26/3/2010 Consultatie en Infosessie sliv

25/1 en 29/4/2010 opleiding Lokaal integrale veiligheid: samenwerken en coördineren – vvsg

19/10/2010 Naar een toegankelijke dienst- en hulpverlening

24/11/2010 GAS

06/12/2010 interne opleiding Windows 7 en Office 2010

09/12/2010 Evaluatie lokaal sociaal beleid

Deborah Geselle: •

26/02/2010 Batibouw

20/05/2010 Wosco Blankenberge

25/05/2010 Ontwerpen en organiseren van toegangscontrole in (semi)openbare gebouwen SLIV

21/05/2010 Lokale Ronde Tafel Technopreventie in Wemmel met terreinbezoek aan firma Assa Abloy omtrent productinfo + normeringen

8 en 15/2010 Burenruzies: hoe oplossen?

17/10/2010 Wosco Lokeren

19/11/2010 interne opleiding wervend en kernachtig schrijven

24/11/2010 GAS

6/12/2010 interne opleiding Windows 7 en Office 2010

17/12/2010 Lokale Ronde Tafel Technopreventie te Brugge

Hilde Van Engeland: •

19/11/2010 interne opleiding wervend en kernachtig schrijven

06/12/2010 interne opleiding Windows 7 en Office 2010

1.4. Gemeentelijke rekening 2010 Rekening 2010 Personeelskosten incl. jobstudenten, reiskosten en werkkledij Logistiek (computer, telefoon, frankeringskosten) Subsidies drughulp en onderwijs Werkingskosten acties Kantoorbenodigdheden Totaal

227.732,77 3.774,49 73.024,11 9.835,19 549,48 314.916,04

Totaal ontvangsten en subsidies FOD IBZ Totaal te verwachten ontvangsten

175.573,67

Het financieel beheer wordt waargenomen door het diensthoofd. De financiële middelen bestaan enerzijds uit de subsidies van FOD IBZ met aanvullend gemeentelijk budget. In het kader van de overeenkomst bijkomend contingent stadswachten ontvangt het bestuur ook een kleine subsidie van FOD tewerkstelling.

7


Opdrachten financieel beheerder: • Het volgen van interne vorming en overlegvergaderingen omtrent budgetbeheer • De opmaak van de gemeentelijke begroting, budgetwijzigingen en de bestelbonnen, • De bespreking van de begroting met directeur en schepen. • Het beheer van budgetten en de controle van facturen • Het nakomen van de verplichtingen in het kader van het SVPP • De opmaak van het financieel dossier; • Het verzamelen van bewijsstukken ter staving van de uitgaven • Het indienen van het financieel dossier in kader van het contract. • Het beantwoorden van de vragen financiële cel FOD IBZ. • Het informeren van het college omtrent het financieel dossier, het financieel verslag en de toegekende subsidies • Het informeren van de dienst financiën omtrent de toegekende subsidies

2. Strategische doelstelling 2: Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieve acties en een afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren 2.1. Consultatieve preventieraad De vergadering van preventieraad kwam in 2010 twee keer bijeen: Op 9 juni 2010 Een 140-tal sleutelfiguren uit de gemeente (collegeleden, diensthoofden, afgevaardigden uit adviesraden en politie en sleutelfiguren) ontvangen de uitnodiging. 13 personen waren er aanwezig. Volgende punten stonden op de agenda: 1) Goedkeuring vorig verslag 2) Vooranalyse nieuw Strategisch Veiligheidsplan (zie bijlage) 3) Stand van zaken eindrapport 4-jarenplan 4) Varia Punt 2: Vooranalyse nieuw strategisch veiligheidsplan We willen alle sleutelfiguren laten participeren aan de opmaak van een evaluatie van het huidig vierjarenplan en het vooruit denken over een nieuw voorstel. Vooreerst maken we een sterkte –zwakte analyse op door het beantwoorden van 4 vragen. Iedereen kiest 3 trefwoorden als antwoord op elke vraag. De 4 vragen zijn: 1) Wat loopt er goed op het vlak van veiligheid en preventie in de gemeentebestuur? Met andere woorden waarover zijn we tevreden en willen we in het veiligheid en preventiebeleid zeker behouden? (Sterkte) 2) Wat loopt er volgens U minder goed? Met andere woorden, waarover horen we klachten of wat zouden we moeten kunnen veranderen? (Zwakte) 3) Wat zouden we op termijn veranderd willen zien? Met andere woorden, hoe wensen we de toekomst op vlak van veiligheid en preventie in de gemeente? (uitdaging) 4) Waarmee moeten we zeker rekening houden naar de toekomst toe? (bedreiging)

8


Ziehier de analyse van de trefwoorden op de 4 vragen. Sterkte Zwakte analyse door middel van sleutelwoorden Wat loopt goed

Wat kan beter

Uitdaging toekomst

Bedreiging toekomst

Sociale overlast Hondenpoepmoto

Sociale overlast Hondenpoep (reglement toepassen) meeuwen Acties op strand Controle jeugd Controle speelpleinen Inbraak

Sociale overlast Minder hondenpoep

Sociale overlast

Toezicht sportpleinen Inbraak Inbraakpreventie Fietsdiefstal Fietscontrole/merken

Fietsdiefstal Fietsenstallingen (Westkapelle) fietsdiefstal

Camerabewaking Politie op strand Controle probleemzones

Minder zwerfvuil jeugdcriminaliteit

Bendevorming

Inbraak Inbraak

Inbraak Prev aanpak inbraak III

Fietsdiefstal

Fietsdiefstal

Meer politieoptreden Meer wijkagenten

Meer politiecontrole Meer boetes

Veiligheid ouderen (perceptie?)

Ouderen

Betrokkenheid burger

Uitbouw Buurt en wijkwerking

Informatie

Informatie over diefstal

Meer informatie (bevolking betrekken en gerust stellen)

Coördinatie en sturing prev. activiteiten Evaluatie Samenwerking Professionalisme Thema’s ( alle)

Coördinatie wegeniswerken II

Verkeer Veiligheid scholen

Preventieve aanpak Alertheid nieuwe fenomenen

Verkeer verkeersveiligheid

Vorming brandveiligheid Grotere mobiliteit Alertheid Verschillende culturen (waarden en achtergrond) Verkeer Verkeersveiligheid scholen III Fietsveiligheid/controle (Verlichting) Golfkarretjes

Verkeer verkeersinfo

Brommer voetpad Strenger Parkeerbeleid Daarna selecteert elk preventieraadslid zijn top 3 uit een tabel van 20 thema’s.

Rommel op straat

Inbraak

Agressief gedrag in het verkeer

Geweld thuis

Autodiefstal

Vernielingen

Geluidsoverlast

Bekladde muren en gebouwen

Fietsdiefstal

Aanrijdingen

Snelheid in het verkeer

Overlast door alcohol en druggebruik

Overlast van groepen jongeren

Problemen op school

Geluidsoverlast verkeer

Lastig vallen van mensen

Geweld op evenementen en publieke activiteiten

Bedreigingen

Gauwdiefstal

Verkeersveiligheid

9


Wat we onthouden in verband met de evaluatie en het nieuw ontwerp preventieplan: We zijn bezig met de juiste fenomenen nl. fietsdiefstal, inbraak en sociale overlast. Bedreiging en uitdaging liggen bij de fenomenen sociale overlast, verkeer en inbraak We zijn goed bezig op het vlak van aanpak criminaliteitsfenomenen maar we kunnen verbeteren o Meer aandacht hebben voor communicatie/informatie naar burger rond thema’s waarmee wij bezig zijn o Meer stimuleren van de betrokkenheid burger (gebrek burgerzin), wijk en buurtwerking We zijn goed bezig op vlak van interne werking o Blijvend accent leggen op coördineren, behoud wijze van evalueren, o Intensifiëren samenwerkingsverbanden, o behoud deskundigheidsniveau door blijvend bijscholen rond nieuwe trends/evoluties Naar toekomst toe o Alertheid voor nieuwe fenomenen, mobiliteit potentiële daders, bendevorming… o Thema ‘Sociale overlast’ blijft de uitdaging naar de toekomst ƒ Zwerfvuil/hondenpoep/meeuwen ƒ Jeugdcriminaliteit ƒ Fenomenen met betrekking tot het uitgaan (geluid, vandalisme, bekladden, alcohol, geweld) Bijkomende bedenkingen omtrent gevoel van onveiligheid bij ouderen: De vraag wordt gesteld waarom ouderen ’s avonds niet buiten komen. Gaat het om een onveiligheidgevoel of is het een kwestie van niet meer willen? Gaat het om werkelijke onveiligheid of een perceptie van onveiligheid en moeten we de perceptie corrigeren? Punt 3: Toelichting evolutie cijfergegevens en evaluatie acties over de voorbije 3 jaar Aan de hand van een PowerPointpresentatie werd de evolutie van de criminaliteitscijfers voor de diverse fenomenen toegelicht. Daarnaast hebben we ook de resultaten van de voorbije 4 jaar van het lokaal preventieplan uiteengezet. Punt 4:Varia Rondvraag: 1. Vraagstelling of de huidige basisopvoeding tekortschiet voor wat betreft de elementaire sociale beleefdheidsregels: vriendelijkheid, goedendag zeggen, rekening houden met elkaar, 2. Burgers zijn onbeleefd tegen ordehandhavers, maar ook ordehandhavers kunnen bij hun tussenkomst zich zeer ontvlambaar opstellen… Personen zijn enerzijds zeer nonchalant in omgang en anderzijds precies opgefokt, snel geagiteerd en onverdraagzaam… 3. Wat is de invloed van netwerksites zoals facebook, twitter, netlog, youtube, gamen en media op bovengenoemd probleem? Is het niet zo dat ze via computer bruter en directer en minder discreet durven reageren? De verlegenheid en directe confrontatie valt weg. Is het zo dat deze gedragsvorm tegenwoordig in het dagelijks leven wordt overgenomen of niet? Wijzigen hierdoor de elementaire omgangsregels? 4. Moet er geen aandacht komen rond gehoorbescherming. De gezinsbond vraagt dat er aandacht is voor gehoorbescherming en deelt mee dat er hieromtrent een voordracht gepland wordt. a. In antwoord hierop kunnen we meedelen dat er een zomercampagne i.s.m. jeugd en milieu gepland wordt en hierover verder gecommuniceerd zal worden. Op 17 november 2010 Volgende punten stonden op de agenda: 1. Goedkeuring verslag vergadering van 9 juni 2010 2. Resultaten zomeractie gehoorbescherming en enquête 3. Voorstelling GAS (gemeentelijke administratieve sancties) 4. Rondvraag. Resultaten zomeractie gehoorbescherming en enquête In deze gehoorcampagne gebruikten we opnieuw het roze olifantje dat symbool staat voor een visie die feest & plezier promoot, maar dit binnen een “veilig uitgaansklimaat”. In het kader van de gehoorcampagne hebben de jobstudenten ‘promotie & preventie’ een enquête afgenomen bij jongeren vnl. op evenementen binnen de gemeente. Deze enquête werd 406 keer ingevuld, gelijkmatig verdeeld over geslacht en aantal. 10


Deze preventieve campagne heeft als doelstelling het sensibiliseren en bewustmaken van het risico op gehoorschade. Ook wanneer jongeren buiten de gemeente gaan feesten komen zij op feestjes en concerten waar ze dan de reflex van het dragen van oordopjes kunnen toepassen. De campagne speelt in op de realiteit. Met deze campagne willen we wijzen op het risico heersend fenomeen (niet enkel geluidsoverlast op fuiven & concerten maar ook bij gebruik van bijvoorbeeld een IPod, een autoradio, …). Vragen die gesteld zijn: • Gaat de sanctionerend ambtenaar consequent en onafhankelijk kunnen handelen tegenover elke lokale burger? (druk vanuit diverse kanalen, beboeten van kennissen, werken in functie van college die beslist over benoeming, bevordering, verlenging contract…) Bespreking: De sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld door gemeenteraad en kan autonoom handelen. Vanuit de deontologie/beëdiging zal hij waarheidsgetrouw en juridisch correct moeten handelen. De wetgeving voorziet de mogelijkheid om een provinciaal sanctionerend ambtenaar aan te stellen die de lokale dossiers van diverse gemeenten uit de provincie kan opvolgen en de geldboete bepaalt. Voordeel is dat er een zekere afstand is met de lokale politiek/burgers. Nadeel is dat er een overeenkomst dient opgesteld en er per dossier een kost aan de gemeente aangerekend wordt.

11

Zal de kost (personeel voor vaststelling, administratie, invordering) voor invoering GAS niet groter zijn dan de opbrengsten? Het kan zijn dat de boete om diverse redenen niet geïnd kan worden. Bespreking: Het eigen beheer van een handhavingsluik is meer dan de financiële kost alleen. De algemene doelstelling van GAS is niet geld in gemeentekas krijgen maar een nette, veilige en leefbare gemeente te bekomen, waarbij het openbaar domein voor iedereen toegankelijk is. Met GAS kunnen we als gemeentebestuur een antwoord bieden op enerzijds de ergernissen van lokale burgers rond kleine hinder/overlast, en op anderzijds het gevoel van straffeloosheid door niet vervolging van kleine inbreuken. En tot slot denken we ook dat GAS een bijdrage zal leveren aan het motiveren van politieambtenaren om op te treden door daadwerkelijk gevolg te geven aan de kleine inbreuken.

Kan er in plaats van GAS voor hondenpoep niet geïnvesteerd worden in een aanbod naar de burger door het voorzien in publieke automaten met gratis hondenpoepzakjes? Bespreking: In het verleden stonden er automaten maar de zakjes werden voortdurend ontvreemd door de burgers om in het huishouden te gebruiken. Het voordeel van zakjes is wel dat ze beter zichtbaar zijn op de openbare weg en de hondenpoep niet aan de schoenen kleeft. Het nadeel is wel dat de zakjes moeilijker door de hondenpoepmotor kunnen opgezogen worden.

Vaststellers zijn enkel bevoegd op het openbaar domein. Kunnen ze dan wel optreden bij wildplassen in inkomhallen? Bespreking: Het zal afhangen van de omschrijving in de politieverordening. In de huidige verordening omschrijft men het zo dat wanneer de ‘overtreder’ op het openbaar domein staat van waaruit hij in de inkomhal plast, kan beboet worden.

Wat met minderjarigen? Zullen zij dan straffeloos zijn? Er zijn toch ook moeilijkheden met hen. Bespreking: De verplichte bemiddelingsprocedure voor 16 tot 18-jarigen is een grote investering. Maar dit zoeken we nog verder uit.

Kunnen we rond het Gasproject een scholenbrochure (secundair) opmaken en contact opnemen met scholen? Hier rond kunnen we werken met jongeren rond waarden en normen en info geven over gevolgen. Bespreking: Is dit geen negatieve info bijbrengen. Wat gaat er werkelijk verkeerd? Aanvaardt de maatschappij (incl. jongeren) nog enige vorm van gezag? De scholenbrochure als communicatievorm naar deze doelgroep nemen we als voorstel mee in het project.


2.2. Oprichting pilootcomité De preventieambtenaar volgt het pilootcomité op en maakt het verslag op. Data bijeenkomsten pilootcomité: • 22/2/2010 in het kader van de evaluatie en de verdere uitbouw van het wijkoverleg • 27/10/2010 startoverleg omtrent project invoering Gemeentelijke administratieve sancties

2.3. Tot stand brengen van netwerken Het gemeentebestuur sloot vanaf 2003 een convenant af met VZW De Sleutel tot heden en subsidieert personeels- en werkingskosten voor de werking van de antennepost drughulpverlening in Knokke-Heist. Op jaarbasis bedraagt de gemeentelijke subsidie voor VZW De Sleutel om en bij de 60.000 euro. ƒ We streven naar een tweemaandelijks overleg met de drughulpverlener teneinde info uit te wisselen en acties op elkaar af te stemmen. ƒ Ook wordt de drughulpverleenster betrokken bij gemeentelijke initiatieven. Op 20/02/2010 werd de werking van de antennepost en de hulpverleenster voorgesteld aan de coördinatrice van de jeugdclub, aan de wijkagenten, de sociale partners en de sociale raad. In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst met stad Damme afgesloten voor de samenwerking in het kader van de gemeenschapswachten. De gemeenteraad sloot vanaf 29 april 2010 een convenant af met de NMBS-holding voor de opmaak van een veiligheidsplan. In deze intentieverklaring tonen de betrokken partners zich bereid om samen te werken rond de criminaliteits-, overlast- en leefbaarheid gerelateerde fenomenen rond de stations van Knokke en Heist en de stopplaats Duinbergen. Het protocol werd besproken in de zonale veiligheidsraad van 22 maart 2010 en daar dan ondertekend door alle betrokken partijen. In 2010 is er ook een overeenkomst gesloten met de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken voor een project buurtbemiddeling en waarvoor 3000€ subsidie is ontvangen voor de inzet en opleiding van 2 vrijwilligers. Gezien er nog onduidelijkheid heerst over het tijdstip waarop de opleiding kan doorgaan, zijn er nog geen vrijwilligers gerekruteerd. We hopen in 2011 van start te kunnen gaan met het project. Begeleiden van stagiaires Begin 2010 hebben we op de dienst twee stagiaires maatschappelijke veiligheid begeleid uit de hogeschool van Kortrijk. Eén stagiair maakte een werkstuk over gokpreventie en de andere stagiair deed een verkennende stage en maakte een brochure over diefstalveilige fietssloten. Vaste Overlegmomenten: ƒ Overleg BPM: We streven ernaar om maandelijks een formeel overleg te plannen met de directeur beleids- en projectmanagement (BPM) (12/1-9/2- 20/4- 12/5- 8/6- 3/8- 16/9- 13/10 en 9/11/2010) ƒ Diensthoofdenoverleg: maandelijks (7/1- 4/2-4/3-6/5–3/6-2/9–22/10-2/12) ƒ Teamoverleg: Tweewekelijks voorzien we een formeel overleg, aangevuld met informele momenten: (6/1-28/1-11/2-11/3-25/3–22/4-6/5–20/5-3/6-17/6-31/8-9/9-27/9-21/10-9/112/12-21/12) ƒ

Periodiek overleg gemeenschapswachten met de preventiedienst en de HINP preventie en private veiligheid. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld en de taakopdrachten op elkaar afgestemd. Naargelang bepaalde noodwendigheden worden de taken (administratie, financiële opvolging, bijwonen coördinatievergadering Kustactieplan…) onderling verdeeld.

ƒ

ƒ

12

Maandelijks Wijkoverleg met wijkpolitie, jeugd-gezin- slachtofferhulp en gemeentelijke diensten onderhoud en dienst sociaal cultureel werk o

Wijkoverleg Knokke: 11/1-8/2-8/3-19/4-31/5-21/6-6/9-18/10-22/11

o

Wijkoverleg Heist: 3/2-10/3-21/4-19/5-21/6-8/9-13/10-17/11-15/12

Trimestrieel sociaal overleg met politie en sociale partners: 22/2-19/5-8/9-8/11


Samenwerking met andere gemeentelijke diensten ƒ

Overleg omtrent de uitwerking van een deontologische code (27/5)

ƒ

Overleg omtrent het project politieverordeningen en de uitwerking van het project GAS In het kader van het project "Harmonisering van de politieverordeningen" zijn diverse werkgroepen samengesteld. Diensthoofd Preventie maakt deel uit van deze werkgroepen voor de opmaak van volgende politieverordeningen: o

Politieverordening omtrent het nummeren van gebouwen

o

Algemeen reglement rond het nummeren van gebouwen.

o

Politieverordening netheid

o

Politieverordening geluid

o

Politieverordening openbare veiligheid

Voor de uitwerking van het project gemeentelijke administratieve sancties zijn ook meerdere werkgroepen samengesteld om alle gedragingen te bepalen waarop we GAS wensen toe te passen en het bepalen van de doelstellingen en de acties die we wensen te bereiken. ƒ

Overleg proces parkeren met het oog op al dan niet invoering van GAS Het proces parkeren wordt uitgeschreven met het oog op het uitschrijven van een nieuw contract. Hierbij wordt de diverse mogelijkheden van de organisatie van het parkeerbeleid besproken alsook de wijze van invordering en of het opportuun is om gemeenschapswachten vaststellers in te zetten voor controle op het retributiereglement.

ƒ

Diverse overlegmomenten omtrent een interne kwaliteitsstudie door middel van het CAF model (common assessment framework) Omschrijving Als vertrekpunt voor de opmaak van de beleidsplanning voor de periode 2008-2012 hebben in 2007 alle diensten zichzelf geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst die op enkele criteria uit het CAF-model was gebaseerd. Vanuit deze zelfevaluatie zijn in een aantal diensten verbeterprojecten tot stand gekomen. Dat was een eerste aanzet tot een globale evaluatie van de gemeente als organisatie. De organisatie zal hiermee in opdracht van het college de sterke punten en de verbeterpunten in kaart brengen. We zullen werken met een zelfevaluatie, waarbij de medewerkers dus zelf de organisatie zullen evalueren. De organisatie wordt gelijktijdig vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Doelstelling Het CAF komt uit de wereld van het kwaliteitsdenken. Het is belangrijk om een foto te nemen van de organisatie en deze foto wordt gemaakt om de sterke punten van de organisatie te destilleren en om verbeterpunten te formuleren. Bovendien is het nuttig om met de resultaten aan de slag te gaan om na te denken over de kerntaken van de organisatie en van het personeel. Om eventueel verandering te bewerkstelligen is deze methode van zelfevaluatie een ideaal instrument om organisatiebetrokkenheid te krijgen. Verschillende mensen uit de organisatie zijn immers zelf betrokken geweest in de evaluatie en leveren zelf materiaal aan waarmee de directeurs verder aan de slag kunnen.

ƒ

ƒ

13

Stuurgroep jeugdbeleid: 7 mei 2010 voorbereidend gesprek op 10/2 en o

Overleg samenwerking jeugd-preventie: 15/3

o

Overleg in het kader van het participatiedecreet en de doebonnen

o

Overleg in het kader van de vrijwilligerscentrale ter voorbereiding van project buurtbemiddeling

o

Overleg omtrent het grootschalig jeugdevenement Freexz (preventielid was medecoördinator van dit project)

o

Overleg omtrent de jeugdclub voor de ondersteuning van onder andere de activiteiten, de algemene werking en de vorming van de netwerking.

Overleg in het kader van het lokaal sociaal beleid waarbij een personeelslid wordt ingezet o

Stuurgroep welzijnscomité (Lokaal sociaal Beleid) kwam bijeen op 30/3-26/5 en 16/12 en een voorbereidend overleg vond plaats op 23/3. Alle verslagen worden aan het college voorgelegd. En de voortgang van de geformuleerde doelstellingen worden bijgehouden in het lokaal beleidsplan

o

Lokaal woonoverleg kwam bijeen op 7/1-4/3-21/4-7/9 en 7/12


ƒ

Hiervoor werden de collegedossiers opgemaakt alsook het gemeenteraadsdossier betreffende het reglement op de toewijzing van sociale woningen

ƒ

Het woonbeleidsplan werd samengevat in een PowerPoint en aan de gemeenteraad voorgelegd.

o

Overleg rond sociale diensteneconomie op 8/6

o

Lokaal overlegplatform kinderopvang Dit is het onafhankelijk gemeentelijk adviesorgaan dat advies verstrekt over lokale kinderopvang aan de lokale overheid en Kind en Gezin. Voor elke aanvraag rond kinderopvang die gericht wordt naar Kind en Gezin is een advies van het LOK nodig. Dit overleg adviseert het lokaal bestuur enerzijds bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturing en anderzijds omtrent de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Een personeelslid van de preventiedienst neemt deel aan de overlegmomenten. In 2010 is het overleg doorgegaan op 15/11

o

Adviesraad: Sociale raad kwam bijeen op 6/4-8/6-23/9-9/12 Een personeelslid helpt bij de voorbereiding van het overleg, de opmaak van het verslag en de voorstellen en het verslag voorleggen aan het college? De sociale raad organiseerde op 26 oktober 2010 een informatieavond rond orgaandonatie. Het diensthoofd van de Preventiedienst coördineerde deze actie. Jaarlijks sterven er in België ongeveer 120 mensen door het schrijnend tekort aan organen. De grote vraag naar organen (maar ook aan weefsels zoals huid…) is vooral te wijten aan de stijgende levensverwachting en het groeiend succes van de transplantatietechniek. En weet dat iedereen donor kan zijn: een baby, kinderen, zelfs een 80-jarige, niemand is te jong of te oud. De provincie lanceerde de campagne met als slogan ‘Ik hou van jou met heel mijn hart zolang ik leef, en daarna geef ik het aan iemand die het hart nodig heeft.’ De sociale raad en het gemeentebestuur ondersteunen deze campagne en zien het dan ook als hun opdracht om potentiële donors van organen of weefsels te informeren en mogelijks te overtuigen. Want in Knokke-Heist zijn slechts 235 personen als expliciete donor geregistreerd. We vinden deze cijfers bedroevend als we weten dat Knokke-Heist om en bij de 34.000 inwoners telt. De transplantatiecoördinator, dokter Luc Colenbie van UZ Gent kwam op dinsdag 26 oktober 2010 om 19 uur een voordracht geven rond orgaandonatie in de schouwburg van het cultuurcentrum Scharpoord. Er was eveneens één getuige aanwezig. De toegang was gratis.

Diverse andere overlegmomenten: ƒ

Informatief Overleg georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ).

ƒ

Met een netwerk voor preventieambtenaren opgericht vanaf 2010 vanuit het VVSG (25/6)

ƒ

Met Provincie o

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie (PCCP) kwam in 2010 bijeen op 18 mei en op 29 november

o

Overleg werkgroep overlast: 22/3 Roeselare

o

Stuurgroep technopreventie: 12/3

o

Lokale Ronde Tafel: 21/5 De technopreventief adviseur nam de organisatie op zich van de eerste werkgroep Lokale Ronde Tafel (LRT). Alle technopreventief adviseurs van West-Vlaanderen kunnen hier aan deelnemen. Deze dag komt in aanmerking voor 6 uren praktijk voor het behoud van het diploma TPA. Voor de organisatie van deze dag is contact opgenomen met diverse firma’s en uiteindelijk is er gekozen voor de showruimtes van Litto te Wemmel waar deze dag kon doorgaan. Tijdens deze dag is informatie doorgegeven over nieuwe sloten op de markt voor diverse gebruiken. Ook werd stilgestaan bij de brandveiligheid in appartementsgebouwen en bedrijven en tot slot is een product voorgesteld dat efficiënt zou zijn bij overvallen en inbraken bij handelaars.

o 14

Stuurgroep provincie Opvoedingspreventie: (artikel in stadskrant rond opvoedingspreventie)


o

Op 31/3/2010 zijn de resultaten van het provinciaal onderzoek toegelicht. De provincie West-Vlaanderen organiseerde in samenwerking met de Hogeschool WestVlaanderen een onderzoek naar de leefbaarheid in het “Brugse Ommeland” en “Oostendse Hinterland”. De bevraging gebeurde in 13 gemeenten, voor Knokke-Heist waren dit de deelgemeenten Ramskapelle en Westkapelle opgenomen. Kernelement in die keuze was de leefbaarheid in het landelijk gebied. Volgende eerste vaststellingen kwamen uit het onderzoek naar voor: • Er zijn geen grote leefbaarheidsproblemen in de regio; • De lokale ambtenaar is een duizendpoot; • Aan wonen wordt (al) gewerkt; • Gemeentelijke voorzieningen centraliseren of decentraliseren?; • De “V” van Vergrijzing, Vereenzaming en Vrijwilliger; • De (probleem)”migrant” is een slaapdorper of tweede verblijver; • Geef de wijkagent een nieuwe fiets! (en tijd om het dorp (opnieuw) te leren kennen); • (Echte) inspraak en participatie van de inwoners is niet zo evident.

3. Strategische doelstelling 3: Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren Begeleidings- en opvolgingsinstrumenten zijn uitgewerkt. De doelstellingen zijn verdeeld onder de leden van de preventiedienst en staan ingeschreven in de persoonlijke actieplannen De opvolging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan wordt jaarlijks bijgehouden. Dit vergt wel veel administratieve uren om lay-out van jaarverslag en lokale beleidsplanning te stroomlijnen met de voorgeschreven documenten van de subsidiërende overheid. De lokale veiligheidsdiagnostiek is bijgewerkt.

4. Strategische doelstelling 4: Verzekeren van informatie naar de bevolking Jaarlijks wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website en ter beschikking gesteld van alle 140 preventieraadsleden. Maar het is moeilijk om halfjaarlijks een stand van zaken op te maken en te verspreiden. Preventiestanden met informatie naar burgers toe worden in hoofdzaak tijdens de zomermaanden op de folkloremarkten georganiseerd waar we ook de fietsgraveeracties houden. Bij alle acties zijn folders verspreid. Folderdisplays staan continu opgesteld bij de politie sectie preventie, in de onthaalruimte van het gemeentehuis en op de preventiedienst zelf. We streven er naar om alle informatie rond preventieve thema’s en acties op de website te plaatsen en aldus de website blijvend te actualiseren.

15


FENOMEEN 1: EIGENDOMSDELICTEN Het fenomeen Inbraak werd her gedefinieerd naar Eigendomsdelicten, analoog met het Politieplan en het Nationaal Veiligheidsplan. De algemene doelstelling van dit fenomeen blijft ongewijzigd: “Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak”. In samenspraak met de politie zijn woonzones afgebakend waar het opportuun is om acties rond inbraakpreventie te ondernemen (risicogevoeligheid).

1. Strategische doelstelling 1: Verminderen van het risicogedrag 1.1. Operationele doelstelling 1: Bewoners informeren en bewust maken van het fenomeen 1.1.1. Ophangen van posters in appartementsgebouwen + controle openstaande tussendeuren Verwacht resultaat volgens beleidsplan Per kalenderjaar onderwerpen we minimum 500 appartementsgebouwen aan een controle/her controle op het uithangen van een poster met preventietips. Probleem- en doelstelling Vele inbraken vinden plaats in appartementsgebouwen en dit vooral in de toeristische centra. Veelal wordt de gelegenheid gecreëerd door het openlaten van de tussendeur van het appartementsgebouw door de (tijdelijke) bewoners. We willen (tijdelijke) bewoners van appartementsgebouwen sensibiliseren in het nemen van veilige leefgewoonten (organisatorische maatregelen). Actie en resultaat Bij een controle kijken we naar de aanwezigheid van een affiche in de tussenhal en voelen we of de tussendeur slotvast is. Her controles voeren we uit in de appartementsgebouwen waar de tussendeur openstond op het moment van de controle. Is de tussendeur terug niet slotvast, dan schrijven we de bewoners van het appartementsgebouw aan. Ze ontvangen een folder ‘Veiligheid in appartementsgebouwen’ en een brief, waarin we de burgers wijzen op de mogelijke gevaren. In de folder staan tips omtrent het voorkomen van inbraak zowel bruikbaar voor de eigenaar als voor de huurder. De gemeenschapswacht voert de controles uit en tijdens de zomermaanden worden hiervoor de jobstudenten promotie & preventie ingezet. Eind 2009 is een nieuwe affiche (nieuwe lay-out) ontworpen. In 2010 hebben we de oude versie (die twee jaar gebruikt is) geleidelijk aan vervangen in appartementsgebouwen gelegen in de risicogebieden.

16


In 2010 zijn 3103 appartementsgebouwen onderworpen aan een controle, het nagaan van de affiche en het al dan niet openstaan van de tussendeur. In 138 gebouwen stond de tussendeur open op het moment van de controle. Dit is een lichte stijging tegenover van 2009. De bewoners van 35 appartementsgebouwen zijn aangeschreven. In totaal werden 373 bewoners extra gesensibiliseerd in het nemen van veilige leefgewoontes voor zichzelf en hun medebewoners. Bij sommige appartementsgebouwen is de openstaande tussendeur te wijten aan de automatische deursluiter die niet correct afgesteld is, waardoor er onvoldoende kracht is om de deur in het slot te laten vallen.

MAAND Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

GECONTR. APPARTEMENTEN

OPEN TD

277 364 143 158 0 73 793 378

16 29 11 5 0 6 29 11

0 202 527

0 7 13

188 3103

11 138

OPEN TD % 5,77% 7,96% 7,69% 3,16% 0 8,20% 3,66% 2,90% 0 2,46% 4,29% 5,85% 5,194 %

De lokale politie van Deinze vindt dit een goed initiatief en alle informatie is doorgegeven zodat ze de actie kunnen overnemen en aan hun eigen lokale situatie aanpassen. In mei zijn hierover verschillende contacten geweest. In de stadskrant van mei/juni hebben we een artikel over veiligheid in appartementsgebouwen gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan hebben 47 personen een affiche aangevraagd voor appartementsgebouwen die buiten het controlegebied liggen maar waarvan de tussendeur ook soms blijft openstaan. Naar aanleiding van een reeks inbraken in de maand juli is op vraag van de politie zowel deze zone als de appartementsgebouwen in de onmiddellijke omgeving, extra gecontroleerd op de aanwezigheid van een affiche. Toekomstplanning Deze actie kan nog steeds rekenen op een positief onthaal bij inwoners en tweede-verblijvers. Ook in 2011 zal de nieuwe versie van affiche gebruikt worden. Wel dient meer aandacht te gaan naar appartementsgebouwen waar het openstaan van de tussendeur een technische oorzaak kent, zoals een slecht functionerende deursluiter. Het is wenselijk om de syndicus van deze gebouwen op de hoogte te brengen via een schrijven.

17


1.1.2. Organiseren van preventiestanden/veiligheidsbeurs/voordrachten Verwacht resultaat volgens beleidsplan Jaarlijks organiseren we tenminste 5 preventiestanden/ voordrachten/ veiligheidsbeurs rond eigendomsdelicten.

1.1.2.1.

Voordracht ‘Beveiliging van musea --- ‘inbraak voorkomen en handelen’’

Probleem- en doelstelling Kleinere musea beschikken slechts over een beperkt jaarlijks budget waardoor er geen middelen zijn voor de beveiliging. Vandalisme, inbraak of diefstal kan echter ernstige gevolgen hebben voor deze musea die erfgoed tentoon stellen. We wensen tips en eenvoudig toe te passen maatregelen, door te geven aan deze musea. De maatregelen moeten afgestemd zijn op de noden van de lokale musea en rekening houden met hun beschikbaar budget. Actie en resultaat Op 21 april werd, op vraag van museum Sincfala, een voordracht gegeven voor de medewerkers van de musea aangesloten bij het Zwinregioakkoord. De voordracht ging door in het Belfort van Sluis. In de regio hebben we 11 lokale/gemeentelijke musea. Ter voorbereiding van de voordracht brachten we een plaats bezoek aan het museum Sincfala en het Bevrijdingsmuseum om foto’s te nemen van goede en slechte praktijkvoorbeelden. Deze foto’s zijn verwerkt in de Power Point voorstelling. Toekomstplanning Op aanvraag kunnen we steeds voordrachten geven over diverse criminaliteitsvormen/-fenomenen zoals inbraakpreventie, diefstal met list, skimming, gauwdiefstal, …...

1.1.2.2.

9 infostanden

Probleem- en doelstelling We streven ernaar om burgers en toeristen zoveel mogelijk te informeren over nieuwigheden door het aanreiken van diverse informatie en dit tijdens allerhande acties. Actie en resultaat Tijdens de zomermaanden zijn we aanwezig op elke folkloremarkt met onze fietsgraveeracties. Door de grote opkomst loopt de wachttijd voor het graveren soms wat op. Om deze wachttijd zinvol te benutten is er een mini-infostand opgebouwd. Het betreft informatie rond het voorkomen van fietsdiefstal maar ook staat er een groot aanbod van folders over preventie van eigendomsdelicten (voorkomen van autocriminaliteit, inbraakpreventie, merken en registreren van waardevolle voorwerpen, …). Indien gewenst, krijgen de burgers nog extra mondelinge informatie en tips mee door de aanwezige jobstudenten promotie en preventie. Dit jaar werd door plaats- en tijdsgebrek geen veiligheidsbeurs georganiseerd. Tijdens dergelijke beursdagen kunnen veel aanbevelingen gegeven worden. Toekomstplanning Ook in 2011 hopen we de informatiestanden te behouden om zo de burgers en toeristen te sensibiliseren en te informeren. Tijdens de zomermaanden op de folkloremarkt kunnen we een zo groot mogelijk aantal mensen bereiken. En daarnaast willen we een veiligheidsdag organiseren in de zomermaanden. Dit ter vervanging van de preventiewinkel. Door middel van het organiseren van een algemene veiligheidsdag kunnen meerdere thema’s tegelijkertijd behandeld worden.

18


1.2. Operationele doelstelling 2: Sensibiliseren van bewoners voor het nemen van preventieve beveiligingsmaatregelen 1.2.1. Graveren sleutelhangers en registreren waardevolle voorwerpen Verwacht resultaat volgens beleidsplan Tijdens tenminste 5 acties worden sleutelhangers met rijksregisternummer gegraveerd om personen attent te maken op het merken en registreren van waardevolle voorwerpen. Probleem- en doelstelling Elk jaar verliezen vele mensen hun sleutels (woning, auto,‌). Verloren sleutels worden bij de politie binnengebracht waar ze bewaard worden. Het merendeel van de binnengebrachte sleutels wordt niet opgehaald en de politie kan de rechtmatige eigenaar niet vinden. Door het graveren van het rijksregisternummer op een sleutelhanger willen we de mensen attent maken op het belang van het merken en registreren van waardevolle voorwerpen en kan de politie de gevonden sleutels aan de rechtmatige eigenaar terug bezorgen. Actie en resultaat Bij elke fietsgravering krijgen de mensen de gelegenheid om een gegraveerde sleutelhanger aan te schaffen. Gezien de drukte bij de fietsgraveringen en het feit dat we maar over 1 graveerder meer beschikken, kunnen we deze niet ter plaatse aanmaken. De sleutelhangers graveren we op een later tijdstip in het speciaal ingericht hoekje op de preventiedienst. Binnen de week bezorgen we de sleutelhangers aan huis. Tijdens de 9 (graveer)acties hebben 284 personen een sleutelhanger aangekocht. Verder kan men steeds terecht bij de Preventiedienst voor het bekomen van een gegraveerde sleutelhanger. 8 sleutelhangers zijn op de dienst aangevraagd. We kregen feedback van politie dat de sleutelhangers doeltreffend zijn. Verschillende mensen kregen hun sleutels terug die ze verloren hadden in Sluis. Doordat ook het logo van Knokke-Heist erop gegraveerd staat weet de Zeelandse Politie bij welke politiedienst ze die terug dienen te bezorgen Toekomstplanning Graveren vergt een zekere finesse. Aangezien onze huidige graveerder in 2011 op pensioen gaat dient gekeken te worden voor het opleiden van een andere graveerder. Dit is de voorwaarde om ook in 2011 graveeracties voor fietsen en sleutelhangers te behouden.

1.2.2. Publicaties m.b.t. preventieve maatregelen Verwacht resultaat volgens beleidsplan Op jaarbasis tenminste 3 publicaties over preventieve maatregelen m.b.t. het verminderen van risicogedrag.

Probleem- en doelstelling 19


Vele mensen zijn niet op de hoogte van de maatregelen die ze kunnen nemen om hun risico op slachtofferschap te verminderen. Ook wensen we de communicatie naar de burger toe te verzekeren. Om een groot publiek te bereiken, verschijnt op regelmatige basis een publicatie over preventieve maatregelen. Actie en resultaat Volgende artikels werden in de loop van 2010 gepubliceerd: -

Koopjesperiode = handtasdieven (Nieuwsfles(h) begin januari)

-

Voor wie doet u de gemeenschappelijke toegangsdeur op? (stadskrant maart-april) Naar aanleiding van deze publicatie hebben 47 personen een affiche aangevraagd. Verder werd door een immobiliënkantoor 10 affiches opgevraagd.

-

Verlenging registratieperiode alarminstallaties (stadskrant maart-april) Zowel bij preventie als bij politie zijn verschillende mensen langsgekomen om hulp te krijgen bij het registreren van hun alarminstallatie. meestal omdat de mensen niet over een eigen identiteitskaartlezer beschikken.

-

Veilig van huis tijdens vakantieperiodes (stadskrant mei-juni) Ook op de website Knokke-Heist werd de tekst ‘Veilig op reis’ gepubliceerd. De digitale versie bevat een uitgebreider aanbod aan tips dan vermeld in het oorspronkelijk artikel.

-

Publicatie bouwbrochure ‘hoe voorkom ik overlast’ op website Knokke-Heist + artikel KH Magazine van juni . Naast overlast voorkomen wordt in de bouwbrochure ook aandacht gegeven aan het voorkomen van diefstal op de bouwwerf.

-

Voorkomen van CO-vergiftiging (nieuwsflesh december)

-

Tips om diefstal van zonnepanelen te voorkomen (website gemeente)

Toekomstplanning Voor 2011 wensen we in iedere stadskrant een artikel te publiceren over preventieve maatregelen. Ook bekijken we de mogelijkheid om op regelmatige basis een publicatie te voorzien in het Knokke-Heist Magazine.

1.3. Operationele doelstelling 3: Het gratis inwinnen van technopreventief advies 1.3.1. Geven van technopreventief advies Verwacht resultaat volgens beleidsplan Het ingaan op elke vraag naar technopreventief advies. Probleem- en doelstelling Sommige burgers zijn zich niet bewust van het risico dat ze lopen om het slachtoffer te worden van een inbraak. Beveiligen wordt ook vaak omschreven als een ‘dure’ investering. Bedoeling is het geven van technopreventief advies op maat van de aanvrager.

Actie en resultaat 20


Het gaat om een persoonlijk, gratis en vrijblijvend advies op aanvraag (algemene aanvraag, naar aanleiding van een actie of in het kader van hercontactname met slachtoffers van inbraak (hercosi). De adviseur gaat ter plaatse en formuleert een advies. Naargelang het aantal en het soort te nemen maatregelen maakt de adviseur ter plaatse een verslag op ofwel bezorgt de adviseur achteraf het verslag. Het advies is volledig vrijblijvend en de betrokkene voert de maatregelen uit die hij noodzakelijk acht. Ook andere criminaliteitsvormen kunnen aan bod komen bij het uitbrengen van advies zoals diefstal met list, gauwdiefstal, fietsdiefstal, skimming,… Niettegenstaande het stijgend aantal inbraken in 2010 zijn er, net zoals vorig jaar, minder adviezen aangevraagd. Nochtans vermelden we in alle publicaties over inbraak dat burgers een gratis en vrijblijvend inbraakadvies kunnen aanvragen. Maar er komen weinig spontane aanvragen binnen. In totaal voerde de gemeentelijke technopreventief adviseur 11 uitgebreide adviezen uit. De meeste aanvragen komen voort uit de actie ‘Breek het Kraken’ namelijk 6 adviezen. 2 adviezen zijn aangevraagd door nieuwe inwoners en nog eens 3 adviezen door slachtoffers van een inbraak. Verder zijn er aan 24 personen aanbevelingen (korte adviezen) gegeven die een bezoek brachten aan de preventiedienst omdat ze met vragen zaten rond inbraakbeveiliging. Het gaat hier voornamelijk over bewoners van appartementen. Toekomstplanning Ook in 2011 gaan we in op elke vraag van de burger voor een technopreventief advies. Zowel op provinciaal als op nationaal niveau wordt onderzocht hoe het technopreventief advies verder gepromoot kan worden. Onderzoeken en enquêtes wijzen uit dat de benaming ‘technopreventief adviseur’ onduidelijk is voor de burger.

1.3.2. Geven van aanbevelingen Verwacht resultaat volgens beleidsplan Het geven van aanbevelingen tijdens acties. Probleem- en doelstelling Sommige mensen zien het krijgen van volledig inbraakadvies niet zitten of hebben een vraag over een specifiek onderwerp. Tijdens acties wensen we in te spelen op de noden van de mensen door hen een antwoord te geven op hun specifieke vragen. Actie en resultaat Voor het tweede jaar op rij wordt tijdens het uitvoeren van controles in het kader van de actie ‘Breek het Kraken’ aan de deur gebeld bij mensen die een rode kaart krijgen. Zo kan onmiddellijk meer uitleg gegeven worden over de rode kaart en hoe ze de tekortkomingen kunnen verhelpen. Bij de eerste controle in het kader van deze actie die plaatsvond in Duinbergen kregen 33 mensen persoonlijk advies en uitleg over de actie. Bij de controle die plaatsvond in Heist-Oost werden 12 mensen persoonlijk aangesproken. In 2010 zijn er wel meer personen op de dienst gekomen met hun vragen over inbraakbeveiliging. Zoals voorheen al vermeld wonen de meeste in een appartementsgebouw. Zij hebben zowel vragen rond het beveiligen van de tussendeur als van hun eigen appartementsdeur. Toekomstplanning Ook in 2011 staan wij de burgers graag te woord en geven we advies bij vragen die ze hebben rond inbraakbeveiliging.

21


2. Strategische doelstelling 2 : Potentiële daders van overtredingen ontraden 2.1. Operationele doelstelling 1: Houden van preventief toezicht ten behoeve van de bewoners in risicowijken 2.1.1. Breek het kraken Verwacht resultaat volgens beleidsplan 1. Jaarlijks worden minimum 500 voordeuren onderworpen aan een oppervlakkige (her)controle in het kader van de actie ‘Breek het Kraken’. 2. Per kalenderjaar hebben tenminste 30 woningen aanpassingen aangebracht. Probleem- en doelstelling Een veel voorkomende inbraakmethode is nog steeds het afbreken van de cilinder. Bij vele voordeuren wordt de cilinder slechts afgeschermd met een sierplaatje of steekt de cilinder te ver uit. Hierdoor kan de cilinder gemakkelijk gemanipuleerd worden. Daarom wensen wij mensen te sensibiliseren in het nemen van beveiligingsmaatregelen en het gebruikmaken van kwalitatief hang- en sluitwerk, alsook het promoten van gratis en vrijblijvend technopreventief advies. Net zoals de vorige jaren wordt bij de actie ‘Breek het Kraken’ de voordeur van huizen in een afgebakend gebied gecontroleerd op volgende punten: 1. de aanwezigheid van een cilinderslot, 2. een correcte montage van het cilinderslot, 3. de aanwezigheid van veiligheidsbeslag/-rozet, 4. de afwezigheid van speling tussen deur en deurkader. Actie en resultaat Dit jaar hebben we 2 wijken gecontroleerd namelijk 1. wijk 17 Duinbergen tussen Zeedijk en Elizabetlaan en 2. wijk 18 Heist Oost. In totaal werden in 2010 dus 500 voordeuren ontworpen aan een controle en/of her controle. De tweede doelstelling werd niet bereikt doordat wij geen invloed hebben op het feit of mensen al dan niet aanpassingen doen. Ook eventuele aanpassingen aan de binnenzijde kunnen niet gecontroleerd worden, bv. bijplaatsen van een opzetslot, deurketting … Deze doelstelling dient bij de opmaak van de operationele doelstellingen in het kader van het nieuw Veiligheids- en Preventiecontract anders geformuleerd te worden. 1. Wijk 17: Duinbergen tussen Zeedijk en Elizabetlaan (deel 1) 1.1. Gecontroleerde straten Duinbergenlaan, Bergdreef, Petunialaan, Poststraat, Duinendreef, Kinderpad, Ermitage, Heuvelpad, Gallischpad, Bocheldreef, Lommergang, Rondeweg, Van Cailliedreef, Zomerpad, Dalgang, Klaprozenpad,Kruindreef, Prinsjespad, Philippartpad, Jozef Nellenslaan (tot aan Leeuwerikenlaan), Vandaelelaan, Elizabetlaan (tss. Duinbergenlaan & Leeuwerikenlaan), Zeegrasstraat (Elizabetlaan tot aan St. Michielsplein), Irispad, Hazenpad, Florapad, Krekelpad , Van Hoenackerpad. 1.2. Resultaten controle Eind maart vond de controle van de voordeuren in deze afgebakende wijk plaats. In totaal werden 255 voordeuren op bovenstaande punten gecontroleerd. 130 voordeuren in deze wijk konden omwille van onderstaande redenen niet gecontroleerd worden.

22


Niet gecontroleerde voordeuren 130

Poort/ hekken 40

rolluik

afbraak/opbouw

0

appartement

9

78

andere 3

Net zoals bij de controle van de voordeuren van de leden van de BIN in 2009, werd ook in Duinbergen van deur-tot-deur aangebeld. Dit wordt voornamelijk gedaan bij rode kaarten. Mensen die thuis zijn, krijgen zo de nodige uitleg over de controle en de minpunten van hun voordeur. Door aan te bellen kregen 33 personen persoonlijk advies en meer uitleg over de actie. Tevens was er een politietussenkomst vereist. Bij een villa bewoond door tweede-verblijvers werd een openstaand raam opgemerkt. Politie Linkebeek werd op de hoogte gebracht en gevraagd om de bewoners te contacteren. Ongeveer ĂŠĂŠn derde van de woningen kon niet gecontroleerd worden. Dit omdat in de meeste gevallen een hekken/poort de toegang tot de voordeur belemmert. Bij een kleine 40 % van de gecontroleerde voordeuren werd een groene kaart in de bus gedeponeerd. De rest kreeg een rode kaart in de bus. Bij 8 woningen wordt de deur nog afgesloten met enkel een bontebaardslot. Bij 118 van de 155 gaat het om het ontbreken van een veiligheidsrozet, veelal in combinatie met een te ver uitstekende cilinder. 1.3 Resultaten hercontrole De hercontrole werd bij 155 voordeuren uitgevoerd op 3 augustus door de gemeenschapswacht samen met 2 jobstudenten promotie en preventie. Bij 15 woningen zijn aanpassingen aangebracht (10 % van de 155 voordeuren). Hierdoor gaat het totaal aantal groene kaarten van 100 naar 110 of dit brengt het totaal aantal groene kaarten op 43%. Bij de andere 5 volstonden de aanpassingen niet om een groene kaart te bekomen. Het merendeel van de aanpassingen betrof het aanbrengen van veiligheidsbeslag om de cilinder voldoende te beschermen (9 van de 15). 1 bewoner ging over tot het vervangen van zijn bontebaardslot naar een cilinderslot. 2. Wijk 18: Heist Oost (deel 1) 2.1. Gecontroleerde straten Polderstraat, Matrozenplein en Peter Benoitlaan (eerste gedeelte). 2.2. Resultaten controle In totaal werden 90 voordeuren gecontroleerd. 13 voordeuren in deze wijk konden niet gecontroleerd worden, hiervan 8 appartementsgebouwen en 5 woningen die ten tijde van de controle in opbouw waren. Een kleine 17 % van de 90 voordeuren scoort op alle controlepunten goed en kreeg een groene kaart (15 voordeuren). Bij 2/3 van de gecontroleerde voordeuren (60 van de 90)wordt de cilinder niet afgeschermd door een veiligheidsrozet/-beslag. 2.3. Resultaten her controle De her controle van deze voordeuren is voorzien voor maart-april 2011. Toekomstplanning Begin 2011 zal een verdere controle plaatsvinden van de wijk Heist-Oost.

2.1.2. Preventief toezicht in risicowijken Verwacht resultaat volgens beleidsplan Tenminste 100 uren preventief toezicht in risicowijken wordt in overleg met politie uitgevoerd. Probleem- en doelstelling Sommige wijken hebben een hoger inbraakrisico. Dit omdat ze gelegen zijn langs een uitvalsweg of weinig permanente bewoning hebben. Door het houden van preventief toezicht in risicowijken wensen we ontradend te werken en verdachte omstandigheden op te merken. 23


Actie en resultaat In Knokke-Heist zijn er twee risicowijken waar meer preventief toezicht gebeurt. Dit zijn de wijken gelegen langs de Natiënlaan en de deelgemeente het Zoute. De Natiënlaan is een uitvalsweg en huizen gelegen langs en achter deze weg, zijn gemakkelijk bereikbaar voor inbrekers. Hier wordt dan ook het ganse jaar door preventief toezicht uitgeoefend. In de winter wordt in de deelgemeente het Zoute meer toezicht gehouden wegens verhoogd risico op inbraak. Er bevinden zich veel villa’s die bewoond worden door tweede-verblijvers. En in het voorjaar en tijdens de zomermaanden is er een verhoogd toezicht in risicogebieden met appartementsgebouwen door het uitvoeren van de actie ‘poster in appartementsgebouwen & controle openstaande tussendeuren. Deze uren worden niet meegerekend in het urentotaal van preventief toezicht in risicowijken. In totaal werd door één gemeenschapswacht 100,5 uren preventief toezicht gehouden in de afgebakende risicowijken. Toekomstplanning In de toekomst zal naast de gekende risicogebieden, gezien de inbraakgegevens, meer preventief toezicht gehouden worden in de parallelle straten van de Lippenslaan. Door de verminderde personeelscapaciteit zal dit ten koste gaan van een verhoogd preventief toezicht in de deelgemeente ’t Zoute.

3. Strategische doelstelling 3: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 3.1. Operationele doelstelling 1: Bevorderen van efficiënte samenwerking met diverse partners 3.1.1. Aanschrijven aanvragers van een bouwvergunning Verwacht resultaat volgens beleidsplan Naar elke aanvrager met een goedgekeurde bouwvergunning voor nieuwbouw/grote renovatiewerken wordt er een folder met preventietips opgestuurd. Probleem- en doelstelling Bouwwerven worden steeds vaker het slachtoffer van diefstal. Niet enkel klein materiaal maar ook grotere werktuigen verdwijnen. Vooral het goed afsluiten van de werf laat vaak te wensen over, waardoor materialen gemakkelijker ontvreemd kunnen worden. Doelstelling is dan ook het sensibiliseren van alle personen die betrokken zijn bij bouwwerkzaamheden meer specifiek m.b.t. de mogelijke organisatorische maatregelen tegen diefstal en het aanbevelen van technopreventief advies bij nieuwbouw of grote renovatie.

24


Actie en resultaat Driemaandelijks overhandigt de dienst Stedenbouw een lijst van goedgekeurde bouwvergunningen. Hieruit wordt vervolgens een selectie gemaakt van de aan te schrijven personen. Deze ontvangen een informatiebrief over het merken en registreren van waardevolle goederen en organisatorische maatregelen die op een werf genomen kunnen worden. Bij de verzending wordt tevens een affiches met tips gestoken, als een folder ‘nieuwbouw appartement’ of ‘nieuwbouw villa-rijwoning’.

In 2010 hadden drie verzendingen plaats naar in het totaal 81 personen/firma’s. Datum verzending 12 februari 11 juni 20 oktober

Aantal aangeschreven bouwfirma’s/personen 21 26 34

Bouwfirma’s die meerdere projecten hebben, worden maar één keer per jaar aangeschreven. Personen met bouwvergunningen voor kleine renovaties/aanpassingen en louter afbraakwerken worden niet aangeschreven. De bouwfirma’s/-heren met goedgekeurde bouwvergunningen van het laatste trimester van 2010 dienen nog te worden aangeschreven begin 2011 (bij ontvangst van de lijst). In de lijst van het eerste trimester 2010 zaten veel goedgekeurde bouwvergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen. Naar aanleiding hiervan is een publicatie geplaatst op de website Knokke-Heist met tips om diefstal van zonnepanelen te voorkomen door een goede plaatsing. Toekomstplanning Uit cijfergegevens van politie blijkt dat diefstallen op bouwwerven tegenwoordig een te verwaarlozen percentage heeft. Bij het formuleren van nieuwe doelstellingen voor het veiligheids- en preventiecontract dienen we te kijken hoe opportuun het is om deze doelstelling nog op te nemen.

3.1.2. Publicaties rond winkeldiefstal Verwacht resultaat volgens beleidsplan Het verschijnen van minimum 3 publicaties rond winkeldiefstal in de digitale nieuwsbrief lokale economie. Probleem- en doelstelling Handelaars zijn vaak, zonder het zelf te merken, het slachtoffer van winkeldiefstal in al zijn vormen. Toch is er weinig interesse vanuit deze hoek voor het aanvragen van een technopreventief advies. Om deze doelgroep toch te bereiken dienen we hen te sensibiliseren en te informeren via een andere weg. Door het regelmatig publiceren van artikels over allerlei vormen van winkelcriminaliteit willen we de plaatselijke handelaars informeren over winkelcriminaliteit en hen te sensibiliseren in het nemen van de nodige maatregelen tegen allerlei vormen van winkelcriminaliteit.

25


Actie en resultaat De digitale nieuwsbrief wordt maandelijks naar een 1130 plaatselijke ondernemers verstuurd. Via de vaste rubriek ‘Veilig Ondernemen … een gouden zaak’ wordt de ondernemer ingelicht over actuele fenomenen en trends inzake winkeldiefstal of worden tips meegegeven, om winkeldiefstal te voorkomen.

Zo verschenen in 2010 volgende artikels: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13

Deel 3: rechten en plichten van de ondernemer: geprijsde artikelen en verantwoordelijkheid (nieuwsbrief van 20/01) Een beroepslokaal brengt meer op dan u denkt! (uitleg fiscale maatregelen en wijziging in % fiscale aftrek voor 2010) (nieuwsbrief van 19/03) Aandacht voor uw klant helpt agressie voorkomen (nieuwsbrief van 19/04) Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… (ivm. het vermijden van terugkijkeffect bij spiegels) (nieuwsbrief van 19/04) Weigeren van grote bankbiljetten mag niet meer van de EC (nieuwsbrief van 19/04) Het omzeilen van detectiepoorten… (o.a. wat, soorten, geprepareerde tas en roofjas) (nieuwsbrief van 19/05) Inbraak in een reisagentschap (tips voorkomen diefstal vertrouwelijke gegevens) (nieuwsbrief van 17/06) Herken de winkeldief tussen uw klanten (artikel naar aanleiding van reeks winkeldiefstallen begin juli) (nieuwsbrief van 22/07) Retourfraude in opmars (nieuwsbrief van 20/08) Voorkom fraude met bankkaarten (nieuwsbrief van 21/09) Begeleid koopgedrag: een doeltreffend middel tegen winkeldiefstal (nieuwsbrief van 20/10) Diefstal voorkomen bij zelfscanning (nieuwsbrief 18/11) Laat u niet rollen (gauwdiefstal eindejaar- en solden periode) (nieuwsbrief van 22/12)

Toekomstplanning In 2011 wensen we een peiling te houden onder de ondernemers om een inzicht te krijgen in hun interesses naar de te behandelende thema’s op gebied van winkelveiligheid. Zo kunnen de artikels in de digitale nieuwsbrief meer afgestemd worden op de behoeftes van de zelfstandige ondernemer.

26


27


FENOMEEN 2: SOCIALE OVERLAST We verruimen de term sociale overlast en willen enerzijds werken rond netheid, leefbaarheid, omgevingsbeheer en in het bijzonder rond drugpreventie en anderzijds het hondenpoepprobleem. Sociale preventie neemt een belangrijke plaats in. Binnen de werking van de gemeenschapswachten behoren dergelijke acties tot de reguliere werking. Aan de kust is er heel wat bouwactiviteit, tussen de 500 en 600 bouwaanvragen op jaarbasis. Dit zorgt vaak voor hinder op de openbare weg voor de omwonenden. Ook heel wat paaltjes, verkeersborden en voetpaden worden omver of stuk gereden. In samenwerking met de lokale partners (met name gemeentediensten, politie en Horizon Net) hebben de integrale acties rond hondenpoep toch hun vruchten afgeworpen. Maar een voortgezette inspanning is nodig willen we een blijvend resultaat bekomen. Ook is de samenwerking met politie verder aangehaald door de oprichting van het wijkoverleg, met de Preventiedienst als schakel tussen gemeente en wijkpolitie. Doelstelling van het overleg is enerzijds de meldingen van de wijkagent vlot doorgeven zodat de problemen sneller opgevolgd worden. Anderzijds informeren we de politie over gemeentelijke acties en plannen zodat de wijkagenten dergelijke vragen van de burger onmiddellijk kunnen beantwoorden.

1. Strategische doelstelling 1: Verminderen van het risicogedrag 1.1. Operationele doelstelling 1: Informeren van de burger bij tijdelijke vermindering van leefkwaliteit 1.1.1. Bedelen van bewonersbrieven Verwacht resultaat volgens beleidsplan Het bedelen van bewonersbrieven bij tijdelijke vermindering van leefkwaliteit bij minimum 2 gelegenheden Probleem- en doelstelling Informeren van de burger bij tijdelijke vermindering van leefkwaliteit. Actie en resultaat Tot april 2010 is deze taak uitgevoerd door de gemeenschapswacht. Voor 9 gelegenheden (wegwerkzaamheden, affiches dierenartsen, affiches/brieven inspraakvergaderingen) zijn in totaal 2570 brieven/affiches bedeeld. Wegens onderbezetting is dit als reguliere taak geschrapt. Om de burger toch blijvend te informeren over geplande wegwerkzaamheden, is deze taak overgeheveld aan de mensen van ‘Wonderwijs’. Toekomstplanning Ook in 2011 zal deze taak uitgevoerd worden door de ‘Wonderwijzers’.

1.2. Operationele doelstelling 2: Informeren van intermediairs rond onverantwoord en risicovol middelengebruik en cyberpesten 28


1.2.1. Voordrachten en workshops Verwacht resultaat volgens beleidsplan Het organiseren van informatiesessies is >=2 op jaarbasis. Zoals hieronder opgesomd behalen we volledig de vooropgestelde doelstelling.

1.2.1.1.

Megaproject

Probleem- en doelstelling Dit project is een organisatie van de Lokale Politie in samenwerking met de dienst Preventie. Het MEGAproject (= mijn eigen goed antwoord) is bedoeld voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar. Het brengt hen de sociale vaardigheden bij om beter te weerstaan aan groepsdruk, stress en de verleiding van drugs. De doelstelling van het MEGA-project is tweeledig: Persoonsgerichte doelstelling: Bedoeling is de jongeren te stimuleren in het maken van 'gezonde keuzes' en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden (gedragsbeïnvloeding). Structuurgerichte doelstelling Dit heeft betrekking op het creëren van overlegen communicatiekanalen tussen de onderwijsgevenden, de lokale hulpverleningsinstanties en de justitiële diensten (partnership).

Actie en resultaat De MEGA-vorming werd dit jaar op 24 maart in Polderkind en op 31 maart 2010 in Duinenkind gegeven. De vorming wordt gegeven door iemand van de preventiedienst alsook door een politieagent in uniform. Dit om de drempel naar politie lager te maken zodat deze ook voor jonge kinderen aanspreekbaar lijkt Bij aanvang van de vorming krijgen alle leerlingen een MEGA-boekje. Hier in staan de MEGA-afspraken, die eerst worden overlopen met het oog op het verkrijgen van een ‘veilig klimaat’ Hierna mogen de leerlingen vrij associëren over het woord ‘drugs’; alles wordt op het bord bijgehouden en onderverdeeld in 4 categorieën 1. Verdovende drugs 2. Stimulerende drugs 3. Hallucinerende drugs 4. Alle andere woorden Hierna wordt er stil gestaan bij hoe men ‘nee’ kan zeggen en wat hiervoor de beste manier is. Wanneer dit duidelijk is, voeren de leerlingen situaties op en tonen ze hun medeleerlingen hoe ze ‘nee’ zouden zeggen in een bepaalde situatie. De situaties lopen op van een vriendelijke zachte druk, naar uitdagende druk, onrechtstreekse druk en uiteindelijk zware druk. Op het einde speelt ook de aanwezige agent mee, dit verhoogt natuurlijk de druk nog een beetje. Na de vorming krijgen alle leerlingen een MEGA-diploma, getekend door het Gemeentebestuur, de politie en door de leerkracht. Scholen en leerlingen zijn altijd enthousiast over deze vorming. Voor de Preventiedienst is dit een positieve samenwerking met de politionele diensten. Toekomstplanning De vorming zal blijvend worden gepromoot door de Preventiedienst.

29


1.2.1.2.

WORKSHOP CHOOSE LIFE

Probleem- en doelstelling Primaire doelstelling bij deze vorming is het correct informeren van de leerlingen uit het secundair onderwijs en te werken rond weerbaarheid en assertiviteit. Niet-gebruik wordt aangemoedigd, ondersteund en bestendigd. Bevorderen van verantwoordelijk gedrag en het uitstellen van experimenteergedrag.

Actie en resultaat Het Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen Instituut organiseert jaarlijks een MAD – week (Medicatie, Alcohol & Drugs). Een week lang wordt in elke les gewerkt rond deze thema’s. Ook als Preventiedienst worden wij jaarlijks gevraagd om aan dit project mee te werken. De workshop ging door in OLVTD op 23 november 2011 Toekomstplanning Deze workshop staat jaarlijks gepland, dus ook in het volgende schooljaar verlenen wij hieraan graag onze medewerking.

1.2.1.3.

Jeugdparlement

Probleem- en doelstelling Het Jeugdparlement is een groep jonge mensen die samengesteld is door afgevaardigden van elke school uit Knokke-Heist. Het Jeugdparlement komt samen om te horen wat er leeft in de leeftijdsgroep 12-16 jaar. Getracht wordt om de leden te leren op te treden als vertegenwoordigers binnen het jeugdbeleid in de gemeente en samen voor hun leeftijdsgenoten eventueel activiteiten op te stellen. Een derde doelstelling is om hen op spelenderwijze in te leiden in democratische processen als: - praten en luisteren - respect voor elkaar en elkaars mening - leren discussiëren en debatteren - leren voorstellen formuleren

Actie en resultaat Het jeugdparlement kwam bijeen op 8 mei 2010 voor een workshop rond alcohol en drugs. Tijdens de bijeenkomst is vooreerst gepolst naar de visie op alcohol en drugs van de jongeren en daarna is er een kennistest afgenomen met daaraan gekoppeld een spel/quiz. De kennistest bestaat uit 3 onderdelen: De test De test heeft tot doel de jongeren de kans te geven om hun kennis te controleren en hen het onderscheid bij te brengen tussen veronderstellingen en feiten.

30


Voor deze test zijn de jongeren in 4 groepen van telkens 4 jongeren verdeeld op grond van een groene of rode kaart die onder hun stoel was gekleefd. Iedere groep kiest een eigen naam en krijgt één begeleider toegewezen. Voor elk juist antwoord kreeg de ploeg een punt. Het ‘punt’ was de ‘bekijk het eens nuchter muntjes’ van de VAD. Zeg eens euh Een vrijwilliger uit elke groep krijgt een woord gerelateerd aan het thema. Die persoon krijgt één minuut om het woord aan zijn groep uit te leggen zonder het woord “euh” en de 3 opgegeven trefwoorden te noemen. Ook hier zijn ‘punt-muntjes’ te verdienen. De estafette Het derde onderdeel van de workshop bestaat uit het afleggen van een parcours terwijl de jongeren een Promillebril dragen. De promillebril, die het uitzicht heeft van een skibril, toont duidelijk de beperkingen van het zicht die optreden bij het gebruik van alcohol. Zelfs tussen 0,7 en 1,0 promille zijn de veranderingen al zeer duidelijk. Het inschatten van afstanden wordt veel moeilijker. De realiteit wordt plotseling veel minder reëel. Objecten zie je plots op een andere plaats staan. Allemaal zaken waar je niet bij stil staat als je een glaasje drinkt. Bovendien gaat je fysieke toestand ook achteruit wanneer je onder invloed bent. Evenwichtsstoornissen zijn daar een mooi voorbeeld van. Op een grappige maar reële manier ondervinden de jongeren hiermee de effecten van het onder invloed zijn. Met de promillenbril op doorlopen de jongeren een klein behendigheidsparcours dat bestaat uit een slalom tussen een aantal kegels, het hoepelen en het grijpen naar een sleutel. In nuchtere toestand is dit parcours erg eenvoudig. Voor een persoon onder invloed (of met een promillebril) is dit moeilijker. Kegeltjes worden omver gelopen en de persoon zal aarzelen om een stap te zetten en zal een dubbel en wazig zicht ondervinden. De jongere zal waarschijnlijk de eerste keer naast de autosleutels grijpen. Toekomstplanning De leeftijdsgroep die het jeugdparlement bereikt is tevens de beoogde doelgroep voor het sensibiliseren rond alcohol en andere drugs. Het is een schitterend forum om informatie door te geven aan de geïnteresseerde jongeren. En zij kunnen dit op hun beurt doorgeven aan hun leeftijdsgenoten (leeftijdsgroep). Ook krijgen de leden van het Jeugdparlement maandelijks een klasmoment om de informatie uit het jeugdparlement toe te lichten.

1.2.1.4.

Contactsleutels

Diverse lagere scholen van Knokke-Heist gebruiken dit programma al meerdere jaren. Contactsleutels is bestemd voor de leerlingen van de tweede en derde graad. De lessen hebben een dubbel doel: De kinderen leren enerzijds sociale en persoonlijke vaardigheden aan, oefenen ze in en passen ze toe. Anderzijds leert de leerkracht samen met de kinderen dat een veilig klasklimaat iets is dat je kunt vastgrijpen en veranderen. De leerkracht kan de activiteiten uit de werkmap contactsleutels zelf inplannen. Het beste resultaat verkrijg je door een doelgerichte aanpak uit te werken op het niveau van de school. Zowel de werkboekjes (voor de leerlingen) als de themaboeken (voor de leerkrachten) zijn gratis aan te vragen op de preventiedienst.

Actie en resultaat Dit jaar heeft slechts één school werkboekjes besteld voor het vierde (47 ex.), het vijfde (39 ex.+ 2ex.) als het zesde leerjaar (44ex).

31


Toekomstplanning Ook de volgende jaren kunnen de scholen de boekjes gratis aanvragen via de Preventiedienst. En op aanvraag kan er ook een vorming voor de leerkrachten, om met de werkmap Contactsleutels aan de slag te gaan in de klas, georganiseerd worden.

1.2.1.5.

KICK OP SPORT

Probleem- en doelstelling Vanuit de provincie West-Vlaanderen kwam de vraag om mee te werken aan het sportief evenement “Kick op sport”. Dit groots evenement omvat ook een educatief onderdeel. De provincie vraagt hierbij de medewerking van lokale preventiemedewerkers en andere actoren uit het werkveld om invulling te geven aan het educatieve luik en om als jury op te treden om de ingezonden werken te beoordelen.

Actie en resultaat Dit evenement bereikt elk jaar meer dan 3000 leerlingen van het 1ste tot het 4de jaar secundair onderwijs ( ASO,TSO,BSO,BUSO). Met een stellingenspel, een assertiviteitstraining en een discussiespel/quiz wordt gewerkt rond verschillende problemen waarmee de jongeren geconfronteerd worden (drugs, alcohol, criminaliteit, …). De workshop werd 2 dagen (6/10-7/10) aangeboden en dit 8 keer 40 minuten per dag. Hierbij wordt gestreefd naar een open sfeer en open communicatie waarbij jongeren vrij hun antwoorden kunnen geven. Programma workshop ‘Kick op Sport’ 1) Bij de kennismaking en verwelkoming krijgen jongeren een korte voorstelling van de dienst en maken ze kennis met de begeleiders en de groep. 2) Tijdens een gezamenlijke brainstorm rond drugs, middelengebruik en verslaving (mondeling of schriftelijk) toetsen de begeleiders de kennis van de leerlingen over drugs en geven ze daarna een kleine theoretisch kader van de soorten drugs (stimulerende, hallucinerende, verdovende middelen, opdeling “soft- en harddrugs”, wetgeving, leeftijden). 3) In het derde deel, het stellingenspel, staan leerlingen stil bij stellingen rond alcohol en drugs, vormen van een eigen mening en geven van correcte informatie. Er kan gewerkt worden met verschillende methodieken (bevraging akkoord of niet akkoordkaarten,…) De stellingen situeren zich uitsluitend op het niveau van informatie. Het is aan de begeleiders om bij de bespreking van de stellingen de sociale aspecten voldoende bespreekbaar te maken (weerbaarheid, ….). 4) Tot slot volgt er een evaluatie van de vorming en krijgt de groep meer informatie over de (hulpverlenende) instanties waar je als jongere in je eigen omgeving terecht kan met al je vragen of voor hulp. Toekomstplanning Volgend jaar verlenen we graag opnieuw onze medewerking aan dit project. We geloven immers sterk in de meerwaarde van dit project.

2. Strategische doelstelling 2: Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving

32


2.1. Operationele doelstelling 1: Oplossen van meldingen rond omgevingsbeheer via een integrale aanpak binnen een multidisciplinaire wijkwerkgroep 2.1.1. Behandelen van meldingen Verwacht resultaat volgens beleidsplan Oplossen van tenminste 80% van de meldingen binnen de 3 weken Actie De Gemeenschapswachten zijn onze ogen op straat en via hen krijgen we diverse meldingen binnen. Verder komen meldingen binnen via het klachtensysteem en ook via het Wijkoverleg. De op te halen fietsen werden tot dit jaar ingevoerd onder “buurtoverlast”. Maar gezien de preventiedienst het totaalpakket “fietsen” voor haar rekening heeft genomen, doen we dit niet meer. Dit is een verklaring van de daling van het aantal meldingen “buurtoverlast”.

Actie en resultaat Meldingen volgen we zelf op of maken we over aan de bevoegde diensten voor verdere opvolging. In 2010 werden 285 meldingen door de Preventiedienst ingevoerd in de Workflow. En in het kader van de opvolging van de meldingen zijn er ook 11 collegedossiers voorgelegd in de categorie vuilbakjes, urinoirs tegen wildplassen en dergelijke. Zoals blijkt uit de grafiek maken “wegenis”, “groen” en “verkeersbeleid” het grootste deel uit van het aantal ingevoerde klachten. Toekomstplanning Deze manier van werken zal in de toekomst blijvend worden herhaald.

33


3. Strategische doelstelling 3: Potentiële misdrijfplegers ontraden 3.1. Operationele doelstelling 1: Potentiële misdrijfplegers informeren en bewust maken van het fenomeen overlast 3.1.1. Alcohol- & drugpreventieve acties rond overlast in het uitgaansleven Verwacht resultaat volgens beleidsplan Minstens 3 alcohol- & drugpreventieve acties per jaar rond overlast in het uitgaansleven.

3.1.1.1.

De Fantmobiel

Probleem- en doelstelling Net als vorig jaar stond de Fantmobiel op Kneistival. Wat is die Fantmobiel? Het is een caravan die we in bruikleen krijgen van de VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen). Het vormt een opvallend reclamebord dat op een vrolijke en positieve manier de aandacht trekt. Vanuit deze mini (beschutte) opslagplaats kan er materiaal ter beschikking gesteld worden (folders, affiches, gadgets, …) en kunnen frisse aantrekkelijke preventieve acties georganiseerd worden (laptop promilletest, quiz, parcours met promillebril, …) In de caravan kunnen we op locatie en in alle rust de mensen ontvangen en hen alle gewenste informatie meegeven.

Actie en resultaat Met de caravan zijn we zichtbaar aanwezig op het feestgebeuren en het is een leuke kans om interactief met jongeren aan de slag te gaan. We benaderen de jongeren op hun eigen terrein. Met deze positieve werkwijze spelen we in op het risico van alcohol- en druggebruik tijdens evenementen. We werken met een promillenmeting, een Promilletest, de Promillebril en de informatiestand. Daarnaast nemen we ook een enquête met 10 vragen af die de kennis over alcohol en andere drugs test bij de bezoekers van Kneistival. We besteden ook aandacht aan de gehoorcampagne ‘Wa zeg je’ en hebben er een wedstrijd aan gekoppeld. Toekomstplanning Volgend jaar zijn we zeker terug aanwezig met op Kneistival.

34


3.1.1.2.

Horecabevraging

Probleem- en doelstelling VAD (Vereniging Alcohol en andere Drugfenomenen) organiseert deze zomer een grootschalige bevraging bij horeca-uitbaters om te weten hoe zij omgaan met alcohol en andere drugs in hun horecazaak. Daarnaast willen we ook weten of zij nood hebben aan meer informatie of ondersteuning op vlak van alcohol en drugs. De bevraging richt zich naar zaakvoerders van drinkgelegenheden in Vlaanderen (discotheken, cafés, bars, brasseries, ...) Actie en resultaat Tijdens de zomermaand augustus werden de jobstudenten ingezet. Een 15-tal zaken uit Knokke-Heist werden bevraagd. Toekomstplanning Dit was een eenmalige actie onder initiatief van de VAD. De gegevens worden verwerkt bij de VAD, afhankelijk van de resultaten zullen acties worden opgesteld.

3.1.1.3.

Bekendmaking wetswijziging i.v.m. alcoholschenking

Probleem- en doelstelling Op 10 januari 2010 ging een nieuwe wetswijziging van kracht in het kader van de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. De communicatie over de leeftijdsgrenzen wordt hiermee eenvoudiger: geen alcohol onder de 16 jaar, niet op café, maar ook niet langer in de supermarkt of nachtwinkel. Deze regelgeving ondersteunt de verschillende wetenschappelijke argumenten om alcoholgebruik bij jongeren uit te stellen. Deze wetswijziging heeft ook tot gevolg dat in de drankautomaten waarop geen 'menselijk' toezicht mogelijk is geen alcohol meer verkocht mag worden.

Actie en resultaat Deze wetswijziging werd bekend gemaakt a.d.h.v. 500 wobblers die door de VAD werden aangeboden. De wobbler bevat de essentie van de boodschap: ‘-16 geen alcohol’ . Er werd ook een brief meegegeven over de wetswijziging en wat dit concreet betekent voor handelaars. De gemeenschapswacht deed een sensibilisering naar de handelaars met automaten. Toekomstplanning Deze actie wordt niet herhaald in 2011.

35


3.1.1.4.

Kustcampagne Probleem- en doelstelling In 2010 zijn we ingegaan op de vraag van de provincie West-Vlaanderen om samen te werken aan het preventieproject “Kusttoer – Tournee des plages” . Dit project, met partner het Département du Nord, is een onderdeel van het grensoverschrijdend programma Interreg4 “Grensoverschrijdend Jeugdwerk”. Het project heeft tot doel preventief op te treden in het kader van risicogedrag bij jongeren en het algemeen publiek, dit tijdens het zomerseizoen 2010. De thema’s zijn: tabak, alcohol & andere drugs, SOA’ s en veilig zonnen. Als lokale insteek hierbij werd gekozen om tevens van dit moment gebruik te maken om de gehoorcampagne’ Wa zeg je ‘ te lanceren.

Actie en resultaat De preventiebus van het Département du Nord stond op 8 verschillende plaatsen aan de Frans-Belgische kust (Malo-les-Bains, Bray-Dunes, Zuydcoote, De Panne, Oostende, De Haan, Blankenberge en KnokkeHeist), telkens een volledige dag. Voor Knokke-Heist was dit op 17 juli 2010. Deze datum werd bewust gekozen omdat op dat moment ook de populaire fuif van de Jeugdraad “Lollipop” doorging. Er werd animatie en informatie voorzien rond gezondheids- en dus ook drugpreventie. Op dezelfde dag werd de gehoorcampagne gelanceerd. Zo kon deze campagne meegenieten van de media-aandacht die dit Europese project kreeg. De bus bestaat uit twee ‘zones’ : een zone voor het brede publiek en een zone waar ‘privé’ animatie en informatie gegeven wordt aan jongeren. In de zone voor de jongeren zijn er twee jobstudenten aanwezig. Zij staan in voor de informatie en animatie aan jongerengroepen (15 à 20 personen) die in de voormiddag op afspraak kunnen en met vrije toegang in de namiddag. De jobstudenten worden gratis opgeleid door Epicéa (Franse organisatie) en het JAC om hen zo meer in te wijden in het onderwerp en dit vlot kunnen uitleggen. Toekomstplanning De campagne kende een groot succes en de ervaring was positief. De vooropgestelde doelstelling werd bereikt. Door de grote omvang van het project kregen we de kans om via de pers de doelgroep te vergroten. De Provincie vroeg ons om ook in 2011 terug mee te werken. Het overleg met de partners is reeds opgestart. Het groepsgedeelte zal wel herbekeken worden om deze attractiever te maken voor de jeugdgroepen. Als Preventiedienst staan wij sterk achter dit project. Onze beoogde doelgroep wordt bereikt en dit op een losse en speelse manier. Dit evenement biedt de Stafmedewerker Drugpreventie een unieke kans zich te verrijken met de internationale gehanteerde methodieken rond het drugs- en alcoholthema.

3.1.1.5. 36

Preventief werken rond gehoorschade --- ‘Wa zeg je campagne’


Probleem- en doelstelling Uitgaan, feesten en muziek zijn een gegeven dat onlosmakelijk verbonden is aan jongeren! We weten echter al langer dat feesten enkele risico’s met zich mee kan brengen. Net daarom werden reeds tal van acties georganiseerd die investeren in een gezond uitgaansklimaat bij de feestende jeugd. Veel jongeren stellen zich regelmatig bloot aan het gevaar van te luide muziek. Lang in een lawaaierige omgeving staan is slecht voor je oren. Om die reden wensen we jongeren te gaan informeren omtrent de risico’s van gehoorschade. Maar daarnaast is uit studies gebleken dat te luide muziek de kans op agressie sterk kan vergroten. Gehoorschade en agressie is een (terecht) actueel thema. Met een aantal diensten wensen we multidisciplinair te investeren om jongeren bewust te maken van dit actuele thema. Om dit te kaderen binnen een groter geheel en de aanwezige expertise van de verschillende diensten te bundelen, is er voor dit project samengewerkt met de dienst milieu, de jeugddienst en de jeugdraad. Actie en resultaat Voor de ontwikkeling van een aangepast logo voor de gehoorcampagne hebben we een cartoonist onder de arm genomen. Het is een variant op het reeds herhaaldelijk gebruikte roze olifantje. Dit olifantje staat symbool voor een bepaalde visie namelijk het promoten van feest & plezier maar dit in een “veilig uitgaansklimaat”. De andere acties die aansluiten op deze visie zijn bijvoorbeeld verkeer en alcohol, de promillenmeting en -bril, de oordopjes en de ondersteuning bij de organisatie van de concert bus) Alle 16- tot 26 jarige jongeren uit Knokke-Heist werden persoonlijk aangeschreven (= 2251 personen). Een korte uitleg van de risico’ s verbonden aan blootstelling aan overmatig geluid werden hierin meegegeven. Tevens wordt de kans geboden om gratis kwalitatieve oordoppen aan te vragen. Inzet van jobstudenten ‘Promotie & Preventie’: De jobstudenten werden als leeftijdsgroep op pad gestuurd om jongeren te informeren omtrent hun gehoor en hen te sensibiliseren omtrent gehoorbescherming. Hier werd bewust gekozen voor locaties waar jongeren zelf reeds aanwezig zijn. (feestjes, strand, Kneistival…). Enquêtes werden afgenomen en oordopjes werden uitgedeeld. Resultaten van de enquête: •

37

Een toch wel opvallend resultaat is de 65% die reeds last heeft van zijn gehoor (bv. oorsuizen, gepiep, minder goed horen, vervorming van geluid,…). Hieraan gekoppeld denkt 74,5% dat de gevolgen van harde muziek ernstige tot zeer ernstige gevolgen op hun gehoor heeft.

Om hier evt. iets aan te doen vroegen we de jongeren ook of ze bereid zouden zijn te betalen voor gehoorbescherming, een kleine 60% stemt hiermee in.

Het bedrag ligt nogal sterk uiteen maar komt gemiddeld op € 13,5. Dit sluit aan bij het idee dat jongeren hebben over zelf iets te kunnen doen aan gehoorschade; een goeie 80% is ervan overtuigd in sterke of enige mate hier zelf iets te kunnen aan doen.

382 deelnemers, waarvan 191 jongens & 189 meisjes (ondertussen 406)


Aan deze zomercampagne was een wedstrijd gekoppeld. Hiervoor werden zelfklevende tattoos met het logo van de campagne uitgedeeld. Wanneer een foto met deze tattoos duidelijk zichtbaar werd ingediend maakten de deelnemers kans op het winnen van leuke prijzen. De prijsuitreiking ging door op het einde van de zomer 2010. Voor het insturen van de foto’s werd een Facebookgroep aangemaakt onder de naam ‘Wa zeg je’, dit was ook de slogan van de campagne . Op deze pagina stond aangekondigd op welke feestjes dopjes werden uitgedeeld en werd bijkomende uitleg over gehoor- en gehoorbescherming vermeld. We kozen voor deze manier van communiceren omdat jongeren nu eenmaal veel op sociale netwerksites vertoeven en het bereik zo het grootst is. Er werden 2353 oordopjes verdeeld, hoofdzakelijk op evenementen tijdens de zomer maar ook aan Jeugdcultuur (jeugdparlement en concertbus), aan bewoners, aan de drughulpverlening, de gezinsbond, aan leerlingen evt. voor het maken van een spreekbeurt, …. De zomer werd afgesloten met 493 ‘vrienden’ op Facebook. Er werden een 60-tal foto’s ingestuurd voor de wedstrijd.

De lancering van de gehoorcampagne gebeurde gelijktijdig met de internationale kustcampagne. Tijdens het Kneistival werd met Fantmobiel ook aandacht besteed aan gehoorbescherming. Om de gehoorcampagne de aandacht te geven die ze verdiend werd er samengewerkt met diverse partners o.a. de Gezinsbond van Knokke-Heist. Op 7 december 2010 werd een informatiemoment met als titel “Later wil ik ook nog horen! Alles over gehoor en geluid” georganiseerd in het Cultuurcentrum Scharpoord. De gastspreker was Dr. Guy Forton (N.K.O arts H. Hartkliniek Roeselare). Alle jeugdleiders en Dj’s uit Knokke-Heist werden gratis uitgenodigd. Ook de preventieraadsleden kregen een gratis uitnodiging. Mogelijke kritische vraag bij deze gehoorcampagne: We kregen naast zeer veel positieve reacties van verschillende leeftijdsgroepen op deze campagne ook een goedgekeurde subsidie van de Provincie West-Vlaanderen die deze campagne een voorbeeldproject noemt. Een kritische opmerking die op deze campagne werd gegeven was: “zet muziek stiller dan zijn er geen oordoppen nodig Dit is een terechte opmerking maar volgende argumenten moeten we ook in overweging nemen. 1. Het is een preventieve campagne die in de eerste plaats wil sensibiliseren. Ook wanneer jongeren buiten de gemeente gaan feesten komen zij op feestjes en concerten waar ze dan de reflex van oordopjes dragen kunnen toepassen. 38


2. 3. 4.

De campagne speelt in op een totale realiteit: IPod, concerten, moto, snurken, autoradio,…. Investering Line Array System. De wettelijke norm ligt inderdaad op 90DB maar de realiteit wijst uit dat vaak geflirt wordt met deze grens. Het gebruik van oordoppen brengt hier fundamenteel geen verschil toe. Uit onderzoek van Prof. Vinck (werkzaam RUG) blijkt dat muziekbeleving bij muziek lager dan 90dB en veel aanwezig volk, niet optimaal is. Vanuit die visie is het dan ook aangewezen om oordoppen te gaan gebruiken: garantie optimale muziekbeleving zonder schade aan de oren.

Toekomstplanning •

Sensibiliseren tijdens de carnavalsperiode

Sensibiliseren in het kader van concertbus

Campagne uitwerken naar scholen

Herhaling zomeractie

3.1.2. Multidisciplinaire acties rond hondenpoep Verwacht resultaat volgens beleidsplan Het aantal multidisciplinaire acties rond hondenpoep per jaar >=2

3.1.2.1.

Hondenenquête

Probleem- en doelstelling Het blijft een grote frustratie van vele inwoners dat hondenpoep op de openbare weg ligt. Het blijft prioritair om hondenbaasje te sensibiliseren rond de opkuis van hondenpoep, er blijven immers hardnekkige hondenbaasjes die zich van burgerzin niet veel aantrekken en de hondenpoep van hun viervoeter weigeren op te kuisen. Dit zorgt voor de nodige sociale overlast. Ook het feit dat loslopende honden niet zijn toegestaan op het gemeentelijk grondgebied moet onder de aandacht gebracht worden. Deze loslopende viervoeters brengen immers hun eigen hondenpoep niet terug mee. Actie en resultaat De jobstudenten ‘Promotie & Preventie’ werd deze zomer, net als vorig jaar door de een enquête afgenomen in het kader van hondenpoeppreventie. Personen met een hond werden in het straatbeeld aangesproken voor een 5-tal vragen rond het hondenpoepthema. Na medewerking kregen zij als kleine gadget een 10-tal hondenpoepzakjes (aangeboden door Tom & Co). De enquête werd dit jaar 126 keer afgenomen. (Vorig jaar was dit ongeveer het dubbel nl. 253 respondenten maar door andere taken zoals bv gehoorcampagne ligt dit cijfer dit jaar numeriek wat lager). Resultaten van deze hondenenquête: •

Van de 126 respondenten was: ¾

50% vaste inwoner ( 63 respondenten)

¾

24% tweede verblijver ( 30 respondenten)

¾

26% vertegenwoordigen de toeristen ( 33 respondenten)

Van de bevraagden was 95% zelf hondenbezitter (dit was dan ook de beoogde doelgroep).

Uit de resultaten blijkt dat er een verschil blijft bestaat tussen het bij hebben van een hondenpoepzakje en het effectief gebruiken van dit zakje. (Wat dus het gegeven van verbaliseren nog moeilijker maakt). Er werd aan de respondenten ook gevraagd of zij suggesties hadden naar de gemeente toe wat betreft de hantering van het hondenpoepbeleid. De gedane suggesties kunnen onderverdeeld worden in een aantal grote categorieën. 1.

Dominant op de eerste plaats blijft de vraag naar meer vuilnisbakjes (idem vorig jaar).

2.

De vraag naar meer controle en hogere boetes blijft op de tweede plaats (idem vorig jaar) staan, wat er toch op wijst dat de problematiek van hondenpoep bij de hardnekkige enkelingen blijft liggen, aangezien het praktisch allemaal hondenbaasjes zijn die zelf vragen meer te controleren en hoger te beboeten.

3.

De vraag naar het (gratis) bedelen van hondenpoepzakjes is een suggesties die ook vaak terugkomt.

39


4.

De vraag naar langere periode met de hond op het strand alsook een loopweide blijft in de top 5 van suggesties van de hondenbaasjes. Vaste inwoner

Tweede verblijver

Toerist

Totaal

Maakt uw hond gebruik van de HONDENHOKJES in de gemeente

Ja: 22.22%

Ja: 13.33%

Ja: 21.21%

Ja: 18.92%

Nee: 77.78%

Nee: 86.67%

Nee: 78.79%

Nee: 81.08%

Bij wandeling met de hond, dan steeds hondenpoep ZAKJE bij?

Ja:100%

Ja: 93.33%

Ja: 90.91%

Ja: 93.65%

Nee: 0%

Nee: 6.67%

Nee: 9.09%

Nee: 6.35%

GEBRUIKT u dit zakje steeds?

Ja: 82.54%

Ja:70%

Ja:87.88%

Ja:80.95%

Meestal:15.87%

Meestal: 16.67%

Meestal:9.09%

Meestal:14.29%

Soms:1.59%

Soms: 6.67%

Soms:3.03%

Soms: 3.17%

Nooit: 0%

Nooit: 6.67%

Nooit:0%

Nooit: 1.59%

Toekomstplanning Ook in 2011 blijft de beheersing van de hondenpoepproblematiek op de agenda staan.

3.1.2.2.

Cartoon

Probleem- en doelstelling Het blijft een grote frustratie van vele inwoners dat hondenpoep op de openbare weg ligt. Voor de Preventiedienst blijft het prioritair om hondenbaasje te sensibiliseren rond de opkuis van hondenpoep, er blijven immers hardnekkige hondenbaasjes die zich van burgerzin niet veel aantrekken en de hondenpoep van hun viervoeter weigeren op te kuisen. Dit zorgt voor de nodige sociale overlast.

Actie en resultaat Net zoals voorgaande jaren werd ter sensibilisering gewerkt met een ‘tweetalige ludieke cartoon’. Deze werd uitgehangen op diverse plaatsen in Knokke-Heist die gekend staan als zone waar veel hondenpoep achterblijft. Ook de Gemeenschapswacht gaf deze regelmatig persoonlijk aan de mensen af wanneer hij werd aangesproken over de problematiek. Een 55 affiches van de sensibiliseringscampagne werden reeds opgevraagd en uitgedeeld in 2010. Merendeel werd op eigen initiatief van de bewoners opgevraagd. De Milieuwerker voorziet in het aanbrengen van deze sensibiliseringsborden in de probleemzones. Tijdens de zomer werden kaartjes verdeeld met de locatie van de hondenhoekjes in de gemeente, meer specifiek naar toeristen en campinggasten toe. Toekomstplanning Er staat een vernieuwing van de campagne op de agenda van 2011.

3.1.2.3.

Gerichte brief vanuit gemeente en politionele dienst

Probleem- en doelstelling Hondenpoep blijft een probleem. Door gericht een brief te bezorgen aan de bewoners van probleemzones trachten we enerzijds te sensibiliseren en anderzijds de hondenbezitters, die hardnekkig weigeren de hondenpoep op te kuisen, af te schrikken. 40


Actie en resultaat Vanaf mei 2010 wordt getracht om nog meer multidisciplinair te gaan samenwerken en een optimale coรถrdinatie te hebben over de verschillende meldingen omtrent de hondenpoepproblematiek. Daarom wordt een nieuwe manier van aanpak uitgeprobeerd, namelijk het aanschrijven van bewoners van straten waar de hondenpoepproblematiek piekt. In de brief wordt meegedeeld dat hun straat op dit moment geregistreerd staat als problematisch en dat hierop dus ook meer controles zullen volgen. Hiermee beogen we enerzijds een afschrikeffect, anderzijds zou het voor de niet-hondenbaasjes en de baasjes die wel contentieus het gevoeg van hun viervoeter opkuisen, een hart onder de riem kunnen zijn om te weten dat er rond de problematiek gewerkt wordt in hun buurt. Zowel Frank Lippens, directeur Horizon Net alsook Commissaris van politie Kurt Vermeersch scharen zich achter dit idee. Ook de Gemeenschapswacht en de Milieuwerker zijn optimistisch over deze nieuwe manier van werken. Aan iedereen wordt ook gratis de cartoon ter sensibilisering van de hondenbaasjes aangeboden, op die manier wordt deze boodschap door de inwoners zelf verder verspreid. De cartoon kan dan als kleine raamaffiche worden opgehangen. Met dit gebaar schaart de bewoner zich achter de preventieve boodschap. Welke straten worden aangeschreven wordt bepaald door een samenwerking tussen de Milieuwerker en de Gemeenschapswacht enerzijds en observaties van de wijkagenten en de reiniger van Horizon Net anderzijds. Uiteraard worden ook de klachten en meldingen in het oog gehouden. Toekomstplanning Deze actie loopt verder in 2011 en we trachten om nog nauwer samen te werken met de verschillende diensten.

3.1.2.4.

Park 58

Probleem- en doelstelling Ook in parken en op pleinen moet voortdurend gewerkt worden aan het sensibiliseren van hondenbaasjes en hen aansporen om de hondenpoep op te ruimen. Actie en resultaat Naar aanleiding van herhaaldelijke klachten omtrent hondenpoep in Park 58, werd in samenspraak met politie vooreerst een opkuis gehouden door Horizon Net, hierna volgde een periode van sensibiliseren, afgesloten met een periode van repressieve acties door politie. Toekomstplanning Dit was een eenmalige actie. Mogelijks kan dit bij blijvende klachten herhaald worden voor deze, of een andere locatie binnen de gemeente.

3.1.2.5.

Expertisecentrum Dier--- en ---zorg

Probleem- en doelstelling Hondenpoep is niet alleen een probleem in onze gemeente maar kan als een algemeen probleem aanzien worden.

Actie en resultaat Onze cartoon rond hondenpoep werd overgenomen door het Expertisecentrum Dier- en -zorg om hun Pet disposal system voor te stellen. Toekomstplanning Eenmalige actie. Wanneer dergelijke vragen gesteld worden, proberen we deze zo vaak mogelijk positief te beantwoorden.

41


3.1.2.6.

Klachtenbehandeling

Probleem- en doelstelling Hondenpoep blijft een bron van ergernis. Om tegemoet te komen aan de geformuleerde frustraties van personen die permanent of tijdelijke in onze gemeente verblijven, worden de klachten omtrent hondenpoep ingevoerd in de workflow zodat ze systematisch opgevolgd kunnen worden. Actie en resultaat Alle binnengekomen klachten/meldingen in verband met hondenpoep worden schriftelijk beantwoord via de workflow. In 2010 waren dit 16 meldingen/klachten. Toekomstplanning Deze manier van werken zal worden voortgezet in 2011.

3.1.3. Publicatie van de diverse acties Verwacht resultaat volgens beleidsplan Aantal publicaties >=5. Probleem- en doelstelling Burgers te informeren, bekendheid van de dienst Preventie en inspelen op de actualiteit. Actie en resultaat

3.1.3.1.

Publicaties over alcohol- en drugpreventieve acties:

Publicatie lokale economie 15/02: ‘Wetswijziging i.v.m. de leeftijdsgrenzen verkoop en schenken van alcohol aan -16 jarigen’.

Publicatie Nieuwsflesh 20/02: Wetswijziging i.v.m. de leeftijdsgrenzen verkoop en schenken van alcohol aan -16jarigen’.

Publicatie Nieuwsflesh 18/03: Geen alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar!

Publicatie Nieuwsflesh 19/03; Studiedag (z)onder invloed

Publicatie Nieuwsflesh 03/04;:Cocaïne?

Publicatie Nieuwsflesh 08/04: Kick op sport

Publicatie Kneistikrant 11/04: Knokke-Heistse preventiedienst doet weer mee aan het “Kick op sport”-project

Publicatie VAD-magazine april 2010: Sensibilisering -16 geen alcohol

3.1.3.2.

Publicaties omtrent preventieve acties hondenpoep:

Publicatie Nieuwsflesh 18/03: Hondenbaasjes, opgelet!

Publicatie Oronieuws 19/03: No dogs allowed

3.1.3.3.

Publicaties omtrent andere acties:

Publicatie Nieuwsflesh 27/03; Hoe de zon als vriend houden?

Publicatie Nieuwsflesh 27/05; Preventieraad op woensdag 9 juni

Toekomstplanning In de toekomst zullen we de burgers blijven informeren

42


4. Strategische doelstelling 4: Een geĂŻntegreerde en integrale aanpak bevorderen 4.1. Operationele doelstelling 1: Bevorderen van efficiĂŤnte samenwerking met diverse partners 4.1.1. Gebiedsgerichte aanpak i.s.m. wijkagenten en TUD Verwacht resultaat volgens beleidsplan 1.

Minimum maandelijks houden van een wijkoverleg teneinde de problemen efficiĂŤnt op te lossen.

2.

Het jaarlijks evalueren van de werkwijze.

3.

Het jaarlijks analyseren van de soort meldingen.

Probleem- en doelstelling Vele problemen/klachten die vastgesteld worden vereisen een dienst overschrijdende aanpak om tot een geschikte oplossing te komen. Via overleg wenst de preventiedienst een schakel te zijn tussen de wijkagent en de gemeentelijke diensten. Doelstelling van het overleg is enerzijds de meldingen van de wijkagent vlot doorgeven zodat de problemen sneller opgevolgd worden. Anderzijds informeren we de politie over gemeentelijke acties en plannen zodat de wijkagenten dergelijke vragen van de burger onmiddellijk kunnen beantwoorden. Actie en resultaat Aantal overleg momenten: Op volgende data had een wijkoverleg Heist plaats (Heist en Duinbergen): 3/2-10/3-21/4-19/5-21/6 -8/9-13/10-17/11-15/12 Wijkoverleg Knokke vond plaats op volgende data: 11/1-8/2-8/3-19/4- 31/5-21/06-06/09-18/10-22/11 Alle meldingen worden door de Preventiedienst bijgehouden in een Excel-bestand. De behandeling van die meldingen wordt steeds teruggekoppeld aan de betrokkenen via mail of op een volgend overleg. Aantal behandelde meldingen: Wijkoverleg Heist Periode

Aantal (behandelde) meldingen

januari - april

40

mei - augustus

38

september - december totaal

43

70 148


Wijkoverleg Knokke Periode

Aantal (behandelde) meldingen

januari - april

45

mei - augustus

69

september - december

54

totaal

168

64

70 60 50

47

44

40 30 20 10

10 2

1

0

Algemeen: Het grote verschil in de categorie ‘sociaal’ ligt in het feit dat sociale meldingen na het eerste overleg niet meer opgenomen zijn in het Excel bestand van wijkoverleg Knokke in tegenstelling tot het bestand wijkoverleg Heist. Hier werden de sociale meldingen nog het ganse jaar bijgehouden.

Overzicht inhoud categorieĂŤn: 44


CATEGORIE

AFGEKORT

INHOUD

1

MILIEU

MIL.

groen, afval, zwerfvuil, geluidsoverlast

2

OMGEVINGSBEHEER

O.B.

beschadigingen straatmeubilair, hondenpoep, graffiti

3

OPENBAAR DOMEIN

O.D.

stedenbouw, wegenis, riolering, verkeer

4

INFORMATIE

INF.

algemene informatievragen, regelgeving en samenwerking

5

EXTERNE INSTANTIE

EXT.

Eandis, Vlaams Gewest, …

6

SOCIAAL

SOC.

Vereenzaming, sociale achterstand, …

Oplossingsgraad Heist en Knokke:

Een 10 % van de meldingen staat nog ‘in behandeling’ ten tijde van de opmaak van de evaluatie. De meeste betreffen meldingen uit de laatste overleggen. Ook openstaande meldingen rond ‘straatnaamborden’. Hier ligt een personeelstekort van de betrokken diensten aan de basis. Voor 3 % van de meldingen (10 in totaal) is geen efficiënte oplossing gevonden. Het betreft meldingen waarvoor een verandering in het reglement aangewezen is of meldingen waarbij de aangereikte oplossing niet volstaat voor de betrokkenen. Het merendeel van de meldingen wordt opgelost. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de tijdspanne waarbinnen de melding opgelost werd. Toekomstplanning Ook in 2011 behouden we de doelstelling om maandelijks bijeen te komen. Alhoewel in 2010 een betere communicatie gevoerd werd, dient nog werk te worden gemaakt in het geven van feedback door de bevoegde diensten/instanties bij de behandeling van een melding.

4.1.2. Stimuleren van een preventiebeleid in diverse organisaties Verwacht resultaat volgens beleidsplan

45

1.

Het organiseren van informatiesessies is >=2 op jaarbasis.

2.

Het begeleiden van organisaties in het implementeren van een optimaal preventiebeleid.

3.

Interactie met het werkveld via sleutelfiguren om zo de informatiestroom met sleutelfiguren m.b.t. preventie te optimaliseren.


4.1.2.1.

Jeugdraad

Probleem- en doelstelling De doelgroep jeugd, met z’n vele sub-organisaties, blijft voor de Preventiedienst een zeer belangrijke pion in het veldwerk. Net daarom wordt jaarlijks een voorstelling gedaan van het aanbod van de preventiedienst op een vergadering van de jeugdraad. Hiervoor werd voor elke jeugdbeweging een pakketje voorzien, op deze manier kunnen de jeugdwerkers kennis maken met de verschillende soorten campagnes. Het aanbod van de preventiedienst naar de jeugdverenigingen: •

Ondersteuning bij het opstellen van een alcohol- drugbeleid binnen de jeugdverenigingen, (Het blijft echter een realiteit dat het merendeel van de jeugdbewegingen in Knokke-Heist geen recent alcohol- & drugbeleidsplan heeft).

Aanwezigheid op bepaalde evenementen van de jeugdverenigingen( imago-doorbrekend, statement naar buiten toe) (bv. Fantmobiel).

Tips uit gamma Partywise, bij fuiven, ondersteuning barpersoneel, …

Verzorgen van ouderavonden.

Ondersteuning bij infovragen omtrent alcohol & andere drugs.

Ondersteuning bij het uitwerken van een campagne op vraag.

Zo willen we de jeugdbewegingen, die toch belangrijke sleutelfiguren zijn bij het opgroeien van jonge mensen, triggering omtrent preventie. Extra materiaal kan altijd gratis aangevraagd worden bij de Preventiedienst. Er wordt ook een terugkoppeling gedaan van de reeds afgelopen acties en een toelichting gegeven van de jongerenbevraging die doorheen de zomer liep. Aangezien jeugdwerkers direct contact hebben met de jongeren in hun vrije tijd, hebben zij een goed zicht op wat leeft bij jongeren. Net deze signalen die in het ‘veld’ worden opgevangen zijn van onschatbare waarde om het lokale drug- en alcoholbeleid op af te stemmen. Om die reden werd aan de jeugdleiders de klankgroep voorgesteld en de mogelijkheid gegeven om zich in te schrijven. Actie en resultaat 17/10/2010 voorstelling aan de Jeugdraad. Op het voorstel om toe te treden tot de klankgroep hebben zich 16 jeugdleiders ingeschreven. Toekomstplanning Als Preventiedienst zullen we blijven investeren om jeugdbewegingen mee op de ‘preventiekar’ te krijgen.

4.1.2.2.

Klankgroep

Probleem- en doelstelling Primaire doelstelling “SIGNAALFUNCTIE”. •

Uitwisselen van informatie met de sleutelfiguren die lid zijn van de klankbordgroep teneinde preventieve acties bekend te maken.

De verschillende leden van de werkgroep worden gevraagd om bepaalde nieuwe tendensen of fenomenen op vlak van alcohol- en drugpreventie te signaleren naar de preventiedienst toe.

De omgevingsanalyse actueel te houden rond preventiebeleid.

Secundaire doelstelling “NETWERKFUNCTIE”. •

Een platform creëren en in stand houden, waar netwerken kunnen opgebouwd of versterkt worden.

Relevante en actuele informatie rond alcohol en drugs gericht verspreiden via de leden.

Een kanaal aanbieden waar intermediairen terecht kunnen met vragen (aftoetsen of een bepaald fenomeen ook elders voorkomt, hoe gaat een bepaalde sector er mee om, …).

Actie en resultaat De klankgroep is verder uitgegroeid, momenteel staat de teller op 71 leden. 46


De leden komen vanuit verschillende sectoren: zowel artsen, leerkrachten en zorgcoördinatoren, als afgevaardigden uit de jeugdverenigingen en leidinggevenden en ploegleiders. De uitdaging bestaat erin om deze klankgroep blijvend op een vernieuwende manier te bereiken. Toekomstplanning De bedoeling is om deze klankgroep verder te laten groeien. Mensen die niet rechtstreeks in contact komen met onze dienst, maar toch geïnteresseerd zijn in de aangeboden onderwerpen, kunnen zich via de website van Knokke-Heist in te schrijven in de klankgroep. De mailing naar de klankgroep zal in 2010 verlopen via een nieuwsbrief met een link naar onze website.

4.1.2.3.

Overleg drughulpverlening

Probleem- en doelstelling Om de communicatie tussen de drughulpverlening en drugpreventie optimaal te houden trachten we op regelmatige basis samen te komen (dit werd standaard op een maandelijks overleg gebracht naar het einde van het jaar toe). Op deze overlegmomenten worden nieuwe aanmeldingen uit de drughulpverlening besproken. We bekijken ook via welk kanaal de doorverwijzing tot stand is gekomen. Deze 2 items hebben een sterke preventiewaarde. Eventueel bespreken we hoe bepaalde doorverwijzers blijvend geactiveerd kunnen gehouden worden en hoe informatie rond welke middelen en welke kanalen verder geoptimaliseerd kan worden om een vlottere doorverwijzing te bestendigen. We bespreken eveneens geplande werkbezoeken, vormingen/voordrachten en worden suggesties gedaan naar topics voor de klankgroep. Actie en resultaat De drughulpverleenster Bianca Lemahieu is 2 halve dagen per week bereikbaar in de Edward Verheyestraat. Dit op woensdag van 14 u tot 20 u en op donderdag van 15 u tot 17u30. De Sleutel Knokke-Heist is te bereiken op nummer 050 630 472. Vanaf 2011 veranderen de zitdagen en het telefoonnummer: Vanaf dan is de dienst is open op dinsdag van 15 tot 17.30 uur en op woensdag van 14 tot 20 uur en kan je Bianca bereiken op het nummer 050 60 98 63. Bij de Sleutel kan je terecht wanneer je merkt problemen te hebben met illegaal middelenmisbruik of wanneer je merkt dat je kind of partner een probleem heeft met illegale middelen. Toekomstplanning Deze manier van werken wordt het komende werkjaar verder gezet.

4.1.2.4.

Informatie in schoolbrochure

Probleem- en doelstelling Via de scholenbrochure wordt het aanbod van de preventiedienst aan de scholen bekendgemaakt. Verwacht resultaat volgens beleidsplan Interactie met het werkveld via sleutelfiguren teneinde de informatiestroom met sleutelfiguren m.b.t. preventie te optimaliseren.

Actie en resultaat Het gemeentebestuur hecht veel belang aan preventie en dit reeds op jonge leeftijd; het kan immers probleemgedrag op latere leeftijd voorkomen. Daarom worden elk jaar volgende voorstellen gedaan aan de scholen binnen de gemeente. Subsidie € 400 Elke school binnen de gemeente heeft recht op een jaarlijkse tussenkomst van € 400 voor het organiseren van een activiteit, vorming, aankoop materiaal,… 47


Voorwaarden voor deze subsidie zijn: ƒ

De kosten dienen gerelateerd te zijn met projecten rond preventie en/of specifieke sociale vaardigheden vb drugpreventie, overlastpreventie ( geweld, pesten,…).

ƒ

De aanvraag voor tegemoetkoming moet vooraf ingediend worden bij de preventiedienst (minimum 3 weken). Indien het college de aanvraag goedkeurt worden de kosten vergoed.

Op deze manier hoopt het gemeentebestuur de scholen een duwtje in de rug te geven voor het voeren van een bewust beleid inzake preventie- en gezondheidsopvoeding. Deze subsidie staat los van de aangeboden didactische materialen voor de projecten ‘Gat in de Haag’ en ‘Contactsleutels’. Kleuter- & Basisonderwijs •

MEGA-project

Het Gat in de Haag: Het gat in de haag is een preventieprogramma dat zich richt naar kleuters en de eerste graad van het lager onderwijs. Het programma heeft de bedoeling de sociale vaardigheden van kleuters te ontwikkelen. Door ‘het gat in de haag’ kijkt de leerling naar de kleine groenten van een moestuin. Doorheen de belevenissen van wortel, tomaat en de anderen heeft De Sleutel de sociale vaardigheden of ‘lifeskills’ verweven. Het woordje ‘drugs’ komt niet voor in het boek. De verhalen van ‘Het gat in de haag’ zijn op niveau van derde kleuterklas, eerste en tweede klas geschreven. Door icoontjes naast elke paragraaf te gebruiken, kan de leerkracht het verband leggen met de basisvaardigheden die de Sleutel in een inleiding beschrijft, een keuze maken, kritisch denken, een positief zelfbeeld vormen, met je gevoelens omgaan, leren uit fouten, hulp geven en vragen, nadenken over goed en slecht.

Secundair onderwijs •

Choose life

Gokken: Nieuw dit jaar in het aanbod is dat de Preventiedienst het thema gokken in de kijker stelt. Hiervoor wordt aan de leerkracht zelf een pakket aangeboden om mee aan de slag te gaan in de klas. Dit bevat een jeugdige film over gokken (poker), bijkomend campagnemateriaal (affiches e.d.) en een begeleidingsmapje voor de leerkrachten. Vanzelfsprekend kan hiervoor ook ondersteuning gevraagd worden aan de dienst Preventie.

Informatiesessies : de preventiedienst speelt graag kort op de bal bij vragen vanuit de scholen. Op vraag van de scholen kunnen informatiesessie voor ouders, leerkrachten, leerlingen… worden georganiseerd op maat rond diverse thema’s (cyberpesten, graffiti, diefstal,….). Suggesties rond andere thema’s of werkvormen zijn altijd welkom.

Het aanbod in de scholenbrochure werd ook voorgesteld op 8 juni aan het basisonderwijs, op 10 juni aan het secundair onderwijs. Toekomstplanning We blijven op deze manier verder werken.

4.1.2.5.

Beantwoorden van informatievragen

Probleem- en doelstelling Als Preventiedienst verschaffen we correcte informatie op vragen van externen in het kader van het alcohol- en drugthema. Actie en resultaat Zowel intermediëren, ouders als studenten kunnen terecht op de Preventiedienst voor informatievragen. Zo werden een aantal schoolwerkjes alsook een GIP-werk ondersteund. Het magazine Change2 vroeg op 1 april 2010 bij onze dienst informatie op omtrent online zelfhulp. We merken dat ook bij onverwachtse acute voorvallen intermediairs vlotter de weg naar de Preventiedienst vinden ter ondersteuning.

48


Toekomstplanning De Preventiedienst blijft vanzelfsprekend in 2011beschikbaar voor informatievragen.

4.1.2.6.

Geïntegreerd werken ---acties omgevingsbeheer

4.1.2.6.1. Peukenman Probleem- en doelstelling Sigarettenpeuken worden her en der op de grond gegooid. Dit is een alledaags maar uitermate storend probleem. Zowel mens als dier gruwelen bij het idee van een peuk tussen de tenen, spelende kinderen onderzoeken ze of steken ze in hun mond. En ze composteren niet. Bedoeling met de actie ‘Peukenman’ is om mensen bewust te maken van de overlast die ze veroorzaken door de achtergelaten peuken en hen te wijzen op de schadelijke effecten voor het milieu.

Actie en resultaat Op een ludieke manier werd hiervoor de aandacht gevraagd. ‘Peukenman’ toerde op 22 juli samen met 2 jobstudenten rond op de dijk en het strand en kaartte zo het probleem van sigarettenpeuken aan. We bezorgden affiches aan handelaars op de zeedijk en strandconcessiehouders. Er werden tevens een 300-tal pocket- asbakken uitgedeeld. Deze campagne werd gefinancierd in het kader van Interregio VI A 120KK in samenwerking met de zwerfvuilactie met OVAM & Fost Plus als belangrijkste partners. Aanvullend hierop besliste de gemeente om deze actie uit te breiden en kocht 10 000 cornets-asbakjes aan. Deze werden verdeeld met ondersteuning van de jobstudenten van Horizon Net.

4.1.2.6.2. Afvalzakjes Probleem- en doelstelling De IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) startte deze zomer met een nieuwe sensibiliseringsactie. In plaats van de gebruikelijke preventiefolders te verspreiden werd in samenwerking met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) en de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij ) een afvalzakje ontworpen. Dit papieren zakje werd bedrukt met tips voor veilig zwemmen aan zee en bevatte een milieuvriendelijke boodschap. Deze zakjes werden verspreid door de redders, de dienst voor Toerisme, de badkarhouders en de lokale handelaars op de zeedijk.

Actie en resultaat De voorbije jaren verspreidden de jobstudenten van Promotie & Preventie de oorspronkelijke preventiefolder aan de reddingsdiensten, dienst Toerisme en de barkarhouders. 49


Dit jaar ondersteunden we deze vernieuwde sensibiliseringsactie door onze jobstudenten in te zetten voor de verdeling van deze afvalzakjes naar de handelaars op de zeedijk, meer specifiek naar de handelaars die voedingswaren verkopen (bvb fastfood, wafels, ijsjes,…) omdat deze producten vaak zorgen voor het meeste zwerfvuil. Toekomstplanning Mogelijks wordt deze actie herhaald in 2011, afhankelijk van subsidies van de IKWV.

4.1.2.6.3. Affiches verbod voederen meeuwen Probleem- en doelstelling Bewoners en tweede verblijvers klagen regelmatig over overlast door de meeuwen. Maar de overlast verergert wanneer burgers de meeuwen aantrekken door hen te voederen. Daarom wordt er geïnvesteerd in het sensibiliseren rond deze problematiek. Het is namelijk belangrijk dat personen de dieren niet voederen Actie en resultaat Een 100-tal affiches zijn verspreid bij de badkarhouders en aan de handelaars op de zeedijk die etenswaren verkopen. Twee personen zijn op eigen initiatief de affiche op onze dienst komen afhalen. Toekomstplanning Dit is een thema waar komende zomer niet meer zal aan gewerkt worden maar wordt doorgegeven aan de collega’s van de milieudienst. Deze kunnen eventueel wel worden verdeeld door de jobstudenten ‘Promotie & Preventie’

4.1.2.7.

Geïntegreerd werken --- op de grens met sociaal welzijn

4.1.2.7.1. Witte lintjescampagne Probleem- en doelstelling De Provincie West-Vlaanderen vroeg medewerking aan de witte lintjescampagne, dit jaar met de slogan: ‘Huiselijk geweld. Dat slaat nergens op’. Deze internationale week liep van 25 november tot 6 december. De West-Vlaming die in deze periode een wit lintje opspeldt, toonde hiermee dat hij/zij ernaar streeft:

• • • • • •

nooit geweld te plegen, geweld nooit oogluikend toe te staan, geen excuses te zoeken voor geweldplegers, nooit te denken dat iemand erom vraagt, geweld niet te verzwijgen, het te melden, erover te durven praten anderen te willen overtuigen het geweld te doen stoppen

De Provincie West-Vlaanderen voorzag gratis kaartjes met witte lintjes en affiches, die door de Preventiedienst zijn verspreid. Actie en resultaat Gemeentelijke diensten die meewerkten aan de campagne: Gemeentelijk Waterbedrijf Personeelsdienst Preventiedienst Vrije tijd Milieudienst Dienst Secretarie Dienst Communicatie Toekomstplanning

50


De meerwaarde van deze campagne wordt sterk in vraag gesteld. Bovenstaande diensten engageren zich om mee te werken maar dragen de campagne niet echt naar buiten( letterlijk dan; de lintjes werden maar bitter weinig opgemerkt) Wat is het nut dan om hier als dienst energie in te investeren, de actie wordt dus niet herhaald volgend jaar.

4.1.2.7.2. Verdwaalarmbandjes Probleem- en doelstelling Kleine kinderen en hun ouders verliezen elkaar soms wel eens uit het oog op het strand. Doelstelling is om ouders, hulpposten en stranduitbaters te voorzien van verdwaalarmbandjes om zo op een preventieve manier bij te dragen aan de daling van het aantal verloren gelopen kindjes op het strand. Actie en resultaat De jobstudenten hebben de reddingsposten en stranduitbaters voorzien van verdwaalarmbandjes. De jobstudenten spraken de ouders ook rechtsreeks aan over de werking van de verdwaalarmbandjes. Dit had een groter effect dan wanneer dit aan de stranduitbaters werd overgelaten. Toekomstplanning Deze actie is steeds succesvol en wordt jaarlijks herhaald. Veel strandbezoekers en barkarhouders zijn reeds erg vertrouwd met deze verdwaalbandjes, waardoor er reeds uit eigen beweging vraag naar is. Ook verloopt de samenwerking hierdoor erg vlot.

4.1.2.7.3. Huiswerkklas Probleem- en doelstelling Met de opstart van de huiswerkklas trachten we een antwoord te zoeken op het signaal dat werd gegeven door zorgcoördinatoren/directies. Dit signaal had betrekking tot een aantal minder kansrijke kinderen uit de regio Knokke-Heist. Bij deze kinderen zijn de thuisomstandigheden niet optimaal, waardoor ze verhinderd zijn om rustig hun huiswerk te maken. Dit komt doordat de ouders de schoolopdracht onvoldoende begrijpen (anderstalig) of doordat ze onvoldoende schoolstructuur hebben. Hierdoor lopen deze kinderen een grotere kans op een leerachterstand.

Dit project volgende doelstellingen;

51

De leerkrachten bewust maken van deze huiswerkproblematiek.

Concreet wil de huiswerkklas een huiswerkvriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen men de kinderen in een sfeer van gemoedelijkheid begeleidt naar zelfstandigheid in het maken van huistaken. Op deze manier willen we met het huiswerkklasproject de minder kansrijke kinderen de mogelijkheid bieden om hun huistaken in de meest gunstige omstandigheden te maken, zodat ze op termijn een goede manier ontwikkelen om hun huistaken zelfstandig te verrichten. Algemeen streven we met dus met dit project naar een toename van de onderwijskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen. Gelijke onderwijskansen vormen voor ons immers de basis en de hoeksteen tot maatschappelijke participatie en integratie.

We beogen op langere termijn de ontwikkeling van een globale positieve leerattitude en een groeiend zelfvertrouwen. Daarnaast is het ook onze bedoeling om de kinderen, in de mate van het mogelijke, zowel de nodige schoolstructuur als schoolcultuur bij te brengen. We willen binnen het gehele gezin een positievere schoolervaring en -beleving tot stand laten komen.

We zijn ervan overtuigd dat ons project een preventief karakter heeft m.b.t. schoolverzuim, vervroegde schoolverlating, jeugddelinquentie, sociale uitsluiting en achterstelling. Met het huiswerkklasproject, streven we naar het bevorderen van zowel het individueel welbevinden als het proactief meebouwen aan het algemeen maatschappelijk welzijn.


Actie en resultaat Vanaf 5 oktober gaat in de Speel-o-theek De Wip een ‘huiswerkklas’ door. De opvang is voorlopig bepaald op tweewekelijks van 16u tot 17u15. ( maandag of dinsdag en de donderdag). Criteria om in aanmerking te komen: De criteria die bepalen welke kindjes in aanmerking kunnen komen voor het project werden als volgt vastgelegd; 1) Het ontbreken van STRUCTUUR thuis (lunchpakket, turnpolo, orde boekentas, …). 2) Het ontbreken van algemene SCHOOLCULTUUR (agenda, rapport niet getekend, ouderavond ,…) Structuur van het project: Per school wordt een verantwoordelijke aangesteld ( zorgcoördinator), deze persoon zetelt tevens in de STUURGROEP die tweejaarlijks samenkomt. In de stuurgroep zal tevens iemand vanuit de werkgroep (= vrijwilligers) vertegenwoordigd zijn. In de huiswerkklas zelf wordt een beperkte fiche van elk kindje bijgehouden. Op deze manier kunnen vooruitgang, specifieke moeilijkheden, …worden bijgehouden. Dit is belangrijk voor terugkoppeling naar scholen, overzicht voor eventuele nieuwe vrijwilliger, … . Vrijwilligers Dit project draait op de bezielde vrijwilligers. Van de vrijwilliger wordt niet verwacht dat deze bijles geven. Zij staan wel in voor: •

Het onthaalmoment ( koekje, chocomelk ~ warme thuissituatie)

Attitude vorming bij de kindjes

Huiswerkondersteuning (motiveren)

Afsluitend met een spelmoment

Stimuleren van een huiswerkvriendelijk klimaat.

Aan de vrijwilligers wordt elk trimester een opleiding aangeboden door vzw DeSom. Rol van de zorgcoördinator Het is de rol van de zorgcoördinator (of de eventueel ander aangestelde persoon door de school) om: •

het project bekend te maken in de scholen

Leerkrachten warm maken te voor het project

Aandacht te hebben voor kindjes die in aanmerking kunnen komen voor het project

De ouders van deze kindjes aan te spreken

Aanwezig te zijn op de vergadering van de stuurgroep

In de staan voor de communicatie tussen de huiswerklas, school en de ouders.

Vzw DeSom: integratiecentrum •

Verantwoordelijke voor onze gemeente is Francky Mahieu, hij blijft het project opvolgen

Zetelt ook in de stuurgroep waar meegedacht wordt over het project; wat zijn noodzakelijke opleidingen, ondersteuning laagdrempelige ouderavonden,…

Verzorgen de opleidingen voor de vrijwilligers

Toekomstplanning De klas draait goed en begeleidt momenteel een 15-tal kindjes. De komende actielijnen voor deze klas zullen besproken worden in de volgende stuurgroep(en) en werkgroep(en).

4.1.2.7.4. Veilig zonnen Probleem- en doelstelling Zonnen zonder bescherming is uit den boze, zeker voor kinderen. Blootstelling aan de zon tijdens de jeugdjaren bepaalt mee de gezondheid op late leeftijd. De schade uit zich op langere termijn door snellere veroudering van de huid of goed- en kwaadaardige huidkwalen. Zonnebrand voorkomen is dus de boodschap.

52


Actie en resultaat Op het einde van het schooljaar werden scholen aangeschreven om de preventieve boodschap mee te geven aan hun leerlingen. De jobstudenten ‘Promotie & Preventie’ hebben op het strand mensen gesensibiliseerd omtrent veilig zonnen. Stickers met een aantal ‘zonnetips’ werden meegegeven op de gemeentelijke speelpleinen. Toekomstplanning Mensen zonnen nog te vaak zonder bescherming ondanks de vele preventieve acties. Dit onderwerp is een vast item op de preventie-agenda van de zomer.

4.1.2.7.5. Campagne 10000 stappen Probleem- en doelstelling Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de volwassen Vlamingen te weinig beweegt. Daardoor verhoogt het risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, overgewicht en diabetes. Om dit groeiend gezondheidsprobleem aan te pakken, is de gemeente ingestapt in de beweegcampagne ’10.000 stappen Vlaanderen’. De weg naar een actief leven is echt niet moeilijk. Men hoeft niet noodzakelijk intens te gaan sporten om dit te bereiken. Met de fiets naar het werk of regelmatig de trap nemen kunnen uw gezondheid reeds vooruit helpen. Elke stap telt! Streef elke dag naar 10.000 stappen.. Bovendien komt 10 minuten fietsen of zwemmen overeen met 1500 stappen. Actie en resultaat In samenspraak met het ziekenhuis Knokke, werd in de maand november, de maand van de trap gepromoot. Om deze actie kracht bij te zetten werd via het LOGO Brugge een gratis startpakket aangevraagd. In dit pakket zitten affiches, folders en voetjes. Deze voetjes werden gekleefd in de richting van de trap om zo het personeel aan te sporen de trap te gebruiken i.p.v. de lift. Tijdens de maand november werden aan de lift de affiches met lift opgehangen en voetjes gelegd die naar de trappen leiden. De Verkeerstechnische Dienst maakte een verkeersbord “STAP” aan. Elk personeelslid ontving een flyer met tips en weetjes. Toekomstplanning Mogelijks kan volgend jaar deze actie herhaald worden op aanvraag van de samenwerkende diensten.

4.1.2.8.

Geïntegreerd werken --- Samenwerking met de jeugddienst

4.1.2.8.1. Integratie van het vlaggensysteem binnen de jeugddienst Probleem- en doelstelling Kinderen en jongeren zijn in ontwikkeling en vertonen seksueel experimenteergedrag. De laatste jaren signaleren en benoemen ouders en professionelen echter vaker seksueel gedrag van kinderen/jongeren als ‘opvallend’, ‘zorgwekkend’ of ‘extreem’. Kinderen en jongeren komen tegenwoordig gemakkelijker in contact met seksueel getint beeldmaterialen en gedragingen. Er is nog weinig onderzoek verricht naar de invloed van deze beelden op de beleving, het gedrag en de attitudes van kinderen/jongeren. 53


Personen die met jongeren werken zijn het erover eens dat het niet steeds duidelijk is waar de grenzen van experimenteergedrag liggen, en hoe men hierin preventief kan optreden. Er is nood aan een duidelijk kader om af te wegen welk gedrag al dan niet getolereerd kan worden, en waar begrenzing nodig is. En vooral ook, waar kinderen zich in alle veiligheid en respect seksueel kunnen ontwikkelen. De vorming rond het vlaggensysteem maakt het voor de jeugdmonitoren eenvoudiger om over dit onderwerp met elkaar te spreken en zodoende het taboe te verkleinen. Actie en resultaat Aan alle beginnende monitoren in de speelpleinwerking is het vlaggensysteem voorgesteld. Dit systeem bespreekt de seksuele ontwikkeling en de motieven van seksueel gedrag van kinderen/jongeren. Daarbij worden seksualiteit en grenzen onder de loep genomen. A.d.h.v. zes criteria wordt bepaald of seksueel gedrag van kinderen/jongeren al dan niet grensoverschrijdend is. Het seksueel gedrag kan op grond hiervan gesitueerd worden op een lijn van acceptabel gedrag tot zwaar grensoverschrijdend gedrag. Het vlaggensysteem maakt een indeling van het seksueel gedrag van kinderen en jongeren in vier categorieën of ‘vlaggen’: groen of aanvaardbaar seksueel gedrag, geel of licht seksueel grensoverschrijdend gedrag, rood of ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en zwart of zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vorming wil zeker geen ‘heksenjacht’ creëren maar enkel het onderwerp bij twijfel of problemen bespreekbaar maken en het forum openen om de drempel naar de jeugddienst te verkleinen. De Jeugddienst staat in dit kader dicht bij het CGSO (= centrum geboorteregeling en seksuele opvoeding). De vorming is tweemaal gegeven dit op 1 juli 2010 & 30 juli 2010 respectievelijk voor de jobstudenten van juli en augustus. De vorming werd positief bevonden door de monitoren en er werden reeds ook concrete vragen gesteld rond dit thema. Toekomstplanning De vorming zal dus ook komende zomer terug worden gegeven.

4.1.2.8.2. Informatiesticker Probleem- en doelstelling De Jeugddienst was vragende partij om de ‘infostickers’ te vernieuwen. De bestaande informatiesticker was aan een update toe om deze opnieuw aantrekkelijker te maken naar jongeren toe. De infosticker bevat de gegevens van de 4 voornaamste hulpverlenende instanties die zich ook richten op de doelgroep jongeren. Actie en resultaat We maakten gebruik van de expertise van de klankgroep, die een sterk aanvoelen heeft in de leefwereld van jongeren, om af te toetsen welke diensten het belangrijkste zijn om te verspreiden naar de jongeren toe. De leden van de klankgroep reageerden massaal enthousiast. Dit resulteerde in een 4-tal diensten: •

Druglijn + de plaatselijke antennepost

Teleonthaal

Veilig vrijenlijn

Kind- & Jongerentelefoon

De stickers werden verdeeld in alle secundaire scholen van Knokke-Heist. Om het geheel goed te onderbouwen werd ook een ‘begeleidingsmapje’ meegegeven voor de leerkrachten. Op die manier kunnen zij de informatie correct mee verspreiden. Alle secundaire scholen van Knokke-Heist hebben meegewerkt. Op deze manier werden er 85 boekjes verdeeld en ongeveer 2000 stickers. Toekomstplanning Dit is een mooi initiatief van implementatie van preventiebeleid via een integrale aanpak. Zowel drughulp, jeugddienst, preventiedienst en scholen zijn betrokken. En scholen krijgen een blijvende aandacht. De scholen kunnen altijd extra stickers opvragen en dan doen we wel een bijdruk.

54


4.1.2.8.3. Teleblok Probleem- en doelstelling Tijdens de examenperiode worden affiches en balpennen verdeeld om Teleblok bekend te maken bij de studenten. Blokkers met nood aan een anonieme babbel kunnen hier terecht. Nieuw in 2010 is dat Teleblok nu ook online bereikbaar is op www.teleblok.be. Actie en resultaat Tijdens de examenperiode ondersteunde de Preventiedienst het online aanbod van Teleblok, dit door affiches te verspreiden en stylo’s te verdelen. Toekomstplanning Deze actie herhalen we niet in 2011.

4.1.2.8.4. Jeugdbeleidsplan Probleem- en doelstelling De preventieboodschap meer geïmplementeerd krijgen binnen de Jeugddienst en organisaties binnen de gemeente die met de doelgroep ‘jeugd’ werken. Actie en resultaat Voor de komende drie jaar werd het nieuw Jeugdbeleidsplan uitgeschreven. Als Preventiedienst hebben we hier gedeeltelijk aan meegeschreven. Vanuit onze visie is er een duidelijke preventieve insteek gegeven. Om de jonge inwoners van Knokke-Heist beter te bereiken werd op de site van de jeugddienst een katern voorzien speciaal voor preventieberichten, dit vanuit het oogpunt integraal werken. Het is evident om jeugd te bereiken op een site waar ze reeds vertoeven, dan ze naar een site trachten te leiden waar ze anders niet komen. Toekomstplanning In de toekomst wordt getracht om integraal en preventief te blijven samenwerken met de Jeugddienst. Met het oog op een zo constructief mogelijke samenwerking zit de stafmedewerker overlastpreventie zelfs halftijds fysiek op de Jeugddienst.

4.1.2.8.5. Subsidiereglement zomerfuiven Probleem- en doelstelling Naar loffelijke gewoonte organiseert de jeugdraad elke zomer twee beachparty’s. De jeugdverenigingen uit Knokke-Heist krijgen de mogelijkheid om hier aan mee te werken (opkuis, bardiensten, …). Naargelang de taak en met hoeveel personen wordt meegewerkt kunnen punten worden verzameld. Deze punten worden dan op het eind van de zomer omgezet in een deel van de winst. We streven er naar om bepaalde acties, georganiseerd door de Preventiedienst, op te nemen in het subsidiereglement van de Jeugdverenigingen. Actie en resultaat De preventiedienst bekijkt de mogelijkheden zijn om bepaalde acties (bv. de kustcampagne) mee op te nemen in dit puntensysteem. Concreet wil dit zeggen dat wanneer verenigingen meewerken aan een bepaalde actie georganiseerd door de Preventiedienst, ze ook hiervoor een puntenkrediet kunnen krijgen, wat dan op zijn beurt geld opbrengt voor de verenigingen. Toekomstplanning Dit subsidiereglement zou gefinaliseerd moeten zijn tegen de zomer van 2011.

55


56


FENOMEEN 3 : FIETSENDIEFSTAL Fietsdiefstal kent nog altijd een piek gedurende de zomermaanden. Tijdens deze 2 maanden wordt ongeveer de helft van de aangiftes gedaan. Toch is er een groot ‘dark number’ (slechts 1/3 doet aangifte van fietsdiefstal). Voornaamste risicoplaatsen blijven de Zeedijk en de omgeving van stations en pleinen. Vanaf juni 2010 staat de Preventiedienst in voor bijna de volledige keten voor wat het domein fietsdiefstal betreft, uitgezonderd de aangiftes en opsporingsonderzoeken naar misdrijfplegers. Zo voert de Preventiedienst alle hierna volgende acties uit: - het sensibiliseren van fietsers teneinde het risicogedrag te verminderen - het ontwerpen van campagnemateriaal (affiches, flyers, ….), - het organiseren van fietsgraveeracties op folkloremarkten en de fietsgravering op afspraak teneinde potentiële daders te ontraden en gevonden fietsen gemakkelijker aan rechtmatige eigenaar terug bezorgen, - het adviseren en aanbevelen van diefstalveilige fietsenstallingen, - het ophalen van fietswrakken en zwerffietsen en het pogen ze aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen, - het plaatsen van de foto’s van opgehaalde fietsen op de website www.gevondenfietsen.be teneinde de ophelderingsgraad te verhogen.

1. Strategische doelstelling 1: Verminderen van het risicogedrag 1.1. Operationele doelstelling 1: Informeren bevolking en bewust maken van het fenomeen 1.1.1. Organiseren van fietsgraveeracties Verwacht resultaat volgens beleidsplan Op jaarbasis organiseren we minstens 10 graveeracties met een preventiestand. Probleem- en doelstelling Vaak worden gestolen fietsen teruggevonden maar kunnen ze niet aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden. Door het organiseren van fietsgraveeracties stimuleren we het graveren van het rijksregisternummer in het fietskader. Hierdoor is de fiets minder interessant voor dieven die de fiets wensen door te verkopen. En we kunnen aan de hand van de gegraveerde cijfers een teruggevonden fiets aan de eigenaar terug bezorgen. Actie en resultaat In totaal werden in 2010 17 acties georganiseerd en dit op volgende plaatsen en data: DATUM 2 april

PLAATS Sint-Bernardusinstituut

24 april

Margarethaschool

8 mei 13 juni

Alfred Verweeplein in het kader van. Met Belgerinkel naar de Winkel Boulevardfeesten Graaf d’Ursellaan

1 juli

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

57


8 juli

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

15 juli 22 juli

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

29 juli

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

5 augustus

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

12 augustus

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

19 augustus

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

23 augustus

Alfred Verweeplein

26 augustus

Folkloremarkt – Parking Knokkestraat

21 september 20 oktober

Alfred Verweeplein Politie Sijsele

22 december

Sint-Bernardusinstituut

Deze zomer werd beroep gedaan op één Veiligheidsbeambte op rust om als vrijwillige graveerder de Gemeenschapswacht te assisteren bij geplande fietsgraveeracties. En in de zomer kunnen we ook beroep doen op de jobstudenten Promotie en Preventie. De jobstudenten staan in voor de ontvangst van de te graveren fiets, het verzorgen van de administratie en het sensibiliseren van mensen. Voor deze laatste taak maken ze gebruik van de fietsblok (informatie- en demonstratieblok met fietssloten), beschikbare folders en de fietsquiz. Tijdens de andere maanden worden fietsgraveeracties enkel op aanvraag georganiseerd. Wel kunnen burgers op weekdagen in het stadhuis terecht voor het ‘graveren op afspraak’ . Vanaf het najaar 2010 organiseert de Preventiedienst graveringen op afspraak. Bij meerdere aanvragen wordt gezocht naar een geschikte datum en met elke fietseigenaar wordt een tijdstip afgesproken teneinde de wachttijd tot een minimum te beperken. We hanteren deze manier van werken omdat het graveermateriaal niet op de dienst gestockeerd staat. Eens de datum gekend is, maken we die bekend via de lokale digitale nieuwsbrief om zo nog meer burgers de kans te geven de openstaande tijdstippen op te vullen. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Zo zijn er op 4 graveeracties op afspraak al 43 fietsen gegraveerd. In totaal hebben we dit jaar 1166 fietsen gegraveerd, waarvan 1096 tijdens de acties en 70 fietsen tijdens de gravering op afspraak. Wegens een personeelstekort aan permanente graveerders, is er deze zomer geen ‘dag van het fietsgraveren’ georganiseerd. De voorbije jaren waren deze twee actiedagen goed voor een 300-tal gegraveerde fietsen. Toekomstplanning Midden april 2011 gaat de gemeenschapswacht Leon, onze graveerder, met pensioen. We kijken uit naar nieuwe graveerders zodat we deze dienstverlening verder kunnen garanderen naar burgers en bezoekers toe.

1.1.2. Publicaties rond fietsendiefstal en aangiftebereidheid Verwacht resultaat volgens beleidsplan Op jaarbasis minstens 3 publicaties voorzien rond fietsdiefstal en aangiftebereidheid. Probleem- en doelstelling Om een exacter beeld te krijgen van het aantal fietsdiefstallen, dienen we de aangiftebereidheid te stimuleren. Ook moeten we de bevolking informeren en bewuster maken van dit fenomeen. Door het publiceren van artikels over fietsdiefstalpreventie willen we hieraan tegemoet komen. 58


Actie en resultaat Gezien in 2010 het verzorgen van meer externe communicatie voor de dienst een aandachtspunt is, zijn er dan ook meer artikels opgemaakt dan voorzien volgens het beleidsplan. In 2010 verschenen volgende artikels rond fietsdiefstalpreventie: 1. Publicaties omtrent de geslaagde diefstalveilige fietsenstallingen ter hoogte van de tramhalte Knokke en het cultuurcentrum Scharpoord in diverse lokale nieuwsbieven. Beide fietsenstallingen staan vermeld in het ‘Goede praktijkenboek fietsenstallingen Vlaanderen’ gepubliceerd door de Vlaamse Gemeenschap en de Fietsersbond. 2. Publicatie over de geplande fietsgraveeracties, aangiftebereidheid en het gebruik van een goed fietsslot. in de stadskrant van juli/augustus 3. Artikel ‘Maak jij het fietsdieven lastig?’ in de gemeentelijke digitale nieuwsbrief met in het artikel een vermelding van de geplande graveeracties, de modetrends bij fietsdiefstal en de mogelijkheid om digitaal aangifte van fietsdiefstal te doen via de site ‘www.policeonweb.be’. 4. Artikel naar aanleiding van een extra fietsgraveeractie op 23 augustus op het Alfred Verweeplein. 5. Artikel naar aanleiding van de aansluiting op de website www.gevondenfietsen.be waarbij de burger zelf alle gevonden fietsen kan bekijken, in de stadskrant van september/oktober 6. Artikel in de lokale pers voor een extra graveeractie op 21 september. 7. Artikel ‘Laat uw fiets graveren … op afspraak’ in de lokale pers. Telkens een datum van een fietsgravering op afspraak gekend is, wordt een artikel gepubliceerd om de openstaande tijdstippen op te vullen: (7) 22 oktober (8) 3 november (9) 24 november. 10. Publicatie via diverse lokale kanalen naar aanleiding van een collegedossier over de borden ter hoogte van de fietsenstallingen NMBS (voor het systematisch ophalen van achtergelaten fietsen). 11. Publicatie in de personeelskrant ‘Breed Veertien’ over het fietsdepot en de website www.gevondenfietsen.be (jaargang 2 – nr. 5 – nov. 2010). Verder maakten we een flyer en een affiche met de vermelding van alle geplande graveeracties. Deze flyer en affiche passen we systematisch aan met de nieuwe graveerdata. De flyer geven we mee met mensen die we aanspreken in het kader van sensibiliseringsacties en tijdens het aanbieden van tijdelijke fietsenstallingen. De affiches hangen we ook op in de onthaalruimte van het gemeentehuis Knokke en op het politiekantoor van Knokke en Heist. Toekomstplanning In 2011 werken we verder aan de externe communicatie en bieden we uitgebreide informatie aan over fietsdiefstalpreventie via de gemeentelijke website. Ook zullen we hierbij aandacht hebben voor de doelgroep jongeren die door het vertonen van risicogedrag (niet degelijke afsluiten van de fiets, fiets achterlaten op risicoplaatsen), vaak ook slachtoffer worden van fietsdiefstal of misschien zelfs wel een ‘gelegenheidsdief’ kunnen zijn.

59


1.1.3. Fietsquiz Verwacht resultaat volgens beleidsplan Dit is een bijkomende actie die niet ingeschreven staat in het beleidsplan maar die een meerwaarde biedt voor het bereiken van de operationele doelstelling 1: informeren bevolking en bewust maken van het fenomeen. Probleem- en doelstelling Sommige jobstudenten vinden het moeilijk om mensen te sensibiliseren. Uit de evaluatiegesprekken bleek dat sommigen niet goed weten hoe ze mensen moeten aanspreken (een gesprek beginnen). Door het ontwikkelen van een instrument dat jobstudenten helpt bij het sensibiliseren van mensen, komen we tegemoet aan dit probleem. Bijkomend polsen we de kennis van mensen op het vlak van bijvoorbeeld diefstalveilige sloten. Actie en resultaat Er is een fietsquiz ontwikkeld als hulpmiddel bij het sensibiliseren van fietsers door de jobstudenten. De fietsquiz bevat in totaal 10 meerkeuzevragen. Bij de 3 mogelijke antwoorden staat telkens een foto om de vragen/antwoorden te verduidelijken. De deelnemers hoeven niet alle 10 de vragen op te lossen. De jobstudenten mogen gerust een selectie van vragen maken. Wel bewaken we dat elke vraag evenveel aan bod gekomen is doorheen de afnames. De vragen en de antwoordkeuzes met foto’s zijn geplastificeerd en zitten in een map. Aan de hand van een invullijst (X= correct, 0=incorrect) houden de jobstudenten de antwoorden bij. De fietsquiz namen ze voornamelijk af op de momenten dat de tijdelijke fietsenstalling op de marktdagen wordt aangeboden en dat de fietsgraveeracties doorgaan. In totaal hebben 628 personen deelgenomen aan de fietsquiz. In juli hebben 398 deelnemers samen 1874 vragen uit de quiz opgelost. Dit komt overeen met 4,7 vragen per persoon. Voor augustus gaat het om 230 personen die samen 1069 vragen beantwoord hebben en dit is een gemiddelde van 4,6 vragen per persoon.

Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 6 op de 10 vragen correct beantwoord zijn. De vraag over het herkennen van een degelijk fietsslot, specifieker het ART-keurmerk werd door de meesten foutief beantwoord. Hieruit blijkt dat het keurmerk ART niet bekend is bij de burgers.

60


Overzicht van de vragen in de fietsquiz: Vraag 1. Welke fiets is correct afgesloten? 2. Welk van onderstaande sloten is een goed fietsslot? 3. Welke zijn de meest risicovolle plaatsen voor fietsdiefstal in Knokke-Heist? 4. Waaraan ziet u dat een fietsslot gekeurd is? 5. U laat uw fiets graveren omdat:? 6. Wat is het framenummer van uw fiets? 7. Welk van onderstaande sloten is een goed fietsslot 8. Welk van onderstaande is een goed hoefijzerslot? 9. Wat is een fietspas? 10. Op welk van onderstaande plaatsen is de kans op fietsdiefstal het kleinst?

Aantal keer gesteld 277 300 322

% 71 58 53

correct % % %

333 360 328 307 270 225 221

27 68 62 64 57 60 58

% % % % % % %

Toekomstplanning In het kader van het sensibiliseren van fietsers zal in 2011 meer nadruk gelegd worden op het herkennen van een ‘goed fietsslot’, zowel de gekeurde als de niet-gekeurde.

1.1.4. Het aanbieden van fietsenstallingen Verwacht resultaat volgens beleidsplan In juli en augustus bieden we tijdens de marktdagen (op woensdag en zaterdag) een fietsenstalling aan ter hoogte van de Albertlaan. Probleem- en doelstelling Bij mooi weer komen heel veel mensen met de fiets naar de markt in Knokke. Door gebrek aan een grote fietsenstalling ontstaat er een wirwar van gestalde fietsen in de omgeving van de markt. Doordat deze fietsen veelal niet aan een vast voorwerp gestald worden, vergroot dit het risico op diefstal. Om dergelijk risicogedrag te verminderen, bieden we een tijdelijke fietsenstalling aan waarop controle wordt uitgeoefend. Actie en resultaat Elke woensdag- en zaterdagmorgen werd tijdens de markturen (van 9 uur tot 13 uur) een fietsenstalling onder toezicht voorzien. Het toezicht gebeurt ofwel door een gemeenschapswacht ofwel door de jobstudenten promotie-preventie. In totaal werd 17 keer voorzien in een tijdelijke fietsenstalling. Toekomstplanning Ook in 2011 zullen marktbezoekers tijdens de maanden juli en augustus terecht kunnen met hun fiets in de tijdelijk bewaakte fietsenstalling.

2. Strategische doelstelling 2: PotentiĂŤle misdrijfplegers ontraden 2.1. Operationele doelstelling 1: Verhoogde sociale controle. 2.1.1. Toezichtacties op plaatsen waar veel fietsen gestald worden Verwacht resultaat volgens beleidsplan Minimum 15 toezichtacties op plaatsen waar veel fietsen gestald worden. Probleem- en doelstelling Plaatsen waar veel fietsen gestald worden vormen een risico voor fietsdiefstal. 61


We wensen dan ook toezicht uit te oefenen op deze plaatsen en mensen te sensibiliseren hun fiets diefstalveilig achter te laten. Actie en resultaat In 2010 werden in totaal 24 toezichtacties (= prikacties) gehouden op plaatsen waar veel fietsen gestald staan. Prikacties zijn acties van 1 à 2 uur waarbij de gemeenschapswacht op risicoplaatsen fietsers aanspreekt. In de zomer voeren de jobstudenten Promotie en Preventie deze acties uit, al dan niet bijgestaan door de gemeenschapswacht. Deze prikacties gebeuren dan in de Lippenslaan en in de omgeving van het Van Bunnenplein, meer specifiek ter hoogte van superettes en financiële instellingen. Gezien de meeste fietsers daar kort parkeren, kunnen in een korte tijdspanne veel eigenaars van foutief gestalde fietsen aangesproken en gesensibiliseerd worden. In de andere maanden gebeuren deze prikacties in hoofdzaak tijdens de ochtenduren (meestal van 7u30 tot 9u) aan het station en de tramhalte van Knokke. In totaal zijn tijdens deze prikacties 448 fietsers persoonlijk aangesproken en werden 412 folders ‘Geef fietsdieven geen kans’ en 832 flyers met data fietsgraveringen gericht bedeeld. Toekomstplanning In 2011 zullen we zeker tijdens de zomermaanden opnieuw toezichtacties uitvoeren op de plaatsen waar veel fietsen gestald staan. Want de meeste fietsdiefstallen vinden plaats in de maanden juli en augustus.

2.1.2. Ophalen en terugbezorgen van gevonden en achtergelaten fietsen Verwacht resultaat volgens beleidsplan Deze opdracht staat nog niet als doelstelling vermeld in het beleidsplan. Bij de formulering van de doelstellingen voor het nieuwe Preventie- en Veiligheidscontract 2011-2014, zal deze opdracht toegevoegd worden in het contract. Probleem- en doelstelling Tot juni 2010 werden gevonden/achtergelaten fietsen opgehaald door de veiligheidsbeambten. Gezien deze personen op pensioen gingen, werd dit proces herbekeken, evenals de administratie rond het ophalen en terugbezorgen van fietsen. De werkwijze is geoptimaliseerd en duidelijk uitgeschreven. Door alles onder één dienst te plaatsen kan men het overzicht beter bewaren en het integraal proces bewaken. Voor de start van dit proces werd eerst de achterstand in de administratie met betrekking tot geregistreerde fietsen ingehaald. De achterstand omvatte een deel van 2009 en het eerste semester van 2010. Actie en resultaat Er is 4 maal overleg geweest met politie omtrent de overheveling van deze opdracht naar onze dienst. Twee keer is overlegd met de persoon die eerst verantwoordelijk was er van de taak omtrent informatie uitwisseling en praktische tips en 2 keer is overlegd met de beleidsmedewerker van politie omtrent het beleid op het vlak van fietsdiefstal en de samenwerking met de politionele dienst BAVO (gevonden en verloren voorwerpen). Deze overleggen hebben bijgedragen aan de uitwerking van een procedure om de informatie-uitwisseling vlot te laten verlopen: •

inzicht door preventie in gegevens fietsdiefstal en aangiftes

inzicht door politie in gegevens van opgehaalde en terugbezorgde fietsen.

Centralisatie van de opdracht bij één dienst werkt tijdbesparend. Er bestaat ook een directe samenwerking met de,wijkagenten (doorgeven en nazicht achtergelaten fiets). Dit draagt allemaal bij tot een verbetering van de dienstverlening rond het terugbezorgen van fietsen. Gezien we voor het ophalen van de fietsen afhankelijk zijn van een vervoersmiddel van een andere dienst, dient deze op voorhand gereserveerd te worden. Tijdens de zomermaanden en na de schoolverlofperiodes voorzien we 2 dagen in de week voor het ophalen en eventueel terugbezorgen van fietsen. Gedurende andere periodes volstaat 1 dag per week. In de zomer krijgt de Gemeenschapswacht bijstand van een jobstudent Promotie-Preventie.

62


In totaal zijn 621 fietsen opgehaald. Van elke opgehaalde fiets vullen we een fiche in en maken we een foto. De fiche vermeldt de vaststelling van de fiets, tijd en plaats van ophalen en de kenmerken en gebreken van de fiets. Deze gegevens zijn nodig om misbruiken bij teruggave van een fiets te voorkomen. De opgehaalde fietsen krijgen een stuurnummer en stockeren we in het fietsdepot in ’t Walletje. Na 6 maanden zijn ze eigendom van de gemeente. De Gemeenschapswacht spendeerde van juli tot december 266 uren aan deze opdracht. 4 dagen werd hij bijgestaan door de administratief medewerker van de Preventiedienst. In december is een collegedossier ingediend om fietswrakken systematisch te verwijderen uit het fietsdepot. Hierdoor komt opslagcapaciteit vrij voor degelijke fietsen. Als fietswrak wordt beschouwd: “fietsen waarvan de herstellingskosten hoger liggen dan de waarde van de fiets”. Slechts 48 van alle opgehaalde fietsen waren gegraveerd met een rijksregisternummer. De eigenaar van de gevonden gegraveerde fiets schrijven we onmiddellijk aan. Op deze manier werden 25 fietsen teruggegeven. 4 eigenaars konden we niet achterhalen door een foutief gegraveerde RRnummer. Voor een overzicht per maand van de opgehaalde en terugbezorgde fietsen zie gegevens ‘fietsbarometer’ hieronder. De fietsbarometer is een nieuw instrument van de federale overheid Binnenlandse Zaken waarvan we de gegevens halfjaarlijks, aan hen, moeten doorgeven.

Toekomstplanning Begin 2011 is er een overleg gepland met politie om de eventuele onduidelijkheden in de huidige procedure bij te sturen.

63


3. Strategische doelstelling 3: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 3.1. Operationele doelstelling 1: Diensten en organisaties informeren rond diefstalveilige stallingen 3.1.1. Systematische verwijdering van fietsen bij NMBS Probleem- en doelstelling De fietsenstallingen van de stations worden vaak gebruikt voor het stallen van fietsen voor privédoeleinden of voor het achterlaten van gestolen fietsen. Deze problematiek werd aangekaart door de stationschef. Om voldoende plaats te vrijwaren voor treingebruikers dienen dergelijke fietsen op regelmatige basis verwijderd te worden. Actie en resultaat De Gemeente, Lokale Politie en NMBS ondertekenden in april 2010 een intentieverklaring om via een samenwerkingsverband te komen tot een geïntegreerde en integrale aanpak van de stationsproblematiek rond overlast en leefbaarheid. Een van de punten waarrond gewerkt wordt is fietsdiefstal. Begin juni had een overleg plaats met de stationschef om de problematiek van achtergelaten fietsen aan te pakken. Tijdens dit overleg werd een voorstel uitgewerkt, dat op een later tijdstip aan het college werd voorgelegd ter goedkeuring. Om een zicht te krijgen op de langdurig gestalde fietsen, wordt door het NMBS-personeel fietsbandjes rond het achterwiel en het kader bevestigd. Daarna start een observatieperiode van één maand, waarna de fietsen worden opgehaald door de gemeenschapswacht. Om deze manier van werken kenbaar te maken naar de burger toe, werden meerdere informatieborden opgehangen in alle fietsenstallingen van de NMBS.

Toekomstplanning Ook in 2011 zal op dezelfde manier gewerkt worden om onaangeroerde fietsen systematisch te verwijderen uit de fietsenstallingen van de NMBS.

3.1.2. Website www.gevondenfietsen.be Verwacht resultaat volgens beleidsplan Om fietsdiefstal adequaat aan te pakken, dienen we een geïntegreerde en integrale aanpak te bevorderen.

64


Probleem- en doelstelling Burgers (toeristen, tweede verblijvers en inwoners) moesten in het verleden altijd het politiekantoor contacteren en ter plaatse gaan, willen ze nagaan of hun gestolen fiets teruggevonden is. In het kader van de uitbouw van een e-loket moeten we dus ook de kwaliteit en de toegankelijkheid vergroten van deze dienstverlening. Het is goed dat de burger te allen tijde de kans krijgt om na te gaan of de verdwenen fiets is teruggevonden. Ook zijn de bestanden van gevonden fietsen in andere deelnemende gemeenten te consulteren. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten op de website www.gevondenfietsen.be . Deze website werkt als een database voor het opslaan van informatie van gevonden fietsen (geen persoonsgegevens). En diverse barrières zijn ingebouwd om misbruiken te voorkomen. Aan de hand van de beschrijvingen en de foto kan de eigenaar mogelijks zijn fiets herkennen en contact opnemen met de bevoegde dienst. En op vertoon van enig eigendomsbewijs of bewijs van aangifte bij de politie kan hij de fiets terug krijgen. Actie en resultaat De gemeente Knokke-Heist is vanaf 17 augustus actief aangesloten op de website. Alle opgehaalde fietsen (uitgezonderd van fietswrakken) worden met hun beschrijving en foto op de website geplaatst. Vanaf 18 november werd de website alsook de werkwijze vernieuwd. De Provincie Antwerpen organiseerde een voor alle aangesloten gemeenten/politiezones. Opzoeken op www.gevondenfietsen.be is zeer eenvoudig. Door het ingeven van verschillende kenmerken, krijgt men een lijst van fietsen die aan de zoekcriteria voldoen. Wie een fiets herkent, kan dit aanduiden via mail. Na onderzoek wordt contact opgenomen met de aanvrager. Bij een positieve aanvraag wordt een afspraak gemaakt zodat de fiets terug gegeven kan worden. Teruggevonden fietsen blijven 6 maand op de website staan, daarna worden ze eigendom van de gemeente. Sinds de aansluiting werden al 29 fietsen herkend waarvan er 18 werden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. 11 aanvragen werden afgewezen. Deze nieuwe dienstverlening en nieuwe werkwijze werd voldoende kenbaar gemaakt in de lokale pers. Ook werd een affiche met bijhorende flyer ontworpen. Op vraag van politie is de flyer opgemaakt om in het onthaal van het politiekantoor te leggen. De folder geven de agenten mee wanneer mensen aangifte doen van fietsdiefstal of navraag doen over hun verloren fiets. Toekomstplanning Ook in 2011 zullen niet gegraveerde teruggevonden fietsen op deze website geplaatst worden. Het bestaan van deze website , alsook de deelname van onze gemeente dient verder gecommuniceerd te worden, om zo een stijging te bekomen in de ophelderingsgraad.

3.1.3. Bezoeken van alle fietshandelaars te Knokke-Heist Verwacht resultaat volgens beleidsplan Om fietsdiefstal adequaat aan te pakken, dienen we een geïntegreerde en integrale aanpak te bevorderen. Probleem- en doelstelling Er is nood aan het informeren en het bewustmaken van het fenomeen fietsdiefstal. Fietshandelaars zijn een primaire schakel in het verschaffen van informatie aan fietsers. Ook krijgen fietshandelaars veel informatie van hun klanten over (eigen) fietsdiefstal. Daarom wensen we minimaal 1 keer per jaar langs te gaan bij de plaatselijke fietshandelaars. Actie en resultaat In mei ging de gemeenschapswacht langs bij alle fietshandelaars. Er wordt telkens een gesprek aangeknoopt over het fenomeen ‘fietsdiefstal’. Zoals ieder jaar werden zij bij deze bezoeken bevoorraad met de nodige folders over fietsdiefstal en werden flyers afgegeven met de geplande fietsgraveeracties.

65


Toekomstplanning In 2011 willen we eens rond de tafel zitten met alle plaatselijke fietshandelaars teneinde informatie uit te wisselen en te kijken hoe een samenwerking tot stand kan komen. Hierbij willen we ook polsen naar hun nood aan specifieke acties.

3.1.4. Opmaak folder ‘Geef een fietsendief geen motief’ Verwacht resultaat volgens beleidsplan Deze actie staat niet ingeschreven in het beleidsplan maar is een hulpmiddel voor het bereiken van de operationele doelstelling 1: informeren bevolking en bewust maken van het fenomeen. Probleem- en doelstelling Op de markt zijn diverse soorten fietssloten te koop. De ene handelaar biedt een betere beveiliging dan de andere. Uit tellingen komt naar voor dat nog vele mensen hun fiets niet correct afsluiten. Om hierop in te spelen willen wij een folder ontwerpen die de mensen informatie geeft omtrent de zaken waarop ze moeten letten bij de aanschaf van een fietsslot en hoe ze dat slot correct kunnen gebruiken. Actie en resultaat Begin 2010 had de Preventiedienst een stagiair van KATO, richting ‘Maatschappelijke Veiligheid’. Het ging om een verkennende stage. Tijdens haar stage wou zij zich verdiepen in fietsdiefstalpreventie. Daarom kreeg zij de opdracht om een brochure op te maken. De stagiair heeft de teksten aangeleverd voor de opmaak van de folder. In de folder komen volgende items aan bod: 1. Voorkom fietsdiefstal Een opsomming van eenvoudig toe te passen tips om fietsdieven af te schrikken. 2. Een goed fietsslot aanschaffen Hieronder wordt uitleg gegeven waaraan een goed fietsslot moet voldoen. Alsook een overzicht van de meest gangbare sloten met hun voor- en nadelen. 3. Uw fiets stallen in Knokke-Heist In Knokke-Heist zijn verschillende fietsparkeersystemen te vinden. Bij ieder systeem dient gekeken te worden op welke manier een fiets het veiligst gestald staat. De folder kreeg een voorlopige lay-out. Deze dient nog geprofessionaliseerd te worden.

Toekomstplanning We zullen de folder optimaliseren voor wat de lay-out betreft, zodat deze bruikbaar is bij het sensibiliseren en de graveeracties.

66


Politionele Preventie in 2010 1. Personeel De Lokale Politie beschikt over 3 gemeenschapswachten (voorheen veiligheidsbeambten genoemd): Ronny Vanhaecke (afwezig wegens ziekte van 24 september tot en met 31 oktober), Marcel Pincket (op pensioen vanaf 1 augustus 2010), Ronald Dejonghe (op pensioen vanaf 1 juli 2010) Lokale coördinator Kustactieplan: Freddy Vandierendonck, Hoofdinspecteur. Administratieve ondersteuning: Sandra Verbouw. Zij was afwezig wegens bevallingsverlof vanaf 13/06/2010 tot en met 15/11/2010. Van juli tot oktober 2010 werden haar taken overgenomen door Agent van politie, Eline De Koster.

2. Taken 2.1. Schooltoezichten Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te verhogen wordt, bij opening van de scholen ‘s morgens en in de namiddag, de zwakke weggebruiker bijgestaan door de gemeenschapswachten op een paar kruispunten. Dit voornamelijk op het kruispunt Van Steenestraat – Edw. Verheyestraat en Smedestraat – Brandweerstraat. Het uitvoeren van schooltoezicht gebeurde tot eind juni door de gemeenschapswachten. Gezien de pensionering van 2 gemeenschapswachten werd de coördinatie van deze taak vanaf september overgenomen door de dienst Verkeersbeleid.

2.2. Toezicht bij afwezigheid Tijdens afwezigheden van bewoners door vakantie of ziekenhuisopname wordt, op vraag van de bewoner, de woning extra en doelgericht gecontroleerd door wijkinspecteurs, dag- en nachtpatrouilles en de gemeenschapswachten. Iedere gedomicilieerde inwoner waarvan de woning niet uitgerust is met een alarminstallatie kan een aanvraag indienen voor ‘toezicht bij afwezigheid’. Alle aanvragen worden gecentraliseerd bij de sectie Preventie/Private Veiligheid die instaat voor de verdere opvolging van de aanvraag. Andere voorwaarden voor het aanvragen van toezicht is dat de afwezigheid minimum 5 dagen bedraagt en minimum 2 weken voor vertrekdatum wordt aangevraagd (uitgezonderd bij dringende opname in het ziekenhuis). Verder dient de woning toegankelijk en controleerbaar te zijn. De totale duur van afwezigheidstoezicht per woning bedraagt op jaarbasis maximum 1 maand. Voordat een aanvraag goedgekeurd wordt, vindt er vooraf steeds een plaatsbezoek plaats door de wijkinspecteur die erop toeziet of de woning aan alle voorwaarden voldoet. Het uitvoeren van controles in het kader van toezicht bij afwezigheid slorpt de meeste werktijd op. In 2010 hebben 111 inwoners van Knokke-Heist een aanvraag ingediend waarvan er 15 geweigerd werden. Voor Damme waren er 93 aanvragen waarvan er 7 geweigerd werden. De gemeenschapswachten voerden in totaal 611 controles uit voor de 96 uitgevoerde toezichten in Knokke-Heist. In Damme voeren zij geen controles uit.

2.3. Fietsregistratie – (brom)fietsdiefstallen Tot eind juni kon de fiets telefonisch op afspraak gegraveerd worden in het politiebureau van Knokke. Vanaf september vindt het graveren op afspraak plaats in het gemeentehuis Knokke. Tijdens het uitvoeren van hun verschillende taken hebben de gemeenschapswachten ook oog voor achtergelaten fietsen. Voordat de fietsen opgehaald worden gebeurt eerst een verificatie door de wijkagent of het wel degelijk een achtergelaten fiets betreft. Zo werden 84 fietsen opgehaald, 30 fietsen konden na melding niet worden teruggevonden. Verder werden 12 bromfietsen opgehaald. Eind juni werd deze taak overgeheveld naar de gemeentelijke Preventiedienst. 67


2.4. Sensibiliseringsacties gauwdiefstallen Om het fenomeen ‘gauwdiefstal’ binnen aanvaardbare perken te houden, worden tijdens marktdagen in Knokke en Heist acties gevoerd. Nonchalante klanten worden aangesproken op het potentieel gevaar. Vanuit de sectie Preventie/Private Veiligheid werd deze taak tijdens de zomer uitgevoerd door jobstudenten bij politie.

2.5. Autocriminaliteit In 2010 waren er 13 acties waarbij auto’s gecontroleerd werden door de jobstudenten van politie. Hierbij werden in het totaal 2708 auto’s gecontroleerd, 326 bestuurders werden aangeschreven omdat hun auto niet in orde was d.w.z. niet slotvast of het zichtbaar achterlaten van waardevolle voorwerpen.

2.6. Omgevingsbeheer In het kader van omgevingsbeheer worden meldingen doorgegeven van losliggende straatstenen, putten in het wegdek, uitgerukte palen, enz. Veiligheidsbeambten deden melding van 26 schadegevallen aan het openbaar domein. Binnen het Kustactieplan zijn er contracten gesloten met de Lijn en Belgacom. Het contract bepaalt dat de gemeenschapswachten geregeld meegaan met de lijnbussen. Dit heeft voornamelijk tot doel een ontradend effect te hebben op reizigers met verkeerde bedoelingen. Verder wordt ook de infrastructuur van de Lijn gecontroleerd (schade aan bushaltes, foutparkeerders op bushaltes sensibiliseren). In 2010 gebeurde er 1 controle waarbij geen schadegevallen werden opgemerkt. Doordat er steeds minder telefooncellen zijn, is er in 2010 geen gerichte controle uitgevoerd op telefooncellen van Belgacom. Dezelfde gerichte controle gebeurt ook voor de gemeentelijke speeltoestellen en –pleintjes. er werd 1 gerichte controle uitgevoerd op de speeltoestellen, hierbij werden 17 schadegevallen opgemerkt.

2.7. Bedelen bewonersbrieven In 2010 werden er in totaal 4715 bewonersbrieven bedeeld. Dit allemaal naar aanleiding van evenementen. Er werden geen bewonersbrieven meer bedeeld naar aanleiding van weg- en infrastructuurwerkzaamheden. Wegens personeelsinkrimping werd deze taak overgenomen door de Wonderwijzers.

68


Drughulpverlening 1. Cliëntwerk januari --- juni 2010 Periode

1-01 t.e.m. 30/06/2010

Nieuwe aanmeldingen

34

Cliënten lopende vanuit vorige semesters

7

Overlappingen Brugge/Knokke - Heist Totaal aantal begeleidingen

41

Doorverwijzers

Geslacht

Niveau van begeleiding

Politie Knokke - Heist

6

Man

31

Niet afgekomen op 1ste gesprek

Justitie

9

Vrouw

3

1ste gesprek

OCMW

1

Totaal:

34

DCBG antenne K-H

2

Dagcentrum Brugge

Leeftijd

Screening

3

Behandeling

18

Afhaken ¾ Na eerste gesprek

School Brugge/ K-H

<14j

0

Internaat

14j – 16j

5

¾

Tijdens screening

Preventiedienst K-H

0

16j – 18j

10

¾

Na advies

Andere welzijnsdiensten

4

18j -25j

12

¾

Tijdens de begeleiding

Huisarts

0

+ 25j

Omgeving cliënt

4

totaal

Spontane aanmelding

8

Her aanmelding Totaal

34

7 34

Doorverwijzing ¾ DGGZ ¾

CLB

¾

EPSI/residentieel

2

¾

Huisarts/huis

1

¾

Dagcentrum Brugge

4

¾ Totaal:

69

6

VIP

dokter

Oudersessies 34


2. Cliëntwerk juli --- december 2010 Periode

1-07 t.e.m. 31/12/2010

Nieuwe aanmeldingen

21

Cliënten lopende vanuit vorige semesters

17

Overlappingen Brugge/Knokke - Heist

3

Totaal aantal begeleidingen

35

Doorverwijzers

Geslacht

Niveau van begeleiding

Politie Knokke - Heist

1

Man

15

Niet afgekomen op 1ste gesprek

Justitie

7

Vrouw

3

1ste gesprek

3

OCMW

1

Totaal:

18

Screening

5

DCBG antenne K-H

1

Behandeling

7

Dagcentrum Brugge

Leeftijd

Afhaken ¾ Na eerste gesprek

School Brugge/ K-H

0

<14j

0

Internaat

1

14j – 16j

3

¾

Tijdens screening

Preventiedienst K-H

0

16j – 18j

0

¾

Na advies

¾

Tijdens de begeleiding

Andere welzijnsdiensten

1

18j -25j

8

Huisarts

0

+ 25j

7

Omgeving cliënt

2

totaal

Spontane aanmelding

2

¾

CLB

2

¾

EPSI

¾

Huisarts/huis

¾

Dagcentrum Brugge • VIP

Her aanmelding Totaal

18

1

1

Doorverwijzing ¾ DGGZ

18

• ¾ Totaal:

1

dokter

Oudersessies 18

3. Bespreking cijfers drughulpverlening Voor de eerste helft van 2010 stellen we vast dat de meeste aanmeldingen binnenkomen via justitie en dat er 8 cliënten zich spontaan aanmeldden. Wat de leeftijd betreft, zien we een verjonging met 15 minderjarige cliënten waaronder 5 < 16jarigen. Wat het geslacht betreft zijn de nieuwe aanmeldingen in hoofdzaak mannen, slechts 3 vrouwen op 31 mannelijke gebruikers.. Er zijn meer positieve doorverwijzingen geweest en in het bijzonder naar het dagcentrum. Ook zijn er meer cliënten afgehaakt maar dit heeft meer te maken met de 'gedwongenheid' van hun intakegesprekken nl. een doorverwijzing vanuit politie/justitie Voor de 2de periode van 2010 zien we 21 nieuwe aanmeldingen waarvan 3 mensen zowel in Brugge als Knokke-Heist kwamen. Er zijn met andere woorden 18 nieuwe dossiers geopend. Van die 18 waren twee mensen gekend binnen onze dienst en was er sprake van een her aanmelding.

70


17 mensen werden voor 1 juli 2010 aangemeld en is hun begeleiding nog lopende. Het gaat om 15 mannen en 2 vrouwen. Tijdens het 2de semester bleven er 7 gedurende het hele semester in begeleiding, haakten er 6 af en werden er 4 positief afgerond. Op die manier komen we op een totaal van 35 verschillende mensen die in de tweede helft van 2010 in begeleiding waren. De meeste mensen werden vanuit justitie doorverwezen. Het Justitiehuis Brugge is hierin de grootste doorverwijzer. In 2010 staken de justitieassistenten en De Sleutel de koppen bijeen om na te gaan hoe ze een betere opvolging van de cliënten konden voorzien. Op die manier hoopten we op minder afhakers. Daar waar cliënten vaak afhaakten tijdens de oriëntatie wordt hen nu in een eerste engagementsgesprek uitgelegd wat de consequenties kunnen zijn van het afhaken. Bij wegblijven wordt onmiddellijk gesignaleerd naar de justitiehuizen die de cliënten vlugger aanspreken en opvolgen. We kunnen nu reeds vaststellen dat dit voor minder afhakers zorgt. Opvallend in de cijfers is dat de huisartsen geen doorverwijzingen deden in het tweede deel van 2010. Al moet wel gesteld worden dat de samenwerking het laatste jaar gegroeid is. Er werden vanuit het dagcentrum Brugge en de antennepost Knokke -Heist inspanningen geleverd om, met toestemming van de cliënt, de huisarts in te lichten van de aanmelding, alsook van het advies na de screening. Vaker dan vroeger nemen huisartsen contact op wanneer ze vragen hebben rond een patiënt. Ook met de scholen van Knokke-Heist en omstreken en het internaat in Knokke is er een nauwer contact na overleg met de preventiedienst en de scholen. We merken dat scholen vlugger doorsturen voor een screening. Het CLB wordt vanaf dit jaar ook standaard op de hoogte gesteld wanneer een jongere in begeleiding komt, dit met toestemming van de jongere. Ook VIP, het nieuwe vroeginterventieproject van De Sleutel, zorgt er voor dat scholen vlugger contact opnemen. De scholen werden geïnformeerd over het project en vragen zich af of dit geen aanbod kan zijn voor bepaalde leerlingen die problemen stellen. Vanuit dit contact kan een screening gebeuren die effectief resulteert in een toeleiding naar VIP of een ander meer gepast advies. Vanuit Knokke - Heist werd op nu één cliënt/leerling doorverwezen naar het project. Het blijft zo dat de nieuwe aanmelders vooral mannen zijn. Meer vrouwen binnen de hulpverlening krijgen kan een doelstelling voor 2011 worden. Hierbij denk ik aan een sensibiliseringscampagne vanuit de dienst preventie die vrouwen informeert over drugshulpverlening.

71

Preventie jaarverslag 2010  
Preventie jaarverslag 2010  

jaarverslag2010 preventie

Advertisement