Page 1

ROK 2013 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROSTĚJOV Rok 2013 byl pro Městskou knihovnu Prostějov opět rokem plným aktivity. Veřejné knihovny v současné době nejsou jen půjčovnami knih, ale snaží se rozvíjet zejména svoji komunitní roli. I když poskytování knihovnických služeb je samozřejmě stále naší prioritou, dlouhodobě usilujeme o to, aby knihovna kromě knihovnických a informačních funkcí, plnila také funkci komunitní a stala se jakýmsi neformálním společenským centrem. Svou činnost tedy nezaměřujeme pouze na registrované čtenáře, ale chceme oslovit celou veřejnost. Nabízíme akce dostupné všem skupinám obyvatel, poskytujeme prostor pro aktivity různých skupin lidí a spolupracujeme s místními organizacemi a institucemi. Naším cílem je nabízet zajímavý kulturní a vzdělávací program, který by oslovil nejen stávající čtenáře knihovny, ale také všechny ostatní obyvatele našeho města a okolí a myslíme si, že se nám to daří. Díky pořádání nejrůznějších besed, přednášek a workshopů se knihovna dostává mnohem více do povědomí veřejnosti, otevírá se stále novým skupinám uživatelů, kteří se k ní dostávají i jinými cestami než jen přes knihy a četbu. Akce, které pořádáme, pomáhají budovat „dobré jméno“ knihovny a přispívají ke zvýšení její prestiže. Snažíme se co nejvíce spolupracovat s veřejností. Chceme oslovit naše návštěvníky a vtáhnout je do dění v knihovně. Mnohé akce se konají právě díky tomu, že si je návštěvníci knihovny sami vyžádají. Lidé za námi přicházejí s tipy a náměty na přednášky, besedy nebo výstavy. Díky zájmu seniorů vznikl už v roce 2012 při knihovně Senior klub. Sami jeho účastníci pak navrhují náplň jednotlivých setkání. Ing. Miloslav Kolář, jeden z příznivců Senior klubu, přišel s nápadem pořádat v knihovně počítačové kurzy pro seniory a sám se ujal role lektora. I s nápadem na zapojení se do projektu Promítej i ty! přišli sami čtenáři. Také výstava knižních záložek nebo férová snídaně by nemohly být uspořádány bez aktivního zapojení návštěvníků knihovny. Chceme se otevírat stále novým skupinám uživatelů, a proto využíváme také např. sociálních sítí. Komunikujeme a diskutujeme s lidmi prostřednictvím facebooku, twitteru nebo youtube. Lidé je používají nejen jako zdroj informací o akcích, nových knihách a dění v knihovně, ale i v případech, kdy se potřebují na cokoliv zeptat, vyslovit své přání a třeba i upozornit na něco, co by mohlo fungovat lépe. V rámci služby Livestream živě přenášíme některé atraktivní besedy. Ať už pro případ, že někteří zájemci nemohou na besedu přijít, nebo prostě preferují tento způsob účasti. Mnoho návštěvníků (a jejich počet stále stoupá) „přichází“ do knihovny prostřednictvím internetu. Proto i prostřednictvím webových stránek komunikujeme s našimi čtenáři a uživateli. Už v loňském roce byl zprovozněn nový katalog Carmen, který jim umožňuje např. komentovat a hodnotit knihy a doporučovat je dalším čtenářům. Zájemci se mohou přihlásit k pravidelnému zasílání seznamu nově nakoupených knih. Elektronickou poštou jim zasíláme také newsletter - tedy občasník informující o dění v knihovně. Čtenáři nám mohou rovněž elektronicky sdělovat své tipy na nákup literatury.

1


Podle dosavadních zkušeností jsou tyto aktivity veřejností velmi příznivě přijímány. Lidé jsou mnohdy překvapeni tím, co vše jim veřejná knihovna nabízí. Tyto kladné ohlasy se odrážejí i ve statistických ukazatelích. V roce 2013 vzrostl počet registrovaných čtenářů starších 15 let a vzrostl i celkový počet návštěvníků knihovny.

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY: Také v roce 2013 jsme hledali další cesty k získání potřebných finančních prostředků. Zúčastnili jsme se několika grantových řízení a podařilo se nám uspět s těmito projekty:

Knihovna nejen pro čtenáře V průběhu roku 2013 se v Městské knihovně Prostějov uskutečňoval cyklus kulturních a vzdělávacích pořadů, který veřejnosti představil několik cestovatelů, spisovatelů, významných osobností české kultury a také známých osobností našeho regionu. V rámci projektu se podařilo uskutečnit 10 přednášek a besed (cestopisných a literárních), 1 výstavu obrazů a 3 výstavy fotografií. Naše pozvání přijali např. spisovatelé Michal Čunderle, Arnošt Vašíček nebo Lenka Horňáková Civade. Také cestopisná přednáška o Číně nebo literární beseda o soukromém životě spisovatelů 19. stol. patřily k nejnavštěvovanějším akcím tohoto roku. Celkově projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. Zaznamenali jsme velké množství kladných ohlasů ze strany veřejnosti. Přednášek, besed a výstav se zúčastnilo více než 600 návštěvníků, z nichž mnozí nepatří mezi registrované čtenáře či pravidelné návštěvníky knihovny.

