__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSLAG 2019 EEN BEWOGEN JAAR, VOOR SPORTERS EN RECREATIEVE RIJDERS


Hoewel de inhoud van dit jaarverslag in principe alleen betrekking heeft op het jaar 2019 wordt soms verwezen naar doelstellingen en plannen in de nabije toekomst. Deze kunnen echter door de uitbraak van de coronacrisis (maart 2020) zijn vertraagd of achterhaald.

2


INHOUDSOPGAVE CONTENTS

Voorwoord 4 Algemeen nieuws 8 Academie 9 Marketing, PR en communicatie 14 Online 18 Recreatief motorrijden & reizen 19 Sport 23 Wedstrijden 26 Kampioenen en FIM-medailles 27 EK/WK-medaillewinnaars 28 Overzicht officials 30 Personalia 33 In memoriam 35 Onderscheidingen 36 Aangesloten clubs en stichtingen 38 Balans 40 Staat van baten en lasten 41 Colofon 43

3


VOORWOORD Wie de activiteiten van de KNMV aan de buitenkant bekijkt krijgt meestal een beeld van toerende motorrijders en gepassioneerde sportbeoefenaren. Het jaar 2019 was in dat opzicht niet anders, maar op de achtergrond werd weliswaar minder zichtbaar – flink doorgewerkt aan de toekomst. Normaliter pakt een vereniging eens in de vijf jaar de statuten uit de kast of past ze aan bij een ernstige aanleiding. Nu hebben we dat tussentijds gedaan en dan blijkt dat we vaak al anders werken dan er geschreven staat. Ondertussen hebben we bijvoorbeeld de districtsbesturen niet meer nodig zoals ze ooit functioneerden, mede veroorzaakt door moderne communicatiemiddelen en sociale media. Ook waren vroeger de mensen binnen het bestuur meer operationeel actief. Ze stonden nog net niet met een vlag langs het circuit, maar bemoeiden zich wel met de kalenders en andere dagelijkse onderwerpen. We zijn inmiddels zo groot en professioneel geworden dat dit niet meer kan. Zoiets doe je er niet ‘even bij’. Steeds meer werkzaamheden lopen langs het bureau in Arnhem, bijvoorbeeld via de secretarissen. Het bestuur is ondertussen een Raad van Toezicht geworden die moet toetsen dat alles goed verloopt wat binnen het jaarplan is afgesproken en of de acties binnen de begroting blijven. Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst gewerkt met Maxime Verhagen als bestuurslid, onze vooruitgeschoven post in Den Haag. Zo hebben we met de discussie rond de vanggewassen in de endurosport (een regelrechte bedreiging) gezien dat we op die manier snel met de verantwoordelijke minister rond de tafel kwamen. Er wordt nog steeds aan een passende oplossing gewerkt. De nieuwbouwplannen voor een bondsbureau in Papendal zijn een jaar vertraagd. Het beoogde terrein is een Natura 2000-gebied dat wordt beïnvloed door de stikstofproblematiek. Wat de bouwvergunning betreft zitten wij even in de wachtkamer, maar deze past wel binnen het bestemmingsplan. In de loop van dit jaar nemen we tijdelijk intrek in een bestaand pand tegenover ons toekomstige kantoor. Op sportief gebied hebben we drie bijzondere evenementen op wereldniveau meegemaakt die er écht uitsprongen. Een GP trial in Zelhem – door velen voor onmogelijk gehouden in Nederland – en vervolgens de fantastische langebaanfinale in Roden. De Motocross of Nations in Assen was de kers op de taart en onze enthousiaste koning Willem-Alexander kan dat beamen! Knelpunten zijn er altijd, zoals de druk vanuit de milieuhoek en alles wat er speelt rond klimaatverandering. Daar zullen we niet onderuit komen, er gaat echt wat veranderen. Ik zeg niet dat we morgen allemaal elektrisch moeten rijden, maar het zal ons wel helpen in de maatschappelijke discussie. Ik blijf alle leden oproepen om je ogen niet te sluiten voor wat er om de motorwereld heen gebeurt.

Jan Wilms Algemeen voorzitter KNMV

4


Met goud in handen naast Koning Willem-Alexander, wat een prestatie van het MXoN-team!

5


6


In 2019 gingen wij op pad om nieuwe gebieden te bezoeken. Regen hield ons hierin niet tegen, ook dan is motorrijden schitterend!

7


ALGEMEEN NIEUWS Over de verenging • Het ledental van de vereniging is in 2019 gedaald tot 52.456; het aantal sporters met een licentie is gestegen. Op 31 december 2019 bedroeg het aantal aangesloten verenigingen 261. • De contributie voor het KNMV-lidmaatschap is in 2019 verhoogd naar € 62,50 per jaar. Doelstellingen voor de toekomst • Het project KNMV2020 is bijna afgerond. De nieuwbouw van het bondsbureau was een van de laatste onderdelen, maar dat heeft vertraging opgelopen door de stikstofcrisis. • Ondertussen is een schets van KNMV2025 gemaakt, met als speerpunten duurzaamheid/innovatie en human being management, waarbij aandacht wordt besteed aan ‘de mens achter de medewerker’. Nieuwe statuten • Het samenstellen van de nieuwe verenigingsstatuten is een harmonieus proces geweest. Daarbij is nauw samengewerkt door Ledenraad, Bestuur en het bureau, onder voorzitterschap van prof. mr. Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar recht en sport. De nieuwe statuten appelleren nu meer direct aan de manier waarop binnen de vereniging wordt gewerkt. • Er is afscheid genomen van de oude Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Beide zijn overgegaan naar het ISR (Instituut Sportrechtspraak). Explosieve groei online bereik • Voor het tweede jaar in successie zijn twee enquêtes gehouden onder de leden. Een enquête ging over Grip en de tweede was een algemeen tevredenheidsonderzoek, gericht op clubs, sporters, organisatoren, officials etc. Er werd goed gescoord qua tevredenheid en er was een hoge respons met 4000 reacties. Innovatie en duurzaamheid • De eerste stappen zijn gezet op verduurzaming van circuits. • Samen met Yamaha Europe en met Spike - een startup die is voortgekomen uit het Storm-project van de Technische Universiteit Eindhoven - wordt een competitieve crossmachine ontwikkeld, zowel voor de motocross als voor de enduro. Het eerste prototype van deze crosser met elektrische krachtbron moet in de zomer van 2020 gereed zijn.

8

• •

Diverse rijinstructeurs hebben voor het eerst kennis gemaakt met elektrische volgmotoren tijdens een KNMV-pilot. Eind september is een bijeenkomst over het behoud van de motocrossterreinen georganiseerd. Hierbij werd de aandacht gevestigd op het opruimen van rommel langs de baan en op duurzaamheid. Toptalenten Kjell Verbruggen en Kay Karssemakers gaven bij die gelegenheid een demonstratie op elektrische crossmotoren.

Samen Against Cancer • Er is een vijfjarige verbintenis gesloten met de stichting Against Cancer. Het doel is om zoveel mogelijk gezinnen, waarvan een kind is getroffen door kanker, te laten genieten van mooie motorsportmomenten. De KNMV wil de komende jaren naast haar VIP-box op TT Circuit Assen meer evenementen beschikbaar stellen voor dit doel. Met Staatbosbeheer tegen illegaal crossen • Jarenlang was wildcrossen op de Sallandse Heuvelrug een groot probleem, maar sinds MC Nijverdal Hellendoorn (MCNH) en Staatsbosbeheer de handen ineen hebben geslagen, wordt in die regio nog maar weinig illegaal gecrost. Staatsbosbeheer heeft aan de club een elektrische crossmotor beschikbaar gesteld en sindsdien wordt gezamenlijk in de natuur van Salland gecontroleerd. Deze samenwerking is uniek in Nederland en wordt uitgevoerd onder het motto dat motorrijders sneller iets aannemen van iemand van een motorclub, dan van een overheidsinstantie. Data-analyse • De commerciële wereld voor sportbonden verandert zeer snel. Een van de zaken die een flinke vlucht heeft genomen is dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van (leden)data. Met die data kunnen we onze leden beter bedienen en eveneens onze partners helpen met het realiseren van hun doelstellingen. Om deze reden is er in het vierde kwartaal van 2019 een datamarketeer in dienst getreden van de KNMV. De datamarkteer heeft in het begin veel vooronderzoek gedaan om inzicht te verkrijgen voor het ontwikkelen van ledenwerfcampagnes. Door data-analyses kunnen deze campagnes beter op specifieke doelgroepen worden gericht.


