Page 1

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN | 1


INLEIDING

In deze Gedragscode geeft de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen, NEBAFA, haar visie op het terrein van duurzaamheid in de Nederlandse bakkerijgrondstoffenindustrie.

2 | GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN


W AT I S D U U R Z A A M H E I D In plaats van duurzaamheid spreken we bij voorkeur over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate sustainability) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheden voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfs­ voering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst

NEDERLANDSE B A K K E R I J G RO N D S TO F F E N I N D U S T R I E Bakkerijgrondstoffen zijn halffabricaten voor brood en banket bestemd voor ambachtelijke en industriële bakkers en afnemers in horeca en groot­ keukens van instellingen. Bakkerijgrondstoffen kun­ nen complete mixen zijn voor brood of banket maar broodverbetermiddelen, amandelspijzen, suikers, chocoladeproducten, vruchtengeleien, etc. De bakkerijgrondstoffenindustrie in Nederland is georganiseerd in de brancheorganisatie NEBAFA. De oriëntatie van de fabrikanten van bakkerijgrond­ stoffen op Europese en mondiale markten is groot. Voor alle fabrikanten van bakkerijgrondstoffen is de afzet op buitenlandse markten van belang. Een aantal fabrikanten van bakkerijgrondstoffen heeft ook productielocaties in het buitenland.

VISIE De visie van NEBAFA is dat “duurzaam onderne­ men” de basis is van samenwerking tussen over­ heid en bedrijfsleven en producent en consument. Ondernemingen die de ondernemingsactiviteiten toetsen aan de criteria voor duurzaamheid zijn in staat een stabiele positie in de markt en maat­ schappij op te bouwen waardoor lange termijn doel­ stellen ten aanzien van werkgelegenheid, innovatie en investeringen kunnen worden geformuleerd en gerealiseerd. De visie houdt in dat NEBAFA actief zal bijdragen aan de uitvoering van de duurzaamheidsthema’s op sectorniveau. Hierbij zal worden samengewerkt met de overheid, brancheorganisaties in de sector en de organisaties waarvan NEBAFA lid is.

NEBAFA zal van haar leden een positieve opstelling en actieve bijdrage vragen bij de uitvoering van de duurzaamheidsthema’s.

SAMENWERKING NEBAFA is lid van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), VNO-NCW en de Europese vereniging van producenten van bakkerijgrondstoffen, FEDIMA. Met deze organisaties werkt NEBAFA samen bij de realisatie van haar duurzaamheidsbeleid.

UITVOERING De Gedragscode is een richting gevend instrument voor NEBAFA in die zin dat het bijdraagt aan de selectie van thema’s die behoren tot het maat­ schappelijk verantwoord ondernemen en aan de beantwoording van de vraag door wie en hoe hieraan uitvoering wordt gegeven. Bij de Gedragscode hoort een “Best Practices” document waarin wordt toegelicht hoe de bakkerijgrondstoffenindustrie uitvoering geeft aan deze Gedragscode. NEBAFA Rijswijk 2011

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN | 3


N E B A FA BEST PRACTICES DUURZAAMHEID

De Gedragscode is een richting gevend instrument voor NEBAFA in die zin dat het bijdraagt aan de selectie van thema’s die behoren tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de beantwoording van de vraag door wie en hoe hieraan uitvoering wordt gegeven. NEBAFA heeft de volgende thema’s geselecteerd die een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van de bakkerijgrondstoffenindustrie. 1. voedselveiligheid 2. gezondheid 3. arbeid 4. energie 5. verpakkingen 6. grondstoffen 7. water

4 | GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN


1 . V O E D S E LV E I L I G H E I D

2. GEZONDHEID EN WELZIJN

Voedselveilig produceren is een basis eis van de voedingsmiddelenindustrie. Het verhogen van de voedselveiligheid moet constant worden nagestreefd. Meer kennis, betere inzichten en samenwerking met andere organisaties leidt tot verhoging van de voedselveiligheid.

Er is een groeiende bewustwording van de relatie tussen gezondheid en de voedingsstoffen die men consumeert. Deze bewustwording wordt nog eens versneld door de groeiende bezorgdheid van de consument over de oorsprong en productiewijze van voedingsmiddelen.

NEBAFA realiseert een hogere voedselveiligheid door deelname aan de volgend projecten:

Op dit gebied leveren de NEBAFA leden de volgende bijdragen:

1.1. SpecsPlaza Deze ingrediëntendatabank stroomlijnt de informa­ tie uitwisseling over de samenstelling van grond- en hulpstoffen. Met deze gegevens kan een actueel en warenwettelijk juist etiket voor de bakker eenvoudig worden samengesteld. De NEBAFA leden behoor­ den tot de eerste deelnemers van SpecsPlaza en hebben actief bijgedragen bij de opzet en imple­ mentatie van het systeem.

2.1. verbetering vetzuursamenstelling bakkerijgrondstoffen In de periode 2003 tot en met 2009 heeft de Nederlandse bakkerijgrondstoffenindustrie het aandeel verzadigd vet in bakkerijgrondstoffen verminderd met ruim 10,0 procent en de transvet­ ten met ruim 39 procent. Verzadigde (ongezonde) vetten zijn vervangen door de (gezonde) onverza­ digde vetten en hierbij zijn smaak van het consu­ mentproduct en functionaliteit van de grondstof voor brood of banket behouden. Dankzij het hoge kennisgehalte in de research & development in de Nederlandse bakkerijgrondstoffenindustrie kan de Nederlandse bakkerijgrondstoffenindustrie deze bijdrage leveren aan het programma van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling.

1.2. RiskPlaza Deze databank, met producten van alle leveran­ ciers, bevat informatie over mogelijke gevaren van bakkerijingrediënten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen. 1.3. RiskPlaza-audit+ Deze aanvullende RiskPlaza audit+ is gericht op de borging van gevaren van de ingrediënten die door toeleveranciers aan de Nederlandse bakkerijen geleverd worden. Neemt een afnemer vervolgens van een RiskPlaza audit+ bedrijf af, dan hoeft deze de voedselveiligheid van deze grondstoffen niet zelf meer te verifiëren. Ook hier hebben de NEBAFA leden een actieve rol gespeeld bij de opzet en implementatie van het systeem. Inmiddels zijn de meeste leden met goed gevolg de Audit ondergaan 1.4. kruisbesmetting allergenen In samenwerking met de Europese vereniging van fabrikanten van bakkerijgrondstoffen is een position paper opgesteld waarin richtlijnen hoe afnemers worden geïnformeerd over de maatregelen die het bedrijf neemt over het voorkomen en/of beperken van kruisbesmetting van allergenen.

2.2. zoutreductie Het zoutgehalte in bakkerijgrondstoffen is met 10,0% verlaagd en is nu wettelijk vastgelegd op maximaal 1,8% (Warenwetbesluit Meel en Brood’. Hierbij levert de bakkerijgrondstoffenindustrie een grote bijdrage aan de zoutreductie in levensmidde­ len omdat maar liefst 20,0% van de zoutconsump­ tie plaatsvindt via de consumptie van brood. 2.3. jodiumconsumptie De Nederlandse bakkerijgrondstoffenindustrie gebruikt gejodeerd zout en draagt hierdoor bij aan een verantwoord en doelgericht volksgezondheids­ beleid. Het gejodeerde zout in de bakkerssector wordt ook wel bakkerszout genoemd. Het gebruik er van is vastgelegd in het Convenant Bakkerszout (Staatscourant No. 325 van 28 oktober 2008). 2.4 genetische gemodificeerde grondstoffen De Nederlandse bakkerijgrondstoffenindustrie is zeer terughoudend in het gebruik van genetische gemodificeerde grondstoffen. Tot nu toe worden geen genetisch gemodificeerde grondstoffen ver­ werkt. Als dat wél zo is zal dit overeenkomstig de bestaande wetgeving op het etiket worden vermeld.

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN | 5


3. ARBEID

5 . V E R PA K K I N G E N

3.1.arbeidsvoorwaardenbeleid Leden van NEBAFA volgen de CAO groente- en fruit­ verwerkende industrie of hebben een eigen arbeids­ voorwaardenbeleid dat minimaal gelijkwaardig is.

5.1. inzameling en recycling Sinds 1 januari 2006 is het Besluit Verpakkingen en Papier en Karton (het Besluit) van kracht. Dit besluit maakt bedrijven verantwoordelijk voor de organisatie en kosten van de inzameling en recy­ cling van hun verpakkingsafval. Nedvang werd op 10 november 2005 opgericht door producenten en importeurs om collectief uitvoering te geven aan het Besluit.

3.2. arbeid en veiligheid deelname van NEBAFA aan het Arboconvenant grondstofallergie alle producten voldoen aan een maximale stofnorm ieder bedrijf heeft een stofbeheersingsplan er vindt monitoring plaats van de werknemers ten aanzien van de gevoeligheid voor stof.

4. ENERGIE Energie wordt genoemd in de FEDIMA Road Map Sustainability.

Bij de inzameling en recycling van het verpakkings­ afval uit huishoudens speelt de samenwerking met de Nederlandse gemeenten een cruciale rol: zij be­ schikken over de benodigde know-how en infrastruc­ turen. Nedvang vormt namens het bedrijfsleven, de overheid en de specialisten van de materiaalstro­ men glas, papier/karton, metalen, hout en kunst­ stof, het loket waar gemeenten terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij deze omvangrijke taak. Het Besluit beschrijft verder dat producenten en importeurs zich moeten richten op preventie van verpakkingen: het ontwikkelen van verpakkingen of verpakkingsmaterialen die beter recycle- en herbruikbaar zijn en minder (rest)afval veroorzaken. Nedvang heeft hierbij een actieve rol en vervult onder andere de rol van kenniscentrum voor het bedrijfsleven. 5.2.hergebruik afval Restromen uit de bakkerijgronstoffenindustrie worden gebruik voor de opwekking van energie in vergistinginstallaties. 5.3. scheiding van bedrijfsafval Scheiding van bedrijfsafval draagt bij aan recycling van reststromen.

6. DUURZAME G RO N D S TO F F E N VO O R Z I E N I N G De bakkerijgrondstoffenindustrie heeft een belang bij een duurzame grondstoffenvoorziening waarbij er sprake is van een balans tussen de productie van grondstoffen voor humane voeding, diervoeder en biobrandstoffen.

7 . W AT E R Met het oog op de beschikbaarheid van water in de toekomst is aandacht voor het efficiënt gebruik en verbruik van water van groot belang.

6 | GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN


N E B A FA D U U R Z A A M H E I D : A K T I E S

De Gedragscode is een richting gevend instrument voor NEBAFA in die zin dat het bijdraagt aan de selectie van thema’s die behoren tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de beantwoording van de vraag door wie en hoe hieraan uitvoering wordt gegeven.

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN | 7

Gedragscode Duurzaamheid Nederlandse producenten van bakkerijgrondstoffen  

Gedragscode Duurzaamheid Nederlandse producenten van bakkerijgrondstoffen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you