Zdravé město Prostějov Dotace z programu Zdravé město Prostějov byla využita především k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a aktivních seniorů. Získané finanční prostředky jsme využili mimo jiné např. k nákupu odměn a drobného občerstvení pro účastníky našich akcí. Na dospělém oddělení se s podporou Zdravého města uskutečnila soutěž Audiostop nebo letní Luštění s knihovnou a také setkání účastníků Senior klubu. Dokoupili jsme i společenské hry určené k prezenčnímu půjčovaní v čítárně a ve studovně a také materiál pro Tvořivou knihovnu. Dětské oddělení finanční prostředky využilo pro nakoupení odměn a potřebného materiálu na letní prázdninové aktivity dětí nebo např. na Noc s Andersenem a dětský den.

Teamová učebna

2


STATISTICKÉ ÚDAJE: Je velmi potěšující, že i v roce 2013 došlo k nárůstu statistických ukazatelů. Zvýšil se počet registrovaných čtenářů i počet návštěvníků knihovny. Velký nárůst jsme zaznamenali v počtu virtuálních návštěvníků knihovny a v počtu virtuálních návštěv webové stránky knihovny.

Počet registrovaných čtenářů celkem: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.308

5.575

5.585

5.647

5.964

5.967

Z toho počet registrovaných čtenářů do 15-ti let: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.212

1.108

1.293

1.436

1.477

1.447

Počet výpůjček: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

275.892

287.075

280.814

247.773

300.500

292.304

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

86.735

89.836

88.590

79.673

98.077

100.508

Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.164

6.188

6.740

5.679

6.014

6.036

3


Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

302

449

528

553

601

635

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

8.146

10.156

13.253

15.281

16.489

17.225

Počet virtuálních návštěv webové stránky: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

18.350

28.237

35.488

34.372

44.228

61.925

Počet virtuálních návštěvníků knihovny: (návštěvníků „přicházejících“ do knihovny přes internet, využívajících on-line služeb vyhledávání v internetovém katalogu, vstup do čtenářského konta, prodlužování výpůjček a rezervace dokumentů přes internet apod.) 2008

2009

údaj 24.087 nebyl sledován

2010

2011

2012

2013

30.676

32.909

41.679

68.616

4


AKCE PRO VEŘEJNOST V roce 2013 se v Městské knihovně Prostějov uskutečnilo 635 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo více než 17 tisíc návštěvníků.

Knihovna školám V těchto číslech jsou zahrnuty také dopolední besedy pro mateřské a základní školy, které se konají v Knihovně pro děti každý všední den. Během jednoho dopoledne se při nich vystřídají 2-3 třídy dětí. Nabízíme jim mnoho besed, přednášek a předčítání zaměřených na nejrůznější témata – např. večerníčky v knižní podobě, jednotlivé literární žánry, knižní ilustrátoři, bezpečnost na internetu, lidové zvyky, pravidla slušného chování, besedy o dětských spisovatelích. O zajímavou hodinu v netradičním prostředí mají pedagogové velký zájem. I dnes, v době elektronického čtenářství, se bez knihovny jen těžko obejdou také studenti prostějovských středních škol a gymnázií. Kromě samotného půjčování knih (především doporučené maturitní četby) se studenti účastní také lekcí informační výchovy. Při úvodních exkurzích se seznámí s knihovnou, dozví se, kde co najdou, jak pracovat s on-line katalogem, a že jim knihovna může mnoha způsoby usnadnit život a studium. Jiné besedy mohou být zajímavým doplňkem k učivu. Přiblíží studentům některé spisovatele, ať už významné autory našeho regionu (Wolker, Valenta, Bezruč), naše velké básníky (Mácha, Erben) nebo vybrané světové klasiky (Shakespeare, Dickens). Jinými zajímavými a praktickými tématy mohou být např. interaktivní přednáška o e-knihách a e-čtenářství, o literatuře ve filmu, netiketě či bezpečnosti na internetu. Nově také nabízíme kurz mozkového joggingu, určený především pro studenty střeních škol.

5


Pravidelné akce Poradna SOS Vždy první čtvrtek v měsíci se mohou všichni zájemci v prostorách studovny obrátit na pracovnice olomoucké pobočky Sdružení obrany spotřebitelů Mgr. Kláru Tesaříkovou a Mgr. Hanu Turčanovou, které jim bezplatně pomáhají řešit konkrétní problémy týkající se práv spotřebitelů. Této služby využije každý měsíc okolo 10 zájemců.

Autorské čtení Každý druhý čtvrtek v měsíci se v Knihovně pro děti koná tzv. Autorské čtení. Každý, kdo má zájem, má možnost vyzkoušet si přednést cokoliv ze své tvorby - knihovna mu dodá prostor i obecenstvo. Někdy nás svou návštěvou poctí také Marcella Dostálová, prostějovská autorka pohádek a příběhů pro děti, která předčítá, poslouchá i radí malým spisovatelům a spisovatelkám a diskutuje s nimi o tom, co právě píší a jak na to.

