Page 1

(


Bitva Rudolfa HabsburskĂŠho proti

Přemyslu

Otakarovi li. (fragment obrazu - Julius Schnorr von Carolsfeld, 1838).


uu - Julius Schnorr von Carolsfeld, 1838).

ůj

Bože, drž pevně svůj trůn, sic ti ho Rudolf vezme!, zvolal s očima obrácenýma k nebi basilejský biskup Heinrich Ill. von Neuenburg, když k němu v říjnu 1273 přes obklíčení města do zahrad Munsteru pronikl posel se zprávou, že Rudolf I. Habsburský byl v Norimberku kurfiřty k všeobecnému překvapení zvolen králem Svaté říše římské. Jak se později ukáže, biskup Heinrich byl v té chvíli zřejmě jediný, kdo správně odhadl sílu nového panovníka, jehož erbovním heslem bylo Utrum lubet! čili Jak je libo. Biskupovo zděšení ale nemělo dlouhého trvání. Ihned poté, co Rudolf I. Habsburský informaci O svém zvolení nejen Zobrazení Rudolfa I. Habsburského na vitráži okna přijal, ale hlavně politicky vyhodnotil, Štěpánského dómu ve Vídni. ukončil obléhání Basileje. Cíl vojenského tažení, dobýt a pod svou vládu připojit tato nová území k dosavadním roztroušeným panstvím v této oblasti, vlastně ztratil získán ím trůnu římského krále smysl. Vzápětí proto Rudolf na schůzce s biskupem projednali problémy zajímající obě strany a ujistili se o vzájemném přá­ telství a budoucí prospěšné spolupráci, jak by znělo dnešní politické komuniké. Byl to Rudolfův první vstup na pole velké diplomacie, jímž otevřel éru 640 let, v nichž budou Habsburkové fenoménem Svaté říše římské i celé Evropy. Kdyby věk a váha dovolily biskupu Heinrichovi ve chvíli , kdy zprávu o volbě při­ jal, vystoupit na věž chrámu basilejského Munsteru, viděl by z jeho arkýřů Rudolfovo vojenské ležení na břehu Rýna a možná i zahlédl jásající žoldnéře před Královská pečeť Rudolfa I. Habsburského. jeho nádherným stanem.


10

,6ab5burltot,i

Blahoslavený Řehoř X. (1210-1276), papežem od r. 1271.

Rudolf I. Habsburský přijímá

Dobová iluminace štaufského.

císaře

během

obléhání Basileje zprávu o svém zvolení římským králem.

Fridricha li.

Nebylo divu. Od smrti císaře Fridricha li. v roce 1250 postrádala Svatá říše římská dostatečně silného panovníka, který by zastavil chaos a zvůli regionálních vládců, především kurfiřtů. A právě jejich špatný odhad Rudolfa jako panovníka dostatečně slabého, aby jim umožnil zachování si majetků a moci, byl za onou překvapivou volbou. Favoritů bylo totiž více a k největ­ ším patřil Rudolfův pozdější hlavní sok, český král Pře­ mysl Otakar 11., pro vojenskou sílu a bohatství zvaný železný a zlatý. Tvrdá Přemyslova vláda vedla ke sporům a konfliktům se šlechtou na územích, která ovládal jak v českých, tak i rakouských zemích. Zvláště tam byl označován za krutovládce a jeho další možná mocenská i územní expanze byly zdrojem obav kurfiřtů a z toho plynoucích snah podpořit podceňovaného, v době volby

rozhodnutí bere vážně, a běhe tivního řešení. Další Přemys10, Rudolf získává spojence v kr tvářením legend. Když se pak nedodrží lenní slib, jejž byl nu Přemyslovou osobní i mocens dií. Místem, kde k němu došlo ské pole, tehdy málo obydler ležící mezi rakouskými obcE krut a Jedenspeigen, dnes n dálnice Brno-Bratislava u < lacky. Dvě stě metrů od místr kace, skryt stromy, jen kamen a zběsilí komáři připomínají bi změnila historii i mapu Evro~ ské pole vzalo českému k1 nad rakouskými zeměmi a ~ vyneslo k vrcholu. Stali se ne a nejdéle vládnoucí dynastií lem jistoty. Habsburské osud té doby trvale spjaty s dějin Koruny české , ať už se to ně či nikoliv. Jejich intimní osudi státnické činy i zločiny jsou st~ ním. Protože nic na světě se jen kostýmy a kulisy. Pro Hat Moravské pole nejen osudový,


PROLOG

11

římského

Blahoslavený Řehoř x. (1210-1276), papežem od r. 1271.

