Page 1

D ĚTI

Z MĚŠŤANSKÝCH RODIN

Kolem roku 1900 byla Vídeň enormně rychle rostoucí metropolí mnohonárodní monarchie s více než padesáti miliony obyvatel. Ve společnosti probíhal proces restrukturalizace, jehož příčinou byl vzrůstající počet příslušníků střední a vyšší vrstvy měšťanstva, jeho bohatství a z toho plynoucí politický význam. Vybudováním vídeňské reprezentační třídy Ringstraße s řadou paláců, kterým lidové vrstvy s despektem přezdívaly Palazzi prozzi, dostalo město zcela nový, imperiální ráz. Takzvaná společnost z Ringstraße se skládala z majetných židovských bankéřů, průmyslníků, obchodníků a zbohatlých rodin řemeslníků, kteří dokázali ve svůj prospěch využít technický pokrok, rozvoj průmyslu a stavebnictví. Vedle majetných občanů se uvnitř této společenské vrstvy etablovala skupina osob, jejichž společenská prestiž neměla základ v materiálních statcích, nýbrž v dosaženém vzdělání. Právníci, lékaři, vysoce postavení úředníci, architekti a umělci se domohli postavení, díky němuž se mohli distancovat od maloměšťanských vrstev. Postupně rostoucí vliv středního stavu ve veřejném životě se začal odrážet také ve vnitřní proměně rodinných struktur. Ženy už nebyly v první řadě hospodyně a matky, ale postupně začínaly podle vzoru šlechty hrát ve společnosti novou roli. Žena se stala reprezentantkou dosaženého společenského postavení rodiny a musela proto plnit náročnou roli, která jí ponechávala stále méně prostoru pro péči o domácnost a výchovu dětí. Zatímco ještě na počátku 9

0035864  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you