Page 1

ANKETA O ČITALAČKIM NAVIKAMA OSNOVNOŠKOLACA U MJESECU HRVATSKE KNJIGE Inovacije, tehnološka dostignuda i cjelokupan razvoj civilizacije ostavili su traga i na kulturi čitanja. Svjedoci smo pojave “kulturuloškog deficita” u svim sferama društvenog života pa tako i na području književnosti i književne kulture. Suvremeni mediji kao što su televizija i računalo ozbiljan su konkurent tradicionalnoj knjizi i sve su češdi slučajevi da djeca čitanje zamijene gledanjem filma, pogotovo ako je neko djelo klasične književnosti ekranizirano. Pred učitelje, roditelje i odgojitelje postavlja se odgovorna zadada naučiti djecu služiti se knjigom kako bi joj se pridavala važnost koju ona zaslužuje. Vrlo je bitno poticati dijete na čitanje knjiga ved u osnovnoškolskoj dobi, jer se ono u to vrijeme uvodi u svijet znanja, ono stječe nove navike i sposobnosti i važno ga je što ranije osposobiti za aktivno i samostalno čitanje, ali i razviti kod njega naviku česte uporabe knjige.

Školska knjižnica ima značajnu ulogu u poticanju stvaranja navika čitanja i bitan je sastavni dio svake dobro organizirane i opremljene škole. Namijenjena je učenicima i učiteljima škole, a služi u ostvarivanju plana i programa škole i unapređivanju nastave. Školska knjižnica kao informacijsko i obrazovno središte škole ima značajnu ulogu u razvoju kulture korištenja knjiga. U njoj se učenici educiraju i osposobljavaju na samostalnu komunikaciju s književnim djelima, s novinama i časopisima, odnosno uočavanje razlika između literature različitih sadržaja (djela zabavnog sadržaja, znanstvenih djela i enciklopedija) kako bi učenici sami naučili istraživati u izvorima znanja. Školske knjižnice su najprimjerenija mjesta za razvijanje interesa za knjigu i čitalačkih navika djece i one mogu odigrati veliku ulogu u poticanju na čitanje. Za to postoje mnogi načini i sredstva, a samo dobro opremljena knjižnica i dobro programirani rad s učenicima, upudivanje kako se koristiti knjižnicom te popularizacija knjige, bit de uvjet da dijete koje završi osnovnu školu i u svom daljnjem školovanju i životu često posegne za knjigom i čitanjem kako bi i dalje izgrađivalo i usavršavalo svoju ličnost. PROVEDENO ISTRAŽIVANJE Da bi se motiviranost djece za knjigom mogla razvijati, potrebno je pobliže odrediti njihov čitateljski interes. Kako bi se u našoj školi utvrdili bitni elementi u kulturi i navikama čitanja, provedena je anketa među učenicima od petog do osmog razreda. Odgovorilo je 20 dječaka i 11 djevojčica 5. i 6. razreda te 22 momka i 21 djevojka 7. i 8. razreda. Na osnovi odgovora izvedeni su određeni zaključci koji se odnose na provođenje slobodnog vremena,


opde stanje čitateljskih interesa, način nabave knjiga, otkrivanje što potiče na čitanje knjiga, upoznavanje stava i odnosa mladih korisnika prema školskoj knjižnici, utvrđivanje adekvatnosti knjižnog fonda interesima i potrebama čitatelja. Istraživanje de knjižničarki pomodi pri planiranju, procjenjivanju te usavršavanju sadašnjih i bududih programa i usluga u promociji čitanja i pismenosti, odnosno u poticanju da knjiga u vedoj mjeri bude prisutna u životu naših osnovnoškolaca. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA REZULTATA 1. KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA Rezultati ankete pokazuju da učenici naše škole vedinu slobodnog vremena provode ispred računala i televizijskog ekrana, slušajudi glazbu, u druženju s prijateljima ili u sportskim aktivnostima. Knjige i časopise djevojke čitaju u vedoj mjeri, dok dečki u nižim razredima više vole stripove. S čitanjem knjiga djevojke nastavljaju i u višim razredima osnovne škole, dok se kod momaka ta aktivnost gubi. U svoje slobodno vrijeme ne čita 35 % učenika 5. i 6. razreda te 54,55 % učenika 7. i 8. razreda, dok taj postotak kod učenica 5. i 6. razreda iznosi 18,18 % te 19,05 % kod učenica 7. i 8. razreda.


