JUPI (broj 2)

Page 1

G h jvrYh

Bt'*it \fo'*h'\u

o

l\,^. Ilr\J ol o

tu

STRIp

-'--=-

l.--)o l.\j

BOIftNK E J

o L'

x3" OS ,9 uDEVlr

BR{ z 6\J'

KRArlNTt

L

IPftU

2o21,


V

$DRL\ d@Ps RAZREDNT

eesopts +.e

IMPRESUM LIVADNI KUKCI

2 3

PRIRoDA

4

OCEANOGRAFIJA

7

pdeu

r

JUPIJEVA BOJANKA

1

slrropnren

8 9 10

2 Lrr. srvAnnm5rvo tl ZABAVNI ZADACI 13 JUPIJEVE IGRE T4 MRTVO MORE 19 JUPIJEVA BOJANKA 3 20 NASMIJMO SE 2I JUPIJEV STRIP 24 ZAHVALE 25 JUPIJEVA BOJANKA

AWRil 7*, \,t utt{c1'r

(ril\{ Kt": I

Su r*nq

Prqcq

,l

Tl

V.a \von 'v*J "an v1=ll

1

k-o

N\-ofoZ[dn'r'rc

F**u%t'oh

Urednice: uienice Marta, Franka, Petra, Hana i Lea Mentorica i tehnitka Podr5ka: knjiinidarka Suzana Pracaii


n IJ

tf

#n

[,

rl

Umvcdmd B04A )vctcA

kwkea

tLt

BUBA f4A\,\ ZIVI /VA LIVADI IVt(r

Jr uuDl MM-tvA):) 5lr,1Bolotl SRFG

/nunBnru su

v

rprf[

I4RAVI 5U'URIO IIRIJEDNI STAt(oVN/cr

KAKO J F WPAV

LIVADF SIAtHro

flALI

RADF I SKUPIAJU HBAIVU

i uPrRct' I

vECr Su 0D

&*lw

0b ?CELA i1eruir wrY vBryFDNt

wA nnDr

flTN

pcELtcE

nnol fiFD U t

KAO

svoJoJ KosNlcl

Pcrttcr

lt1*1u cR f{0 " ZUTE

PR]GI

rc

PAZTTE

D& tH /Vr

ZAt',tJrUrtF

\JELU LT

S OSnnnl

PTIRI 5E

F/RAIJA MTKIAROA LiyADlVOG CVIJECA

rit u PRF D/v/v{ sARF/VA '.i3Ltct

RFPU

GLAVT "

RVATS

Kcj.

VA

/rjA R06CVA \IPUT

JTTFA/A -

H

KRILA"

---.---J

Stx 6[8frfr


5POJ| JFDl\dU

IoittrcE oD ,1 Do VRt0

\t I Dootr ir6

l(oRtsNU trV0T IUU

.th 15.

'L.u \ .nze 33\/ '11 gt'2x\,G

3U.

$

35

f

.tg

s6

g+. .u^^w,L^zs,,JJ

++/

rt5 -\ \

\c"

,,1c io

4b" h "59 'lq srJ "\3 /^'

*q,

0O'u,. \/ L

44

'\o

L'o1,sL.L

[{oT6ALlcA, eVlJr

iE

Pdrlr

11I)&\

\,t3l\rtt

to^dgqQ

+


L0"

TRAv4U-srlJET$n DA/v pirra

Taaor lrlr,rbe irrn' P}s|€tt 50-100 fVlrrov

\dr

tn U

Zrllt

hUue 44 \ oCI PurA

KRt[rli

lliNltn

PCEF su

U

-lAko DRuSrvENA utgn I VOLE POfrTI

Lrrr

t0

ttA

pisrr su JrUNi

$0

kuKCr

k iL0NrtAR,A

SAf

ll'44\U svol

ItutK[

5F N

PRptrvgn6

HA4Nr/ ro..lU

covon iPrr$

pGrE

I NA rAl

ZOVU

TR.UTOII

Kqr

\

NXdtN

ON\

{0l\quNlClRAJtr

E R ADF tv rdtn

ILA U laosj*u Mlroru

*o uboDF, 'inlAe

p{.nt r:rpnoA I 0{A tlg0n

VAKA PdEm (0loxr1r I

,

[J

u\a_\g$ANA

4p1A 5V0.1 tvtlRS

SvI CLANOI/, KOIONIjF

JT

TAKCI

PREPwNTU

rJr,lD

r


JA

\)'/

VOL

II'{

PR\RilDU,

AT

i

Lr:\----' \ l[ \oLtH

t--- Y

,"oc---\

t \h \oL\\\ P\Ltt PTrA l{olE A

vrsrj, drilr srroJA

Ko$ A

\\

Y.,q\L[N,

T\\

lA \0LN Tr

Po\LlNRHc

NNKoN

Kr[r

GRANE ul'Br,

'tl

\OL\II KNA

H0Lh\U

Ui./c

Pr\RoDu) NT\l,

LJET1

p0 \e,Nt

lv\AIENI tllt AVrI

A rt! \OLI}\

JN

\A

\{5Esrc o

j

I

KilD\

N\

KR,}\u DhNA StJNcE zAoE,

S\lE

IADE\

xrt t*

t,

t*," 5f;-t \u

,\\

\ \\ li|

l1

tltt

't

v


\t t

;oI \bujetg[e

\

oc.eqne.

e

r.'il;:\$; , broJke

741"

po\)

w

k^\y

rS\he

)

p'IFr,,,er^ro

,/oo0 GODINN h\' str

farnc'r

[tJ,

tnorrr4o

Oce*n,maJ

L

Ju T o!.0 5\/je ro\ u

trut"o'n1n 'oJn

t"Ku oceontfiQ ol

3r /, svlels kn uoJ"

\o

L'I z*u. t\.'^o Jn rJ \.J u-, slolk o. uoJo.

^

(^ 9gflQll lfio 3or"nc

4'1,

Jn

lr,

UdrSemo pfotLveo 50',1 -t0/"Kl StKA I o\t JI Je p\o^

[f.t

c'C

uino t,t, i,tl

[]'

i'v,

U

oceQnrrnq.

1sl,

e5.ls ['h

0ce cnq Lv rsl l-qzeh0 l

J'(

n5u


s

J 24'

v4

2ol ,-L


U

UVALI

JEDNOJ

&.b,0

.tE lvrAri

lvA

PORT D

I

RF/vuT

rVA

PUI

,

-

rnr,rAo

ii

0ornzn

t

z

44,

1E Vt L\1{

obAS)ALo -ul'IRE

Jroroo oAilA KAoR Jr 14

t

BOJE

jE

M0 RU / lvto

d, tr

UIL1

svo.1F

oOL

Ul io

UVA LE

*

pRoS40 jE

S

vrJ

#

Errc

t,t

PORFD

,No SvoM PUrg

NA pl tEKoi

*lfst]

Do

IPAK

i

@

, /-

K0Ji

v

JE

rD,o

SvtltrLlO

JED/Vu vELIKU

JF

ob,AL

i I4

J[

DAIrDALFKo oD

NAo

14AsNrJE

5

E

D OP LOV 10

#

,ALr

JFBIL0 vrsoKo

NASTAVIo PVT

JE

tz,'1AD

ffiK^DrEA D05Ao Do oBALE )EaNoO & ffi Posr^tr su l,A vJtr,nA JF PUH Ao

5ETtH0 5r{'[RlL0 'zA rMuAtvt

svE JACE

#*3,naoR[ JL

Er.r

^^

o JE rIi K:Tll:^TJ

oLuJtt 0oj Do*oo

JF D4LEK o.

EDAton

svojoj#

JE I

I.;

UoLEDAd

o0L

Vcro

SE upr-As,o

KRoe SvrJ

D4

Erlo ,t

ru

rrtA

U

n,L Vri

v1

.

rr AR i

.

r A E cE

lci

g


OOC

-

JURJEVA

*,<

tu -.\ \--zf

l\/"\


KRAJ SKOLSKE GODINE Do5ao je kraj Skolske godine. Skoro sva djeca dekaju da se odmore i da krenu u

nove ljetne pobjede. Neka djeca ne iele praznike, iele prijateljstva i druienja.

iii

u 5kolu. Moida zbog

Uditelji se isto vesele odmoru. Njima je posao poudavati djecu, no to bude i teiko. desto govore da smo svi zasluZili ,,odmor od 5kole". Tako zakljudujem svi se trebaju odmoriti od udenja i ispita znanja.

Lea Sopek,4.b

It

;o. r'tr.\ \lt.t

-.,f_'\s

\**r**\*--l

f*"*.*****."*r"

-\**,-,t'"*\*-//-

44


MORE More je predivno, po ljeti plavo itoplo. More se ne dijeli. MoZe ga svatko imati, bilo gdje i bilo kada. Samo treba do6i na plaiu.

More od sunca bljeiti i presijava se. Kad dode veder, ono gleda turiste kako govore o njemu. Ma makar je netko bio samo jednom na obali, on uvijek hvali tu ljepotu mora.

SU NCE

Sunce je

iuto, veselo, ali moie ijako dobro opeii koiu. Po ljeti nas lijepo grije pa dak i prZi, ako nismo oprezni. Sunce je kao poklon. Sunce je izvor iivota. Ja volim sunce jer znam da me i zimi grije kad sam vani.

@ ttrt

Lea Sopek, 4.b

4z


ZBNNIz.ADAct 5 - rEuE t/o

t - {,qro

b'cqveN0 5

+o

46,\lt,Cllt,

q . PLAVO

*-}frr<gcr LrurS

Ke buS

tu-F 5--9 I$

{r,\^ z; jq

sqtn tr#-no,.meh

)a Eqm Pqrqn


UETNA OSMOSMJERKA s

A

V

o

T

o

K

G

D

L

M

G

H

L

R

S

s

K

o o

A

P

o

T

E

U

G

F

R

U

S

u o

5

E

I

L

o

T

e

K

E

V

c

V

K

P

E

U

s

e

K

G

c

F

DT

c

T

P

K

D

S

z

H

V

K

c

N

L

s

e

H

G

A

D

s

A

o

A

A M

A

o

F

A

T

s

U

V

U

z

R

U

J

D

T

L

5

NJ

L

E

o

T

U

H

R

P

E

L

B

N

M

N

B

K

c

E

E

R

R

S

K

E

P

s

A

U

M

z

E

N

U

s

z

V

D

H

E

L

A

D

A

A e

c c

z e

K

s

F

B

L

D

F

o

s

J

F

R

5

R

G

M

B

E

L

I

A

D

A

E

E

e

T

B

F

I

U

s

I

c

o

E

A

M

K

s

P

R

N

A

N

c

G

R

o

e

F

c

s

R

N

A

o

E

P

L

c

D

N

F

H

A

K

I

s

s

P

V

s

J

e

V

P

N

A

K

c

R

A

N

N

D

N

V

K

c o c

o c

5

K

T

P

L

A

L

A

P

L

H

H

A

z

D

G

E

F

I

c

L

K

F

K

K

c

E

A e

R

V

o

E

K

R

A

V

J

A

5

V

M

A

G

A

R

A

c

H

A

P

NJ

K

e

A

R

P

E

L

R

o

E

A

H

A

D

o

R

B

s

E

s

P

R

P

E

z

E

R

A

M

H

L

P

H

K

H

e

A

N

NJ

A

L

I

H

s

N

B

A

P

L

I

V

A

NJ

E

N

F

E

K

E

K

H

B

F

D

c

K

L

P

N

L

c

H

H

H

H

H

c

H

H

L

c

A

L

H

A

L

H

K

L

H

L

A

D

o

V

N

A

K

H

s

PRONADI: MORE, SUNCE, SUNCOBRAN, LEZAUKA, PlAzA, RIBA, VRUetNA, GALEB, PJESAK HLADOVTNA, St<outcE, BRoD, PALMA, LUBENTcA, pRAzNict, SLADoLED, pEcANJE, KUpAcl KosIM, pLtvANJE, RONJENJE, MORSKIJEZ, OVCA, MAGARAC, 5E5IR, OTOT, SANDALE.

4+


CABOBI,I JEDI\/oROZI

JupuEvf 16ffA-

V

bAtfigcv

|r/or zDE{p

Lori t,io u irni

.

"R"$1. Co^ Lno LirL.

iroo|

t kJg flfy.o...+ Rott,

Pi;

* l,*l;.

rh. iz

o

Y

&gp,sa.

nie

M*..taJ' j.J,

v

i*r,,J;:

v

vsr{lor

svoF

l,ot,ko ltlta vrsta, j.dno.ogo.

ha svgt/u I

rtvAYsRo

45


JUPI . LJETO 2A2I

8Kol4 tTb

VoponAvNo: 2. rME uirrEllrcE ENGLESKoc IEZTKA 4. pREZrMn, uinnurcE GLAZBENE KUaURE 8. NAJBoLTR

uirrnr-JrcA NA svrJETU

rs. coorSNJE DoBA ovoc BRoJA ruPrJA 15. IME UCNNTTTCE VJERONAUKA 16. IME DEFEKToLocINJE Srorr

IME

;

uirrnlncE NJEMAiroc

IEZTKA 3. NAZrv RAZREDNoc iasoPrsA 4.8 5. IME uie,Nrcn, KoJA sE pREZrvA SttvruNrc 6. IME uip,Nrcp, KoJA sE, pREZrvA ZNronnrc 1.

7. PREZTMp

uerrpulcE

8. rME PEDAGoca 9. rME 10. rME

TNFoRMATTKE

Srorn,

uigNrcn, KoJA IMA SESTRU ANDREU

uiExrcE KoJA

11. rME RAVNATELJTcE

sE,

pREZrvA rvANJKo

Srorp

IME uinNrcs, KoJA sE pREZrvA Srnor 14. rME TNnZNTcARKE xaSn Srolp 12.

46


J U PUEV/

i-l t)rcL z-cL l4JLrl

ZADATCI

ZVJEZDICE

@*((}=[ +

(0G : l*lt l__J

(m'@ -

/,___J

-ffi'o@=_+ @@ .@@:

_

H

@o.O@=/: CD"4

-r o 2' []

'1

t+: .

M

Korr dv iF BRoJ ')

UPtil\i IKq

t( /-J v

NIJE

ltsrc,@

32'r

ll-1

,i{19 ,=J^ nl,=n't L-J

l*--J

47


NreRDNO o o

hh "l\iur q d i rzv rEt"i.'

Fl

i

evorn Y z?,^,lnot.lc'

uql k^J nL pl,un oh

J" rot

:

TonL

@ l'l\'.5.

o

Zon^in

se

4s


N

gu.u

J. potonul,

+

Mrtu, move ro ZJo \e no1[o l1n ,n,r.to l^ pvoi,toE ' kl'1'- l,lu

JI

; oJrnoL,a rno L I nq uoii I "f J

l\/l,t, z b"1

rlnv

Utso

Ke ltzt(l0

;*.;rtl'i1'

u n\ornur ;ii,;J,it^; I i";u.

e no.Ll ua ho ia[. I

n"

ro

,

f

Nunno1ul*

wY 1e

p,,i,1uf,

-.

41


a a.

!r

20


\'J,81 N\

\\LL\\ Rd,"k q$G

zroAo

\' \tltt\ ;

Sr""t-Y"

-\ttot\

?e\'i

[l\ \ou o q\u \

'

Y-\ )\

J;-.

\\\;evt

tt

r\n

*-t \

Y ua "crgVu

\t"u?

- U ku-c*k\

Rl^; n[e \J- J,, ,. ou\od,^[-u l,&, ,J.li 3uJ'" r^JnE

I3.;

q J'-1_l

b\

\ti'-

g rn^'o-fo na

Il

z


VICEVI

Kukavica U jednom kvizu lvo odgovara na pitanje za milijun eura. Pitanje glasi: ,,Koja ptica ne pravi gnijezdo?" Ponutleni odgovori su: A:Vrabac B: Lasta C: Kukavica Razmi5lja lvo i na kraju zatrali pomoi prijatelja. Pozovu oni lvina prijatelja Marka, a on nakon kraieg razmiSljanja kaZe: - Kukavica! lvo posluSa i osvoji milijun. Sutradan lvo odvede Marka u najskuPlji restoran, kako bi ga podastio. Kad su sjeli upita ga Marko: - lvo, kako si znao, da je bai kukavica ptica koja ne pravi gnijezdo? A lvo ee: - A sve razmi5ljam 5to ie joj gnijezdo kad Zivi u satu!

Glagoli Uditelj na satu objaSnjava vrste glagola. Na kraju pitaJuru: -Jure, kakav je glagol ,,kihnuti'? - Zar azni, gospodi ne uditelju!?!

Presporo Vidio sam da te je uhvatila policija. Sta se dogodilo? - lSao sam presporo. - eekaj, misliS, i5ao si prebrzo? - Ne, da sam i5ao prebrzo ne bi me uhvatili?!?

SendviE UlaziJure u trgovinu. KaZe mu prodavad: - Dobar dan, izvolite! Jure: - Sendvid, molim. - Za ovdje ili za ponijeti! - Za ovdje, kod kuee sam na dijeti!?!

VeEera Sjedi mui ispred televizora, pa povide: fl - Zeno, jesi li spremila vederu? - Nisam. - Pa zaSto nisi? - Porudio ti Zupnik: kad moZeS sudjelovati na misi preko TV-ekrana, poku5aj i vederati preko ekrana.

2z


,4\ // l\

,/ /\

,r'/\

,'' /'/

// /,// /*-/ \-.

/

i

9,t ,/\/ / /.

/

t

vtr;tyty

,

t9,t r/;/ /./ t

,ra /n**.//

ObLffi

uirrrgrcl 6LrDA v

-:iio

rt 1r e zA6ro

-P0

sA\EIu rrlrdlrknl

MA

TE

yrodr!

/v1Jt5T0 GDJI

PA IJP\TNI

rt ziD?

JE DA 5TA\Iil,I ObTMr

R[KA0 |tt

5At-l s E

UDA?,,I0"

sl-

pliA OiAc - Jt

-

sIO R\DI )

ivrcu

5

/UALoc l\tcu:

Lt zl\lA0 5VA PIIAh{A NA

TE 5IL}1,

JESAr1 ]

-

X

At(o ou D

A rEi pROSno /V

q

: AilSAtt zl1rAp 0D60q,0Rtf , ,(g ,rr\\i\ \V/

\

--$'Nnu 5TA\{ _$ hluJo I llleo ., )-i

\-

\ZN[U

DRUGOS

A \J/

, \\,tN,HL\,kt""'"

r'

5F usrlF U hr0vE sTANo\lq "IFDAN t]bE l-1q0

u 5\0\

6TAN iGTFDA,

tu zAHouJ uoLEbA 6uur1url, -a-A pR\n TRL$rur, - vtbl 0\j0 , tDE ALI{O \r-V D\\\ 5E

ubAcr tuEiqr,P0\tlc E \Ouu ODV1NH

- dr1

HAso

- KhKrl[

I 0[05E ]ut5N\t

5E sPrislr Kffi r'UfU D0 rrlRATr h4\

TRE

it-ltr

x

Ne

f4o\f

so

sr

HNSEr

TRE$NJF,

va,Nlr

rr l,tENil Rsrnu

23


JUP$\n

JV"#"J tnoj

,ta,1n nq,

ttt'' ,,Nqb{i [^ u

sk lii t4


w

ZAHYAL[\IIIA

t'n \r--,

e smAr'rl tnhthd q2 \* ,]-

t"o^ -*"* y t-t^q{, lry'

D"nW 'U',,p-^a'[*

fi"I^ "(y,f ncr,}t

\t- fir rr I,^,Tr,q , tdd$ i'hJo** v, l- ,l,t'

,

*,*^,[,(,

{Ni* d^i

,il 'iriftc pJ

l*.

*'

^,t

r\o\

\b.wS*"N

I


@@iW

Jf\ft L JL FRAN }thrgO

VITA

N

\.s1 t

sfw 6+d

"JL

SARi\

sro #A

ffi) /5r ,dF

ffiL#

"d pe

it

JL

lvN

e

FILIP b,

fsl

v$w "&

q i" "1-t\gt'

Jt

fr

til

"jL

Jt

MA.IA

m,

H.:-d .ffI

Nirou\

-W-

q"

@"

TAHVALNIIA

IVANO

& rt

-J [\KDRXN

4ff'6k

A

$g

.JL

Ff s+k

PE1411

H

ANDREA

HARtJt

M #fw

t{L$tc

H

H" Drr* tfufi-.*,f;*,lo" U* " R $- EJ^ [tt* dW * lr**,i1 dt ',

itK

\,t/e,

naa,

no^ w^nll nna illoh,"ryaiwna$",|14Jonl,., r{n*{r, WrI", illi,h,hh^rh,wftaJ-,,,{r'J..

HW,,4* K YYY,M'

@u/+oimil, ira#,, ,d i , n,,

]-'!l'*U- ,,,T#,*,lr Jtfd" C t il-,J*"t'Fu ffi ,*f* | tioo** m we {u}r*.,ir,rrfu FRHNnA

W!-!#

\b

ffi#trffiffffi8 1,l\RrA piTRA TIN

TEO LEO

l4rSLtV

lvAt..t K

iEA

@

#+A

JL IVAN

5.

_$% ffi

-.! L |4H[i]

j,