Page 1

Knihovna v číslech

110 000 knižních svazků (ročně přibývá zhruba 6 000 svazků)

246 titulů tištěných časopisů

přibližně 40 000 elektronických periodik

93 přístupných databází

38 000 zahraničních elektronických knih

339 studijních míst s možností připojení notebooků

více než 200 studijních míst vybavených novou počítačovou technikou (virtuální klienti)

připojení k WiFi síti pro studenty a zaměstnance

dodávání dokumentů z tuzemských i zahraničních knihoven

vyhotovení (vyhotovování) odborných rešerší

200 000 návštěvníků ročně

přednášky pro cca 2 000 uživatelů ročně na téma elektronických zdrojů a citací

6 000 výpůjček měsíčně

je otevřená široké veřejnosti - 587 aktivních externích uživatelů

otevřené prostory pro odborné studium i relaxaci (obyvák pro četbu denního tisku nebo nově dětský koutek)

Knihovna UTB připravila pro akademický rok 2013/2014 řadu novinek, jejichž cílem je za pomoci sofistikovaných systémů a technologií pomoci uživatelům v orientaci v informačních zdrojích. Udržování a vylepšování služeb patří k našim dlouhodobým cílům. Informační servis knihovna doplňuje také přednáškami a workshopy, jejichž programy jsou pravidelně inzerovány na komunikačních kanálech knihovny: webové stránky knihovny, facebook, informační elektronický newsletter (k jeho odběru se můžete přihlásit na http://www.utb.cz/knihovna).


Summon Discovery systém Summon je spouštěn na stávající platformě pro elektronické zdroje Xerxes, kterou knihovna využívala zhruba 3 roky. S nárůstem informačních zdrojů je třeba využívat systémů, které dokáží rychle a kvalitně zodpovědět zadané dotazy uživatelů prohledáváním co největšího počtu databází (u Knihovny UTB 93 databází, 40 000 e-časopisů, 38 000 e-knih). Řešením takovéto situace je využití discovery systému, tedy služby odesílající v reálném čase dotazy do centrálního indexu. Starší technologie využívala tzv. metavyhledávání, kdy byly paralelně prohledávány jednotlivé zapojené databáze. Nejmodernější systémy však už využívají centrální indexy, které integrují informační obsahy nejrůznějších dílčích databází. Z tohoto důvodu byl v létě 2013 implementován systém Summon, jehož centrální index obsahuje více než 1.2 miliardy unikátních záznamů. Knihovna UTB zapojuje Summon po úspěšné implementaci v Národní technické knihovně a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Summon je využíván jako služba, není instalován na serverech knihovny. Knihovna aktivuje v systému zdroje, k nimž má přístup a provádí potřebné úpravy. Indexace a aktualizace zdrojů se provádí jednou denně. Do budoucna je Summon schopen integrovat i katalog knihovny a také další lokální zdroje (např. repozitáře VŠKP a publikační činnosti) a pracovat tak jako jednotné vyhledávací rozhraní pro veškeré zdroje, jimiž knihovna disponuje, obdobným způsobem jako Google. Co tedy dokáže nový vyhledávač Summon: -

snadno zjistit co je k dispozici a ideálně se k tomu i snadno dostat snadno plnotextově vyhledávat v EIZ zjednodušit přístup do koncových systémů (licencované EIZ, katalog, a další) nabídnout další služby (prostřednictvím SFX) i když není dostupný plný text jednoduše nastavovat vyhledávací dotazy zúžit hledaní pomocí vymezovacích možností (faset) vyhledávat nad rámec sbírek knihovny integrovat služby dodávání dokumentů.

Virtualizace Už od počátku roku 2013 byly zahájeny přípravy na virtualizaci klientských stanic, ke které došlo v letním období. Veškerá zařízení včetně servisu zaštiťuje společnost Impromat. Tento přechod nyní umožňuje provozování zhruba 250 oddělených virtuálních počítačů na jednom fyzickém hardwaru. Zařízení jsou kompatibilní se všemi univerzitními systémy. Jejich výhodou je rychlá odezva při připojení k síti, výkonnost srovnatelná se stolním počítačem, který je zde nahrazen terminálem, možnosti nastavení profilů pro jednotlivé typy uživatelů a především centrální správa dat a aplikací.


Smyslem virtualizace je především úspora nákladů, a to jak pořizovacích (nákup hardwarového vybavení), tak provozních (úspora elektrické energie, efektivnější využití sdílených systémových prostředků, snadná správa). Virtualizace zvyšuje efektivitu IT, protože odstraňuje fyzická omezení práce s počítači a vede tak k úspoře lidských zdrojů.

Mapa fondu Jedná se o grafické znázornění uložení konkrétního titulu ve fondu knihovny, a to jak ve volném výběru ve 2. patře, tak i v prezenční studovně ve 3. patře. Mapa je integrována do katalogu, kde na ni uživatel může kliknout přímo po vyhledání titulu a snáze se tak samostatně orientovat bez nutné pomoci knihovníka prostřednictvím přesné lokace a znalosti upřesňující signatury. Aplikace byla předplacena na dobu 2 let. Dodavatelem včetně servisního zabezpečení je společnost StackMap LLC dodávající toto řešení do řady akademických i veřejných knihoven.

Jedná se o webovou aplikaci přístupnou také mimo knihovnu, takže se uživatel může s rozestavěním fondu seznámit ještě před samotnou návštěvou knihovny. Cílem je usnadnit uživateli co nejvíce orientaci ve fondu a také ušetřit lidské zdroje pro řešení náročnějších požadavků.


mKatalog UTB Intuitivní aplikace pro zobrazování katalogu pro SmartPhone, ale i tablety s Androidem. Funkčnost vychází z webového rozhraní katalogu UTB (katalog.k.utb.cz), důraz je ovšem v maximální míře kladen na jednoduchost a přehlednost uživatelského rozhraní. Aplikace pracuje v reálném čase s vyhledáváním, uživatelským kontem a také rezervacemi dokumentů. Služba bude sladěna s mobilní aplikací pro UTB. Na mobilní verzi katalogu spolupracuje Knihovna UTB se společností WebStep. Přínosem aplikace je využívání služeb knihovny prostřednictví mobilních technologií. Souborný katalog zlínských knihoven Souborný katalog pro sdílení informací o dokumentech dostupných ve zlínských knihovnách, dostupný v jednom systému na samostatných webových stránkách http://www.knihovnyzlin.cz/, kde bude katalog umístěn od 1. listopadu 2013. Kromě Knihovny UTB doposud vstoupily do partnerského projektu Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, Lékařská knihovna Nemocnice Tomáše Bati, Odborná knihovna Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Knihovna Muzea JV Moravy ve Zlíně. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je jednotný přístup pro uživatele ke všem dostupným informačním zdrojům knihoven, zvýšení povědomí o knihovnických institucích a zvýšení jejich využívanosti a v neposlední řadě propojení a spolupráce knihovnických institucí města Zlín.

Pro sdílení dat z katalogů jednotlivých knihoven bude využito bezplatně dostupné rozhraní VuFind. Záštitu nad projektem převzala Knihovna UTB, jejími hlavními úkoly je import dat do souborného katalogu, jeho správa, propagační aktivity a udržitelnost souborného katalogu.


Projekty STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (OP VaVpI) Cílem projektu je zajistit přístup ke kvalitním informačním zdrojům z oblastí molekulární biologie, biotechnologie, energetických zdrojů a materiálového výzkumu s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií. Díky projektu získají pedagogičtí a vědečtí pracovníci i studenti UTB přístup prestižní kolekci Proquest STM Package obsahující přes 6600 plnotextových titulů pro široké spektrum STM oborů až do roku 2017. O kvalitě a důležitosti zpřístupněného zdroje svědčí i 17 partnerů z řad vysokých škol i vědeckých institucí zapojených do projektu. Nedílnou součástí projektu je i podpora efektivního využívání elektronických zdrojů. Spuštěn bude moderní Discovery systém usnadňující orientaci ve vědeckých databázích a proběhne i série přednášek a školení zaměřujících se na problematiku vědeckého publikování. Více informací na http://stmfull.k.utb.cz Rozvoj federativní autentizační a autorizační infrastruktury Shibboleth, vzdáleného a SSO přístupu ke službám knihovny (Fond rozvoje CESNET) Projekt se soustředí na účelné využití moderních technologií pro garanci jednoduchého využívání zdrojů předplácených knihovnou. Výsledkem je nový systém vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům, který již může každý využívat. Dostupný je na adrese: https://login.proxy.k.utb.cz/ Dalším cílem projektu je sjednotit ověřování uživatelů pod jedním přihlášením. Odpadne tak nutnost vícenásobného ověřování v různých systémech knihovny (knihovní katalog, repozitář, elektronické zdroje). Využit bude centrální autentizační systém Shibboleth. Dokončení projektu je předpokládáno v lednu 2014.

Dětský koutek Ve druhém patře byly využity průchozí prostory za pultem ke zřízení dětského koutku. Koutek byl vybaven za pomoci zaměstnankyň hračkami, kreslícími potřebami a hrami pro nejmenší návštěvníky a návštěvnice knihovny.


Zkušební přístupy Pro uživatele Knihovny UTB jsou pravidelně k dispozici časově omezené zkušební přístupy do nejrůznějších databází. V současné chvíli nabízí knihovna testovací přístupy do kolekcí Emerald a Web of Knowledge. Informace jsou pravidelně k dispozici na stránkách knihovny, pro odběratele také formou newsletteru. Testovací kolekce e-knih od Emeraldu Na adrese: http://bit.ly/emeraldebook naleznete do 20. října zpřístupněnou kolekci Emerald Business, Management and Economics eBook Series Collection Zkušební přístup do bibliografických databází Web of Knowledge do 10. října • • • • • • •

BIOSIS Citation Index Current Contents Connect Derwent Innovations Index Data Citation Index MEDLINE Zoological Record Book Citation Index

Základní rozhraní pro vyhledávání dostupné na: bit.ly/webofkbundle (Select Databases). Databáze Book Citation Index naleznete pod záložkou Web of Science. Vyhledávání ve všech databázích včetně Web of Science naleznete pod volbou All Databases. Pro vzdálený přístup mimo univerzitu použijte http://www.proxy.k.utb.cz a pokračujte do Web of Science. Další info pholik@k.utb.cz


Výstava o životním prostředí a udržitelném rozvoji Putovní výstava v Knihovně UTB bude seznamovat návštěvníky s aktuálními výsledky v oblasti životního prostředí.

Výstavu naleznete ve 4. patře knihovny od 1. 10. do 9. 10. 2013

V rámci výstavy vás zveme na dvě zajímavé přednášky v úterý 8. 10. a ve středu 9. 10. v 17:00 hod.

Novinky Knihovny UTB - říjen 2013  

Knihovna UTB představuje novinky, které připravila pro své uživatele pro akademický rok 2013/2014 Přechod na Summon Souborný katalog zlínský...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you