Page 1

Kapitola sedmá

Teď už je zapotřebí, abyste zhlédli corridu na vlastní oči. Kdybych vám nějakou popsal, nebyla by to ta, co uvidíte vy, protože zápasníci i býci jsou různí, a kdybych měl vysvětlovat všechny možné variace, protáhla by se tahle kapitola doneko‑ nečna. Existují dva druhy příruček: ty, co se čtou předem, a ty, co se mají číst až potom, ale ty, které se mají číst až potom, jsou předem nevyhnutelně do jisté míry nesrozumitelné, pak‑ liže pojednávají o něčem dostatečně důležitém. A tak v každé knížce o lyžování v horách, o pohlavním styku, o střílení per‑ naté nebo o čemkoli jiném, co je nemožné věrojatně vylíčit na papíře nebo co není možné popsat na papíře ve víc než jedné variantě, protože to je vždycky ojedinělý zážitek, přijde najednou místo, kde člověk musí říct: dál nečtěte, dokud jste lyžování, sexuální styk, lov křepelek nebo tetřívků nepoznali sami nebo dokud jste nezhlédli býčí zápasy, jinak nebudete vě‑ dět, o čem je řeč. Od této chvíle tedy předpokládám, že už jste někdy na býčích zápasech byli. Byl jste na býčích zápasech? Jak se vám to líbilo? Byl to hnus. Nemohl jsem se na to dívat. Dobrá, propustíme vás v  milosti, ale sobotáles vám nevrátíme. Jaké to bylo? Hrozné. Jak to myslíte, hrozné? Prostě hrozné. Bylo to hrozné, strašlivé, úděsné. Dobře. I vás propus‑ tíme v milosti. Co jste tomu říkal? K smrti jsem se nudil, nic víc. Dobrá. Koukejte mazat. Komu se býčí zápasy líbily? Komu se líbily aspoň trošku? Žádná odpověď. Líbily se vám, pane? Nelíbily. A vám, madam? Vůbec ne.

Stará paní vzadu ve třídě: Co to říká? Nač se ten mla‑ dík ptá? Někdo blízko ní: Ptá se, jestli se někomu líbily býčí zápasy. Stará paní: Já myslela, že chce vědět, jestli se někdo z nás nechce stát zápasníkem s býky. Líbily se vám býčí zápasy, madam? Stará paní: Hrozně. Co se vám na nich líbilo? Stará paní: To, jak býci nabírali na rohy ty koně. Proč se vám to líbilo? Stará paní: Připadalo mi to tak nějak povědomé. Vy jste mystik, madam. Tady nejste mezi spřízněnými dušemi. Zajděme si do Café Fornos, tam si o tom můžeme v klidu pohovořit. Stará paní: Kamkoli chcete, pane, jestli je tam ovšem čisto a bezpečno. Na celém poloostrově nenajdete bezpečnější podnik, madam. Stará paní: A uvidíme tam zápasníky s býky? Těch je tam jako much, madam. Stará paní: Tak proč už nejdeme? Fornos je kavárna, kam chodí jenom lidé, kteří mají ně‑ jaký vztah k zápasům, a pak kurvy. Je tam nakouřeno, číšníci poletují sem a tam, skleničky cinkají a člověk tam má to hlučné soukromí velkých kaváren. Jestli chcete, můžeme si povídat o zápasech a tu starou paní necháme sedět a dívat se na zápas‑ níky. U všech stolků sedí torerové, jaké si kdo vybere a podle každého gusta, a všichni ostatní hosté v kavárně jsou lidé, kteří takovým či onakým způsobem ze zápasníků s býky žijí. Žralok má zřídkakdy víc než čtyři remoras neboli příživnické ryby, jež se k němu přisávají nebo plavou po jeho boku, ale zápasník s býky, vydělávající peníze, má příživníků tucty. Stará paní si nemá chuť povídat o zápase. Líbilo se jí to, teď si prohlíží zá‑ pasníky, ale o věcech, které ji zaujaly, se nebaví ani se svými