Djevojke 5. i 6. razred

2. Koliko prosječno gledaš televiziju? Dečki 5 i 6. razred

36,36%

Dečki 7. i 8. razred

33,33%

Djevojke 7. i 8. razred

33,33%

36,36%

36,36% 35,00%

27,27% 25,00%

22,73% 20,00% 10,00% 4,55%

19,05% 18,18% 9,52%

10,00% 9,09%

9,09% 4,76% 0,00%

Vrlo rijetko Gledam TV Gledam TV Gledam TV Gledam TV gledam TV do sat do dva sata do tri sata više od tri vremena dnevno dnevno sata dnevno dnevno

Djevojke 5. i 6. razred

3. Koliko često koristiš Internet? Dečki 5. i 6. razred

Vrlo rijetko Gledam TV Gledam TV Gledam TV Gledam TV gledam TV do sat do dva sata do tri sata više od tri vremena dnevno dnevno sata dnevno dnevno

Djevojke 7. i 8. razred

90,48% 81,82%

Dečki 7. i 8. razred

77,27% 45,00% 18,18%

20,00% 20,00% 15,00% 9,09% 9,09% 4,55% 0,00% 0,00% Svaki dan

Jednom tjedno

Jednom mjesečno

Rijetko

Nikad

4,76% 0,00% 0,00% 0,00% Svaki dan

Jednom tjedno

Jednom mjesečno

4,76% Rijetko

0,00% 0,00% Nikad


4. U svoje slobodno vrijeme knjige čitam Dečki 5. i 6. razred

Djevojke 5. i 6. razred

Djevojke 7. i 8. razred

66,67%

Dečki 7. i 8. razred

54,55%

54,55% 45,00% 36,36%

35,00%

27,27%

20,00%

18,18%19,05%

14,29% 9,09%

redovito

povremeno

nikad

redovito

povremeno

2. NAČIN NABAVLJANJA KNJIGA Učenici uglavnom knjige posuđuju u knjižnici, a učenice sedmog i osmog razreda knjige u vedem postotku i kupuju.

5. Do knjiga uglavnom dolazim Dečki 5. i 6. razred

Dečki 7. i 8. razred

80,00% 72,73%

18,18% 10,00% 5,00% 5,00% 4,55% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% posudbom posudbom kupnjom dobivanjem na neki iz knjižnice od prijatelja na poklon drugi način Djevojke 5. i 6. razred

ne čitam knjige

Djevojke 7. i 8. razred

90,91% 61,90%

14,29% 9,52% 9,52% 4,76% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% posudbom posudbom kupnjom dobivanjem na neki iz knjižnice od prijatelja na poklon drugi način

ne čitam knjige

nikad


3. DINAMIKA ČITANJA Učenici nižih razreda uglavnom čitaju jednu do dvije knjige mjesečno, a 10 % učenika i gotovo 20 % učenica jednu knjigu na tjedan. U 7. i 8. razredu rijetko čita 18,18 % učenika i 19,05 % učenica, dok uopde ne čita 18,18 % momaka i 9,52 % djevojaka. Učenici 5 i 6. razreda više bi čitali kada bi im bilo jasno kako im čitanje može koristiti u bududnosti. Vedina učenica smatra da dovoljno čita, a više bi čitale kada bi bile sigurne da je knjiga zanimljiva i poučna. Isto bi na čitanje potaknulo i učenice viših razreda, dok bi dečke na čitanje najviše potaknula nagrada.

Djevojke 5. i 6. razred

6. Koliko knjiga čitaš u prosjeku? Dečki 5. i 6. razred

Djevojke 7. i 8. razred

72,73%

Dečki 7. i 8. razred

52,38%

60,00% 45,45% 25,00% 18,18%

10,00% 9,09%

9,09% 0,00%

19,05% 18,18% 18,18% 5,00%

Jednu Jednu do Jednu do Čitam Uopde ne knjigu na dvije knjige dvije knjige knjige vrlo čitam tjedan na mjesec u 6 mjeseci rijetko knjige

19,05% 9,09% 0,00% 0,00%

35,00%

Dečki 7. i 8. razred

31,82% 22,73%

18,18%

15,00%

0,00% 0,00%

15,00% 5,00% 0,00%

9,09% 5,00% 4,55% 5,00%

kada bi kada bi mi kada bi kada bi kada bih bilo jasnije postojalo moj trud mojim bolje kako mi mjesto na pri čitanju prijateljima razumio bio čitanje kojem bi se čitanje bilo pročitano nagrađen može u ugodnoj "cool" koristiti u atmosferi bududnosti moglo čitati

0,00%

Jednu Jednu do Jednu do Čitam Uopde ne knjigu na dvije knjige dvije knjige knjige vrlo čitam tjedan na mjesec u 6 mjeseci rijetko knjige

7. Više bih slobodnog vremena proveo u čitanju knjiga Dečki 5. i 6. razred

9,52%

15,00%

9,09%

kada bih smatram čitanje me bio siguran da ne zanima da je knjiga dovoljno zanimljiva i čitam poučna

5,00% 4,55% nešto drugo


Djevojke 5. i 6. razred

Djevojke 7. i 8. razred 33,33%

18,18% 9,52% 9,09% 9,52% 9,09% 9,52% 9,09%

9,09% 4,76% 0,00%

36,36%

19,05% 9,52% 9,09% 4,76% 0,00%

0,00%

kada bi kada bi mi kada bi kada bi kada bih bilo jasnije postojalo moj trud mojim bolje kako mi mjesto na pri čitanju prijateljima razumjela bio čitanje kojem bi se čitanje bilo pročitano može u ugodnoj nagrađen "cool" koristiti u atmosferi bududnosti moglo čitati

kada bih smatram čitanje me bila da ne zanima sigurana dovoljno da je knjiga čitam zanimljiva i poučna

nešto drugo

4. KNJIŽEVNI AFINITETI U 5. i 6. razredu u slobodno vrijeme najviše se vole čitati pustolovni romani (25% dečki, 33% djevojke). Učenici tih razreda ne čitaju popularno-znanstvene, a učenice znanstvenofantastične knjige.

Učenici 7. i 8. razreda preferiraju popularno – znanstvene knjige

(18,18%), a učenice vole pustolovne (42,86%) i ljubavne romane (33,33%). Dobra knjiga je ona u čijem se čitanju uživa, koja govori o zanimljivoj temi ili omogudava nove spoznaje o svijetu. Iako postoci ne idu u prilog dinamici čitanja, učenici ipak smatraju da imaju koristi od čitanja. Učenici 5. i 6. razreda vjeruju kako čitanje obogaduje njihov jezični izraz (55%) i pomaže u oblikovanju pogleda na svijet (30%), a sedmašima i osmašima u vedoj mjeri pomaže i u kulturnom postupanju (18,18%). Djevojkama u 5. i 6. razredu čitanje također najviše pomaže u oblikovanju jezičnog izraza (63,64%), a onima u 7. i 8. razredu pomaže u oblikovanju pogleda na svijet (57,14%).


9. Knjigu smatram dobrom ako Dečki 5. i 6. razred

Dečki 7. i 8. razred

40,91% 40,00% 25,00% 9,09%

20,00% 13,64% 4,55% 0,00%

0,00% 0,00%

22,73% 9,09% 10,00% 5,00%

potvrđuje uz nju mogu govori o sam uživao saznam je junak ono što već u njenom nešto novo lijepo zanimljivoj sličan meni čitanju o svijetu oko znam o maštati temi svijetu mene Djevojke 5. i 6. razred

0,00% 0,00%

ne čitam knjige

nešto drugo

4,76% 0,00%

4,76% 0,00%

ne čitam knjige

nešto drugo (nadopiši)

Djevojke 7. i 8. razred

72,73%

42,86%

19,05%

14,29% 9,09%

9,52% 9,09% 0,00% 0,00%

9,09%

4,76% 0,00%

potvrđuje uz nju mogu govori o sam uživala saznam je junak u njenom nešto novo ono što već lijepo zanimljivoj sličan meni čitanju o svijetu oko znam o maštati temi svijetu mene


10. Vjerujem da čitanje knjiga (mogude je više odgovora) Dečki 5. i 6. razred 55,00% 50,00% 30,00%

Dečki 7. i 8. razred

18,18% 20,00% 5,00% 4,55%

9,09% 10,00% 0,00% pomaže obogaduje obogaduje oblikovanju moj duhovni moj jezični mog pogleda život izraz na svijet Djevojke 5. i 6. razred

5,00%

jača moje čitanje je nešto drugo kulturno beskorisno postupanje

Djevojke 7. i 8. razred

63,64%

57,14% 54,55%

28,57% 19,05% 9,52% 0,00%

9,09%

pomaže obogaduje obogaduje oblikovanju moj duhovni moj jezični mog pogleda život izraz na svijet

4,76% 0,00%

0,00% 0,00%

jača moje čitanje je nešto drugo kulturno beskorisno postupanje

5. NAČIN ČITANJA U svim anketiranim razredima učenici su svjesni da ponekad čitaju točno, a ponekad netočno pa ponavljaju čitanje. Ipak, momci češde ne znaju kako čitaju, dok djevojke u vedem broju smatraju da čitaju točno i da razumiju što su pročitale.

11. Kad čitam Dečki 5. i 6. razred

Dečki 7. i 8. razred

45,00%50,00%

30,00%27,27%

20,00%22,73%

5,00% 0,00% čitam točno i čitam netočno i ponekad čitam razumijem što sam zato mi je problem točno, ponekad pročitao razumjeti tekst netočno, svjestan sam toga pa ponavljam

ne znam kako čitam


Djevojke 5. i 6. razred

Djevojke 7. i 8. razred

72,73% 61,90%

27,27%28,57% 9,52% 0,00% 0,00%

0,00%

čitam točno i čitam netočno i zato ponekad čitam ne znam kako čitam razumijem što sam mi je problem točno, ponekad pročitala razumjeti tekst netočno, svjesna sam toga pa ponavljam

6. RAZLOZI (NE)ČITANJA KNJIGA Učenici su trebali odgovoriti na pitanje zašto vole ili ne vole čitati. Dečki 5. i 6. razreda vole čitati jer im čitanje omoguduje da nauče nove riječi, dok vedina dečki 7. i 8. razreda čita u manjoj mjeri jer su im knjige dosadne. Radije se druže s prijateljima, a čitanje smatraju nepotrebnim i čitaju radi bolje ocjene. Samo nekolicina njih čitanje smatra zabavnim i poučnim, a jednom dečku dobra knjiga je poput filma. Djevojke uglavnom vole čitati jer su im knjige zanimljive, iz njih mogu nešto naučiti te ih čitanje opušta. Nekima je pak čitanje dosadno, zamorno i ne vole kad im se knjiga namede. Jedna učenica je odgovorila da voli novije naslove, a ne one stare koje čita za lektiru. Petaši i šestaši smatraju da njihovi prijatelji čitaju uglavnom lektiru jer moraju (90 %). Takvo mišljenje imaju i sedmašice i osmašice (81,82%), dok dečki misle da njihovi prijatelji čitaju iz dosade (63,64 %) i zato jer vole čitati (27,27%).

12.

Moji prijatelji knjige čitaju

Dečki 5. i 6. razred 90,00%

Djevojke 5. i 6. razred

Djevojke 7. i 8. razred

81,82% 76,19%

Dečki 7. i 8. razred 63,64%

5,00%9,09% gotovo ih uopde ne čitaju

0,00% čitaju uglavnom lektiru jer moraju

5,00%

27,27% 0,00%

iz dosade, jer iz nemaju ništa zadovoljstva, drugo za raditi jer vole čitati

14,29% 9,09% gotovo ih uopde ne čitaju

4,76% 0,00% čitaju uglavnom lektiru jer moraju

9,09% 4,76%

iz dosade, jer iz nemaju ništa zadovoljstva, drugo za jer vole čitati raditi


6. ČITANJE LEKTIRE Dečki lektiru čitaju uglavnom jer moraju, a djevojke u vedem postotku čitaju lektiru zato jer vole čitati. Djevojke također u vedoj mjeri svoju lektiru sastavljaju i pišu same. U pisanju referata najviše se koriste priručnici u kombinaciji s internetom, a dečki više koriste samo internet. Djevojke 5. i 6. razred

13. Lektiru čitam Dečki 5. i 6. razred

Djevojke 7. i. 8. razred

52,38% 45,45%

Dečki 7. i 8. razred 36,36% 28,57%

77,27% 75,00%

18,18% 14,29% 20,00% 9,09%

5,00%0,00%

4,76% 0,00%

13,64% 0,00%

zato što volim zato što moram ne znam, ne ne čitam lektiru čitati mogu procijeniti

zato što volim čitati

Djevojke 5. i 6. razred

14. Svoju lektiru Dečki 5. i 6. razred

ne čitam lektiru

Djevojke 7. i 8. razred

66,67%

22,73% 10,00%

13,64% 5,00%

ponekad uvijek prepisujem od prepisujem od drugih ili skinem drugih ili skidam s interneta s interneta

19,05% 0,00%

15,00% 4,55% nešto drugo

Dečki 5. i 6. razred

Dečki 7. i 8. razred

45,45% 30,00%

27,27%

30,00% 18,18%

9,09%

priručnicima, isključivo koristim enciklopedijama, internet knjigama i leksikonima

10,00%

kombiniram jedno i drugo

0,00%0,00%

14,29% 0,00%

uvijek pišem i ponekad uvijek nešto drugo sastavljam prepisujem od prepisujem od sama drugih ili drugih ili skinem s skidam s interneta interneta

15. Prilikom sastavljanja školskih referata služim se uglavnom

30,00%

ne znam, ne mogu procijeniti

100,00%

Dečki 7. i 8. razred

70,00% 59,09%

uvijek pišem i sastavljam sam

zato što moram

ne pišem referate


Djevojke 5. i 6. razred

Djevojke 7. i 8. razred

47,62% 36,36% 27,27% 19,05%

23,81% 18,18%

18,18% 9,52%

priručnicima, isključivo koristim kombiniram enciklopedijama, internet jedno i drugo knjigama i leksikonima

ne pišem referate

7. ČITANJE ČASOPISA Časopise u 5. i 6. razredu redovito čita 30 % momaka, povremeno 60 % i nikada 10 %, a u 7. i 8. razredu redovito samo 4,55 % učenika, povremeno 50 % te nikada 45, 45 %. Djevojke su redovitije u čitanju časopisa u 7. i 8. razredu (71,43 %), a nešto manje ih čitaju učenice 5. i 6. razreda (54,55 %). Među dečkima je napopularnija tema sport, a zatim računala, film i glazba. Učenike u višim razredima više zanimaju teme o seksualnosti, dok učenici u 5. i 6. razredu više prate teme o ljubavi i prijateljstvu. Djevojke u 5. i 6. razredu najviše zanimaju teme o izgledu i modi, filmu, glazbi, životu poznatih, ljubavi i prijateljstvu. U 7. I 8. razredu djevojke najviše čitaju o ljubavi i prijateljstvu, filmu i glazbi, izgledu i modi, školi, životu poznatih i obiteljskim temama. Zanimljivo je kako djevojke nisu navele da prate teme o seksualnosti.

Djevojke 5. i 6. razred

16. Koliko često čitaš časopise? Dečki 5. i 6. razred

Djevojke 7. i 8.razred

71,43%

54,55%

Dečki 7. i 8. razred 45,45%

60,00% 50,00%

28,57%

45,45%

30,00% 10,00%

4,55% Redovito

Povremeno

Nikad

0,00% 0,00%

Redovito

Povremeno

Nikad


8. ŠKOLSKA KNJIŽNICA Školska knjižnica se najviše koristi zbog posudbe knjiga, čitanja knjiga i časopisa i sudjelovanja u radu izvannastavnih aktivnosti. Dečki 5. i 6. razreda u knjižnicu dolaze i zbog čitanja stripova pa navode da im smeta što knjižnica ne posjeduje više stripova i opdenito zanimljivih naslova, ali školskom knjižnicom je zadovoljno 25 % petaša i šestaša, a 40,91 % sedmaša i osmaša. Njima pak najviše smeta malen prostor, mali broj zanimljivih naslova i radno vrijeme knjižnice. Djevojke 5. i 6. razreda žale se na istrošene knjige, radno vrijeme knjižnice i premali broj časopisa i radionica, a 36,36 % ih je zadovoljno školskom knjižnicom. Sedmašice i osmašice su uglavnom zadovoljne školskom knjižnicom (47,62 %), a najviše im smeta mali broj zanimljivih naslova, stare knjige, malen prostor i nedovoljno radionica.


19. U školskoj knjižnici mi smeta (mogude je više odgovora) Dečki 5. i 6. razred

Dečki 7. i 8. razred 40,91%

35,00% 27,27% 25,00%

15,00%

13,64% 10,00% 9,09%

10,00%

9,09% 5,00%

10,00%

10,00% 5,00%

4,55% 0,00%

mali broj stare i mali broj mali broj zanimljivih istrošene zanimljivih zanimljivih naslova knjige časopisa stripova

15,00%

13,64%

malen prostor

nastava u knjižnici

Djevojke 5. i 6. razred

4,55%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% radno vrijeme

nedovoljno nedovoljno nisam još zadovoljan nešto drugo zanimljivih računala bio u sam radionica školskoj školskom knjižnici knjižnicom

Djevojke 7. i 8. razred

47,62%

36,36%

28,57%

28,57% 27,27%

18,18%

18,18% 14,29%

9,09%

9,52% 9,09%

18,18% 14,29%

9,52%

9,09%

14,29% 9,09%

9,09%

4,76% 0,00% 0,00% mali broj stare i mali broj mali broj zanimljivih istrošene zanimljivih zanimljivih naslova knjige časopisa stripova

malen prostor

nastava u knjižnici

0,00% 0,00% radno nedovoljno nedovoljno nisam još zadovoljna vrijeme zanimljivih računala bila u sam radionica školskoj školskom knjižnici knjižnicom

0,00% nešto drugo


ZAKLJUČAK Anketa je pokazala da učenici od 5. do 8. razreda OŠ Pavla Štoosa slobodno vrijeme uglavnom posveduju suvremenim medijima, dok za čitanje po vlastitom izboru nemaju puno interesa. Posebice se to odnosi na momke – 45 % učenika 5. i 6. razreda ne voli čitati te 54,55 % učenika 7. i 8. razreda. Ipak, smatraju da čitanje obogaduje njihov jezični izričaj. Najčešde čitaju časopise i školsku lektiru, a najmanje knjige po vlastitom izboru. Čitanje im je dosadno, dok djevojke nešto više uživaju u čitanju i vole kroz knjige učiti o svijetu oko sebe. Vedina učenika doživljava školsku knjižnicu kao mjesto koje zadovoljava njihove čitateljske interese i afinitete, pa stoga tamo rado odlaze. Ipak, mjesta poboljšanjima ima. Knjižnica više nije mjesto za sakupljanje, obradu i posudbu knjižnične građe, ved središte kulturnog dinamizma. Raznim pedagoško-afirmacijskim aktivnostima, od pričanja priča, igrokaza, izložbi do književnih susreta, školska knjižnica nastoji razviti čitateljske navike koje su u vrijeme medijskih dostignuda postale vrlo krhke. U korist razvijanja kulture čitanja, knjižničar treba raditi na suradnji učenik–knjižničar–učitelj i u knjižnici integrirati cjelokupne učeničke interese – od obvezne lektire do knjige za „rekreacijsko“ čitanje, od referentne zbirke do medijske kulture. Želja i namjera svakog knjižničara je da od učenika stvori pravog i trajnog čitatelja koji de i kao odrasla osoba rado odlaziti u prostor knjižnice, koristiti se raznim izvorima znanja i duhovno se obogadivati. Vanja Lovinčid, knjižničarka

ANKETA O ČITALAČKIM NAVIKAMA OSNOVNOŠKOLACA U MJESECU HRVATSKE KNJIGE 2012.  

Anketa o čitalačkim navikama učenika od 5. do 8. razreda Osnovne škole Pavla Štoosa u Kraljevcu na Sutli

ANKETA O ČITALAČKIM NAVIKAMA OSNOVNOŠKOLACA U MJESECU HRVATSKE KNJIGE 2012.  

Anketa o čitalačkim navikama učenika od 5. do 8. razreda Osnovne škole Pavla Štoosa u Kraljevcu na Sutli

Advertisement