Page 1

Schoolgids 2018-2019

Het MozaĂŻek Christelijke school voor speciaal basisonderwijs


Inhoud Voorwoord 1. Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden 2. Ons onderwijs 2.1 Visie op het onderwijs 2.2 Onze werkwijze 3. Identiteit 3.1 Samen staan voor waardevol onderwijs 3.2 Kledingvoorschriften 4. Toelating 5. Uitstroom 5.1 Terugplaatsing naar het regulier onderwijs 5.2 Plaatsing op een school voor speciaal onderwijs 5.3 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 5.4 Schorsen en verwijderen 6. Doelen en resultaten 7. Het jonge kind 8. Ondersteuning voor leerlingen 8.1 Logopedie 8.2 Kinderfysiotherapie 8.3 Jeugdgezondheidszorg 9. Rechten en plichten van ouders 9.1 Het belang van betrokken ouders 9.2 Medezeggenschapsraad 9.3 Klachtenregeling 9.4 Informatie aan gescheiden ouders 10. FinanciĂŤn 11. Sociale veiligheid 12. Naschoolse opvang en naschoolse activiteiten 12.1 Naschoolse opvang 12.2 Naschoolse activiteiten 13. Schoolverzuim en ziekmelding 13.1 Aanvraag schoolverzuim 13.2 Ziekmelding 14. Samenwerkingsverband passend onderwijs 15. Internet en sociale media 16. Praktische informatie 16.1 Schooltijden 16.2 Ouderbijdrage 16.3 Hoofdluis 16.4 Vervoer 16.5 Schoolzwemmen 16.6 Schoolreis en werkweek 16.7 Schoolfotograaf 16.8 Gezonde school 16.9 Nieuwsbrief 16.10 Ooievaarspas 16.11 Belangrijke data en vakanties 2

3 4 5 5 6 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22


Voorwoord Wij zijn trots op Het Mozaïek. We vertellen u graag over onze werkwijze, daarom hebben wij deze schoolgids samengesteld. In deze schoolgids leest u wat u kunt verwachten van ons onderwijs, van onze begeleiding bij de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind en van de kansen die uw kind krijgt bij ons op school. Onze speciale basisschool biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar. In deze gids verder veel praktische informatie, zoals over schooltijden, afspraken en vakanties. U kunt voor meer informatie ook terecht op onze website www.hetmozaiek.net Namens het hele team van onze school, Marlies van Dorp interim-directeur

NB. In deze schoolgids worden met ‘ouders’ uiteraard ook de ‘verzorgers’ van onze leerlingen bedoeld.

3


1.

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Het Mozaïek is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De SCOH is een Haagse scholenstichting waarbij 29 basisscholen (op 32 locaties), drie scholen voor speciaal basisonderwijs, één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en één praktijkschool zijn aangesloten. De SCOH werkt nauw samen met de Stichting Protestant Christelijke Peuterspeel­ zalen (SPCP). Er zijn 22 peuterscholen aan­ gesloten bij de SPCP. De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. G.J. van Drielen. SCOH/SPCP staat midden in de Haagse stedelijke samenleving. Als eigentijdse christelijke onderwijsorganisatie ontlenen wij onze inspiratie aan de Bijbel en hebben wij onze wortels in de protestantschristelijke traditie. In die traditie zijn woorden als ‘solidariteit’, ‘naastenliefde’ en ‘omzien naar elkaar’ belangrijke begrippen. In andere woorden: we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor leerlingen en ouders en voor onze samenleving.

4

In ons dagelijks werk laten wij ons leiden door kernwaarden die uitdrukking geven aan onze inspiratiebron. Samenvattend: Op alle niveaus binnen en buiten onze organisatie willen wij gezien en gewaardeerd worden als betrokken en betrouwbaar. Daarvoor is het nodig dat we elkaar ontmoeten en ons met elkaar verbinden. Dit doen we met het doel een omgeving te realiseren waarin leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun plaats in de samenleving van morgen. SCOH/SPCP heeft voor de periode 20182022 in samenspraak met leerkrachten, ouders, directies en leerlingen een nieuwe strategische agenda ontwikkeld. We hebben opnieuw nagedacht over onze missie, onze visie op onderwijs en onze kernwaarden. De scholen gebruiken de strategische agenda als kader voor het schoolplan, en werken daarbinnen de thema’s in eigen tempo uit. Voor meer informatie over de SCOH verwijzen wij u naar onze website: www.scoh.nl.


2.

Ons onderwijs 2.1

Visie op het onderwijs

In het schooljaar 2018-2019 starten we met 90 leerlingen, verdeeld over zeven groepen. Leerlingen die toelaatbaar zijn op onze school, krijgen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), omdat hun ondersteuningsbehoeften de basisondersteuning van een reguliere basisschool overstijgen. Over de procedure om deze TLV te krijgen, leest u verder in deze gids. We streven ernaar de leerlingen zoveel mogelijk in te delen op didactische leeftijd (het aantal maanden onderwijs dat een leerling onderwijs gevolgd heeft). Gezien de problematiek en het instromen op willekeurige momenten binnen een schooljaar, worden hierop soms uitzonderingen gemaakt. Het Mozaïek heeft ook een kleutergroep. De aanmelding voor jonge leerlingen is de laatste jaren sterk toegenomen en wij juichen dat toe. Hoe jonger leerlingen een TLV krijgen, hoe beter we in staat zijn hen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. Binnen onze school willen we leerlingen niet alleen helpen bij hun schoolse taken, maar hen ook op het pad naar succes zetten dat verder loopt dan de basisschool. Als leerlingen goed onderwijs volgen, creëert dit kansen, die worden doorgegeven aan volgende generaties. Leerlingen hebben recht om opgeleid te worden voor de wereld van morgen. Het Mozaïek biedt een andere leeromgeving en een andere fysieke/sociale omgeving om problemen te verminderen. Op Het Mozaïek wordt ook meer ondersteund op het niveau van het individu. Dit doen we door het veranderen van de aard van taken, de manier waarop we leerlingen eraan herinneren taken uit te voeren en de andere manier waarop omgegaan wordt met leerlingen die kampen met zwakke executieve functies (de hogere controlefuncties van de hersenen die zorgen voor denkprocessen in het brein en het uitvoeren van sociaal, efficiënt en

doelgericht gedrag). Leerkrachten en ouders oefenen in samenwerking met elkaar invloed uit op de ontwikkeling van deze essentiële levensvaardigheden. Door het geven van goed onderwijs bereiden we leerlingen voor op de toekomst. Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van de samenleving. De meest voorkomende diagnose onder onze leerlingen is ADHD. Deze leerlingen vertonen allemaal problemen met werk­ geheugen, flexibiliteit, planning, organisatie, volgehouden aandacht en taakvoltooiing. Vroege en aanhoudende interventies hebben zin. Daarnaast heeft een relatief groot aantal leerlingen de diagnose ASS, of vertoont kenmerken hiervan. Zij laten problemen zien bij metacognitieve vaardigheden, emotieregulatie, taakinitiatie en werkgeheugen. Deze leerlingen hebben moeite met overgangen en onverwachte veranderingen en hebben een grote behoefte aan langdurige, consistente langere termijn interventies. Een relatief kleiner aantal leerlingen heeft verworven hersenletsel als gevolg van een externe gebeurtenis (trauma). Om deze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, worden vaak externe instanties betrokken die school en ouders handelingsadviezen geven. We houden rekening met de beperkingen en mogelijkheden van iedere leerling. Door op een positieve manier om te gaan met onze leerlingen gaan zij weer met plezier naar school en groeien zij sociaal-emotioneel. We stimuleren leerlingen continu om veel te leren, om het initiatief daartoe zelf te nemen en vooral om grenzen te verleggen en de lat steeds hoger te leggen. Dit betekent dat we het leren niet op voorhand beperken door te geloven dat leerlingen bepaalde dingen niet zullen kunnen leren. Iedereen kan veel meer leren dan wij en zijzelf denken. Ons onderwijs gaat niet alleen over hoge cijfers halen en het opvolgen van instructies. Echt 5


onderwijs gaat over leren nadenken, over de wereld, over ambities en over het samen realiseren daarvan. We streven ernaar leerlingen verantwoordelijker en zelfstandiger te maken, maar beseffen ook dat de kwetsbare leerlingen een groot risico lopen om vast te lopen. Afname van ondersteuning blijkt niet altijd mogelijk, omdat je nu eenmaal niet altijd kunt trekken aan de groei van de capaciteiten en de ontwikkeling van leerlingen. Regelmatig gaan leerlingen door hun gedragsproblematiek over een grens heen. Zij worden dan niet afgewezen, maar krijgen elke keer weer een nieuwe kans. Onze leerlingen voelen zich hierdoor thuis op school. De gedragsproblemen zijn niet van invloed op de relatie tussen de leerkracht en de leerling.

2.2 Onze werkwijze Didactiek We geven de vakken technisch lezen, rekenen en in sommige gevallen spelling groepsdoorbrekend. Zo sluiten we aan bij het niveau dat de leerling op dat moment passend uitdaagt. Het toetsen passen we aan op het niveau van de leerling. De leerstof op onze school wordt op de EDI (expliciete directe instructie) manier aangeboden. We hebben bewust gekozen voor leerkracht gestuurd onderwijs, omdat bij vrijwel onze gehele leerlingpopulatie één of meerdere executieve functies zwak ontwikkeld zijn, wat betekent dat leerlingen sturing in de ontwikkeling nodig hebben. De leerkracht vervult dus een centrale rol. Voor leerlingen die de instructie moeilijk vinden, wordt de instructie geïntensiveerd, met als doel de gestelde doelen te behalen. Tijdens de directe instructieles vindt er wel een verschuiving plaats van leerkracht gestuurde naar leerling gestuurde activiteiten. De leerkracht realiseert doelgericht het leren. Lezen Bij veel leerlingen in het sbo vraagt leren lezen en spellen om meer inspanning, toch 6

verloopt de lees- en spellingontwikkeling niet heel anders dan bij leerlingen in het regulier basisonderwijs. Voor leerlingen in het sbo geldt eenzelfde ontwikkelingslijn. Uitgangspunt is gewoon waar kan, speciaal waar nodig. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt vanaf DL 10, zodat aan de instructiebehoeften van leerlingen kan worden voldaan en succes­ ervaringen haalbaar zijn. We gebruiken de methode Lijn 3 voor de Groep Geel 1. De overige groepen lezen met de methode Estafette. Als een leerling stagneert in de leesontwikkeling, wordt remedial teaching ingezet. Voor leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie werken we volgens ons dyslexieprotocol (zie website). Spelling en schrijven In onze visie op goed spellingsonderwijs is de beschrijving van Erik Moonen in zijn boek ‘Dwaalspoor’ leidend. Het boek van Erik Moonen is binnen de school uitgewerkt tot een bruikbare methode met lessen en toetsen. Het uitgangspunt is dat elke leerling kan leren lezen en schrijven door de methode te volgen. Door klanken te herkennen (en dus niet te beginnen met het aanbieden van letters) leren leerlingen lezen en schrijven. Alles wat leerlingen gedurende de basisschool periode aan spelling moeten leren zit in de alfabetcode in 57 codeerpatronen die 152 kleine leerstappen worden aangeboden. Sinds we werken volgens de Alfabetcode van Erik Moonen is het handschrift van veel leerlingen aanzienlijk verbeterd. Er is een duidelijke, dagelijks terugkerende structuur en opbouw van de spelling- en schrijflessen. Voor ons taalonderwijs gebruiken we de methode Taal Actief. Rekenen De kleuters krijgen dagelijks rekenactiviteiten aangeboden. Het rekenonderwijs wordt voor leerlingen met een didactische leeftijd vanaf 10 maanden groepsdoorbrekend aangeboden. Dit doen we om aan te kunnen sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. We werken met de methode Pluspunt.


Gymnastiek en judo wordt gegeven door vakleerkrachten. Gymnastiek, waaronder judo, is meer dan alleen bewegen. Het is ook het ontwikkelen van de motoriek en het opdoen van sociale vaardigheden. Samen spelen, maar ook omgaan met winnen en verliezen is belangrijk.

In de eerste plaats wordt gewerkt met de voorzieningen die de reguliere methode biedt. De leerkracht bepaalt de doelen per les. Aan het eind van ieder blok wordt een methode gebonden toets afgenomen, welke geregistreerd wordt in het werkplan. Dit noemen we fase groen. Er wordt extra instructie en oefening geboden als blijkt dat een leerling onvoldoende de rekenstof beheerst. Als de leerling onvoldoende blijft scoren op (onderdelen van) de toets, komt de leerling in aanmerking voor extra zorg in de groep. Dit noemen we fase geel. Onze rekencoördinator ondersteunt de leerkrachten. Zij speelt ook een belangrijke rol bij leerlingen die na fase groen en geel problemen met het rekenen blijven houden. De leerling zit dan in fase oranje (speciale zorg na intern onderzoek) of rood (speciale zorg na extern onderzoek). Op onze website vindt u ons zorgplan rekenen volgens het protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie. Wereldoriëntatie Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methodes Brandaan (geschiedenis), Meander (aardrijkskunde) en Naut (natuur). Ook kijken we naar tv-series als “Nieuws uit de natuur” en “Huisje boompje beestje”. Met de leerlingen uit de hoogste groepen kijken we bovendien wekelijks naar het actualiteitenprogramma van de school­ televisie. Bewegingsonderwijs Op onze school is veel aandacht en tijd ingeruimd voor bewegingsonderwijs.

Creatieve vakken en culturele vorming Tekenen en handvaardigheid staat op het rooster, daarnaast maken wij gebruik van het lesaanbod van het Museon en KOO (KunstOnderwijsOrganisatie). Voorstellingen en kunstvormen worden op school of op locatie aangeboden. Verkeer Voor verkeer gebruiken we de Jeugdverkeerskrant. In de eindgroep leggen de leerlingen een praktisch en theoretisch verkeersexamen af. Engels De bovenbouwgroepen hebben elke week Engels op het rooster staan. De eerste beginselen van de Engelse taal leren we aan met de methode Stepping Up. Actief burgerschap en sociale integratie Binnen ons onderwijs wordt gericht aandacht besteed aan het feit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Als school zorgen wij ervoor dat leerlingen kennisnemen van politieke, sociale, culturele en economische aspecten van burgerschapskunde. Dit gebeurt onder andere door kennis te maken met verschillende culturen en achtergronden en door te leren daarmee om te gaan. In het onderwijs wordt aan actief burgerschap en sociale integratie invulling gegeven, met name tijdens godsdienstonderwijs, wereldoriëntatie, sociale redzaamheid en bevorderen van gezond gedrag. Voor godsdienstige vorming maken we gebruik van de methode Trefwoord. Deze methode werkt met wisselende thema’s en gaat uit van de belevingswereld van leerlingen. Iedere week worden verhalen verteld of voorgelezen. 7


3.

Identiteit

3.1 Samen staan voor waardevol onderwijs

3.2 Kledingvoorschriften

Het protestantschristelijke gedachtegoed is de basis van onze stichting en de scholen. Het is een belangrijk element in de onderlinge binding tussen mensen binnen de scholen en tussen verschillende scholen. We doen dat met respect voor andere opvattingen, zonder onze eigen opvattingen te verloochenen. Wij willen de protestantschristelijke identiteit, onze gemeenschappelijke kracht en bindende factor, versterken en uitdragen. De SCOH staat voor waardevol onderwijs.

Met de komst van (kleding)uitingen als hoofddoek en chador, en de daarbij behorende media-aandacht, is het vraagstuk rondom kledingvoorschriften relevant en actueel geworden. Dit vraagt om duidelijk beleid met betrekking tot de toelaatbaarheid ervan op SCOH-scholen.

Onze identiteitsnotitie ‘Samen staan voor waardevol onderwijs’ vormt hierbij het kader van waaruit scholen werken. Er wordt op elke school in teamverband regelmatig gesproken en nagedacht over het thema identiteit in de breedste zin van het woord. Wat is nu eigenlijk het ‘bijzondere’ van protestants­ christelijk onderwijs? De protestantschristelijke identiteit is het uitgangspunt van de school, dat wil zeggen dat het Bijbels Evangelie de inspiratiebron is voor het denken en handelen. In de praktijk blijkt dat onder andere uit: 1. Oog hebben voor de wereld om ons heen, waarbij begrippen als gerechtigheid en vrede centraal staan. Respect hebben voor de ander en voor andere culturen en godsdiensten. 2. Naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen is er ook altijd aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind, ieder mens moet in zijn of haar leven keuzes maken. Daarbij is het van groot belang van welke waarden en normen iemand uitgaat. Een protestants­ christelijke school helpt leerlingen zoeken naar die waarden en normen, die vanuit de Bijbel worden aangereikt. 3. Op Het Mozaïek vieren wij de christelijke feesten.

Enige jaren geleden heeft SCOH als beleid vastgesteld dat er ten aanzien van gedragingen van personeel en leerlingen, waaronder het dragen van kleding de volgende criteria worden gehanteerd op de scholen van SCOH: 1. Leraren mogen geen bijdrage leveren die strijdig is met de verwezenlijking van de statutair vastgelegde grondslag en doelstelling van de Stichting SCOH, zowel in woord als gedrag. 2. Kleding en gedrag mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan het protestantschristelijke (dus geen keppeltje, hoofddoek, chador, enz.). 3. Kleding mag niet onhygiënisch zijn. 4. Kleding mag niet aanstootgevend zijn. (= tot ergernis wekken) 5. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sexe of politieke overtuiging. 6. Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen. 7. Kleding mag niet disfunctioneel zijn, i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of functie belemmeren. Voor personeel gelden de regels 1 t/m 7; voor leerlingen de regels 3 t/m 7. Aan zowel ouders als leerlingen is het niet toegestaan zich met gezicht bedekkende kleding in de school of op het schoolplein te bevinden op dagen dat er onderwijs wordt verzorgd. NB: Binnen de SCOH voeren we momenteel een discussie over deze kledingvoorschriften.

8


4.

Toelating 

Voordat een TLV sbo aangevraagd wordt, heeft er een observatie door de intern begeleider op de reguliere basisschool plaatsgevonden. Dit geeft enerzijds informatie over de leerling in de reguliere setting, waardoor verandering binnen onze sbo-setting gezien kan worden, anderzijds wordt bekeken of de problematiek van de leerling binnen onze school past. De directeur en intern begeleider overleggen of de aanmelding van een kind valt binnen de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de onderwijs­behoeften van het kind. De ouder(s) en de verwijzende school worden verzocht informatie te overleggen betreffende stoornissen en beperkingen in de onderwijsparticipatie. We verzoeken de ouder(s) rondleidingen te doen op meerdere sbo’ s. De directeur of intern begeleider houdt een intake­ gesprek met de ouder(s). In het intakegesprek komen altijd de volgende onderwerpen aan de orde: • Het levensbeschouwelijke karakter van de school • De regels van de school • De visie op onderwijs en vooral op de zorg • Toelichting op de toelatingsprocedure • De informatie die opgevraagd wordt bij de verwijzende school/instantie(s) • De ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school om hieraan tegemoet te komen. Onze school staat open voor alle leerlingen en hun ouder(s) die de uitgangspunten van onze school onderschrijven of op zijn minst respecteren en waarvan is vastgesteld dat de leerling met succes het onderwijs kan volgen. Er wordt ook vastgesteld of er door de toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde plaats zullen vinden. Nadat de ouder(s) bewust voor Het Mozaïek gekozen hebben, wordt contact gelegd met de verwijzende school. Via het digitale overdrachtssysteem Onderwijs Transparant (OT), wordt informatie uitgewisseld. In de meeste gevallen doet de intern begeleider een observatie in de groep van waaruit de leerling verwezen wordt. De verwijzende school belegt een multidisciplinair overleg (MDO) waarin de

volgende personen zitting hebben: • Directie/Intern begeleider van de verwijzende school • Adviseur SPPOH • Intern begeleider Het Mozaïek • Een orthopedagoog die als tweede deskundige fungeert (deze kan ook op afstand werken en hoeft dus niet bij het MDO aan te sluiten) • Ouder(s) van de leerling Als alle bovenstaande partijen het eens zijn met de verwijzing naar sbo, kan de aanvraag tot de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ingediend worden bij het samenwerkingsverband SPPOH. Tijdens het MDO wordt ook met elkaar de duur van de TLV bepaald. In overeenstemming met de ouder(s) wordt naar de gewenste startdatum gekeken als de TLV is toegekend. De directeur kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de toelatingsbeslissing. Andere mogelijke weigeringsgronden zijn: • Groepsgrootte • Deskundigheid personeel • Ouders geven geen toestemming om informatie te mogen inwinnen • De school van herkomst geeft aan dat er verslagen/rapporten zijn die niet mogen worden overgedragen • De gevraagde zorg kan niet geboden worden • Beschikbaarheid personeel (een tekort of een hoog ziekteverzuim) • Samenstelling van de groep • Er dreigt een ernstige verstoring van de rust • De TLV wordt niet toegekend Deze gronden kunnen ieder apart, maar ook in samenhang voldoende redenen geven om tot het weigeren van een leerling over te gaan. 9


5.

Uitstroom Uitstroom kan om diverse redenen en op diverse momenten plaatsvinden.

5.1 Terugplaatsing naar het regulier onderwijs Tijdens een MDO kunnen school en ouders overeenkomen dat een terugplaatsing geïndiceerd is. In dit besluit worden ontwikkelingen op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied meegenomen. Het is daarna aan de reguliere school om te beoordelen of het mogelijk is de leerling op te nemen. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de hulpvraag van de leerling en de mogelijkheden van de school.

5.3 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Het kan voorkomen, dat de ontwikkeling van uw kind stagneert. Vaak is er dan sprake van een specifieke stoornis, die de vooruitgang van uw kind op onze school belemmert. De school kan dan in overleg met u de procedure starten. Samen met school meldt u uw kind aan bij een cluster. Er zijn vier clusters: • cluster 1: blinden en slechtzienden • cluster 2: doven en slechthorenden en ernstige taal – en spraakproblemen • cluster 3: zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een meervoudige handicap / LZ • cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare leerlingen en leerlingen met psycho-­ neurologische problematiek.

In oktober/november start in de eindgroep de toetsperiode. Er worden citotoetsen afgenomen voor de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling. In november wordt er door onze ortho­ pedagoog een intelligentietest (NIO) afgenomen om cognitieve capaciteiten in beeld te krijgen. Soms wordt er besloten dat er bij een leerling een individueel onderzoek (WISC) afgenomen wordt. Voor leerlingen met de uitstroom Praktijkonderwijs/ VMBO-met leerwegondersteuning wordt aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek gedaan. De leerkracht vult het onderwijskundig rapport in (OKR) in een digitaal systeem (OT), dat uiteindelijk overgedragen wordt aan de VO-school. De gegevens van toetsen en resultaten van het intelligentieonderzoek worden samen met de gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en thuissituatie door de leerkracht verwerkt in het OKR. Dit OKR wordt in december intern besproken. In samenwerking met de leerkracht, de directeur, de intern begeleider en de orthopedagoog wordt het definitieve schooladvies opgesteld. Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Aanmelding voor cluster 1 en 2 gebeurt direct bij de clusterschool zelf. Bij cluster 3 en 4 loopt de aanmelding via het Haagse Samenwerkingsverband SPPOH. Na aanmelding start de procedure en volgt een positieve of negatieve beschikking. Bij een positieve beschikking kan het kind worden aangemeld bij een school voor speciaal onderwijs. Ook is er een mogelijkheid dat ouders een leerlinggebonden financiering

Na de kerstvakantie worden ouders op school uitgenodigd om met hen het advies te bespreken. Ouders hebben het recht om hun visie toe te laten voegen aan het OKR. Kort na het adviesgesprek met ouders wordt een aanmeldformulier uitgereikt waarop een unieke code staat. Dit formulier, waarmee ouders kunnen aanmelden op VO-scholen, wordt eenmalig afgegeven. Als ouders en de leerling hun voorkeurs-

5.2 Plaatsing op een school voor speciaal onderwijs

10

aanvragen, het vroegere rugzakje. Uw kind blijft dan op school, maar de school krijgt extra financiering voor de begeleiding van uw kind. Dit alles uiteraard in goed overleg.


scholen kenbaar hebben gemaakt, wordt het OKR digitaal verstuurd naar de VO-school die de eerste voorkeur heeft. De VO-school beoordeelt op basis van toelatingscriteria of een leerling plaatsbaar is en of extra ondersteuning aangevraagd moet worden. De VO-school vraagt dit aan bij het samenwerkingsverband VO. Een leerling is niet toelaatbaar op een VO-school als de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet past in het ondersteuningsprofiel van de VO-school. Zorgplicht is dan van toepassing. Ook in schooljaar 2018-2019 kunt u uw kind op meerdere scholen aanmelden. Wel zullen er naar verwachting enkele wijzigingen zijn ten opzichte van vorig schooljaar. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding precies geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het najaar een folder van BOVO Haaglanden met alle informatie. U kunt hiervoor ook terecht op www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders In voorgaande jaren heeft onderstaande uitstroom naar het VO plaatsgevonden.

2015-2016 Praktijk 8, VMBO basis 10, VMBO kader 3 2016-2017 Praktijk 4, VMBO basis 8, VMBO kader 1, VMBO TL 2 2017-2018 Praktijk 8, VMBO basis 13, VMBO kader 1, VMBO TL 1

5.4 Schorsen en verwijderen Een kind dat de rust of de veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het gaat dan om herhaaldelijk wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en/of een goed gang van zaken op school ernstig belemmert. Procedure van verwijdering: 1. Aanzegging tot schorsing 2. Schorsing voor ĂŠĂŠn dag 3. Schorsing voor vijf dagen 4. Procedure van verwijdering wordt in gang gezet De beslissing over verwijdering ligt bij het schoolbestuur. Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden als het schoolbestuur ervoor heeft gezorgd dat de leerling elders kan worden geplaatst. Of als het schoolbestuur kan aantonen dat het acht weken lang zonder succes heeft gezocht naar een andere school. De school moet eerst het voornemen tot verwijdering kenbaar maken aan ouders. De ouders kunnen tegen de verwijdering een bezwaarschrift indienen bij het schoolbestuur, dat verplicht is de ouders te horen. Is de beslissing negatief, dan kunnen ouders via een kort geding proberen om de verwijdering tegen te gaan.

11


6. Doelen en resultaten Ons onderwijs is doel- en ontwikkelings­ gericht. De leerkrachten volgen een onderwijsprogramma met de leerlingen. De overheid heeft invloed op dit programma door kerndoelen te stellen. De doelen binnen het sbo wijken af van de doelen binnen het regulier onderwijs. Voor elke leerling voldoen wij aan de wettelijke verplichting om een Ontwikkelings­ perspectiefplan (OPP) op te stellen. Bij het kiezen van de methoden letten we op een geordende aanbieding, een duidelijke structuur in de lesstof, de ontwikkeling van het zelf ontdekkend en probleemoplossend vermogen, de visuele ondersteuning, het aanbod van herhalingsstof en oefenstof en differentiatie in verwerking. Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Voor alle leerlingen vanaf een didactische leeftijd van 30 maanden wordt op onze

7.

Het jonge kind Het jonge kind ontdekt al spelend zijn wereld. Het onderwijs voor deze leeftijdsgroep proberen we dan ook op hun belevingswereld aan te laten sluiten. We werken met thema’s die aansluiten op de belangstelling van de jonge kinderen. De kinderen zijn op deze manier gemotiveerd om tot spelen en leren te komen en nieuwe ervaringen op te doen. Bij elk thema worden passende en uitdagende werkvormen ingezet. Met ontwikkelingsmaterialen worden bepaalde vaardigheden ontwikkeld en kan het kind zich begrippen en technieken eigen maken die voorafgaan aan het leren lezen, schrijven en rekenen. In de kleutergroep wordt veel aan taalvorming gedaan. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. De leerkrachten gaan regelmatig in gesprek met de intern begeleider en de ouders over de executieve functies die zwak ontwikkeld lijken te zijn. Er worden dan interventies bedacht om gedurende een

12

school een plan opgesteld, het OPP. Dit plan stelt ons in staat de ontwikkeling van de leerling te plannen in plaats van te volgen. Een onderdeel van het OPP is het doel dat het kind zelf stelt. Twee keer per jaar worden hiervoor kindgesprekken gehouden. In dit gesprek worden ook de didactische resultaten besproken. De leerling krijgt zo zicht op de doelen die voor hem of haar gesteld zijn en weet daardoor naar welk uitstroomniveau gewerkt wordt. Op basis van beschreven gegevens wordt het te verwachten maximaal haalbare leerrendement en de uitstroom vastgesteld. Doelen worden gesteld voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. We gebruiken cito-toetsen om dit te meten. Het OPP wordt twee keer per jaar met ouders op de ouderavonden besproken.

periode aandacht te geven aan een specifieke executieve functie. Ook in de kleutergroep worden vorderingen gemeten door cito-toetsen (adaptief ) af te nemen. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen maken we gebruik van ZIEN! De kleutergroep is een heterogene groep met jongste en oudste kleuters. Na de inloop in de ochtend wordt er in de kring gestart. Op verschillende momenten op de dag keren we terug naar de kring. Verder spelen en werken we met kinderen aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Ook onze jongste kinderen krijgen één per week judoles en drie per week gymnastiek van de vakleerkracht. In de groep zijn altijd een leerkracht en een onderwijsassistent aanwezig. De groepsgrootte is maximaal 14 kinderen.


8.

Ondersteuning voor leerlingen Ondersteuning ter verbetering van didactische resultaten en/of gedrag gebeuren op onze school op velerlei manieren en zijn maatwerk. De intern begeleider, de specialisten op het gebied van taal/lezen en rekenen en de orthopedagoog denken met de leerkracht mee over passende ondersteuning. Het volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website. Sociaal- emotioneel leren (SEL): • Het schoolteam kijkt met een preventieve blik naar gedragsproblemen. De centrale vraag is hoe gedragsproblemen voorkomen kunnen worden. Door het toerusten van leerlingen, hoeft er minder tijd gestoken te worden in het oplossen van conflicten; • Ontwikkeling van kinderen staat centraal. Er wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden van ieder kind; • Er worden klassikale KWINK lessen aangeboden. Dit legt een basis voor positief onderling contact. Juist voor leerlingen met gedragsproblemen is een planmatig aanbod van de 5 SEL-competenties tijdens de hele basisschoolperiode waardevol; • SEL wordt doorlopend aangeboden, naast de ingeplande KWINK lessen op het rooster. Leerkrachten zoeken naar de momenten op een dag waar spontaan de SEL-inhoud toegepast kan worden; • Met ZIEN! zetten leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen

op de kaart. ZIEN! wordt twee keer per jaar afgenomen, de uitslag wordt genoteerd op het OPP. Na observatie en het invullen van de lijsten geeft het inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt het de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten. De leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties; • Voor leerlingen die onvoldoende profiteren van de aanpak op school, wordt training en/of begeleiding extern ingezet; • Het sociogram wordt twee keer per jaar afgenomen, de uitslag wordt opgenomen in het OPP. Door de uitslagen van het sociogram kan gezien worden welke leerlingen populair zijn, welke leerlingen worden buitengesloten, of genegeerd zijn. Hierdoor worden inzichten in de onderlinge relaties en de plaats van het kind binnen de groep verkregen. Op basis van de uitslagen kunnen interventies gepland worden. Het sociogram geeft ook richting bij de observaties op het plein en in de klas.

8.1 Logopedie Leerlingen die ondersteuning van een logopedist nodig hebben, worden door de leerkracht verwezen naar een logopedist. De behandeling vindt plaats door een logopedist in dienst van school als behandeling tot één keer per week voldoende is. Zodra meerdere behandelingen per week noodzakelijk zijn, wordt verwezen naar Logopediepraktijk Bos. Deze is gevestigd in hetzelfde gebouw als sbo Het Mozaïek. De leerlingen kunnen altijd in hun vertrouwde omgeving logopedische behandeling volgen in deze praktijk. 13


in de klas, moeite met harde geluiden, moeite met fel licht, niet fijn vinden van dragen bepaalde kleding, slecht slapen. • Overgewicht (in samenwerking met een diëtiste).

8.2 Kinderfysiotherapie Elke maandag en donderdag is Rogier Schomaker als kinderfysiotherapeut aanwezig op school. Zijn praktijk Progress Kids & Fysio is gevestigd in Voorburg op het Oosteinde 137. T 070 386 06 11 W www.progresskids.nl E info@progresskids.nl De kinderfysiotherapeut richt zich op leerlingen van 0 tot 18 jaar met een afwijkende of vertraagde motorische ontwikkeling. Problemen in de motorische vaardigheden kunnen zich als volgt uiten: • In de zelfverzorging. Hierbij moet gedacht worden aan het niet in evenwicht blijven staan tijdens het aankleden, maakt de knopen niet zelf vast, kan niet veteren. • Sport en spelvaardigheden zijn onder niveau ten opzichte van de leeftijds­ genoten, denk hierbij aan fietst niet zonder zijwieltjes, kan een bal niet vangen met twee handen, kan niet met twee benen tegelijk springen, kan nog niet hinkelen of heeft moeite met het ontwijken van andere leerlingen (tijdens gym of schoolplein). • Schoolse vaardigheden. Dit uit zich in problematieken in niet (netjes) kunnen knippen, plakken en kleuren. Niet netjes kunnen schrijven (niet kunnen maken van lettervormen, schrijft te klein/groot), penhandvatting is onjuist. • Sensorische integratie (prikkelverwerking), bijvoorbeeld moeite met stilzitten 14

Na een intakegesprek met u als ouders en onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Hierna volgen de behandelingen die gegeven kunnen worden op school. De eerste 18 behandelingen worden door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket.

8.3 Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Haaglanden monitort de gezondheid van alle leerlingen en jongeren t/m 18 jaar en helpt hen en hun ouders om de gezondheid verder te verbeteren. Zij volgt hiermee de zorg zoals u die van het consultatiebureau heeft ontvangen. De JGZ van de GGD Haaglanden werkt vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) waar de school aan verbonden is. Alle leerlingen van 5 jaar en 10 jaar worden uitgenodigd bij de schoolarts of de schoolverpleegkundige voor een gezondheidsonderzoek en een gesprekje daarover. Het onderzoek bestaat uit het meten en wegen en uit een gesprek over gezondheid en gezond leven. Hiervoor wordt vaak een vragenlijst gebruikt. Soms is vervolgonderzoek nodig. De JGZ maakt dan een nieuwe afspraak. Als het nodig is, verwijst de schoolarts door naar bijvoorbeeld de huisart, specialist, fysiotherapeut of diëtiste. De JGZ zal gebruik maken van de adres­gegevens uit de leerlingadministratie van de school. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij ons melden. Het is altijd mogelijk om zelf contact op te nemen met de JGZ via het CJG in uw wijk. Kijk op de websites www.cjgdenhaag.nl of www.ggdhaaglanden.nl voor meer informatie.


9.

Rechten en plichten van ouders 9.1 Het belang van betrokken ouders Regelmatig contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang, omdat u en wij samen verantwoording dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene zaken, maar ook over het welbevinden van uw kind. Om uw kind goed te kunnen begeleiden, stellen we het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samen­werking tussen school en thuis is onmisbaar voor uw kind. In de eerste schoolweek van elk schooljaar houdt de leerkracht een startgesprek met ouders en de leerling. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor Blauw 1, Geel 1 en de twee eindgroepen. Gedurende het schooljaar ontvangen de leerlingen twee keer een kindrapport en wordt u twee keer uitgenodigd voor een oudermiddag/-avond. Wij verwachten dat de ouders op deze momenten aanwezig zijn.

9.2 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de SCOH te maken hebben, zoals het schoolplan, het financiĂŤle beleid van de school, veiligheid, orde, netheid

en sollicitatieprocedures. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR vijf leden en een adviserend lid. De oudergeleding bestaat uit: Mevrouw De la Rie (moeder van Dirk) De heer Keus (vader van Julian) De heer vd Berg (vader van Dean) De teamgeleding bestaat uit: Mevrouw van Beek De heer Hamelink Adviserend lid: Mevrouw van Dorp SCOH heeft ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR), die zaken op bovenschools niveau met het bestuur bespreekt. Namens de school maakt mevrouw van Beek hier deel van uit.

9.3 Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt, dus ook op onze school. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie. De contactpersoon op onze school is Linda van der Vliet. Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een 15


bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de SCOH. Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waarbij de SCOH is aangesloten. Het beleid van de GCBO is er evenwel op gericht dat klachten zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid verwijst de GCBO zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen. Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de GCBO de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op het beleid van de commissie geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan het bestuur van de SCOH, in de persoon van de Voorzitter van het College van Bestuur. Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, tel.nr. 0900 - 1113111 De klachtenregeling kunt u vinden op de website van de SCOH: www.scoh.nl Meldplicht en meldcode Elke werknemer van SCOH heeft een wettelijke meldplicht als er een vermoeden bestaat dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur informeert de landelijke vertrouwensinspecteur (van de onderwijsinspectie) over alle ontvangen 16

meldingen. De contactpersoon valt ook onder de wettelijke meldplicht. De meldplicht geldt daarentegen niet voor de externe vertrouwenspersoon. Deze heeft een geheimhoudingsplicht. Het adres van de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH is: De heer G.J. van Drielen Postbus 18546 2502 EM Den Haag T 070 - 3118787 Het adres van de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. T 070-386 16 97 E info@gcbo.nl W www.gcbo.nl

9.4 Informatie aan gescheiden ouders Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, handelen we als volgt: • De ouder die belast is met het ouderlijk gezag (over het algemeen de ouder waarbij het kind woont), wordt ‘actief’ geïnformeerd. Deze ouder krijgt van ons de schoolgids, de uitnodigingen voor de ouderavonden en startgesprek, de informatie over rapportages/ schoolresultaten/ toets resultaten, schoolreis, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie. • De andere ouder wordt ‘passief’ geïnformeerd. Op verzoek van deze ouder en met toestemming van de gezaghebbende verstrekken we informatie over het kind. • Gescheiden ouders krijgen beiden de gelegenheid over hun kind te praten, tenzij de omgangregeling anders aangeeft.


10. Financiën Voor iedere school is het belangrijk om de financiële zaken goed op orde te hebben. Er mogen geen tekorten ontstaan en het is ook niet wenselijk onnodig veel geld op te potten. Daarom werken we met een begroting en meerjarenplannen die ieder jaar opnieuw worden opgesteld. Voor het maken van de begroting is software beschikbaar. De schooldirectie vult het aantal leerlingen en de gewenste investeringen in. Vervolgens wordt de conceptbegroting in de periode januari – maart besproken tussen schooldirectie en de sectordirecteur financiën van SCOH. Daarna vindt een gesprek plaats over de formatie van het komende cursusjaar met de medewerker formatiebeheer van het stafbureau. Dat wordt ook verwerkt in de begroting. Na goedkeuring door de bestuurder van SCOH, wordt de schoolbegroting ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van SCOH. De totale begroting wordt vastgesteld

door het bestuur SCOH en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Vanaf 1 augustus 2018 hebben scholen de beschikking over subsidie voor werkdrukvermindering. De schooldirectie bespreekt de werkdruk met het team en maakt een plan voor werkdrukvermindering. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de besteding hiervan. Het is belangrijk om te laten zien wat er met de financiële middelen is gebeurd. Daarom wordt ieder jaar door SCOH een jaarverslag opgesteld en gecontroleerd door een accountant. Het jaarverslag wordt ingediend bij het ministerie van onderwijs en op internet gepubliceerd. Niet iedere school hoeft een eigen jaarverslag te maken, maar alle SCOH-scholen worden opgenomen in één jaarverslag. De reserves die een school heeft opgebouwd, blijven voor die school beschikbaar.

17


11. Sociale veiligheid  Het vergroten van een gevoel van veiligheid en het ontwikkelen van zelfregulatie zijn belangrijke onderdelen binnen ons onderwijs, we creëren een veilige plek en stralen vertrouwen uit. Leerlingen van verschillende sociale of etnische afkomst ontmoeten elkaar op school. Om goed te kunnen functioneren als mens moet je in je jeugd zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat school een plek is waar leerlingen zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Leren samenwerken en leren reflecteren op wie je bent, wat je doet en wat je later wilt en kunt worden is hiervoor belangrijk. Een goede relatie met de leerkracht is een middel om het gevoel van veiligheid te vergroten. In de klas wordt extra aandacht aan sociale vaardigheden besteed door te bespreken wat leerlingen helpt om zich zo veilig mogelijk te voelen. Begrip voor gedrag en grenzen stellen helpen het gevoel van veiligheid te vergroten. Regelmatige afwisseling tussen verschillende soorten activiteiten helpen leerlingen zichzelf te reguleren. We geloven dat beweging helpt opgebouwde spanning te ontladen en bieden daarom dagelijks spel- en sportactiviteiten.

We hebben de volgende schoolregels opgesteld: • Is het spel niet meer zo top, los het zelf eerst even op, maar word je boos of word je kwaad, kijk dan of er een juf of meester staat • Voor een ander ga je opzij, ook al loop je in de rij • Wil je praten over drop of tante Mien, zorg dat we allemaal die vinger zien • Als je buiten spelen gaat, maak dan niet de ander kwaad door te trekken of te schoppen, zorg dat je allebei op tijd kunt stoppen • Wees stil op de gang, anders maak je een ander bang • Als je echt niet vallen wil, zit je op je stoel en zit je stil • Lopen tijdens het eten is gek, ik blijf zitten op mijn plek • Ik ben stil, omdat ik goed werken wil • Schelden (over familie) doet zeer, daarom doe ik dat niet meer • Samen zorgen we voor veel plezier, want dat is de Mozaïekmanier • Stop, hou op

12. Naschoolse opvang en naschoolse activiteiten

18

12.1 Naschoolse opvang

12.2 Naschoolse activiteiten

Onze school werkt samen met kinder­opvang 2Samen, locatie de 2Vikingen (Van Hoorn­beekstraat 5, 2582 RA Den Haag). De leerlingen worden na school opgehaald door medewerkers van de kinderopvang.

Onze school organiseert naschoolse activiteiten. Op maandagen bieden we sport en spel, op donderdagen creatieve lessen. Deze activiteiten zijn vrijwillig. Aan het begin van het schooljaar kunnen leerlingen zich kosteloos voor deze activiteiten inschrijven. De lessen worden verzorgd door professionele begeleiders.


13. Schoolverzuim en ziekmelding  13.1 Aanvraag schoolverzuim Het verlenen van toestemming tot schoolverzuim is alleen mogelijk wanneer het bijzondere gebeurtenissen betreft en ouders minimaal een week van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur. Ouders kunnen hiervoor een formulier ophalen bij de administratie. De leerplichtwet biedt ouders de mogelijkheid vakantieverlof aan te vragen voor ten hoogste tien schooldagen per schooljaar. Dit extra verlof mag echter nooit voorafgaand of aansluitend aan een bestaande vakantie verleend worden. Verlof aanvragen geldt ook voor vier-jarigen, hoewel zij nog niet leerplichtig zijn. Wanneer de werkgever van de ouders geen verlof verleent tijdens schoolvakanties, dienen deze verlofaanvragen vergezeld te gaan van een verklaring van de werkgever. Indien het verlof een periode langer dan tien schooldagen omvat, is toestemming vereist van de leerplichtambtenaar. Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is en de reden hiervan niet bekend is, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met

de ouders van het kind. Bij veelvuldig verzuim van een leerling volgt een gesprek met de ouders in aanwezigheid van de directeur en de groepsleerkracht. Zonodig worden afspraken gemaakt en maatregelen genomen. Ongeoorloofd verzuim van drie of meer achtereenvolgende dagen wordt door de directie gemeld bij de leerplichtambtenaar.

13.2 Ziekmelding In geval van ziekte verzoeken wij u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden bij de administratie van de school. Wanneer wij om 9.00 uur geen melding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.

14. Samenwerkingsverband passend onderwijs De wet verplicht schoolbesturen aangesloten te zijn bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. Het bestuur van de SCOH is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs. Als uw kind voor het onderwijs op onze school in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de intern begeleider Linda van der Vliet. Voor definitieve plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die afgegeven wordt door het expertiseteam van het SPPOH. Als we voor een leerling een individueel arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor een SO-school willen aanvragen,

moet dat altijd worden goedgekeurd door SPPOH. Hiervoor zijn diverse regels en proce­ dures van toepassing. Een aanvraag voor extra ondersteuning via SPPOH kan alleen met goedkeuring van de ouders. Wij zullen dan ook altijd met u overleggen voor we een aanvraag doen. Onze intern begeleider kan u meer vertellen over aanvraagprocedures. Het adres van SPPOH is: Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag T 070 – 315 63 49 E info@sppoh.nl W www.sppoh.nl Op de website van SPPOH is ook veel interessante informatie voor ouders te vinden. 19


15. Internet en sociale media Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en

grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Alle SCOH-scholen hanteren hiervoor dezelfde regels en afspraken. Deze zijn terug te vinden op de website van de school.

16. Praktische informatie 16.1 Schooltijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

uur uur uur uur uur

– – – – –

14.45 uur 14.45 uur 12.15 uur 14.45 uur 14.45 uur

Tussen de middag hebben de leerlingen 30 minuten pauze. De pauze wordt benut om te eten en buiten te spelen. De ingang voor de leerlingen is de poort aan de rechterkant van het schoolgebouw. Vanaf 8.10 uur kunnen de leerlingen op school komen. Zij kunnen dan onder toezicht op het plein spelen. Om 8.20 uur gaat de eerste bel en mogen de leerlingen naar de groep gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moet iedereen naar binnen. Om 14.45 uur gaan de leerlingen via de poort weer naar buiten. Ouders die hun kind komen ophalen, kunnen op het plein of voor de school wachten. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om uw kind op tijd op school te laten komen. Leerlingen die te laat zijn, verstoren de les. Bij herhaling wordt leerplicht op de hoogte gesteld.

16.2 Ouderbijdrage Wij vragen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt ingezet voor 20

diverse extra voorzieningen en activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en het afscheid van groep 8.

16.3 Hoofdluis Luizencontroles vinden op vaste data plaats in iedere eerste week na een vakantie, na constatering door school of na melding van een ouder. Voor de controles op school worden ouders gevraagd. De leerlingen worden buiten de klas gecontroleerd. Als er bij een leerling hoofdluis en/of neten worden geconstateerd, wordt de ouder van de leerling gebeld en wordt de leerling opgehaald. Alle leerlingen uit dezelfde groep krijgen een brief mee naar huis. Na een week vindt er weer een controle in de groep plaats. Indien bij dezelfde controle nog steeds luis wordt geconstateerd, moet de leerling direct opgehaald worden. Indien de leerling na één à twee dagen niet luis- en netenvrij is, mag de leerling niet naar school en wordt leerplicht op de hoogte gesteld.

16.4 Vervoer Bij de aanmelding komt meestal de vraag naar voren hoe vervoer van en naar school geregeld kan worden. In principe zorgt u zelf voor het vervoer. In een enkel geval kunt u voor het regelen van vervoer terecht bij de gemeente. Daar is een medische of sociale indicatie voor nodig. De gemeente Den Haag heeft


een indicatiecommissie ingesteld om uw aanvraag te beoordelen. Een aanvraagformulier en nadere informatie is op school verkrijgbaar. (070-3906191 Stichting Vervoer Haaglanden)

informatie. Als uw kind niet meegaat, dan is hij of zij wel verplicht om naar school te komen. Op school zullen vervangende activiteiten aangeboden worden.

16.7 Schoolfotograaf 16.5 Schoolzwemmen De groep Oranje 1 en de leerlingen uit de hogere groepen die nog geen A-diploma hebben gaan schoolzwemmen. De gemeente Den Haag vraagt aan de ouders van de leerlingen die gaan schoolzwemmen een bijdrage voor het busvervoer naar het zwembad. De ouders van deze leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een brief met meer informatie.

16.6 Schoolreis en werkweek Onze leerlingen maken ieder jaar een schoolreisje met hun eigen groep. Over bestemming en kosten wordt u in de loop van het schooljaar geïnformeerd. Dit schooljaar gaan groep Groen 2, Blauw 2 en Geel 2 op werkweek naar Wilhelminaoord in Drenthe. Over de kosten krijgt u aparte

De schoolfotograaf komt jaarlijks, meestal aan het begin van het schooljaar, van elk kind een portret- en een groepsfoto maken. Meer informatie hierover leest u tegen die tijd in de nieuwsbrief. De kosten voor een set schoolfoto’s liggen rond de € 13. De aanschaf van de schoolfoto’s is niet verplicht.

16.8 Gezonde school Het Mozaïek is een gezonde school, wij hebben hiervoor het vignet ‘gezonde school’ ontvangen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. In samenwerking met ouders zorgen wij voor gezond eten en drinken voor onze leerlingen. We stimuleren het drinken van water en het eten van fruit. Gezonde traktaties worden zeer gewaardeerd. 21


16.9 Nieuwsbrief

16.10 Ooievaarspas

Iedere vrijdag verschijnt er een nieuwsbrief, waarin de belangrijkste informatie staat voor de periode die volgt. U kunt onder het kopje ‘Wist u dat..’ lezen wat er in de afgelopen week is gedaan en gebeurd in de groepen. De nieuwsbrief wordt meegegeven aan de leerlingen en is te lezen op onze website.

Hebt u een Ooievaarspas van de gemeente Den Haag, dan verzoeken wij u deze pas te laten scannen door onze administratieve kracht. Voor meer informatie over de Ooievaarspas kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag.

16.11 Belangrijke data en vakanties Dinsdag 28 augustus Dinsdag 4 september 24 augustus-7 september Maandag 17 september Dinsdag 18 september Woensdag 3 oktober 3-11 oktober 22-26 oktober Donderdag 8 november Woensdag 5 december Vrijdag 21 december 24 december-4 januari 8-11 januari Dinsdag 5 februari Maandag 18 februari Dinsdag 19 februari 25 februari-1 maart Woensdag 17 april Donderdag 18 april 19 april – 3 mei 30 en 31 mei Maandag 10 juni Maandag 17 juni Woensdag 26 juni Donderdag 27 juni Vrijdag 28 juni Donderdag 4 juli Donderdag 11 juli Dinsdag 16 juli Donderdag 18 juli 19 juli – 30 augustus

22

eerste schooldag informatieavond Blauw1, Geel1, Blauw2, Groen2 kennismakingsgesprekken ouders en leerlingen studiedag, leerlingen vrij Prinsjesdag, vrij schoolfotograaf kinderboekenweek herfstvakantie oudermiddag en -avond Sinterklaasviering Kerstviering, school om 12.00 uur uit kerstvakantie werkweek Vledder Blauw2, Groen2, Geel2 studiedag, leerlingen vrij rapporten mee oudermiddag en -avond voorjaarsvakantie Paasmaaltijd studiedag, leerlingen vrij meivakantie Hemelvaart, vrij Tweede Pinksterdag, vrij schoolreisje rapporten mee oudermiddag en -avond studiedag, leerlingen vrij sportdag afscheid schoolverlaters wenuurtje van 13.00 – 14.00 uur laatste schooldag, school 12.00 uur uit zomervakantie


Ontwerp: Knijnenburg Producties


Het MozaĂŻek Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

Van den Eyndestraat 24 2582 EC Den Haag Telefoon (070) 358 60 50 www.hetmozaiek.net

Profile for Knijnenburg Producties

Schoolgids 2018-2019  

Het Mozaïek, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

Schoolgids 2018-2019  

Het Mozaïek, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs