Page 1

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIĆA

školska godina 2016./2017.

Virovitica, rujan 2016. 1


Sadržaj 1. UVOD………………………………………………………………………………………………………….. 2. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 2.1. Djelatnost škole…………………………………………….......................................... 2.2. Prostorni uvjeti i oprema………….………………………………………………………….. 3. UČENICI Statistički podaci o razrednim odjelima………………………………………………………. 4. ORGANIZACIJA NASTAVE 4.1. Dnevna i tjedna organizacija nastave…………………………………………………… 4.2. Redovna i izborna nastava………………..…………………………………………………. 4.3. Nastavni planovi gimnazijskih usmjerenja………..…………………………………. 4.4. Fakultativna,dodatna, dopunska i izvanučionična nastava…………………. 5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 5.1 Izvannastavne aktivnosti ……………………………………………………………………… 5.2. Školski projekti i ekskurzije………….………………………………………………………. 6. GODIŠNJI VREMENIK RADA 6.1. Odgojno-obrazovna razdoblja i odmori učenika; ustrojstvo rada škole... 6.2. Vremenik natjecanja, popravnih ispita i pisanih provjera postignuća……. 6.3. Vremenik mature…………………………..……………………………………………………. 6.4. Okvirni godišnji kalendar rada……………………………………………………………… 7. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA…………………………………………………………… 8. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI ŠKOLE 8.1. Plan i program rada Nastavničkog vijeća…………………………….................... 8.2. Plan i program Školskog ispitnog povjerenstva…………………………………….. 8.3. Plan i program rada razrednih vijeća……………………………………………………. 8.4. Plan i program rada ravnateljice………………………………………………………….. 8.5. Plan i program rada školske pedagoginje…………………………………………….. 8.6. Plan i program rada školske psihologinje…………………………………………….. 8.7. Plan i program rada školske knjižnice i knjižničara……………………………….. 8.8. Plan i program stručnjaka zaštite na radu I. stupnja 8.9. Okvirni planovi i programi sata razrednika…………………………………………. 8.10. Rad razrednika; plan i program roditeljskih sastanaka………………………… 8.11. Stručno usavršavanje nastavnika……………………………………………………….. 8.12. Planovi i programi rada školskih stručnih vijeća……………………………….. 8.13. Planovi i programi rada fakultativnih nastava 8.14. Plan i program poboljšanja prema očekivanim ishodima………………….. 8.15. Školski preventivni program…………………………………………………………….. 8.16. Građanski odgoj i obrazovanje…………………………………………………………… 8.17. Rad Školskog odbora………………………………………………………………………….. 8.18. Vijeće roditelja…………………………………………………………………………………… 8.19. Vijeće učenika…………………………………..................................................... 9. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA……………………………………………………….. 10. PRAĆENJE OSTVARENJA............................................................................... 11. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 2015./2016. GODINE…………………………………………………………………………………. 12. PRILOZI 12.1. Tablice uspjeha i izostanaka………………………………………………………………. 12.2. Sadržaj Godišnjaka škole……………………………………………………………………. 2

3 4 5 7 8 8 9 10 10 11 15 15 16 17 23 27 28 30 31 33 35 37 39 40 44 45 46 52 59 59 62 66 66 67 67 68 69 72 73


1. U V O D Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Izmjenama i dopunama zakona, škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole. Kurikulumom smo definirali: misiju i viziju škole, cilj i namjenu odgoja i obrazovanja u našoj školi, te, uz redovnu nastavu, fakultativnu, dodatnu, dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti , školske projekte i školske stručne i razredne ekskurzije. Godišnji plan i program donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma, a na prijedlog Nastavničkog vijeća donosi ga Školski odbor do kraja rujna tekuće školske godine. Godišnji plan i program rada Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2016./2017. donosi sve propisano Zakonom , a sadrži sažeto i dio školskog kurikuluma. Godišnjim planom i programom utvrđujemo mjesto, vrijeme, način i izvršitelje poslova, a sadrži u pravilu podatke o uvjetima rada, o izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o organizaciji nastave, planove rada i ostale aktivnosti u funkciji odgojno obrazovnog rada škole. Nastojat ćemo ostvariti sve planirane sadržaje i svojim radom potvrditi uspješnost rada škole.

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 3


Naziv škole: Gimnazija Petra Preradovića Adresa škole: 33 000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16 Virovitičko-podravska županija Šifra ustanove: 10-089-501 Temeljem rješenja Ministarstva prosvjete od 17. studenog 1992. godine Gimnazija Petra Preradovića Virovitica izvodi nastavni plan i program 1. opće gimnazije, šifra 320104 2. jezične gimnazije, šifra 320204 3. prirodoslovno-matematičke gimnazije, šifra 320304. Gimnazijsko školovanje traje 4 godine, a završava položenom državnom maturom. Gimnazija je ove godine upisala 4 prva razredna odjela: 2 opće , 1 jezične i 1 prirodoslovno matematičke gimnazije, stoga imamo 16 razrednih odjela. Broj razrednih odjela po godinama: Program Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ukupno odjela: 16 Ukupno učenika: 424

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

4 103

4

4 114

4 108

99

Stručna zastupljenost nastave i ostali djelatnici škole: U Gimnaziji je ove školske godine zaposleno 48 djelatnika: - ravnateljica škole - pedagoginja - psihologinja - knjižničar - nastavnika – 34 ( 5 nastavnika normu ostvaruje u Gimnaziji i još jednoj školi) Nastava je stručno zastupljena. - 2 radnika u upravno-administrativnim poslovima: tajnica škole računopolagateljica - 4 radnika na pomoćnim tehničkim poslovima

4


2.2.

PROSTORNI UVJETI I OPREMA

Gimnazijska zgrada sagrađena je 1914. godine. Nalazi se u centru Virovitice. Veća obnova zgrade završila je 2000. godine. S obzirom na starost zgrade, nužna su trajna ulaganja kako bi prostor , koji je lijep i ugodnog ozračja, bio još primjereniji nastavi, svrsishodniji i ugodniji za rad i boravak učenika. Kontinuirano radimo na uređenju unutrašnjeih i vanjskih prostora: popravljamo vanjsku fasadu, redovito bojimo unutrašnje zidove, postavljamo panoe, prigodne plakate i umjetničke fotografije. Kako bismo povećali energetsku učinkovitost, 2014. godine osnivač Virovitičko-podravska županija, odobrio je sredstva kojima smo zamijenili prozore na vanjskoj ovojnici zgrade. Preostaje zamjena stolarije na dvorišnoj strani zgrade i obnova fasade. Iste godine, staru kotlovnicu zamijenili smo novom, kondenzacijskom koja je energetski učinkovitija i manje zagađuje okoliš te su prostori škole od 2015. primjereno grijani. Da bi grijanje prostora bilo još efikasnije potrebno je ugraditi radijatorske termostatske ventile (planiramo projekt prijaviti na natječaj FZO). Iz vlastitih sredstava smo zamijenili vrata na haustoru, stolariju na prostoriji koja ima izlaz na balkon i postavili ogradu na balkonu. Time smo započeli uređenje unutrašnjeg dvorišta škole. Slijede radovi na postavljanju tlačnika, klupa i male pozornice te sadnja ukrasnih biljaka kako bi unutrašnje dvorište bilo ugodno mjesto za odmor i druženje učenika i nastavnika. Iz vlastitih sredstava ugradili smo vrata i prozor na arhivi. Da bi arhiva zadovoljavala uvjete za pohranjivanje arhivske građe potrebno je ugraditi grijanje i ventilatore čime bi bili osigurani određena temperatura i vlažnost prostora. Na svim vratima u zgradi promijenili smo kvake jer su stare bile dotrajale i nisu bile sigurne. Od kraja prošle godine kada smo zbog uvođenja e-dnevnika kupili četiri računala i dobili iz donacije šest, 2016. smo iz projekta „Zajedno kroz prirodoslovlje“ kupili četrnaest novih računala i iz vlastitih sredstava još tri za kabinet informatike, a računala iz kabineta postavili smo u učionice čime smo osigurali računalo za korištenje e-dnevnika u svakoj učionici. 2014. Smo u najam uzeli jednu kopirku koju smo mrežno spojili sva računala u zgradi, ove godine smo iz projekta projekta „Zajedno kroz prirodoslovlje“ kupili i u sustav spojili još jednu kopirku čime smo u potpunosti zdovoljili zahtjeve za kopiranjem materijala koje učenici i nastavnici trebaju da bi nastava bila svrsishodija i modernija. Sada imamo: - 20 učionica za nastavu 16 razrednih odjela: od toga jedna učionica za informatiku - informatička učionica ima 17 umreženih računala i kabinet - tri učionice opremljene su interaktivnom pločom - školsku knjižnicu: sastoji se od knjižnice, čitaonice i prostora za izdavanje knjiga; - Treffpunkt- prostor za potrebe PASCH projekta - kabineti: 6 kabineta uz učionice (za hrvatski jezik, biologiju, kemiju, fiziku, informatiku i engleski jezik); neki su kabineti vrlo mali i služe više za čuvanje opreme, a i računala su uglavnom stara); kabinet za fiziku obogaćen je opremom u vrijednosti 22 000 eura iz projekta prekogranične suradnje CrossBorderScience IPA Cross Border Cooperation HU-HR, huhr71001/2.2.1./0006. - zbornicu i dnevni boravak za nastavnike koje smo prošle godine obojili i oplemenili izložbom fotografija Likovne grupe škole; - za potrebe nastavnika u zbornici imamo umreženo računalo s opremom i dva fotokopirna Stroja (jedan u najmu - Konica Minolta i jedan vlastiti nabavljen iz sredstava EU projekta ) - 3 uredske prostorije, što nam je nedovoljno, s obzirom da stručni suradnik pedagog nema poseban prostor za rad 5


- jednu manju prostoriju za rad školske psihologinje - jedan kabinet za ispitnog koordinatora: pregradili smo jednu učionicu - dvoranu za tjelesni odgoj u sklopu zgrade od 190 m² s dvije svlačionice i kabinetom za nastavnike -2 športska igrališta: za rukomet i košarku koja ćemo ove godine urediti i postavit reflektore na košarkaško igralište kako bi u večernjim satima mladi mogli igrati košarku (očekujemo za tu svhu donaciju grada Virovitice) - kantinu za prehranu učenika za koju smo 2015. Isplatili opremu (Opeko u stečaju): prostor i opremu iznajmili smo Obrtu za ugostiteljstvo i marketing Horvat, - školsko parkiralište Nastavna sredstva i pomagala Nastavna sredstva stalno nabavljamo i obnavljamo u skladu s našim mogućnostima i iz sredstava projekata („Zajedno kroz prirodoslovlje“, očekujemo opremu iz projekta e-Škole). Uglavnom se nalaze u učionicama i kabinetima da bi bila stalno dostupna nastavnicima i učenicima. Popis nastavne opreme količina - interaktivna ploča s opremom, umrežena….............................................................. 3 - računala i monitori ( uč. informatike)…………………………………………………………………...17 - računala: svaka učionica jedno, admin. 5..................................................................25 - prijenosna računala ….……………….……………………..….. …………………………………….….…...8 - projektori (za računala) ..………………..……………..…….....................................................5 - TV prijemnici…………………………………………………............................................................3 - videorekorderi i DVD…………………..……………………………………………………….……………......1 - grafoskopi …………………………….…...….……………………………………………………………….........4 - fotokopirni strojevi……………………………..……………..………………………………………………......5 - radiokasetofoniili CD player .....….…………………..………………………………………………….......7 - glazbena linija …………………… …….…………………..….........................................................1 - digitalna kamera ………………………………………..…….……………………………………………..……. 2 - digitalna kamera za računalo……………………………………………....………………………………....1 - digitalni aparat …………………..………..…………..………......................…………………………….…2 - projekcijska platna……….……………………………………..…..……………….......……………………....8 - diktafoni…………………………………………………………………………………………………………….......2 - pokretni razglas …….………………..……………………….……….......……………………………….……..1 - školski razglas za hodnike škole ( zbog uzbuna i evakuacije) Ova osnovna nastavna sredstva svi koriste u nastavi, a posebna su još nastavna sredstva i pomagala za kemiju, biologiju koja se nalaze u kabinetima, geografske i povijesne karte i oprema u dvorani za tjelesni koja je dotrajala pa je moramo obnoviti koliko budemo mogli. Prijenosna računala i projektore ima svako stručno vijeće. Za nastavu fizike imamo kvalitetnu opremu i nastavna sredstva nabavljena u sklopu projekta prekogranične suradnje Gimnazije i Sveučilišta u Kaposvaru. Knjižnica sadrži oko 12 700 naslova, a stručnu literaturu i lektiru nabavljamo svake godine koliko je moguće, kao i stručne časopise. Raspored učionica : nastava po predmetima odvija se u određenim učionicama, djelomično specijaliziranim, ali i u drugim učionicama (u čitaonici i Treffpunktu).

6


Statistički podaci o učenicima u šk. god. 2016./2017. Brojno stanje Razred

Po županiji

1. strani jezik

Ukupno Engleski Njemački Vjeronauk Etika Uč. Dom Ponavlja

M

Ž

1. a

11

17

28

28

1. b

9

16

25

19

6

25

1. c

12

12

24

22

2

18

6

24

1. d

14

12

26

26

20

6

26

Ukupno

46

57

103

95

87

16

2. a

10

14

24

24

18

6

24

2. b

6

18

24

22

2

22

2

23

1

7

2. c

8

17

25

22

3

21

4

24

1

6

2. d

12

14

26

26

23

3

26

Ukupno

36

63

99

94

84

15

3. a

8

21

29

29

3. b

7

22

29

22

7

22

7

29

21

3. c

13

15

28

25

3

25

3

28

9

3.d

18

10

28

28

22

6

28

Ukupno

46

68

114

104

98

16

4. a

13

15

28

28

4. b

13

15

28

20

8

22

6

4. c

11

13

24

20

4

14

10

4.d

14

14

28

27

1

23

5

Ukupno

51

57

108

95

13

87

21

2

0

108

0

3

37

Ukupno 179

245

424

388

36

356

68

2

0

393

3

6

155

24

8

5

Ostale Do 5 km Preko 5 km

4 25

0

0

0

0

29

10

VPŽ

Putnici

0

0

28

75

12 2

6 0

2

15 2

28

1

1

0

1

12

1

52 9

28

7

38 10

28

2

28 10

97

113

10

3

9

24

9

28

10


4.

ORGANIZACIJA NASTAVE

4.1.

DNEVNA I TJEDNA ORGANIZACIJA NASTAVE Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu prijepodne. Iznimno, odlukom Nastavničkog vijeća nastavu ćemo organizirati subotom, ako to bude nužno, za ostvarivanje nastavnog plana i programa. Redovna nastava počinje u 7.25, a završava u 13.20 sati. Poslije redovne nastave održava se fakultativna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti. Odmori učenika su poslije svakog nastavnog sata, a veliki odmor od 15 minuta poslije drugoga sata. Za vrijeme nastave organizirano je dežurstvo nastavnika i učenika. 4.2. REDOVNA I IZBORNA NASTAVA Redovna nastava U redovnu nastavu pripadaju svi nastavni predmeti redovne nastave po Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i izborna nastava, te sati razrednika. Redovna se nastava odvija prema Planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Profesori predmetne nastave predali su izvedbene i operativne nastavne planove i programe prema Planu i programu Ministarstva, a u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Svi su nastavni planovi i programi dostupni u školi. Od ove školske godine izvodimo nastavu iz općeobrazovnih predmeta za učenike Glazbene škole Jan Vlašymski (trenutno imamo 6 učenika u 1.a razredu) U okviru tjednih zaduženja nastavnika koji rade u završnim razredima, svaki nastavnik ima dio satnice predviđen za pripremu učenika za ispite državne mature. Izborna nastava U svim razrednim odjelima odvija se nastava vjeronauka i etike, a u II., III. i IV. razredima opće gimnazije ostvaruje se izborna nastava kao dio nastavnog plana i programa opće gimnazije – programi dostupni u školi. Učenici su birali programe iz hrvatskoga jezika, matematike, engleskoga jezika, kemije i informatike. Izborna nastava opće gimnazije ove godine po razredima: Razredi Drugi razredi

Treći razredi

Četvrti razredi

Predmeti Informatika Engleski jezik Kemija Engleski jezik Matematika Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika Engleski jezik

Nastava vjeronauka i etike: vjeronauk=356 / etika=68 razr. V E Razr. V E I.a 24 4 II.a 18 6 I.b 25 II.b 22 2 I.c 18 6 II.c 21 4 I.d 20 6 II.d 23 3 ukupno 87 16 84 15

Nastavnici Tomislav Šipek Dubravka Sikora Ivana Salajić Tomislav Matešić Azra Razlog Sanja Srnak Maja Bašnec Branka Inđić Renata Kos Badanjek

*ukupno učenika= 424 Razr. V E III.a 29 III.b 22 7 III.c 25 3 III.d 22 6 98 16

8

razr. IV.a IV.b IV.c IV.d

V

E

28 22 14 23 87

6 10 5 21


4.3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE OPĆA GIMNAZIJA Predmet/razred Hrvatski jezik Strani jezik – prvi Strani jezik – drugi Latinski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Izborna nastava Vjeronauk – Etika UKUPNO:

I. 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 32

II. 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

JEZIČNA GIMNAZIJA IV. 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 33

I. 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 32

9

II. 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 5 4 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 33

IV. 4 5 4 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 32

PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA GIMNAZIJA I. II. III. IV. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 33 33 33 33


4.4. FAKULTATIVNA, DODATNA I DOPUNSKA , IZVANUČIONIČNA NASTAVA Fakultativna nastava – Kemija, Talijanski jezik, Likovna umjetnost, Hrvatski jezik , Fizika, Matematika, Informatika, Češki jezik i kultura po modelu C Cilj ove nastave je proširivanje znanja i usvajanje novih prema slobodnom izboru učenika- biraju je učenici koji žele. Održava se ponedjeljkom (informatika), utorkom (talijanski jezik, fizika), srijedom (češki jezik i kultura po modelu C) četvrtkom (kemija, hrvatski jezik) i petkom (likovna umjetnost, matematika) nakon redovne nastave. Nastavu održavaju profesori Ivana Salajić (kemija), Ines Harmund (talijanski jezik), Dubravka Sikora (likovna umjetnost), Maja Bašnec (hrvatski jezik), Aljoša Graovac(fizika), Azra Razlog (matematika), Tomislav Šipek (informatika), Jasna Berger (Češki jezik i kultura po modelu C) Nastavni plan i program nalazi se u Školskom kurikulumu.

Dodatna i dopunska nastava Dopunska nastava organizirat će se prema potrebama učenika, iz matematike za učenike prvih, trećih i četvrtih razreda, a izvodit će se prema programima odgovarajućeg razreda. Prema interesima učenika organizirat ćemo i dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike i fizike kako bismo pripremili zainteresirane učenike za natjecanja učenika srednjih škola i državnu maturu. Projektna i interaktivna izvanučionična nastava Izvanučionična i projektna nastava odvija se kao dio stručnih ekskurzija planiranih školskim kurikulumom, a cilj je olakšati učenje i povezivanje nastavnih sadržaja različitih predmeta.

5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 5.1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Izvannastavne aktivnosti planirane su u Školskom kurikulumu: 1. Recitatori (Vera Žužić) 2. Dramska družina (Maja Bašnec,) 3. Novinarska družina (Zdenka Kos) 4. Školski pjevački zbor (Vanja Stamenić) 5. Vjeronaučna družina“Kapljice“ (Ivan Mikolić) 6. Likovna grupa ( Dubravka Sikora) 7. Globe družina( Ines Tovarović, Borna Louvar) 8. Školsko športsko društvo (Darko Međimorec) 9. Nadareni fizičari (Aljoša Graovac) Plan i program izvannastavnih aktivnosti sastavni je dio školskog kurikuluma. 10


ŠKOLSKE PRIREDBE I DRUGE MANIFESTACIJE U ŠKOLI Cilj i namjena ovih aktivnosti jesu razvoj zajedništva i osjećaja pripadnosti školi, prezentacija rada škole, izvannastavnih družina, nagrađivanje učenika za uspjehe na natjecanjima. Planirane priredbe i obilježavanja, nositelji i vrijeme: 1. Obilježavanje ekoloških datuma, ekolozi škole, prigodno 2. Priredba za Božić i završetak polugodišta, profesori i učenici, prosinac 3. Obilježavanje Valentinova; ¨Maškare u školi¨, Vijeće učenika 4. Obilježavanje Dana škole i tjedna darovitih učenika, ožujak 5. Ispraćaj maturanata, svi, svibanj 6. Završna školska priredba, lipanj 7. Sudjelovanje na manifestaciji ¨Zbogom školo do jeseni¨; učenici 8. Maturalne svečanosti, učenici s razrednicima i roditeljima. KAZALIŠNE PREDSTAVE Svi učenici Gimnazije gledat će dvije predstave (Fran Galović, Pred smrt i predstavu Shakespeare pir) u Kazalištu Virovitica (financiranje iz doprinosa roditelja) Učenici četvrtih razreda idu u Zagreb, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Svi zainteresirani učenici posjetit će Intrliber i izložbu Alberta Giacomettia u Zagrebu. Cilj je izgrađivati kazališnu publiku, razumijevanje kazališne umjetnosti i povezivanje književnosti kao umjetnosti sa scenskom umjetnosti. SURADNJA S GRADSKIM MUZEJOM I KNJIŽNICOM Učenici će posjetiti izložbe u Gradskom muzeju, kao i predavanja i prezentacije u Gradskoj knjižnici.

