Page 31

trvalo by to příliš dlouho.“ Další zaváhání už bylo napjatější. „A zde je důležité postupovat rychle.“ Proč? položil si otázku Rhyme. Fascinující… Laurelová mluvila dál: „Chci podat ve státě New York jiné, nezávislé obžaloby.“ „Spiknutí,“ vyslovil Rhyme svou okamžitou dedukci. „Dob­ ře, dobře. To se mi líbí. Na základě argumentu, že vražda byla naplánována tady.“ „Přesně tak,“ přisvědčila Laurelová. „Vraždu si objednal ob­čan New Yorku přímo v  našem městě. Proto spadá případ do mé jurisdikce.“ Podobně jako všichni současní nebo bývalí policisté znal také Rhyme zákony téměř stejně dobře jako advokáti. Vzpomněl si na  příslušné ustanovení trestního zákona státu New York: spiknutí se dopouští ten, kdo s úmyslem jednat způsobem kva­lifikovatelným jako trestný čin a  ve  shodě s  jednou nebo více osobami takovým způsobem jedná nebo takové jednání způ­ sobí. „A  dokonce,“ doplnil Laurelovou, „můžete ten případ přenést sem i v případě, že k vraždě došlo v jiném státě, protože předmětné jednání – vražda – je ve státě New York kvalifikova­ telné jako trestný čin.“ „Správně,“ potvrdila Laurelová. Možná ji dokonce potěšilo, že se Rhyme se svou analýzou nespletl. Dalo se to jen těžko posoudit. „Řekla jste, že to byla vražda na objednávku,“ vložila se do hovoru Sachsová. „O  co šlo? O  nájemnou vraždu související s organizovaným zločinem?“ Mnoho nejhorších bossů organizovaného zločinu se nikdy nepodaří zatknout a  usvědčit z  vydírání, vražd a  únosů, které tvoří jejich denní chleba: nelze jim totiž prokázat spojení s mís­ POKOJ SMRTI

31

Pokoj smrti  

Desátý případ Lincolna Rhyma. A Deaver v životní formě.

Advertisement