Page 1

Preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Mededeling van de IDPBW Sinds juli 2002 is het Koninklijk Besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk van toepassing. Deze wetgeving werd gewijzigd door de wet van 10 januari 2007 en 6 februari 2007 en het KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ons Gemeentebestuur heeft sinds 1 januari 2003 een overeenkomst met Provikmo waarbij we ten allen tijde beroep kunnen doen op de cel psychosociaal welzijn om eventuele slachtoffers van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk te begeleiden, bij te staan en samen te zoeken naar een oplossing. Ook de interne vertrouwenspersoon staat steeds ter beschikking om te luisteren en extra informatie te geven. Neem deze folder rustig door en aarzel niet om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, interne en externe preventieadviseur als er problemen zijn. Zij zullen naar je luisteren, je verder begeleiden en samen zoeken naar een oplossing en dit alles in volledige anonimiteit.

Ann Rabaey Preventieadviseur Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon: Ann Rabaey, Gemeentelijk depot ’t Walletje 50, 8300 Westkapelle 050/630 240, 0475/52 29 57 Preventieadviseur psychosociaal welzijn van Provikmo, Mevr. Annick Boedt en Caroline Salens, 050/47 47 35, Dirk Martensstraat 26/1 – 8200 Brugge Versie september 2010


Definities: Geweld op het werk ‘Elke feitelijkheid waarbij een werknemer of ander persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk’. Pesterijen op het werk ‘Meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben de persoonlijkheid en waardigheid of fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon bij de uitvoering van het werk aan te tasten, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich voornamelijk uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming.’ Ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) ‘Elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als gevolg of doel heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.’

Vertrouwenspersoon: Ann Rabaey, Gemeentelijk depot ’t Walletje 50, 8300 Westkapelle 050/630 240, 0475/52 29 57 Preventieadviseur psychosociaal welzijn van Provikmo, Mevr. Annick Boedt of Caroline Salens, Dirk Martensstraat 26/1 – 8200 Brugge 050/47 47 35

Ongewenst gedrag door derden Wanneer je het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst gedrag op het werk door derden, moet je dit noteren op het formulier ‘feitenregister’. Het formulier en de procedure kan je vinden op het intranet. Je kan een exemplaar van het formulier ook opvragen bij de interne preventieadviseur.

2

7


schade ingevolge geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Je moet deze feiten preciseren wat de tijd en de plaats betreft en de betrokken personen nauwkeurig identificeren. Maar ook hier zal de gerechtelijke procedure worden geschorst totdat je de interne procedure hebt doorlopen en ze een advies hebben ontvangen van de preventieadviseur psychosociaal welzijn.

Misbruik van de klachtenprocedure Indien de klacht enkel tot doel heeft bijvoorbeeld het voordeel te bekomen van de ontslagbescherming of tot doel heeft de reputatie van de vermeende dader in het gedrang te brengen door wraak of kwade trouw, kunnen diverse sanctiemechanismen worden toegepast.

Bescherming tegen ontslag Tijdens de informele fase ben je niet beschermd tegen ontslag. Slechts na indienen van een met redenen omklede klacht of een klacht bij Toezicht op het Welzijn op het werk waarbij je hen machtigt om je identiteit kenbaar te maken aan de werkgever geniet je van deze bescherming. De werkgever mag dan geen einde stellen aan de arbeidsovereenkomst of op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen.

Als je als werknemer meent het slachtoffer te zijn van feiten van geweld, pesterijen of OSGW en je deze zaken niet kan bespreken en oplossen samen met je collega’s of leidinggevende, dan beschik je over verschillende mogelijkheden om klachten te melden. Je hebt de vrije keuze om te beslissen bij wie je aanklopt. Eerst moet steeds de interne procedure worden gevolgd. 1.

Interne Procedure

Het doel van deze procedure is om het ongewenst gedrag te stoppen op een manier waarbij de klager geen nadelige gevolgen heeft. 1.1 Luister- en informatiefase Je maakt een afspraak met een vertrouwenspersoon of met de bevoegde preventieadviseur psychosociaal welzijn van Provikmo. Binnen de 8 dagen na dit contact wordt je gehoord. De door jouw gekozen persoon zal luisteren naar jouw verhaal en je de mogelijkheden aanreiken om actie te ondernemen. Je hebt de keuze om intern op informele wijze een oplossing te bekomen via een interventie of via een verzoening of op formele wijze een oplossing te bekomen via het neerleggen van een met redenen omklede klacht. Nadat je deze informatie ontvangen hebt, kan je je keuze meedelen. 1.2

Keuze voor de informele weg

Interventie Je kan vragen aan de preventieadviseur psychosociaal welzijn of aan de vertrouwenspersoon om tussen te komen bij een ander persoon (bvb. leidinggevende, collega,‌). Je kan bvb. vragen om maatregelen te treffen op het niveau van de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden of een onderhoud te hebben met de aangeklaagde. De preventieadviseur of de vertrouwenspersoon komen slechts tussen na jouw akkoord. Verzoening Je kan eveneens aan hen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten met de aangeklaagde. De bedoeling van de verzoeningsprocedure bestaat er in aan beide partijen de nodige verantwoordelijkheidszin bij te brengen door hen de gelegenheid te bieden om de zaak uit te praten en naar elkaar te luisteren, om zo te komen tot een akkoord met respect

6

3


voor de belangen van beide partijen. Dit vereist niet noodzakelijk een ontmoeting tussen de twee partijen. De vertrouwenspersoon en preventieadviseur psychosociaal welzijn beschikken over een beroepsgeheim en kunnen enkel stappen ondernemen in deze fase. Deze interventies kunnen enkel mits jouw akkoord. Dit akkoord zal geattesteerd worden. De werkgever zal enkel op de hoogte gebracht worden van de problematiek indien je hier uitdrukkelijk om vraagt of wanneer de tussenkomst van de werkgever nodig is voor de uitvoering van het akkoord tussen de twee partijen. 1.3 Einde van de informele fase Deze fase is beëindigd van zodra er een positieve uitkomst is of indien geen resultaat bereikt wordt. In dit geval kan overgegaan worden naar de formele weg.

1.4

Keuze voor de formele weg

Na het gesprek met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociaal welzijn kan je ook kiezen voor de formele weg, zonder gebruik te maken van de informele procedure. Dit gebeurt door het indienen van een met redenen omklede klacht. Om geldig te zijn moet de met redenen omklede klacht opgetekend worden in een document dat gedateerd en ondertekend is. Hier eindigt het werk van de vertrouwenspersoon en wordt de rest van de procedure behandeld door de preventieadviseur psychosociaal welzijn.

Vervolgens zal de preventieadviseur psychosociaal welzijn de personen horen die hij nuttig acht voor zijn onderzoek. Getuigen en aangeklaagde krijgen kopie van hun verklaring. Binnen drie maanden na het indienen van de klacht en na het verrichten van de analyse overhandigt de preventieadviseur psychosociaal welzijn een schriftelijk advies aan de werkgever. De wet verplicht de werkgever om maatregelen te treffen. Indien de feiten na de inwerkingtreding van de maatregelen niet ophouden of indien de werkgever nalaat de nodige maatregelen te treffen, wendt de preventieadviseur psychosociaal welzijn zich, in overleg met het slachtoffer, tot het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW). Het TWW kan bij nalatigheid een externe dienst aanstellen om de klacht te onderzoeken. Daarnaast kunnen zij zelf dringende maatregelen aanbevelen. In geval van hoogdringendheid of ernstige nalatigheid kunnen zij optreden. 2.

Je kan je ook rechtstreeks richten tot de inspecteurs van het Toezicht op het Welzijn op het werk (Breidelstraat 3, Brugge). Zij zullen enkel een onderzoek instellen in de onderneming en die controleren op het bestaan en volgen van de procedures. Daar we binnen de gemeente beschikken over de nodige procedures en er een preventieadviseur psychosociaal welzijn is aangesteld, zullen ze je doorverwijzen om eerst contact op te nemen met deze preventieadviseur en de interne procedure te volgen. 3.

Bij het indienen van een klacht zal de preventieadviseur psychosociaal welzijn je naam doorgegeven aan de werkgever om hem te informeren over het feit dat je van een specifieke ontslagbescherming geniet. De inhoud van de klacht wordt niet aan de werkgever meegedeeld.

Rechtstreeks bij Toezicht op het Welzijn op het Werk

Rechtstreeks bij Arbeidsrechtbank

De preventieadviseur psychosociaal welzijn onderzoekt op volledig onpartijdig en onafhankelijke wijze de met redenen omklede klacht en moet zo snel mogelijk de aangeklaagde informeren. De aangeklaagde ontvangt geen kopie van de klacht, wel een toelichting en/of overzicht van de feiten van de klacht.

Je kan een rechtsvordering instellen bij de arbeidsrechtbank opdat de rechter: • Aan de aangeklaagde het bevel zou geven om, op straffe van de toepassing van de strafsancties, hieraan een einde te stellen. • Aan de werkgever bevelen voorlopige maatregelen te nemen met als doel de naleving van de wetgeving te bekomen. • De werkgever en/of de aangeklaagde veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding als herstel voor de

4

5

Pesten op het werk  
Pesten op het werk  

Brochure IKMO 2006-2010

Advertisement