Page 1

AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 ROK 2012 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROSTĚJOV

Rok 2012 byl prvním rokem provozu Městské knihovny Prostějov v nově zrekonstruované budově na Skálově náměstí. Díky rekonstrukci se výrazně zlepšily prostory určené čtenářům a návštěvníkům knihovny. Rozšířila se plocha čítárny novin a časopisů i půjčovny knih, vznikla nová učebna v přízemí a přednáškový sál v podkroví knihovny, který je využíván k mnoha akcím. Návštěvníci knihovny získali lepší sociální zařízení a také výtah, který uvítali hlavně starší lidé, imobilní spoluobčané a matky s kočárky. Také pracovníci knihovny získali lepší pracovní zázemí.

Podle reakcí čtenářů i dalších návštěvníků knihovny jsou lidé s rekonstruovanými prostory velmi spokojeni. Vítají vylepšení a modernizaci nábytku a celkového designu knihovny. Jsme velmi rádi, že to vše se odrazilo i ve statistických ukazatelích – zaznamenali jsme větší návštěvnost knihovny i větší počet registrovaných čtenářů.

Díky novému podkrovnímu sálu můžeme uspořádat více besed, přednášek a dalších kulturních a vzdělávacích akcí. V roce 2012 se jich v Městské knihovně Prostějov uskutečnilo celkem 601. Často se dokonce koná více akcí zároveň - v učebně v přízemí probíhá lekce tréninku paměti pro seniory a ve stejný čas se koná i přednáška pro střední školu v podkroví a také knihovnická lekce pro menší děti na dětském oddělení. V chodbě ve druhém poschodí vznikla Galerie Na půdě, ve které se každý měsíc představí nová výstava fotografií, kreseb nebo grafik.

Na podzim roku 2012 začal v prostějovské knihovně fungovat Senior klub. K jeho založení nás přivedly kladné ohlasy seniorů na akce pořádané knihovnou a jsme velmi rádi, že se i tento projekt setkal s kladnou odezvou a našel si své příznivce. Účastníci Senior klubu se schází jedenkrát měsíčně a je pro ně vždy připraven zajímavý program - např. přednáška a praktická ukázka nordig walking, beseda a promítání filmu o Edvardu Valentovi, návštěva Národního domu, hraní společenských her apod. Setkávání účastníků Senior klubu přispívá nejen k jejich celoživotnímu učení, ale stává se také příjemnou společenskou událostí. Do přípravy programu se aktivně zapojují sami senioři a navrhují témata, o která by měli zájem. Máme z této spolupráce opravdu radost.

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY I v roce 2012 jsme hledali další cesty k získání potřebných finančních prostředků. Zúčastnili jsme se několika grantových řízení a podařilo se nám uspět s těmito projekty:

1


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Knihovna nejen pro čtenáře Finanční dotace Ministerstva kultury z dotačního programu Knihovna 21. století nám umožnila uskutečnit cyklus kulturních a vzdělávacích pořadů, který veřejnosti představil několik významných osobností české kultury a také několik známých osobností našeho regionu. V rámci projektu bylo uspořádáno 6 přednášek a besed a 3 výstavy. Kromě 4 cestopisných přednášek, z nichž 2 doplňovala také výstava fotografií, se podařilo uskutečnit také besedu se známým autorem oblíbených historických románů Vlastimilem Vondruškou. Významnou událostí byla i beseda s fotografem Pavlem Váchou, spojená s vernisáží jeho výstavy fotografií Tváře české literatury. Tyto akce jsou bohužel finančně náročné a nemohli bychom je financovat pouze z našich zdrojů. Jsme velmi rádi, že jsme zaznamenali velké množství kladných ohlasů ze strany veřejnosti. Přednášek, besed a výstav se zúčastnilo téměř 400 návštěvníků, z nichž mnozí nepatří mezi registrované čtenáře či pravidelné návštěvníky knihovny. Městská knihovna Prostějov se právě díky podobným akcím velmi dobře zapisuje do obecného povědomí obyvatel Prostějova.

Zdravé město Prostějov Dotace z programu Zdravé město Prostějov byla využita především k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a aktivních seniorů. V Knihovně pro děti se uskutečnil další ročník soutěže Znáš svůj park? pořádané v rámci oslav Dne dětí, konaly se pravidelné prázdninové akce Den šikulů a Pizza kvíz a nakoupili jsme odměny pro děti, které zvítězily v řadě vědomostních a dovednostních soutěží pořádaných knihovnou. Především seniorům byly určeny lekce tréninku paměti, výtvarná dílna Tvořivá knihovna a nově vzniklý Senior klub. Všechny akce se setkaly s mimořádně příznivou odezvou veřejnosti.

Rozšíření knihovního fondu pro handicapované uživatele Za finanční prostředky získané v rámci projektu Ministerstva kultury „Knihovna 21. století“ bylo nakoupeno celkem 87 titulů, které rozšířily nabídku nosičů s nahrávkami mluveného slova v Městské knihovně Prostějov. Nakoupili jsme 22 zvukových knih (určených výhradně k půjčování zrakově postiženým a zdravotně postiženým, jimž rozsah postižení znemožňuje čtení tištěných dokumentů) a 65 audioknih (zvukových nahrávek, které si mohou půjčit nejen handicapovaní uživatelé, ale i další čtenáři – např. děti, senioři, studenti). Jsme velmi rádi, že jsme mohli i díky dotaci Ministerstva kultury rozšířit knihovní fond zvukových dokumentů, který využívají především handicapovaní uživatelé knihovny.

2


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012

STATISTICKÉ ÚDAJE: Velmi potěšující je, že došlo k nárůstu statistických ukazatelů jak oproti roku 2011 (i když tehdy byly statistické údaje negativně ovlivněny rekonstrukcí knihovny, jejím stěhováním a provozem v provizorních prostorách), tak také oproti roku 2010. Nárůst o více než 20 % jsme zaznamenali v počtu návštěvníků knihovny i v počtu výpůjček – je tedy vidět, že čtenáři jsou s rekonstruovanou knihovnou opravdu spokojeni. K ještě většímu nárůstu (téměř 30 %) došlo v počtu přístupů na internetovou stránku knihovny a v počtu virtuálních návštěvníků knihovny. Od října roku 2012 funguje nová webová stránka Městské knihovny Prostějov www.knihovnapv.cz a úspěšně rozvíjíme také komunikaci se čtenáři prostřednictvím nových médií (např. facebook).

Počet registrovaných čtenářů: 2008

2009

2010

2011

2012

5.308

5.575

5.585

5.647

5.964 →

nárůst 5,6 %

Počet výpůjček: 2008

2009

2010

2011

2012

275.892

287.075

280.814

247.773

300.500 →

nárůst 21.3 %

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 2008

2009

2010

2011

2012

86.735

89.836

88.590

79.673

98.077 →

nárůst 23.1 %

Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně: 2008

2009

2010

2011

2012

6.164

6.188

6.740

5.679

6.014 →

nárůst 5,9 %

3


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012

Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 2008

2009

2010

2011

2012

302

449

528

553

601

nárůst 8,7 %

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 2008

2009

2010

2011

2012

8.146

10.156

13.253

15.281

16.489 →

nárůst 7,9 %

Počet virtuálních návštěv webové stránky: 2008

2009

2010

2011

2012

18.350

28.237

35.488

34.372

44.228 →

nárůst 28,7 %

Počet virtuálních návštěvníků knihovny: (návštěvníků „přicházejících“ do knihovny přes internet, využívajících on-line služeb vyhledávání v internetovém katalogu, vstup do čtenářského konta, prodlužování výpůjček a rezervace dokumentů přes internet apod.) 2008

2009

údaj 24.087 nebyl sledován

2010

2011

2012

30.676

32.909

41.679 →

nárůst 26.6 %

4


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 AKCE PRO VEŘEJNOST Knihovna uspořádala v roce 2012 celkem 601 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo více než 16 tisíc návštěvníků. V těchto číslech jsou zahrnuty např. dopolední besedy pro mateřské a základní školy na dětském oddělení, informační lekce a exkurze pro studenty prostějovských středních škol a gymnázií, ale také akce určené veřejnosti – besedy se spisovateli a cestovateli, přednášky na nejrůznější témata, setkání se zajímavými osobnostmi nejen prostějovského regionu a také pravidelné akce, které se konají každý měsíc.

Každý měsíc (s výjimkou července a srpna) se konají pravidelné akce:

Poradna SOS Vždy první čtvrtek v měsíci se mohou všichni zájemci v prostorách studovny obrátit na pracovnice olomoucké pobočky Sdružení obrany spotřebitelů Mgr. Kláru Tesaříkovou a Mgr. Hanu Turčanovou, které jim bezplatně pomáhají řešit konkrétní problémy týkající se práv spotřebitelů. Této služby využije každý měsíc 5 – 10 zájemců.

5


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Knihovna Marcelly Dostálové Každý druhý čtvrtek v měsíci se na dětském oddělení koná setkání dětí s prostějovskou spisovatelkou Marcellou Dostálovou. Prostějovská autorka pohádek a příběhů pro děti předčítá, poslouchá i radí malým spisovatelům i spisovatelkám. 13. prosince představila svoji novou knihu Kouzelné a moderní pohádky pro zvědavé děti.

