Page 1

Ukazatel 1.

jednotka

Výnosy celkem

Poznámka 9 125 000

2.

0

626 000

3. 4.

8 499 000

5. 6.

Náklady celkem

9 125 000

7.

1 160 000

8.

625 000

0

9. 10.

142 000

11.

512 - Cestovné

12.

513 - Náklady na reprezentaci

20 000 4 000

13. 14.

631 000 521 - Mzdové náklady

4 438 000

15. 16.

1 510 500 527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady

185 500

17. 18.

541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále

19. 20.

54X - Jiné ostatní náklady

21.

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

354 000

22. 23.

4 100 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

50 000

24.

900

25. 26.

57X - Náklady na transfery

27. 28.

0

29.

19 212

30.

osob

18

31.

osob

22

Nebytový prostor - subjekt

Stránka 1

0

Finanční plán na rok 2017  
Finanční plán na rok 2017  
Advertisement