5.2. ŠKOLSKI PROJEKTI, STRUČNE EKSKURZIJE I TERENSKA NASTAVA ŠKOLSKI PROJEKTI planirani ove godine su: Projekt e- Škole ESF- projekti (Europskog socijalnog fonda) Projekti Fonda za zaštitu okoliša i en.učinkovitost Dan fakultativnih nastava Završna konferencija „Zajedno kroz prirodoslovlje“ EDJ: Koliko jezika znaš, toliko vrijediš Jedinstveni ispiti znanja iz hrvatskoga jezika Arheološki susreti Hrvatski olimpijski dan: razredno prvenstvo u krosu EKO škola Zeleni dan Kako čitati grafove? Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Informatika u matematici Škole za Afriku Međunarodni dan glazbe

Plastičnim čepovima do skupih lijekova Kampanja „Za manje otpada“ Svjetski dan poezije – velike književne obljetnice „Koraci sjećanja“ Postali smo srednjoškolci PASCH projekt Projektni tjedan (Tjedan darovitih učenika, Dan škole) Rokovi matematičari Posjet izložbi Alberta Giacomettia Klokan bez granica Ribnjaci? Maturalne svečanosti Projekt e-Škole Godišnjak škole Virovitica u Domovinskom ratu

Školski su projekti (plan i program) sastavni dio školskog kurikuluma. 11

Pro ESF Pro EKO PAS EDJ Jed 4. r Hrv Par Ma Kak Me Info


1. Projekt e- Škole - nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet. (Mjerodavno tijelo koje je nadležno CARNetu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) Ugovor se potpisujemo u studenom, a provedba projekta počinje u siječnju 2016. Godine

2. ESF- projekti (Europskog socijalnog fonda) u okviru operativnog program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., broj poziva:HR.3.1.20. U projektu „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ sudjelujemo u dva projekta: „Zajedno kroz prirodoslovlje“ u kojem smo prijavitelj, a partneri u projektu su SŠ Marka Marulića iz Slatine i SŠ Stjepan Ivšić iz Orahovice. U projektu „Suvremena tehnologija i edukacijske metode za stjecanje vještina i kompetencija u gimnazijama“ (STEM za SvaKoG) prijavitelj je Gimnazija iz Bjelovara, a naša škola zajedno s Visokom tehničkom školom iz Bjelovara i SŠ Marka Marulića jedan je od partnera. Projekti traju godinu dana, a potpisivanje ugovora očekuje se tijekom listopada.

3. Projekti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

12


STRUČNE EKSKURZIJE, PROJEKTNA IZVANUČIONIČNA NASTAVA Stručne ekskurzije vezane su uz nastavne planove i programe, planirane su i kao razredne ekskurzije, a neke kao izvanučionična nastava. Ekskurzije se planiraju u nastavno i nenastavno vrijeme. Detaljni plan i program voditelji posebno izrađuju. Nastavničko vijeće daje suglasnost za provedbu ekskurzija na prijedlog povjerenstva. Povjerenstva za provođenje ekskurzija i izbor agencije razrednih ekskurzija čine razrednici, predsjednici razrednog odjela i predstavnici roditelja u Vijeću roditelja. Razred Zainteresirani učenici (do 200)

Sadržaj/tema odredište Zagreb; Interliber; Izložba Alberta Giacomettia

Učenici prvih razreda

Lisičine, Rupnica, Jankovac, Ružica grad

Učenici trećih razreda

Grabrovnica, rodna kuća P.Preradovića Zagrebu, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

Učenici četvrtih razreda

4.d razred

Učenici 2. i 3. razreda

2.d, 3.d

Tehnički muzej u Zagrebu i NE Krško (GOO)

Glavni gradovi EU

Prirodoslovni muzej u Beču (GOO)

Učenici 3. razreda

NP Krka

Učenici 2.razreda

NP Plitvička jezera

Učenici 2.razreda

Aquatika –

Ciljevi

Razvijanje interesa za čitanje, upoznavanje opusa A.Giacomettia Upoznati biološke raznolikosti Papuka Upoznati zelene površine Jankovca Održati terensku nastavu Nastava na izvornom lokalitetu

Voditelji

Vrijeme

Razrednici J.Viljevac D.Sikora N.Hečimović

12.studenoga 2016.

Razrednici prvih razreda, prof.geografije

M.Bašnec, S.Srnak, Z.Kos

Rujan, 2016.

Listopad, 2016.

Studeni, 2016. Razvoj kazališne kulture

Saznati o korištenju nuklearne energije i prednostima njene uporabe, sigurnosti rada nuklearnih reaktora, te moguće opasnosti i načini zaštite Upoznati glavne gradove, povijesnu i kulturnu baštinu EU

Popularizacija učenja prirodoslovlja Kulturne i povijesne znamenitosti grada uočiti geološka i hidrološka obilježja rijeke prepoznati endeme biljnog i životinjskog svijeta Upoznavanje s biološkom i geološkom raznolikošću žive i nežive prirode upoznavanje učenika s faunom hrvatskih rijeka i

13

Profesorice hrv.jezika

I.Salajić A.Graovac J.Viljevac

Proljeće 2017.

M.Mlinarić, razrednici

Travanj, 2017.

J. Viljevac, prof I. Salajić, prof A.Razlog D.Brlas Razrednici 3.razreda, prof.geografije, kemije, biologije Razrednici 2.razreda, prof.geografije, kemije, biologije Razrednici 2.razreda,

prosinac 2016 ili proljeće, 2017.

Proljeće 2017.

Proljeće 2017.

Prema dogovoru


Učenici 1.razreda

slakovodni akvarij Karlovac Virovitička šećerana Virkom

Učenici 2.razreda

Zainteresirani učenici

London

Učenici trećih razreda

Posjet zajednici za liječenje ovisnika i Dječjem domu Nazor (GOO)

Učenici 2.d razreda

Školski nagradni natječaj: razred s najmanjim brojem izostanaka

Učenici drugih razreda

Sarajevo

Učenici trećih razreda

Mljet – Dubrovnik Sarajevo

„Kapljice“, polaznici fak.nastave tal.jezika

Rim – Assisi Firenza

Učenici prvih razreda

Ljubljana – Bled Bohinj

Učenici drugih razreda

Memorijalni centar Vukovar

jezera

upoznavanje učenika s rafiniranjem sirovog šećera

prof.geografije, kemije, biologije Profesori kemije, razrednici

informiranje učenika o javnoj vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Virovitice i okolnih mjesta upoznavanje i promoviranje baštine V. Britanije s posebnim naglaskom na umjetnost, kulturu arhitekturu, politiku tradiciju upoznavanje s vrstama sredstava ovisnosti i posljedicama njihove zloupotrebe te s jednim od oblika liječenja ovisnika. Nagraditi razred s najmanjim brojem izostanaka, motivirati učenike na smanjenje broja izostanaka, poticati natjecateljski duh Upoznati povijesne, kulturne i prirodne znamenitosti Sarajeva

Razrednici, profesori kemije i biologije

Promocija ranokršćanske i renesansne kulture, uočavanje biljne i životinjske raznolikosti -aktualizirati kršćanskoreligiozni svjetonazorski utjecaj na kulturu, jezik, društvo Europe i Hrvatske -popularizacija učenja talijanskog jezika i kulture

D.Brlas, N.Hečimović, K.Kovačić, A.Razlog

-razvoj tolerancije -praktična primjena znanja iz geografije -usporedba gl.gradova (Ljubljana-Zagreb) Učenje o Domovinskom ratu i njegovim posljedicama na izvornom lokalitetu

14

Prema dogovoru

Prema dogovoru

I.Harmund,prof. Travanj , 2017.

Lj.Main, prof. I.Bezak, prof.

Travanj, 2017.

Studeni, 2016. Razrednica Ivana Salajić, prof. Razrednici drugih razreda Lipanj, 2017.

Ines Harmund, prof. Ivan Mikolić, dipl.teol.

Proljeće, 2017.

Razrednici prvih razreda, prof.geografije

Svibanj ili lipanj 2017

Razrednici drugih razreda

Po dogovoru


6. GODIŠNJI VREMENIK RADA

6.1. ODGOJNO-OBRAZOVNA RAZDOBLJA I ODMORI UČENIKA; Vremenik nastavne godine Prema Pravilniku o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u šk. god. 2016./17. školska godine traje od 1.IX. 2016. do 31.VIII. 2017., a nastavna godina od 5.IX. 2016. do 14.VI. 2017. Učenicima završnih razreda nastava završava 19.V. 2017. Nastava se ustrojava u dva polugodišta: Prvo polugodište- od 5. IX. do 23.XII. 2016. ( 79 nastavnih dana) Drugo polugodište -od 12.I. do 14.VI. 2017., odnosno do 19.V. 2017. za IV. razrede ( 101 nastavni dan, 83 za maturante) Ukupno: 180 nastavni dan, odnosno 162 za maturante. 31. listopad je nenastavni dan. Trajanje odmora učenika: Zimski odmor: od 27.XII. 2016. do 11.I. 2017. Proljetni odmor: od 13.IV. do 21.IV. 2017. Ljetni odmor počinje 16.VI. 2017., osim za učenike koji su upućeni na dopunski rad. Nastava je organizirana u pet radnih dana u jednoj smjeni. Poslije redovne nastave održava se dodatna, dopunska, fakultativna nastava i izvannastavne aktivnosti.

6.2.VREMENIK NATJECANJA, POPRAVNIH ISPITA I PISANIH PROVJERA POSTIGNUĆA NATJECANJA UČENIKA Učenici će sudjelovati u svim natjecanjima vezanim uz gimnazijski program prema vremeniku i uputama Agencije za odgoj i obrazovanje – Katalog natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH u 2016./2017.god.: hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, latinski jezik, povijest, geografija, matematika, biologija, informatika, filozofija, logika, vjeronauk, sportska natjecanja i GLOBE. Provest ćemo i natjecanja iz matematike „Klokan bez granica“ i „Rokovi matematičari“. POPRAVNI ISPIT Popravni rok: 19. - 24. kolovoza 2017. Ispiti će se održati pred komisijom koju čine razrednik, ispitivač i treći član komisije – sustručnjak ili drugi profesor koji će biti imenovan. VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA Okvirni plan pisanih provjera postignuća usvojit će Nastavničko vijeće (u rujnu 2016. za prvo polugodište te u siječnju 2017. godine za drugo polugodište), a bit će objavljen na mrežnim stranicama škole.

15


6.3. VREMENIK POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE Matura će se odvijati u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature i Kalendarom polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017. Prijave: 1.XII.2016. - 1.II.2017. Školsko ispitno povjerenstvo čine: Jasminka Viljevac, ravnateljica škole Mateja Uzelac, Ispitni koordinator Maja Bašnec, ispitni koordinator Ana Novosel Grgić, razrednica IV.a Ines Harmund, razrednica IV.b Tomislav Matešić, prof. Ivan Mikolić, prof. Ljetni ispitni rok : (provedba: 6.VI. - 28. VI. 2017.) 6. lipnja 2017.: Psihologija, Informatika 7. lipnja 2017.: Kemija, Sociologija 8. lipnja 2017.: Politika i gospodarstvo, Logika 9. lipnja 2017.: Biologija 12. lipnja 2017.: Likovna umjetnost, Španjolski jezik A i B 13. lipnja 2017.: Fizika, Povijest 14. lipnja 2017.: Njemački jezik A i B, Filozofija 16. lipnja 2017.: Engleski jezik A i B (test) 19. lipnja 2017.: Hrvatski jezik A i B (esej) 20. lipnja.2017.: Hrvatski jezik A i B (test), Etika 21. lipnja 2017.: Talijanski jezik A i B, Geografija 23. lipnja 2017.: Glazbena umjetnost, Vjeronauk 26. lipnja 2017.: Matematika A i B 27. lipnja 2017.:, Materinski jezici nacionalnih manjina (esej), Češki jezik, Talijanski jezik 28. lipnja 2017.: Materinski jezici nacionalnih manjina (test), Latinski jezik A i B Objava rezultata: 12.VII.; rok za prigovore: 14.VII.; konačni rezultati: 17.VII. 2017. Podjela svjedodžbi: 20. srpnja 2017. Jesenski ispitni rok: (provedba: 23.VIII. 2017. - 8.IX. 2017.) 23. kolovoza 2017.: Logika, Glazbena umjetnost 24. kolovoza 2017.: Etika, Geografija 25. kolovoza 2017.: Sociologija, Filozofija 28. kolovoza 2017.: Materinski jezici nacionalnih manjina (esej),Češki jezik, Talijanski jezik A i B, Latinski jezik A i B 30. kolovoza 2017.: Hrvatski jezik A i B (esej), Likovna umjetnost 31. kolovoza 2017.: Hrvatski jezik A i B (test) Talijanski jezik A i B 1. rujna 2017.: Engleski jezik A i B, Povijest 4. rujna 2017.:), Matematika A i B , Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita) 5. rujna 2017.: Kemija, Njemački jezikA i B (oba dijela ispita 6. rujna 2017.: Biologija, Psihologija 7. rujna 2017.: Fizika, Politika i gospodarstvo 8. rujna 2017.: Informatika, Vjeronauk Objava rezultata: 13.IX.; rok za prigovore: 15.IX., Konačni rezultati: 19.IX. 2017. Podjela svjedodžbi: 21.IX. 2017.

16


6.4. Okvirni godišnji kalendar rada (uz redovnu nastavu): Vrijeme 1.IX.2014.

2.IX.

5.IX. 6.IX. 7.IX. 7.IX. 8.IX. 9.IX.

12.IX. 14.IX. 16.IX.

19. -23. IX.

20.IX.

21.IX.

22.IX.

22.IX. i 23.IX.

Sadržaj Početak školske godine 2015./16. Ispit državne mature iz matematike Školska stručna vijeća Inicijalni webinar projekta e-Škole za nastavnike

Nositelji

Ispitno povjerenstvo Voditelji ŠSV, nastavnici Članovi Projektnog tima Ispit državne mature iz njemačkog jezika Ispitno povjerenstvo Nastavničko vijeće Svi nastavnici i stručni suradnici Upis učenika viših razreda Razrednici Početak nastavne godine – prvi dan nastave Svi Ispit državne mature iz psihologije Ispitno povjerenstvo Ispit državne mature iz fizike Ispitno povjerenstvo Ispit državne matrue iz biologije Ispitno povjerenstvo Nastavničko vijeće (Matea Balažić) Svi nastavnici i stručni suradnici Ispit državne matrue iz kemije Ispitno povjerenstvo Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana Svi II. edukacija o pripremi nastavnog programa Članovi projektnog temeljenog na ishodima učenja tima Školski odbor Članovi Školskog odbora Objava rezultata državne mature NCVVO Sastanak Tima za kvalitetu za šk.god. 2015./16. Članovi Potpisivanje ugovora za izvođenje radova u sklopu Izvođači radova, projekta FZO (Izrada projektne dokumentacije) ravnateljica Studijsko putovanje u sklopu projekta STEM za Profesori: Ines SvaKoG Tovarović i Tomislav Šipek Zajednički roditeljski sastanci za roditelje prvih Ravanateljica J. razreda (16.30 sati) i roditelje drugih razreda (18.00 Viljevac, pedagoginja I. sati) Bezak, psihologinja LJ. Main, razrednici Zajednički roditeljski sastanci za roditelje trećih Pedagoginja I. Bezak, razreda (16.30 sati) i roditelje četvrtih razreda (18.00 koordinatorice za sati) državnu maturu M. Uzelac i M. Bašnec, razrednici Dan e-Škola (Varaždin) Ravnateljica Vijeće učenika Predsjednici razreda, pedagoginja, ravnateljica Nastavničko vijeće Svi nastavnici i stručni suradnici Edukacije e-poučavanja, Slatina (Moodle) Članovi projektnog tima 17


26.IX.

Europski dan jezika

28.IX.

Nastavničko vijeće (usvajanje GPP i kurikuluma)

29.IX.

Školski odbor

30.IX.

Obilježavanje Međunarodnog dana glazbe Radio emisija „Zajedno kroz prirodoslovlje“

5.X.

6.X. 7.X.

8.X. listopad 12.X. 14.X. rujan 17.X. 20.X. 21.X. 21.X.

23.X. 31. X. 1.XI. 2.XI. umjesto 31.X

Dan fakultativnih nastava Radio emisija o projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Obilježavanje Svjetskog dana nastavnika Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja Prigodno obilježavanje Dana neovisnosti Supervizijski sastanak u projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Dan neovisnosti RH- neradni dan Jedinstveni ispit znanja iz hrvatskoga jezika za učenike prvih, trećih i četvrtih razreda Završna konferencija u Bjelovaru za projekt STEM za SvaKoG Završna konferencija za projekt „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Edukacije u projektu e-Škole Sastanak Tima za kvalitetu Dan kruha, Svjetski dan jabuke Razredna vijeća, Nastavničko vijeće Radni sastanak u projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Radio emisija o projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Završetak projekta „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Neradni dan po odluci Nastavničkog vijeća Svi Sveti- blagdan RH Međunarodni dan štednje

U studenom

Sjednica Školskog odbora

studeni 8.- 11. XI.

Edukacije u projektu e-Škole CARNet-ova konferencija Rovinj

studeni

Zagreb, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

18

Aktiv stranih jezika, svi učenici i nastavnici Svi nastavnici i stručni suradnici Članovi Školskog odbora Učenici i prof. Glazbene umjetnosti V. Stamenić Ravnatelji, koordinatori i voditelji projektnih timova Članovi projektnog tima i učenici Nastavnici Ravnatelj, članovi Svi Članovi projektnog tima Učenici, nastavnici hrvatskoga jezika Članovi projektnog tima Svi nastavnici, učenici, partneri i gosti Projektni tim Članovi Eko – tim, učenici Svi nastavnici i stručni suradnici Članovi projektnog tima

Svi učenici i nastavnici Učenici četvrtih razreda, gosti iz bnakarskog sektora, nastavnici Članovi, ravnatelj, tajnik Projektni tim Ravnateljica, prof. informatike Učenici 4.r., nastavnici hrvatskog jezika, razrednici


12.XI.

Posjeta velesajamskoj izložbi Interliber i MSU

Učenici, nastavnici

14.XI.

Vijeće učenika

17.XI. 18. XI. 21.XI. – 25. XI. 27.XI.

Međunarodni dan srednjoškolaca Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar Roditeljski sastanci za sve razrede Prva nedjelja došašća (Advent u školi)

30.XI. prosinac 1.XII.

Sjednica Nastavničkog vijeća i Razrednih vijeća Edukacije u projektu e-Škole Svjetski dan AIDS-a

Članovi, pedagoginja, ravnateljica Učenici, nastavnici Učenici 4.r, nastavnici Razrednici, roditelji Vjeoučitelj, Vjeronaučna družina Kapljice, učenici, razrednici Nastavnici Projektni tim Doktorica školske medicine Učenici Svi Svi I. Harmund, učenici Svi

6.XII. 8.XII. prosinac 23.XII. 23.XII. 24.XII. 25. - 26.XII. 27.XII. 28.XII. 29. i 30.XII. 31.XII. 1.I.2015. 2. - 5.I. siječanj 6.I. 9.I.

10.I.

11.I. 12.I. 24.I. 26.I. 27.I. Od siječnja veljača 2.II.

Početak prijava za u NISpVU Prigodno obilježavanje Sv. Nikole (6.XII.) Tjedan solidarnosti (Hrvatski crveni križ) Akcija „škole za Afriku“ Božićna priredba Završetak prvog polugodišta Badnjak - Godišnji odmor Božić- blagdan RH, neradni dani Sjednice Razrednih vijeća Sjednica NV, Školski odbor Inventure Stara godina Nova godina Godišnji odmor Edukacije u projektu e-Škole Sveta tri kralja- blagdan RH, neradni dan Sastanak Tima za kvalitetu Pripreme za natjecanja i državnu maturu (po dogovoru) Sjednica NV Pripreme za natjecanja i državnu maturu (po dogovoru) Pripreme za natjecanja i državnu maturu (po dogovoru) Početak drugog polugodišta Sastanak Vijeća učenika Sastanak Vijeća roditelja Dan sjećanja na Holokaust - na nastavi povijesti Provedba školskih natjecanja prema katalogu natjecanja Edukacije u projektu e-Škole Školsko ispitno povjerenstvo 19

Svi djelatnici Svi nastavnici Svi nastavnici Komisije za inventuru

Projektni tim Nastavnici, učenici

Nastavnici Ravnateljica Nastavnici, učenici Svi Članovi, pedagoginja i ravnateljica Članovi, ravnateljica Nastavnici i učenici Nastavnici, učenici Projektni tim Članovi


7.II.

Sjednica Nastavničkog vijeća i RV

Ravnateljica, nastavnici

14.II. 13. – 17.II. 22.II.

Valentinovo Roditeljski sastanci „Dan ružičastih majica“- protiv nasilja u školama

2.III. 11. - 18.III. 11. – 17.III. 11.III.

Nastavničko vijeće Tjedan darovitih učenika Dani hrvatskoga jezika Rokovi matematičari

14.III.

Škola prirodoslovlja Dan Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša Priredba povodom Dana škole Svjetski dan prava potrošača - KVIZ

Svi Razrednici, roditelji Povjerenstvo za prevenciju … Nastavnici Svi Aktiv hrvatskoga jezika Učenici, gosti, nastavnici matematike, članovi udrugeOmega7, Eko tim

15.III.

16.III. 17..III. Ožujak/travanj

„Klokan bez granica“ – matematičko natjecanje Dan škole u prirodi Posjet NE Krško

22.III.

Svjetski dan voda

28.III. 1.IV.

Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća Maturalna zabava 4.a

8.IV.

Maturalna zabava 4.b

13.IV. - 21.IV.

Proljetni odmor učenika Terenske i izvanučionične nastave Uskrs Maturalna zabava 4.c

16. i 17.IV. 22.IV. U travnju

Posjet zajednici liječenih ovisnika i Dječem domu Nazor 10.IV. do 14.IV. Roditeljski sastanci za maturalne razrede travanj / svibanj Jedinstveni test za učenike drugih razreda 1.V. 2. do 5.V. 5.V. 6.V. Travanj/svibanj/ lipanj 9.V. 19.V.

Praznik rada Roditeljski sastanci Školsko ispitno povjerenstvo Maturalna zabava 4.d Provođenje probne DM iz obveznih predmeta, pripreme za DM Dan Europe Završetak nastavne godine za učenike četvrtih razreda Ispraćaj maturanata 20

Prof. I. Fiškuš, prof. N. Hečimović, Prof. K. Kovačić Nastavnici i učenici Nastavnici i učenici 4.d razred, prof. a.Graovac i I. Salajić Biolozi, kemičari, fizičari Svi nastavnici Učenici i razrednica A.N.Grgić Učenici i razrednica I. Harmund Učenici i voditelji Učenici i razrednica M.Bašnec Prof. Lj. Main, prof. I. Bezak Učenici, nastavnici hrvatskoga jezika

ŠIP Učenici i razrednica Nastavnici obveznih predmeta

Svi


22.V. 5.VI. lipanj (2.VI.) 12. VI. 15.V. 6.VI. 7.VI. 8.VI. 9. VI. 12.VI. 13.VI. 14.VI. 16.VI. 19.VI. 20.VI. 21. VI.

21.VI.do 25.VI. 22.VI. 23.VI. 26. VI.

Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća Sjednica Nastavničkog vijeća, ŠIP Sudjelovanje na žup. priredbi „Zbogom školo do jeseni“ Završna priredba Tijelovo Matura: Psihologija, Informatika Matura: Kemija, Sociologija Matura: Politika i gospodarstvo, Logika Matura: Biologija, Francuski jezik Matura: Likovna umjetnost,Španjolski jezik Matura: Fizika, Povijest Matura: Njemački jezik A i B , Filozofija Matura: Engleski jezik A i B Matura: Hrvatski jezik A i B esej Matura: Hrvatski jezik A i B test, Etika Sjednice Razrednih vijeća Matura: Geografija, Talijanski jezik Sjednica Nastavničkog vijeća

21. VII. 17.VII. 17.VIII.-24.VIII. 22.VIII.

Izvanučionične nastave Dan antifašističke borbe Matura: Glazbena umjetnost, Vjeronauk Matura: Matematika A i B Podjela razrednih svjedodžbi maturantima Matura. Latinski jezik Dopunski rad Dan državnosti- blagdan RH Sastanci školskih stručnih vijeća Sređivanje administracije (e-dnevnici, matične knjige, svjedodžbe) Upisi u prve razrede Završetak dopunskog rada Sjednice razrednih vijeća nakon dopunskog rada, NV Prijave ispita za jesenski popravni rok Podjela razrednih svjedodžbi (I., II. i III. razredi) Sjednica Nastavničkog vijeća Godišnji odmor za većinu nastavnika Objava rezultata DM - prigovori Rok za prigovore Svjedodžbe maturalne – podjela Prijave za jesenski rok mature Godišnji odmor za ostale djelatnike Povratak s godišnjeg odmora Popravni ispiti u jesenskom roku Sjednica Nastavničkog vijeća i Ispitnog povjerenstva

23.VIII.

Jesenski rok mature: Logika, Glazbena umjetnost

28.VI. 23.VI. – 4.VII. 25.VI. 28.VI.-3.VII. U lipnju Poč. srpnja 4. VII. 5.VII. 6.VII. 7.VII. 10.VII. 12.VII. 14.VII. 19.VII.(20.)

21

Nastavnici

Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Nastavnici

Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Učenici, nastavnici Članovi str. Vijeća Razrednici Upisna povjerenstva Ispitna povjerenstva Nastavnici Učenici Razrednici, učenici Ravnateljica, nastavnici Nastavnici NCVVO ŠIP Ravnateljica, razrednici Učenici, koordinatorica

Ravnateljica, nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici


24.VIII. 25.VIII. 28.VIII. 30.VIII. 31.VIII. 1.IX. 4.IX. 5.IX. 6.IX. 7.IX. 8.IX. 13.IX 15.IX. 21.IX.

Jesenski rok mature: Etika, Geografija Jesenski rok mature: Sociologija, Filozofija Jesenski rok mature: Latinski jezik A i B Jesenski rok mature: Hrvatski jezik A i B (esej), Likovna umjetnost Jesenski rok mature: Hrvatski jezik A i B (test) Jesenski rok mature: Engleski jezik A i B, Povijest Upisi u više razrede Jesenski rok mature: Matematika A i B Jesenski rok mature: Njemački jezik A i B , Kemija Jesenski rok mature: Biologija, Psihologija Jesenski rok mature: Fizika, Politika i gospodarstvo Jesenski rok mature: Informatika, Vjeronauk Objava rezultata Rok za prigovore Podjela svjedodžbi

22

Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Razrednici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici NCVVO Isp. povjer.,nastavnici Ispitni koordinator


2. A

2. B

2. C

2. D

3. A

3. B

3. C

3. D

4. A

4. B

4. C

4. D

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

Ljiljana Main

Glazbena umjetnost Zbor (Izvannastavne aktivnosti) Psihologija

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

2

1

-

-

-

-

Darko Međimorec

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

2

2

2

2

Maja Tkalčec

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

Informatika

2

2

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

Informatika - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatika - fakultativna

-

-

-

-

-

-

-

-

Biologija

2

2

2

2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Kemija

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vanja Stamenić

Tomislav Šipek

Ines Tovarović

I

V1

P1

V2

S1

T

G

P2

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

2

-

R

2

2

2

4

15

17

2

7

7

0

7

22

22

0

22

12

12

0

12

22

22

0

22

22

22

0

22

Ukupno ugovor

1. D

Ostali poslovi

1. C

Sati iznad

1. B

Norma

1. A

Ukupno

Predmet

Nastavnik

17

Borna Louvar

Biologija

-

-

-

-

-

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

22

22

0

22

Ruža Piškur

Kemija

2

2

2

-

2

2

2

-

-

2

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

22

22

0

22

Kemija

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizika

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kemija - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

0

22

Kemija - fakultativna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizika

2

2

-

3

2

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizika - fakultativna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

0

22

Informatika

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ivana Salajić

Aljoša Graovac

2

2 2

-

-

-

2 -

2

-

-

-

-

2

Marko Stipandić

Fizika

-

-

2

-

-

-

2

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

0

10

Domagoj Brlas

Geografija

2

2

2

2

-

-

-

2

2

2

-

2

2

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

0

22

Anita Bobanac

Geografija

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

1

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

0

11

Ana Novosel-Grgić

Povijest

-

2

2

2

-

-

-

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

0

22

Povijest

2

-

-

-

2

2

2

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociologija

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

0

22

Logika

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Filozofija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

21

0

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

21

0

21

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

0

7

17

17

0

17

Miroslav Novosel

Ivan Fiškuš

Krunoslav Kovačić

Nikolina Hečimović Ivan Mikolić

Etika

-

-

-

-

Latinski jezik

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

1

-

-

-

-

-

Logika

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Filozofija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Likovna umjetnost Etika Vjeronauk

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

0,5

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

2

2

2

2 -

1 -

1

-

-

-

-

-

-

-


-

1

Sanja Srnak

Maja Bašnec

Branka Inđić

Azra Razlog Mateja Uzelac Marija Vidalina Maja Mlinarić

Ines Harmund Renata KosBadanjek Tomislav Matešić

Dubravka Sikora

Lidija Benković Goran Grba

2. B

2. C

2. D

3. A

3. B

3. C

3. D

4. A

4. B

4. C

4. D

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Hrvatski jezik - dodatna Vera Žužić

2. A

1

Hrvatski jezik

-

4

-

-

-

4

-

4

4

4

-

-

-

-

-

-

Hrvatski jezik

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

4

-

-

Hrvatski jezik - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hrvatski jezik

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Hrvatski jezik - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hrvatski jezik - fakultativna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Matematika

-

-

3

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Matematika - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Matematika

-

-

-

-

-

-

-

5

-

3

-

6

-

-

-

-

Matematika - fakultativna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Matematika - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Matematika

4

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Matematika

-

4

-

-

4

-

3

-

3

-

3

-

-

-

-

-

Matematika - dopunska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engleski jezik 1.

-

-

-

-

3

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engleski jezik 2.

-

-

-

-

-

2

3

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Engleski jezik 1.

-

3

-

3

-

-

-

-

3

-

-

3

-

3

-

-

Engleski jezik 2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Talijanski jezik - fakultativna

-

-

-

-

-

-

-

-

Engleski jezik 1.

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engleski jezik - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engleski jezik 1.

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

5

-

-

Engleski jezik 2.

-

2

4

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Engleski jezik - izborna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engleski jezik 2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engleski jezik - fakultativna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likovna umjetnost Likovna umjetnost fakultativna Njemački jezik 1.

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

Njemački jezik 2. Njemački jezik 1.

2 -

-

2

2 -

3

2

2

2

R

I

V1

P1

V2

S1

T

G

P2

S2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

22

20

2

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

0

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

0

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

20

2

20

-

-

-

-

-

-

-

20

20

0

20

20

20

0

20

21

20

1

20

20

20

0

20

21

21

0

21

21

21

0

21

22

21

1

21

21

21

0

21

21

21

0

21

21

21

0

21

26

21

5

21

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 3

3

3

-

2

1

2 2 2 2

2

2 5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2 -

3

24

3

-

2

2

1

2

1 -

2

Ukupno ugovor

4

Hrvatski jezik - dopunska

1. D

Ostali poslovi

Hrvatski jezik

1. C

Sati iznad

1. B

Norma

Zdenka Kos

1. A

Predmet

Ukupno

Nastavnik


Njemački jezik 2.

4

-

-

-

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Njemački jezik 2.

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Talijanski jezik 2.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Njemački jezik 1. Hrvoje Turčinović

Talijanski jezik - fakultativna

2

2 -

-

1

2

S1

-

satničar

V1

-

voditelj ŽSV-a

I

S2

-

sindikalni povjerenik

V2

-

voditelj centra novih tehnologija

P1

-

pripravnik

R

-

razrednik

P2

-

povjernik zaštite na radu

G

-

godine radnog staža

25

-

3

25

21

-

ispitni koordinator

-

razredi se spajaju

4

21


Dežurni nastavnici u školskoj godini 2016./2017.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

7:10

V.Žužić

D.Sikora

M.Novosel

H.Turčinović

R.Piškur

1.

V.Žužić

D.Sikora

M.Novosel

H.Turčinović

R.Piškur

2.

V.Žužić

D.Sikora

M.Novosel

H.Turčinović

R.Piškur

Veliki odmor

V.Žužić, L.Benković

D.Sikora, D.Međimorec

M.Novosel, A.Graovac

3.

L.Benković

D.Međimorec

A.Graovac

A.Bobanac

M.Tkalčec

4.

L.Benković

D.Međimorec

A.Graovac

A.Bobanac

M.Tkalčec

5.

G.Grba

T.Matešić

I.Mikolić

I.Fiškuš

M.Stipandić

6. 7.

G.Grba G.Grba

T.Matešić T.Matešić

I.Mikolić I.Mikolić

I.Fiškuš I.Fiškuš

M.Stipandić M.Stipandić

H.Turčinović A.Bobanac

Dežurna spremačica prijepodne. Obveze dežurnih nastavnika: -

Voditelj dežurstva (i dežurni učenici) dolaze u školu do 7.10 h (do dolaska dežurnih nastavnika dežura školski domar) Dežurni preuzimaju knjigu dežurstva i upute od voditelja dežurstva Dežurni nastavnici obvezni su pod odmorom dežurati na hodnicima Dežurstvo nastavnika završava u 13.30 h. Dežurni nastavnici obvezno upisuju zapažanja tijekom dana i potpisuju listu. Voditelj dežurstva odgovoran je za provedbu 26

R.Piškur M.Tkalčec


8. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI ŠKOLE 8.1. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA R.B.

1.

2.

3.

5.

6.

SADRŽAJ RADA

NOSITELJI

Završno izvješće o samovrednovanju za 2015./16. Raspored rada nastavnika, razredništva Ravnateljica Planiranje izborne, fak., dod. i dop. nastave Nastavnici Organiziranje školskih stručnih vijeća Pedagoginja Imenovanje ispitnog povjerenstva (drž. matura) Imenovanje Povjerenstva za preventivne programe i Tima za krizne situacije Usvajanje plana Građanskog odgoja i imenovanje koordinatora Donošenje plana projekata i plana izvanučioničnih nastava Usvajanje vremenika pisanih provjera znanja Prijedlog Školskog kurikuluma Prijedlog Godišnjeg plana i programa škole Tjedna i godišnja zaduženja nastavnika Pravilnik o izricanju pedagoških mjera Ravnateljica Pravilnik i vremenik državne mature Odluka o oslobađanju učenika TZK Ispitni koordinator Organizacija rada izvannastvanih aktivnosti Izvori znanja na hrvatskoj mreži– stručno Nastavnici predavanje Školski Priprema školskih projekata knjižničar Projekti (kandidiranje, provedba i vrednovanje) Ravnateljica Pripreme za državnu maturu Ispitni koordinator Izvješća sa stručnih skupova Nastavnici Protokol postupanja u kriznim situacijama Vjeroučitelj Pripreme za kraj polugodišta, priprema za Božić psihologinja Osvrt na posjet izložbama Interliber i izložbe u MSU-u Provedba preventivnih programa Razrednici Uspješnost suradnje s roditeljima Pedagoginja Problematika izostanaka učenika i odg. mjere Psihologinja analiza Nastavnici Emocionalna inteligencija u odgojnoobrazovnom sustavu - stručno predavanje Izvješća sa stručnih skupova održanih u prvom polugodištu Emocionalna pedagogija Pedagoginja Analiza uspjeha u prvom polugodištu Ravnateljica Pripreme za natjecanja učenika: povjerenstva Nastavnici Članovi Tima 27

VRIJEME

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Organizacija Dana škole i Tjedna darovitih učenika Planiranje školski izleta i ekskurzija Planiranje upisa

Provođenje i analiza školskog projekta Tjedan darovitih učenika Prezentacija Gimnazije učenicima iz osnovnih škola Izvješća s provedenih projektnih nastava Priprema za završetak nastave četvrtih razreda Aktualna problematika škole Ankete samovrednovanja Odgojno-obrazovni rezultati učenika IV.razreda Analiza uspjeha na natjecanjima učenika Državna matura Priprema izbornih i fakultativnih nastava za sljedeću školsku godinu Uspjeh na kraju nastavne godine Donošenje planova u dopunskom radu Organizacija dopunskog rada Analiza uspjeha nakon dopunskog rada Analiza organizacije provedene mature i priprema za jesenski rok mature Početak planiranja rada sljedeće godine Analiza uspješnosti školske godine Pripreme za novu školsku godinu

Pedagoginja Psihologinja Ravnateljica Voditelji str. vijeća Nastavnici Pedagoginja Ravnateljica Nastavnici Učenici Ravnateljica Nastavnici Razrednici Nastavnici Ispitni koordinator Nastavnici Pedagog Ravnateljica Pedagog Ravnateljica Ispitna koordinatorica Tim za kvalitetu Svi

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

8.2. Plan i program rada Školskog ispitnoga povjerenstva i dežurnih nastavnika Prema Pravilniku o polaganju državne mature ravnateljica je imenovala članove Školskog ispitnog povjerenstva na Nastavničkom vijeću u rujnu 2016. Školsko ispitno povjerenstvo sastoji se od 7 članova: Predsjednica povjerenstva Jasminka Viljevac, prof.- ravnateljica škole Članovi: Mateja Uzelac, školski ispitni koordinator Maja Bašnec, zamjenica ispitne koordinatorice Ana Novosel, razrednica IV.a Ines Harmund, razrednica IV.b Tomislav Matešić, prof. engleskog jezika Ivan Mikolić, dipl. teolog Školsko ispitno povjerenstvo obavljat će sve poslove propisane Pravilnikom o polaganju državne mature.

28


Područje rada

Sadržaj rada

Predsjednik/ica ispitnog povjerenstva

Imenovanje školskog ispitnog povjerenstva Imenovanje ispitnog koordinatora i zamjenika Sazivanja i održavanje sjednica ŠIP Održavanje zajedničkih rod. sastanaka s ispitnom koordinatoricom, ravnateljicom za četvrte i prve razrede Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu mature Osiguravanje primjene Pravilnika o polaganju mature Imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija u suradnji s ispitnim koordinatorom Osiguravanje pravilnosti provedbe ispita državne mature Skrb za tajnost ispita državne mature . Ovjeravanje i izdavanje maturalnih svjedodžbi Sudjelovanje na stručnim sastancima Nac.centra Informiranje nastavnika i učenika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje i pružanje podrške učenicima Surađivanje s roditeljima ( rod. sastanci) Informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole Osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite; unošenje prijava Osiguravanje prilagodbe ispita za učenike s teškoćama Zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala Raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama; raspored dežurnih nastavnika Pripremanje prostorija za provođenje ispita Sastanci s dežurnim nastavnicima: upućivanje ,obveze i odgovornosti te predaja potrebnoga materijala Nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita Prisutnost za vrijeme provođenja mature Povrat ispitnih materijala Centru Unošenje podataka u bazu. Ostale obavijesti učenicima

Ispitni koordinator

Vrijeme Rujan 2016. Prema Pravilniku i potrebi Rujan Stalno Siječanj, sjednica NV Nakon završenih prijava Vrijeme mature: svibanj/lipanj Stalno 20. srpnja Po pozivu Rujan, siječanj…

Rujan 2016. Studeni/prosinac 2016. Siječanj 2017. Prije i za vrijeme ispita Prije provedbe mature Svibanj/lipanj 2017. Prije provedbe ispita Prije svakog ispita

Za vrijeme ispita Stalno Poslije provedenog ispita Stalno prema uputama i potreba

Školsko ispitno povjerenstvo

Prijava mature

Provedba ispita mature

Rješavanje prigovora

Utvrđuje popis pristupnika za polaganje ispita na temelju prijava . Utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru. Odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita , promjeni prijavljenih ispita i odjavi ispita . Odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita, Obavlja i druge poslove provedbe ispita. Prati provedbu ispita državne mature. Utvrđuje poslove nastavnika u provedbi ispita. Nazočno je na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature. Zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na ocjene ,utvrđuje opravdanost prigovora

29

siječanj, veljača

Od 5.VI. do 28.VI.2016. i u jesenskom roku od 23.VIII. do 8.IX.

Nakon provedenih ispita i objave rezultata - do 14.VII. 2016.


Obveze voditelja ispitne prostorije i dežurnih nastavnika za vrijeme ispita

Obavijesti o prijavama studijskih programa Jesenski rok mature

i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati, Odluku o prigovoru donosi Centar na temelju mišljenja ispitnoga povjerenstva o opravdanosti prigovora u roku od pet radnih dana. Za vrijeme pisanja ispita dežurna su dva nastavnika, koji ne smiju biti nastavnici predmeta iz kojega se polaže ispit,a jedan od njih je voditelj ispit. prostorije. Broj dežurnih nastavnika u pojedinoj ispitnoj prostoriji određen je prema broju pristupnika koji polažu ispit u prostoriji: dva nastavnika do 30 pristupnika, tri nastavnika od 31 do 40 pristupnika, četiri nastavnika naviše od 40 pristupnika. Voditelj ispitne prostorije: - proziva pristupnike koji polažu ispit u toj prostoriji - provjerava identitet prozvanoga pristupnika (prema Obrascu o pristupanju i ponašanju pristupnika), - upisuje u Obrazac dolazak pristupnika te ga usmjerava na njegovo mjesto, - čita upute za provedbu svakoga pojedinog ispita, - uručuje ispitni materijal pristupnicima, - provjerava ispravnost ispitnoga materijala, - obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim, - u slučaju neispravnoga zvučnoga zapisa ili uređaja za reprodukciju zvuka prekida ispit i postupa prema uputama NCVVO. - po završetku ispita preuzima ispitni materijal, provjerava je li sav isp. materijal uložen u omotnicu za povrat ispitnoga materijala i označen identifikacijskom oznakom, - ispitni materijal iz ispitne prostorije i izvješće o provedbi ispita predaje ispitnome koordinatoru.

Svibanj i lipanj 2017.

Obavijest tijekom drugog polugodišta Ispiti: od 23.VIII.2016.

- isti poslovi

8.3.PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA Razredno vijeće čine svi predmetni nastavnici koji predaju u razrednom odjelu. Tijekom godine održat će se 4 redovne sjednice razrednih vijeća, jedna nakon dopunskog rada i jedna nakon popravnih ispita, a prema potrebama održat će se i izvanredne sjednica razrednih vijeća. Rr.b. 1.

2.

3.

SADRŽAJ RADA Plan rada ,sati razrednika i suradnja s roditeljima Početni uspjesi i problemi Uključivanje učenika u dod./dop. nastavu i aktivnosti Pripreme za državnu maturu (četvrti razredi) Ostala problematika razrednog odjela Uspjeh razrednog odjela u cjelini i pojedinačno uspjeh učenika, poteškoće Izostanci, odgojne mjere Ostvarenje plana i programa u razrednom odjelu Suradnja s Vijećem učenika Analiza poboljšanja uspjeha i izostanci 30

NOSITELJI Razrednik Nastavnici

VRIJEME Listopad Studeni

Razrednik Nastavnici

Prosinac

Razrednik

Siječanj


4.

5. 6.

Sudjelovanje na natjecanjima učenika

Nastavnici

Utvrđivanje uspjeha učenika Pohvale, vladanje učenika; izbor najučenika škole IV.r Ostvarenje nastavnog plana i programa Ocjena rada razrednika i Razrednog vijeća Utvrđivanje uspjeha učenika nakon dopunskog rada Utvrđivanje uspjeha učenika nakon popravnog roka

Razrednik Nastavnici

Razrednik Razrednik

Veljača Ožujak Travanj Svibanj (IV.r.) lipanj (ostali r.) Srpanj Kolovoz

8.4. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE PODRUČJE RADA

GODIŠNJE PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

ORGANIZACIJSKI POSLOVI

PEDAGOŠKI POSLOVI

SADRŽAJ RADA 1. Izrada Školskog kurikuluma 2. Izrada Godišnjeg plana i programa škole 3. Izrada tjednog i godišnjeg zaduženja nastavnika 4. Izrada plana i programa rada Nastavničkog vijeća 5. Izrada osobnog plana i programa rada 6. Uvid u planiranje i programiranje rada nastavnika 7. Planiranje rada Školskog ispitnog povjerenstva 8. Planiranje rada na samovrednovanju 9. Financijska planiranja 10. Planiranje upisa 11. Planiranje i provođenje projekata 1. Izrada strukture radnog vremena nastavnika 2. Organizacija i sazivanje sjednica Nastavničkog i razrednog vijeća, Vijeća učenika i roditelja, 3. Organizacija početka i završetka godine 4. Organizacija natjecanja učenika 5. Organizacija državne mature 6. Organizacija prezentacije škole 1. Praćenje odgojno-obrazovnog rada: svi oblici rada 2. Sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu – vrjednovanje rada škole 3. Praćenje i poticanje rada s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama, preventivnih programa 4. Poticanje stručnog usavršavanja nastavnika 5. Pripremanje i vođenje sjednica Nastavničkog vijeća i Ispitnog povjerenstva za maturu 6. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća, Vijeća učenika i Vijeća roditelja 7. Sudjelovanje u organizacija natjecanja učenika 8. Suradnja i individualni razgovori s nastavnicima, učenicima, roditeljima 31

VRIJEME Rujan

Kontinuirano Rujan Rujan/prosinac Veljača…

Rujan Stalno Siječanj/veljača Svibanj/lipanj Lipanj/srpanj Stalno


UPRAVNI POSLOVI

FINANCIJSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

JAVNA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE

STRUČNO USAVRŠAVANJE

OSTALI POSLOVI

9. Praćenje rada pripravnika i nastavnika 10. Prijedlozi za napredovanja nastavnika 1. Rješavanje kadrovske problematike 2. Rješenja o tjednom i godišnjem radu nastavnika 3. Rješenja o korištenju godišnjih odmora i druga 4. Odobravanje službenih putovanja 5. Sudjelovanje u radu Školskog odbora 6. Provođenje odluka Školskog odbora i Nastavničkog vijeća 7. Ostali poslovi važni za djelatnost škole 1. Izrada financijskog plana ( suradnja) 2. Svi poslovi vezani uz financije od planiranja do ostvarenja 3. Odobravanje isplata sati iznad norme i drugo 4. Suradnja s računovođom i tajnikom škole 5. Potpisivanje svjedodžbi, razr.i matičnih knjiga 6. Odobravanje i potpisivanje putnih naloga … 7. Sudjelovanje u izradi izvješća 1. Planiranje i suradnja u organizaciji priredaba, izložbi i drugih manifestacija škole, Dana škole, organizacija konferencija prilikom otvaranja i zavretka projekata 2. Prezentacija škole, predlaganje za priznanja 3. Pripremanje i uređivanje Godišnjaka škole 4. Suradnja s ustanovama u našem gradu i županiji, te drugim ustanovama važnim za djelatnost škole 5. Suradnja u školskim projektima 6. Međunarodna suradnja 1. Osobno stručno usavršavanje:stručno,pedagoškopsihološko, praćenje zakona i propisa 2. Sudjelovanje na stručnim skupovima što ih ustrojava Ministarstvo, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar 3. Sudjelovanje na drugim stručnim skupovima i poticanje stručnog usavršavanja nastavnika 1. Prijem stranaka 2. Različiti sastanci

32

VIII./IX…. IX. V. Tijekom godine

Prosinac Stalno

Stalno

Stalno

Tijekom godine


8.5. PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE

SADRŽAJ ZADAĆE POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA Godišnji plan i program rada škole Školski kurikulum Plan i program rada stručne suradnice pedagoginje Tjedno i mjesečno planiranje rada Građanski odgoj i obrazovanje

 Utvrditi odgojno-obrazovne potrebe  Analizirati rezultate rada 2015./2016.  Koordinirati/sudjelovati u izradi godišnjeg plana rada škole i školskog kurikuluma  Pomoći nastavnicima u planiranju provedbe Građanskog odgoja  Pomoći nastavnicima u planiranju i programiranju nastave, izvannastavnih aktivnosti, rada razrednih zajednica i stručnih aktiva  Prikupiti i pregledati nastavne planove i programe  Planirati rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima Predložiti teme za stručno usavršavanje (NV; ŠSV, IPSU)

POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU  Pratiti uspjeh i napredovanje učenika Rad s učenicima  Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh u učenju i vladanju Upis učenika i formiranje razrednih  Primijeniti pedagoške kriterije pri formiranju razrednih odjela odjela  Rasporediti novoupisane učenike i ponavljače Snimanje odgojnih situacija u  Ispitati potrebe i očekivanja učenika  Raditi na prevenciji neprimjerenih oblika ponašanja razrednim odjelima  Jačati komunikacijske i socijalne vještine učenika Pedagoške radionice 1. r. Kako komuniciramo – JA poruke 2.r. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti 3.r. Donošenje odluka

Grupni i individualni savjetodavni rad Profesionalna orijentacija Zdravstveno-socijalna zaštita Vijeće učenika Tjedan darovitih učenika Preventivni rad s učenicima (kroz PP) Sandučić povjerenja (online) Program emocionalnog opismenjavanja Rad s roditeljima Grupni i individualni savjetodavni rad Roditeljski sastanci Dan otvorenih vrata Pano za roditelje Suradnja s razrednicima

Rad s nastavnicima/ razrednicima/pripravnicima Praćenje provedbe nastavnih planova, INA, Građanskog odgoja Grupni i individualni savjetodavni rad Predavanje/radionica na nast.vijeću Emocionalna pedagogija Praćenje i uvođenje u rad pripravnika Napredovanje nastavnika Praćenje nastave – neposredan uvid u

 Jačati samopouzdanje učenika  Identificirati, podržati i pratiti učenike s posebnim potrebama (nadarene, sa specifičnim teškoćama)  Profesionalno informirati i usmjeravati učenike  Provesti sociometrijsko istraživanje u razredu (prema potrebi)  Osposobiti učenike za prepoznavanje i definiranje konkretnog problema/tehnike rješavanja problema  Distribuirati materijale s fakulteta  Provedba ankete o profesionalnim namjerama učenika 4.r.  Osmisliti i provesti ankete (prema potrebi)  Posjet zajednici Cenacolo i Domu za nezbrinutu djecu (suradnja s psihologinjom)  Odgovarati na pitanja i pisati članke za web

     

1.roditeljski sastanak za 1.razrede i dalje po potrebi Radionica za roditelje 1. razreda (Komunikacija s adolescentima) Pomoći razrednicima u komunikaciji s roditeljima Voditi individualne i grupne razgovore Voditi pedagošku dokumentaciju o suradnji Anketirati roditelje

 pratiti provedbu nastavnih planova i ostalih planova u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa

 predložiti suvremene i učinkovite nastavne strategije, oblike i metode rada koje nastavnik može primijeniti u praksi

 uputiti nastavnike na učinkovite tehnike komunikacije s učenicima, roditeljima i međusobno

 kritički prosuditi rad pripravnika  pružiti stručnu pomoć i podršku  pratiti realizaciju nastavnih planova i izvannastavnih aktivnosti u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa

33


odgojno-obrazovni proces Školski tim za kvalitetu E-dnevnici Školska stručna vijeća Mentorstvo studentima pedagogije

Suradnje Suradnja s ravnateljicom Suradnja sa stručnim suradnicima u školi Suradnja s institucijama vezanim uz odgoj i obrazovanje PU Virovitica, CZSS, Kazalište Virovitica, ICV, Gradska knjižnica i čitaonica, SOS telefon, Udruga“Veranda“, ZZJZ VPŽ

 pratiti provedbu pravilnika o ocjenjivanju i pedagoškim mjerama  pomoći u planiranju i realizaciji individualnog stručnog usavršavanja

    

Godišnji plan i program rada škole Plan rada Nastavničkog vijeća Tjedan darovitih učenika Sudjelovati u zajedničkim aktivnostima i projektima Provedba preventivnog programa te građanskog i zdravstvenog odgoja  Surađivati sa školskom liječnicom na realizaciji PP-a zdravstvene zaštite (cijepljenja, sistematski pregledi)

VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, ANALIZE, PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA Analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika u obrazovnim razdobljima Tim za kvalitetu Analiza pojedinih sastavnica odgojnoobrazovnog rada (po potrebi) Izrada anketa, upitnika... Praćenje i analiza izostanaka Samovrednovanje

 Pratiti i analizirati o-o postignuća tijekom godine  Usporediti rezultate s prijašnjim godinama  Koordinirati izbor najučenika škole  Informirati NV, Vijeće učenika i Vijeće roditelja  Kritički prosuđivati rezultate s članovima Tima za kvalitetu, provesti SWOT analizu i izraditi razvojni plan

STRUČNO USAVRŠAVANJE Individualni plan stručnog usavršavanja Pedagoško-psihološka literatura NV, ŠŠV – nazočnost, rad i suradnja ŽSV – sudjelovanje, predavanja Stručni skupovi, radionice i seminari u organizaciji AZOO, MZOŠ i ostalih institucija Vrednovanje i samovrednovanje rada

 Organizirati predavanja i radionice na nastavnike  Pratiti aktualnu pedagoško-psihološku literaturu i upućivati nastavnike na istu  Aktivno sudjelovati u radu ŽSV-a  Primijeniti nova znanja i suvremene metode u radu  Izraditi upitnike za učenike i nastavnike  Kritički prosuditi vlastiti rad

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST Dnevnik rada pedagoga Dokumentacija o učenicima i roditeljima Briga o školskoj,pedagoškoj i nastavnoj dokumentaciji Pregled E-dnevnika Osobna dokumentacija o radu Godišnjak škole

        

Poslovi po nalogu ravnateljice Poslovi administratora E-dnevnika

    

Voditi dnevnik rada, pratiti realizaciju Voditi zapisnike razgovora s učenicima, roditeljima i nastavnicima Voditi zapisnike nakon neposrednog uvida u nastavu Predlagati nabavu stručne literature i novih izvora znanja Poticati učenike, nastavnike i roditelje na korištenje stručne literature 5x godišnje pregledati imenik i dnevnik rada (E-dnevnik) Kreirati upitnike za roditelje, učenike i nastavnike U suradnji s knjižničarom i ravnateljicom pripremiti Godišnjak Napisati godišnje izvješće o radu

OSTALI POSLOVI

Poslovi vezani uz početak i kraj šk. godine Dežurstva učenika Natjecanja Nepredviđeni poslovi

Voditi i organizirati učenička dežurstva Pomoći nastavnicima u radu s E-dnevnicima Pratiti provedbu Građanskog odgoja U suradnji sa satničarkom organizirati zamjene nastavnika koordinirati provedbu školskih natjecanja, prikupljati i obrađivati podatke vezane uz natjecanja učenika  rad u Timu za krizne intervencije

ukupno

1784 sata

34


8.6. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGINJE ŠKOLE Oznaka zadatka

POSLOVI I ZADACI

vrijeme realizacije

1.

Planiranje i programiranje rada

IX

1.1.

Sudjelovanje u izradi i izrada godiš. plana i programa rada

IX

1.1.1.

- izrada plana i programa rada školskog psihologa - izrada plana i programa individualnog permanentnog stručnog usavršavanja - izrada Preventivnog programa škole

1.2.

Planiranje i pr. neposrednog rada s učenicima

2.

Realizacija plana i programa rada

2.1.

Neposredni rad s učenicima

2.1.1.

IX

tijekom godine

Individualni rad - razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili zahtjev nastavnika ili roditelja - pomoć učenicima u konfliktnim situacijama - psihološka obrada i status učenika s poteškoćama u učenju i ponašanju

2.1.2.

Rad u skupini učenika - prof. savjetovanje i inf. - rad s darovitim učenicima ___________________________________________________________________________ 2.1.3.

2.3.

Rad u razrednom odjelu tijekom godine - radionice Učenje učenja u prvim razredima - radionice prevencije nasilja u ljubavnim vezama u trećim - radionice emocionalne pismenosti i nenasilnog rješavanja sukoba – Praćenje realizacije u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog rada - prisustvovanje nastavi - razgovori i savjeti nakon uvida 35

tijekom godine


Oznaka zadatka 2.4.

2.5.

POSLOVI I ZADACI

vrijeme realizacije

Identifikacija, opservacija i tretman učenika s poremećajima u ponašanju i učenju - sudjelovanje u identifikaciji, evidenciji i obradi učenika - suradnja s roditeljima učenika, vanjskim suradnicima - suradnja u vođenju dokumentacije o učenicima - individualni i skupni rad s učenicima koji imaju poteškoća u ponašanju - psihološke radionice za učenike - upoznavanje s instrumentarijem

tijekom godine

2.6.

Uočavanje, poticanje, školovanje i praćenje tijekom godine uspjeha učenika - suradnja s razrednicima Sudjelovanje u identifikaciji i evidenciji darovitih učenika Praćenje napretka darovitih učenika Upoznavanje sa psihološkim testovima i materijalima potrebnim za identifikaciju darovitih učenika Suradnja s roditeljima i vanjskim suradnicima škole ________________________________________________________________________ 2.7. Suradnja i savjetodavni rad s nastavnicima tijekom godine ___________________________________________________________________________ 2.8.

- Zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita Pomoć u organiziranju pregleda učenika i provođenju cijepljenja Intervencije u slučajevima epidemije Praćenje pojavnosti ovisničkog ponašanja Sudjelovanje u organizaciji izleta Pomoć u rješavanju zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih problema učenika __________________________________________________________________________ 3. Analiza efikasnosti odgojno-obrazovnih procesa 4. 5. 6.

Permanentno stručno usavršavanje Bibliotečno-informacijska dokumentacijska djelatnost Ostali poslovi 36


8.7. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE I KNJIŽNIČARA AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

VRIJEME REALIZACIJE

knjižničar

tijekom školske godine

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA 

školska knjižnica je suvremeni knjižnično – informacijski prostor škole koji učenicima omogućuje pristup izvorima informacija, kroz knjižnični fond, kao i korištenje digitalnih i mrežnih izvora i bolju komunikaciju u usvajanju suvremenih metoda učenja i istraživačkog rada  knjižnica provodi organizirano i sistematsko UPOZNAVANJE učenika s knjižničnom građom i razvija NAVIKE korištenja školske knjižnice te sustavno upućuje učenike u služenje svim izvorima znanja  upoznavanje knjižnične građe, časopisa, referentne zbirke i AV građe  knjižnica pruža POMOĆ učenicima u korištenju raznih izvora znanja: navikavanje na čitanje predgovora, pogovora, bibliografija, kazala i sažetaka u stručnoj i referentnoj literaturi  upoznavanje učenika s knjižnicom, fondom i uslugama koje knjižnica pruža  neposredna pedagoška pomoć učenicima pri izboru građe u knjižnici; pomoć učenicima u obradi zadanih tema ili referata iz pojedinih nastavnih područja, pretraživanje mrežnih izvora, uz stvaranje navike i potrebe navođenja korištenih izvora, citiranja bibliografskih podataka i poštivanje autorskih prava; razvijanje INFORMACIJSKE pismenosti  pomoć učenicima u izradi edukativnih plakata i postera, te izbor materijala za izradu ppt prezentacija za nastavu  rad s učenicima u čitaonici: KORIŠTENJE RAČUNALA za učenje i istraživanje te korištenje periodike za samostalno učenje i istraživanje  izbor literature učenicima za obradu pojedinih tema uz korištenje knjižničnih kataloga, tematskih bibliografija i mrežnih izvora  POSUDBA lektire, beletristike, stručnih i popularno-znanstvenih knjiga i periodike; pedagoška pomoć učenicima u izboru knjižnične građe za učenje i razvijanje intelektualnih sposobnosti  sustavno POUČAVANJE, savjetovanje i pomoć učenicima u samostalnom radu, učenju i služenju izvorima znanja, kao putokaz za cjeloživotno učenje  rad s učenicima na razvijanju građanskog odgoja i društvenih kompetencija, promicanje zdravih navika svakodnevnog življenja, ekološke osviještenosti i brige za zdravi okoliš STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST 

 

   

PLANIRANJE - organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici: pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, izrada godišnjeg plana rada knjižnice i plana kulturnih aktivnosti knjižnice u suradnji s prof. hrvatskog jezika i drugim aktivima škole NABAVA - vođenje pravilne i sustavne nabavne politike knjižne i neknjižne građe, te periodike u školskoj knjižnici; izrada plana nabave za lektirne naslove, referentnu zbirku te novu stručnu, psihološku i metodičko-pedagošku literaturu Praćenje novije stručne literature, bibliografija i kataloga izdavačkih kuća; čitanje recenzija kritika i prikaza novih knjiga i stručnih časopisa OBLIKOVANJE ZBIRKE - informiranje učenika i nastavnika o novitetima knjižne i neknjižne građe u knjižnici, te suradnja s nastavnicima u svezi nabave lektire, stručne literature, periodike i ostale knjižnične građe za potrebe suvremene nastave; OBRADA GRAĐE – tehnička i stručna obrada knjiga i AV građe: inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija i kompjutorska obrada; narudžba, predmetna obrada i vođenje kartoteke stručnih i popularnoznanstvenih časopisa IZRADA POMAGALA - katalogizacija knjižnične građe: izrada stručnog, mjesnog, abecednog i predmetnog kataloga te popisi AV građe po predmetima, radi boljeg planiranja i korištenja u nastavi; BILTENI PRINOVA izrada popisa nove literature za potrebe stručnih vijeća, nastavnika i učenika škole; STATISTIKA I BROJČANI POKAZATELJI - izrada statističkih pregleda o korištenju knjižnične građe u knjižnici: razredna posudba i godišnji pregledi posudbe te „najčitači“ kroz školsku godinu. IZVJEŠĆA o provedbi revizije, otpisa i inventure knjižnične građe te izvješća o stanju i vrijednosti fonda školske knjižnice – polugodišnja i godišnja, u suradnji s računovodstvom škole ZAŠTITA GRAĐE - pravilan smještaj, zaštita i čuvanje knjižnične građe na policama i vitrinama u prostoru knjižnice i čitaonice uređivanje mrežne stranice škole u CARNetovom CMS, te Web 2.0 alata društvenih mreža: Facebook, Twitter i Pinterest škole međuknjižnična posudba prema potrebi učenika i nastavnika

37

uključeni svi učenici i nastavnici škole

svi 1. razredi

rujan i listopad 2016.

svi 2. razredi

svakodnevno, tijekom školske godine

svi 3. i 4. razredi

svakodnevno, tijekom školske godine

svi razredi

knjižničar

svakodnevno, tijekom školske godine

tijekom školske godine


stručno predavanje na nastavničkom vijeću: Vodič kroz baze podataka, digitalne zbirke i ostale izvore znanja dostupne na mreži  stručna revizija knjižničnog fonda (posljednja održana 2012.godine) KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŽNICE

    

pripremanje i postavljanje tematskih izložbi u skladu s odgojnim i obrazovnim programima škole(Svjetski dan glazbe, 620. godišnjica Guttenbergova rođenja, 450. obljetnica smrti Marina Držića, 490. obljetnica Glagoljske početnice, 115. obljetnica rođenja D. Cesarića, mjesec školskih knjižnica, mjesec hrvatske knjige, nobelovci, periodni sustav književnih zlikovaca, web 2.0 i društvene mreže, međunarodni dan kulturne raznolikosti, novi ppisi lektire) suradnja na realizacija školskih projekata (Tjedan darovitih učenika…) obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture, kao i značajnih osoba iz svijeta znanosti, kulture, sporta; obilježavanje važnih svjetskih spomendana uređenje i obogaćivanje prostora knjižnice i čitaonice, panoa i hodnika u prostoru škole informiranje učenika o značajnim kulturnim manifestacijama u gradu Virovitica i Hrvatskoj suradnja s nakladnicima, antikvarijatima, muzejima, galerijama, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica

knjižničar u suradnji s predmetnim nastavnicima i stručnim suradnicima

tijekom školske godine i za vrijeme školskih praznika

STRUČNO USAVRŠAVANJE        

praćenje i čitanje knjižnične građe (stručnih knjiga, pedagoško-psihološke literature, beletristike i časopisa, recenzija nove literature) praćenje literature s područja knjižničarstva i dokumentaristike sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare organiziranje, pripremanje i održavanje županijskog stručnog vijeća za srednjoškolske knjižničare za X. županiju (3 puta god.) suradnja s MZOS-om i Agencijom za odgoj i obrazovanje RH i Matičnom službom sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara RH 2017. te Skupštini HKD-a u listopadu 2016. usavršavanje za računalnu obradu građe u knjižnici i primjena programa METELwin za obradu građe i knjižnično poslovanje suradnja s NSK i Sekcijom za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva

knjižničar Josip Strija voditelj ŽSV-a školskih knjižničara Virovitičkopodravske županije

tijekom školske godine i za vrijeme školskih praznika

SURADNJA S RAVNATELJEM, NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA ŠKOLE             

suradnja s ravnateljicom škole u svezi poboljšanja uvjeta rada u školskoj knjižnici i čitaonici, nabava opreme i pomagala suradnja s nastavnicima svih nastavnih područja u svezi nabave stručne literature, priručnika za pripremu učenika na državnoj maturi, narudžba periodike za učenike i nastavnike suradnja u svezi nabave AV građe za potrebe nastave suradnja s nastavnicima u svezi provedbe kulturnih aktivnosti i događanja u našoj školi: predavanja, susreti, gostovanja, predstave, izložbe, projekcije, predstavljanja i sl.) pomoć nastavnicima pri realizaciji nastavnih sadržaja, kao i rada slobodnih i izvannastavnih aktivnosti učenika priprema i odabir literature za izvođenje nastavnih sadržaja i nabava lektirnih naslova za hrvatski jezik, kao i za strane jezike suradnja s ravnateljicom i razrednicima u svezi odabira i nabave knjiga za nagrade najboljim učenicima na kraju školske godine suradnja s ravnateljicom, pedagoginjom, psihologinjom i tajnikom škole (novi djelatnici i učenici, dugovanja i sl.). suradnja s računovotkinjom škole u svezi nabave knjižničnog fonda i opreme; godišnja izvješća o stanju i vrijednosti fonda. suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH - vođenje Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara za X. županiju sjednice Nastavničkog vijeća na kraju obrazovnog razdoblja i tijekom školske godine, kao i sudjelovanje u ispitnom povjerenstvu za državnu maturu, dežurstva na ispitima državne mature sastanci stručnog vijeća profesora hrvatskog jezika i književnosti u vezi provedbe kulturnih aktivnosti škole, te nabave određenih naslova lektire i beletristike za učenike suradnja s profesorima, ravnateljicom i pedagoginjom u izradi i uređivanju Godišnjaka škole, priprema materijala, fotografija, dokumenata i sl.

