Page 1

1


ROK 2015 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROSTĚJOV

I v roce 2015 jsme se snažili poskytovat co nejlepší služby našim uživatelům. V dnešní době už knihovna zdaleka není jen místem, kde si čtenáři půjčují knihy. Knihovna má být vnímána jako otevřený veřejný prostor, který slouží potřebám komunity, má být místem, kde se budou lidé scházet a vzdělávat, místem komunikace, setkávání a příjemného pobytí. Proto, abychom dosáhli těchto cílů, poskytujeme našim uživatelům (jak registrovaným čtenářům knihovny, tak všem obyvatelům města a okolí) široké spektrum knihovnických a informačních služeb, využíváme nové technologie a nabízíme pestrou paletu kulturních a vzdělávacích aktivit. Soustředíme se nejen na zavádění nových, inovativních prvků, ale také na zkvalitnění našich tradičních služeb. Práce s knihovním fondem je stále důležitou součástí naší činnosti. Od 22. června 2015 do 19. července 2015 jsme po 10 letech, tak jak nám ukládá knihovní zákon, provedli pravidelnou revizi celého knihovního fondu. Zkontrolovali jsme fond všech oddělení a poboček knihovny. Po tuto dobu byla knihovna pro veřejnost uzavřena. Od září jsme pak pro čtenáře dospělého oddělení přichystali několik vylepšení. Pro lepší orientaci ve fondu knih jsme zřídili novou kategorii – young adult, kam soustředíme knihy určené pro starší mládež, pro „mladé dospělé“. Další novinkou je soupis všech dílů vícedílných titulů, který vlepujeme do jednotlivých knih v dané sadě. A v závěru roku byla čela regálů doplněna poličkami, které využíváme pro výstavky zajímavých knih. Naší největší prioritou, co se týká zlepšování služeb, bylo zavedení výpůjček elektronických knih. To se nám podařilo realizovat v lednu 2015, díky spolupráci, kterou jsme navázali s firmou eReading. Půjčování e-knih probíhá jednoduše jejich objednáním přes online katalog naší knihovny a následným stažením z portálu www.ereading.cz. Pro registrované uživatele je tato služba zcela zdarma. Knihy jsou uživatelům k dispozici 21 dní, po uplynutí této doby se automaticky znepřístupní. Čtenáři mohou vybírat z více než 2000 titulů. V nabídce jsou jak díla klasiků, tak současné bestsellery a počet nabízených knih se stále zvyšuje. V prvním roce provozu této služby využilo 113 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 270 elektronických knih. Informační technologie ovlivňují celou společnost a mají samozřejmě velký vliv i na činnost knihoven. Mění se uživatelé knihoven, jejich potřeby i požadavky. Uživatelé vítají otevřený a rychlý přístup k dokumentům a informacím v nich obsaženým, stále více využívají možností elektronické komunikace s knihovnou i jejích elektronických služeb. Knihovny dlouhodobě zaznamenávají pokles počtu registrovaných čtenářů i fyzických návštěvníků. Nám se tento trend zatím vyhýbal. Jistě k tomu přispěla i rekonstrukce budovy knihovny, nové prostory přitáhly řadu uživatelů. V roce 2015 jsme však úbytek registrovaných čtenářů a fyzických návštěvníků knihovny zaznamenali i my. Nakolik jsou tyto údaje ovlivněny také nezbytným omezením provozu při revizi knihovního fondu, se ukáže v příštím roce.

2


Tyto statistické údaje však v posledních letech ztrácí na významu, protože knihovny poskytují stále více služeb i těm, kteří registrovaní nejsou. Větší význam při sledování činnosti knihoven má dnes jiný ukazatel – počet návštěvníků. Není to pouhý součet fyzických návštěvníků knihovny, do tohoto čísla jsou započítáni i tzv. virtuální návštěvníci, tedy ti, kteří do knihovny vstoupí elektronicky (virtuálně) přes webové rozhraní a využijí některou z nabízených elektronických služeb - hledají v on-line katalogu, „na dálku“ si rezervují knihu nebo jiný dokument, prodlouží výpůjčku, vyhledají a získají potřebnou informaci, a přesto nemusí knihovnu osobně (tj. fyzicky) navštívit. V době, kdy je možné si knihy vypůjčit elektronicky, se budou návštěvy knihoven postupně omezovat pouze na případy, kdy je osobní návštěva nezbytná, nebo na druhé straně na situace, kdy má člověk chuť do knihovny přijít. Podle posledních průzkumů čtenářských návyků největší část návštěvníků využívá služeb knihoven pro své studium a vzdělávání. Druhým nejčastěji udávaným důvodem je zábava a relaxace. Ve společnosti sílí nejen fenomén celoživotního vzdělávání, ale také potřeba setkávat se, vzájemně komunikovat, žít problémy míst, být členem nějaké komunity a jejích aktivit. To je pro knihovny zajisté potěšující zjištění a představuje pro ně široké pole působnosti. Moderní knihovny kladou velký důraz na komunitní, vzdělávací a relaxační funkce. Knihovny chtějí být moderním místem nabízejícím nejen knihovnické a informační služby, ale i centrem kulturního a společenského života pro všechny zájemce z různých věkových kategorií a nabízet i příjemné odpočinutí od koloběhu všedního dne. Také naše knihovna se hlásí k tomuto trendu. Pořádáme řadu nejrůznějších akcí, od besed se spisovateli, cestovateli, zajímavými osobnostmi našeho regionu, až po různé projekty směrované na konkrétní cílové skupiny, např. děti či seniory.

3


USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY Knihovna nejen pro čtenáře Díky dotaci, kterou jsme získali z Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století, se v průběhu roku 2015 v Městské knihovně Prostějov uskutečňoval cyklus kulturních a vzdělávacích pořadů, který veřejnosti představil některé známé literární osobnosti, cestovatele a také zajímavé regionální osobnosti. Podařilo se uskutečnit 2 akce pro dětské čtenáře (komiksový workshop Daniela Vydry a besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou), 3 cestopisné přednášky, prostřednictvím kterých jsme navštívili Irsko, Omán a Island, 2 literární setkání (s Petrou Braunovou a s Ivou Pekárkovou) a cyklus přednášek přerovské psycholožky Mgr. Petry Kolaříkové nazvaný Poradna pro život. Nejpočetněji navštívenou akcí byl pořad písničkáře a spisovatele Jana Buriana s názvem Islandský večírek, který si nenechalo ujít více než 80 jeho příznivců. Celkově projekt hodnotíme jako velmi úspěšný – realizované akce navštívilo více než 500 lidí. Díky získaným prostředkům jsme mohli uspořádat i finančně náročnější projekty a do knihovny pozvat opravdu zajímavé hosty.

Současnost do knihovny Z finančních prostředků získaných v rámci tohoto projektu jsme, díky dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Veřejné informační služby knihoven, do knihovny zakoupili 3 tablety. Tato zařízení využijeme především pro propagaci nově zavedené služby půjčování elektronických knih. S novou službou se musí především důkladně seznámit zaměstnanci knihovny, tak aby mohli pružně reagovat na dotazy uživatelů a prakticky je seznamovat s jejím používáním. Tablety najdou uplatnění také např. při hodinách informační výchovy, které připravujeme pro žáky a studenty prostějovských škol. Díky moderním technologiím budou tyto lekce pro studenty zajímavější a atraktivnější. V neposlední řadě tablety využijeme také při vzdělávacích akcích pro knihovníky regionu v oblastech souvisejících s elektronickým čtenářstvím.

Oživení hudebního oddělení I další projekt byl spolufinancován z programu Veřejné informační služby knihoven, který každoročně vypisuje Ministerstvo kultury ČR. Podařilo se nám uspět s návrhem oživení hudebního oddělení. Ze získané dotace byly pořízeny 2 nové počítače, které přispívají ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti tohoto oddělení. Chceme zvýšit povědomí uživatelů knihovny o audioknihách a nosičích s mluveným slovem. Počítače se zároveň stanou novými přístupovým místy k veřejnému internetu. Neméně důležitým cílem tohoto projektu je také propagovat knihovnu jako přirozené místo k volnočasovému a zájmovému setkávání.

4


STATISTICKÉ ÚDAJE: Statistické údaje za rok 2015 vykazují v některých ukazatelích mírný pokles. Klesl například počet registrovaných uživatelů, počet výpůjček i počet návštěvníků. Je to bohužel obecný trend, který můžeme pozorovat i v ostatních knihovnách našeho typu. Další okolností, která k této situaci jistě přispěla, je čtyřtýdenní uzavření knihovny při revizi knihovního fondu v červenci 2015. Nárůst jsme naopak zaznamenali v počtu virtuálních návštěvníků knihovny a v počtu virtuálních návštěv webové stránky knihovny. Jde také o dlouhodobý trend, růst v těchto kategoriích je stálý a výrazný.

Počet registrovaných uživatelů celkem: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.575

5.585

5.647

5.964

5.967

5.977

5.812

Z toho počet registrovaných uživatelů do 15-ti let: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.108

1.293

1.436

1.477

1.447

1.415

1.413

2015

Počet výpůjček: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

287.075

280.814

247.773

300.500

292.304

290.336

271.856

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

89.836

88.590

79.673

98.077

100.508

103.554

2015 93.091

5


Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.188

6.740

5.679

6.014

6.036

8.187

7.507

Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

449

528

553

601

635

663

637

2014

2015

17.943

17.305

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 2009

2010

2011

2012

2013

10.156

13.253

15.281

16.489

17.225

Počet virtuálních návštěv webové stránky: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

28.237

35.488

34.372

44.228

61.925

92.916

104.044

Počet virtuálních návštěvníků knihovny: (návštěvníků „přicházejících“ do knihovny přes internet, využívajících on-line služeb vyhledávání v internetovém katalogu, vstup do čtenářského konta, prodlužování výpůjček a rezervace dokumentů přes internet apod.) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

24.087

30.676

32.909

41.679

68.616

84.847

2015 105.602

6


AKCE PRO VEŘEJNOST V roce 2015 se v Městské knihovně Prostějov uskutečnilo 637 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo více než 17 tisíc návštěvníků.

Pro školy… Ve výše uvedených číslech jsou zahrnuty také dopolední besedy pro mateřské a základní školy, které se konají v knihovně pro děti každý všední den. Během jednoho dopoledne se při nich vystřídají 2-3 třídy dětí. Nabízíme jim mnoho besed, přednášek a předčítání zaměřených na nejrůznější témata – např. jednotlivé literární žánry, knižní ilustrátoři, bezpečnost na internetu, lidové zvyky, pravidla slušného chování, besedy o dětských spisovatelích. O zajímavou hodinu v netradičním prostředí mají pedagogové velký zájem. I dnes, v době elektronického čtenářství, se bez knihovny jen těžko obejdou také studenti prostějovských středních škol a gymnázií. Kromě samotného půjčování knih (především doporučené maturitní četby) využívají také nabídek lekcí informační výchovy. Při úvodních exkurzích se seznámí s knihovnou, dozví se, kde co najdou, jak pracovat s on-line katalogem a také to, že jim knihovna může mnoha způsoby usnadnit život a studium. Jiné besedy, přednášky a workshopy mohou být zajímavým doplňkem k učivu. Přiblíží studentům některé spisovatele, ať už významné autory našeho regionu (Wolker, Valenta, Bezruč), naše velké básníky (Mácha, Erben) nebo vybrané světové klasiky (Shakespeare, Dickens). Dalšími zajímavými a praktickými tématy mohou být např. interaktivní přednáška o e-knihách a e-čtenářství, o literatuře ve filmu, netiketě či bezpečnosti na internetu. Nově také nabízíme kurz mozkového joggingu, určený studentům střeních škol. Do všech těchto akcí se snažíme vnést co nejvíce interaktivních prvků a vtáhnout studenty do „děje.“

7


Pro děti a mládež… 50 let Večerníčku V lednu 2015 uplynulo 50 let od chvíle, kdy si Večerníček v papírové čepici získal srdce dětí i dospělých. My jsme v březnu vyzvali děti, aby nám do knihovny nosily kresby či jinak výtvarně ztvárněné pohádkové postavičky. Sešly se nám desítky krásných výtvarných prací, ze kterých jsme sestavili výstavu. Návštěvníci dětského oddělení se mohli pokochat, podívat se, zavzpomínat a také hlasovat, které dílko se jim nejvíce líbí. Autory těch nejpovedenějších prací jsme pak 27. května slavnostně odměnili. Výstava pokračovala ještě po celé prázdniny a navázal na ni také soutěžní kvíz. Děti mohly po celé prázdniny vyplňovat papírový nebo elektronicky dotazník, který ověřil, jak dobře a důvěrně znají večerníčkové hrdiny.

Hledáme tátu, který čte svým dětem U příležitosti akce Březen – měsíc čtenářů byla opět vyhlášena celostátní anketa Čtenář roku. V letošním roce jsme hledali nejlepšího čtenáře – tátu. Tedy tátu, který má průkazku do knihovny, kde si půjčuje knížky. Pro sebe, ale hlavně pro své děti. Tátu, který ví, že knihovna není jenom o knížkách, ale že se v ní dějí zajímavé akce, které s dětmi aspoň občas navštěvuje. Může to dokonce zajít tak daleko, že s takovými akcemi knihovně sám pomáhá. Nejdůležitější podmínkou však je, že tento tatínek má jedno nebo více nezletilých dětí, které dosvědčí, že jim táta často a rád předčítá. Cílem celé akce bylo propagovat a rozšířit čtenářství také do ostatních rodin. Do soutěže se několik odvážných tatínků opravdu přihlásilo. Vítězem ankety se stal Martin Orlík, který ocenění převzal spolu se svými dcerami Agátou a Amálií.

8


Pasování na čtenáře K tradičním akcím, které napomáhají propagaci knihovny a čtenářství, patří pasování prvňáčků na čtenáře. 23. října svůj čtenářský slib přečetli žáci Masarykovy základní školy a 26. října pak žáci Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Slavnostního slibu se v knihovně pro děti zúčastnili nejen malí čtenáři, ale i jejich rodiče.

Jakub a copatá Miki Prostějovská spisovatelka Marcella Dostálová vydala koncem roku novou knihu – pohádkový příběh Jakub a copatá Miki. Ilustrace k ní vytvořily děti z družiny ZŠ Melantrichova. Na základě předčítání ukázek z připravované knihy ztvárnily své představy a z vytvořených obrázků vznikla v knihovně pro děti pěkná výstava. Návštěvníci mohli hlasovat pro obrázek, který se jim nejvíce líbil. Slavnostní křest knihy, samozřejmě za účasti autorky, se konal v úterý 1. prosince, také v knihovně pro děti.

9


Na stopě literatuře Na konci roku jsme uspořádali několik literárně zaměřených soutěží pro žáky a studenty prostějovských škol, které se konaly v budově bývalé ZŠ na Husově náměstí. 6. listopadu se celkem 13 pětičlenných týmů sestavených ze studentů prvních a druhých ročníků sedmi prostějovských středních škol utkalo v lítém boji o to, aby si zapamatovali něco k maturitě z češtiny. Přiřazovali k sobě odpovídající názvy knih, jejich autory a jména literárních postav, určovali knihy podle zvukových ukázek, podle textových úryvků i podle komiksových stripů, poznávali spisovatele podle fotografií a přiřazovali k nim fakta o nich a jejich díle, pomocí otázek odhalovali totožnost "oživlé" literární postavy. Skvěle se u toho bavili a možná, že si kromě zajímavě strávených dvou hodin s literaturou odnesli i chuť něco si přečíst. 20. listopadu jsme obdobnou akci připravili také pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol a 14. prosince se v dovednostní soutěži utkali žáci 7. až 9. ročníků základních škol. Akce se setkaly s velmi příznivou odezvou jak ze strany žáků, tak pedagogů. Zájem o účast v soutěži byl velký, takže další kola budou zajisté následovat.

10


Pro seniory: Senior klub Lidí v tzv. seniorském věku stále přibývá. K tomu, aby bylo možné i toto životní období strávit příjemně a aktivně, se snažíme přispět i my. V září začal už čtvrtý ročník Senior klubu, který se každé druhé úterý v měsíci v knihovně otevírá. Zváni jsou všichni, kdo mají o setkávání zájem – čtenáři knihovny, ale i ti, kdo čtenářský průkaz nevlastní. Pro příznivce senior klubu připravujeme zajímavé přednášky a výlety za poznáním. Cílem setkávání je sejít se, popovídat si se svými vrstevníky, pobavit se a dozvědět se něco nového. V roce 2015 jsme uspořádali např. setkání s preventisty městské policie, s ředitelkou oblastního spolku Českého červeného kříže nebo s kosmetičkou. Vypravili jsme se na přírodovědnou vycházku do Slatinic i za architektonickými památkami Prostějova, zahráli jsme si Audiostop a vánoční atmosféru jsme si vychutnali na návštěvě v prostějovském muzeu.

Trénování paměti Kurzy trénování paměti se v knihovně konají už od roku 2010 a stále je o ně velký zájem. Absolventi kurzu si osvojí různé triky a návody, jak si udržet paměť v dobré kondici co nejdéle. Procvičí si soustředění, pohrají si se slovy a čísly, trénují krátkodobou i dlouhodobou paměť, osvojí si některé z paměťových technik. V kurzech se nezkouší, své výsledky není nutné nikomu ukazovat. Spíše jde o to, porovnat si své znalosti se svými vrstevníky, strávit čas v příjemném prostředí, užít si trochu legrace a třeba i navázat nová přátelství. Pro velký zájem každoročně otevíráme dva běhy kurzu pro začátečníky a také navazující kurz pro pokročilé.

11


Počítačové kurzy

Už tři roky probíhají v prostějovské knihovně kurzy výuky práce na počítači, které jsou určené především seniorům. Přihlásit se mohou i naprostí začátečníci. V pěti na sebe navazujících lekcích si vyzkouší práci s myší, seznámí se s klávesnicí PC, zkusí si napsat jednoduchý text, uložit soubor a také vyhledávat některé informace na internetu. V pokračujícím kurzu, určeném pro mírně pokročilé, pak tyto znalosti upevníme a prohloubíme. Těší nás velký zájem o tyto kurzy a také kladné ohlasy na ně.

Tvořivá knihovna Už šest let knihovna organizuje pro kreativní seniorky každý měsíc tvořivé setkání. Vždy poslední úterý v měsíci, když je knihovna pro veřejnost zavřená, zaplní celou půjčovnu knih pro dospělé sympatické a šikovné dámy v seniorském věku. Vždy zde najdou kamarádky, pohodu a tvořivého ducha. Během těchto let si už zkusily vyrobit náušnice a jiné šperky, prostírání, vánoční a velikonoční dekorace, koberečky, drátované zvonečky, dárkové tašky, ozdoby ze slámy a mnoho dalšího, přičemž si vyzkoušely řadu dekoračních technik. Na výletech, které každý ročník tzv. Tvořivé knihovny v červnu ukončují, jsme si už vyšlápli do Čelčic a lázní Skalka, do Muzea kočárů nebo do Náměště na Hané. Výjimkou nebyl ani šestý ročník, 2. června jsme jej ukončili výpravou na Velký Kosíř a navštívili jsme i minipivovar ve Lhotě pod Kosířem.

12


Další akce na podporu čtenářství: Internetové on-line soutěže a kvízy V roce 2015 jsme připravili další novinku - zábavné i poučné internetové on-line soutěže a kvízy: Velká filmová soutěž Spousta skvělých filmů byla natočena na motivy českých knih. Své znalosti nejen o české kinematografii si mohli soutěžící v září vyzkoušet v kvízu inspirovaném právě knižními předlohami našich filmů. Znáte prostějovské osobnosti? V další soutěži, která probíhala v prosinci, bylo možné otestovat své znalosti regionálních osobností. Úkolem bylo podle fotografií poznávat slavné prostějovské osobnosti a správně odpovídat na otázky týkající se jejich života.

Všechny správné odpovědi byly zařazeny do slosování a vybraní výherci získali knižní ceny. Velmi nás těší, že zájem o soutěže byl velký, soutěžící v závěrečném hodnocení nešetřili chválou a žádají si jejich pokračování.

Zajímavosti ze světa literatury, čtení a psaní (literární výstava) Během celého roku 2014 jsme na naší facebookové stránce každý pátek přinášeli jednu zajímavost týkající se literárních autorů, jejich životů a knih, spisovatelství, čtenářství a všeho, co s tím souvisí. Všech 52 těchto zajímavostí pohromadě bylo možné si prohlédnout v naší Galerii Na Půdě začátkem roku 2015. 13


Knihovnický happening Každý rok, vždy začátkem října, probíhá v celém Česku Týden knihoven. Tradičně jsou tyto oslavy čtení a čtenářství zahájeny Knihovnickým happeningem. Letos se toto neformální setkání knihovníků konalo v pátek 2. října ve Vyškově. Zástupci z knihoven se sjeli na vyškovské náměstí, aby si vyměnili zkušenosti, reprezentovali svoje město a poměřili síly v knihovnickém klání. Knihovníky a jejich vystoupení hodnotili samotní Vyškované. Čtenáři, nečtenáři nebo pouzí kolemjdoucí. Vystoupení našeho týmu i náš následný soutěžní program, který přiblížil Vyškovanům prostějovské spisovatele, měl také veliký úspěch, obsadili jsme krásné 3. místo.

Pravidelné akce: Poradna SOS Každý první čtvrtek v měsíci se mohli zájemci v prostorách studovny obracet na pracovníky Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, kteří jim bezplatně pomáhali řešit konkrétní problémy týkající se spotřebitelských práv - například reklamací, odstoupení od smlouvy, změny dodavatele energií, mobilních operátorů, zprostředkovatelů internetového připojení a dalších telekomunikačních služeb, problémů s nájmem a bydlením obecně, zájezdů a dalších. Od září se poradny ujal odborný právní poradce Adam Plajner z právního centra SOS – Asociace v Brně a od října byla tato služba rozšířena – nyní je zájemcům k dispozici každý sudý čtvrtek. O tuto poradnu je mezi občany zájem, každý měsíc jejích využije více než desítka klientů.

14


LEDEN Senior klub V úterý 13. ledna jsme do knihovny pozvali nejen všechny příznivce našeho „Senior klubu“, ale také účastníky akcí pořádaných obchůdkem pro seniory Filemon & Baucis paní Jany Šmudlové. Společně jsme se při kávě a bylinkovém čaji ohlédli za loňským rokem, zavzpomínali jsme na zajímavé přednášky a výlety, kterých jsme se zúčastnili, prohlédli jsme si fotografie z nich a představili jsme akce plánované na další rok.

Irsko – zelený ostrov Ve čtvrtek 15. ledna jsme se spolu s cestovatelem Jaromírem Novákem vydali do Irska - na smaragdový ostrov plný zelených pastvin, rašelinišť, močálů a divokého skalnatého pobřeží. Prohlédli jsme si nejen Mohérové útesy, národní parky a jiné přírodní zajímavosti, ale také hlavní město Dublin, středověký klášter Clonmacnoise a další památky.

Zajímáte nás Ve středu 21. ledna jsme v knihovně přivítali ombudsmanku Annu Šabatovou. Toto setkání bylo součástí osvětové kampaně Kanceláře veřejného ochránce práv, jejímž cílem bylo posílit právní povědomí občanů a zvýšit jejich informovanost o činnosti kanceláře ombudsmana. Setkání mělo podobu komponovaného večera, v rámci kterého se účastníci na konkrétním případu z praxe dozvěděli, jak lépe jednat s úřady a hájit svá práva. Pomocí krátkého filmu a interaktivního divadelního představení, do něhož mohli diváci aktivně vstupovat, společně hledali východiska z konkrétní prezentované problémové situace. Následovala diskuse s veřejnou ochránkyní práv a s právníky její kanceláře.

15


Jak se to nepovedlo aneb První rakousko-uherská ofenziva proti Srbsku v roce 1914 To byl název další přednášky popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala, která se konala ve středu 28. ledna. Objasnila události vedoucí k tomu, že malé čtyřmilionové Srbsko krutě a nekompromisně porazilo svého šedesátimilionového souseda. Zároveň byla také připomínkou stého výročí počátku první světové války.

ÚNOR Posezení u bylinkového čaje Ve čtvrtek 5. února se konalo tradiční setkání s paní Zdeňkou Bašnou, která povídala o léčivých bylinách, jejich účincích a praktickém využití. Tentokrát se zaměřila na antibiotické účinky léčivých rostlin. Ochutnat výborný čaj a zeptat se na to, co je zajímá, přišlo více než dvacet lidí.

Senior klub Na únorovém setkání senior klubu v úterý 10. února jsme se zaměřili na bezpečnost seniorů. Diskutovat s Janou Adámkovou ze skupiny prevence prostějovské Městské policie přišly asi tři desítky návštěvníků. Povídali si o kriminalitě v našem městě, o tom, jak se můžeme chránit před napadením či okradením, ale také o bezpečnosti v silničním provozu.

16


Proti proudu času a afrického veletoku O tom, že dovolená v Egyptě neznamená jen lenošení na pláži v turistickém letovisku, nás ve středu 11. února přesvědčil emeritní ředitel prostějovské knihovny Miloš Kvapil, který povídal a také promítal fotografie ze své cesty po Egyptě, nejen lodí po Nilu.

Karneval v knihovně Ve čtvrtek 12. února se v knihovně pro děti konal oblíbený maškarní karneval. Masopustního reje masek se zúčastnila spousta víl, princezen, zvířátek a skřítků. Na děti čekalo několik soutěžních stanovišť a hromada legrace. Každý, kdo přišel v masce, dostal malý dárek.

Poradna pro život Současná doba přináší řadu problémů a obtížných situací. Jak se s nimi vyrovnat? Jak vzít život do vlastních rukou? A jak nám při tom může pomoci psycholog? Na tyto otázky se snažila 19. února odpovědět přerovská psycholožka Mgr. Petra Kolaříkova a zahájila tak cyklus zajímavých přednášek.

17


BŘEZEN

Knižní bazar Knižní bazar se koná pravidelně, vždy na jaře a na podzim a těší se stále velké oblibě veřejnosti. Každý může přinést knihy, které už nepotřebuje a naopak odnést si může ty, které ho zaujmou. Tato akce přiláká do knihovny velký počet zájemců, kteří nejsou jejími pravidelnými uživateli a je vyhledávaná jak studenty, tak např. seniory. Nového majitele najdou pokaždé nejméně dvě tisícovky knih.

Komiksový workshop Pozvali jsme odborníky na komiks a knižní ilustraci. 5. března proběhl v knihovně pro děti workshop pod vedením Daniela Vydry, komiksového scénáristy a hudebníka a Markéty Vydrové, přední české ilustrátorky dětských knížek. Děti se spolu s nimi zamýšlely nad knižními ilustracemi a samy si zkusily vytvořit krátký komiks. Akce se konala v rámci projektu K21 a byla finančně podpořena dotací Ministerstva kultury.

18


Senior klub Na setkání Senior klubu 10. března jsme se připojili k celostátní akci Národní týden trénování paměti. Spolu s kolegyní, trenérkou paměti Mirkou Vyroubalovou, jsme si vyzkoušeli některé paměťové techniky a dozvěděli jsme se, jak svoji paměť udržet v kondici co nejdéle. Akce byla určena pro všechny zájemce – pro účastníky předchozích kurzů trénování paměti, ale i pro ty, kteří chtěli zjistit, oč se vlastně jedná.

Pro Tibet Johana Krajčírová z obecně prospěšné společnosti MOST vyprávěla 11. března o životě Tibeťanů, o její osobní zkušenosti s Tibeťany v exilu a také o projektech podporujících Tibet. Přednáška byla součástí Festivalu Pro Tibet a byla doplněna výstavou fotografií, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na Půdě Městské knihovny Prostějov až do poloviny dubna.

Promítání filmu pro nevidomé Tradiční akce určená pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny se uskutečnila 17. března, opět ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum. Z nabídky komentovaných filmů si členové těchto organizací tentokrát vybrali pohádkový příběh O pokladech režiséra Víta Karase.

19


M. T. Majar 18. března se v knihovně uskutečnila beseda s prostějovskou spisovatelkou Markétou Markovou publikující pod jménem M. T. Majar, jejíž knihy se setkaly s velkým čtenářským ohlasem. Dozvěděli jsme se, co ji k psaní přivedlo a jaké literární žánry preferuje a představila nám také svůj nejnovější román s názvem Hell Boys.

Prevence zdraví Další z oblíbených přednášek na téma zdraví a zdravý životní styl se konala 25. března. O tom, jak si zdraví a vitalitu uchovat co nejdéle, hovořila Irena Přidálková.

Pocta Jiřímu Wolkerovi 27. března v podvečer jsme si recitací, zapálením svíčky a položením kytice k soše Jiřího Wolkera na náměstí Edmunda Husserla připomněli 115. výročí narození tohoto významného prostějovského rodáka.

20


Noc s Andersenem V pátek 27. března se v knihovně pro děti konala další Noc s Andersenem. Nocležníky letos byli žáci 5. ročníku Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, spolu s jejich učitelkou Hanou Zbořilovou. Nocování v knihovně pro ně bylo odměnou za tvořivý a aktivní přístup při návštěvách knihovny. Čekaly je soutěže, kvízy, tvořivá dílna, setkání se spisovatelem Pavlem Hornou, tajuplná procházka po nočním městě, návštěva divadla Point, zkouška divadelních kostýmů a spousta dalších zážitků. A hlavně pohádková noc ve spacáku, přímo v knihovně.

21


Slámový den Jako každý rok před Velikonocemi, i letos 30. března, si mohl každý, kdo měl zájem, vyzkoušet pod vedením zručné pletařky paní Zatloukalové z Brodku u Konice tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic. Této nabídky využilo více než 30 malých i velkých zájemců.

DUBEN

Křest knihy Petry Polsen Překladatelka a začínající autorka Petra Polsen pochází z Prostějova a 9. dubna pokřtila v knihovně svoji prvotinu Deník kočičího intelektuála. Byl napsán pro ty, kteří se chtějí pobavit a zároveň se nebojí pohlédnout na člověka jako na tvora, který zdaleka není dokonalý, i když si to mnohdy rád myslí. Příjemného odpoledne se zúčastnilo více než 50 návštěvníků.

Senior klub Na dubnovém setkání Senior klubu, v úterý 14.4., jsme přivítali Ing. Lenku Černochovou, ředitelku oblastního spolku Českého červeného kříže, se kterou jsme si zopakovali nejen užitečné zásady první pomoci, ale dozvěděli jsme se také více o činnosti této organizace.

22


Setkání s Petrou Braunovou Spisovatelka Petra Braunová je známá především svojí tvorbou pro děti a dospívající čtenáře, ale v posledních letech se začala prosazovat také jako autorka románů pro dospělé. 16. dubna jsme ji tedy přivítali nejdříve na dětském oddělení, kde na ni čekaly 2 třídy žáků základní školy a v odpoledních hodinách pak proběhla beseda a autorské čtení určené dospělým

čtenářům. Jak se k psaní vlastně dostala a co nového chystá? O tom vyprávěla asi dvěma desítkám jejích příznivců. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Omán – země sultánova Spolu s geografem a cestovatelem Pavlem Svobodou jsme 22. dubna navštívili Omán, který je i přes své krásy a tradiční kulturu zatím zemí turisticky neobjevenou. Přednášku doplňovala také výstava fotografií, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na Půdě až do konce května. Také tato akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Slet čarodějů a čarodějnic Zábavné čarodějnické odpoledne plné her a soutěží, které se konalo 30. dubna v knihovně pro děti, vyvrcholilo přehlídkou a vyhodnocením nejlepších masek.

23


Dny umění nevidomých na Moravě V hudebně dramatickém pásmu 29. dubna vystoupili zrakově postižení amatérští umělci z celé střední Moravy. Součástí této akce, kterou pořádala prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, byla také prodejní výstava rukodělných výrobků a výrobků z pedigu osob se zrakovým postižením.

KVĚTEN Naše příběhy za 2. světové války U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války vydala knihovna knihu vzpomínek prostějovského rodáka Rudolfa Becka. Křest publikace nazvané Naše příběhy za 2. světové války se uskutečnil ve středu 6. května, za účasti autora. Setkání s pamětníkem válečných událostí se zúčastnily asi tři desítky hostů.

Válka v Evropě skončila v Československu Na předchozí akci navázala přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala, který detailně popsal události vedoucí k osvobození našeho státu a také samotného Prostějova a jeho okolí. Přednáška byla doplněna dokonce ukázkami dobových vojenských uniforem a vojenské výstroje.

24


Férová snídaně Druhá květnová sobota je na celém světě zasvěcena podpoře fair trade, tedy způsobu obchodu, dávajícím drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům z rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. 9. května jsme se k této kampani již počtvrté připojili i my – uspořádali jsme další „férovou snídani“. Vyzvali jsme všechny, kdo mají chuť a zájem se připojit, aby přišli ke knihovně, kde se konal společný piknik. Kromě piknikové deky si každý přinesl nějakou fair trade, regionální nebo doma vyrobenou dobrotu, třeba férovou buchtu, domácí chleba nebo marmeládu. Podával se férový čaj, káva a kakao. Snídat ke knihovně vyrazily více než čtyři desítky dětí i dospělých. Příjemně strávené dopoledne se tak stalo nejen pěknou tradicí, ale i možností jak podpořit systém fair trade a zodpovědnou spotřebu.

Senior klub Na dalším setkání Senior klubu v úterý 12. května jsme přivítali kosmetičku Vlastu Coufalíkovou. Tato milá a elegantní dáma nám radila, jak se o sebe starat, abychom i ve zralém věku vypadali dobře a upraveně. Dozvěděli jsme se, jak ošetřovat pleť a jaké volit barvy oblečení. A také jak nám v naší snaze může pomoci vizážistka a kosmetička. Přednášky se zúčastnily více než dvě desítky zájemkyň a hodnotili ji velmi kladně.

25


Čtení z tvorby Marcely Prázdné Už podruhé jsme v knihovně přivítali paní Marcelu Prázdnou. Tato regionální autorka se musí potýkat s velkým zdravotním hendikepem. Ve středu 13. května její verše recitovali herci divadla Point.

Pět jazyků lásky pro lepší vztahy v rodině 21. května se uskutečnila další přednáška přerovské psycholožky Mgr. Petry Kolaříkové. Tentokrát jsme se věnovali komunikaci v rodině. Vyjadřujeme se všichni stejně? A co můžeme každý udělat pro lepší atmosféru u nás doma? I na tyto otázky jsme se pokoušeli najít odpověď.

Islandský večírek Téměř stovka lidí se přišla podívat na další pořad písničkáře a spisovatele Jana Buriana. Tentokrát jsme se spolu s ním vypravili na Island. Jan Burian tam jezdí opakovaně už řadu let a vyprávěl nám o tomto ledovém ostrově z poněkud jiného úhlu, než jsme zvyklí z běžných cestopisných přednášek. Povídání o islandské historii, kultuře, hudbě, krajině i mentalitě bylo možné uspořádat díky finanční podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

26


ČERVEN

Dětský den s knihovnou Každý rok počátkem června je jedno odpoledne věnováno dětem, které v té době slaví svůj svátek. Děti všeho věku čekala trasa plná soutěžních disciplín, spousta zábavy, i trocha poučení. Oblíbené akce se zúčastnilo více než 100 dětí spolu se svými rodiči či prarodiči.

Design kolem nás 3. června prezentovali v podkrovním sále knihovny své práce studenti prostějovské oboru multimédií Střední školy designu a módy. Spolužáci, učitelé i veřejnost si mohli prohlédnout krátké animace, ukázky počítačové grafiky i návrhy produktového designu a webdesignu. Tuto akci doplňovala také výstava tištěné grafiky a designu, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov až do konce prázdnin.

Ajurvéda aneb Zdraví můžete mít jaké chcete Ájurvédští praktici Pavol Majerčák a Monika Klíčová nás 4. června seznámili s ajurvédou - tradiční indickou filozofií, která se nezabývá chorobami, ale zdravím. Spíše než na invazivní lékařské zákroky a výživové doplňky se její pozornost zaměřuje na selský rozum a prevenci v duchu hesla: Když máte "proč" žít, tak hravě zvládnete všechna "jak". Zajímavou přednášku si přišlo poslechnout více než 30 návštěvníků. 27


Senior klub Na červnovém setkání senior klubu jsme se vypravili do Slatinic. Průvodcem nám byl RNDr. Bohdan Koverdýnský. Společně jsme se prošli kolem říčky Slatinky, prohlédli jsme si vodní mlýnky, vyzkoušeli si meditaci v přírodě a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.

OD 22. ČERVNA DO 19. ČERVENCE BYLA Z DŮVODU REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU VŠECHNA PRACOVIŠTĚ KNIHOVNY UZAVŘENA

SRPEN

Luštění s knihovnou I o letošních prázdninách se uskutečnilo další kolo Luštění s knihovnou. Iveta Dedková a Bohdan Kousal z prostějovského Hádankářského kroužku Hanáci připravili pro naše čtenáře křížovku a osmisměrku. Vyplnit je bylo možné nejen v knihovně, ale i na dalších místech v Prostějově – například jste si tak mohli zpříjemnit čekání v oblíbené restauraci. Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali pět výherců, kteří získali knižní odměnu. Byli to Jarmila Bouzková, Barbora Čanková, Lenka Koňaříková, Milena Páťalová a Jaromír Seidler.

28


Prázdninové akce v knihovně pro děti Prázdniny byly v knihovně pro děti již tradičně ve znamení pravidelných akcí. Středy patřily šikulům – děti vyráběly dárečky, upomínkové předměty a další drobnosti z papíru a přírodních materiálů. Ve čtvrtek dopoledne na ně čekalo pohádkové čtení a od 12 hod. tradiční pizza kvíz, jehož nejrychlejší luštitel vyhrál pizzu. Akce probíhaly v rámci Prostějovského léta 2015.

29


ZÁŘÍ Senior klub Čtvrtý ročník Senior klubu jsme zahájili v úterý 15. září velkou akcí v Kolářových sadech. Vědomostně – dovednostní soutěž Aktivní senior připravila městská policie ve spolupráci s naší knihovnou. Soutěž byla určena všem prostějovských seniorům starším 60 let a setkala se s velkým zájmem. Na organizaci celé akce se spolupodílel také Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Střední zdravotnická škola Prostějov, ČSOP – RS Iris Prostějov a žáci a studenti prostějovských středních škol. Na soutěžící družstva čekalo patnáct stanovišť se zajímavými úkoly. Postupně si všichni vyzkoušeli například střelbu z laserové pistole, plnili úkoly týkající se bezpečnosti silničního provozu, dopravních předpisů, prevence kriminality, zdravovědy. Čekalo na ně také vyhledávání informací v encyklopediích, poznávání známých osobností regionu nebo prověření základů práce na počítači. Nejen vítězové byli odměněni spoustou hodnotných cen. Spokojeni byli úplně všichni, protože nikdo neodešel s prázdnou. Celá akce se opravdu velmi vydařila.

30


Neúplňky 16. září se konala vernisáž výstavy fotografií mladé prostějovské studentky Lucie Zelené. Výstava konceptuálních fotografií nesla název Neúplňky a sama autorka ji představila takto: „Zobrazuje lidskou bytost pátrající po tom, co by ji učinilo úplnou a celistvou. Jako bychom stále hledali naše chybějící části a přitom jsme to jen my sami, kdo nám celou dobu stojí v cestě.“ Výstavu bylo možné navštívit v Galerii Na Půdě Městské knihovny Prostějov až do začátku listopadu.

Izrael na vlastní kůži Další přednáška popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala se uskutečnila 23. září. Jeho výklad se tentokrát týkal Izraele. Navštívili jsme místa spjatá s vojenskou historií země, jako např. pevnost Masada, opevnění na Tel Danu, bojiště na Golanách nebo kibuc Deganja, ale i místa, která spojujeme se základy křesťanské víry – Safed, Tiberias, Nazareth, Capernau a Jeruzalém.

ŘÍJEN

Carmen aneb Jak používat katalog knihovny 7. října jsme především pro seniory připravili praktickou ukázku práce s elektronickým katalogem knihovny Carmen. Sami si mohli vyzkoušet, co vše jim katalog nabízí – vyhledávat si knihy z pohodlí svého domova přes internet, zadávat si rezervace nebo prodlužovat výpůjční dobu. Lekce se ukázala jako velmi přínosná a projevili o ni zájem další uživatelé, takže v pořádání těchto školení budeme určitě pokračovat.

31


Největší tajemství Třetí říše Ve čtvrtek 8. října jsme v podkrovním sále přivítali Milana Zacha Kučeru - záhadologa, hledače pokladů a autora knihy Největší tajemství Třetí říše. Jeho přednáška nás zavedla do tzv. ocelového města nacistů, do podzemního komplexu Riese v Sovích horách v Polsku, na hrad Ksiaž i na další tajemné stavby a zaujala nejen milovníky historie, ale i vojenské nadšence a záhadology.

Senior klub Domovní znamení, historické stropní klenby, zdobené portály a další zajímavosti skrývají staré domy. Mnohdy kolem nich chodíme bez povšimnutí. 13. října, na dalším setkání senior klubu, jsme se proto vypravili na procházku po náměstí T. G. Masaryka spolu s pracovnicí prostějovského muzea Mgr. Jitkou Svozílkovou. Ta nám ukázala, které zajímavé stavby a pamětihodnosti si rozhodně zaslouží naši pozornost. Na zajímavou výpravu se s námi vydalo více než 20 účastníků.

Írán – pohled do zákulisí Je Írán ďábelskou zemí? A jak se islám promítá do každodenního života jeho obyvatel? Nejen na tyto otázky se ve středu 14. října pokusil odpovědět cestovatel a publicista Jiří Sladký. Autor dvou knih ze současného Íránu, který tuto zemi navštívil už čtrnáctkrát, nám nabídnul neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů i na všední život sedmdesátimilionové, prudce se rozvíjející země. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

32


Promítání filmu pro nevidomé Další akce určená pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny se uskutečnila 20. října, opět ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum. Tentokrát jsme připravili projekci pohádkového příběhu režiséra Zdeňka Zelenky Duch nad zlato.

Proč jsme nemocní 22. října jsme se spolu s přerovskou psycholožkou Mgr. Petrou Kolaříkovou zamýšleli nad tím, proč jsme nemocní. Přednášku o tom, jak psychika ovlivňuje naše zdraví a o souvislostech nemocí z pohledu psychosomatické medicíny si přišlo poslechnout více než 50 zájemců.

LISTOPAD Den pro Izrael V pondělí 2. listopadu se konala již tradiční akce Den pro Izrael. Diskusní podvečer byl určen jak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli něco nového, tak těm, kteří tamní situaci znají a chtějí o ní diskutovat. Hosty byli přední čeští odborníci na blízkovýchodní problematiku Daniel Haslinger, RNDr. Mojmír Kallus a Ing. Daniel Žingor.

33


Bezpečné nakupování o Vánocích Přednáška odborného právního poradce Adama Plajnera ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace upozorňovala na nebezpečí spojená s nákupy přes internet. O tom, jaké nástrahy na spotřebitele čekají při nakupování vánočních dárků, jak se vyhnout podvodným e-shopům a jak vyměnit či vrátit zboží, jsme hovořili ve středu 4. listopadu.

Senior klub Na dalším setkání Senior klubu 10. listopadu jsme si opět po čase zahráli oblíbený Audiostop. Tentokrát bylo úkolem soutěžících poznávat ukázky a známé hlášky z filmů. Soutěž připravil a moderoval nevidomý Jaroslav Knejp a mezi soutěžícími se i nyní objevili členové prostějovského Tyflocentra.

Setkání s Ivou Pekárkovou Více než 60 návštěvníků zaujala beseda a autorské čtení Ivy Pekárkové, kterou jsme u nás přivítali 11. listopadu. Známá spisovatelka, ale také překladatelka a cestovatelka žije spolu se svým nigerijským přítelem v multikulturním Londýně. Vyprávěla o svém životě, o zážitcích z cest i o své tvorbě a představila dvě nové knihy Postřehy z Londonistánu a Pečená zebra. Odpovídala také na mnohé zajímavé dotazy z publika. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

34


Křest knihy Jarmily Pospíšilové 19. listopadu jsme přivítali další úspěšnou autorku. Prostějovské spisovatelce Jarmile Pospíšilové vyšla nová kniha - příběh z oblíbené edice „Původní česká detektivka“ nakladatelství Moba s názvem Šamanský bubínek. Slavnostního křtu za účasti autorky se zúčastnilo více než 50 jejích příznivců.

Souostroví Svatý Tomáš a Princ 25. listopadu nás svojí návštěvou poctila prostějovská rodačka Alena Čižmářová. Spolu se svou dcerou Janou nám přiblížily málo známé africké ostrovy v Guinejském zálivu – ostrov Svatého Tomáše a Princův ostrov. Velmi zajímavou přednášku doplnila také výstava fotografií v Galerii Na Půdě.

Sovičkiáda Po celý podzim probíhal další ročník velké literární soutěže Sovičkiáda. Děti do 15 let mohly na dětské oddělení knihovny přinášet své literární pokusy - básně nebo příběhy. Ty nejlepší práce, vybrané odbornou porotou, byly oceněny 26. listopadu na slavnostním vyhlášení vítězů. Velké finále a předání cen proběhlo za účasti dětí, rodičů, prarodičů, zástupců magistrátu, členů poroty i televizních štábů.

35


PROSINEC

Mikuláš v knihovně 3. prosince přišel za dětmi do knihovny Mikuláš. I on totiž čte velmi rád, a proto se rozhodl, že bude dohlížet na soutěže, hry a samozřejmě také na rozdávání odměn všem šikovným dětem. Oblíbené akce se zúčastnily téměř dvě stovky dětí a jejich rodičů.

Slámový den Další tradiční předvánoční akcí je slámový den. Zkušená pletařka Miroslava Zatloukalová z Brodku u Konice, držitelka titulu Nositel tradic lidových řemesel, pomáhala dětem i dospělým uplést si vlastní ozdoby na vánoční stromeček nebo třeba i něco pod něj. Akce se konala 7. prosince.

Senior klub Na dalším setkání Senior klubu, které se konalo 8. prosince, jsme se vypravili do prostějovského muzea na příjemné předvánoční posezení. Spolu s etnografem Mgr. Jiřím Ondrou jsme si povídali o adventních zvycích a o tom, jak se slavily Vánoce na Hané v dřívějších dobách.

36


Vánoční recitál Jaroslava Knejpa Další předvánoční tradicí se stal recitál Jaroslava Knejpa. Nasát vánoční atmosféru a poslechnout si pořad plný autorské poezie, povídek, vyprávění a písniček přišly asi tři desítky návštěvníků.

Zdeněk Velen – Pouliční fotografie V pátek 11. prosince se konal křest knihy fotografa a herce Zdeňka Velena. Po úspěšné výstavě v pražském Divadle v Řeznické představil autor svoje fotografie také prostějovskému publiku. Věnuje se tzv. pouliční fotografii, zachycuje život v ulicích, vztahy mezi osobami, kontexty s určitými místy a paradoxní situace, úžas i obdiv, humor a mikropříběhy okamžiků, které se často dějí bez povšimnutí - tím vším se inspiruje a baví. Výstavu jeho fotografií bylo možné navštívit v lednu v naší Galerii Na půdě.

V průběhu celého roku se snažíme veřejnosti nabízet zajímavý kulturní a vzdělávací program, který by oslovil nejen stávající čtenáře knihovny, ale také všechny ostatní obyvatele našeho města a okolí. Díky pořádání nejrůznějších besed, přednášek a workshopů se knihovna dostává mnohem více do povědomí veřejnosti, otevírá se stále novým skupinám uživatelů, kteří se k ní dostávají i jinými cestami než jen přes knihy a četbu. Akce, které pořádáme, pomáhají budovat „dobré jméno“ knihovny a přispívají ke zvýšení její prestiže. 37

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement