0036350

Page 1

Prolog

pP ·panûlsko 1812 VÁLKA BYLA UâINùNÉ PEKLO, ale dopisy od pfiíbuzn˘ch nûkdy b˘valy je‰tû hor‰í. Ten den byl pln˘ stfielby a ‰arvátek. Randall se dobelhal zpátky do stanu, zaprá‰en˘ a prahnoucí po dvanáctihodinovém spánku. Spláchnout prach bylo snadné. Schopn˘ sluha Gordon uÏ ãekal s pfiipravenou vodou. Se spánkem to v‰ak bylo hor‰í. Bolavé stehno mu nedopfiávalo úlevy. Dnes pfii‰el Randall o jednoho vojáka, nezku‰eného irského nováãka s dychtiv˘m úsmûvem, coÏ znamenalo, Ïe bude muset chlapcovû rodinû napsat dopis. To byla ta nejhor‰í povinnost, která z dÛstojnické hodnosti vypl˘vala, ale kaÏd˘ si zaslouÏí uznání a v‰echny rodiny mûly právo vûdût, jak jejich ãlen pfii‰el o Ïivot. „Po‰ta z Anglie, pane.“ Gordon podal Randallovi tfii zapeãetûné dopisy. Randall je prolistoval. První byl od vévody z Ashtonu, star˘ pfiítel ze ‰koly mu psal nejãastûji. Druh˘ byl od Kirklanda, dal‰ího b˘valého spoluÏáka, na kterého bylo spolehnutí. A ten poslední… Upfienû se zadíval na naduté písmo, jímÏ byl dopis 7