Page 1

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE Činnost a výsledky veřejných knihoven

2012


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE Činnost a výsledky veřejných knihoven

2012

Vsetín

Kroměříž Zlín

Uherské Hradiště

Zlín 2013

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje


© Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2013 ISBN 978-80-86886-44-2


OBSAH Úvod

4

Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

5

Síť veřejných knihoven (zřizovaných obcemi, městy, krajem)............................................................................................................5 Knihovní fondy.........................................................................................................................................................................................5 Uživatelé knihoven a jejich výpůjčky.....................................................................................................................................................6 Prostory a vybavení knihoven................................................................................................................................................................6 Kulturní a vzdělávací akce.......................................................................................................................................................................6 Ediční činnost – výběr z edičních počinů knihoven.......................................................................................................................... 16 Ocenění knihoven................................................................................................................................................................................ 17

Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

18

Veřejné knihovny okresu Kroměříž..................................................................................................................................................... 20 Veřejné knihovny okresu Uherské Hradiště....................................................................................................................................... 21 Veřejné knihovny okresu Vsetín.......................................................................................................................................................... 22 Veřejné knihovny okresu Zlín............................................................................................................................................................... 23

Plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb v roce 2012

24

Krajský rozbor číselných výsledků veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2011/2012

27

Srovnání vybraných ukazatelů za období 2008–2012

28

Statistické rozbory 2011/2012 – knihovny s profesionálními pracovníky

29

Statistické rozbory 2011/2012 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

35

Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2012

42

Seznam zkratek

44

Příloha: Fotografie interiérů některých knihoven


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

ÚVOD Knihovny Zlínského kraje se snaží reagovat na změny ve společnosti, reflektovat nové potřeby obyvatel a dát najevo, že v knihovnách nejsou jen knihy, ale že knihovna je veřejný prostor, který může sloužit jako místo pro trávení volného času dětí, mládeže i dospělých. Tomu se knihovny snaží přizpůsobit svým vybavením i nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí. Knihovny připravují v mnohem větší míře programy pro děti a mládež, setkání s autory, besedy pro školy, divadelní představení, soutěže apod. Větší knihovny pořádají různé tematické cykly besed a přednášek. Jen v loňském roce se ve veřejných knihovnách Zlínského kraje uskutečnilo 5 741 kulturních a vzdělávacích akcí, což je o 352 více než v roce předchozím. Poskytování knihovnických a informačních služeb ve veřejných knihovnách ve Zlínském kraji se může opřít o dvě velké výhody – funkční a spolupracující síť 400 knihoven, která zajišťuje dostupnost těchto služeb na celém území, a o podporu veřejné správy – obcí, měst a Zlínského kraje, který od roku 2005 financuje program regionálních funkcí knihoven. V rámci tohoto programu získávají knihovny v obcích výměnné soubory knih a odbornou pomoc při vedení knihoven a zpracování knihovních fondů. Důležitá je nabídka kursů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí pro další profesní rozvoj pracovníků knihoven. Knihovny úzce spolupracují se školami, muzei, spolky, sdruženími, které působí v městech a obcích. Knihovny pokračují v automatizování svých procesů a obnově technického vybavení, některé zakoupily čtečky elektronických knih za účelem vzdělávání svých uživatelů nebo k půjčování. V roce 2012 přibylo v kraji 23 knihoven, které mají vlastní webovou stránku, 29 obecních knihoven kraje má nově na webových stránkách umístěn svůj elektronický katalog. V roce 2012 se metodická pomoc knihovnám zaměřila na propagaci nových knihovnických standardů. Zvláštní důraz byl v knihovnách kladen na obnovu knihovního fondu. Čtenáři chtějí mít v knihovnách nové knihy a i menší knihovny musí na poptávku uživatelů reagovat nejen využíváním výměnných souborů knih, ale také nákupem dokumentů ze svých prostředků. To vše pomáhá v naplňování náročné a stále se vyvíjející role knihoven v elektronickém 21. století. O tom, že činnost knihoven je velmi bohatá a mnohostranná, svědčí i následující stránky. Čísla, tabulky a grafy doplňují informace o kulturních a vzdělávacích akcích v knihovnách, o plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb, o činnosti knihoven v jednotlivých regionech. Inspirací se mohou stát i fotografie interiérů knihoven. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou této publikace, především metodičkám Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, Knihovny Kroměřížska a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

PhDr. Zdeňka Friedlová ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

4


Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

ROK 2012 V KNIHOVNÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE Síť veřejných knihoven (zřizovaných obcemi, městy, krajem) Základní knihovny Zlínského kraje působí na území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Krajská knihovna Františka Bartoše (dále KKFB) má působnost krajskou v rámci Zlínského kraje, městskou pro území města Zlína a regionální pro knihovny okresu Zlín. Počet obyvatel ve Zlínském kraji činí podle podkladů ze statistických výkazů 586 787 (o 4 661 méně oproti roku 2011). Největší pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v okresu Zlín. Ve Zlínském kraji v roce 2012 pracovalo 400 základních knihoven: 51 knihoven s profesionálními pracovníky s jejich 84 pobočkami (včetně krajské knihovny), 248 základních knihoven s neprofesionálními pracovníky s jejich 17 pobočkami. V okrese ­Kroměříž v roce 2012 nepracovaly dvě místní knihovny (Kunkovice a Mrlínek), v okrese Uherské Hradiště nepracovala jedna místní knihovna (Svárov), v okrese Vsetín nepracovala jedna knihovna (Růžďka). Statisticky byly zpracovány i výkazy dočasně uzavřených knihoven – celkem 404 výkazů. Veřejné knihovny podle regionů a typů Zlínsko

Uherskohradišťsko

Kroměřížsko

Vsetínsko

KKFB Zlín (14 poboček)

KBBB Uherské Hradiště (6 poboček)

Knihovna Kroměřížska (9 poboček)

MVK Vsetín (3 pobočky)

10 profesionálních knihoven (15 poboček)

16 profesionálních knihoven (5 poboček)

8 profesionálních knihoven (15 poboček)

13 profesionálních knihoven (17 poboček)

77 neprofesionálních knihoven (3 pobočky)

60 neprofesionálních knihoven

68 neprofesionálních knihoven (11 poboček)

43 neprofesionálních knihoven (3 pobočky)

Kontaktní údaje všech knihoven, které působí na území Zlínského kraje, jsou uvedeny v Adresáři knihoven Zlínského kraje na webových stránkách krajské knihovny – www.kfbz.cz/adresar.htm.

Knihovní fondy Činnost knihoven je úzce svázána se soustavným budováním a kvalitním zpracováním knihovního fondu a zabezpečením odpovídajících podmínek pro jeho využití a uchování. Knihovní fond knihoven Zlínského kraje dosáhl 2 961 712 knihovních jednotek a byl v roce 2012 doplněn o 101 826 svazků knih a ostatních dokumentů (elektronické, zvukové, zvukově obrazové, kartografické a jiné). Přírůstek knihovních jednotek byl o 1 305 svazků nižší než v roce 2011. Úbytek knihovního fondu činil 80 265 svazků, byl o 247 nižší oproti roku 2011. Přírůstek knihovního fondu v knihovnách Zlínského kraje byl pořízen za celkovou částku 17 640 902 Kč. Náklady na knihovní fond byly v kraji o 135 890 Kč vyšší než v roce 2011. Srovnání nákladů na pořízení přírůstku knihovních jednotek 2010

2011

2012

Okres Kroměříž

3 046 823

3 039 773

2 946 751

Okres Uherské Hradiště

4 272 784

4 527 500

4 317 472

Okres Vsetín

4 495 324

4 463 625

4 628 471

Okres Zlín

5 339 797

5 474 114

5 748 208

17 154 728

17 505 012

17 640 902

Celkem

5


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Uživatelé knihoven a jejich výpůjčky Celkový počet uživatelů, kteří jsou v knihovnách registrováni a zaplatili registrační poplatek, byl v roce 2012 88 041. Proti roku 2011 počet klesl o 355 uživatelů. Pokles zaznamenaly krajská knihovna a pověřené knihovny (o celkem 942 čtenářů), nárůst byl evidován v knihovnách s profesionálními pracovníky (o 573). Mírný nárůst byl zaznamenán v základních knihovnách s neprofe­ sionálními pracovníky. V roce 2012 vzrostl počet registrovaných uživatelů do 15 let – o 576. Celkem je v knihovnách kraje registrováno 24 760 dětí. Nárůst byl zaznamenán ve všech typech knihoven kromě knihoven s neprofesionálními pracovníky – v krajské knihovně (nárůst o 133 dětských čtenářů), v ostatních profesionálních knihovnách nárůst o 465 dětí. Základní knihovny Zlínského kraje v roce 2012 navštívilo 1 648 788 uživatelů, což je o 158 675 více než v roce 2011. Podíl na zvýšeném počtu návštěvníků lze přičíst i množství pořádaných kulturních akcí pro veřejnost – celkem se uskutečnilo 5 741 akcí, což je o 352 více než v předchozím roce. Nárůst počtu pořádaných akcí byl ve všech typech knihoven. V knihovnách Zlínského kraje klesl počet návštěvníků využívajících internet v knihovně oproti roku 2011 o 17 045 (celkem 179 985 návštěvníků). Počet virtuálních návštěv webových stránek za rok 2012 celkově vzrostl o 183 488. Uskutečnilo se celkem 1 321 793 ­virtuálních návštěv. Nárůst je způsoben také počtem nových webových stránek knihoven. Vlastní webovou stránku má v  kraji celkem 278 ­knihoven. Oproti roku 2011 vzrostl počet webů knihoven o 23. Od roku 2009 sledujeme počet návštěvníků on-line služeb, které uživatelé stále více využívají. Celkově v rámci všech knihoven kraje bylo vykázáno 871 130 návštěvníků těchto služeb (o 116 767 více než v předchozím roce). Základní knihovny Zlínského kraje dosáhly celkem 5 118 347 výpůjček. Nárůst činí 90 874 výpůjček. Průměrný počet výpůjček v roce na jednoho čtenáře byl 58 (v předchozím roce 57). Úbytek byl zaznamenán u výpůjček periodik u všech typů knihoven. V roce 2012 bylo realizováno o 35 208 méně výpůjček periodik než v roce 2011. Pravděpodobně stále více uživatelů využívá internetu ke sledování on-line zpravodajství nebo dává přednost zpravodajským portálům a elektronickým časopisům, které jsou dostupné na internetu. K poklesu došlo také u počtu výpůjček naučné literatury dětem (celkem 155 317 výpůjček, pokles o 16 485 výpůjček). Z celkového počtu výpůjček pro čtenáře do 15 let je 21 % výpůjček naučné literatury pro čtenáře do 15 let.

Prostory a vybavení knihoven Celková plocha pro uživatele v knihovnách kraje klesla o 124 m2, což bylo způsobeno především poklesem plochy u knihoven s neprofesionálními pracovníky. Plocha knihoven s profesionálními pracovníky vzrostla o 95 m2. Ačkoliv plocha knihoven celkově poklesla, pokračoval trend zlepšování vybavení knihoven výpočetní technikou a zvyšování počtu míst veřejného přístupu na internet. Pro uživatele bylo v roce 2012 k dispozici 809 počítačů, z nichž 770 bylo připojeno na internet (v roce 2011 bylo na internet připojeno 765 počítačů). V knihovnách se také zvýšil počet studijních míst z 3 675 na 3 796. Od roku 2011 se ve statistice sleduje bezbariérový přístup do knihoven. Pouze do 104 knihoven kraje je umožněn bezbariérový přístup (pozitivní je, že oproti roku 2011 přibylo v kraji 8 bezbariérových knihoven). Fotografie interiérů vybraných knihoven jsou umístěny v obrazové části publikace.

Kulturní a vzdělávací akce Především k podpoře a rozvoji čtenářství pořádají knihovny kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Knihovny se zaměřují zejména na besedy a pořady pro školy všech typů. Oblíbené jsou rovněž literární a hudební pořady, besedy se spisovateli, umělci a osobnostmi veřejného i kulturního života, soutěže a výstavy. V roce 2012 se uskutečnilo celkem 5 741 kulturních a vzdělávacích akcí, což je o 352 více než v předchozím roce. Knihovny s profesionálními pracovníky uskutečnily celkem 4 300 kulturních a 664 vzdělávacích akcí. V roce 2012 knihovny s neprofesionálními pracovníky uspořádaly 737 kulturních a 40 vzdělávacích akcí (všech akcí o 73 více než v předchozím roce). Mnohé knihovny se se svými aktivitami připojily k celostátním kampaním a akcím organizovanými Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP): Březen – měsíc čtenářů, literární soutěž pro děti Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu nebo pořádaly nocování spojené se soutěžemi a čtením v kni­ hovně – Noc s ­Andersenem. V roce 2012 probíhal 13. ročník této akce a zúčastnilo se jí 44 knihoven kraje (celkem se nocovalo na 73 místech ve Zlínském kraji včetně škol apod.) Čtenář roku Některé knihovny se připojily k celostátní akci Čtenář roku, kterou organizuje SKIP v rámci Března – měsíce čtenářů. Krajská knihovna Františka Bartoše vyhlásila soutěž o nejstaršího aktivního čtenáře veřejných knihoven ve Zlínském kraji. Čtenáře do ankety

6


Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

nominovalo devět knihoven Zlínského kraje (krajská knihovna, sedm městských a jedna obecní). Nejstarším aktivním registrovaným čtenářem v kraji byl uživatel KKFB, který v roce 2012 oslavil 101 let. I v tomto věku knihovnu osobně navštěvoval (v roce 2012 byl uživatelem zvukové knihovny). Vzhledem k obrovskému počtu akcí jsou v následujícím textu uvedeny pouze některé z akcí, které knihovny organizovaly v roce 2012.

Zajímavé akce a besedy knihoven Zlínského kraje – výběr z akcí OKRES KROMĚŘÍŽ Knihovna Kroměřížska Literární Haná – projekt na podporu literární tvorby dospělých autorů se záměrem propagace regionu Haná. Partnery projektu byly Knihovna města Olomouce a Městská knihovna Prostějov. Kroměřížská škola tvůrčího psaní – 4. ročník tvůrčího psaní v Knihovně Kroměřížska vedla opět spisovatelka Klára Janečková. Kurz Senioři komunikují – projekt byl podpořen Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Byl zaměřen na počítačovou gramotnost seniorů a proběhl ve spolupráci s knihovnami v Hulíně, Morkovicích a Koryčanech. Muzikoterapie – probíhala jako cyklus lekcí etnomuzikoterapie pro zájemce z řad široké veřejnosti pod vedením odborného terapeuta. Probíralo a prakticky se zkoušelo především užití šamanských bubnů a tibetských mís. Sladký život v dětském – knihovnice dětského oddělení se inspirovaly tématem akce Březen – měsíce čtenářů „Sladký život s knihovnou“ a proměnily půjčovnu v malou cukrárnu, ve které se místo dezertů nabízely „sladké knížky“: Lžíce medu – špetka pepře, Medový kluk, Pralinka, Sladké lži – hořké pravdy, Sladká kaše, Třešínka – dortíková víla a další). Prázdninové leporelo – dlouhé 26 m vytvořily děti v průběhu prázdnin v dětském oddělení. Kdo chtěl, připojil obrázek dle své vlastní fantazie, a dílo se podařilo. Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem Ve stopách Vikingů – na dobrodružnou cestu do Dánska, na Fayerské ostrovy, na Island a až do Grónska se vypravili posluchači cestopisné přednášky. Zatoulaná písmenka – pro děti byla připravena rýmovaná hádanka, ale skřítek schoval některá písmenka. Úkolem dětí bylo poznat podle čtené ukázky, o jakou knihu se jedná, najít ji v knihovně, vyhledat v ní schovaná písmenka a doplnit je do hádanky. Chybějící rýmy děti doplňovaly při hře na básníky. Výtvarné dílny v pobočce Hlinsko pod Hostýnem. Městská knihovna Holešov Z historie neprofesionální archeologie na Holešovsku a Bystřicku – přednáška archeologa o regionálních osobnostech ­amatérské archeologie a objevech, které přispěly k poznání místní historie. Co dochovala paměť a Veselé povídky a pohádky – křest knihy vzpomínek regionálního autora Tomáše O.  Machače, doprovázeno cimbálovou muzikou Bystřica a zpěvem lidových písniček. Za cizí hříchy – literárně-hudební podvečer k výročí narození Čeňka Kramoliše, valašského autora historických románů. Účinkovali členové Malého divadla MěK a hudebního souboru Corda Magico. Bible včera, dnes a zítra – putovní výstava věnovaná Bibli. Výstava byla doplněna i exponáty ze soukromých sbírek. Doprovodným programem byly přednášky a výtvarné práce dětí. Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – slavnostní pasování prvňáčků v salla terreně holešovského zámku. Městská knihovna Hulín Malování pro děti – zábavná, interaktivní show Adolfa Dudka. Osobnosti Hulína – projekt, ve kterém autoři představují významné osobnosti spojené s městem. Databáze osobností je k dispozici na webových stránkách knihovny. Akademie 3. věku – setkávání seniorů na tematických přednáškách, besedách, ale i na výletech či sportovních hrách. Aktivně se zapojili i do kurzu počítačové gramotnosti – do projektu Senioři komunikují. Srdíčkové odpoledne – výroba přáníček pro zamilované a povídání o svátku svatého Valentýna.

7


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Městská knihovna v Chropyni Čertovo kopyto – autorské čtení Jana Svitáka. Kapřík Metlík – autorské čtení Jana Opařila. Literární kroužek dětí se schází v knihovně, poznávají práci knihovníka a chod knihovny, soutěží a hrají literární a společenské hry. Výlet na hrad Boskovice a do Moravského krasu přispěl k poznání historie a přírody. Městská knihovna Koryčany Program pro studenty základní i střední školy ve městě z oblasti informačního vzdělávání. Žáci a studenti pracují ve skupinách na společném projektu, informace získávají z elektronických i tištěných zdrojů. Večery poezie – mladá generace recitátorek byla hnací silou pro pořádání večerů poezie. Otevírání studánek – jarní výprava do přírody s tradičním otevíráním studánky. S kulturním programem vystoupily děti z MŠ, po cestě ke studánce plnili účastníci připravené úkoly, jejichž společným tématem byla voda. Akademie 3. věku – celoroční nabídka přednášek pro seniory, doplněna zájezdem do Židovského muzea v Brně. V létě knihovnice již tradičně uspořádala Letní příměstský tábor. Městská knihovna v Morkovicích Povídání o četnících a Četnických humoreskách – zajímavé povídání o historii četnictva u nás, o tom, jak vznikal úspěšný televizní seriál Četnické humoresky i o knižní a filmové tvorbě plk. JUDr. Michala Dlouhého. Hry s pohádkami a obrázky – v hlavní roli – pohádka – popletené pohádky, psaní podle ilustrací, vymýšlení pokračování, jak by to mohlo být dál…, vaření s pohádkou, zpívání s pohádkou. Místní knihovna Zdounky Pirátský bál proběhl v maskách pirátů, kteří své dovednosti předváděli ve sportovních disciplínách a vědomosti ve společném soutěžním kvízu pro děti a rodiče. Série cestovatelských besed na téma Ze Zdounek do, tentokrát to bylo do Thajska. Beseda s Petrem Koudelkou – spisovatelem, novinářem, rodákem ze Zdounek. Obecní knihovna v Kyselovicích Noc s Andersenem začala pro děti již odpoledne plněním úkolů na hřišti, po setmění se v knihovně četlo, poslouchalo, vyrábělo, ale i tancovalo. Večer plný soutěžení končil čtením pohádek i detektivních příběhů. Svou zručnost si děti mohly ověřit při Stavění draků. Povídání o včelách a včelařství – bylo doplněno ukázkou náčiní, nářadí a pomůcek, které včelař ke své práci potřebuje. K ochutnání byly nabízeny medové perníčky a děti mohly vymalovávat omalovánky Včelky. Obecní knihovna Záříčí Hrátky s Ferdou Mravencem – děti z MŠ se seznámily s knížkami Ondřeje Sekory, poznávaly kreslené postavičky, seznámily se s životem mravenců, vyzkoušely si mravenčí práci (přebírání korálků podle barev, stavbu cestiček ze sirek) a zahrály si na mravence s veršovanou říkankou Polámal se mraveneček. Vánoční andílci – na výstavě byly k vidění výrobky čtenářů knihovny, obyvatel obce i dětí MŠ. Obecní knihovna na Rusavě Nedokončený příběh – úkolem dětí bylo dle svých představ a fantazie dopsat – dokončit záměrně nedočtený příběh. Nejzdařilejší práce byly vyhlášeny a autoři odměněni na slavnostním vyhodnocení. Pravidelné návštěvy dětí MŠ, ZŠ a školní družiny v knihovně – informační lekce, předčítání, povídání, práce s knihou. Knížka je můj kamarád, doporučení četby – nové knížky v knihovně, doplňováno soutěžním kvízem. Obecní knihovna Rymice Vědomostní soutěž – soutěžící postupuje po soutěžním poli a plní jednotlivé úkoly. Soutěž je dlouhodobá a motivuje děti k ­návštěvě knihovny.

8


Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

Obecní knihovna Nová Dědina Hodina Země 2012 – obec se zapojila do celosvětové kampaně na podporu ochrany životního prostředí a připojila se k obcím, které zhasly veřejné osvětlení a ponořily se do tmy. Knihovna připravila povídání o hvězdách, souhvězdích a pomocí hvězdářského dalekohledu byla noční obloha vidět jako na dlani. Advent a Vánoce – povídání a čtení vytvořilo příjemnou atmosféru k výrobě ozdob z korálků. Obecní knihovna Roštění Otevírání studánek – po přečtení zápisů z místní kroniky se děti společně s knihovnicí vydaly otevírat studánky v okolí obce. Šmoulí den – víkendové stanování a podvečerní čtení i soutěžní akce pro děti. Obecní knihovna Rajnochovice Čertovská knihovna – vyrobené čerty již děti přinesly do knihovny a vyzdobily ji. V pekelném testu rozvíjely svou představivost a fantazii, ve vyprávění příběhu o setkání s čertem si zkusily, jaký je kdo vypravěč, a zda umí zaujmout posluchače. A pak se již četlo a poslouchalo. Před odchodem děti husím brkem podepsaly Čertovskou smlouvu –„budu si pamatovat, že čtení je úžasná zábava, rozšiřuje znalosti, rozvíjí jazyk a paměť“. Pravidelně (každý měsíc) navštěvují knihovnu děti ze školní družiny. V knihovně se předčítá, povídá o knížkách. Obecní knihovna Žeranovice Přednáškové akce v knihovně – dějiny obce a znalost historie míst, která známe, kde bydlíme: Nejstarší dějiny Žeranovic, Žeranovice v 15.–17. století, Žeranovice v 18. století a Seilernové na Moravě a v Žeranovicích. Obecní knihovna Zástřizly Kreativní kurzy – Halloweenské lucerničky, Výroba bižutérie, Zdobení vánočních perníčků, Výroba adventních věnců. Svatomartinský lampionový průvod Čtení děti dětem Obecní knihovna ve Vítonicích Velikonoční tvořivé odpoledne – Dárek pro maminku – Malování v knihovně. Obecní knihovna v Bělově První zvonění – zábavné odpoledne pro školáky, vítání prvňáčků. Strašidelný večírek – čtení strašidelných příběhů a výroba strašidel z dýně. Obecní knihovna v Brusném Tvořivé dílny – Velikonoční pletení pomlázky a zdobení kraslic, Předvánoční tvoření – pečení a zdobení perníčků, výroba svíček a vánočních ozdob. Obecní knihovna Jankovice Máme rádi Večerníčka – setkání s Večerníčkem a jeho kamarády pro děti. Besedování u čaje – posezení nad obecními kronikami pro seniory. Obecní knihovna Karolín Setkávání dětí při hlasitém předčítání na pokračování (předčítá knihovnice, někdy čtou starší děti mladším). Obecní knihovna v Podhradní Lhotě Velikonoční a Vánoční výzdoba – vystřihovánky a jiné ozdoby podle pracovních sešitů. Beseda pro malé děti s rodiči – seznámení s knihami pro nejmenší, čtení ukázek. Místní knihovna v Cetechovicích Večer světlušek – aby se dětem lépe poslouchalo předčítání z Broučků, vydali se nejprve malí broučci s lampiony na večerní procházku potemnělou obcí. Cestu jim vyznačovaly rozsvícené dýně. Obecní knihovna Prusinovice Pohádka a Bajka – besedy pro žáky základní školy. Seznámení s představiteli a četba ukázek.

9


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Obecní knihovna v Bojanovicích Knihovna se zapojila do celonárodní akce – Noc s Andersenem. Děti poslouchaly předčítání vybrané pohádky, zahrály si zábavnou hru, skládaly skládačky a také se seznámily s prací v knihovně. Obecní knihovna ve Slavkově pod Hostýnem Prázdninové hrátky – zábavné úkoly pro děti a rodiče. Obecní knihovna Soběsuky Soběsuky v proměnách času – knihovnice připravila výstavu fotografií a jiných dokumentů mapujících proměny obce. Obecní knihovna v Ratajích Spolupráce s MŠ a ŠD v Ratajích, proběhla informační lekce a dvě besedy. Místní knihovna v Prasklicích Cestopisná beseda o Kanadě doplněná obrazovými ukázkami prostřednictvím počítače. OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Noc s Andersenem přinesla nemocným dětem v uherskohradišťské nemocnici kouzelný příběh Ivony Březinové v podání herečky Slováckého divadla Alžběty Kynclové. Akce probíhaly tradičně na více místech v Uh. Hradišti. Výběr z besed: Památné stromy Uherskohradišťska, Minerální vody Uherskohradišťska, Expediční kamera, Biblioterapie, Feng shui, Jiří Černý, Tereza Brdečková, Kateřina Tučková a ženský sbor Čečera a další. Pověste jenom faráře – scénické čtení herců Slováckého divadla. Hradišťské sluníčko – festival k podpoře čtenářství. Po celý týden se četly pohádky – na trávníčku u knihovny se střídaly herečky Slováckého divadla. Více než 300 mladých autorů a výtvarníků se sešlo v kině, kde byly vyhlášeny výsledky soutěží Píšu povídky, píšu básně... a Ex-libris 2012. Program zpestřilo vystoupení tria flétnistek ze Slovácké ZUŠ a promítnutí filmu Modrý tygr, který vyšel i knižně. Filmový festival zimních sportů – večer plný špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní horolezecké výstupy, snowboarding, skialpinismus a další aktivity v zimní přírodě. Městská knihovna Staré Město Pasování prvňáčků do Řádu čtenářského, Noc s Andersenem Vánoční jarmark Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou pro 9. třídu. Výstava výrobků chráněných dílen Místní knihovna Ostrožská Nová Ves Pasování prvňáčků na čtenáře Zapojení do akce Korálkiáda Místní knihovna Babice Prázdninové hraní v knihovně – součástí výlet do ZOO. Noc s Andersenem aneb Cesta do zahrady pana Trnky Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka Autorské čtení s Tomiem Okamurou Místní knihovna ve Vlčnově Křest knihy Antonína Zlínského: Vzpomínky z Vlčnova II. Místní knihovna Strání Beseda s Jiřím Jilíkem Lucerničkový průvod uspávání broučků a berušek Ocenění nejlepších čtenářů

10


Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

Městská knihovna Bojkovice Dopolední čtení pro maminky s dětmi Cestopisné besedy Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny za účasti regionálních spisovatelů Michala Čagánka a Aleny Bartošíkové, rodičů a prarodičů pasovaných dětí. Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Okrskové kolo soutěže v recitaci Divadélko pro MŠ Pohádka pod oblohou – ve spolupráci s hvězdárnou v Uherském Brodu. Uspávání studánek Den pro dětskou knihu – divadélko Petr má medvěda. Městská knihovna Kunovice Pasování, Noc s Andersenem Dětský ples Obecní knihovna Nivnice Pasování žáků Beseda Letíme do vesmíru Místní knihovna Boršice Tradiční Průvod světlušek Místní knihovna Bílovice Noc s Andersenem Beseda o Brazílii Místní knihovna Dolní Němčí Noc s Andersenem Pasování Vzpomínková akce na mistra sportu Jindřicha Martiše – nedožitých 60 let. Městská knihovna Hluk Beseda a autorské čtení Kateřiny Tučkové „Mohlo to kdysi v Hluku vypadat jak na Altaji“ – beseda o jižní Sibiři. Městská knihovna Uherský Ostroh Pasování a besedy s Lenkou Rožnovskou Beseda s Vlastimilem Vondruškou Literární cyklotoulky OKRES VSETÍN Masarykova veřejná knihovna Vsetín Literární besedy: např. s Jiřím Žáčkem, Kateřinou Tučkovou, Radkou Denemarkovou, Markétou Pilátovou. Specifické aktivity dětských knihoven: Knížátka – činnost dětského knihovnického kroužku v Luhu, úspěšné pokračování setkávání Senior klubu v Luhu, setkávání Dámského klub Tilia – schůzky 1–2 × měsíčně, vzájemná spolupráce Tilia se Senior klubem a dětskou knihovnou, pravidelná klubová setkávání SONS Vsetín v knihovně na Trávníkách. Cestopisné besedy: např. Lidé pod vrcholky Himaláje, Trampování na Novém Zélandu, Člověk v drsné přírodě (polárník Jaroslav Pavlíček), On the road aneb po východě USA, Balkánem na skok do Asie. Další zajímavé besedy: Holocaust na Vsetínsku, Ekologická architektura, Mozkocvična aneb Dá se paměť trénovat, Valašské Velikonoce, Den seniorů aneb Srdce na dlani. Akce pro mládež, Komunitní klub: např. Týden čtení – metoda zrcadlového čtení, metoda kapky deště, Quilling – prázdninová knihovna. 11


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 17. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím – pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, T–ka. Akce se zúčastnilo odhadem 2 500 účastníků. Popletené večerníčky na kamenech – pokračovaní akcí zaměřených na děti předškolního věku a jejich rodiče. Po 5 dní ve druhém červnovém týdnu ve spolupráci s různými divadélky se podařilo za knihovnu přilákat denně odhadem 100 dětí a rodičů, pro které se četly pohádky, hrálo divadlo. Město v mé paměti – pokračování projektu. Seniorský tým aktivních seniorů se schází, pokračuje edice Milé tisky (dostupné ­online). Letní procházky pamětí města – v průběhu léta proběhly prezentace jednotlivých průvodců pamětí města vydaných v rámci projektu před veřejností a všechny vycházky se setkaly se zájmem veřejnosti. Hudební pokojíčky (houslový, klavírní, kytarový) – nový a úspěšný cyklus setkání u hudebních nástrojů a o nich, spojený s muzicírováním nejmladších, ale také zkušenějších muzikantů – ve spolupráci s hudebním oborem ZUŠ. S–klub – pokračoval 10 setkáními v průběhu „školního“ roku. Jarmila Mikulášková ve spolupráci s ing. Rudolfem Hamerníkem připravují autorské poslechové pořady pro slabozraké spoluobčany. 2 semestry virtuální univerzity 3. věku – spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Městská knihovna Valašské Meziříčí Čtenář roku – v rámci Března – měsíce čtenářů se knihovna připojila k anketě Čtenář roku a vyhlásila své nejvěrnější čtenáře. První rok ve škole – první krok do knihovny – pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. V říjnu navazovalo Klíčování druháků a knihovna tak získala spoustu nových malých čtenářů. Rozšíření projektu o besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou pro žáky třetích tříd umožnilo odměnit nejpilnější čtenáře a povzbudit je do další četby. Meziříčská muzejní noc – vyzkoušela návštěvníky ze znalostí klasické literatury. Knihovníci se proměnili v autory a prostřednictvím jejich životních příběhů a děl odhalovali návštěvníci jejich totožnost. Akce měla mimořádný úspěch, knihovnu navštívilo 320 osob. Týden knihoven – knihovna v tomto týdnu vyhlásila čtenářskou amnestii a registrovala nové čtenáře zdarma. Uspořádala výstavku knih, které mohou pomoci při různých potížích, pořídila soubor nových knih pro zdravý životní styl, uspořádala přednášku MVDr. ­Kateřiny Janovské Žij zdravě – co to všechno znamená? Adoptuj panenku a zachráníš dítě – cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF. V roce 2012 bylo adoptováno deset panenek. Obecní knihovna Horní Lideč Pasování prvňáčků na čtenáře Podzimní uspávání broučků – ve spolupráci s mateřskou školou. Kreativní kurzy (quilling, výroba šperků, broží, pletení z pedigu). Akce pro širokou veřejnost – např. autorské čtení se spisovatelem Janem Svitákem, cestopisná beseda s nakladatelem a cestovatelem Martinem Leschingerem, beseda s cestovatelem Markem Císařem, beseda o Nepálu. Základní knihovna Jablůnka Výtvarná soutěž To nejlepší z televize a na ni navazující To nejlepší z knihy. O prázdninách pravidelně v dopoledních hodinách probíhala Prázdninová knihovna – čtení, soutěže, hry, povídání v knihovně i venku na zahradě – ukončena byla přespáním v knihovně s programem. Celé Česko a Jablůnka čte dětem – jarní a podzimní část. Besedování nad obecními kronikami Místní knihovna v Dolní Bečvě a v Prostřední Bečvě Pravidelné besedy a knihovnické lekce pro žáky místních ZŠ a MŠ ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm. Obecní Karasova knihovna – Hutisko-Solanec Pasování prvňáčků na čtenáře Podzimní putování s Broučky

12


Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

Místní knihovna ve Valašské Bystřici Noc s Andersenem Pasování prvňáčků na čtenáře Podzimní putování s Broučky Místní knihovna ve Vidči Čtenářský kroužek – děti z řad čtenářů knihovny, kromě jiné činnosti pomáhají knihovnici při různé knihovnické činnosti (úklid fondu, balení, a oprava knih), podílejí se na výzdobě knihovny (vánoční, velikonoční, podzimní), připravují besedy a soutěže pro sebe i ostatní čtenáře. Pasování prvňáčků na čtenáře Místní knihovny Branky, Jarcová, Kladeruby, Loučka Exkurze, besedy a soutěže pro žáky ZŠ, MŠ a školní družiny. Obecní knihovna Velká Lhota Pochod broučků Obecní knihovna Zašová Pasování prvňáčků za čtenáře knihovny Obecní veřejná knihovna v Kateřinicích Výuka angličtiny s rodilým mluvčím ve spolupráci s obcí. Soutěž o nejlepšího čtenáře Obecní knihovna v Ratiboři Literární klub Noc s Andersenem Místní knihovna v Janové Kurz z projektu Senioři komunikují Místní knihovna Liptál Práce s počítačem – čtyřdenní pokračovací kurz pro seniory. Obecní knihovna Halenkov Pasování prvňáků na čtenáře a raut – velmi úspěšná akce pořádaná již 10. rokem, děti dostaly knihu Zdeňka Svěráka Jaké je to asi v Čudu. Deskoclub – děti 2. až 4. tříd se schází jedenkrát týdně, hrají deskové hry. Knihovna vydala Obecní zpravodaj (čtyřikrát ročně), kde propaguje činnost knihovny a její akce, rozvoz zdarma do každé domácnosti. Místní knihovna Horní Bečva Pasování prvňáčků Pravidelná setkávání příznivců rodinných konstelací Přednášky na různá témata Veřejná knihovna Hovězí Besedy pro MŠ a ZŠ (doporučená četba, práce s internetem, vyhledávání v souborném katalogu…). Kutírna – pravidelné schůzky žen a dívek, kde probíhá tvoření podle námětů z knih v knihovně. Městská knihovna Karolinka Literární besedy pro žáky základní školy, knihovnické lekce pro děti MŠ. Cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů. Městská knihovna Kelč Besedy o knihovně a o knihách pro Odborné učiliště Kelč (praktická škola, zahradníci, prodavači, zámečníci, pečovatelé, zedníci). Beseda pro MŠ Kelč (pro budoucí prvňáčky 1 rok půjčování zdarma).

13


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Obecní knihovna Nový Hrozenkov Besedy pro ZŠ a MŠ Počítačový kurz z projektu Senioři komunikují Obecní knihovna Valašská Polanka Besedy pro děti ZŠ a MŠ z Valašské Polanky Akce pro klienty denního stacionáře Pasování prvňáčků na čtenáře Výroba adventních věnců Místní knihovna ve Velkých Karlovicích Besedy a knihovnické lekce, k nejzdařilejším besedám pro děti patřily: Začarovaná třída (příběhy o škole, školácích a kouzlech), Kde hledat dobrodružství, Za večerníčkem do knihovny. Místní knihovna Zubří Úspěchy dětí v soutěži O poklad strýca Juráša – 6 výherců krajského kola, účast v Praze na slavnostní akci Pasování na rytíře krásného slova. Pasování prvňáčků na čtenáře Den města Vánoční jarmark – akce s nakladatelstvím Anagram. OKRES ZLÍN Krajská knihovna Františka Bartoše Festival Literární jaro Zlín 2012 se uskutečnil ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, Goethe institutem, Gymnáziem Zlín Lesní čtvrť, nakladatelstvím Host, Alternativou – kulturním institutem Zlín a Nadací Tomáše Bati. Jeho hosty byli: Marie a Ludvík Vaculíkovi, Kateřina Tučková, Dan Jedlička, komiksový autoři Lucie Lomová, Nikkarin, básnici Miloš Kozumplík, Jiří Mareček a Michal Stránský a další účinkující. Den pro dětskou knihu – program pro celou rodinu s podtitulem Pozvání do říše pohádek a příběhů zahrnoval: loutkovou hru Kašpárek a Šípková Růženka v podání Divadla Povidlo, výstavku soutěžních obrázků Bude zima, bude mráz, vyhlášení a odměnění vítězů, kvízy, hry a výtvarnou dílnu Těšíme se na zimu, předvánoční čtení, přihlašování dětí do 10 let zdarma, výstavku knih pro děti s vánoční tematikou, prodej knih pro děti. Po setmění VII. – Knihovna, toť chalupa kúzelná: Tradiční večerní program byl volně inspirován 10. výročním vzniku krajské knihovny, návštěvníci mohli vyslechnout vystoupení hudební skupiny, shlédnout Knihovnické humoresky amatérského divadla ASPIK, v oddělení pro děti navštívit Čtenářův sen a soutěže s kocourem Milošem, prohlédnout si výstavku Knihovny v knihách, zúčastnit se Knihovnické dílny a na půdě se sejít s knihovnickým strašidlem. Součástí večera bylo ocenění výherců internetové soutěže Knihokvíz 2012, která probíhala na webových stránkách knihovny. Čtení a poslouchání pro všechny – cyklus autorských čtení současných křesťanských autorů při příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (novinář Martin Komárek, Rapsodické divadlo – komponovaný pořad klasické hudby a anglické duchovní poezie Démant a slza a další). Rozumíme historii?! – cyklus přednášek s historickou tematikou, který je realizován ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi: Součástí pořadu byla prodejní výstavka výrobků Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s. Cyklus pořadů s hudební tematikou – např. Joseph Haydn, Procházka dílem Bohuslava Martinů, Středověká hudba. Městská knihovna v Brumově-Bylnici Noc s Andersenem – tentokrát na téma cesta do pravěku. Pasování žáků 2. tříd na čtenáře. Drogová problematika v literatuře – beseda pro 8. ročníky ZŠ Brumov-Bylnice a Nedašov. Anorexie a bulimie v literatuře – beseda pro 9. ročníky ZŠ Brumov-Bylnice a Nedašov. Městská knihovna Fryšták Koloniál – zážitkové provedení světem prvorepublikových koloniálů určené dětem 5. ročníku a školní družiny. Jako literární opora sloužila kniha Bylo nás pět.

14


Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

Poseroutkobraní – hromadné čtení z úspěšného titulu literatury pro děti určené dětem 1. stupně ZŠ za asistence žáků 9. ročníku. Litevský večer s předvánoční příchutí – retrospektiva litevské animované tvorby prezentovaná lituanistkou Mgr. Dášou Váňovou spojená s přednáškou o Litvě Josefa Miškovského a ochutnávkou tradičních litevských pokrmů a nápojů. Městská knihovna v Luhačovicích Výstava městských a školních kronik – zapůjčených ze Státního okresního archivu Zlín-Klečůvka. Vernisáž proběhla za účasti představitelů města a s hudebním doprovodem dětí ze ZUŠ. Týden s divadlem – výstava loutek, divadelních kostýmů, výtvarných prací na téma divadlo, které vytvořili studenti SOŠ, ZŠ a klienti denního stacionáře Charity. Součástí týdne bylo divadelní představení klientů chráněné dílny ERGO Zlín. Výstava květin a výpěstků – výstava proběhla ve spolupráci členů Českého svazu zahrádkářů Luhačovice a první tři místa byla ohodnocena. Knihovna Boženy Benešové Napajedla Past na osamělého muže – divadelní představení amatérského souboru ASPIK, jehož členové jsou kolegové z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Beseda s populární českou spisovatelkou Irenou Fuchsovou Soutěž Pohádkový kuchtík – úkolem soutěžících-kuchtíků bylo po dobu tří měsíců přečíst co nejvíce knih a po přečtení každé knihy vyplnit jídelní lístek. Do něj měli vepsat své jméno, název knihy, autora a stručný obsah děje. Za takto vyplněný jídelní lístek získali soutěžící zlatou vařečku. Hodnotil se počet získaných vařeček. Městská knihovna Otrokovice Noc s Andersenem – četla tisková mluvčí města Otrokovice, Mgr. Lenka Krupková, hledal se poklad, přišel skřítek Knihovníček a Bílá paní. Beseda s publicistou a spisovatelem Stanislavem Motlem – v dopoledních hodinách na téma Živý mrtvý. V odpoledních hodinách beseda pro veřejnost – Sláva a zatracení filmových hvězd. Beseda se spisovatelkou Klárou Janečkovou – povídání o knihách a životě. Objektové učení a artefiletika – pro první a druhý stupeň speciální školy byl vytvořen nový program, který byl věnován objektovému učení a artefiletice, tematicky byl zaměřen na pohádky o Krtečkovi a knize Pan Sova. Městská knihovna Slavičín Bible včera, dnes a zítra – putovní výstava v prostorách knihovny, která představila Bibli a její poselství široké veřejnosti. Součástí výstavy byly přednášky Bible – historie a poselství Knihy knih. Recitál Jiřího Dědečka – písničkář, básník, textař, překladatel a také předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu se veřejnosti představil v komorním pořadu sestaveném ze svých veršů a zejména vlastních songů. Masopustní zvyky a obyčeje – zvykoslovné besedy s tematikou masopustních oslav a lidových tradic na Valašsku i v jiných národopisných oblastech. Autorské čtení Josefa Fouska – spisovatel, humorista, písničkář představil na besedě pro veřejnost své literární dílo. Městská knihovna ve Slušovicích Slavnostní otevírání Nové sokolovny ve Slušovicích, v jejíž přístavbě nyní městská knihovna sídlí. Pasování dětí na čtenáře – královna Říše knih přivítala děti a povídala si s nimi o knihách a o své říši – knihovně. Děti složily čtenářský slib a byly pasovány na čtenáře knižní vílou. Děti dostaly „glejty“ (diplomy), řády (odznáčky Už jsem čtenář!) a čestné čtenářské průkazy. Místní lidová knihovna ve Štítné nad Vláří 10. výročí založení minimuzea Gabry a Málinky v knihovně – vyhlášena soutěž o nejlepší plakát; ty nejlepší putovaly po výstavách ve Valašských Kloboukách a ve Zlíně na Jižních Svazích. Pasováni na čtenáře – zapojení do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Soutěž dětí Čteme dětem – do akce se zapojily mateřské školky ze Štítné i z Jestřabí. Slavnostní vyhlášení deseti nejlepších proběhlo za přítomnosti rodičů v knihovně. Městská knihovna Valašské Klobouky Slavnost slabikáře – děti plnily dobrodružné úkoly a sbíraly klíče k otevření pokladu – slabikáře, který byl ukrytý ve starém koši, dopoledne bylo završené slavnostním předáním slabikářů a malým oplatkovým rautem.

15


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Škola naruby – výchovně vzdělávací projekt, v rámci kterého žáci několikrát ve školním roce navštíví knihovnu, plní zadané úkoly z oblasti literatury, logiky, soutěží v kvízu Všeználek a sbírají bodíky, které budou v závěru školního roku vyhodnoceny. Na projektu se podílí spolu s knihovnou škola i rodiče. Ve škole se učíme, v knihovně se bavíme – výchovně vzdělávací projekt pro žáky 3. tříd základní školy. Vyhlášená Soutěž o nejhezčí záložku. Po celý školní rok mezi sebou žáci soutěží v různých kvízech, za své úspěchy sbírají hvězdičky, nejlepší čtenáři a výtvarníci budou oceněni. Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice Vánoční koncert Magna Mysteria Pasování žáků 1. tříd na čtenáře – diplomy předávala ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková. V knihovně si čteme rádi, s knihami jsme kamarádi – Divadélko pana Taraby. Závěr společného půlročního projektu mateřské školy a knihovny. Povídání na téma Ptáci v přírodě – výlet MŠ Bratřejov do městské knihovny. Místní knihovna v Komárově Beseda o zdravém životním stylu. Veřejná knihovna obce Spytihněv Cestopisné besedy o Irsku, Peru a Bolívii, Íránu a Kurdistánu. Místní knihovna ve Žlutavě Výtvarná soutěž pro děti do 15 let na téma Moje oblíbená kniha. Beseda s Tomiem Okamurou. Obecní knihovna Bohuslavice nad Vláří Knihovna dětem – zábavné odpoledne u příležitosti Března – měsíce čtenářů. Místní knihovna v Dešné Babička čte dětem, děti babičce. Obecní knihovna Rokytnice Trnkoviny – beseda pro děti ze základní a mateřské školy o Jiřím Trnkovi. Obecní knihovna Hostišová Čertí pohádky – čtení pohádek Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena, Jaromíra Jecha. Obecní knihovna v Březové Noc s Andersenem

Ediční činnost – výběr z edičních počinů knihoven Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně: 2012: tentokrát o tom, co nám přináší měsíc duben: literární soutěž. Sborníček prací z literární soutěže, kterou pořádá Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Krajská knihovna Františka Bartoše Knihovny Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven 2011. ISBN 978-80-86886-42-8 ZVUK Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín: KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Muzeum Kroměřížska. 1990–. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 2012. ISSN 1214-0139 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Český rok – duben, aneb, Kde končí svět?: almanach vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2011/2012. ISBN 978-80-904967-0-5. GAJDUŠKOVÁ, Helena. Komunitní knihovna a senioři: metodický materiál. ISBN 978-80-904967-2-9. Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – vychází každý měsíc.

16


Rok 2012 v knihovnách Zlínského kraje

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm O poklad strýca Juráša, Český rok – duben: almanach dětských literárních prací okresu Vsetín ; Počůral jsem se smíchy, aneb, Proč nás baví apríl: almanach dětských literárních prací města Rožnov pod Radhoštěm. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně, ISBN 978-80-87334-13-3. BARTOŠEK, Vladimír. Tak mě asi neznáte. Milé tisky. ISBN 978-80-87334-16-4. BAŠTÁNOVÁ, Miroslava. Vzpomínka na Josefa Kramoliše, předsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926–1945. Milé tisky. ISBN 978-80-87334-14-0. OTEVŘELOVÁ, Věra. Rožnovský rynek: domy na  rožnovském náměstí ve  vzpomínkách Věry Otevřelové. Milé tisky. ISBN 978-80-87334-12-6. SOBOTKA, Richard. Rožnovští tkalci. Knížka do kapsy. ISBN 978-80-87334-11-9. SOBOTKA, Richard. Rožnovská papírna: nejstarší zařízení průmyslového charakteru v Rožnově pod Radhoštěm. Knížka do kapsy. ISBN 978-80-87334-15-7. Městská knihovna Valašské Meziříčí Knihovníci na radnici: Zprávy včasné, co se děje v Krásně. Valašské Meziříčí 2011. Dvouměsíčník informací o dění v knihovně s přílohou kulturně-historických výročí Meziříčské kalendárium.

Ocenění knihoven Titul Knihovna roku je zaměřen na ocenění činnosti vesnických knihoven a je těsně provázán se soutěží Vesnice roku, kterou každoročně organizuje Spolek pro obnovu venkova a dalšími vyhlašovateli. V roce 2012 získala titul Knihovna roku Zlínského kraje Místní knihovna ve Slavkově pod Hostýnem vedená paní Danielou Červenkovou. Knihovna byla oceněna především za velmi příjemné prostředí, plnění většiny knihovnických standardů a aktivitu knihovníka. V roce 2012 vyhlásil SKIP a společnost Skanska opět soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2012. Městskou knihovnou roku se stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Slavnostního vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve čtvrtek 4. října v zrcadlové kapli pražského Klementina za účasti ministryně kultury ČR Aleny Hanákové. Ocenění a šek na 70 000 Kč převzal ředitel knihovny Radovan Jančář společně s místostarostou města Evženem Uherem.

17


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI V roce 2012 zajišťovaly výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři pověřené a krajská knihovna. Krajská knihovna Františka Bartoše plnila a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 399 zaregistrovaných základních knihoven ve Zlínském kraji tak, jak jsou definovány v § 11 odst. 4 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Pro okres Zlín vykonává regionální funkce KKFB. Na základě smluvního vztahu pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí: • pro okres Kroměříž Knihovnu Kroměřížska – příspěvkovou organizaci (KK), • pro okres Uherské Hradiště Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvkovou organizaci (KBBB), • pro okres Vsetín Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK). Výkon regionálních knihovnických služeb byl v roce 2012 zaměřen na propagaci nových standardů veřejných knihovnických a informačních služeb, s čímž souvisela pomoc při tvorbě a aktualizaci webových stránek knihoven, zpřístupnění on-line katalogů knihoven a retrospektivní zápis knihovních fondů. Krajská a pověřené knihovny zajišťovaly pro obsluhované knihovny Zlínského kraje tyto regionální služby: • nákup, zpracování, distribuci výměnných souborů, • poradenskou a konzultační činnost, • pomoc při zavádění nových informačních technologií, • vzdělávání knihovníků, • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, • zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí. Zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí zahrnuly KKFB a KK do objednávky služeb u profesionálních knihoven, MVK a KBBB zajišťovaly tuto činnost vlastními pracovníky. Nákup, zpracování a distribuce výměnných souborů Výměnný fond (VF) je budován z finančních prostředků rozpočtu Zlínského kraje a je součástí knihovních fondů krajské a pověřených knihoven. Vynaložené finanční prostředky na VF v roce 2012 byly 1 766 846 Kč. Průměrně obdržela každá obsluhovaná knihovna 2–3 soubory knih. V roce 2012 bylo vyexpedováno o 141 souborů více než v roce 2011, soubory celkově obsahovaly více svazků – o 9 442 více knihovních jednotek. Poradenská a konzultační činnost Oproti předchozímu roku byly počty metodických návštěv téměř stejné, celkový počet konzultací mírně klesl, což je také pravděpodobně dáno řešením většiny problémů v rámci metodických návštěv. Ze všech akcí bylo 582× jednáno přímo se zástupci obcí. Krajská, pověřené a další profesionální knihovny zpracovaly 323 statistických výkazů a sumářů KULT V 12.01 za rok 2011. Pomoc při zavádění nových informačních technologií Služba zahrnovala pomoc s řešením základních problémů servisu software, instalaci a údržbu knihovnických programů, generování a aktualizaci souborných katalogů, servis programu pro evidenci knihovních fondů a pro evidenci a cirkulaci výměnného fondu aj. KKFB a pověřené knihovny se postupně snaží, aby všechny knihovny v kraji měly provedenu retrokonverzi fondu a měly alespoň jednoduchou webovou stránku. Knihovny, které již mají svůj knihovní fond v elektronické podobě, mají webovou stránku a příslušný software, umísťují na web odkaz na svůj on-line katalog knih.

18


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

Webové stránky knihoven 300

179

145

99

41

21

121

155

201

257

278

2008

2009

2010

2011

2012

250 200 150 100 50 0

Knihovny bez webové stránky

Knihovny s webovou stránkou

Počty neprofesionálních knihoven, které splňují kritéria 250

73

74

23

200 150

22

16

29

100 50 0

160

204

146

Kompletní retrokonverze fondu

Webová stránka knihovny

Elektronický katalog na internetu

Počet knihoven, které splňují k 31. 12. 2011

Přibylo v roce 2012

Počet knihoven, které nemají

V roce 2012 přibylo 16 knihoven, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu. Retrokonverzi knihovního fondu má provedenu celkem 66 % obsluhovaných knihoven kraje. Bylo vytvořeno 23 webových stránek knihoven. Na webových stránkách obecních knihoven přibylo 29 on-line katalogů. Během roku 2012 se stav elektronických služeb obecních knihoven velmi zlepšil. Stále zůstává hlavním úkolem pokračování v retrokonverzi knihovních fondů a práce na tvorbě a aktualizaci webových stránek knihoven. Vzdělávání knihovníků V roce 2012 se uskutečnilo v kraji celkem 52 vzdělávacích akcí, což je o 7 akcí více než v loňském roce. Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou účastnilo 20 knihovníků. KKFB uspořádala pro knihovníky kraje a okresu Zlín 18 vzdělávacích akcí – viz výše. Klub dětských knihoven Zlínského kraje uspořádal semináře: • Inspirace pro práci s dětmi – Mediální výchova (KBBB) • České filmové pohádky a jejich literární předlohy (Knihovna Kroměřížska) Pro pracovníky menších knihoven bylo opět organizováno Knihovnické minimum. V průběhu roku 2012 se uskutečnilo 8 kurzů počítačové gramotnosti, které byly podpořeny z programu MK ČR – VISK 2. Pověřené knihovny uspořádaly 34 vzdělávacích akcí pro knihovníky, které byly zaměřeny na tato témata: práci s AKS, vyhledávání v online katalogu knihovny, šablonu webu a tvorbu webových stránek, seznámení se SKIP, trénování paměti, práci s dětmi,

19


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

s­ eniory, práci s literaturou, mezinárodní spolupráci mezi knihovnami, syndrom vyhoření, vyhledávání v elektronických informačních zdrojích apod. V srpnu se mohli knihovníci okresu Vsetín zúčastnit exkurze po knihovnách okresu Zlín, která byla velmi inspirativní a přínosná. Zúčastnilo se 9 knihovnic. Krajského semináře, který pořádala KKFB, se zúčastnilo 41 knihovníků Zlínského kraje. Na semináři zazněly příspěvky: Mýty českého knihovnictví, proměny profese knihovník (Mgr. J. Štěrbová, Městská knihovna v  Praze), Bezbariérová knihovna – standard Handicap Friendly (Mgr. H. Selucká, SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami), Bílá kostka plná (nejen) knih – nová městská knihovna ve Stuttgartu (Ing. J. Kaňka, KKFB Zlín). V rámci semináře byla organizována exkurze v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V kraji probíhají rovněž semináře zaměřené primárně na dobrovolné knihovníky, někdy jsou přizváni i starostové příslušných obcí: • Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín • Seminář pro neprofesionální knihovníky okresu Kroměříž • Setkání starostů a knihovníků okresu Uherské Hradiště • Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín Obsahem seminářů bylo: statistika – zhodnocení dosažených výsledků v roce 2011, Metodický pokyn MK ČR – standardy VKIS, představení knihoven regionu, nové interiéry knihoven, knihovní řád – aktuálnost, správnost údajů, doporučení pro práci se ­seniory, zdroje informací o literatuře na internetu, webové stránky knihoven, novinky z regionální literatury a další aktuální témata. Porady byly připraveny jednak KKFB a pověřenými knihovnami pro své profesionální knihovníky a jednak profesionálními knihovnami pro knihovníky neprofesionálních knihoven. V roce 2012 se uskutečnilo 29 porad, kterých se zúčastnilo 337 knihovníků. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Služba je zaměřena na ochranu knihovního fondu. Revize probíhaly podle stanoveného pětiletého plánu. Aktualizace knihovních fondů zahrnuje činnosti jako např. probírku knihovního fondu po obsahové stránce, zápis staršího knihovního fondu do databáze, vyřazovaní knihovních jednotek, přebalování, značení abecední i znaky MDT apod. Revize knihovního fondu byla provedena v 55 knihovnách a aktualizace fondu ve 133 knihovnách. Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí Po dohodě s provozovateli obsluhovaných knihoven provádí nákup knih pověřené knihovny v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb knihovníci profesionálních knihoven, ale v několika případech si provozovatelé a knihovníci obsluhovaných knihoven provádí nákup knih sami. Zpracování knihovního fondu zakoupeného z prostředků obcí provádí pověřené knihovny v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb další profesionální knihovny. Celkově bylo nakoupeno 11 767 svazků pro 115 knihoven. Zpracováno bylo 25 022 svazků pro 246 knihoven.

Veřejné knihovny okresu Kroměříž V okrese Kroměříž zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 110 zaregistrovaných základních knihoven a poboček Knihovna Kroměřížska. Na výkonu regionálních služeb se podílely kromě Knihovny Kroměřížska: • Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem • Městská knihovna Holešov • Městská knihovna v Chropyni • Městská knihovna Morkovice Poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních funkcí pro neprofesionální knihovny středisek Kroměříž, Kvasice, Koryčany a Zdounky zajišťovala Knihovna Kroměřížska. Po celý rok 2012 byla uzavřena pobočka Velké Těšany (Obecní knihovna Bařice), jelikož zde probíhá celková rekonstrukce budovy. Ve 2. pololetí byla po roční rekonstrukci otevřena Místní knihovna Zdounky. Nové prostory jsou vybaveny novým nábytkem. V květnu začala poskytovat informační a knihovnické služby Obecní knihovna v Míškovicích. Knihovna je umístěna v nově zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu, je vybavena novým nábytkem. Do nových prostor byly dále přestěhovány knihovny Lechotice a Nová Dědina. Úpravy interiéru proběhly v knihovnách Bořenovice (rozšíření knihovny o jednu místnost, nové regály), Uhřice (výměna oken, knihovna rozšířena o jednu místnost, vymalována), Chomýž (knihovna vymalována), Horní Lapač, Lubná (nový nábytek), Brusné (nový nábytek, dětský koutek), Bojanovice (výměna oken a vstupních dveří, knihovna vymalována). Rekonstrukce budovy proběhla v knihovně v obci Prasklice (v knihovně bylo vymalováno, nový koberec, nové nábytkové vybavení).

20


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

V rámci projektu VISK 3 získaly pro rok 2012 dotaci knihovny: Knihovna Kroměřížska, Místní knihovna Zborovice a Obecní knihovna v Troubkách. Finanční podporu z Nadace Děti-kultura-sport pro práci s dětmi získala Městská knihovna v Hulíně. Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od roku 2007 Souborný katalog pro veřejné knihovny okresu Kroměříž. V roce 2012 byl do automatizovaného knihovního systému (dále AKS) Clavius REKS zapsán knihovní fond neprofesionálních knihoven – Počenice, Vrbka, Bojanovice a Lubná, byl dopsán knihovní fond knihoven Záříčí a Nová Dědina v celkovém počtu 9 521 svazků. Celkem je proveden retrospektivní zápis knihovního fondu do AKS Clavius REKS ve 24 neprofesionálních knihovnách. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz/katalog.html – i ze stránek konkrétních knihoven nebo obcí. Retrospektivní konverzi i zápis ročních přírůstků do systému Clavius REKS prováděly pracovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska. Všechny profesionální knihovny okresu Kroměříž pracují v AKS Clavius. V AKS Clavius REKS (výpůjční modul) pracuje neprofesionální knihovna Rusava a Zborovice. Celkem 62 neprofesionálních knihoven má vytvořeny webové stránky. Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz/sluzby/pro–knihovny.html.

Veřejné knihovny okresu Uherské Hradiště V okrese Uherské Hradiště pracuje 87 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2012 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely kromě Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana: • Místní knihovna Bílovice • Městská knihovna Bojkovice • Místní knihovna Ostrožská Nová Ves • Obecní knihovna ve Starém Hrozenkově • Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Se všemi zúčastněnými městy a obcemi (76) zůstaly v platnosti uzavřené smlouvy o spolupráci z roku 2003. Do nových prostor byla přestěhována knihovna v Drslavicích a Kostelanech nad Moravou, úpravami prošly knihovny ve Slavkově, Horním Němčí a Ořechově. V obci Žítková byly vybudovány nové prostory pro knihovnu (do konce roku 2012 knihovna nebyla přestěhována). Bez náhrady byla z rozhodnutí Města Bojkovice zrušena pobočka Městské knihovny Bojkovice Krhov, po zrušení prošel její knižní fond rozsáhlou aktualizací a zůstatek byl převeden na pobočku Přečkovice, která byla vytopena a jejíž fond byl zničen a všechen vyřazen. U Městské knihovny Bojkovice došlo tedy ke snížení počtu poboček ze tří na dvě. Hlavní část spolupráce s knihovnami se odvíjí od pomoci na revizích knihovního fondu, aktualizaci, pomoci při nákupu a zpracování knih, při vyřazování a při automatizaci knihovních procesů. Při nákupu pro obce jsou uplatňovány rabaty, které knihovna dostává od svých dodavatelů. Spolupráce s městskými a obecními úřady spočívá v pravidelné komunikaci a vysvětlování nezastupitelné funkce knihovny v obci. Aktualizace probíhají ponejvíce v knihovnách, kde se knihy zapisují do AKS, a kde se chystají revize knihovního fondu. AKS Clavius REKS modul katalogizace mají již všechny knihovny regionu, některé obecní úřady začínají dokupovat výpůjční modul, který je v 19 knihovnách, z toho v 17 z nich knihovníci pomocí AKS půjčují. Retrokonverze byla v roce 2012 ukončena v knihovnách obcí Březolupy, Bystřice pod Lopeníkem, Jankovice, Kněžpole, Košíky, Kudlovice, Lopeník, Sušice a Vápenice. Retrokonverze je dokončena ve 47 knihovnách. Bylo zahájeno vkládání knihovního fondu do PC v knihovnách Rudice, Šumice, Újezdec a Žítková. Všechny profesionální i neprofesionální knihovny mají své www stránky. Na každé webové stránce je umístěn odkaz na on-line katalog (některé on-line katalogy budou plně funkční po dokončení retrokonverze knihovního fondu dané obce). V dotačním programu MK ČR VISK 3 byla úspěšná knihovna ve Slavkově s žádostí na modernizaci služeb knihovny a Knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě s žádostí „Zpracování a půjčování AV médií a EZ“ v systému Clavius. Metodické oddělení pomohlo s vypracováním žádostí o dotace VISK 3 pro rok 2013 knihovnám obcí Bánov, Košíky a Stříbrnice (na zakoupení výpůjčního protokolu systému Clavius REKS). Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana – www.knihovnabbb.cz/cz/pro_knihovny.

21


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Veřejné knihovny okresu Vsetín V okrese Vsetín pracuje 80 obsluhovaných knihoven a v roce 2012 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely kromě Masarykovy veřejné knihovny Vsetín knihovny: • Obecní knihovna Horní Lideč • Základní knihovna Jablůnka • Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm • Městská knihovna Valašské Meziříčí Dne 21. 4. 2012 proběhlo místní referendum o odtržení obcí Krhová a Poličná od Valašského Meziříčí. Referendum schválilo odtržení. Od 1. 1. 2013 jsou Krhová a Poličná samostatné obce se svým obecním úřadem. Knihovna v Oznici byla opět otevřena. Půjčování začalo v nově zrekonstruovaných prostorách v červnu. Knihovna v Růžďce se chystá na znovuotevření v nových zrekonstruovaných prostorách – je položena nová podlaha, vymalováno, nová elektroinstalace, kompletuje se nový nábytek. Provozovateli knihoven byly provedeny rekonstrukce prostor nebo úpravy interiérů knihoven obcí Malá Bystřice (nový nábytek, regály, výpůjční pult, stolek pod počítač), Valašská Bystřice (vymalováno, nový koberec, dětský koutek), Střítež nad Bečvou (vymalováno, nový PC pro knihovníka), Veselá (nové regály, dokončena celková úprava interiéru), Kladeruby (nové regály a výpůjční pult), Jasenice, Huslenky (oprava omítek, vymalování, natření parapetů, výměna svítidel, přestavba regálů, vznikl dětský koutek), Liptál (oprava zdi, výměna oken do chodby, zbudování nové předsíně a samostatného vchodu do knihovny, čalounění židlí), Kateřinice (nový regál na časopisy), Seninka (nová podlaha, vymalování, nově natřené regály), Zděchov (nový výpůjční pult). V  pobočce Městské knihovny Valašské Meziříčí – Juřince – byla vyměněna okna za plastová a došlo k úpravě regálů. Knihovna v Novém Hrozenkově se v květnu přestěhovala do nových prostor blíže do středu městyse, kde bude veřejnosti více přístupná. Prostory jsou ale menší než ve stávající knihovně a ještě není dořešeno úplné uložení všech knih. Část fondu se proto nachází v jiných prostorách. V obci Hovězí proběhla rekonstrukce podkroví obecního úřadu, kde sídlí knihovna. Bylo opraveno sociální zařízení a knihovna získala prostor pro pořádání akcí. V knihovně v Horní Lidči došlo k podstatné změně stávajícího uspořádání interiéru. Regály s knihami byly přemístěny do prostoru, který vznikl při přestavbě budovy před šesti lety. Knihy jsou tak přehledně uloženy na dostatečně velké a hlavně světlé ploše a celý prostor byl doplněn pohodlným sedacím nábytkem. V projektu VISK 3 v roce 2012 uspělo 12 obcí. Z dotace bylo hrazeno zpřístupnění katalogu knihovny na internetu – on-line katalog v knihovnách v Karolince, Novém Hrozenkově, Hovězí, Horní Lidči, Halenkově, Jablůnce, Velkých Karlovicích, Zašové a Střelné. Na budování katalogu knihoven Vsetínska získala dotaci MVK Vsetín. Na zahájení automatizace poboček v Hrachovci a Podlesí získala dotaci Městská knihovna Valašské Meziříčí. Místní knihovna ve Študlově obdržela dotaci na zavedení AKS včetně OPAC katalogu. V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly knihovny: Masarykova veřejná knihovna Vsetín (tři projekty), Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm (dva projekty) a Městská knihovna Valašské Meziříčí (jeden projekt). Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín pokračovala i v roce 2012. Hlavní kritéria hodnocení vycházela z celoročních statistických výsledků. Uzávěrka soutěže byla 31. 12. 2012. V březnu 2012 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za rok 2011. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila Jana Brinčeková ze Základní knihovny Jablůnka, v kategorii dobrovolných knihovnic obsadila 1. místo Miroslava Beránková z Místní knihovny Valašská Senice. Výsledky za rok 2012 budou zveřejněny opět na setkání se starosty v březnu 2013. Knihovny okresu pravidelně dodávají do MVK Vsetín seznamy nakoupených knih, které oddělení katalogizace kontroluje, katalogizuje novinky a údaje o knihách v jednotlivých knihovnách dodává do Souborného katalogu ČR, takže uživatelé mohou prostřednictvím internetu zjistit informace o umístění knih v profesionálních knihovnách okresu. MVK buduje souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín. V knihovnách v Hošťálkové a ve Študlově začala retrokonverze knihovního fondu. V Místní knihovně v Krhové (pobočce Městské knihovny Valašské Meziříčí) proběhla retrokonverze celého knihovního fondu ve verzi KpWin SQL. V dalších pobočkách – Hrachovci a Podlesí – začala také retrokonverze knihovního fondu. Knihovna Poličná, pobočka Městské knihovny Valašské Meziříčí, zahájila půjčování v programu KpWin SQL. Od října začali v knihovně Zašové půjčovat ve vyšší verzi programu KpWin SQL. V knihovně v Huslenkách bylo spuštěno půjčování v programu KpWin. Webové stránky má v okrese Vsetín zřízeno 37 neprofesionálních knihoven.

22


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro–knihovny-10056/.

Veřejné knihovny okresu Zlín V okrese Zlín pracuje 119 obsluhovaných knihoven a v roce 2012 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely kromě Krajské knihovny Františka Bartoše: • Městská knihovna Brumov-Bylnice • Městská knihovna Fryšták • Městská knihovna Luhačovice • Knihovna Boženy Benešové Napajedla • Městská knihovna Otrokovice • Městská knihovna Slavičín • Městská knihovna Slušovice • Místní lidová knihovna Štítná nad Vláří • Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice • Městská knihovna Valašské Klobouky Během roku 2012 byly provedeny estetické úpravy, případně stěhování v těchto knihovnách: Drnovice (nový informační pult, stůl pod PC, DVD, zřízen dětský koutek), Držková, Lukov, Návojná (nové regály), Nedašov (nové počítače se stolky, vymalováno), Nedašova Lhota (vymalováno, stará akumulační kamna vyměněna za ústřední topení), Poteč (zakoupena nová kopírka), Rudimov (rekonstrukce knihovny – vymalováno, nový nábytek a regály), Sehradice (vymalováno, nové regály), Spytihněv (zakoupeno 40 židlí), Újezd (nový výpůjční pult s židlí, tiskárna), Žlutava (knihovna rozšířena o nové samostatné dětské oddělení, vybavena novým dětským nábytkem). Rekonstrukce knihovny probíhala v městysu Pozlovice. V listopadu proběhlo otevření Nové sokolovny s knihovnou ve Slušovicích. Městská knihovna se nachází v přízemí budovy, v rozlehlých prostorách, má dětský koutek s pódiem, čítárnu i místo s počítači pro veřejnost. Vstup do budovy je bezbariérový. O dotaci VISK 3 na zkvalitnění služeb si v roce 2012 úspěšně zažádaly knihovny: Březová, Doubravy, Horní Lhota, Komárov, Křekov, Lukov, Pohořelice, Újezd, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole, Želechovice nad Dřevnicí. Z městských knihoven dotaci využily Napajedla (společná databáze středisek) a Valašské Klobouky (obnova výpočetní techniky). Automatizovaný knihovní systém využívá celkem 27 neprofesionálních knihoven okresu. Tři knihovny mají program zakoupen, ale ještě ho nezačaly využívat. V říjnu proběhla soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín 2012. Do soutěže se zapojilo devět obecních knihoven – Spytihněv, Hostišová, Neubuz, Veselá, Lutonina, Velký Ořechov, Horní Lhota, Loučka a Poteč. Vyhlášení výsledků proběhne na semináři 8. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, který se uskuteční v dubnu 2013. V knihovnách ve Hvozdné a Slopném proběhla retrokonverze knihovních fondů do PC. Elektronický katalog má na internetu 70 knihoven (v roce 2012 přibylo 10 on-line katalogů). Webové stránky má 68 neprofesionálních knihoven (v roce 2012 přibylo 9 nových webových stránek). Krajská knihovna výkon regionálních funkcí pověřenými a dalšími profesionálními knihovnami průběžně sleduje a kontroluje. Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše – www.kfbz.cz/rf.htm.

23


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

PLNĚNÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V ROCE 2012

Vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen VKIS) vycházelo z aktualizovaného metodického pokynu MK ČR k vymezení standardu VKIS poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky vydaného v roce 2011. Hodnoty indikátorů stanovených standardem jsou definovány jako optimální, což znamená, že jejich dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování služeb uživatelům knihoven. Pro účely vyhodnocení standardu Krajská knihovna Františka Bartoše využila statistická data o činnosti veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2012. Krajská knihovna každoročně vyhodnocuje plnění standardů a výsledky prezentuje na poradách a seminářích určených knihovníkům kraje, při jednáních s provozovateli knihoven a na www.kfbz.cz/vkis.htm. Na krajské úrovni byly za rok 2012 vyhodnocovány tyto ukazatele: 1) Provozní doba knihovny pro veřejnost Počet obyvatel

Provozní doba – doporučená hodnota

Do 500

5–10 hod.

501–1 000

5–15 hod.

1 001–3 000

15–23 hod.

3 001–5 000

23–28 hod.

5 001–10 000

28–40 hod.

10 001–20 000

40–45 hod.

20 001–40 000

45–50 hod.

Více než 40 001

50 a více

2) Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů • náklady na knihovní fond – doporučená částka v Kč/1 obyvatele 30–45 Kč, • volný výběr – knihovna má nejméně 75 % knihovních jednotek ve volném výběru, • obnova knihovního fondu – doporučená hodnota je 10 % roční obnovy knihovního fondu ve volném výběru novými přírůstky.

3) Plocha knihovny určená pro uživatele (nový standard) – knihovna má mít k dispozici nejméně 60 m2 na 1 000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu.

4) Studijní místa pro uživatele knihovny

24

Počet obyvatel

Počet studijních míst – doporučená hodnota

Do 500

4–5

501–1 000

6–8

1 001–3 000

9–10

3 001–5 000

10–18

5 001–10 000

20–28

10 001–20 000

28–70

20 001–40 000

70–120


Plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb v roce 2012

5) Přístup k internetu a informačním technologiím Počet obyvatel

Počet stanic – doporučená hodnota

Do 500

1–2

501–1 000

2

1 001–3 000

2–3

3 001–5 000

3–5

5 001–10 000

5–10

10 001–20 000

10–15

20 001–40 000

15–20

6) Webová prezentace knihovny (nový standard) – webová prezentace knihovny má vlastní doménu na internetu nebo využívá domény svého provozovatele.

7) Elektronický katalog knihovny na internetu (nový standard) – knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu.

Plnění sledovaných kritérií v roce 2012 Počet knihoven, u nichž se kriterium sleduje

Splnilo knihoven

% knihoven, které splnily

Kritérium

Doporučeno pro

Provozní doba pro veřejnost

všechny knihovny

299

73

24 %

Náklady na knihovní fond

všechny knihovny

299

48

16 %

75 % k. j. ve volném výběru

všechny knihovny

299

294

98 %

10% obnova knihovního fondu

všechny knihovny

299

8

3 %

Plocha knihovny pro uživatele

knihovny v obcích nad 1000 obyvatel

103

31

30 %

Studijní místa

všechny knihovny

299

198

66 %

Veřejný internet

všechny knihovny

299

196

66 %

Web knihovny

všechny knihovny

299

278

93 %

Elektronický katalog

knihovny v obcích nad 500 obyvatel

201

163

81 %

25


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Počty knihoven Zlínského kraje, které splnily jednotlivé standardy v roce 2012 Elektronický katalog 163

38

98

Web knihovny 278

21

Veřejný internet 196

103

Studijní místa 198

101

Plocha knihovny pro uživatele 31

72

196

10% obnova knih. fondu 8 291 75 % k. j. ve volném výběru 294

5

Náklady na knih. fond 48

251

Provozní doba pro veřejnost 73

226 Splnilo knihoven

Nesplnilo knihoven

Knihovny, u nichž není standard hodnocen

Plnění standardů v letech 2008–2012   Kritéria

Splnilo knihoven 2008

2009

2010

2011

2012*

Provozní doba knihovny pro veřejnost týdně

62

66

68

67

73

Nákup knihovního fondu

64

62

66

74

48

134

139

128

136

8

75 % knihovních jednotek ve volném výběru

294

Plocha knihovny pro uživatele

31

Počet studijních míst pro uživatele

167

182

185

195

198

Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu

196

199

200

196

196

Web knihovny

121

155

201

257

278

163

Roční přírůstek knihovních jednotek / % obnovy KF

Elektronický katalog

* V roce 2012 byly vyhodnoceny nové indikátory podle aktualizovaného metodického pokynu MK ČR.

V roce 2012 přibylo ve Zlínském kraji 6 knihoven, které splnily standard provozní doby pro veřejnost, bohužel, minimální hodnou standardu splnilo jen 23 % knihoven kraje. Většinou kritérium neplní knihovny v malých obcích. Více knihoven plnilo standard počet studijních míst, což souvisí s rekonstrukcí a novými prostory mnoha knihoven. Jelikož došlo v návaznosti na ceny knih ke zvýšení doporučené částky na nákup knihovního fondu, toto kritérium splnilo jen 48 knihoven kraje. Nově je sledováno procento obnovy knihovního fondu. Kritérium je nastaveno na doporučených 10 % obnovy, což splnilo v roce 2012 jen 8 knihoven v kraji.

26


Krajský rozbor číselných výsledků veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2011/2012

KRAJSKÝ ROZBOR ČÍSELNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011/2012  

Knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovny s profesionálními pracovníky

Celkem 2011

2012

2011

2012

2011

2012

2 940 151

2 961 712

2 115 275

2 151 105

824 876

810 607

5,0

5,0

5,2

5,4

4,4

4,4

Svazky naučné literatury z celkového počtu KF

959 667

963 304

779 228

786 354

180 439

176 950

% svazků naučné literatury z celkového počtu KF

32,6

32,5

37,1

36,6

21,9

21,8

Přírůstek knihovních jednotek

103 131

101 826

83 962

81 968

19 169

19 858

Úbytek knihovních jednotek

80 512

80 265

61 017

46 138

19 495

34 127

UŽIVATELÉ

88 396

88 041

72 398

72 029

15 998

16 012

15,0

15,0

17,9

18,0

8,6

8,6

24 184

24 760

18 337

18 935

5 847

5 825

27,4

28,1

25,3

26,3

36,6

36,4

2 361 243

2 519 918

2 172 123

2 311 903

189 120

208 015

26,7

28,6

30,0

32,1

11,8

13,0

Fyzičtí návštěvníci

1 606 880

1 648 788

1 443 979

1 482 456

162 901

166 332

Virtuální návštěvy webových stránek

1 138 305

1 321 793

926 229

1 033 688

212 076

288 105

VÝPŮJČKY

5 027 473

5 118 347

4 556 370

4 647 457

471 103

470 890

Počet výpůjček na 1 obyvatele

8,5

8,7

11,2

11,6

2,5

2,5

Obrat knihovního fondu

1,7

1,7

2,2

2,2

0,6

0,6

3 293 226

3 405 842

3 002 900

3 111 684

290 326

294 158

28,5

28,3

29,9

29,7

14,01

13,0

KNIHOVNÍ FOND Počet svazků na 1 obyvatele

% čtenářů z počtu obyvatel Čtenáři do 15 let % čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů NÁVŠTĚVNÍCI Počet návštěv na 1 čtenáře

Výpůjčky pro dospělé % výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro dospělé Výpůjčky pro čtenáře do 15 let

717 317

727 147

605 160

619 407

112 157

107 740

% výpůjček pro čtenáře do 15 let z celkového počtu výpůjček

14,3

14,2

13,3

13,3

23,8

22,9

% výpůjček naučné literatury pro čtenáře do 15 let z celkového počtu výpůjček pro čtenáře do 15 let

24,0

21,4

24,0

21,3

23,7

21,6

923 696

888 488

855 126

819 673

68 570

68 815

18,4

17,4

18,8

17,6

14,6

14,6

14 747

13 476

13 712

12 852

1 035

624

4 689

5 037

4 015

4 300

674

737

700

704

670

664

30

40

15

12

15

12

0

0

3 675

3 796

1 845

1 890

1 830

1 906

Počet počítačů pro uživatele

805

809

393

390

412

419

z toho napojených na internet

765

770

359

357

406

413

251,8

252,9

248,3

250,4

3,5

2,4

17 505 012

17 640 902

14 910 369

14 942 361

2 594 643

2 698 541

Výpůjčky periodik % výpůjček periodik z celkového počtu výpůjček DALŠÍ ÚDAJE MVS, MMVS (uspokojené požadavky) Kulturní akce Vzdělávací akce Vydané publikace Počet studijních míst

Zaměstnanci knihoven Prostředky na nákup knihovního fondu (v Kč)

27


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ZA OBDOBÍ 2008–2012   Registrovaní uživatelé Návštěvníci Návštěvníci internetu Výpůjčky Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost

2008

2009

2010

2011

2012

89 553

86 591

87 521

88 396

88 041

1 413 378

2 063 101

2 210 487

2 361 243

2 519 918

216 528

205 286

214 839

197 030

179 985

4 983 354

4 916 414

4 950 211

5 027 473

5 118 347

4952

4991

5 268

5 389

5 741

* Od roku 2009 se do celkového počtu návštěvníků započítávají také návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí, návštěvníci, kteří využívají internet v knihovně a návštěvníci on-line služeb.

Registrovaní uživatelé

Uživatelé do 15 let

90 000

26 000

89 000

25 000

88 000

24 000

87 000

23 000

86 000

22 000

85 000 2008

2009

2010

2011

2008

2012

Návštěvníci fyzičtí

2009

2011

2012

Návštěvníci internetu v knihovně

1 700 000

250 000

1 600 000

200 000

1 500 000

150 000

1 400 000

100 000

1 300 000

50 000

1 200 000

0 2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

Návštěvníci on-line služeb

2010

2011

2012

Výpůjčky

1 000 000

5 200 000

800 000

5 100 000

600 000

5 000 000

400 000

4 900 000

200 000 0

4 800 000 2009

2010

2011

2012

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 6 000 5 500 5 000 4 500 2008

28

2010

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012


13 850

25 287

15 095

12 517

60 722

24 503

13 351

509 433

Staré Město

Starý Hrozenkov

Strání

Uherský Brod

Uherský Ostroh

Vlčnov

Celkem

23 597

Kunovice

11 684

18 614

Hluk

Ostrožská Nová Ves

12 445

Dolní Němčí

Nivnice

12 015

31 489

Bojkovice

15 176

13 296

Bílovice

Buchlovice

13 392

Babice

Boršice

192 400

KBBB Uh. Hradiště

2011

Celkem

Okres Uh. Hradiště

14 008

450 232

Zdounky

Koryčany

8 727

16 259

Chropyně

24 465

25 513

Hulín

Morkovice

23 857

Holešov

Kvasice

41 161

116 275

Bystřice p. Hostýnem

179 967

2011

511 755

13 466

25 099

59 459

12 755

15 224

25 591

11 983

14 070

24 132

19 002

12 658

14 295

12 015

27 367

13 523

13 277

197 839

2012

458 697

13 820

25 233

8 869

16 707

26 092

24 773

117 148

41 943

184 112

2012

Knihovní fond celkem

KK Kroměříž

Okres Kroměříž

Knihovní fond

710

23

43

112

25

13

25

19

34

18

20

29

18

24

38

13

15

241

2011

502

8

30

14

10

18

23

89

91

219

2011

701

21

43

94

30

13

25

19

34

18

20

31

19

25

38

10

15

246

2012

489

6

30

14

11

20

22

91

85

210

2012

Počet exemplářů periodik

5,4

4,3

5,5

3,5

3,4

17,8

3,7

3,4

4,2

4,3

4,3

4,1

6,1

5,4

7,2

7,4

7,6

7,4

2011

6,3

6,5

8,6

3,9

5,6

4,9

3,3

9,8

4,9

6,2

2011

5,5

4,4

5,7

3,5

3,4

16,4

3,8

3,5

4,2

4,4

4,4

4,2

5,8

5,4

6,0

7,5

7,6

7,7

2012

6,4

6,5

8,9

4,0

5,8

5,0

3,5

10,0

5,0

6,4

2012

Počet svazků na 1 obyvatele

18 137

265

880

1 354

288

147

917

317

234

524

606

177

231

224

354

212

213

11 194

2011

16 312

578

1 005

202

351

509

625

1 991

2 698

8 353

2011

17 683

290

596

1 615

309

166

910

351

220

580

588

213

266

341

389

232

297

10 320

2012

15 894

485

770

142

625

585

1 261

2 165

2 468

7 393

2012

Roční přírůstek

1,1

1,1

2,2

0,4

0,8

0,9

1,5

0,9

0,7

1,1

1,1

0,5

0,7

0,9

0,5

1,2

1,0

1,3

2011

1,2

2,4

1,9

0,5

0,8

1,0

0,9

1,1

1,5

1,2

2011

1,1

1,1

1,6

0,5

0,9

1,0

1,5

0,9

0,6

1,1

1,1

0,7

0,8

1,6

0,6

1,3

0,9

1,3

2012

1,2

1,9

1,6

0,3

1,6

1,1

1,7

1,2

1,4

1,1

2012

Počet přírůstků na 1 čtenáře

STATISTICKÉ ROZBORY 2011/2012 – KNIHOVNY S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY

13 157

241

584

1 441

408

774

305

556

977

121

350

0

0

159

664

504

225

5 848

2011

7 909

428

5

0

936

0

296

1 528

2 180

2 536

2011

15 361

175

0

2 878

71

37

606

52

0

45

200

0

1 147

341

4 511

5

412

4 881

2012

7 429

673

2

0

177

6

345

1 292

1 686

3 248

2012

Roční úbytek

1,5

1,1

0,9

1,9

0,8

0,4

1,1

1,3

1,4

0,8

1,7

1,6

0,6

0,7

0,8

0,5

0,9

2,0

2011

1,7

0,6

0,9

1,9

1,4

1,2

1,2

1,2

2,1

2,3

2011

1,4

1,0

0,9

1,8

0,8

0,5

1,1

1,4

1,4

0,8

1,7

1,2

0,7

0,8

0,8

0,5

0,8

2,0

2012

1,7

0,6

0,8

1,5

1,4

1,4

1,2

1,2

1,9

2,3

2012

Obrat knihovního fondu

Statistické rozbory 2011/2012 – knihovny s profesionálními pracovníky

29


30

19 024

403 060

Velké Karlovice

Zubří

Celkem

27 689

Napajedla

10 771

13 839

27 994

21 962

752 550

Slušovice

Štítná nad Vláří

Valašské Klobouky

Vizovice

Celkem

57 503

26 747

Luhačovice

36 286

20 107

Fryšták

Slavičín

34 951

Brumov-Bylnice

Otrokovice

474 701

KKFB Zlín

2011

18 208

Valašské Meziříčí

Okres Zlín

8 486

70 246

Valašská Polanka

17 031

66 149

16 209

Kelč

Rožnov pod Radhoštěm

16 801

Karolinka

Nový Hrozenkov

8 274

13 390

Horní Lideč

13 002

14 211

Horní Bečva

Jablůnka

14 289

Hovězí

107 740

Halenkov

2011

773 671

22 467

28 037

14 298

11 022

37 204

57 622

28 461

26 001

20 087

36 074

492 398

2012

406 982

19 793

18 418

70 399

8 750

67 460

17 445

16 428

17 269

12 002

8 596

11 846

13 950

14 722

109 904

2012

Knihovní fond celkem

MVK Vsetín

Okres Vsetín

Knihovní fond

3 864

39

81

19

24

81

75

42

88

33

42

3 340

2011

731

40

11

167

10

136

24

35

12

14

7

10

18

27

220

2011

4 364

39

61

19

35

79

77

42

78

32

57

3 845

2012

698

40

11

169

0

124

19

28

12

14

7

10

18

26

220

2012

Počet exemplářů periodik

5,4

4,4

5,5

6,1

3,6

5,3

3,1

3,8

5,1

5,4

6,1

6,2

2011

4,1

3,4

7,1

2,6

6,1

3,9

6,3

6,0

6,3

6,4

3,5

9,3

5,8

5,9

4,0

2011

5,6

4,8

5,5

6,3

3,7

5,5

3,2

3,9

5,1

5,4

6,3

6,5

2012

4,1

3,5

7,3

2,6

6,2

4,0

6,4

6,2

6,6

5,9

3,6

8,3

5,7

6,1

4,1

2012

Počet svazků na 1 obyvatele

30 776

557

905

353

914

1 500

1 602

1 158

1 216

449

1 320

20 802

2011

18 737

784

384

3 014

189

2 666

401

541

476

396

438

210

533

466

8 239

2011

29 577

609

608

459

986

1 251

1 577

1 026

1 142

464

1 294

20 161

2012

18 814

769

210

3 848

264

2 490

414

511

468

401

322

263

435

433

7 986

2012

Roční přírůstek

1,2

0,7

0,5

1,0

1,8

1,0

0,7

0,8

1,0

1,2

1,1

1,4

2011

1,1

1,6

1,2

0,9

1,3

0,9

1,2

1,0

1,4

1,4

1,5

0,7

1,9

1,2

1,3

2011

1,1

0,7

0,4

1,3

1,8

0,8

0,6

0,7

1,0

1,3

1,1

1,4

2012

1,2

1,5

0,6

1,2

1,7

0,8

1,2

1,0

1,5

1,3

1,1

0,8

1,5

1,1

1,3

2012

Počet přírůstků na 1 čtenáře

STATISTICKÉ ROZBORY 2011/2012 – KNIHOVNY S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY

6 428

66

745

501

738

0

1 289

0

86

203

715

2 085

2011

33 523

77

0

1 728

0

4 702

1 619

3

0

596

0

0

182

0

24 616

2011

8 456

104

565

0

735

333

1 458

254

1 888

484

171

2 464

2012

14 892

0

0

3 695

0

1 179

0

292

0

1 401

0

1 807

696

0

5 822

2012

Roční úbytek

2,5

1,7

2,5

1,2

1,8

2,0

2,6

2,8

1,8

0,6

1,6

2,7

2011

2,9

2,5

1,1

3,9

0,5

4,2

1,2

1,7

1,4

1,1

0,7

0,7

0,8

1,2

3,9

2011

2,6

1,7

2,4

1,2

1,7

2,1

2,4

3,0

1,9

0,7

1,6

2,9

2012

2,8

2,1

1,1

3,8

0,4

4,1

0,6

1,7

1,5

1,1

0,7

0,8

0,8

1,1

3,8

2012

Obrat knihovního fondu

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012


344

618

157

359

Nivnice

Ostrožská Nová Ves

Staré Město

Starý Hrozenkov

Strání

243

354

Kunovice

17 121

474

Hluk

Celkem

546

Dolní Němčí

Vlčnov

343

Buchlovice

393

342

Boršice

3 013

256

Bojkovice

Uherský Ostroh

705

Bílovice

Uherský Brod

203

177

Babice

2011

8 594

KBBB Uh. Hradiště

13 217

Celkem

Okres Uh. Hradiště

530

239

399

Kvasice

Zdounky

421

Koryčany

Morkovice

534

Holešov

Chropyně

1 865

Bystřice p. Hostýnem

685

1 835

KK Kroměříž

Hulín

2011

6 709

Okres Kroměříž

16 818

260

373

2 962

359

172

608

389

363

528

551

318

336

211

664

178

319

8 227

2012

13 128

253

484

419

399

556

732

1 853

1 774

6 658

2012

Počet registrovaných uživatelů

Registrovaní uživatelé, návštěvníci

18,1

7,9

8,8

17,4

9,6

18,5

9,1

10,1

10,6

8,7

12,6

11,3

13,7

11,5

16,0

9,8

11,5

33,0

2011

18,4

11,1

18,6

17,7

14,5

10,3

9,5

15,8

21,7

23,2

2011

18,0

8,5

8,5

17,6

9,7

18,5

9,0

11,4

10,9

9,7

12,7

10,5

13,6

9,5

14,6

9,8

18,1

32,2

2012

18,4

11,8

17,1

18,8

13,8

10,7

10,3

15,7

21,2

23,1

2012

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

4 531

66

94

959

116

42

185

118

97

147

192

106

63

86

186

57

89

1 928

2011

3 691

76

180

131

141

161

242

470

683

1 607

2011

4 574

76

84

991

119

49

178

108

100

188

194

101

61

59

207

58

93

1 908

2012

3 810

97

156

125

144

172

247

514

642

1 713

2012

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

26

27

24

32

32

27

30

34

27

31

35

31

18

34

26

32

44

22

2011

28

32

34

33

33

30

35

25

37

24

2011

27

29

23

33

33

28

29

28

28

36

35

32

18

28

31

33

29

23

2012

29

38

32

30

36

31

34

28

36

26

2012

Procento uživatelů do 15 let z celkového počtu registrovaných uživatelů

456 737

4 049

7 780

56 016

6 561

3 125

14 005

5 528

6 480

8 551

12 571

5 165

2 545

3 654

13 039

2 759

3 604

301 305

2011

333 718

3 053

8 353

5 440

9 033

9 224

10 038

56 927

27 933

203 717

2011

2012

457 948

3 771

7 145

52 575

5 636

3 908

13 729

5 193

6 781

9 183

12 987

4 963

3 209

3 359

11 588

2 277

3 523

308 121

2012

330 079

3 371

8 276

4 392

9 492

10 302

11 209

55 800

30 217

197 020

Počet návštěvníků

STATISTICKÉ ROZBORY 2011/2012 – KNIHOVNY S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY

27

17

20

19

18

20

23

16

18

18

23

15

7

14

18

16

18

35

2011

25

13

16

14

21

17

15

31

15

30

2011

27

15

19

18

16

23

23

13

19

17

24

16

10

16

17

13

11

37

2012

25

13

17

10

24

19

15

30

17

30

2012

Počet návštěv na 1 čtenáře

149 792

4 631

281

16 375

2 413

636

3 979

4 830

1 401

1 762

2 927

2 102

352

2 093

1 907

6 206

4 112

93 785

2011

138 028

4 331

991

1 993

855

0

19 073

8 233

18 045

84 507

2011

197 312

6 080

1 468

17 113

10 912

6 899

4 810

4 100

1 593

10 612

3 166

2 022

10 670

2 707

1 962

5 575

12 662

94 961

2012

146 428

4 303

400

2 428

6 900

0

17 106

5 585

17 958

91 747

2012

Počet virtuálních návštěv webu

Statistické rozbory 2011/2012 – knihovny s profesionálními pracovníky

31


32

395

280

317

295

284

330

548

325

Halenkov

Horní Bečva

Horní Lideč

Hovězí

Jablůnka

Karolinka

Kelč

Nový Hrozenkov

331

502

Velké Karlovice

Zubří

2 366

1 537

506

349

Otrokovice

Slavičín

Slušovice

Štítná nad Vláří

755

25 721

Vizovice

Celkem

1 702

1 388

Napajedla

Valašské Klobouky

1 172

361

Luhačovice

Fryšták

1 208

KKFB Zlín

Brumov-Bylnice

2011

14 377

Okres Zlín

16 339

3 245

Valašské Meziříčí

Celkem

142

Valašská Polanka

2 990

6 355

MVK Vsetín

Rožnov pod Radhoštěm

2011

Okres Vsetín

25 749

888

1 727

352

563

1 610

2 498

1 491

1 128

369

1 200

13 923

2012

16 334

529

328

3 146

160

3 078

356

524

320

303

293

320

289

403

6 285

2012

Počet registrovaných uživatelů

Registrovaní uživatelé, návštěvníci

18,4

15,2

33,6

15,3

16,9

22,6

12,8

18,9

22,3

9,6

21,0

18,7

2011

16,4

9,0

12,9

12,0

10,2

17,7

11,9

20,4

12,3

14,1

12,4

22,0

11,4

16,3

23,5

2011

18,8

18,8

34,1

15,6

19,1

23,8

13,8

20,4

21,9

9,8

21,0

18,5

2012

16,5

9,4

12,9

11,7

11,4

18,1

13,1

19,7

12,2

14,9

12,3

22,4

11,7

16,7

23,3

2012

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

5 982

241

600

178

150

476

538

536

318

74

530

2 341

2011

4 133

164

124

779

71

794

55

222

113

97

101

76

83

234

1 220

2011

6 346

270

592

174

207

552

617

576

274

85

525

2 474

2012

4 205

177

122

792

86

875

60

206

103

98

106

73

87

244

1 176

2012

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

23

32

35

51

30

31

23

39

27

20

44

16

2011

25

33

37

24

50

27

17

41

34

34

34

24

30

59

19

2011

25

30

34

49

37

34

25

39

24

23

44

18

2012

26

33

37

25

54

28

17

39

32

32

36

23

30

61

19

2012

Procento uživatelů do 15 let z celkového počtu registrovaných uživatelů

910 755

22 054

34 879

6 945

9 289

42 909

58 027

34 356

24 012

6 086

28 141

644 057

2011

470 913

10 828

4 798

91 603

4 419

110 044

4 683

6 560

5 906

5 500

1 844

3 620

8 401

7 301

205 406

2011

2012

1 013 172

30 829

36 131

6 968

9 871

53 223

73 848

34 168

21 099

7 747

23 011

716 277

2012

510 704

10 900

4 740

115 085

3 529

117 623

3 783

9 832

6 158

5 750

2 524

4 210

9 876

6 290

210 404

Počet návštěvníků

STATISTICKÉ ROZBORY 2011/2012 – KNIHOVNY S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY

35

29

20

20

18

28

25

25

20

17

23

45

2011

29

22

14

28

31

37

14

12

18

19

6

11

30

18

32

2011

39

35

21

20

18

33

30

23

19

21

19

51

2012

31

21

14

37

22

38

11

19

19

19

9

13

34

16

33

2012

Počet návštěv na 1 čtenáře

418 455

24 898

3 801

6 575

6 068

31 351

4 583

7 506

7 373

12 979

6 734

306 587

2011

219 954

4 020

1 120

16 052

3 645

29 879

77

3 920

4 259

3 675

2 375

2 727

2 915

655

144 635

2011

481 260

37 314

4 125

6 799

5 396

34 466

4 860

8 293

18 736

26 660

13 578

321 033

2012

208 689

4 820

2 081

12 335

2 796

29 711

250

3 097

1 903

3 796

2 846

3 628

1 646

766

139 014

2012

Počet virtuálních návštěv webu

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012


14 931

754 082

Vlčnov

Celkem

9 995

Strání

21 830

6 112

Starý Hrozenkov

114 345

27 605

Staré Město

Uherský Ostroh

15 672

Uherský Brod

19 723

19 510

Dolní Němčí

Ostrožská Nová Ves

9 200

Buchlovice

Nivnice

8 839

Boršice

30 720

26 570

Bojkovice

18 464

6 593

Bílovice

Kunovice

12 184

Babice

Hluk

391 789

KBBB Uh. Hradiště

2011

774 040

Celkem

Okres Uh. Hradiště

8 824

Zdounky

Koryčany

16 708

23 427

Chropyně

22 346

30 509

Hulín

Morkovice

27 998

Holešov

Kvasice

85 892

144 202

Bystřice p. Hostýnem

414 134

2011

2012

77 932

741 397

13 337

23 140

108 697

9 747

7 461

27 795

16 389

19 202

18 614

31 811

15 061

9 352

9 928

23 182

6 180

10 835

390 666

2012

765 236

8 519

19 874

12 893

23 554

35 504

29 205

142 333

97 081

1 258

2 189

18 875

2 280

903

4 119

2 125

2 230

2 658

6 527

1 774

1 324

1 877

2 465

972

1 156

44 349

2011

115 273

2 114

3 214

3 963

2 982

9 818

3 838

13 802

18 613

56 929

2011

99 731

1 290

2 165

17 105

2 061

1 352

3 979

2 623

2 517

3 225

7 617

1 164

1 238

2 403

2 456

947

782

46 807

2012

115 024

2 182

2 853

2 765

4 798

9 868

3 919

12 533

17 853

58 253

2012

z toho literatury čtenářům do 15 let

Výpůjčky

415 422

celkem

KK Kroměříž

Okres Kroměříž

Výpůjčky, akce pro veřejnost

8,0

4,9

4,9

6,6

2,7

7,2

4,1

4,6

5,9

3,4

7,1

6,4

3,7

4,0

6,0

3,6

6,9

15,0

2011

10,8

4,1

7,8

7,4

8,1

5,9

3,9

12,2

10,2

14,3

2011

7,9

4,4

5,3

6,5

2,6

8,0

4,1

4,8

5,8

3,4

7,4

5,0

3,8

4,5

5,1

3,4

6,2

15,3

2012

10,7

4,0

7,0

5,8

8,1

6,8

4,1

12,1

9,3

14,4

2012

Počet výpůjček na 1 obyvatele

44

61

56

38

28

39

45

46

56

39

56

57

27

35

38

37

60

46

2011

59

37

42

42

56

57

41

77

47

62

2011

44

51

62

37

27

43

46

42

53

35

58

47

28

47

35

35

34

47

2012

58

34

41

31

59

64

40

77

44

62

2012

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

157 699

4 622

4 401

26 709

1 470

1 182

5 371

4 232

5 487

2 514

2 472

5 487

1 462

1 808

4 936

1 073

3 015

81 458

2011

174 005

606

3 015

3 821

1 879

3 407

2 184

40 121

14 763

104 209

2011

153 025

4 711

3 988

25 521

1 560

1 050

4 726

4 110

4 749

2 183

2 333

3 162

1 289

2 456

4 207

809

3 119

83 052

2012

159 206

711

2 267

2 812

1 844

4 442

1 608

30 272

11 794

103 456

2012

Výpůjčky periodik

STATISTICKÉ ROZBORY 2011/2012 – KNIHOVNY S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY

20 899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 899

2011

19 263

0

271

0

0

0

0

362

450

18 180

2011

18 078

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

18 015

2012

24 874

0

131

0

0

0

0

688

371

23 684

2012

Výpůjčky ostatních dokumentů

1 081

1

52

221

18

43

57

27

34

24

17

31

2

19

76

23

41

395

2011

950

11

30

23

89

75

65

143

107

407

2011

1 080

18

37

248

21

24

51

30

32

42

16

25

8

16

77

19

35

381

2012

965

30

39

19

50

78

72

144

117

416

2012

Kulturní a vzdělávací akce

Statistické rozbory 2011/2012 – knihovny s profesionálními pracovníky

33


34

11 667

9 893

5 821

14 670

23 832

27 360

20 160

Horní Bečva

Horní Lideč

Hovězí

Jablůnka

Karolinka

Kelč

Nový Hrozenkov

Velké Karlovice

Zubří

16 512

71 296

36 868

1 857 010

Štítná nad Vláří

Valašské Klobouky

Vizovice

Celkem

Otrokovice

70 908

77 223

151 558

Napajedla

19 830

49 082

Luhačovice

Slušovice

12 512

Fryšták

Slavičín

56 618

1 294 603

2011

Brumov-Bylnice

KKFB Zlín

Okres Zlín

1 171 238

20 552

47 545

Valašské Meziříčí

Celkem

4 094

273 817

Valašská Polanka

276 183

16 880

Halenkov

Rožnov pod Radhoštěm

418 764

2011

2012

1 987 620

37 430

67 250

16 511

18 481

77 567

138 265

85 331

48 954

13 616

56 533

1 427 682

2012

1 153 204

42 161

19 765

270 541

3 122

275 277

11 162

28 402

25 594

12 848

5 904

8 939

11 431

16 250

221 455

4 752

10 566

5 181

4 213

14 843

12 821

11 968

7 824

2 465

9 685

137 137

2011

171 351

4 786

6 152

27 786

1 185

42 113

6 414

5 769

5 521

2 115

2 059

1 615

2 453

6 308

57 075

2011

243 534

5 404

9 322

4 433

3 979

15 071

12 737

13 153

8 195

3 078

9 655

158 507

2012

161 118

4 349

5 751

25 313

1 095

42 332

2 845

6 345

4 417

1 850

1 876

1 319

2 443

6 085

55 098

2012

z toho literatury čtenářům do 15 let

Výpůjčky

421 808

celkem

MVK Vsetín

Okres Vsetín

Výpůjčky, akce pro veřejnost

13,3

7,4

14,1

7,2

6,6

10,4

8,2

10,5

9,3

3,3

9,8

16,8

2011

11,8

8,5

8,0

10,1

2,9

16,3

7,4

10,2

8,9

7,3

2,4

6,9

4,8

6,9

15,5

2011

14,5

7,9

13,3

7,3

6,3

11,5

7,6

11,6

9,5

3,6

9,9

19,0

2012

11,6

7,5

7,8

10,1

2,2

16,2

4,1

10,7

9,7

6,3

2,5

6,3

4,6

6,8

15,7

2012

Počet výpůjček na 1 obyvatele

72

49

42

47

39

46

64

56

42

35

47

90

2011

72

95

62

84

29

92

62

50

72

52

20

31

42

43

66

2011

77

42

39

47

33

48

55

57

43

37

47

103

2012

71

80

60

86

20

89

31

54

80

42

20

28

40

40

67

2012

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

302 949

7 644

10 512

2 397

2 756

9 937

41 708

14 092

12 104

3 725

15 778

182 296

2011

220 473

6 517

2 705

56 676

224

38 212

2 844

7 231

4 429

2 737

304

972

660

2 880

94 082

2011

286 935

6 223

9 136

2 680

2 386

10 216

26 825

15 960

9 452

3 952

16 340

183 765

2012

220 507

5 276

2 592

58 599

161

34 838

2 800

7 456

4 268

2 544

337

668

811

2 737

97 420

2012

Výpůjčky periodik

STATISTICKÉ ROZBORY 2011/2012 – KNIHOVNY S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY

19 692

1 646

0

0

0

0

1 176

1 040

0

0

224

15 606

2011

33 330

82

0

5 807

192

11 755

50

38

34

0

108

0

44

0

15 220

2011

21 585

3 017

0

0

0

0

680

1 287

0

0

0

16 601

2012

32 156

119

0

5 754

145

13 974

20

33

24

32

184

0

32

0

11 839

2012

Výpůjčky ostatních dokumentů

1 290

91

126

32

7

140

74

83

88

43

71

535

2011

1 364

19

10

298

37

302

5

8

19

60

9

31

18

45

503

2011

1 535

90

142

41

16

201

147

79

96

44

71

608

2012

1 384

21

9

277

27

356

5

5

17

68

14

32

18

24

511

2012

Kulturní a vzdělávací akce

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012


178 425 229 137 824 876

Okres Vsetín

Okres Zlín

Celkem

3 409 5 653 15 998

Okres Vsetín

Okres Zlín

Celkem

108 278 99 680 110 894 152 251 471 103

Okres Kroměříž

Okres Uh. Hradiště

Okres Vsetín

Okres Zlín

Celkem

2011

celkem

3 609

Okres Uh. Hradiště

2011 3 327

Okres Kroměříž

Výpůjčky, akce pro veřejnost

2012

810 607

229 916

169 692

247 983

163 016

2012

470 890

149 034

111 685

99 267

110 904

8,6

10,4

7,4

7,2

9,3

2011

8,6

10,6

7,1

7,3

9,5

2012

593

233

143

140

2011

112 157

39 943

26 692

21 064

24 458

77

2012

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

587

220

136

141

90

2011

Počet exemplářů periodik

107 740

36 070

23 884

22 062

25 724

2012

z toho literatury čtenářům do 15 let

Výpůjčky

16 012

5 728

3 247

3 642

3 395

2012

Počet registrovaných uživatelů

253 770

Okres Uh. Hradiště

Registovaní uživatelé, návštěvníci

163 544

2011

Knihovní fond celkem

Okres Kroměříž

Knihovní fond

4,4

4,3

3,7

4,9

4,6

2012

2012

5 825

2 212

1 155

1 301

1 157

2,5

2,8

2,4

2,0

3,0

2011

2,5

2,8

2,4

2,0

3,1

2012

Počet výpůjček na 1 obyvatele

5 847

2 236

1 248

1 271

1 092

2011

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

4,4

4,2

3,9

5,1

4,6

2011

Počet svazků na 1 obyvatele 2012

19 858

5 395

4 327

4 970

5 166

36,4

38,6

35,6

35,7

34,1

2012

29,4

26,9

32,5

27,6

32,5

2011

29,4

26,0

34,4

27,3

32,7

2012

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

36,5

39,6

36,6

35,2

32,8

2011

Procento reg. uživatelů do 15 let z celkového počtu reg. uživatelů

19 169

5 825

4 000

5 063

4 281

2011

Roční přírůstek

STATISTICKÉ ROZBORY 2011/2012 – KNIHOVNY S NEPROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY

2011

208 015

92 829

39 575

35 713

39 898

2012

34 127

4 616

13 060

68 570

26 235

17 955

9 180

15 200

2011

68 815

21 962

22 904

7 988

15 961

2012

Výpůjčky periodik

189 120

82 113

33 671

33 888

39 448

2012 5 694 10 757

Počet návštěvníků

19 495

5 787

4 934

6 429

2 345

2011

Roční úbytek

2011

2012

288 105

166 766

26 960

54 452

39 927

704

293

172

103

136

2011

777

273

204

172

128

2012

Kulturní a vzdělávací akce

212 076

136 845

8 506

33 225

33 500

2,5

2,4

2,6

2,0

3,2

2012

Počet virtuálních návštěv webu

2,3

2,5

2,3

2,0

2,6

2011

Procento obnovy knihovního fondu ve volném výběru

Statistické rozbory 2011/2012 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

35


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

STATISTICKÉ ROZBORY PODLE REGIONŮ ZA ROK 2012 – KNIHOVNY S NEPROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY Knihovní fond a další vybrané ukazatele Okres Kroměžíž Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

1 Bařice

4 425

9

2 Bělov

2 629

3 Bezměrov

2 310

4 Bojanovice 5 Bořenovice 6 Brusné

2 040

7 Břest 8 Cetechovice

0

43

9

0

4

1

3 007

5

1 408

8

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

0

10

2

301

0

20

5

33

173

2

0

0

33

524

7

2

0

295

0

10

0

5

1

129

527

13

2

2 962

3

4

55

0

11

1

2 822

15

0

29

0

7

3

9 Dřínov

2 057

5

0

49

0

4

0

10 Honětice

1 114

12

0

37

0

18

0

504

2

0

0

0

10

0

12 Hoštice

1 390

9

0

48

0

8

0

13 Chomýž

1 877

5

3

48

0

11

0

14 Chvalčov

3 360

2

1

141

1

4

0

15 Chvalnov

3 400

13

0

11

0

26

0

16 Jankovice

1 283

3

0

12

518

11

2

17 Jarohněvice

1 297

4

0

0

0

2

0

18 Karolín

1 871

8

0

25

0

15

17

19 Komárno

1 725

5

1

18

0

16

1

20 Kostelany

3 205

6

0

128

0

2

0

21 Kostelec u Holešova

2 710

3

5

63

0

3

0

11 Horní Lapač

22 Kunkovice

552

12

0

0

0

0

0

23 Kurovice

2 013

8

0

33

0

6

0

24 Kyselovice

3 512

7

2

71

0

13

6

818

2

0

117

0

8

0

26 Litenčice

2 561

5

0

2

0

10

0

27 Loukov

2 307

2

1

13

276

4

0

28 Lubná

1 909

4

0

55

0

7

2

29 Ludslavice

786

2

0

55

39

5

0

30 Lutopecny

3 144

5

0

0

0

8

0

31 Martinice

1 196

2

0

44

0

2

0

25 Lechotice

32 Míškovice

36

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

916

2

0

196

198

16

1

33 Mrlínek

1 836

6

0

0

0

0

0

34 Němčice

1 117

3

0

30

0

11

0

35 Nítkovice

3 072

12

0

0

0

5

0

36 Nová Dědina

3 137

7

0

89

241

12

5

37 Osíčko

2 245

5

2

55

78

16

1

38 Pacetluky

1 489

7

0

15

0

10

0

39 Pačlavice

4 505

7

4

130

0

13

0

40 Počenice

3 758

5

0

243

223

8

3

41 Podhradní Lhota

1 269

3

2

52

344

14

4

42 Prasklice

2 539

10

2

58

0

20

1


Statistické rozbory podle regionů za rok 2012 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

43 Pravčice

3 483

5

3

44 Prusinovice

3 144

3

2

53

84

12

1

172

0

7

2

45 Přílepy

3 574

4

0

146

0

4

0

46 Rajnochovice

2 486

4

47 Rataje

3 382

3

4

149

505

15

11

2

81

0

10

4

48 Roštění

1 837

49 Roštín

4 070

2

11

57

25

9

9

6

4

44

0

12

0

50 Rusava

2 206

4

5

63

0

12

13

51 Rymice

1 094

2

2

100

337

16

1

52 Skaštice

2 416

6

3

81

0

7

0

53 Slavkov p. H.

2 227

4

0

361

204

11

1

54 Soběsuky

3 080

8

0

148

0

15

1

55 Střílky

2 151

3

0

30

0

6

0

56 Střížovice

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

878

3

0

21

0

7

0

57 Sulimov

1 706

10

0

28

51

21

0

58 Šelešovice

1 531

5

2

2

0

8

0

59 Troubky

2 845

6

0

51

0

14

0

60 Třebětice

1 496

5

1

6

0

10

0

61 Uhřice

1 360

7

0

0

0

8

0

62 Věžky

2 679

7

0

0

0

7

0

63 Vítonice

1 392

3

0

85

538

11

5

64 Vrbka

2 549

13

0

62

109

18

0

65 Zahnašovice

1 536

5

0

173

0

7

0

66 Záříčí

2 426

3

0

111

459

8

3

67 Zástřizly

1 622

11

1

12

240

25

15

68 Zborovice

8 619

6

0

240

0

11

0

69 Žalkovice

3 087

5

4

70

0

14

0

70 Žeranovice

2 063

3

4

64

0

17

4

163 016

5

77

5 166

5 694

10

128

62

24

Celkem

Okres Uh. Hradiště Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

1 Bánov

8 750

4

2 Boršice u Bl.

4 549

3 Břestek

3 861

4 Březolupy

5 851

5 Březová

3 760

6 Bystřice p.L.

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

6

68

0

6

1

5

0

166

0

13

7

5

7

89

0

16

2

3

0

179

887

8

2

3

5

46

0

9

3

3 337

4

0

126

608

4

0

7 Častkov

2 855

8

5

36

0

13

0

8 Drslavice

2 391

4

0

51

0

7

2

4 075

5

0

85

0

4

0

10 Hostějov

9 Horní Němčí

2 122

53

1

0

0

98

1

11 Hostětín

2 949

12

0

8

42

15

0

12 Huštěnovice

3 460

4

1

29

0

3

8

37


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Knihovna

38

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

13 Jalubí

6 278

3

0

142

0

5

0

14 Jankovice

3 108

6

0

27

108

7

0

15 Kněžpole

4 806

4

3

119

601

6

0

16 Komňa

4 648

8

2

159

652

10

0

17 Korytná

2 848

3

3

45

0

5

5

18 Kostelany

3 732

4

4

88

995

7

0

19 Košíky

2 040

5

0

49

242

8

0

20 Kudlovice

3 665

4

3

175

0

4

0

21 Lhotka-Hradčovice

3 228

3

0

61

1 310

4

4

22 Lopeník

2 089

11

0

1

0

11

0

23 Medlovice

2 195

5

0

2

0

4

0

24 Mistřice

2 931

3

0

108

176

6

1

25 Modrá

3 614

5

5

116

0

10

8

26 Nedachlebice

4 614

6

0

54

0

10

1

27 Nedakonice

5 114

3

0

71

0

15

0

28 Nezdenice

6 016

8

3

103

0

8

6

29 Ořechov

3 642

5

0

32

0

5

10

30 Ostrožská Lhota

9 397

6

16

221

649

7

12

31 Osvětimany

4 024

5

0

0

165

4

0

32 Pašovice

3 678

5

0

179

472

4

0

33 Pitín

3 906

4

2

58

873

9

0

34 Podolí

4 330

5

18

78

0

6

38

35 Polešovice

7 889

4

5

348

0

12

0

36 Popovice

4 734

4

4

48

0

4

3

37 Prakšice

3 591

4

0

64

276

3

1

38 Rudice

4 076

9

0

73

0

15

0

39 Salaš

3 773

10

0

18

0

7

0

40 Slavkov

3 717

5

0

33

120

14

14

41 Staré Hutě

1 826

14

4

0

0

15

0

42 Stříbrnice

3 944

10

4

39

0

7

0

43 Stupava

2 512

17

1

84

0

19

0

44 Suchá Loz

5 350

5

5

125

0

9

6

45 Sušice

2 815

5

0

62

181

4

0

46 Šumice

7 879

5

3

116

833

5

3

47 Topolná

6 044

4

0

153

0

5

6

48 Traplice

5 512

5

0

79

205

6

0

49 Tučapy

3 332

13

0

26

0

23

0

50 Tupesy

5 918

5

4

124

429

6

2

51 Újezdec u Osvětiman

2 194

9

2

18

0

11

0

52 Vápenice

2 844

13

0

43

0

13

0

53 Vážany

2 095

5

0

30

0

9

0

54 Velehrad

5 048

4

0

54

0

3

0

55 Veletiny

2 669

5

15

101

69

9

20

56 Vyškovec

2 129

14

0

0

0

13

0

57 Záhorovice

7 265

7

0

251

0

6

1

58 Zlámanec

2 909

10

1

159

854

12

0

59 Zlechov

4 256

3

8

151

10

3

5


Statistické rozbory podle regionů za rok 2012 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

60 Žítková

2 939

17

0

0

0

12

0

61 Svárov

2 860

11

0

0

0

0

0

247 983

5

140

4 970

10 757

7

172

60

60

Celkem

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu* 

Okres Vsetín Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

1 Branky

2 610

3

0

46

0

6

1

2 Bystřička

4 360

4

1

176

5

14

6

3 Dolní Bečva

5 300

3

8

186

2 451

8

7

4 Francova Lhota

4 585

3

0

45

0

3

0

5 Hošťálková

6 211

3

6

73

0

7

4

6 Huslenky

4 646

2

4

31

587

4

0

7 Hutisko - Solanec

5 777

3

14

468

2 119

10

9

8 Choryně

3 237

4

6

118

0

6

0

9 Janová

3 003

4

1

21

0

5

4

10 Jarcová

4 261

5

2

33

0

5

3

11 Kateřinice

3 631

4

3

91

0

9

8

12 Kladeruby

2 323

5

1

72

0

21

9

13 Kunovice

3 050

5

4

11

457

4

0

14 Lačnov

5 215

6

0

180

576

10

0

15 Leskovec

2 449

4

1

61

0

5

0

16 Lešná

8 797

4

6

122

0

5

1

17 Lhota u Vsetína

2 855

4

0

52

0

9

4

18 Lidečko

5 878

3

0

776

0

5

0

19 Liptál

3 961

3

2

108

0

4

1

20 Loučka

2 723

4

0

47

0

5

4

21 Lužná

2 509

4

0

40

0

5

1

22 Malá Bystřice

1 824

6

0

39

0

12

0

23 Mikulůvka

3 321

5

0

83

0

5

4

24 Oznice

1 703

4

0

53

0

8

4

25 Podolí

1 808

7

0

13

0

4

0

26 Police

2 175

4

0

11

0

3

0

27 Pozděchov

2 606

5

2

19

0

4

11

28 Prlov

1 845

3

0

38

0

6

0

29 Prostřední Bečva

4 159

2

0

77

0

2

3

30 Pržno

4 435

7

15

70

0

7

4

31 Ratiboř

4 087

2

3

79

0

8

10

32 Růžďka

3 322

4

0

0

0

0

0

33 Seninka

1 486

5

0

24

69

12

0

34 Střelná

2 794

5

2

67

897

13

0

35 Střítež nad Bečvou

4 936

6

11

124

916

9

1

36 Študlov

3 038

6

0

49

0

15

0

37 Ústí

1 504

2

0

42

0

6

1

10 102

4

11

249

785

11

34

38 Valašská Bystřice

39


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

39 Valašská Senice

3 672

8

0

40 Velká Lhota

2 590

5

2

41 Vidče

7 061

4

20

42 Vigantice

2 398

2

43 Zašová

8 390

3

44 Zděchov Celkem

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

40

987

21

3

34

0

7

7

196

2 557

13

49

3

78

162

4

1

13

134

492

6

9

3 055

5

2

51

0

6

1

169 692

4

143

4 327

13 060

7

204

37

21

Okres Zlín Knihovna

40

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

1 Biskupice

1 931

3

0

64

26

5

1

2 Bohuslavice nad Vláří

3 494

9

8

156

0

33

10

3 Bohuslavice u Zlína

2 380

3

0

4

130

2

0

4 Bratřejov

2 727

4

0

8

63

7

4

5 Březnice

4 254

3

6

54

0

6

0

6 Březová

2 493

5

0

33

0

7

1

7 Březůvky

3 275

5

2

76

0

11

1

8 Dešná

1 892

9

3

47

0

11

23

9 Dobrkovice

1 727

6

0

25

0

19

3

10 Dolní Lhota

3 181

5

7

126

0

11

1

11 Doubravy

1 707

3

14

71

0

10

2

12 Drnovice

2 171

5

2

42

320

15

0

13 Držková

1 535

4

0

44

0

4

0

14 Halenkovice

7 613

4

4

230

0

13

5

15 Haluzice

2 195

26

0

45

0

38

1

16 Horní Lhota

4 226

7

2

81

90

7

7

17 Hostišová

2 187

5

6

69

267

27

13

18 Hrobice

2 007

4

0

59

251

9

0

19 Hřivínův Újezd

2 306

4

6

68

0

9

3

20 Hvozdná

3 219

3

10

110

499

15

0

21 Jasenná

3 351

4

3

22

0

4

0

22 Jestřabí

2 113

7

1

43

143

12

0

23 Kaňovice

1 999

7

4

84

0

16

0

24 Karlovice

1 612

7

1

0

0

11

1

25 Kašava

3 946

4

5

234

0

13

3

26 Kelníky

1 891

13

0

0

0

20

1

27 Komárov

2 448

7

1

81

0

16

9

28 Křekov

1 165

6

2

34

128

21

5

29 Lhota u Malenovic

2 501

3

2

32

0

7

1

30 Lhotsko

1 712

6

0

2

0

10

0

31 Lípa

2 884

4

2

0

0

20

0

32 Lipová

2 312

6

0

45

0

16

3

33 Loučka

2 748

6

4

227

332

13

6

34 Ludkovice

2 468

3

15

115

403

11

4


Statistické rozbory podle regionů za rok 2012 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet svazků na 1 obyvatele

Počet Roční exemplářů přírůstek periodik

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní Webová Elektronický a vzdělávací stránka katalog akce knihovny* na internetu*

35 Lukov

7 434

4

13

157

0

7

7

36 Lukoveček

3 378

8

14

124

0

14

14

37 Lutonina

3 073

8

6

38

0

21

2

38 Machová

2 603

4

1

12

0

11

0

39 Mysločovice

3 310

5

0

53

247

10

0

40 Návojná

2 779

4

1

64

161

6

1

41 Nedašov

4 154

3

0

126

55

8

0

42 Nedašova Lhota

2 721

4

1

30

0

6

1

43 Neubuz

2 061

5

1

116

0

15

0

44 Oldřichovice

1 972

5

4

15

0

6

3

45 Ostrata

1 170

3

0

0

0

1

0

46 Petrůvka

3 250

10

0

87

0

17

0

47 Podhradí

2 089

10

0

9

0

11

0

48 Podkopná Lhota

1 577

5

0

0

0

20

5

49 Pohořelice

3 568

4

0

72

0

6

1

50 Poteč

4 170

5

4

83

0

11

9

51 Pozlovice

2 686

2

8

34

17

5

7

52 Provodov

2 602

4

0

0

0

14

1

53 Racková

2 035

3

0

20

8

9

0

54 Rokytnice-Kochavec

4 662

8

5

122

0

15

0

55 Rudimov

2 438

10

5

46

0

11

3

56 Sazovice

3 313

5

3

96

0

18

0

57 Sehradice

1 588

2

3

19

0

15

5

58 Slopné

2 074

4

1

31

227

23

5

59 Spytihněv

4 227

2

3

125

0

6

12

60 Šanov

2 597

5

6

39

0

13

0

61 Šarovy

2 068

10

0

0

0

31

0

62 Tečovice

3 888

4

5

238

407

11

6

63 Tichov

800

2

0

27

84

12

1

64 Tlumačov

5 609

2

8

252

117

6

9

65 Trnava

4 843

4

4

33

0

10

21

66 Ublo

1 669

6

0

15

0

28

3

67 Újezd

5 911

5

3

166

140

17

3

68 Velký Ořechov

2 819

4

7

82

54

15

7

69 Veselá

2 667

3

1

76

0

9

3

70 Vlachova Lhota

2 184

9

1

57

170

38

21

71 Vlachovice-Vrbětice

8 317

6

3

188

111

16

5

72 Vlčková

1 890

5

1

1

0

8

0

73 Všemina

2 444

2

0

0

0

6

0

74 Vysoké Pole

2 241

3

0

33

40

7

4

75 Zádveřice-Raková

5 705

4

5

104

126

7

0

nad 76 Želechovice Dřevnicí

6 349

3

2

155

0

4

0

77 Žlutava

3 311

3

4

119

0

8

6

229 916

4

233

5 395

4 616

11

273

68

72

Celkem

*Stav k 31.12. 2012

41


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

POŘADÍ KNIHOVEN S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY PODLE VYBRANÝCH UKAZATELŮ V ROCE 2012 Pořadí podle stavu knihovního fondu

42

Pořadí podle počtu výpůjček

Pořadí podle počtu registrovaných uživatelů

1 KKFB Zlín

492 398

1 KKFB Zlín

2 KBBB Uh. Hradiště

197 839

2 MVK Vsetín

1 427 682 421 808

1 KKFB Zlín 2 KBBB Uh. Hradiště

13 923 8 227

3 KK Kroměříž

184 112

3 KK Kroměříž

415 422

3 KK Kroměříž

6 658

4 Holešov

117 148

4 KBBB Uh. Hradiště

390 666

4 MVK Vsetín

6 285

5 MVK Vsetín

109 904

5 Rožnov pod Radhoštěm

275 277

5 Valašské Meziříčí

3 146

6 Valašské Meziříčí

70 399

6 Valašské Meziříčí

270 541

6 Rožnov pod Radhoštěm

3 078

7 Rožnov pod Radhoštěm

67 460

7 Holešov

142 333

7 Uherský Brod

2 962

8 Uherský Brod

59 459

8 Otrokovice

138 265

8 Otrokovice

2 498

9 Otrokovice

57 622

9 Uherský Brod

108 697

9 Holešov

1 853

10 Bystřice p. Hostýnem

41 943

10 Napajedla

85 331

10 Bystřice p. Hostýnem

1 774

11 Slavičín

37 204

11 Bystřice p. Hostýnem

77 932

11 Valašské Klobouky

1 727

12 Brumov-Bylnice

36 074

12 Slavičín

77 567

12 Slavičín

1 610

13 Napajedla

28 461

13 Valašské Klobouky

67 250

13 Napajedla

1 491

14 Valašské Klobouky

28 037

14 Brumov-Bylnice

56 533

14 Brumov-Bylnice

1 200

15 Bojkovice

27 367

15 Luhačovice

48 954

15 Luhačovice

1 128

16 Chropyně

26 092

16 Zubří

42 161

16 Vizovice

888

17 Luhačovice

26 001

17 Vizovice

37 430

17 Hulín

732

18 Staré Město

25 591

18 Chropyně

35 504

18 Bojkovice

664

19 Morkovice

25 233

19 Hluk

31 811

19 Staré Město

608

20 Uherský Ostroh

25 099

20 Hulín

29 205

20 Slušovice

563

21 Hulín

24 773

21 Kelč

28 402

21 Chropyně

556

22 Kunovice

24 132

22 Staré Město

27 795

22 Hluk

551

23 Vizovice

22 467

23 Karolinka

25 594

23 Zubří

529

24 Fryšták

20 087

24 Koryčany

23 554

24 Kunovice

528

25 Zubří

19 793

25 Bojkovice

23 182

25 Kelč

524

26 Hluk

19 002

26 Uherský Ostroh

23 140

26 Morkovice

484

27 Velké Karlovice

18 418

27 Morkovice

19 874

27 Kvasice

419

28 Nový Hrozenkov

17 445

28 Velké Karlovice

19 765

28 Halenkov

403

29 Karolinka

17 269

29 Nivnice

19 202

29 Koryčany

399

30 Koryčany

16 707

30 Kunovice

18 614

30 Ostrožská Nová Ves

389

31 Kelč

16 428

31 Slušovice

18 481

31 Uherský Ostroh

373

32 Starý Hrozenkov

15 224

32 Štítná nad Vláří

16 511

32 Fryšták

369

33 Halenkov

14 722

33 Ostrožská Nová Ves

16 389

33 Nivnice

363

34 Štítná nad Vláří

14 298

34 Halenkov

16 250

34 Strání

359

35 Buchlovice

14 295

35 Dolní Němčí

15 061

35 Nový Hrozenkov

356

36 Nivnice

14 070

36 Fryšták

13 616

36 Štítná nad Vláří

352

37 Horní Bečva

13 950

37 Vlčnov

13 337

37 Buchlovice

336

38 Zdounky

13 820

38 Kvasice

12 893

38 Velké Karlovice

328

39 Bílovice

13 523

39 Jablůnka

12 848

39 Karolinka

320

40 Vlčnov

13 466

40 Horní Bečva

11 431

40 Horní Lideč

320

41 Babice

13 277

41 Nový Hrozenkov

11 162

41 Babice

319

42 Strání

12 755

42 Babice

10 835

42 Dolní Němčí

318

43 Dolní Němčí

12 658

43 Boršice

9 928

43 Jablůnka

303

44 Boršice

12 015

44 Strání

9 747

44 Hovězí

293

45 Jablůnka

12 002

45 Buchlovice

9 352

45 Horní Bečva

289

46 Ostrožská Nová Ves

11 983

46 Horní Lideč

8 939

46 Vlčnov

260

47 Horní Lideč

11 846

47 Zdounky

8 519

47 Zdounky

253

48 Slušovice

11 022

48 Starý Hrozenkov

7 461

48 Boršice

211

49 Kvasice

8 869

49 Bílovice

6 180

49 Bílovice

178

50 Valašská Polanka

8 750

50 Hovězí

5 904

50 Starý Hrozenkov

172

51 Hovězí

8 596

51 Valašská Polanka

3 122

51 Valašská Polanka

160


Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2012

Pořadí podle počtu návštěvníků

Pořadí podle počtu obyvatel

Pořadí podle procenta čtenářů z počtu obyvatel

1 KKFB Zlín

716 277

1 KKFB Zlín

75 189

1 Valašské Klobouky

34,1

2 KBBB Uh. Hradiště

308 121

2 KK Kroměříž

28 820

2 KBBB Uh. Hradiště

32,2

3 MVK Vsetín

210 404

3 MVK Vsetín

26 946

3 Slavičín

23,8

4 KK Kroměříž

197 020

4 Valašské Meziříčí

26 910

4 MVK Vsetín

23,3

5 Rožnov pod Radhoštěm

117 623

5 KBBB Uh. Hradiště

25 543

5 KK Kroměříž

23,1

6 Valašské Meziříčí

115 085

6 Otrokovice

18 131

6 Horní Lideč

22,4

7 Otrokovice

73 848

7 Rožnov pod Radhoštěm

16 960

7 Luhačovice

21,9

8 Holešov

55 800

8 Uherský Brod

16 790

8 Bystřice p. Hostýnem

21,2

9 Slavičín

53 223

9 Holešov

11 772

9 Brumov-Bylnice

21,0

10 Uherský Brod

52 575

10 Bystřice p. Hostýnem

8 375

10 Napajedla

20,4

11 Valašské Klobouky

36 131

11 Napajedla

7 326

11 Kelč

19,7

12 Napajedla

34 168

12 Hulín

7 115

12 Slušovice

19,1

13 Vizovice

30 829

13 Staré Město

6 769

13 Vizovice

18,8

14 Bystřice p. Hostýnem

30 217

14 Slavičín

6 760

14 Kvasice

18,8

15 Brumov-Bylnice

23 011

15 Brumov-Bylnice

5 702

15 KKFB Zlín

18,5

16 Luhačovice

21 099

16 Zubří

5 608

16 Starý Hrozenkov

18,5

17 Staré Město

13 729

17 Kunovice

5 423

17 Rožnov pod Radhoštěm

18,1

18 Hluk

12 987

18 Chropyně

5 206

18 Babice

18,1

19 Bojkovice

11 588

19 Luhačovice

5 148

19 Uherský Brod

17,6

20 Hulín

11 209

20 Valašské Klobouky

5 069

20 Morkovice

17,1

21 Zubří

10 900

21 Vizovice

4 725

21 Halenkov

16,7

22 Chropyně

10 302

22 Bojkovice

4 537

22 Holešov

15,7

23 Horní Bečva

9 876

23 Uherský Ostroh

4 403

23 Štítná nad Vláří

15,6

24 Slušovice

9 871

24 Hluk

4 322

24 Jablůnka

14,9

25 Kelč

9 832

25 Fryšták

3 753

25 Bojkovice

14,6

26 Koryčany

9 492

26 Strání

3 698

26 Otrokovice

13,8

27 Kunovice

9 183

27 Ostrožská Nová Ves

3 411

27 Koryčany

13,8

28 Morkovice

8 276

28 Nivnice

3 335

28 Buchlovice

13,6

29 Fryšták

7 747

29 Vlčnov

3 042

29 Nový Hrozenkov

13,1

30 Uherský Ostroh

7 145

30 Dolní Němčí

3 017

30 Velké Karlovice

12,9

31 Štítná nad Vláří

6 968

31 Slušovice

2 955

31 Hluk

12,7

32 Nivnice

6 781

32 Koryčany

2 897

32 Hovězí

12,3

33 Halenkov

6 290

33 Morkovice

2 834

33 Karolinka

12,2

34 Karolinka

6 158

34 Nový Hrozenkov

2 720

34 Zdounky

11,8

35 Jablůnka

5 750

35 Kelč

2 658

35 Horní Bečva

11,7

36 Strání

5 636

36 Karolinka

2 629

36 Valašské Meziříčí

11,7

37 Ostrožská Nová Ves

5 193

37 Velké Karlovice

2 540

37 Ostrožská Nová Ves

11,4

38 Dolní Němčí

4 963

38 Buchlovice

2 463

38 Valašská Polanka

11,4

39 Velké Karlovice

4 740

39 Horní Bečva

2 463

39 Nivnice

10,9

40 Kvasice

4 392

40 Halenkov

2 406

40 Chropyně

10,7

41 Horní Lideč

4 210

41 Hovězí

2 386

41 Dolní Němčí

10,5

42 Starý Hrozenkov

3 908

42 Štítná nad Vláří

2 255

42 Hulín

10,3

43 Nový Hrozenkov

3 783

43 Kvasice

2 233

43 Bílovice

9,8

44 Vlčnov

3 771

44 Boršice

2 225

44 Fryšták

9,8

45 Valašská Polanka

3 529

45 Zdounky

2 140

45 Kunovice

9,7

46 Babice

3 523

46 Jablůnka

2 029

46 Strání

9,7

47 Zdounky

3 371

47 Bílovice

1 810

47 Boršice

9,5

48 Boršice

3 359

48 Babice

1 758

48 Zubří

9,4

49 Buchlovice

3 209

49 Horní Lideč

1 428

49 Staré Město

9,0

50 Hovězí

2 524

50 Valašská Polanka

1 405

50 Vlčnov

8,5

51 Bílovice

2 277

51 Starý Hrozenkov

930

51 Uherský Ostroh

8,5

43


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

SEZNAM ZKRATEK AKS KF k. j. KBBB KK KKFB MK ČR MVK RF SKIP VF VISK VKIS

automatizovaný knihovnický systém knihovní fond knihovní jednotka Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Knihovna Kroměřížka Krajská knihovna Františka Bartoše Ministerstvo kultury České republiky Masarykova veřejná knihovna Vsetín regionální funkce Svaz knihovníků a informačních pracovníků výměnný fond – soubor knihovních jednotek určený k cirkulaci mezi knihovnami dotační program MK ČR Veřejné informační služby knihoven Veřejné knihovnické a informační služby

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE Činnost a výsledky veřejných knihoven 2012 Zpracovala: Fotografie: Redakce: Odpovědná redaktorka: Vydavatel: Místo a rok vydání: Grafická příprava a tisk:

Jana Tomancová Archivy uvedených knihoven Pavla Gajdošíková Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace tř. Tomáše Bati 204, Zlín www.kfbz.cz Zlín, 2013 Kodiak print, s. r. o., Nábřeží 599, Zlín-Prštné

Neprodejná, účelová publikace ISBN 978-80-86886-44-2

44


Knihovny Zlínského kraje  

Činnost a výsledky veřejných knihoven 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you