Page 1

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE Činnost a výsledky veřejných knihoven

2011


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE Činnost a v ýsledky veřejných knihoven

2011

Vsetín

Kroměříž Zlín

Uherské Hradiště

Zlín 2012

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje


© Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2012 ISBN 978-80-86886-42-8


OBSAH Obsah

3

Úvod

4

Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

5

Síť veřejných knihoven (zřizovaných obcemi, městy, krajem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Knihovní fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uživatelé knihoven a jejich výpůjčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prostory a vybavení knihoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kulturní a vzdělávací akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ocenění knihoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ediční činnost – výběr z edičních počinů knihoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

19

Veřejné knihovny okresu Kroměříž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Veřejné knihovny okresu Uherské Hradiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Veřejné knihovny okresu Vsetín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Veřejné knihovny okresu Zlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb v roce 2011

24

Krajský rozbor číselných výsledků veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2010/2011

26

Srovnání vybraných ukazatelů za období 2007–2011

27

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

29

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

35

Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2011

42

Příloha: Fotografie z vybraných knihoven


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

ÚVOD Krajská knihovna Františka Bartoše si 1. ledna 2012 připomněla 10 let od svého vzniku. Desetileté výročí krajské knihovny znamená také 10 let podpory rozvoje a spolupráce knihoven v rámci programu regionálních funkcí knihoven. V letech 2002–2005 byl tento program financován státem, od roku 2005 poskytuje prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven Zlínský kraj. O tom, že jsou to prostředky vynaložené účelně, svědčí i následující kapitoly publikace věnované veřejným knihovnám ve Zlínském kraji. Rok 2011 byl celkově pro knihovny rokem úspěšným, protože téměř všechny hlavní ukazatele jejich činnosti vzrostly. Zvlášť pozitivní je nárůst počtu registrovaných uživatelů knihoven, především dětských čtenářů. Knihovny v tomto směru vykonaly mnoho práce, jak na poli zlepšování a modernizace svých služeb, tak realizací velkého množství akcí pro veřejnost, jejichž cílem je propagovat služby knihoven, vzdělávat návštěvníky akcí i podpořit čtenářskou gramotnost. Mnoho knihoven získalo nové nebo nově zařízené prostory – připomeňme alespoň městské knihovny v Napajedlích a Slavičíně. V knihovnách je postupně obnovována výpočetní technika a zvýšil se také počet míst veřejného přístupu na internet. I přes celkový menší objem finančních prostředků, se knihovny snažily nakupovat nové knihy a dokumenty do svých fondů a je pozitivní, že také mnoho menších obcí finančně podpořilo obnovu svého knihovního fondu a nespoléhalo jen na výměnné soubory knih, dodávané krajskou a pověřenými knihovnami. Na zaměstnance knihoven je vyvíjen stále vysoký tlak, aby se vzdělávali a sledovali nejnovější trendy tak, aby mohli svým uživatelům poskytovat kvalitní služby. Díky programu regionálních funkcí knihoven byly knihovníkům i z těch nejmenších knihoven opět nabízeny konzultace, školení, pomoc s nákupem a zpracováním knih apod. Pomoc metodiků se soustředila také na nastartování a zkvalitňování elektronických služeb, které knihovny svým uživatelům poskytují přes internet. Mnoho knihoven kraje k realizaci přechodu k automatizovaným výpůjčním službám i elektronickým katalogům využilo dotačních programů Ministerstva kultury ČR. Bohužel, stále se nedaří, zvláště knihovnám v malých obcích, plnit všechny standardy veřejných knihovnických a informačních služeb. Ke zlepšení meziročně dochází, k motivaci pro knihovníky i jejich zřizovatele slouží také soutěže v jednotlivých okresech i celostátní soutěž Vesnice roku. Celkově lze konstatovat, že se knihovnám dařilo plnit svou informační, vzdělávací i kulturní funkci a obstát v konkurenci jiných médií a volnočasových aktivit. Věřím, že následující text bude pro knihovny a jejich zřizovatele zdrojem informací a bude je inspirovat v jejich další práci. Děkuji všem, kteří se podíleli na  jeho přípravě, zvláště metodičkám Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, Knihovny Kroměřížska a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín za dodání podkladů a dalším knihovnám za zaslání fotografií.

PhD r. Zdeňk a Fr ie dlov á ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace Ve Zlíně 21. 5. 2012

4


Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

ROK 2011 V KNIHOVNÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE Síť veřejných knihoven (zřizovaných obcemi, městy, krajem) Základní knihovny Zlínského kraje působí na území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Krajská knihovna Františka Bartoše (dále KKFB) má působnost krajskou v rámci Zlínského kraje, městskou pro území města Zlína a regionální pro knihovny okresu Zlín. Všechny základní knihovny obsluhovaly podle podkladů ze statistických výkazů 591 448 obyvatel kraje (o 686 více oproti roku 2010, nárůst v okrese Zlín o 1 847, pokles v okrese Vsetín o 845). Ve Zlínském kraji v roce 2011 pracovalo 399 základních knihoven: 51 knihoven s profesionálními pracovníky s jejich 84 pobočkami (včetně krajské knihovny), 247 základních knihoven s neprofesionálními pracovníky s jejich 17 pobočkami. V okrese Kroměříž v roce 2011 nepracovaly tři místní knihovny (Kunkovice, Míškovice a Mrlínek), v okrese Uherské Hradiště nepracovala jedna místní knihovna (Svárov), v okrese Vsetín nepracovala jedna knihovna (Růžďka). Statisticky byly zpracovány i výkazy dočasně uzavřených knihoven – celkem 404 výkazů. Veřejné knihovny podle regionů a typů Zlínsko

Kroměřížsko

Uherskohradišťsko

Vsetínsko

KKFB Zlín (14 poboček)

KBBB Uherské Hradiště (6 poboček)

Knihovna Kroměřížska (9 poboček)

MVK Vsetín (3 pobočky)

10 profesionálních knihoven (15 poboček)

16 profesionálních knihoven (5 poboček)

8 profesionálních knihoven (15 poboček)

13 profesionálních knihoven (17 poboček)

77 neprofesionálních knihoven (3 pobočky)

60 neprofesionálních knihoven

67 neprofesionálních knihoven (11 poboček)

43 neprofesionálních knihoven (3 pobočky)

Kontaktní údaje všech knihoven, které působí na území Zlínského kraje, jsou uvedeny v Adresáři knihoven Zlínského kraje na webových stránkách krajské knihovny – www.kfbz.cz/adresar.htm.

Knihovní fondy Činnost knihoven je úzce svázána se soustavným budováním a kvalitním zpracováním knihovního fondu a zabezpečením odpovídajících podmínek pro jeho využití a uchování. Knihovní fond knihoven Zlínského kraje dosáhl 2 940 151 knihovních jednotek a byl v roce 2011 doplněn o 103 131 svazků knih a ostatních dokumentů (elektronické, zvukové, zvukově obrazové, kartografické a jiné). Přírůstek knihovních jednotek byl o 1 837 svazků vyšší než v roce 2010. Úbytek knihovního fondu činil 80 512 svazků, byl o 2 578 vyšší než v roce 2010. Přírůstek knihovního fondu v knihovnách Zlínského kraje byl pořízen za celkovou částku 17 505 012 Kč. Náklady na knihovní fond byly v kraji o 350 284 Kč vyšší než v roce 2010. Srovnání nákladů na pořízení přírůstku knihovních jednotek  

2009

2010

2011

Okres Kroměříž

2 856 408

3 046 823

3 039 773

Okres Uherské Hradiště

4 176 931

4 272 784

4 527 500

Okres Vsetín

4 225 385

4 495 324

4 463 625

Okres Zlín

5 667 711

5 339 797

5 474 114

16 926 435

17 154 728

17 505 012

Celkem

5


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Uživatelé knihoven a jejich výpůjčky Celkový počet uživatelů, kteří jsou v knihovnách registrováni a zaplatili registrační poplatek, byl v roce 2011 88 396. Proti roku 2010 počet narostl o 875 uživatelů. Nárůst byl zaznamenán v krajské knihovně (o 35 uživatelů), v pověřených knihovnách (nárůst o 184 uživatelů), v knihovnách s profesionálními pracovníky (nárůst o 960). Pokles uživatelů vykázaly knihovny s neprofesionálními pracovníky – pokles o 304 uživatelů. V roce 2011 vzrostl počet registrovaných uživatelů do 15 let – o 581. Celkem je v knihovnách kraje registrováno 24 184 dětí. Základní knihovny Zlínského kraje v roce 2011 fyzicky navštívilo 2 361 243 uživatelů, což je o 150 756 více než v roce 2010. Podíl na zvýšeném počtu návštěvníků lze přičíst i množství pořádaných kulturních akcí pro veřejnost (celkem 5 389 akcí, což je o 121 více než v předchozím roce). V knihovnách Zlínského kraje klesl počet návštěvníků využívajících internet v knihovně oproti roku 2010 o 17 809 (celkem 197 030 návštěvníků). Počet virtuálních návštěv webových stránek za rok 2011 celkově vzrostl o 34 163. Uskutečnilo se celkem 1 138 305 virtuálních návštěv. Počet webových stránek knihoven oproti roku 2010 vzrostl o 56 stránek – vlastní webovou stránku má v kraji celkem 257 knihoven, tedy 86 % všech knihoven. Od roku 2009 sledujeme počet návštěvníků on-line služeb – celkově v rámci všech knihoven kraje bylo vykázáno 754 363 návštěvníků těchto služeb (o 69 313 více než v předchozím roce). Základní knihovny Zlínského kraje dosáhly celkem 5 027 473 výpůjček. Nárůst činí 77 262 výpůjček. Průměrný počet výpůjček v roce na jednoho čtenáře byl 57 (stejně jako v letech 2009 a 2010). Úbytek byl zaznamenán u výpůjček periodik u všech typů knihoven. V roce 2011 bylo realizováno o 59 677 méně výpůjček periodik než v roce 2010. Pokles výpůjček periodik byl zaznamenán již v roce 2010, v roce 2011 byl tento pokles výraznější. Pravděpodobně stále více uživatelů využívá internetu ke sledování on-line zpravodajství nebo dává přednost zpravodajským portálům a elektronickým časopisům, které jsou dostupné na internetu.

Prostory a vybavení knihoven Celková plocha pro uživatele v knihovnách kraje klesla o 428 m2, což bylo způsobeno především poklesem plochy u knihoven s neprofesionálními pracovníky. Plocha knihoven s profesionálními pracovníky vzrostla o 799 m2. Ačkoliv plocha knihoven celkově poklesla, pokračoval trend zlepšování vybavení knihoven výpočetní technikou a zvyšování počtu míst veřejného přístupu na internet. Pro uživatele bylo v roce 2011 k dispozici 805 počítačů, z nichž 765 bylo připojeno na internet (v roce 2010 bylo na internet připojeno 742 počítačů). V knihovnách se také zvýšil počet studijních míst z 3 506 na 3 675. V roce 2011 se začal ve statistice sledovat bezbariérový přístup do knihoven. Pouze do 96 knihoven kraje je umožněn bezbariérový přístup (32 % knihoven). Fotografie interiérů některých knihoven jsou umístěny v obrazové části publikace.

Kulturní a vzdělávací akce Především k podpoře a rozvoji čtenářství pořádají knihovny kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Knihovny se zaměřují zejména na besedy a pořady pro školy všech typů. Oblíbené jsou rovněž literární a hudební pořady, besedy se spisovateli, umělci a osobnostmi veřejného i kulturního života, soutěže a výstavy. V roce 2011 se uskutečnilo celkem 5 389 kulturních a vzdělávacích akcí, což je o 121 více než v předchozím roce. Knihovny s profesionálními pracovníky uskutečnily celkem 4 015 kulturních a 670 vzdělávacích akcí. Je potěšitelné, že akce pro veřejnost pořádají i neprofesionální knihovny v malých obcích. V roce 2011 knihovny s neprofesionálními pracovníky uspořádaly 674 kulturních a 30 vzdělávacích akcí. Mnohé knihovny se svými aktivitami připojily k celostátním kampaním a akcím organizovanými Svazem knihovníků a informačních pracovníků: Březen – měsíc čtenářů, literární soutěž pro děti Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu nebo pořádaly nocování spojené se soutěžemi a čtením v knihovně – Noc s Andersenem. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně, v roce 2011 probíhal již 12. ročník této akce a zúčastnilo se jí 40 knihoven kraje. Vzhledem k obrovskému počtu akcí jsou v následujícím textu uvedeny pouze některé z akcí, které knihovny organizovaly v roce 2011.

6


Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

Zajímavé akce a besedy knihoven Zlínského kraje OKRES KROMĚŘÍŽ Knihovna Kroměřížska • Kroměřížská škola tvůrčího psaní – 3. ročník vedla spisovatelka Klára Janečková, každá ze šesti lekcí měla své téma, o  němž účastníci diskutovali a  zpracovávali vlastní texty. Zpestřením kurzu byla návštěva zákulisí Slováckého divadla v Uherském Hradišti. • Kurz sypaného smaltu – ve dvou kurzech lektorky Ester Benešové si zájemci mohli techniku vyzkoušet na vlastních výrobcích. • Noc se Sherlockem Holmesem – program pro děti zahrnoval pátrací disciplíny, malování na trička, dopadení zloděje, večerní pátrací vycházky městem a noční stezky odvahy potemnělou knihovnou. Knížku k večernímu předčítání si vybraly samy děti. • Pocta učiteli národů aneb škola hrou – začátek nového školního roku v knihovně, v průběhu zábavného odpoledne si děti vyzkoušely řadu herních disciplín, vyplňovaly zábavné pracovní listy nebo se zapojily do vědomostní hry, při které musely využívat připravených encyklopedických slovníků. Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem • O pohár tety Kateřiny se děti utkaly ve znalostech přísloví, která hádaly, malovaly, skládaly pomíchaná přísloví a předváděly pantomimou. • Výtvarné dílny v knihovně Hlinsko pod Hostýnem – výtvarné tvoření pro děti, jehož výsledkem byly papírové vločky, karnevalové masky, velikonoční dekorace, skleněné obrázky a v předvánočním čase papírový betlém. Městská knihovna Holešov • Zvony – nejstarší artefakty Holešova – přednáška Lubomíra Bartoška a Karla Bartoška o zvonech, které neodmyslitelně patří k historii města a jejich významu v jednotlivých historických obdobích. Nechyběly zajímavosti o šlechtických rodech v Holešově a jejich erbech. • Architekt Dušan Jurkovič a Holešovsko – přednáška o významném představiteli architektury a jeho působení v regionu. Přednášeli Lubomír a Karel Bartoškovi. • K. J. Erben aneb český E. A. Poe – literárně-hudební pořad u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena. Pásmo doplňovala výstava výtvarných prací na téma Erbenova Kytice a Erbenovy pohádky očima mladých výtvarníků. Městská knihovna Hulín • Osobnosti Hulína – zahájení projektu, ve kterém autoři představí významné osobnosti spojené s městem Hulínem. • Akademie 3. věku – setkávání seniorů na přednáškách, besedách, ale i na výletech či sportovních hrách. • O veliké řepě aneb jak to bylo dál – výstava o založení cukrovaru v Hulíně. Městská knihovna Kor yčany • Lekce Mediální výchovy: Reklama, Mediální výchova – časopis, Fotografie – interpretační síla, Pravdivost informací, Reklama – tvorba reklamních spotů. • Akademie 3. věku zahrnovala pestrou nabídku přednášek a akcí pro seniory. • Tradiční letní příměstský tábor. Městská knihovna v Chropyni • Literární kroužek dětí, které na schůzkách plní úkoly literárních soutěží, hrají společenské hry, seznamují se s knihovnickými činnostmi. S velkým zájmem se setkal třídenní výlet do Hradce nad Moravicí. Obecní knihovna v Kyselovicích • Přednáška policejní mluvčí o bezpečnosti seniorů Jsme doma v bezpečí? • Kurz práce na počítači zaměřený na základy práce s počítačem a internetem.

7


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Místní knihovna Jankovice • Pro děti z MŠ knihovnice připravila: Povídání pohádek v přírodě – dětem se líbilo nejen povídání, ale i to, že mohly potkat Ježibabu, Šmouly, princezny a jiné pohádkové postavičky; Vyprávění o Krtečkovi – předčítání a povídání, malovaní obrázků a povídání o knihovně, Pasování čtenářů v knihovně. Místní knihovna v Břestě • Besedy pro děti z MŠ a ZŠ: První čtení, Cesta za pohádkou a Naše knihovna. • Pro veřejnost byla v knihovně instalována výstava fotografií a dalších materiálů dokumentujících 100 let ochotnického divadla v Břestě. Následně proběhla i beseda za účasti pamětníků. Obecní knihovna ve Vítonicích • Informační lekce pro děti z mateřské i základní školy, pohádková soutěž o krále a královnu hádanek – Hádankové odpoledne a Hádankový večer. • Tvořivý koutek, Výtvarné odpoledne spojené se zdobením perníčků. Obecní knihovna Karolín • Setkávání dětí při hlasitém předčítání na pokračování. • V době Velikonoc si děti mohly v knihovně vymalovat papírovou kraslici. Obecní knihovna Nová Dědina • Výstava a čtení z kronik obce, prohlídka historických fotografií a filmu zachycujícího život v obci. • Výstava historického nářadí a hospodaření na vsi a výstava Hyjé – koně Zlínského kraje. Obecní knihovna v Podhradní Lhotě • Výtvarné tvoření v knihovně – akce Velikonoční a Vánoční výzdoba, vánoční kvíz o literatuře. Obecní knihovna Zástřizly • Kreativní kurzy: Velikonoční dekorace, Halloweenské lucerničky, Výroba bižutérie, Zdobení vánočních perníčků, Výroba adventních věnců. V knihovně se také čte a povídá – akce Pohádkové odpoledne, Svatomartinský lampionový průvod. Akce Počítač pro začátečníky. Obecní knihovna Záříčí • Václav Čtvrtek a jeho pohádkové knížky – beseda o pohádkách pro děti z MŠ. • Tvořivá dílna – malování na sádrové odlitky pro veřejnost. Obecní knihovna Roštění • Beseda s dětmi z MŠ a beseda se spisovatelkou Stanislavou Nopovou. • Knihovnice byla organizátorkou akcí: Pohádkový les, Pyžamová párty – spaní v tělocvičně s pohádkou, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Zpívání u stromečku či Mikulášská nadílka. Obecní knihovna na Rusavě • Pravidelné návštěvy dětí ze školní družiny v knihovně – informační lekce, předčítání, práce s knihou – doporučení četby. • Pasování druháků na čtenáře knihovny. Obecní knihovna v Bojanovicích • Knihovna se zapojila do celonárodní akce Noc s Andersenem. • Večer vánoční poezie a vázání adventních věnců – akce ve spolupráci s místním Svazem žen.

8


Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

Obecní knihovna Rajnochovice • Jednou nebo dvakrát do měsíce navštěvují knihovnu děti ze školní družiny. V knihovně se předčítá, povídá o knížkách a děti se průběžně seznamují s knihovnou. Obecní knihovna v Bělově • Prázdninová nálada, Podzimní bubáci – tvoření pro děti. Pasování prvňáčků na čtenáře. Obecní knihovna v Počenicích • V knihovně proběhly informační lekce a beseda pro žáky ZŠ (seznámení s knihovnou a práce s naučnou literaturou, při besedě se povídalo a četlo o pověstech a pohádkách). Místní knihovna v Prasklicích • Cestopisná beseda s promítáním obrazových ukázek. Obecní knihovna Lutopecny • Spolupráce s MŠ v obci, beseda v knihovně a předčítání z knihy Popletené pohádky. Obecní knihovna v Ratajích • Spolupráce s MŠ a školní družinou v Ratajích, informační lekce a dvě besedy. Obecní knihovna Milovice • Soutěžní odpoledne v knihovně – úkoly byly zaměřeny na znalosti literatury a rozvoj slovní zásoby, hrála se pantomima a vyprávělo se o přečtených knížkách. Obecní knihovna v Roštíně • Spolupráce s MŠ a ZŠ v obci. Čtyři besedy pro žáky školy, čtyři pro děti z MŠ, témata: knížky Zdeňka Milera, vyhledávání na internetu, encyklopedie pro děti, nové knihy v knihovně. Obecní knihovna v Zahnašovicích • Akce pro děti – Se zvířátky do pohádky a Jarní setkání dětí v knihovně. Pasování prvňáčků proběhlo v knihovnách: Žeranovice, Jankovice, Bělov, Rusava. Čtení nebo povídání se uskutečnilo v knihovnách Chomýž, Zborovice, Přílepy, Osíčko, Loukov. Výtvarně se tvořilo v knihovně Brusné, Cetechovice. Den otevřených dveří a prezentace knihovny proběhla ve Slavkově pod Hostýnem. OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana • Noc s Andersenem se letos konala na 10 místech v Uherském Hradišti. Přímé vstupy z 11. Noci s Andersenem v KBBB zařadilo do vysílání několik různých rozhlasových stanic. • Hradišťské sluníčko – festival k podpoře a propagaci dětského čtenářství, jehož týdenní náplň zajišťuje knihovna. V průběhu festivalu se uskutečnilo pasování 260 prvňáčků uherskohradišťských škol na čtenáře, konala se série čtených večerníčků, uskutečnilo se vystoupení spisovatele a ilustrátora Pavla Čecha, filmové představení Fimfárum aj. • Ex libris 2011 – výtvarná soutěž pro děti i dospělé, které se zúčastnilo 232 soutěžících, nejlepší práce byly vybrány do sborníčku vydanému k literární soutěži. • Kurzy Trénování paměti (nejen) pro seniory – v roce 2011 se uskutečnilo 6 kurzů za účasti 144 osob. • Setkávání v knihovně, dejme tomu v úterý – pravidelný měsíční cyklus besed, přednášek a autorských čtení (např. Expediční kamera, Bojíte se upírů s Martinem Jirouškem, Pěšky až na konec světa, Denik Ostravaka s Jaroslavem Palatým, Smutná Braunová s Jitkou Smutnou a Petrou Braunovou, FENG SHUI – harmonie prostoru, kabaretní beseda Modrá lucerna,

9


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

poslechová diskotéka Jiřího Černého, divadelní představení Past spolku ASPIK, talk show Vlastimila Vondrušky a Petra Traxlera, autorské čtení a beseda s Tomio Okamurou aj.). • Kurzy tvůrčího psaní – závěrečné tři lekce navštívilo 60 lidí, lektorkou byla Helena Jarocká. Obecní knihovna Star ý Hrozenkov • Den pro dětskou knihu nabídl dětem výtvarné tvoření a čtení pohádek. • K. J. Erben – výstavka, beseda pro děti ZŠ. • Besídka pro děti z MŠ – vyprávění příběhu podle obrázků, Český večerníček v knížkách. Městská knihovna Staré Město • Pohádkové odpoledne pro děti se Čtyřlístkem. • Vánoční jarmark v knihovně. • Jdu Slováckem krásným – autorské čtení Jiřího Jilíka pro veřejnost, autorská čtení Petry Braunové (pro žáky 2. stupně ZŠ) a Jana Opatřila (pro žáky 1. stupně ZŠ). • Pasování prvňáčků do Řádu čtenářského. Ostrožská Nová Ves • Pasování prvňáčků na čtenáře. • Výtvarná soutěž O nejkrásnější obálku knihy. Místní knihovna Babice • Prázdninové hraní v knihovně – již posedmé připravila knihovna celotýdenní hraní plné zábavy, poznání a rukodělných prací • Noc s Andersenem aneb Přišel nás navštívit pan Andersen – 10. slavnostní „noc“ proběhla v duchu postaviček pana Čtvrtka, přišel kouzelník, symbolické sudičky připomněly předešlé ročníky, děti zasadily nový strom – pohádkovník, nechyběl lampionový průvod a ohňostroj. • Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V rámci projektu připravila knihovna pro prvňáčky ZŠ Babice a Huštěnovice akce: Hajaja – pohádky na dobrou noc, Kouzelný mlýnek, Za pohádkou kolem světa, Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny rytířem. • Za krásami Chřibských pískovců a výhledů – turistický výlet kolem Osvětiman. Místní knihovna ve Vlčnově • Besedy a knihovnické lekce pro žáky ZŠ a MŠ. • Velká burza vyřazených knih a časopisů ke Dni otevřených dveří. Místní knihovna Strání • Březen – měsíc čtenářů: beseda se spisovatelem Michalem Čagánkem pro žáky ZŠ, druhé odpolední čtení v knihovně. • Týden knihoven: knihovnické lekce pro žáky ZŠ a děti MŠ. • 7. lucerničkový průvod uspávání broučků a berušek. Městská knihovna Bojkovice • Besedy: např. Do Zanskaru na lehokolech – Jan Galla, Korsika – Marie Klementová, Putování po Francii – Markéta Klimentová, Srí Lanka – Jan Vlasák, Národní parky USA – Lucie Kovaříková a Michal Jon, Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka – Lucie Uhlíková. • Besedy pro žáky: např. Canisterapie, knihovnické lekce a besedy pro Dětský domov a Praktickou školu. • Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny za účasti regionálních spisovatelů Michala Čagánka a Aleny Bartošíkové, rodičů a prarodičů pasovaných dětí.

10


Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

Knihovna Františka Kožíka Uhersk ý Brod • Přehlídka recitace regionu Uherskobrodska – okrskové kolo (154 dětí). • Divadélko pro MŠ a ZŠ Včelí medvídci v podání knihovnic, beseda se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou. • Výlet se slovenskými dětmi do Piešťan – oceněné děti v soutěži Moje netradiční záložka do knihy. • Den pro dětskou knihu – vyhodnocení výtvarné soutěže Kniha je můj kamarád. • Akademie volného času – besedy Pěšky až na konec světa – Petr Kučera, Vzpomínky na válečného letce – Bohuslav Křivda, Jak zvládnout krizové situace – Soňa Punčochová, Občan v mimořádné situaci – Ivo Mitáček. Městská knihovna Kunovice • Informativní lekce pro MŠ – seznámení dětí s knihovnou a vyhledáváním dokumentů. • Informativní lekce a tematické besedy pro děti ZŠ – seznámení dětí s orientací v knihovně, možnostmi při vyhledávání dokumentů, chodem knihovny atd. Součástí lekcí bývá i tematické čtení a představení konkrétního autora. • Otevření knihovny ke Dnu evropského dědictví, tvořivé dopoledne. • Putovní výstava Bible včera, dnes a zítra – vernisáže v přednáškovém sále Panského dvora. Obecní knihovna Nivnice • Pasování žáků 2. tříd ZŠ na čtenáře knihovny za účasti starostky a místostarosty obce. • Loutkové divadélko pro děti MŠ a pro mladší žáky. • Tvořivá dílnička Jany Zlámalové – drátované šperky pro starší dívky. • Beseda s básníkem a spisovatelem Michalem Čagánkem. Místní knihovna Boršice • Tradiční Průvod světlušek u příležitosti Týdne knihoven – děti i rodiče přišli s vlastnoručně vyrobenými svítidly a společně se vydali napříč vesnicí do sportovního areálu. Na cestu vyhrával místní rozhlas. Při vstupu do sportovního areálu byla pro všechny děti připravena odměna ve formě čtenářských deníčků a záložek do knížek. • Výstava obecních kronik – návštěvníci si mohli zalistovat šestnácti obecními kronikami, z nichž nejstarší pochází z roku 1925, k dispozici byla i fotodokumentace ke kronikám, různé plakáty a tiskoviny. Místní knihovna Bílovice • Konala se Noc s Andersenem. • Besedy pro děti ZŠ, besedy pro občany – Povídání o Ghaně, Transsibiřská magistrála, Světová ekonomika. Místní knihovna Dolní Němčí • Beseda s regionální spisovatelkou Alenou Bartošíkovou na téma Jarní putování po Bílých Karpatech. • Sedmá pohádková Noc s Andersenem – dopis od Skřítka knihovníčka. Četlo se z pohádkových knížek Václava Čtvrtka, byly připraveny různé hry, např. Riskuj, soutěž o nejrychleji utvořenou Mumii, hra Pantomima, Twister. • V Týdnu knihoven proběhlo Společné čtení pro děti, kde si samy děti vybraly a četly z klasických i moderních pohádek. • Lekce pro čtenáře: program Word, práce s Internetem, e-mailovou poštou atd. Městská knihovna Hluk • Spoluúčast na vzniku a pořádání filmového klubu. • Besedy v místním kině – cestovatel Radek Vehovský, písničkář a básník Jan Burian ad. • Dolňácké slavnosti – velká výstava fotografií na téma Hlucká svatba a vydání stejnojmenné brožury. Městská knihovna Uhersk ý Ostroh • Interaktivní besedy Filipova dobrodružství – ke Dnům bezpečnosti, zdraví a země. • Zážitkové besedy Otvírání studánek s hudebním poslechem. • Romane paramisa – romské pohádky a romská kultura. • Dětský den se Čtyřlístkem.

11


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

• Pasování a besedy s Petrou Braunovou, Michalem Vieweghem, besedy a workshop Jak se dělá komiks s Pavlem Čechem. • Vernisáž spojená se slavnostním vyhlášením výsledků 7. ročníku literárně-výtvarné soutěže Slunce svítí i přes mraky aneb jak záliby pomáhají, výstava prací žáků ZŠ. OKRES VSETÍN Masar ykova veřejná knihovna Vsetín • Literární besedy: např. s Antonínem Bajajou, Miroslavem Zikmundem a Edou Kriseovou, Petrem Odehnalem, Martinem Stöhrem, básníkem, vydavatelem a redaktorem časopisu Host. • Večer pro knihovnu a její přátele – knihovna slavila 90 let. • Cestopisné besedy: např. Západní parky Kanady, Ruskem na sever a zpět, Expediční kamera – to nejlepší z českých i zahraničních outdoorových snímků, Na kole i pěšky za krásou a klidem – autor a nakladatel Martin Leschinger se podělil o své fotografie, které se staly podkladem pro jeho knihy. • Bible včera, dnes a zítra – unikátní putovní výstava, jejíž součástí byly přednášky a diskuse. Nechyběl ani ruční přepis bible, soutěže a mnoho dalšího. • Prázdniny začínají v knihovně – odpoledne plné zpěvu a tance. • Kreativní dílny: Valentýnské tvoření – tvoření originálních šperků, Tvořivá dílna – kolíčky, vařečky, květináče – tvoření s nakladatelstvím Anagram, Den Země – malování v parku, Malování na kameny, Zdobení papírových tašek, Výroba záložek, Nešitý patchwork, Zdobená trička. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm • 16. Putování s broučky Valašským královstvím – ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě a kulturní agenturou T-klub. Akce se zúčastnilo odhadem 2 500 lidí. • Čarodějné večerníčky na kamenech – v červnovém týdnu se podařilo za  knihovnu přilákat denně odhadem 100 dětí a rodičů, pro které se četly pohádky a hrálo divadlo. • Město v mé paměti – pokračování projektu, seniorský tým aktivních seniorů se schází 1x měsíčně, nejvýraznějším počinem bylo založení edice Milé tisky, Letní procházky pamětí města – v průběhu července a srpna proběhly prezentace jednotlivých průvodců pamětí města vydaných v rámci projektu. • Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání s knihovníky z Kysucké knižnice v Čadci na Kasárnách. • S-klub pokračuje – pořady pro slabozraké spoluobčany, 10 setkání v průběhu roku. • Od září 2011 se pravidelně v pondělí konají v podkroví knihovny hravá odpoledne pro děti z družin. Městská knihovna Valašské Meziříčí • V rámci Března – měsíce čtenářů se knihovna připojila k anketě Čtenář roku a vyhlásila nejlepší čtenáře v kategoriích – dítě, student, dospělý čtenář. • První rok ve škole – první krok do knihovny – pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z  Valašského Meziříčí a  blízkého okolí. V  říjnu proběhlo Klíčování druháků a  knihovna tak získala spoustu nových malých čtenářů. Rozšíření projektu o besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro žáky třetích tříd umožnilo odměnit nejpilnější čtenáře a povzbudit je do další četby. • Meziříčská muzejní noc – přenesla návštěvníky do různých historických období a umožnila jim zavzpomínat, jak knihovny vypadaly před nástupem digitalizace. • V roce 2011 bylo zahájeno půjčování tematických tašek, které obsahují fantasy a regionální literaturu. Obecní knihovna Horní Lideč • Vystoupení Valášku s ukázkou lidových řemesel, vážících se k jaru. Celá akce byla ukončena průvodem obcí k potoku Senice, kam děti za zpěvu hodily Mařenu, symbol zimy. • Pasování prvňáčků na čtenáře. • Podzimní uspávání broučků – ve spolupráci s mateřskou školou, představení divadla ze Slavičína.

12


Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

• V Základní škole v Lidečku proběhla pro prvňáky knihovnická lekce a pro další třídy literární besedy. • Počítačový kurz v rámci projektu Senioři komunikují. Základní knihovna Jablůnka • Besedy pro základní a mateřskou školu, Kvízová odpoledne na různá témata. • Zapojení do akce Celé Česko čte dětem, společné čtení v knihovně Jablůnka čte dětem. • Přednášky: Víte, jak pořádně bacit bacila?, Radosti a trápení dětského věku – přednáška psycholožky. • Besedy nad obecní kronikou i besedování o obecní kronice pro školní děti. • Maminky a jejich malé děti navštěvují knihovnu v rámci Klubu maminek a miminek. • Poprvé proběhla Noc s Andersenem, která měla příznivý ohlas a těšila se velkého zájmu dětí. Místní knihovna v Dolní Bečvě, Obecní Karasova knihovna – Hutisko-Solanec • Knihovnické lekce: Kamarádka knihovna, Encyklopedie a naučná literatura. • Literární besedy: s ilustrátorem Alešem Dudkem, Jdeme na houby do knihovny, Výpravy do pravěku, Barevný svět ilustrací, Od básničky k pohádce, Pohádky a pověsti z okolí Radhoště, Děsivé dějiny ad. • Soutěže: Pohádkový milionář, Valentýnská soutěž, Václav Čtvrtek a jeho pohádky. • Čtenář roku 2010, Poznávejme stromy apod. Místní knihovna ve Valašské Bystřici • Noc s Andersenem. • Čtení ke 200. výročí K. J. Erbena. • Podzimní putování s Broučky. • Čtenářský kroužek. Místní knihovna ve Vidči • Výstava fotografií přírodovědného kroužku Poštolka a výstava knih s mysliveckou tematikou. • Osvobození obce Vidče. • Posezení seniorek u kávy a povídání o knížkách. • Čtenářský kroužek. Místní knihovna Kladeruby • Exkurze žáků 3. a 4. tříd ZŠ Kladeruby. Místní knihovna Loučka • Besedy v knihovně pro školní družinu. Obecní knihovna Velká Lhota • Soutěže: Chcete být milionářem?, Jak znáš knihy s Harry Potterem?, Uhádneš názvy knihoven? • 21. ročník tradičního Pochodu broučků ve spolupráci s obecním úřadem, požárníky a sportovci. Obecní knihovna Zašová • Pasování prvňáčků za čtenáře knihovny. Místní knihovna Jarcová • Exkurze v knihovně pro děti z MŠ Jarcová, čtení úryvků z pohádkových knih. Místní knihovna Loučka • 5 besed v knihovně pro školní družinu.

13


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Obecní veřejná knihovna v Kateřinicích • Výuka angličtiny s rodilým mluvčím ve spolupráci s obcí. • Soutěž o nejlepšího čtenáře. Obecní knihovna v Ratiboři • Nově zřízen Literární klub. Místní knihovna Liptál, Obecní knihovna Ústí u Vsetína • Proběhly počítačové kurzy v rámci projektu Senioři komunikují. • Fotografická soutěž (Liptál). Obecní knihovna Halenkov • Akce pro náctileté – Ultimate bass. • Pasování prvňáků na čtenáře, raut – děti dostaly knihu Jiřího Žáčka Pohádkový tobogán. • DESKOCLUB – deskové pevné hry pro děti 2.–4. tříd probíhají v knihovně každé pondělí. • Knihovna vydala obecní zpravodaj (4 čísla), na jeho stránkách propaguje činnost knihovny a její akce. Místní knihovna Horní Bečva • Pasování prvňáčků. • Spolupráce při pořádání představení ochotnických souborů. Veřejná knihovna Hovězí • Besedy pro MŠ a ZŠ (doporučená četba, práce s internetem, vyhledávání v souborném katalogu atd.). • Kutírna – pravidelné schůzky žen a dívek, kde probíhá tvoření podle námětů z knih.  Městská knihovna Karolinka • Literární besedy pro žáky ZŠ, knihovnické lekce pro děti MŠ. • Pro dospělé čtenáře se uskutečnila cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů. • Putování po Nepálu – cestopisná beseda Libora Bureše. Městská knihovna Kelč • Besedy o knihovně a o knihách pro Odborné učiliště Kelč. • Beseda pro MŠ Kelč (pro budoucí prvňáčky jeden rok půjčování zdarma). Obecní knihovna Nov ý Hrozenkov • Besedy pro základní školu. Obecní knihovna Valašská Polanka • Jednou za měsíc probíhá akce pro klienty denního stacionáře. • Noc s Andersenem. • Pasování prvňáčků na čtenáře. Místní knihovna ve Velk ých Karlovicích • Besedy a knihovnické lekce (např. Artur Ransome – Vlaštovky a Amazonky). Místní knihovna Zubří • Pasování prvňáčků na čtenáře. • Besedy: cestopisná beseda Japonsko s Jiřím Márou, literární beseda s Jaroslavou Grobcovou.

14


Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

• Noc s Andersenem. • Den města, Vánoční jarmark – akce s nakladatelstvím Anagram. OKRES ZLÍN Krajská knihovna Františka Bartoše • Festival Literární jaro Zlín 2011 se uskutečnil ve spolupráci s nakladatelstvím Kniha Zlín a nabídl autorská čtení, besedy o literatuře, setkání se zajímavými osobnostmi, výtvarnou dílnu pro děti i výstavu (Miroslav Huptych, Josef Kejha, Antonín Bajaja, Tereza Brdečková, Jiří Dědeček, Petra Hůlová, Vesna Tvrtković, Tereza Horváthová, Markéta Pilátová, Ivan Binar, Eda Kriseová, Miroslav Zikmund a další). • Po setmění s Erbenem – večerní program pro veřejnost inspirovaný 200. výročí narození K. J. Erbena. Akce byla vyvrcholením několikaměsíčního projektu Erbenománie. • Rozumíme historii?! – cyklus besed, který je realizován ve spolupráci se Státním okresním archívem Zlín (např. Dějiny Cikánu v českých zemích do 18. století, Dominik Fey, Šternberkové na Moravě). • Pozvání do říše pohádek a příběhů – akce v rámci Dne pro dětskou knihu: andělská výtvarná dílna, divadelní představení Velký Fuk, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Moje oblíbená pohádková postava, žonglérská dílna, čtení vánočních příběhů, prodej knih pro děti, výstavka knih pro děti, registrace dětí do 10 let zdarma. • Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi, ze svých oblíbených knih četli historik Ivan Bergmann, dramaturg Vladimír Fekar, historik umění Václav Mílek, etnografka Blanka Petráková a další. Vystoupili studenti ZUŠ Zlín, součástí programu byla prodejní výstavka výrobků Centra služeb postiženým Zlín. Městská knihovna v Brumově-Bylnici • Beseda o životě a díle Astrid Lindgrenové pro žáky ZŠ a PŠ při dětském domovu Valašské Klobouky – Návojná. • Pasování žáků 2. ročníků ZŠ na čtenáře knihovny. • Václav Čtvrtek – zábavné dopoledne pro žáky třetích tříd ZŠ. • Malování na chodníku před budovou knihovny s žáčky MŠ. • Autorské čtení, beseda a autogramiáda Tomia Okamury. Městská knihovna Fr yšták • Noc s Andersenem na vlnách ptačího zpěvu. Ptačí podobu části Noci s Andersenem vymezila Andersenova pohádka Slavík. Jakmile si ji děti vyslechly, měly za úkol rozpoznat co nejvíce z 11 hlasů ptáků našich měst, zahrad, polí a lesů. • Aukce výtvarných děl dětí ze školní družiny při ZŠ Fryšták – výtěžek z aukce byl určen na rozšíření knihovního fondu fryštácké knihovny. Děti si nejprve zvolily, které knihy obohatí její nabídku, a díky aukci se pak staly nepřímými dárci těchto titulů. • Noční svatojánské bdění – noc z 24. na 25. června přinesla setkání se čtenáři, povídání o svatojánských zvycích, z vinylových desek pouštěla hudba i poezie v podání básníků i výrazných hlasů. • Po stopách pověstí našeho regionu – žáci 6. ročníku ZŠ Fryšták se vydali za zasvěceného doprovodu fryštáckého kronikáře Česlava Zapletala nahlédnout do půvabů a tajemství Andrýskovy stezky, jež přibližuje historii i pozoruhodnosti Fryštáku. • Strašidelný Fryšták! – imaginární noční pouť městem pro děti ze školní družiny. Městská knihovna v Luhačovicích • Bylinky, magie, kouzla – výukový program pro žáky prvního stupně ZŠ. Děti si během dvou hodin prošly cestu, na které je uvítal starý mnich pověstí z místního kraje. Na trase musely prokázat dobré srdce, znalosti bylin, odvahu a zachránit ledovou královnu. • Pasování prvňáčků na čtenáře – každý školáček pronesl slavnostní slib, rytířem byl pasován do cechu čtenářského, obdržel šerpu, pasovací glejt a malé dárečky, podepsal pasovací listinu. Na závěr všechny děti zarecitovaly společnou básničku. Pasováním provázela skupina historického šermu a tance. • Týden komiksu – akce, která v MŠ, ZŠ a SŠ probíhala od září, vyvrcholila v říjnu průvodem komiksových postaviček městem. Děti a studenti kreslili komiks na libovolné téma, nejlepší výtvory byly vystaveny, úspěšní tvořitelé byli odměněni.

15


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Knihovna Boženy Benešové Napajedla • Etiopie očima evropské babičky – Svatava Nováčková, majitelka knihkupectví, přítomné seznámila se zážitky a zkušenostmi ze svého čtyřměsíčního pobytu v africké Etiopii. • Zase bude líp – beseda pro 8. a 9. třídy napajedelských základních škol se začínající dvacetiletou spisovatelkou Janou Žujovou, autorkou knih Zase bude líp a Kdo vlastně jsem? • Jak děti z MŠ vařily v knihovně kaši – v říjnu a v listopadu byla pro děti z napajedelské MŠ připravena hodinka dramatické výchovy na téma pohádky Hrnečku, vař! Na závěr dostaly děti za úkol vymalovat hrnečky, které byly vystaveny na výstavce v chodbě před knihovnou. Městská knihovna Otrokovice • Jaroslav Seifert – beseda v ZŠ Trávníky pro 8. a 9. třídu k 110 výročí narození. • Cestou necestou – každoroční posezení se členy Klubu turistů v Otrokovicích nad cestopisnými knihami a fotografiemi. • Noc s Andersenem – ve spolupráci DDM Sluníčko. • Už jsem čtenář – přivítání prvňáčků v knihovně na konci školního roku. Městská knihovna Slavičín • Pohádkiáda aneb Jak se hloupý Honza málem v pohádce stal panem králem! Dvoudenní zábavný happening pro děti organizovaný ve spolupráci s DDM ve Slavičíně. Pro malé zájemce byl připraven kouzelný měšec plný pohádkových překvapení formou soutěží, her, scének v knihovně, průvod masek městem, společný nocleh, stezka odvahy, ocenění vítězných družstev. • Hádej, hadači! Zábavně-naučná show pro handicapované klienty Charity sv. Vojtěcha Slavičín. Odpoledne plné četby, her a soutěží s diskotékou. • Literární chvíle v Horákově vile – komorní literárně-diskusní večer pro veřejnost pořádaný v Týdnu knihoven s tematikou české moderní prózy a jejích autorů. Městská knihovna ve Slušovicích • Královna Říše knih pasovala prváčky na čtenáře hůlkou, kterou si vypůjčila od knižní víly. Děti přitom dostaly řád, odznáček, kterým mohly říct celému světu, že už umí číst. Děti obdržely také čestný čtenářský průkaz. Pokud se s tímto průkazem přišly do konce prázdnin přihlásit do knihovny, neplatily roční poplatek. • Pro předškoláčky a pro MŠ se konaly besedy S Večerníčkem za pohádkou. Děti poznávaly znělky z televizních večerníčků a hádaly názvy večerníčků a jména pohádkových postav podle indicií. Místní lidová knihovna ve Štítné nad Vláří • Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, prvňáčci obdrželi z projektu knížku Zmizelá škola. Při této příležitosti bylo v knihovně slavnostně pasováno 22 prvňáčků na čtenáře. • V březnu knihovna již popáté vyhlásila pro MŠ soutěž malých výtvarníků Čteme dětem. Úkolem dětí bylo nakreslit obrázek z nejoblíbenější knížky. Autoři nejhezčích obrázků byli v knihovně odměněni a jejich výkresy zdobí dětské oddělení. Městská knihovna Valašské Klobouk y • Pocta Karlu Hynkovi Máchovi – besedy ke 200. výročí narození. • Známá i neznámá Božena Němcová – besedy k 190. výročí narození. • Potulná pohádková země – putovní výstava spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové, kterou jsme obohatili a rozšířili o výtvarná a literární díla dětí ZŠ. Tématem byly opět strašidla a pohádkové bytosti. Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice • Divadlo Povidlo zahrálo na závěr projektu s MŠ Celé Česko čte dětem. • Pasování na čtenáře (1. třídy ZŠ). • Jarní čajování – povídání nad knihami o bylinkách a bylinkářkách.

16


Rok 2011 v knihovnách Zlínského kraje

Místní knihovna v Komárově • Večer s komárovskými kronikami. Veřejná knihovna obce Spytihněv • Cestopisné besedy – Indie, Vatanau, Compostela, Izrael, Maroko, Keňa. Obecní knihovna v Tlumačově • Beseda Japonsko s otevřenou pusou s cestovatelem Jiřím Márou. • Noc s Andersenem. Obecní knihovna Loučka • Z vyprávění našich dědečků a babiček – literární a výtvarná soutěž. Místní knihovna ve Vlachově Lhotě • Beseda s místním rodákem J. Dubcem, letcem 2. světové války. Místní knihovna v Podkopné Lhotě • Mezinárodní den dětí – kreslení pohádkových hrdinů na chodník před knihovnou.

Ocenění knihoven Titul Knihovna roku je zaměřen na ocenění činnosti vesnických knihoven a je těsně provázán se soutěží Vesnice roku, kterou každoročně organizuje Spolek pro obnovu venkova s dalšími vyhlašovateli. V roce 2011 získala titul Knihovna roku Zlínského kraje Obecní knihovna ve Vlachově Lhotě vedená panem Miroslavem Častulíkem. Knihovna byla oceněna především za mimořádnou aktivitu knihovníka při organizování akcí na podporu čtenářství a za zapojení knihovny do společenského a kulturního života v obci. V roce 2011 vyhlásil SKIP a společnost Skanska soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2011. V kategorii měst 20 000 až 40 000 obyvatel stejně jako v roce 2010 zvítězila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, v kategorii měst 5 000 až 10 000 obyvatel se umístila na 1. místě Městská knihovna Valašské Klobouky. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zorganizoval již dvanáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše.

17


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Ediční činnost – výběr z edičních počinů knihoven Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana • Kde končí svět 2011 : sborníček vítězných prací z krajské literární soutěže pro děti pořádané knihovnami Zlínského kraje. Uherské Hradiště 2011. ISBN -80-260-0202-4 • Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně 2011: sborníček vybraných prací z výtvarné soutěže pro děti pořádané Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti literární soutěž. V Uherském Hradišti 2011. Krajská knihovna Františka Bartoše • Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2010. Zpracovala Jana Tomancová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín 2011. ISBN 978-80-86886-39-8 • ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín : KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Muzeum Kroměřížska. 1990–. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 2011. 1214-0139 Masar ykova veřejná knihovna Vsetín • Talent ze šuplíku : almanach prací literární soutěže v poezii a próze: Nejlepší práce literární soutěže v poezii a próze vyhlášené Masarykovou knihovnou v roce 2011. Vsetín 2011. ISBN -80-904139-9-3 • Klik! Tak jsem tady! aneb O poklad strýca Juráša : Almanach dětských literárních prací okresu Vsetín. Vsetín 2011. ISBN 978-80-904139-7-9 • Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – vychází každý měsíc. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm • Povídání ve tmě, aneb Když je černá hodinka, povídá si rodinka. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm 2011. ISBN 978-80-904224-9-0 • Město v mé paměti V. : soubor literárních prací tvůrčí seniorské skupiny 2011. Rožnov pod Radhoštěm 2011. ISBN 978-8087334-07-2 • Město v mé paměti VI. : soubor literárních prací tvůrčí seniorské skupiny 2011. Rožnov pod Radhoštěm 2011. ISBN 97880-87334-10-2 • Deáková, Jindřiška. Můj Rožnov : vzpomínky na Rožnov mého mládí. Rožnov pod Radhoštěm 2011. Edice Milé tisky, sv. 2. ISBN 978-80-87334-09-6 Městská knihovna Valašské Meziříčí • Knihovníci na radnici : Zprávy včasné, co se děje v Krásně. Valašské Meziříčí 2011. Dvouměsíčník informací o dění v knihovně s přílohou kulturně-historických výročí Meziříčské kalendárium.

18


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI V roce 2011 zajišťovaly výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři pověřené a krajská knihovna. Krajská knihovna Františka Bartoše plnila a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 401 zaregistrovaných základních knihoven ve Zlínském kraji tak, jak jsou definovány v § 11 odst. 4 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Pro okres Zlín vykonává regionální funkce KKFB. Na základě smluvního vztahu pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí: • pro okres Kroměříž Knihovnu Kroměřížska – příspěvkovou organizaci (KK), • pro okres Uherské Hradiště Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvkovou organizaci (KBBB), • pro okres Vsetín Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK). Výkon regionálních knihovnických služeb byl v roce 2011 zaměřen na pomoc při tvorbě a aktualizaci webových stránek knihoven, zpřístupnění on-line katalogů knihoven a retrospektivní zápis knihovních fondů. Důležitým úkolem metodiček bylo navštívit nově zvolené zástupce měst a obcí a vysvětlit jim, v čem spočívá spolupráce v oblasti regionálních knihovnických služeb. Krajská a pověřené knihovny zajišťovaly pro obsluhované knihovny Zlínského kraje tyto regionální služby: • nákup, zpracování, distribuci výměnných souborů, • poradenskou a konzultační činnost, • pomoc při zavádění nových informačních technologií, • vzdělávání knihovníků, • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, • zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí. Zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí zahrnuly KKFB a KK do objednávky služeb u profesionálních knihoven, MVK a KBBB zajišťovaly tuto činnost vlastními pracovníky. Nákup, zpracování a distribuce výměnných souborů Výměnný fond (VF) je budován z finančních prostředků rozpočtu Zlínského kraje a je součástí knihovních fondů krajské a pověřených knihoven. Vynaložené finanční prostředky na VF v roce 2011 byly 1 753 913 Kč. Průměrně obdržela každá obsluhovaná knihovna 2–3 soubory knih. V roce 2011 bylo vyexpedováno o 10 souborů méně než roce 2010, ale soubory celkově obsahovaly více svazků – o 4 436 více knihovních jednotek. Poradenská a konzultační činnost Oproti předchozímu roku stouply počty metodických návštěv v knihovnách, při kterých byla řešena řada problémů ze strany obsluhovaných knihoven (např. práce s automatizovanými knihovnickými systémy, retrokonverze knihovního fondu, umístění knihovny, velikosti pracovních úvazků v knihovnách, řazení fondu). Celkový počet konzultací mírně klesl, což je také dáno častým řešením problémů v rámci metodických návštěv. Přímá jednání se zástupci obcí proběhla 637krát, což je o 122 více než v předchozím roce. Metodici a zástupci knihoven často jednali s nově zvolenými zástupci obcí, proto je tento počet výrazně vyšší než v předchozím roce. Krajská, pověřené a další profesionální knihovny zpracovaly 324 statistických výkazů a sumářů KULT V 12.01 za rok 2010. Pomoc při zavádění nových informačních technologií Služba zahrnovala pomoc s řešením základních problémů servisu software, instalaci a údržbu knihovnických programů, generování a aktualizaci souborných katalogů, servis programu pro evidenci knihovních fondů a pro evidenci a cirkulaci výměnného fondu aj. KKFB a pověřené knihovny se postupně snaží, aby všechny knihovny v kraji měly provedenu retrokonverzi fondu a měly alespoň jednoduchou webovou stránku.

19


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

V roce 2011 přibylo 17 knihoven, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu. Retrokonverzi knihovního fondu má provedenu celkem 60 % obsluhovaných knihoven kraje. Bylo vytvořeno 56 webových stránek knihoven. Na webových stránkách obecních knihoven přibylo 44 on-line katalogů. Webové stránky knihoven 300

264

179

145

99

41

36

121

155

201

257

2007

2008

2009

2010

2011

250 200 150 100 50 0

Knihovny bez webové stránky

Knihovny s webovou stránkou

Počty neprofesionálních knihoven, které splňují kritéria 250 200

206

150

160 143

150

141

100

102

50 0 Kompletní retrokonverze fondu

Webová stránka knihovny

Počet knihoven, které splňují k 31. 12. 2010

Elektronický katalog na internetu

Počet knihoven, které splňují k 31. 12. 2011

Vzdělávání knihovníků V roce 2011 se uskutečnilo v kraji celkem 45 vzdělávacích akcí, což je o 6 akcí méně než v loňském roce. Pokles byl způsoben především realizací celorepublikového cyklu vzdělávacích akcí pro knihovníky, jehož se účastní mnoho profesionálních knihovníků v kraji. Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou zúčastnilo 24 knihovníků. KKFB uspořádala pro knihovníky kraje 16 vzdělávacích akcí. Klub dětských knihoven Zlínského kraje organizoval semináře Dítě předškolního věku (v KKFB) a seminář Inspirace pro práci s dětmi (v MVK Vsetín). Pro pracovníky menších knihoven byl opět pořádán kurz Knihovnické minimum. V průběhu roku 2011 se uskutečnilo 7 kurzů počítačové gramotnosti, které byly podpořeny z programu MK ČR – VISK 2. Pověřené knihovny uspořádaly 29 vzdělávacích akcí pro knihovníky, které byly zaměřeny na: školení práce s automatizovaným knihovním systémem, webový katalog Carmen, šablonu pro tvorbu webových stránek, meziknihovní výpůjční službu, elektronické knihy a čtečky e-knih, knihovny v obci (co venkovské Knihovny umějí a mohou), práci s veřejností, komunikaci s uživateli, Jednotnou infor-

20


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

mační bránu, specifika práce s osobami seniorského věku, tvorbu a využívání souboru národních autorit, Internet pro děti v knihovně. KBBB organizovala exkurzi do Knihovny roku 2011 – Místní veřejné knihovny Vavřinec-Veselice a do Městské knihovny Bojkovice. Krajského semináře, který pořádaly společně KKFB a  MVK Vsetín, se zúčastnilo 50 knihovníků Zlínského kraje. Na semináři zazněly příspěvky: „Čtenáři a čtení v České republice – nad 2. reprezentativním výzkumem (Prof. Jiří Trávníček), Aktualizace standardu pro veřejné knihovny (PhDr. Vít Richter), Jak si vedou profesionální knihovny v kraji? (Ing. Jana Tomancová) a Okolo knihovnického pultu (Bc. Zdenka Haplová). V kraji probíhají rovněž semináře zaměřené primárně na dobrovolné knihovníky, někdy jsou přizváni i starostové těchto knihoven (Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín): • Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín • Seminář pro neprofesionální knihovníky okresu Kroměříž • Setkání starostů a knihovníků okresu Uherské Hradiště • 6. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín Obsahem seminářů bylo: prezentace výsledků ankety spokojenosti s RF, interiéry knihoven, osobnost knihovníka, komunikace se seniory, zhodnocení plnění standardů VKIS, představení jednotlivých knihoven, MVS, novinky regionální literatury apod. Porady byly připraveny jednak KKFB a  pověřenými knihovnami pro své profesionální knihovníky a  jednak profesionálními knihovnami pro knihovníky neprofesionálních knihoven. V roce 2011 se stejně jako v roce předchozím uskutečnilo 30 porad, kterých se zúčastnilo 388 knihovníků. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Služba je zaměřena na  ochranu knihovního fondu. Revize probíhaly podle stanoveného pětiletého plánu. Aktualizace knihovních fondů zahrnuje činnosti jako např. probírku knihovního fondu po obsahové stránce, zápis staršího knihovního fondu do databáze, vyřazovaní knihovních jednotek, přebalování, značení abecední i znaky MDT apod. Revize knihovního fondu byla provedena ve 46 knihovnách a aktualizace fondu ve 123 knihovnách. Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí Po dohodě s provozovateli obsluhovaných knihoven provádí nákup knih pověřené knihovny v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb knihovníci profesionálních knihoven, v několika případech si provozovatelé a knihovníci obsluhovaných knihoven provádí nákup knih sami. Zpracování knihovního fondu zakoupeného z prostředků obcí provádí pověřené knihovny v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb další profesionální knihovny. Celkově bylo nakoupeno 11 994 svazků pro 113 knihoven. Zpracováno bylo 24 723 svazků pro 264 knihoven. Veřejné knihovny okresu Kroměříž V okrese Kroměříž zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 110 zaregistrovaných základních knihoven a poboček těchto knihoven Knihovna Kroměřížska. Na výkonu regionálních služeb se podílely kromě Knihovny Kroměřížska: • Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem • Městská knihovna Holešov • Městská knihovna v Chropyni • Městská knihovna Morkovice Pro rok 2011 vypověděla Obec Mrlínek Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb. Knihovna byla v roce 2011 uzavřena pro veřejnost. Po celý rok 2011 byla z důvodu rekonstrukce budovy pro veřejnost uzavřena pobočka Obecní knihovny Bařice Velké Těšany. V roce 2011 byla neplánovaně z důvodu rekonstrukce uzavřena knihovna Míškovice. Stavební úpravy, rekonstrukce proběhly v knihovnách: Měrůtky, Míškovice, Nová Dědina a Zborovice. Celková rekonstrukce budovy byla provedena ve Slavkově pod Hostýnem, Troubkách, Velkých Těšanech a Zdounkách. Místní knihovna Zdounky je přestěhována do náhradních prostor a služby veřejnosti jsou poskytovány v omezeném čase (tento režim je plánován až do jara 2012). Úpravy interiéru (vymalování, nový nábytek) proběhly v knihovnách: Bělov, Brusné, Martinice, Nová Dědina, Počenice, Roštín a Troubky. V  rámci projektu VISK  3 získaly pro rok 2011 dotaci knihovny: Knihovna Kroměřížska, Městská knihovna Holešov, Městská knihovna Koryčany, Místní knihovna v Pačlavicích a Obecní knihovna v Kyselovicích. Finanční podporu pro práci s dětmi získala Městská knihovna v Hulíně z Nadace Děti – kultura – sport.

21


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od roku 2007 Souborný katalog pro veřejné knihovny okresu Kroměříž. V roce 2011 byl do automatizovaného knihovního systému (dále AKS) Clavius REKS zapsán knihovní fond neprofesionálních knihoven Rataje, Břest, Nová Dědina a Záříčí v celkovém počtu 11 227 svazků. Celkem je proveden retrospektivní zápis knihovního fondu do AKS Clavius REKS ve 20 neprofesionálních knihovnách. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz i ze stránek konkrétních knihoven nebo obcí. Retrospektivní konverzi i zápis ročních přírůstků do systému Clavius REKS prováděly pracovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska. Všechny profesionální knihovny okresu Kroměříž pracují v AKS Clavius. V AKS Clavius REKS (výpůjční modul) pracuje neprofesionální knihovna Rusava. Webové stránky má vytvořeno 56 neprofesionálních knihoven (v roce 2011 bylo vytvořeno 24 webových stránek knihoven). Z toho 16 knihoven využívá domény svého provozovatele, na jehož webové stránce má umístěný odkaz. Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz/sluzby/pro-knihovny.html. Veřejné knihovny okresu Uherské Hradiště V okrese Uherské Hradiště pracuje 87 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2011 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana knihovny: • Místní knihovna Bílovice • Městská knihovna Bojkovice • Místní knihovna Ostrožská Nová Ves • Obecní knihovna ve Starém Hrozenkově • Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Se všemi zúčastněnými městy a obcemi (76) zůstaly v platnosti uzavřené smlouvy o spolupráci z roku 2003. Do sice náhradních, ale kvalitnějších prostor byla přestěhována knihovna v Ostrožské Nové Vsi. Do areálu základní školy se přestěhovala knihovna v Traplicích, do nových, vkusně adaptovaných prostor na obecním úřadě, se z nevyhovujících prostor přestěhovala knihovna ve Zlámanci. Stěhovala se i knihovna v Kudlovicích (bohužel ne do kvalitnějších prostor) a ve Lhotce-Hradčovicích proběhla rozsáhlá rekonstrukce stávající knihovny. Hlavní část spolupráce s knihovnami se odvíjí při pomoci na revizích knihovního fondu, aktualizaci, pomoci při nákupu a zpracování knih, při vyřazování a při automatizaci knihovních procesů. Při nákupu pro obce jsou uplatňovány rabaty, které knihovna dostává od svých dodavatelů. AKS Clavius REKS modul katalogizace mají v okrese Uherské Hradiště všechny malé knihovny, některé knihovny systém pořídily v rámci dotačního programu VISK 3. Úplná retrokonverze je provedena u 38 knihoven. Výpůjční protokol pro své knihovny pořídily další obce – v automatizovaném výpůjčním systému půjčuje 17 knihoven okresu. Retrokonverze knihovního fondu byla ukončena v knihovnách v Břestku, Lopeníku, Salaši, Stupavě, Veletinách a Slavkově. Aktualizace proběhly nejvíce v knihovnách, kde se knihy zapisovaly do AKS Clavius REKS, a kde se chystala revize knihovního fondu. Všechny profesionální knihovny i neprofesionální knihovny mají své www stránky. Na každé webové stránce je umístěn odkaz na on-line katalog (některé on-line katalogy budou plně funkční po dokončení retrokonverze knihovního fondu dané obce). Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana – www.knihovnabbb.cz/cz/pro_knihovny. Veřejné knihovny okresu Vsetín V okrese Vsetín pracuje 80 obsluhovaných knihoven a v roce 2011 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Masarykovy veřejné knihovny Vsetín knihovny: • Obecní knihovna Horní Lideč • Základní knihovna Jablůnka • Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm • Městská knihovna Valašské Meziříčí

22


Fotografie z v ybraných knihoven

Okres Kroměříž

O pohár tety Kateřiny, Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem

Beseda s Pavlou Jazairiovou, Městská knihovna Holešov

Muzikoteratie, Městská knihovna v Hulíně

Akademie 3. věku, Městská knihovna v Koryčanech

Noc se Sherlockem Holmesem, Knihovna Kroměřížska

Kurz práce na počítači, Obecní knihovna v Kyselovicích


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Okres Uherské Hradiště

Noc s Andersenem, Místní knihovna Babice

Setkání starostů a knihovníků, Místní knihovna Bílovice

Beseda s prvňáčky, Místní knihovna Buchlovice

Pasování na čtenáře, Místní knihovna Dolní Němčí

Beseda s Michalem Čagánkem, Místní knihovna Strání

Dětský den se Čtyřlístkem, Městská knihovna Uherský Ostroh


Fotografie z v ybraných knihoven

Okres Vsetín

Obecní knihovna v Halenkově

Základní knihovna Jablůnka

Čtenářka roku 2011 do 15 let, Městská knihovna Valašské Meziříčí

Obecní knihovna Velká Lhota

Můj nevidomý kamarád, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, pobočka Trávníky

Beseda pro mládež, Místní knihovna Zubří


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Okres Zlín

Jak děti z MŠ vařily v knihovně kaši, Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Pasování žáků, Městská knihovna v Brumově Bylnici

Pasování prvňáčků na čtenáře, Městská knihovna v Luhačovicích

Pasování na čtenáře, Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice

Čteme rádi – čteme nahlas, Městský klub a knihovna Slavičín

Obecní knihovna v Tlumačově


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

Provozovateli knihoven byly provedeny rekonstrukce prostor nebo úpravy interiéru knihoven ve Střelné, Veselé, Pozděchově, Lužné, Halenkově a ve Valašské Polance. V knihovně v Hovězí byla koupena nová tiskárna a rozšířena půjčovní doba o dvě hodiny za týden. Také v knihovně Karolinka byla rozšířena výpůjční doba pro veřejnost o čtyři hodiny týdně. Uzavřena zůstává knihovna v Růžďce, probíhá rekonstrukce nově vyčleněných prostor pro tuto knihovnu. Knihovna v Oznici byla od září také uzavřena z důvodu rekonstrukce. Knihovna v Kateřinicích byla přestěhována ze základní školy do nových prostor na obecním úřadě. Je vybavena novým nábytkem, vznikl dětský koutek a návštěvníci mají možnost připojení k internetu přes WI-FI. V projektu VISK 3 v roce 2011 uspělo deset obcí. Z dotace byla hrazena změna knihovního systému KP-Win na systém Kp-Win SQL v těchto knihovnách: Místní knihovna Valašská Senice, Místní knihovna Lačnov, Obecní knihovna Bystřička, Místní knihovna Vigantice, Místní knihovna v Dolní Bečvě, Obecní Karasova knihovna Hutisko-Solanec, Místní knihovna ve Vidči a Obecní knihovna Střítež nad Bečvou. Místní knihovna v Hošťálkové obdržela dotaci na zavedení automatizovaného knihovního systému a Městská knihovna Kelč dotaci na katalog OPAC. Knihovny okresu Vsetín jsou tradičně úspěšné v dotacích z programu Knihovna 21. století. Letos uspěly knihovny: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské Meziříčí (dva projekty) a Masarykova veřejná knihovna Vsetín (tři projekty). Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín pokračovala i v roce 2011. Kritéria hodnocení vycházela z celoročních statistických výkazů. V březnu 2011 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za rok 2010. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila paní Alena Kozubíková z Obecní knihovny Valašská Polanka, v kategorii dobrovolných knihovnic 1. místo obsadila paní Dagmar Karasová z Místní knihovny ve Vidči. Vyhlášení vítězů za rok 2011 proběhne na jaře 2012, až budou známy výsledky celoročních statistických údajů. Knihovny okresu pravidelně dodávají do MVK Vsetín seznamy nakoupených knih, které oddělení katalogizace kontroluje, katalogizuje novinky a údaje o knihách v jednotlivých knihovnách dodává do Souborného katalogu ČR, takže uživatelé mohou prostřednictvím internetu zjistit informace o umístění knih v profesionálních knihovnách okresu. MVK buduje souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín. V knihovnách Veselá a Kateřinice byla dokončena retrokonverze knihovního fondu. Půjčování v programu KP-Win bylo zahájeno v knihovně ve Stříteži nad Bečvou, ve Vidči, v pobočce knihovny v Zašové – Obecní knihovně Veselá a v Kateřinicích. Ve vyšší verzi programu začaly ve 2. pololetí roku 2011 půjčovat knihovny ve Vidči, Stříteži nad Bečvou, Viganticích a v Hutisku-Solanci. Webové stránky má vytvořeno 25 neprofesionálních knihoven a jedna jejich pobočka. Informace k  programu regionálních funkcí jsou dostupné na  webových stránkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-10056/. Veřejné knihovny okresu Zlín V okrese Zlín pracuje 119 obsluhovaných knihoven a v roce 2011 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Krajské knihovny Františka Bartoše knihovny: • Městská knihovna Brumov-Bylnice • Městská knihovna Fryšták • Městská knihovna Luhačovice • Knihovna Boženy Benešové Napajedla • Městská knihovna Otrokovice • Městská knihovna Slavičín • Městská knihovna Slušovice • Místní lidová knihovna Štítná nad Vláří • Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice • Městská knihovna Valašské Klobouky Do nových prostor byly přestěhovány knihovny: Tichov, Zádveřice (knihovny byly částečně vybaveny novým nábytkem), Vysoké Pole (prostory počítačové učebny nového Envicentra). Během roku 2011 byly provedeny estetické úpravy v knihovnách: Drnovice (nová televize a výpůjční pult, zřízen nový dětský koutek), Kaňovice, Vlachovice-Vrbětice (nové počítače s tiskárnou), Karlovice (výměna oken a regálů), Březnice (vyměněna oken, vymalováno), Křekov (výměna oken, rozšíření knihovny o vstupní místnost, vymalováno, nové vstupní dveře), Hostišová (nový stůl pro čtenáře, nové potahy), Žlutava (výměna oken). V roce 2011 využily dotaci VISK 3 na zkvalitnění služeb knihovny tyto obce: Nedašova Lhota, Rokytnice, Kochavec, Veselá a Kaňovice. V rámci programu VISK 3 získaly automatizovaný knihovní systém KP-Win SQL knihovny v obcích Halenkovice, Žlutava,

23


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Rokytnice, Vlachovice a Vrbětice. Obec Petrůvka začala půjčovat v systému Clavius. Od listopadu používá KP-Win SQL pro půjčování i knihovna v Želechovicích nad Dřevnicí, které byla licence zakoupena ještě v době, kdy spadala pod Krajskou knihovnu Františka Bartoše. Automatizovaný knihovní systém má celkem 22 neprofesionálních knihoven okresu. Dotační program VISK 3 využily také profesionální knihovny v Luhačovicích, Brumově, Fryštáku a Vizovicích. Krajské knihovně byla poskytnuta dotace na projekt WWW katalogy knihovních fondů obecních knihoven regionu Štítná nad Vláří. Vyhlášení vítězů soutěže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín bylo na  programu březnového semináře pro starosty a knihovníky okresu Zlín. Nejlepším knihovníkem se stal Miroslav Častulík z knihovny ve Vlachově Lhotě, na druhém místě skončila Lenka Plišťáková z Místní knihovny v Dešné a 3. místo obsadila Bc. Táňa Urbaníková, která se stará o Obecní knihovnu v Bohuslavicích nad Vláří. V některých střediscích ještě probíhá retrozápis knihovních fondů do PC. V roce 2011 byla tato konverze dokončena v knihovnách v Březůvkách, Doubravách, Kašavě a Pohořelicích. Elektronický katalog má na internetu 60 knihoven (v roce 2011 přibylo 8 on-line katalogů). Webové stránky má 61 neprofesionálních knihoven (v roce 2011 přibylo 9 webových stránek). Krajská knihovna výkon regionálních funkcí pověřenými a dalšími profesionálními knihovnami průběžně sleduje a kontroluje. Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše – www.kfbz.cz/rf.htm.

PLNĚNÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V ROCE 2011 Vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen VKIS) vycházelo v roce 2011 z metodického pokynu MK ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky vydaného v roce 2005. Standardy VKIS jsou nástrojem motivace a jeho indikátory jsou využívány při poskytování a využívání peněžních prostředků z veřejných rozpočtů za účelem podpory rozvoje VKIS. Pro účely vyhodnocení standardu VKIS Krajská knihovna Františka Bartoše využila statistická data o  činnosti 298 veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2011. V tomto počtu je zahrnuta také činnost 101 poboček. Krajská knihovna Františka Bartoše každoročně vyhodnocuje plnění standardů a výsledky prezentuje na poradách a seminářích určených knihovníkům kraje, při jednáních s provozovateli knihoven a na www.kfbz.cz/vkis.htm.

Knihovny, které splnily v roce 2011 všechny standardy VKIS V roce 2011 splnilo všech pět standardů 34 knihoven v kraji (tj. 11 % z celkového počtu knihoven), čtyři standardy splnilo 28 knihoven. Knihovny, které splňují všechna kritéria standardu VKIS v jeho minimální hodnotě: • okres Kroměříž: Knihovna Kroměřížska, Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem, Městská knihovna Morkovice, Obecní knihovna Skaštice, • okres Uherské Hradiště: Místní knihovna Babice, Městská knihovna Hluk, Městská knihovna Uherský Ostroh, Městská knihovna Staré Město, Místní knihovna Stupava, • okres Vsetín: MVK Vsetín, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Karolinka, Obecní knihovna Halenkov, Místní knihovna Horní Bečva, Obecní knihovna Horní Lideč, Městská knihovna Kelč, Obecní knihovna Jablůnka, Obecní knihovna Nový Hrozenkov a Místní knihovna ve Valašské Bystřici, • okres Zlín: Městská knihovna v Brumově Bylnici, Městská knihovna v Luhačovicích, Knihovna Boženy Benešové Napajedla, Městská knihovna Slavičín, Městská knihovna Slušovice, Městská knihovna Valašské Klobouky, obecní knihovny v Bohuslavicích na Vláří, Haluzicích, Hostišové, Lukovečku, Loučce, Kelníkách, Neubuzi, Rudimově a Vlachově Lhotě.

24


Plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb v roce 2011

Počty knihoven Zlínského kraje, které splnily jednotlivé standardy v roce 2011 Veřejně přístupný internet

196

102

Studijní čtenářská místa

195

103

Roční přírůstek k.j. (bez VF)

136

162

Výdaj na doplňování knihovního fondu

74

224

Provozní doba knihovny týdně

67

231

počet knhoven, které nesplňují minimální hodnotu standardu

počet knhoven, které splňují minimální hodnotu standardu

V roce 2011 přibylo ve Zlínském kraji 5 knihoven, které splnily všechna kritéria. Více knihoven plnilo standard počet studijních míst, což souvisí s rekonstrukcí a novými prostory mnoha knihoven, dále došlo k zlepšení u kritérií roční přírůstek knihovního fondu a výdaj na doplňování knihovního fondu. Pouze u jednoho kritéria, počet PC pro veřejnost s internetem, došlo k poklesu knihoven, které tento standard splňují. Standard provozní doby pro veřejnost týdně stále mnoho knihoven neplní, v roce 2011 plnilo minimální hodnou standardu jen 23 % knihoven kraje. Tento problém je především u knihoven v malých obcích. Zlepšení mnoha knihoven oproti roku 2010 je pozitivní, zdá se, že stále více zřizovatelů knihoven si uvědomuje nezbytnost zlepšení svých služeb, ačkoliv ne vždy jsou podmínky pro plnění alespoň minimálních hodnot standardů VKIS ve městech a obcích ideální. Počty knihoven, které plnily jednotlivé standardy v letech 2010 a 2011 200

150

100

50

0

68

67

Provozní doba knihovny pro veřejnost týdně

66

74

Nákup knihovního fondu

128

136

Roční přírustek knihovních jednotek bez VF

2010

185

195

200

196

Počet studijních Počet veřejně míst pro uživatele přístupných knihovny stanic připojených k internetu 2011

25


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

KRAJSKÝ ROZBOR ČÍSELNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2010/2011 Knihovny s profesionálními pracovníky

Celkem 2010

2011

2010

2011

2010

2011

2 917 532

2 940 151

2 092 330

2 115 275

825 202

824 876

4,9

5,0

5,2

5,2

4,4

4,4

956 778

959 667

775 851

779 228

180 927

180 439

33

33

37

37

22

22

Přírůstek knihovních jednotek

101 294

103 131

82 984

83 962

18 310

19 169

Úbytek knihovních jednotek

77 934

80 512

57 766

61 017

20 168

19 495

87 521

88 396

71 219

72 398

16 302

15 998

14,8

15,0

17,6

17,9

8,8

8,6

23 603

24 184

17 475

18 337

6 128

5 847

27,0

27,4

24,5

25,3

37,6

36,6

2 210 487

2 361 243

2 027 156

2 172 123

183 331

189 120

25,3

26,7

28,5

30,0

11,2

11,8

1 104 142

1 138 305

917 266

926 229

186 876

212 076

4 950 211

5 027 473

4 458 062

4 556 370

492 149

471 103

8,4

8,5

11,0

11,2

2,6

2,5

KNIHOVNÍ FOND Počet svazků na 1 obyvatele Svazky naučné literatury z celkového počtu knihovního fondu % svazků naučné literatury z celkového počtu knihovního fondu

ČTENÁŘI % čtenářů z počtu obyvatel Čtenáři do 15 let % čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů   NÁVŠTĚVNÍCI Počet návštěv na 1 čtenáře Virtuální návštěvy webových stránek   VÝPŮJČKY Počet výpůjček na 1 obyvatele Obrat knihovního fondu Výpůjčky pro dospělé % výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro dospělé Výpůjčky pro čtenáře do 15 let

1,7

1,7

2,1

2,2

0,6

0,6

3 183 892

3 293 226

2 889 148

3 002 900

294 744

290 326

29,1

28,5

30,5

29,9

15,3

14,0

688 944

717 317

574 981

605 160

113 963

112 157

% výpůjček pro čtenáře do 15 let z celkového počtu výpůjček

13,9

14,27

12,9

13,28

23,2

23,81

% výpůjček naučné literatury pro čtenáře do 15 let z celkového počtu výpůjček pro čtenáře do 15 let

26,0

24,0

26,3

24,0

25,2

23,7

983 373

923 696

900 202

855 126

83 171

68 570

19,9

18,4

20,2

18,8

16,9

14,6

Výpůjčky periodik % výpůjček periodik z celkového počtu výpůjček DALŠÍ ÚDAJE MVS, MMVS (uspokojené požadavky) Kulturní akce Vzdělávací akce Vydané publikace Počet studijních míst

15 463

14 747

14 164

13 712

1 299

1 035

4 568

4 689

3 979

4 015

589

674

700

700

670

670

30

30

19

15

19

15

0

0

3 506

3 675

1 747

1 845

1 759

1 830 412

Počet počítačů pro uživatele

789

805

386

393

403

z toho napojených na internet

742

765

349

359

393

406

Zaměstnanci knihoven (přepočtený stav)

254

252

254

248

-

3,45

17 154 728

17 505 012

14 706 087

14 910 369

2 448 641

2 594 643

Prostředky na nákup knihovního fondu

26

Knihovny s neprofesionálními pracovníky


Srovnání v ybraných ukazatelů za období 2007–2011

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ZA OBDOBÍ 2007–2011 Registrovaní uživatelé Návštěvníci Návštěvníci internetu Výpůjčky Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost

2007

2008

2009

2010

2011

92 083

89 553

86 591

87 521

88 396

1 396 462

1 413 378

2 063 101*

2 210 487

2 361 243

-

216 528

205 286

214 839

197 030

5 004 616

4 983 354

4 916 414

4 950 211

5 027 473

4 895

4952

4991

5 268

5 389

* Od roku 2009 se do celkového počtu návštěvníků započítávají také návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí, návštěvníci, kteří využívají internet v knihovně a návštěvníci on-line služeb.

Registrovaní uživatelé 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

2007

2008

2009

2010

Uživatelé stařší 15 let

Děti do 15 let

2008

2010

2011

Návštěvníci 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

2007

2009

Návštěvníci on-line služeb

2011

Fyzičtí návštěvníci

27


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Výpůjčky 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2007

2008

2009

Výpůjčky bez periodik

2010

2011

Výpůjčky periodik

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

2007

2008

2009

Vzdělávací akce pro veřejnost

2010

2011

Kulturní akce pro veřejnost

Návštěvníci internetu v knihovně 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

28

2008

2009

2010

2011


25 004

16 844

8 525

23 465

13 858

441 829

Chropyně

Koryčany

Kvasice

Morkovice

Zdounky

Celkem

187 054

13 404

13 588

31 799

11 950

14 945

12 268

18 358

23 194

14 593

11 923

24 675

15 722

12 637

60 809

24 207

13 327

504 453

KBBB Uh. Hradiště

Babice

Bílovice

Bojkovice

Boršice

Buchlovice

Dolní Němčí

Hluk

Kunovice

Nivnice

Ostrožská Nová Ves

Staré Město

Starý Hrozenkov

Strání

Uherský Brod

Uherský Ostroh

Vlčnov

Celkem

2010

23 528

Okres Uh. Hradiště

115 812

Hulín

40 643

Bystřice p. Hostýnem

Holešov

174 150

2010

509 433

13 351

24 503

60 722

12 517

15 095

25 287

11 684

13 850

23 597

18 614

12 445

15 176

12 015

31 489

13 296

13 392

192 400

2011

450 232

14 008

24 465

8 727

16 259

25 513

23 857

116 275

41 161

179 967

2011

Knihovní fond celkem

KK Kroměříž

Okres Kroměříž

Knihovní fond

768

26

43

140

25

13

25

19

34

18

22

32

15

30

37

12

20

257

2010

596

8

29

14

10

23

64

106

100

242

2010

710

23

43

112

25

13

25

19

34

18

20

29

18

24

38

13

15

241

2011

502

8

30

14

10

18

23

89

91

219

2011

Počet exemplářů periodik

5,3

4,4

5,4

3,6

3,4

18,3

3,6

3,5

4,4

4,3

4,2

4,1

6,0

5,4

7,0

7,7

7,7

7,2

2010

6,2

6,4

8,2

4,2

5,8

4,8

3,3

9,7

4,8

6,0

2010

5,4

4,3

5,5

3,5

3,4

17,8

3,7

3,4

4,2

4,3

4,3

4,1

6,1

5,4

7,2

7,4

7,6

7,4

2011

6,3

6,5

8,6

3,9

5,6

4,9

3,3

9,8

4,9

6,2

2011

Počet svazků na 1 obyvatele

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

16 901

297

533

1 209

261

223

870

345

239

396

454

181

164

240

533

90

232

10 634

2010

18 841

561

1 083

180

487

504

3 687

1 894

2 130

8 315

2010

18 137

265

880

1 354

288

147

917

317

234

524

606

177

231

224

354

212

213

11 194

2011

16 312

578

1 005

202

351

509

625

1 991

2 698

8 353

2011

Roční přírůstek

1,0

1,1

1,3

0,5

0,7

1,5

1,4

1,1

0,7

0,9

0,9

0,5

0,5

1,1

0,5

0,5

1,1

1,3

2010

1,4

2,4

2,1

0,5

1,1

0,7

5,1

1,0

1,2

1,2

2010

1,1

1,1

2,2

0,4

0,8

0,9

1,5

0,9

0,7

1,1

1,1

0,5

0,7

0,9

0,5

1,2

1,0

1,3

2011

1,2

2,4

1,9

0,5

0,8

1,0

0,9

1,1

1,5

1,2

2011

Počet přírůstků na 1 čtenáře

9 488

229

64

2 412

0

0

531

344

21

312

383

437

151

206

456

721

0

3 221

2010

12 317

0

4 711

0

0

180

1 310

1 140

3 416

1 560

2010

13 157

241

584

1 441

408

774

305

556

977

121

350

0

0

159

664

504

225

5 848

2011

7 909

428

5

0

936

0

296

1 528

2 180

2 536

2011

Roční úbytek

1,5

1,2

0,8

1,9

0,9

0,5

1,1

1,3

1,5

0,7

1,7

1,2

0,5

0,7

1,1

0,4

0,9

2,0

2010

1,8

0,7

1,0

2,0

2,0

1,4

1,1

1,3

2,1

2,5

2010

1,5

1,1

0,9

1,9

0,8

0,4

1,1

1,3

1,4

0,8

1,7

1,6

0,6

0,7

0,8

0,5

0,9

2,0

2011

1,7

0,6

0,9

1,9

1,4

1,2

1,2

1,2

2,1

2,3

2011

Obrat knihovního fondu

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

29


30

2011

13 002

18 317

Zubří

10 595

13 987

27 834

21 471

728 202

Štítná nad Vláří

Valašské Klobouky

Vizovice

Celkem

Slavičín

Slušovice

57 190

34 786

Otrokovice

25 617

26 531

Napajedla

19 861

Fryšták

Luhačovice

34 346

Brumov-Bylnice

2010

455 984

KKFB Zlín

Okres Zlín

417 846

17 824

Velké Karlovice

Celkem

8 297

68 960

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské Meziříčí

68 185

Nový Hrozenkov

Valašská Polanka

15 671

18 249

Kelč

13 202

16 325

Jablůnka

7 836

Hovězí

Karolinka

8 274

13 180

Horní Lideč

752 550

21 962

27 994

13 839

10 771

36 286

57 503

27 689

26 747

20 107

34 951

474 701

2011

403 060

19 024

18 208

70 246

8 486

66 149

17 031

16 209

16 801

13 390

14 211

14 289

13 823

13 860

Horní Bečva

107 740

Halenkov

2010

124 117

MVK Vsetín

Knihovní fond celkem

Okres Vsetín

Knihovní fond

3 856

39

82

23

27

92

81

42

91

35

70

3 274

2010

756

40

11

173

2

159

24

40

12

13

6

10

19

27

220

2010

3 864

39

81

19

24

81

75

42

88

33

42

3 340

2011

731

40

11

167

10

136

24

35

12

14

7

10

18

27

220

2011

Počet exemplářů periodik

5,3

4,5

5,5

6,1

3,6

5,1

3,1

3,6

4,8

5,3

5,9

6,0

2010

4,2

3,3

6,9

2,5

6,0

4,0

6,7

5,9

6,1

6,6

3,3

9,1

5,6

5,7

4,5

2010

5,4

4,4

5,5

6,1

3,6

5,3

3,1

3,8

5,1

5,4

6,1

6,2

2011

4,1

3,4

7,1

2,6

6,1

3,9

6,3

6,0

6,3

6,4

3,5

9,3

5,8

5,9

4,0

2011

Počet svazků na 1 obyvatele

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

28 672

494

497

346

792

1 393

1 354

1 089

1 304

376

1 382

19 645

2010

18 570

811

391

2 911

189

2 535

382

669

512

364

462

224

425

550

8 145

2010

30 776

557

905

353

914

1 500

1 602

1 158

1 216

449

1 320

20 802

2011

18 737

784

384

3 014

189

2 666

401

541

476

396

438

210

533

466

8 239

2011

Roční přírůstek

1,1

0,7

0,3

0,9

1,9

1,0

0,6

0,9

1,2

1,0

1,2

1,4

2010

1,1

1,6

1,2

0,9

1,3

0,9

1,2

1,2

1,6

1,4

1,6

0,7

1,4

1,4

1,3

2010

1,2

0,7

0,5

1,0

1,8

1,0

0,7

0,8

1,0

1,2

1,1

1,4

2011

1,1

1,6

1,2

0,9

1,3

0,9

1,2

1,0

1,4

1,4

1,5

0,7

1,9

1,2

1,3

2011

Počet přírůstků na 1 čtenáře

15 489

291

150

0

209

643

1 084

253

1 821

155

729

10 154

2010

20 472

1 758

0

8 110

0

5 787

0

91

0

942

672

0

39

0

3 073

2010

6 428

66

745

501

738

0

1 289

0

86

203

715

2 085

2011

33 523

77

0

1 728

0

4 702

1 619

3

0

596

0

0

182

0

24 616

2011

Roční úbytek

2,5

1,8

2,8

1,1

1,7

2,1

2,7

2,6

1,8

0,6

1,5

2,7

2010

2,7

2,2

1,1

3,3

0,5

3,9

1,1

2,0

1,3

0,8

0,8

0,8

1,1

1,2

3,3

2010

2,5

1,7

2,5

1,2

1,8

2,0

2,6

2,8

1,8

0,6

1,6

2,7

2011

2,9

2,5

1,1

3,9

0,5

4,2

1,2

1,7

1,4

1,1

0,7

0,7

0,8

1,2

3,9

2011

Obrat knihovního fondu

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011


Holešov

Zdounky

Celkem

396

278

16 666

Celkem

355

Strání

Vlčnov

144

Starý Hrozenkov

Uherský Ostroh

623

Staré Město

2 660

314

Uherský Brod

360

Ostrožská Nová Ves

343

Dolní Němčí

Nivnice

307

Buchlovice

523

216

Boršice

420

983

Bojkovice

Kunovice

165

Bílovice

Hluk

218

Babice

8 361

230

13 396

Morkovice

KBBB Uh. Hradiště

517

Kvasice

2010

362

Koryčany

Okres Uh. Hradiště

677

435

Chropyně

727

1 883

Bystřice p. Hostýnem

Hulín

6 765

1 800

KK Kroměříž

2010

Okres Kroměříž

17 121

243

393

3 013

359

157

618

344

354

474

546

343

342

256

705

177

203

8 594

2011

13 217

239

530

399

421

534

685

1 865

1 835

6 709

2011

Počet registrovaných uživatelů

Registrovaní uživatelé, návštěvníci

17,7

9,1

8,8

15,6

9,5

16,7

9,1

9,2

10,9

7,7

12,1

11,3

12,3

9,8

21,5

9,3

12,6

32,2

2010

19,0

10,7

18,0

18,0

15,0

13,0

10,1

15,8

21,2

23,3

2010

18,1

7,9

8,8

17,4

9,6

18,5

9,1

10,1

10,6

8,7

12,6

11,3

13,7

11,5

16,0

9,8

11,5

33,0

2011

18,4

11,1

18,6

17,7

14,5

10,3

9,5

15,8

21,7

23,2

2011

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

4 219

68

86

815

117

42

179

95

98

117

163

112

52

67

281

54

80

1 793

2010

3 632

74

145

131

160

212

269

472

602

1 567

2010

4 531

66

94

959

116

42

185

118

97

147

192

106

63

86

186

57

89

1 928

2011

3 691

76

180

131

141

161

242

470

683

1 607

2011

25,3

24,5

21,7

30,6

33,0

29,2

28,7

30,3

27,2

27,9

31,2

32,7

16,9

31,0

28,6

32,7

36,7

21,4

2010

27,1

32,2

28,0

36,2

36,8

31,3

37,0

25,1

33,4

23,2

2010

26,5

27,2

23,9

31,8

32,3

26,8

29,9

34,3

27,4

31,0

35,2

30,9

18,4

33,6

26,4

32,2

43,8

22,4

2011

27,9

31,8

34,0

32,8

33,5

30,1

35,3

25,2

37,2

24,0

2011

Počet registrovaných Procento uživatelů do 15 uživatelů let z celkového počtu do 15 let registrovaných uživatelů

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

422 482

4 755

5 953

51 734

6 543

3 850

8 517

5 325

7 352

7 990

12 435

4 532

1 614

3 285

12 768

1 883

3 552

280 394

2010

311 708

3 203

7 835

4 398

5 825

10 073

10 884

51 879

22 129

195 482

2010

456 737

4 049

7 780

56 016

6 561

3 125

14 005

5 528

6 480

8 551

12 571

5 165

2 545

3 654

13 039

2 759

3 604

301 305

2011

333 718

3 053

8 353

5 440

9 033

9 224

10 038

56 927

27 933

203 717

2011

Počet návštěvníků

25,3

17,1

15,0

19,4

18,4

26,7

13,7

17,0

20,4

19,0

23,8

13,2

5,3

15,2

13,0

11,4

16,3

33,5

2010

23,3

13,9

15,2

12,1

13,4

14,9

15,0

27,6

12,3

28,9

2010

26,7

16,7

19,8

18,6

18,3

19,9

22,7

16,1

18,3

18,0

23,0

15,1

7,4

14,3

18,5

15,6

17,8

35,1

2011

25,2

12,8

15,8

13,6

21,5

17,3

14,7

30,5

15,2

30,4

2011

Počet návštěv na 1 čtenáře

164 414

4 387

877

14 799

2 452

1 336

5 942

3 200

1 323

1 651

2 601

1 862

-

1 396

2 025

8 403

18 081

94 079

2010

107 898

3 954

945

1 607

390

0

10 525

12 504

3 983

73 990

2010

149 792

4 631

281

16 375

2 413

636

3 979

4 830

1 401

1 762

2 927

2 102

352

2 093

1 907

6 206

4 112

93 785

2011

138 028

4 331

991

1 993

855

0

19 073

8 233

18 045

84 507

2011

Počet virtuálních návštěv webu

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

31


32

325

545

320

Karolinka

Kelč

Nový Hrozenkov

502

1 121

Brumov-Bylnice

2 333

1 409

426

366

Otrokovice

Slavičín

Slušovice

Štítná nad Vláří

714

25 002

Vizovice

Celkem

1 614

1 265

Napajedla

Valašské Klobouky

1 051

Luhačovice

361

14 342

KKFB Zlín

Fryšták

2010

Okres Zlín

16 155

495

Celkem

Zubří

331

329

Velké Karlovice

25 721

755

1 702

349

506

1 537

2 366

1 388

1 172

361

1 208

14 377

2011

16 339

3 245

3 164

Valašské Meziříčí

142

143

2 990

325

548

330

284

295

317

280

395

6 355

2011

Valašská Polanka

2 919

268

Jablůnka

Rožnov pod Radhoštěm

320

294

Horní Bečva

284

401

Halenkov

Hovězí

6 348

MVK Vsetín

Horní Lideč

2010

Okres Vsetín

Počet registrovaných uživatelů

Registrovaní uživatelé, návštěvníci

18,1

14,8

31,7

15,8

14,3

20,6

12,6

17,1

19,8

9,7

19,4

19,0

2010

16,1

8,9

12,8

11,5

10,4

17,1

11,8

20,4

12,2

13,4

11,8

22,1

11,9

16,6

23,0

2010

18,4

15,2

33,6

15,3

16,9

22,6

12,8

18,9

22,3

9,6

21,0

18,7

2011

16,4

9,0

12,9

12,0

10,2

17,7

11,9

20,4

12,3

14,1

12,4

22,0

11,4

16,3

23,5

2011

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

5 481

223

613

197

118

553

524

407

247

102

554

1 943

2010

4 143

184

126

715

95

776

60

231

97

90

86

80

90

239

1 274

2010

5 982

241

600

178

150

476

538

536

318

74

530

2 341

2011

4 133

164

124

779

71

794

55

222

113

97

101

76

83

234

1 220

2011

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

21,9

31,2

38,0

53,8

27,7

39,2

22,5

32,2

23,5

28,3

49,4

13,5

2010

25,6

37,2

38,3

22,6

66,4

26,6

18,8

42,4

29,8

33,6

30,3

25,0

30,6

59,6

20,1

2010

23,3

31,9

35,3

51,0

29,6

31,0

22,7

38,6

27,1

20,5

43,9

16,3

2011

25,3

32,7

37,5

24,0

50,0

26,6

16,9

40,5

34,2

34,2

34,2

24,0

29,6

59,2

19,2

2011

Procento uživatelů do 15 let z celkového počtu registrovaných uživatelů

860 209

18 627

32 376

7 008

7 644

29 392

55 840

27 857

23 691

4 357

14 648

638 769

2010

432 757

8 370

4 702

90 709

6 235

78 058

4 650

5 744

4 987

5 292

1 342

3 203

7 902

2 388

209 175

2010

2011

910 755

22 054

34 879

6 945

9 289

42 909

58 027

34 356

24 012

6 086

28 141

644 057

2011

470 913

10 828

4 798

91 603

4 419

110 044

4 683

6 560

5 906

5 500

1 844

3 620

8 401

7 301

205 406

Počet návštěvníků

34,0

26,1

20,1

19,1

17,9

20,9

23,9

22,0

22,5

12,1

13,1

44,5

2010

26,8

16,9

14,3

28,7

43,6

26,7

14,5

10,5

15,3

19,7

4,7

10,0

26,9

6,0

33,0

2010

35,4

29,2

20,5

19,9

18,4

27,9

24,5

24,8

20,5

16,9

23,3

44,8

2011

28,8

21,6

14,5

28,2

31,1

36,8

14,4

12,0

17,9

19,4

6,3

11,4

30,0

18,5

32,3

2011

Počet návštěv na 1 čtenáře

445 125

35 986

3 217

7 261

4 552

16 455

3 329

4 059

7 073

32 021

4 745

326 427

2010

199 829

3 540

773

12 043

2 414

33 662

2 344

3 714

4 709

3 857

1 100

1 384

2 203

856

127 230

2010

418 455

24 898

3 801

6 575

6 068

31 351

4 583

7 506

7 373

12 979

6 734

306 587

2011

219 954

4 020

1 120

16 052

3 645

29 879

77

3 920

4 259

3 675

2 375

2 727

2 915

655

144 635

2011

Počet virtuálních návštěv webu

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011


25 841

35 051

33 378

16 688

22 389

9 469

807 122

Hulín

Chropyně

Koryčany

Kvasice

Morkovice

Zdounky

Celkem

8 214

7 420

15 191

30 693

15 772

21 330

15 765

26 245

8 169

Boršice

Buchlovice

Dolní Němčí

Hluk

Kunovice

Nivnice

Ostrožská Nová Ves

Staré Město

Starý Hrozenkov

20 321

16 389

743 931

Uherský Ostroh

Vlčnov

Celkem

11 029

34 207

Bojkovice

113 469

5473

Bílovice

Uherský Brod

11 909

Babice

Strání

382 335

KBBB Uh. Hradiště

2010

148 053

Holešov

Okres Uh. Hradiště

86 184

Bystřice p. Hostýnem

2010

430 069

KK Kroměříž

Okres Kroměříž

2011

754 082

14 931

21 830

114 345

9 995

6 112

27 605

15 672

19 723

18 464

30 720

19 510

9 200

8 839

26 570

6 593

12 184

391 789

2011

774 040

8 824

22 346

16 708

23 427

30 509

27 998

144 202

85 892

414 134

94 567

1 664

1 623

19 160

2 512

1 467

4 130

1 484

2 855

1 634

6 983

1 745

1 150

1 331

3 262

557

918

42 092

2010

109 610

2 694

2 323

3 908

3 631

10 818

3 064

14 015

15 240

53 917

2010

97 081

1 258

2 189

18 875

2 280

903

4 119

2 125

2 230

2 658

6 527

1 774

1 324

1 877

2 465

972

1 156

44 349

2011

115 273

2 114

3 214

3 963

2 982

9 818

3 838

13 802

18 613

56 929

2011

z toho literatury čtenářům do 15 let

Výpůjčky

Výpůjčky celkem

Výpůjčk y, akce pro veřejnost

7,8

5,4

4,5

6,7

3,0

9,5

3,8

4,6

6,4

2,9

7,1

5,0

3,0

3,7

7,5

3,1

6,9

14,7

2010

11,2

4,4

7,8

8,3

11,5

6,7

3,6

12,4

10,2

14,8

2010

8,0

4,9

4,9

6,6

2,7

7,2

4,1

4,6

5,9

3,4

7,1

6,4

3,7

4,0

6,0

3,6

6,9

15,0

2011

10,8

4,1

7,8

7,4

8,1

5,9

3,9

12,2

10,2

14,3

2011

Počet výpůjček na 1 obyvatele

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

44,6

59,0

51,3

42,7

31,1

56,7

42,1

50,2

59,3

37,6

58,7

44,3

24,2

38,0

34,8

33,2

54,6

45,7

2010

60,3

41,2

43,3

46,1

76,7

51,8

35,5

78,6

47,9

63,6

2010

44,0

61,4

55,5

38,0

27,8

38,9

44,7

45,6

55,7

39,0

56,3

56,9

26,9

34,5

37,7

37,2

60,0

45,6

2011

58,6

36,9

42,2

41,9

55,6

57,1

40,9

77,3

46,8

61,7

2011

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

159 674

5 270

4 004

28 896

1 939

1 259

4 935

4 396

5 925

2 634

2 880

3 057

981

949

6 959

869

2 792

81 929

2010

194 552

1 075

2 965

3 491

2 338

3 776

2 075

44 616

16 443

117 773

2010

157 699

4 622

4 401

26 709

1 470

1 182

5 371

4 232

5 487

2 514

2 472

5 487

1 462

1 808

4 936

1 073

3 015

81 458

2011

174 005

606

3 015

3 821

1 879

3 407

2 184

40 121

14 763

104 209

2011

Výpůjčky periodik

24 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 750

2010

18 759

0

245

0

0

0

0

299

540

17 675

2010

20 899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 899

2011

19 263

0

271

0

0

0

0

362

450

18 180

2011

Výpůjčky ostatních dokumentů

1 081

13

18

198

29

62

45

43

27

31

22

23

0

21

82

11

28

428

2010

883

32

31

24

65

69

58

139

100

365

2010

1 081

1

52

221

18

43

57

27

34

24

17

31

2

19

76

23

41

395

2011

950

11

30

23

89

75

65

143

107

407

2011

Kulturní a vzdělávací akce

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

33


34

2011

50 214

12 086

46 040

69 234

151 881

71 823

17 824

16 082

77 155

37 698

1 799 530

Fryšták

Luhačovice

Napajedla

Otrokovice

Slavičín

Slušovice

Štítná nad Vláří

Valašské Klobouky

Vizovice

Celkem

1 249 493

2010

1 107 479

Brumov-Bylnice

KKFB Zlín

Okres Zlín

Celkem

20 255

40 500

Zubří

269 159

Rožnov pod Radhoštěm

Velké Karlovice

4 094

20 150

Nový Hrozenkov

4 286

31 332

Kelč

228 714

21 649

Karolinka

Valašská Polanka

10 961

Jablůnka

Valašské Meziříčí

276 183

6 343

Hovězí

1 857 010

36 868

71 296

16 512

19 830

70 908

151 558

77 223

49 082

12 512

56 618

1 294 603

2011

1 171 238

47 545

20 552

273 817

20 160

27 360

23 832

14 670

5 821

9 893

11 667

15 023

10 320

Horní Lideč

16 880

418 764

Horní Bečva

16 935

Halenkov

2010

411 852

MVK Vsetín

Okres Vsetín

193 688

5 303

13 947

5 618

2 876

16 922

8 972

7 439

4 048

1 793

9 139

117 631

2010

177 116

5 248

7 389

20 182

1 578

44 942

7 020

6 142

5 086

2 300

2 288

1 917

3 146

6 498

63 380

2010

221 455

4 752

10 566

5 181

4 213

14 843

12 821

11 968

7 824

2 465

9 685

137 137

2011

171 351

4 786

6 152

27 786

1 185

42 113

6 414

5 769

5 521

2 115

2 059

1 615

2 453

6 308

57 075

2011

z toho literatury čtenářům do 15 let

Výpůjčky

Výpůjčky celkem

Výpůjčk y, akce pro veřejnost

13,0

7,8

15,2

7,0

6,0

10,5

8,2

9,3

8,7

3,3

8,7

16,5

2010

11,0

7,3

7,9

8,3

3,1

15,8

7,4

11,7

8,1

5,5

2,6

7,1

6,1

7,0

14,9

2010

13,3

7,4

14,1

7,2

6,6

10,4

8,2

10,5

9,3

3,3

9,8

16,8

2011

11,8

8,5

8,0

10,1

2,9

16,3

7,4

10,2

8,9

7,3

2,4

6,9

4,8

6,9

15,5

2011

Počet výpůjček na 1 obyvatele

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s profesionálními pracovníky

72,0

52,8

47,8

43,9

41,8

51,0

65,1

54,7

43,8

33,5

44,8

87,1

2010

68,6

81,8

61,6

72,3

30,0

92,2

63,0

57,5

66,6

40,9

22,3

32,3

51,1

42,2

64,9

2010

72,2

48,8

41,9

47,3

39,2

46,1

64,1

55,6

41,9

34,7

46,9

90,0

2011

71,7

94,7

62,1

84,4

28,8

92,4

62,0

49,9

72,2

51,7

19,7

31,2

41,7

42,7

65,9

2011

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

333 803

8 949

11 276

3 053

3 434

14 570

54 041

14 104

11 451

4 620

12 866

195 439

2010

212 173

5 536

2 982

55 658

202

40 635

2 500

9 403

3 451

1 969

357

761

1 452

2 821

84 446

2010

302 949

7 644

10 512

2 397

2 756

9 937

41 708

14 092

12 104

3 725

15 778

182 296

2011

220 473

6 517

2 705

56 676

224

38 212

2 844

7 231

4 429

2 737

304

972

660

2 880

94 082

2011

Výpůjčky periodik

19 722

2 416

0

0

2

0

1 445

926

0

0

244

14 689

2010

30 500

22

0

2 933

29

7 468

0

22

0

3

0

0

19

0

20 004

2010

19 692

1 646

0

0

0

0

1 176

1 040

0

0

224

15 606

2011

33 330

82

0

5 807

192

11 755

50

38

34

0

108

0

44

0

15 220

2011

Výpůjčky ostatních dokumentů

1 310

111

108

33

9

138

98

68

83

35

73

554

2010

1 375

10

9

343

20

304

3

15

20

73

13

26

16

28

495

2010

1 290

91

126

32

7

140

74

83

88

43

71

535

2011

1 364

19

10

298

37

302

5

8

19

60

9

31

18

45

503

2011

Kulturní a vzdělávací akce

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011


255 136

179 359

229 099

825 202

Okres Uh. Hradiště

Okres Vsetín

Okres Zlín

Celkem

2011

824 876

229 137

178 425

253 770

163 544

5 992

16 302

Okres Vsetín

Okres Zlín

Celkem

108 278

104 060

95 079

126 981

166 029

492 149

Okres Kroměříž

Okres Uh. Hradiště

Okres Vsetín

Okres Zlín

Celkem

471 103

152 251

110 894

99 680

2011

704

248

167

134

155

2010

587

220

136

141

90

2011

Počet exemplářů periodik

8,6

10,4

7,4

7,2

9,3

2011

113 963

43 370

29 419

18 625

22 549

2010

112 157

39 943

26 692

21 064

24 458

2011

z toho literatury čtenářům do 15 let

8,8

11,1

7,3

7,2

9,3

2010

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

Výpůjčky

15 998

5 653

3 409

3 609

3 327

2011

2010

Výpůjčky celkem

3 343

Okres Uh. Hradiště

Výpůjčk y, akce pro veřejnost

3 327

3 640

Okres Kroměříž

2010

Počet registrovaných uživatelů

Registovaní uživatelé, návštěvníci

161 608

2010

Knihovní fond celkem

Okres Kroměříž

Knihovní fond

4,4

4,2

3,9

5,1

4,6

2011

2,6

3,1

2,8

1,9

2,9

2010

Počet výpůjček na 1 obyvatele

6 128

2 444

1 331

1 315

1 038

2010

2,5

2,8

2,4

2,0

3,0

2011

5 847

2 236

1 248

1 271

1 092

2011

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

4,4

4,2

3,9

5,1

4,5

2010

Počet svazků na 1 obyvatele

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

2011

19 169

5 825

4 000

5 063

4 281

36,5

39,6

36,6

35,2

32,8

2011

30,2

27,7

38,0

26,1

31,3

2010

29,4

26,9

32,5

27,6

32,5

2011

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

37,6

40,8

39,8

36,1

31,2

2010

Procento reg. uživatelů do 15 let z celkového počtu reg. uživatelů

18 310

5 681

3 151

5 309

4 169

2010

Roční přírůstek 2011

189 120

82 113

33 671

33 888

39 448

2011

19 495

5 787

4 934

6 429

2 345

83 171

30 416

25 854

10 231

16 670

2010

68 570

26 235

17 955

9 180

15 200

2011

Výpůjčky periodik

183 331

77 445

36 980

31 010

37 896

2010

Počet návštěvníků

20 168

4 652

3 750

8 897

2 869

2010

Roční úbytek

212 076

136 845

8 506

33 225

33 500

2011

619

269

163

96

91

2010

704

293

172

103

136

2011

Kulturní a vzdělávací akce

186 876

129 833

959

25 843

30 241

2010

Počet virtuálních návštěv webu

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

35


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s neprofesionálními pracovníky Knihovní fond a další vybrané ukazatele Okres Kroměříž Knihovna

Roční přírůstek

Roční úbytek

% registr. Kulturní Webová Elektronický uživatelů a vzdělávací stránka katalog z počtu akce knihovny* na internetu* obyvatel   9 0

1 Bařice

4 382

9

0

63

1

2 Bělov

2 328

8

0

104

109

17

4

3 Bezměrov

2 450

4

1

33

0

3

0

4 Bojanovice

3 498

6

0

22

0

6

2

5 Bořenovice

1 113

6

0

61

0

13

0

6 Brusné

2 438

7

2

148

177

12

1

7 Břest

2 907

3

0

67

330

11

7

8 Cetechovice

2 793

15

0

2

99

13

1

9 Dřínov

2 008

4

0

55

165

5

0

10 Honětice

1 077

12

0

1

0

21

0

 

11 Horní Lapač

504

2

0

17

0

7

0

12 Hoštice

1 342

9

0

41

0

12

0

13 Chomýž

1 829

5

4

52

13

13

0

14 Chvalčov

3 220

2

2

113

0

4

0

15 Chvalnov

3 389

13

0

11

0

25

2

16 Jankovice

1 789

4

0

34

0

13

3

17 Jarohněvice

1 297

4

0

0

0

5

0

18 Karolín

1 846

8

0

56

0

15

11

19 Komárno

1 707

5

1

17

2

17

0

20 Kostelany

3 077

5

0

1

0

2

0

21 Kostelec u Holešova

2 647

3

5

54

0

4

0

 

22 Kunkovice

552

12

0

0

0

0

0

23 Kurovice

1 980

8

0

17

0

10

0

24 Kyselovice

3 441

7

2

119

216

17

5

25 Lechotice

701

2

0

95

0

3

0

2 559

5

0

42

0

11

0

27 Loukov

2 570

3

2

21

0

5

2

28 Lubná

1 854

4

0

38

0

7

1

29 Ludslavice

770

2

0

11

0

5

0

30 Lutopecny

3 144

5

0

1

0

9

1

31 Martinice

1 152

2

0

16

0

2

0

26 Litenčice

32 Míškovice

36

Knihovní Poč. svazků Počet fond celkem na 1 exemplářů obyvatele periodik

918

2

0

0

254

0

0

33 Mrlínek

1 836

6

0

0

0

0

0

34 Němčice

1 087

3

0

20

0

10

0

35 Nítkovice

3 072

12

0

1

0

4

0

36 Nová Dědina

3 289

8

0

43

0

12

5

37 Osíčko

2 268

5

3

94

0

14

1

38 Pacetluky

1 474

6

0

10

0

14

0

39 Pačlavice

4 375

7

4

130

0

14

2

 

40 Počenice

3 738

5

0

204

26

10

4

41 Podhradní Lhota

1 561

3

4

40

32

13

3

42 Prasklice

2 481

10

2

78

0

20

3

43 Pravčice

3 514

5

3

43

0

12

1

44 Prusinovice

2 972

2

2

154

44

7

0

45 Přílepy

3 428

4

0

138

127

5

1


Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovna

Knihovní Poč. svazků Počet fond celkem na 1 exemplářů obyvatele periodik

Roční přírůstek

Roční úbytek

46 Rajnochovice

2 842

5

5

165

0

47 Rataje

3 301

3

2

107

338

48 Roštění

1 805

2

11

48

49 Roštín

4 026

6

4

55

% registr. Kulturní Webová Elektronický uživatelů a vzdělávací stránka katalog z počtu akce knihovny* na internetu* obyvatel   18 12 10

3

0

9

9

0

13

8

 

50 Rusava

2 143

3

6

74

1

9

8

51 Rymice

1 331

2

3

8

0

15

0

52 Skaštice

2 335

6

4

88

14

8

0

53 Slavkov pod Hostýnem

2 070

3

4

186

0

8

1

54 Soběsuky

2 932

8

0

57

0

15

1

55 Střílky

2 121

3

0

28

0

4

0

857

3

0

29

0

7

0

57 Sulimov

1 729

10

0

26

0

19

0

58 Šelešovice

1 529

5

2

3

0

8

0

59 Troubky

2 794

5

0

40

0

13

0

60 Třebětice

1 490

5

1

15

0

9

0

61 Uhřice

1 360

7

0

12

13

8

0

62 Věžky

2 679

7

0

84

334

8

0

63 Vítonice

1 845

4

2

101

0

12

6

64 Vrbka

2 596

12

0

49

50

18

0

65 Zahnašovice

1 363

4

0

394

0

9

2

66 Záříčí

2 774

4

0

92

0

6

2

67 Zástřizly

1 850

13

1

25

0

22

22

68 Zborovice

8 379

5

0

177

0

12

1

69 Žalkovice

3 017

5

4

71

0

10

0

70 Žeranovice

1 999

3

4

80

0

17

1

163 544

5

90

4 281

2 345

9

136

56

20

Roční přírůstek

Roční úbytek

56 Střížovice

Celkem

Okres Uherské Hradiště Knihovna

Knihovní Poč. svazků Počet fond celkem na 1 exemplářů obyvatele periodik

% registr. Kulturní Webová Elektronický uživatelů a vzdělávací stránka katalog z počtu akce knihovny* na internetu* obyvatel   6 1

1 Bánov

8 682

4

6

105

0

2 Boršice u Blatnice

4 383

5

0

187

179

12

2

3 Břestek

3 772

5

7

103

475

16

0

4 Březolupy

6 559

4

0

161

126

5

2

5 Březová

3 714

3

5

132

0

9

0

6 Bystřice pod Lopeníkem

3 819

5

2

42

301

4

0

7 Častkov

2 819

7

5

1

91

13

0

8 Drslavice

2 340

4

0

49

0

6

0

9 Horní Němčí

3 990

5

0

212

112

4

0

10 Hostějov

2 122

53

1

67

0

95

1

11 Hostětín

2 983

12

0

14

0

15

0

12 Huštěnovice

3 431

4

0

28

252

2

0

13 Jalubí

6 136

4

0

47

0

7

0

14 Jankovice

3 189

7

0

22

0

5

0

15 Kněžpole

5 288

5

3

161

0

6

0

16 Komňa

5 141

9

2

106

0

10

1

17 Korytná

2 803

3

3

40

0

5

2

18 Kostelany

4 639

5

4

95

0

5

0

37


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Knihovna

Roční přírůstek

Roční úbytek

19 Košíky

2 233

5

0

1

0

20 Kudlovice

3 490

4

3

170

567

21 Lhotka-Hradčovice

4 477

4

2

37

22 Lopeník

2 088

12

0

0

23 Medlovice

2 193

4

0

24 Mistřice

2 999

3

25 Modrá

3 498

26 Nedachlebice 27 Nedakonice

% registr. Kulturní Webová Elektronický uživatelů a vzdělávací stránka katalog z počtu akce knihovny* na internetu* obyvatel   7 0 6

0

231

2

2

0

13

0

1

324

5

0

0

241

438

4

1

5

4

84

61

9

4

4 560

6

0

16

0

8

2

5 043

3

0

81

0

16

3

28 Nezdenice

5 913

8

3

116

131

10

6

29 Ořechov

3 610

5

0

65

0

4

10

30 Ostrožská Lhota

9 825

6

16

234

0

8

8

31 Osvětimany

4 189

5

0

1

0

3

0

32 Pašovice

3 971

6

0

236

0

5

0

33 Pitín

4 721

5

2

0

0

11

0

34 Podolí

4 252

5

7

106

278

6

17

35 Polešovice

7 541

4

5

171

0

12

1

36 Popovice

4 686

4

5

67

0

5

3

37 Prakšice

3 803

4

0

0

0

6

1

38 Rudice

4 003

9

0

85

0

17

0

39 Salaš

3 755

10

0

25

226

6

0

40 Slavkov

3 804

5

0

73

864

14

6

41 Staré Hutě

1 826

14

4

1

0

15

0

42 Stříbrnice

3 905

10

4

60

0

4

1

43 Stupava

2 428

17

2

85

537

19

0

44 Suchá Loz

5 225

5

5

244

77

5

4

45 Sušice

2 934

5

0

38

0

6

0

46 Svárov

2 860

11

0

0

0

0

0

47 Šumice

8 596

5

6

81

0

7

4

48 Topolná

5 891

4

0

132

314

4

5

49 Traplice

5 638

5

0

98

193

6

0

50 Tučapy

3 306

13

0

22

0

23

0

51 Tupesy

6 223

6

5

101

0

6

0

52 Újezdec u Osvětiman

2 176

9

2

30

236

11

0

53 Vápenice

2 801

14

0

102

0

3

0

54 Vážany

2 065

5

0

41

306

9

0

55 Velehrad

4 994

4

0

90

110

3

0

56 Veletiny

2 637

5

20

125

0

11

13

57 Vyškovec

2 129

14

0

12

0

17

0

58 Záhorovice

7 014

7

0

298

0

6

1

59 Zlámanec

3 604

12

4

21

0

13

0

60 Zlechov

4 115

2

4

77

0

2

2

61 Žítková

2 939

17

0

23

0

11

0

253 770

5

141

5 063

6 429

7

103

60

60

Celkem

38

Knihovní Poč. svazků Počet fond celkem na 1 exemplářů obyvatele periodik


Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Okres Vsetín Knihovna

Knihovní Poč. svazků Počet fond celkem na 1 exemplářů obyvatele periodik

Roční přírůstek

Roční úbytek

% registr. Kulturní Webová Elektronický uživatelů a vzdělávací stránka katalog z počtu akce knihovny* na internetu* obyvatel   6 2

1 Branky

2 564

3

0

63

216

2 Bystřička

4 189

4

0

85

323

12

2

3 Dolní Bečva

7 565

4

2

123

0

10

7

4 Francova Lhota

4 540

3

0

94

0

3

0

5 Hošťálková

6 138

3

5

81

0

8

2

6 Huslenky

5 202

2

4

34

0

3

0

7 Hutisko - Solanec

7 428

4

9

440

0

10

17

8 Choryně

3 119

4

6

110

0

6

1

9 Janová

2 982

4

0

33

0

5

4

10 Jarcová

4 228

5

2

52

0

5

2

11 Kateřinice

3 540

4

4

111

564

9

9

12 Kladeruby

2 251

5

1

73

0

17

5

13 Kunovice

3 496

5

4

15

0

7

0

14 Lačnov

5 611

6

0

525

0

11

0

15 Leskovec

2 388

4

1

59

0

4

0

16 Lešná

8 675

4

6

119

775

4

0

17 Lhota u Vsetína

2 803

4

0

60

0

9

5

18 Lidečko

5 102

3

0

66

0

6

0

19 Liptál

3 853

3

2

130

919

5

4

20 Loučka

2 676

4

0

37

0

4

5

21 Lužná

2 469

4

0

26

237

6

0

22 Malá Bystřice

1 785

5

0

33

104

7

0

23 Mikulůvka

3 238

5

0

53

8

4

0

24 Oznice

1 650

4

0

12

0

7

2

25 Podolí

1 795

7

0

13

0

2

0

26 Police

2 164

4

1

14

0

2

0

27 Pozděchov

2 587

5

3

17

174

5

8

28 Prlov

1 807

3

0

69

203

5

0

29 Prostřední Bečva

4 082

2

0

69

0

2

0

30 Pržno

4 365

7

15

79

17

7

0

31 Ratiboř

4 008

2

3

47

0

7

3

32 Růžďka

3 322

4

0

0

0

0

0

33 Seninka

1 531

5

0

24

0

14

0

34 Střelná

3 624

6

2

37

0

22

0

35 Střítež nad Bečvou

5 728

7

11

171

1 305

9

0

36 Študlov

2 989

6

0

46

0

14

0

37 Ústí

1 462

2

0

52

89

4

3

38 Valašská Bystřice

10 638

5

16

329

0

19

45

39 Valašská Senice

4 619

10

0

52

0

21

0

40 Velká Lhota

2 556

5

2

19

0

6

8

41 Vidče

9 422

6

23

258

0

10

35

42 Vigantice

2 482

2

2

75

0

5

1

43 Zašová

8 748

3

10

123

0

6

1

3 004 178 425

5 4

2 136

72 4 000

0 4 934

7 7

1 172

 27

 6

44 Zděchov Celkem

39


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Okres Zlín Knihovna

40

Knihovní Poč. svazků Počet fond celkem na 1 exemplářů obyvatele periodik

Roční přírůstek

Roční úbytek

% registr. Kulturní Webová Elektronický uživatelů a vzdělávací stránka katalog z počtu akce knihovny* na internetu* obyvatel   6 2

1 Biskupice

1 893

3

0

31

0

2 Bohuslavice nad Vláří

3 338

8

8

124

0

29

20

3 Bohuslavice u Zlína

2 506

3

0

1

0

2

0

4 Bratřejov

2 782

4

0

35

0

7

4

5 Březnice

4 200

3

5

151

33

7

0

6 Březová

2 460

5

0

132

270

6

1

7 Březůvky

3 199

5

2

146

195

11

1

8 Dešná

1 845

9

0

34

0

12

18

9 Dobrkovice

1 702

6

1

0

0

19

2

10 Dolní Lhota

3 055

5

8

84

326

11

2

11 Doubravy

1 636

3

2

26

42

9

0

12 Drnovice

2 449

6

2

32

0

16

0

13 Držková

1 491

4

0

51

0

4

0

14 Halenkovice

7 383

4

6

240

0

12

5

15 Haluzice

2 150

26

0

47

0

47

0

16 Horní Lhota

4 235

8

2

46

79

8

5

17 Hostišová

2 385

5

6

70

0

29

15

18 Hrobice

2 199

4

0

56

21

10

0

19 Hřivínův Újezd

2 238

4

4

86

0

7

3

20 Hvozdná

3 608

3

12

113

0

18

0

21 Jasenná

3 329

3

3

23

0

3

1

22 Jestřabí

2 213

7

1

36

208

14

0

23 Kaňovice

1 915

7

3

0

263

15

0

24 Karlovice

1 612

7

1

12

0

12

3

25 Kašava

3 712

4

6

8

1 099

13

0

26 Kelníky

1 891

11

0

52

0

16

13

27 Komárov

2 367

7

2

31

261

17

11

28 Křekov

1 259

7

2

41

0

24

4

29 Lhota u Malenovic

2 469

3

3

32

0

6

1

30 Lhotsko

1 710

7

0

114

0

9

1

31 Lípa

2 884

4

2

115

0

17

3

32 Lipová

2 267

6

0

47

0

13

1

33 Loučka

2 853

6

3

64

0

13

3

34 Ludkovice

2 756

4

15

124

193

11

5

35 Lukov

7 277

4

12

103

0

6

3

36 Lukoveček

3 254

8

15

127

0

13

14

37 Lutonina

3 035

8

6

53

0

22

2

38 Machová

2 591

5

1

40

0

12

0

39 Mysločovice

3 504

6

0

53

0

10

1

40 Návojná

2 876

4

1

71

0

7

1

41 Nedašov

4 083

3

0

131

220

6

0

42 Nedašova Lhota

2 691

4

1

34

0

2

0

43 Neubuz

1 945

4

1

105

261

16

0

44 Oldřichovice

1 957

5

4

133

0

5

2

45 Ostrata

1 170

3

0

2

0

2

0

46 Petrůvka

3 163

9

5

84

0

17

1

47 Podhradí

2 080

11

0

0

0

12

0

48 Podkopná Lhota

1 577

5

0

23

0

20

10

49 Pohořelice

3 496

4

0

106

285

9

1


Statistické rozbory 2010/2011 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovna

Knihovní Poč. svazků Počet fond celkem na 1 exemplářů obyvatele periodik

Roční přírůstek

Roční úbytek

% registr. Kulturní Webová Elektronický uživatelů a vzdělávací stránka katalog z počtu akce knihovny* na internetu* obyvatel   13 6

50 Poteč

4 087

5

4

98

0

51 Pozlovice

2 669

2

6

241

0

7

9

52 Provodov

2 602

3

0

1

0

13

53 Racková

2 023

3

0

23

0

7

54 Rokytnice-Kochavec

4 540

8

6

93

63

55 Rudimov

2 392

9

5

48

56 Sazovice

3 217

5

0

84

57 Sehradice

1 569

2

2

58 Slopné

2 270

4

2

59 Spytihněv

4 102

2

60 Šanov

2 558

61 Šarovy 62 Tečovice

2

1

17

9

0

11

2

111

22

0

44

0

15

2

31

68

23

4

4

148

687

5

9

5

2

36

0

11

0

2 068

9

0

7

0

26

2

4 057

3

5

0

0

9

2

857

3

0

30

0

9

0

64 Tlumačov

5 474

2

6

173

246

5

13

65 Trnava

4 810

4

3

90

0

10

22

66 Ublo

1 654

6

0

49

132

29

6

67 Újezd

5 885

5

3

85

138

18

5

68 Velký Ořechov

2 791

4

7

118

0

13

6

69 Veselá

2 591

3

1

198

172

9

4

70 Vlachova Lhota

2 297

10

1

57

0

30

18

71 Vlachovice-Vrbětice

8 240

6

4

206

72

16

3

72 Vlčková

1 889

5

1

11

0

8

0

73 Všemina

2 444

2

0

64

0

4

0

74 Vysoké Pole

2 248

3

0

31

19

6

0

75 Zádveřice-Raková

5 727

4

6

172

96

7

2

76 Želechovice nad Dřevnicí

6 194

3

3

276

0

5

0

77 Žlutava

3 192

3

4

142

227

7

7

229 137

4

220

5 825

5 787

10

293

63

55

63 Tichov

Celkem

*Stav k 31.12. 2011

41


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE 2011

Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2011 Pořadí podle stavu knihovního fondu

42

Pořadí podle počtu v ýpůjček

Pořadí podle počtu registrovaných uživatelů

1 KKFB Zlín

474 701

1 KKFB Zlín

2 KBBB Uh. Hradiště

192 400

2 MVK Vsetín

418 764

2 KBBB Uh. Hradiště

8 594

3 KK Kroměříž

179 967

3 KK Kroměříž

414 134

4 KK Kroměříž

6 709

4 Holešov

116 275

4 KBBB Uh. Hradiště

391 789

3 MVK Vsetín

6 355

5 MVK Vsetín

107 740

5 Rožnov pod Radhoštěm

276 183

5 Valašské Meziříčí

3 245

1 294 603

1 KKFB Zlín

14 377

6 Valašské Meziříčí

70 246

6 Valašské Meziříčí

273 817

6 Uherský Brod

3 013

7 Rožnov pod Radhoštěm

66 149

7 Otrokovice

151 558

7 Rožnov pod Radhoštěm

2 990

8 Uherský Brod

60 722

8 Holešov

144 202

8 Otrokovice

2 366

9 Otrokovice

57 503

9 Uherský Brod

114 345

9 Holešov

1 865

10 Bystřice p. Hostýnem

41 161

10 Bystřice p. Hostýnem

85 892

10 Bystřice p. Hostýnem

1 835

11 Slavičín

36 286

11 Napajedla

77 223

11 Valašské Klobouky

1 702

12 Brumov-Bylnice

34 951

12 Valašské Klobouky

71 296

12 Slavičín

1 537

13 Bojkovice

31 489

13 Slavičín

70 908

13 Napajedla

1 388

14 Valašské Klobouky

27 994

14 Brumov-Bylnice

56 618

14 Brumov-Bylnice

1 208

15 Napajedla

27 689

15 Luhačovice

49 082

15 Luhačovice

1 172

16 Luhačovice

26 747

16 Zubří

47 545

16 Vizovice

755

17 Chropyně

25 513

17 Vizovice

36 868

17 Bojkovice

705

18 Staré Město

25 287

18 Hluk

30 720

18 Hulín

685

19 Uherský Ostroh

24 503

19 Chropyně

30 509

19 Staré Město

618

20 Morkovice

24 465

20 Hulín

27 998

20 Kelč

548

21 Hulín

23 857

21 Staré Město

27 605

21 Hluk

546

22 Kunovice

23 597

22 Kelč

27 360

22 Chropyně

534

23 Vizovice

21 962

23 Bojkovice

26 570

23 Morkovice

530

24 Fryšták

20 107

24 Karolinka

23 832

24 Slušovice

506

25 Zubří

19 024

25 Koryčany

23 427

25 Zubří

502

26 Hluk

18 614

26 Morkovice

22 346

26 Kunovice

474

27 Velké Karlovice

18 208

27 Uherský Ostroh

21 830

27 Koryčany

421

28 Nový Hrozenkov

17 031

28 Velké Karlovice

20 552

28 Kvasice

399

29 Karolinka

16 801

29 Nový Hrozenkov

20 160

29 Halenkov

395

30 Koryčany

16 259

30 Slušovice

19 830

30 Uherský Ostroh

393

31 Kelč

16 209

31 Nivnice

19 723

31 Fryšták

361

32 Buchlovice

15 176

32 Dolní Němčí

19 510

32 Strání

359

33 Starý Hrozenkov

15 095

33 Kunovice

18 464

33 Nivnice

354

34 Halenkov

14 289

34 Halenkov

16 880

34 Štítná nad Vláří

349

35 Horní Bečva

14 211

35 Kvasice

16 708

35 Ostrožská Nová Ves

344

36 Zdounky

14 008

36 Štítná nad Vláří

16 512

36 Dolní Němčí

343

37 Nivnice

13 850

37 Ostrožská Nová Ves

15 672

37 Buchlovice

342

38 Štítná nad Vláří

13 839

38 Vlčnov

14 931

38 Velké Karlovice

331

39 Babice

13 392

39 Jablůnka

14 670

39 Karolinka

330 325

40 Horní Lideč

13 390

40 Fryšták

12 512

40 Nový Hrozenkov

41 Vlčnov

13 351

41 Babice

12 184

41 Horní Lideč

317

42 Bílovice

13 296

42 Horní Bečva

11 667

42 Hovězí

295

43 Jablůnka

13 002

43 Strání

9 995

43 Jablůnka

284

44 Strání

12 517

44 Horní Lideč

9 893

44 Horní Bečva

280

45 Dolní Němčí

12 445

45 Buchlovice

9 200

45 Boršice

256

46 Boršice

12 015

46 Boršice

8 839

46 Vlčnov

243

47 Ostrožská Nová Ves

11 684

47 Zdounky

8 824

47 Zdounky

239

48 Slušovice

10 771

203

48 Bílovice

6 593

48 Babice

49 Kvasice

8 727

49 Starý Hrozenkov

6 112

49 Bílovice

177

50 Valašská Polanka

8 486

50 Hovězí

5 821

50 Starý Hrozenkov

157

51 Hovězí

8 274

51 Valašská Polanka

4 094

51 Valašská Polanka

142


Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2011

Pořadí podle počtu návštěvníků

Pořadí podle počtu oby vatel

Pořadí podle procenta čtenářů z počtu oby vatel

1 KKFB Zlín

644 057

1 KKFB Zlín

77 081

1 Valašské Klobouky

33,6%

2 KBBB Uh. Hradiště

301 305

2 KK Kroměříž

28 917

2 KBBB Uh. Hradiště

33,0%

3 MVK Vsetín

205 406

3 MVK Vsetín

27 090

3 MVK Vsetín

23,5%

4 KK Kroměříž

203 717

4 Valašské Meziříčí

27 071

4 KK Kroměříž

23,2%

5 Rožnov pod Radhoštěm

110 044

5 KBBB Uh. Hradiště

26 053

5 Slavičín

22,6%

91 603

6 Otrokovice

18 472

6 Luhačovice

22,3%

7 Otrokovice

58 027

7 Uherský Brod

17 289

7 Horní Lideč

22,0%

8 Holešov

56 927

8 Rožnov pod Radhoštěm

16 927

8 Bystřice p. Hostýnem

21,7%

9 Uherský Brod

56 016

9 Holešov

11 835

9 Brumov-Bylnice

21,0%

6 Valašské Meziříčí

10 Slavičín

42 909

10 Bystřice p. Hostýnem

8 449

10 Kelč

20,4%

11 Valašské Klobouky

34 879

11 Napajedla

7 351

11 Napajedla

18,9%

12 Napajedla

34 356

12 Hulín

7 177

12 KKFB Zlín

18,7%

13 Brumov-Bylnice

28 141

13 Slavičín

6 786

13 Morkovice

18,6%

14 Bystřice p. Hostýnem

27 933

14 Staré Město

6 779

14 Starý Hrozenkov

18,5%

15 Luhačovice

24 012

15 Brumov-Bylnice

5 752

15 Kvasice

17,7%

16 Vizovice

22 054

16 Zubří

5 591

16 Rožnov pod Radhoštěm

17,7%

17 Staré Město

14 005

17 Kunovice

5 467

17 Uherský Brod

17,4%

18 Bojkovice

13 039

18 Luhačovice

5 266

18 Slušovice

16,9%

19 Hluk

12 571

19 Chropyně

5 197

19 Halenkov

16,3%

20 Zubří

10 828

20 Valašské Klobouky

5 065

20 Bojkovice

16,0%

21 Hulín

10 038

15,8%

21 Vizovice

4 981

21 Holešov

22 Slušovice

9 289

22 Uherský Ostroh

4 477

22 Štítná nad Vláří

15,3%

23 Chropyně

9 224

23 Bojkovice

4 403

23 Vizovice

15,2% 14,5%

24 Koryčany

9 033

24 Hluk

4 333

24 Koryčany

25 Kunovice

8 551

25 Fryšták

3 756

25 Jablůnka

14,1%

26 Horní Bečva

8 401

26 Strání

3 724

26 Buchlovice

13,7%

27 Morkovice

8 353

27 Ostrožská Nová Ves

3 420

27 Velké Karlovice

12,9%

28 Uherský Ostroh

7 780

28 Nivnice

3 327

28 Otrokovice

12,8%

29 Halenkov

7 301

29 Vlčnov

3 075

29 Hluk

12,6%

30 Štítná nad Vláří

6 945

30 Dolní Němčí

3 038

30 Hovězí

12,4%

31 Strání

6 561

31 Slušovice

2 986

31 Karolinka

12,3%

32 Kelč

6 560

32 Koryčany

2 901

32 Valašské Meziříčí

12,0%

33 Nivnice

6 480

33 Morkovice

2 856

33 Nový Hrozenkov

11,9%

34 Fryšták

6 086

34 Nový Hrozenkov

2 720

34 Boršice

11,5% 11,5%

35 Karolinka

5 906

35 Kelč

2 691

35 Babice

36 Ostrožská Nová Ves

5 528

36 Karolinka

2 678

36 Horní Bečva

11,4%

37 Jablůnka

5 500

37 Velké Karlovice

2 561

37 Dolní Němčí

11,3%

38 Kvasice

5 440

38 Buchlovice

2 491

38 Zdounky

11,1%

39 Dolní Němčí

5 165

39 Horní Bečva

2 451

39 Nivnice

10,6%

40 Velké Karlovice

4 798

40 Halenkov

2 429

40 Chropyně

10,3%

41 Nový Hrozenkov

4 683

41 Hovězí

2 385

41 Valašská Polanka

10,2%

42 Valašská Polanka

4 419

42 Štítná nad Vláří

2 282

42 Ostrožská Nová Ves

10,1%

43 Vlčnov

4 049

43 Kvasice

2 256

43 Bílovice

9,8%

44 Boršice

3 654

44 Boršice

2 220

44 Strání

9,6%

45 Horní Lideč

3 620

45 Zdounky

2 146

45 Fryšták

9,6%

46 Babice

3 604

46 Jablůnka

2 021

46 Hulín

9,5%

47 Starý Hrozenkov

3 125

47 Bílovice

1 807

47 Staré Město

9,1%

48 Zdounky

3 053

48 Babice

1 766

48 Zubří

9,0%

49 Bílovice

2 759

49 Horní Lideč

1 438

49 Uherský Ostroh

8,8%

50 Buchlovice

2 545

50 Valašská Polanka

1 393

50 Kunovice

8,7%

51 Hovězí

1 844

51 Starý Hrozenkov

849

51 Vlčnov

7,9%

43


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE Činnost a výsledky veřejných knihoven 2011 Zpracovala:

Jana Tomancová

Fotografie:

Archivy uvedených knihoven

Redakce:

Pavla Gajdošíková

Odpovědná redaktorka:

Zdeňka Friedlová

Vydavatel:

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace

tř. Tomáše Bati 204, Zlín

www.kfbz.cz

Místo a rok vydání:

Zlín, 2012

Grafická příprava a tisk:

Esprint Zlín, s. r. o.

Obeciny IX/3617, Zlín

Neprodejná, účelová publikace ISBN 978-80-86886-42-8


Profile for Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Knihovny Zlínského kraje  

Činnost a výsledky veřejných knihoven 2011

Knihovny Zlínského kraje  

Činnost a výsledky veřejných knihoven 2011

Advertisement