68

69


nejdůvěrnějšími přáteli. My o zápasech mluvíme, protože tam bylo několik věcí, jimž jste podle svých slov nerozuměli. Všimli jste si, že když vběhl býk do arény, zkřížil mu dráhu jeden z banderilleros, který za sebou táhl pláštěnku, a že se býk rozehnal po pláštěnce a chtěl ji jedním rohem nabrat? Takhle ho dráždí na začátku vždycky, aby poznali, kterému rohu dává přednost. Matador stojící za svou zástěnou pozo‑ ruje, jak se býk žene za pláštěnkou vlečenou po zemi, a všímá si, jestli býk sleduje klikatou dráhu pláštěnky napravo i nalevo, z čehož se pozná, jestli býk vidí na obě oči a kterým rohem ra‑ ději nabírá. Stejně tak si všímá, jestli býk běží přímo kupředu nebo jestli má při útoku sklon zmenšovat vzdálenost mezi se‑ bou a oním torerem. Ten člověk, co k vydrážděnému býkovi vyšel s pláštěnkou, kterou držel v obou rukou, a provokoval ho zepředu a stál na místě, když býk zaútočil, a jen pomalu pohy‑ boval pažemi s pláštěnkou, takže těmi pomalými pohyby jako by vodil býkovy rohy těsně kolem svého těla, až to vypadalo, jako by měl býka k záhybům pláštěnky připoutaného, protože si ho pokaždé, kdy se býk otočil a znovu zaútočil, znova ­protáhl pomocí pláštěnky kolem těla, což udělal pětkrát za sebou a pak to zakončil máchnutím pláštěnky, při němž se otočil k býkovi zády a tím mu z ničeho nic přetrhl útok a přikoval ho na místo, ten člověk byl matador a těm pomalým figurám, které dělal, se říká verónicas a té závěrečné poloviční figuře mediaverónica. Tyto figury měly ukázat matadorovu obratnost a umění s pláš‑ těnkou, jeho schopnost býka ovládat a kromě toho měly býka před příjezdem koní připoutat na určité místo. Verónicas se jim říká podle světice, jež otřela Ježíšovi obličej šátkem, a říká se jim tak proto, že se svatá Veronika vždycky zpodobňuje, jak drží šátek za dva rohy přesně stejným způsobem, jakým drží matador před začátkem veróniky pláštěnku. Mediaverónica, která býka po těch předchozích figurách zarazí na místě, patří k takzvaným recortes. Recorte se říká každé figuře s pláštěn‑ kou, jež býka přinutí, aby se pokusil obrátit na úseku kratším, než je délka jeho těla, a tím ho z ničeho nic zastaví nebo zarazí

v běhu, protože mu přetne dráhu a donutí ho otočit se o sto osmdesát stupňů. Když býk vchází do arény, nesmí banderilleros držet pláštěnku obouruč. Jestliže ji mají jen v jedné ruce, pláštěnka volně splývá, a když s ní na konci býkova výpadu uhnou, býk se otočí povlovně, a nikoli prudce a náhle, protože mu úhybný pohyb dlouhé pláštěnky naznačí, kam se má obrátit, a poskytne mu vodítko. Drží­‑li banderillero pláštěnku v obou rukou, může ji býkovi vzít jedním prudkým pohybem, vyškubnout mu ji z jeho zorného pole nečekaně a zastavit ho na místě a otočit tak prudce, že si býk zkroutí páteř, zchromí se a ztratí svou rychlost nikoliv proto, že by byl unavený, nýbrž proto, že je ochromený, a po zbytek zápasu už není ve formě. V počáteční fázi býčího zápasu má pláštěnku držet v obou rukou jedině matador. Přísně vzato nemají banderilleros, jimž se říká také peones, při práci s pláštěnkou používat obou rukou nikdy, leda v tom případě, že je třeba býka vylákat z postavení, které za‑ ujal a ze kterého se odmítá pohnout. Jelikož však býčí zápasy dospěly — nebo upadly — do stadia, v němž se klade čím dál větší důraz na provedení jednotlivých figur, a nikoli na jejich působivost, dělají dnes většinu práce, která má připravit býka k zabití a kterou dřív dělával matador, banderilleros: jakmile se ukáže, že by s býkem mohly být sebemenší potíže, obratná a zhoubná pláštěnka zkušeného banderillera, jenž matadorům, kteří kromě hereckých či výrazových schopností nemají žádné nadání ani vědomosti, býka připraví, unaví, ovládne a udělá s ním všechno kromě zabití. Mluvit o tom, že se takové zvíře, jako je arénní býk, dá skoro zabít pláštěnkou, může někomu připadat pošetilé. Zabít ho samozřejmě nemůžete, ale můžete mu poškodit páteř, po‑ kroutit nohy, zchromit ho, a zneužívajíce jeho statečnosti, ho znova a znova nutit k bezúčelným útokům, při nichž ho pokaždé obrátíte do protisměru, až se unaví, zchromí, ztratí veškerou rychlost a valnou část přirozených schopností. O pstruzích se říká, že je zabil rybářský prut. Pstruh hyne z vypětí sil. Treska,

70

71


B

výbuch střelného prachu donutil

tak, že matadora donutí, aby si

bajo: nízký; nízký se říká kopí, jež

býka vyskočit, vyhodit hlavu

své peníze opravdu zasloužil

torero vrazí býkovi ze strany

do výšky a unavit si svaly na šíji,

do šíje k lopatce. O meči, vraženém kamkoli napravo pod vrcholek lopatek a dopředu na šíji, se rovněž říká, že je bajo. bajonazo: je obyčejně meč, který

na severu Španělska jejich

o což při střetnutí s pikadorem

přikročí k zabíjení a proklouzává

vzrušení majitelé do arény

jde, ale což býk odmítl udělat.

podél býkova rohu, aby se

jako hold matadorovi, který

vyhnul jeho rohům. Jakmile se

obchází čestné kolo. Triumfující

banderillas, kterých se

jednou rohu vyhne, může už

zápasník se má napít a hodit

používá při beneficích.

bez nebezpečí na meč tlačit.

měch zpátky. Zápasníci s býky

banderillas de lujo: silně zdobené

Špatně se umísťují, protože

nebo do dolní části plece, když

jsou těžké a nešikovné.

barrera: červeně natřená ohrada

banderillero: zápasník s býky,

nemají tento zvyk moc rádi,

kolem arény vysypané pískem,

protože jim víno, když se vylije,

v níž se zápasí. První řadě

potřísní nabíranou náprsenku

své tělo. Při bajonazu se matador

který musí poslouchat příkazy

snaží přetnout nějakou žílu nebo

matadora, jenž ho platí, který

tepnu na šíji nebo zasáhnout

pláštěnkou pomáhá dostat

mečem plíce. Takovým

býka do pohybu a který

batacazo: těžký pád pikadorův

zásahem býka zamorduje,

vbodává banderillas. Každý

becerrada: benefiční vystoupeni

protože na něj nejde zepředu

matador zaměstnává čtyři

amatérů nebo zápasnických

a nevystaví své tělo rohům.

banderilleros, kterým se

tovaryšů, při nichž se používá

někdy říká peones. Kdysi se

býků, kteří jsou moc mladí, než

banderilla: oblá, sedmdesát

říkají gourd. Tyto měchy házejí

barrenar: tlačit na meč, když matador

matador vrazí schválně do šíje se snaží býka zabít a nevystavit

bota: vinný měch, jakému Angličané

sedadel se rovněž říká barreras. basto: těžkonohý, bez půvabu, neumělecký a nepohyblivý

centimetrů dlouhá hůlka,

jim říkalo chulos, ale tohoto

obalená barevným papírem

výrazu se už dávno nepoužívá.

becerro: tele

a opatřená ocelovým

Banderilleros vydělávají od 150

bicho: brouk nebo hmyz;

harpunovitým hrotem, která se

do 250 peset za zápas. Střídají

aby mohli být nebezpeční

slangový výraz pro býka

v druhém dějství býčích zápasů

se při vbodávání banderillas

vpichuje po dvojicích býkovi

a vždycky dva je vbodnou

billetes — cedule na okýnku

do kohoutku. Bodec harpuny se

jednomu býkovi a druzí dva

pokladny, která značí, že

zachytí pod kůží. Banderillas se

druhému. Jejich cestovní výdaje

je vyprodáno; sen každého

billetes: lístky na býčí zápas. No hay

jejich drahocenné košile. botella: láhev; láhve házejí do arény vzteklouni, opilci a rozčilení diváci na znamení nesouhlasu botellazo: rána lahví do hlavy; dá se jí vyhnout tím, že se nehádáme s opilci boyante: býk, se kterým se snadno pracuje, který dobře reaguje na látku a který dobře a statečně a přímočaře útočí bravo; toros bravos: stateční divocí býci bravucón: býk, který blufuje a není ve skutečnosti statečný brazuelo: horní část přední

mají umísťovat až na vrcholek

kromě vína, kávy a tabáku

promotéra. Ale číšník v kavárně

nohy. Pikador může býka

kohoutku a blízko sebe.

platí matador, který si obnos

vám takřka vždy lístek

zchromit a vyřídit tím, že

zase vybere od promotéra.

obstará, pakliže jste ochotni

barbas; el barbas: výraz z torerské

zaplatit nekřesťanskou cenu.

banderillas cortas: krátké, jenom dvacet pět centimetrů

mu poraní šlachy brazuela. brega: veškerá otravná práce,

dlouhé banderillas, kterých

hantýrky pro velkého dospělého

bizco: býk, který má jeden roh níž

která se musí absolvovat

se dnes už používá málo

býka, který by ve čtyřech a půl

blando: býk, který nevydrží potrestání

s každým býkem, s nímž se zápasí, až k okamžiku

letech bez rohů, bez hlavy, bez

blandos: maso bez kostí. O estocadě

s prskavkami podél žerdi;

paznehtů a bez kůže vydal tři

se říká, že je v blandos, když

zapichují se do býků, kteří

sta dvacet kilo masa a který

meč zajel snadno do správného

nezaútočili na pikadory, aby

umí zaživa užívat svých rohů

místa, aniž narazil na kost.

banderillas de fuego: banderillas

272

zabíjení a včetně zabíjení brindis: formální pozdrav nebo věnování býka prezidentovi

273


jenom legračním výjevům s koňmi.

plukovních překážkových dostihů.

Dobrý box se jí líbí. Její manžel

hráč baseballu; moc dobrý sportovec,

Když zjistil, že přicházejí o život

Ve volném čase loví, lyžuje, pěstuje

nechtěl, aby při býčích zápasech

velice inteligentní; silně vyvinutý

i matadoři, dospěl k rozhodnutí,

horolezectví — je sečtělý a má

viděla, co se tam děje s koňmi,

estetický smysl; jediná zkušenost

že se radši stane horským vůdcem

porozumění pro moderní literaturu

ale měl za to, že všechno ostatní

s koňmi z farmy; nedávno se dostal

ve Wyomingu nebo traperem.

a malířství. Hry ani sázky ho

se jí líbit bude. Přinutil ji, aby při

z depresivní mánie, jež následovala

nezajímají. To, co, jak viděl při svém

býkově útoku na koně odvrátila

po nervovém zhroucení; koně

X. Y., sedmadvacetiletý Američan;

prvním zápase, se stalo s koněm,

pohled. Upozornil ji, kdy se nemá

ho šokovali a děsili. Při zápase

vysokoškolské vzdělání,

bylo pro něj strašlivé, opravdové

koukat. Nechtěl, aby ji to šokovalo

nedokázal sledovat nic jiného. Bral

v chlapeckých letech jezdil na farmě

a hluboké utrpení — říká, že v životě

nebo aby se vyděsila. Zjistil, že ji

všechno z morálního hlediska. Bolest

na koni. Na své první býčí zápasy

nic tak odporného neviděl. Na zápasy

koně nešokují ani neděsí a že se jí to

způsobovaná koním pro něj byla

si vzal lahvičku brandy — v aréně

však chodil dál, prý aby pochopil

jakožto součást býčích zápasů, které

skutečné utrpení. Vůči pikadorům

se několikrát napil —, a když býk

mentalitu lidí, kteří takové věci

ji hned napoprvé ohromně zaujaly

pociťoval prudkou nelibost. Zdálo

zaútočil na pikadora a poranil koně,

snášejí. Po šestém zápase pochopil

a jejichž velkou obdivovatelkou

se mu, že za všechno mohou oni.

X. Y. z ničeho nic zachrčel, jak do sebe

corridu tak dobře, že se v průběhu

a zastánkyní se stala, líbilo. Jakmile

Když pak odjel ze Španělska, hrůza

prudce vtáhl dech, a napil se brandy,

odpoledne zapletl do debaty,

jednou viděla nějakého matadora

se vytratila a on si vzpomínal

což opakoval při každém střetnutí

protože hájil chování matadora

při práci, dovedla takřka neomylně

jenom na ty úseky zápasu, jež

býka s koněm. Zdálo se, že hledá silné

Johna Anlla, zvaného Nacional II.,

odhadnout jeho dovednost. Jednou

se mu líbily, ale jinak se mu býčí zápasy upřímně nezamlouvaly.

