Page 12

EnergieKor2

4/9/18 5:49 PM

Stránka 60

Inka Jochumová vyuãuje jiÏ více neÏ ãtyfiicet let dechovou terapii, autogenní trénink, jógu, taiãi a ãchi-kung. Pfies tfiicet let pÛsobila jako docentka v oboru relaxace na Státní gymnastické ‰kole v Mnichovû, pofiádá pravidelnû kurzy na vysoké ‰kole i v jin˘ch zafiízeních. Poskytuje rovnûÏ individuální poradenství a léãbu. Pofiádá semináfie a t˘denní kurzy a nabízí cesty do magick˘ch energetick˘ch míst na Krétû, v Maroku, Indii a Tibetu. V roce 1984 zaloÏila spoleãnost DANA e. V., jejímÏ úãelem je zachování tibetské kultury a medicíny (www.dana-ev.de). Inka Jochum Pschorrstrasse 21 82340 Feldafing www.inka-jochum.de e-mail: info@inka-jochum.de

60

0038657  
0038657