ACADEMIE Samenwerking verkeer en sport • De samenwerking in de Academie tussen sport- en verkeersopleidingen wordt beter zichtbaar. Doordat de afdelingen ook fysiek bij elkaar zitten komen steeds meer raakvlakken in beeld. Wel is gebleken dat sporters en toerrijders verschillende persona’s zijn en dus ieder een eigen aanpak vragen als het gaat om didactiek, doelen, afspraken en wensen. Komende jaren gaan we zien waar nog meer winst uit deze samenwerking ofwel samensmelting te halen is. Certificering reisbegeleiders • De in 2018 opgezette certificering van KNMV Reisbegeleiders begint steeds meer vorm te krijgen. De eerste groepen zijn in 2019 geslaagd en naast onze partner Horizon Motorreizen hebben we ook andere organisaties mogen verwelkomen. VRO Openbare weg • De VRO’s op de openbare weg raken beter ingeburgerd en trekken meer deelnemers. Vooral de KNMV-training Beter door de Bocht en KNMV Risicoherkenning doen het goed. Wel is een trend zichtbaar dat de insteek vaker richting een leuke dag uitgaat dan een echte dag leren motorrijden. Onze communicatie is ondertussen op deze verschuiving van beleving afgestemd.

Opleiding motards • De opleiding tot de zogenaamde motards bij wielerrondes heeft een aantal belangrijke stappen gemaakt. De belangrijkste is zonder twijfel dat de werkgroep eindelijk met de politiek en beleidsmakers van de politie aan tafel zit. Vanuit de werkgroep is een document opgesteld met wensen die zich vooral richten op verbetering van het wettelijke kader waarbinnen de motards kunnen werken. Bromfietstraining bezorgdiensten • In 2019 is besloten om minder aandacht en tijd te steken in de bromfietstraining voor bezorgdiensten. We hebben ervaren dat er veel vraag naar deze cursus is en dat verschillende partijen graag met de KNMV willen werken, echter in de praktijk is gebleken dat het veelal ontbreekt aan draagkracht bij de ondernemers en hun personeel. Na een aantal jaren diverse projecten te hebben gedraaid zijn wij van mening dat er voor de KNMV wel een markt is om dit maatschappelijke probleem aan te pakken, maar dat de tijdsinvestering niet evenredig is aan de opbrengsten. Kortom, men weet ons weet te vinden en wij zijn klaar om aan de slag te gaan!

Politieoefencentrum • De ontwikkeling rond het politieoefencentrum Lelystad in relatie tot uitbreiding van het vliegveld blijft onduidelijk. Politiek gezien zit deze beslissing in zwaar weer en zijn er diverse partijen en ontwikkelingen die het open gaan tegenhouden. Externe hulp bij verkoop • Samen met een extern bureau, dat gespecialiseerd is in communicatie op sociale media, is een communicatieplan gemaakt. Eind 2019 is dat ingezet voor het onder de aandacht brengen van het aanbod aan opleidingen.

9


VRO Slim in het Verkeer met de Motormeiden. De perfecte opleiding om opgefrist het seizoen te starten

10


KGI'ers op elektische motoren. Duurzaamheid is een van de speerpunten van de KNMV.

11


Belangenbehartiging •

Het proces tegen de gemeente Lopik heeft de KNMV samen met de MAG helaas verloren. Althans waar het gaat om het openhouden van deze dijkweg. Toch kunnen we ook spreken van een bepaalde winst, want nu is wel duidelijk op grond waarvan en aan welke voorwaarden een gemeente (wegbeheerder) moet voldoen om een weg voor een bepaalde doelgroep te mogen afsluiten.

Verder moeten we aangeven dat in het algemeen geluidsoverlast door motorrijders wel een groeiende zorg is. Het aantal motorrijders groeit nog steeds en voor een bepaalde groep is het maken van herrie blijkbaar een must. Helaas gaat dit ten koste van de veel grotere groep goedwillende motorrijders. Voor de handhaving is deze ontwikkeling ook zeker een zorg, maar het ontbreekt aan menskracht en financiële middelen om voldoende verkeerscontroles te houden.

Lopik is 'verloren' maar er zijn nog meer dan voldoende mooie wegen in Nederland. Deze vind je in het magazine GRIP onder Zwart Goud.

12


13


MARKETING, PR EN COMMUNICATIE Op het gebied van marketing en communicatie was sprake van een enerverend jaar. Eind 2018 begon een nieuw team van drie mensen en in de loop van 2019 kwamen daar een parttime videomaker en een tekstschrijver bij. Het doel is om de zichtbaarheid van de KNMV vergroten, laten zien wat we allemaal doen en daarmee onze positie als ‘hart van motorrijdend Nederland’ verder te vergroten. KNMV-app Geen ledenpas of motorsportlicentie meer in 2019, maar alle informatie in de KNMV-app. In de loop van het jaar zijn functionaliteiten toegevoegd zoals het inschakelen van de pechservice en speciale aanbiedingen voor leden. De ontwikkeling van de app gaat door. Motorrijders.nl 2019 was het eerste volledige kalenderjaar van ons platform Motorrijders.nl. • •

• •

Op de site werd een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals de toevoeging van een weerbericht; Online marketingbureau Onyourline analyseerde motorgerelateerde zoekopdrachten in Google. Naar welke onderwerpen zoeken motorrijders online én wanneer zoeken ze hiernaar? Op basis daarvan konden we een kalender inrichten met elke maand nieuwe onderwerpen die op dat moment het meest relevant waren; Het aantal routes en reisgebieden is flink uitgebreid; Over het hele jaar trok de site zo’n 130.000 bezoekers en 200.00 paginabezoeken. Met name de blogs van ‘Motormuis’, met opinie over actuele onderwerpen, scoorden goed.

Meet-ups • Motorrijders.nl moet meer zijn dan alleen een online platform. Hier werd in 2019 voorzichtig uiting aan gegeven met twee (betaalde) meet-ups op kleine schaal. Een keer een rit met lunch, daarna ook een rit met barbecue. Beide hadden dertig deelnemers en zijn goed ontvangen; • Onder de vlag van de KNMV was 2019 een jaar van experimenteren met meet-ups. Een bezoek aan Rev’It zat binnen enkele minuten vol. We werden ingeleid in de wereld en visie van het motorkledingmerk, bezochten hun testlaboratorium en werden getrakteerd op een barbecue;

14

Met Leatherman (van de multitools) en motoravonturier ‘Mike On The Bike’ werd een tweede event gehouden. Ook in dit geval waren er enkel positieve reacties. Hier liggen mogelijkheden om in de toekomst, samen met onze partners, unieke ervaringen aan leden te bieden. Achter deuren die normaal gesloten blijven.

Lezersonderzoek GRIP Na de verzending van GRIP # 36 (kerstnummer) wilde we graag weer peilen onder de lezers hoe zij het ledenmagazine ervaren: •

Onder 3.263 random gekozen leden is een enquête uitgezet over wat men over het algemeen van het magazine vindt. De hoofditems zijn inhoud, doelgroep/ respondenten en uiteraard evt. opmerkingen; De gemiddelde respondent is een mannelijke toerrijder van 60 jaar of ouder. Hij rijdt een BMW, is een winterstopper en rijdt gemiddeld tussen de 5.100 en 10.000 km per jaar; GRIP geeft een helder beeld over wat de KNMV voor motorrijders doet én men vindt het magazine van toegevoegde waarde op het lidmaatschap. Verder is de respondent geïnteresseerd in het lezen van (korte) informatieve berichten over techniek, verkeer en motoren, toeren en routes. Deze GRIP werd beoordeeld met als gemiddelde cijfer een 7,2.

Documentaire Code Oranje Op een drijfnat maar afgeladen TT Circuit pakte TeamNL eindelijk de winst bij de Motocross of Nations. Vanaf de eerste gesprekken tussen mogelijke teamleden en teammanager Patrice Assendelft tot en met het wedstrijdweekend volgden wij TeamNL. •

Gewapend met slechts één camera, een GoPro en een iPhone interviewden we Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en Roan van de Moosdijk bij hen thuis, gingen mee met trainingen op en naast de motor, wedstrijden, persconferenties, teampresentaties, tactische besprekingen, diners, etc; Het resultaat was de documentaire ‘Code Oranje: De weg naar goud bij de MXoN’, ging eind november in première in theater Markant Uden. NOS-commentator Sebastiaan Timmerman presenteerde de avond. Honderden fans konden na de film uitgebreid napraten met de rijders van TeamNL. Een unieke avond om het succes van de Nations nog eenmaal te vieren, voordat de voorbereidingen op het seizoen 2020 begonnen.


Checkbox Op knmv.nl houden we motorrijders en motorsporters het hele jaar door op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen en buiten de KNMV. In aanvulling daarop lanceerden we een aantal nieuwe projecten. •

Filmmaker Martin Utberg volgde een groot aantal Nederlandse motorsporters. Hij sprak hen over hun passie voor hun sport, de balans tussen een carrière in de sport, hun privéleven en andere hobby’s naast de motor. Ook maakte hij video’s met vrijwilligers, officials en motorrijders bij de ANWB en de Marechaussee.

‘Bericht uit’ belangenbehartiging • In het kader van belangenbehartiging publiceerden we met regelmaat een ‘Bericht uit Den Haag’ of een ‘Bericht uit Brussel’. Ons Haags adviesbureau Dröge & van Drimmelen leverden teksten aan met actuele politieke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. Stuk voor stuk zijn het onderwerpen waar de KNMV dicht op zit, in het belang van Nederlands motorrijders; • Richting de Europese Verkiezingen namen we in Brussel video’s op met kandidaat-Europarlementariërs die mee wilden werken. Enkele partijen leverden enkel een reactie op papier aan of deden helemaal niet mee. In de artikelen en video’s konden zij hun standpunten over verkeersveiligheid en mobiliteit kwijt.

Voor de documentaire Code Oranje is alles uit de kast getrokken. De vier toppers gingen zelfs op bezoek bij defensie voor schitterende actiebeelden!

De website Motorrijders.nl groeit gestaag en vindt zijn weg onder de Nederlandse recreatieve motorrijders.

15


16


Mike on the Bike & Leatherman namen ons mee in een middag vol reisverhalen en historie achter het multitoolmerk Leatherman. Met geringe inschrijfkosten genoten de leden van een gezellige en informatieve middag en kregen na afloop een Leatherman multitool uitgereikt.

In samenwerking met REV'IT! kregen een aantal KNMV leden inzicht in het testlab van dit Nederlandse motorkledingmerk. Met een volle maag van de bbq en een goodiebag reden de leden weer huiswaarts met de opgedane informatie achter REV'IT!

17


ONLINE Facebook en website In de vergelijking van de online cijfers van 2019 ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar is gekeken naar de cijfers van de website en van Facebook. Instagram en Twitter zijn niet meegenomen, omdat daar niet ver genoeg terug kan worden gekeken in de data. Bovendien zijn Facebook en KNMV.nl de meest gebruikte online kanalen. Er is gekeken naar de maanden februari 2019 en februari 2020 en de periodes vanaf januari daarvoor in beide jaren. •

Het bereik van KNMV.nl bestaat in februari 2020 uit 54.000 bezoekers. Dit waren er, in dezelfde periode, in 2019 49.000. Ook in de periode januari tot en met februari 2019 in vergelijking met januari tot en met februari 2020 zien we een stijging van 4%. Dit is een positief resultaat als er gekeken wordt naar de stijging in bezoekersaantallen. Bij het Facebook-kanaal van de KNMV zien we eveneens een opgaande lijn in het aantal volgers. In februari 2019 waren dit er 19.000 en in februari dit jaar zijn het er 22.500. Naast Facebook en de website maakt de KNMV sinds 2019 actief gebruik van Instagram. Daar hebben we eind februari 2020 inmiddels 5800 volgers. Het bereik wat we daar inmiddels hebben is gemiddeld 23.000 per maand.

18

Motorrijders.nl • De grootste stijgingen online en op de sociale media hebben plaatsgevonden bij Motorrijders.nl. De site kreeg in februari 2019 5100 bezoekers. In februari 2020 waren dit er 24.500. Ook het aantal volgers op Facebook is fors gestegen. In februari 2019 waren dit er 420 en in dezelfde periode in 2020 zijn het er 1200. De tijd die de bezoekers op de site doorbrengen is in dezelfde periode gestegen met 20 seconden. Dit is een positief resultaat aangezien het een gemiddeld genomen tijd is en berekend over een groter aantal. • Op de Instagram van Motorrijders.nl hebben we inmiddels 1945 volgers. Het gemiddelde bereik is 142.000 per maand.


RECREATIEF MOTORRIJDEN & REIZEN KNMV-toerclubs In 2019 zijn er vele kilometers afgelegd door de KNMV-toerclubs en is een grote stap gezet richting de Toerkalender 2020. Met name met de aanmeldprocedure én het inschrijven van toerritten op knmv.nl. • • •

KNMV-toerclubs hebben allemaal een eigen account ontvangen waarmee men toerritten zelf kan aanmelden en wijzigen via knmv.nl. Daarnaast kunnen belangstellenden zich aanmelden via de desbetreffende toerrit in de toerkalender. Clubs kunnen op hun beurt gemakkelijk een uitdraai maken en deze insturen naar de toerafdeling van de KNMV.

Speciale evenementen Diverse (kleinschalige) evenementen werden georganiseerd, zoals een club-VRO ‘Fris de weg op’, meerdere MyRoute-app workshopavonden en een bezoek aan Arai Helmet in Hoevelaken. In samenwerking met de verschillende partners was de organisatie een succes. Echter er bleek te weinig animo, waardoor voor de toekomst naar een andere opzet wordt gekeken. Clubtoercompetitie In totaal 169 KNMV-clubtoerritten werden aangemeld op de toerkalender; 76 clubs namen deel aan de KNMV Clubtoercompetitie.

Reizen met Horizon De samenwerking met Horizon Motor Reizen is op succesvolle wijze gecontinueerd. •

• • •

Alle KNMV-reizen zijn in 2019 door Horizon Reizen georganiseerd met behulp van gecertificeerde KNMVreisbegeleiders. Dit zijn reisbegeleiders die officiële modules hebben gevolgd bij de motorbond. Deze module is bestemd voor iedere motorreisaanbieder/ motortouroperator. In 2019 zijn er 16 mensen geslaagd van onder meer: Horizon Motor Reizen, TB Travel, WayPoint Travel, Travel 2 Explore en een freelance reisbegeleider. De reizen variëren van driedaagse weekendtrips tot langere inspirerende tochten naar verre landen. In 2019 was de KNMV Kennismakingstoer zo succesvol dat meerdere reisbegeleiders werden toegevoegd om iedereen goed te kunnen aansturen. De deelnemers toonden zich zeer enthousiast over deze reis.

FIM-evenementen Een aantal Nederlandse motorrijders hebben de grote FIMtoerevenementen bijgewoond. Drie deelnemers bezochten het FIM Motocamp in Nestorio (Griekenland) en 26 deelnemers de FIM Rally in Roskilde (Denemarken). Drie motorrijders waren van de partij bij de FIM Meritum bij de Tiefensee (Berlijn) en vijf gingen naar de Mototour of Nations in Castelo de Vide (Portugal).

De uiteindelijke top vijf (clubs) waren: 1. MTC Noord 2. MC Promotie 3. Friesche Motorclub 4. VAMC De Graafschaprijders 5. HAMOVE

19


20


Naast een sportief jaar stond 2019 ook in het teken van recreatief rijden. Op Lanzarote is het een genot om te rijden met zijn ruige natuur. Maar ook de bochten rond Amersfoort zijn geen straf om te rijden.

21


22


SPORT Terugkijkend op het sportseizoen 2019 kunnen we spreken van een succesvol jaar. Met maar liefst twee wereldkampioenschappen en vijf Europese titels hebben we het als land zelfs nog iets beter gedaan dan in 2018.

MOTOCROSS • Het hoogtepunt werd gevormd door de eerste plaats bij de Motocross of Nations dat in eigen land op het TTcircuit werd georganiseerd. Voor het oog van Koning Willem-Alexander werd door Glenn Coldenhoff, Jeffrey Herlings en Calvin Vlaanderen op zeer overtuigende wijze het officiële wereldkampioenschap voor landen gewonnen. Met twee wereldtitels en vier Europese titels speelt Nederland in de motocross op internationaal niveau een hoofdrol. • Ook op nationaal niveau kunnen we met trots terugkijken op een paar hoogstaande competities. De Dutch Masters of Motocross was wederom van hoog mondiaal gehalte omdat het startveld bestond uit een groot aantal WK-deelnemers. Tijdens het Zwarte Crossfestival vonden de finales van zowel de Dutch Masters of Motocross als ook die van de ONK Sidecar & Quad Masters plaats. Deze motocrosscompetities genieten een grote populariteit en konden rekenen op veel publieke belangstelling. • WK Motocrosswedstrijden werden eveneens verreden in Valkenswaard (MXGP), Oldebroek (Zijspan) en Markelo (Zijspan). • In 2019 heeft het motocross-secretariaat niet langer gewerkt met een commissie maar met diverse expertgroepen. De eerste expertgroep is opgericht om te onderzoeken hoe de circuits in de volledige breedte beter en veiliger geprepareerd kunnen worden. Deze groep heeft de circuitnormen aangescherpt en een nieuwe procedure ontwikkeld voor het keuren van circuits en de daarmee gepaard gaande preparatie voor wedstrijden. ENDURO • Het ONK enduro werd wederom gekenmerkt door grote startvelden, vaak met meer dan 300 deelnemers. Deze ontwikkeling kwam mede tot stand door de samenwerking met de Belgische motorbond (FMB/ BMB). Binnen de ONK endurocompetitie werden twee van de in totaal acht wedstrijden op Belgisch grondgebied verreden, waarbij de inters-klassen meetelden voor het ONK enduro. Andersom waren er eveneens twee Nederlandse wedstrijden die meetelden voor de Belgische titel. • De tweedaagse Kampioensrit, die gepland stond in Enter, werd vroegtijdig afgelast vanwege onzekerheden m.b.t. tot de vanggewasproblematiek en om de agrariërs in de regio te beschermen.