zážitky. Pochyboval o ryzosti mého

kterého jeden divák při zápase

na ni jistý matador velice zapůsobil.

nadšení pro zápasy. Prohlásil, že je to

inzultoval. Dopoledne se zúčastňoval

A ona rozhodně velice zapůsobila

póza. On žádné nadšení nepociťoval

amatérských zápasů. Napsal o corridě

na něj. Měla velké štěstí, že

R. S., osmadvacetiletý Američan;

a řekl, že ho nemůže pociťovat ani

dva články do plukovního časopisu

nebyla na zápase, při němž tento

úspěšný spisovatel bez vlastních

nikdo jiný. Dosud je přesvědčen, že

a v jednom z nich se jí zastává.

matador sklidil morální débâcle.

prostředků; univerzitní vzdělání;

póza. Ostatně ho nezajímá vůbec

Paní A. B., osmadvacetiletá

Paní S. T., třicetiletá Angličanka;

rád hudbu módních skladatelů, ale

žádný sport. Nezajímají ho ani

Američanka; na koni nejezdí; vzdě‑

vzdělání: soukromá a klášterní

sám na nic nehraje; kromě hudby

hry, při kterých rozhoduje náhoda.

lání vyšší dívčí; hry ani hazard ji

škola; jezdila na koni; alkoholička

nemá v ničem příliš vyvinutý

Rád se pobaví a napije, má rád

nezajímají; nesází. Byla se podívat

a nymfomanka. Trochu malovala.

estetický smysl; na koni nejezdí;

noční život a klepy. Píše. Cestuje.

na býčí zápasy — a byla mírně zdě‑

Utrácela peníze příliš rychle, než aby

ta záležitost s koňmi ho vůbec

šená. Nelíbily se jí. Podruhé už nešla.

s nimi mohla hrát hazard — občas

nijak nermoutila; dopoledne se

hrála s vypůjčenými penězi. Milovala

zúčastnil amatérských zápasů

obliba býčích zápasů je u ostatních

býčí zápasy se mu velice líbily; má

Kapitán D. S., šestadvacetiletý voják; Angličan; irskoanglického

Paní E. R., třicetiletá Američanka;

víc pití než vzrušení — koně ji dost

a byl u obecenstva ve velké oblibě;

původu; vzdělání na státních

vysokoškolské vzdělání; v dětství

šokovali, ale matadoři a všechny ty

po dva roky jezdil do Pamplony.

školách a v Sandhurstu; v roce

jezdila na koni, měla svého poníka;

emoce kolem ní ji vzrušovaly tak, že

Zápasy měl zřejmě rád, ale co se

1914 odjel jako důstojník pěchoty

pěstuje hudbu; její oblíbený autor je

se stala přívrženkyní této podívané.

oženil, už nechodí, i když často

do Monsu; 27. srpna 1914 byl zraněn;

Henry James; oblíbený sport tenis.

1914—1918 vynikající důstojník

Nikdy neviděla boxerský zápas ani

W. G., sedmadvacetiletý Američan;

někdy chodit bude. Zdálo se, že se

pěchoty. Jezdí na hony a účastní se

býčí zápas, až teprve po svatbě.

vysokoškolské vzdělání; výtečný

mu zápasy opravdu líbí, ale teď

334

říká, že by šel rád. Možná že zase

335


Na Velikonoční pondělí začínají první zápasy na předplatné v Madridu. Feria v Seville začíná v týdnu

a Talavera de la Reina

v Segovii — obyčejně dva zápasy

17. května — Madrid. Tyto tři býčí zápasy se pořádají u příležitosti svátku sv. Isidora, madridského

po Velikonocích a konají se o ní

patrona. Z vlastní ferie toho už moc nezbývá, ale zápasy přetrvávají.

25. feria v Lorce Počínaje Velikonocemi jsou býčí

člověk nemá dát ujít, jsou

29.—30. června — feria

pamplonská a valencijská.

v Burgosu — obyčejně dva zápasy

zápasy po tři za sebou následující dny. 29. feria v Jérezu de la Frontera

Velké ferias, které si

29. června — Alicante

18., 19. a 20. května — Ronda, Olivenza, Baeza

Srpen Červenec

Druhého srpna je feria ve Vitorii,

První neděle v červenci —

se třemi zápasy za sebou, a další

zápasy v Palmě de Mallorca

21.—22. května — Zaragoza

6.—12. července — feria de

v La Coruni, rovněž se třemi zápasy. Do Vitorie se dojede z Hendaye

zápasy každou neděli v Madridu,

25.—26. května — Córdoba

San Fermín v Pamploně, s pěti

v Barceloně a ve Valencii a v neděli

30. května — Aranjuez

zápasy za sebou, počínaje

pohodlně vozem za tři hodiny.