38

knjižničar Josip Strija voditelj ŽSV-a školskih knjižničara Virovitičkopodravske županije

tijekom školske godine i za vrijeme školskih praznika

knjižničar

tijekom školske godine ravnateljica, stručna služba


8.8. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU I. STUPNJA PODRUČJE RADA

GODIŠNJE PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

SADRŽAJ RADA

VRIJEME

1. stručna pomoć poslodavcu u provedbi i unapređivanju Zakona o zaštiti na radu 2. sudjelovanje u izradi procjene rizika 3. unutarnji nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti na radu 4. prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima 5. suradnja sa specijalistima medicine rada, tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada 6. dokumentiranje osnovnih informacija o poslovima za koje je izvršena procjena 7. dokumentiranje rezultata procjene rizika 8. stručna pomoć poslodavcu u obavješćivanju djelatnika i učenika o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje 9. stručna pomoć poslodavcu u osiguravanju Tijekom godine tehnički ispravnih radnih sredstava 10. stručna pomoć poslodavcu u ispitivanju sredstava rada koje se koriste 11. savjetovanje poslodavca prilikom osiguravanja sredstava za pružanje prve pomoći 12. stručna pomoć poslodavcu u poduzimanju mjera zaštite od požara i spašavanja djelatnika i učenika 13. sudjelovanje u izradi plana evakuacije i spašavanja 14. obavješćivanje djelatnika i učenika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost 15. surađivanje sa specijalistom medicine rada pri provođenju mjera sprečavanja zlouporabe sredstava ovisnosti 16. sprječavanje konzumacije alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti 17. pratiti da su provedena propisana ispitivanja zaštite od udara električne struje 18. pratiti da je na objektima za rad provedena zaštita od udara od groma 19. pratiti da su osigurani potrebni putovi za prolaz i evakuaciju djelatnika i učenika 20. pratiti i redovito obilaziti sve prostorije u svrhu utvrđivanja održavanja čistoće 39


8.9. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA SATA RAZREDNIKA

                                

I. RAZRED SADRŽAJ RADA Formiranje razrednog odjela, rješavanje razredne administracije, raspored sati, upoznavanje učenika s novom školskom sredinom – predstavljanje školskih aktivnosti, projekata, stručne službe, informacije o učionicama,profesorima i predmetima, pravilnici (kućni red, pedagoške mjere, praćenja i ocjenjivanja učenika) (GO) demokratski izbor razrednog predsjednika, zamjenika i predstavnika Ekoškole (GO) Nova škola – izazovi i odluke koje donosimo (ZO) Sat u školskoj knjižnici komunikacija u razredu: JA-TI govor (pedagoginja) (GO) Kako učimo? Kako učinkovitije učiti? (psihologinja) Bonton u svakodnevici i školskom životu Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru (ZO) Vrijednosti izbora životnog stila (ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I (ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II (ZO) Kako ispunjavam svoje slobodno vrijeme? (interesi, vještine, hobi) Prehrambeni stilovi (ZO) Osvrt na rad i ostvarene rezultate u prvom polugodištu, tekuća problematika Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (ZO) Nove tehnologije – koliko i kako ih koristimo? Parlaonica (tema po izboru učenika) Društvene mreže na internetu - ovisnost i opasnosti Prevencija nasilja u različitim okolnostima – u vezi, sportu…(ZO) Kako se oduprijeti predrasudama u našoj sredini? Jednodnevna školska ekskurzija - priprema Alkohol, cigarete i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu(ZO) Obitelj – kako ju doživljavamo i koliko smo zaslužni za odnose u svojoj obitelji (GO) Što je za mene ljubav? Prepoznavanje i izražavanje osjećaja. Medijski prikaz spolnosti (ZO) Komuniciranje u vezi (ZO) Ljudska prava i tolerancija (GO) Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje (ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II (ZO) Važnost tjelesne aktivnosti – kako i koliko ulažemo u svoje zdravlje Ispitni stres i uspjeh Izostanci – razlozi i posljedice Uspjeh učenika na kraju nastavne godine – jesmo li zadovoljni postignutim? Administrativni poslovi na kraju nastavne godine i ostala problematika

40

VRIJEME

Rujan

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj


II. RAZRED SADRŽAJ RADA Formiranje razrednog odjela, ; provjera administrativnih podataka i eventualne promjene u upisu učenika u II razred), pravilnici (kućni red,

pedagoške mjere, praćenja i ocjenjivanja učenika) (GO) 

Informacije o izbornoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima, fakultativnoj i dodatnoj nastavi; plan i program rada II. razreda; organizacija nastave; raspored sati;

izbor predsjednika razrednog odjela (predstavnika u Vijeće učenika) , njegovog zamjenika i predstavnika za EKO – školu (GO)

VRIJEME

Rujan

 Posjet izložbi u gradskom muzeju

   

 Povodimo li se za većinom, ili imamo vlastite stavove ?  Kako izaći na kraj s neuspjehom?  Dodaci prehrani (ZO)  Odijelo (ne) čini čovjeka - robujemo li modnim markama i trendovima Pravo na život ( abortus, eutanazija, kloniranje ) Spolno/rodno nasilje u vezama (ZO) Spolno/rodno nasilje u vezama (ZO) Poznanstvo vs. Facebook prijateljstvo vs. prijateljstvo

  

Primjena ljudskih prava u svakodnevnom životu (GO) Zaštita reproduktivnog zdravlja (ZO) Živimo li duh Božića -razumijevanje, praštanje, pomaganje drugima?

  

Kako rješavamo probleme u učenju i vladanju (Tražim li pomoć kada mi je potrebna?) Siječanj Koliko elektronički mediji utječu na formiranje vlastitih stavova? (GO) Slobodno vrijeme (ZO)

             

Elektroničko nasilje i sigurnost na internetu Moji životni prioriteti Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini(ZO) Razumijevanje vlastitih potreba Možemo li i kako pridonijeti kvaliteti života na Zemlji? (GO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje(ZO) Kockanje i klađenje adolescenata i mladih (ZO) Kako komuniciramo u razrednom odjelu? Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje(ZO) Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava ovisnosti na mentalno zdravlje(ZO) Nasilje na osnovi nerazumijevanja i neprihvaćanja razlika u izboru Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava; Opća deklaracija o ljudskim pravima (GO) Uspjeh učenika na kraju nastavne godine – jesmo li zadovoljni postignutim?

Administrativni poslovi na kraju nastavne godine i ostala problematika

41

Listopad

Studeni

Prosinac

Veljača

travanj

svibanj

Lipanj


III. RAZRED SADRŽAJ RADA 

Formiranje razrednog odjela; Upoznavanje učenika s pravilnicima (kućni

red, ped. mjere, praćenja i ocjenjivanja učenika) (GO) ;Informacije o izvannastavnim aktivnostima, fakultativnoj i dodatnoj nastavi organizacija nastave;raspored sati; izbor predsjednika razrednog odjela (predstavnika u Vijeće učenika) i predstavnika za Eko školu (GO);  Upoznavanje učenika s provedbom državne mature (koordinatorice DM) Nasilje u ljubavnim vezama (psihologinja)        

Nasilje u ljubavnim vezama (psihologinja) Matura i upisi na fakultete Razumijevanje potreba drugih ljudi Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini(ZO) Stres – kako ga prepoznati i nositi se s njime Punoljetnost nosi prava ,ali i obveze Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava(ZO) Planiranje obitelji, metode kontracepcije (liječnica šk.medicine)

  

Nasilje u ljubavnim vezama (psihologinja) Radionica „Kako nadmudriti test“ Strategije suradnje u rješavanju sukoba (GO)

   

Brak, roditeljstvo i obitelj(ZO) Parlaonica ( tema po izboru učenika) genetski modificirani vs. EKO-proizvodi Glazbeni trendovi kod mladih – utječe li glazba koju slušam na moje stavove i ponašanje? Školovanje mladih u nerazvijenim zemljama (UNICEF) Život u Europskoj uniji (GO) Kako nastaju stereotipi i predrasude? Trgovina ljudima (GO) Pritisak vršnjaka – kako se s njime nositi? Pravilna prehrana tijekom pojačanih tjelesnih i umnih napora(ZO) Odnos čovjeka i prirode (GO)

                

VRIJEME

Alkohol i promet (predstavnici PU ) (ZO) Financijska pismenost (predavanje predstavnika banke) (GO) Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u razl.okolnostima – u vezi, sportu… (ZO) Stigmatizacija i diskirminacija seksualnih manjina I(ZO) Stigmatizacija i diskirminacija seksualnih manjina II(ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje(ZO) Donošenje životnih odluka u različitim životnim situacijama (pedagoginja)(ZO) Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život i karijeru (ZO) Planiranje budućnosti(ZO)

Administrativni poslovi na kraju nastavne godine, raščlamba postignuća i ostala problematika

42

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj


                             

IV. RAZRED SADRŽAJ RADA Upis učenika u IV.razred, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o pedagoškim mjerama; Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika; Etički kodeks učenika Gimnazije,Izbor predsjednika razrednog odjela (predstavnika u Vijeću učenika), njegovog zamjenika, blagajnika i predstavnika EKO-škole (GO) Pravilnik o maturi, vremenik polaganja mature (koordinatorice DM) Upoznavanje učenika s obvezama vezanim uz maturu Upoznavanje učenika s procedurom upisa na fakultete Samopoštovanje – temelj prevencije ovisnosti Izbor zanimanja – gdje se vidim u budućnosti? Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija (oglašavanje i marketing (ZO) Depresija kod mladih ljudi Mogućnosti doškolovanja i zapošljavanja u zemljama EU (GO) Moja očekivanja vs. očekivanja drugih od mene Klađenje i kockanje – igra ili ovisnost Moja prava i prava drugoga – u sukobu Ispitni katalozi za maturu; Kako se pripremam za maturu; Dodatni ispiti za prijem na fakultetu Analiza rada i uspjeha na polugodištu, pripreme za maturalnu zabavu, tekuća problematika Trendovi u prehrani (makrobiotika, vegetarijanci, vegani...)- dobre i loše strane? Anoreksija, bulimija, drunkoreksia Na pragu punoljetnosti (ZO) Moj doprinos u izgradnji društva bez nasilja (GO) Spolnost, spolno prenosive bolesti (liječnica školske medicine) Jesam li spreman za samostalan život (budući studenti) Ekologija-kultura življenja (GO) Obitelj i/ili karijera? Kako upravljam džeparcem? Administrativna pismenost (tajnica škole) Kako reagiram na nepravdu? Odgovorno ponašanje (ZO) Život mojih vršnjaka u nerazvijenim zemljama (GO) Višedimenzionalni model zdravlja (R.Ebrts) (ZO) Analiza postignuća Administrativni poslovi vezani uz izvođenje mature Priprema programa za svečanost podjele svjedodžbi; I na kraju ovog puta novi je početak…

43

VRIJEME

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj


8.10. RAD RAZREDNIKA Sati razrednika: u rasporedu sati (1 sat tjedno) Neposredni rad s učenicima (1 sat tjedno) Druge poslove vezane uz razred u izvannastavno vrijeme prema potrebi i prirodi posla. Odgojna područja i zadaće razrednika: I. Praćenje odgojno obrazovnog rada u razrednom odjelu, prava i dužnosti učenika - praćenje i primjena Statuta škole, Pravilnika o školskom redu, Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika, Pravilnika o odgojno-stegovnim mjerama, Pravilnika o polaganju mature… - motivacija učenika za učenje, natjecanje, izvannastavne aktivnosti i projekte - afirmirati demokratskih i uljuđenih međusobnih odnosa, solidarnost, poštovanje - njegovati domoljublja i nacionalnog identiteta, obilježavati značajne datume iz hrvatske Prošlosti i blagdane RH - razvijati ekološku svijest; obilježavanje značajnih datuma iz ekologije - preventivno djelovati u svakom pogledu - surađivati s ostalim institucijama i Centrima socijalne skrbi II.Suradnja s roditeljima i ustanovama vezanim uz odgoj i obrazovanje - suradnja sa svim ustanovama vezanim uz odgoj i obrazovanje - suradnja s Vijećem roditelja - neposredni razgovori s roditeljima (1 sat tjedno-vrijeme oglašeno na oglasnoj ploči) - održavati i pripremati roditeljske sastanke ( 3 puta godišnje, a prema potrebi i više) PLAN I PROGRAM RODITELJSKIH SASTANAKA 1. Upoznavanje sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole - rujan Upoznavanje roditelja sa izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju, Statutom škole, Pravilnikom o maturi, Pravilnicima: o ocjenjivanju, kućnom redu, odgojnim mjerama, Obavijesti o vremeniku rada škole, o vremenu za individualne obavijesti Izbor predstavnika u Vijeće roditelja, osiguranje učenika i dr. 2. Odgojno-obrazovni uspjeh razreda i učenika pojedinačno - prosinac Planiranje stručne i razredne ekskurzije Preventivni programi; izostanci i ostalo Analiza rezultata u I. polugodištu i prijedlozi za poboljšanje uspjeha Sudjelovanje učenika na natjecanjima i susretima Matura (za IV. razrede) Komunikacija roditelja i učenika Obavijesti, školske ekskurzije… 4. Uspjeh pred kraj nastavne godine i na nacion. ispitima -travanj/ svibanj Vremenik do kraja nastavne godine Obavijesti o uspjesima učenika na natjecanjima i susretima Ocjena suradnje roditelja i razrednika ( škole ) III. Administrativni poslovi: - izrada godišnjeg plana i programa rada razrednika, redara - upis podataka u e-dnevnik; opravdavanje izostanaka;vođenje dokumentacije o učenicima - pripremanje sjednica razrednih vijeća, roditeljskih sastanaka , ekskurzija - pisanje izvješća o uspjehu učenika, te unos ocjena matičnu knjigu - pisanje obavijesti roditeljima -odgojne mjere i vođenje dosjea učenika

44


8.11. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA I NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Svi nastavnici i stručni suradnici rade plan i program stručnog usavršavanja na obrascima koji je pripremila škola, a mogu planirati do 135 sati stručnog usavršavanja. OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

SADRŽAJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA

LITERATURA

NOSITELJI

BROJ SATI PLAN OSTV

SADRŽAJI IZ STRUKE OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI SADRŽAJI

(Osobno usavršavanje nastavnici

SKUPNO USAVRŠAVANJE NA RAZINI ŠKOLE

planiraju sami. Sastoji se od proučavanja stručne, pedagoške, psihološke literature i zakonskih propisa)

1. NASTAVNIČKO VIJEĆE

SKUPNO USAVRŠAVANJE NA IZNADŠKOLSKOJ RAZINI

2. ŠKOLSKO STRUČNO VIJEĆE

Teme:  Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju i osn. i srednjoj školi  Protokol postupanja u kriznim situacijama Izvori znanja na hrvatskoj mreži Projekti. priprema i provođenje Pružanje prve pomoći Emocije u odgojno-obrazovnom sustavu Emocionalna pedagogija  Izvješća sa stručnih skupova Prema planu i programu rada školskih stručnih vijeća

1. ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE

(Teme: nastavnici upisuju prema planu i programu županijskih stručnih vijeća)

2. STRUČNI SKUPOVI MINISTARSTVA, AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I NACIONALNOG CENTRA

( Nastavnici planiraju prema katalogu stručnih skupova Agencije )

3. OSTALO

( Planiraju se drugi str. skupovi: udruga, društava, institucije)

45

Osobno nastavnici

Ravnateljica Šk. knjižničar Ravnateljica Psihologinja Pedagoginja Psihologinja

Nastavnici

Voditelji Savjetnici Članovi

Agencija Nacionalni centar Ministarstvo

Udruge Društva Institucije

10


Voditelji županijskih stručnih vijeća iz naše škole su: Voditelj Ivan Mikolić Josip Strija Lidija Benković Nikolina Hečimović

Stručno vijeće vjeronauk str. suradnici knjižničari njemački jezik likovna umjetnost

Svi nastavnici obvezni su sudjelovati u radu školskih i županijskih stručnih vijeća . Škola će omogućavati svim nastavnicima sudjelovanje na stručnim skupovima na županijskoj razini, na stručnim skupovima što ih ustrojava Agencija za odgoj i obrazovanje prema Katalogu stručnih skupova – zbog nedostatka sredstava sudjelovat će najviše jedan nastavnik, a nova saznanja prenijet će sažeto na sjednicama NV , a iscrpnije školskim stručnim vijećima. Na ostalim stručnim skupovima sudjelovat će prema mogućnostima škole.

Napredovanje nastavnika U školi status profesora savjetnika ima 6 profesora, a profesora mentora 1 profesor. Profesori savjetnici: B. Inđić, Z. Kos, L. Benković, J. Viljevac, V. Žužić, D. Brlas Profesori mentori: G. Grba Ove, 2016. godine, Nastavničko vijeće predlaže Sanju Srnak, prof. hrvatskoga jezika, Hrvoja Turčinovića, prof. njemačkog jezika,Lj.Main, prof.psihologije i Anu Novosel Grgić, prof. povijesti za napredovanje u profesora mentora - u studenom šaljemo prijedlog i ocjenu rada profesora. I dalje ćemo redovito pratiti rad nastavnika i prema Pravilniku o napredovanju predlagati za napredovanje najistaknutije nastavnike.

Profesori pripravnici Profesorica Marija Vidalina na jesen izlazi na stručni ispit, a profesor Aljoša Graovac je pripravnik.

8.12. PLANOVI I PROGRAMI ŠKOLSKIH STRUČNIH VIJEĆA U školi postoj pet školskih stručnih vijeća srodnih predmeta. 1. Hrvatski jezik, glazbena i likovna umjetnost, voditeljica Maja Bašnec, prof. 2. Strani jezici, voditeljica Maja Mlinarić, prof. 3. Matematika, fizika, informatika, voditeljica Mateja Uzelac, prof. 4. Biologija, kemija, TZK, voditelj Borna Louvar, prof. 5. Društvena skupina predmeta, voditeljica Ljiljana Main, prof.

