Page 5

EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 8

N O VÁ Î I V O T N Í E N E R G I E

âchi získáváme od otce a matky (ãchi dûdiãné esence); ãchi pfiijímáme v potravû; místo narození nám zase zajistí jin˘ aspekt ãchi, podle toho, zda jsme se narodili u mofie, nebo v horách; a na‰i Ïivotní energii také ovlivÀuje nበzpÛsob Ïivota. Tato Ïivotní energie má v tûle zásobník síly, spodZásobník ní tan-tchien. síly v tûle Nachází se mezi pupkem a stydkou kostí, pfiibliÏnû ãtyfii prsty pod pupkem. Pokud to chcete urãit pfiesnûji, rozdûlte si prostor mezi pupkem a stydkou kostí na pût dílÛ. Spodní tan-tchien pak leÏí ve ãtvrtém sektoru od pupku, respektive v druhém sektoru od stydké kosti. Ne nadarmo nûkdy uÏíváme pojem „pupek svûta“. âíÀané tan-tchienu fiíkají také zlatá pec, rumûlkové pole nebo stfied zemû. V bfii‰e se nachází pfies sto milionÛ nervov˘ch bunûk, je v nûm tudíÏ víc neuronÛ neÏ v celé mí‰e. Neurobiolog Michael Gershon z Kolumbijské univerzity tvrdí, Ïe bfiicho se aÏ pfiekvapivû podobá na‰emu mozku. KdyÏ fiíkáme, Ïe myslíme bfiichem, hodnû se k tomuto náhledu blíÏíme. V bfii‰e se tvofií dokonce psychoaktivní látky, jako napfiíklad serotonin a opiáty. Bfiicho je tedy na‰e nejdÛleÏitûj‰í energetické centrum. Jak bájeãnû to symbolizuje také socha smûjícího se

8

0038657  
0038657