7. červencem. Každé ráno v sedm

Pakliže je neděle, začínají tyto zápasy

hodin amatérské zápasy. Ráno

příhodně často až 4. nebo 5. srpna.

se pořádají novilladas v Zaragoze, v Bilbau a obyčejně v některé menší madridské aréně, jako je Vista Alegre nebo Tetuán de las Victorias.

a Cáceres (novillada v Madridu) 31. května — Cáceres, Teruel a Antequera

v den zápasu se honí býk po ulici.

Poslední květnovou neděli se

zápasy v Santanderu, San Sebastiánu, Cartageně a v Tomellosu.

obyčejně pořádá zápas v římské

ráno, aby ještě byly lístky do lóží.

dávejte si pozor na kapsáře.

aréně v Béziersu ve Francii.

Ostatní sedadla jsou zadarmo, ale

Květen

sezona letních novilladas.

Jestliže jsou ten rok Velikonoce brzo Červen

v ten den zápas v Madridu, v Seville,

Býčí zápasy každý čtvrtek

v Granadě, v Malaze, v Toledu

a každou neděli v Madridu

a v Bilbau a možná i v Zaragoze.

a každou neděli v Barceloně.

Pevná data býčích zápasů 2. května — Bilbao, Lucena 3. května — Bilbao, Figueras, Santa Cruz de Tenerife 4. května — Puertollano, Jérez de los Caballeros Mezi 8. a 10. květnem — Écija a Caravaca Mezi 13. a 15. květnem — Osuna a Badajoz

v Pontevedru v Galicii, obyčejně

koupit večer předtím mezi šestou

jenom s jedním zápasem.

14. července — býčí zápasy v Bordeaux a v Bayonne Mezi 15. a 18. zápasy v La Líneji u Gibraltaru.

2.—4. června — Trujillo

23. července — Alcira.

9. června — Plasencia

Obyčejně dobrý zápas.

9.—11. června — velká feria

25. července — velký zápas

v Algeciras — obyčejně tři zápasy 13.—17. června — feria

v San Sebastiánu a v Santanderu. První zápas ferie ve Valencii,

v Granadě — obyčejně tři zápasy 22. června — Ávila 24. června — Tolosa,

v Badajozu s dvěma zápasy

15., 16. a 17. srpna je Semana Grande v San Sebastiánu, se třemi zápasy za sebou. V případě, že by neděle připadla na dřívější nebo pozdější datum, konají se zápasy třeba 14., 15. a 16.; promotéři se snaží vždycky přesunout jeden ze série zápasů na neděli. 15. a 16. srpna jsou ferias rovněž v Gijónu, v Badajozu a Almendraleju,

zápasů za sebou až do 2. srpna.

s dvěma zápasy v každém z těchto

je zápas v Nîmes ve Francii.

Barcelona, Zafra, Badajoz — feria

10. srpna — Manzanares

kde se pořádá sedm až devět V první červencovou neděli

Medina del Río Seco, Cabra,

Mezi 8. a 10. je feria

jsou plná. Lístky se dají obyčejně a sedmou ve stáncích na náměstí.

a Boží tělo připadne na květen, bude

Mezi 2. a 5. srpnem se pořádají

Je lépe jít do arény v šest hodin

Jestliže na některou z nich půjdete,

V květnu začíná v Mexiku

na francouzských hranicích

Po celý červenec se pořádají

měst, a Puerto de Santa Maria (15.), Palma de Mallorca (15.), Jaén, Tafalla a Játiva (15.) pořádají

každý čtvrtek nebo každou neděli,

v těchto dnech po jednom zápase.

15. května — Madrid

25. června — Tolosa, Badajoz

kdy není řádný zápas v Madridu

Do Tafally se dá dojet z Biarritzu

16. května — Madrid

27.—29. června feria

nebo v Barceloně, novilladas.

vozem za čtyři a půl hodiny.

348

349

Profile for Knižní klub

0036900  

0036900