Page 1

3TICHTING

  S U T S U G U A N E I L U J 

 JULI

 AUGUSTUS

s "RADERIE VAN TOT UUR s 3URVIVALVERENIGING *AN IN HET 4OUW s 4OKKELBAAN s +LIMTOUW s 7EDSTRIJD ,IVING 3TATUE s $RAAIMOLEN s 4REINTJE s 3PRINGKUSSENS s 3CHMINKEN s *AN +LAASSEN

s "RADERIE VAN TOT UUR s 3URVIVALVERENIGING *AN IN HET 4OUW s 4OKKELBAAN s +LIMTOUW s 7EDSTRIJD ,IVING 3TATUE s 3CHMINKEN s $RAAIMOLEN s 4REINTJE s 3PRINGKUSSENS s *AN +LAASSEN s 7ORKSHOP CUPCAKES VERSIEREN s +INDERVRIJMARKT KINDEREN BASISSCHOLEN

s 0LEINFEEST MET "ACK-ORE s /PTREDEN OVERDAG PODIUM "ACK4RACK s ,ADY EN DE 6AGEBAND BIJ (OLLAK

s 0LEINFEEST MET "ROTHERS IN !RMS s +IEK 5UT +ENNÞH BIJ (OLLAK s DRIVE IN SHOW .O .ONSENS PARTYSHOW


       

--.#$*'&.'(#$,+$/

#$ &'* $"-*$1 

 

 

 

2 

2

$.).'(&! 0 , %

.

     

 

             

 

7SHROVYZ[^LN+VL[PUJOLT[LS^^^H\[VWHSHJLUS


 JULI EN AUGUSTUS =HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ 6OORWOORD :ELHEMSE :OMERFEESTEN BURGEMEESTER JAAR 3TICHTING

 JAAR :ELHEMSE :OMERFEESTEN *AARLIJKS KIJKEN :ELHEM EN OMSTRE KEN NAAR DIT GEZELLIGE VOLKSFEEST UIT )N HET HARTJE VAN DE ZOMER IN HET HARTJE VAN DIT MOOIE "RONCKHOR STER DORP VINDEN ACTIVITEITEN PLAATS VOOR JONG EN OUD $IT JAAR PAKT DE ORGANISATIE NOG MEER UIT DAN VOOR GAANDE JAREN JAAR :OMERFEEST IS EEN JUBILEUM WAAR NATUURLIJK UIT VOERIG BIJ STIL WORDT GESTAAN $E !CHTERHOEK STAAT BEKEND OM ZIJN GASTVRIJHEID /P DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN IS DIT OOK EEN GROOT GOED )EDEREEN OOK VAN HEINDE EN VERRE IS VAN HARTE WELKOM EN WORDT UITGENODIGD MEE TE DOEN !LS BURGEMEESTER VAN "RONCK HORST BEN IK DAAR TROTS OP $AAR NAAST HEB IK GROTE WAARDERING VOOR DE INZET VAN DE VRIJWILLIGERS DIE DIT PRACHTIGE FESTIJN ORGANISEREN

WEDSTRIJD LEVENDE STANDBEELDEN (EEL VEEL :OMERFEEST PLEZIER EN WE GAAN ERVAN UIT DAT DEZE JUBILE UMEDITIE VAN DE :ELHEMSE :OMER FEESTEN EEN GROOT SUCCES WORDT

)N DEZE JUBILEUMKRANT LEEST U HET GEZELLIGE EN GEVARIEERDE PROGRAM MA 'RAAG ATTENDEER IK U OP DE

(ENK !ALDERINK

"URGEMEESTER GEMEENTE "RONCKHORST

 JAAR GELEDEN IS DE STICHTING :ELHEMSE :OMERFEESTEN ONT STAAN UIT DE SAMENWERKING TUS SEN DE 666 TE :ELHEM EN DE ONDERNEMERS VERENIGING TE :EL HEM !L JAAR ORGANISEREN VRIJWILLIGERS IEDERE ZOMER IN DE KOM VAN :EL HEM DIVERSE ACTIVITEITEN VOOR DE IN WONERS VAN :ELHEM EN DE TOERISTEN WELKE IN STEEDS GROTERE AANTALLEN DE :OMERFEESTEN BEZOEKEN (ET IS IEDER JAAR WEER EEN UITDAGING OM

VOOR IEDER WAT WILS TE ORGANISEREN

HIERBIJ ZIJN ALLE SPONSOREN DIE ONS AL JAREN STEUNEN VAN ESSENTIEEL BE LANG $E CLUB VAN VRIJWILLIGERS IS DE LAATSTE JAAR WEER TOE GENOMEN

WIE WIL OOK IN DE VAKANTIEPERIODE DRUK ZIJN MET DE ORGANISATIE EN ALLE VERPLICHTINGEN DIE ER TEGENWOORDIG BIJ HOREN /OK DIT JAAR HEBBEN WE OP ZATERDAG JULI EN ZATERDAG AUGUSTUS WEER ACTIVITEITEN VOOR IE DER WAT WILS DE MARKT MET EEN GRO TE DIVERSITEIT AAN KRAAMHOUDERS DE POPPENKAST VAN *AN +LAASSEN DE

SURVIVAL h*AN IN @T TOUWv DE LIVING STATUE CONTEST MET MOOIE PRIJZEN TOT AAN DE SHOW BANDS @S AVONDS OP HET PODIUM 'RAAG WILLEN WE VOOR WEER EENS ZOMERSE OMSTANDIGHEDEN

OVERDAG GRADEN EN @S AVONDS EEN MOOIE ZOMERAVOND 4OT ZIENS BIJ DE :ELHEMSE :OMER FEESTEN (ANS $OORNINK 6OORZITTER

,AMBERTIKERK MIDDEN IN DE SAMENLEVING !L EEUWEN LANG STAAT DE ,AM BERTIKERK MIDDEN IN HET DORP EN DAARDOOR OOK MIDDEN IN DE SA MENLEVING )EDEREEN DIE IN :ELHEM WOONT OF ER ALS TOERIST OF TOEVALLIGE PAS SANT IS GEWEEST ZAL DIT MARKANTE GEBOUW KENNEN 6OORAL ALS HET DONKER IS EN DE KERK VAN BUITEN IS VERLICHT WORDT JE OOG ER ALS VANZELF NAAR TOEGETROKKEN 6OOR VEEL MENSEN IS DE KENNISMAKING DAARBIJ GEBLEVEN EN DAT IS JAMMER

WANT EEN BEZOEK AAN DE KERK IS ZEKER DE MOEITE WAARD EN DE DEU REN STAAN BIJNA PERMANENT OPEN /OK TIJDENS DE :ELHEMSE :OMER FEESTEN )N DE KERK IS EEN STILTEHOEK INGE

RICHT .IET ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE ,AMBERTIKERKGEMEENTE )EDEREEN DIE BEWUST OF PER TOEVAL DE ,AM BERTIKERK BEZOEKT KAN GEBRUIK MAKEN VAN DEZE PLEK VAN RUST EN BEZINNING 5IT DE VELE REACTIES BLIJKT DEZE PLEK IN EEN BEHOEFTE TE VOORZIEN 6ELEN MAAKTEN OM WELKE REDEN DAN OOK GEBRUIK VAN DEZE BEZINNINGSPLEK "UITEN DE KERK BEVINDT ZICH DE LITURGISCH INGERICHTE KERKTUIN 6ER SCHILLENDE BORDERS VORMEN SAMEN HET KERKELIJK JAAR !DVENT +ERST

 DAGEN TIJD 0ASEN ENZOVOORTS $AARNAAST ZIJN ER OOK VERSCHIL LENDE THEMATISCHE BORDERS WAARIN BIJBELSE SYMBOLEN EN THEMAS WORDEN UITGEBEELD 6OOR WIE ZICH MEER INTERESSEERT

IN DE GESCHIEDENIS VAN HET KERK GEBOUW IS IN DE KERK HISTORISCH MATERIAAL UITGESTALD $IT MATERIAAL GEEFT EEN BEELD VAN DE ONTWIK KELING VAN HET KERKGEBOUW DE KERKGEMEENSCHAP MAAR OOK VAN HET DORP :ELHEM %LK JAAR IS ER IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS EEN EXPOSITIE VAN BEELDENDE KUNST $IT JAAR WORDEN SCHILDERIJEN EN BEELDHOUWWERK VAN !LY "RUINSMA GETOOND !LY "RUINSMA WERKT VANUIT HET ATELIER NAAST HAAR WOONBOERDERIJ IN 4ERBORG $E NATUUR IS VOOR HAAR EEN GROTE INSPIRATIEBRON /OK HAAR REGELMATIGE BEZOEKEN AAN !FRIKA VINDEN WEERKLANK IN HAAR WERK (ELDERE KLEUREN IN ACRYLVERF MET EEN EIGEN DYNAMIEK EN SNELHEID

- ! 2 + 4 + 2 ! - % . 3 & % % 2 + 2 ! - % . 0/$)!/6%2+!00).'%. + , ! 0 3 4 / % , % . 4! & % , 3 +,!04!&%,334!4!&%,3 " ) % 2 " ! . + % . 6 % 2 , ) # ( 4 ) . '

+2!!- %. %6%.%-%.4%.6%2(552

:540(%.

KENMERKEN HAAR WERK .AAST DE WERKEN VAN !LY "RUINSMA IS ER KIN DERKUNST TE BEWONDEREN $E KIN DEREN VAN GROEP VAN DE -EENE SCHOOL HEBBEN ONDER LEIDING VAN !LY "RUINSMA EEN KLEURRIJKE INVUL LING GEGEVEN AAN DE EXPOSITIE MET HET THEMA h+UNST GEEFT +LEURv 6AN HARTE WELKOM IN DE ,AMBERTIKERK 6AN MAANDAG TOT EN MET ZATER DAG IS DE KERK OPEN VAN TOT ONGEVEER UUR )EDEREEN KAN DAN VRIJ IN EN UITLOPEN !LLEEN ALS DE KERK IN GEBRUIK IS VOOR IETS AN DERS IS DAT MINDER GEWENST -EER INFORMATIE OVER DE ,AMBERTI KERK EN DE ,AMBERTIKERKGEMEENTE VIND JE OP DE WEBSITE WWWLAMBERTIKERKNLKERK

&2/2)21 © 5ITGAVE 2EKO 2EKLAME 0UBLICITEITSVORMGEVING 6ORMGEVING ,IEVELDERSTRAAT  0RODUCTIE ", 'ROENLO 4EL  FAX  % MAIL INFO REKOREKLAMENL 7EBSITE WWWREKOREKLAMENL

)NDUSTRIEWEG ! #" :UTPHEN    INFO KRAAMVERHUURZUTPHENNL

WWWKRAAMVERHUURZUTPHENNL

!DVERTENTIES 6ORMGEVING 2EDACTIE &OTOS 6ERSPREIDING /PLAGE 'EBIED

2ON +OLKMAN 2OB 6EERMAN 2EKO 2EKLAME !HREND + :IJLEMA "ENNO 3TEVERING :OMERFEEST COMMITTEE 'EOMAN &OTOGRAlE 2EKO 2EKLAME !6/ 6ERSPREIDINGEN $OETINCHEM :ELHEM 6ARSSEVELD (ALLE 6ELSWIJK $OETINCHEM

(ENGELO 'LD -ARIENVELDE :IEUWENT +EIJENBORG

2UURLO (UMMELO 4OLDIJK (ALLE (EIDE "AAK 6ORDEN EN ,AAG +EPPEL EN DIVERSE CAMPINGS


6>V>ÌÕÀiÊ6iÀŽœ«iÀ i`ˆ>‡>`ۈÃiÕÀÊÉÊVµÕˆÃˆÌiÕÀÊÉÊ6iÀŽœ«iÀÊÉÊ 6iÀÌi}i˜ÜœœÀ`ˆ}iÀʓÉÛ

7IJ ZIJN EEN DYNAMISCH BEDRIJF DAT BIJNA JAAR BESTAAT 6ANAF ZIJN WIJ GEVESTIGD AAN DE 6ARSSEVELDSESTRAATWEG IN !ALTEN MET EEN ENTHOUSIAST TEAM MEDEWERKERS WELKE RUIME ERVARING HEBBEN OP HET GEBIED VAN ALLE MERKEN AUTOS 7IJ ZIJN GESPECIALISEERD IN DE !UDI 6OLKSWAGEN GROEP $OOR STERK TOENEMENDE WERKZAAMHEDEN ZIJN WIJ OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN

!LLROUND !UTOTECHNICUS FULLTIME 7AT VERWACHTEN WIJ s %EN POSITIEVE INSTELLING s )N HET BEZIT VAN EEN DIPLOMA !0+ s %EN GEDEGEN OPLEIDING EN RUIME ERVARING IN DE AUTOBRANCHE s :ELFSTANDIG KUNNEN WERKEN s +UNNEN WERKEN MET DE NIEUWSTE AUTOTECHNIEKEN ELEKTRONICA EN APPARATUUR s 7ISSELENDE WERKTIJDEN EN DIENSTEN s &LEXIBEL EN KLANTGERICHT

‡Ê՘V̈i‡ˆ˜…œÕ`\Ê

ʅiÌʅœœv`â>ŽiˆŽÊÛiÀŽœ«i˜ÊÛ>˜Ê>`ÛiÀÌi˜ÌˆiÀՈ“ÌiÊ ˆ˜Ê`ˆÛiÀÃiÊՈÌ}>Ûi˜Êi˜ÊÀi>̈i}iÃV…i˜Ži˜°

‡Ê7>ÌÊÛÀ>}i˜Ê܈\Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

ˆÊLi˜Ì°°° UÊ i˜Ê«À>ÌiÀ]ʓiÌÊii˜ÊÕˆÃÌiÀi˜`ʜœÀ UÊ i˜Ê}œi`iÊ«ˆœ˜ˆiÀÃ}iiÃÌ UÊ œœÀâiÌ̈˜}ÃÛiÀ“œ}i˜ UÊ i˜Ê܏ˆÃÌ]Ê`ˆiʜœŽÊˆ˜ÊÌi>“ÛiÀL>˜`ʎ>˜ÊÜiÀŽi˜ UÊ,i«ÀiÃi˜Ì>̈iv Uʏi݈Li UʘʅiÌÊLiâˆÌÊÛ>˜ÊÀˆLi܈ÃÊi˜Ê>Õ̜

œÀ̜“\Êii˜ÊÛiÀŽœ«iÀÊÛ>˜ÊvœÀ“>>Ìt ‡Ê ˆÊ}iLiŽi˜Ê}iÃV…ˆŽÌ…iˆ`ÊLˆi`i˜Ê܈\ Ê

7AT BIEDEN WIJ s %EN PRETTIGE WERKSFEER IN EEN ENTHOUSIAST TEAM s 'OEDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS VOLGENS #!/ s "OEIEND EN AFWISSELEND WERK s 'ROEI MOGELIJKHEDEN

UÊÊ i˜Ê>>˜ÌÀiŽŽiˆŽiÊv՘V̈iʓiÌÊiˆ}i˜Ê ÛiÀ>˜ÌܜœÀ`iˆŽ…iˆ` UÊ i˜Ê«ÀiÌ̈}iʈ˜vœÀ“iiÊÜiÀŽÃviiÀ UÊ i˜ÊÀiliÊÃ>>ÀˆÃ UÊ6iÀ}œi`ˆ˜}Êܜœ˜‡ÊÉÊÜiÀŽÊŽˆœ“iÌiÀÃ

Ê Ê Ê

)NTERESSE IN DEZE FUNCTIE 3TUUR OF MAIL JE SOLLICITATIEBRIEF NAAR !UTOBEDRIJF 7ISSELINK OVV SOLLICITATIE 6ARSSEVELDSESTRAATWEG  .- !ALTEN VACATURE AUTOWISSELINKNL

‡Ê˜vœÀ“>̈iÊi˜Ê܏ˆVˆÌ>̈i\

6OOR INLICHTINGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET (AIKO OF (ANS 7ISSELINK 4ELEFOON 

$% 3.%,,% 7%' .!!2 '/%$% 3%26)#%

ES

ES

Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê ˆiÛi`iÀÃÌÀ>>ÌÊÓ{ʇÊÓÈ Ç£{£Ê ÊÊÀœi˜œ /i°Êäx{{ʇÊ{È{™££ >ÝÊäx{{ʇÊ{ÈxxnÇ ˆ˜vœJÀiŽœÀiŽ>“i°˜ ÜÜÜ°ÀiŽœÀiŽ>“i°˜

"œŽÊ`iâiÊ EXVLQHVVSRLQW

WHOHFRP >`ÛiÀÌi˜ÌˆiÊ ÃÌ>>ÌÊ “ˆ``i˜ˆ˜Ê`iÊ Li>˜}ÃÌiˆ˜}

WHOHYDN FHQWHUV EFKVJTUFBBOTMVJUJOH

EXVLQHVVSRLQW

WHOHFRP

WHOHYDN FHQWHUV EFKVJTUFBBOTMVJUJOH

!RENDSENWEG ! :ELHEM 4EL n WWWBUSINESSPOINTTELECOMNL

1 1, 

6œœÀʓiiÀ`iÀiÊÀi>̈iÃʈ˜Ê`iÊV…ÌiÀ…œiŽÊ∍˜Ê ܈Êœ«ÊâœiŽÊ˜>>ÀÊV…>ÕvviÕÀÃ]Ê`ˆiʈ˜}iâiÌʎ՘‡ ˜i˜ÊܜÀ`i˜Êˆ˜Ê…iÌÊÃÌՎ}œi`É`ˆÃÌÀˆLṎiÊLˆ˜‡ ˜i˜>˜`°Ê iivÌÊ ÕÊ iÀÛ>Àˆ˜}Ê “iÌÊ ÌÀiŽŽiÀÊ œ«‡ i}}iÀÊi˜ÉœvÊVœ“Lˆ˜>̈i¶Ê i˜ÌÊÕʈ˜Ê…iÌÊLiâˆÌÊ Û>˜Ê…iÌÊ ,ÊViÀ̈wÊV>>̶ʘvœÀ“iiÀÊØiÊ˜>>ÀÊ `iÊÛiÀÃV…ˆi˜`iʓœ}iˆŽ…i`i˜ÊLiÌÀivvi˜`iÊ ÜiÀŽÌˆ`i˜Êi˜Ê`ˆi˜ÃÌÛiÀL>˜`i˜° Ê

" / 1, -     

   

         

 

6œœÀÊ `ˆÛiÀÃiÊ Ài>̈iÃÊ âˆ˜Ê ܈Ê œ«Ê âœiŽÊ ˜>>ÀÊ “œ˜ÌiÕÀÃÊ ÛœœÀÊ “>V…ˆ˜iœ˜`iÀ…œÕ`Ê i˜Ê “>‡ V…ˆ˜iLœÕÜÊ­>ÃÃi“LiÀi˜ÊÛ>˜Ê­ÃÕL‡®>ÃÃi“L>‡ }iÃÊi˜Ê“>V…ˆ˜i`ii˜]ÊÌi˜iˆ˜`iÊii˜Êœ«Ìˆ“>>Ê iˆ˜`«Àœ`ÕVÌÊÌiʎ՘˜i˜ÊiÛiÀi˜®°Ê՘ʍˆÊÌiŽi‡ ˜ˆ˜}i˜]Ê “œ˜Ì>}iۜœÀÃV…ÀˆvÌi˜]Ê Vœ˜ÌÀœiˆÃ‡ Ìi˜Ê i˜Ê “œ˜ÌiÕÀÅ>˜`LœiŽi˜Ê iâi˜Ê i˜Ê …iLÊ ˆÊ Ži˜˜ˆÃÊ Û>˜Ê >ÃÃi“L>}iÌiV…˜ˆiŽÊ i˜Ê “ii̇ }iÀii`ÃV…>««i˜]Ê`>˜Êâˆi˜ÊÜiÊ}À>>}ʍœÕÜÊVÛÊ Ìi}i“œiÌt 3EESING 0ERSONEEL "6 ,IEVELDERWEG  -$ ,ICHTENVOORDE 4EL   &AX   INFO SEESINGPERSONEELNL WWWSEESINGPERSONEELNL


 JULI EN AUGUSTUS =HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ 6AN #AMPEN "OUWGROEP UW KEUS VOOR HET BOUWEN VAN NU EN IN DE TOEKOMST HOOFDSPONSOR 3TICHTING

6AN #AMPEN "OUWGROEP IS EEN GEZONDE MIDDELGROTE ZELFSTAN DIGE BOUWONDERNEMINGPRO JECTONTWIKKELAAR DIE VOLLEDIG VOOR U KLAAR STAAT ALS HET OM BOUWEN OF VERBOUWEN GAAT 6AN #AMPEN RICHT ZICH IN BREDE ZIN OP DE WONINGBOUW EN UTILI TEITSBOUW EN DENKT GRAAG MET U MEE $E TWEE NEVEN %DO EN *AAP 6AN #AMPEN DOEN SINDS DE BEDRIJFSVOERING VAN DE BOUWON DERNEMING :O IS %DO COMMER CIEEL DIRECTEUR EN *AAP DE TECH NISCH DIRECTEUR 3INDS IS HET BEDRIJF GEVESTIGD IN :ELHEM /PA 6AN #AMPEN BEGON DESTIJDS MET LATER HUN VADERS EN TWEE BROERS DIE KONDEN METSELEN EN TIMME REN %DO VAN #AMPEN GEEFT AAN h$AT ER GENOEG BEDRIJVEN ZIJN OM HUIZEN TE BOUWEN IS EEN FEIT

MAAR OM ECHT EEN HUIS TE BOU WEN HEB JE 6AN #AMPEN NODIG "IJ 6AN #AMPEN STAAT U NAMELIJK ALS KLANT NOG CENTRAAL EN DENKEN ONZE MEDEWERKERS CONSTRUCTIEF MET U MEE .OG STEEDS MAKEN WIJ DANKBAAR GEBRUIK VAN DE KENNIS EN KUNDE VAN ONZE BEIDE VADERS $E VADER VAN *AAP *AN BESCHIKT OVER EEN GROTE KENNISSENKRING EN DEED DE ACQUISITIE $E VADER VAN %DO WAS VROEGER DE TECHNISCH DI RECTEUR h)N DE LOOP DER JAREN IS ER WEL VEEL VERANDERD WAARONDER DE REGELS RONDOM HET BOUWEN EN DE ALGEHELE WETGEVING RONDOM ARBO VEILIGHEIDMILIEU EN DE %0# NORM /NZE JONGSTE WERKNEMER IS BE GIN TWINTIG JAAR EN DE OUDSTE ZAL MIDDEN VIJFTIG ZIJN /NDER DE OUD WERKNEMERS IS EEN SENIORENCLUB OPGERICHT DIE ONDER ELKAAR DI

VERSE ACTIVITEITEN ONTPLOOIEN $AT IS PRACHTIG ALS ZE ELKAAR OP DEZE WIJZE NOG KUNNEN ONTMOETEN 6AN #AMPEN KENMERKT ZICH DOOR VEELZIJDIGHEID )N HET KADER VAN DE WIJKONTWIKKELING ZETTEN WE WE EEN PROJECT VAN WONINGEN NEER

MAAR OOK BOUWDEN WE RECENTELIJK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR NOG EEN LIGBOXENSTAL -AAR OOK KUN JE BIJ ONS TERECHT VOOR RENOVATIE VERBOU WING AANBOUW SERRE OF DAKKAPEL OF GEWOON EEN REPARATIE ZOALS EEN SLOT IN JE ACHTERDEUR (IERVOOR STAAT ONZE AFDELING @+LEINBOUW VOOR U KLAAR *E HOEFT NIET ALTIJD EEN GROTE SPELER IN DE MARKT TE ZIJN ALS JE MAAR mEXIBEL KAN HANDELEN EN SNEL KAN SCHAKELEN $OOR 6AN #AMPEN 0LANONTWIKKELING WORDEN WONING PROJECTEN ALSMEDE KANTOREN EN WINKEL EN RECREATIEVOORZIENINGEN ONTWIKKELD )N %DE ZIJN WE DIT JAAR

GESTART MET DE BOUW VAN WO NINGEN 6ERSPREID OVER EEN PERI ODE VAN TIEN JAAR IS DE PLANNING DAT ER VIJFHONDERD WONINGEN GEZET WORDEN $AN IS ER IN 4ERBORG NOG EEN PRESTIGIEUS PROJECT @7ALSTAETE VOOR 7ONION WONING WAARBIJ APPARTEMENTEN CQ RUIME WOON EENHEDEN DOOR ONS WORDEN GE REALISEERD 6OOR DIT PROJECT ZIJN ER CA MAN ACTIEF "IJ AL ONZE PRO JECTEN EN OPDRACHTEN WORDT HET DOOR DE KLANT BIJZONDER OP PRIJS GESTELD DAT WIJ BLIJVEN MEEDEN KEN IN DE TOTSTANDKOMING VAN HET EINDPRODUCT $E OPDRACHTGEVER WEET ZICH VERZEKERD VAN EEN VLOEI END BOUWPROCES WAARBIJ AFSTEM MINGSPROBLEMEN TOT EEN MINIMUM WORDEN BEPERKT /NZE KLANT GEEFT AAN DAT WIJ ALS DESKUNDIGE BOUW ONDERNEMING DE JUISTE MENTALITEIT HEBBEN $AT ONZE OPDRACHTGE

VERS TEVREDEN TERUGBLIKKEN OP DE SAMENWERKING MET 6AN #AMPEN "OUWGROEP IS GROTENDEELS TE DAN KEN AAN DE INBRENG VAN ONS JONGE TEAM GEMOTIVEERDE EN DESKUN DIGE MEDEWERKERS EN DIT MAAKT HET WERK EXTRA LEUK :IJ DENKEN OP CONSTRUCTIEVE WIJZE MEE OM MET DE JUISTE OPLOSSINGEN TOT EEN OP TIMAAL RESULTAAT TE KOMEN +WALI TEIT STAAT IN ALLE GELEDINGEN VAN DE ORGANISATIE VOOROP $E MOND TOT MOND RECLAME WERKT GOED %EN JUISTE EENDRACHTIGE SAMENWERKING EN RISICOSPREIDING IS ESSENTIEEL VOOR HET LEVEREN VAN EEN PERFECT STUKJE WERK *AAP OPPERT @$EZE DIVERSITEIT VINDEN WIJ JUIST ZO LEUK EN MAAKT ONS WERK ZO MOOI OM TE DOEN $E MARKT STAAT SOMS BE HOORLIJK ONDER DRUK MAAR DOOR DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLAATS TE HEBBEN INVESTEREN WIJ IN KENNIS EN LANGE TERMIJNVISIE BIJ VAN 6AN #AMPEN "OUWGROEP $AARBIJ ZIJN WIJ PAS ECHT TEVREDEN ALS OOK ONZE KLANT ECHT TEVREDEN IS /OK 6AN #AMPEN HEEFT TE MAKEN MET DE STEEDS VERDER AANGESCHERPTE RE GELGEVING DIE BIJVOORBEELD GELDEN BIJ HET ISOLEREN VAN WONINGEN EN DE KIERINRICHTING !LS "OUWGROEP BESCHIKT 6AN #AMPEN OVER DE NOODZAKELIJKE CERTIlCERING 6ERDER BLIJFT DUURZAAM BOUWEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST EEN HOT ITEM .O VITEITEN IN DE BOUWSECTOR BLIJVEN VOOR ONS ACTUEEL %DO VAN #AM PEN VERVOLGT @7IJ KIJKEN TIJDIG VOORUIT .AAST ONZE KORTE TERMIJN PLANNING KIJKEN WIJ OOK JUIST VER IN HET VOREN 0ROJECTONTWIKKELING EN DUURZAAM BOUWEN VINDEN HUN UIT STRALING OP HET BOUWEN VOOR ONS IN DE TOEKOMST $AT TYPEERT ONZE

VEELZIJDIGHEID EN GROTE KRACHT AAN DIVERSITEIT 6OOR DE TOEKOMST IS ER DE ENERGIENULWONING !LS DUURZA ME WONING VOOR ONDERMEER BASIS STARTERS ZIJN WE REDELIJK VER GEVOR DERD $EZE CATEGORIE WONING GAAT VEEL VERDER DAN DE ! CATEGORIE ENERGIE WONING -ET BETREKKING TOT DEZE WONING ZIJN DE INVESTERIN GEN NOG RELATIEF DUUR BIJVOORBEELD ZONNEPANELEN 4OCH MERK JE DAT ER MEER SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VRIJ KOMEN -ET MINIMALE MIDDELEN IS ER AL VEEL MOGELIJK )N EEN BLOK VAN ZES WONINGEN WORDT DE DUURZAME WONING VERDER DOOR ONS UITGETEST EN DOORONTWIKKELD WAARNA WIJ DE WONING DElNITIEF OP DE MARKT KUNNEN BRENGEN 7IJ WERKEN MET MENSEN DIE VERTROUWEN HEBBEN IN DE TOEKOMST :OWEL IK ALS MIJN NEEF *AAP KOMEN UIT :ELHEM $E AFlNITEIT VAN 6AN #AMPEN "OUW GROEP MET DEZE STREEK EN HAAR LOCALE KARAKTER IS DAAROM NIET MINDER BELANGRIJK ,OCAAL DOEN WE NOG WAT AAN SPONSORING WAARON DER DE VOLLEYBALCLUB 3PARTA TEN NIS EN GOLFCLUB T :ELLE ,INKS EN RECHTS SPONSOREN WE VERDER NOG WAT EVENEMENTEN WAARONDER DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN WAAR WE ZELF OOK GRAAG JAARLIJKS BIJ AANWE ZIG ZIJN /NZE UITVOERDER 'ERJAN "OENINK ZIT IN HET BESTUUR VAN DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN /P DEZE WIJZE IS DE LINK OOK SNEL GELEGD "EZOEK GERUST EENS ONZE WEBSITE OF VERTEL ONGEDWONGEN WAT U WILT EN SAMEN VINDEN WIJ EEN OPLOS SING $ANKZIJ DE INZETBAARHEID VAN TWEE CALCULATOREN IS LEVERING VAN EEN SNELLE OFFERTE ESSENTIEEL 7IJ ONTVANGEN U GRAAG OM MET U UW PLANNEN VERDER VORM TE GEVEN

!UTOWASCENTRUM h$E (OGE 6OORTv (ET IS NU RUIM JAAR GELEDEN DAT EIGENAAR (AN 3CHUT EEN KAVEL KOCHT EN DAAR NAAR !CHTERHOEK SE BEGRIPPEN HET ULTRAMODERNE !UTOWASCENTRUM h$E (OGE 6OORTv BOUWDE 6OOR DIEGENE DIE ZICH NOG STEEDS AFVRAAGT WAT h$E (OGE 6OORTv NU PRECIES BE TEKENT HET IS DE NAAM VAN HET INDUSTRIETERREIN WAAROP HET WAS CENTRUM EEN VAN DE STRALENDE MIDDELPUNTEN IS !UTOWASCENTRUM h$E (OGE 6OORTv IS EEN MODERNE ZEER AUTOVRIENDE LIJKE WASSTRAAT OMDAT ZIJ GEBRUIK MAAKT VAN ZACHTE TEXTIELBORSTELS DIE VUIL ZACHT EN GRONDIG VERWIJDE

REN ZONDER SPOREN ACHTER TE LATEN

WAARDOOR AUTOS HUN GLANS BEHOU DEN 5IT GRONDIGHEIDS OOGPUNT WORDEN AUTOS ALTIJD GRONDIG VOOR GEWASSEN EN AFGESPOTEN MET EEN HOGEDRUKSPUIT MET EEN BRAND SCHONE AUTO ALS EINDRESULTAAT 5IT MILIEU OOGPUNT IS BEWUST GE KOZEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN WATERTERUGWIN INSTALLATIE $AT WIL ZEGGEN DAT OLIE EN CHEMIERESTEN WORDEN GESCHEIDEN VAN HET WATER EN VAN HET GEBRUIKTE WATER HERGEBRUIKT WORDT .IET ALLEEN DE AUTO WORDT DUS MOOI SCHOON MAAR WE DENKEN OOK NOG AAN HET MI LIEU .AAST DE WASSTRAAT ZIJN ER OOK VIJF

DOE HET ZELF BOXEN WAARVAN ÏÏN SPECIAAL VOOR CARAVANS EN TERREIN AUTOS )S DE AUTO AAN DE BUITEN KANT SCHOON DAN KAN DAARNA DE BINNEN SCHOONGEMAAKT WORDEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ÏÏN VAN DE VIER STOFZUIGERS -OTOREN KUNNEN TROUWENS OOK PERFECT TE RECHT IN DE DOE HET ZELF BOXEN #LEANSERVICE /NZE CLEANSERVICE IS AAN DE BIN NENKANT VAN HET PAND GEVESTIGD (IER KAN DE AUTO GEHEEL NAAR EI GEN WENS GEREINIGD WORDEN IN OF EXCLUSIEF DE BEKLEDING "IJ DE CLEANSERVICE WORDT DE AUTO EERST GRONDIG GEWASSEN $AARNA WORDT DE LAK GEPOLIJST DIT OM DE VERVUI LING EN DE KLEINE BESCHADIGINGEN TE VERWIJDEREN 6ERVOLGENS WORDT DE LAK IN DE WAX GEZET OF NAAR KEU ZE IN TEmON DIT HEEFT ALS VOORDEEL DAT DE LAK BESCHERMD IS TEGEN WEERSINVLOEDEN ZOALS ZURE REGEN EN VOGELPOEP EN DE AUTO LAAT ZICH MAKKELIJKER WASSEN -AAR OOK KLEINE REPARATIES EN BESCHADIGIN GEN WORDEN DOOR ONZE CLEANSER VICE VERRICHT 6EEL KLANTEN HEBBEN AL MOGEN ERVAREN DAT ZE HUN AUTO ALS NIEUW TERUGKREGEN 7IST U OVE RIGENS DAT UW AUTO NA DE CARCLEA NING GEWOON BIJ U THUIS AFGELEVERD

KAN WORDEN *UIST VANWEGE ONZE HOGE @+WA LITEIT 3ERVICE EN 3NELHEID VAN DIENSTVERLENING MAKEN OOK VEEL AUTOLEVERANCIERS GEBRUIK VAN ONZE CARCLEAN SERVICE 7ASSEN IS EEN FEEST $E AFGELOPEN JAREN IS HARD GE WERKT OM !UTOWASCENTRUM h$E (OGE 6OORTv OP HET NIVEAU TE KRIJ GEN WAAROP HET NU ZIT 7IJ ZIJN DE AFGELOPEN JAREN EXPLOSIEF GEGROEID EN HEBBEN lJNE VASTE KLANTEN 7IJ HULDIGEN NU MET EXTRA VEEL TROTS

NOG STEEDS DE LEUS h7ASSEN IS EEN FEESTv (ET SUCCES VAN DE WAS STRAAT KENT ZIJN OORSPRONG VOOR

EEN GROOT DEEL AAN DE PROFESSIO NELE EN PERFECTIONISTISCHE VISIE VAN (AN 3CHUT OP AUTOS 6AN DAARUIT WORDT NAAR EIGEN MAATSTAVEN PER SONEEL AANGESTUURD OM HET MAXI MALE RESULTAAT TE BEREIKEN :OLANG @$E (OGE 6OORTv DAT VASTHOUDT ZAL HET AUTOWASCENTRUM ALTIJD EEN VAN DE STRALENDE MIDDELPUNTEN VAN HET INDUSTRIETERREIN ZIJN EN ZIJN NAAM OOK MET EER BLIJVEN DRAGEN !UTOWASCENTRUM h$E (OGE 6OORTv 'ILDENWEG IN :ELHEM

4ELEFOON  INFO DEHOGEVOORTNL WWWDEHOGEVOORTNL


   

         ./*%!02+02!* -!*+1/%!,-+&!/!*+,$!/ #!%! 1*2+*%*#+02!* 0/%(%/!%/.+02-!(%.!!-/ *),!*+02#-+!, /!1!*.,-+&!/!*1++- ! ,-/%0(%!-!.!/+- 3 3 3 3 3 3 3 3

+*%*#+02 /%(%/!%/.+02 !*+1/%! -#!. !--!. *+02 '',!((!* -'!-.

--.$0%../-/ !($!) !(!"++*  

2221*),!*+02#-+!,*(

%LEKTROGROOTHANDEL )NDUSTRIÑLE !UTOMATISERING /PLEIDINGEN

WWWVANEGMONDNL 6OOR UITBREIDING VAN ONS TEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

6OOR UITBREIDING VAN ONS TEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

&UNCTIE INHOUD s !SSEMBLAGE VAN BESTURINGSPANELEN EN ENERGIEVERDELERS s )NDIEN VOORKOMEND ASSISTENTIE BIJ PLAATSING BEKABELING

AANSLUITEN EN INBEDRIJFSTELLEN VAN PANELEN OP LOCATIE

&UNCTIE INHOUD s /NTVANGEN CONTROLEREN EN ADMINISTRATIEF VERWERKEN VAN BINNENKOMENDE GOEDEREN s 0ICKEN CONTROLEREN INPAKKEN EN VERZENDKLAAR MAKEN VAN UITGAANDE GOEDEREN s +LACHTENREGISTRATIE s )NDIEN VOORKOMEND BEZORGEN GOEDEREN BIJ KLANTEN

%LEKTROMONTEUR &UNCTIE EISEN s %LEKTROTECHNISCHE OPLEIDING OP -"/ NIVEAU s 6OLDOENDE PRAKTISCHE ERVARING

,OGISTIEK -EDEWERKER

&UNCTIE EISEN s -"/ NIVEAU s 2IJBEWIJS " s &LEXIBELE WERKINSTELLING s 6ERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL

/NS AANBOD s %EN VEELZIJDIGE FUNCTIE s +ORTE COMMUNICATIELIJNEN s *ONG EN DYNAMISCH TEAM s 0RETTIGE WERKSFEER s /NTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN IN EEN GROEIEND BEDRIJF s 5ITSTEKENDE ARBEIDSVOORWAARDEN s -OGELIJKHEID TOT VASTE AANSTELLING s &INANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE *E SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIE KUN JE RICHTEN AAN 6AN %GMOND 'ROEP \ 4AV 0ETER 7ILLEMSEN \ 0OSTBUS \ !# $/%4).#(%)NFORMATIE 6OOR NADERE INFORMATIE OMTRENT DEZE FUNCTIE KUN JE CONTACT OPNEMEN MET ONS (OOFD 7ERKVOORBEREIDING 6INCENT +OK TELEFOON n 

)NFORMATIE 6OOR NADERE INFORMATIE OMTRENT DEZE FUNCTIE KUN JE CONTACT OPNEMEN MET ONS (OOFD ,OGISTIEK %ELCO *ANSEN TELEFOON n  

3OLLICITATIES KUNNEN OOK PER E MAIL VERZONDEN WORDEN NAAR PWILLEMSEN VANEGMONDNL


=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ "ROTHERS IN !RMS 3TICHTING

$E ONTDEKKING VAN IS NA TOEREN DOOR $UITSLAND EN /OS TENRIJK OOK BESCHIKBAAR VOOR .EDERLAND $OOR DE SAMENSTELLING IS DEZE STERK IN POPULARITEIT GROEIENDE CO VERBAND UNIEK IN %UROPA 6IJF OP MERKELIJK MUZIKALE BROERS MET EEN MARKANTE UITSTRALING EN EEN WAAN ZINNIG GOEIE ZANGERES MAKEN VAN ELK OPTREDEN EEN HAPPENING $E MUZIKALE VEELZIJDIGHEID VAN "2/ 4(%23 ). !2-3 IS ONGEKEND ZO ZIJN ER OA EEN AANTAL SONGS WAAR EEN SPECTACULAIRE ACT VAN WORDT GEMAAKT MET DUBBEL TOETSEN EN DUBBEL DRUMS 2EPERTOIRE VAN OA hOUDE SCHOOLv HITS UIT DE JAREN @ EN DE ACTUE LE TOP ALS BASIS VAN DE SETS %INDELIJK IS IN .EDERLAND WEER EEN ECHTE BAND TE BEWONDEREN (ET HELE JAAR DOOR TREDEN ZE TIEN TALLEN KEREN OVERAL IN DEN LANDE OP MET HUN BAND "ROTHERS IN !RMS TOT IN $UITSLAND TOE /OK ÏÏNMAAL PER JAAR SPELEN @DE GEBROEDERS :IEVE RINK OP HET DOOR HEN ZELF GEORGA NISEERDE FEEST THUIS IN EEN GROTE

 JULI EN AUGUSTUS VAN DE BAND IS ZEER UITEENLOPEND 6ERRASSENDE NUMMERS UIT DE JAREN @ TOT EN MET DE TOP VAN NU KOMEN IEDER OPTREDEN AAN BOD $E PROFESSIONELE LICHT EN GELUIDS INSTALLATIE MENTALITEIT EN mEXIBILI TEIT ZORGEN ERVOOR DAT HET GEHELE OPTREDEN STAAT ALS EEN HUIS EN UITLOOPT IN EEN WAAR SPEKTAKEL $E BAND IS VEELGEVRAAGD IN ZOWEL .E DERLAND ALS $UITSLAND @6ORIG JAAR HEBBEN WE NOG VOOR MENSEN OPGETREDEN OP EEN POPFESTIVAL IN !HAUS KLINKT *ACKO NOG STEEDS ENTHOUSIAST

FEESTTENT AAN DE 2UITERWEG IN 'ROENLO *ACKO :IEVERINK DIE SAMEN MET ZIJN BROERS 4RISTAN 

7ESSEL #OLIN EN #AMIEL EN ZANGERES 2AVENNA -OS COSO mINK AAN DE WEG TIMMEREN EN ZEER AMBITIEUS ZIJN IS DE HOOFDACT TIJDENS DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN OP ZATERDAG AUGUSTUS -UZIEK IS HUN LEVEN $IT LIJKT GENE TISCH TE ZIJN BEPAALD 6ADER (ANS MAAKTE JARENLANG DEEL UIT VAN PO PULAIRE @BRUILOFTEN EN PARTIJEN FOR MATIE 4HE ,EMON BAND (IJ IS ZELF

NIET MEER ACTIEF ALS MUZIKANT (IJ GAF ZIJN EIGEN @CARRIÒRE OP OM ALS VASTE GELUIDSMAN MET ZIJN @"RO THERS MEE TE KUNNEN GAAN @7E WERDEN ENORM GESTIMULEERD DOOR ONZE OUDERS OM IETS MET MUZIEK TE GAAN DOEN KIJKT #OLIN TERUG $AT ZE OOIT SAMEN EEN BAND ZOUDEN VORMEN KONDEN DE BROERS NOOIT BEVROEDEN MAAR HET KWAM ER WEL VAN EN MET SUCCES (ET REPERTOIRE

%IGEN NUMMERS .AAST HET SPELEN VAN COVERS HEB BEN DE BROERS INMIDDELS OOK AL EN KELE EIGEN NUMMERS GESCHREVEN

IN HET .EDERLANDS @,AATST MOESTEN WE MET DE BAND OPTREDEN VOOR EEN VROUWELIJKE STUDENTENVERENIGING EN KWAMEN WE MET WAT MEISJES AAN DE PRAAT EN VERTELDEN WE DAT WE OOK EIGEN NUMMERS HADDEN IN HET .EDERLANDS :E WAREN ERG NIEUWSGIERIG EN WE BESLOTEN TER PLEKKE OM VOOR HET EERST LIVE HET NUMMER @,EVEN TE SPELEN )EDER EEN WAS ERG ENTHOUSIAST GENIET

#AMIEL NOG ZICHTBAAR NA 7E SPE LEN DEZE NUMMERS MET ZIJN VIJVEN

ZONDER 2AVENNA EN NOEMEN ONS DAN "ROTHERS )NC $IE NUMMERS ZIJN ONTSTAAN IN ONZE EIGEN STUDIO BIJ ONS THUIS IN DE SCHUUR WAAR WE MINIMAAL TWEE KEER IN DE WEEK REPETEREN $AT IS PRACHTIG OM TE DOEN EN WE ZIJN DAAR DOOR ONTZET TEND GEGROEID %IGEN NUMMERS DAT IS ECHT ONS DING (ET IS HELEMAAL TE GEK DAT MENSEN UIT HUN DAK GAAN WAT JEZELF BEDENKT EN SCHRIJFT !LS *ACKO EN #AMIEL DE DEMO VAN HET NUMMER @,EVEN LATEN HOREN SMAAKT DAT DIRECT NAAR MEER (ET IS EEN ERG FRIS GELUID POPPY EN VOL GENS DE BROERS EEN MIX VAN "LÚF EN *EROEN VAN DE "OOM $AARNAAST IS HET HOORBAAR DAT DE BROERS GEÕN SPIREERD ZIJN DOOR DE SYMFONISCHE ROCKFORMATIE 4OTO @/NZE GEZA MENLIJKE DRIVE IS OM MOOIE GOEDE MUZIEK TE MAKEN WAT AANSLAAT BIJ EEN BREED PUBLIEK

.IEUWSGIERIG "EN JE NIEUWSGIERIG GEWORDEN

KOM DAN ZATERDAGAVOND AUGUS TUS NAAR HET KERKPLEIN OM ZE LIVE TE ZIEN SPELEN WWWB INARMSNL

7ELKOM BIJ +RAAM EN %VENEMENTENVERHUUR :UTPHEN +RAAM EN %VENEMENTENVER HUUR :UTPHEN IS REEDS JARENLANG ACTIEF IN HET VERHUREN VAN MARKT KRAMEN EN HET ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN 7IJ VERHUREN MARKTKRAMEN AAN OA GEMEEN TES VOOR OA DE WEEKMARKT OR GANISATOREN VAN EVENEMENTEN

PARTICULIEREN EN AAN ONDERNE MERS EN WINKELIERSVERENIGIN GEN $E MARKTKRAMEN VOOR DE :OMER FEESTEN :ELHEM OP JULI EN OP AUGUSTUS WORDEN OOK DOOR ONS GELEVERD .AAST DE VERHUUR VAN MARKTKRAMEN BESTAAT ONS ASSORTI MENT OOK UIT PODIA PODIUMOVER KAPPINGEN KLAPSTOELEN EN TAFELS

STA TAFELS BIERBANKEN VERLICHTING EN PARTY ARTIKELEN :O KUNT U OOK BIJ ONS TERECHT VOOR BIJVOORBEELD EEN FEESTJE BIJ U IN DE TUIN "IJ HET ORGANISEREN VAN EVENEMEN TEN KUNT U DENKEN AAN EEN @-ARKT IN -EI OF @-OEDERDAGMARKT TWEE EVENEMENTEN DIE REEDS JAREN PLAATSVINDEN IN 6ESTINGSTAD :UT PHEN $OOR ONS GROTE ASSORTIMENT EN mEXIBILITEIT KUNNEN WIJ U MARKT KRAMEN LEVEREN VOOR GROTE EN KLEI NE EVENEMENTEN

ARTIKELEN HUREN VOOR ZOALS AL GE NOEMD EEN FEESTJE BIJ U IN DE TUIN

BIJEENKOMSTEN OF EVENEMENTEN /OK LEVEREN WIJ PODIA DEZE KUN NEN IN DIVERSE AFMETINGEN GELEVERD MAAR OOK GEPLAATST WORDEN

/NZE KRAMEN WORDEN STANDAARD GELEVERD MET WITTE BOVENZEILEN (ET MATERIAAL VAN ONZE BOVENZEI LEN IS UITERAARD BRANDWEREND $E PRIJS PER KRAAM WORDT BEPAALD DOOR VERSCHILLENDE FACTOREN %NIGE FACTOREN ZIJN HET AANTAL MARKTKRA MEN DAT U NODIG HEEFT EN WAAR HEEFT U DE KRAMEN NODIG IN VERBAND MET TRANSPORTAFSTAND $AARNAAST HOE LANG U DE KRAMEN WILT HUREN HUUR TERMIJN /OK VAN BELANG IS DE BE REIKBAARHEID VAN DE LOCATIE WAAR U

DE KRAMEN NODIG HEEFT +RAAM EN %VENEMENTENVERHUUR BIEDT U OOK DE MOGELIJKHEID OM ZELF DE KRAMEN OP TE HALEN %EN PASSENDE AANHANGWAGEN KAN EVENTUEEL TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN $IT GELDT VOOR AANTALLEN TOT MARKTKRAMEN EN IS TEVENS AFHANKELIJK VAN HET TRANSPORTMID DEL WAAROVER U BESCHIKT 5 KUNT BIJ +RAAM EN %VENEMEN TENVERHUUR :UTPHEN TEVENS PARTY

)NDIEN U EEN NOOD STROOMVOOR ZIENING NODIG HEEFT KUNT U DIT OOK DOOR ONS KUNNEN LATEN VERZOR GEN 7IJ HEBBEN EEN JARENLANGE ERVARING MET HET AANLEGGEN VAN STROOMVOORZIENINGEN %N DOOR ONZE CONTACTEN KUNNEN WIJ VOORDE LIGER WERKEN DAN ANDEREN .IETS IS ZO VERVELEND ALS DE STROOM TIJDENS EEN EVENEMENT WEGVALT REGEL HET DAAROM GOED EN LAAT ONS UW WERK EN ZORGEN UIT HANDEN NEMEN +RAAM EN %VENEMENTENVERHUUR :UTPHEN VOORZIET DIVERSE WEEK 0LAATS ,OCHEM 7ARNSVELD

'EMEENTE ,OCHEM :UTPHEN

"ORCULO :UTPHEN

"ERKELLAND :UTPHEN

(ENGELO 'LD "RONKHORST 2UURLO "ERKELLAND :UTPHEN :UTPHEN

MARKTEN VAN MARKTKRAMEN DIT GEBEURT IN OPDRACHT VAN DE DES BETREFFENDE GEMEENTEN (IERONDER TREFT U EEN OVERZICHT AAN OP WELKE WEEKMARKTEN WIJ MARKTKRAMEN PLAATSEN "ENT U KOOPMAN OF WILT U ALS BEZOEKER INFORMATIE ONTVANGEN

DAN VERZOEKEN WIJ U CONTACT OP TE NEMEN MET DE DESBETREFFENDE GE MEENTE AFDELING MARKTZAKEN )N FORMEER NAAR ONZE VOORWAARDEN !L ONZE UITGEBRACHTE OFFERTES ZIJN GEHEEL VRIJBLIJVEND +RAAM EN %VENEMENTENVERHUUR :UTPHEN )NDUSTRIEWEG !

 #" :UTPHEN

TEL   INFO KRAAMVERHUURZUTPHENNL WWWKRAAMVERHUURZUTPHENNL

,OCATIE 'ROTE MARKT 7INKELCENTRUM $REIUMME -ARKTSTRAAT 'ROEN (OUT :AAD MARKT -ARKTSTRAAT $ORPSSTRAAT :AADMARKT(OUTMARKT

$AG 7O 7O

-ARKTTIJDEN  UUR  UUR

7O $O

  UUR  UUR

6R 6R :A

  UUR  UUR  UUR


CARAVANS TENTEN LUIFELS KAMPEERARTIKELEN VRIJETIJDSKLEDING VERANDAZEILEN AUTOKAPPEN DEKKLEDEN PARTY TENTEN AFSCHEIDINGSGORDIJNEN REPARATIES VERHUUR PARTY TENTEN

 ! "  

   #   #   #   #  #   # 

,1)$ $!-%3 %. (%2%. -/$% *+TTQFDJBMJUFJUFO t.JMLTIBLFT t4DIFQJKT t4PGUJKT t4PSCFUT t4MVTI t(FLPFMEFESBOLFO WFSTF+VTEPSBOHFFOLPGmF WFSTFGSVJUTBMBEFT s %VENEMENTENVERZORGING DOOR HEEL ., s )*SWAGENVERHUUR EN EIGEN PRODUKTIE s "ESTE %UROPEES EIGENGEMAAKT IJS IN DE SMAAK COCOS s ZILVER VOOR SINAASAPPEL SORBETIJS s DE BESTE IN AARDBEIEN SORBETIJS s MET GOUDEN )*SSPATEL BEKROOND

.IJENHUIS )*SSPECIALITEITEN 3TATUMWEG  4" ,EMELE -OB   4EL  

-HDQV

0RESENTEERT

!!.")%$).'%. "RAMS PARIS DAMESHEREN JEANS 6ANAF 

 VOOR

6ANAF 

 VOOR

&ASTER DAMESHEREN JEANS

.)%57

  

&ASTER JONGENS JEANS MATEN TM 

6ANAF  VOOR 2OSSINI DAMES JEANS VOOR 6ANAF  7RANGLER HEREN JEANS 6ANAF  VOOR !NNA -ONTANA DAMES JEANS 6ANAF  VOOR !SCARI DAMES BROEK 6ANAF  VOOR #OMFORT HEREN JEANSPANTALON 6ANAF  VOOR 4RAFlC HEREN JEANSPANTALON 6ANAF  VOOR

       

'RAAG TOT ZIENS BIJ

,1)$ $!-%3 %. (%2%. -/$% $OETINCHEMSEWEG n "3 TE :ELHEM 4 


.0%&

;0.&3*EFBBMUFDPNCJOFSFONFUBOEFSFLMFEJOHTUVLLFO

;PNFSKVSLKFTWPPS FMLFHFMFHFOIFJE &JHFOMJKLJTJFEFSFWSPVXCFXVTUPGPOCFXVTUPQ[PFLOBBSEÏQFSGFDUFKVSL UFKVSL%JFFOFTQFDJBMFKVSL UFKVSL L%JFFOFTQFDJBMFKVSL W PSFML WP PSFMLFHFMFHFOIFJE LFHFMFHFOIFJEXBBSJO[F[JDI X G OUBTUJTDIWP GB W FMU WP

7

PPS EF[F WSPVXFO JT FFO SFFLT QSBDIUJHF A[POOFKVSL KFT POUXPSQFO +VSLKFT EJF [JDI QFSGF G DU MFOFO WPPS JF GF EFSF [PNFSTF HFMFHFOIFJE FO CP WFOEJFO JEFBBM UF DPNCJOFSFO [JKO %SBBH [F PWFSEBH PQ IFU TUSBOE PWFS KF CJLJOJ PG USFL T BWPOET KF TUVOOJOH IJHI IFFMT VJU EF LBTU FO DSFÑFS EÏ QFSGF G DUF PVUmU WPPS GF

FFO HMBNPVSPVT BWPOEKF VJU %F [XJFSJHF [PNFSTF KVSLKFT [JKO FS JO WFSTDIJMMFOEF NPEFMMFO XBBSPO EFS FFO TUJKMWPM XJLLFMKVSLKF FO FFO IFFSMJKL LPSU UVOJFLKF EBU KF CFOFO G DUF WPSN EPFU VJULP GF JO FFO QFSGF NFO 4UFFM EF TIPX NFU LOBMMFOEF LMFVSFO BMT LPCBMUCMBVX FO SP[F PG HB WPPS TVCUJFM FO GBCVMPVT JO MJFWF [BDIUFUJOUFO

%F KVSLKFT VJU EF OJFVXF DPMMFDUJF WBO -B%SFTT LFONFSLFO [JDI EPPS IFU IPHF ESBBHDPNGP G SU FO EF WFMF GP DPNCJOBUJFT FO TUJKMFO EJF NPHFMJKL [JKO NFU ÏÏO FO IFU [FMGEF G KVSLKF GEF WBO WSPVXFMJKL FO TFYZ UPU FMFHBOU FO[BLFMJKL 4UFFMEFTIPXNFULOBMMFOEFLMFVSFO ' PhT-B%SFTT 'PU

'MFVSJHFCBENPEFPPLWPPSHSPUFSFDVQNBUFO

7SPMJKLFLMFVSUKFT CFQBMFOTUSBOECFFME ' 'FMMFFOWSPMJK L LFLMFV SUKFTCFQBMFOIFUTUSBOECFFME S SBOECFFME PQFFO[POOJHF[PNFSEBH+POHFOPVE HSPPUFO E E HSPPUFO LMFJO EJLFOEVO7P 7 PSJFEFSFFOJTFSXFMF 7P X FOCJLJOJ CBEQBL XFMF L [XFNCSPFLPGUBOLJOJUFWJOEFO L X XFNCSPFLPGUBOLJOJUFWJOEFO

#

' 'FMMF LMFVSUKFT[JKOIFMFNBBMWBOEF[FUJK W WBOEF[FUJK E 'PUP E ' ' FZ 'S FZB ZB4XJNXFBS X XFBS

SPFLKFT FO CPWFOTUVLKFT [JKO UFHFOXPPSEJH MPT WFS LSJKHCBBS XBBSEPPS FMLF WSPVX IBBS FJHFO TUSBOETFU PQ NBBU LBO TBNFOTUFMMFO 8BT EF WSPVX NFU FFO HSPUFSF DVQNBBU WSPFHFS WPPSBM BBOHFXF[FO PQ FFO CBEQBL OV [JKO FS PPL QSBDI UJHF TUJKMWPMMF CJLJOJT FO UBOLJOJT T T JO HSPUFSF DVQNBUFO WFSLSJKHCBBS %F[F NPEFMMFO [JKO [P HFNBBLU EBU

$BTVBMFODPMMFHFMPPLLFONFSLFOEFNPEF

3VJUKFTFOTVCUJFM [BDIUFNPUJFWFO %FUZQJTDI U UZQJTDI "NFSJLBBOTFLMBTTJF L LBBOTFLMBTTJF L LFQSFQ Q QZMPPLLSJKHUFFOOJFV X XF VJUTUSBMJOHEPPSIFUHFCSVJL S SBMJOHEPPSIFUHFCSVJL W OBDUVFMFEFUBJMT WB UVFMFEFUBJM 3FTVMUBBUFFO UVFMFEFUBJMT OJFVXFTUJKMEJF X XFTUJKMEJF W SJFFSUUVTTFOSFMBY WB UUVTTFOSFMBYFEFMFHBOUFONPEFSO UUVTTFOSFMBY YFEFMFHBOUFONPEFSO

%

F BVUIFOUJFLF QSFQQZTUJKM EJF [JKO PPSTQSPOH WPOE PQ EF "NFSJLBBOTF VOJWFSTJ UFJUFO JT PPL EBBSCVJUFO FOPSN QPQVMBJS POEFS KPOHFSFO FO ZVQT &FO WFSmKOEF FMFHBOUJF LFONFSLU EF LMFEJOHTUJKM EJF FFO OPODIBMBOUF [FMGW FMG FS[FLFSEIFJE FMGW VJUTUSBBMU 3VJUKFT TVCUJFM [BDIUF CMPFNNPUJFWFO TUSFFQKFT FO VOJ LMFVSFO XPSEFO HFCSVJLU WPPS EF [PNFSTF TIPSUT TIJSUT FO TLJSUT &MF NFOUFO WBO EF QSFQQZTUJKM VJU EF

; ;PNFSTFTIP SUTJOVOJLMFVSFO ' 'PUP&TQSJU

KBSFO XPSEFO HFDPNCJOFFSE NFU JOWMPFEFO VJU EF KBSFO FO [PSHFO WPPS FFO USFOEZ KPOHF NPEF %BBSOBBTU JT PPL EF DBTVBM TUZMF OBUVVSMJKL WPMPQ BBOXF[JH EJU TFJ [PFO 4PFQFMF EFOJN XPSEU HF CSVJLU WPPS CSPFLFO KBTKFT SPLLFO FO KVSLKFT FO XPSEU HFDPNCJOFFSE NFU LMFVSJHF TIJSUT UPQKFT FO CMPV TFT WBO mKOF LBUPFO LPFM MJOOFO TPFQFMFKFSTFZFO[BDIUFWJTDPTF %F DPMMFDUJF WBO &TQSJU IFFGU G FFO GU SFMBYUF OPODIBMBOUF VJUTUSBMJOH EJF VJUTUFLFOE QBTU JO FFO EZOBNJTDIF FO [PNFSTF TGFFS G GFFS WPM WSJFOETDIBQ QMF[JFSFOMFWFOTMVTU

[F NJOEFS JOLJKL CJK EF CPSTUFO HF WFO [POEFS QSFVUT FO PVEFSXFUT UF PHFO %F WSPMJKLF FO GFMMF G LMFVSUKFT [JKO IFMFNBBM WBO EF[F UJKE FWFOBMT EF WFSTUFMCBSF CBOEKFT XBBSEPPS EF CJLJOJ FMLF LFFS PQ FFO BOEFSF NBOJFSUFESBHFOJT %F CBENPEF WBO 'SFZB 4XJNXFBS JT HFNBBLU WBO mKOF NBUFSJBMFO FO HFUFTU PQ WSPVXFO NFU VJUFFOMP

QFOEF NBUFO FO mHVSFO PN EF CFTU QBTTFOEF NPEFMMFO UF WFSLSJK HFO %F NPEFMMFO [JKO WFSLSJKHCBBS UPU DVQNBBU ( FFO FOLFM NPEFM HBBU [FMGT G UPU DVQNBBU + #PWFO GT EJFO CFWBU EF DPMMFDUJF LJNPOPT  T TIJSUT FO QBSFPT EJF VJUTUFLFOE UF T DPNCJOFSFO[JKONFUEFCBENPEF

)JQQFNPEFMMFOVJUEFKBSFOEFSUJH

3FUSP[POOFCSJMMFOBMT NPEFSOFFZFDBUDIFST 5 VHJOEFUJKENFUEF[POOFCSJMMFOWB 5FS W OUPFO%FIJQTUFFONFFTU WB PQWBMMFOEFNPEFMMFOVJUEFKBSFOEF W WBMMFOEFNPEFMMFOVJUEFKBSFOEF SUJHUPUFONFUUBDIUJH[JKOPQ OJFVXVJUHFC U UHFC S SBDIU 3FUSPHFDPNCJOFFSENFUNPEFSOFUFDIOJFL L L EFVMUJFNFGBTIJPO G GBTIJPO

%

F [POOFCSJMMFO WBO XFMFFS [JKO IJQQFS EBO PPJU 3FUSP DPNCJOFFSU CPWFOEJFO QFSGF G DU NFU EF NPEF WBO GF OV %F UJFO NPPJTUF NPEFMMFO VJU EF [POOFCSJMHFTDIJFEFOJT [JKO PQ OJFVX UPU MFWFO HFXFLU "SDIJFWFO XFSEFO EPP EPPSS[PDIU WFS[BNFMBBST

CFOBEFSE FO EF NFFTU PQNFSLF MJKLF JUFNT VJU PVEF DPMMFDUJFT [JKO UPU JO EF LMFJOTUF EFUBJMT JEFOUJFL BBO IFU PSJHJOFFM PQOJFVX HF NBBLU %JU LFFS FDIUFS JO EF mKOF TVQFS MJDIUHFXJDIU NBUFSJBMFO WBO OV FO WPPS[JFO WBO EF OJFVXTUF QPMBSJTBUJFUUFDIOPMP QPMBSJTBUJF FDIOPMPH HJF )FU SFTVM UBBU SFUSPGBTIJPO NFU EF NFFTU BDUVFMF UPUBMF 67CFTDIFSNJOH CFTDIFSNJOH FO FFOTDIJUUFSJOHWSJK[JDIU

%F[POOFCSJMMFOWBO W WBO XFMFFS[JKOIJQQFSEBO XFMFFS[JKOIJQQFSEBO PPJU'PUP ' 'PUP 1PMBSPJE PJE


ˆ`i˜Üi}Ê££Êˆ˜Ê<i…i“] /iivœœ˜ÊäΣ{‡ÈÓä{Ç£ÊUʈ˜vœJ`i…œ}iۜœÀÌ°˜

s 7IJ BESCHIKKEN OVER EEN SUPERMODERNE KETTING WASSTRAAT MET TEXTIELBORSTELS VEILIG VOOR UW AUTO s 7IJ BESCHIKKEN OVER EIGEN WASBOXEN ZELFSERVICE s 3PECIALE PLEK VOOR CARAVANS EN CAMPERS   s -ATTEN LUCHT VOOR DE BANDEN WAS EN POETSMIDDELEN VOOR UW AUTO  WASSEN

 

 

 AUTO  )S UW TOE AAN ÏÏN 

s SCHOONMAAKBEURT s POETSBEURT s TEmON LAKVERZEGELING s RUIT OF LAKREPARATIE s SCHADE REPARATIE

6RAAG DE MEDEWERKERS VAN ONZE #ARCLEANING OM EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE OF VRAAG DEZE AAN VIA INFO DE HOGEVOORTNL

7IJ WENSEN U TWEE lJNE :ELHEMSE :OMERFEEST DAGEN 6OOR MEER INFORMATIE OVER DE PRIJZEN ACTIES POETSEN EN WASSEN

KUNT   U OOK CONTACT OPNEMEN MET (AN 3CHUT

/F KIJK OP

WWWDEHOGEVOORTNL

  

%! !)$#&"#!% .;4#B9.

5.>;;23<

.;4#B9.

%& 858 2 % -;<#>;237

+5*>@6

 D 

%& 858 2 -;<#;.7-527.

C@*;=6

 D 

.>0.8= >=86**=

%&85/% -;< 2#;.7-527.

*7=;*,2.=

 D 

%&85/ " -;<#>;237

0;8.76

%&85/ 5>< ";23<

.;4#B9.

5.>;;23<

0;8.76

 D 

!.7*>5=528 -;< 2 %>=1.7=

;88-

 D 

;88-

 D 

!.7.0*7. 2 % - ;2?25$# +5*>@6

 D 

.>0.8=  -;< 89;=

+5*>@6

 D 

!.7*>5=;*7-",.72, 2#.,1;>= C@*;=6

 D 

 D 

.>0.8=  -;< 2'!

5+5*>@6

 D 

!.7*>5=;*7-",.72, 2 %>=

0;23<6

 D 

C@*;=6

 D 

.>0.8= -;< 2 %

0;23<6

 D 

!.7*>5=*0>7* 2 %B7 -;<

0;23<6

 D  

%&#8>;*7 9#;.7-527.

0;23<6

 D 

.>0.8= -;< 2 %'527.

+5*>@6

 D 

".*=+2C*;..<=B5. 2 % -;<

;88-

 D 

.*@88#*,>6*"92;2=

;88-6

 D 

.>0.8= -;<'527.

0;23<6

 D  

">C>42&*087! 

+5*>@6

 D 

1.?;85.=*9=2?* -=2A.,*>= C@*;=6

 D 

.>0.8= ;.*42'!9;.62>6 +5*>@6

 D 

">C>42"@2/= 2 -.>;<"

;88-6

 D 

2*="=258B7*62:>. 2 % -;< C@*;=6

 D 

.>0.8= "& 2 % *,4

+5*>@6

 D 

">C>42"@2/= 2 -.>;<

C25?.;6

 D 

8;-* 2 -;<>=>;*

;88-

 D 

.>0.8= 2 % -;<'! *,4

0;23<6

 D 

#8B8=*(*;2< %%#2 -;<27"85

0;23<6

 D 

C@*;=6

 D 

!.7*>5=#@2708*>=86**= -;<

C25?.;6

 D 

9.5%2?*;8 -=2>= 

C@*;=6

 D  

0;23<6

 D 

!.7*>5=528 -;< 2 %"98;=

0;23<6

 D 

9.5%2?*;8 -=2>= 

C25?.;6

 D 

50;8.76

 D 

!.7*>5=528 -;<866>72=B

0;23<6

 D 

%&*--B"<,1>2/-.>;

@2=

 D 

8;-8,>< 2 %&*087/>=>;* 87-**CC8852;,8 *C-* #8>;2709.;<

272889.; -;< 2

5.>;

$#&"#!% (""$$"'&%$(! !"!)(""$$"#

  

'&"%&$(!$! '&"%&$($%%( '&"%&$("&!

   

 


=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ :OMERFEESTEN BIJ !UTO,OOMAN 3TICHTING

 JULI EN AUGUSTUS 

!UTO,OOMAN ERKEND REPARATEUR 2ENAULT FELICITEERT DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN MET DE E EDITIE VAN DE :OMERFEESTEN 2EPARATEUR 2ENAULT WAT HOUDT DAT NOU PRECIES IN $EZE VRAAG KREEG !UTO,OOMAN DE LAATSTE TIJD REGEL MATIG VOORGESCHOTELD $IT BETE KENT DAT !UTO,OOMAN GEWOON 2ENAULT $EALER IS GEBLEVEN VOOR DE AFTER SALES WERKPLAATS $IT BE TEKENT NIET DAT JE VOOR EEN NIEUWE 2ENAULT NIET TERECHT KUNT BIJ !UTO ,OOMAN INTEGENDEEL 7IJ VERKOPEN DE NIEUWE 2ENAULTS MET DEZELFDE AKTIES EN VOORWAAR DEN ALS VOORHEEN EN ZOALS 2ENAULT DEZE AANBIEDT DUS DAAR IS NIETS IN VERANDERD ALDUS DHR ,OOMAN 7IJ VERKOPEN AAN ONZE KLANTEN GRAAG EEN NIEUWE 2ENAULT 7E HEBBEN ZE ALLEEN NIET NIEUW IN DE SHOW ROOM STAAN VOORWAARDE ERKEND REPARATEUR MAAR ALS EEN KLANT EEN PROEFRIT WIL MAKEN OF DE AUTO WIL ZIEN DAN REGELEN WIJ DAT -OCHT ECHTER EEN KLANT EEN ANDER MERK WILLEN DAN BEHOORT DAT OOK TOT DE MOGELIJKHEDEN 6OOR EEN GOEDE OCCASION BENT U BIJ !UTO,OOMAN OOK AAN HET GOE

CAMPERS 3INDS JAAR IS !UTO,OOMAN OOK DEALER VAN SCOOTMOBIELEN DUS DAARVOOR KUNNEN KLANTEN OOK TE RECHT VOOR ADVIES VERKOOP RE PARATIE EN ONDERHOUD 4EVENS IS ER EEN SERVICEBUS AANWEZIG VOOR HAAL EN BRENGSERVICE

!UTO,OOMAN WAS IN HOOFDSPONSOR MET EEN HEUSE & 2ENAULT DE ADRES !LLE OCCASIONS DIE !UTO ,OOMAN LEVERT ZIJN ALLEMAAL GRON DIG NAGEZIEN EN ZONODIG VOORZIEN VAN EEN NIEUWE !0+ /OK KAN EEN KLANT EEN ZOEKOP DRACHT PLAATSEN ALS ZIJN OF HAAR AUTO ER NIET BIJ STAAT !LLE OCCASIONS GAAN DE DEUR UIT MET DE BEKENDE !UTO,OOMAN GA RANTIE WANT WIJ STAAN VOLLEDIG GA RANT VOOR ONZE AUTOS

)N DE WERKPLAATS PLEEGT !UTO,OO MAN ONDERHOUD EN REPARATIE AAN UITERAARD 2ENAULT MAAR OOK AAN ALLE ANDER MERKEN ZOALS !0+ AIR CONDERHOUD EN REPARATIE BANDEN

UITLATEN ENZ /OK VOOR !0+ AAN CAMPERS EN LICHTE BEDRIJSWAGENS KUNT U BIJ ONS TERECHT 7E BESCHIKKEN OVER EEN TONS KOLOMS HEFBRUG VOOR DE WAT GROTERE BEDRIJFSWAGENS EN

!UTO,OOMAN EXPLOITEERT OOK NOG EEN 4/4!, SELFSERVICE TANKSTATION MET EEN GROTE SHOP VOOR TABAK

FRIS ZOETIGHEID ED EN EEN ULTRA MODERNE WASSTRAAT )N DE SHOP KAN MEN OOK TERECHT VOOR DIVERSE KADO ARTIKELEN EN DAN IS HET OOK ZEER HANDIG DAT HET TANKSTATION DAGEN PER WEEK OPEN IS *E KAN HIER SPAREN MET DE 4/4!, POWERPOINTS OF SPAREN VOOR EEN GRATIS WASBEURT VOOR DE AUTO

PAREREN EN TE ONDERHOUDEN :E STREEFT ERNAAR DAT DE KLANT ZICH KONING VOELT EN DIE ZICH DAT DAN OOK BLIJFT VOELEN (ETGEEN DAN OOK REGELMATIG TE ZIEN IS IN DE KLAN TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN VAN 2ENAULT WAAR !UTO,OOMAN ZEER GOED SCOORT !UTORIJDEN IS NIET GOEDKOOP EN DAAROM ZAL !UTO,OOMAN ER ALLES AAN DOEN OM IN OVERLEG MET DE KLANT HET AUTORIJDEN BETAALBAAR TE HOUDEN 4OT SLOT WENSEN !UTO,OO MAN EN MEDEWERKERS U NOG GEZEL LIGE EN PLEZIERIGE :OMERFEESTEN TOE EN HOPEN U SPOEDIG TE MOGEN ONTVANGEN

!UTO,OOMAN BESTAAT SINDS EN IS AL JAAR 2ENAULT DEALER EN HEEFT DUS OOK DE NODIGE KENNIS IN HUIS OM UW AUTO VAKKUNDIG TE RE

3UPER DE "OER (OLLAK BLIJFT ONDERSCHEIDEND OOK TIJDENS ZOMERFEESTEN :ELHEM h!LS SUPERMARKT PROBEREN WIJ ONDERSCHEIDEND TE ZIJN QUA IN RICHTING EN SFEER -ET HET AAN WEZIGE PERSONEEL BIEDEN WIJ DE KWALITEIT DIE DE KLANT VAN ONS MAG VERWACHTEN $E LANDELIJKE 3UPER DE "OER AANBIEDINGEN KOMEN VIA HET HOOFDKANTOOR IN KLEURRIJKE FOLDERS BIJ EEN IEDER OP DE DEURMAT (ET AANBOD AAN ACTIES IS BEHOORLIJK 7E HEBBEN OOK VOLDOENDE ACTIES VOOR ONS ASSORTIMENT ALDUS (ENK (OL LAK VAN DE GELIJKNAMIGE SUPER MARKT -ET EEN OPPERVLAKTE VAN VIERKANTE METER PRIJKT SUPERMARKT (OLLAK ALWEER  JAAR OP DE HUI DIGE LOCATIE h$E SLIJTERIJ VAN SUPER (OLLAK IS OOK BIJZONDER SFEERVOL EN BIEDT EEN GROOT AANBOD VAN SPECI ALE WIJNEN EN CADEAU ARTIKELEN $E INKOOP GESCHIEDT DOOR MIJN PART NER VINOLOOG *OSÏ 3PECIAAL VOOR DE TOERISTEN OF DE LIEFHEBBERS IS BIJ ONS VERKRIJGBAAR 3MOKS (ANNE KRUIDENLIKEUR OF 0LAGGEN (ENDRIK ,IKEUR EN ANDERE STREEKGEBONDEN PRODUCTEN /NDERSCHEIDEND ZIJN WIJ DOOR EEN AANTAL UNIEKE KEN MERKEN WAARONDER TV SCHERMEN IN DE WINKEL EN CARROUSSELKASSAS 6ERNUFTIG GEPLAATSTE SPOTS STRA LEN DANKZIJ DE $UITSE lRMA "ERO EEN PRACHTIGE SFEERVERLICHTING UIT 4OONAANGEVEND IS DE AFDELING AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT -ET DIVERSE KANT EN KLAARMAALTIJ DEN HEBBEN WE ALS 3UPER (OLLAK EEN BREED ASSORTIMENT ONDER DAK 7IJ HEBBEN TEVENS EEN UIT GEBREIDE BAKKERIJ MET VERS GEBAK VAN 6INKENBORG UIT $OETINCHEM $E SLAGERIJ BIEDT VOOR U AMBACH TELIJKE PRODUCTEN (ET IS OOK EEN EER OM VOOR DE OMLIGGENDE

CAMPINGS STEUNPUNT TE ZIJN VOOR DE 666 +LANTEN KUNNEN NADAT ZE ELKAAR BIJ 3UPER DE "OER (OL LAK IN DE WINKEL ONTMOET HEBBEN

AANSCHUIVEN AAN DE GEZELLIGE KOFlETAFEL -ET REGELMAAT ZITTEN ER MENSEN BIJ DIT VERZAMELPUNT /P DEZE WIJZE BOODSCHAPPEN

DOEN EN CONTACT HEBBEN ERVAREN ONZE KLANTEN ALS EEN BIJZONDERE EN VRIENDELIJKE OPEN MANIER VAN WINKELEN $E KENMERKENDE !CH TERHOEKSE VRIJHEID EN ATTENTHEID VAN ONZE MEDEWERKERS IS EEN BELANGRIJK ITEM VOOR ONZE SUPER /NLANGS HEBBEN WE OP ZATERDAG

 JULI HET E LANGSTE ONTBIJT VAN DE !CHTERHOEK GEHOUDEN %EN RECORD AANTAL VAN PERSO NEN SCHOOF AAN VOOR EEN HEERLIJK ONTBIJT ONDER HET GENOT VAN MU ZIEK EN DANS MET ONDER ANDERE DE 3TILLEWALD "LAASKAPEL 3UPER (OLLAK IS VOLLOP IN BEWEGING (ET VERENIGINGSLEVEN IN :ELHEM WORDT DOOR ONS BIJZONDER GEWAARDEERD :O SPONSOREN WE VERENIGIN GEN EN INSTELLINGEN $EZE INSTAN TIES KUNNEN SPAREN MET KAARTEN IN ONZE WINKEL )EDERE KAART VER TEGENWOORDIGT DE WAARDE VAN EURO )NDIEN MEN KAARTEN HEEFT SCHRIJFT 3UPER DE "OER (OL LAK EURO BIJ OP DE REKENING VAN DE VERENIGING OF INSTELLING %EN UNIEKE ACTIE WAARMEE ER JAAR LIJKS VANUIT ONZE SUPERMARKT VEEL SPONSORGELD WORDT OVERGEMAAKT /OK DE VRIENDEN VAN DE :ONNE KAMP EN DE %("/ MAKEN HIERVAN GEBRUIK MET EEN TOTAALBEDRAG VAN EURO 4IJDENS DE :ELHEMSE :OMERFEES TEN VERWACHTEN WE HEERLIJK BAR BECUE WEER 5W PARAPLU KUNT U LIEVER THUIS LATEN 3UPER DE "OER (OLLAK STAAT VOOR U KLAAR BIJ DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN TOT UUR OP HET TERRAS OM U TE ONTVAN GEN -EER DAN HONDERD STOELEN STAAN HIERVOOR GEREED 7IJ ZORGEN ER MEDE VOOR :ELHEM LEEFBAAR TE HOUDEN "EZOEKERS KUNNEN BIJ ONS LEKKER ETEN EEN LEKKER KOEL BIERTJE OF EEN GLAASJE FRISDRANK TOT ZICH NEMEN 4EVENS VERKOPEN WE DIVERSE BROODJES MET WARM VLEES

SHOARMA EN EEN BARBECUEWORST -ATERIAAL EN PARASOLS WORDEN ALS EXTRA ATTRIBUTEN INGEHUURD 6ER DER IS ONZE SUPERMARKT NOG OPEN TOT UUR (ET IS PRACHTIG OP DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN TE

VERTOEVEN (ET IS EEN HELE HAP PENING $E BEZOEKERS KOMEN VAN HEINDE EN VER :ELHEMMERS EN MENSEN DIE REGELMATIG OP DE CAMPING VERBLIJVEN HERKENNEN JE $AN IS HET LEUK ZELF ONDERDEEL UIT TE MAKEN VAN DIT EVENEMENT !LS ER TIJDENS DE :ELHEMSE :OMER FEESTEN EEN TEMPERATUUR IS TUS SEN DE EN GRADEN VERWACH TEN WE EEN ZEER GOEDE BRADERIE (ET WEER IS BEPALEND EN ONZE GROOTSTE PARTNER IN SUCCES $E SAMENWERKING TUSSEN DE ONDER NEMINGSVERENIGING IS GOED *E MOET HET TOCH MET ELKAAR DOEN )K BEN TWAALF JAAR VOORZITTER GEWEEST VAN HET BESTUUR VAN DE ONDERNE MINGSVERENIGING $EZE TAAK HEB IK INTUSSEN AL VIJF JAAR NAAST ME NEERGELEGD 6ERGADEREN EN NET WERKEN BRACHT VEEL GEZELLIGHEID TEWEEG (ET IS ALTIJD EEN lJNE SFEER ONDERLING 7EL HEBBEN WE :ELHEM GOED OP DE KAART WETEN TE ZET TEN (ET IS TOCH UNIEK DAT KLEINE DORPEN DE KAR TREKKEN IN DEZE TOERISTISCHE REGIO :ELHEM IS HET GROENE HART VAN DE !CHTERHOEK (ET IS MEDE ATTRACTIEF VANWEGE HAAR GRATIS PARKEERBELEID %R IS TE VENS VOLDOENDE GELEGENHEID OM TE PARKEREN IN DE KERN VAN ONS DORP WAAR ALLE WINKELS COMPACT BIJ ELKAAR ZIJN GEVESTIGD $E ON DERNEMERS ZIJN BETROKKEN BIJ DE KLANT /P DE MARKT BEVINDT ZICH HET EVENEMENTENPLEIN $AAR VINDT NOG DE TRADITIONELE MARKT OP VRIJ DAGMIDDAG PLAATS 3UPER DE "OER (OLLAK :ELHEM DOET VOOR DE E KEER MEE MET DE :OMERFEESTEN $E NAMEN VAN DE TWEE BANDS DIE LIVE GEZELLIGHEIDSMUZIEK KOMEN SPELEN OP HET TERRAS TIJDENS HET ZOMERFESTIVAL ZIJN OP DIT MOMENT NOG NIET BEKEND


-AGAZIJN ,EEGVERKOOP   

 ,ŽƵƚĞŶǀůŽĞƌĞŶ͗ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ

ŵĞĞƌůĂĂŐƐͬŵĂƐƐŝĞǀĞǀůŽĞƌĚĞůĞŶ ĞƵƌŽƉĞĞƐĞŝŬĞŶ ƌŽŽĚĂŵ͘ĞŝŬĞŶ ũĂƚŽďĂ ƐŚŽǁƌŽŽŵͲĞŶďĞƵƌƐǀůŽĞƌĞŶ;ϮϬͲϰϬŵϮ͕ĂůƐŶŝĞƵǁͿĞƵŬĞŶĞŶĞŝŬĞŶƚĂĨĞůƐ ZĞƐƚƉĂƌƟũĞŶŐĞnjĂĂŐĚŚŽƵƚ

DOOHHQYDQ

MXOLWPMX

"œŽÊۜœÀÊii˜Ê˜ˆiÕÜʏœ}œÊœvÊ`ÀՎÜiÀŽÊ ŽÕ˜ÌÊÕÊLˆÊ,iŽœÊÌiÀiV…Ì°

OL

7HQ%XOWH

/i°Êäx{{‡Ê{ÈÊ{™Ê££

/LVH0HLWQHU6WU9UHGHQ NPRYHUGHJUHQVELM :LQWHUVZLMN 7HO 2SHQLQJVWLMGHQ PDDQGDJWPYULMGDJ X

7IJ WENSEN U lJNE :OMERFEESTEN

8BBSEFNFVCFMFOOPHCFUBBMCBBS[JKO 0OTBTTPSUJNFOUCFTUBBUVJUEJWFSTFTUJKMFONFVCFMFO WPPSKPOHFOPVE%BBSOBBTULVOUVCJKPOTUFSFDIUWPPS MBNQFO TJFSLVTTFOTFOBDDFTTPJSFT #SFOHWSJKCMJKWFOEFFOCF[PFLBBOPO[FTIPXSPPN EFLPöFTUBBUWPPSVLMBBS

 8JK[JKOHFPQFOEPQWSJKEBHWBOUPUVVS  [BUFSEBHWBOUPUVVS (SBBHUPU[JFOT

*2QVWHQN0HXEHOHQ 0ROHQHQN+HQJHOR*OG  '%$)0,/-%%2$ ,)$

ZZZRQVWHQNPHXEHOHQQO


=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ %LLENS 2ESTAURANT 3TICHTING

%R LEKKER EVEN UIT IN DE !CH TERHOEK IN EEN ONGEDWONGEN SFEER ,UNCHEN MET EEN VRIEN DIN BRUNCHEN MET DE FAMILIE UIT ETEN MET UW GROTE LIEFDE -IS SCHIEN ZELFS EEN GEZELLIGE HIGH TEA MET COLLEGAS /F KOMT U GEWOON EVEN GENIETEN VAN EEN VERS KOPJE KOFlE OF EEN GOED GLAS WIJN "IJ %LLENS BENT U ALTIJD VAN HARTE WELKOM )S HET MOOI WEER $AN IS HET GOED TOEVEN OP ONS SFEERVOLLE TERRAS +OMT U MET EEN GROTER GEZELSCHAP VOOR HET VIEREN VAN EEN BRUILOFT

EEN FEEST OF VERGADERING DAN KUNT U TERECHT IN ÏÏN VAN ONZE SFEERVOLLE ZALEN 6OLLEDIG VER ZORGD EN HELEMAAL AFGESTEMD OP UW WENSEN 3MAKELIJK GENIETEN VAN VERSE STREEKPRODUCTEN "IJ %LLENS GENIET U VAN DE LEKKER STE GERECHTEN -ET ORIGINELE COM BINATIES UIT DE .EDERLANDS &RANSE KEUKEN EN ALTIJD BEREID MET VERSE PRODUCTEN VOORNAMELIJK AFKOM STIG UIT DEZE STREEK /NZE MENU KAART WISSELT REGELMATIG ZODAT WE KUNNEN WERKEN MET DE INGREDIÑN TEN VAN HET SEIZOEN "IJVOORBEELD DE BESTE KWALITEIT VERS GESTOKEN ASPERGES IN HET VOORJAAR EN HEER LIJK FRISSE SALADES IN DE ZOMER %N IN DE HERFST HEBBEN WE UITERAARD EEN RUIM AANBOD VAN !CHTERHOEKS WILD )N IS %LLENS RESTAURANT DOOR DE .EDERLANDSE *AGERSVERENI GING VERKOZEN TOT hBESTE WILDRES TAURANTv VAN .EDERLAND 3FEERVOLLE LOCATIE VOOR EEN GE ZELLIG FEEST )ETS BIJZONDERS TE VIEREN "IJ %L LENS KAN HET ALLEMAAL 7IJ NEMEN U GRAAG DE ORGANISATIE VAN UW FEEST UIT HANDEN 6AN KLEIN TOT GROOT "IJ %LLENS KUNT U KIEZEN UIT TWEE ZALEN GESCHIKT VOOR GEZELSCHAP PEN VAN VERSCHILLENDE GROOTTE 6AN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE OF EEN UITGEBREID FAMILIEDINER TOT EEN UITBUNDIGE FEESTAVOND /NZE AC COMMODATIES BIEDEN VERSCHILLEN DE MOGELIJKHEDEN 3AMEN KUNNEN WE UW WENSEN BESPREKEN ZODAT WE UW FEEST EEN PERSOONLIJKE NOOT KUNNEN GEVEN $E MOOISTE DAG VAN UW LEVEN VIERT U BIJ %LLENS 6IERT U UW BRUILOFT BIJ %LLENS DAN BENT U VERZEKERD VAN EEN GEWEL DIGE DAG 6AN TROUWBELOFTE VOOR DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND TOT SPETTEREND AVOND FEEST "IJ ONS IS ELKE BRUILOFT UNIEK AAN GEPAST AAN UW SPECIlEKE WENSEN :EG MAAR HOE U HET HEBBEN WILT 7IJ DOEN ER ALLES AAN OM UW FEEST

 JULI EN AUGUSTUS 

TE LATEN SLAGEN EN TE ZORGEN DAT HET OOK ECHT DE MOOISTE DAG VAN UW LEVEN WORDT -AAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK EN PROEF DE SFEER DE SMAAK EN ONZE GASTVRIJHEID

"EDRIJFSFEEST /OK VOOR EEN BEDRIJFSFEEST ZIT U GOED BIJ %LLENS "EHALVE DE CU LINAIRE INVULLING KUNNEN WE OOK ZORGEN VOOR ENTERTAINMENT ACTIVI TEITEN EN MUZIEK 5ITERAARD STEM MEN WE ALLES SAMEN MET U AF TOT IN DE PUNTJES 'EEF UW WENSEN AAN EN WIJ MAKEN ER EEN FEEST OP MAAT VAN

:AKELIJKE BIJEENKOMST IN ONT SPANNEN SFEER /RGANISEERT U EEN ZAKELIJKE LUNCH

WERKBIJEENKOMST VERGADERING OF EEN PRESENTATIE VOOR BELANGRIJKE GASTEN $ENK OOK DAN EENS AAN %LLENS 7IJ BESCHIKKEN OVER TWEE ZALEN GESCHIKT VOOR GEZELSCHAP PEN VAN VERSCHILLENDE GROOTTES 5 GEEFT AAN WAT UW WENSEN ZIJN VOOR HET ETEN DRINKEN EN DE INRICHTING

WIJ ZORGEN VOOR DE REST 5ITERAARD ZIJN MODERNE PRESENTATIEMIDDELEN AANWEZIG ZOALS EEN BEAMER EN GROOT PROJECTIESCHERM 7ILT U MEER DAN ALLEEN EEN BIJEEN KOMST %LLENS ORGANISEERT DIVERSE ARRANGEMENTEN VOOR HET BEDRIJFS LEVEN

,UXE CATERING OP MAAT +RIJGT U GASTEN DIE U GRAAG WAT LEKKERS WILT VOORZETTEN MAAR WILT U NIET DE HELE DAG IN DE KEUKEN STAAN %RVAAR DE KWALITEIT VAN %L LENS BIJ U THUIS ,AAT ONS HET WERK DOEN EN NEEM ZELF DE COMPLIMEN TEN IN ONTVANGST )N OVERLEG MET U STELLEN WE EEN LUNCHGERECHT EEN COMPLEET MENU OF EEN KOUD OF WARM BUFFET VOOR lJNPROEVERS SA MEN DAT U ZELF THUIS AAN UW GASTEN SERVEERT 5ITERAARD GEMAAKT VAN DAGVERSE PRODUCTEN 6RAAG ONS GERUST NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN ONZE LUXE CATERING OP MAAT 7ILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE SEIZOENSARRANGEMENTEN EN HET ANDERE NIEUWS VAN %LLENS -ELD U DAN AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF DOOR EEN E MAIL TE STUREN NAAR INFO ELLENSRESTAURANTNL /NZE OPENINGSTIJDEN ZIJN VAN WOENSDAG TM ZONDAG VANAF UUR /P MAANDAG EN DINSDAG ZIJN WE GESLOTEN 2ESERVEREN IS MET NAME IN HET WEEKEND GEWENST

%LLENS 2ESTAURANT "URGEMEESTER 2IJPSTRASTRAAT  #2 :ELHEM 4EL  WWWELLENSRESTAURANTNL


0$5.7=HOKHP $$1%,(',1*(195-8/,HQYU$8*86786

(EQIWIR ,IVIRLIQHIR

ZZZYLVKDQGHOKHQJHOQO

 /368-2+

:DVVHQDDUZHJ 3$=HOKHP 

2QGHUJRHG /LQJHULH 1DFKWPRGH

 (OLLANDSE .IEUWE

% 

 ,EKKERBEKJES

% 

%LMRQVNXQWXDOWLMGUHNHQHQRS 1HGHUODQGVNZDOLWHLWVSURGXFW 7UDGLWLRQHOHULMSLQJRSKRXWHQSODQNHQ 'HOHNNHUVWHNDDVYHUVYDQ·WPHV 6HOHFWLHRSVPDDNGRRUGHNDDVPHHVWHU *HJDUDQGHHUGHNZDOLWHLW 5XLPDVVRUWLPHQWERHUHQJHLWHQHQPDJHUHND]HQ

V»\UM[ >WWZMMVJ M\II TJIIZ[\]S RMSI I[^M Z[^I ,)<1;67 /--6;;+7:-6 7RW]LHQVRSGHPDUNW (ULF.ULMQHQ

7IJ STAAN OOK OP DE BRADERIE TIJDENS DE :OMERFEESTEN

___PWTTIVLSII[KMV\Z]UVT

7RQQ\GH1RWHQEUDQGHU

/8;(0,; JUDP

:LMVWDDQMXOLRRNRSKHW=RPHUIHHVWPHWRQ]HNUDDP

(OLLANDSE NIEUWE 6ERS VAN T MES

 P ST

 VOOR 

:ALM WRAPS 'ER ZALM EN ROOMKAAS  P ST VOOR 

5FHFOJOMFWFSJOHWBOEF[FCPO

SPPNCPUFSTVQFS LSFOUFOCPMMFO

 

WPPS

BMMFFOHFMEJHPQEFNBSLUJO;FMIFN )FOHFMP (ME FO3VVSMP

5FHFOJOMFWFSJOHWBOEF[FCPO

0WFOWFSTF,SVJELPFL

 

WPPS

BMMFFOHFMEJHPQEFNBSLUJO;FMIFN )FOHFMP (ME FO3VVSMP

'HPDUNWYDQDOOHPDUNWHQWKXLV


=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ .O .ONSENS 0ARTY3HOW 3TICHTING

.O .ONSENS 0ARTY3HOW IS EEN DRIVE IN SHOW VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN /F HET NU IS VOOR EEN TROUWERIJ VER JAARDAG KERMIS OF EVENEMENT DE DJS DRAAIEN VOOR ELK WAT WILS .AAST ALLEEN DRAAIEN VAN PLAATJES ZORGEN

WE VOOR EEN WERVELDE SHOW MET DIVERSE ATTRIBUTEN ZODAT DIEGENE DIE NIET WIL SWINGEN TOCH VERMAAKT WORDT .O .ONSENS 0ARTY3HOW BE STAAT DIT JAAR JAAR MAAR WIJ ZIJN AL LANGER ACTIEF IN HET DRAAI GEBEUREN IN EN OM DE REGIO 6OOR ELK FEEST NEMEN WIJ EEN GEPASTE LICHT EN GE

 JULI EN AUGUSTUS 

LUIDSINSTALLATIE MEE /F HET NU VOOR OF PERSONEN IS AAN AL UW WENSEN WORDT VOLDAAN )N HET VER LEDEN IS ER AL LICHT EN GELUID TECH NISCH SAMENGEWERKT MET DIVERSE ARTIESTEN ZOALS OA ** "AUER DE 6ENGABOYS $ANCE .ATION EN !DJE BEKEND VAN 0AUL DE ,EEUW 

6OOR BOEKINGEN EN INFORMATIE KUNT U ALTIJD NAAR ONS BELLEN OP TELNR  OF  EN BINNENKORT IS OOK ONZE WEBSITE ACTIEF WWWNONONSENSPARTYSHOWNL /NS MOTTO IS DAN OOK (ET IS PAS FEEST ALS .O .ONSENS IS GEWEEST

LEDEN HET PUBLIEK WETEN TE BOEIEN (ET REPERTOIRE IS MISSCHIEN NOG HET BESTE TE OMSCHRIJVEN ALS JAREN @ n @ MUZIEK (OEWEL DAT NIET VOOR ALLE SONGS GELDT $E BAND SPEELT VOORAL ROCK EN BLUES COVERS -AAR TOCH MET EEN EIGEN SOUND DIE ZICH KENMERKT DOOR DE SAMEN ZANG

"!#+42!#+ BESTAAT UIT 0AUL 6IERKANT LEADVOCAL 'ERARD -ENZING LEADGUITAR 0ETER 6ELT MAN GUITAR VOCAL HARM 'ERRIT 3LAGERS DRUMS 7OUT "IJKER BASS VOCAL DE LEDEN VAN DE BAND BRENGEN SIMPELE EERLIJKE EN MIN OF MEER BEKENDE GUITAR ROCK CO VERS

"!#+42!#+ $E FORMATIE "!#+42!#+ IS EEN IN OPGERICHTE VIJFMANS FORMATIE UIT /VERIJSSEL DIE HER KENBARE ROCKMUZIEK TEN GEHORE BRENGT (ET IS VOORAL EEN ECHTE LIVE BAND

GEZIEN DE INZET EN HET ENORME EN THOUSIASME WAARMEE DE VIJF BAND

)NVLOEDEN :: 4OP 4HE 2OLLING 3TONES !LBERT #OLLINS 4HE !LLMAN "ROTHERS "AD #OMPANY 4HE "EATLES 0OPA #HUB BY %RIC #LAPTON 4HE &REE 'RAND &UNK 2AILROAD 4HE 3PENCER $AVIS 'ROUP *IMI (ENDRIX 4HE 7HO !E ROSMITH EVA %EN HAPPENING VAN BEGIN TOT EIND

7EEKMARKTEN IN :ELHEM EN (ENGELO 'LD $E 'EMEENTE "RONCKHORST IS BEZIG MET EEN PRIVATISERINGSPRO CES )N DAT KADER HEEFT MEN ONS hDE MARKTVERENIGING (ENGELO ;'=v GEVRAAGD DE WEEKMARKT OP VRIJDAGMIDDAG IN (ENGELO OVER TE NEMEN )N 6ORDEN BESTOND AL VEEL LANGER EEN DERGELIJKE SITUA TIE OMTRENT HET BEHEER VAN EEN MARKTVERENIGING OVER DE WEEK MARKT !ANGEZIEN ER IN :ELHEM GEEN MARKTVERENIGING MEER BESTAAT EN ER GEEN ANDERE INSTANTIE INTERESSE HAD IN DE WEEKMARKT HEEFT DE 'EMEENTE "RONCKHORST ONS BE NADERD MET DE VRAAG OF WIJ OOK DE WEEKMARKT IN :ELHEM WILDEN BEHEREN /MDAT BEIDE MARKTEN OP HETZELFDE TIJDSTIP NAMELIJK VAN TOT UUR OP VRIJDAG PLAATSVINDEN WAS DAT VOOR ONS EEN GUNSTIGE BIJKOMSTIGHEID EN BEHEREN NU VANAF APRIL BEIDE WEEKMARKTEN (ET BEHEREN VAN DE MARKTEN HOUDT HET VOLGENDE IN (ET OVERLEG MET DE STANDHOUDERS

OVER PLAATSING NIEUWE AANMELDIN GEN RECLAMEFOLDERS LEVEREN VAN STROOMVOORZIENINGEN OOK AAN ANDERE EVENEMENTEN DIE OP DE -ARKT IN :ELHEM PLAATSVINDEN 6ERDER DE MARKTPLAATSEN AFSCHER MEN VAN OVERIG VOORAL GEMOTORI SEERD VERKEER EN HET ADMINISTRA TIEF VERWERKEN EN INNEN VAN DE STAANGELDEN $E -ARKTVERENIGING (ENGELO HOUDT NAAST DE WEEKMARKTEN NOG IEDER JAAR MET DE KERMIS EEN PAAR DEN PONYMARKT EN HOUDT ZICH BE ZIG MET HET ORGANISEREN IN SAMEN WERKING MET EEN AANTAL STAMBOE KEN VAN PAARDEN EN PONYKEURIN GEN OP HET TERREIN $E (IETMAAT IN (ENGELO $AARNAAST HEEFT DE -ARKTVERENI GING DIVERSE MATERIALEN OA EEN JURYBUS DRANGHEKKEN EN TENTEN IN BEZIT DIE OOK BINNEN "RONCKHORST AAN DERDEN BESCHIKBAAR KUNNEN WORDEN GESTELD (ET BESTUUR BESTAAT NORMALITER UIT PERSONEN DAARNAAST EEN TIENTAL

VLNR !NTON VAN )NGEN VOORZITTER 02 0AUL DEN 4OOM BEHEERDER WEB SITE *AN $INKELMAN SECRETARIS PENNINGMEESTER "EN 3CHLIEFF COÚRDINA TOR VRIJWILLIGERS *AN ,ANTERS TERREINBEHEERDER (ENK 3MEITINK ALGEMEEN BESTUURSLID MEDEWERKERS DIE ALS VRIJWILLIGER HULP BIEDEN $E WEEKMARKTEN IN :ELHEM EN (ENGELO HEBBEN EEN AANZUIGEND EFFECT OP ZOWEL DE

TROUWE MARKTBEZOEKERS ALS OP DE TOERISTEN IN DE ZOMER OM OP VRIJ DAGMIDDAG hEVEN NAAR DE MARKT TE GAANv /P DE MARKT ZIJN DIVERSE EN

ZEKER OOK VERSE PRODUCTEN TE VER KRIJGEN EN NOG STEEDS GELDT vOP DE MARKT IS UW EURO EEN DAALDER WAARDv -ENSEN DIE VOOR DE MARKT KOMEN KOMEN IN HET DORPSCEN TRUM WAARVAN DE PLAATSELIJKE MID DENSTAND WEER PROlJT HEEFT !LS KANTTEKENING BIJ DE MARKT IN :EL HEM WIL IK NOEMEN DE GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIE OP VRIJDAGMIDDAG WANT HET AUTOVERKEER HOUDT TE WEINIG REKENING MET DE AANWEZIG HEID VAN DE MARKT $E SNELHEIDS BEPERKING IS DAN WELISWAAR KM PER UUR MAAR VEEL AUTOMOBILISTEN HOUDEN ZICH ER NIET AAN 7IJ ZUL LEN ER NAAR STREVEN DEZE SITUATIE TE VERBETEREN (ELAAS ZIJN ER MO MENTEEL NOG GEEN UITBREIDINGS MOGELIJKHEDEN DE RUIMTE IS TE BEPERKT -OGELIJK KAN OOK DAAR IN SAMENWERKING MET DE 'EMEENTE EN ANDERE BELANGHEBBENDEN AAN GEWERKT WORDEN .AMENS DE -ARKTVERENIGING (ENGELO

!2* VAN )NGEN 6OORZITTER

'%/-!. FOTOGRAlE "ARRY *ONAS HUISFOTOGRAAF :OMERFEESTEN 3INDS EEN AANTAL JAREN BEN IK DE FOTOGRAAF DIE DE SFEER EN BELE VING VAN DE :ELHEMSE :OMER FEESTEN VASTLEGT VOOR HET NAGE SLACHT )EDER JAAR DAT IK HET MAG DOEN IS WEER ANDERS $US IK BEN IEDER JAAR NIEUWSGIERIG NAAR HET PROGRAMMA (OBBY &OTOGRAlE IS BIJ MIJ BEGONNEN ALS HOBBY )K BEN OOIT BEGONNEN MET DE DIGITALE CAMERA VAN MIJN VA DER (ET VELE KLIKKEN VAN FOTOS LEVERDE STEEDS VAKER MOOIE FOTOS OP $E KLIK OM ER ECHT IETS MEE TE GAAN DOEN KWAM BIJ EEN FOTO DIE IK MAAKTE IN DE DIERENTUIN IN %M MEN

/MDAT HET RICHTING DE ZOMER LIEP

GING IK ER STEEDS VAKER OP UIT ³ÏN VAN DE EERSTE EVENEMENTEN WAAR IK BEN GEWEEST IS DE :ELHEM SE :OMERFEESTEN 4IJDENS HET MA KEN VAN DE FOTOS VROEGEN MENSEN WAAR ZIJ DE FOTOS KONDEN BEKIJKEN /MDAT IK GEEN WEBSITE OF WAT DAN OOK HAD BLEEF HET BIJ @)K MAAK ZE VOOR MIJZELF $IT LAATSTE KON IK NA EEN TIJDJE NIET MEER VERKROPPEN $US HEB IK MIJN EERSTE FOTOGRA lEWEBSITE ONLINE GEZET %R MOEST EEN NAAM BIJ EN DAT IS '%/-!. GEWORDEN $E NAAM OP ZICHZELF ZEGT NIETS VANDAAR '%/-!. FO TOGRAlE !NDERHALF JAAR LATER HEB IK MIJ MET DIE NAAM BIJ DE +AMER VAN +OOPHANDEL INGESCHREVEN

$E :ELHEMSE :OMERFEESTEN .A EEN TIJDJE BEGINT HET FOTOGRAFE REN BINNENSHUIS TE VERVELEN $AN TREK JE EROP UIT (ET BOS EN DE VIJ VER BIJ 3PORTHAL $E 0OL IN :ELHEM WAREN MIJN EERSTE BUITENTAFERELEN

&OTOGRAlE (ET TYPE FOTOGRAlE WAARMEE IK BEKEND BEN GEWORDEN IS DE RE PORTAGEFOTOGRAlE (ET VASTLEGGEN VAN FEESTEN EN EVENEMENTEN /P EVENEMENTEN ZIJN VEEL MENSEN TE

VINDEN $IE MENSEN HEB IK STEEDS VAKER VASTGELEGD $AT VOND IK ERG LEUK EN ZODOENDE BEN IK MIJ GAAN TOELEGGEN OP HET MAKEN VAN POR TRETFOTOS VAN INDIVIDUELE MENSEN

STELLETJES GEZINNEN GROEPEN EN UITEINDELIJK OOK MODELFOTOGRAlE 6ANUIT DE ZAKELIJKE MARKT WERD IK OOK BENADERD 4OEN KWAMEN ER ANDERE DISCIPLINES OM DE HOEK KIJKEN 0RODUCTFOTOGRAlE VOOR WEBWINKELS OF DE BEDRIJFSCATALO GUS SFEERBEELDEN VAN HET BEDRIJF EN OOK HET VASTLEGGEN VAN EVENE MENTEN 6IDEOPRODUCTIES )K VIND HET MOOI OM MET BEELD TE SPELEN EN IK HEB AFlNITEIT MET TECH NIEK $AAROM HEB IK VOOR DE GRAP OOIT EEN VIDEOCAMERA GEKOCHT %N IK MERKTE DAT IK VIDEO OOK WEL ERG LEUK VOND OM TE DOEN .A ENKELE KLEINE DINGEN VOOR MIJZELF GEDAAN TE HEBBEN WERD DAT OPGEMERKT EN BEN IK GEVRAAGD VOOR BEDRIJFSlLMS

NET ZO GROOT ZIJN ALS DIE VAN MIJ

KWAM HIJ MET DE VRAAG OF IK OOK IETS MET VIDEOCLIPS KON DOEN (IJ WAS SAMEN MET 'RANT -ARAIS BE ZIG OM HET NUMMER @3OMEONE ,IKE 9OU VAN !DELE OP TE NEMEN BIJ I"EAT 2ECORDING 3TUDIO :ELHEM .IET LANG DAARNA STONDEN WIJ MET AUTOS EN MENSEN IN !NTWER PEN EN !RNHEM OM DE VIDEOCLIP OP TE NEMEN !LS PRIMEUR HEB IK BIJ BIOSCOOP #INE#ITY IN $OETINCHEM DE VIDEOCLIP GEPRESENTEERD OP HET GROTE DOEK

FOTO,ISANNE VAN "ERGEN VIDEOPRESENTATIES EN BRUILOFTEN ,ANGZAMERHAND ROLDE IK OOK DE ARTIESTENSECTOR BINNEN 6OOR !R JAN VAN DER +RAAN :ELHEM HEB IK DE ALBUMHOES ONTWORPEN VAN ZIJN ALBUM &)234 /MDAT ZIJN AMBITIES

+OMT ALLEN TE SAMEN )EDER JAAR KOMEN EEN HELEBOEL MENSEN NAAR DE "RADERIE EN HET IS OOK IEDER JAAR WEER ERG GEZEL LIG 7IE WEET DAT IK TUSSEN AL DIE MENSEN NET DAT ENE TOPMODEL IN SPÏ OP DE FOTO ZET /F DAT EEN NIET ONTDENKTE lLMSTER NET VOOR MIJN CAMERA LOOPT (ET IS ALLEMAAL MOGELIJK OP DE :ELHEMSE :OMER FEESTEN


7IJ WENSEN IEDEREEN EEN GOEDE VAKANTIE EN EEN MOOI ZOMERFEEST "OSMAN )NSTALLATIETECHNIEK (ALLE

 !$ !!! !%# $!!! !"!  !!# !" $#' !"##"$ !%!!! &!!$# % !"!%! !$

    

 %"  #!" #!"#%! !#

DFWLH

D FW

FWLH DF

DF W L

H

WLH

 

7BOEBBH NPSHFOFOBMUJKEWPPSVBDUJFGJOBDUJF

LH D

՞"$5*&#PTDIWFSXBSNJOHTLFUFM)3$WPPSTMFDIUTȽ JODM M #58FONPOUBHF M ՞"$5*&#PTDI[POOFTZTUFFNMCPJMFSDPMMFDUPSWPPSTMFDIUTȽ JODM M #58FONPOUBHF M

6XJOTUBMMBUFVSWPPSOVFOJOEFUPFLPNTU

WPPS EF BDUJFT WSBBHU V OBBS EF WPPSX BBSEFO

XXXXFVMFOLSBOFOCBSHOM%S(SBTIVJTTUSBBU;FMIFN5

[JOLFOHPUFOoEBLCFEFLLJOHoXBUFSFOHBTJOTUBMMBUJFToFMFLUSBBJSDPOEJUJPOJOH


3TICHTING

=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ

 JULI EN AUGUSTUS 

,W©VDOODERXW.LGV !AN DE KINDEREN HEBBEN WE ZEKER GEDACHT 6OOR HEN ZIJN ER TIJDENS DE :OMERFEESTEN VEEL LEUKE ACTIVITEITEN E HANDS SPULLETJES KOPEN OF VERKOPEN OP DE +INDERVRIJMARKT /P ZATERDAG AUGUSTUS VAN TOT UUR VERKOPEN BASIS SCHOOLLEERLINGEN WEER SPULLETJES OP DE +INDERVRIJMARKT (EB JE JE NOG NIET OPGEGEVEN EN WIL JE NOG EEN PLAATSJE OM JE KLEED UIT TE STALLEN MET LEUKE

SPULLETJES -AIL DAN EVEN NAAR KINDERVRIJMARKT HOTMAILCOM .ATUURLIJK IS HET OOK LEUK OM LEK KER ROND TE STRUINEN OP DE MARKT OPZOEK NAAR LEUKE HEBBEDINGE TJES 0OPPENKAST *AN +LAASSEN )N DE POPPENKAST IS ER IETS GEKS AAN DE HAND .ADAT *AN +LAASSEN EN +ATRIJN BIJ DE KINDEREN ZIJN GE WEEST KOMT PLOTSELING DE KONING $E KONING WIL EEN FEEST GEVEN !LLE POPPEN ZIJN UITGENODIGD (ET KASTEEL IS VERSIERD ALLES IS KLAAR "EHALVE DE KOK (IJ HEEFT EEN GROOT PROBLEEM ER KOMT GEEN WA TER UIT DE KRAAN 6ERSCHILLENDE VERHALEN ZULLEN VER TELD WORDEN IN DE POPPENKAST ERG LEUK VOOR "ASISSCHOOLKINDEREN

SCHMINKCREATIES +IES JE VOOR EEN DIER CLOWN OF EEN PRINSES 6AN AL LES IS MOGELIJK

HOOG MOGELIJK 6ERDER ZIJN ER TIJDENS DE :OMER FEESTEN VOOR DE KINDEREN EEN TREIN TJE EN EEN DRAAIMOLEN AANWEZIG

/P BEIDE DAGEN ZAL ER OP DE VOLGENDE TIJDEN EEN VOORSTELLING PLAATSVINDEN

 UUR  UUR  UUR  UUR 3CHMINKEN %R ZULLEN MEIDEN VAN DE *EUGD SOOS AANWEZIG ZIJN DIE DE KIN DEREN VOORZIEN VAN DE MOOISTE

!VONTUURLIJK SPEKTAKEL MET h*AN IN @T TOUWv /OK DIT JAAR IS SURVIVALVERENIGING h*AN IN T TOUWv BEIDE DAGEN WEER VAN DE PARTIJ /P HET PLEIN ZAL EEN TOKKELBAAN EN KLIMTOREN AANWEZIG ZIJN WAAR DE WAT OUDERE KINDEREN ZICH GOED KUNNEN VERMAKEN 'A JIJ DE UITDAGING AAN EN KLIM JE ZO

3PECIAL %DITION ,IVING 3TATUE #ONTEST $E :ELHEMSE :OMERFEESTEN BE STAAN DIT JAAR AL WEER JAAR EN DAT MOET GEVIERD WORDEN !LS BESTUUR LEEK HET ONS ERG LEUK OM DIT JUBILEUM EXTRA AANDACHT TE GEVEN DOOR EEN ECHTE ,IVING 3TATUE CONTEST TE ORGANISEREN )E DEREEN KENT ZE WEL PERSONEN DIE ALS LEVENDE STANDBEELDEN DE AAN DACHT TREKKEN IN EEN VOLLE WINKEL STRAAT (ET PUBLIEK VERSTELD DOEN STAAN DOOR ZOLANG STIL TE STAAN DAT ZE NET EEN STANDBEELD LIJKEN -ET VEEL SCHMINK AANGEPASTE KLEDING EN ZOLANG MOGELIJK NIET BEWEGEN KOM JE ER NIET .EE EEN ,IVING

3TATUE ZIJN VEREIST VEEL CONCENTRA TIE EN EEN IJZEREN UITHOUDINGSVER MOGEN !LS JE DIT ALLEMAAL OP DE JUISTE MANIER WEET TE COMBINEREN DAN KUN JE EEN VERRASSENDE ACT NEERZETTEN $E BESTE ,IVING 3TATUES VAN DE WERELD VERTONEN ELK JAAR IN !RNHEM HUN KUNSTEN OP HET 7ORLD 3TATUES &ESTIVAL !AN DIT FESTIVAL DOEN DEELNEMERS UIT DE HELE WERELD MEE DEELNEMENDE LANDEN WAREN ONDER ANDERE .EDERLAND "ELGIÃ&#x2018;

&RANKRIJK )TALIÃ&#x2018; 3PANJE %NGELAND

4SJECHIÃ&#x2018; 3LOWAKIJE /OSTENRIJK

2USLAND #HILI !RGENTINIÃ&#x2018; 5RUGU AY "RAZILIÃ&#x2018; .OORD !MERIKA )SRAÃ&#x2018;L

EN *APAN $E .EDERLANDERS BLIJ KEN TOCH ERG GOED IN HET VERTONEN VAN DEZE BIJZONDERE KUNSTEN WANT DIVERSE KEREN HEBBEN DEELNEMERS UIT ONS KLEINE LANDJE DIT KAMPIOEN SCHAP OP NAAM STAAN 7AT IN !RNHEM KAN KAN NATUURLIJK OOK IN :ELHEM ALLEEN DAN IN HET KLEIN 7E ORGANISEREN OP BEIDE DAGEN JULI EN AUGUSTUS EEN WEDSTRIJD %R IS DEELNAME MOGELIJK IN CATEGORIEÃ&#x2018;N NAMELIJK KINDEREN TM JAAR EN KINDEREN BOVEN DE JAARVOLWASSENEN ,IJKT HET JOU LEUK OM EEN KEER ALS LEVEND STANDBEELD OP TE TREDEN OF HEB JE DIT AL EENS EERDER GEDAAN

:OEK DAN JE MEEST BIJZONDERE OUT lT BIJ ELKAAR EN MAAK ER EEN SPET TERENDE ACT VAN *E WORDT BEOORDEELD DOOR EEN WARE VAKJURY BESTAANDE UIT ONDER ANDERE EEN KUNSTENAAR :ORG JIJ ERVOOR DAT JE DE BESTE BENT $AN WIN JE NAMELIJK EEN SEIZOENSKAART VOOR DE 'RAAFSCHAP $E ANDERE PRIJZEN ZIJN EEN ZWEMABONNEMENT VOOR HET ZWEMBAD OF EEN DINER BON TE BESTEDEN BIJ DE :ELHEMSE (ORECA 7IL JE NOG MEEDOEN GEEF JE DAN SNEL OP VIA ZELHEMSEZOMERFEESTEN HOTMAILCOM

3CHILDERWORKSHOP /PEN DAG BIJ 2ADIO )DEAAL TIJDENS :OMERFEESTEN ,ATENTE 4ALENTEN +INDEREN KUNNEN MET ACRYLVERF PANEELTJES BESCHILDEREN DIE ZE MEE NAAR HUIS MOGEN NEMEN )EDEREEN DIE GESCHILDERD HEEFT MAG NA HET SCHILDEREN OP DE FOTO ALS @,ATENT 4ALENT *E VINDT ,ATENTE 4ALENTEN TIJDENS DE :OMERFEESTEN OP DE HOEK VAN DE 3TATIONSSTRAAT EN DE +ERKWEG :E KUNNEN U OOK VERTELLEN OVER HUN ERVARINGEN IN DE LESSEN EN HUN WERK TOELICHTEN 5 KUNT ER INFORMA TIE KRIJGEN OVER DE ROOSTERLESSEN EN DE VELE ANDERE MOGELIJKHEDEN DIE ,ATENTE 4ALENTEN TE BIEDEN HEEFT

ZOALS DE )NLOOP WORKSHOPS OP ELKE WOENSDAG EN $INNER PAINTING ALS

ONDERDEEL VAN EEN PERSONEELS OF FAMILIEFEEST !LLE LESSEN WORDEN GEGEVEN DOOR 6ERA VAN ,OON IN DE DEEL VAN BOERDERIJ @.IEUW (AVER KAMP $WARDIJK TE (ALLE -EER INFORMATIE KUNT U VINDEN OP WWWLATENTETALENTENNL OF TELEFONISCH  

4IJDENS DE E EDITIE VAN DE :ELHEMSE :OMER FEESTEN IS OOK DE STUDIO VAN 2ADIO )DEAAL GE OPEND VOOR PUBLIEK "EZOEKERS WORDEN RONDGELEID DOOR MEDEWERKERS EN KUNNEN EEN KIJKJE NEMEN EN ZIEN HOE LIVE RADIO WORDT GEMAAKT /OK IS 2ADIO )DEAAL MET EEN STAND AANWEZIG WAARIN ONZE MEDEWERKERS UITLEG GEVEN OVER DE OMROEP EN DE RADIO EN TV PROGRAMMAS DIE WORDEN GEMAAKT 2ADIO )DEAAL IS DE OMROEP VOOR DE GEMEENTE "RONCKHORST $AARNAAST ZIJN VIA DE 50# KABEL IN DE GEMEENTE "RONCKHORST DE UITZEN DINGEN VAN )DEAAL 46 TE ZIEN )NFORMATIE OVER 2ADIO )DEAAL EN )DEAAL 46 HET NIEUWS UIT DE !CHTERHOEK EN IMPRESSIES VAN EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN IN DE STREEK ZIJN NA TE LEZEN OP INTERNET WWWIDEAALORG 5 BENT WELKOM IN DE STUDIO AAN DE 3TATIONSSTRAAT A IN :ELHEM TUSSEN EN UUR

,EUKE +INDERVRIJMARKT $IT JAAR ORGANISEREN WIJ WEDEROM EEN KINDERVRIJMARKT DEZE ZAL PLAATS VINDEN OP ZATERDAG AUGUSTUS (ET BESTUUR IS OP ZOEK NAAR BASIS SCHOOLLEERLINGEN DIE VAN TOT UUR MEE WILLEN WERKEN AAN DEZE VRIJMARKT ,IJKT HET JOU LEUK OM EEN EXTRA ZAKCENTJE TE VERDIENEN DOOR E HANDS KINDERSPULLEN TE VERKOPEN ZOALS SPEELGOED BOEKEN EN KNUFFELS MELD JE DAN SNEL AAN 3TUUR EEN E MAIL MET JE NAAM EN TELEFOONNUMMER NAAR KINDERVRIJMARKT HOTMAILCOM 6RAAG WEL EVEN TOESTEMMING AAN JE OUDERS %EN PLAATS OP DE VRIJMARKT IS GEHEEL VRIJBLIJVEND

+INDERVRIJMARKT :ATERDAG AUGUSTUS ,OCATIE KERK s 4IJD  UUR


      

   000+)#'#(&

+)%++  +)%)*(!#$% ),-.,  ))+"+0).     /#,+)#'#(&


3TICHTING

=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ

 JULI EN AUGUSTUS 

"LIJF GENIETEN BIJ

%ETCAFE DE 'ROES IN :ELHEM HET WEEKEND VERANDERT HET CAFÏ S AVONDS IN EEN GEZELLIGE UITGAANS GELEGENHEID (ET GEDEELTELIJK OVER DEKTE TERRAS IS VORIG JAAR VOORZIEN VAN EEN UITGEBREIDE COCKTAILBAR

TERRASVERWARMING EN LOUNGEHOEK WAAR JE HEERLIJK KUNT WEGZAKKEN IN STEIGERHOUTEN STOELEN VOORZIEN VAN COMFORTABELE ZITKUSSENS

%ETCAFÏ $E 'ROES IN :ELHEM IS EEN CAFÏ MET VERSCHILLENDE GE ZICHTEN /P NIVEAU BORRELEN LUN CHEN DINEREN EN FEESTEN (ET IS HIER ALLEMAAL MOGELIJK -ET VER lJNDE GERECHTEN WEET $E 'ROES ZEKER OP CULINAIR GEBIED TE VER RASSEN %N DAT OOK NOG EENS VOOR EEN BETAALBARE PRIJS

TOP RESTAURANTS (UN LIEFDE VOOR HET VAK IS GRENZELOOS :IJ HECHTEN DAN OOK ONTZETTEND VEEL WAARDE AAN KWALITEIT IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD "EKWAAM EN MET VEEL PLEZIER VOORZIET HET VRIENDE LIJKE EN GASTVRIJE PERSONEEL JE VAN HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS

%ETCAFÏ $E 'ROES GELEGEN OP EEN ZEER GUNSTIGE LOCATIE IN HARTJE :ELHEM WORDT SINDS ENKELE JAREN GERUND DOOR 4ACO $ORST EN %RNST *AN DE 'EE 4WEE GEDREVEN HO RECAMANNEN DIE EEN mINKE DOSIS ERVARING BEZITTEN OPGEDAAN IN ZOWEL BINNEN ALS BUITENLANDSE

'ENIETEN /VERDAG SERVEERT %ETCAFÏ $E 'ROES EEN HEERLIJKE EN UITGEBREIDE LUNCH BINNEN OF OP HET TERRAS 6ANAF DE KLOK VAN VIJF WORDT HET EEN GEZELLIG EETCAFÏ WAAR HET IN EEN ONTSPANNEN SFEER GENIETEN IS VAN EEN BORREL OF VERZORGD DINER )N

2IANTE KAART "INNEN TAFEL JE IN HUISKAMERSFEER

BUITEN DINEER JE OP HET VERWARMDE TERRAS MET UITZICHT OP HET GEZELLIGE CENTRUM VAN :ELHEM 5ITERAARD IS SNEL EEN HAPJE ETEN OOK MOGELIJK "IJ %ETCAFÏ $E 'ROES IS DE KEUKEN VAN ALLE MARKTEN THUIS %R WORDT UITSLUITEND GEWERKT MET DAGVERSE PRODUCTEN EN OP DE SEIZOENEN WORDT ORIGINEEL INGE SPEELD +WALITEIT ZONDER OPSMUK $E RIANTE KAART BESTAAT UIT VOOR TREFFELIJKE VLEES EN VISGERECHTEN EN SPECIALITEITEN ALS 3TEAK @$E 'ROES EEN HEERLIJK GEMARINEERDE RUNDERLENDE VAN DE GRIL 4 BONE

STEAK VAN GRAM EN EEN PROE VERIJ VAN ZOWEL VIS ALS VLEES "EN JE VEGETARISCH -ET EEN VEGETARISCHE WRAP MET DIVERSE ROERBAKGROENTEN EEN VEGA SCHOTEL OF EEN GOEDE PASTA IS DAT BIJ $E 'ROES GEEN ENKEL PRO BLEEM #ATERING /RGANISEER JE EEN EVENEMENT BIJ JE THUIS OF OP JE BEDRIJF -ET EEN PROFESSIONELE CATERINGSERVICE IS %ETCAFÏ $E 'ROES DE IDEALE PART NER -ET VEEL PLEZIER VERZORGEN ZIJ CATERINGS VOOR ELKE GELEGENHEID EN IEDER BUDGET 6AN BASIS TOT HEEL LUXE :O IS HET MOGELIJK OM ZOWEL WARME LUNCHES WARME MAALTIJDEN UITGEBREIDE BUFFETTEN

BORRELS BRUILOFTEN EN FEESTEN VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN TE LATEN VERZORGEN /NDERSCHEIDINGEN $AT %ETCAFÏ $E 'ROES STEVIG AAN DE WEG TIMMERT BLIJFT NIET ONOPGE

%IGENAREN %RNST *AN DE 'EE EN 4ACO $ORST

MERKT )N ÏÏN JAAR TIJD VIELEN ZIJ MAAR LIEFST DRIE KEER IN DE PRIJZEN )N DE LANDELIJKE @4ERRAS 4OP KWAM DE :ELHEMSE HORECA GELEGENHEID RESPECTIEVELIJK ALS TWAALFDE UIT DE BUS )N DE DOOR 'ROLSCH GEORGANI SEERDE WEDSTRIJD @+OKEN MET "OK BIER WAARAAN NEGENTIG BEDRIJVEN DEELNAMEN SLEEPTE $E 'ROES DE EERSTE PLAATS IN DE WACHT !LS KLAP OP DE VUURPIJL WERD ME DEWERKSTER 4HAMAR OOK NOG EENS VERKOZEN TOT -)*. -AGAZINE "AR BABE VAN HET JAAR "ELEEF HET GE NIETEN ZELF BIJ %ETCAFÏ $E 'ROES IN :ELHEM

7IL JE KOMEN ETEN $AN IS HET AAN TE RADEN OM VAN TEVOREN EVEN TE RESERVEREN %ETCAFÏ $E 'ROES 3TATIONSSTRAAT :ELHEM 4  WWWDEGROESNL

2ACEN TIJDENS :OMERFEEST BIJ )NFA DAMES EN HERENMODE

7IL JIJ @NET ECHT RACEN IN EEN RACE SIMULATOR $AT KAN ZATERDAG JULI TIJDENS DE :OMERFEESTEN VAN :ELHEM BIJ )NFA -ODE AAN DE $OETINCHEMSEWEG %EN RACESTOEL MET PEDALEN EN mIP PERS OM NET ALS IN EEN FORMULE AUTO TE SCHAKELEN EN GAS TE GEVEN -IDDELS EEN BEELDSCHERM WAAN JE JE OP EEN ECHT CIRUIT WAAR WAAN ZINNIGE SNELHEDEN KUNNEN WORDEN

BEHAALD 6OOR DE SNELSTE COUREURS ZIJN ER MOOIE PRIJZEN TE WINNEN 6AN TM UUR STAAT DE RACE SIMULATOR HELEMAAL KLAAR VOOR JOU )N NAM (ENNIE *ANSEN DE WINKEL OVER VAN (ERMAN "EKKINK TOEN NOG @$UMP GEHETEN (ET PAND AAN DE $OETINCHEMSEWEG WERD OOK AANGEKOCHT (ENNIE BEGON HAAR CARRIÒRE ALS NAAISTERVERSTELSTER VAN KLEDING EN

KWAM OP DIE MANIER OOK IN CONTACT MET (ERMAN OM KLEDING DIE HIJ VER KOCHT AAN TE PASSEN 4OEN (ERMAN EEN MEDEWERKER NODIG HAD BEGON (ENNIE ALS VERKOOPSTER IN DE DUMP ZAAK :IJN GEZONDHEID WERD MINDER EN DAT MAAKTE (ENNIES AANDEEL IN DE WERKZAAMHEDEN GROTER TOT ZE DE WINKEL HELEMAAL OVERNAM EN DE NAAM VERANDERDE IN @)NFA )NFA WAS NIET LANGER EEN DUMPZAAK

WANT DE MESSEN EN DE LEGERKLEDING MOESTEN PLAATSMAKEN VOOR KLEDING EN NU HET HAAR WINKEL WAS MOEST OOK HET NAAI EN VERSTELWERK DAAR EEN PLEKJE KRIJGEN /M HET @THUISA TELIER ONDERDAK TE BIEDEN WERD DE WINKEL IN UITGEBREID MET EEN WERKRUIMTE WAAR ZE HAAR PROFESSI ONELE NAAIMACHINES KON PLAATSEN )NFA DAMES EN HEREN MODE VER KOOPT TEGENWOORDIG DRAAGBARE EN STIJLVOLLE KLEDING VOLGENS DE LAAT STE TRENDS MAAR OOK STOERE JEANS EN @MATCHING ITEMS OM DE OUTlT HELEMAAL AF TE MAKEN %ÒN VAN DE ASPECTEN VAN DE @DUMPPERIODE PROBEERT (ENNIE WEL TE BEHOUDEN

WANT DE KLEDING MOET WEL BETAAL

BAAR BLIJVEN (ET ASSORTIMENT WORDT VOORTDUREND GE UPDATE EN AANGEPAST :O WOR DEN ER NU OOK COMPLETE KOSTUUMS VERKOCHT ZOWEL VOOR HEREN ALS VOOR DAMES !LLE DELEN ZIJN DAAR BIJ NAAR WENS TE COMBINEREN EN DE KOSTUUMS ZIJN IN VERSCHILLENDE PASVORMEN LEVERBAAR (ET NAAI ATELIER VORMT NOG STEEDS EEN APARTE AFDELING +LEDING DIE IN DE WINKEL VERKOCHT WORDEN WORDT GRATIS AANGEPAST -AAR OOK KLEDING DIE ELDERS GEKOCHT IS KAN TEGEN BETA

LING WORDEN VERMAAKT (ET VERKOOPTEAM VAN )NFA DAMES EN HEREN MODE BESTAAT NAAST (EN NIE UIT 4RUUS EN 2OBERT :E WENSEN JE NATUURLIJK MET HET RACEN ALVAST VEEL SUCCES


=9(<. A((<.

  

   67;04((3-4;90)<;,50./;  

      

(5+4(5@4(5@469,%%%

+9<7(92<3-;/<5;,576753


 JULI EN AUGUSTUS =HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ )*SPECIALITEITENWAGEN !RJAN .IJENHUIS OP :ELHEMSE :OMERFEESTEN 3TICHTING

$E JARIGE !RJAN .IJENHUIS UIT ,EMELE STAAT ALWEER ZEVEN JAAR MET ZIJN IJS EN FRUITWAGEN IN JULI EN AUGUSTUS OP DE :ELHEMSE :O MERFEESTEN 5 KOMT STRAKS TOCH OOK EVEN AAN VOOR EEN HEERLIJK AARDBEIENIJSJE (ET IS ONDER WARME TEMPERATUREN ESSENTIEEL OM EVEN STIL TE STAAN BIJ DE VERKOELENDE EN VERFRIS SENDE SMAKEN VAN MILKSHAKES

SCHEPIJS SOFTIJS SORBETS SLUSH

SCHAAlJS GEKOELDE DRANKEN VERSE JUS DORANGE EN VERSE FRUITSALADES %EN ENTHOUSIASTE !RJAN .IJENHUIS HIEROVER $OOR CONTINUE ONS BEST TE DOEN EN KWALITEIT TE LEVEREN ZIJN WIJ AL ELF JAAR DE NUMMERO UNO AMBULANTE IJSHANDEL VAN .EDER LAND $EZE KWALIlCATIE GEEFT MIJ EN MIJN TWINTIG PARTTIME MEDEWERKERS VOOR HET IJS EN HET FRUIT DE NODIGE VOLDOENING %EN GROOT AANTAL ZIJN WARE IJSKUNSTENAARS DANKZIJ HUN OPLEIDING AAN DE HOGERE HOTEL SCHOOL /OK OP SCHOLEN ZIJN WE AC TIEF MET VERKOOP VAN FRUIT EN IJS )K WORD BIJGESTAAN DOOR MIJN OUDERS

PARTNER ZUS EN BUURJONGENS 7IJ VERZORGEN DE NODIGE SMAAKVOLLE VERKOELING ZEVEN DAGEN PER WEEK BIJ DIVERSE EVENEMENTEN DOOR HEEL .EDERLAND EN $UITSLAND .AAST DE :OMERFEESTEN IN :ELHEM ZAL JE ONS

TEGENKOMEN BIJ DE 6LOOTDAGEN IN $EN (ELDER OP 3AIL IN -IDDELBURG

3AS VAN 'ENT 6LISSINGEN EN DE KA DERFEESTEN IN ,OBITH )N HET $UITSE +EULEN BEZOEKEN RUIM  MILJOEN BEZOEKERS ONZE IJS EN FRUITWAGEN TIJDENS EEN ACHT DAAGS EVENEMENT !NDERE PLAATSEN IN DEZE REGIO DIE WE AANDOEN ZIJN %NTER !LMEN

/MMEN (ARDENBERG :EVENAAR EN $INXPERLO /NZE AMBULANTE VERKOOP VINDT U ONDERMEER OOK IN BOSSEN LANGS DE MOOISTE lETS ROUTES 7E KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DIVERSE AANHANGWAGENS ACH TER AUTOS $AARNAAST IS ER NOG DE IJS EN FRUITWAGENVERHUUR VOOR EEN MASSAPUBLIEK 3PECIAAL VOOR DER DEN EN IJSSALONS PRODUCEREN WE TOT SMAKEN AMBACHTELIJK IJS 7E PRODUCEREN IN PIEKTIJDEN ZON

DRIE TOT VIERDUIZEND LITER PER WEEK %EN TOPPER WAS ONZE ERKENNING MET EEN PRIJS VOOR ONS MOKKA IJS IN )N BEHAALDEN WE IN )TALIÑ EEN PRIJS MET HET BESTE KOEL KASTIJS VAN %UROPA -ET ONS KOKOS IJS BEHAALDEN WE IN )TALIÑ DE BESTE COMPOSITIE EN ZIJN WE HIERMEE NOG STEEDS NUMMER IN DE MARKT 6ER MELDENSWAARDIG IS DAT WE IN ZILVER BEHAALDEN MET ONS TOPPRO DUCT HET SINAASAPPELIJS )N WERDEN WE ZESDE VAN .EDERLAND -AAR DAAR BLEEF HET NIET BIJ 4WEE JAAR GELEDEN KWAMEN WE BIJ DE TOP VAN )TALIÑ MET CHOCOLADE IJS $IT JAAR WON HET IJS VAN .IJENHUIS GOUD OP DE HOGESCHOOL TE 7AGENINGEN $IVERSE BEKERS PRIJKEN INMIDDELS BIJ ONS OP DE SCHOORSTEENMANTEL 3PECIAAL VANUIT HET EILAND 'UERN

SEY IMPORTEREN WE ROOMBOTER MET ANTI ALLERGEENSTOFFEN 'ECOMBI NEERD MET DE MELK VAN DE KOEIEN DIE GRAZEN IN DE OPEN NATUUR BIJ DE ,EMELERBERG LEVERT ONS DAT DE GRONDSTOFFEN VOOR EEN UNIEK IJS PRODUCT $OORDAT WE MOMENTEEL IN .EDERLAND OOK GENIETEN VAN VEEL ZONUREN KUNT U BIJ ONS GENIE TEN VAN DE TOEVOEGING VAN VERS FRUIT VOL VAN SMAAK (ET NATUUR LIJKE BINDMIDDEL *OHANNESBROOD MAAKT HET BOERENIJS COMPLEET $OOR DE TOENAME VAN ALLERGIEÑN VERKOPEN WIJ SPECIAAL VOOR U OOK SINAASAPPELSORBETIJS GLUTEN EN MELKVRIJ (IERMEE WERDEN WE OOK DIT JAAR ZESDE /OK ONS AARDBEI ENSORBETIJS IS EEN TOPPRODUCT %N DAN IS ER VOOR DE LIEFHEBBERS NOG SOJA PAPAYA EN MANGO IJS 4OP WAS ONZE OPDRACHT VOOR EEN STER RENRESTAURANT VOOR DE ONTWIKKE LING VAN KAVIAARIJS 7E FABRICEREN ZO ONZE PRODUCTEN OP AFSPRAAK (ET MAKEN VAN APARTE SOORTEN EN EXTREME SMAKEN DAAR HALEN WIJ ONZE ENERGIE UIT $AT U BIJ ONS HET ECHTE WIT CRÐMIGE BANANENIJS KUNT VERKRIJGEN BEWIJST WEER EENS

DAT WIJ GAAN VOOR EEN ORIGINEEL NA TUUR EN GEEN NAMAAKPRODUCT $E VERKOOP VAN IJS EN GEKOELD FRUIT IS VANAF JUNI EEN ECHTE IMPULSMARKT !LS HET WEER STRAKS OMSLAAT IS ER WEER VOORKEUR NAAR EEN WARME SNACK 4OT NOG TOE IS DE GROEI IN DE ZOMERPERIODE NOG ONGEKEND EN IS HET BELANGRIJK DE VOORRAAD OP PEIL TE HOUDEN 7E VERKOPEN EEN GOED PRODUCT MET EEN HEERLIJKE SMAAK $AT GEEFT MOND OP MOND RECLAME $E VERZORGING VAN DE WAGEN IS VER DER ERG NETJES EN LEUK OM TE ZIEN $OORDAT HET FRUIT EN IJS OVERZICH TELIJK IS GESTALD EN DAARDOOR LAAG TOEGANKELIJK IS VOLDOET HET AAN DE HOOGSTE HYGIÑNE NORMEN 4EVENS HEEFT HET EEN GROTE AANTREKKINGS KRACHT EN BIEDT DIT UNIEKE KANSEN VOOR ONZE VERKOOP $ANKZIJ EEN UITSTEKEND PRODUCT EN EEN GOEDE PRESENTATIE ONDERSCHEIDEN WE ONS DUIDELIJK IN DE MARKT !LLES IS MO GELIJK GEMAAKT DANKZIJ HET GEBRUIK VAN &RIGOMAT DE MODERNE TOPAP PARATUUR ONDER DE IJSMACHINES $E WINTERPERIODE GRIJPT .IJENHUIS AAN OM BIJ TE KOMEN EN NIEUWE SMAKEN TE ONTWIKKELEN

$E :OMERFEESTEN SAMEN MET HET 4EAM VAN 7EULEN +RANENBARG INSTALLATIETECHNIEK !L GERUIME TIJD ZIJN WIJ HET AAN SPREEKPUNT IN :ELHEM EN OMGE VING VOOR KWALITATIEF HOOGWAAR DIGE INSTALLATIES VOOR PARTICULIER EN ZAKELIJK GEBRUIK $ENK HIERBIJ AAN VERWARMING

LOODGIETERWERK AIRCONDITIONING

ELEKTRA DAKWERK EN SANITAIR +ORT OM PRODUCTEN DIE UW WOONCOM FORT EN WOONGEMAK VERGROTEN 7IJ KUNNEN U DEGELIJK ADVIES GEVEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN NIEUWE INSTALLATIE EN DAARNAAST VERZORGEN WIJ PERIODIEK ONDERHOUD EN NE MEN WIJ U EEN ZORG UIT HANDEN 3INDS FEBRUARI IS ER WAT VER ANDERD BINNEN ONZE ORGANISATIE %R IS NL EEN NIEUWE COLLEGA BIJ GE KOMEN 7ERNER +AMPERMAN (IJ IS NAAST ONZE MONTEURS UW AAN

DIENT ONZE ZORG EN AANDACHT

SPREEKPERSOON OP KANTOOR (IER DOOR KUNNEN WE NOG BETER AAN AL UW WENSEN VOLDOEN 7AT ZIJN ONZE DRIJFVEREN 7IJ BIEDEN U EEN PERSOONLIJKE BENADERING )MMERS NIET IEDERE KLANT IS HETZELFDE $AAROM ZIJN

ONZE OFFERTES EEN VERTALING VAN UW WENSEN EN OP MAAT GEMAAKT 7IJ MAKEN GEBRUIK VAN HOOGWAARDIGE PRODUCTEN WAAROP U JARENLANG KUNT VERTROUWEN /NZE MONTEURS ZETTEN HUN JARENLANGE ERVARING UUR PER DAG IN OM U VAN DIENST TE ZIJN 7ANT UW WOONCOMFORT VER

+IEK 5UT $EZE INMIDDELS BEKENDE :EL HEMSE BAND ONTSTAAN IN 

STAAT SINDS JAAR EN DAG BEKEND OM ZIJN VELE !CHTERHOEKSE MEE ZINGERS )N DE BEGINJAREN TROK DEZE BAND MET EEN ORANJE VOLKSWAGEN BUSJE DE GEHELE !CHTERHOEK DOOR 4OEN HET BUSJE HET BEGAF EN DE LOKALE RE PARATEUR DE OLIE NIET MEER AAN KON

SLEPEN WAS OOK DE BAND TOE AAN EEN GROTE SMEERBEURT )EDEREEN HAD DE KOPPAKKING LEK EN MISTTE HIER EN DAAR EEN ONDERDEEL .A EN KELE JAREN VAN STILZWIJGEN GAAT +IEK 5UT WEER @TERUG IN DE TIJD OM ER WEER VOLOP TEGENAAN TE GAAN -ET NIEUWE OLIElLTERS EN EEN NIEUWE BEZETTING KAN +IEK 5UT VANAF HE DEN ELKE PARTIJ WEER AAN :O HEB BEN ZE ONLANGS NOG VAN ZICH LATEN

HOREN OP HET @EIGEN :ELHEM A,IVE &ESTIVAL +IEK 5UT BESTAAT UIT 7ERNER BASZANGTREKZAK #HIEL GITAARZANG %RIK BARITONTROM PETBAS 4OM DRUMSZANG 2EM KO TOETSENKLAVIERZWARE SHAG EN !NDRE MANAGERROADIEBARITON DOKTER 6OOR BOEKINGEN KUNT U TERECHT OP WWWKIEKUUTNL

ECOCOMFORT ONZE @GROENE PRODUCTEN LIJN $UURZAAMHEID IS DE TOEKOMST %EN BEGRIP DAT NIET MEER WEG TE DENKEN IS UIT ONZE MAATSCHAPPIJ -ILIEUVERVUILING DOOR TE HOGE #/ UITSTOTEN EN DE VERDER OPLOPENDE ENERGIEKOSTEN KUNNEN WORDEN TERUGGEDRONGEN MEDE DOOR GE BRUIK TE MAKEN VAN ECOCOMFORT PRODUCTEN $EZE PRODUCTEN MA KEN GEBRUIK VAN MODERNE INNO VATIEVE EN VOORAL DUURZAME ENER GIETECHNIEKEN ZOALS HET GEBRUIK VAN ZONNE ENERGIE WINDENERGIE

WATERKRACHT AARDWARMTE EN ENER GIE UIT DE LUCHT 7IJ HELPEN U GRAAG MET HET VINDEN VAN DE JUISTE DUURZAME OPLOSSIN

GEN DOOR MIDDEL VAN EEN GEDEGEN ADVIES EN EEN DUIDELIJKE hGROENEv PRODUCTLIJN

ECOCOMFORT ECONOMISCH VERANTWOORDE INSTALLATIES VOOR EEN ECOLOGISCHE EN COMFORTA BELE LEEF EN WERKOMGEVING 4IJDENS DE :OMERFEESTEN EN OOK DAARBUITEN ZIJN WIJ TE VINDEN AAN DE $R 'RASHUISSTRAAT NUMMER "IJ EEN GESLOTEN DEUR KAN HET ZIJN DAT WE IN :ELHEM AAN HET :O MERFEESTEN ZIJN 5 MAG ONS DAN GERUST BELLEN EN WE MAKEN EEN AFSPRAAK OP EEN VOOR U GESCHIKT MOMENT


&'0+'79' /+657$+5*+%1.6 8#0#(ã

 

     

56#0&##4&7+6)'4756/'6Ý%.'#46'%-9 2- $'0<+0'/1614/'6 )'%1/$+0''4&$4#0&561(8'4$47+-8#0.+6'412-/Ý'.'-64+5%*' 8'456'.$#4''08'49#4/$#4'$7+6'052+')'.5Ý#+4$#)$'56774&'4'0 2#55#)+'4Ý4#&+1%&/252'.'4/'6#7:+0)#0)Ý+0*11)6'8'456'. $#4'$'56774&'45561'.Ý#+4%1/'6)'-1'.&&#5*$1#4&-#56,'

2#--'68114&''.ã

   ¥         ¥        ¥    

    

  

   

  

   )CTCPVKGOQIGNKLMVQVYGNLCCT 1QMNGXGTDCCTCNUFGWTU $TCPFUVQHXGTDTVONMO %1WKVUVQQVVOITMO

%XVLQHVV 3RLQW7HOHFRP$UHQGVHQZHJ $ 3& =(/+(0

 

        

  

     

"%" ($&+$!""$'$"""$ (""%&#" "'"($% '$"(#')" %''$"""%'$"'$"$!%*%& !""'$"$(""(##$)#""" "'%&$($& "'$!$

iiÀˆŽ }i˜ˆiÌi˜ Û>˜ÊÀÕÃÌ E EÊÀՈ“Ìi

''$ #%) #$"& $ 

$XWREHGULMI .ODDVVHQ $UHQGVHQZHJ$3&=HOKHP 7HOHIRRQ

LQYHUNRRS RQGHUKRXG $3. 6FKDGHKHUVWHO

œ“Ê…iiÀˆŽÊœ˜Ìë>˜˜i˜Êˆ˜Êii˜ÊVœ“vœÀÌ>LiiÊL՘}>œÜÊÛ>˜Ê…iÌÊ 7œviÀÃܜÕ`]ʈ˜Ê…iÌÊ}Àœi˜iʅ>ÀÌÊÛ>˜Ê`iÊi`iÀÃiÊV…ÌiÀ…œiŽtÊ

iʘ>ÌÕÕÀʈÃÊ>v܈ÃÃii˜`]ʓiÌʏœœv‡Êi˜Ê˜>>`LœÃ]Ê«>ÀŽ>˜`ÃV…>«]Ê Üiˆ`i˜Êi˜ÊŽœÀi˜Ûi`i˜°Ê˜Ê`iʜ“}iۈ˜}Ê∍˜ÊŽ˜ÕÃÃiÊÃÌ>`iÃÊi˜Ê `œÀ«i˜]ʈ“«œÃ>˜Ìiʎ>ÃÌii˜Êi˜ÊœÕ`iʏ>˜`}œi`iÀi˜ÊÌiÊLiâœiŽi˜°Ê

iÊL՘}>œÜÃÊ∍˜Ê}iÃV…ˆŽÌÊۜœÀÊӇÈÊ«iÀܘi˜]ʓiÌÊÓʜvÊÎÊÏ>>«‡ Ž>“iÀÃ]ÊVœ“«iÌiʎiՎi˜]ÊÃV…Õˆv«ÕˆÊ˜>>ÀʅiÌÊÌiÀÀ>Ã]Ê/6]ÊÀ>`ˆœÊ i˜Ê…œÕ̎>V…i°Ê ÀʈÃÊii˜ÊÌi˜˜ˆÃL>>˜]ʓˆ`}iÌ}œv]ÊÜ>ÃÃiÀiÌÌi] ii˜Ê}ÀœœÌʜÛiÀ`iŽÌÊÌiÀÀ>ÃÊi˜Ê½ÃÊ✓iÀÃÊii˜ÊŽiˆ˜ÊÛiÀÜ>À“` LՈÌi˜âÜi“L>`°ÊˆŽÊÛiÀ`iÀʜ«Êœ˜âiÊÜiLÈÌit

,ÕÕÀœÃiÜi}ÊΙÊUÊÇäÓ£Ê ÊÊ<i…i“ÊÊUÊÊ/ÊäΣ{ʇÊÈÓÊәÊxn ÜÜܰܜviÀÃܜÕ`°˜ÊUÊ “>ˆ\ʈ˜vœJܜviÀÃܜÕ`°˜


=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ $E 3MOKS 4APPERIJ EN %ETERIJ 3TICHTING

"IJ $E 3MOKS GELEGEN IN HET CENTRUM VAN :ELHEM TEGENOVER DE GROTE KERK KUNT U GENIETEN VAN EEN LUNCH OF DINER 5 KUNT ER BIJZONDER GEZELLIG UIT ETEN GAAN /P DE HUIDIGE PLEK WAS VOOR HEEN HET +RUIDVAT EN 4HE &ASHION #ORNER GEVESTIGD 6ANUIT $OETIN CHEM IS HET SLECHTS EEN MINUUT OF VIJFTIEN RIJDEN 7ILT U GEBRUIK MA KEN MET HET OPENBAAR VERVOER RIJDT BUSLIJN IEDER HALF UUR VAN $OE TINCHEM NAAR :ELHEM /OK VANAF 2UURLO RIJDT DEZELFDE BUSLIJN 6ANAF HET GROTE PARKEERTERREIN ACHTER $E 3MOKS IS HET AMPER MINUUT LO PEN NAAR HET RESTAURANT $E 3MOKS IS GESTART IN APRIL EN NU RUIM JAAR GEOPEND $E VRIENDELIJKE EN ATTENTE EIGENAAR WEET WAAR HIJ VOOR STAAT EN ZAL U SAMEN MET ZIJN ME DEWERKERS WEGWIJS MAKEN IN DE WERELD VAN DE HOGE KWALITATIEVE :ELHEMSE KEUKEN IN EEN PERFECTE AMBIANCE MET MOOIE MUURSCHIL

DERINGEN EEN WARME AANKLEDING EN EEN GEZELLIGE VERLICHTING ,AAT U IN DEZE GESLAAGD INGERICHTE SFEERVOLLE OMGEVING OOK AANGE NAAM VERRASSEN DOOR DE APARTE COMBINATIEGERECHTEN VAN VLEES

GECOMBINEERD MET VIS /OK IS ER EEN UITGEBREIDE IJSKAART $E KEUS UIT DE KLEINE EN DE GROTE NIEUWE

MENUKAART IS UNIEK MET TAL VAN DAGVERSE CULINAIRE PRODUCTEN $OOR EEN BEZOEK OP DE WEBSITE VAN $E 3MOKS KRIJGT U SNEL EEN BE TERE INDRUK VAN DE GEZELLIGE SFEER $E MOGELIJKHEDEN ZIJN ONGEKEND (EEFT U EEN KLEINE MAAG EN WILT U ALLEEN GEWOON EENS SIMPELWEG

 JULI EN AUGUSTUS GENIETEN VAN DE BEFAAMDE 3MOKS APPELTAART EN KRUIDKOEK IS DAT BIJ $E 3MOKS MOGELIJK (EEFT U AL EENS GEDACHT OM IEMAND TE VER RASSEN MET EEN 3MOKS DINERBON (ET JUISTE KADO $E 3MOKS TE VENS EEN VAN DE HOOFDSPONSOREN VAN DE :ELHEMSE :OMERFEESTEN IS OVERIGENS OOK GOED BEREIKBAAR VOOR MENSEN DIE IN EEN ROLSTOEL ZIT TEN 4EVENS IS ER EEN SPECIAAL GE HANDICAPTEN TOILET 2ECENSIES VAN TERUGKERENDE BEZOEKERS ZIJN LO VEND (ET ETEN WAS PRIMA IN GOEIE PORTIES VERDEELD -EN KRIJGT ER NIET TE WEINIG VOOR EEN REDELIJKE PRIJS /OK TUSSEN DE GANGEN DOOR WAS ER GEEN LANGE WACHTTIJD $AARNAAST GENOOT EEN IEDER VAN DE UITSTEKEN DE ENTOURAGE MAAR BOVENAL SPON TANE EN VRIENDELIJKE BEDIENING $E 3MOKS IS EEN HEUSE AANRADER VOOR DE !CHTERHOEKER OM LEKKER UIT ETEN TE GAAN )N DEZE GEMOEDELIJKE SFEER VOELT U ZICH OOK SNEL OP UW GEMAK )N DE WARME ZOMERMAAN

DEN ZIJN PARASOLS EN AIRCO VOOR DE VERKOELING ONONTBEERLIJK (ET TERRAS BIEDT RUIMTE AAN PLAAT SEN "INNEN KUNNEN PERSONEN TERECHT 6OOR DE BIERLIEFHEBBERS IS (EINEKEN HET HUISMERK

!LLE DAGEN VAN DE WEEK IS DE 3MOKS GEOPEND VANAF UUR $E KEUKEN SLUIT IN PRINCIPE OM UUR /NZE PERSONEELSLEDEN STAAN GRAAG VOOR U KLAAR 5 BENT VAN HARTE WELKOM %EN TIP IS OM TIJDIG TE RESERVEREN $E 3MOKS -ARKT  !! :ELHEM 4ELNR  WWWDESMOKSNL

"!#+-/2% 5W 0ARTYBOOSTERS EEN ENERGIEKE LIVE ERVARING $AT DIT HET MOTTO IS VAN DEZE SEMI PROFESSIONELE COVERBAND DIE EEN BOEIENDE LIVESHOW NEER ZET ZAL NIEMAND MEER VREEMD IN DE OREN KLINKEN (ET AANSTEKE LIJKE ENTHOUSIASME WERKT ALTIJD WEER MAGNETISEREND OP HET PU BLIEK WAT BLIJKT UIT DE VELE PO SITIEVE REACTIES EN OPTREDENS $E AFGELOPEN JAREN HEEFT "HAAR NAAMSBEKENDHEID IN HET COVERCIRCUIT MET TOMELOZE INZET WETEN TE VERWERVEN "- BESTAAT UIT MANNELIJKE MU SICI EN OP HET FRONT JA JE LEEST HET GOED ZANGERESSEN "EIDE ZANGERESSEN MET VERSCHILLEND STEMGELUID EN UITSTRALING DIE HET PUBLIEK MET DE ANDERE BANDLE DEN DIE OOK LEADZANG VOOR HUN REKENING NEMEN MOEITELOOS WE

PUBLIEK EN MET EEN DOSIS HUMOR -AAR VOORAL ALLES WORDT LIVE GE SPEELD MET UITSTEKEND GELUID EN SPETTERENDE LICHT MEDIASHOW VOOR IEDERE GELEGENHEID

TEN TE BESPELEN DOOR HUN JAREN LANGE ERVARING "- ZET EEN ENERGIEKE LIVE MU ZIEK SHOW NEER ZOALS MUZIEK BE

DOELD IS 'EEN VOORGEPROGRAM MEERDE SAMPLES OF VASTE SETLIJS TEN MAAR WEL MUZIEK RECHT UIT HET HART SPONTAAN INSPELEND OP HET

+ENNÃ&#x2019;H STOND ALS SUPPORT ACT AL IN ZALEN ALS DE (EINEKEN -USIC (ALL OA VOOR .ORMAAL 2OWWEN (Ã&#x2019;ZE

0ATER -OESKROEN 'OLDEN %ARRING

$E $IJK EN *AN 3MIT EN IS INMIDDELS AL UITGEGROEID TOT EEN VOLWAARDIGE FESTIVALBAND "EWIJS HIERVAN WERD GELEVERD TIJDENS ENERGIEKE OPTRE DENS BIJ OA (ET :WARTE #ROSS &ESTIVAL EN 7AALKADE .IJMEEGSE 6IERDAAGSE &EESTEN EN (UNTENPOP $E MUZIKALE STIJL VAN +ENNÃ&#x2019;H STAAT

ONDER INVLOED VAN DRIE ELEMENTEN 2OWWEN (Ã&#x2019;ZE EN $IDAM EN 'EZELLIGHEID %R WORDT GELONKT NAAR )ERSE FOLKMUZIEK EN STREEKGENOOT "OH &OI 4OCH %N NATUURLIJK EEN BAND DIE MET DE SINGLE 6IERDAAG SE EN 6RI JDAG HOGE OGEN GOOIDE

WEET HOE JE EEN FEESTJE BOUWT ZE KER OOK DIT KEER WEER IN :ELHEM +ENNÃ&#x2019;H SPEELT OP ZATERDAG AU GUSTUS OM UUR

+ENNÃ&#x2019;H $IALECT &EESTBAND +ENNÃ&#x2019;H UIT $IDAM HEEFT ZICH IN DE AFGELOPEN JAREN GOED IN DE KIJKER GESPEELD VAN VEEL MUZIEKFANS IN HET HELE LAND $E FRISSE OPGEWEKTE EN OOK OP GERUIMDE MUZIEK VAN DEZE BAND ZORGT BIJ IEDERE GELEGENHEID VOOR DE JUISTE SFEER $IT RESULTEERDE IN DRIE ALBUMS DIE ER MOGEN ZIJN T 6EURJAOR 'ANGMAKERS EN HET IN UITGEBRACHTE ALBUM /AVERAL

-EER INFORMATIE WWWKENNEHNL

"- HEEFT IN DE LOOP DER JAREN EEN ZEER BREED REPERTOIRE OPGEBOUWD VAN KLEIN ACOUSTISCH NAAR POP RAP SOUL DANCE LATIN REGGAE FEESTNUMMERS MAAR OOK KEIHARD SCHEURENDE BOEREN ROCK EN ME TAL "- IS ALTIJD UP TO DATE MET DE MEEST ACTUELE 4/0 NUMMERS

SPEELT VOOR JONG EN OUD EN STAAT BEKEND OM HAAR VEELZIJDIGHEID EN ALLES KAN OOK OP VERZOEK DE RE VUE PASSEREN  "- IS UITGEGROEID TOT EEN VOOR

UITSTREVENDE COVERBAND MET EEN STERKE LIVE REPUTATIE EN WEET HOE EEN BOEIENDE ENERGIEKE SHOW NEER TE ZETTEN $AARDOOR IS ZE EEN GRAAG GEZIENE COVERBAND OP FESTIVALS EVENEMENTEN IN FEEST TENTEN KERMISSEN MAAR OOK OP BEDRIJFSFEESTEN EN BRUILOFTEN

"!#+-/2% DEELDE AFGELOPEN JAREN HET PODIUM MET VELE ARTIES TEN ZOALS +ANE )LSE DE ,ANGE 6AN $IK (OUT 'EBR +O 6ENGA BOYS 7OLTER +ROES *AN 3MIT -ONIQUE 3MIT *3 4HOMAS "ERGE *ANNES -OOI 7ARK .IK KI .ATHALIE -AKOMA OM MAAR EENS ENKELEN TE NOEMEN 4EVENS WON "- IN h4HE #LASH OF THE #OVER "ANDSv /VERIJSSEL EN STOND ZIJ IN DATZELFDE JAAR IN 0ARA DISO


"," , Ê 1/ , 

:HONRRSLVGpVHL]RHQVZLQNHOYDQ1HGHUODQG8 NXQWELMRQVWHUHFKWYRRUSURGXFWHQHQDGYLH]HQ WRHJHVSLWVW RS GH WLMG YDQ KHW MDDU 0HW VWHHGV ZLVVHOHQGH SURGXFWHQ ]LHW RQ]H ZLQNHO HU GXV WHONHQV ZHHU DQGHUV XLW .RP KHW EXLWHQOHYHQ EHOHYHQLQGHZLQNHOHQODDWXYHUUDVVHQ

HHQKRUORJHNRRSMHELMGHPDQ GLHKHPUHSDUHUHQNDQ

EDWWHULMKRUORJHV KRUORJHVRSOLFKWHQHUJLH PHFKDQLVFKHKRUORJHV

:,-0$.(17,-'92258

YRRUDOXZXXUZHUNUHSDUDWLHV

œŽÊŽ>«œÌ¶ÊÜÜÜ°ÕÕÀÜiÀŽ…iÀÃÌi°˜ >ÀŽÌÊnÊʇÊÊÇäÓ£ÊÊ<i…i“ÊqÊäΣ{ÊÈÓÊ{{ÊÎÎ

1HHPRRNHHQNLMNMHRS ZZZZHONRRSQO

.OTARISKANTOOR

"LANKESTIJN

7ELKOOP :ELHEM $R 'RASHUISSTR :ELHEM  7ELKOOP 4OLDIJK :UTPHEN %MMERIKSEWEG 4OLDIJK  7ELKOOP (ENGELO 3PALSTR (ENGELO 'LD  7ELKOOP 6ARSSEVELD 3CHOOLSTR 6ARSSEVELD  7ELKOOP :IEUWENT 0AST :ANDERINKSTR :IEUWENT  7ELKOOP 2UURLO +RASHOF  !, 2UURLO 

=(/+(0

'U*UDVKXLVVWUDDW WHO

5W RECHT OP ZEKERHEID $IENSTEN OP ELK NOTARIEEL GEBIED

2)*$%. :/.$%2 !54/2)*"%7)*3

s 0ERSONEN EN FAMILIERECHT s /NDERNEMINGSRECHT s /NROERENDE ZAKENRECHT s %STATE PLANNING s !GRARISCH RECHT

3TANDAARD UITRUSTING v 7IELEN MET LICHTMETALEN VELGEN "UMPER IN CARROS SERIEKLEUR MET CHROMEN GRILLRAND EN GRILL

-IDDENARMSTEUN MET OPBERGRUIMTE ,EDEREN BEKLEDING

$OETINCHEMSEWEG  "2 :ELHEM 4EL   INFO NOTARISZELHEMNL WWWNOTARISZELHEMNL

/PTIONELE EXTRAS

2ADIO MET #$ -P SPELER EN I0OD AANSLUITING $ASHBOARD EN CONSOLE MET CHROOM ACCENTEN

/NS ADRES

'ETINTE ACHTERRUIT 3PORTUITRUSTING v3PORT 0ACKv

"UITENSPIEGELS IN CARROSSERIEKLEUR MET RICHTINGAANWIJZERS 0ARKEERSENSOREN ACHTER

#ARROSSERIE IN DIVERSE MODERNE KLEUREN

%LEKTRISCH SCHUIF KANTELDAK

!UTOMOBIEL EN 4AXIBEDRIJF 2EINDSEN 6/&

!CHTER DE HOVEN !' :ELHEM \ 4EL   \ INFO REINDSENCOM

WWWREINDSENCOM

i˜iÀˆ˜Ž - "

-Ì>̈œ˜ÃÃÌÀ>>Ìʣȇ£nʇÊÇäÓ£Ê ÊÊ<i…i“ /i°ÊäΣ{ÊÈÓääÎÓ,ʇÊ< ʇʼ-Ê ,

,

9RRUDOXZQRWHQ HQNDDVVSHFLDOLWHLWHQ

#AVISTA%STETICA6IKING $ElNITIEVEVETVERWIJDERINGVIA GELUIDSGOLVENZONDERCHIRURGISCHE INGREEP-EDISCHGECERTIlCEERDʇÊ-*",/ʇÊ"

/ˆ`i˜ÃÊ`iÊ<i…i“ÃiÊ<œ“iÀviiÃÌi˜ÊŽÕ˜ÌÊÕÊÜiiÀÊ}i˜ˆiÌi˜Ê Û>˜Êœ˜âiÊ}iÜi`ˆ}iÊ>>˜Lˆi`ˆ˜}i˜°3YSARATECHNIEK (UIDVERSTRAKKINGDOORSPIER CONTRACTIESKLEDINGMAAT SLANKERNABEHANDELINGEN INTOTWEKEN

6PLGVVWUDDW $%=HOKHP 

7)* "%$!.+%. !,,% !$6%24%%2$%23


 JULI EN AUGUSTUS =HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ *ANSSEN 6AN $IJKE &YSIOTHERAPEUTEN SPECIAAL 3TICHTING

*ANSSEN VAN $IJKE FYSIOTHERA PEUTEN HEEFT HAAR (+: KWALI TEITSKEURMERK NIET VOOR NIETS GEKREGEN .AAST EEN GOEDE KWALITEIT VAN BEHANDELEN DOS SIERVOERING HYGIÑNE VEILIGHEID EN KLANTVRIENDELIJKHEID SCOREN OOK DE SPECIALISATIES HOOG +INDERFYIOTHERAPIE 6EEL MOTORISCHE EN HOUDINGSPRO BLEMEN VINDEN HUN OORSPRONG IN EEN BEWEGINGSBEPERKING IN DE

WERVELKOLOM OF HET BEKKENGE WRICHT ONTSTAAN TIJDENS DE ZWAN GERSCHAP DE BEVALLING OF LATER DOOR EEN VAL )N DE BABYPERIODE UIT DIT ZICH VAAK IN EEN VOORKEURS HOUDING OF NIET WILLEN KRUIPEN )N DE PEUTERPERIODE IN EEN VREEMD LOOPPATROON OF VAAK VALLEN OF NIET DURVEN KLIMMEN 3CHOOLKINDEREN KUNNEN MOEITE HEBBEN MET HET HANDHAVEN VAN EVENWICHT HUPPELEN ZWEMMEN

lETSEN OF BALSPELEN /OK HOU DINGS OF LOOPPROBLEMEN OF NIET STIL KUNNEN ZITTEN KUNNEN EEN GEVOLG ZIJN VAN EEN NIET GOED BEWEGENDE WERVELKOLOM OF BEKKENGEWRICHT /M DIE REDEN WERKT DE KINDERFY SIOTHERAPEUT NAUW SAMEN MET DE KINDERMANUEELTHERAPEUT $EZE DOET HET VOORBEREIDENDE WERK DE MOGELIJKHEID SCHEPPEN OM SOEPEL TE KUNNEN BEWEGEN WAARNA DE KINDERFYSIOTHERAPEUT DE BEWE

GINGSFUNCTIES AANLEERT 6ERDER KAN ZIJ HELPEN BIJ HET VERBETEREN VAN DE lJNE MOTORIEK HET SCHRIJVEN OF PRO BLEMEN MET RUIMTELIJKE ORIÑNTATIE $AARNAAST BEHANDELT ZIJ NATUURLIJK OOK KINDEREN MET AANGEBOREN OF VERWORVEN AANDOENINGEN /EDEEMTHERAPIE $E OEDEEMTHERAPEUT KOMT IN AC TIE WANNEER HET LYMFESTELSEL FAALT EN DUS OEDEEM VOCHT ONTSTAAT 0ATIÑNTEN KUNNEN HIER VEEL HINDER EN PIJN DOOR ONDERVINDEN %R ZIJN VERSCHILLENDE OORZAKEN BIJVOOR

BEELD TEN GEVOLGE VAN EEN BORST AMPUTATIE OF CHEMOKUREN MAAR OOK DOOR BLESSURES 7AT MINDER BEKEND IS DE OEDEEMTHERAPEUT KAN OOK HULP BIEDEN BIJ HET BE HANDELEN VAN OPEN WONDEN EN SPATADEREN $E THERAPEUT GEEFT ADVIES OVER WELKE BEWEGINGEN JUIST WEL OF BE TER NIET GEMAAKT KUNNEN WORDEN 3AMEN MET DE PATIÑNT WORDT GE KEKEN WELKE BEHANDELMOGELIJK HEDEN ZOALS MASSAGE TAPE OF HET AANMETEN VAN KOUSEN MET MEEST GESCHIKT ZIJN OM DE KLACHTEN ZO VEEL MOGELIJK TE BEPERKEN EN HET KWALITEIT VAN LEVEN TE VERGROTEN 4HERAPIE BIJ LONG EN HARTAAN DOENINGEN 6OOR PATIÑNTEN MET DEZE AANDOE NINGEN IS ER EEN SPECIAAL PROGRAM MA OM DE CONDITIE EN DE KWALITEIT VAN LEVEN TE VERBETEREN (ET IS BE

LANGRIJK DAT DEZE PATIÑNTEN BEWE GEN MAAR OOK BEGRIJPELIJK DAT ZE JUIST ANGST HEBBEN GEKREGEN OM DAT TE DOEN 7AAR LIGT HUN GRENS

TOT HOEVER KUNNEN EN MOGEN ZE GAAN $E FYSIOTHERAPEUTEN DIE DEZE GROEPEN BEGELEIDEN HEB BEN DAARVOOR OPLEIDINGEN GEVOLGD EN ZIJN DAARDOOR GESPECIALISEERD $AARNAAST ONDERHOUDEN ZIJ NAUW CONTACT MET SPECIALISTEN IN HET ZIEKENHUIS 5NIEK IS HET AAN HUIS PROGRAMMA VOOR PATIÑNTEN WIENS CONDITIE HET NIET TOELAAT OM NAAR DE PRAKTIJK TE KOMEN $OORDAT ER AAN DE PRAKTIJK EEN ERGOTHERA PEUT VERBONDEN IS KAN HAAR HULP INGEROEPEN WORDEN ALS MENSEN PROBLEMEN ONDERVINDEN BIJ ALLE DAAGSE DINGEN ZOALS AANKLEDEN

HUISHOUDEN WERK OF HOBBYS )NLICHTINGEN WWWJANSSENVANDIJKENL

,OTS OF #AKES 7AT OOIT BEGON ALS EEN LEUKE HOBBY IS NU EEN ECHT BEDRIJF ,OTS OF #AKES -ARIJKE 2ENSEN JAAR MOEDER VAN TWEE DOCHTERS EN GETROUWD MET *àRGEN HEEFT HET BAKKEN IN HAAR BLOED ZITTEN !LS ACHTERKLEIN DOCHTER VAN EEN BANKETBAKKER STAAT ZE AL VANAF KLEINS AF AAN IN DE KEUKEN $RIE JAAR GELEDEN ONTDEKTE ZE DE WERELD VAN DE GELEGENHEIDSTAAR TEN VAN FONDANT EN MARSEPEIN EN ZO ONTSTOND EEN NIEUWE HOBBY !L GAUW WERD HAAR GEVRAAGD VOOR FA MILIE EN VRIENDEN EEN TAART TE MA

KEN $AARNA KWAMEN ANDERE MEN SEN OM TAARTEN VRAGEN EN ZO IS HET BALLETJE GAAN ROLLEN $AAROM STARTTE -ARIJKE PER OK TOBER EEN EIGEN BEDRIJF :E HEEFT VEEL ERVARING OP KUNNEN DOEN MIDDELS VERSCHILLENDE CUR SUSSEN EN HEEFT AL VELE TAARTEN OP HAAR NAAM STAAN 6OOR ALLE GELE GENHEDEN IS WEL EEN TAART TE MA KEN $ENK AAN GEBOORTE HUWELIJK

JUBILEUM VERJAARDAG OF DOOP /OK DOOR BEDRIJVEN WORDEN TAARTEN BE STELD ALS RELATIEGESCHENK OF VOOR EEN JUBILARIS ,OTS OF #AKES MAAKT NIET ALLEEN TAARTEN ZE GEEFT OOK WORKSHOPS IN TAART CUPCAKES

DECORATIE FONDANT BOETSEREN EN TECHNIEKEN MET FONDANT -ARIJKE #URSISTEN MELDEN ZICH VIA MIJN WEBSITE OF TELEFONISCH AAN EN SCHUIVEN DAN GEZELLIG AAN BIJ ÏÏN VAN DE MAANDELIJKSE WORKSHOPS

OF BOEKEN EEN WORKSHOP VOOR EEN PRIVÏ GEZELSCHAP $IT KAN VANAF PERSONEN $E MOGELIJKHEDEN ZIJN EIGENLIJK ONBEPERKT 3OMMIGE CUR SISTEN MAKEN IEDER EEN EIGEN TAART "IJ BEDRIJFSUITJES WORDT ONDER HET MOM VAN @TEAMBUILDING OOK WEL EEN STAPELTAART TAART MET MEER DERE LAGEN GEMAAKT %EN CUPCAKE WORKSHOP BEHOORT OOK TOT DE MO GELIJKHEDEN

/OK HEEFT -ARIJKE AL MEERDERE BRUIDSTAARTEN GEMAAKT -ARIJKE (ET IS LEUK OM SAMEN MET HET BRUIDSPAAR EEN PASSENDE TAART TE ONTWERPEN EN DEZE NAAR DE WEN SEN VAN HET BRUIDSPAAR UIT TE VOE REN :O MAAK JE EEN KLEIN BEETJE DEEL UIT VAN EEN BIJZONDERE DAG +ORTOM ,OTS OF #AKES MAAKT VAN ELK FEEST COMPLEET MET EEN PAS SENDE TAART /P ZATERDAG AUGUSTUS ZAL ,OTS OF #AKES AANWEZIG ZIJN OP DE :EL HEMSE :OMERFEESTEN :IJ ZAL MET DE KINDEREN EEN MINI CUPCAKEJE GAAN VERSIEREN WELKE ZE OOK MEE NAAR HUIS MOGEN NEMEN /M DEEL

TE KUNNEN NEMEN AAN DE WORKSHOP KUN JE EEN BON HALEN AAN TAFEL VAN DE ,OTS OF CAKES 7ORKSHOPTIJDEN ZIJN UUR UUR UUR UUR VOL VOL -EER INFORMATIE WWWLOTSOFCAKESNL

$E BAND HEET INMIDDELS ,ADY EN DE 6AGEBAND +ERNWOORDEN VOOR DE BAND ZIJN VEEL PLEZIER EN LOL MAKEN INTERACTIE MET HET PUBLIEK EN EEN PROCENT INZET $IT WORDT NOG EENS VERSTERKT DOOR EEN EN THOUSIASTE ZANGERES EN EEN BREED SCALA AAN INSTRUMENTEN WAARMEE DE BAND ZICH BEDIENT VAN GITAAR TOT SAXOFOON VAN SYNTHESIZER TOT BANJO ,ADY EN DE 6AGEBAND SPEELT VOORNAMELIJK BEKENDE ROCK EN POPNUMMERS WAARVAN DOOR NIET VOOR DE HAND LIGGENDE OVER GANGEN GEHEEL EIGEN VAGE VER SIES GEMAAKT WORDEN 6AN .ICK

EN 3IMON NAAR "ROHYMN %ITJE 6AN DE "OLERO NAAR 'REENDAY .ET ZO MAKKELIJK (ET BLIJFT ,ADY EN DE 6AGEBAND $E BAND TREEDT ONDER ANDERE OP IN KROEGEN ZALEN TENT EN SCHUURFEESTEN FESTIVALS EN BIJ ANDERE FEESTELIJKE GELEGENHEDEN /P JULI TREDEN ZE OP HET PLEIN BIJ 3UPER (OLLAK OP

,ADY EN DE 6AGEBAND )N DE ZOMER VAN BESLUITEN TWEE KAMERADEN AL ZONNENDE BIJ HET LOKALE ZWEMPARADIJS IN (ENGELO 'LD EEN BAND TE BE GINNEN 'EEN VAN BEIDEN HAD ECHTER OOIT EEN INSTRUMENT BESPEELD LAAT STAAN VASTGEHOUDEN $IT WEERHIELD HEN ER ECHTER NIET VAN OM DE EER STE GITAREN GEMAAKT VAN MULTIPLEX

AAN TE SCHAFFEN VIA EEN WELBEKEND POSTORDERBEDRIJF 6ASTBERADEN WERDEN DE EERSTE AK KOORDEN IN EEN VARKENSHOK INGE STUDEERD

4EGENWOORDIG HEEFT HET DUO ENKELE ENTHOUSIASTE MUZIKANTEN OM ZICH

HEEN VERZAMELD EN DIVERSE SUC CESVOLLE OPTREDENS ACHTER DE RUG

,ADY EN DE 6AGEBAND BESTAAT UIT !NNEMIEK :ANG "AS 3AXOFOON 'EERT 'ITAAR !KOUSTISCHE GITAAR 'EERT *AN 'ITAAR "ANJO "AS 'ERWIN $RUMS EN 2ICK 4OETSEN :ANG

i˜Ê¼Ã«iVˆ>½Ê“>>ŽÊiʓiÌÊ,iŽœt

Ê ˆiÛi`iÀÃÌÀ>>ÌÊÓ{ʇÊÓÈÊUÊÇ£{£Ê ÊÊÀœi˜œÊUÊ/i°Êäx{{ʇÊ{È{™££ÊUÊ>ÝÊäx{{ʇÊ{ÈxxnÇÊUʈ˜vœJÀiŽœÀiŽ>“i°˜ÊUÊÊÜÜÜ°ÀiŽœÀiŽ>“i°˜


M\ic\e^\e _pgfk_\\b6 CXjk\eblee\emXXbcX^\i% 9\cel'*(+$-)+,('f]^iXk`j '/''$(/''mffifeX]_Xeb\c`ab \efYa\Zk`\]X[m`\j%

;`Xe\mXe;`ab MXe9il^^\e8[m`\j^if\g8Z_k\i_f\b 9li^%I`agjkiXjkiXXk(+9#.')(:IQ\c_\d#nnn%mXeYil^^\e%ec

kd

dg\^c\hhV o g Z ad Zik c

$QJHOLTXH `iรŠ->ร›ยœร€ย˜ยˆย˜รŠยœย…ย“>ย˜รƒรŒร€>>รŒรŠรŽรŠย‡รŠ<iยย…iย“ /iยยฐรŠรครˆย‡ยฃรครŽnxรŽรคยฃ

GPUPGJMN

1SPGFTJPOFMFGPUPHSBรถFFOรถMNWBOKVMMJFDPNQMFUFUSPVXEBH "MMFGPUPTXPSEFONPPJPQLMFVSHFCSBDIU $PNQMFUFรถMNWBOEFDFSFNPOJFPGLFSLNFUWJEFPDBNFSBT "MMFTJOIPHFLXBMJUFJUPQFFOIBSEFTDIJKGJOKVMMJFFJHFOCF[JU LNSFJTLPTUFOJOCFHSFQFO IFFOFOUFSVHSFJTWBOBG;FMIFN

%JSFDUOBEFCSVJMPGUXFCTJUFNFUFFOSVJNFTFMFDUJFWBOEFGPUPT %7%NFUDPNQJMBUJFWBOEFGPUPTFOรถMNNFUKVMMJFFJHFONV[JFL %7%NFU (FFOSFTUSJDUJFTPGSFDIUFOPWFSEFGPUPTFOรถMN 5SPVXBMCVNPGBOEFSFFYUSBTBMTPQUJF 1SPGFTTJPOFMFBQQBSBUVVSFOSVJNFFSWBSJOH )FMFEBH VVS รป PGIBMWFEBH VVS รป "MMFTJOCFHSFQFO HFFOFYUSBPGWFSCPSHFOLPTUFO

6AN :EBRA NAAR HET WITTE 0AARD 6OOR AL UW KADOARTIKELEN WOONACCESSOIRES EN BREIWOL

2UURLOSEWEG  (! :%,(%-  WWWHETWITTEPAARD

4WINKELTJE :ELHEM IS UW VERKOOPPUNT VAN $ROPS BREIGARENS

HOOOKED ZPAGETTI EN LEUKE EN BETAALBARE WOONACCESSOIRES VAN OA MERKEN ZOALS #LAIRE EN %EF %EF "ASTION EN #OUNTRYlELD 3TATIONSTRAAT s #+ :ELHEM s 

,GHDDOKRXGXRSGHKRRJWHYDQKHW ODDWVWHQLHXZVHQGHDFWXDOLWHLWHQ XLWGH$FKWHUKRHNHQ/LHPHUV %LMXRSGHNDEHORSRI)0 HQGLYHUVHHWKHUIUHTXHQWLHV

EgV`i^_`\Zg^X]iZZc\ZkVg^ZZgYZ kZ^a^\]Z^YhigV^c^c\ZciZ\ZcZZc\dZYZ eg^_h$`lVa^iZ^ikZg]djY^c\W]k!kXV! Z]Wd!VZY!]Z[igjX`!dcigj^b^c\ZcZiX#

<ZYZ\ZcVYk^ZhV[\ZbZiZc dejldg\Vc^hVi^Z

KZ^a^\]Z^Y^hWZYg^_[hXdci^cjย‰iZ^i!]ย‚ij^i\Vc\hejciVah]Zi\VVidb]Zi kddg`dbZckVcZZcXVaVb^iZ^iW^ccZcjlWZYg^_[6X]iZg`Vbe7ZYg^_[hdeaZ^Y^c\Zc ^h\ZheZX^Va^hZZgY^cVaaZkddg`dbZcYZVheZXiZcgdcYdbWZYg^_[hkZ^a^\]Z^Y#

:LMZHQVHQXSUHWWLJH=RPHUIHHVWHQ

ย™

ย™

ย™

ย™

ย™

6X]iZg`Vbe7ZYg^_[hdeaZ^Y^c\Zc Ojie]Zc:bbZg^`hZlZ\&%( ,''(977VV` IZa#%*,*")*'..% ^c[d5VX]iZg`Vbe#ca lll#VX]iZg`Vbe#ca

:/-%2!#4)% "LUSSEN IN "AAK EEN COOLE KINDERMIDDAG VOL SPANNING EN PLEZIER MET SPUITSPELLETJES EN EEN SPEELSE VERANTWOORDE KENNISMAKING MET VUUR OP ONS CENTRUM IN "AAK


 JULI EN AUGUSTUS =HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ :ELHEMSE :OMERFEESTEN 

3TICHTING


!#

 "!("%'

' 

6iÀ…ÕÕÀÊÛ>˜ÊÃÌ>V>À>Û>˜Ã]Ê«>>ÌÃi˜ÊۜœÀÊ ÌœiÀV>À>Û>˜ÃÊi˜ÊÌi˜Ìi˜°Ê ÀÊ∍˜Ê˜œ}Êi˜ŽiiÊ ÃÌ>«>>ÌÃi˜ÊÌiʅÕÕÀ°

0<<K N8K ]<KJ<E @J $EALER VAN OA s 'AZELLE

s *AN *ANSSEN 2ACE !TB

s 'IANT 4WIST % BIKE

s &OCUS !TB

s "ATAVUS

s #ORTINA

s 3PARTA )ON 3PECIALS

s !LPINA

"˜âiʎ>˜Ìˆ˜iʈÃÊii˜Êœ˜Ì“œï˜}ë>>ÌÃÊۜœÀÊ ÛiÀ>>À`>}i˜]ÊÀiVi«ÌˆiÃÊi˜ÊÛiÀ}>`iÀˆ˜}i˜°Ê 1ʎ՘ÌÊLˆÊœ˜ÃÊÌiÀiV…ÌÊۜœÀÊL>ÀLiVÕi]ÊÜ>À“‡Êi˜Ê ŽœÕ`ÊLÕvviÌÊi˜ÊÃÌ>“««œÌÌi˜°Ê"˜âiÊâ>>ÊLˆi`ÌÊ «>>ÌÃÊ>>˜Ê³É‡ÊnäÊ«iÀܘi˜°Ê6œœÀÊ`iʎˆ˜`iÀi˜ÊˆÃÊ iÀÊii˜ÊëiiÌՈ˜Êi˜Êëii…œ˜ŽÊ>>˜Üiâˆ}°Ê iÊۜœÀʈ˜vœÀ“>̈iÊi˜ÊÛÀ>>}ʘ>>ÀÊÕÕLÊÛ>˜Ê

ˆŽ° >“°Ê,>`ÃÌ>Ži *Õˆ“iÀÃ`ˆŽÊÓ ÇäÓ£Ê7Ê<i…i“ /i°\ÊäΣ{ʇÊÈÓ£ÈÊäÈ °}°}°\ÊäΣ{ʇÊÈÓÊÎÓÊäÈÊ­>“°Êœv® ÜÜÜ°«Õˆ“iÀÎ>“«°˜

3TATIONSSTRAAT #+ :ELHEM 4  &  % INFO lETSHUIS JANSENNL 7 WWWlETSHUIS JANSENNL

'RUSVVWUDDW‡5XXUOR 7HO±‡UXXUOR#Y[QO 6WDWLRQVVWUDDW‡=HOKHP 7HO‡]HOKHP#Y[QO

)#4 $IENSTVERLENERS

s 'ESPECIALISEERD IN SYSTEEM NETWERKBEHEER EN NETWERKINSTALLATIES BIJ HET -+"

ZZZUHLVEXURDYDQWLQO

9RRUGDPHVEDE\HQNLQGHUNOHGLQJ PRGHDFFHVVRLUHVHQFDGHDXWMHV 6WDWLRQVVWUDDW=HOKHP 7HO

s 7EBSITES NARROWCASTING VERKOOP VAN HARD SOFTWARE GEAUTORISEERD DEALER VAN 4ERRA COMPUTERS

"EL VOOR MEER INFORMATIE  OF MAIL NAAR INFO JERA ICTNL +EIJENBORGSEWEG  +0 :ELHEM

461&3%&#0&3)0--",;&-)&. 1SFTFOUFFSU,ADY EN DE 6AGEBAND

6AGEBAND 

+IEK 5UT +ENNÞH

UJKEFOTEF ;FMIFNTF;PNFSGFFTUFOJO ;FMIFNPQKVMJFOBVHVTUVT

 4VQFSEF#PFS )PMMBL

#FSHTUSBBU;FMIFN5FMFGPPO

0QFOJOHTUJKEFONBBOEBHUNXPFOTEBHWBOVVSUPUVVS EPOEFSEBHFOWSJKEBHWBOVVSUPUVVS FO[BUFSEBHWBOVVSUPUVVS 8JKWFSLPQFOHFFOTUFSLFBMDPIPMJTDIFESBOLFOBBOQFSTPOFOPOEFSKBBS 8JKWFSLPQFOHFFOBMDPIPMJTDIFESBOLFOBBOQFSTPOFOPOEFSEFKBBS /FFNPPLFFOTFFOLJKLKFPQXXXTVQFSEFCPFSOM

##""#!#   

&&&!"#!"#!

$OETINCHEMSEWEG  "3 :ELHEM 4EL  

*%2! )#4 "6 %RHNQXYRRUGHOHXNVWH]RPHU

# ### $$"#$""

7BOBGVVSIFCCFOXJKWPPSEF CF[PFLFST 5FSSBTWPPSNFFSEBOQFSTPOFO #SPPEKFTWFSTXBSNWMFFT (SPMTDIUBQCJFS (FLPFMEFESBOLFO 7FSTF3PPNCSPPEKFT

 0PLUJKEFOTEF ;FMIFNTF;PNFSGFFTUFO JTEF4VQFSNBSLU UPUVVSHFPQFOE

INFO HV WOONIDEENL WWWHV WOONIDEENL

7IJ WENSEN U EEN PRETTIG :OMERFEEST /PENINGSTIJDEN -AANDAG GESLOTEN $INSDAG TM DONDERDAG  UUR 6RIJDAG  UUR :ATERDAG  UUR

U R R W Q D N Q L H .O H F L Y U H V Q L W R *UR $OETINCHEMSEWEG  "3 :ELHEM 4ELEFOON  %MAIL INFO JJMVANAKENNL


3TICHTING

=HOKHPVH=RPHUIHHVWHQ

 JULI EN AUGUSTUS 

:ATERDAG JULI $UO 3TARDOME 3TARDOME IS EEN mITSEND DUO UUR NONSTOP MUZIEK MET DE NA DRUK OP HET ONVERWACHTE 4WEE ZANGERS TWEE PERCUSSIONIS TEN TWEE GITARISTEN TWEE PRESEN TATOREN ALLES VERTOLKT DOOR SLECHTS PERSONEN

:IJ VOEREN EEN SPECTACULAIRE PER CUSSIE ACT OP Ì LA HET 3AFRI $UO $IT IN COMBINATIE MET EEN ALLROUND REPERTOIRE LIVE GESPEELD EN LIVE GEZONGEN $E TWEE UITERST MUZIKALE ENTERTAI NERS WETEN DE AVOND TOT EEN WAAR GELUIDSFESTIJN OM TE TOVEREN

(ET REPERTOIRE VARIEERT VAN DE 3IX TYS TM DE HEDENDAAGSE HITS +ORTOM 3TARDOME NEEMT JE MEE IN EEN MUZIKALE SENSATIE !ANVANG UUR 'RATIS ENTREE #AFÏ :AAL DE -ALLEMOLEN

:ATERDAG AUGUSTUS (OLLANDSE !VOND MET 2ENÏ $UINKERK 2ENÏ $UINKERK -ET ZIJN NIEUWE NUMMER "LACK IS "LACK WIL 2ENÏ DE .EDERLANDSE PODIA GAAN VEROVEREN $E SINGLE IS EEN COVER VAN HET GELIJKNAMIGE NUMMER UIT DE JAREN 0RODUCER *USTIN 0IEPLENBOSCH BEKEND VAN OA 4HOMAS "ERGE HEEFT ER EEN GEWELDIGE EIGENTIJDSE PRODUCTIE VAN GEMAAKT SAMEN MET ENKELE TOPMUZIKANTEN WAARONDER 4ON $IJKMAN -ARCO "ORSATO 4IJDENS EEN OPTREDEN VAN 2ENE ZULT U NAAST DEZE NIEUWE SINGLE OOK EIGENTIJDSE EN BEKENDE KLAS

:ATERDAG AUGUSTUS -IKE (AIL WERD OP APRIL GEBOREN TE $OETINCHEM !L VANAF JONGE LEEFTIJD WAS -IKE BEZIG MET DE MUZIEK /P JONGE LEEFTIJD BEGON HIJ MET KEYBOARD SPELEN EN HEEFT OP VERSCHIL LENDE VRIJMARKTEN GESTAAN OM ZIJN MUZIKALE TALENTEN TE TONEN (IJ SPEELDE MET VEEL PLEZIER /P DE MIDDELBARE SCHOOL BESLOOT -IKE SAMEN MET NOG EEN AANTAL MENSEN EEN SCHOOLBANDJE OP TE RICHTEN EN ZONG IN DIT BANDJE VAAK TIJDENS DE REPETITIES MAAR TIJDENS DE OPTREDENS OP OPEN AVONDEN WAS DIT NIET AAN -IKE BESTEED

(ET ZINGEN BEGON ALLEMAAL WAT LA TER /P EEN FAMILIEFEEST ZONG -IKE HET LIEDJE VAN DE VLIEGER VAN !NDRE (AZES $IT WERD ZO LEUK BEVON DEN DOOR DE FAMILIE DAT -IKE THUIS STEEDS MEER BIJ HET KEYBOARDSPE LEN BEGON TE ZINGEN /P FAMILIE FEESTJES WAS HIJ VAAK DE ACT VAN DE AVOND 3TEEDS MEER BEGON -IKE HET ZINGEN ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN VAN DE MENSEN .A EEN AANTAL KEREN MEEGEDAAN TE HEB BEN AAN HET OPEN PODIUM BESLOOT -IKE ZICH MEER TE FOCUSSEN OP HET ZINGEN ALS ZIJNDE PARTYZANGER $E TIJD WAS AANGEBROKEN OM EEN VERANDERING TE ONDERGAAN -IKE

SIEKERS HOREN IN HET %NGELS $UITS EN .EDERLANDS 2ENÏ HEEFT OP TREDENS GEDAAN MET OA 'ERARD *OLING EN DE &IRST 3HOWBAND EN HIJ HEEFT BIJ &# 4WENTE TIJDENS DE HULDIGING VAN DE +.6" BEKER OP DE /UDE -ARKT MOGEN OPTREDEN TEN OVERSTAAN VAN ALLE FANS EN VOETBALLERS VAN &# 4WENTE )N HEEFT 2ENÏ $UINKERK NOG HET NUMMER h)K KAN NIET ZONDER JOUv UITGEBRACHT EN HIJ HEEFT NOG DAGEN MEE MOGEN WERKEN AAN HET BEKENDE RADIO PROGRAMMA h3TENDERS EETVERMAAKv GEPRE

SENTEERD DOOR DE BEKENDE RADIO $* 2OB 3TENDERS 2ENÏ STAAT GA RANT VOOR HEERLIJKE FEESTMUZIEK

$* 2OBIN $* 2OBIN ZAL ZORGEN VOOR SWIN GENDE PAUZEMUZIEK TUSSEN DE OPTREDENS VAN DE ZANGERS DOOR !ANVANG UUR 'RATIS ENTREE #AFÏ :AAL DE -ALLEMOLEN

(OLLANDSE !VOND MET -IKE (AIL

WERD STEEDS BEKENDER IN VERSCHIL LENDE PLAATSEN ALS ZANGER .A VELE

GOEDE REACTIES TE KRIJGEN OVER ZIJN ZANGTALENT BESLOOT -IKE OM DE STUDIO IN TE GAAN VOOR HET OP NEMEN VAN EEN AANTAL NUMMERS $OOR GELDGEBREK MOEST DIT SNEL AFGESLOTEN WORDEN EN WERD HET UIT GESTELD $OOR TOEVAL KWAM -IKE IN AANRAKING MET 0IM (EUTINK VAN DE 4 STUDIO IN 'ENDRINGEN DIE ER OREN NAAR HAD OM -IKE EEN AANBIEDING TE DOEN VOOR HET OPNEMEN VAN EEN CD .A OVERLEG WERD DE HULP INGEROEPEN VAN 7IM DE 6RIES SONG EN TEKSTSCHRIJVER DIE TWEE LIEDEREN VOOR -IKE SCHREEF MET DE TITELS h'A MET ME MEEv EN h,IEFDE IS LEVENv .A EEN AANTAL DAGEN STUDIOWERK

WAS HET ZOVER $E CD SINGEL h'A MET ME MEEv WERD EEN FEIT -AAR DAAR BLEEF HET NIET BIJ EN -IKE GING DE STUDIO WEER IN VOOR ZIJN DE SIN GLE EN WEL h6OOR MIJ MAG IEDEREENv WAAR WEER NIEUWE NUMMERS VAN -IKE OPSTAAN 7EDEROM EEN LEUK GEZELLIG VLOT NUMMER EN EEN BAL LAD 6ORIGE WEEK KWAM DE NIEUWE SINGLE VAN -IKE UIT h/H OH 0ATRI CIAv DIE OOK IN :ELHEM TE GEHORE ZAL WORDEN GEBRACHT BIJ #AFÏ :AAL DE -ALLEMOLEN .U IS -IKE WERKZAAM BIJ YELLOWCAB ENTERTAINMENT WAAR HIJ TE BOEKEN IS VOOR HET GEVEN VAN ZANGOPTRE DENS

:ONDAG AUGUSTUS -ALLE 2OCKFESTIVAL /P DIT FESTIVAL WAT ZICH AFSPEELT OP HET PLEIN VAN #AFÏ :AAL DE -ALLEMOLEN SPELEN ROCK CO VERBANDS NON STOP LIVE MUZIEK VAN  UUR (ET BETREFT DE BANDS +RAAKTHELDER ,ICKETY 3PLIT 0HOENIX 7ATTS 5P EN .EDJUS +RAAKTHELDER STAAT VOOR 2OCK @N 2OLL MET EEN EIGEN SAUSJE /F HET NU EEN GROTE FEESTTENT IS OF EEN GEZELLIGE KROEG +RAAKTHELDER STAAT MET HUN ENERGIEKE SHOW AL TIJD GARANT VOOR EEN GROOT FEEST -ET KRACHTIG RITMEWERK GILLENDE GITAREN EN SWINGENDE SAX NEEMT +RAAKTHELDER U MEE IN EEN MU ZIKALE REIS DOOR DE TIJD WAARIN STEVIGE ROCKPARTIJEN WORDEN AF GEWISSELD MET ZWOELE BALLADES +RAAKTHELDER SPEELT EEN COVERMIX VAN DE BEKENDSTE ROCKKLASSIEKERS

NEDERPOPHITS EN ANDERE SFEERVER HOGENDE MUZIEK VAN DE JAREN @ TOT NU -EER INFO OP WWWKRAAKTHELDERNL ,ICKETY 3PLIT IS EEN ALL GIRL BAND

MET BALLEN :IJ COMBINEREN POP EN ROCK MET AKOESTISCHE NUMMERS $E IN VLOEDEN VAN DE BAND KOMEN UIT VERSCHILLENDE HOEKEN 6AN SINGER SONGWRITERS ALS *OHN -AYER EN +4 4UNSTALL VIA DE POP VAN 4HE +OOKS EN 0AULO .UTINI TOT DE STEVIGERE SOUND VAN 0INK !NOUK ,ENNY +RAVITZ *ANIS *OPLIN EN 4HE &OO &IGHTERS ,ICKETY 3PLIT HEEFT EEN VLIEGENDE START $OOR HET WINNEN VAN DE SPE CIALE ANTI AIDS COMPETITIE @6IRUS &REE 'ENERATION VAN DE +UNST BENDE DECEMBER @ SPEELT DE BAND IN DOWNTOWN 0RAAG !L SNEL WORDT DE BAND OPGEPIKT DOOR REGI ONALE KRANTEN EN RADIO EN ER WOR DEN DIVERSE FESTIVALS AANGEDAAN .A VEEL SPELEN VEROVERT ,ICKETY 3PLIT EEN DERDE PLAATS BIJ +UNST BENDE VOOR /VERIJSSEL WEET HET PRACHTIG TE VERWOORDEN v$E MUZIEK EN DE UITSTRALING ZIJN GOED DE ENERGIE DIE VAN HET PO DIUM SPAT IS OVERWELDIGEND -AN NEN ROEPEN @9EAH EEN VROUWEN

BAND MET BALLENv %EN ROCKENDE SENSATIE -EER INFO OP WWWLICKETY SPLITNL 0HOENIX +RACHTIG FRIS EN VRESE LIJK EIGENWIJS $E 'RIEKSE MYTHOLOGIE KENT EEN BIJZONDERE VOGEL DE 0HOENIX (ET IS EEN WEZEN MET OPMERKELIJKE GAVEN EN HET MEEST OPVALLENDE IS DAT HIJ IN STAAT IS OP TE STAAN UIT DE DOOD .A ELK LEVEN VERBRANDT DE VOGEL EN STAAT HIJ WEER OP UIT ZIJN EIGEN AS OM HET NIEUWE LEVEN TE GEMOET TE TREDEN %R IS GEEN BETERE METAFOOR TE VINDEN VOOR DE COVER BAND 0HOENIX $UIZENDEN DODEN IS DEZE BAND GESTORVEN EN STEEDS WERD DE KRACHT WEER GEVONDEN OM TE HERRIJZEN +RACHTIG FRIS EN VRESE LIJK EIGENWIJS VERTOLKEN VIER MOOIE MANNEN BEKENDE MAAR OOK MINDERE BEKENDE NUMMERS UIT HET MUZIKALE HEDEN EN VERLEDEN 0HOENIX KWETTERT ER LUSTIG OP LOS EN WAAGT ZICH AAN PARELS VAN OA 'OLDEN %ARRING !EROSMITH "RYAN !DAMS *IMI (ENDRIX #OLDPLAY

&LEETWOOD -AC 0EARL *AM EN 5

/NDER DE STRAKKE REGIE VAN DRUMS EN BAS MET EEN SPEELSE PIANO EN GITAAR DURFT 0HOENIX ZICH VERRAS SEND TE NOEMEN 0HOENIX PLEZIERT

LEEFT -EER INFO OP WWWPHOENIXMUSIC EU 7ATTS 5P ENTHOUSIASTE FUN ROCKBAND 7EGENS HET SUCCES VAN VORIG JAAR WEDEROM OP T -ALLE 2OCKFESTIVAL 7ATTS 5P IS EEN :UTPHENSE ROCK BAND BESTAANDE UIT GEDREVEN MUZIKANTEN 7ATTS 5P SPEELT BE KENDE %NGELS EN .EDERLANDSTALI GE COVERS VAN VERSCHILLENDE ROCK BANDS EN STAAT ALS FUNROCKBAND BEKEND OM HAAR ENTHOUSIASME EN ALTIJD GESLAAGDE OPTREDENS $E BAND IS OPGERICHT IN EN BESTAAT DIT JAAR DUS JAAR -EER INFO OP WWWWATTS UPNL

.EDJUS &EEST COVERBAND .EDJUS GAAT DE PAUZEMUZIEK VER ZORGEN TIJDENS HET -ALLE 2OCKFES TIVAL

4ERWIJL DE BANDS DRUK BEZIG ZIJN MET DE OP EN AFBOUW OP HET PO DIUM HOUDT .EDJUS HET PUBLIEK TEL KENS EEN HALF UUR BEZIG MET GEZEL LIGE MUZIEK ZODAT ER NONSTOP LIVE MUZIEK IS $E BAND .EDJUS BESTAAT UIT DRIE MUZIKANTEN DIE VOORAL DE BEKENDE .EDERLANDSE &EEST -UZIEK IN HUN REPERTOIRE HEBBEN /NDER BEGELEI DING VAN LIVE GITAAR BASGITAAR EN ORKESTBAND BRENGEN ZIJ NUMMERS VAN VELE BEKENDE .EDERLANDSE ARTIESTEN ZOALS 2ENE 3CHUURMANS

3TEF %KKEL *AN 3MIT *ANNES 3IE NEKE &RANS $UIJTS .ICK EN 3IMON

,UCAS EN 'EA 4HOMAS "ERGE

-ARTIN 3IFOY 7OLTER +ROES 'EORGE "AKER 'ERARD *OLING EVA

$OOR HET GEVARIEERDE REPERTOIRE OP HET -ALLE 2OCKFESTIVAL IS ER MUZIEK VOOR IEDEREEN 6OOR DE KINDEREN IS ER EEN SPRING KUSSEN AANWEZIG OP HET E -ALLE 2OCKFESTIVAL 'RATIS ENTREE


    

 $#!" $# #%

 

    %%% $#!" $#

"EDRIJVEN 0ARTICULIEREN !DMINISTRATIEVE EN lSCALE DIENSTVERLENING

(ENDRIK -ESDAGSTRAAT  '% :ELHEM 4EL  )NTERNET WWWWFPNL &AX  % MAIL INFO WFPNL

¶W3DQQHNRHNKXLV:HVWHQGRUS +HWUHVWDXUDQWZDDUXZNLQGHUHQRRNQDDUWRHZLOOHQ 7UHNLQLHWVOHNNHUV" -DKHHUOLMNSDQQHQNRHNHQ JDQJHQPHQXYRRU½ DOOHNLQGHUSDQQHQNRHNHQ PHWVXUSULVH½RIPHWNQXIIHO½ RIPHWNQXIIHO RIPHWNQXIIHO½ $PEDFKWHOLMNJHEDNNHQSDQQHQNRHNHQ

8NXQW]HOIXZSDQQHQNRHNVDPHQVWHOOHQLQHHQ VIHHUYROOHDPELDQFHPHWDLUFRHQELMPRRLZHHU HHWXKHHUOLMNEXLWHQRSRQVWHUUDV 9RRUGHNLQGHUHQKHEEHQZHHHQ JURRWVSHHOSRGLXPGHQLHXZVWH NOHXUSODWHQNLQGHUVWRHOHQHQVWRHOYHUKRJHUV :LM]LMQJHRSHQGGLQVGDJWP]RQGDJYDQ³XXU .LMNRSRQ]HZHEVLWHYRRUGHQLHXZVWHDFWLHVHQPHHULQIR

'RHWLQFKHPVHZHJÂ&#x2021;:HVWHQGRUS Â&#x2021;ZZZSDQZHVWQO

!  

            

  


2ENAULT %RKEND 2EPARATEUR 6OOR :ELHEM EN OMSTREKEN 5W ADRES VOOR s 6ERKOOP NIEUW EN GEBRUIKTE PERSONEN EN BEDRIJFSWAGENS s /NDERHOUD LEASE BEDRIJVEN EN s PARTICULIER ONDERHOUD

!0+ #AMPERS s ,EASING s 3CHADE HERSTEL EN BEMIDDELING s !IRCO SERVICE s $EALER SCOOTMOBIELEN EN ROLLATORS

$OETINCHEMSEWEG  "2 :ELHEM  WWWAUTOLOOMANNL s s s s

4EVENS 4/4!, SELFSERVICESTATION MET EEN UURS SERVICE EN EEN VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE WASSTRAAT SHOP MET KADO ARTIKELEN


krant2011  

...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you