46


PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA PROFESORA HRVATSKOGA JEZIKA, LIKOVNE I GLAZBENE UMJETNOSTI Voditeljica školskog stručnog vijeća: Maja Bašnec, prof. Sadržaj rada

Nositelji aktivnosti

Pripreme za početak školske godine: planovi i programi rada, nastavna sredstva, pomagala, izvannastavni oblici rada s učenicima, dopunska, dodatna i fakultativna nastava, državna matura Interpolacija obrazovnih ishoda za Građanski odgoj Međunarodni dan glazbe Izvanučionička nastava: posjet rodnoj kući i muzeju Petra Preradovića u Grabrovnici Provedba jedinstvenoga ispita znanja za 4. razrede (Avangarda i leksičko značenje riječi) – projekt Provedba jedinstvenog ispita znanja za 3. razrede (Hrvatski narodni preporod, Gajeva reforma i filološke škole) Projektna nastava „Alberto Giacometti“ – posjet izložbi u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu (12.11.)

svi nastavnici ravnateljica, stručna suradnica

Rujan

Vanja Stamenić Nastavnice hrvatskoga jezika (Nastavnice likovne umjetnosti (Dubravka Sikora, Nikolina Hečimović)

Listopad Studeni

Studeni / Žužić, prosinac

Provedba jedinstvenoga ispita znanja za 1. razrede (Lirika. Glasovi) Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige Posjet kazališnoj predstavi (Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja) – stručna ekskurzija Interliber Obilježavanje božićnih blagdana: uređenje panoa Priprema božićne priredbe – zbor Izrada božićnih čestitki – likovna grupa

Kos, Srnak, Bašnec, učenici razreda, izborna nastava

Priprema i sudjelovanje učenika na školskim i županijskim natjecanjima; LiDraNo Noć muzeja u Gimnaziji Petra Preradovića? Otvorena priprava za nastavu hrvatskoga jezika – stručna tema Pozitivna disciplina u razredu – stručna tema Sudjelovanje u obilježavanju Dana škole Tjedan darovitih učenika Međunarodni dan materinskog jezika Obilježavanje Dana hrvatskog jezika Jedinstveni ispit znanja za 2. razred (Morfologija. Barok) Uređenje školskog panoa pored knjižnice (rezultati županijskih natjecanja) Godišnja izložba Likovne družine Ishodi jedinstvenih ispita znanja – stručna tema Svjetski dan poezije – obilježavanje obljetnice rođenja Dobriše Cesarića

Kos, Žužić, Bašnec

47

Vrijeme ostvarenja

Vanja Stamenić Dubravka Sikora, Nikolina Hečimović

Nastavnice umjetnosti

Srnak, Siječanj ožujak likovne

Kos, učenici 1. razreda Žužić, Srnak, Bašnec, učenici 2. razreda Sanja Srnak Dubravka Sikora, Nikolina , J.Strija

Ožujak, travanj


PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA STRANIH JEZIKA Voditelj školskog stručnog vijeća: Maja Mlinarić, prof. R. broj

Vrijeme

1. Rujan

2.

Studeni

3.

Prosinac

4.

Veljača

Sadržaj rada, teme

Nositelj

-Donošenje plana rada i -Priprema za nastavnu godinu -Obilježavanje Europskog dana jezika-dogovor -ekskurzije (Italija, London...) -individualni planovi -elementi ocjenjivanja -raščlamba inicijalnih testova -izvješće sa seminara -Uređenje učionica -Predavanje-Grba G. -Izvješće sa seminara -Odlazak na Interliber -Državna matura, analiza i -pripreme za maturu -S. predavanje- I. Harmund -Teme vezane za blagdane

L. Benković

-Provođenje školskog natjecanja -Provođenje županijskog natjecanja -Tjedan darovitih učenika -Dan otvorenih vrata škole

Mlinarić Svi članovi

Oblici rada Rasprava razgovor

Mlinarić

Mlinarić G.Grba

Predavanje razgovor

I. Harmund

Predavanje Razgovor

razgovor

5.

svibanj

-Stručno predavanje -Satnica za šk. g. 16/17

Kos-Badanjek

Razgovor Predavanje

6.

Lipanj

-Državna matura -Uspjeh učenika na kraju nastavne godine -Analiza rada šsv -Izvješća nastavnika sa seminara

Svi članovi

razgovor

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA 48


DRUŠTVENIH PREDMETA Voditeljica školskog stručnog vijeća: Ljiljana Main, prof.

REDNI BROJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SADRŽAJ RADA 1. Donošenje i usvajanje plana i programa rada ŠSV-a za školsku godinu 2016./2017. 2. Priprema za nastavnu godinu 3. Prijedlozi projekata za Kurikulum 4. Primanje novih članova vijeća (Krunoslav Kovačić i Nikolina Hečimović). 5. individualni planovi stručnog usavršavanja i napredovanja za mentora 1. Građanski odgoj – korelacija u planu i programu društvenih predmeta - realizacija 2. Izvješća sa stručnih skupova AZOO-a 3. projekti – poteškoće i realizacija 4. obilježavanje svjetskog dana tolerancije (16.11.), i međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25.11. 5. Priprema obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti 6. Predavanje 1. Priprema učenika za školsko natjecanje 2. Organiziranje priprema za maturu tijekom praznika 3. Analiza postignuća učenika u prvom dijelu školske godine 4. obilježavanje dana sjećanja na holokaust 27.1 – suradnja sa udrugom Ana Frank. 5. Organizacija Božićne priredbe 1. Analiza rezultata DM za proteklu školsku godinu po predmetima 2. Stručno predavanje 3. Izvješća sa seminara 4. Priprema natjecanja 5. Dogovor o aktivnostima i organizaciji Dana škole i tjedna darovitosti 1. Analiza rezultata županijskih natjecanja 2. pripreme za maturu 3. Sudjelovanje u projektima EU 4. građanski odgoj – realizacija plana 3. predavanje psihologinje Emocionalna inteligencija u odgojno- obrazovnom sustavu 1. Radionica – načini ocjenjivanja u našem školskom sustavu 2. realizacija projektnih nastava – izvješća, dojmovi 3. Satnica za iduću školsku godinu – raspodjela sati 1. Vrednovanje postignutih rezultata i uspjesi učenika na kraju školske godine 2. Rezultati učenika na državnoj maturi 3. Analiza realizacije fonda sati i nastavnog plana programa društvenih predmeta 49 4. Međuvjerska tolerancija 5. Analiza rada ŠSV društvenih predmeta

VRIJEME

NOSITELJ AKTIVNOSTI

OBLICI RADA

-Ljiljana Main -razgovor rujan

listopad

prosinac

-svi članovi ŠSV-a

-svi članovi ŠSV-a Pedagoginja

-svi članovi ŠSV-a nastavnici povijesti, vjeroučitelj -svi članovi ŠSV-a

veljača

-razgovor

-razgovor

-razgovor -predavanje

- Ivan Fiškuš-

ožujak

svibanj

-svi članovi ŠSV-a - Ljiljana Main

- svi članovi ŠSV-a Ljiljana Main -svi članovi ŠSV-a

lipanj -Ivan Mikulić vjeroučitelj

-razgovor -predavanje s radionicom

-razgovor - radionica -pp prezentacija -razgovor -pp prezentacija


PLAN I PROGRAM ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA IZ BIOLOGIJE, KEMIJE, TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Voditelj školskog stručnog vijeća: Borna Louvar, mag.biol. Članovi ŠSV –a su: Ruža Piškur, Darko Međimorec, Ivana Salajić, Maja Tkalčec, Borna Louvar, Ines Tovarović Plan rada obuhvaća: - redovite sastanke tijekom školske godine - rješavanje tekuće problematike u izvođenju nastave - rješavanje problema oko ocjenjivanja učenika - rješavanje problema korelacije nastavnih sadržaja - rješavanje nabavke i održavanja nastavnih sredstava - održavanje stručnih predavanja i rasprava - analiza rezultata državne mature - priprema i izvođenje natjecanja učenika - analiza rezultata natjecanja - stručno usavršavanje Stručno usavršavanje provoditi će se putem predavanja, radionica, stručnih posjeta. U tijeku školske godine planira se 6 sastanaka na kojima će, uz spomenutu problematiku, biti osobito naglašene slijedeće teme: R. broj

Vrijeme

1.

rujan

2.

Sadržaj rada, teme

Nositelj

Oblici rada

Svi članovi

Rasprava

listopad

Donošenje i usvajanje godišnjeg plana i rasporeda rada, analiza državne mature Svojstva otopina

Ruža Piškur

Predavanje

3.

Prosinac

Ekologija

Ines Tovarović

Predavanje

4.

Veljača

Pripreme i organizacija učeničkih natjecanja, pripreme za državnu maturu, pripreme i organizacija za tjedan darovitih učenika Fiziologija čovjeka

Svi članovi

Rasprava

5.

travanj

6.

lipanj

Analiza učeničkih natjecanja Entalpija i toplina u kemiji Sportski uspjesi Gimnazije Petra Preradovića

Borna Louvar Svi članovi Ivana Salajić Maja Tkalčec Darko Međimorec

Predavanje Rasprava Predavanje Predavanje

50


PLAN RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE Voditelj školskog stručnog vijeća: Mateja Uzelac, prof. Plan rada obuhvaća:  redovne sastanke tijekom školske godine,  rješavanje tekuće problematike u izvođenju nastave,  organizaciju i provedbu školskih natjecanja,  nabavu i održavanje nastavnih sredstava,  održavanje stručnih predavanja i rasprava,  pripremu učenika za natjecanja i ostale izvannastavne aktivnosti,  analize rezultata natjecanja,  stručno usavršavanje nastavnika. Stručno usavršavanje provodit će putem predavanja, radionica, stručnih ekskurzija. Tijekom školske godine planira se 6 sastanaka na kojima će uz spomenutu problematiku biti obrađene i sljedeće teme:

R. broj 1.

2.

Vrijeme IX

XI

Teme Donošenje plana rada i priprema za nastavnu godinu  Državna matura – analiza starih ispita i priprema za nove  Dogovor za provedbu probne državne mature  Optimizacija doze i kvalitete slike uređaja za kompjutersku tomografiju

Nositelj svi članovi

svi članovi Mateja Uzelac Aljoša Graovac

Oblici rada Rasprava

Rasprava Razgovor Predavanje

svi članovi 

3.

I

 

4.

III

5.

V

6.

VIII

   

Analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta Provođenje fakultativne nastave – iskustva Organizacija matematičkog natjecanja „Klokan bez granica“ Dopunska nastava Novosti sa stručnih skupova koji su održani Natjecanja Analiza uspjeha u školskoj 2016./2017. godini

Tomislav Šipek, Aljoša Graovac, Ivana Salajić, Azra Razlog M. Uzelac, A. Razlog, B. Inđić, M. Vidalina Mateja Uzelac Marija Vidalina svi članovi svi članovi svi članovi

Predavanja Rasprava Razgovor

Predavanje Rasprava Razgovor Razgovor Rasprava Razgovor

Osim sastanaka planiraju se i stručne ekskurzije koje će se planirati i realizirati prema planu koji će se izraditi tijekom nastavne godine.

51


8.13. PLANOVI I PROGRAMI FAKULTATIVNIH NASTAVA Program Ciljevi: - opći

- specifični Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Fakultativna nastava iz informatike za II., III. i IV. razrede - znati i moći odabrati i primijeniti najprikladnije tehnologije ovisno o zadatku, području ili problemu koji se rješava - riješiti kreativno i inovativno dane projektne zadatke iz područja obrade multimedije, geometrije, izrade prezentacija i promidžbenih materijala, dizajniranja interijera i rada s podacima u oblaku - odgovorno komunicirati i surađivati u digitalnom okruženju ˗ usvajanjem istraživačkih metoda poticati na samostalan istraživački rad i kreativnost - razvijati potrebu opažanja , bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja Zainteresirani učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda. Prof. Tomislav Šipek - školska godina 2016./ 2017.; ponedjeljak, 8. i 9. sat ˗ Uvod ˗ Podaci u oblaku ˗ Obrada slike ˗ Obrada zvuka ˗ Obrada videozapisa ˗ Izrada prezentacija ˗ računala ˗ projektor ˗ učeničke bilješke ˗ različiti programski alati ˗ individualni rad ˗ rad u skupinama ˗ timski rad ˗ interaktivno učenje ˗ radionički rad

1 2 8 7 5 14

˗ Dizajn interijera ˗ Promidžbeni materijali ˗ GeoGebra – program dinamične geometrije ˗ Zaključivanje ocjena

10 10 12 1

Očekivani ˗ spremnost za timski rad i kurikularno planiranje unapređivanje kvalitete nastave rezultati Sustav ˗ nakon izrade projektnih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti radove sa procjenjivanja radovima drugih učenika - kriteriji ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima Evaluacija ˗ predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i NV

52


Program

FAKULTATIVNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 3. i 4. RAZRED

Ciljevi: - opći

˗ razviti znanja, vještine i stavove učenika gimnazijskog programa, potrebnih za analiziranje uzroka i posljedica koje se javljaju u prirodoslovnim znanostima

- specifični

unapređenje kompetencija učenika gimnazija u području algebra i funkcije. Korištenjem matematičkog programa GeoGebra u prikazivanju matematičkih funkcija, analiziranju uzoraka i posljedica pojava koje se javljaju u fizici, biologiji, kemiji i geografiji, doprinosi se interesu za prirodoslovlje te jačanju praktičnog znanja. Učenici će temeljem usvojenih znanja, vještina i procesa: primijeniti matematičko modeliranje u rješavanju konkretnih problema iz područja prirodoslovlja korištenjem novih tehnologija (matematičkog programa Geogebra); ˗ razviti samopouzdanje o svojim matematičkim sposobnostima, pozitivan odnos prema matematici i radu; ˗ primijeniti jezik matematike u modeliranju problema i izražavanju; ˗ razvijati i primjenjivati matematički način razmišljanja; ˗ razviti sposobnost uporabe prikladnih metoda za prikupljanje podataka, analizu istih, kritičko vrednovanje tih rezultata te donošenje kvalitetnih zaključaka;

Zadaće

Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja - kriteriji Evaluacija

Zainteresirani učenici trećeg i četvrtog razreda. Prof. Azra Razlog - školska godina 2016./ 2017.; petak, 8. i 9. sat ˗ Uvod ˗ Analiza svojstva matematičkih funkcija ˗ Primjena linearne i kvadratne funkcije pri rješavanju problema gibanja ˗ Primjeri s DM

˗ Primjena eksponencijalne i logaritamske funkcije u biologiji , fizici i geografiji 15 ˗ Primjena trigonometrijskih funkcija u opisivanju prostiranja valova, harmonijskih oscilacija i predstavljanju izmjenične struje 10 ˗ Zaključivanje ocjena 1 5

25

13

1

˗ učeničke bilješke ˗ računalo ˗ projektor ˗ ˗ ˗ ˗

individualni rad rad u skupinama timski rad interaktivno učenje

˗ spremnost za timski rad i kurikularno planiranje unapređivanja kvalitete nastave ˗ rješavanjem računskih i problemskih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti rezultate sa rezultatima drugih učenika ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima ˗ predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i NV

53


Program

Fakultativna nastava iz Hrvatskoga jezika za 4. razred

Ciljevi Opći:

razvijati ljubav prema materinskom jeziku i književnosti općenito podizati svijest o važnosti učenja hrvatskoga jezika steći književno i jezično znanje te sposobnosti za uporabu hrvatskoga jezika u eseju - steći književnu kulturu i sposobnosti kako bi učenici mogli samostalno čitati književna djela, razumijevati ih, tumačiti i prosuđivati - poticati samostalni istraživački rad i kreativnost - upoznavati se s tipovima zadataka za DM - upoznati i razumijevati tipove eseja - upoznati sustav hrvatskoga standardnog jezika na fonološkoj, gramatičkoj, leksičkoj, stilističkoj, pravogovornoj i pravopisnoj razini - upoznati reprezentativna djela hrvatske i antologijska djela svjetske književnosti - upoznati povijest i teoriju jezika - poticati zanimanje za jezično i književno stvaralaštvo zainteresirani učenici 4. razreda

Specifični:

Zadaće:

Ciljana skupina: Nositeljica: Vrijeme ostvarenja: Plan i program po koracima:

Materijali potrebni za izvođenje programa: Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja – kriteriji: Evaluacija:

-

prof. Maja Bašnec školska godina 2016./2017., četvrtak 8. i 9. sat 1) Upoznavanje s planom i programom 2) Obrada jezičnoga i književnoga sadržaja 3) Primjeri zadataka (DM) 4) Tipovi eseja – obrada i primjena (DM) 5) Zaključivanje ocjena učeničke bilješke, ispiti i eseji DM, tekstovi književnoga i jezičnoga sadržaja (proširen sadržaj obveznoga programa)

individulani rad, rad u skupinama, rad u paru spremnost za timski rad, unaprjeđivanje kvalitete nastave rješavanjem zadataka DM izvršiti samoprocjenu i usporediti rezultate s rezultatima drugih učenika usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima

54


Program Ciljevi: - opći

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja - kriteriji Evaluacija

Fakultativna nastava iz kemije za IV. razrede ˗ stjecanje osnovnih znanja o kemijskim elementima i anorganskim spojevima, njihovim svojstvima te tehnologiji dobivanja važnijih proizvoda kemijske industrije; ˗ razumjeti načine i mehanizme kemijski reakcija; ˗ opisati glavne metode kvalitativne i kvantitativne analize sastava uzoraka; ˗ povezati svojstva tvari sa strukturnim svojstvima molekule; ˗ objasniti kako reakcije mogu biti izvor termičke energije; ˗ objasniti reaktivnost i međudjelovanja tvari na temelju strukturnih svojstava molekula. ˗ usvajanjem istraživačkih metoda poticati na samostalan istraživački rad i kreativnost - razvijati potrebu opažanja , bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja - probuditi i razvijati ekološku svijest, shvatiti važnost razumnog gospodarenja prirodnim izvorima te razviti znanstveni pogled na svijet - dogovoriti timski rad učenika - ispravno iskazivati kvantitativni sastav uzoraka - uključiti učenike u postavljanje pretpostavaka, izvođenje pokusa,mjerenje, obradu podataka, rješavanje problema, zaključivanje, raspravu i kritičko prosuđivanje ˗ razumjeti važnost pokusa u laboratoriju i prirodnoj sredini Zainteresirani učenici četvrtog razreda. Prof. Ivana Salajić - školska godina 2016./ 2017.; četvrtak ili petak, 8. I 9. sat ˗ Uvod 1 ˗ Kemijske veze ˗ Periodni sustav elementa 6 ˗ Kemijske račun ˗ Hessov zakon 4 ˗ Iskazivanje sastava otopina ˗ Kieline, baze i soli 4 ˗ Redoks reakcije ˗ Kemijske reakcije 6 ˗ Elektrokemija ˗ Primjeri s DM 10 ˗ Zaključivanje ocjena ˗ učeničke bilješke ˗ periodni sustav elemenata ˗ pribor i kemikalije ˗ propisani udžbenici i zbirke zadataka ˗ individualni rad ˗ rad u skupinama ˗ timski rad ˗ interaktivno učenje ˗ mjerenje ˗ dokumentiranje ˗ radionički rad

2 8 10 6 6 1

˗ spremnost za timski rad i kurikularno planiranje unapređivanje kvalitete nastave ˗ rješavanjem računskih i problemskih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti rezultate sa rezultatima drugih učenika ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima ˗ predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i NV

55


Program

Fakultativna nastava iz Likovne umjetnosti Ciljevi:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada:

Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti

Evaluacija:

Analizom umjetničkih djela uočiti povijesni razvoj likovne umjetnosti, njihovu etičku i estetsku vrijednost -

Utvrditi kronologiju, ulogu i podudarnost likovne umjetnosti, društveno-povijesnih i političkih programa - Usvojiti likovne pojmove u svim likovnim umjetnostima - Spoznati, prepoznati i istražiti likovne elemente, odnose i korelacije s drugim nastavnim predmetima - Objasniti sveze likovnih elemenata unutar likovnih umjetnosti Nositelj: Dubravka Sikora, prof. Ciljana skupina: 4. razred Tijekom školske godine 2016./2017.; 1 sat tjedno 1. Uvod u predmet, upoznavanje s programom i literaturom te elementima i mjerilima ocjenjivanja Antička Grčka, Antički Rim, 3 sata – rujan 2. Kasnoantička i Ranobizantska umjetnost, Predromanika, Starohrvatska umjetnost, Srednjobizantska umjetnost, 4 sata – listopad 3. Islamska umjetnost, Romanika, Gotika, Renesansa i Manirizam, 4 sata – studeni 4. Barok, Rokoko, provjera znanja – 3 sata- prosinac 5. Klasicizam, Umjetnost 19.st. – 3 sata – siječanj 6. Umjetnost 1.pol.20.st. – 8 sati – veljača, ožujak 7. Umjetnost 2.pol.20.st., provjera znanja – 10sati – travanj, svibanj, lipanj

Udžbenik, knjige likovnih umjetnosti, ploča, kreda, video, TV, DVD, računalo, projektor Nastavne metode se izmjenjuju tijekom rada: usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstriranja, metoda rada sa likovnim primjerom, te samostalni rad učenika Metodički oblici rada: frontalni, rad u parovima, individualni, skupni Razvijena sposobnost samostalne analize umjetničkih djela te njihova spoznaja glede političko-povijesnih okvira te etičkih i estetskih vrijednosti -

individualna usmena i pismena raščlamba likovnog djela, domaće zadaće i zalaganje (odličan – izvrsno poznavanje, samostalna analiza i interpretacija; vrlo dobar – prilično dobro poznavanje, samostalna analiza i interpretacija, dobro – dobro poznavanje, samostalna analiza i interpretacija uz pomoć profesora; dovoljan – okvirno snalaženje, analiza i interpretacija po osobnom izboru) - pismena zadaća i analiza nepoznatog likovnog primjera djela svjetske umjetnosti Budući da učenici biraju fakultativnu nastavu po svom osobnom izboru i sklonostima očekuju se vrlo visoki rezultati – 90% usvojenosti nastavnog gradiva

56


Program Ciljevi: - opći - specifični

Zadaće

Fakultativna nastava iz fizike Naučiti se odgovorno ponašati prema društvenoj imovini - Naučiti poštivati pojedinaca s drugačijim stavovima i mišljenjima - Steći vještine rada s mjernim instrumentima - Učenik treba biti osposobljen da se racionalno i svjestan odgovornosti sučeljava s problemima koristeći se znanjem i pojmovima stečenima u matematičkoprirodoslovno-tehničkom području. - Učenik treba promišljati o položaju i djelovanju pojedinca u uvjetima brzoga znanstveno-tehnološkoga razvoja. Na temelju sudjelovanja u postupcima istraživanja, i primjene, steći određene sposobnosti i vještine koje je u stanju primijeniti na nove situacije. Učenik će moći: -

Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Potrebni materijali Oblici i metode rada

osmisliti jednostavne pokuse i mjerenja te prikazati i protumačiti njihove rezultate analizirati složene zapise pravocrtnih gibanja kinematički i dinamički opisati jednoliko kružno gibanje primijeniti I., II. i III. Newtonov zakon primijeniti zakone očuvanja energije, gravitacije, očuvanja količine gibanja analizirati složena gibanja primijeniti zakonitosti iz mehanike fluida primijeniti plinske zakone i opću jednadžbu stanja idealnoga plina objasniti i primijeniti pojmove unutrašnje energije, topline i rada primijeniti znanja o specifičnom toplinskom kapacitetu tvari i toplinskom kapacitetu tijela primijeniti znanja o latentnoj toplini pri promjeni agregatnog stanja primijeniti zakone elektrostatike i elektrodinamike analizirati krugove istosmjerne struje primijeniti znanja iz magnetizma i iz elektromagnetizma analizirati krugove izmjenične struje ii harmonijsko titranje usporediti mehaničko i elektromagnetsko titranje analizirati širenje mehaničkog i elektromagnetskog vala

Zainteresirani učenici III. i IV. razreda. Aljoša Graovac, prof. Školska godina 2016./2017. - Dva školska sata tjedno Uvodni sat. Dogovr o načinu rada. Sigurne i nesigurne znamenke. Pogreške. Crtanje grafova na računalu. Račun pogreške. Grafički prikaz fizikalnih veličina. Određivanje vrste pravocrtnog gibanja. Određivanje gustoće karamele Vaganje na papiru. Ovisnost mase tijela o gustoći tijela. Proučavanje sile uzgona. Određivanje gustoće vode pomoću uzgona. Određivanje konstante elastičnosti opruge. Analiza prvih 5 vježbi i provjera.

1 2 2 4 4 4 4 4 2

Određivanje faktora trenja. Proučavanje gibanja horizontalno bačenog tijela. Proučavanje vertikalnog hitca. Proučavanje titranja matematičkog njihala. Određivanje gravitacijskog ubrzanja pomoću matematičkog njihala. Zakon sačuvanja energije I Zakon sačuvanja energije II Spajanje otpornika (računalo) Određivanje kapaciteta kondenzatora (računalo) Analiza 7 vježbi i provjera. Vježbanje zadataka s mature ˗ Zaključivanje ocjena

Pripremljeni radni listići s pomno odabranim zadacima ˗ Udžbenici iz fizike, enciklopedije, Internet Rad u skupinama Individualni rad

57

4 4 4 4 4 5 4 3 10 1


˗ Interaktivno učenje (izrada pokusa, snimanje i fotografiranje pokusa) Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja - kriteriji Evaluacija

˗ spremnost za timski rad i kurikularno planiranje unapređivanje kvalitete nastave ˗ rješavanjem računskih i problemskih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti rezultate sa rezultatima drugih učenika Izložiti rezultate rada na Školskom stručnom vijeću matematike, fizike i informatike ˗ Pripremljene materijale koristiti u nastavi

Program Ciljevi: - opći

- specifični Zadaće Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja - kriteriji Evaluacija

Fakultativna nastava iz Talijanskoga jezika ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗

razumjeti osnovne riječi i fraze iz neposredne okoline predstaviti se opisati osobe koje učenici poznaju voditi jednostavan razgovor napisati kratku poruku ispuniti formulare osobnim podatcima upoznati učenike s talijanskom kulturom usvajanjem osnova poticati interes o jeziku, kulturi i samostalan rad

- probuditi i razvijati svijest o vrijednosti poznavanja stranog jezika - motivirati učenike za interes o Italiji i talijanskom jeziku Zainteresirani učenici svih razreda.

Prof. Ines Harmund - školska godina 2016./ 2017.; utorak, 8. i 9. sat, četvrtak 8. sat ˗ ˗ ˗ ˗

Uvod Abeceda Pozdravljanje Razgovor u kafiću (naručivanje) ˗ Neodređeni član ˗ Glagol biti ˗ udžbenik ˗ vježbenica ˗ računalo ˗ projektor ˗ CD player ˗ individualni rad ˗ rad u skupinama ˗ timski rad ˗ interaktivno učenje

1 6 4 4 6 10

˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗

Glagol imati Određeni član Množina imenica Zanimanja Opisivanje osoba Zaključivanje ocjena

2 8 10 6 6 1

˗ razumijevanje jezika na osnovnoj razini ˗ rješavanjem zadataka i razgovora usporediti znanje s drugim učenicima ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima

58


8.14. PLAN I PROGRAM POBOLJŠANJA PREMA OČEKIVANIM ISHODIMA Očekujemo ostvariti planirane opće ishode: - uspješan završetak školske godine - uspjehe na natjecanjima učenika srednjih škola - uspješno položenu maturu i upise na fakultete - ostvarenje svih aktivnosti planiranih kurikulumom - ostvariti očekivana postignuća planirana u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Plan i program poboljšanja rada škole obuhvaća prioritetna područja: Poučavanje i učenje, Praćenje i vrednovanje, Školsko ozračje i sastavni je dio Školskog kurikuluma.

8.15. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Školski preventivni program je integrirani dio odgojno-obrazovnog procesa s ciljem motiviranja učenika za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina, te na rješavanje kriza suvremenih obitelji s ciljem prevladavanja rizičnih ponašanja. Rad školskog preventivnog programa koordinira povjerenstvo: Ljiljana Main, prof. – koordinator, Ivana Bezak, pedagoginja, Ivan Mikolić, vjeroučitelj, Borna Louvar, prof. Povjerenstvo surađuje s ravnateljicom škole, Vijećem učenika i roditelja. Ciljevi školskog preventivnog programa su:  usmjeravanje učenika prema oblicima nenasilnog rješavanja sukoba, tolerancije, poštovanja osobnosti, ravnopravnosti spolova, poštovanja ljudskih prava i razvijanja uljuđenog ponašanja; rano prepoznavanje i pomoć učenicima s teškoćama u učenju, ponašanju i dr.  povećanje osjetljivosti nastavnika za specifičnosti pubertetskog i adolescentskog razvoja učenika; unapređenje kvalitete komunikacije s učenicima i roditeljima  promicanje pozitivnih vrijednosti, socijalnih, emocionalnih, moralnih i spoznajnih sposobnosti učenika, roditelja i djelatnika u izgradnji sposobnosti učenika za zdrav i uspješan razvoj i otpornost na negativne utjecaje  upoznavanje učenika sa štetnosti zloporabe sredstava ovisnosti, problemom trgovanja ljudima, zaštitom od različitih oblika nasilja i različitim problemima suvremenog života  podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, uključivanje učenika u rad izvannastavnih aktivnosti kao i korisno organiziranje slobodnog vremena  poticanje razvoja socijalnih i životnih vještina učenika, vještina rješavanja problema i donošenja odluka; suradnja s roditeljima Namjena školskog preventivnog programa : Upoznavanje učenika sa štetnosti zloporabe sredstava ovisnosti, problemom trgovanja ljudima, zaštitom od različitih oblika nasilja i različitim problemima suvremenog života; usmjeravanje učenika prema oblicima nenasilnog rješavanja sukoba, tolerancije, poštovanja osobnosti, ravnopravnosti spolova, poštovanja ljudskih prava i razvijanja uljuđenog ponašanja; poticanje vještina rješavanja problema i donošenja odluka ; prepoznavanje i pomoć učenicima s teškoćama u učenju, ponašanju i dr. Način i vrijeme ostvarenja: U redovnoj nastavi kroz nastavne sadržaje i satove razrednika, u natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima, kroz rad Vijeća učenika i roditelja i u suradnji s institucijama lokalne zajednice, nevladinih udruga i drugim nadležnim ustanovama; putem predavanja i radionica tijekom cijele godine. Sadržaji: Obrada tema o ovisnosti na nastavi biologije, psihologije i vjeronauka Predavanja Centra za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije Roditeljska uloga u prevenciji ovisnosti Prevencija nasilja, suzbijanje trgovanja ljudima Predavanje o opasnostima u prometu (PU)

59


SURADNJA S RODITELJIMA I USTANOVAMA U GRADU Odvijat će se putem roditeljskih sastanaka, vijeća roditelja, neposrednim razgovorima tijekom cijele godine. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI UČENIKA Razvoj kreativnih potencijala učenika u suzbijanju ovisnosti i afirmaciji pozitivnih vrijednosti poticanjem uključivanja učenika u sportske aktivnosti u školi, motiviranje učenika za društveno koristan rad, rad Eko škole, ekipe Prve pomoći i uključivanje u druge izvanškolske aktivnosti. Program koji će se ostvarivati u školi u ovoj školskoj godini odvijati će se: - u redovnoj nastavi kroz nastavne sadržaje, a posebno kroz satove razrednika - u izvannastavnim aktivnostima - u organizaciji natjecanja u znanju i sportskih aktivnosti - na roditeljskim sastancima - u radu Vijeća učenika i Vijeća roditelja - u suradnji s institucijama lokalne zajednice, nevladinih udruga i drugim nadležnim ustanovama

Specifične preventivne mjere Obrazovanje za ljudska prava Obrada tema o ljudskim pravima u redovnoj nastavi svih predmeta-građanski odgoj Obrada tema o ljudskim pravima i temeljni dokumenti o ljudskim pravima-građanski odgoj Teme iz područja predrasuda i stereotipa na nastavi psihologije Utjecaj roditeljskih postupaka na rizična ponašanja djeteta.

Prevencija ovisnosti Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti Obrada tema o ovisnosti na satu razrednika Predavanje o štetnostima sredstava ovisnosti za prve razrede Poticanje učenika na kvalitetan život bez ovisnosti kroz nastavu vjeronauka Obrada tema o ovisnosti u nastavi biologije Obrada tema o ovisnosti kroz nastavu psihologije. Roditeljska uloga u prevenciji ovisnosti i osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti. Posjet Zajednici ovisnika Cenacolo za učenike 3.razreda

60

Nositelj aktivnosti Nastavnici

Vrijeme tijekom godine

nastavnici politike i tijekom godine gospodarstva, etike i vjeronauka nastavnica travanj psihologije razrednici roditelji

roditeljski sastanci

Nositelji Aktivnosti pedagoginja

tijekom godine

razrednici učenici ZZJZ

listopad i tijekom godine Ožujak

Vjeroučitelj

tijekom godine

Vrijeme

nastavnici biologije tijekom godine nastavnik psihologije razrednici: Vijeće roditelja, roditelji Psihologinja, pedagoginja

po programu Roditeljski sastanci, Proljeće, 2017.


Prevencija nasilja, suzbijanje trgovanja ljudima, Afirmacija pozitivnih vrijednosti Škola – zona nulte tolerancije za nasilje: pano o nenasilju; sandučić povjerenja (primjedbe vezane uz nasilje u školi) Upoznavanje učenika s pravima i obvezama Upoznavanje učenika s Pravilnikom o ocjenjivanju, Kućnim redom, Pravilnikom o odgojnim mjerama Predavanje o sigurnosti u prometu za učenike trećih razreda

Donošenje odluka u različitim životnim situacijama Radionica o nenasilnom rješavanju sukoba na satu razrednika u četvrtim razredima

Nositelj aktivnosti Psiholog

Vrijeme rujan i tijekom godine

Razrednici

rujan

predstavnik PU Virovitičkopodravske županije pedagoginja Školski psiholog

ožujak

Radionica – Učenje učenja u prvim razredima

Školski psiholog

Sat razrednika prema programu razrednika studeni

Radionica JA-TI govor

pedagoginja

tijekom godine

Radionice – Razvoj emocionalnih vještina u drugim i trećim razredima Uljudbeno ponašanje i komunikacija

Školski psiholog

tijekom godine

Svi

stalno

Obilježavanje Dana ružičastih majica

Svi

22.2.2017.

Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti, školske projekte, priredbe

voditelji izvannastavnih aktivnosti

stalno

Aktivnosti s učenicima: Obavezni sadržaji prema nastavnom planu i programu zdravstvenog odgoja za srednje škole: Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne, samosvjesne i odgovorne osobe. Opći cilj zdravstvenog odgoja, temeljen na holističkom poimanju zdravlja, jest promicanje zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odgojno-obrazovnih sadržaja u okviru obveznih i izbornih predmeta, školskih preventivnih programa, projekata i sadržaja pripremljenih za provedbu na satu razrednika.

61


8.16. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se na način obvezne međupredmetne provedbe kako bi se u odgoju i obrazovanju doprinijelo punom razvoju građanske kompetencije učenika. Pri tom se polazi od činjenice da su svi predmeti izravno povezani općim pravom na odgoj i obrazovanje ili nekim posebnim pravom koje se jamči svakom djetetu. U svakom predmetu se traži razvoj određenih vještina i stavova, odnosno vrijednosti koje više ili manje pridonose ostvarivanju Građanskog odgoja i obrazovanja. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja sa satovima razrednika moguće je kroz sadržaje i aktivnosti kao što su: demokratsko donošenje razrednih pravila i njihovo pridržavanje; priprema učenika za kandidaturu i sudjelovanje u radu Vijeća učenika, izbor predsjednika/ce razreda i izbor predstavnika/ce za Vijeće učenika; informiranje svih učenika u razredu o radu Vijeća učenika; razvoj komunikacijskih vještina učenika, upravljanje emocijama (prepoznavanje i primjereno iskazivanje) i upravljanja sukobom. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s nastavom Povijesti i Geografijom ostvaruje se kroz teme kao što su: različita društvena uređenja i oblici vladavine, u sklopu kojih se raspravlja o položaju pojedinca, njegovim pravima i slobodama te o ulozi institucija vlasti u zaštiti prava pojedinca; međuljudski odnosi, pri čemu se osobito raspravlja o ravnopravnosti/ neravnopravnosti između muškarca i žene, među »rasama« ili među različitim nacionalnim, etničkim, religijskim i jezičnim grupama kroz povijest ili u različitim društvima danas; ratovi i njihove posljedice, s posebnim osvrtom na pravo na mir i humanitarnu pomoć, prava izbjeglica, održivi razvoj, racionalno gospodarenje resursima, geografska raznolikost.

Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s nastavom Hrvatskog jezika utemeljena je na općem cilju i zadaćama nastave Hrvatskoga jezika. Primjerice, ostvarivanje prava na identitet i prava na izražavanje, povijesnoj borbi za uporabu hrvatskoga jezika, utjecajima na hrvatski jezik, izbor književnih djela u kojima se tematizira nepravda i diskriminacija. Povezivanje ishoda Građanskog odgoja i obrazovanja i nastave stranih jezika ostvaruje se učenjem o pravima i odgovornostima građana te o funkcioniranju vlasti u zemlji čiji se jezik uči. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s Likovnom, Glazbenom i Tjelesnom kulturom/umjetnosti moguća je u nizu sadržaja u kojima se kultura i stvaralaštvo povezuju sa slobodom sudjelovanja u kulturnom životu i uživanja u umjetnosti te umjetničkog izražavanja. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s Vjeronaukom je višestruka. Obuhvaća pitanja, kao što su: sloboda vjeroispovijesti i prava vjernika u demokraciji i nedemokratskim režimima, međureligijski i ekumenski dijalog, odnos između religioznih, agnostika i ateista. Stručni suradnici u školi imaju također važnu ulogu u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja. Potiču usvajanje vrijednosti, stavova i navika koje omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti učenika, profesionalno informiraju i usmjeravaju učenike u skladu s njihovim potrebama, interesima i sposobnostima, rade na povezivanju škole s lokalnom i širom zajednicom, uvode i prate inovacije u svim sastavnicama odgojnoobrazovne djelatnosti/procesa, prate nove spoznaje iz područja, pedagogije i psihologije.

62


Tematska područja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ljudskopravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Međukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ekološka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu srednje škole OBVEZNA PROVEDBA

BROJ SATI

međupredmetno sat razrednika izvanučionične aktivnosti (kurikulum) ukupno:

20 5 10 35

Plan međupredmetne provedbe u školskoj godini 2016./2017.

Fizika

Prvi razredi

Drugi razredi

(opća, jezična i PM gimnazija)

(opća, jezična i PM gimnazija)

Zakon sačuvanja energije / Sila trenja Engleski jezik

Etika Biologija Kemija TZK Njemački jezik

Moj lik u odnosu na druge

Hrvatski jezik

Istraživački rad - ekologija onečišćenja

Izvori tvari, nafta, voda

Fizika

Kultura kretanja i briga za zdravlje      

Geografija

Njemački jezik

Hallo, ich bin Mein Profil erste E-Mail an einen Brieffreund schreiben Aktion sauberer See Geschwister & Co. Leben in der Großfamilie

Kemija

Biologija Etika Vjeronauk

  

Povijest

Atena Periklovo doba Rimska Republika

63

Big Brother Remembering the past Eyeborg Reversing roles Marulić, Judita Držić, Dundo Maroje W.Shakespeare, Hamlet Obilježja nastanjenosti i naselja Oblici ljudskih djelatnosti Ljudske djelatnosti i okoliš II. zakon termodinamike Određivanje otpora vodiča (U-I) karakteristika Dialoge in der Stadt Judiths Jahr im Equador Alternativni izvori energije (solarna energija) Kemijske veze i kemijska energija Zaštita biljnog i životinjskog svijeta Život u obitelji, roditeljstvo Suživot i tolerancija Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti -Humanizam i renesansa -Apsolutne monarhije na europskom Zapadu


(državno uređenje, politika i vojska)

Povijest 

Latinski jezik

Vjeronauk Hrvatski jezik

Engleski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Matematika

-Hrvatska među zemljama habsburške krune -Institucije i simboli hrvatske državnosti

Suprotnosti u rimskom društvu

(društvene i gospodarske prilike)  II. ili o-deklinacija: imenice srednjeg roda. Pridjevi o- i adeklinacije Rad na tekstu: Monumenta Romana  IV. ili u-deklinacija Rad na tekstu: Brutus, primus consul Romanorum

Upoznaj samoga sebe – Vlastitosti ljudske osobe Sofoklo, Antigona Hasanaginica J.D.Salinger, Lovac u žitu Počeci hrvatske pismenosti – Bašćanska ploča Education in the UK and the US Welcome to our world Narodno glazbeno stvaralaštvo

Likovna umjetnost Glazbena umjetnost

Matematika

Psihologija Kemija Biologija TZK

Njemački

In cerca della famiglia Silvani Una vacanza speciale

Antička Grčka Antičko-srednjovjekovni grad Tradicijska glazba Dalmacije Stvaralaštvo hrvatskih skladatelja

Primjena trigonometrije u planimetriji

Vizualne komunikacije Svijet i mi Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom i problemi 1. stupnja Graf afine funkcije Sustav linearnih jednadžbi sa dvije nepoznanice Sukladnost i sličnost Krug i kružnica Mnogokuti

Treći razredi (opća, jezična i PM gimnazija) Geografija Europska unija Globalizacija Fizika

Talijanski jezik

Četvrti razredi (opća, jezična i PM gimnazija)

Fizika

Valovi zvuka Valovi svjetlosti Određivanje indeksa loma prozirnog sredstva Određivanje perioda harmonijskog oscilatora Stereotipi i predrasude Smog i kisele kiše

Matematika

Etika Filozofija

Čovjek kao socijalno, društveno i biološko biće Građa tijela čovjeka Vitalni kapacitet pluća

Geografija Politika i gospodarstvo

Freie Wahl – Historische Persönlichkeiten Kroatiens Engagiere dich!

64

Biologija

Nuklearna fizika - nuklearna fisija i fuzija Nuklearne elektrane Kamatni račun Geometrijski red Problem tangente i brzine Problem površine. Određeni integral

Odgovornost za život i opstanak Prosvjetiteljstvo: Voltaire, Rousseau Zakonom zaštićeni lokaliteti Hrvatske Jesu li Hrvati mali narod?

Poduzetništvo Ekološki sustavi Zaštita prirode u Hrvatskoj Globalne promjene


jezik

Povijest

Sociologija Vjeronauk Engleski jezik

Wozu lernst du Deutsch? Judiths Jahr im Equador Projekt: Tipps zum Sprachenlernen Jugendkultur in Deutschland Mein Europawissen

Utjecaj čovjeka na kopnene ekosustave

Postanak SAD-a Francuska revolucija do donošenja ustava Ujedinjenje Italije Hrvatsko-ugarska nagodba Društveni pokreti Socijalna kontrola

Kemija

Vjeronauk

Objavljeni moralni zakon - temeljni zakon Formal letter: a letter of protest How to be a good parent Talking without speaking Religion and politics Squatters

Hrvatski jezik

Politics and protest Primjena trigonometrije u Matematika Planimetriji

Logika

Engleski jezik

Dokaz

Njemački jezik

Likovna umjetnost

Umjetnost XIX. stoljeća: Industrijska revolucija i urbanizam XIX. stoljeća

Glazbena umjetnost

Hrvatska opera

Hrvatski jezik

Likovna umjetnost

Glazbena umjetnost

-Uvod u razdoblje hrvatskog narodnog i književnog preporoda -F.M.Dostojevski, Zločin i kazna -H.Ibsen, Nora -Uvod u razdoblje hrvatske moderne

65

Povijest

Dobivanje i uporaba alkana

Kršćansko poimanje rada

Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje Izražavanje; Komunikacijski tekstovi Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja Dijalektalna poezija tridesetih godina 20. st. Fighting for equality The Eurpean Union (The Eurpean Dream)

Do you have a social conscience -Klima extrem! -Grüne Tipps sammeln -Sind Männer und Frauen heutzutage wirklich gleichberechtigt -Die Welt gehört uns allen -Umjetnost prve polovice XX. stoljeća: Revolucija stilova 1905. – 1918. -Umjetnost 2. polovice XX. Stoljeća -Vizualne komunikacije

Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo 20.st -Nastanak NHD -Procesi europskog udruživanja -Poslijeratno stanje i međunarodni ugovori -Europa i svijet uoči Prvoga svjetskog rata -Promijenjeno stanje i novi odnosi u Europi i izvan nje -Otpor antifašističke Hrvatske


8.17. RAD ŠKOLSKOG ODBORA Školski odbor Gimnazije konstituiran je 10.VII. 2013. Članovi Školskog odbora su: Ivan Fiškuš (predsjednik), Đurđica Aragović (zamjenica predsjednika), Hrvoje Turčinović, Krunoslav Kovačić, Tihana Harmund, Maja Kirin i Slobodan Blaževski. Sjednice ŠO saziva predsjednik ŠO u skladu s Poslovnikom rada, a sjednicama su nazočni ravnateljica, povremeno računovotkinja i tajnik kao zapisničar. Okvirni sadržaj rada ove školske godine.

1

3 4

5

6 7.

Sadržaj rada Donošenje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika Donošenje odluke o izboru osiguravatelja za učenike Donošenje suglasnost za prijem djelatnika u radni odnos Suglasnost za prijem u radni odnos Ostala problematika škole Rebalans financijskog plana Donošenje financijskog plana za 2017. god. Donošenje plana nabave za 2017. god. Plan utroška viška sredstava iz 2016. god. Rebalans financijskog plana (po potrebi) Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2016. god. Uspjeh na polugodištu Plan upisa Tekuća problematika ( po potrebi) Suglasnosti za prijem u radni odnos Tekuća problematika škole

Vrijeme Rujan

Listopad, studeni Prosinac

Veljača

Svibanj - srpanj Kolovoz/rujan 2017.

Školski odbor će rješavati i donositi i druge odluke određene zakonom i Statutom škole prema potrebama škole.

8.18. RAD VIJEĆA RODITELJA Vijeće roditelja čini 16 predstavnika roditelja učenika svih razrednih odjela. Članove Vijeća roditelja biraju roditelji na prvom roditeljskom sastanku. Prvi konstituirajući sastanak saziva ravnateljica škole.

Sadržaj rada 1

2 3

Vrijeme

Konstituiranje Vijeća roditelja Izbor predsjednika/ce , zamjenika/ce i zapisničara/ke Plan i program rada Vijeća roditelja Upoznavanje sa Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom, ostalim pravima i dužnostima učenika Analiza rada u 1. polugodištu Državna matura; Ostala problematika škole Uspjeh na kraju nastavne godine Izvješće o radu škole u nastavnoj godini 2016./2017. Upisi u školsku godinu 2017./2018. Prijedlozi

Rujan

Siječanj Lipanj/srpanj

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi s: organiziranjem nastave i izleta, uspjehom, izostancima, uvjetima rada , preventivnim programima; članovi Vijeća roditelja su i članovi povjerenstava za provođenje ekskurzija i izbor turističke agencije za izvedbu ekskurzija. 66


8.19. RAD VIJEĆA UČENIKA Vijeće učenika čine predstavnici razreda- u pravilu predsjednici razrednih odjela. Ima 16 članova. Članovi Vijeća učenika su i članovi povjerenstva za organizaciju i izbor agencije za ekskurzije. Prvi sastanak saziva ravnateljica škole. Sadržaj rada 1

2.

3.

4.

Konstituiranje Vijeća učenika Izbor predsjednika/ce , zamjenika/ce i zapisničara/rke Plan i program rada Vijeća učenika Upoznavanje sa Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom, ostalim pravima i dužnostima učenika Izvananstavne aktivnosti, ekološke i preventivne aktivnosti Natjecanja učenika Ostala problematika škole: izleti, ekskurzije, tekuća problematika Osvrt na rad u prvom polugodištu Državna matura Tjedan darovitih učenika – planovi, prijedlozi Ostala problematika škole Analiza uspjeha i rada na kraju nastavne godine Izbor najučenika škole; nagrađivanje uspješnosti Prijedlozi za sljedeću godinu

Vrijeme Rujan

Prosinac

Siječanj

Svibanj/lipanj

9. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Razrednici i nastavnici će posebnu pozornost posvetiti svim učenicima: nadarenim učenicima pomažući im u razvoju sposobnosti i napredovanju, a učenicima s teškoćama u učenju, pomagat će u savladavanju gradiva i razvoju samopouzdanja kroz dodatni i dopunski rad. Povjerenstvo za učenike s poteškoćama surađivat će s nadležnim institucijama i raditi prema Pravilniku o određivanju primjerenog oblika školovanja djece sa psihofizičkim poteškoćama. Kroz preventivne programe ostvarit ćemo planirane teme i surađivat s nadležnim institucijama u zaštiti učenika od bilo kakvog oblika nasilja nad djecom. Učenici će biti zdravstveno osigurani i osigurani od posljedica nesretnog slučaja (doprinos roditelja) Za radnike škole koji nisu prošle godine bili na zdravstvenom pregledu, organizirat ćemo liječničke preglede prema Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjem školstvu Republike Hrvatske. Zakon o zaštiti na radu propisuje da su u svakoj instituciji organizira primjena Zakona o zaštiti na radu. Gimnazija Petra Preradovića je ove poslove povjerila firmi Zaštitainspekt iz Osijeka koja ima predstavništvo u Virovitici. Ova firma napravila je Procjenu opasnosti i Pravilnik o zaštiti na radu. Ovi akti su odobreni od strane nadležne inspekcije u Županiji i usvojeni na Školskom odboru. O zaštiti na radu brine tajnica škole i stručnjak zaštite na radu I.stupnja. Svi zaposlenici završili su propisanu obuku iz protupožarne zaštite, jedan profesor i posebnu obuku, dva zaposlenika obučena su za prvu pomoć. Imenovali smo Tim za krizne situacije (Ljiljana Main, Ivana Bezak, Ivan Mikolić, Borna Louvar, Domagoj Brlas) i izradili protokol o postupanju u kriznim situacijama. Ove godine planiramo bar jednom izvesti vježbu evakuacije. Na školskim hodnicima imamo razglas za potrebno obavještavanje učenike o mogućoj opasnosti i evakuaciji. 67


10. PRAĆENJE OSTVARENJA Praćenje ostvarenja ovog Godišnjeg plana i programa provodit ćemo tijekom nastavne godine, a posebno na kraju školske godine. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole bit će objavljen na web stranicama škole, pa će ostvarenje moći pratiti svi učenici, roditelji i suradnici škole. Svake godine provodimo proces samovrednovanja. Samovredovanje provodi Školski tim za kvalitetu u sastavu: 1. Jasminka Viljevac, ravnateljica 2. Mateja Uzelac, koordinator za DM 3. Ljiljana Main, psihologinja 4. Ivana Bezak, pedagoginja 5. Maja Bašnec, prof. hrvatskog jezika 6. Ines Tovarović, prof.biologije i kemije 7. Ines Harmund, prof. engleskog i talijanskog jezika 8. Josip Strija, knjižničar 9. Ivan Mikolić, dipl.teolog Nastavit ćemo i ove godine vrednovati rad škole i surađivati u projektu samovrednovanja. Pratit ćemo uspjeh učenika u redovnoj nastavi, poduzeti mjere za smanjivanje izostanaka, pratiti uspjehe nadarenih učenika na natjecanjima učenika srednjih škola i u izvannastavnim aktivnostima i školskim projektima, kao i napredovanje učenika s različitim problemima, a posebno uspjeh na maturi. Na kraju nastavne godine prezentirat ćemo rad škole na završnoj školskoj svečanosti, objaviti Godišnjak Gimnazije Petra Preradovića u kojem ćemo, kao i prethodnih godina, dati sažet, ali cjelovit prikaz rada škole i koji ćemo, u digitalnom DVD obliku, uručiti svim učenicima uz svjedodžbe. Godišnjak će dobiti i članovi Školskog odbora, Vijeća roditelja, ustanove u gradu i našoj Županiji, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za odgoj i obrazovanje. Na taj način ćemo rad škole učiniti javnim i poznatim i, nadamo se, prepoznatljivim.

Ostvarenje Godišnjeg plana i programa pratit će razredna vijeća, Nastavničko vijeće, Vijeće učenika, Vijeće roditelja, Školski odbor, Tim za kvalitetu, Upravni odjel i ured državne uprave Virovitičkopodravske županije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kojima na kraju školske godine šaljemo izvješće o ukupnom radu škole, kao i Centar za vanjsko vrednovanje obrazovanje, Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

68


11. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 2015./2016. GODINE U skladu s nastavnim planom i programom realizirana je sva redovna, izborna i fakultativna nastava te planovi i programi rada razrednih odjela. Realizirane su sve planirane izvannastavne aktivnosti s odličnim rezultatima. Ostvarene su planirane priredbe, izložba Likovne družine, učenici su sudjelovali u snimanju emisije „Ni da ni ne“ te u Međunarodnom istraživačkom dana za učenike, postigli smo niz dobrih rezultata u sportskim natjecanjima, a vrhunac je bilo Svjetsko natjecanje u krosu, održano u Budimpešti. Tri učenika naše škole (Marino Bloudek, Krešimir Godeč i Paula Rakijašić) sudjelovala su na svjetskom natjecanju u selekcijskim ženskim i muškim ekipama čiji je prijavitelj bila naša škola koja je to pravo ostvrila 2015. godine osvojivši drugo mjesto na državnom natjecanju. Uspješno smo proveli projekt „Tjedan nadarenih učenika“ u sklopu kojeg su učenici i nastavnici zamijenili uloge u projektu „Stani u moje cipele.“ Na državnim natjecanjima sudjelovalo je devet učenika. Najbolji rezultat koji su postigli učenici bilo je treće mjesto na natjecanju u krosu. Svi su učenici gledali dvije predstave u virovitičkom kazalištu, a učenici četvrtih i jednu predstavu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Realizirana je projektna i izvanučionička nastava. Učenici su posjećivali muzeje (Virovitica, Grabrovnica, Tehnički muzej u Zagrebu) ,velesajamsku izložbu Interliber, izložbu Leonardo da Vinci... Realizirane su stručne ekskurzije u NE Krško, Tehnički muzej u Munchenu. Učenici su kroz projekte dio nastave odradili i u Firenci, Padovi, Veneciji, Veroni, Beču, Munchenu, Salzburgu, Vukovaru…dok su prvi razredi odradili terensku nastavu na području Županije (Papuk, Jankovac, Ružica grad…) Uspješno je završila nastavna godina za maturante, svi su uspješno položili državnu maturu. Školsko ispitno povjerenstvo u suradnji s NCVVO uspješno je provelo državnu maturu za 112 učenika u ljetnom roku. Svi učenici uspješno su položili maturu u ljetnom roku i vrlo uspješno upisali su se na fakultete. Svoj prvi izbor uspjelo je upisati 74 učenika, što je 66 posto maturanata. Upisali su Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Zadru. Od studija, tu su Pravo (11 učenika), Fakultet elektrotehnike i računarstva (13 učenika), Učiteljski studij (5 učenika), Građevina, Matematika, Vojni inženjering, Zrakoplovstvo, Aeronautika, Anglistika, Arhitektura i urbanizam, Biologija i kemija, Biotehnologija i istraživanje lijekova, Dentalna medicina, Medicina, Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Filozofija, Fizioterapija, Geodezija i geoinformatika, Geološko inženjerstvo, Naftno rudarstvo, Novinarstvo, Ekonomija, Povijest umjetnosti, Šumarstvo … David Osmanović je među 2 posto, a Veron Hrvojić među 2.3 posto najboljih maturanata u Hrvatskoj po rezultatima državne mature. U 1 posto najboljih učenika u pojedinim predmetima u državi su sljedeći: David Osmanović iz Fizike i Matematike, Ana Mucak, Andrija Golub i Frano Šušak iz Engleskog jezika A razina, Mirna Deskar iz Matematike B razina, Marta Stanić iz Informatike. U 2 posto najboljih tu su još i Marin Hanić i Veron Hrvojić iz Matematike A razina te Ivan Mikulić iz Fizike.

69


Učenici ostalih razreda također su do kraja školske godine (nakon dopunskog rada i popravnog roka) uspješno završili razred sa 100% prolaznosti.. Uspješnost pokazuju i postotci odličnih (43,3%) i vrlo dobrih (47,7%) učenika. Učenici osim izvrsnog uspjeha pokazuju uzorno vladanje (100%). Problem koji bismo trebali rješavati su izostanci učenika s nastave: ukupno su izostali 26978 sati što je 62 sata po učeniku. Ove godine nastojat ćemo zajedno s učenicima i roditeljima raditi na smanjenju tog broja.

Suradnja s roditeljima tijekom prošle godine bila je vrlo dobra. U svim razredima održano najmanje tri, a u nekim i četiri roditeljska sastanka, roditelji su se o uspjehu i napredovanju mogli svakodnevno informirati koristeći e-dnevnik koji smo uveli šk. God. 2015./16., zatim na individualnim razgovorima s razrednicima i predmetnim nastavnicima, a preko vijeća roditelja koje je ostvarilo planirane zadaće informirani su o važnim događajima za školu. Nastavnici su ostvarili planirane zadaće u okviru nastavnih planova i programa redovne, izborne, fakultativne nastave i izvannastavnih aktivnosti. Usavršavali su se na školskim stručnim vijećima, županijskim stručnim vijećima i na seminarima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i strukovne udruge. Realizirali su osobno stručno usavršavanje čime je ostvaren i plan individualnog usavršavanja nastavnika. Ostvareni su i planovi rada ravnateljice, pedagoginje, psihologinje i knjižničara. Realizirani su ciljevi kroz aktivnosti školskog preventivnog programa: obrazovanja za ljudska prava, prevenciju ovisnosti, prevenciju nasilja i afirmacija pozitivnih vrijednosti, ekološki programi i programi zaštite učenika (socijalna, zdravstvena) Zbog poboljšanja materijalno-tehničkih uvjeta 2014./15. kada je osnivač, Virovitičko-podravska županija, odobrio sredstva kojima smo zamijenili prozore na vanjskoj ovojnici zgrade i staru kotlovnicu zamijenili novom, kondenzacijskom, prošle smo se godine kvalitetnije i energetski učinkovitije grijali i manje zagađivali okoliš. Školske godine 2015./16., od 23. listopada relaiziramo dva EU projekta. Oba su projekta iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Promocija kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“. U prvom vrijednosti 2 260 369,46 kuna tri škole Virovitičkopodravske županije,Gimnazija Petra Preradovića iz Virovitice kao prijavitelj,Srednja škola Marka Marulića iz Slatine i Srednja škola „Stjepan Ivšić“ iz Orahovice kao partneri, provode projekt „Zajedno kroz prirodoslovlje“. Drugom projektu, STEM za SvaKoG, prijavitelj je Gimnazija iz Bjelovara, a naša škola je jedan od partenera. Projekt je vrijednosti 1.297.625,28 kn. Zahvaljujući tim projektima u naša je školi opremila novim računalima kabinet informatike, nabavila ponešto opreme iz kemije, biologije i geografije, dobila novi kopirni stroj. Nastavnici naše škole sudjelovali su u nizu vrijednih i kvalitetnih edukacija te su osposobljeni za izradu kurikuluma. U projektima je nastalo dvanaest novih fakultativnih predmeta (osam u našem projektu i četiri u suradnji s Bjelovarom). U sklopu projekta osim kurikuluma, nastat će i priručnici za nastavnike i učenike, a nastavnici su naučili izrađivati i postavljati sadržaje za e-poučavanje (Moodle). Ostvarili smo suradnju sa školama u europskim zemljama (Belgija, Nizozemska i Švedska) u kojima smo mogli vidjeti kako funkcioniraju školski sustavi tih zemalja.

70


Ove godine provodit ćemo eksperimentalno tri fakultativna predmeta nastala u projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“. Planovi rada:! Osim projekata ESF-a provodimo jedan projekt FZO koji je započeo prošle školske godine i nastavlja se ove, vrijednost mu je _________, a cilje je izraditi projektnu dokumentaciju za energetske projekte Fonda za zaštitu okoliša. Prošle školske godine uključili smo se u projekt e-Škole koji će trajati do 2018. godine, a kojem je cilj da škole u kojima se provodi budu digitalno zrele u svim segmentima djelovanja (poslovanje škole, stručne službe škole, nastava, nastavnici, učenici). U sklopu tog projekta izradili smo Strategiju razvoja O praćenju ostvarenja Godišnjeg plana i programa rada za 2015./16. imamo izvješća objavljena na web stranici škole i u Godišnjaku škole.

71


11.PRILOZI 12.1. Tablica uspjeha Tabelarni prikaz uspjeha u nastavi na kraju školske godine

Brojno stanje Razred

Uspjeh u nastavi S Vrlo Ukupno Odlični Dobri Dovoljni Nedovoljni uspjehom dobri završili

M

Ž

10 6 8 12

14 18 17 14

36

63

21 22 15 10

29

2. d

8 7 14 18

Ukupno

47

68

3. a

3. d

13 13 11 14

Ukupno 4. a

Neocijenjen

Broj učenika s ocjenom nedovoljan S jednom S dvije S tri ili više Ukupno Od toga % ocjenom ocjene ocjena ocjena učenica prolaznosti nedovoljan nedovoljan nedovoljan nedovoljan

7 7 1 19

12 16 13 7

5 1 11

34

48

17

28

8 12 4 16

16 16 14 11

5 1 11 1

115

40

57

18

15 15 13 14

28

11

17

28

16

12

24

5 20

15

28

51

57

108

52

52

17 19 21 20

27

4.d

10 9 8 8

28

13 19 11 19

14 9 18 9

Ukupno

35

77

112

62

50

0

0

0

112

0

0

265

434

188

207

39

0

0

434

0

0

1. a 1. b 1. c 1. d Ukupno 2. a 2. b 2. c

3. b 3. c

4. b 4. c

Ukupno 169 1. - 4.

24 24 25 26 99

29 29

28 29

24 24 25 26 0

0

99

0

0

29 29 29 28 0

0

4 0

0

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00%

0

0

0

0

100,00%

0

0

0

0

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

115

0

0

28 28 24 28

8 4

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

108

0

0

27 28 29 28

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

72


12.2. Sadržaj Godišnjaka škole 1. Uvod……………………………………………………………………………………………….……………………

6

2. U mirovinu smo ispratili profesora Zvonka Ternjeja…………………………………....... …..

7

3. U mirovinu smo ispratili tajnika škole Predraga Saratliju……………………………………..

9

4. Osnovni podaci o školi………………………………………………………………………………………….

10

5. Tijela upravljanja i stručna tijela škole……………………………………………………………………

11

6. Nastavno i drugo osoblje škole………………………………………………………………………………

12

7. Stručno osposobljavanje – ped. Gorana Bem i prof.lik.umj. Nikolina Hečimović…….

16

8. Državna matura……………………………………………………………………………………………………..

17

9. Školska knjižnica…………………………………………………………………………………………………….

18

10. Statistički podaci o učenicima………………………………………………………………………………..

19

11. Najučenik škole………………………………………………………………………………………………………

20

12. Učenici i razredni odjeli…………………………………………………………………………………….……

21

13. Rezultati županijskih natjecanja…………………………………………………………………………….

28

14. Rezultati državnih natjecanja………………………………………………………………………………..

30

15. Matematička natjecanja……………………………………………………………………………………..

31

16. Međunarodni istraživački dan za učenike…………………………………………………………….

36

17. Interaktivna i izvanučionična nastava fizike i informatike…………………………………….

38

18. Projekt „Zajedno kroz prirodoslovlje“.………………………………………………….…………….

40

19. Projektna nastava……………………………………………………………………………………………….

43

20. Aktivnosti i projekti Eko-škole……………………………………………………………………………

49

21. Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti……..………………

50

22. Aktivnosti PASCH-A u šk.godini 2015./2016……………….………………………………………

52

23. ŠŠD Gimnazija – Izvješće o radu i natjecanju…………………………………………………….

55

24. Ostale aktivnosti u školi....………………………………………………………………………………….

53

25. Svjetsko natjecanje u krosu………………………………………………………. ………………………

57

26. Aktivnosti Likovne družine u šk.godini 2015./2016.……………………………………………

60

27. Preventivni program………….……………………………………………………………………………..

62

28. Dan škole Gimnazije Petra Preradovića – projekt Stani u moje cipele i priredba

64

29. Ostale aktivnosti učenika i nastavnika……..……………………………………………………...

66

30. Završna školska priredba……………………………………………………………………………………..

73

31. Vremenik događanja u školskoj godini 2015./2016. …………………………………………

74

73

Godišnji plan i program Gimnazije Petra Ppreradovića za školsku godinu 2016./2017.  

Godišnji plan i program Gimnazije Petra Ppreradovića za školsku godinu 2016./2017.

Godišnji plan i program Gimnazije Petra Ppreradovića za školsku godinu 2016./2017.  

Godišnji plan i program Gimnazije Petra Ppreradovića za školsku godinu 2016./2017.

Advertisement