Het najaar was een drukke periode voor de endurosport, mede vanwege de ISDE 2019 in Portugal. De KNMV vaardigde een tweetal clubteams af. Deze eindigden op de zevende en achttiende plaats in de Clubteamcompetitie. De deelname van twee KNMVclubteams maakte deel uit van een driejarenplan om de beste (jonge/nieuwe) endurorijders in een Nederlands World Trophy Team en Junior Trophy Team uit te laten komen. Rond deze rijders is een enthousiast en gemêleerd begeleidingsteam actief.

OFFROAD • Dat offroadrijden zich in een grote belangstelling mag verheugen, blijkt uit het recordaantal licenties dat voor deze sport is uitgegeven. De offroadritten kregen een grote toeloop van deelnemers te verwerken. • Organisatoren ondervinden problemen met betrekking tot verscherpte wetgeving voor het inzaaien van vanggewas. • Het dossier Medegebruik Defensieterrein vordert gestaag, met de RVB (Rijksvastgoedbedrijf) zijn inmiddels centrale prijsafspraken gemaakt. TRIAL •

De trialwereld kan terugkijken op een fantastisch georganiseerde Nederlandse WK-ronde door de ZAMC uit Zelhem. Het was een bijzonder weekend om te genieten van de hogeschool van de motorsport. In 2019 werd vaker de combinatie gemaakt van ONK trial en NK Jeugdtrial. In de praktijk zijn met name de organisatoren erg blij met dit concept. Immers de breedtesport binnen de trial is van grote omvang, terwijl de stap naar het landelijk NK Jeugd en de ONK voor velen (net) te groot gebleken is.

23


WEGRACE • Binnen de wegrace werd voor de klassen ONK Supersport 300 en ONK Sidecars, evenals het voorgaande jaar, de competitie grotendeels verreden binnen de Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM). Dit resulteerde in een kwalitatief hoogstaande serie wedstrijden met grote deelnemersvelden. Het is de bedoeling om deze trend voort te zetten. • In navolging van de vernieuwde opzet van de junior racing competitie in 2018, werd in 2019 de tweede stap gezet. Al met al een geslaagde opzet. De samenwerking met Motorclub Assen en Omstreken en LDP International BV wordt voortgezet.

BAANSPORT • In de baansport waren vijf wedstrijden gepland die meetelden voor de Dutch Open Grass Track. Helaas kon Noordwolde vanwege het slechte weer niet doorgaan en was er geen vervangende datum beschikbaar. Het concept van dit kampioenschap was interessant voor de Nederlandse rijders/zijspanteams en mocht ook rekenen op internationale belangstelling. • Het aantal startlicenties ging iets omhoog en het aantal Basis Sportlicenties daalde licht. Per saldo steeg de omzet van licenties ten opzichte van 2018.

In het weekend van 22 en 23 juni keerde het wereldkampioenschap trial na veertig jaar terug in Nederland. Het werd een prachtig weerzien op de zonovergoten Langenberg in Zelhem.

24


VEILIGHEID/TALENT/MILIEU Ruimtelijke Ordening en Milieu • Er is een start gemaakt met een inventarisatie (onderzoek) hoe het gebruik van de motocrosscircuits in Nederland is vergund. • De omgevingsperikelen blijven onverminderd doorgaan. Kenmerkend zijn issues/klachten vanuit de omgeving (bewoners). • In Heerde en Oss werden kantinebijeenkomsten georganiseerd waarbij clubbesturen op informele wijze met ROM-adviseurs in gesprek konden. • Op de vrijdag voorafgaand aan het MXoN in Assen werd een succesvol internationaal symposium voor de motorsport georganiseerd met de thema’s: biodiversiteit, duurzaamheid, veiligheid, geluid en vergunningsperikelen. Talentontwikkelingsprogramma’s/NOC*NSF • Voor wegrace en motocross waren er de talentontwikkelingsprogramma’s, waarbij beide takken van motorsport inmiddels tot de focussporten van NOC*NSF behoren. Vanuit de sportkoepel werd in 2017 een subsidie toegekend voor de periode van 2017 tot en met 2020 om onze talentontwikkelingsprogramma’s te kunnen uitvoeren. • De talentprogramma’s zijn in 2019 verder ontwikkeld, waarbij sporters niet alleen in hun rijvaardigheid worden getraind en begeleid, maar ook op het gebied van voeding, mentale weerbaarheid etc. • In 2019 namen drie Nederlandse sporters deel aan het CTO-project op Sportcentrum Papendal. Deze sporters kregen er een fulltime trainingsprogramma aangeboden, waarbij zij 24/7 een gebalanceerd programma afwerkten met een mix van fysieke trainingen, rijtrainingen en studie.

Je bent jong en je hebt een droom: de beste worden in de motorsport. Of je nou kampioen wilt worden in de MotoGP, de MXGP, enduro of trial, de KNMV werkt aan talent.

Veiligheid binnen de motorsport Om de motorsport niet alleen nu, maar ook voor de nabije toekomst mogelijk te maken is in 2019 een vervolg gegeven om de risico’s te verlagen. De volgende activiteiten zijn hiervoor ingezet: • • • •

Het organiseren van opleidingen voor clubofficials tot vlaggenist/baancommissaris; Het aanscherpen van de circuitnormen voor motocrosscircuits; Het toevoegen van kennisvragen alvorens de sporter een motocrosslicentie kan aanvragen; De opzet van een analyse van ongevallen in de motocross.

Samenwerking met defensie De samenwerking met defensie is gecontinueerd en verstevigd. Dit spitst zich niet alleen toe op de motorsport maar ook op het gebied van motoropleidingen. Voor de sport betekent dit: • •

gebruikmaking van defensieterreinen; talentscoutingsdagen in samenwerking met defensie.

OPLEIDINGEN SPORTKADER EN OFFICIALS FIM Technisch Seminar • In Assen is het Technisch Seminar van de FIM gehouden. Het is verplicht dat de hoofden van dienst eens in de drie jaar deze opleiding volgen. Het technisch seminar duurt twee dagen en is voor alle disciplines geldig. FIM Seminar Milieu-official • In het KNMV-bondsbureau is in maart het tweedaagse seminar voor milieu-officials gegeven. Deelnemers uit binnen- en buitenland hebben hieraan deelgenomen. Opleidingen baancommissarissen • Na in 2018 een grote groep baancommissarissen te hebben opgeleid was het aantal in 2019 iets lager: 418 personen hebben deelgenomen en zijn geslaagd. De opleiding is voorafgaande aan 2019 vernieuwd en daarmee is ook het niveau verhoogd.

25


WEDSTRIJDEN Motocross

Grand Prix 4 Europees Kampioenschap 1 Open Nederlands Kampioenschap 29 Nederlands Kampioenschap 7 Indoor 2 Strandraces 3 Districtswedstrijden 51

Supermoto

Nederlands kampioenschap 8 BeNeCup 18

Trial

WK Combi ONK & NKJ ONK Jeugd

Enduro

ONK Jeugd Offroadritten

Wegrace

1 5 1 5 8 (waarvan 2 in België) 5 (klasse JE2 1x bij ONK enduro) 14

WK wegrace 3 ONK Supersport 14 ONK zijspan 15 NK 16 BeNeCup 14

Dragrace

Internationaal

Junior Racing

Baansport

Motoball

EK NK Junior Moto Racing

1 16

WK ijsrace Int. ijsrace WK langbaan EK grasbaan ONK grasbaan Int. grasbaan Jeugd/Nationaal Int. speedway ONK speedway

2 1 1 1 4 8 13 1 1

Wedstrijden Duits Kampioenschap Jeugdtoernooien

26

0

6 1


KAMPIOENEN EN FIM-MEDAILLES MOTOCROSS Dutch Masters of Motocross Dutch Masters of Motocross Dutch Masters of Motocross Dutch Masters of Motocross

85cc 125 cc 250 cc 500 cc

ONK Zijspan rijder ONK Zijspan passagier ONK Quads SUPERMOTO NK Inters WEGRACE ONK Dutch Supersport 300 ONK Dutch Sidecars rijder ONK Dutch Sidecars passagier NK Classic JUNIOR MOTO RACING NK Junioren A NK Junioren B NK Open 125 cc Cup Gamma Yamaha R125 Cup Molenaar NSF 100 Cup TRIAL ONK Inters 1 Inters 2 Euro/Nationaal Sportklasse A Sportklasse B NK Jeugd