římským

saře

králem.

Fridricha li. v roce 1250 11ská dostatečně silného palil chaos a zvůli regionálních tů. A právě jejich špatný odníka dostatečně slabého, aby majetků a moci, byl za onou )ritů bylo totiž více a k největ­ §jší hlavní sok, český král Pře­ inskou sílu a bohatství zvaný emyslova vláda vedla ke spo1tou na územích, která ovládal 1ských zemích. Zvláště tam byl :e a jeho další možná mocen{ zdrojem obav kurfiřtů a z toho : podceňovaného, v době volby

krále již pětapadesátiletého Rudolfa I. Habsburského. Méně známého Habsburka podcenil i sám Přemysl, který se o Rudolfovi vyjadřoval jako o hromádce popela ze Švábska. Odmítl Rudolfovo zvolení jako nelegitimní s tím, že on, Přemysl, ač drží funkci kurfiřta, nebyl k volbě přizván a jeho hlas byl neoprávněně nahrazen hlasem bavorského kurfiřta . My ale důvod známe, jmenuje se příliš silný Přemysl Otakar li., a když k tomu přidáme již tehdy tradiční a oblíbenou obálkovou metodu, není divu, že měl Přemysl, jak se říká - vymalováno. Nový římský král si jako cíl budoucí politiky určí právě rozbití příliš silného a velkého mocenského uskupení na jihovýchodě říše, které český král v minulých letech vybudoval.

Již první Rudolfovy královské dekrety svědčí o tom, že své rozhodnutí bere vážně, a během následujících tří let je jasné, že se to neobejde bez definitivního řešení. Další Přemyslovy lstivě diplomatické i vojensky řízné snahy se míjí účinkem. Rudolf získává spojence v kruzích šlechty i u měšťanstva laskavým vystupováním a vytvářením legend. Když se pak Přemysl nepodřídí ani tlaku papeže Řehoře X. a opakovaně nedodrží lenní slib, jejž byl nucen Rudolfovi dát, konflikt se vyhrotí v zásadní střet končící Přemyslovou osobní i mocenskou tragédií. Místem, kde k němu došlo, je Moravské pole, tehdy málo obydlená krajina ležící mezi rakouskými obcemi Durnkrut a Jedenspeigen, dnes na doslech dálnice Brno-Bratislava u obce Malacky. Dvě stě metrů od místní komunikace, skryt stromy, jen kamenný obelisk a zběsilí komáři připomínají bitvu, která změnila historii i mapu Evropy. Moravské pole vzalo českému králi vládu nad rakouskými zeměmi a Habsburky vyneslo k vrcholu. Stali se nejmocnější a nejdéle vládnoucí dynastií i symbolem jistoty. Habsburské osudy jsou od té doby trvale spjaty s dějinami zemí Koruny české, ať už se to někomu líbí či nikoliv. Jejich intimní osudy a životy, státnické činy i zločiny jsou stále pouče­ ním. Protože nic na světě se nemění, Jen kostýmy a kulisy. Pro Habsburky je Přemysl Otakar 11., zvaný železný a zlatý, respektovaný Moravské pole nejen osudovým místem symbol rytířské síly 13. století.


12

~ab9burftoué

Markéta Babenberská, manželka Př

Rudolf I. Habsburský vzdává hold mrtvému sokovi Přemys l u Otakarovi li.

začátku slávy a moci, ale také místem jejich konce. Protože každý začátek má svůj konec a každý konec má svůj začátek. A právě o tom je naše vyprávění. Naslouchejte a nechte se vést časem i prostorem!

Obelisk připomínající bitvu na Moravském poli dne 26. srpna 1278.

