Page 1

__________________________________________________________________________________

2013

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Spis treści Informacje Powstanie KNMS …………………………………………………………………………………………...str. 3 Znaki graficzne …………………………………………………………………………………………...str. 5 Zarząd …………………………………………………………………………………………...str. 6 Opiekun naukowy …………………………………………………………………………………………...str. 6 Dane kontaktowe …………………………………………………………………………………………...str. 6 Członkowie koła …………………………………………………………………………………………...str. 7 Działalność Spotkanie organizacyjne, Walne Zgromadzenie Członków …………………………………………………………………………………………...str. 8 Spotkanie „Ściemnianie czy jasnowidzenie" z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim …………………………………………………………………………………………...str. 9 Spotkanie „Znaczenie medycyny sądowej w edukacji prawniczej” z dr. Andrzejem Jastrzębskim, kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej w Opolu ………………………………………………………………………………………....str. 10 Wyjście do sądu rejonowego w Opolu z dr. Andrzejem Jastrzębskim, kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej w Opolu na rozprawę karną ……………………………………………………………………………………….....str. 12 Spotkanie organizacyjne ………………………………………………………………………………………….str. 13 Spotkanie „Tanatologia sądowa, rodzaje i przyczyny zgonów w perspektywie prawno- kryminalistycznej” ………………………………………………………………..………………………...str. 14 Spotkanie „Chemia sądowa dla prawników” …………………..……………………………………………………………………...str. 16 Zakup walizki kryminalistycznej do oględzin zwłok ……………………………………………………………………………………..…...str. 18 Działalność naukowa ……………………………………………..…………………………………………...str. 21 Współpraca z innymi podmiotami ………………………………………………………………………………..………...str. 23 Inne formy aktywności …………………………………………………………………………………..……...str. 25

strona 2

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________ Informacje

POWSTANIE KNMS Koło Naukowe Medycyny Sądowej

kryminologii,

powstało w styczniu 2013 r. przy

przygotowawczego,

Zakładzie Kryminologii, Kryminalistyki

organów

ścigania,

i Wiktymologii Wydziału Prawa i

kryminalnej,

informatyki

Administracji

zabezpieczania

Uniwersytetu

postępowania

kryminalistycznych.

Koło jest organizacją o charakterze

Działalność

otwartym,

głównej

osoby

koła

mierze

analizy śledczej, śladów

Opolskiego.

zrzeszającą

pracy

skupia na

się

w

zajęciach

zainteresowane

tematyką

teoretycznych i praktycznych w

medycyny

a

Zakładzie Medycyny Sądowej w

sądowej,

kryminalistyki,

także

kryminologii,

Opolu,

tworzeniu

pierwszych

postępowania przygotowawczego,

publikacji,

pracy

oraz

przybliżenie studentom zagadnień z

nauk

zakresu medycyny sądowej oraz

organów

szeroko

ścigania

rozumianych

mających

na

celu

penalnych.

spotkaniach z praktykami.

Do celów działalności koła należą

By zarejestrować koło w Rektoracie

w

Uniwersytetu Opolskiego, należało

szczególności:

pogłębianie

wiedzy i zainteresowań z zakresu

złożyć

medycyny

podanie

aspektów

sądowej

i

badania

prawnych sądowo-

następujące do

Prorektora

ds.

kształcenia i studentów z prośbą o

lekarskiego, ekspertyz sądowych,

wpisanie

toksykologii,

naukowych

kryminalistyki,

dokumenty:

koła

do

rejestru

kół

Uniwersytetu

strona 3

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Opolskiego,

statut,

listę

osób

kierownika

chętnych do pracy w kole, plan

funkcjonowanie

ramowy

działalności,

zgodę

strukturze.

opiekuna

koła

zgodę

oraz

zakładu koła

na w

jego

strona 4

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

ZNAKI GRAFICZNE

strona 5

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

ZARZĄD Przewodniczący: Rafał Wielki Zastępca Przewodniczącego : Jakub Suchoń Sekretarz: Mateusz Tusiński OPIEKUN NAUKOWY Opiekunem naukowym Koła Naukowego Medycyny Sądowej jest dr Leszek Bednarski. Opiekunem ze strony Zakładu Medycyny Sądowej w Opolu jest dr Hubert Szatny. DANE KONTAKTOWE Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Koło Naukowe Medycyny Sądowej ul. Katowicka 87 45-060 Opole www.knms.uni.opole.pl facebook.com/knmsuo knms@uni.opole.pl

strona 6

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

CZŁONKOWIE KOŁA Koło Naukowe Medycyny Sądowej posiada, zgodnie z wypełnionymi deklaracjami członkowskimi - dostępnymi na stronie internetowej koła oraz na spotkaniach

koła,

56

członków

z

kierunków:

prawo,

administracja,

bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika resocjalizacyjna oraz medycyna (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), studiujących zarówno w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym oraz pojedynczych członków niebędących studentami.

strona 7

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________ Działalność

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 18 MARCA 2013 R. Dnia 18 marca 2013 r. w sali 3.8.

kryminalistycznej do oględzin zwłok

budynku

na

Collegium

Iuridicum

potrzeby

odbyło się spotkanie organizacyjne

praktycznych,

oraz

studentów

Walne

Członków

Koła

Medycyny spotkania prawny najbliższe

Zgromadzenie Naukowego

Sądowej.

W

trakcie

zaprezentowano Koła dwa

oraz

stan

plany

na

semestry,

które

zajęć

teoretyczno-

tworzenie

zrzeszonych

przez w

Kole

autoreferatów dot. zagadnień z zakresu medycyny sądowej oraz kryminalistyki,

nawiązanie

współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej w Opolu.

uwzględniają m.in.: odwiedzenie Centrum Dydaktyki i

Zostały

Symulacji

sprawy

Medycznej

Uniwersytetu Katowicach,

Śląskiego

Medycznego zakup

w

również

przedstawione

formalne

oraz

dokumentacja Koła.

walizki

strona 8

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

SPOTKANIE „ŚCIEMNIANIE CZY JASNOWIDZENIE" Z JASNOWIDZEM KRZYSZTOFEM JACKOWSKIM 20 MARCA 2013 R. Dnia 20 marca 2013 r. odbyło się

ponad 220 osób, aula Wydziału

spotkanie

Prawa i Administracji nie była w

pt.

"Ściemnianie

czy

jasnowidzenie",

stanie

współorganizowane

z

Kołem

pomieścić

zainteresowanych,

wszystkich jednak

nie

Naukowym Młodych Kryminologów

zraziło to słuchaczy i spora część

i

wysłuchała pana Jackowskiego na

Kryminalistyków,

Krzysztofem jasnowidzem

z

panem

Jackowskim, z

stojąco czy siedząc na podłodze.

Człuchowa.

Zainteresowanie spotkaniem było

O wydarzeniu napisali m.in.:

ogromne,

Gazeta Wyborcza,

na

portalu

społecznościowym Facebook swój

Radio Opole,

udział w wydarzeniu zdeklarowało

Uważam Rze.

strona 9

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

SPOTKANIE „ZNACZENIE MEDYCYNY SĄDOWEJ W EDUKACJI PRAWNICZEJ” Z DR. ANDRZEJEM JASTRZĘBSKIM, KIEROWNIKIEM ZAKŁADU MEDYCYNY SĄDOWEJ W OPOLU 16 MAJA 2013 R. Dnia 16 maja 2013 r. na zaproszenie

Studenci

kierownika

usłyszeć na temat interesujących

Zakładu

Medycyny

mieli

Sądowej w Opolu dr. Andrzeja

kazusów

Jastrzębskiego

związanych

sympatycy

członkowie Koła

i

Naukowego

z

również opolskiej

okazję praktyki

ze

zgonem

gwałtownym.

Medycyny Sądowej, udali się do ZMS w Opolu przy Al. Witosa 26 w

Szczególnie

dz. Kolonia Gosławicka.

historie

interesujące

z

czasów

medycynę W trakcie spotkania Pan Doktor

władza

opowiadał na temat znaczenia

politycznie.

medycyny

sądowej

sądową

starała

się

gdzie

ówczesna angażować

edukacji

prawniczej, o częstych błędach

Na

nawet doświadczonych prawników

członkowie Koła wręczyli Doktorowi

w myleniu pojęć w trakcie oględzin

Jastrzębskiemu podziękowanie za

miejsca

w

zaangażowanie ZMS w Opolu w

postępowaniu

pomoc studentom Wydziału Prawa

zdarzenia

protokołach

w

przygotowawczym.

strona 10

w

PRL,

były

czy

spotkania

dr

i Administracji UO od kierownika

Jastrzębski przybliżył historię swoją,

Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i

a

Medycyny

Wiktymologii

prof.

Sądowej w Opolu oraz rozwoju

Cieleckiego,

opiekuna

nauki medycyny sądowej na ziemi

Leszka

opolskiej.

przewodniczącego Koła.

zarazem

Ponadto

zakończenie

Zakładu

Bednarskiego

Tadeusza Koła

dr. oraz

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 11

__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

WYJŚCIE DO SĄDU REJONOWEGO W OPOLU Z DR. ANDRZEJEM JASTRZĘBSKIM, KIEROWNIKIEM ZAKŁADU MEDYCYNY SĄDOWEJ W OPOLU NA ROZPRAWĘ KARNĄ 27 CZERWCA 2013 R. Dnia 28 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Medycyny Sądowej w roku akademickim 2012/2013. Tym razem członkowie KNMS uczestniczyli w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym w Opolu na zaproszenie kierownika ZMS w Opolu dr. Andrzeja Jastrzębskiego. Głównym punktem spotkania była rozprawa karna, o tyle istotna, iż jednym z elementów była opinia biegłego medyka sądowego, która jest jednym z przedmiotów zainteresowania członków koła. Uczestnicy mogli nie tylko obserwować udział biegłego sądowego w rozprawie, ale również, dzięki uprzejmości dr. Jastrzębskiego, zadać po rozprawie pytania dotyczące ogółu zadań biegłego medyka sądowego w postępowaniu karnym. Warto podkreślić, iż dr Jastrzębski jest specjalistą z zakresu medycyny sądowej wysoko cenionym w Polsce, a możliwość podejmowania takich dyskusji przez

strona 12

studentów jest niezwykle perspektywiczna.

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 7 LISTOPADA 2013 R. Dnia 7 listopada 2013 r. odbyło się

z zastępcą przewodniczącego –

pierwsze

Koła

Jakubem Suchoniem przedstawili

Naukowego Medycyny Sądowej w

krótkie sprawozdanie KNMS z roku

roku

akademickiego 2012/2013. Główna

spotkanie

akademickim

2013/2014.

Zgromadzeni zebrali się w sali 5.13

częścią

Wydziału

przedstawienie

Prawa

i

Administracji

spotkania

planowanych

Uniwersytetu Opolskiego o godzinie

projektów

1730. Na sali obecnych było około

dyskusja z przybyłymi. Na spotkaniu

60 osób. Zdecydowaną większość

obecni wypełnili również ankiety

stanowili studenci pierwszych lat

członkowskie.

wszystkich

trzech

koła

było

oraz

wspólna

kierunków

prowadzonych przez WPiA.

Spotkanie

koła

zakończyło

się

zaproszeniem zgromadzonych na miało

charakter

nową

inicjatywę KNMS z serii

wyłącznie organizacyjny, na którym

wygłaszania referatów nt. szeroko

przewodniczący – Rafał Wielki wraz

pojętej medycyny sądowej.

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 13

Spotkania


__________________________________________________________________________________

SPOTKANIE „TANATOLOGIA SĄDOWA, RODZAJE I PRZYCZYNY ZGONÓW W PERSPEKTYWIE PRAWNO- KRYMINALISTYCZNEJ” 5 GRUDNIA 2013 R. Dnia 5 grudnia 2013 r. odbyło się

tego typu przedsięwzięcie KNMS,

drugie spotkanie Koła Naukowego

które

Medycyny

aprobatą

Sądowej

w

akademickim

roku

2013/2014.

spotkało

się

z

wielką

zgromadzonych,

zwieńczone dyskusją obecnych na

Zgromadzeni zebrali się w Sali 5.18

temat

Wydziału

Administracji

wzbogaciła fachowa wiedza w

Uniwersytetu Opolskiego o godzinie

temacie tanatologii sądowej prof.

1800. Na sali obecnych było ponad

Cieleckiego,

50

wypowiedzi

Prawa

osób.

spotkanie

i

Swoją Koła

obecnością

zaszczycił,

referatu.

Dyskusję

który

swoje

wzbogacił

licznymi

były

przykładami z życia zawodowego i

Dziekan WPiA oraz były Kierownik

nie tylko. Należy również zaznaczyć,

Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i

Wiktymologii [przy którym działa

merytoryczna wiedza medyczna w

KNMS] – dr hab. Tadeusz Cielecki

zakresie

prof. UO, na sali obecny był również

Romana Bociana.

nie

bez

znaczenia

zgonów

lek.

była med.

lek. med. Roman Bocian. Drugim punktem spotkania była Pierwszym punktem spotkania było

prezentacja

wygłoszenie

walizki kryminalistycznej do oględzin

przez

zastępcę

strona 14

przewodniczącego

Jakuba

zwłok.

nowo

Zawartość

zakupionej walizki

oraz

Suchonia referatu nt. Tanatologia

przeznaczenie

sądowa,

przyczyny

narzędzi omówił przewodniczący

zgonów w perspektywie prawno-

KNMS – Rafał Wielki. W tym punkcie

kryminalistycznej. Było to pierwsze

nie obyło się również bez dyskusji

rodzaje

i

poszczególnych

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

zgromadzonych - zaciekawionych

Spotkanie

koła

przeznaczeniem i wykorzystaniem

zaproszeniem zgromadzonych na

walizki w przyszłości.

kolejną

inicjatywę

zakończyło KNMS

z

się serii

wygłaszania referatów nt. szeroko

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 15

pojętej medycyny sądowej.


__________________________________________________________________________________

SPOTKANIE „CHEMIA SĄDOWA DLA PRAWNIKÓW” 5 GRUDNIA 2013 R. Dnia 11 grudnia 2013 r. odbyło się

drugie tego typu przedsięwzięcie

trzecie spotkanie Koła Naukowego

KNMS, które spotkało się po raz

Medycyny

drugi

Sądowej

w

akademickim

roku

2013/2014.

z

wielką

aprobatą

zgromadzonych,

zwieńczone

Zgromadzeni zebrali się w sali 5.18

dyskusją

na

Wydziału

referatu. Wystąpienie niewątpliwie

Prawa

i

Administracji

obecnych

Uniwersytetu Opolskiego o godzinie

zaliczyć

1730. Na sali obecnych było około

udanego

projektu

KNMS.

Na

50 osób, w tym studenci Wydziału

spotkaniu

zrobiono

również

listę

Chemii

osób chętnych do uczestnictwa w

UO,

a

nawet

studenci

Politechniki Opolskiej.

można

do

temat

zajęciach z chemii dla prawników, których

organizacją

Głównym punktem spotkania był

Wydział

Chemii

referat

Opolskiego.

studenta

Uniwersytetu

chemii

Naukowego Polskiego

zajmie

się

Uniwersytetu

Opolskiego,

przewodniczącego „KORONAN”,

kolejnego

a

Koła

Na zakończenie przewodniczący

Chemików

KNMS wręczył Marcinowi Staśko

także

członka

dyplom

z

Towarzystwa

imieniu

Koła

Chemicznego Marcina Staśko pt.

podziękowaniami podpisany

w

przez

dziekana WPiA i opiekuna KNMS.

strona 16

„Chemia dla prawników”. Było to

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 17

__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

ZAKUP WALIZKI KRYMINALISTYCZNEJ DO OGLĘDZIN ZWŁOK 23 listopada 2013 r. Koło Naukowe

daktyloskopijne,

Medycyny

odzieży

Sądowej

otrzymało

kryminalistyczny zestaw do oględzin

nożyczki

czy

również

do wzory

protokołów policyjnych.

zwłok. Jego zakup sfinalizowano w ramach dofinansowania na środki

Dzięki

trwałe

Naukowego

z

budżetu

Forum

temu

Medycyny

Koła

Sądowej

Studenckiego Ruchu Naukowego

przy Wydziale Prawa i Administracji

UO w wysokości 1500 zł oraz z

Uniwersytetu

budżetu

i

możliwość zdobywać pierwsze szlify

Administracji UO na dydaktykę w

w praktyce kryminalistycznej, uczyć

wysokości 500 zł.

się

Wydziału

Prawa

Opolskiego

prawidłowo

miejsca Pozwoliło

to

na

wyposażenie

przeprowadzać zewnętrzne

do przeprowadzania oględzin na

poszerzać

miejscu

postępowania

zdarzenia,

która

chroni

pozostawieniem

niepożądanego

materiału

w

procesowej.

opakowania

pozyskali

materiału

do

zabezpieczania

biologicznego

oraz

możliwości

a

wiedzę

z

karnego z

także zakresu przy

prawidłowego

prowadzenia

trakcie oględzin, różnego rodzaju

oraz oględziny

zwłok,

ćwiczeniach

mają

zabezpieczać

zdarzenia

zestawu m.in. w odzież niezbędną

przed

dokumentacji Studenci

sprzęt,

który

również daje

przeprowadzania

ujawnionych dowodów, znaczniki

swoich

ewidencyjne

naukowych, a także urozmaicania

do

dokumentacji otwieracz

szczęk,

daktyloskopowania

strona 18

studenci

sporządzania fotograficznej, łyżkę zwłok,

do

zajęć

pierwszych

badań

dydaktycznych

z

kryminalistyki i medycyny sądowej.

tusze

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Studenci

kierunków

administracja wewnętrzne

i

prawo,

Policji i innych.

bezpieczeństwo

prowadzonych

na

Koło Naukowe Medycyny Sądowej

Wydziale Prawa i Administracji UO,

WPiA

UO

oprócz

zainteresowani związaniem swojej

galerii

przyszłości zawodowej z organami

internetowej

ścigania, mogą poszerzać swoje

www.knms.uni.opole.pl

horyzonty w sposób praktyczny,

przygotowało również zdjęcie w

jako jedni z niewielu w Polsce,

formie panoramy sferycznej, która

również dzięki podpisanej umowie o

pozwala na obejrzenie symulacji

współpracy między WPiA UO a

miejsca zdarzenia w taki sposób,

Zakładem Medycyny Sądowej w

jakby

Opolu.

uczestnikiem.

zdjęć

na

standardowej swojej

pod

odbiorca

panoramę,

adresem

był

Aby należy

stronie

jego obejrzeć

wpisać

poniższy

w

Warto wspomnieć, że jest to jeden z

przeglądarce

adres:

kolejnych kroków do poszerzania

http://photosynth.net/view.aspx?ci

koncepcji praktycznego nauczania

d=ba33c69e-9ba2-462f-8ed3-

prawa, zgodnie z ideą opolskiej

30a0b18be535

szkoły prawniczej, od lat stosowanej w ramach obowiązkowych zajęć z prawa

przedmiotów

czy przez

reprezentujących sprawiedliwości,

prowadzenia praktyków wymiar adwokatów,

radców prawnych, funkcjonariuszy

lub zeskanować powyższy QR kod.

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 19

kliniki


strona 20

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Oprócz

spotkań

prowadzić

koło

pracę

dwojaki

sposób.

naukowa

koła

się

naukową

w

Artur

się

artykułów

medycyny

Wysoczański

„Przestępstwa

Działalność

opiera

opracowywaniu zakresu

stara

na

tle

seksualnym”,

a

Rafał Wielki „Opinia sądowo-

z

lekarska

sądowej,

a

wersja

kryminalistyczna”,

poddaniu ich recenzji opiekuna

Artur Tunia „Zasady działania

naukowego

broni palnej oraz obrażenia

Zakładu Opolu

oraz

Medycyny oraz

koła.

koła

opracował

Sądowej

przedstawienia

spotkaniach członek

pracowników

postrzałowe”.

na

Dotychczas

Jakub

Suchoń

Koło planuje organizację na wiosnę 2014

r.

wraz

z

ELSA

Opole

„Tanatologia

konferencji naukowej poświęconej

i

przyczyny

zagadnieniom medycyny sądowej i

zgonów w perspektywie prawno-

innych nauk sądowych, a także

kryminalistycznej”. W trakcie pracy

publikację

nad artykułami są studenci:

Studenckich Zeszytach Naukowych

sądowa,

temat

w

rodzaje

Forum Rafał Prabucki „Czas zgonu

ww.

zagadnień

Studenckiego

w

Ruchu

Naukowego UO.

w ujęciu nauk penalnych”, Ewa Lisowiec „Śmierć przez

Ponadto, koło poprzez swoją stronę

zagardlenie”,

internetową oraz profil w serwisie

Mateusz Tusiński „Zabójstwo z

społecznościowym

Facebook

lubieżności”,

regularnie

w

zamieszcza

dziale

„Nauka” artykuły naukowe z branży tworząc

już

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 21

kryminalistycznej,


__________________________________________________________________________________

całkiem pokaźną bazę. Najczęściej

„Z Zagadnień Nauk Sądowych”,

kryminalistyki”,

„Prawo i Medycyna”, „Genetyka +

„Prokuratura i Prawo”, „Magazyn

Prawo” czy materiały szkoleniowe

Informatyki

Śledczej

Policji.

Bezpieczeństwa

IT”,

to:

„Problemy

i

„Archiwum

strona 22

Medycyny Sądowej i Kryminologii”,

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI Z

inicjatywy

Koła

Naukowego

sądowo-lekarskich

czy

Medycyny Sądowej sporządzono

mechanizmów

umowy

anatomopatologicznej.

współpracy

między

poznanie

wirtualnej

sekcji

Wydziałem Prawa i Administracji UO

a

Zakładem

Medycyny

Oprócz

tego,

Koło

Naukowe

Sądowej w Opolu oraz między

Medycyny Sądowej współpracuje z

Wydziałem Prawa i Administracji

Kołem

UO

„Koronan” UO, czego rezultatem są

a

Śląskim

Uniwersytetem

Medycznym w Katowicach.

Naukowych

przeprowadzone

dla

Chemików studentów

WPiA UO warsztaty z zakresu chemii Celem umów jest udostępnienie

sądowej, a także, po rozmowie z

przez

dziekanem Wydziału Chemii UO

powierzchni

podmioty

sprzętu

i

lokalowych,

by

studenci

mogli poszerzać

swoją

wiedzę

z

zakresu

medycyny

Piotrem

Wieczorkiem

w

dn.

13

grudnia 2013 r., utworzenie dla studentów

koła

fakultatywnego

sądowej, a także zagwarantowanie

przedmiotu „Chemia sądowa” z

studentom

zajęciami laboratoryjnymi.

udziału

w

sekcjach

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 23

ww.


strona 24

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

INNE FORMY AKTYWNOŚCI Członkowie

koła

regularnie

uczestniczą w posiedzeniach Rady

2013 r. z woli Zarządu Samorządu Studenckiego UO.

Studenckiej, Zebraniach Ogólnych Forum

Studenckiego

Naukowego

UO,

inicjatywy

Ruchu

Ponadto, Koło Naukowe Medycyny

wspierają

Sądowej brało czynny udział w

Samorządu

Studenckiego UO.

organizacji

Dnia

Adaptacyjnego

dla nowych studentów WPiA 27 września 2013 r. oraz w prezentacji

Przedstawiciel koła uczestniczył w

WPiA uczniom szkoły średniej, którzy

XXI Zjeździe Parlamentu Studentów

odwiedzili nasz wydział.

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 25

RP w Warszawie 26 października


__________________________________________________________________________________

strona 26

PRZYKŁADOWY PLAKAT PROMUJĄCY SPOTKANIE KOŁA

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

STRONA INTERNETOWA

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

strona 27

WWW.KNMS.UNI.OPOLE.PL


__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

KNMS  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you