Tvořivá knihovna Výtvarná dílna určená především seniorům s velkým úspěchem pokračovala v knihovně už třetím rokem. Vždy poslední úterý v měsíci se schází skupinka seniorek, které se rády věnují ručním pracem a každý měsíc zkouší nějakou novou zajímavou techniku. Letos si dámy vyzkoušely např. drátkování, výrobu vánočních svícnů a adventních věnců nebo práci s keramickou hlínou. Dílna je velmi oblíbená a aktivně se do ní začaly zapojovat samy její účastnice. Předávají si navzájem své zkušenosti a těší se na společné setkání, které se stalo příjemným zpestřením jejich každodenních aktivit.

Kromě těchto pravidelných akcí se snažíme nabízet další zajímavé přednášky, besedy a výstavy, které by podle našeho názoru mohly veřejnost zaujmout. V roce 2012 to byly např. akce:

6


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 LEDEN Bezpečnost pro seniory 9. ledna se konala velmi zajímavá beseda určená především seniorům. Pracovnice preventivně – informační skupiny Policie ČR Eva Čeplová se zaměřila na prevenci násilné kriminality. Na mnoha konkrétních praktických příkladech ukázala, s čím se mohou senioři v dnešní době setkat, jak mají reagovat a čeho se mají vyvarovat.

Z tvorby Táni Krejsové Odpoledne 11. ledna zpříjemnila všem návštěvníkům knihovny beseda s regionální autorkou Táňou Krejsovou. Její hosté - Jarmila Hlaváčová, Alice Gregušová a Aleš Procházka přečetli několik povídek této prostějovské spisovatelky, které publikovala především v 70. a 80. letech v časopisech i knižně.

Jak zlepšit naše vztahy? Přednáška Mgr. Taťány Ságlové, která se konala 18. ledna, byla věnována sebepoznání a tzv. systemickým konstelacím. Nabídla trošku jiný pohled na vztahy s našimi nejbližšími – s rodiči, sourozenci, dětmi, partnery, ale i např. kolegy na pracovišti. Zajímavý výklad byl doplněn i praktickou ukázkou.

7


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Valenta 111 23. ledna jsme si připomněli 111. výročí narození prostějovského rodáka, novináře a spisovatele Edvarda Valenty. Aleš Procházka a Vojtěch Pospíšil přečetli několik úryvků z jeho knih a položili květiny k pamětní desce na budově knihovny.

Audioknihy frčí Zájem o audioknihy v Česku je stále větší a díky chytrým telefonům a tabletům je čeká raketový růst. Co jsou to audioknihy? Jaké jsou jejich výhody a komu jsou vlastně určeny? Nejen na tyto otázky 26. ledna odpovídaly Alžběta Škytová a Kateřina Kapounová z portálu Audioknihy.net. Pro studenty Gymnázia Jiřího Wolkera připravily prezentaci audioknih i zábavné soutěže na toto téma.

ÚNOR Muži kolem Marie Terezie II. 1. února se konalo pokračování úspěšného představení o životě Marie Terezie. Divadelnice a členky spolku Historia Eva Suchánková a Jarmila Hlaváčová nás seznámily se svým pohledem na životní osudy této panovnice. Ke strohé přednášce mělo jejich vystoupení daleko, zvolily mnohem zajímavější formu scénického čtení a divadelního představení, což ocenilo více než 40 diváků velkým

8


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 potleskem.

Banát – cesta do vlastní minulosti Minulost, přítomnost i budoucnost rumunských krajanů nám 15. února přiblížil Mgr. Ivo Dokoupil ze společnosti Člověk v tísni, který se věnuje dokumentaci života Čechů v rumunském Banátu a propagaci této oblasti. Přednášky se zúčastnilo více než 50 návštěvníků a byla doplněna také výstavou fotografií, kterou bylo možné vidět v Galerii Na půdě knihovny po celý měsíc.

Povídání o filmování Především studentům středních škol bylo určeno setkání s mladým hercem a prostějovským rodákem Václavem Stojanem, které se konalo 16. února. Vyprávěl nejen o herecké profesi, ale i o svých zážitcích z natáčení českého fantasy filmu Poslední z Aporveru.

Informační (ne)bezpečí I naše knihovna se připojila k mezinárodnímu Dni bezpečnějšího internetu, který připadl na 7. února. Po celý měsíc byl na dětském oddělení, ale i na webu knihovny pro všechny děti připraven soutěžní kvíz, ve kterém si mohly prověřit své znalosti bezpečného chování na internetu. Vítězka kvízu byla slavnostně odměněna. Pro rodiče dětí byly připraveny 2 přednášky, na kterých si mohli prakticky vyzkoušet, co vše je možné udělat pro větší bezpečí jejich dětí. (Ne)bezpečným světem internetu je provázel kolega Tomáš Štefek.

9


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Čteme ušima 22. února vyprávěl nevidomý muzikant Jaroslav Knejp a klient olomouckého Tyflocentra Aleš Příborský o tom, jak se žije nevidomým. Tato akce byla uspořádána ve spolupráci s prostějovskou pobočkou Tyflocentra a byla určena studentům středních škol. Byla zaměřena také na propagaci audioknih – odtud byl tedy odvozen i název akce „Čteme ušima“.

Dickens 200 Při příležitosti 200. výročí narození anglického spisovatele Charlese Dickense připravila Městská knihovna Prostějov na 23. února ve spolupráci s Divadlem Point ohlédnutí za úspěšným muzikálem Čajzni škváru, Olivere!, který vznikl podle Dickensova románu Oliver Twist. Beseda s interprety byla doplněna videoprojekcí a ukázkami z představení a jejího moderování se ujal Aleš Procházka, jako režisér a autor muzikálu.

Karneval v knihovně V Knihovně pro děti se ve stejný den sešly princezny, čarodějnice, víly a další bytosti. Dováděly při zábavných hrách a soutěžích a netrpělivě čekaly na slavnostní vyhlášení nejlepší masky. Jedenáctého ročníku maškarního reje se zúčastnila desítka dětí i se svými rodiči.

10


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 BŘEZEN Knižní bazar Po předchozích dobrých zkušenostech jsme se rozhodli v rámci akce Březen měsíc čtenářů opět na chodbách knihovny otevřít „Knižní bazar“. Každý, kdo měl zájem, mohl po celý březen přinést knihy, které už nepotřebuje, a nabídnout je zdarma ostatním čtenářům. Sám si pak mohl odnést jiné publikace, které ho zaujaly. Další pokračování bazaru se pak uskutečnilo v říjnu.

Tabubu aneb Nebojme se rakoviny Beseda s Janou Koželskou, ředitelkou sdružení Arcus – Onko Centrum, nositelkou Ceny Olgy Havlové a signatářkou Pařížské charty proti rakovině se konala 1. března. Po promítání filmu s osobními příběhy lidí, kteří překonali onkologické onemocnění, se rozpoutala zajímavá diskuse o onemocnění, které se podle statistik týká každého třetího člověka v České republice.

Posezení u bylinkového čaje 5. března jsme se sešli už podruhé na posezení u bylinkového čaje s dlouholetou čtenářkou knihovny Zdeňkou Bašnou. Příjemné odpoledne bylo doplněno přednáškou o léčivých bylinách a jejich praktickém využití.

Promítání filmu 13. března se konalo další promítání pro těžce zrakově postižené a nevidomé čtenáře naší knihovny. Tentokrát se jednalo o speciální zvukovou verzi nového filmu režiséra Jiřího

11


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. Akce se konala ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum.

A vi to celé Prostějov 14. března se konal křest knihy regionálního autora Karla Foltina A vi to celé Prostějov. Kniha příběhů, povídek a pověstí ze starého Prostějova vyšla nákladem Městské knihovny Prostějov. Křest se konal za účasti autora a ve spolupráci s Divadlem Point. Byli jsme mile překvapeni zájmem veřejnosti o tuto akci, navštívilo ji téměř 60 lidí.

Čtenář roku I v roce 2012 hledaly knihovny v rámci celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů svého „Čtenáře roku“. Měl se jím stát ten, kdo je čtenářem knihovny nejdéle. Tento čestný titul byl 14. března slavnostně udělen panu Zdeňku Holzerovi. Registrovaným čtenářem Městské knihovny Prostějov je už od roku 1939. Tehdy mu bylo 7 let, jeho otec byl knihař a možná dodnes se dají ve fondu naší knihovny najít knihy s razítkem jeho firmy. Pan Holzer je tedy věrným čtenářem knihovny již víc než sedmdesát let a

12


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 díky tomuto „rekordu“ se stal také Čtenářem roku Olomouckého kraje.

Via Baltica Ve středu 21. března se mohli návštěvníci knihovny zúčastnit besedy s fotografem a cestovatelem Josefem Francem, který vyprávěl a také promítal film o putování spolku Hanácké sekce po Lotyšsku a Estonsku. Fotografie z této cesty bylo možné vidět v Galerii Na půdě knihovny po celý březen.

Slámový den 22. března si jako každý rok před Velikonocemi mohli děti i dospělí pod vedením zkušené „pletařky“ paní Miroslavy Zatloukalové vyzkoušet tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic.

Dětská scéna 22. března se v podkrovním sále knihovny konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Porotě se představila nejstarší věková hranice, tedy děti od 13 do 15 let.

13


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012

Trénink paměti Tentokrát byly lekce tréninku paměti určeny pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny. Kurz vedla knihovnice Mirka Vyroubalová a připravila ho ve spolupráci s prostějovskou pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

Noc s Andersenem Každý rok knihovna odměňuje své nejšikovnější malé čtenáře. Pracovnice Knihovny pro děti vyberou školní třídu, která se za odměnu - za výjimečnou tvořivou a aktivní činnost při besedách, může zúčastnit pohádkové Noci s Andersenem. Děti čekají soutěže, kvízy, tvořivá dílna, předčítání, procházka po městě s překvapením, a hlavně pohádková noc ve spacáku, přímo v knihovně. V pátek 30. března se této pocty dostalo žákům druhého ročníku ZŠ Melantrichova. Byl pro ně připraven bohatý program navštívili Divadlo Point, vyzkoušeli si divadelní

14


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 kostýmy, prohlédli si rekvizity, kulisy a divadelní zákulisí. V pořadí už dvanáctá „knihovní noc“ probíhala současně na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska, Polska a v Českých školách bez hranic.

Audiostop 12. dubna se prostějovské knihovně konala premiéra soutěžní hry Audiostop. Jednalo se o audio verzi oblíbeného zábavného pořadu Videostop. Pět soutěžících – pravidelných návštěvníků hudebního oddělení - poznávalo ukázky z audioknih – tedy z knih načtených na CD. Tvůrcem a zároveň moderátorem soutěže byl Jaroslav Knejp, který se, ač je sám nevidomý, zhostil svého úkolu opravdu výborně.

Automatická kresba Co si vlastně představit pod pojmem automatická kresba? Anetta Pantělejevová ve své přednášce hovořila 18. dubna nejen o automatické kresbě, ale také o duchovní energii, čakrách, energetických obrázcích a mandalách. Beseda byla doplněna výstavou jejích kreseb v Galerii Na půdě.

Nenechte se napálit Jak bezpečně nakupovat v obchodech i na internetu? Jak se bránit fintám nepoctivých obchodníků a jak postupovat při reklamaci zboží? Na tyto otázky odpověděla přednáška Mgr. Hany Turčanové – pracovnice olomoucké pobočky Sdružení obrany spotřebitelů, která se konala 19. dubna.

15


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Slet čarodějů a čarodějnic 25. dubna se v Knihovně pro děti konalo zábavné odpoledne plné her a soutěží, které vyvrcholilo přehlídkou a vyhodnocením nejlepších masek čarodějů, strašidel a černokněžníků.

KVĚTEN Sebepoznání aneb Čísla a my Co vše nám mohou říci čísla? Co o nás vypovídá naše životní číslo, datum narození a jméno? Jak vnímáme sami sebe? Na to se snažila odpovědět přednáška Magdaleny Hudecové, která se konala 9. května, a týkala se numerologie, ale také sebepoznání, vztahů a horoskopů.

Mladí v hledí knihovny Ve dnech 15. a 16. května se v prostějovské knihovně uskutečnil celostátní seminář Sekce experimentálního knihovnictví určený pracovníkům knihoven z celé České republiky. Jednalo se o jakýsi workshop – tedy inspirativní setkání lidí, kteří se v knihovnách věnují práci s mladými čtenáři. Akce, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Městskou knihovnou v Třinci a v Poličce, se zúčastnilo téměř 50 knihovníků a setkala se s velmi příznivým ohlasem.

16


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012

Férová snídaně V sobotu 12. května mohl každý, kdo měl chuť posnídat v knihovně. I tato instituce se totiž připojila k celosvětové podpoře hnutí fair trade a pod heslem „Pochlub se svou buchtou“ pozvala všechny zájemce na takzvanou férovou snídani. Kvůli nepřízni počasí se nedalo snídat venku, ale i piknik v prostorách studovny stál za to. Úspěšnou akci chceme opakovat i v příštím roce.

Cestování po Peru Více než 50 návštěvníků se 23. května zúčastnilo zajímavé přednášky Mgr. Romana Řežába o jeho putování po Peru. Poutavé vyprávění zážitků nás vtáhlo do malebného prostředí pohoří Cordilera Blanca, na starobylá území Inků Machu Picchu, na jezero Titicaca i do běžného života obyvatel Peru. Přednášku doprovázela po celý měsíc také výstava fotografií v Galerii Na půdě.

17


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Dětský den s knihovnou 31. května bylo pro děti přichystáno oblíbené soutěžní odpoledne ve Smetanových sadech. Na děti všeho věku, na pravidelné návštěvníky knihovny, ale i na náhodné kolemjdoucí, čekala v parku trasa se spoustou soutěžních disciplín, včetně stanoviště městské policie nebo knihovny ve stanu. Za zábavou i poučením přišly téměř dvě stovky dětí.

ČERVEN

Radek Malý V rámci přehlídky MedArt se 7. června v Knihovně pro děti uskutečnila beseda s olomouckým básníkem, překladatelem a

18


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 autorem knížek pro děti Radkem Malým, držitelem ceny Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež roku 2012. Děti si poslechly jeho básničky, dozvěděly se, jak se píší a odpovídaly na spisovatelovy hádanky a samy se také snažily nějaké vymyslet. Všechny odcházely opravdu s nadšením.

Pouští a pralesem prózy a poezie 12. – 15. června se v podkrovním sále konala literárně – dramatická inspirační dílna Gabriely Sittové na téma přednesu a interpretace textu. Semináře se konaly v rámci festivalu poezie Wolkerův Prostějov.

Příroda a lidé ostrovů Indonésie a Bornea O své postřehy s cest po jihovýchodní Asii se 20. června podělili Jana Římská a Miloslav Kouřil. Téměř měsíc cestovali po indonéských ostrovech a jejich poutavé vyprávění se protáhlo na více než dvě hodiny. Cestopisnou přednášku opět doplňovala výstava fotografií v Galerii Na půdě.

Tajemství a kouzlo barev 27. června se v knihovně konala přednáška na úplně jiné téma - Martina Šimáčková mluvila o barvách a módě. Její povídání o barevných kombinacích a barevné typologii, o vlivu barev na člověka a o možnostech jejich využití si přišlo poslechnout téměř pět desítek návštěvníků, či spíše návštěvnic.

19


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 ČERVENEC A SRPEN Luštění s knihovnou Po celé prázdniny se mohl kdokoli, kdo měl zájem, zúčastnit Luštění s knihovnou. Křížovku, kterou připravil spolek Luštitelů bylo možné vyzvednout (a vyplněnou opět odevzdat) nejen v knihovně, ale i na dalších místech v Prostějov – například jste si tak mohli zpříjemnit čekání v oblíbené restauraci. Na 5 vylosovaných výherců pak v září čekala odměna – samozřejmě knižní, která byla zakoupena díky finanční podpoře projektu Zdravé město Prostějov.

Prázdniny v Knihovně pro děti byly již desátý rok ve znamení pravidelných akcí: každou prázdninovou středu se konal Den šikulů – vyrábění dárečků a dalších drobností z papíru a přírodních materiálů. Každý čtvrtek dopoledne se v knihovně četly pohádky a příběhy a ve čtvrtek po poledni se řešily kvízy a rébusy a soutěžilo se o pizzu. Akcí, které se konaly v rámci Prostějovského léta 2012, se zúčastnilo více než 500 dětí.

20


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012

ZÁŘÍ Čtení z tvorby Marcely Prázdné Novou sezonu „knihovních“ akcí jsme po prázdninách zahájili 12. září literárním odpolednem. Čtení z poezie regionální autorky Marcely Prázdné, která se musí potýkat s velkým zdravotním handicapem, se ujali herci divadla Point.

Setkání s Vlastimilem Vondruškou 20. září se konala beseda s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, jehož knihy patří i v naší knihovně k těm nejžádanějším a nejčtenějším. Tato dlouho očekávaná akce se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva kultury, v rámci projektu Knihovna nejen pro čtenáře a zúčastnil se jí rekordní počet návštěvníků – do podkrovního sálu se jich vešlo téměř osmdesát.

Zapomenuté výpravy Otto Horského

21


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Přednáška prostějovského rodáka, geologa a cestovatele Otto Horského o výzkumných expedicích na Kubě a v Peru.Tento přední český odborník v oboru hydrogeologie pracoval dlouhá léta jako expert v zemích Latinské Ameriky, specializoval se na inženýrsko – geologický průzkum pro přehrady a jiná vodní díla. Výsledky své práce zpopularizoval v několika cestopisných knihách. Akce byla opět součástí projektu Knihovna nejen pro čtenáře a byla doplněna i výstavou fotografií O. Horského „Expedice Titicaca 2004“.

Chraňme knížky Během letních prázdnin se mohl každý, kdo měl zájem, zastavit v Knihovně pro děti a zúčastnit se výtvarné soutěže Chraňme knížky. Úkolem bylo vlastními obrázky ilustrovat příručku o tom, jak se správně chovat ke knihám. Každý soutěžící nakreslil deset obrázků podle předem zadaného popisu a vznikl tak komiks. Po prázdninách se sešlo více než 300 dílek, ze kterých odborná porota vybrala ty nejpovedenější a jejich autory odměnila. Z nejlepších obrázků pak byla uspořádána také výstava.

Senior klub V úterý 25. září se v Městské knihovně Prostějov poprvé sešel „Senior klub“. Otvírá se jednou za měsíc a zúčastnit se může každý, kdo má zájem o dění kolem sebe, chce se seznámit s novými lidmi, potkat se se svými vrstevníky a také se dozvědět něco nového. V říjnu jsme promítali životopisný film o prostějovském rodákovi, spisovateli Edvardu Valentovi. V listopadu jsme vyzkoušeli nordic walking a v prosinci jsme si prohlédli zákulisí Městského divadla a Národního domu v Prostějově. Přijít může každý, tedy nejen ten, kdo je registrovaným čtenářem naší knihovny. Jsme velmi rádi, že se

22


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 tato akce setkala s příznivou odezvou, senioři se začali aktivně zapojovat do přípravy programu a sami navrhují témata, o která by měli zájem.

ŘÍJEN Grafologie Přednáška Mgr. Nadi Žondrové nám 3. října umožnila nahlédnout do základů grafologie, kterou je možné vnímat nejen jako nauku o grafologických znacích a jejich významech, ale také jako jednu z cest k sebepoznání.

Hustomegakrutopřísně chytrá třída 8. října byla slavnostně odměněna třída, která byla na základě průběžného celoročního hodnocení zvolena třídou nejpilnějších návštěvníků knihovny. Byli to žáci 4. ročníku ze Základní školy a reálného gymnázia na Studentské ulici, spolu s paní učitelkou Hanou Zbořilovou. Za svoji snahu získali nejen výborný dort, ale také příslib účasti na besedě se spisovatelem nebo spisovatelkou dětských knih.

23


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Tepny krajiny 10. října vyprávěl vedoucí slovesné redakce Českého rozhlasu Olomouc, scénárista, dramaturg, fotograf a milovník krajiny Mirek Kobza o svém putování podél řek za památkami, přírodou a lidmi Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Ve svém vyprávění se vydal podél toků řek od pramenů až k jejich ústí a připomněl i pozoruhodná místa v jejich okolí. Akce se konala opět díky podpoře Ministerstva financí, v rámci projektu Knihovna nejen pro čtenáře.

Trénink paměti 15. října byl zahájen další kurz trénování paměti. Pod vedením lektorky – naší kolegyně Mirky Vyroubalové se účastníci kurzu seznámili s tím, jak je možné si co nejdéle udržet své duševní schopnosti. Nejen, že se seznámili s paměťovými technikami, ale také se setkali se svými vrstevníky, navázali nová přátelství a strávili příjemné dopoledne v prostředí knihovny. Tato akce byla určena především seniorům a konala se s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

Ezechiel Ambros Prostějovská muzikoložka Ingrid Silná představila 25. října svoji knihu o Ezechielu Ambrosovi, otci hudebního skladatele Vladimíra Ambrose, po němž je pojmenována zdejší Základní umělecká škola. Přednášku o této významné regionální osobnosti doplňovala také výstava reprintů a fotografií v Galerii Na půdě knihovny.

24


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knih 30.října byli prvňáčci z Masarykovy základní školy slavnostně pasováni na čtenáře knih. Slavnostního slibu se v Knihovně pro děti zúčastnili nejen malí čtenáři, ale i jejich rodiče.

LISTOPAD

Promítání filmu 6. listopadu se konalo další promítání pro těžce zrakově postižené a nevidomé čtenáře naší knihovny. Tentokrát jsme promítali komedii režiséra Milana Šteindlera Vrať se do hrobu.

Literární Haná Ve středu 7. listopadu se v Národním domě uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže neprofesionálních autorů starších 18 let, kterou pořádala Knihovna Kroměřížska, Městská knihovna Prostějov a Knihovna města Olomouce pod záštitou starostky města Kroměříže, primátora města Prostějova a primátora města Olomouce. Hostem slavnostního vyhlášení výsledků byla známá herečka Valérie Zawadská.

25


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Den pro Izrael Diskusní podvečer určený všem, kteří se chtěli dozvědět o Izraeli něco nového, ale i těm, kteří chtěli na toto téma diskutovat se konal 8. listopadu. Hosty a moderátory diskuse byli přední čeští odborníci na blízkovýchodní problematiku Daniel Haslinger, RNDr. Mojmír Kallus a Ing. Daniel Žingor. Zajímavé besedy se zúčastnilo více než 50 návštěvníků.

Sovičkiáda 14. listopadu se uskutečnilo velké finále, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen dětské literární soutěže Sovičkiáda, které se konalo za účasti odborné poroty a náměstkyně primátora Mgr. Ivany Hemerkové. Letošní ročník Sovičkiády byl už v pořadí jedenáctý. Z těch nejlepších literárních příspěvků – povídek, příběhů a básniček psaných dětmi jsme sestavili a vydali sympatickou knížku nazvanou prostě „Sovičkiáda – to nejlepší z let 2001 – 2011“. Je k dostání v Knihovně pro děti.

Veršovánky a focomgrafie Beseda 14. listopadu představila veřejnosti široké pole působnosti prostějovského konstruktéra, designéra, ale i fotografa, výtvarníka a publicisty Bohumila Olšanského. Výstavu jeho „focomgrafií“ bylo možné navštívit v Galerii Na půdě po celý listopad.

26


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Tajuplnou Afrikou 21. listopadu navštívil knihovnu přerovský cestovatel Jiří Mára, který spolu se svou rodinou – manželkou Alenou a synem Jirkou, který je upoután na invalidní vozík – procestoval už pět kontinentů. Vyprávěli nám o své cestě do jižní Afriky, kde navštívili JAR, Namibii, Botswanu a Zimbabwe. Beseda byla doplněna promítáním fotografií, videosekvencí i ukázkami domorodé hudby. Také tato akce se konala díky podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu Knihovna nejen pro čtenáře.

Mikulášský den Už 29. listopadu přišel do Knihovny pro děti Mikuláš, čert i anděl a dohlížel na soutěže a hry dětí a také rozdával odměny. Zasoutěžit si, říct Mikulášovi básničku a vzít si sladkou odměnu přišlo téměř 100 dětí, knihovna praskala ve švech, rodiče byli pyšní a děti spokojené.

PROSINEC Prodejní výstava ČČK Módní přehlídkou originálních batikovaných oděvů byla v pondělí 3. prosince zahájena prodejní výstava prostějovského Oblastního spolku Českého červeného kříže. Nákupem výrobků lidé přispěli na humanitární aktivity ČČK. Módní přehlídka se konala ve spolupráci

27


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 se střední školou ART ECON Prostějov.

Pavel Vácha: Tváře české literatury 5. prosince se konala vernisáž výstavy portrétů klasických i současných osobností naší literatury a také beseda s jejich autorem, velikánem české fotografie Pavlem Váchou. Soubor živých, nearanžovaných černobílých portrétů vznikal od 60. let 20. stol. do současnosti. Řada z těchto fotografií je známá např. z knih a časopisů. Vernisáže a besedy s Pavlem Váchou se zúčastnily asi dvě desítky návštěvníků. Navštívit výstavu v Galerii Na půdě knihovny bylo možné ještě po celý leden následujícího roku. Také tato akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Knihovna nejen pro čtenáře.

Slámový den Tradiční předvánoční akce se konala 6. prosince v Knihovně pro děti. Malí i velcí si mohli vyzkoušet pletení slaměných ozdob pod vedením Miroslavy Zatloukalové z Brodku u Konice.

Arnošt Lustig Přednáška Ingrid Chytilové, která se dlouhodobě zabývá osobností a dílem jednoho z nejvýraznějších českých spisovatelů 20. stol. Arnošta Lustiga, byla určena především studentům prostějovských středních škol. 10. prosince se jí zúčastnili studenti Gymnázia Jiřího Wolkera.

28


AKTIVITY PRO VĚŘEJNOST V ROCE 2012 Na co bychom neměli zapomenout Ze vzpomínek na soukromý i profesní život prostějovského pedagoga Karla Kotyzy četli členové spolku Historia Eva Suchánková, Jarmila Hlaváčová a Jan Köhler.

Vánoční recitál Jaroslava Knejpa 13. prosince se v knihovně konalo příjemné adventní zastavení. Asi tři desítky návštěvníků si přišly poslechnout pořad plný autorské poezie, povídek, vyprávění a písniček prostějovského muzikanta a pábitele Jaroslava Knejpa.

Toto je výběr těch nejzajímavějších z celkového počtu 601 akcí, které se konaly v prostějovské knihovně v roce 2012. Zúčastnilo se jich více než 16 tisíc návštěvníků. Jsme velmi rádi, že jsme rekonstrukcí budovy získali důstojný prostor pro jejich pořádání a že si všechny akce našly své příznivce. Díky nim se knihovna dostává do mnohem širšího povědomí obyvatel Prostějova a upevňuje tak své postavení ve městě. Knihovna je nejen místem, kde je možné vypůjčit si knihy, ale stává se také místem setkávání, poskytuje platformu pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání a stává se partnerem pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě.

29

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2012  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2012  
Advertisement