Tvořivá knihovna Výtvarná dílna, určená především seniorům, s velkým úspěchem pokračovala v knihovně už čtvrtým rokem. Vždy poslední úterý v měsíci se schází skupinka seniorek, které se rády věnují ručním pracím a každý měsíc zkouší nějakou novou zajímavou techniku. Letos si dámy vyzkoušely např. pletení slámových ozdob, práci s keramickou hlínou nebo výrobu vánočních svícnů a adventních 6


věnců. Dílna je velmi oblíbená a aktivně se do ní začaly zapojovat samy její účastnice. Předávají si navzájem své zkušenosti a těší se na společné setkání, které se stalo příjemným zpestřením jejich každodenních aktivit. Senior klub Už v roce 2012 jsme v Městské knihovně Prostějov založili Senior klub. Jednou měsíčně (nejčastěji je to druhé úterý v měsíci) se v knihovně sejdou všichni, kdo mají zájem dozvědět se něco nového, pobavit se, sejít se se svými vrstevníky a popovídat si. V průběhu roku jsme si na těchto setkáních např. promítali zajímavý dokument o Mezinárodní olympiádě seniorů, navštívili jsme prostějovský židovský hřbitov, prohlédli jsme si hanácké kroje, soutěžili jsme v Audiostopu a zahráli jsme si společenské hry. Rozhodli jsme se, že čas od času uspořádáme také nějakou „výpravu“ za poznáním našeho regionu. Často ani nevíme, kolik zajímavého máme přímo za humny. Prohlédli jsme si zámecký park, Muzeum kočárů a Muzeum hasičské techniky v Čechách pod Kosířem, vyšli jsme až na Velký Kosíř a na nově otevřenou rozhlednu.

Kromě těchto pravidelných akcí se snažíme nabízet další zajímavé přednášky, besedy a výstavy, které by podle našeho názoru mohly veřejnost zaujmout.

7


LEDEN Audiostop Na lednovém setkání Senior klubu jsme si opět po čase zahráli Audiostop. Tedy zvukovou verzi oblíbené televizního pořadu Videostop. Úkolem soutěžících je správně odpovídat na otázky moderátora, který přehrává ukázky z audioknih – z knih načtených na CD. Moderátorem a také autorem soutěže je Jaroslav Knejp. Ač je sám nevidomý, této úlohy se zhostí vždy výborně. Akci jsme uspořádali ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací pro nevidomé a slabozraké SONS a Tyflocentrum.

Město pro lidi Bytová zástavba a její urbanistické řešení ovlivňují životní styl i vztahy mezi lidmi. Jak moc je důležitá např. městská zeleň, řešení dopravní situace ve městě či zajištění kvalitní veřejné dopravy? O tom všem přednášel a diskutoval 23. ledna Ing. Arch. Stašek Žerava, který pracuje v olomouckém Ateliéru BONMOT a externě přednáší urbanismus a územní plánování na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Cestou osudu a náhody II. Ve středu 30. ledna jsme v knihovně již podruhé přivítali cestovatele a amatérského fotografa Romana Vehovského. V roce 2002 se vydal s batohem, spacákem a několika okopírovanými listy školního atlasu na cestu, která se nakonec protáhla na sedm let. O svém putování napsal knihu Cestou

8


osudu a náhody, jejíž druhý díl nazvaný Návrat s podkovou nám představil na své besedě. Popisoval své putování po Austrálii a Novém Zélandu, ale také po Japonsku, Nové Kaledonii, Indii, Thajsku, Nepálu, Srí Lance, Pákistánu a Íránu. Zajímavé vyprávění doplňovala výstava fotografií, kterou mohla veřejnost navštívit v Galerii Na půdě od 23. ledna až do konce února.

ÚNOR Senior klub 5. února jsme se v senior klubu seznamovali s moderními společenskými hrami. Deskové hry v současné době zažívají velký boom a je jich na trhu velké množství. Několik jsme jich nakoupili i do knihovny a dali jsme je k dispozici návštěvníkům čítárny. Ti si mohou hry kdykoli v knihovně půjčit a zahrát.

Karneval v knihovně Každoročně se v čase masopustu koná maškarní bál také v knihovně pro děti. Nejinak tomu bylo i letos. 7. února se tam sešly děti převlečené za víly, princezny, pohádkové bytosti nebo třeba zvířata, soutěžily a kromě spousty legrace dostaly všechny masky také malý dárek.

Posezení u bylinkového čaje Stalo se už příjemnou tradicí, že se vždy v únoru spolu s naší stálou čtenářkou paní Zdeňkou Bašnou sejdeme u šálku bylinkového čaje a poslechneme si její přednášku o sběru, využití a účincích léčivých bylin. Příjemně stráveného odpoledne si 18. února užilo téměř 30 návštěvníků.

9


Reiki – harmonie a vitalita přírody Přednášky na téma alternativní medicíny a zdravého životního stylu patří v knihovně k nejnavštěvovanějším. Také vyprávění Mgr. Rudolfa Frantise, předsedy občanského sdružení Asociace REIKI Morava, o tradičním léčebném systému a metodě harmonizace těla i mysli, která vychází z tradičních východních filozofií, se 21. února zúčastnilo téměř 60 návštěvníků.

Promítej i ty! Projekt Promítej i ty! je distribuční program festivalu Jeden svět, který umožňuje, aby se kvalitní dokumentární filmy s tematikou lidských práv dostaly k co největšímu počtu diváků po celé České republice. Ve středu 27. února jsme měli možnost v prostějovské knihovně vidět dva z nich. Film Manželka za 50 ovcí je příběhem šestnáctileté Sabere z Afghánistánu, která se stala obětí tradice obchodu s manželkami o generace mladšími – má být vyměněna za stádo ovcí. Ve snímku Tři dary se dokumentaristka Erika Hníková vydala po stopách české pomoci v Afghánistánu. Zajímavé projekce se zúčastnily asi čtyři desítky diváků.

BŘEZEN Knižní bazar Velmi často jsme dotazováni, zda přijímáme darované knihy do knihovny. Protože chceme zájemcům vyjít vstříc, už po několikáté pořádáme bazar knih, který se setkává s velkým zájmem veřejnosti. Každý , kdo chce, může přinést knihy, které už nepotřebuje a ty jsou zdarma nabízeny ostatním čtenářům. Tentokrát se knižní bazar kvůli velkému zájmu veřejnosti konal téměř celý půlrok.

10


Senior klub Na březnovém setkání Senior klubu jsme opět využili nabídky dokumentárních filmů projektu Promítej i ty! 5. března více než desítka seniorů shlédla film Na stupních vítězů. Pozoruhodný a zajímavý téměř dvouhodinový dokument představil pět sportovců - seniorů z různých koutů Evropy, kteří se připravovali na mezinárodní seniorské mistrovství světa a ukázal, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné si uchovat i v pokročilém věku.

Automatická kresba a čakry 6. března se uskutečnila už druhá přednáška Anetty Pantělejevové, tentokrát na téma čakry a opět se setkala s velkým ohlasem přišlo na ni více než 60 lidí. Úspěšná byla také výstava jejích automatických kreseb, které byly k vidění v Galerii na půdě po celý březen.

Skandinávie Ve středu 13. března jsme v podkrovním sále knihovny přivítali jejího bývalého ředitele PhDr. Miloše Kvapila. Na více než 100 fotografiích nám představil to nejlepší ze svých četných cest do Skandinávie. Jeho vyprávění si přišlo poslechnout téměř 60 návštěvníků.

Čtenář roku Každý rok vyhlašují české knihovny v rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů svého „čtenáře roku“. V roce 2013 hledaly knihovny toho nejpilnějšího dětského návštěvníka. 14. března čtenářem roku slavnostně zvolili třináctiletou Lucii Vlčkovou, která si v loňském roce vypůjčila celkem 272 knih. Kromě diplomu a čestného titulu od nás dostala také krásnou knížku a další drobné dárky.

11


Supertřída Knihovna pro děti také každoročně odměňuje nejlepší školní třídu. Letos byla za supertřídu prohlášena 4.A RG a ZŠ města Prostějova. Tato třída minulý školní rok nasbírala v tajné soutěži nejvíc bodů ze všech tříd, které do knihovny chodí. Třídy je získávají za své dovednosti i chování jako tým během besed v knihovně, ale každé dítko může svými návštěvami a přečtenými knížkami přispívat i samo. Odměnou byla dětem beseda s prostějovským rodákem, spisovatelem Michalem Čunderle, který nejen předčítal ze své první a nejznámější knížky Jak byla vosa Marcelka ráda, že je, ale také odpovídal na spoustu všetečných dotazů.

12


Slámový den 18. března si jako každý rok před Velikonocemi mohli děti i dospělí pod vedením zkušené „pletařky“ paní Miroslavy Zatloukalové vyzkoušet tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic.

Promítání filmu 19. března se konalo další promítání pro těžce zrakově postižené a nevidomé čtenáře naší knihovny. Tentokrát se jednalo o speciální zvukovou verzi filmu režisérky Věry Chytilové Pasti, pasti, pastičky. Akce se konala ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum.

DUBEN O povaze světla Odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku „Co je vlastně světlo?“ se snažila přinést přednáška Mgr. Bohumila Stoklasy z Katedry optiky Univerzity Palackého Olomouc. Zajímavé exkurze do moderní i klasické fyziky se 3. dubna zúčastnily asi dvě desítky zájemců.

Noc s Andersenem Každý rok knihovna odměňuje své nejšikovnější malé čtenáře. Pracovnice Knihovny pro děti vyberou školní třídu, která se za odměnu - za výjimečnou tvořivou a aktivní činnost při besedách, může zúčastnit pohádkové Noci s Andersenem. Děti čekají soutěže, kvízy, tvořivá dílna, předčítání, procházka po městě s překvapením, a hlavně pohádková noc ve spacáku, přímo v knihovně. V pátek 5. dubna se této pocty dostalo žákům druhého ročníku ZŠ

13


Melantrichova. Byl pro ně připraven bohatý program - navštívili Divadlo Point, vyzkoušeli si divadelní kostýmy, prohlédli si rekvizity, kulisy a divadelní zákulisí. V pořadí už dvanáctá „knihovní noc“ probíhala současně na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska, Polska a v Českých školách bez hranic.

Senior klub Na dubnovém setkání Senior klubu jsme přivítali Jarmilu Vitoslavskou. Pro rodačku z nedalekých Troubek je šití a vyšívání velkou zálibou už od dětství. Vyučila se dámskou krejčovou a postupně se propracovala až k lidovým krojům. Hanácké kroje opravuje, ručně vyšívá i šije. Snaží se uchovat a předat dalším generacím rukodělnou krásu hanácké výšivky. Každá vesnice na Hané má přesná specifika svých krojů a paní Vitoslavská kroje nejen opravuje, ale také dokumentuje. V roce 2010 se svými výrobky reprezentovala Českou republiku na výstavě Expo 2010 v Číně. Poslechnout si zajímavé povídání a také si prohlédnout krásu hanáckých lidových krojů přišlo poslechnout více než 50 návštěvníků.

14


Čína – země středu

Cestopisná beseda Mgr. Romana Řežába patřila rozhodně k těm nejzajímavějším v tomto roce. 11. dubna si ji přišlo poslechnout téměř 70 lidí. Roman Řežáb vyprávěl a promítal fotografie nejen ze svého pobytu v klášteře ve Wudangu, kde se pod vedením taoistických mnichů věnoval cvičení Taichi, ale i z dalších měst a odlehlých vesniček, které při svém pobytu v Číně navštívil.

Dny umění nevidomých na Moravě 24. dubna se podkrovní sál stal jevištěm pro několik vystoupení zrakově postižených amatérských umělců ze střední Moravy. Součástí této akce, kterou pořádala prostějovská pobočka organizace SONS, byla také prodejní výstava rukodělných výrobků osob se zrakovým postižením probíhající po celý den v prostorách půjčovny.

Slet čarodějů a čarodějnic 25. dubna se v Knihovně pro děti konalo zábavné odpoledne plné her a soutěží, které vyvrcholilo přehlídkou a vyhodnocením nejlepších masek čarodějů, strašidel a černokněžníků.

15


KVĚTEN Velká výstava knižních záložek Netradiční výstava, která se setkala s velkým ohlasem – to byla květnová výstava knižních záložek. Záleželo pouze na čtenářích, zda se taková výstava opravdu uskuteční. Jednalo se totiž o záložky, které přinesli oni sami. Sešly se záložky papírové, plastové, kovové, látkové či dokonce vyšívané, nápadité i úplně obyčejné a byla jich nakonec víc než stovka. Vybrali jsme ty nejzajímavější a vystavili je v naší Galerii Na půdě.

Senior klub V úterý 7. května dopoledne uspořádal Senior klub Městské knihovny Prostějov výpravu po prostějovských židovských památkách. Průvodkyní nám byla dlouholetá středoškolská učitelka Jaroslava Kolářová, která působila na Gymnáziu J. Wolkera a dějinami židovské kultury se zabývá velmi dlouho. Procházka začala před kostelem Církve československé husitské – dřívější synagogou, pokračovala přes bývalé ghetto ve Špalíčku až na starý židovský hřbitov za Brněnskou ulicí. Dozvěděli jsme se tak mnohé z historie, zvyklostí a tradic židovského národa, který se v Prostějově usazoval už od 15. století, vždyť Prostějov se kdysi nazýval „hanáckým Jeruzalémem.“

Férová snídaně Druhá květnová sobota je na celém světě zasvěcena podpoře fair trade, tedy obchodu dávající drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům z rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Také prostějovská knihovna v sobotu 9. května už podruhé pod heslem "Pochlub se svou

16


buchtou!" pozvala všechny Prostějováky na takzvanou férovou snídani. Každý z více než 30 návštěvníků přinesl něco dobrého a na oplátku ochutnal něco od souseda. Letos s námi posnídala i návštěva z daleké Ugandy - Solomon Nkesiga a Annette Akankwasha.

Výlet bez bariér V úterý 15. května jsme uspořádali další akce pro studenty středních škol, tentokrát na téma Jak se žije nevidomým? Promítání filmu o mladém nevidomém muži, který se musí vyrovnávat se spoustou nelehkých životních situací, ale potkávají ho také zajímavé a hezké zážitky bylo doplněno besedou s tvůrci filmu i s nevidomými čtenáři prostějovské knihovny. Akce se konala opět ve spolupráci se SONS Prostějov.

Cesta mezi tmou a světlem Až do 20. května bylo možné v naší Galerii Na půdě navštívit unikátní výstavu obrazů, které vytvořili nevidomí. Obrazy zapůjčila nadace Artevide věnující se všestranné podpoře umělecké činnosti nevidomých. Jsou vytvořeny originální Čečovou metodou, která umožňuje nevidomým tvořit a přenést na plátno svůj vnitřní svět plný zážitků, emocí, přání, představ a fantazie. Tato metoda využívá haptického (tedy hmatového) působení na čisté bílé plátno, pod kterým se nachází vrstva černé magmatické barvy. Barva se na plátně objeví až v okamžiku doteku. Vytvořená kresba je obohacena o plastický reliéf, takže nevidomí mohou svá díla, i díla jiných nevidomých, vnímat hapticky - tedy způsobem, který je jim vlastní. Také tato výstava byla uspořádána ve spolupráci s prostějovskou pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

17


Antarktida 15. května se uskutečnila další cestopisná beseda. O plavbě na historické trojstěžňové plachetnici přes Drakeův průliv do Antarktidy a o svých zážitcích z míst, kam není běžné se dostat, povídal cestovatel Jaromír Novák. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K21.

Lenka Horňáková Civade Malířka a spisovatelka Lenka Horňáková Civade se narodila v Prostějově, ale už víc než dvě desetiletí žije ve Francii. I když původně začala studovat ekonomii, nakonec vystudovala výtvarné umění na Sorbonně a věnuje se kresbě a malbě. O svém životě ve Francii napsala dvě čtenářsky velmi úspěšné knihy - Provence jako sen a Lanýže. V květnu 2013 vydala svoji třetí knihu s názvem Prioritaire Priority (Praha – Paříž). Napsala ji ve spolupráci se svou přítelkyní, také spisovatelkou Anne Delaflotte Mehdevi. Obě dámy ve čtvrtek 23. května představily svoji knihu osobně. Kromě besedy a autorského čtení se uskutečnila také vernisáž výstavy obrazů Lenky H. Civade, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov po celý měsíc.

18


Dětský den s knihovnou Tradiční dětský den s knihovnou probíhal tentokrát netradičně. Kvůli rekonstrukci Smetanových sadů nebylo možné ho uspořádat jako vždy v nedalekém parku, ale konal se ve čtvrtek 30. května přímo v knihovně pro děti. I tak se oblíbeného soutěžního odpoledne zúčastnilo téměř 200 malých soutěžících, na které čekala trasa se spoustou úkolů pro zábavu i poučení.

ČERVEN Bookwatch – knižní hlídka Ve středu 12. června zasahovala na několika místech v Prostějově knižní hlídka Bookwatch. Pod heslem „Vezměte knížku ven“ hledala náhodné čtenáře na náměstích, v parcích, na nádraží či v zahrádkách kaváren. Ti, kdo byli „zadrženi“ s knihou v ruce, získali poukaz na roční registraci v prostějovské knihovně zdarma. Usměvaví členové hlídky takto zachránili celkem dvacítku čtenářů.

19


Magdalena Dobromila Rettigová 12. června se konal další z oblíbených pořadů spolku Historia. Na krátkou dobu jsme se přenesli na počátek 20. století. Se svým pohledem na život české buditelky, spisovatelky a autorky známé Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové nás seznámil Ivan Čech, Jarmila Hlaváčová a Eva Suchánková. Půvabné představení doplňovala i malá výstava starých kuchyňských zástěrek.

Cesty do Indie – země zatracované, milované i neuvěřitelné O svých cestách do Indie, o indických městech, vesnicích, horách, plážích, čajových plantážích, buddhistických i hinduistických chrámech, o setkání s Indy, Nepálci i Tibeťany 19. června vyprávěli Jana Římská a Miloslav Kouřil. Výstavu jejich fotografií bylo možné navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov po celé léto. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Výlet s knihovnou V úterý 25. června se konal další výlet s knihovnou a tentokrát poprvé jako společná akce Tvořivé knihovny a Senior klubu. Plánovaný program jsme sice museli přizpůsobit nepříznivému počasí, ale vůbec jsme nelitovali. Návštěvu zámeckého parku i kosířské rozhledny nakonec museli oželet, ale vstřícné přijetí pana Václava Obra v Muzeu kočárů nám vše bohatě vynahradilo. Téměř dvouhodinová prohlídka muzea s jeho podrobným a strhujícím výkladem se stala výborným zpestřením deštivého dopoledne. Neméně zajímavý byl i výklad průvodce v Muzeu hasičské techniky, který zazněl pro změnu v nefalšované hanáčtině.

20


ČERVENEC + SRPEN

Prázdninové Luštění s knihovnou Po celé prázdniny se mohl kdokoli, kdo měl zájem, zúčastnit Luštění s knihovnou. Křížovku, kterou připravil spolek Luštitelů, bylo možné vyzvednout (a vyplněnou opět odevzdat) nejen v knihovně, ale i na dalších místech v Prostějově – například jste si tak mohli zpříjemnit čekání v oblíbené restauraci. Na 5 vylosovaných výherců pak v září čekala odměna – samozřejmě knižní, která byla zakoupena díky finanční podpoře projektu Zdravé město Prostějov. Byli to: Denisa Šnédarová, Jiří Hruban, Aneta Straškrabová, Ing. Jaroslav Volf a Růžena Navarová.

Prázdninové akce v Knihovně pro děti Prázdniny v Knihovně pro děti byly již desátý rok ve znamení pravidelných akcí: každou prázdninovou středu se konal Den šikulů – vyrábění dárečků a dalších drobností z papíru a přírodních materiálů. Každý čtvrtek dopoledne se v knihovně četly pohádky a příběhy a ve čtvrtek po poledni se řešily kvízy a rébusy a soutěžilo se o pizzu. Akcí, které se konaly v rámci Prostějovského léta 2012, se zúčastnilo více než 500 dětí.

21


ZÁŘÍ Senior klub 10. září jsme si zopakovali červnový výlet do Čech pod Kosířem, Tentokrát nám počasí přálo, takže jsme si spolu s průvodkyní Ing. Ivanou Erlecovou prohlédli zámecký park a navštívili jsme i místní zámek, který je nyní kvůli rekonstrukci veřejnosti uzavřen. Všech 28 účastníků, z nichž nejstařší bylo 82 let, dorazilo až na vrchol nejvyšší hanácké hory Velký Kosíř a dokonce i na ochoz nově otevřené rozhledny. Velký zájem o tuto akci nás opravdu příjemně překvapil.

Černá Hora – za romantikou na Balkán Povídání a projekce fotografií prostějovského fotografa a cestovatele Josefa France o jeho výpravě do pohoří Durmitor, Bjelasica a Prokletije v Černé Hoře se ve čtvrtek 12. září zúčastnilo asi 40 lidí. Výstavu fotografií Josefa France z této cesty bylo možné si prohlédnout v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov po celý měsíc.

22


Arnošt Vašíček: Fantastické záhady Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší planety je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit. Arnošt Vašíček, autor řady knih a televizních seriálů, nám 18. září představil nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí světa. Přednášku doplňovaly také unikátní snímky a videozáznamy. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Sahadža meditace pro každého

19. září se uskutečnil první veřejný meditační workshop pod vedením sahadža jogínů z Olomouce. Téměř 50 zájemců se seznámilo se sahadža meditací, dozvěděli se, jak zklidnit a harmonizovat svoji mysl a co dělat pro dosažení duševní rovnováhy a duchovního vzestupu. Pro velký zájem veřejnosti jsme se dohodli na dalším pokračování.

Senioři a počítač

V pondělí 23. září začal v prostějovské knihovně první kurz výuky práce s počítačem. Ing. Miloslav Kolář, jeden z aktivních příznivců Senior klubu, připravil tento kurz právě pro seniory. V osmi lekcích se prvních 10 účastníků seznámilo se základy práce na PC. Naučili se a prakticky si vyzkoušeli, jak napsat text nebo e-mail, co je to internet a k čemu ho můžeme využívat. Kvůli obrovskému zájmu veřejnosti o tento kurz, jsme se rozhodli pro jeho opakování v příštím roce.

23


ŘÍJEN Trénink paměti 2. října byl zahájen další kurz trénování paměti. Opět byl určen především seniorům a opět o něj byl velký zájem. Abychom mohli vyhovět všem zájemcům, otevřeli jsme dva běhy tohoto kurzu.

Na kole kolem světa Ve středu 2. října se uskutečnila jedna z nejzajímavějších cestovatelských besed letošního roku. Známí cyklocestovatelé Lucie a Michal Jonovi ve své multimediální show promítali fotografie i krátké filmy a vyprávěli zážitky z cesty na kole po sedmi kontinentech, která trvala 3 roky a během níž ujeli více než 68 tisíc kilometrů. Možnost setkat se s nimi osobně si nenechalo ujít více než 60 návštěvníků.

Senior klub Na dalším setkání Senior klubu jsme se v úterý 8. října vypravili na prohlídku prostějovské radnice. Spolu s průvodkyní jsme si prošli nejen přízemní prostory, ale i obřadní síň a zasedací a konferenční místnost a vystoupili jsme až na radniční věž. Akce se zúčastnily více než dvě desítky příznivců Senior klubu.

24


Promítání filmu pro nevidomé Tradiční promítání komentovaných filmů v knihovně probíhalo v úterý 15. října malinko jinak. Nejen, že jsme si připomněli legendární Chalupáře, ale přivítali jsme také Petra Maška z občanského sdružení Apogeum v Brně, které se audio popisem filmů zabývá. Dozvěděli jsme se, jak se zvukové komentáře připravují a co jejich výroba obnáší. Akce byla určena především pro nevidomé a slabozraké návštěvníky Městské knihovny Prostějov, ale mohli se jí zúčastnit i další zájemci z řad veřejnosti.

Čaj – světový fenomén

24. října nám Zlatuše Knollová přiblížila tradiční čajový obřad. Přednáška o čaji (o jeho pěstování a přípravě, o druzích čaje, o tradičních rituálech i nových trendech) byla doplněna promítáním krátkého filmu i ochutnávkou čajů. Příjemné odpoledne s šálkem v ruce si v knihovně užily asi tři desítky návštěvníků.

Lidé a místa Izraele 30. října se konala vernisáž výstavy fotografií, kterou bylo možné si prohlédnout v Galerii Na půdě Městské knihovny po celý listopad. O své zážitky a autentická svědectví z osobních setkání a rozhovorů s lidmi v Izraeli se s námi podělil autor fotografií a kurátor výstavy Daniel Žingor.

25


LISTOPAD Den pro Izrael V pondělí 4. listopadu se v knihovně už podruhé konal diskusní podvečer na téma Izrael, určený jak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli něco nového, tak těm, kteří chtějí o tomto tématu diskutovat. Hosty byli přední čeští odborníci na blízkovýchodní problematiku Daniel Haslinger, RNDr. Mojmír Kallus a Ing. Daniel Žingor. O přednášku a diskusi mělo zájem téměř 50 návštěvníků.

Utajené životy slavných Čechů aneb Partnerské vztahy v 19. stol. Spolu se spisovatelkou a literární publicistkou Martinou Bittnerovou jsme 11. listopadu nahlédli do života několika významných osobností 19. stol. – Magdaleny Dobromily Rettigové, Josefa Kajetána Tyla, Karla Hynka Máchy, Karolíny Světlé, Karla Havlíčka Borovského, Sofie Podlipské a Růženy Svobodové. Jsou to postavy známé ze školních učebnic. Ale co se ve skutečnosti skrývá za jejich učesanými životopisy? Jaké životní příběhy, lásky a mnohdy dramatické osudy tito lidé prožívali? Na to se snažily najít odpověď asi čtyři desítky účastníků zajímavé literární besedy. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Senior klub Na listopadovém setkání Senior klubu jsme si 12. listopadu opět zahráli Audiostop – tedy audioverzi oblíbeného zábavného pořadu Videostop, kterou moderoval Jaroslav Knejp. Poznávat ukázky ze zvukových nahrávek knih se pokoušeli nejen soutěžící, ale také více než 30 diváků. Knižní odměny pro účastníky soutěže byly pořízeny z finanční dotace projektu Zdravé město Prostějov.

26


Sovičkiáda Velké finále, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen dětské literární soutěže se uskutečnilo 14. listopadu v Knihovně pro děti za účasti představitelů magistrátu, členů odborné poroty, hromady dětí, rodičů, prarodičů, novinářů a televizních štábů. Zaposlouchali jsme se do oceněných příběhů a jejich autoři získali věcné ceny.

Vernisáž Adély Navarové

Na slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže navazovalo neméně slavnostní zahájení obsáhlé výstavy obrazů začínající prostějovské výtvarnice Adély Navarové, patnáctileté studentky Gymnázia Jiřího Wolkera.

Cestou necestou (ne)bezpečnou Kolumbií 20. listopadu vyprávěla a promítala fotografie ze své cesty do Kolumbie Kateřina Francová. Kolumbie je jedna z přírodně nejrozmanitějších a kulturně nejzajímavějších zemí Jižní Ameriky. Je opravdu tak nebezpečná, jak se o tom dovídáme z médií? O tom mohly diskutovat čtyři desítky návštěvníků besedy.

27


PROSINEC Mikuláš v knihovně Mikuláš čte velmi rád, a proto se rozhodl, že letos 2. prosince navštíví také Knihovnu pro děti. Dohlížel na soutěže a hry a samozřejmě taky na rozdávání odměn šikovným dětem. Zasoutěžit si, říct Mikulášovi básničku a vzít si sladkou odměnu přišla téměř stovka dětí.

Na sedmitisícovku s kardiostimulátorem Cestovatelská beseda horolezců Markéty Hanákové a Zdeňka Hodináře z Olomouce, kteří se letos v létě pokoušeli o výstup na pamírskou horu Muztagh Ata vysokou 7546 m, se uskutečnila ve středu 4. prosince. Výstavu fotografií Markéty Hanákové s názvem Himaláje – kolem Makalu na Mera Peak si mohla veřejnost prohlédnout v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov po celý měsíc.

Slámový den Tradiční předvánoční akce se konala 9. prosince v Knihovně pro děti. Malí i velcí si mohli vyzkoušet pletení slaměných ozdob pod vedením zkušené pletařky Miroslavy Zatloukalové z Brodku u Konice.

28


Výlet s Tvořivou knihovnou V úterý 10. prosince se příznivkyně Tvořivé knihovny vydaly na další z oblíbených výletů s knihovnou. Po roce se opět vypravily za krásami města Brna, navštívily Labyrint pod Zelným trhem a Starou radnici s brněnským drakem a kolem. Výlet v adventním čase končil návštěvou vánočních trhů.

Senior klub Na prosincovém setkání Senior klubu jsme už podruhé přivítali paní Jarmilu Vitoslavskou, která se věnuje šití a vyšívání hanáckých lidových krojů. Zajímavé povídání o tom, jak získala významné ocenění Nositel tradice lidových řemesel a zúčastnila se Setkání Čechů a Slováků v americkém Oaklandu jsme si vyslechli v úterý 10. prosince.

Marek Gerhard: Jak jsem fotil umělce Marek Gerhard, prostějovský fotograf působící především v oblasti fotografování uměleckých aktivit – koncertů, festivalů a divadel, nás seznámil se svou tvorbou a zážitky z ní. Výstavu jeho fotografií si mohli návštěvníci knihovny prohlédnout v Galerii na půdě v průběhu ledna.

29


Vánoční čtení pro děti Čtení vánočních příběhů především pro děti z prostějovských družin, ale nejen pro ně, bylo v Knihovně pro děti připraveno ve čtvrtek 12. prosince. Zaposlouchat do čtení vánočních příběhů, na chvilku zapomenout na všechno kolem a vrátit se do krásného světa fantazie přišlo více než 50 diváků.

Vánoční recitál Jaroslava Knejpa Pro dospělé návštěvníky bylo 12. prosince v knihovně také připraveno příjemné adventní zastavení - recitál prostějovského pábitele Jaroslava Knejpa, plný autorské poezie, povídek, vyprávění a písniček, který se v knihovně konal už po čtvrté.

Soutěž Rychlé šípy pro děti i dospělé U příležitosti 75. výročí prvního vydání komiksu Rychlých šípů jsme připravili vědomostní kvíz, ve kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet, co všechno o partě dětí a jejich autorovi vědí. Soutěž byla připravena ve dvou variantách - snadnější pro děti do 15 let, a záludnější pro ty starší. K dispozici bylo jak papírové zadání, tak elektronická verze dotazníku. Všechny správné odpovědi postoupily do slosování o hlavní ceny, kterými byli ježek v kleci v dětské soutěži, a praktická připínací lampička na knížku pro dospělé.

30


Toto je výběr těch nejzajímavějších z celkového počtu 635 akcí, které se konaly v prostějovské knihovně v roce 2013. Zúčastnilo se jich více než 17 tisíc návštěvníků. Jsme velmi rádi, že si všechny akce našly své příznivce. Díky nim se knihovna dostává do mnohem širšího povědomí obyvatel Prostějova a upevňuje tak své postavení ve městě. Knihovna je nejen místem, kde je možné vypůjčit si knihy, ale stává se také místem setkávání, poskytuje platformu pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání a stává se partnerem pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě.

31

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2013  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2013  
Advertisement