Mýlil by se ten, kdo by se domníval, že naše vyprávění nelze začít dříve než na konci prvního tisíciletí n. I., v době, z níž pocházejí první zmínky o území zvaném Ostarrfchi. Jako téměř vše, co chceme říci o dějinách evropského prostoru, i v tomto případě můžeme začít okříd­ lenou frází: Již staří Římané ... Právě oni zde po vyhnání původních obyvatel začali zakládat osady trvalejšího charakteru a většího významu , původně vojenské tábory a pevnosti na obranu hranic Říma proti barbarům. Jedním z největ­ ších římských měst bylo Carnuntum,

země i nově nabyté Štýrsko doevropského prostoru. V rc číná vychylovat. Sňatkem s I vládu nad rakouskými země něch skvělý vládce, podle j a titul římského krále. Prot( hrazovat v Evropě lépe zněji případně obě jména spojuje bevědomého Přemysla Ota~ v okolních vládcích i na rc pozicích říše jak své přízni\ sadní odpůrce. Zatímco jsou sla vázány válkou s uhersf Bélou IV., vytvá ří se dosud nE jenská koalice s cílem zbavi slovy vlády hlavně v rakous~ a na Moravě. Jeho vztahy k kému králi Václavu I. byly od pokusu o převrat stále na b spojil je však zájem dynastie. dlouhém váhání přidal na syr i Václav I. Chvíle, kdy je kontr kouskem a Moravou získána nedožije.


PROLOG

13

původně

keltská osada, přemenena tábor, jenž byl součástí pohraničních opevnění římské říše na severovýchodě, podél Dunaje. Zajímavější než tato poslední výspa tehdejší civilizace je ale pro nás, tehdy asi devět hodin proti proudu řeky vzdálený pří­ stav Carnuntum zásobující, přístav nesoucí jméno Vindobona. Dnešní Vídeň .

na

lávy a moci, ale také místem ~e. Protože každý začátek má c a každý konec má svůj zarávě o tom je naše vyprávění. ~jte a nechte se vést časem

TI!

; ten, kdo by se domníval, že ávění nelze začít dříve než na 1ího tisíciletí n. I., v době, z níž první zmínky o území zvaném . Jako téměř vše, co chceme jinách evropského prostoru, případě můžeme začít okříd­

í: Již staří Římané... Právě oni hnání původních obyvatel zadat osady trvalejšího charak;ího významu, původně vojenf a pevnosti na obranu hranic :i barbarům. Jedním z největ­ kých měst bylo Carnuntum,

legionářský

Přeleťme více než tisíc let, během nichž se při stěhování národů převalí přes toto území migrační vlny, proti nimž jsou ty současné školní výlet z vedlejší vsi. Již více než 250 let v zemi Markéta Babenberská, manželka Přemysla Ota kara 11. nazývané Rakousko vládnou Babenberkové. Sjednotili původní rakouské země i nově nabyté Štýrsko a Kraňsko a učinili z nich jednu z nejbohatších zemí stře­ doevropského prostoru. V roce 1246 se šipka stávajícího politického poměru sil ale začíná vychylovat. Sňatkem s Markétou, sestrou posledního z Babenberků, na sebe strhne vládu nad rakouskými zeměmi již tak dost mocný a bohatý Přemysl Otakar li. Podle jedněch skvělý vládce, podle jiných krutý tyran se stále silnější snahou získat říšský trůn a titul římského krále. Proto začíná v těchto letech své ryze české jméno Přemysl nahrazovat v Evropě lépe znějícím Otakar, případně obě jména spojuje. Snahy sebevědomého Přemysla Otakara li. mají v okolních vládcích i na rozhodujících pozicích říše jak své příznivce, tak zásadní odpůrce . Zatímco jsou síly Přemy­ sla vázány válkou s uherským králem Bélou IV., vytváří se dosud nejsilnější vojenská koalice s cílem zbavit se Přemy­ slovy vlády hlavně v rakouských zemích a na Moravě. Jeho vztahy k otci a čes­ kému králi Václavu I. byly od Přemyslova pokusu o převrat stále na bodu mrazu, spojil je však zájem dynastie. A tak se po dlouhém váhání přidal na synovu stranu i Václav I. Chvíle, kdy je kontrola nad Rakouskem a Moravou získána zpět, se už Přemysl Otakar 11., král český. vévoda rakouský, štýrský. nedožije. korutanský a kraňský - zvaný také král železný a zlatý.


14

,f;absburkovť

Je uzavřen křehký mír, ale vysoký, urostlý, vzdělaný a ctižádostivý Přemysl Otakar li. míří výš. Překážkou je však jeho prudká povaha i narůstající arogance, se kterou se chová i k navýsost důležitým hostům a prostředníkům. Jeho kandidatura na titul krále Svaté říše římské v roce 1257 ztrácí na legitimitě, a tak se Přemysl stává jen jedním z důleži­ tých činitelů potvrzení volby Richarda Cornwalského. Jeho pozice ale neztrácí lesk, a tak díky i neustále vedeným válkám - byť se střídavými úspěchy - vládne Přemysl Otakar li. českému království, Hornímu Rakousku, Štýrsku, Korutansku a Kraňsku, části dnešního Slovinska, odkud je k Jaderskému moři vzdálen pouhý den jízdy koňmo. Jeho choleričnost se projevuje v kritických chvílích i nelítostným jednáním se zadrženými protivníky. Pravda, středověk není rokoko a krutost z dnešního pohledu byla tehdy považována za důkaz síly. Přesto ale jsou dodržovány jisté kodexy rytířské cti, života a smrti - zvláště v jednání urozeného s urozeným. Poražený sice nemůže počítat se slitováním, ale má právo zemřít se ctí, odpovídající jeho stavu a hodnosti, zatímco smrt poddaného znamená méně než ztráta oblíbeného psa. A právě tato pravidla Přemysl Otakar li. velmi často nedodržoval.

Po poslední uherské válce mích jen potvrdila Přemysl

čení bojů zaútočila Přemi

z Mahrenberka. Dlouholetý jakým s ním bylo zacházeno, docela silná káva i na tehde_ Siegfried přivázán ke koňski myslovu žízeň po pomstě. Si na šibenici, kde jej nakonec Přemyslovi v žebříčku obliby

Rok před smrtí římského kr~ Řehoř X. Změna v orientaci svědčí. Na scéně se objevuje sonifikovaný Rudolfem I. Hal se důrazně vymezuje vůči m znivce z řad rakouských i ně Přesto Přemysl pevně drží kr celé dnešní Rakousko, Slovir severní Itálie a Chorvatska. v jeho neprospěch. Panovník bohatství, plynoucímu ze stři blémy obvykle řeší silou. Po skytnout větší podíl na moci koutech říše hasí požáry od~ další nepřátele.

Zlomovým je rozhodnutí říšsl lárně nejmocnějším vládcem dátů, přirozeně pociťuje volb válek dochází v roce 1276 r rážní dohody mezi oběma se rakouská území i Chebsko a králem . Mírová smlouva vša k rozhodující bitvě.

~

~ Mapa Svaté říše římské s vyznačenými zisky a ztrátami zemí pod přímou vládou Habsbu rků r. 1200 až 1386.

Po několika letech vzájem sítkách drobných bojových u Durnkrutu, v očekávání rozl v noci ozářené světlem ohňC na přilbicích , odlesky brnění,


PROLOG

dostivý Přemysl Otakar li. míří :irogance, se kterou se chová ndidatura na titul krále Svaté 1ysl stává jen jedním z důleži­ pozice ale neztrácí lesk, a tak hy - vládne Přemysl Otakar li. ;ku a Kraňsku, části dnešního jízdy koňmo. Jeho choleričnost zadrženými protivníky. Pravda, ihdy považována za důkaz síly. a a smrti - zvláště v jednání litováním, ale má právo zemřít >ddaného znamená méně než r li. velmi často nedodržoval.

-,

Kg~~

- r'\Ungarn I....

~

rchenstaat

J Habsb u rk ů

r. 1200 až 1386.

-"' ---../

15

Po poslední uherské válce v létě 1271 se odehrála událost, která v rakouských zemích jen potvrdila Přemyslovu pověst nelítostného krutovládce. Nedlouho po ukončení bojů zaútočila Přemyslova vojska na hrad významného velmože Siegfrieda z Mahrenberka. Dlouholetý Přemyslův protivník byl zajat a odvezen do Prahy. Způsob, jakým s ním bylo zacházeno, je s ohledem na jeho stavovskou příslušnost i pokročilý věk docela silná káva i na tehdejší poměry. Po několikadenním krutém mučení byl polomrtvý Siegfried přivázán ke koňskému ohonu a vláčen ulicemi Prahy. Ale ani to neukojilo Pře­ myslovu žízeň po pomstě. Siegfried následně visel potupně svázaný do kozelce dva dny na šibenici, kde jej nakonec úderem palice dobil český župan. Není divu, že tyto praktiky Přemyslovi v žebříčku obliby kladné body nepřinesly. Rok před smrtí římského krále Richarda Cornwalského v roce 1272 byl zvolen papežem Řehoř X. Změna v orientaci politiky Papežského státu Přemyslovým cílům rozhodně nesvědčí. Na scéně se objevuje nenápadný a zprvu podceňovaný hráč, rod Habsburků, personifikovaný Rudolfem I. Habsburským, zakladatelem jeho budoucí moci a slávy. Rudolf se důrazně vymezuje vůči mocnému Přemyslovi a postupně získává na svou stranu pří­ znivce z řad rakouských i německých šlechticů, a později dokonce i z řad šlechty české. Přesto Přemysl pevně drží kromě českého království, jak jsme již řekli, vyjma Salcburska celé dnešní Rakousko, Slovinsko až k břehům Jaderského moře, a dokonce i malou část severní Itálie a Chorvatska. Ale štěstí ho opouští a miska vah moci se začíná naklánět v jeho neprospěch. Panovník, zvaný železný pro obávanou sílu svého rytířstva a zlatý díky bohatství, plynoucímu ze stříbrných dolů v Čechách, není příznivcem kompromisů a problémy obvykle řeší silou. Podceňuje ale stoupající vliv zbohatlé šlechty a odmítá jí poskytnout větší podíl na moci i zisku, a tak zvolna ztrácí její podporu. Neustále ve všech koutech říše hasí požáry odporu, k čemuž mnohdy užívá prostředky, které mu dělají jen další nepřátele. Zlomovým je rozhodnutí říšských kurfiřtů, zvolit v roce 1273 římským králem a tím i titulárně nejmocnějším vládcem Evropy právě Rudolfa. Přemysl, který je sám jedním z kandidátů , přirozeně pociťuje volbu jako ohrožení svých teritoriálních zájmů. Po řadě místních válek dochází v roce 1276 na dunajském ostrově Kramberk k podpisu vynucené arbitrážní dohody mezi oběma soky, jež je pro Přemysla politickou porážkou. Ztrácí všechna rakouská území i Chebsko a nuceně uznává zvolení Rudolfa I. Habsburského římským králem. Mírová smlouva však oboustrannou rivalitu nemohla smazat a vše směřovalo k rozhodující bitvě. Po několika letech vzájemných útoků, snah o zkorumpování spojenců a po desítkách drobných bojových střetů leží proti sobě hlavní vojska obou soků v polích u Dum krutu, v očekávání rozhodující bitvy. Vojenské tábory ležící na dohled od sebe jsou v noci ozářené světlem ohňů a hlučí halasem žoldnéřů. Praporce a korouhve, chocholy na přilbicích, odlesky brnění, to vše má varovat a děsit nepřítele. Po řadě ozbrojených


OatJslJurkoué um vom Herrschen, Wien

V Edici ČT vydala Česká televize ve spolupráci s Agency Prague Cherry, spol. s r. o.

2009.

V roce 2017

1uccini a Vienna, Vienna

Vydání první Odpovědný

redaktor Jan Saturka

<.,

Praha 2011. .. , Praha 2001. .é IV.a, Praha 2003. .é IV.b, Praha 2003. ., Praha 2000. I., Praha 2007. ,ké VIII., Praha 2008. Praha 2012. 1asterio de San Lorenzo

Napsal Vladimír Mertlík Fotografie a ilustrace Agency Prague Cherry, spol. sr. o. Výtvarný návrh obálky JET Design s.r.o. (Jindřich Jetel) Výtvarný návrh, grafická úprava a sazba STUDIO MARWIN CZ s.r.o., Nad Vodovodem 24, Praha 10 Tisk EUROPRINT a.s., Pod

Kotlářkou

3, 150 00 Praha 5

Distribuce EUROMEDIA GROUP k. s. - KNIŽNÍ DISTRIBUCE objednávky pro knihkupce: www.vo.knizniweb.cz e-mail pro objednávky: objednavky-vo@euromedia.cz

yklopedie, Praha 2010. 1iční politika Felixe knížete

www.bux.cz

114.

ISBN 978-80-7404-222-5

~é XIII., Praha 2000.

česká televize - Edice ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

::rsten Weltkrieg, Linz 2014. s, Madrid 2013. na, Praha 2001. Jvislostech od počátků

bezplatná linka pro objednávky: 800 103 203

www.ceskatelevize.cz/ eshop/ Prodejna ČT nabízí - česká televize, Kavčí hory, Praha 4 , pondělí-pátek

8:30-12:00, 12:30-17:00, tel. 261134 168

chte. Weimar 2011. ira a mentalita jednoho

., Praha 2005. 11 i obrazem, Praha 2011.

104.

[ ] česká televize


(

Profile for Knižní klub

0279455  

0279455  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded