Page 1

KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE öinnost a v ýsledk y veŀejných k nihoven

2010


KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KR A JE öinnost a v ýsledk y veŀejných knihoven

2010

Vsetín Kroměříž Zlín

Uherské Hradiště

Zlín 2011

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje


© Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2011 ISBN 978-80-86886-39-8


OBSAH

Úvod

4

Rok 2010 v knihovnách Zlínského kraje

4

Síť veřejných knihoven (zřizovaných obcemi, městy, krajem)

4

Knihovní fondy

5

Uživatelé knihoven a jejich výpůjčky

5

Prostory a vybavení knihoven

5

Kulturní a vzdělávací akce

6

Ediční činnost – výběr z edičních počinů knihoven

13

Ocenění knihoven

13

Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

14

Veřejné knihovny okresu Kroměříž

15

Veřejné knihovny okresu Uherské Hradiště

16

Veřejné knihovny okresu Vsetín

16

Veřejné knihovny okresu Zlín

17

Standard veřejných knihovnických a informačních služeb ve Zlínském kraji

18

Fotografie interiérů některých knihoven

21

Krajský rozbor číselných výsledků veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2009/2010

25

Srovnání základních ukazatelů za období 2006–2010

26

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

29

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

35

Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2010

42


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

ÚVOD Krajská knihovna Františka Bartoše vydává již po deváté publikaci, která je věnována činnosti knihoven Zlínského kraje v uplynulém roce. Byla zpracována na základě statistických výkazů veřejných knihoven, zpráv o výkonu regionálních funkcí knihoven, výročních zpráv a dalších podkladů knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí knihoven. Za dodání podkladů děkujeme metodičkám Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, Knihovny Kroměřížska a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Kromě shrnutí nejdůležitějších statistických ukazatelů o činnosti knihoven a trendu jejich vývoje je text doplněn výběrem zajímavých akcí a edičních počinů knihoven. Publikace se pokouší zhodnotit, jak pomáhají regionální funkce knihovnám, a analyzuje plnění knihovnických standardů ve všech velikostních kategoriích knihoven. Pro návštěvníky jsou důležité interiéry knihoven a jejich vybavení. Inspirací mohou být ukázky nových, rekonstruovaných či jinak zajímavě řešených interiérů vybraných knihoven, které jsou uvedeny ve fotografické příloze. Tabulková část výtisku je rozdělena na celkové statistické přehledy, grafické zhodnocení trendů a tabulky vybraných statistických ukazatelů všech knihoven. Ty jsou členěny na knihovny s profesionálními a neprofesionálními pracovníky. V závěru publikace je uvedeno pořadí profesionálních knihoven podle různých kritérií. Věříme, že se knihovníci a zřizovatelé knihoven budou některými náměty inspirovat a usilovat o to, aby veřejné knihovny v kraji nadále plnily svou nezastupitelnou roli v kulturním životě měst i obcí a v podpoře rozvoje vzdělanosti. PhDr. Zdeňka Friedlová, Ing. Jana Tomancová Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace

ROK 2010 V KNIHOVNÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE Síť veřejných knihoven (zřizovaných obcemi, městy, krajem) Základní knihovny Zlínského kraje působí na území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Krajská knihovna Františka Bartoše (dále KKFB) má působnost krajskou v rámci Zlínského kraje, městskou pro území města Zlína a regionální pro knihovny okresu Zlín. Všechny základní knihovny obsluhovaly podle podkladů ze statistických výkazů 590 762 obyvatel kraje (o 970 měně oproti roku 2009). K 31. 12. 2010 působilo na území Zlínského kraje 405 základních knihoven, z toho bylo 102 poboček. Z celkového počtu 405 knihoven je v evidenci Ministerstva kultury České republiky (MK ČR) zaregistrováno 402 knihoven. V okrese Kroměříž v roce 2010 nepracovaly 2 místní knihovny (Kunkovice, Míškovice), v okrese Uherské Hradiště nepracovala 1 místní knihovna (Svárov). Veřejné knihovny podle regionů a typů

ZLÍNSKO

UHERSKOHRADIŠŤSKO

KROMĚŘÍŽSKO

VSETÍNSKO

KKFB Zlín (14 poboček)

KBBB Uherské Hradiště (6 poboček)

Knihovna Kroměřížska (9 poboček)

MVK Vsetín (3 pobočky)

10 profesionálních knihoven (15 poboček)

16 profesionálních knihoven (5 poboček)

8 profesionálních knihoven (16 poboček)

13 profesionálních knihoven (17 poboček)

77 neprofesionálních knihoven (3 pobočky)

60 neprofesionálních knihoven

68 neprofesionálních knihoven (11 poboček)

44 neprofesionálních knihoven (3 pobočky)

Přehled kontaktních údajů všech knihoven, které působí na území Zlínského kraje, je uveden v Adresáři knihoven Zlínského kraje na webových stránkách krajské knihovny – www.kfbz.cz/adresar.htm. 4


Rok 2010 v knihovnách Zlínského kraje

Knihovní fondy Činnost knihoven je úzce svázána se soustavným budováním a kvalitním zpracováním knihovního fondu a zabezpečením odpovídajících podmínek pro jeho využití a uchování. Knihovní fond knihoven Zlínského kraje dosáhl 2 917 532 knihovních jednotek a byl v roce 2010 doplněn o 101 294 svazků knih a ostatních dokumentů (elektronické, zvukové, zvukově obrazové, kartografické a jiné). Přírůstek knihovních jednotek byl o 682 svazků vyšší než v roce 2009. Úbytek knihovního fondu činil 77 934 svazků, byl o 3 092 vyšší než v roce 2009. Přírůstek knihovního fondu v knihovnách Zlínského kraje byl pořízen za celkovou částku 17 154 728 Kč. Náklady na knihovní fond byly v kraji o 228 293 Kč vyšší než v roce 2009.

Srovnání nákladů na pořízení přírůstku knihovních jednotek

2008

2009

2010

Okres Kroměříž

3 265 010

2 856 408

3 046 823

Okres Uherské Hradiště

3 802 263

4 176 931

4 272 784

Okres Vsetín

4 170 996

4 225 385

4 495 324

Okres Zlín

6 179 329

5 667 711

5 339 797

Celkem

17 417 598

16 926 435

17 154 728

Uživatelé knihoven a jejich výpůjčky Základní knihovny Zlínského kraje v roce 2010 fyzicky navštívilo 1 525 437 uživatelů, což je o 183 076 více než v roce 2009. Podíl na zvýšeném počtu návštěvníků lze přičíst i množství pořádaných kulturních akcí pro veřejnost. V knihovnách Zlínského kraje rostl počet návštěvníků využívajících internet oproti roku 2009 o 9 553 (celkem 214 839 návštěvníků). Počet virtuálních návštěv webových stránek za rok 2010 celkově klesl o 21 997. Uskutečnilo se celkem 1 104 142 virtuálních návštěv. Nárůst v návštěvách webových stránek byl zaznamenán u pověřených knihoven (o 28 829 více) a základních knihoven s neprofesionálními pracovníky (nárůst o 65 456). Počet webových stránek knihoven oproti roku 2009 vzrostl o 46 stránek – vlastní webovou stránku mělo na konci roku 2010 celkem 201 knihoven. Od roku 2009 sledujeme počet návštěvníků on-line služeb – celkově v rámci všech knihoven kraje bylo vykázáno 685 050 návštěvníků těchto služeb (o 117 913 více než v předchozím roce). Celkový počet registrovaných uživatelů byl 87 521. Je pozitivní, že oproti roku 2009 tento počet narostl o 930 uživatelů: KKFB nárůst o 467 uživatelů, pověřené knihovny pokles o 229 uživatelů, knihovny s profesionálními pracovníky nárůst uživatelů o 739, základní knihovny s neprofesionálními pracovníky pokles o 47 uživatelů. V roce 2010 mírně poklesl počet registrovaných uživatelů do 15 let – celkem 23 603 (pokles o 189). Základní knihovny Zlínského kraje dosáhly celkem 4 950 211 výpůjček. Nárůst činí 33 797 výpůjček. Průměrný počet výpůjček v roce na jednoho čtenáře byl 57 (stejně jako v roce 2009).

Prostory a vybavení knihoven Celková plocha pro uživatele v knihovnách kraje vzrostla o 280 m², což bylo způsobeno především nárůstem plochy u knihoven s profesionálními pracovníky. Mírný pokles celkové plochy byl zaznamenán u obecních knihoven (o 106 m²). Pokračoval trend zlepšování vybavení knihoven výpočetní technikou a zvyšování počtu míst veřejného přístupu na internet. Pro uživatele bylo v roce 2010 k dispozici 789 počítačů, z nichž 742 bylo připojeno na internet (v roce 2009 bylo na internet připojeno 730). V knihovnách se také zvýšil počet studijních míst z 3 429 na 3 506. Fotografie interiérů některých knihoven jsou umístěny v obrazové části publikace. 5


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Kulturní a vzdělávací akce K činnosti knihoven patří kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost – přednášky, literární a hudební pořady, besedy se spisovateli, umělci a osobnostmi veřejného i kulturního života, soutěže a výstavy. V roce 2010 se uskutečnilo 4 568 kulturních a 700 vzdělávacích akcí (celkově byl zaznamenán nárůst o 277 akcí).

Zajímavé akce a besedy knihoven Zlínského kraje Knihovny s profesionálními pracovníky uskutečnily celkem 3 979 kulturních a 670 vzdělávacích akcí, knihovny s neprofesionálními pracovníky uspořádaly 589 kulturních a 30 vzdělávacích akcí. Mnoho knihoven organizovalo aktivity v rámci celostátních kampaní a akcí organizovaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků: Březen – měsíc čtenářů, literární soutěž pro děti Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu nebo pořádaly nocování spojené se soutěžemi a čtením v knihovně – Noc s Andersenem (celkem 34 knihoven kraje). V následujícím textu jsou uvedeny pouze některé z akcí, které v knihovnách proběhly v roce 2010.

OKRES KROMĚŘÍŽ Knihovna Kroměřížska • Geocaching v knihovně – geocachingoví nadšenci mají možnost navštívit Knihovnu Kroměřížska a na základě vyluštění šifry jim knihovnice v oddělení pro dospělé čtenáře vydají geocachingovou schránku. • Muzikoterapie – léčivé účinky hudby – beseda s muzikoterapeutem Petrem Krohem. Nechyběly praktické ukázky hudebních nástrojů, které se k muzikoterapii používají, např. tibetské mísy. • Strom dětí – knihovnice oddělení pro děti a mládež se rozhodly dát svým čtenářům k Mezinárodnímu dni dětí dárek v podobě stromu. Před budovou knihovny byla vysazena vrba – Strom dětí. Celou akci příjemně zpestřilo vystoupení žáků ze ZUŠ v Kroměříži i spousta úkolů, soutěžení a dalších aktivit pro děti. • Čarodějnice od Roalda Dahla – dětské oddělení knihovny navštívili Irena a David Vackovi, herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti. V jejich podání mohly děti ze základních škol zhlédnout scénické představení z knihy Roalda Dahla Čarodějnice.

Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem • Setkání pohádkových postav a knižních hrdinů v dětském oddělení, jejich zručnost byla vyzkoušena na přišívání knoflíků a skládání papírových vlaštovek. • Kdo si hraje, nezlobí – deskové hry, kterými si děti v knihovně krátily čekání na Vánoce. Kdo do knihovny vstoupil, určitě neprohloupil – na zájemce čekalo množství deskových i karetních her. • Co budu dnes malovat – malovala se žirafa akvarelem, panda barevnými tušemi, ještěrky mastným pastelem a hvězdy voskem (pobočka Hlinsko).

Městská knihovna Holešov • Čertovské čtení v knihovně – dětem ze základních škol svou autorskou prvotinu Čertovo kopyto představil mladý začínající autor Jan Sviták ve stylovém čertovském převleku. • 10 let židovského festivalu v Holešově – přednáška doplněná obrazovým materiálem Jiřího Richtera, která se uskutečnila v rámci Festivalových ozvěn 2010.

Městská knihovna Hulín • Akademie 3. věku – setkávání seniorů na přednáškách, besedách, poznávacích výletech i sportovních hrách. Regionální Olympiády se účastnili senioři z Kvasic, Tlumačova, Chropyně. Školní rok 2009/2010 byl zakončen předáním vysvědčení.

Městská knihovna Koryčany • Knihovnice připravuje pro studenty základní i střední školy programy na základě nových poznatků z oblasti informačního vzdě6


Rok 2010 v knihovnách Zlínského kraje

lávání. Žáci a studenti pracují ve skupinách na společném projektu, informace získávají z elektronických i tištěných zdrojů, jsou aktivními účastníky programů. Učíme se luštěním, Mediální výchova, Poskládej si pohádku, Podzimní kouzlení.

Obecní knihovna Roštění • S dětmi navštěvujícími knihovnu nacvičila knihovnice vystoupení na akce obce pro seniory, na setkání dětí. Knihovnice byla i organizátorkou Dětského maškarního karnevalu, Sletu čarodějnic, Zpívání u stromečku či Mikulášské nadílky v knihovně.

Obecní knihovna Rusava • Kuky chce k vám domů, děti! – od září do listopadu se konala soutěž pro děti o postavičku Kukyho. Úkolem bylo vlastními slovy převyprávět příběh z knihy Kuky se vrací. • Čtenářský deník – cílem celoroční akce knihovny bylo soutěživou formou naučit děti pravidelně navštěvovat knihovnu. Ve finále byl vyhlášen nejlepší čtenář a ilustrátor čtenářského deníčku – šikovná beruška a také vítěz největšího počtu zapsaných knih. • Vánoční den v knihovně – povídání o Vánocích a soutěžení o nejrychlejší rozpoznání pohádkové postavičky. Každý účastník si také napsal nebo namaloval své vánoční přání na voňavý lístek, opatřený pečetí pro Ježíška.

Obecní knihovna v Bělově • Malovaná cesta do knihovny. • Vánoční tvoření v knihovně.

Obecní knihovna v Podhradní Lhotě • Velikonoční výzdoba, Vánoční výzdoba – výtvarná tvoření inspirovaná pracovními sešity nakladatelství Anagram.

Obecní knihovna v Bojanovicích • Beseda nad kronikou s místní kronikářkou – posluchači byli seznámeni s historií knihovny i jejími knihovníky.

Obecní knihovna Zástřizly • Papírové tvořeníčko, Halloweenské lucerničky, Výroba bižutérie, Zdobení vánočních perníčků, Výroba adventních věnců – kreativní kurzy. • Český Večerníček, Co je Halloween?, Počítač pro začátečníky.

Obecní knihovna v Kyselovicích • Poznáváme internet – kurz práce na počítačích.

OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana • Noc s Andersenem spojená s polštářovou bitvou na náměstí, výpravou do Památníku Velké Moravy a čtením herců ze Slováckého divadla. • Hradišťské sluníčko – festival k podpoře a propagaci dětského čtenářství. • Ex libris 2010 – výtvarná soutěž pro děti i dospělé, které se zúčastnilo 239 soutěžících, nejlepší práce byly vybrány do sborníčku vydanému k literární soutěži. • Kurzy Trénování paměti (nejen) pro seniory – v roce 2010 se uskutečnilo 6 kurzů. • Hororové čtení v kupoli – Irena a David Vackovi. • Čtení pro nevidomé – herci Slováckého divadla. • Biblioterapie pro seniory z Domova seniorů – spojeno s prodejní výstavou výrobků těchto seniorů v knihovně. • Výstava starých fotografií Mařatice v proudu času – o výstavu byl velký zájem, zhlédlo ji 288 lidí. 7


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Místní knihovna Babice • Prázdninové hraní v knihovně. • Noc s Andersenem aneb Přišel nás navštívit pan Andersen. • Jura na Islandu – cestopisná beseda. • Už jsem čtenář – akce na podporu čtenářství • Knížka pro prvňáčka –slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny rytířem.

Městská knihovna Bojkovice • Pasování prvňáčků. • Týden knihoven – František Hrubín očima dětí. • Canisterapie.

Městská knihovna Staré Město • Noc s H. CH. Andersenem, Slavnostní pasování prvňáčků – akce zaměřené na podporu čtenářství. • Vánoční jarmak v knihovně – tradiční akce knihovny. • Pohádkové odpoledne pro děti.

Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod • Pasování prvňáčků. • Uspávání studánek. • Hráli jsme jak andělé – autorské čtení a beseda s Jiřím Severinem. • Akademie volného času. • Beseda s Šárkou Pančochovou, účastnicí ZOH.

Městská knihovna Uherský Ostroh • Z Erbenovy Kytice – projekt a výstava ve spolupráci s 8. ročníkem ZŠ. • Knihovnictví a čtenářství v Uherském Ostrohu – beseda pro Klub dříve narozených. • Toulky Egyptem – cestopisný večer a výstava. • Škola základ života – výtvarná soutěž ve spolupráci s humanitární organizací ADRA. • Pasování žáků 1. tříd do Řádu čtenářů, besedy s autorkou Ivonou Březinovou. • Bible včera, dnes a zítra – putovní výstava. • Tradiční literárně-výtvarná soutěž a výstava (6. ročník).

Obecní Knihovna Nivnice • Pasování druháků na čtenáře knihovny. • Adventní a vánoční zvyky na Slovácku.

Místní knihovna Strání • Počítačové kurzy. • Putovní výstava Bible.

Místní knihovna Kunovice • Den otevřených dveří u příležitosti otevření nových zrekonstruovaných prostor. • Beseda s Michalem Čagánkem. 8


Rok 2010 v knihovnách Zlínského kraje

OKRES VSETÍN Masarykova veřejná knihovna Vsetín • Literární besedy v rámci cyklu Literární jaro – Jiří Dědeček, Ivan Klíma, Michal Viewegh, Martin Reiner, Bohuslav Matyáš. • K. H. Mácha: Slavné ticho panovalo – melodram k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy v podání Divadla hudby a poezie Agadir. • Paměť a věk – beseda s Ing. Danuší Steinovou, předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. • Cestopisné besedy – například o cestách Eduarda Ingriše nazvané Z Peru do Polynésie a Návrat z Tahiti do Peru. • Besedy s historikem Davidem Valůškem (např. Nekešové z Landeka, Kterak Albrecht z Valdštejna na Moravě k penězům přišel, Příchod Valachů na východní Moravu). • Den seniorů 2010 – tentokrát v country stylu s kapelou Gympleři a ukázkami country tanců. • Akademický rok pro seniory – v jeho rámci se uskutečnily vzdělávací moduly: Trénování paměti, Cestujeme s literaturou a Počítačový kurz, seriál turistických vycházek a cyklovyjížděk seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny. • Den Země – malování v parku.

Obecní knihovna Halenkov • Karneval pro děti, Dětský den v parku, Lampiónový průvod s ohňostrojem. • Ultimate bass – čtyři hudební akce pro náctileté.

Místní knihovna Horní Bečva • Prohlídky knihovny se čtením a kreslením (pro předškoláky), Pasování prvňáčků – besedy pro ZŠ. • Spolupráce při pořádání představení ochotnických souborů. • Vzpomínkové předpouťové setkání.

Obecní knihovna Horní Lideč • Vystoupení Valášku s ukázkou lidových řemesel vážících se k jaru. Celá akce byla ukončena průvodem obcí k potoku Senice, kam děti za zpěvu hodily Mařenu, symbol zimy. • Opisování bible – v květnu se začala v knihovně opisovat bible, tomu předcházelo slavnostní zahájení za účasti starostů Hornolidečska a administrátora farnosti. • Pasování prvňáčků na čtenáře. • Podzimní uspávání broučků – děti obdržely připravené papírové broučky a berušky a sladkosti. • Tvořivé adventní odpoledne – ve spolupráci s MŠ si mohly děti vyrobit lucerničky, zvonečky, andílky nebo čertíky.

Veřejná knihovna Hovězí • Moje vesnice – literární soutěž. • Kutírna – pravidelné schůzky žen a dívek, kde probíhá tvoření podle námětů z knih v knihovně.

Obecní knihovna Jablůnka • „Kvízová“ odpoledne na různá témata – např. Co kdo řekl v pohádkách a pověstech. • Soutěž v recitaci dětí. • Klub maminek a miminek – maminky a jejich malé děti navštěvují knihovnu. • Ruskem na daleký sever a zase zpět – cestopisná beseda Michala Šlerky.

Městská knihovna Karolinka • Brazílie křížem krážem (cestopisná beseda JUDr. Libora Bureše), Medvěd za vaším plotem (Hnutí Duha) – cestopisné přednášky pro dospělé čtenáře s promítáním diapozitivů. 9


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Městská knihovna Kelč • Besedy o knihovně a o knihách pro Odborné učiliště Kelč, pro MŠ Kelč (pro budoucí prvňáčky 1 rok půjčování zdarma), besedy pro děti z 1. – 3. třídy. • Klub maminek – do března (pokračuje v jiných prostorách).

Obecní knihovna Nový Hrozenkov • Besedy pro základní školu – pravidelné návštěvy žáků 4. tříd, děti se samy podílejí na výpůjční činnosti.

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm • 15. Putování s broučky Valašským královstvím (akce se zúčastnilo odhadem cca 2500–3000 lidí). • Hravé večerníčky na kamenech – dětem předškolního věku i jejich rodičům se četly pohádky, hrálo divadlo. • Město v mé paměti – pokračování projektu. Seniorský tým aktivních seniorů se schází jedenkrát měsíčně, nejvýraznějším počinem bylo vydání dalšího svazku „netradičních průvodců“ po Rožnově – Záhumení. Letní procházky pamětí města – v průběhu července a srpna proběhly prezentace jednotlivých průvodců pamětí města vydaných v rámci projektu Město v mé paměti. • Benefice pro mateřská centra Domeček a Kolovrátek – knihovna pořádá charitativní vystoupení dětí rožnovských základních škol. • Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci, rožnovských knihovníků a seniorů se uskutečnilo na Bílém Kříži. • Karpatské inspirace – knihovna je partnerem v mezinárodním přeshraničním mikroprojektu realizátora projektu města Rožnov pod Radhoštěm – cyklus besed s názvem Černá hodinka, mezinárodní literární soutěž, vydání almanachu oceněných literárních prací.

Městská knihovna Valašské Meziříčí • Týden knihoven – pro seniory lekce telefonování přes internet. • První rok ve škole – první krok do knihovny – pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Děti po celý rok při svých návštěvách v knihovně sbírají razítka do speciálních legitimací. Pravidelní návštěvníci jsou odměněni drobnými dárky. V říjnu proběhlo Klíčování druháků. • Chci svůj text – interpretační dílna pod vedením zkušené lektorky, která dětem pomohla s výběrem textu k přednesu a pedagogy zasvětila do způsobů práce s textem. • Adoptuj panenku a zachráníš dítě – cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou kampaň UNICEF. • Meziříčská muzejní noc – knihovna se zapojila do akce anketou, zjednodušenou verzí geocachingu a Černou hodinkou s oživlými legendami.

Obecní knihovna Valašská Polanka • Velikonoční tvoření. • Pletení adventních věnců. • Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře. • Sbírka, tvoření dárků a zdobení perníčků pro nadaci Krtek při FN Brno.

Místní knihovna ve Velkých Karlovicích • Po celý rok v knihovně probíhaly besedy a knihovnické lekce, např. Detektivky pro děti, Astrid Lindgrenová, Dobrodružství v knihách, Naši současní spisovatelé pro děti.

Místní knihovna Zubří • Pasování prvňáčků na čtenáře. • Ekvádor a Galapágy – cestopisná beseda Jiřího Máry. • Březen – měsíc internetu – individuální internetové lekce pro začátečníky. • Týden knihoven – prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, amnestie dlužníků. • Den pro dětskou knihu – program pro děti, strojení stromečku, kreslení, výroba ozdob, zpívání. 10


Rok 2010 v knihovnách Zlínského kraje

Místní knihovna Loučka • Zima v literatuře, Jaro v literatuře, Knihy na prázdniny – výběr z besedy pro školní družinu.

Místní knihovna v Pozděchově • Setkání seniorů v knihovně. • Vánoční čas se zpěvem koled.

Místní knihovna ve Valašské Bystřici • Netradiční soutěže: O putovní moudrou sovu – nejpilnější čtenářská třída, O nejpěknější vánoční perníček, Nejmilejší knížka do batohu, Napiš básničku jako František Hrubín. • Podzimní putování broučků Valašskou Bystřicí.

Obecní knihovna Velká Lhota • Hrajeme si s kostkami, Kdo si hraje, nezlobí, Pohádkové postavičky (příprava na Broučky) – akce pro děti. • Chcete být milionářem? – soutěž na počítači. • Pochodu broučků na Velké Lhotě ve spolupráci s obecním úřadem, požárníky a sportovci.

Místní knihovna ve Vidči • O nejlepšího luštitele křížovek z ABC, O nejpilnějšího čtenáře – netradiční soutěže. • Adolf Dudek pro seniory – setkání seniorů ve Vidči s ilustrátorem.

Obecní knihovna Zašová • Ve spolupráci se střediskovou knihovnou se uskutečnily literární besedy pro žáky ZŠ Zašová. • Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny (také v pobočce Veselá).

OKRES ZLÍN Krajská knihovna Františka Bartoše • Architektura – věc veřejná, Rozumíme historii?! (ve spolupráci s SOkA Zlín) – přednáškové cykly. • Literární jaro – první ročník festivalu autorských čtení a besed se spisovateli (beseda s ruským novinářem Leonidem Šinkarjovem, autorská čtení spisovatelů Ivana Klímy, Jiřího Dědečka, Jaroslava Kovandy, Bohuslava Matyáše, Milana Libigera, Petra Odehnala a Jakuba Grombíře). • Po setmění v knihovně V. – tentokrát po stopách zločinu – večerní program věnovaný detektivkám (divadelní scénka Záhadné zmizení, výstavka knih Detektivka, žánr milovaný i odmítaný, v oddělení pro děti Škola detektivů, Čajovna u slečny Marplové s kvízy, hádankami a křížovkami, hudební doprovod Zlínské jazzové smyčce). • Čítárna u čerta s knihou – cyklus 10 besed, který byl součástí doprovodného programu 50. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, z literárních předloh Zemanových filmů četli hosté festivalu: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Josef Polášek, Pavel Liška, Arnošt Goldflam a další. • Jakou barvu má svět? – 10. ročník literární soutěže pro děti od 6 do 15 let, slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola se uskutečnilo ve Zlíně. • Výběr z pořadů pro děti: Čtení je dobrodružství (Den pro děti a s dětskou knihou) – představení Divadla Bořivoj z Prahy a Divadla Alibaba z Napajedel; Příběhy z dávných dob – autorské čtení Jindřicha Františka Bobáka; Básník v báglu – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou; Týden her a čtení aneb Knihovní zábavník v knihovně na Jižních Svazích – děti si mohly v knihovně zahrát stolní hry, kreslit pohádkové hrdiny nebo se v Půlhodince hlasitého čtení zaposlouchat do pohádkových příběhů. • Morava na rozhraní epoch. Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století – mezinárodní vědecká konference ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností Brno a obcí Žalkovice. 11


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Městská knihovna v Brumově-Bylnici • Svět fantazie J. Verna – beseda ve Zvláštní škole v Návojné. • Teta to plete – beseda plná her, prvního čtení a seznámení se s knihovnou v Návojné pro MŠ.

Městská knihovna Fryšták • Ke kořenům fryštáckého domorodectví – podvečerní procházka středověkým městečkem s kronikářem města. • Barunčin pohádkový maraton – akce, která ráno odstartovala a trvala do 17 hodin odpoledne, zúčastnilo se jí 258 dětí z 11 tříd fryštácké ZŠ. Účastníci si vyslechli 30 pohádek.

Městská knihovna v Luhačovicích • Beseda se spisovatelem Radomilem Koppem – autorské čtení a představení knihy Nebe rockerů. • Výstava prací žáků SOŠ – vernisáž výstavy prací studentů Střední integrované školy v Luhačovicích, oboru umělecká řemesla.

Knihovna Boženy Benešové Napajedla • Správně vidíme jen srdcem – napajedelský rodák, herec Kamil Koula, vystoupil v recitačním pořadu na motivy knihy Malý princ francouzského spisovatele Antoina de Saint Exupéryho. Na housle doprovázel člen Moravské filharmonie Olomouc Milan Miech. • Žádný strach, zajíčku! – Beseda s dětmi napajedelské mateřské školy, děti s knihovnicemi společně zahrály pohádku o tom, jak se malý zajíček bál a jak mu obrovský drak Bodo pomohl jeho strach vystrašit.

Městská knihovna Otrokovice • Literární beseda s publicisty časopisu ZVUK Zlínského kraje – Josefem Holcmanem a Bohuslavem Matyášem – při příležitosti vydání knihy B. Matyáše Rád jsem vás poznal. • Autorské čtení regionální básnířky Jaromíry Slezákové pro Klub seniorů, autorka každému osobně věnovala drobný dárek.

Městská knihovna Slavičín • Střípky z české prózy a poezie – autorské čtení spojené s autogramiádou za přítomnosti členů Klubu spisovatelů Evy Kantůrkové, Václava Suchého, Václava Duška a Petra Prouzy. • Velikonoce – malé povídání o velkých dnech – odpoledne v knihovně spojené s vyprávěním o původu Velikonoc, četba pohádek pro děti, kvizy pro mládež, výroba jednoduchých velikonočních ozdob, pletení košíků a výstava publikací k danému tématu.

Městská knihovna ve Slušovicích • Potulná pohádková země – výstava loutek skřítků a dalších pohádkových bytostí výtvarnice Vítězslavy Klimtové spojená nejen s povídáním o skřítcích, ale také s historicky prvním pasováním dětí na čtenáře a prodejem autorčiných knih pro děti.

Místní lidová knihovna ve Štítné nad Vláří • Řekni mi, co čteš – knihovna se zapojila do březnové soutěže brněnského rozhlasu, knihovnice do vysílání rádia četla úryvek z knihy Jak roztancovat babičky. • Sběr starých autolékárniček pro Afriku.

Městská knihovna Valašské Klobouky • Pocta K. H. Máchovi – literární pásmo připravené v několika variantách pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty gymnázia a seniory. • Známá i neznámá Božena Němcová – literární pásmo k 190. výročí narození autorky, připravené v několika variantách pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty gymnázia a seniory.

Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice • Z Vizovic kolem kontinentu – příběh legionáře, prezentace knihy Josefa Sulíčka v rámci oslav 440. výročí povýšení Vizovic na město (spojeno s výstavkou z fotoarchivu města). • Osmá vycházka do Vizovických hor za pověstmi Vizovic, turisticko-literární setkání na Janově hoře. 12


Rok 2010 v knihovnách Zlínského kraje

Ediční činnost – výběr z edičních počinů knihoven Československá národní kapela ve Spojených státech : Kronika Václava Hořáka let 1923–1931. Editoři Petr Odehnal, Jiří Severin. Zlín – Valašské Klobouky, KKFB, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, občanské sdružení, 2010. Edice Zlínský kraj, svazek 20. Součástí publikace je CD. KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Zlínského kraje. Zlín – Kroměříž, KKFB, Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, 2010. Edice Zlínský kraj, svazek 19. Jakou barvu má svět? : Sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2009/2010. Sestavily Jana Hoferková, Pavla Gajdošíková. Zlín : KKFB, 2010. Neprodejné. Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2009. Zpracovala Jana Tomancová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFB, 2010. Neprodejné. Poezie ze šuplíku : Sborník nepublikujících autorů. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2010. Odpovědný redaktor Dagmar Vaďurová, Radovan Jančář. Fotografie: Radovan Jančář, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Neprodejné. MALINA, Dalibor. Miroslav Machala a tichá řeč kamene. Fotografie Aleš Mynář. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2010. KOCÚREK, Radovan. Vsetín očima fotografů : Jak to bylo. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2010 . -- 1 DVD-ROM O poklad strýca Juráša 2010 : almanach dětských literárních prací jako výstup z městského kola soutěže O poklad strýca Juráša. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2010. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín : KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Muzeum Kroměřížska. 1990–. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 2010. Knihovníci na radnici : Zprávy včasné, co se děje v Krásně. Vydává Městská knihovna Valašské Meziříčí. Od roku 2010 vyházejí mininoviny s přílohou Meziříčské kalendárium, která informuje o kulturních a společenských výročích regionu. V roce 2010 vyšlo 6 čísel mininovin.

Ocenění knihoven Soutěž o titul Knihovna roku je zaměřena na ocenění činnosti vesnických knihoven. Titul je od samého začátku velmi těsně provázán s prestižní soutěží Vesnice roku, kterou každoročně organizuje Spolek pro obnovu venkova ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dalšími vyhlašovateli. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Hodnocení knihoven probíhá na základě navržených kritérií Svazu knihovníků a informačních pracovníků (postavení knihovny a publicita, hodiny pro veřejnost, spolupráce v systému, počet čtenářů, procento čtenářů z počtu obyvatel obce, kvalita knihovního fondu, počet výpůjček, práce s veřejností, úroveň knihovnických 13


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

a informačních služeb, vybavení a umístění knihovny, stupeň automatizace knihovny, osobnost knihovníka apod.). Na titul Knihovna roku 2010 Zlínského kraje byla navržena a Diplom za vzorné vedení knihovny získala Obecní knihovna Poteč vedená paní Marií Manovou. V celostátním kole získala knihovna zvláštní ocenění a diplom za nadstandardní služby pro starší a nemocné a další aktivity pro děti i dospělé. V roce 2010 vyhlásil SKIP a Skanska, a. s., poprvé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2010. V kategorii měst 20 000–40 000 obyvatel zvítězila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, v kategorii měst 5 000–10 000 obyvatel se umístila na 2. místě Městská knihovna Valašské Klobouky. V jedenáctém ročníku soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny – BIBLIOWEB, kterou organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Asociace krajů České republiky se v kategorii knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel umístila Krajská knihovna Františka Bartoše na 2. místě.

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI V roce 2010 zajišťovaly výkon regionálních funkcí (RF) ve Zlínském kraji 3 pověřené a krajská knihovna. Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace (KKFB), plnila a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 401 zaregistrovaných základních knihoven ve Zlínském kraji tak, jak jsou definovány v knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. Pro okres Zlín vykonává regionální funkce KKFB. Na základě smluvního vztahu pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny: • pro okres Kroměříž Knihovnu Kroměřížska – příspěvkovou organizaci (KK), • pro okres Uherské Hradiště Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvkovou organizaci (KBBB), • pro okres Vsetín Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK). V roce 2010 se krajská a pověřené knihovny zaměřily na pokračování retrokonverze fondů knihoven, na tvorbu webových stránek obecních knihoven a jejich kvalitu a na plnění standardů regionálních funkcí knihoven. Krajská a pověřené knihovny zajišťovaly ve svých okresech pro základní knihovny tyto regionální funkce: nákup a zpracování výměnného fondu, distribuci výměnných souborů, metodickou a konzultační činnost, vzdělávání knihovníků, školení, semináře, porady, statistiku, zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí a pomoc při zavádění nových informačních technologií.

Výměnný fond a jeho cirkulace Výměnný fond je budován z finančních prostředků rozpočtu Zlínského kraje a je součástí knihovních fondů krajské a pověřených knihoven. Průměrně se do každé obsluhované knihovny dostaly 2-3 soubory knih. V roce 2010 bylo vyexpedováno o 105 souborů více než roce 2009 (tj. o 3 297 knihovních jednotek více).

Vzdělávání knihovníků V roce 2010 se uskutečnilo v kraji celkem 51 vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven. Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou účastnilo 22 knihovníků. KKFB uspořádala pro knihovníky kraje 19 vzdělávacích akcí. Knihovníkům byly nabídnuty literární semináře Současná česká literatura a Literatura (nejen) teenagerského věku. Pro pracovníky menších knihoven byl organizován kurz Knihovnické minimum. Speciálně pro správce školních knihoven se uskutečnil seminář, který byl připraven ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V průběhu roku 2010 se uskutečnilo 11 kurzů počítačové gramotnosti, které byly podpořeny z programu MK ČR – VISK 2. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 102 knihovníků Zlínského kraje z 30 knihoven. Krajského semináře, který pořádala KKFB ve spolupráci s KBBB v Uherském Hradišti, se zúčastnilo 50 knihovníků Zlínského kraje. Na semináři zazněly mimo jiné zajímavé příspěvky „Kreativita nejen v knihovnické profesi“ (PhDr. J. Bílková) a „Chcete mě? Aneb knihovníkem v 21. století“ (RNDr. T. Řehák). Klub dětských knihoven Zlínského kraje (KDK ZK) uspořádal jeden odborný seminář Komiks pro děti – jako inspirace pro kolektivní formy práce, který proběhl v Uherském Hradišti a jeden seminář výměny zkušeností členů KDK ZK v Kroměříži. 14


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize probíhaly podle stanoveného pětiletého plánu, byl zrevidován knihovní fond v 51 knihovnách a v 121 knihovnách byla provedena aktualizace fondu.

Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí Po dohodě s provozovateli obsluhovaných knihoven provádí nákup knih pověřené knihovny v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb knihovníci profesionálních knihoven, ale v několika případech si provozovatelé a knihovníci obsluhovaných knihoven provádí nákup knih sami. Zpracování knihovního fondu zakoupeného z prostředků obcí provádí pověřené knihovny v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb další profesionální knihovny.

Servis automatizovaného knihovního systému Servis knihovního software, instalace a údržba knihovnického programu, generování a aktualizace souborných katalogů, servis programu pro evidenci knihovních fondů a další činnosti související s postupnou automatizací knihoven byly provedeny v 96 knihovnách.

Stav elektronických služeb KKFB a pověřené knihovny se postupně snaží, aby všechny veřejné knihovny kraje měly provedenu retrokonverzi fondu a aby knihovny měly zřízenu alespoň jednoduchou webovou stránku, kterou pravidelně aktualizují. Z celkového počtu 249 neprofesionálních knihoven v roce 2010 přibylo 22 knihoven, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu. Retrokonverzi knihovního fondu má provedenu celkem 54 % obsluhovaných knihoven kraje. V roce 2010 přibylo 37 webových stránek knihoven. Na webových stránkách obecních knihoven byl nově umístěn odkaz na 9 on-line katalogů knihoven. Stav elektronických služeb knihoven je výrazně lepší, než v předchozím roce a knihovny na rozšiřování těchto služeb systematicky pracují.

Anketa Spokojenost obsluhovaných knihoven s výkonem regionálních funkcí Metodičky krajské a pověřených knihoven zpracovaly výsledky ankety Spokojenost obsluhovaných knihoven s výkonem regionálních funkcí, která proběhla ve všech okresech v 1. čtvrtletí roku 2010. Celkové výsledky ankety jsou zveřejněny na webu KKFB (www.kfbz.cz/rf.htm). Ankety se zúčastnilo 92 % obsluhovaných knihoven kraje. Obsluhované knihovny jsou s výkonem regionálních funkcí spokojeny, nejlépe hodnotí služby revize, konzultace, metodické návštěvy a cirkulaci výměnných souborů. Krajská knihovna i pověřené knihovny získaly konkrétní náměty na zkvalitnění výkonu regionálních funkcí knihoven.

Veřejné knihovny okresu Kroměříž V okrese Kroměříž pracuje 112 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2010 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Knihovny Kroměřížska, která se stará o 37 knihoven, také: • • • •

Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem (v rámci RF má na starost 12 knihoven) Městská knihovna Holešov (v rámci RF má na starost 16 knihoven) Městská knihovna v Chropyni (v rámci RF má na starost 5 knihoven) Městská knihovna Morkovice (v rámci RF má na starost 9 knihoven)

V roce 2010 byla nově zaregistrována v evidenci knihoven na MK ČR Obecní knihovna v Míškovicích. Pobočky Městské knihovny Holešov, Novosady a Všetuly, byly sloučeny v jednu městskou pobočku (Novosady) a přestěhovány do nových prostor. Přestěhovány do nových prostor byly rovněž knihovny v Lechoticích a Skržicích. Úpravy interiéru proběhly v knihovnách: Lubná, Milovice, Nová Dědina a Žalkovice. Stavební úpravy proběhly v knihovnách: Honětice, Litenčice a Soběsuky. Celková rekonstrukce budovy se uskutečnila v knihovnách v Litenčicích a Tetěticích. V rámci projektu VISK 3 získaly pro rok 2010 dotaci Městská knihovna v Hulíně, Místní knihovna v Pačlavicích a Obecní knihovna Horní Lapač. Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od roku 2007 Souborný katalog pro veřejné knihovny okresu Kroměříž. V roce 2010 byl do systému Clavius REKS zapsán knihovní fond neprofesionálních knihoven Žalkovice, Skaštice, Litenčice a Pravčice. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet z webové stránky Knihovny Kroměřížska i ze stránek konkrétních knihoven 15


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

nebo obcí. Vlastní webové stránky má v okresu Kroměříž vytvořeno 32 neprofesionálních knihoven, včetně poboček. 18 knihoven využívá domény svého provozovatele, na jehož webové stránce jsou uvedeny informace o knihovně. WWW katalog zpřístupňuje v síti Internet 14 neprofesionálních knihoven, 9 profesionálních knihoven a 11 poboček profesionálních knihoven. Pro profesionální knihovníky okresu Kroměříž byly pořádané v rámci regionálních funkcí tyto vzdělávací akce: Prezentace knihovny – PowerPoint, odborné semináře AKS Clavius, Sociální sítě – Modrá planeta Facebook a hvězdy kolem ní. Pro neprofesionální knihovníky se uskutečnily čtyři semináře a exkurze do knihovny Arcibiskupského zámku a knihovny Muzea Kroměřížska.

Veřejné knihovny okresu Uherské Hradiště V okrese Uherské Hradiště pracuje 87 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2010 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, která se stará o 31 knihoven, také: • Místní knihovna Bílovice (rámci RF má na starost 6 knihoven) • Městská knihovna Bojkovice (v rámci RF má na starost 3 knihovny) • Místní knihovna Ostrožská Nová Ves (v rámci RF má na starost 2 knihovny) • Obecní knihovna ve Starém Hrozenkově (v rámci RF má na starost 9 knihoven) • Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod (v rámci RF má na starost 9 knihoven) S Místní knihovnou Bílovice byla nově uzavřena objednávka na výkon regionálních služeb knihoven, v knihovně začala pracovat profesionální knihovnice. Do nových prostor se přestěhovala Městská knihovna Kunovice a Místní knihovna Buchlovice. Po dohodě s provozovateli obsluhovaných knihoven provádí nákup knih knihovna v Uherském Hradišti. Spolupráce s knihovnami spočívá hlavně v pomoci při revizích knihovního fondu, aktualizaci fondu, v pomoci při zpracování knih, při vyřazování a při automatizaci knihovních procesů. Při nákupu pro obce jsou uplatňovány rabaty, které knihovna dostává od svých dodavatelů. V knihovnickém automatizovaném systému Clavius REKS pro malé knihovny dnes již pracuje 34 knihoven, systém v tomto roce zakoupily knihovny v Ořechově (s využitím dotačního programu VISK 3), Korytné a Velehradě. Retrokonverze byla ukončena v knihovnách obcí Boršice u Blatnice, Huštěnovice, Korytná, Ořechov, Polešovice, Záhorovice a Zlechov. Všechny profesionální knihovny mají své www stránky, z 60 neprofesionálních knihoven má stránku 50 knihoven. Začátkem roku byla vyhlášena soutěž o nejlepší www stránky knihovny okresu Uherské Hradiště. Při tvorbě www stránek mohla být použita šablona webu pro malé knihovny. Na základě vyhlášení soutěže vzniklo s pomocí regionálního útvaru 9 nových www stránek malých knihoven. Soutěž byla vyhodnocena koncem roku na setkání starostů okresu Uherské Hradiště v nových prostorách knihovny v Buchlovicích. Poukázku na odběr knih pro svou knihovnu si odnesly knihovnice z Veletin a Ostrožské Nové Vsi. Pro knihovníky okresu byly dále pořádány tyto akce: školení Současná slovenská literatura, Web pro malé knihovny, Knihovna 2.0, Titulování v systému Clavius, exkurze v knihovnách v Bílovicích a Kunovicích, Historie města Uherské Hradiště s prohlídkou a ve spolupráci s KKFB krajský seminář profesionálních knihovníků.

Veřejné knihovny okresu Vsetín V okrese Vsetín pracuje 80 obsluhovaných knihoven včetně jejich poboček. V roce 2010 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, která se stará o 14 knihoven, také: • • • •

Obecní knihovna Horní Lideč (v rámci RF má na starost 6 knihoven) Základní knihovna Jablůnka (v rámci RF má na starost 6 knihoven) Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm (v rámci RF má na starost 7 knihoven) Městská knihovna Valašské Meziříčí (v rámci RF má na starost 14 knihoven)

Provozovateli knihoven byly provedeny rekonstrukce prostor nebo úpravy interiéru knihoven v Jablůnce, Novém Hrozenkově, 16


Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

Kladerubech, Lešné a Lačnově. Do nových prostor byly přestěhovány knihovny v Oznici a ve Střelné. Uzavřena byla knihovna v Růžďce, kde proběhly stavební úpravy nové místnosti vyčleněné pro tuto knihovnu. V projektu VISK 3 v roce 2010 uspěly 4 knihovny. Místní knihovna Horní Bečva – Změna knihovního systému KpWin na systém KpWin SQL, Obecní knihovna Valašská Polanka – Modernizace HW a SW vybavení knihovny, Místní knihovna Střelná – Zahájení automatizace v Místní knihovně Střelná a Obecní veřejná knihovna v Kateřinicích – Elektronizace obecní knihovny Kateřinice. Knihovny okresu pravidelně dodávají do MVK Vsetín seznamy nakoupených knih, které oddělení katalogizace kontroluje, katalogizuje novinky a údaje o knihách v jednotlivých knihovnách dodává do Souborného katalogu ČR, takže uživatelé mohou prostřednictvím internetu zjistit informace o umístění knih v profesionálních knihovnách okresu. MVK pokračovala v budování souborného katalogu veřejných knihoven okresu Vsetín. Retrokonverze knih proběhla v pěti knihovnách obcí: Dolní Bečva, Hutisko-Solanec, Střelná, Střítež nad Bečvou a Vidče. V květnu 2009 vyhlásila MVK Vsetín soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín. Kritéria hodnocení vycházela z celoročních statistických výkazů. V únoru 2010 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila Alžběta Pitrunová z knihovny v Kelči, v kategorii dobrovolných knihovnic 1. místo obsadila Anna Vráblová z knihovny ve Valašské Bystřici. Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín zajišťovala MVK Vsetín. V únoru proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. Součástí tohoto setkání byla prezentace Dany Sklenářové z knihovny Pavlovice u Přerova (Knihovna roku 2008). Ve druhém pololetí 2010 se v rámci profesního vzdělávání knihovníků uskutečnily dvě vzdělávací aktivity – školení na praktické využití knihovního programu KpWin SQL a přednáška s prezentací Audioknihy.

Veřejné knihovny okresu Zlín V okrese Zlín pracuje 119 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2010 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Krajské knihovny Františka Bartoše, která se stará o 19 knihoven také: • • • • • • • • • •

Městská knihovna Brumov-Bylnice (v rámci RF má na starost 3 knihovny) Městská knihovna Fryšták (v rámci RF má na starost 7 knihoven) Městská knihovna Luhačovice (v rámci RF má na starost 8 knihoven) Knihovna Boženy Benešové Napajedla (v rámci RF má na starost 8 knihoven) Městská knihovna Otrokovice (v rámci RF má na starost 5 knihoven) Městská knihovna Slavičín (v rámci RF má na starost 5 knihoven) Městská knihovna Slušovice (v rámci RF má na starost 5 knihoven) Místní lidová knihovna Štítná nad Vláří (v rámci RF má na starost 4 knihovny) Městská knihovna Valašské Klobouky (v rámci RF má na starost 9 knihoven) Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice (v rámci RF má na starost 7 knihoven)

Provozovateli knihoven byly provedeny stavební nebo estetické úpravy knihoven v obcích Bohuslavice nad Vláří, Dešná, Drnovice, Halenkovice, Lukov, Lukoveček, Komárov, Kochavec, Poteč, Spytihněv a Vrbětice. Do nových prostor byly přestěhovány knihovny v Sazovicích, Slopném, Velkém Ořechově, Vlachově Lhotě a Rakové. V rámci projektu VISK 3 získaly pro rok 2010 dotaci knihovny v Halenkovicích, Haluzicích, Loučce, Neubuzi, Sazovicích, Vlachovicích, Vrběticích a Žlutavě (dotace na pořízení knihovního systému KpWin SQL) a knihovna v Petrůvce (na pořízení knihovního systému Clavius). V některých střediscích ještě probíhá retrozápis knihovních fondů do PC – v roce 2010 bylo zapsáno 6 knihoven (celkem v okrese dokončen retrozápis u 72 knihoven). Elektronický katalog má na internetu 52 knihoven (v roce 2010 přibyly 2 katalogy). Webové stránky má 52 neprofesionálních knihoven. Oddělení metodiky KKFB připravilo v 1. pololetí seminář pro starosty a knihovníky okresu Zlín (69 účastníků) a ve 2. pololetí seminář pro dobrovolné knihovníky okresu Zlín (41 účastníků).

17


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

STANDARD VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen VKIS) vychází z metodického pokynu MK ČR vydaného v roce 2005. Plnění standardu VKIS sledujeme od roku 2006. V publikaci jsou k dispozici tabulky s přehledem plnění jednotlivých kriterií standardu VKIS a výsledky dosažené knihovnami Zlínského kraje v roce 2010. Hodnoty indikátorů stanovených standardem VKIS byly definovány jako optimální, což znamená, že jejich dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování VKIS uživatelům. Hodnoty ukazatelů jsou uváděny v osmi velikostních kategoriích obcí, přičemž základním kritériem pro jejich určení byl počet obyvatel v obci. Standardy VKIS jsou nástrojem motivace a jeho indikátory jsou využívány při poskytování a využívání peněžních prostředků z veřejných rozpočtů za účelem podpory rozvoje VKIS. Krajská knihovna Františka Bartoše každoročně vyhodnocuje plnění standardů a výsledky prezentuje na poradách a seminářích určených knihovníkům kraje. Knihovny ve Zlínském kraji usilují o splnění všech standardů, ne vždy však mají podmínky pro jejich naplnění.

Plnění standardu VKIS v knihovnách Zlínského kraje v roce 2010 V roce 2010 splnilo všech pět standardů 29 knihoven v kraji, čtyři standardy splnilo 31 knihoven.

Knihovny, které splňují všechna kritéria standardu VKIS v jeho minimální hodnotě: • okres Kroměříž: Knihovna Kroměřížska, Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem, Městská knihovna Morkovice, Místní knihovna Zdounky, Obecní knihovna Skaštice, • okres Uherské Hradiště: Místní knihovna Babice, Městská knihovna Uherský Ostroh, Městská knihovna Staré Město, Místní knihovna Stupava, • okres Vsetín: MVK Vsetín, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Obecní knihovna Halenkov, Místní knihovna Horní Bečva, Obecní knihovna Horní Lideč, Městská knihovna Kelč, Obecní knihovna Jablůnka, • okres Zlín: Městská knihovna v Brumově Bylnici, Městská knihovna v Luhačovicích, Knihovna Boženy Benešové Napajedla, Městská knihovna Slavičín, Městská knihovna Slušovice, obecní knihovny v Bohuslavicích na Vláří, Haluzicích, Hostišové, Lukovečku, Loučce, Neubuzi, Rudimově a Vlachově Lhotě.

Počty knihoven Zlínského kraje, které splnily jednotlivé standardy v roce 2010 Veřejně přístupný internet

200

Studijní čtenářská místa

185

115

128

Roční přírůstek k.j. (bez VF)

172

Výdaj na doplňování knihovního fondu

66

234

Provozní doba knihovny týdně

68

232

• počet knihoven, které splňují minimální hodnotu standardu • počet knihoven, které nesplňují minimální hodnotu standardu 18

100


Standard veřejných knihovnických a informačních služeb ve Zlínském kraji

Standard VKIS podle jednotlivých kritérií a velikostí obcí Kritérium – Provozní doba knihovny pro veřejnost týdně kategorie obcí podle počtu obyvatel

doporučená hodnota (počet hodin za týden)

počet knihoven

počet knihoven splňuje

standard splňuje % knihoven

5 – 10

98

19

19 %

501 – 1 000

10 – 15

99

4

4%

1 001 – 3 000

15 – 20

73

19

26 %

3001 – 5000

20 – 25

10

10

100 %

5 001 – 10 000

25 – 35

11

10

91 %

10 001 – 20 000

35 – 45

4

4

100 %

20 001 – 40 000

45 – 50

4

2

50 %

50 a více

1

0

0%

300

68

23 %

počet knihoven

počet knihoven splňuje

standard splňuje % knihoven

1 – 500

98

27

28 %

501 – 1 000

99

11

11 %

1 001 – 3 000

73

15

21 %

10

1

10 %

11

7

64 %

10 001 – 20 000

4

1

25 %

20 001 – 40 000

4

3

75 %

40 001 a více

1

1

100 %

300

66

22 %

1 – 500

40 001 a více CELKEM

Kritérium – Nákup knihovního fondu kategorie obcí podle počtu obyvatel

3001 – 5000 5 001 – 10 000

doporučená hodnota

25 – 35 Kč / obyv.

CELKEM

Kritérium – Roční přírůstek knihovních jednotek (KJ) kategorie obcí podle počtu obyvatel

doporučená hodnota (počet KJ za rok)

počet knihoven

počet knihoven splňuje

standard splňuje % knihoven

45 – 80

98

37

68 %

80 – 150

99

32

32 %

1 001 – 3 000

150 – 350

73

40

55 %

3001 – 5000

350 – 750

10

5

50 %

750 – 1 500

11

8

73 %

10 001 – 20 000

1 500 – 4 000

4

2

50 %

20 001 – 40 000

4 000 – 7 500

4

3

75 %

7 500 a více

1

1

100 %

300

128

43 %

1 – 500 501 – 1 000

5 001 – 10 000

40 001 a více CELKEM

19


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Kritérium – Počet studijních míst pro uživatele kategorie obcí podle počtu obyvatel

doporučená hodnota (počet studijních míst)

počet knihoven

počet knihoven splňuje

standard splňuje % knihoven

1 – 500

4–5

98

66

67 %

501 – 1 000

6–8

99

50

51 %

1 001 – 3 000

9 – 10

73

45

62 %

3001 – 5000

10 – 18

10

6

60 %

5 001 – 10 000

22 – 28

11

9

82 %

10 001 – 20 000

28 – 40

4

4

100 %

20 001 – 40 000

40 – 75

4

4

100 %

75 a více

1

1

100 %

300

185

62 %

40 001 a více CELKEM

Kritérium – Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu kategorie obcí podle počtu obyvatel

(počtu internetových míst)

počet knihoven

počet knihoven splňuje

standard splňuje % knihoven

1–2

98

97

99 %

2

99

31

31 %

1 001 – 3 000

2–3

73

49

67 %

3001 – 5000

3–5

10

7

70 %

5 001 – 10 000

5–7

11

8

73 %

10 001 – 20 000

7 – 10

4

3

75 %

20 001 – 40 000

10 – 15

4

4

100 %

15 a více

1

1

100 %

300

200

67 %

doporučená hodnota

1 – 500 501 – 1 000

40 001 a více CELKEM

Standard splnilo % knihoven Kritéria

2007

2008

2009

2010

Provozní doba knihovny pro veřejnost týdně

18

21

22

23

Nákup knihovního fondu

18

21

20

22

Roční přírůstek knihovních jednotek

40

45

46

43

Počet studijních míst pro uživatele knihovny

49

56

60

62

Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu

62

66

66

67

5

6

9

10

Všechna kritéria splnilo knihoven (počet)

Lze konstatovat, že v roce 2010 došlo ke zlepšení ve většině sledovaných kritérií kromě ročního přírůstku knihovních jednotek. Knihovny daly celkově více finančních prostředků na nákup knihovního fondu, ale vzhledem k rostoucím cenám knih, jich bylo nakoupeno méně. Knihovny se rovněž snaží využívat dotačních programů MK k obnově počítačů, a také díky tomu se standard „veřejně přístupný internet“ postupně daří plnit i menším knihovnám. Standard „provozní doba pro veřejnost“ plní jen 4 % knihoven z kategorie 501–1000 obyvatel (u tohoto kritéria se v budoucnu předpokládá snížení hodnot standardu v této kategorii knihoven). 20


Fotografie interiérů některých knihoven

Okres Kroměříž

Knihovna Kroměřížska

Městská knihovna v Hulíně

Obecní knihovna Roštění

Obecní knihovna ve Zdislavicích

Místní knihovna Zdounky Obecní knihovna v Kyselovicích

21


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Okres Uherské Hradiště

22

Místní knihovna Bílovice

Místní knihovna Březová

Městská knihovna Kunovice

Místní knihovna Komňa

Místní knihovna Buchlovice

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, pobočka Jarošov


Fotografie interiérů některých knihoven

Okres Vsetín

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Obecní knihovna v Ratiboři

Místní knihovna Střelná Obecní knihovna Valašská Polanka

Místní knihovna Horní Lideč

Obecní knihovna v Malé Bystřici

23


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Okres Zlín

24

Místní knihovna v Dešné

Obecní knihovna Poteč

Krajská knihovna Františka Bartoše, pobočka Příluky

Místní knihovna Trnava

Obecní knihovna v Lukovečku

Místní knihovna ve Vlachově Lhotě


Krajský rozbor číselných výsledků veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2009/2010

KRAJSKÝ ROZBOR ČÍSELNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009/2010 Celkem

Knihovny

Knihovny

s profesionálními

s neprofesionálními

pracovníky

pracovníky

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2 894 174

2 917 532

2 052 895

2 092 330

841 279

825 202

4,89

4,94

5,07

5,17

4,51

4,44

952 448

956 778

766 906

775 851

180 927

180 927

32,91

32,79

37,36

37,08

22,06

21,92

Přírůstek knihovních jednotek

100 612

101 294

80 660

82 984

19 952

18 310

Úbytek knihovních jednotek

74 842

77 934

54 990

57 766

19 852

20 168

ČTENÁŘI

86 591

87 521

70 242

71 219

16 349

16 302

14,6

14,8

17,3

17,6

8,8

8,8

23 792

23 603

17 469

17 475

6 323

6 128

27,5

27,0

24,9

24,5

38,7

37,6

2 063 101

2 210 487

1 888 128

2 027 156

174 973

183 331

23,8

25,3

26,9

28,5

10,7

11,2

Virtuální návštěvy webových stránek

1 126 139

1 104 142

1 004 719

917 266

121 420

186 876

VÝPŮJČKY

4 916 414

4 950 211

4 429 911

4 458 062

486 503

492 149

8,3

8,4

10,9

11,0

2,6

2,6

1,70

1,70

2,16

2,13

0,58

0,60

3 137 582

3 183 892

2 844 935

2 889 148

292 647

294 744

30,0

29,1

31,2

30,5

17,8

15,3

684 259

688 944

575 353

574 981

108 906

113 963

13,9

13,9

13,0

12,9

22,4

23,2

27,5

26,0

28,0

26,3

26,9

25,2

992 296

983 373

907 670

900 202

84 626

83 171

20,2

19,9

20,5

20,2

17,4

16,9

14 584

15 463

13 871

14 164

713

1 299

Kulturní akce

3 931

4 568

3 408

3 979

523

589

Vzdělávací akce

1 060

700

1 025

670

35

30

17

19

17

19

0

0

KNIHOVNÍ FOND Počet svazků na 1 obyvatele Svazky naučné literatury z celkového počtu knihovního fondu % svazků naučné literatury z celkového počtu knihovního fondu

% čtenářů z počtu obyvatel Čtenáři do 15 let % čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů NÁVŠTĚVNÍCI Počet návštěv na 1 čtenáře

Počet výpůjček na 1 obyvatele Obrat knihovního fondu Výpůjčky pro dospělé % výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro dospělé Výpůjčky pro čtenáře do 15 let % výpůjček pro čtenáře do 15 let z celkového počtu výpůjček % výpůjček naučné literatury pro čtenáře do 15 let z celkového počtu výpůjček pro čtenáře do 15 let Výpůjčky periodik % výpůjček periodik z celkového počtu výpůjček DALŠÍ ÚDAJE MVS, MMVS (uspokojené požadavky)

Vydané publikace Počet studijních míst

3 429

3 506

1 689

1 747

1 740

1 759

Počet počítačů pro uživatele

783

789

379

386

404

403

z toho napojených na internet

730

742

337

349

393

393

Zaměstnanci knihoven (přepočtený stav)

254,46

253,97

254,46

253,97

-

-

Prostředky na nákup knihovního fondu

16 926 435

17 154 728

14 505 654

14 706 087

2 420 781

2 448 641

25


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2010

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ ZA OBDOBÍ 2006–2010

Registrovaní uživatelé

2006

2007

2008

2009

2010

94 942

92 083

89 553

86 591

87 521

Návštěvníci

1 274 466 1 396 462

1 413 378

2 063 101*

2 210 487

Výpůjčky

4 742 822

5 004 616

4 983 354

4 916 414

4 950 211

4 482

4 895

4952

4991

5 268

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost

* Od roku 2009 se do celkového počtu návštěvníků započítávají také návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí, návštěvníci, kteří využívají internet v knihovně, a návštěvníci on-line služeb.

Registrovaní uživatelé 100 000 80 000 60 000 Uživatelé starší 15 let

40 000

Děti do 15 let

20 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Návštěvníci 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Návštěvníci on-line služeb

1 000 000

Fyzičtí návštěvníci

500 000 0 2006

26

2007

2008

2009

2010


Srovnání základních ukazatelů za období 2006–2010

Výpůjčky 5 100 000 5 000 000 4 900 000 4 800 000 4 700 000 4 600 000 2006

2007

2008

2009

2010

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 6 000 5 000 4 000

Vzdělávací akce pro veřejnost

3 000

Kulturní akce pro veřejnost

2 000 1 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

* V roce 2006 se ve statistice nevykazovaly kulturní a vzdělávací akce zvlášť.

Návštěvníci internetu v knihovně 240 000 2008

2009

2010

220 000

216 528

205 286

214 839

200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 2008

2009

2010

27


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Webové stránky knihoven 2007

2008

2009

2010

36

121

155

201

264

179

145

99

Knihovny, které mají webovou stránku Knihovny bez webové stránky

350 300

Knihovny bez webové stránky

250 200 150

Knihovny, které mají webovou stránku

100 50 2010

2009

2008

2007

0

Skladba knihovního fondu ostatní dokumenty zvukově jiné obrazové dokumenty a obrazové

tištěné hudebniny

elektronické

kartografické dokumenty

65 116

11 136

3 572

2 801

1 470

9 668

2%

0,4 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,3 %

krásná literatura

naučná literatura

zvukové dokumenty

1 866 991

956 778

64 %

33 %

naučná literatura 33 %

krásná literatura 2% 1%

naučná literatura zvukové dokumenty ostatní dokumenty

krásná literatura 64 %

28


Zdounky

Celkem

23 738

13 259

497 040

Uherský Ostroh

Vlčnov

Celkem

11 922

Ostrožská Nová Ves

62 012

14 375

Nivnice

12 376

23 110

Kunovice

Uherský Brod

18 287

Hluk

Strání

24 675

12 524

Dolní Němčí

24 336

14 932

Buchlovice

15 499

11 916

Boršice

Staré Město

31 722

Bojkovice

Starý Hrozenkov

11 923

14 219

Bílovice

504 453

13 327

24 207

60 809

12 637

15 722

14 593

23 194

18 358

12 268

14 945

11 950

31 799

13 588

13 404

13 172

187 054

179 641

Babice

2010

441 829

13 858

23 465

8 525

16 844

25 004

23 528

115 812

40 643

174 150

2010

KBBB Uh. Hradiště

2009

13 297

435 305

Morkovice

Okres Uh. Hradiště

8 345

27 093

Kvasice

24 680

21 151

Hulín

16 357

115 058

Holešov

Koryčany

41 929

Chropyně

167 395

Bystřice p. Hostýnem

2009

Knihovní fond celkem

KK Kroměříž

Okres Kroměříž

Knihovní fond

769

24

43

146

25

13

25

19

34

18

22

37

15

33

37

13

20

245

2009

589

8

28

14

10

29

64

118

102

216

2009

768

26

43

140

25

13

25

19

34

18

22

32

15

30

37

12

20

257

2010

596

8

29

14

10

23

64

106

100

242

2010

Počet exemplářů periodik

5,2

4,3

5,3

3,7

3,4

17,9

3,5

3,6

4,4

4,2

4,2

4,1

6,0

5,4

6,9

8,1

7,7

6,8

2009

6,0

6,2

9,4

3,7

5,6

4,8

2,9

9,5

4,9

5,8

2009

Počet svazků na 1 obyvatele

5,3

4,4

5,4

3,6

3,4

18,3

3,6

3,5

4,4

4,3

4,2

4,1

6,0

5,4

7,0

7,7

7,7

7,2

2010

6,2

6,4

8,2

4,2

5,8

4,8

3,3

9,7

4,8

6,0

2010

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

17 142

375

716

1 664

286

306

984

325

250

646

526

273

201

238

643

232

291

9 186

2009

17 429

557

967

195

555

703

619

2 516

2 033

9 284

2009

Roční přírůstek

16 901

297

533

1 209

261

223

870

345

239

396

454

181

164

240

533

90

232

10 634

2010

18 841

561

1 083

180

487

504

3 687

1 894

2 130

8 315

2010

1,0

1,3

1,7

0,6

0,8

2,1

1,6

1,0

0,6

1,8

1,0

0,8

0,6

1,1

0,6

1,9

1,3

1,1

2009

1,3

2,4

1,9

0,6

1,3

1,0

0,8

1,4

1,1

1,3

2009

Počet přírůstků na 1 čtenáře

1,0

1,1

1,3

0,5

0,7

1,5

1,4

1,1

0,7

0,9

0,9

0,5

0,5

1,1

0,5

0,5

1,1

1,3

2010

1,4

2,4

2,1

0,5

1,1

0,7

5,1

1,0

1,2

1,2

2010

11 205

23

709

2 740

0

556

636

1 211

0

161

656

0

0

91

33

9

62

4 318

2009

11 897

407

868

255

272

1 921

2 046

1 446

789

3 893

2009

Roční úbytek

9 488

229

64

2 412

0

0

531

344

21

312

383

437

151

206

456

721

0

3 221

2010

12 317

0

4 711

0

0

180

1 310

1 140

3 416

1 560

2010

1,6

1,1

0,7

2,0

0,8

0,6

1,1

1,5

1,7

0,7

1,7

1,2

0,7

0,7

1,1

0,3

1,0

2,1

2009

1,8

0,7

0,8

1,7

1,8

1,7

1,3

1,3

2,0

2,5

2009

Obrat knihovního fond

1,5

1,2

0,8

1,9

0,9

0,5

1,1

1,3

1,5

0,7

1,7

1,2

0,5

0,7

1,1

0,4

0,9

2,0

2010

1,8

0,7

1,0

2,0

2,0

1,4

1,1

1,3

2,1

2,5

2010

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

29


30

13 474

12 956

Horní Bečva

Horní Lideč

17 433

19 264

419 750

Velké Karlovice

Zubří

Celkem

25 695

Napajedla

27 487

21 268

715 019

Vizovice

Celkem

Štítná nad Vláří

Valašské Klobouky

10 012

13 641

Slušovice

56 920

26 134

Luhačovice

34 036

19 640

Fryšták

Slavičín

33 693

Brumov-Bylnice

Otrokovice

446 493

KKFB Zlín

2009

74 159

Valašské Meziříčí

Okres Zlín

8 108

71 437

Rožnov p. Radhoštěm

Valašská Polanka

15 093

17 867

Nový Hrozenkov

Karolinka

Kelč

13 780

15 813

Jablůnka

8 046

13 275

Hovězí

119 045

Halenkov

2009

2010

728 202

21 471

27 834

13 987

10 595

34 786

57 190

26 531

25 617

19 861

34 346

455 984

2010

417 846

18 317

17 824

68 960

8 297

68 185

18 249

15 671

16 325

13 202

7 836

13 180

13 860

13 823

124 117

Knihovní fond celkem

MVK Vsetín

Okres Vsetín

Knihovní fond

3 594

45

54

23

29

103

83

41

80

35

36

3 065

2009

779

40

11

177

2

154

24

46

12

15

8

10

31

29

220

2009

3 856

39

82

23

27

92

81

42

91

35

70

3 274

2010

756

40

11

173

2

159

24

40

12

13

6

10

19

27

220

2010

Počet exemplářů periodik

5,1

4,5

5,1

5,8

3,4

4,9

3,1

3,4

5,6

5,4

5,8

5,8

2009

4,2

3,5

6,8

2,7

6,0

4,2

6,6

5,6

5,7

6,8

3,3

8,8

5,5

5,0

4,3

2009

Počet svazků na 1 obyvatele

5,3

4,5

5,5

6,1

3,6

5,1

3,1

3,6

4,8

5,3

5,9

6,0

2010

4,2

3,3

6,9

2,5

6,0

4,0

6,7

5,9

6,1

6,6

3,3

9,1

5,6

5,7

4,5

2010

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

28 663

466

863

284

744

1 204

1 304

892

1 030

393

995

20 488

2009

17 658

821

385

2 442

212

2 561

329

640

528

319

371

234

527

388

7 901

2009

Roční přírůstek

28 672

494

497

346

792

1 393

1 354

1 089

1 304

376

1 382

19 645

2010

18 570

811

391

2 911

189

2 535

382

669

512

364

462

224

425

550

8 145

2010

1,2

0,7

0,6

0,6

1,8

0,9

0,6

0,8

1,2

1,0

0,9

1,5

2009

1,1

1,6

1,2

0,8

1,5

0,9

1,1

1,2

1,6

1,1

1,2

0,7

1,7

1,1

1,2

2009

Počet přírůstků na 1 čtenáře

1,1

0,7

0,3

0,9

1,9

1,0

0,6

0,9

1,2

1,0

1,2

1,4

2010

1,1

1,6

1,2

0,9

1,3

0,9

1,2

1,2

1,6

1,4

1,6

0,7

1,4

1,4

1,3

2010

21 870

63

0

17

354

446

995

139

1 004

141

154

18 557

2009

10 027

771

0

0

106

2 382

0

165

0

0

360

0

318

0

5 925

2009

Roční úbytek

15 489

291

150

0

209

643

1 084

253

1 821

155

729

10 154

2010

20 472

1 758

0

8 110

0

5 787

0

91

0

942

672

0

39

0

3 073

2010

2,5

1,7

2,7

1,2

1,8

2,1

2,6

2,7

1,8

0,6

1,5

2,7

2009

2,7

2,1

1,2

3,2

0,6

3,8

1,2

2,1

1,4

1,0

0,7

0,9

0,8

1,2

3,5

2009

Obrat knihovního fondu

2,5

1,8

2,8

1,1

1,7

2,1

2,7

2,6

1,8

0,6

1,5

2,7

2010

2,7

2,2

1,1

3,3

0,5

3,9

1,1

2,0

1,3

0,8

0,8

0,8

1,1

1,2

3,3

2010

KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010


311

514

228

13 854

Kvasice

Morkovice

Zdounky

Celkem

216

328

336

501

Bojkovice

Boršice

Buchlovice

Dolní Němčí

Hluk

380

412

281

16 302

Uherský Ostroh

Vlčnov

Celkem

2 589

Strání

Uherský Brod

600

149

321

Ostrožská Nová Ves

Starý Hrozenkov

389

Nivnice

Staré Město

367

Kunovice

8 053

1 026

Bílovice

KBBB Uh. Hradiště

230

124

Babice

2009

429

Okres Uh. Hradiště

676

Koryčany

1 829

Holešov

Chropyně

1 798

Bystřice p. Hostýnem

750

7 319

KK Kroměříž

Hulín

2009

Okres Kroměříž

16 666

278

396

2 660

355

144

623

314

360

420

523

343

307

216

983

165

218

8 361

2010

13 396

230

517

362

435

677

727

1 883

1 800

6 765

2010

Počet registrovaných uživatelů

Registrovaní uživatelé, návštěvníci

17.4

9,2

9,1

15,3

10,3

17,2

8,7

9,6

11,8

6,7

30,6

11,4

11,1

13,1

9,7

22,4

7,0

13,4

2009

19,2

10,6

17,8

13,7

14,6

13,1

10,4

15,2

21,0

25,3

2009

17.7

9,1

8,8

15,6

9,5

16,7

9,1

9,2

10,9

7,7

12,1

11,3

12,3

9,8

21,5

9,3

12,6

32,2

2010

19,0

10,7

18,0

18,0

15,0

13,0

10,1

15,8

21,2

23,3

2010

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

4 138

78

109

853

118

43

161

99

112

109

1 629

160

114

44

67

330

23

89

2009

3 775

82

149

118

152

222

302

472

608

1 670

2009

4 219

68

86

815

117

42

179

95

98

117

163

112

52

67

281

54

80

1 793

2010

3 632

74

145

131

160

212

269

472

602

1 567

2010

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

25.4

27,8

26,5

33,0

31,1

28,9

26,8

30,8

28,8

29,7

20,2

31,9

33,9

13,4

31,0

32,2

18,5

38,7

2009

27,2

36,0

20,9

37,9

35,4

32,8

40,3

25,8

33,8

22,8

2009

25.3

24,5

21,7

30,6

33,0

29,2

28,7

30,3

27,2

27,9

31,2

32,7

16,9

31,0

28,6

32,7

36,7

21,4

2010

27,1

32,2

28,0

36,2

36,8

31,3

37,0

25,1

33,4

23,2

2010

Procento uživatelů do 15 let z celkového počtu registrovaných uživatelů

400 459

4 919

6 720

52 674

5 881

3 304

8 613

4 733

6 740

6 500

257 716

12 212

5 133

2 219

2 698

14 485

1 316

4 596

2009

283 903

2 397

7 225

5 785

3 770

9 696

10 665

45 533

25 183

173 649

2009

Počet návštěvníků

422 482

4 755

5 953

51 734

6 543

3 850

8 517

5 325

7 352

7 990

12 435

4 532

1 614

3 285

12 768

1 883

3 552

280 394

2010

311 708

3 203

7 835

4 398

5 825

10 073

10 884

51 879

22 129

195 482

2010

24.7

17,5

16,3

20,3

15,5

22,2

14,4

14,7

17,3

17,7

32,0

24,4

15,3

6,8

12,5

14,1

10,6

20,0

2009

20,5

10,5

14,1

18,6

8,8

14,3

14,2

24,9

14,0

23,7

2009

Počet návštěv na 1 čtenáře

25.3

17,1

15,0

19,4

18,4

26,7

13,7

17,0

20,4

19,9

23,8

13,2

5,3

15,2

13,0

11,4

16,3

33,5

2010

23,3

13,9

15,2

12,1

13,4

14,9

15,0

27,6

12,3

28,9

2010

139 258

2 206

998

14 220

2 482

1 117

14 928

1 273

1 230

1 125

84 448

1 562

1 851

0

1 095

2 187

7 326

1 210

2009

253 977

5 349

1 222

853

0

2 939

7 400

7 925

161 026

67 263

2009

2010

164 414

4 387

877

14 799

2 452

1 336

5 942

3 200

1 323

1 651

2 601

1 862

0

1 396

2 025

8 403

18 081

94 079

2010

107 898

3 954

945

1 607

390

0

10 525

12 504

3 983

73 990

Počet virtuálních návštěv webu

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

31


32

293

340

528

310

Jablůnka

Karolinka

Kelč

Nový Hrozenkov

331

517

Velké Karlovice

Zubří

Štítná nad Vláří

681

24 075

Vizovice

Celkem

1 553

414

455

Slušovice

Valašské Klobouky

2 160

1 407

Slavičín

Napajedla

Otrokovice

888

1 153

Luhačovice

379

Fryšták

1 110

KKFB Zlín

Brumov-Bylnice

2009

13 875

Okres Zlín

16 135

3 109

Valašské Meziříčí

Celkem

141

Valašská Polanka

2 928

308

Hovězí

Rožnov p. Radhoštěm

306

329

364

Halenkov

Horní Lideč

6 331

MVK Vsetín

Horní Bečva

2009

Okres Vsetín

25 002

714

1 614

366

426

1 409

2 333

1 265

1 051

361

1 121

14 342

2010

16 155

495

329

3 164

143

2 919

320

545

325

268

284

320

294

401

6 348

2010

Počet registrovaných uživatelů

Registrovaní uživatelé, návštěvníci

17,3

14,6

28,6

19,5

14,0

20,4

11,6

15,5

19,2

10,3

19,1

18,1

2009

17,0

9,4

12,9

11,3

10,4

17,1

11,4

19,7

12,4

14,5

11,8

22,4

12,5

13,6

22,8

2009

18,1

14,8

31,7

15,8

14,3

20,6

12,6

17,1

19,8

9,7

19,4

19,0

2010

16,1

8,9

12,8

11,5

10,4

17,1

11,8

20,4

12,2

13,4

11,8

22,1

11,9

16,6

23,0

2010

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

5 351

201

621

214

112

630

437

379

301

107

552

1 797

2009

4 228

183

128

826

86

770

70

212

107

95

104

85

109

225

1228

2009

5 481

223

613

197

118

553

524

407

247

102

554

1 943

2010

4 143

184

126

715

95

776

60

231

97

90

86

80

90

239

1 274

2010

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

22,2

29,5

40,0

47,0

27,1

44,8

20,2

32,9

33,9

28,2

49,7

13,0

2009

26,2

35,4

38,7

26,6

61,0

26,3

22,6

40,2

31,5

32,4

33,8

25,8

35,6

61,8

19,4

2009

21,9

31,2

38,0

53,8

27,7

39,2

22,5

32,2

23,5

28,3

49,4

13,5

2010

25,6

37,2

38,3

22,6

66,4

26,6

18,8

42,4

29,8

33,6

30,3

25,0

30,6

59,6

20,1

2010

Procento uživatelů do 15 let z celkového počtu registrovaných uživatelů

769 909

14 567

23 766

7 208

5 442

25 683

38 573

22 825

19 309

3 778

14 212

594 546

2009

435 173

8 918

4 628

70 514

6 082

90 430

4 700

5 943

5 001

5 460

1 247

3 150

5 729

2 305

221 066

2009

Počet návštěvníků

860 209

18 627

32 376

7 008

7 644

29 392

55 840

27 857

23 691

4 357

14 648

638 769

2010

432 757

8 370

4 702

90 709

6 235

78 058

4 650

5 744

4 987

5 292

1 342

3 203

7 902

2 388

209 175

2010

32,0

21,4

15,3

15,8

13,1

18,3

17,9

19,8

21,7

10,0

12,8

42,9

2009

27,0

17,2

14,0

22,7

43,1

30,9

15,2

11,3

14,7

18,6

4,0

9,6

18,7

6,3

34,9

2009

Počet návštěv na 1 čtenáře

34,0

26,1

20,1

19,1

17,9

20,9

23,9

22,0

22,5

12,1

13,1

44,5

2010

26,8

16,9

14,3

28,7

43,6

26,7

14,5

10,5

15,3

19,7

4,7

10,0

26,9

6,0

33,0

2010

436 334

13 345

2 928

4 768

5 970

13 482

2 027

2 070

3 620

47 500

2 132

338 492

2009

182 476

3 260

726

10 584

1 316

40 509

1 192

2 180

2 468

2 947

450

850

1 179

56

114 759

2009

2010

445 125

35 986

3 217

7 261

4 552

16 455

3 329

4 059

7 073

32 021

4 745

326 427

2010

199 829

3 540

773

12 043

2 414

33 662

2 344

3 714

4 709

3 857

1 100

1 384

2 203

856

127 230

Počet virtuálních návštěv webu

KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010


41 489

29 784

13 974

22 250

9 177

796 746

Chropyně

Koryčany

Kvasice

Morkovice

Zdounky

Celkem

760 413

Celkem

Strání

15 218

Starý Hrozenkov

Vlčnov

8 817

10 216

Staré Město

17 743

27 832

Ostrožská Nová Ves

123 967

17 366

Nivnice

Uherský Ostroh

24 873

Kunovice

Uherský Brod

30 918

16 831

Hluk

10 532

14 736

Boršice

Dolní Němčí

8 295

Bojkovice

Buchlovice

4 858

34 029

Bílovice

12 603

381 579

Babice

KBBB Uh. Hradiště

2009

28 438

Okres Uh. Hradiště

148 729

Hulín

85 053

417 852

2009

celkem

Holešov

Bystřice p. Hostýnem

KK Kroměříž

Okres Kroměříž

Výpůjčky, akce pro veřejnost

2010

743 931

16 389

20 321

113 469

11 029

8 169

26 245

15 765

21 330

15 772

30 693

15 191

7 420

8 214

34 207

5 473

11 909

382 335

2010

807 122

9 469

22 389

16 688

33 378

35 051

25 841

148 053

86 184

430 069

94 454

1 417

1 787

20 662

1 949

1 207

4 089

1 962

4 572

1 691

5 920

1 590

1 648

934

3 550

302

1 080

40 094

2009

122 415

2 204

3 161

3 295

2 971

11 829

3 748

14 026

13 918

67 263

2009

94 567

1 664

1 623

19 160

2 512

1 467

4 130

1 484

2 855

1 634

6 983

1 745

1 150

1 331

3 262

557

918

42 092

2010

109 610

2 694

2 323

3 908

3 631

10 818

3 064

14 015

15 240

53 917

2010

z toho literatury čtenářům do 15 let

Výpůjčky

8.1

5,0

3,9

7,3

2,8

10,2

4,0

5,2

7,6

3,1

7,1

4,9

4,2

3,7

7,4

2,8

7,3

14,5

2009

11,0

4,3

7,7

6,2

10,1

8,0

4,0

12,3

10,0

14,5

2009

Počet výpůjček na 1 obyvatele

7.8

5,4

4,5

6,7

3,0

9,5

3,8

4,6

6,4

2,9

7,1

5,0

3,0

3,7

7,5

3,1

6,9

14,7

2010

11,2

4,4

7,8

8,3

11,5

6,7

3,6

12,4

10,2

14,8

2010

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

46.7

54,2

43,1

47,9

26,9

59,2

46,4

54,1

63,9

45,9

61,7

43,9

32,1

38,4

33,2

39,2

54,8

47,4

2009

57,5

40,3

43,3

44,9

69,4

61,4

37,9

81,3

47,3

57,1

2009

44.6

59,0

51,3

42,7

31,1

56,7

42,1

50,2

59,3

37,6

58,7

44,3

24,2

38,0

34,8

33,2

54,6

45,7

2010

60,3

41,2

43,3

46,1

76,7

51,8

35,5

78,6

47,9

63,6

2010

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

181 409

5 042

3 060

37 565

2 127

1 866

5 127

4 170

6 992

3 156

3 476

2 986

1 219

2 014

8 762

610

2 922

90 315

2009

172 036

715

3 891

2 855

6 284

5 038

2 563

48 164

17 693

84 833

2009

2010

159 674

5 270

4 004

28 896

1 939

1 259

4 935

4 396

5 925

2 634

2 880

3 057

981

949

6 959

869

2 792

81 929

2010

194 552

1 075

2 965

3 491

2 338

3 776

2 075

44 616

16 443

117 773

Výpůjčky periodik

26 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

26 072

2009

22 328

0

120

0

0

0

15

200

853

21 140

2009

2010

24 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 750

2010

18 759

0

245

0

0

0

0

299

540

17 675

Výpůjčky ostatních dokumentů

955

16

38

116

25

63

43

45

25

26

16

12

0

13

81

6

44

386

2009

858

37

24

19

37

69

56

146

109

361

2009

1 081

13

18

198

29

62

45

43

27

31

22

23

0

21

82

11

28

428

2010

883

32

31

24

65

69

58

139

100

365

2010

Kulturní a vzdělávací akce

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

33


34

21 710

269 001

Nový Hrozenkov

Rožnov p. Radhoštěm

16 595

72 904

36 690

1 756 986

Štítná nad Vláří

Valašské Klobouky

Vizovice

Celkem

148 382

Otrokovice

18 410

68 577

Napajedla

Slušovice

47 476

Luhačovice

71 590

11 436

Slavičín

49 653

Fryšták

1 215 273

2009

1 120 624

Brumov-Bylnice

KKFB Zlín

Okres Zlín

Celkem

39 544

31 884

Kelč

Zubří

21 891

Karolinka

20 051

13 347

Jablůnka

238 649

5 649

Hovězí

Velké Karlovice

11 911

Horní Lideč

Valašské Meziříčí

11 186

Horní Bečva

4 566

15 941

Valašská Polanka

415 294

Halenkov

2009

40 500

20 255

228 714

4 286

269 159

20 150

31 332

21 649

10 961

6 343

10 320

15 023

16 935

411 852

2010

1 799 530

37 698

77 155

16 082

17 824

71 823

151 881

69 234

46 040

12 086

50 214

1 249 493

2010

1 107 479

celkem

MVK Vsetín

Okres Vsetín

Výpůjčky, akce pro veřejnost

184 570

3 847

12 193

6 014

2 560

18 511

6 989

9 055

6 249

1 649

13 815

103 688

2009

174 216

5 449

6 732

23 047

1 987

44 498

7 310

6 037

5 133

2 675

1 632

2 197

2 658

6 285

58 576

2009

193 688

5 303

13 947

5 618

2 876

16 922

8 972

7 439

4 048

1 793

9 139

117 631

2010

177 116

5 248

7 389

20 182

1 578

44 942

7 020

6 142

5 086

2 300

2 288

1 917

3 146

6 498

63 380

2010

z toho literatury čtenářům do 15 let

Výpůjčky

12,6

7,8

13,4

7,1

6,2

10,4

8,0

9,2

10,3

3,1

8,5

15,8

2009

11,1

7,2

7,8

8,7

3,4

15,7

8,0

11,9

8,0

6,6

2,3

8,1

4,6

6,0

15,0

2009

Počet výpůjček na 1 obyvatele

Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s profesionálními pracovníky

13,0

7,8

15,2

7,0

6,0

10,5

8,2

9,3

8,7

3,3

8,7

16,5

2010

11,0

7,3

7,9

8,3

3,1

15,8

7,4

11,7

8,1

5,5

2,6

7,1

6,1

7,0

14,9

2010

73,0

53,9

46,9

36,5

44,5

50,9

68,7

59,5

53,5

30,2

44,7

87,6

2009

69,5

76,5

60,6

76,8

32,4

91,9

70,0

60,4

64,4

45,6

18,3

36,2

36,6

43,8

65,6

2009

72,0

52,8

47,8

43,9

41,8

51,0

65,1

54,7

43,8

33,5

44,8

87,1

2010

68,6

81,8

61,6

72,3

30,0

92,2

63,0

57,5

66,6

40,9

22,3

32,3

51,1

42,2

64,9

2010

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

333 746

9 473

12 793

3 776

4 359

13 749

53 206

12 874

8 500

4 288

6 801

203 927

2009

221 089

7 067

3 013

56 345

745

41 973

2 928

10 695

4 361

2 488

340

980

1 474

3 026

85 654

2009

2010

333 803

8 949

11 276

3 053

3 434

14 570

54 041

14 104

11 451

4 620

12 866

195 439

2010

212 173

5 536

2 982

55 658

202

40 635

2 500

9 403

3 451

1 969

357

761

1 452

2 821

84 446

Výpůjčky periodik

19 783

0

0

0

7

0

1 782

652

0

0

0

17 342

2009

33 769

196

0

3 252

0

6 870

0

0

0

4

0

0

11

0

23 436

2009

19 722

2 416

0

0

2

0

1 445

926

0

0

244

14 689

2010

30 500

22

0

2 933

29

7 468

0

22

0

3

0

0

19

0

20 004

2010

Výpůjčky ostatních dokumentů

1 216

60

98

38

3

116

90

78

79

35

61

558

2009

1 410

16

10

293

29

372

8

21

26

58

3

20

19

26

509

2009

1 310

111

108

33

9

138

98

68

83

35

73

554

2010

1 375

10

9

343

20

304

3

15

20

73

13

26

16

28

495

2010

Kulturní a vzdělávací akce

KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010


Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

STATISTICKÉ ROZBORY 2009/2010 – KNIHOVNY S NEPROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY Knihovní fond Knihovní fond celkem

Počet exemplářů periodik

Počet svazků na 1 obyvatele

Roční přírůstek

Roční úbytek

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Okres Kroměříž

160 308

161 608

93

155

4,5

4,5

4 446

4 169

4 743

2 869

Okres Uh. Hradiště

272 943

255 136

130

134

5,3

5,1

6 484

5 309

8 673

8 897

Okres Vsetín

179 958

179 359

178

167

4,0

3,9

3 537

3 151

2 081

3 750

Okres Zlín

228 070

229 099

268

248

4,2

4,2

5 485

5 681

4 355

4 652

Celkem

841 279

825 202

669

704

4,5

4,4

19 952

18 310

19 852

20 168

Registovaní uživatelé, návštěvníci

Počet registrovaných uživatelů

Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

Procento reg. uživatelů do 15 let z celkového počtu reg. uživatelů

Počet návštěvníků

Počet virtuálních návštěv webu

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Okres Kroměříž

3 314

3 327

9,3

9,3

1 066

1 038

32,2

31,2

38 069

37 896

25 850

30 241

Okres Uh. Hradiště

3 637

3 640

7,1

7,2

1 295

1 315

35,6

36,1

35 653

31 010

20 699

25 843

Okres Vsetín

3 428

3 343

7,6

7,3

1 435

1 331

41,9

39,8

36 878

36 980

480

959

Okres Zlín

5 970

5 992

11,1

11,1

2 527

2 444

42,3

40,8

64 373

77 445

74 391

129 833

16 349

16 302

8,8

8,8

6 323

6 128

38,7

37,6

174 973

183 331

121 420

186 876

Celkem

Výpůjčky, akce pro veřejnost Výpůjčky z toho literatury čtenářům do 15 let

celkem

Počet výpůjček na 1 obyvatele

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

Výpůjčky periodik

Kulturní a vzdělávací akce

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

102 523

104 060

21 536

22 549

2,9

2,9

30,9

31,3

17 096

16 670

98

91

96 672

95 079

17 727

18 625

1,9

1,9

26,6

26,1

9 697

10 231

89

96

Okres Vsetín

117 950

126 981

25 659

29 419

2,6

2,8

34,4

38,0

25 843

25 854

176

163

Okres Zlín

169 358

166 029

43 984

43 370

3,1

3,1

28,4

27,7

31 990

30 416

195

269

Celkem

486 503

492 149

108 906

113 963

2,6

2,6

29,8

30,2

84 626

83 171

558

619

Okres Kroměříž Okres Uh. Hradiště

35


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

STATISTICKÉ ROZBORY 2009/2010 – KNIHOVNY S NEPROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY Knihovní fond a další vybrané ukazatele Okres Kroměříž

Knihovna

1

36

Bařice-Velké Těšany

Knihovní fond celkem 4 320

Poč. svazků na 1 obyvatele

Počet exemplářů periodik

8,8

2

115

Roční přírůstek

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní a vzdělávací akce

Webová stránka knihovny*

Elektronický katalog na internetu*

0

16

1

2

Bělov

2 333

7,8

2

116

0

14

4

3

Bezměrov

2 417

4,1

2

19

0

2

0

4

Bojanovice

3 476

5,6

1

47

0

6

2

5

Bořenovice

1 052

5,5

1

131

0

10

0

6

Brusné

2 467

6,5

2

27

77

6

0

7

Břest

3 170

3,4

4

56

0

10

5

8

Cetechovice

2 890

14,8

1

32

0

7

1

9

Dřínov

2 118

4,7

1

48

0

5

0

10

Honětice

1 076

16,1

1

33

0

21

0

ᅟ ᅟ

11

Horní Lapač

487

1,9

1

62

18

12

0

12

Hoštice

1 301

8,4

1

12

0

8

0

13

Chomýž

1 790

4,9

4

26

0

14

0

14

Chvalčov

3 107

1,9

2

193

0

4

0

15

Chvalnov-Lísky

3 378

13,2

2

11

0

53

7

16

Jankovice

1 755

4,4

1

20

0

12

2

17

Jarohněvice

1 297

4,3

1

0

0

4

0

18

Karolín

1 790

7,7

1

0

0

14

5

19

Komárno

1 692

5,4

1

12

0

17

0

20

Kostelany

3 076

5,6

1

122

0

3

0

21

Kostelec u Holešova

2 593

2,6

6

19

0

3

0

22

Kunkovice

552

10,6

0

0

0

0

0

23

Kurovice

1 963

8,0

1

15

0

7

0

24

Kyselovice

3 538

7,1

2

110

0

14

6

25

Lechotice

606

1,5

1

44

0

3

0

26

Litenčice

2 517

5,0

2

51

420

8

0

27

Loukov

2 549

32,6

3

24

0

6

0

28

Lubná

1 816

4,0

1

0

0

5

1

29

Ludslavice

759

1,6

1

192

0

5

0

30

Lutopecny

3 143

5,3

2

1

155

9

0

31

Martinice

1 136

1,6

1

58

0

2

0

32

Míškovice

1 172

2,1

0

0

0

0

0

33

Mrlínek

1 836

6,4

2

15

0

19

0

34

Němčice

1 067

2,8

1

34

54

9

0

35

Nítkovice

3 071

11,9

1

12

0

8

0

36

Nová Dědina

3 246

7,5

1

22

0

9

0

37

Osíčko

2 174

4,6

2

50

0

14

1

38

Pacetluky

1 464

6,7

1

23

0

16

0

39

Pačlavice

4 245

7,4

5

138

0

15

0

40

Počenice - Tetětice

3 560

4,7

2

143

433

11

3

41

Podhradní Lhota

1 553

2,9

1

46

0

10

2

42

Prasklice

2 403

10,0

3

59

0

21

0

43

Pravčice

3 471

4,9

4

123

69

12

0

44

Prusinovice

2 862

2,3

2

124

0

6

0

45

Přílepy

3 417

3,4

1

91

0

4

0


Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovna

Knihovní fond celkem

Poč. svazků na 1 obyvatele

Počet exemplářů periodik

Roční přírůstek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Roční úbytek

Kulturní a vzdělávací akce

Webová stránka knihovny*

Elektronický katalog na internetu*

46

Rajnochovice

2 677

5,0

5

96

18

14

9

47

Rataje

3 532

3,2

3

100

0

11

1

48

Roštění

1 757

2,4

12

19

0

12

5

49

Roštín

3 971

5,7

5

50

0

14

4

50

Rusava

2 070

3,4

6

0

0

9

8

51

Rymice

1 323

2,2

3

50

0

12

0

52

Skaštice

2 261

5,9

5

83

145

9

0

53

Slavkov pod Hostýnem

1 884

3,1

3

127

280

8

0

54

Soběsuky

2 875

8,0

7

85

17

15

1

55

Střílky

2 093

3,1

1

31

0

2

0

56

Střížovice

828

3,3

1

2

0

9

0

57

Sulimov

1 703

10,0

1

15

0

15

0

58

Šelešovice

1 526

4,7

3

7

0

8

0

59

Troubky-Zdislavice

2 754

5,3

2

12

60

12

0

60

Třebětice

1 475

5,3

2

6

106

9

0

61

Uhřice

1 361

6,5

1

21

135

9

0

62

Věžky

2 929

7,3

2

1

0

7

0

63

Vítonice

1 744

3,7

1

40

123

9

0

64

Vrbka

2 597

12,0

1

39

0

14

1

65

Zahnašovice

969

2,8

2

160

31

14

1

66

Záříčí

2 682

3,5

1

53

13

5

0

67

Zástřizly

1 825

12,0

1

69

0

26

20

68

Zborovice

8 202

4,5

2

359

0

10

1

69

Žalkovice

2 946

4,9

4

168

715

13

0

70

Žeranovice

1 919

2,5

3

100

0

17

0

161 608

4,5

155

4 169

2 869

9

91

43

16

Poč. svazků na 1 obyvatele

Počet exemplářů periodik

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní a vzdělávací akce

Celkem

Okres Uherské Hradiště

Knihovna

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Roční úbytek

Webová stránka knihovny*

Elekronický katalog na internetu*

1

Bánov

8 577

4,0

6

256

0

6

2

2

Boršice u Bl.

4 375

5,1

2

83

504

11

2

3

Břestek

4 144

5,1

7

88

894

14

0

4

Březolupy

6 524

3,9

1

151

314

7

0

5

Březová

3 582

3,3

5

93

0

9

6

6

Bystřice p.L.

4 078

5,1

0

73

0

4

0

7

Častkov

2 909

7,5

4

26

0

16

0

8

Drslavice

2 291

4,3

1

37

0

5

0

9

Horní Němčí

3 890

4,6

0

26

143

3

0

10

Hostějov

2 055

64,2

1

0

0

97

0

11

Hostětín

2 969

12,4

0

35

0

16

0

12

Huštěnovice

3 655

3,7

0

45

425

2

0

13

Jalubí

6 089

3,4

1

47

485

6

0

14

Jankovice

3 167

6,6

0

20

189

6

0

15

Kněžpole

5 127

4,5

3

117

369

8

0

16

Komňa

5 035

8,9

5

44

0

11

1

17

Korytná

2 763

2,8

3

45

192

5

3

37


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Knihovna

Poč. svazků na 1 obyvatele

Počet exemplářů periodik 4

Roční přírůstek

Roční úbytek

18

Kostelany

4 544

4,9

19

Košíky

2 232

5,2

20

Kudlovice

3 887

4,1

21

Lhotka-Hradčovice

4 671

4,6

22

Lopeník

2 088

23

Medlovice

2 516

24

Mistřice

3 196

25

Modrá

3 475

26

Nedachlebice

4 544

5,6

27

Nedakonice

4 962

3,2

0

28

Nezdenice

5 928

7,8

4

29

Ořechov

3 545

4,9

0

30

Ostrožská Lhota

9 591

6,1

16

31

Osvětimany

4 188

5,0

0

32

Pašovice

3 735

5,2

33

Pitín

4 721

5,0

34

Podolí

4 424

5,1

0

83

0

35

Polešovice

7 370

3,7

3

296

1 449

36

Popovice

4 619

4,2

6

25

54

37

Prakšice

3 803

3,9

0

3

38

Rudice

3 918

8,7

0

86

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní a vzdělávací akce

Webová stránka knihovny*

Elekronický katalog na internetu*

124

0

3

0

0

17

0

6

0

3

202

0

5

0

2

28

752

18

0

11,9

0

0

174

11

0

5,1

0

0

0

5

0

2,7

0

169

278

6

2

5,1

4

74

151

3

0

6

38

189

8

5

4

0

14

3

200

0

10

1

23

101

4

10

687

0

6

8

35

251

5

0

1

110

107

4

0

2

81

0

6

0

5

0

13

3

6

4

0

6

1

0

16

0

39

Salaš

3 956

10,4

0

23

18

7

0

40

Slavkov

4 595

6,6

0

171

0

13

3

41

Staré Hutě

1 825

13,5

5

0

0

16

0

42

Stříbrnice

3 845

9,4

3

45

0

4

0

43

Stupava

2 880

19,3

2

66

0

15

0

44

Suchá Loz

5 058

4,5

5

90

0

6

24

45

Sušice

2 896

4,8

0

41

321

6

0

46

Svárov

2 860

1,01

0

0

0

0

0

47

Šumice

8 515

4,9

4

184

0

3

4

48

Topolná

6 073

3,7

4

110

0

5

0

49

Traplice

5 733

5,0

0

58

695

5

0

50

Tučapy

3 284

13,7

1

18

0

23

0

51

Tupesy

6 122

5,6

6

165

244

6

0

52

Újezdec u Osv.

2 382

10,4

2

8

0

11

0

53

Vápenice

2 699

13,6

0

6

0

6

0

54

Vážany

2 330

5,7

0

27

2

9

0

55

Velehrad

5 014

3,8

1

100

0

3

0

56

Veletiny

2 512

4,4

6

280

0

12

13

57

Vyškovec

2 117

13,7

0

0

0

19

0

58

Záhorovice

6 716

6,3

0

279

0

5

0

59

Zlámanec

3 583

11,7

1

72

123

10

0

60

Zlechov

4 038

2,4

4

75

473

4

1

61

Žítková

2 916

16,7

0

20

0

13

0

255 136

5,1

134

5 309

8 897

7

96

50

34

Celkem

38

Knihovní fond celkem


Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Okres Vsetín

Knihovna

1

Knihovní fond celkem

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Poč. svazků na 1 obyvatele

Počet exemplářů periodik 0

58

0

6

Branky

2 717

3,1

Roční přírůstek

Roční úbytek

Kulturní a vzdělávací akce

Webová stránka knihovny*

Elekronický katalog na internetu*

1

2

Bystřička

4 427

4,5

1

127

0

11

0

3

Dolní Bečva

7 442

4,0

13

159

0

10

10

4

Francova Lhota

4 446

2,8

0

51

0

5

0

5

Hošťálková

6 057

2,8

5

76

0

8

0

6

Huslenky

5 168

2,4

4

29

0

4

0

7

Hutisko-Solanec

6 988

3,5

17

314

0

8

7

8

Choryně

3 009

4,1

6

114

0

5

0

9

Janová

2 949

4,0

0

17

0

5

3

10

Jarcová

4 176

5,4

2

65

492

4

2

11

Kateřinice

3 993

4,1

4

101

0

7

5

12

Kladeruby

2 178

5,0

0

68

0

17

4

13

Kunovice

3 481

5,4

5

24

0

4

0

14

Lačnov

5 086

5,5

0

62

33

14

0

15

Leskovec

2 329

3,5

1

43

0

4

0

16

Lešná

9 331

4,7

6

119

0

4

0

17

Lhota u Vsetína

2 743

3,5

0

30

0

7

0

18

Lidečko

5 036

2,7

0

51

0

11

0

19

Liptál

4 642

3,2

2

85

0

3

2

20

Loučka

2 639

3,5

0

25

0

7

5

21

Lužná

2 680

4,6

0

38

0

4

0

22

Malá Bystříce

1 856

5,5

0

24

0

3

2

23

Mikulůvka

3 193

4,6

0

15

61

3

0

24

Oznice

1 638

3,9

0

9

0

5

2

25

Podolí

1 782

7,4

0

10

0

3

0

26

Police

2 150

4,1

1

22

0

3

0

27

Pozděchov

2 744

4,9

3

14

0

5

2

28

Prlov

1 941

3,6

0

43

0

5

0

29

Prostřední Bečva

4 013

2,4

0

54

0

2

0

30

Pržno

4 303

6,5

14

37

128

8

0

31

Ratiboř

3 961

2,2

3

9

0

6

4

32

Růžďka

3 322

3,5

0

0

0

0

0

33

Seninka

1 507

4,7

0

24

0

13

1

34

Střelná

3 587

5,1

2

16

0

18

0

35

Střítež nad Bečvou

6 862

8,2

14

138

0

9

0

36

Študlov

2 943

5,6

1

33

207

16

0

37

Ústí

1 499

2,5

0

68

0

6

0

38

Valašská Bystřice

10 309

4,5

22

269

1 349

14

46

39

Valašská Senice

4 567

9,5

1

43

0

21

0

40

Velká Lhota

2 537

5,9

2

67

236

6

7

41

Vidče

9 164

5,5

22

236

614

13

48

42

Vigantice

2 407

2,4

4

76

630

5

0

43

Zašová

8 625

3,1

10

244

0

6

12

44

Zděchov

Celkem

2 932

4,8

2

44

0

6

0

179 359

3,9

167

3 151

3 750

7

163

2

0

39


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Okres Zlín

Knihovna

40

Knihovní fond celkem

Poč. svazků na 1 obyvatele

Počet exemplářů periodik

Roční přírůstek

Roční úbytek

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní a vzdělávací akce

Webová stránka knihovny*

Elekronický katalog na internetu*

1

Biskupice

1 862

2,6

0

32

0

7

1

2

Bohuslavice nad Vláří

3 214

8,1

8

207

118

28

20

3

Bohuslavice u Zlína

2 505

3,1

0

0

0

2

0

4

Bratřejov

2 747

3,6

0

24

0

7

4

5

Březnice

4 082

3,4

4

0

0

7

0

6

Březová

2 598

5,3

0

58

8

6

1

7

Březůvky

3 248

4,8

4

117

8

11

1

8

Dešná

1 811

9,1

3

42

155

18

14

9

Dolní Lhota

1 702

6,1

2

219

238

18

0

10

Dobrkovice

3 297

5,4

7

173

272

8

2

11

Doubravy

1 652

3,5

1

46

71

9

1

12

Drnovice

2 417

5,5

2

29

0

16

0

13

Držková

1 440

4,0

0

128

296

3

0

14

Halenkovice

7 143

3,9

7

238

89

11

29

15

Haluzice

2 103

24,5

0

48

0

67

0

16

Horní Lhota

4 268

7,6

11

123

652

9

2

17

Hostišová

2 315

5,5

5

76

0

25

5

18

Hrobice

2 164

4,4

0

16

0

11

0

19

Hřivínův Újezd

2 152

3,9

7

77

0

7

2

20

Hvozdná

3 495

3,0

10

215

0

18

4

21

Jasenná

3 306

3,4

3

37

0

12

2

22

Jestřabí

2 385

8,1

1

46

20

10

0

23

Kaňovice

2 178

8,1

2

44

15

18

0

24

Karlovice

1 600

7,0

1

8

0

14

3

25

Kašava

4 803

5,3

12

87

0

13

10

26

Kelníky

1 839

11,5

0

147

0

19

2

27

Komárov

2 597

7,9

1

2

0

4

4

ᅟ ᅛ

28

Křekov

1 218

7,4

2

24

0

18

5

29

Lhota u Malenovic

2 437

3,0

3

42

168

6

1

30

Lhotsko

1 596

6,1

0

28

0

11

0

31

Lipová

2 769

3,9

2

0

0

24

0

32

Lípa

2 220

6,5

0

49

0

13

3

33

Loučka

2 789

5,9

6

64

0

13

2

34

Ludkovice

2 825

4,0

12

69

0

11

5

35

Lukov

7 174

4,1

12

128

469

6

1

36

Lukoveček

3 127

7,6

15

194

0

12

6

37

Lutonina

2 982

7,7

6

93

7

25

0

38

Machová

2 551

4,6

1

90

33

13

0

39

Mysločovice

3 451

5,6

1

47

0

10

0

40

Návojná

2 805

3,9

1

65

0

7

1

41

Nedašov

4 172

3,0

0

184

16

12

0

42

Nedašova Lhota

2 657

3,6

0

32

98

3

1

43

Neubuz

2 101

4,7

1

93

0

17

0

44

Oldřichovice

1 824

5,0

3

16

0

7

4

45

Ostrata

1 168

3,2

0

47

0

15

0

46

Petrůvka

3 079

9,4

5

107

186

17

0

47

Podhradí

2 080

10,6

0

19

17

23

0


Statistické rozbory 2009/2010 – knihovny s neprofesionálními pracovníky

Knihovna

Knihovní fond celkem

Počet exemplářů periodik

4,9

0

Roční přírůstek 0

Roční úbytek 0

% registr. uživatelů z počtu obyvatel

Kulturní a vzdělávací akce

48

Podkopná Lhota

49

Pohořelice

3 675

4,3

0

74

0

50

Poteč

3 989

5,2

3

103

187

51

Pozlovice

2 428

2,0

5

55

513

52

Provodov

2 601

3,5

3

32

27

53

Racková

2 000

2,7

0

32

0

54

Rokytnice

4 510

7,8

7

103

135

55

Rudimov

2 344

9,3

5

57

0

56

Sazovice

3 244

4,7

0

105

57

Sehradice

1 525

2,0

3

0

58

Slopné

2 307

4,0

1

21

59

Spytihněv

4 641

2,7

4

80

60

Šanov

2 522

5,0

2

61

Šarovy

2 061

8,8

0

62

Tečovice

4 057

3,1

3

63

Tichov

827

2,5

64

Tlumačov

5 547

2,2

65

Trnava

4 720

4,2

3

41

66

Ublo

1 737

76,6

12

34

67

Újezd

5 938

4,9

3

137

68

Velký Ořechov

2 673

3,7

4

48

69

Veselá

2 565

3,4

1

15

70

Vlachova Lhota

2 240

9,7

1

45

0

71

Vlachovice-Vrbětice

8 106

5,4

6

185

27

72

Vlčková

1 878

4,9

1

10

0

73

Všemina

2 380

2,2

0

0

0

74

Vysoké Pole

2 236

2,7

0

32

177

75

Zádveřice-Raková

5 651

4,1

6

122

166

76

Žlutava

5 918

3,1

4

223

24

77

Želechovice nad Dřevnicí

3 277

2,9

4

132

0

229 099

4,2

248

5 681

4 652

11

Celkem

1 554

Poč. svazků na 1 obyvatele

19

Webová stránka knihovny*

Elekronický katalog na internetu*

8

9

4

12

8

6

5

13

1

3

0

19

5

12

1

0

22

9

198

14

3

0

23

1

0

6

4

41

0

11

0

0

0

25

0

65

0

9

3

0

26

0

9

0

6

233

0

5

8

0

10

22

0

18

6

160

16

9

28

11

6

74

9

2

20

9

16

4

8

1

22

0

10

0

8

2

6

6

6

6

269

55

52

*Stav k 31. 12. 2010.

41


KN IHOV NY Z L Í N SK ÉH O K RA J E 2 010

Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2010

42

Pořadí podle stavu knihovního fondu

Pořadí podle počtu výpůjček

1.

1.

KKFB Zlín

455 984

KKFB Zlín

Pořadí podle počtu čtenářů 1 249 493

1.

KKFB Zlín

14 342

2.

KBBB Uh. Hradiště

187 054

2.

KK Kroměříž

430 069

2.

KBBB Uh. Hradiště

8 361

3.

KK Kroměříž

174 150

3.

MVK Vsetín

411 852

3.

KK Kroměříž

6 765

4.

MVK Vsetín

124 117

4.

KBBB Uh. Hradiště

382 335

4.

MVK Vsetín

6 348

5.

Holešov

115 812

5.

Rožnov pod Radhoštěm

269 159

5.

Valašské Meziříčí

3 164

6.

Valašské Meziříčí

68 960

6.

Valašské Meziříčí

228 714

6.

Rožnov pod Radhoštěm

2 919

7.

Rožnov pod Radhoštěm

68 185

7.

Otrokovice

151 881

7.

Uherský Brod

2 660

8.

Uherský Brod

60 809

8.

Holešov

148 053

8.

Otrokovice

2 333

9.

Otrokovice

57 190

9.

Uherský Brod

113 469

9.

Holešov

1 883

10.

Bystřice p. Hostýnem

40 643

10.

Bystřice p. Hostýnem

86 184

10.

Bystřice p. Hostýnem

1 800

11.

Slavičín

34 786

11.

Valašské Klobouky

77 155

11.

Valašské Klobouky

1 614

12.

Brumov-Bylnice

34 346

12.

Slavičín

71 823

12.

Slavičín

1 409

13.

Bojkovice

31 799

13.

Napajedla

69 234

13.

Napajedla

1 265

14.

Valašské Klobouky

27 834

14.

Brumov-Bylnice

50 214

14.

Brumov-Bylnice

1 121

15.

Napajedla

26 531

15.

Luhačovice

46 040

15.

Luhačovice

1 051

16.

Luhačovice

25 617

16.

Zubří

40 500

16.

Bojkovice

983

17.

Chropyně

25 004

17.

Vizovice

37 698

17.

Hulín

727

18.

Staré Město

24 675

18.

Chropyně

35 051

18.

Vizovice

714

19.

Uherský Ostroh

24 207

19.

Bojkovice

34 207

19.

Chropyně

677

20.

Hulín

23 528

20.

Koryčany

33 378

20.

Staré Město

623

21.

Morkovice

23 465

21.

Kelč

31 332

21.

Kelč

545

22.

Kunovice

23 194

22.

Hluk

30 693

22.

Hluk

523

23.

Vizovice

21 471

23.

Staré Město

26 245

23.

Morkovice

517

24.

Fryšták

19 861

24.

Hulín

25 841

24.

Zubří

495

25.

Hluk

18 358

25.

Morkovice

22 389

25.

Koryčany

435

26.

Zubří

18 317

26.

Karolinka

21 649

26.

Slušovice

426

27.

Nový Hrozenkov

18 249

27.

Nivnice

21 330

27.

Kunovice

420

28.

Velké Karlovice

17 824

28.

Uherský Ostroh

20 321

28.

Halenkov

401

29.

Koryčany

16 844

29.

Velké Karlovice

20 255

29.

Uherský Ostroh

396

30.

Karolinka

16 325

30.

Nový Hrozenkov

20 150

30.

Štítná

366

31.

Starý Hrozenkov

15 722

31.

Slušovice

17 824

31.

Kvasice

362

32.

Kelč

15 671

32.

Halenkov

16 935

32.

Fryšták

361

33.

Buchlovice

14 945

33.

Kvasice

16 688

33.

Nivnice

360

34.

Nivnice

14 593

34.

Vlčnov

16 389

34.

Strání

355

35.

Štítná

13 987

35.

Štítná

16 082

35.

Dolní Němčí

343

36.

Horní Bečva

13 860

36.

Kunovice

15 772

36.

Velké Karlovice

329

37.

Zdounky

13 858

37.

Ostrožská Nová Ves

15 765

37.

Karolinka

325

38.

Halenkov

13 823

38.

Dolní Němčí

15 191

38.

Horní Lideč

320

39.

Bílovice

13 588

39.

Horní Bečva

15 023

39.

Nový Hrozenkov

320

40.

Babice

13 404

40.

Fryšták

12 086

40.

Ostrožská Nová Ves

314

41.

Vlčnov

13 327

41.

Babice

11 909

41.

Buchlovice

307

42.

Jablůnka

13 202

42.

Strání

11 029

42.

Horní Bečva

294

43.

Horní Lideč

13 180

43.

Jablůnka

10 961

43.

Hovězí

284

44.

Strání

12 637

44.

Horní Lideč

10 320

44.

Vlčnov

278

45.

Dolní Němčí

12 268

45.

Zdounky

9 469

45.

Jablůnka

268

46.

Boršice

11 950

46.

Boršice

8 214

46.

Zdounky

230

47.

Ostrožská Nová Ves

11 923

47.

Starý Hrozenkov

8 169

47.

Babice

218

48.

Slušovice

10 595

48.

Buchlovice

7 420

48.

Boršice

216

49.

Kvasice

8 525

49.

Hovězí

6 343

49.

Bílovice

165

50.

Valašská Polanka

8 297

50.

Bílovice

5 473

50.

Starý Hrozenkov

144

51.

Hovězí

7 836

51.

Valašská Polanka

4 286

51.

Valašská Polanka

143


Pořadí knihoven s profesionálními pracovníky podle vybraných ukazatelů v roce 2010

Pořadí podle počtu návštěvníků

Pořadí podle počtu obyvatel

Pořadí podle procenta čtenářů z počtu obyvatel

1.

KKFB Zlín

638 769

1.

KKFB Zlín

75 548

1.

KBBB Uh. Hradiště

32%

2.

KBBB Uh. Hradiště

280 394

2.

KK Kroměříž

29 024

2.

Valašské Klobouky

32%

3.

MVK Vsetín

209 175

3.

MVK Vsetín

27 624

3.

KK Kroměříž

23%

4.

KK Kroměříž

195 482

4.

Valašské Meziříčí

27 559

4.

MVK Vsetín

23%

5.

Valašské Meziříčí

90 709

5.

KBBB Uh. Hradiště

25 995

5.

Horní Lideč

22%

6.

Rožnov pod Radhoštěm

78 058

6.

Otrokovice

18 538

6.

Bojkovice

22%

7.

Otrokovice

55 840

7.

Rožnov pod Radhoštěm

17 080

7.

Bystřice p. Hostýnem

21%

8.

Holešov

51 879

8.

Uherský Brod

17 028

8.

Slavičín

21%

9.

Uherský Brod

51 734

9.

Holešov

11 906

9.

Kelč

20%

10.

Valašské Klobouky

32 376

10.

Bystřice p. Hostýnem

8 481

10.

Luhačovice

20%

11.

Slavičín

29 392

11.

Napajedla

7 408

11.

Brumov-Bylnice

19%

12.

Napajedla

27 857

12.

Hulín

7 220

12.

KKFB Zlín

19%

13.

Luhačovice

23 691

13.

Slavičín

6 844

13.

Morkovice

18%

14.

Bystřice p. Hostýnem

22 129

14.

Staré Město

6 822

14.

Kvasice

18%

15.

Vizovice

18 627

15.

Brumov-Bylnice

5 792

15.

Rožnov pod Radhoštěm

17%

16.

Brumov-Bylnice

14 648

16.

Zubří

5 567

16.

Napajedla

17%

17.

Bojkovice

12 768

17.

Kunovice

5 456

17.

Starý Hrozenkov

17%

18.

Hluk

12 435

18.

Luhačovice

5 296

18.

Halenkov

17%

19.

Hulín

10 884

19.

Chropyně

5 221

19.

Štítná

16%

20.

Chropyně

10 073

20.

Valašské Klobouky

5 088

20.

Holešov

16%

21.

Staré Město

8 517

21.

Vizovice

4 809

21.

Uherský Brod

16%

22.

Zubří

8 370

22.

Bojkovice

4 569

22.

Koryčany

15%

23.

Kunovice

7 990

23.

Uherský Ostroh

4 501

23.

Vizovice

15%

24.

Horní Bečva

7 902

24.

Hluk

4 332

24.

Slušovice

14%

25.

Morkovice

7 835

25.

Strání

3 724

25.

Jablůnka

13%

26.

Slušovice

7 644

26.

Fryšták

3 716

26.

Chropyně

13%

27.

Nivnice

7 352

27.

Ostrožská Nová Ves

3 404

27.

Velké Karlovice

13%

28.

Štítná

7 008

28.

Nivnice

3 309

28.

Otrokovice

13%

29.

Strání

6 543

29.

Vlčnov

3 050

29.

Babice

13% 12%

30.

Valašská Polanka

6 235

30.

Dolní Němčí

3 024

30.

Buchlovice

31.

Uherský Ostroh

5 953

31.

Slušovice

2 975

31.

Karolinka

12%

32.

Koryčany

5 825

32.

Koryčany

2 899

32.

Hluk

12%

33.

Kelč

5 744

33.

Morkovice

2 870

33.

Horní Bečva

12%

34.

Ostrožská Nová Ves

5 325

34.

Nový Hrozenkov

2 720

34.

Hovězí

12%

35.

Jablůnka

5 292

35.

Kelč

2 675

35.

Nový Hrozenkov

12%

36.

Karolinka

4 987

36.

Karolinka

2 668

36.

Valašské Meziříčí

11%

37.

Vlčnov

4 755

37.

Velké Karlovice

2 565

37.

Dolní Němčí

11%

38.

Velké Karlovice

4 702

38.

Buchlovice

2 500

38.

Nivnice

11%

39.

Nový Hrozenkov

4 650

39.

Horní Bečva

2 461

39.

Zdounky

11%

40.

Dolní Němčí

4 532

40.

Halenkov

2 415

40.

Valašská Polanka

10%

41.

Kvasice

4 398

41.

Hovězí

2 407

41.

Hulín

10%

42.

Fryšták

4 357

42.

Štítná

2 311

42.

Boršice

10%

43.

Starý Hrozenkov

3 850

43.

Boršice

2 209

43.

Fryšták

10%

44.

Babice

3 552

44.

Zdounky

2 156

44.

Strání

10%

45.

Boršice

3 285

45.

Kvasice

2 010

45.

Bílovice

9%

46.

Zdounky

3 203

46.

Jablůnka

1 998

46.

Ostrožská Nová Ves

9%

47.

Horní Lideč

3 203

47.

Bílovice

1 773

47.

Staré Město

9%

48.

Halenkov

2 388

48.

Babice

1 737

48.

Vlčnov

9%

49.

Bílovice

1 883

49.

Horní Lideč

1 447

49.

Zubří

9%

50.

Buchlovice

1 614

50.

Valašská Polanka

1 372

50.

Uherský Ostroh

9%

51.

Hovězí

1 342

51.

Starý Hrozenkov

861

51.

Kunovice

8%

43


Knihovny Zlínského kraje Činnost a výsledky veřejných knihoven 2010 Zpracovala: Fotografie: Redakce: Odpovědná redaktorka: Vydavatel:

Místo a rok vydání: Grafická příprava a tisk:

Jana Tomancová Archivy uvedených knihoven Pavla Gajdošíková Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace tř. Tomáše Bati 204, Zlín www.kfbz.cz Zlín, 2011 Esprint Zlín, s. r. o. Obeciny IX/3617, Zlín

Neprodejná, účelová publikace ISBN 978-80-86886-39-8


Profile for Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Knihovny Zlínského kraje  

Činnost a výsledky veřejných knihoven 2010

Knihovny Zlínského kraje  

Činnost a výsledky veřejných knihoven 2010