Page 13

EnergieKor2

4/9/18 5:49 PM

Stránka 61

Mistr â’âchang Li se narodil v roce 1942 v Pekingu. JiÏ v ‰esti letech se uãil ãchi-kung, kung-fu a tchaj-Èi ãchüan u svého dûdeãka, kter˘ byl majitelem jedné z nejvût‰ích lékáren v Hoahotu a záhy zasvûtil vnuka do tajÛ ãínského léãitelství. Mistr Li dosáhl pfii studiu ãínské medicíny a ãchi-kungu jedenácti rÛzn˘ch mistrovsk˘ch úrovní. PÛsobil jedenadvacet let jako akupunkturista v Pekingu. V roce 1988 pfiesídlil do Nûmecka a vyuãuje ãchi-kung ve svém mnichovském institutu a na semináfiích v Nûmecku, Rakousku a ·v˘carsku. Vzdûlává rovnûÏ lektory. Qi-Gong-Zentrum München, Karl-Marx-Ring 41, 51765 München, tel.: 0089 / 69341002 www.qigong-zentrum-muc.de e-mail: qigong-zentrum-muc@gmx.li Lze si zakoupit CD a kazety, které vám v˘raznû pomohou pfii provádûní pûti základních cvikÛ.

61

0038657  
0038657