Page 1

ROK 2014 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROSTĚJOV I v roce 2014 jsme pokračovali v trendu započatém v předchozích letech – snažíme se aktivně reagovat na čtenářské, kulturní a vzdělávací potřeby nejen našich uživatelů, ale všech obyvatel města a regionu. Chceme, aby knihovna nebyla vnímána pouze jako půjčovna knih, ale jako intelektuální a kulturní centrum města, aby poskytovala platformu pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání a byla partnerem při pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit ve městě. Svou činnost tedy nezaměřujeme pouze na registrované uživatele knihovny, ale chceme oslovit celou veřejnost. Nabízíme akce dostupné všem skupinám obyvatel, poskytujeme prostor pro aktivity různých skupin lidí a spolupracujeme s místními organizacemi a institucemi. Snažíme se oslovit co nejvíce našich stávajících i potencionálních uživatelů a vtáhnout je do dění v knihovně. Chceme, aby knihovna byla lidmi vnímána jako uživatelsky přívětivá, otevřená instituce, která plní svoji komunitní funkci. Myslíme si, že se nám daří knihovnu zviditelňovat a dostat ji do povědomí obyvatel města a celého regionu. Nezapomínáme samozřejmě na základní funkci knihovny, kterou bezesporu je půjčování knih. I zde spolupracujeme se čtenáři, kteří nám mohou prostřednictvím našich webových stránek zasílat své tipy na nákup literatury. My se jim snažíme v rámci našich možností vyjít vstříc. Neméně důležité je pro nás pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. V roce 2014 se v Městské knihovně Prostějov uskutečnilo celkem 663 přednášek, besed, autorských čtení, workshopů, výstav, soutěží a dalších akcí, kterých se zúčastnilo téměř 18 tisíc návštěvníků. Program knihovny utváříme tak, aby si z naší nabídky vybral opravdu každý. Pořádáme akce, které jsou určeny jak našim registrovaným čtenářům, tak těm, kteří do knihovny pravidelně nechodí. Snažíme se oslovit děti, studenty i seniory. K akcím, do nichž se zapojí opravdu celá veřejnost, patří např. každoroční burza vyřazených knih. Upozorňujeme také na různá literární výročí (v roce 2014 uplynulo sto let od narození Bohumila Hrabala), připojujeme se k celostátním akcím na podporu literatury a čtení (guerilla poetring – básnění v ulicích, prázdninová akce Knihoběžník). V příjemně netradičním světle ukazuje knihovnu také „férová“ snídaně a s velkou mediální odezvou se setkala literární výstava Láska na první větu. Pro propagaci knihovny využíváme tradiční i moderní média. O probíhajících a připravovaných akcích pravidelně informujeme prostřednictvím regionálního tisku a televize. S našimi příznivci komunikujeme pomocí facebooku, twitteru a instagramu a rozesíláme také newslettery informující o všech novinkách. Cílem našeho snažení je upozornit na to, že ve městě existuje knihovna, která může kromě tradičních služeb nabídnout další zajímavé a často neočekávané aktivity.

1


USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY Také v roce 2014 jsme hledali další cesty k získání potřebných finančních prostředků. Zúčastnili jsme se několika grantových řízení a podařilo se nám uspět s těmito projekty:

Knihovna nejen pro čtenáře Díky dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci projektu K 21 se v průběhu roku 2014 v Městské knihovně Prostějov uskutečňoval cyklus kulturních a vzdělávacích pořadů, který veřejnosti představil některé známé spisovatele, cestovatele a zajímavé osobnosti našeho regionu. Podařilo se uskutečnit 10 literárních a cestopisných přednášek a besed a také úspěšnou výstavu fotografií Jana Šibíka. Naše pozvání přijali spisovatelé Evžen Boček a Jarmila Pospíšilová, hudebníci Jan Burian a Richard Pachman, cestovatelé Vojtěch Alberto Sláma, Lenka Kholová, Tomáš Kubeš a Monika a Jiří Vackovi. Nejčetněji navštívenou přednáškou vůbec se pak stala návštěva socioložky Jiřiny Šiklové. Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný realizované akce navštívilo více než 600 lidí. Díky získaným prostředkům jsme mohli uspořádat i finančně náročnější akce a pozvat opravdu zajímavé hosty.

Zdravé město Prostějov Dotaci z programu Zdravé město Prostějov získal náš projekt Knihovna pro všechny generace, který se zaměřil na dvě největší skupiny našich uživatelů - děti a mládež a narůstající skupinu aktivních seniorů. Cílem projektu bylo nabídnout zajímavý volnočasový program právě těmto kategoriím našich návštěvníků. Díky dotaci jsme nakoupili materiál a odměny pro aktivity pořádané v rámci Senior klubu, Tvořivé knihovny a lekcí trénovaní paměti. Pro dětské oddělení byly nakoupeny nejen odměny pro děti, které se účastní jejich akcí a soutěží, ale podařilo se také pořídit tři „tematické kufříky“. Jde o soubory knih, her, hraček, didaktických pomůcek, případně elektronických zdrojů (CD-ROM) a dalších zajímavostí, které jsou sestavené tak, aby se z více pohledů věnovaly jednomu tématu (např. logopedie, lidské tělo, příroda a ekologie). Kufříky je možné si vypůjčit v Knihovně pro děti.

Děti učí děti Dotace z programu Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven byla využita pro nákup počítačů na dětské oddělení knihovny. Bylo tak vytvořeno kreativní a inspirativní prostředí pro děti, kde se mohou samostatně učit i společně pracovat na úkolech předpokládajících využití informační techniky, přístupu k internetu, vybraných vhodných elektronických zdrojů a online nástrojů. Byla renovována a zatraktivněna 4 veřejná přístupová místa k internetu v prostorách knihovny pro děti a mládež, sloužící jako přirozená místa pracovního, zájmového a volnočasového setkávání i individuální tvůrčí činnosti.

2


STATISTICKÉ ÚDAJE: Statistické ukazatele za rok 2014 jsou velmi potěšující. Zdá se, že došlo ke stabilizaci naší čtenářské základny. Počet registrovaných čtenářů se zvýšil jen velmi mírně - registrujeme o 10 čtenářů více než v roce 2013. Počet dětských čtenářů a počet výpůjček dokonce mírně klesl. Přibylo naopak návštěvníků knihovny. Velký nárůst jsme zaznamenali v počtu virtuálních návštěvníků knihovny a v počtu virtuálních návštěv webové stránky knihovny. Znamená to, že lidé k nám chodí častěji, i když si půjčují méně knih. Můžeme tedy usuzovat, že jsou se službami knihovny spokojeni.

Počet registrovaných uživatelů celkem: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.308

5.575

5.585

5.647

5.964

5.967

5.977

Z toho počet registrovaných uživatelů do 15-ti let: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.212

1.108

1.293

1.436

1.477

1.447

1.415

2014

Počet výpůjček: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

275.892

287.075

280.814

247.773

300.500

292.304

290.336

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

86.735

89.836

88.590

79.673

98.077

100.508

2014 103.554

3


Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6.164

6.188

6.740

5.679

6.014

6.036

8.187

Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

302

449

528

553

601

635

663

2014

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

8.146

10.156

13.253

15.281

16.489

17.225

17.943

Počet virtuálních návštěv webové stránky: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

18.350

28.237

35.488

34.372

44.228

61.925

2014 92.916

Počet virtuálních návštěvníků knihovny: (návštěvníků „přicházejících“ do knihovny přes internet, využívajících on-line služeb vyhledávání v internetovém katalogu, vstup do čtenářského konta, prodlužování výpůjček a rezervace dokumentů přes internet apod.) 2008

2009

údaj 24.087 nebyl sledován

2010

2011

2012

2013

30.676

32.909

41.679

68.616

2014 84.847

4


AKCE PRO VEŘEJNOST V roce 2014 se v Městské knihovně Prostějov uskutečnilo 663 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo téměř 18 tisíc návštěvníků.

Pro školy… Ve výše uvedených číslech jsou zahrnuty také dopolední besedy pro mateřské a základní školy, které se konají v knihovně pro děti každý všední den. Během jednoho dopoledne se při nich vystřídají 2-3 třídy dětí. Nabízíme jim mnoho besed, přednášek a předčítání zaměřených na nejrůznější témata – např. jednotlivé literární žánry, knižní ilustrátoři, bezpečnost na internetu, lidové zvyky, pravidla slušného chování, besedy o dětských spisovatelích. O zajímavou hodinu v netradičním prostředí mají pedagogové velký zájem. I dnes, v době elektronického čtenářství, se bez knihovny jen těžko obejdou také studenti prostějovských středních škol a gymnázií. Kromě samotného půjčování knih (především doporučené maturitní četby) využívají také nabídek lekcí informační výchovy. Při úvodních exkurzích se seznámí s knihovnou, dozví se, kde co najdou, jak pracovat s on-line katalogem a také to, že jim knihovna může mnoha způsoby usnadnit život a studium. Jiné besedy, přednášky a workshopy mohou být zajímavým doplňkem k učivu. Přiblíží studentům některé spisovatele, ať už významné autory našeho regionu (Wolker, Valenta, Bezruč), naše velké básníky (Mácha, Erben) nebo vybrané světové klasiky (Shakespeare, Dickens). Dalšími zajímavými a praktickými tématy mohou být např. interaktivní přednáška o e-knihách a e-čtenářství, o literatuře ve filmu, netiketě či bezpečnosti na internetu. Nově také nabízíme kurz mozkového joggingu, určený studentům střeních škol. Do všech těchto akcí se snažíme vnést co nejvíce interaktivních prvků a vtáhnout studenty do „děje.“ 5


Pro seniory… Tvořivá knihovna Výtvarná dílna určená především seniorům s velkým úspěchem pokračovala v knihovně už pátým rokem. Vždy poslední úterý v měsíci se schází skupinka seniorek, které se rády věnují ručním pracím a každý měsíc zkouší nějakou novou zajímavou techniku. Letos si dámy vyzkoušely např. výrobu dárkových tašek, jarních dekorací, šperků z korálků nebo drátkovaných zvonečků a společně se vypravily také na dva výlety. Dílna je velmi oblíbená a aktivně se do ní začaly zapojovat samy její účastnice. Předávají si navzájem své zkušenosti a těší se na společné setkání, které se stalo příjemným zpestřením jejich každodenních aktivit.

Senior klub Už v roce 2012 jsme v Městské knihovně Prostějov založili Senior klub. Jednou měsíčně (nejčastěji je to druhé úterý v měsíci) se v knihovně sejdou všichni, kdo mají zájem dozvědět se něco nového, pobavit se, sejít se se svými vrstevníky a popovídat si. V průběhu roku jsme společně navštívili např. prostějovské muzeum, botanickou zahradu nebo hvězdárnu. Vydali jsme se do Drahan prohlédnout si Muzeum Drahanské vrchoviny a do Brodku u Konice do firmy paní Jarmily Podhorné. Nejúspěšnější akcí se stala exkurze do místní palírny U Zeleného stromu, které se zúčastnilo více než 80 zájemců. 6


Senioři a počítač Těší nás váš velký zájem o počítačové kurzy pro seniory, které probíhají v mobilní počítačové učebně v podkrovním sále knihovny. První kurz se otevřel v knihovně už v roce 2013 díky iniciativě Ing. Miloslava Koláře. Od té doby už jsme nabídku kurzů rozšířili, pořádáme kurzy pro úplné začátečníky a následně pak také kurzy pro mírně pokročilé. Jejich účastníci si vyzkouší práci s myší, seznámí se s klávesnicí počítače, zkusí si napsat jednoduchý text, uložit soubor a také vyhledávat některé informace na internetu. Zdá se, že senioři jsou s kurzy velmi spokojeni. Zaznamenali jsme spoustu kladných ohlasů a všechny kurzy jsou beznadějně zaplněné na dlouhou dobu dopředu. Proto budeme v jejich pořádání pokračovat.

Trénink paměti Kurzy trénování paměti probíhají v knihovně už od r. 2010. Vede je naše kolegyně Miroslava Vyroubalová, která prošla školením České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a získala certifikát lektorky trénování paměti. O lekce trénování paměti je stále velký zájem. Zpravidla se otevírají dva paralelní podzimní kurzy pro začátečníky a následně pak

jarní kurz pro účastníky předchozích lekcí. Senioři se naučí dovednosti, které jim pomohou uchovat svoji paměť aktivní do co nejvyššího věku a také se seznámí s různými paměťovými technikami. Neméně důležité je, že se společně setkávají, navazují přátelství a stráví příjemné dopoledne v prostředí knihovny. 7


Další zajímavé akce, které chtějí zviditelnit knihovnu a přispět k podpoře knih, čtení, literatury a čtenářství…

Láska na první větu V průběhu února a března bylo možné v naší Galerii Na Půdě navštívit výstavu nazvanou Láska na první větu. Jednalo se o výstavu 100 prvních románových vět. Některé úvodní věty jsou nezapomenutelné, jiné se staly klasikou stejně jako celý román. Řada úvodních vět nepotřebuje prozrazovat, ze které knihy pocházejí. To si mohli všichni návštěvníci výstavy sami vyzkoušet. Její součástí totiž byla možnost tipovat, ze které knížky úvodní citát pochází. Tuto unikátní výstavu přímo pro prostějovskou knihovnu sestavil její nadšený spolupracovník Jan Sedláček, student historie Slezské univerzity v Opavě. Výběr zahrnoval klasiky i současné autory, české i zahraniční. Výstava se setkala s velkým zájmem ze strany návštěvníků, čtenářů, médií i ostatních knihoven.

Čtenář roku Každý rok vyhlašují české knihovny v rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů svého „čtenáře roku“. V letošním roce jsme nehledali jen jednoho čtenáře, ale chtěli jsme ocenit nejlepší „čtenářskou“ rodinu – tedy rodinu, jejíž všichni členové vlastní čtenářský průkaz, půjčují si knihy domů a rádi se účastní akcí a aktivit v knihovně. V Prostějově byli nejpilnější čtenářskou rodinou Cháberovi. Patří k našim dlouholetým a častým návštěvníkům a v loňském roce si vypůjčili celkem 307 knih. 6. března jim byl za účasti spisovatele Evžena Bočka předán tento čestný titul a dárky, samozřejmě knižní. 8


Hrabal 100 Zajímavou akcí jsme se připojili k oslavám stého výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Citáty z jeho děl nacházeli nejen ti, kdo přišli na konci března do budovy knihovny, ale i ti, kteří si třeba chtěli jen posedět na lavičce v parku. Milé, vtipné, poetické lístečky je možné využít třeba jako záložku do rozečtené knížky…

Guerilla Poetring Pokud jste na prvního máje někde našli papír nebo obálku s básní, nevědomky jste se stali účastníky akce zvané Guerilla Poetring. To by se dalo přeložit jako partyzánské básnění, nebo volněji třeba poezie v ulicích. Akce probíhala v řadě českých a moravských měst už pošesté, v Prostějově poprvé. Do tajného básnění se zapojilo několik Prostějovanů, kteří ve městě i v jeho širším okolí ukrývali básně jen tak pro radost jejich náhodných nálezců. Sdíleli tak tvorbu vlastní, nebo třeba svého oblíbeného básníka. V současné době má Guerilla Poetring nejen na sociální síti přes 1500 aktivních příznivců a do jednotlivých básnění se zapojují lidé z celé republiky.

9


Férová snídaně Druhá květnová sobota je na celém světě zasvěcena podpoře fair trade. 10. května jsme se k této kampani již potřetí připojili i my – uspořádali jsme další „férovou snídani“. Vyzvali jsme všechny, kdo mají chuť a zájem se připojit, aby přišli ke knihovně a tam jsme společně snídali – na společný piknik přinesl každý nějakou fair trade, regionální nebo doma vyrobenou dobrotu. Letos poprvé nám počasí přálo a nemuseli jsme se před deštěm schovávat do knihovny, ale využili jsme posezení v trávě v parčíku u knihovny. Snídat ke knihovně vyrazily více než tři desítky dětí i dospělých. Společně jsme tak měli možnost podpořit s celým světem systém fair trade a zodpovědnou spotřebu.

Knihoběžník Připojili jsme se také k akci Knihoběžník, která se do České republiky rozšířila už v roce 2012 ze Slovenska. Jedná se vlastně o jakési dobrodružství s knihou, o knižní verzi geocachingu. Někdo (knihoběžník - nadšenec a milovník knih) dá do oběhu označené knihy, které někde schová, ukryje a informace o tom zaznamená na webové stránce projektu. Další zájemce, který si chce knihu přečíst, ji najde a po přečtení schová na jiné místo. Kniha tak cestuje a vytváří svůj vlastní příběh. Do akce se zapojila naše kolegyně Jitka Kadlecová. Po celé prázdniny ukrývala knihy v prostějovských kavárnách a parcích a pravidelně pak o nich informovala na svém blogu i na facebooku knihovny.

10


LEDEN Poradna SOS Vždy první čtvrtek v měsíci se mohou všichni zájemci v prostorách studovny obrátit na pracovnice olomoucké pobočky Sdružení obrany spotřebitelů, které jim bezplatně pomáhají řešit konkrétní problémy týkající se spotřebitelských práv. Této služby využije každý měsíc okolo desíti zájemců.

Vzpomínka na Jiřího Wolkera Ve středu 8. ledna jsme uspořádali veřejnou vzpomínku na významného prostějovského rodáka Jiřího Wolkera, od jehož úmrtí právě uplynulo 90 let. Spolu s představiteli Magistrátu Města Prostějova jsme položili kytici k jeho památníku na nám. Edvarda Husserla.

Pohádky s Marcellou Dostálovou 9. ledna se v knihovně pro děti konalo další setkání s Marcellou Dostálovou. Prostějovská autorka pohádek a příběhů pro děti na něm předčítá, poslouchá i radí malým spisovatelům a spisovatelkám a diskutuje s nimi o tom, co právě píší a jak na to. Další setkání se uskutečnilo 13. března.

11


Senior klub První setkání senior klubu v novém roce proběhlo 14. ledna. Pro jeho účastníky jsme připravili promítání dokumentárního filmu Na stupních vítězů, které se uskutečnilo v rámci projektu Promítej i ty! Velmi zajímavý snímek představil pět sportovců – seniorů z různých koutů Evropy, kteří se připravují na seniorské mistrovství světa v atletice a ukázal, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné si uchovat i v pokročilém věku.

Československá vojenská pomoc Izraeli v době jeho vzniku První ze série přednášek Ing. Jaromíra Vykoukala s vojensko – historickou tématikou se konala 14. ledna a setkala se s velkým zájmem více než tří desítek posluchačů. Ing. Vykoukal připomněl, že po vzniku Izraele v roce 1948 poskytlo Československo novému státu významnou vojenskou i politickou pomoc a podporu.

ÚNOR Putování po tatranských chatách 10. února jsme v knihovně opět přivítali jejího emeritního ředitele Miloše Kvapila, který vyprávěl o svých výpravách do Vysokých Tater. Povídání a promítání fotografií z putování po horských chatách a útulnách nejvyššího pohoří Slovenska si nenechalo ujít více než 60 návštěvníků.

12


Senior klub 10. února jsme navštívili místní palírnu U Zeleného stromu. V průběhu exkurze jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie i současnosti jednoho z největších a nejstarších českých výrobců lihovin Starorežné Prostějov a nezapomněli jsme ani na malou ochutnávku. Akce se setkala s obrovským zájmem veřejnosti, zúčastnilo se jí 82 platících návštěvníků.

Posezení u bylinkového čaje Stalo se už příjemnou tradicí, že se vždy v únoru setkáváme s naší dlouholetou čtenářkou paní Zdeňkou Bašnou, která nám u šálku bylinkového čaje vypráví o účincích léčivých rostlin. Letos se nás 12. února sešlo více než třicet.

13


Karneval v knihovně Každoročně se v čase masopustu koná maškarní bál také v knihovně pro děti. Nejinak tomu bylo i letos. 13. února se tam sešly děti převlečené za víly, princezny,

pohádkové bytosti nebo třeba zvířata. Všechny masky soutěžily a kromě spousty legrace dostaly také malý dárek.

Sahadža meditace workshop Veřejný meditační kurz sahadža jogínů z Olomouce se v naší knihovně konal 27. února už podruhé a opět se setkal s velmi příznivým ohlasem. Každý, kdo měl zájem, si mohl prakticky vyzkoušet, jak zklidnit a harmonizovat svoji mysl. Povídání o tom, jak dosáhnout duševní rovnováhy a duchovního vzestupu si přišlo vyslechnout více než 30 návštěvníků.

BŘEZEN Knižní bazar Knižní bazar se koná pravidelně, už asi čtvrtým rokem, vždy na jaře a na podzim a těší se stále velké oblibě veřejnosti. Každý může přinést knihy, které už nepotřebuje a odnést si může ty, které ho zaujmou. Tato akce přiláká do knihovny velký počet zájemců, kteří nejsou jejími pravidelnými uživateli a je vyhledávaná jak studenty, tak např. seniory. Nového majitele najdou pokaždé nejméně dvě tisícovky knih. 14


Beseda se spisovatelem Evženem Bočkem Ve čtvrtek 6. března jsme v knihovně přivítali Evžena Bočka. On sám se sice za spisovatele nepovažuje – pracuje jako kastelán na zámku Milotice na jižní Moravě – přesto hned jeho oficiální prvotina Poslední aristokratka byla vyhlášena nejvtipnější knihou roku 2012 a získala Cenu Miloslava Švandrlíka. Také volné pokračování knihy nazvané Aristokratka ve varu si získalo mnoho nadšených čtenářů. Beseda spojená s autorským čtením byla velmi příjemným zpestřením našeho programu.

Senior klub 11. března nám Jana Šmudlová představila svůj web a obchůdek určený právě seniorům. Povídali jsme si o smysluplném trávení volného času ve zralém věku a navázali jsme s její firmou, která např. pořádá také velmi oblíbené výlety pro seniory, vzájemnou spolupráci.

Prevence zdraví Akce týkající se zdravého životního stylu patří vždy mezi oblíbené a navštěvované. Ne jinak tomu bylo s přednáškou nutričních specialistek firmy Darkfield Hany Šopíkové a Jany Miklášové, jejichž prezentace se konala ve středu 12. března.

15


Promítání filmu pro nevidomé Tradiční akce určená pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny se uskutečnila 18. března, opět ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum. Z nabídky komentovaných filmů si členové těchto organizací tentokrát vybrali pokračování oblíbeného seriálu Chalupáři.

Živly kolem nás a v nás Ve středu 19. března se konala další přednáška Anetty Pantělejevové. Prezentace nazvaná Živly kolem nás a v nás nabídla neobvyklé uchopení tohoto tématu spolu s hudebním doprovodem muzikoterapeutky Lucie Čapkové. Akci doplňovala také výstava automatických kreseb Anetty Pantělejevové, kterou mohli zájemci navštívit v Galerii Na Půdě po celý měsíc.

DUBEN Beseda se Pospíšilovou

spisovatelkou

Jarmilou

Advokátka, starostka obce Vincencov a spisovatelka v jedné osobě, to je Jarmila Pospíšilová, autorka čtenářsky velmi oblíbených společenských románů a detektivek, která žije v našem regionu. Jak zvládá všechny tyto profese a co nového připravuje pro své čtenáře, to nám řekla osobně, při setkání v knihovně ve středu 9. dubna. Velmi zdařilé besedy a autorského čtení se zúčastnilo více než 40 návštěvníků. 16


Noc s Andersenem 4. dubna se knihovně pro děti konala další Noc s Andersenem. Nocležníky byli letos žáci 4.A ze ZŠ Palackého, kteří si tuhle zvláštní noc zasloužili za výjimečnou tvořivou a aktivní činnost při hodinách v knihovně, ale i za časté samostatné návštěvy jednotlivých dětí. Čekaly je soutěže, kvizy, tvořivá dílna, předčítání, tajuplná procházka po nočním městě, návštěva divadla Point spojená s představením Velká policejní pohádka i se zkouškou kostýmů a hromada dalších taškařic. A hlavně pohádková noc ve spacáku, přímo v knihovně.

Slámový den Jako každý rok před Velikonocemi, i letos 7. dubna, si mohl každý, kdo měl zájem, vyzkoušet pod vedením zručné pletařky paní Zatloukalové z Brodku u Konice tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic. Této nabídky využilo více než 30 malých i velkých zájemců.

17


Senior klub 15. 4., na dalším setkání Senior klubu, jsme se vypravili na exkurzi do prostějovské hvězdárny. Zajímavá prezentace Karla Trutnovského nás seznámila nejen s historií hvězdárny, ale také s tím, co veřejnosti tato instituce nabízí dnes. Poutavé vyprávění si přišlo poslechnout téměř 40 seniorů.

Báječná Amazonie Ve středu 16. dubna se konala další z oblíbených cestovatelských besed. S cestovatelem a spisovatelem Vojtěchem Alberto Slámou jsme se vypravili do Amazonie za unikátními druhy fascinujících živočichů a nekonečnými pralesy, do nichž 21. století stále ještě neproniklo. Vojtěch Alberto Sláma, jehož zájmem je také kryptozoologie, se ukázal jako výborný vypravěč a téměř 50 návštěvníků přednášky opravdu zaujal.

Dny umění nevidomých na Moravě V hudebně dramatickém pásmu 23. dubna vystoupili zrakově postižení amatérští umělci z celé střední Moravy. Součástí této akce, kterou pořádala prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, byla také prodejní výstavka rukodělných výrobků osob se zrakovým postižením a výstava plastik nevidomého Jaroslava Knejpa.

18


Slet čarodějů a čarodějnic Zábavné čarodějnické odpoledne plné her a soutěží, které se konalo 24. dubna v knihovně pro děti, vyvrcholilo přehlídkou a vyhodnocením nejlepších masek.

Jobova zvěst Ve čtvrtek 24. dubna proběhla v knihovně vernisáž více než zajímavé výstavy Jobova zvěst, která nabídla konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Postavila vedle sebe klíčové texty starozákonní Knihy Job, staré 3000 let, a současné fotografie našeho významného reportážního fotografa Jana Šibíka dokumentující pohnuté osudy lidí v mnoha koutech světa. Úvodního slova a diskuse se na vernisáži ujal Alexandr Flek, český evangelikální teolog, kazatel a vedoucí překladatelského týmu v projektu Bible21. O komorní hudební doprovod se postarala prostějovská kapela Durchumdurch. Výstavu bylo možné v Galerii na půdě navštívit až do konce května.

19


KVĚTEN Senior klub Na květnovém setkání senior klubu, které se konalo 13. 5., jsme se vypravili do prostějovské botanické zahrady. Spolu s pracovnicí zahrady paní Šrámkovou a bylinkářem Pavlem Vytáskem z Litovle jsme si prohlédli zahradu v plném květu, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tom, k čemu se dá která rostlina využít a strávili jsme opravdu příjemné dopoledne. Keňa – mapování v srdci Afriky Naše pozvání přijala Lenka Kholová, studentka regionální geografii na Univerzitě Palackého v Olomouci, která působila jako dobrovolník v Keni. Během svého půlročního pobytu se spolu s dalšími evropskými dobrovolníky, v rámci projektu EUROSHA, věnovala mapování, školení humanitárních organizací a rozšiřování open-source technologií v Rift Valley. O tom, jak se žije v malém, zapadlém městečku v Africe a jaké nástrahy a výzvy čekají na evropského dobrovolníka v terénu, nám vyprávěla v pondělí 19. května.

Jan Burian: Ekologie duše 22. května jsme u nás přivítali Jana Buriana – známého písničkáře, spisovatele, moderátora a cestovatele. Jeho pořad plný písniček a vyprávění nejen o současném životě plném médií, supermarketů a superstar si přišly poslechnout asi čtyři desítky návštěvníků. Akce, která měla podtitul Co se dá dělat, abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň, se uskutečnila v rámci projektu K 21 za finanční podpory Ministerstva kultury. 20


Gejši – tajemství japonských kurtizán Přednáška Petera Dzurjaníka nám přiblížila jeden ze symbolů tradičního Japonska – gejši. Jaká byla jejich úloha dříve a jak žijí nyní? Do jejich světa jsme nahlédli 28. května.

Dětský den s knihovnou 29. května se konal už 6. ročník této tradiční akce. Děti – od těch nejmenších až do 15 let čekala spousta her a soutěží a také stanoviště městské policie. Soutěžní odpoledne plné pobavení i poučení je mezi dětmi i jejich rodiči velmi oblíbené, letos se ho zúčastnilo více než 100 soutěžících.

21


ČERVEN Mladý design Ve spolupráci se Střední školou designu a módy jsme uspořádali výstavu grafik a grafického designu. Studenti oboru multimédia prezentovali také svoje další práce – např. krátké animace, animované filmy a návrhy počítačových her. Vše představili na slavnostní vernisáži ve středu 4. června.

Senior klub 10. června, na dalším setkání senior klubu, jsme se vypravili autobusem do Drahan. Navštívili jsme tamní Muzeum Drahanské vrchoviny. Zakladatel a kurátor muzea Pavel Moš nám představil vystavené expozice a přiblížil historii tohoto kraje. Zajímavého výletu se zúčastnilo 25 seniorů.

Tomáš Kubeš: Srdce Afriky Spolu s fotografem a cestovatelem Tomášem Kubešem jsme se 12. června vydali do Střední Afriky. Navštívili jsme Kamerun, Středoafrickou republiku a Kongo - tedy země, kam se běžně nejezdí a kde i pouhý přejezd hranice znamená velké dobrodružství. Přednášku si přišlo poslechnout téměř 50 návštěvníků.

22


Krása božího stvoření aneb Detail v přírodě okem ing. Daniela Žingora Vernisáž výstavy fotografií, které se snažily makroobjektivem přiblížit tajemství přírody kolem nás, se konala 23. června za účasti autora ing. Daniela Žingora. Výstavu bylo možné navštívit po celé léto.

Výlet s Tvořivou knihovnou Pátý ročník Tvořivé knihovny jsme ukončili tradičním výletem. Tentokrát jsme se vydali do Náměšti na Hané, prohlédli jsme si zámek a prošli jsme se Terezským údolím až do Laškova. Akce se zúčastnila asi desítka nadšených příznivců tvořivé knihovny.

Malujeme stoletou dámu Po celé jaro mohli děti i dospělí nosit na dětské oddělení knihovny výtvarná dílka inspirovaná stavbou radnice, která právě letos slavila stoleté výročí. 26. června se konalo slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže a po celé prázdniny probíhala v knihovně pro děti výstava těch nejlepších prací.

23


ČERVENEC + SRPEN

Luštění s knihovnou V průběhu prázdnin se mohl každý, kdo měl zájem, zúčastnit dalšího kola oblíbené luštitelské soutěže. Iveta Dedková z prostějovského Hádankářského kroužku Hanáci připravila pro naše čtenáře křížovku. Vyzvednout si ji a vyplněnou opět odevzdat bylo možné nejen v knihovně, ale i na dalších místech v Prostějově – například jste si tak mohli zpříjemnit čekání v oblíbené restauraci. V září jsme ze všech správných odpovědí vylosovali pět výherců, na které čekala knižní odměna zakoupená díky finanční podpoře projektu Zdravé město Prostějov. Byli to: Lenka Sluková, Oldřich Trávníček, Michal Kolinský, Jaromír Výmola a Věra Náhunková.

Knihoběžník Naše kolegyně Jitka Kadlecová se připojila k celorepublikové akci Knihoběžník. Po celé prázdniny pro všechny Prostějovany připravovala „knihoběžné“ knížky, které se objevovaly na nejrůznějších místech vždy v úterý. Mohli jste je najít třeba v kavárně, u Hloučely, u knihovny, u kina nebo u muzea. Každý, kdo knihu našel, se mohl také zapojit do tohoto projektu a podílet se tak na jejím příběhu a putování světem. Knihy jsou rozmístěny po celé České republice i po Slovensku, kde tato hra vznikla. Každá kniha má na přebalu výraznou samolepku a na webu knihobeznik.cz svůj vlastní profil.

Křest knihy Jarmily Pospíšilové Prostějovská autorka Jarmila Pospíšilová, se kterou jsme se v knihovně setkali už v březnu, využila naší pohostinnosti a uspořádala v podkrovním sále křest své nové knihy. Detektivní příběh V pekle ptáci nezpívají vyšel přesně uprostřed prázdnin a slavnostního křtu se 24. července zúčastnili zástupci nakladatelství, magistrátu města, regionálních médií, ale také tři desítky jejích příznivců a čtenářů. 24


Prázdninové akce v Knihovně pro děti Prázdniny byly v knihovně pro děti ve znamení pravidelných akcí: každou prázdninovou středu se konal den šikulů – vyrábění dárečků a dalších drobností z papíru a přírodních materiálů. Každý čtvrtek dopoledne se v knihovně četly pohádky a příběhy a ve čtvrtek po poledni se řešily kvízy a rébusy a soutěžilo se o pizzu. Veškerého dění se rádi a pravidelně zúčastňují jak malí tak větší návštěvníci, rodiče i prarodiče. Prázdninové akce v knihovně pro děti byly opět součástí Prostějovského léta 2014 a zúčastnilo se jich více než 500 dětí. Materiál pro tvoření a drobné odměny pro soutěžící byly pořízeny díky projektu Zdravé město Prostějov.

25


ZÁŘÍ Feng-šuej – ideální dům Novou sezónu akcí, besed a přednášek jsme zahájili 10. září vystoupením Ing. arch. Mileny Moudré na téma feng-šuej. Prezentaci o tom, jak pomocí úprav svého bytu zlepšit i svůj život, si přišlo poslechnout více než 50 návštěvníků.

Senior klub Třetí ročník Senior klubu při Městské knihovně Prostějov jsme začali 16. září výletem do Brodku u Konice. Navštívili jsme Mgr. Jarmilu Podhornou, velice činorodou dámu, která nám představila svoji firmu na výrobu bylinných tinktur a prohlédli jsme si i její zahradu, kde léčivé rostliny pěstuje. Akce se zúčastnily téměř tři desítky seniorů.

Myanmar (Barma) 2014 k neuvěření

– země

17. září jsme v knihovně už potřetí přivítali Janu Římskou a Miloslava Kouřila. Vydali jsme se spolu s nimi do východoasijské Barmy, která zatím není turisty příliš vyhledávaná a většina obyvatel tam dosud žije tradičním způsobem života, málo poznamenaným západní civilizací. Přednášku doplňovala také výstava jejich fotografií, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na Půdě až do konce října. 26


Válka na Den smíření Další z přednášek Ing. Jaromíra Vykoukala o vojenské historii nás zavedla do Izraele. Čtvrtá arabsko-izraelská válka začala 6. října 1973 na největší židovský svátek Den smíření (Jom Kipur) a zapsala se významným způsobem do izraelské historie. Zajímavou přednášku si přišlo poslechnout asi 30 návštěvníků.

Vráťa Ebr: Bez legrace se nedá žít Spisovatel a knihkupec Vratislav Ebr nás navštívil 29. září. I když sám se za spisovatele nepovažuje, je autorem mnoha knih, které podle svých slov „přebral, vybral, přepsal a něco i napsal“. Příjemného povídání nejen o knížkách a humoru se zúčastnilo více než 40 posluchačů. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu K21.

ŘÍJEN Radek Malý dětem Každý rok se v knihovně pro děti soutěží o Supertřídu roku. Třídy, které pravidelně chodí na dětské oddělení, získávají body za své dovednosti i chování jako tým během besed v knihovně, ale každé dítko může svými návštěvami a přečtenými knížkami přispívat k lepšímu výsledku také samo. V letošním roce zvítězila třída 5. B ze základní školy Palackého. Jako odměnu od nás žáci této třídy dostali setkání s Radkem Malým. Tento básník a autor knížek pro děti byl naším hostem ve středu 1. října dopoledne. Představil dětem radosti i strasti spisovatelského řemesla, četl ukázky ze svých knih a spolu s dětmi vymýšlel básničky a limeriky. 27


Richard Pachman: Tylda Beseda, autorské čtení a také hudební vystoupení zpěváka a spisovatele Richarda Pachmana se konalo v pondělí 6. října. Téměř 60 návštěvníků si poslechlo nejen ukázky jeho hudební tvorby, ale také úryvky z nové knihy Tylda, kterou napsal spolu se svým otcem Františkem. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K21.

Senior klub Na říjnovém setkání senior klubu 14. října jsme se vypravili do prostějovského muzea. Spolu s průvodci – pracovníky muzea jsme si prohlédli některé expozice a navštívili jsme i výstavu věnovanou Drahanské vrchovině v prostorách Špalíčku. Uvítali jsme možnost odborného výkladu a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, které běžnému návštěvníkovi zůstanou skryty.

Současná společnosti očima sociologa Více než stovka návštěvníků se 15. října tísnila v podkrovním sále knihovny. Naše pozvání totiž přijala PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., známá a uznávaná socioložka, publicistka a zakladatelka gender studií v České republice. Kromě mnoha odborných prací je také autorkou několika knižních bestselerů. Ve svém vystoupení se věnovala pohledu sociologie na současnost i na dobu minulou a krátce představila také svoji novou knihu Vyhoštěná smrt. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K21 a stala se nejpočetněji navštívenou přednáškou vůbec.

28


Japonsko & Korea – do Tokia pod stan 22. října jsme u nás přivítali manžele Vackovy. Cyklocestovatelé Monika a Jiří navštívili několik desítek zemí, jsou autory čtyř cestopisných knih, mnoha článků a objevili se také na televizních obrazovkách. V roce 2010 se vydali na netradiční svatební cestu z japonského Sappora do jihokorejského Soulu. Ujeli 5044 km, ze sedel kol poznali jak obyčejný venkov, kam normální turisté zřídka kdy zavítají, tak rušné, hustě osídlené a tepající světové metropole. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K21 a nenechalo si ji ujít na šedesát příznivců cestování.

Setkání s Petrou Braunovou 31. října navštívila Prostějov spisovatelka Petra Braunová. Dopoledne se na dětském oddělení setkala se žáky sedmých tříd ze základní školy Melantrichova. Společně si povídali nejen o tom, jaké je to být spisovatelem, ale i o tom, co zajímá a trápí teenagery. Zabrousili i

k tématu bezpečnosti na internetu a sociálních sítích. Beseda se natolik vydařila, že jsme se s paní spisovatelkou dohodli na její další návštěvě v příštím roce.

LISTOPAD Den pro Izrael Diskusní podvečer o realitě Blízkého východu s předními odborníky na problematiku Izraele Danielem Haslingrem, RNDr. Mojmírem Kallusem a Ing. Danielem Žingorem se konal u nás v knihovně už potřetí. 3. listopadu se ho zúčastnilo téměř 40 návštěvníků, kteří se zapojili do zajímavé diskuse o současné světové politické situaci. 29


Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knih 4. listopadu byli prvňáčci z Masarykovy základní školy slavnostně pasováni na čtenáře knih. Slavnostního slibu se v knihovně pro děti zúčastnili nejen malí čtenáři, ale i jejich rodiče.

Senior klub Po delší přestávce jsme znovu soutěžili v Audiostopu, a to v rámci setkání Senior klubu 11. listopadu dopoledne. Oproti předchozím kolům soutěžící tentokrát nehádali ukázky z knih, ale z českých filmů. Celou soutěž opět připravil a výtečně moderoval nevidomý Jaroslav Knejp. Výborně se bavili nejen diváci, ale i soutěžící, kteří si domů odnášeli knižní výhry hrazené z projektu Zdravé město Prostějov.

Severská mytologie a fantasy Podvečer 12. listopadu byl určen všem příznivcům fantasy literatury. Zahájila jej vernisáž výstavy obrazů regionálního výtvarníka Miroslava Zapletala nazvaná „Severská mytologie a runy v obrazech“, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na

Půdě až do konce roku. Večer pak pokračoval přednáškou velkého fanouška sci-fi a fantasy literatury, knihovníka Knihovny města Ostravy, Bohdana Volejníčka, jehož prezentace nazvaná „Fantastická literatura – vše co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat“, nás provedla dějinami fantastické literatury od gotických románů, přes fantastiku Julese Verna, Tolkienova Pána prstenů, až ke králi hororů Stephenu Kingovi. 30


Promítání pro nevidomé Další promítání komentovaných filmů pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny se uskutečnilo 18. listopadu, opět ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum. Z nabídky filmů s audiopopisem jsme tentokrát vybrali pohádkový příběh režiséra Jiřího Stracha Štastný smolař.

Počítání času Proč měly věžní hodiny ve středověku pouze jednu ručičku? A jak se sestavuje kalendář podle úplňků Měsíce? Nejen na tyto otázky odpověděla přednáška Mgr. Radka Krause, která se uskutečnila 19. listopadu. Byla součástí projektu „Astronomie – součást historie a kultury lidstva“ a zabývala se sledováním a počítáním času v různých historických údobích.

Skrytá tajemství rodinných systémů

Každý z nás vychází z určitého rodinného systému, který má svůj řád a ovlivňuje všechny členy rodiny. Díky pochopení tohoto řádu a jeho skrytých souvislostí přestáváme nevědomky opakovat osudy a omyly našich předků. Řády rodin jsme poznávali spolu s Martinem a Kateřinou Doležalovými 26. listopadu.

31


Sovičkiáda Velké finále, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen dětské literární soutěže se uskutečnilo 27. listopadu za účasti představitelů magistrátu, členů odborné poroty, hromady dětí, rodičů, prarodičů i novinářů. Zaposlouchali jsme se do oceněných příběhů a jejich autoři získali věcné ceny.

PROSINEC Na stopě Shakespearovi 2. prosince se prostory knihovny přeměnily v divadelní scénu. Neobvyklý pohled na hrdiny Shakespearových děl formou „site specific“ připravili členové souborů Point a Pointík. V průběhu dobrodružné cesty po knihovně diváci putovali po scénách ze slav nýc h her Williama Shakespeara a potkávali známé postavy – Romea a Julii, Macbetha a mnoho dalších. Dopoledne byla akce určena žákům a studentům prostějovských škol, v odpoledních hodinách se mohl přijít podívat každý, kdo měl zájem. Na stopu Shakespearovi se vydala více než stovka diváků.

Mikuláš v knihovně

Jako každý rok, i letos přišel Mikuláš za dětmi do „dětské“ knihovny. 4. prosince tam dohlížel na soutěže a hry a rozdával odměny šikovným dětem. Zasoutěžit si, říct Mikulášovi básničku a vzít si sladkou odměnu přišla opět téměř stovka dětí se svými rodiči. 32


Výlet s Tvořivou knihovnou V úterý 9. prosince se příznivkyně Tvořivé knihovny vydaly na další z oblíbených výletů s knihovnou. Tentokrát se společně vypravily na vánoční prohlídku zámku v Náměšti na Hané a navštívily také olomoucké vánoční trhy.

Slámový den Tradiční předvánoční akce se konala 11. prosince v knihovně pro děti. Malí i velcí návštěvníci si tam mohli vyzkoušet pletení vánočních slaměných ozdob pod vedením zkušené pletařky Miroslavy Zatloukalové z Brodku u Konice.

Vánoční recitál Jaroslava Knejpa Pro dospělé návštěvníky bylo 11. prosince připraveno příjemné adventní zastavení – recitál prostějovského pábitele Jaroslava Knejpa plný autorské poezie, povídek, vyprávění a písniček a tentokrát také zajímavých hostů. Tato akce se postupně stala tradicí – konala se v knihovně už popáté.

Senior klub Předvánoční setkání senior klubu 17. prosince zpestřila paní Eva Suchánková svým vyprávěním o Pražském Jezulátku a o tom, jak se jeho osudy zapsaly do prostějovských dějin. Její povídání, které přispělo k příjemné předvánoční atmosféře, si přišly poslechnout asi dvě desítky návštěvníků. 33

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2014  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2014  
Advertisement