Kampioensklasse Juniorenklasse Aspirantenklasse Pupillenklasse Kabouterklasse

Cas Valk Kay de Wolf Henry Jacobi (DUI) Arminas Jasikonis (LIT) Koen Hermans Nicolas Musset (FRA) Mike van Grinsven Wouter Straver Angelo Licciardi (BEL) Tim Reeves (GB) Mark Wilkes (GB) Jan Frank Bakker Dean Gouw Kiyano Veijer Maik Duin Levi Badie (BEL) Loris Veneman Randy Kerstjens John van Veelen Renzo Zoon Dennis de Wilde Eric Lusink

ENDURO ONK E1 ONK E2 ONK E3 ONK EV40 ONK Clubteam

ONK

Handelaarteam

Lars Griekspoor Lucas Dolfing Mark Wassink Alex van den Broek VAMC De Graafschapsrijders Hans Vogels Robin Nijkamp Mark Wassink Alex van den Broek Kenny Racing Allan Davids Lucas Dolfing Wesley Pittens Thierry Pittens

BAANSPORT NK Jeugd 50cc Jarno Bosma NK Jeugd 65cc Niek Meijerink NK Jeugd 85cc Pieter Tolsma NK Jeugd 125cc Jesse Jan Stelwagen NK Shorttrack 250cc Mark van Dellen NK Shorttrack 500cc Frank Hamming NK Powergirls Harriët Zwiers ONK Specials Senioren Theo Pijper ONK Zijspan rijder William Matthijssen ONK Zijspan passagier Sandra Mollema ONK Speedway 125cc Specials Luke Harrison (GB)

Stan Reit Mick Zweedijk Bas van Pijkeren Eline Hendriks Sue Gelmers

27


EK/WK-MEDAILLEWINNAARS BRONS WK WK WK EK EK EK EK EK

MXGP Glenn Coldenhoff Sidecar Motocross Koen Hermans (rijder) Nicolas Musset (passasier - FRA) Junior Motocross 65cc Lotte van Drunen MX of European Nations Quads Joe Maessen Mike van Grinsven Ricardo Phoelich EMX Women's Lynn Valk Trial over 40 Cup John van Veelen Mini Road Racing NSF Jur Wattel Vintage Endurance Cup Maxi Classic Mario Eikelenboom Jaivy Eikelenboom Martin van Ruitenbeek

ZILVER WK WMX WK Supersport 300 EK EMX Women's EK Motocross of European Nations Quads EK Mini Road Racing NSF EK Junior Drag Bike Cup EK Dragbike Super Twin EK Vintage Endurance Cup Maxi Classic GOUD WK MX of Nations Solo

Nancy van de Ven Scott Deroue Shana van der Vlist Mike van Grinsven Joe Maessen Marc de Vries Rio Olofsen Megan Talbot (GBR) Gert-Jan Laseur Henk van der Mark Dirk Brand

Jeffrey Herlings Glenn Coldenhoff Calvin Vlaanderen WK Sidecar Motocross Etienne Bax (rijder) Kaspars Stupelis (passagier - LET) EK MX of European Nations Sidecars Etienne Bax (rijder) Kaspars Stupelis (passagier - LET) Gert van Werven (rijder) Kenny van Gaalen (passagier) Koen Hermans (rijder) Lari Kunnas (passagier - FIN) EK Women's Motocross of European Nations Nancy van de Ven Shana van der Vlist EK Mini Road Racing Junior B Kiyano Veijer EK Mini Road Racing NSF Loris Veneman EK EMX250 Roan van de Moosdijk EK EMX2T Mike Kras EK Grasbaan Zijspannen William Matthijssen (rijder) Sandra Mollema (passagier) TROFEEËN Hans de Beaufortbeker Glenn Coldenhoff Ben Majoor Trofee Roan van de Moosdijk Baansport Trofee Stichting Motorsport Roden Motorsporthart Roelof Waninge

28

Een avond vol spektakel en mu Against Cancer met het jaarlijk

Etienne Bax en Kaspars Stupelis blonken uit tijdens h European Nations Sidecars.


uziek tijdens een dinershow en een veiling voor Stichting kse Motorsportgala.

het MX of

29


Ju Ing Ko Rik As

OVERZICHT OFFICIALS Financiële Commissie Henk te Brake, Hengelo Gld (voorzitter) Jeroen de Leeuw, Vessem Evert Oosterhuis, Almere Commissie van Beroep Caroline Ploeger, Rotterdam (voorzitter) Wim Dormaar, Wekerom (vicevoorzitter) Henry Flierhuis, Apeldoorn Rob Koning, De Meern Gerrit Jan van Norel, Overasselt Tuchtcommissie Guus Boogaard, Leerdam (voorzitter) Jan Breed, Amsterdam (vicevoorzitter) Simon Groen, Obdam Harm Jansen, Ugchelen Derk Mogezomp, Lochem Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu Michiel Bos, Oss Roel Brink, Wijchen † Tobias Meijers, Oost-Souburg Leo Oost, Gorssel Frans Schermer, Zoetermeer Milieu-officials Rinze Bos, Assen Bert Bruggink, Westerbork Henk Bruggink, Westerbork Willem ten Haaf, Gendringen † Randy van der Lek, Rotterdam Marcel van Linde, Hemrik Henk Zuiderveld, Gytsjerk

Wedstrijdleiders wegrace Arjan van Eekelen, Walsoorden Auke Engel, Beerta Martin van de Pavert, Haarlem Annemieke Tjaden-Vlieger, Deventer Motocross Commissie Stefanie van de Meeberg, Berghem Han Ribbink, Varsseveld Jeroen Soer, Angeren Adviseurs Motocross Commissie Arno van den Brink, Doornspijk Nico de Goeij, Ede Martijn Spliethof, Borculo Supermoto Commissie Gerwin van Rosmalen, Reek Guls Heeringa-Ayazalp, Kaatsheuvel Ids Bakker, Deventer Supermoto-officials Guus Boland, Gaanderen Pim Janse, Oosterwolde Bert Mager, Emmen Joop van der Rijt, Vinkel Gerwin van Rosmalen, Reek Frans Verbraak, Bergen op Zoom Henk van Erp, Volkel Sportcommissarissen Noord Bert Mager, Emmen Marcel van Linde, Hemrik Han de Nekker, Steggerda Obbe Udding, De Wilp GN

Wegrace Commissie Donald Huigen, Voorschoten (voorzitter) Jan Withag, Borne Adviseurs Wegrace Commissie Arjan van Eekelen, Walsoorden Willem de Raadt, Harlingen Barry Veneman, Dalfsen Wegrace-officials Wilma de Boer, Nieuw-Roden Roland Brontsema, Deventer Jan Keur, Assen Paul Kevenaar, Heinkenszand Hans Visscher, Nieuw-Amsterdam Cor Wit, Leek Ryanne de Wit, Leek

30

Sportcommissarissen Oost Guus Boland, Gaanderen Arjan ten Brinke, Varsseveld Martin Flierman, Nieuwolda Leonie Heinen, Winterswijk Ronald Maarse, Winterswijk Meddo Wilma Sanderman-Boersma, Markelo Martijn Spliethof, Borculo Patrick te Veldhuis, Borculo Sportcommissarissen Zuid Stefan Braken, Eindhoven Henk van Erp, Volkel Geert Gelaude, Zuiddorpe Peter de Kam, Uden Joop van der Rijt, Vinkel Noëlla Remmits, Uden

Gert Verreyt, Antwerpen/B Ap van der Werff, Rockanje Sportcommissarissen West Ronny Cornelisse, Lewedorp Stefanie van de Meeberg, Wemeldinge Frank Rottier, Wemeldinge Jeroen Rottier, Wemeldinge Coördinator Jeugdmotocross Patrick te Veldhuis, Borculo Coördinator jeugd quads Benjo Kellerman Coördinator baancommissarissen Tiny van den Berg, Oploo Enduro-officials Henk Boersma, Ressen Stephan Braakhekke, Ruurlo Peter Hageman, Oosterwolde Marcel van Linde, Hemrik Sjaak Martens, Winssen Geraldine Stuivenberg-Riemersma, Eefde Pieter Visser, Niawier Leo van Waasdijk, Heinkenszand Jury-voorzitters enduro Arie Bussink, Varsseveld Joop Wuestenenk, Zelhem Trialofficials Peter van Amersfoort, Westervoort Marcel Elshof, Eerbeek Wim de Jong, Bavel Randy Kerstjens, Venlo John van Oorschot, Lathum Baansport Commissie Rein Hof, Dokkum (voorzitter) Jacob Alkema, Drouwen Patrick Roth, Waskemeer Wedstrijdleider baansport Jacob Alkema, Drouwen Hennie Dragtsma, Wolvega Auke Engel, Beerta Anne Nijboer, Uithuizermeeden Patrick Roth, Waskemeer Kor Wiersema, Appingedam

Sc Iw Ge Be Jo Ko

Ba Wi Ge Ja Wi Iw He Mi Pim Jo Ja Ar Pa Sie Co St Ni Alj Ja

Te Ja Sik Wi Je Do

Ad Jo

Te Ja An Be Ja Ja Jo Be Jo Go Alb Ja Ha Re An Wi He Sik Ma Ja


uryvoorzitters baansport geborg Vroklage, Steenwijk or Wiersema, Appingedam kkert Zuiderveld, Deventer sp. Marcel Tillema, Drachten

cheidsrechters baansport wan Hagedoorn, Staphorst ert Hofman, Doornspijk ert Mager, Emmen os Robben, Zwolle or Wiersema, Appingedam

aanofficials baansport illem van Beek, Nieuwe Pekela eert Bos, Beerta an Dekker, Hooghalen illem Dekkinga, Wehe den Hoorn wan Hagedoorn, Staphorst enk Hindriks, Schoonebeek iranda Hindriks, Slagharen m Janse, Oosterwolde FR ohannes Kruithof, Assen aap Pol, Roden rjan Prins, Nieuw-Weerdinge ascal Puister, Noordbroek ete Rinkema, Ooosterwolde FR or Sietsema, Uithuizen tienko Sietsema, Uithuizen ico Slofstra, Drachten je Meidert Smit, Rolde acob Smit, Stadskanaal

echnische Commissie an Klein Brinke, Vorden kke van Bruggen, Buitenpost illem de Raadt, Harlingen eroen Soer, Angeren olf Wijkamp, Halle

dviseur Technische Commissie oop Sijses, Geervliet

echnische officials Noord an Boer, Twijzel ndré Boertien, Nieuwlande ert Bruggink, Westerbork aap Drent, Vries an Drogt, Zuidwolde ohannes Dupon, Twijzel erend Fabriek, Jubbega oop Groen, Emmen osse Haanstra, Dronryp bertus Kellij, Ruinen an de Maijer, Schagen an den Nekker, Steggerda emco van der Noordaa, Gorredijk nne Oosterhof, Feerwerd illem Pieterman, Nietap enk Scholte Albers, Assen kke Verbruggen, Buitenpost arcus Wedman, Tijnje an Wemer, Noordwolde FR

Technische officials Oost Marcel Alberink, Hengelo OV Gert-Jan Arendsen, Azewijn Jan Buitenhuis, Duiven Herman ter Buurkes, Arnhem Willem ten Haaf, Gendringen † Rein Hannema, Oene Herman ter Huurne, Holten Sjors van de Kamp, Ugchelen Marjon Klein Brinke, Radewijk Tonnie Klein Nijenhuis, Aalten Eddy Mulder, Kampen Gerrit Norder, Deventer Herman Pothof, Arnhem Anne Schokker, Hengelo Ov Gerrit Siebelink, Dinxperlo Hans Sybom, Wehl Eric ten Tusscher, Almelo

Reinder Davids, Stedum Loes Hoogerhuis, St. Annaparochie Anita Nijboer-Smit, Uithuizermeeden Asp. Lucky Punter, Wolvega Tinie Sijbesma-Jongedijk, Waskemeer Gretha Werkman, Eenrum Jennie Zwiers, Koekange

Technische officials Zuid en West Ad van de Beeten, Uden Janus Kerkhofs, Valkenswaard Wil van Laarhoven, Eersel Randy van der Lek, Rotterdam Jan van Loenhout, Dinteloord Ad Jenner, Nieuwegein Mark de Jong, Papendrecht Leo Mennen, Best Peter Merkelbach, Hilversum Frank Mos, Enkhuizen Freddie Riemens, Zaamslag Piet Rigters, Mill Jan Schut, Best Tiny Strijbosch, Geldrop Frans Verbraak, Bergen op Zoom Cees van der Welle, Rotterdam

Medische officials Matheus Arts, Groningen Anneke Blom, Haren Anton Blom, Kootstertille Albert Dekker, Hattem Jeroen Donker, Breda Dick Grootoonk, Emmen Vincent 't Hart, ’s-Gravenhage Paco Heijmans, Beekbergen Robbin Hertogs, Helmond Roel Horstra, Meppel Jan van Ingen, Groningen Aaldrik Jansen, Enschede Gineke Jeurink, Emmer-Compascuum Stephan Konijnenberg, Schijndel Kimberly van der Laan, Duiven David Landsheer, Hengelo Matthias van der Leeuw, Breda Vincent Luttikhold, Lichtenvoorde Geert Jan Maat, Middelburg Gerrit Jan Noordergraaf, Diessen Julien van Oosten, ’s-Gravenhage Francois Paris, Enschede Frank Perquin, Meppel Floris Poorte, Noardburgum Bart Jaap Pull ter Gunne, Zelhem Jurian Rooks, Doetinchem Pieter van der Sar, Hengelo Philip Scheurer, Berg en Dal Lia Schreurs, Groningen Michiel Vaneker, Nijmegen Rembert Weijers, Wijchen

Tijdwaarneming Stefanie van de Meeberg, Wemeldinge Marthijn Wagenaar, Wezep Heidi Wagenaar-Visscher, Wezep Kees Wallinga, Drachten Marina Schut-Hospers, Best Officials tijdwaarneming Jannie Brouwer, Meppel Reinder Davids, Stedum Monique Haverkamp, Lathum Bertie Klein Brinke-Lenselink, Vorden Stefanie van de Meeberg, Wemeldinge Folkert van der Meer, Drachten Wilma Rigters, Mill Marina Schut-Hospers, Best Casper Soeter, Ulft Harry-Jan Struik, Westerbork Martha Visscher-Kooi, Hasselt Freddie Wagenaar, Wezep Marthijn Wagenaar, Wezep Heidi Wagenaar-Visscher, Wezep

Medische Commissie Aaldrik Jansen, Enschede (voorzitter) Pieter Paul Vermeulen, Someren Adviesgroep Medische Commissie Casper Behrens, Arnhem Karel Kolkman, Heteren Stephan Konijnenberg, Schijndel Tjerk de Ruiter, Hengelo OV Erik Vissering, Stadskanaal

Tijdwaarneming baansport Jannie Brouwer, Meppel Gea Davids-Jansen, Stedum

31


INTERNATIONAAL GEDELEGEERDEN

BESTUURDERS (tot 1 juni)

Baansport Jacob Alkema, Drouwen Auke Engel, Beerta Patrick Roth, Waskemeer

District Noord Rob Bogaards, Groningen (voorzitter) Gerrit Waterlander, Ouwsterhaule Renze van Noord, Sint Annaparochie

Dragrace Job Heezen, Elst

District Oost Jan ter Bork, Doesburg (voorzitter) Johan Baars, Huissen Harold Buitenhuis, Doornspijk

Enduro Henk Boersma, Ressen Stephan Braakhekke, Ruurlo Mario Pieterse, Arnhem

District Midden Harry Sonderwal, Zwaanshoek Hans Burggraaff, Harmelen

Motocross Rinze Bremmer, Arnhem Arie Bussink, Varsseveld Carlo Hulsen, Son en Breugel Han Ribbink, Varsseveld Frank Rottier, Wemeldinge Martijn Spliethof, Borculo

District West Roland Plugge, Monster Kay van Geuns, Utrecht

Wegrace Arjan van Eekelen, Walsoorden Auke Engel, Beerta Martin van de Pavert, Haarlem Annemieke Tjaden-Vlieger, Deventer Adviesraad Verkeer Frits Lindeman, Arnhem (voorzitter) Harry Beugelink, Grootebroek Arjan Everink, Apeldoorn Dries Hop, Apeldoorn Gerard Kern, ’S-Hertogenbosch Huub Smeets, Wassenaar Werkgroep opleidingen Arjan Everink, Apeldoorn Dries Hop, Apeldoorn Frits Lindeman, Arnhem Wouter Rijnaerts, Hilversum Henri de Roo, Dedemsvaart Gert Staal, Mill Commissie Recreatief Motorrijden Meinte Hoekstra, Denekamp (voorzitter) Paul van Meersbergen, ’s-Hertogenbosch Stemcommissie Ed van Dijk, Apeldoorn Martin de Graaff, Wolfheze Piet Stevens, Dronten

32

District Zuid Nolly Nouwens-Theunisse, Lierop Arie van de Moosdijk, Bergeijk Maarten van Raak, Helmond


PERSONALIA Bondsbestuur

Algemene Ledenvergadering

Het bondsbestuur bestaat op 31 december 2019 uit de volgende leden:

De algemene ledenvergaderingen zijn in 2019 gehouden op 29 mei op NSC Papendal en 7 december bij de Politieacademie Lelystad. Naast het Bestuur en de Financiële Commissie waren de leden van de Ledenraad aanwezig.

Jan Wilms (algemeen voorzitter) Algemene zaken Representatieve taken Personeelszaken Recreatief motorrijden Wim Mulder (vicevoorzitter) Baansport Motocross/Supermoto/Motoball Veiligheid en milieu FIM en FIM Europe Talentontwikkeling Frans de Bruijn (penningmeester) Financiën Automatisering Subsidies Verzekeringen Contracten Frank van der Linden Wegrace Tijdwaarneming Medische zaken Techniek Districten Diederick van Haselen Algemeen bestuurslid Marketing/communicatie Vrijwilligersbeleid KNMV 2020 Offroad/Enduro/Trial Maxime Verhagen Duurzaamheid Innovatie (Inter)nationale lobby Ledenraad Rob van Pelt, Wulf Baars, Jan Pol, Ben Blekkink, Jacco de Winter, Jan Knol, Wim van Weert, Laurens Wisselink, Marcel de Goffau, Sjaak Tuls, Frits Koppe, Peter Boer, Willem Laros, Patrick Lossez, Alie Bergsma-Van der Veen, Rinze Kats, Paul Timmer, Roef van Laar, Alex Peters, Ron Meinema, Wim van der Meer, Karin Postuma

Financiële Commissie Tijdens de algemene ledenvergadering in mei zijn Evert Oosterhuis uit Almere en Jeroen de Leeuw uit Vessem herkozen als lid van de Financiële Commissie. KNMV’ers in de FIM De Nederlandse afvaardiging bestaat uit: Han Ribbink, lid motocross commissie Arjan van Eekelen, lid wegrace commissie Pieter Paul Vermeulen, lid medische commissie Meinte Hoekstra, lid toercommissie Patrice Assendelft, delegatieleider De FIM-najaarsvergaderingen en het kampioensgala werden eind november gehouden in Monaco. KNMV’ers in FIM Europe De Nederlandse afvaardiging bestaat uit: Martin de Graaff, voorzitter Wim Mulder, delegatieleider Het FIM Europe-congres werd begin juli gehouden in Zagreb. Bondsbureau Op 31 december 2019 zijn op het bondsbureau in Arnhem 31 medewerkers werkzaam. Management Patrice Assendelft, algemeen directeur Hans Leenstra, manager academie en controlling Camiel van Berkesteijn, sporttechnisch manager Madelon Holleboom-Lucas, manager marketing & communicatie Sandra Wijkamp, management assistent Serviceteam Jolanda Janssen Mirella Zijlstra Marga van Ditshuizen Marion Bruil Marja van Munster Cindy Hijink

33


Financiën & Interne Zaken Rob van Campen, financiële administratie Lea Boogaarts, sportadministratie Monique Jager, financiële administratie Wim de Vos, systeembeheer en facilitaire zaken Marian Asselman, huishoudelijke dienst

Ledenbestand Op 31 december 2019 bedraagt het ledenaantal 52.456.

Marketing & Communicatie Marc te Witt, medewerker marketing en communicatie Mark Meisner, medewerker marketing en communicatie Bas Vis, medewerker marketing en communicatie Wout ten Thije, medewerker marketing en communicatie Frank Andringa, medewerker marketing en communicatie Manouk Weterings, medewerker marketing en communicatie

Blad GRIP Vier keer per jaar krijgen alle KNMV-leden het magazine GRIP thuisgestuurd.

Motorsport Camiel van Berkesteijn, wegrace Rinze Bremmer, motocross Mario Pieterse, enduro, offroad, trial en expertgroep ROM Rianne van der Woude, sport algemeen KNMV Academie Arjan Everink, hoofd verkeer en opleidingen Caroline Sluiter, medewerker verkeer en opleidingen Barry Veneman, hoofd talentontwikkeling motocross en wegrace Géra Nieuwenhuis, medewerker vrijwilligersondersteuning en vertrouwenspersoon

34

Aangesloten clubs Op 31 december 2019 staan 261 clubs geregistreerd als aangesloten vereniging bij de KNMV.


IN MEMORIAM

Koeno Heikens oud-licentiehouder,76 jaar, Jan van den Berg reisdeelnemer, 77 jaar Twan Tuik licentiehouder, 19 jaar Willem ten Haaf official, 65 jaar Roel Brink Official, 71 jaar

35


ONDERSCHEIDINGEN Ereleden J.P. Vaessen, Maarn W. Bielderman, Vorden P.B. Stevens, Dronten H. Flierhuis, Apeldoorn M.L. de Graaff, Wolfheze D. Wijkamp, Halle

A. Bussink, Varsseveld F. Claas, Westerhoven B. Dekker, Vriezenveen B. Delfsma, Wolvega H. van Erp, Volkel R. van Grinsven, Nistelrode J.L. de Groot, Volkel K. van de Haak, Amstelveen W. Heemskerk, Koudekerk a/d Rijn H. Hindriks, Emmen M. Hoekstra uit Denekamp M. Hoevenaars, Den Dungen R. Hof, Dokkum P. Hogervorst, Volkel R. Horstra uit Meppel A. van Houtum, Eindhoven A. Hunneman, Broekland H. ter Huurne, Holten A. J. Jansen, Enschede H. Joustra, Oosterwolde W. Keers, Breda J. Kleinbussink, Ugchelen J. Klein Brinke, Vorden J. Knol, Staphorst A. Kroon, Drachten A. Kusters, Dronten W. van Laarhoven, Eersel H. Lentink, Apeldoorn F. van Loenen, Nijkerk A. Lugtmeier, Hoogeveen C. van Luyt, Roermond J. de Maijer, St. Maartensvlotbrug T. Mantel, Zaandam J. Megens, Eindhoven A.C.H. van Merkestijn. Veenendaal A. Meyer, Noordwolde H. Meijer, Leeuwarden A. Mulder, Assen F. Mulders, Apeldoorn G.J. Nikkels, Holten R. van Noord, Sint Annaparochie H. Nooyen, Volkel P.A. Nugteren, Hoogvliet J. van Ommeren, Ophemert W. Pastoor, Marum J. Pol, Ruinen W. de Raadt, Harlingen A. Reinders, Krommenie H. Rikkers, Zelhem A. Ruitenbeek, Hilversum H. Scholte-Albers, Valthermond G. Schuring, Havelte

Erevoorzitters A.J.M. Jansen, Twello J.C. de Geus, Langbroek Leden van Verdienste E. Braakman, Assen H. te Brake, Hengelo Ov. M. Janssen, Rijssen G. Wolsink, Barchem A. Hofhuis, Holten A.C. v.d. Goorbergh, Ulvenhout S. Schram jr., Wolvega R. Thijs, Assen J. v.d. Wal, Andorra D.J. Schoolen, Holten K. v.d. Ven, Bakel C. v.d. Hoeven, Rijen J. v.d. Berk, Oss A. v.d. Broek, Zundert D. Willemsen, Lochem J. v.d. Goorbergh, Breda F. Jolink, Hummelo D.A. Mogezomp, Lochem H. Jansen, Ugchelen T.C. Verdegem, Assen K. Wiersema, Appingedam H. van Haren, ‘s-Hertogenbosch H. Smit, Valkenswaard D. Hop, Apeldoorn Officials van Verdienste E. Anneveld, Doetinchem I. van der Beek, Delfzijl J. Beneder, Rossum W. van Berkesteijn, Weert H. v.d. Biezen, Hoevelaken C.G. Bode, Vlissingen D. Bogchelman, Zelhem G. Boland, Gaanderen L.H.D.J. Booy, Weurt J. E. Brands, Loenen D.J. Bremmer, Meppel G. Bron, Vuren A.C. de Bruin, Papendrecht

36

H. Smeets, Wassenaar H. Smit, Valkenswaard T. van Sommeren, Raalte M. Spliethof, Borculo G. Staal, Mill H.J. van Steenbergen, Renkum J. van Stiphout, Geldrop W. VĂŠhof, Hengelo (O) H. Verhagen, Oss W. Verheijen, Someren P. Vermeulen, Lierop M. Visscher, Hasselt A. Visser, Klundert P. Visser, Niaweer H. Vos, Drouwenermond H. P. Wagenaar-Visscher, Wezep C. v.d. Welle, Rotterdam J. Wemer, Noordwolde P. Wijnheijmer, Helden B. Wolsink, Varsseveld J.A. Wuestenenk, Zelhem


Vele vrijwilligers hielpen mee in 2019, hier zijn wij hen zeer dankbaar voor! Zonder hun tomeloze inzet ĂŠn energie zijn alle evenementen niet mogelijk.

37


AANGESLOTEN CLUBS EN STICHTINGEN Airmotors AMBC Staphorst Auto en Motorclub Oldekerk Baarlose Trial Club Baarnse Motor Club Back on Track Motorsport BMAC Borculo BMW Motorclub Noord Nederland Boreftse MC Circuit van Drenthe B.V. Club Pan - European Nederland Coastriders De Gasschoeve De Smokkelears Ducati Club Nederland Eibergse motorclub de Kroonrijders EMAC Eindhoven Enduro Club Drenthe Enterse MC Friesche Motorclub GMB Goldwing Club Holland GSXF Toerclub H.A.M.C. St. Isidorushoeve Haaksbergse MC HAMOVE Harley Davidson Club Ned. Hustler MC Kartcircuit Pottendijk Lakes Chapter Holland Laverda Club Nederland M.A.C. Bedaf M.A.C. Mova '83 M.A.C. St. Christoffel M.C.V. Well MAB-Club Texel MAC de Helm MAC De Holterberg MAC de Kempenrijders MAC HALMAC MAC Harskamp MAC Lierop MAC Magneet MAC Sport en Vriendschap MAC 't Hogeland MAC van Dedem MAC Veenendaal MAC Veldhoven MAC Zandvoort MACL Lichtenvoorde MACRO Rhenen

38

Markelose MC Ons Genoegen MAVV Vriezenveen MC '80 MC Arnhem MC ASOM MC Assen e.o. MC Baronie MC Bartje MC Bulldog MC De Blijde Rijders MC De Bougie MC de Ketel MC de Kraats MC de Megafoon MC de Mijlentellers MC de Peelrijders MC de Rijnridders MC de Sproeier MC de Stoomfiets MC de Toerenteller MC de Vechtspeurders MC de Veldduivels MC de Wieke MC de Wielewaal MC Delfcross MC Deurne MC Eenrum en Omstreken MC Flardinga MC Flying Boetoe MC Free Wheels MC Grathem MC HAMAC MC Havelte e.o. MC Hoogeveen e.o. MC Keizer Karel Nijmegen MC Les Vites MC Lidu MC Mariënvelde MC Martinistad MC Mios MC Mios '93 MC Montferland MC Moustache MC Nieuwegein MC Nieuwleusen MC Nijverdal-Hellendoorn MC Noord Oost Polder MC Nunspeet MC Promotie - Zaandijk MC Randstad MC Rilland

MC Ruurlo MC Salland MC Son MC 't Centrum MC The Wheelie MC Utrecht MC Volgas MC Wombarg MC Zeeuws Vlaanderen MC Zoetermeer e.o. MC Zwolle e.o. MCC Biest Houtakker MCC Bleiswijk MCC de Kempen MCC Geldermalsen MCC Holland MCC Neerijnen MCC Terschelling MCC Wijchen MCC Zuidwolde MCCA MCO Oirschot MCT de Dreef MCV Hardinxveld De Belt MFAC Loppersum MMC '72 Moto Guzzi Club Nederland Motoball Vereniging Budel Motor Toer Club Bicyclette Motor Toerclub "De Veluwe" Motor Toerclub Siddeburen Motor Trial Club Oost-Brabant (MTCOB) Schijndel Motorclub de Zwervers Motorclub Marum en Omstreken Motorclub Veendam Motorcross Club Boxmeer Motorcrossclub Baarle-Nassau-Hertog MotorEnduroVereniging Zeeland Motorsport Vereniging Noordenveld (MVN) Motorsportclub Boekel MRTO Vledderveen MSC Breda MSC Mill MSC Siddeburen MSG Universiteit Twente MSV de Prikkedam MSV de Uitlaat MSV de Waal MSV Motodrome Emmen MSV Motordrenthe


MSV Noord Oost Veluwe MSV Overloon MSV SALZ MSV Sint Anthonis MSV Valkenswaard MTC 2004 you MTC Bergeijk MTC Bonifatius MTC de Kroon MTC Double Clutch MTC Noord MTC Oe Momme noe MTC Toergondisch Lochem MTC Veendam e.o. MTC Zevenbergen MTCH MTK de IJselrijders 1974 MV Agusta Owners Club Benelux MV Rijnsaterwoude MV Valkenswaard MV Wintelre Needse MC Norton Club Nederland NCN Off The Road Club De Nop Quadclub De Veluwse Zandhappers RAM Raalte RAP Holland Rensport Noordwolde e.o SME Eemshaven Soaseler Motor Club SOBW SRC HR Flat Track SRMC Mw. Zevenbergen St. Aanvullende Motorsport (SAM) St. Achterhoeks Crossspektakel St. Alfred Gerrits MX Event St. Baansport Opende St. Baansport Westeremden St. Brabo Enduro Team St. Circuit Oldebroek St. Cross Sport Beckum St. DHRA St. DSRA St. Enduro en Offroad Motorsport Houtigehage St. Historische Motorrace Rockanje St. IJsspeedway Assen St. M.C. Annen St. Motocross Haarlemmermeer St. Motocrossterrein Weidestukken St. Motorcross Markelo

St. Motorspeedway Lelystad St. Motorsport Harfsen St. Motorsport Holten St. Motorsport Park Gelderland Midden St. Motorsport Roden (SMR) St. Motorsport Zeeland St. MX Bentelo St. MXGP Assen St. NHGS Phoenix voorheen Niedorper MC St. Off Road Markelo St. ONK Bromfietscross St. Regionale Motorcross Ver. Berghem (SRMV) Stichting "Finland-Circuit" Stichting Baansport Kuinre Stichting Classic 50 cc Road Racing Stichting DCN Stichting DNRT Stichting DVO Stichting Grasbaan Aduard Stichting Grasbaan Vries Stichting JMW Racing en Training Stichting Langbaan Groningen Stichting MAC Stadskanaal Stichting MC De Pekelinge Stichting Midland Circuit Beheer Lelystad Stichting Motocross Zevenhoven Stichting Motor Cross Flevoland Stichting Motorcross Oss Stichting Motorsport Noord Nederland Stichting Motorsport Pesse Stichting Oalerwets Feesie Stichting Oranjevereniging Noordwijkerhout Stichting Outdoor Sportpark Limburg Stichting Race-Kids Stichting RES Axel Stichting Robra Parijs - Dakar Stichting SMT Trackdays Stichting Speedway Veenoord Stichting Sport Events Helvoirt Stichting Strandcross Lemmer Stichting Supermoto Nederland Stichting Tulpenrit Stichting Wehls Cross Event Supermoto den Dungen TC Doetinchem-Hummelo TC Obdam e.o. Trial Club Apeldoorn Trialclub Zuid Oost Drenthe Twentse Motor Club

V.T.B.M. VAMAC Varsseveld VAMC De Graafschaprijders Vereniging Paljas Veteraan Motoren Club VMCN VMTC West Brabantse Moto Cross Club (WBMC) WIMA Nederland ZAMC

39


BALANS Balans per 31 december 2019 (x € 1.000)

2019

2018

ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

45

48

860

910

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en sociale lasten

153

124

-

25

35

32

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

188

181

2.217

2.300

3.310

3.439

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve

935

812

Bestemmingsreserves

414

473 1.349

1.285

-

97

Voorzieningen Voorziening onderhoud gebouwen Kortlopende schulden Crediteuren

185

300

Belastingen en sociale lasten

111

77

1.665

1.680

Overige schulden en overlopende passiva

40

1.961

2.057

3.310

3.439


STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1.000)

2019

2019

2018

werkelijk

begroot

werkelijk

Baten Contributies

2.039

2.130

2.040

Licenties

1.411

1.381

1.323

Opbrengsten evenementen

717

651

698

Opbrengsten overige activiteiten

339

363

322

Bijdragen NOC*NSF

578

559

551

Overige opbrengsten

983

718

621

6.067

5.802

5.555

2.237

2.103

2.078

241

256

279

1.771

1.809

1.620

Materiële kosten

128

188

126

Kosten overige activiteiten

193

202

173

Organisatiekosten

441

448

485

Communicatie en PR

374

457

404

94

101

86

523

552

627

6.002

6.116

5.878

65

-314

-323

Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Persoonsgebonden kosten

Bestuurs- en commissiekosten Overige kosten Resultaat uit verenigingsactiviteiten Financiële baten en lasten

-

2

-

65

-312

-323

Mutaties Bestemmingsreserves

318

310

393

Te verdelen resultaat

383

-2

70

Bestemmingsreserves

260

-

70

Algemene reserve

123

-2

-

383

-2

70

Resultaat

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:

41


Uitstel mag geen afstel worden, wij houden moed voor het nieuwe pand op papendal.

42


COLOFON Bondsbureau

Colofon:

Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem

Tekst Medewerkers KNMV

Postbus 650 6800 AR Arnhem

Fotografie: Jarno van Osch, Kawasaki, Honda, Bart Amsing Ray Archer, Eric Brinkhorst, Stijn Vanoverbeke Jesper Veldhuizen, Karel Branten, Mariska Grob

Telefoon: 026-3528510 Fax: 026-3528522 info@knmv.nl www.knmv.nl

Productie, vormgeving en digitale brochure: KNMV, Roadrace Publicity © KNMV 2020

43

Profile for KNMV

Jaarverslag 2019  

Advertisement
Advertisement
Advertisement